32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

2 Obsah Klimatizační zařízení Popis zařízení Příslušenství Ovládací panel Provozní pokyny Instalace Údržba Varování Řešení problémů WEEE Varování Dálkové ovládání Použití Umístění baterií Upozornění Technické parametry

3 Klimatizační zařízení Bezpečnostní pokyny Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je velmi důležitá. Tento manuál obsahuje mnoho bezpečnostních pokynů pro toto zařízení. Vždy tyto pokyny čtěte pečlivě a pozorně. VAROVÁNÍ VÝSTRAHA Tento symbol označuje možnou smrt nebo poranění. Tento symbol označuje možné zranění nebo pouze škody na majetku. VAROVÁNÍ Toto zařízení mohou používat osoby starší 8 let. Jakékoli osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí musí být pod dohledem nebo jim musí být poskytnuty instrukce týkající se používání tohoto přístroje bezpečným a správným způsobem. Děti si nesmí hrát s tímto zařízením. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. Elektrické připojení musí být v souladu s platnými předpisy. Jistič musí být nainstalován, aby zabránil možnému zasažení elektrickým proudem. Neinstalujte klimatizaci v místnosti s hořlavými plyny nebo kapalinami. Může způsobit požár. V případě poruchy elektrického kabelu, musí být provedena výměna výrobcem nebo servisním technikem popřípadě kvalifikovanou osobou. Technické informace o pojistce jsou AC250V T3.15AL. Napětí by mělo být v rozsahu 220 ~ 240V. Zařízení by mělo být instalováno v souladu s platnými předpisy. Zásuvka by měla být po instalaci snadno přístupná. Pokud je pojistka na zařízení PCB rozbitá, vyměňte ji za typ F3.15A/250V. Nestrkejte prsty nebo jiné předměty do vzduchových vstupů nebo výstupů. Ventilátor se otáčí vysokou rychlostí a může způsobit poranění. Nedotýkejte se pohyblivých vzduchových výdechů. To může způsobit skřípnutí prstů a poruchu hnacích částí lopatek. Nepokoušejte se klimatizaci opravovat samostatně. Všechny opravy musí být prováděny kvalifikovanou a odborně způsobilou osobou.

4 Nenechávejte zařízení pracovat během bouřky. Jako prevenci odpojte zařízení od hlavního zdroje napájení, aby nedošlo k jeho poškození. Nepoužívejte kapaliny nebo čističe, které mohou způsobit korozi k čištění zařízení, neoplachujte vodou nebo nestříkejte vodu do zařízení, jinak může dojít k poškození plastových částí a může způsobit úraz elektrickým proudem. Neinstalujte jednotku do prádelny. VÝSTRAHA Nepouštějte studený vzduch na tělo dlouhou dobu. Čistěte klimatizaci hladkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické čističe, dezinfekce, hořlavé spreje, které by mohli způsobit poškození klimatizace. Nestříkejte vodu přímo na klimatizaci. Klimatizace by měla být puštěna v místnosti se zavřenými okny a dveřmi. V opačném případě se sníží schopnost klimatizace udržet požadovanou teplotu a vlhkost. Pokud je znečištěn vzduchový filtr, snižuje se kapacita chlazení nebo topení. Pravidelně čistěte vzduchový filtr.

5 Popis zařízení PŘEDNÍ POHLED Ovládací panel Výfuk vzduchu Okno pro příjem signálu Držadlo Přední panel Výfuk vzduchu Dálkové ovládání ZADNÍ POHLED Horní vzduchový filtr (za mřížkou) Držadlo Horní přívod vzduchu Odkapní výstup Výfuk vzduchu Odkapní výstup (pouze pro model tepelného čerpadla) Napájecí kabel Spodní vzduchový filtr (za mřížkou) Spodní přívod vzduchu Výpust kondenzátu Kolečka Poznámka: * Popis v tomto návodu se může mírně lišit v propagaci se skutečným zařízením. Zkontrolujte si spotřebič, který jste zakoupili. Rozsah pracovní teploty je C v režimu chlazení; 5-27 C v režimu topení.

6 Příslušenství Příslušenství Název příslušenství Množství Výfukové hadice adaptér A a adaptér B (plochý náustek nebo kulatý náustek: v závislosti na modelu) Okenní posuvná sada a šroub 1 sada Výfukový adaptér A (#) 1 ks Výfukový adaptér B (#) 1 ks Šroub a matka 1 ks Odkapní hadice (#) 1 ks Dálkové ovládání a baterie 1 ks Poznámka: Volitelné části (#), některé modely jsou bez uvedených částí. Poznámka: * Prosím, zvolte tlačítka na dálkovém ovládání podle souvisejících funkcí na displeji, přídavná tlačítka mohou být nefunkční.

7 Ovládací panel Ventilátor HIGH sensor vysoké rychlosti MID sensor střední rychlosti LOW sensor nízké rychlosti Režim COOL sensor chlazení HEAT sensor topení (typ jednotky chladný vzduch bez tohoto displeje) DRY sensor odvlhčovače FAN sensor ventilátoru Další funkce TIMER sensor časového spínače SLEEP sensor spánku SWING sensor pohybu lopatek Poznámka: Tento popis je pro všechny tlačítka na displeji. Základní modely nemusí být vybaveny všemi funkcemi a režimy. Funkční tlačítka 1 tlačítko. Stiskněte toto tlačítko k zapnutí nebo vypnutí klimatizace. 2 nebo tlačítko. Stiskněte tlačítko nebo k snížení nebo zvýšení nastavené teploty. 3 tlačítko. Při každém stisknutí tohoto tlačítka přepnete režim klimatizace podle nastaveného pořadí COOL, HEAT, DRY a FAN. 4 tlačítko. Toto tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátor podle nastaveného pořadí LOW, MID a HIGH, pak zpět k LOW. Poznámka: 1. Funkce Timer, Sleep, Swing, režim AUTO a AUTO rychlost ventilátoru lze zvolit na dálkovém ovládači ne na ovládacím panelu. 2. Ostatní funkce jsou shodné s funkcemi na dálkovém ovládači.

8 Provozní pokyny VAROVÁNÍ Nedodržením níže uvedených upozornění může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poranění osob. 1. Kabel musí být zasunut do zástrčky, která je správně zapojena a uzemněna. 2. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Před zapnutím klimatizace 1. Vyberte vhodné umístění blízko elektrické zásuvky. 2. Připevněte flexibilní hadici výfuku a nastavte posuvnou sadu do okna. 3. Zapojte kabel do zásuvky. 4. Zapněte klimatizaci. Režim topení (Chlazení pouze u modelů, které nemají funkci topení) 1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nerozsvítí sensor HEAT. 2. Stiskněte tlačítko + nebo - k nastavení požadované teploty. 3. Stiskněte tlačítko FAN k nastavení rychlosti ventilátoru. 4. Stiskněte tlačítko ON/OFF ke spuštění klimatizace a po dalším stisknutí tlačítka vypnete klimatizaci. Režim chlazení 1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nerozsvítí sensor COOL. 2. Stiskněte tlačítko + nebo - k nastavení požadované teploty. 3. Stiskněte tlačítko FAN k nastavení rychlosti ventilátoru. 4. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění klimatizace a pro vypnutí znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Režim odvlhčování 1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nerozsvítí sensor DRY. 2. V tomto režimu se spustí ventilátor na stálou rychlost. 3. Pro efektivní odvlhčování zavřete okna a dveře místnosti. 4. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění klimatizace a pro vypnutí znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Režim cirkulace 1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nerozsvítí sensor FAN. 2. Stiskněte tlačítko FAN a nastavte rychlost ventilátoru. 3. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění klimatizace a pro vypnutí znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Funkce časového spínače 1. Stiskněte tlačítko TIMER. 2. Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení času časového spínače. Poznámka: Timer off je efektivní pouze, když je klimatizace zapnutá. Timer on je efektivní pouze, když je klimatizace vypnutá. Odstranění kondenzátu Když je nádoba naplněna kondenzátem, na displeji se zobrazí P1. 1. Odstraňte krytku výpustě a vyjměte ji směrem nahoru. 2. Položte nádobu pod odkapní hadičku, odstraňte zátku odkapní hadičky a vypusťte kondenzát. 3. Po vypuštění vody, vraťte zátku zpět na odkapní výstup a zakryjte krytkou. DŮLEŽITÉ Tato voda není pitná.

9 Instalace Výběr nejlepšího umístění 1. Instalace mobilní klimatizace v bytě a umístění v prostoru, kde nedojde k poškození výfuků vzduchu. 2. Umístěte klimatizaci minimálně 50 cm od stěny nebo od ostatních překážek. 3. Sklon nesmí být větší než 10 stupňů vodorovně, připevněte zařízení upevňovací sadou. Poznámka: 1. Klimatizace nesmí být použita v prádelně. 2. Zásuvka musí být přístupná po umístění klimatizace. Instalace okenní sady Vaše okenní sada je navržena, aby se vešla do většiny standardních rozměrů oken. Nicméně je pro Vás nezbytné zlepšit a upravit některé aspekty postupu instalace pro určité typy oken. Viz obrázky A a B pro minimální a maximální otvory oken. Poznámka: Šroub a matka se používají k upevnění fixační desky okna.

10 Údržba Vaše nová klimatizace je navržena tak, aby poskytovala spolehlivý servis na několik let. Tato část říká, jak se máte správně o klimatizaci starat a jak ji čistit. Doporučujeme kontaktovat odborně způsobilou osobu na roční údržbu. Nezapomeňte na vaše nutné náklady spojené se zavoláním servisu. Čištění vzduchového filtru Je-li vzduchový filtr pokrytý prachem, sníží se jeho chladicí schopnosti. Čistěte vzduchový filtr jednou za dva týdny v závislosti na použití. 1) Vypněte napájení 2) Vytáhněte kryt filtru a vyjměte filtr z krytu 3) Vysajte povrch filtru, a pak v případě potřeby vyperte vzduchový filtr v teplé mýdlové vodě. Nedávejte vzduchový filtr do myčky na nádobí a nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky. Před výměnou se přesvědčte, že je filtr zcela suchý před jeho výměnou. 4) Umístěte vzduchový filtr do krytu filtru pomocí upevňovacích háčků na vnitřní povrch víka. Nasaďte kryt filtru zpět na své místo. Připevnění odtoku 1a) Připojte výstupní hadici výfuku zašroubováním do hadicového adaptéru. Připněte hadici a adaptér na výstupu vzduchu z jednotky. 2b) Připojte příslušný adaptér na opačném konci hadice výstupu vzduchu. 3c) Nasaďte adaptér podsestavu do nedalekého okna. Poznámky: 1) Délka potrubí může minimálně 450mm a maximálně 1800mm. Je lepší, aby délka kanálu byla co nejmenší. 2) Odpadní vzduch musí být vždy odvětrán ven. 3) Nadměrné protahování nebo ohnutí potrubí bude mít vliv na účinnost chlazení.

11 Čištění jednotky 1) Pro účely bezpečnosti vypněte klimatizaci napájení. 2) Otřete přístroj suchým hadříkem. 3) Pokud je přístroj velmi špinavý, otřete vlhkým hadříkem. Poznámka: Pokud jednotka zůstává nevyužita na delší dobu, vyjměte kondenzát vody a zátku odtoku. Varování 1) Nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo nebo jiné chemikálie, nebo jakékoliv kapalné insekticidy, protože tyto látky mohou způsobit odlupování barvy, popraskání nebo deformaci plastových dílů. 2) Nepokoušejte se nikdy čistit jednotku tekoucí vodou přímo přes některou z povrchových ploch, způsobí to problém elektrických komponentů a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 3) K vyčištění vzduchového filtru nikdy nepoužívejte horkou vodu nad 40 C (104 F). Řešení problémů Pokud váš přístroj nepracuje správně, zkuste před zavoláním servisu následující. Příčina Klimatizace nefunguje Hlavní vypínač je vypnutý Výpadku napájení Spálená pojistka Nedosahuje nastavení času pro spuštění Řešení Klimatizace nefunguje Zapněte napájení Počkejte na obnovení napájení. Zkontrolujte jistič, vyměňte pojistky. Případně kontaktujte elektrikáře. Počkejte nebo odstraňte původní nastavení Jednotka se nespustí při stisknutí tlačítka ON / OFF Je to do tří minut po vypnutí. Vyčkejte 3 minuty. Pokojová teplota je nižší než nastavení. Obnovte teplotu. Vzduch fouká, ale chladící efekt je špatný Chybně nastavená teplota. Vzduchový filtr je blokován prachem. Přívod vzduchu nebo vyfukování stroje je blokován. Klimatizace je na ve velmi horké místnosti. Chladicí kapacita je nedostatečná. Dveře nebo okna jsou otevřená. Hluk nebo vibrace Jednotka není umístěná na rovném povrchu. Obnovte nastavení teploty. Nastavená teplota by měla být nižší než je teplota okolí. Vyčistěte vzduchový filtr. Odstraňte překážku. Nechte dodatečnou dobu pro odstranění uloženého tepla ze stěn, stropu, podlahy a nábytku. Znovu potvrďte požadovanou chladicí kapacitu u svého prodejce. Zavřete dveře a okna. Umístěte jednotku na rovný povrch.

12 WEEE Varování Význam přeškrtnuté popelnice: Nevhazujte elektrospotřebiče do netříděného komunálního odpadu, použít samostatné sběrné dvory. Obraťte se na místní úřady ohledně informace týkající se systémů dostupných sběrů. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, poškozují tak vaše zdraví a pohodu. Při výměně starých spotřebičů za nové, prodejce je ze zákona povinen vzít zpět zdarma svůj starý spotřebič zdarma. Výrobce kompresoru nebo obchodní značka Chladivo Název oleje Highly R410A 68HES-H nebo ekvivalentní Meizhi R410A ESTER OIL Vg74 Rechi R410A NMOC Ze-Gles RB68EP nebo ekvivalentní

13 Dálkové ovládání Modely AX3000/1 COOL ONLY AX3005/1 COOL & HEAT AX3001/1 COOL ONLY AX3006/1 COOL & HEAT Přečtěte si pečlivě tyto pokyny tak, abyste jej mohli používat klimatizaci správně a bezpečně. zobrazení aktuálního režimu zobrazení rychlosti teplota, zobrazení času atd. houpání funkce Poznámka: Obrázek ovladače je obecný pro různé modely, které se mohou lišit.

14 Tlačítko ON / OFF Spuštění nebo zastavení klimatizaci stiskem tohoto tlačítka. Tlačítko SPEED Vyberte rychlost ventilátoru: Low nízký, Mid střední, High vysoká, Auto Tlačítko SWING Vertikální směr větru lopatky se může otáčet automaticky, pokud jste na požadovaném vodorovném směru, stiskněte tlačítko znovu a lopatky se zastaví na aktuální pozici. Tlačítko TURBO Jen za stavu režimu vytápění nebo chlazení stiskněte toto tlačítko, rychlost ventilátoru je nastavena na "vysokou" automaticky, na displeji se zobrazí "TURBO", funkce "TURBO" se používá k rychlému dosažení nejvyšší chladicí nebo topné teploty. Tlačítko TIMER Nastavení času zapnutí a) Pokud je ovladač ve vypnutém stavu, zmáčkněte tlačítko TIMER, poté LCD displej zobrazí TIMER ON a čas časovače, rozsah nastavení je 0,5h až 24h. b) Stisknutím tlačítka nebo upravíte nastavení času časovače, každým stisknutím tlačítka se hodnota změní o 0,5h až 10h, po změně o 10h bude krok nastavení 1h. Takto zvolte na vámi požadovanou hodnotu. c) Znovu stiskněte tlačítko TIMER pro nastavení časovače. d) Můžete nastavit další funkci, aby jste zajistili vhodné nastavení klimatizace po zapnout (včetně režimu, teploty, houpání, rychlost ventilátoru a atd.) na LCD displeji jsou zobrazeny všechny vaše nastavení, které budou nastaveny, když časovač dosáhne nastaveného času, klimatizace bude fungovat podle nastavení automaticky. Nastavení času vypnutí a) Pokud je ovladač ve stavu ON STATE, stiskněte tlačítko TIMER, LCD displej zobrazí TIMER OFF a čas časovače. b) Stisknutím tlačítka nebo upravíte nastavení času časovače, každým stisknutím tlačítka se hodnota změní o 0,5h až 10h, po změně o 10h bude krok nastavení 1h. Takto zvolte na vámi požadovanou hodnotu. c) Znovu stiskněte tlačítko TIMER pro nastavení časovače. Tlačítko DISPLAY Zapnutí / Vypnutí displeje Tlačítka a Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte požadovanou teplotu v rozmezí 16 C 32 C Tlačítko MODE Umožňuje zvolit různé provozní režimy po každém stisknutí tlačítka, bude provozní režim změněn. Aktuální režim je zobrazen na displeji. AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN ->AUTO Pozn.: Chlazení pouze u jednotek, které nemají funkci topení. Tlačítko SLEEP 1) Stisknutím tlačítka SLEEP se rozsvítí indikátor. 2) Po nastavení spacího módu se změny chladících teplot budou provádět automaticky pokaždé po 1 hodině a vzrostou o 1 C 3) Po nastavení spacího módu se změny teplot budou provádět automaticky pokaždé po 1 hodině a poklesnou o 2 C 4) Klimatizace bude běžet v spacím módu po dobu 7 hodin a poté se automaticky zastaví. Poznámka : Pokud stiskněte tlačítko ON / OFF v režimu spánku, zrušte tím režim spánku.

15 Tlačítko SWING <-> Horizontální směr větru lopatky se může otáčet automaticky, pokud jste na požadovaném vodorovném směru, stiskněte tlačítko znovu a lopatky se zastaví na aktuální pozici. Tlačítko HEALTH Zapnutí nebo vypnutí funkce "zdraví". Použití Automatický režim provozu 1) Stisknutím tlačítka ON / OFF, uvedete klimatizaci do chodu. 2) Stisknutím tlačítka MODE, zvolíte režim automatické operace. 3) Stisknutím tlačítka SPEED, zvolíte rychlost ventilátoru. 4) Stisknutím tlačítka ON/OFF, zastavíte klimatizaci. Režim chlazení / topení 1) Stisknutím tlačítka ON / OFF, uvedete klimatizaci do chodu. 2) Stisknutím tlačítka MODE, zvolte režim chlazení / topení. 3) Stisknutím tlačítka nebo nastavte teplotu, která může být nastavena v rozmezí C 4) Stisknutím tlačítka SPEED, zvolíte rychlost ventilátoru. 5) Stisknutím tlačítka ON/OFF, zastavíte klimatizaci. Režim provozu ventilátoru 1) Stisknutím tlačítka ON / OFF, uvedete klimatizaci do chodu. 2) Stisknutím tlačítka MODE, zvolíte FAN 3) Stisknutím tlačítka SPEED, zvolte požadovanou rychlost ventilátoru. 4) Stisknutím tlačítka ON/OFF, zastavíte klimatizaci. Režim odvlhčení 1) Stisknutím tlačítka ON / OFF, uvedete klimatizaci do chodu. 2) Stisknutím tlačítka MODE, zvolte režim odvlhčení 3) Stisknutím tlačítka nebo nastavte teplotu, která může být nastavena v rozmezí C 4) Stisknutím tlačítka SPEED, zvolíte rychlost ventilátoru (LOW, MID, HIGH, AUTO). 5) Stisknutím tlačítka ON/OFF, zastavíte klimatizaci.

16 Umístění baterií 1) Posunutím otevřete kryt ve směru, jak je naznačeno šipkou na sluchátku. 2) Vložte dvě zbrusu nové baterie a umístěte baterie do správných elektrických pólů (+ a -) 3) Nasaďte kryt. Upozornění 1) Namiřte dálkový ovladač na přijímač na klimatizaci. 2) Ovladač může být používán na maximální vzdálenost 8m od jednotky. 3) Mezi ovladačem a jednotkou se nesmějí nacházet žádné překážky. 4) Neupouštějte a neházejte ovladačem. 5) Nepokládejte dálkový ovladač na přímém slunci nebo v blízkosti jiných zdrojů tepla. 6) Použijte dvě baterie. 7) Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud přístroj není používán po dlouhou dobu. 8) Pokud přístroj nereaguje na dálkové ovládání, vyměňte baterie. 9) Použité baterie by měly být správně zlikvidovány.

17 Technické parametry Mobilní klimatizační jednotka 07/04/2015 Chladicí výkon 12,000 Btu/h 3.55Kw Topný výkon 9,700 Btu/h 2.85Kw (pouze verze s tepelným čerpadlem) Chladivo R410a Napájení 230v 50Hz AC NE 60Hz Rozsah teplot c Rozměry 795 x 480 x 400 mm Kabel tbc Flexibilní odsávací hadice 135mm i.d. 147mm o.d. 1.8 m Čistá hmotnost pouze 34 Kg chlazení Čistá Hmotnost Vytápění / 34 Kg chlazení dba 65 modely Chlazení / topení model Pouze chlazení Auto Odvlhčování Ventilátor Digitální displej (barevný) Dálkový ovladač Režim spánku Eco mód Časovač Úprava proudění vzduchu Auto restart Nastavitelný kit okno / zeď EER 2.63 COP 3.01 Provozní proud (Chlazení) 6.0A Provozní proud (Topení) 5.0A Příkon (Chlazení) 1350W Příkon (Topení) 1120W Použitelný prostor m2 Výhody jednotky: Vytápění / chlazení nebo pouze modely chlazení Rychlé chlazení / topení Chlazení, Topení*, Auto, Ventilátor, odvlhčovací režim Velký barevný digitální displej Režim spánku, Eco, Časovač, Auto restart Úprava proudění vzduchu Dálkový ovladač Hadice s oknem a nástěnný kit Modely: AX3000/1 COOL ONLY AX3005/1 COOL & HEAT AX3001/1 COOL ONLY AX3006/1 COOL & HEAT * V závislosti na modelu EU EU

18 Mobilní klimatizační jednotka Obrázky jednotky

19 Mobilní klimatizační jednotka Obrázky jednotky

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze

Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze SAC 1811CH SAC 411CH Před použitím tohoto klimatizačního zařízení se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač Odvlhčovač kontroluje vzdušnou vlhkost a odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vodu. Toto zajišťuje ochranu proti tvorbě plísní, vlhkých skvrn a

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN

NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN ÚVOD Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F. Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu

NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F. Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu Děkujeme Vám, že jste si vybrali odpařovací chladící jednotky Munters řady CCX Před použitím si

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S bezfreónové ekologické chladivo AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. 1 Bezpečnostní opatření NEBEZPEČÍ!

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 2. UMÍSTĚNÍ...3 3. SOUČÁSTI DODÁVKY...4 4. KONSTRUKCE...5 5. INSTALACE HÁČKŮ NA SÍŤOVOU ŠŇŮRU...6 6. INSTALACE VYPOUŠTĚCÍ HADICE...7 7. ZPŮSOB VYPOUŠTĚNÍ...8 8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

RAC (Room Air Conditioners)

RAC (Room Air Conditioners) Návod k obsluze RAC (Room Air Conditioners) Děkujeme Vám, že jste si vybral(a) a zakoupil(a) komfortní klimatizační zařízení od firmy Mitsubishi Electric. Pro správné a bezpečné využívání této jednotky

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

Mobilní klimatizační jednotka DAITSU. Uživatelský manuál

Mobilní klimatizační jednotka DAITSU. Uživatelský manuál Mobilní klimatizační jednotka DAITSU Uživatelský manuál APD-12 AN APD-12 ANT Likvidace elektroodpadu - pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení od občanů Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL aqualet Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili elektronické bidetové sedátko E LOO/aqualet. Prosím přečtěte si pozorně manuál před instalací nebo používáním. O

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

SK 090 / SK 120 / SK 180

SK 090 / SK 120 / SK 180 UPOZORNĚNÍ: Odborná montáž a zapojení klimatizační jednotky je jednou z podmínek pro poskytnutí zákonné záruční lhůty. V případě neodborné montáže a zapojení klimatizační jednotky ECG, zákazník ztrácí

Více

INFORMACE O PRODUKTU

INFORMACE O PRODUKTU INFORMACE O PRODUKTU Čistič ovoce a zeleniny slouží k novému druhu čištění, který je navržen na základě principů mikrobiologie společně se špičkovou elektrotechnologií. Používá inteligentní jednočipový

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

Mobilní klimatizace Aspen AX3001/1 pouze chlazení AX3006/1 chlazení & topení

Mobilní klimatizace Aspen AX3001/1 pouze chlazení AX3006/1 chlazení & topení Mobilní klimatizace Aspen AX3001/1 pouze chlazení AX3006/1 chlazení & topení Návod k použití OBSAH Mobilní klimatizace Bezpečnostní upozornění Popis přístroje Příslušenství Řídící jednotka Provoz Montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MODELY FWXV15AVEB FWXV20AVEB KONVEKTOR S TEPELNÝM ČERPADLEM DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE

MODELY FWXV15AVEB FWXV20AVEB KONVEKTOR S TEPELNÝM ČERPADLEM DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE MODELY FWXV15AVEB FWXV20AVEB KONVEKTOR S TEPELNÝM ČERPADLEM DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU Bezpečnostní opatření... 2 Názvy dílů... 4 Příprava před uvedením do provozu...

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

BIO SHAKE SLIMMER NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny.

BIO SHAKE SLIMMER NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ BIO SHAKE SLIMMER Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Důležitá upozornění 1. Těhotné ženy,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití Od zdraví ke kráse Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5 Návod k použití Před instalací a používáním produktu si prosím pečlivě přečtěte návod. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu použití. Obsah

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky NÁVOD K OBSLUZE UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48A Ka Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více