Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin."

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009

2 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského sdružení, otevíráte výroèní zprávu sdružení I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s., které vzniklo na jaøe roku 2000 v Sobìslavi. Pøíští rok bude pro nás rokem oslav desetiletého trvání. Za tu dobu prošla obèanským sdružením øada lidí, kteøí svými nápady a dobrovolnou prací vytvoøili fungující služby a aktivity, které mají na Táborsku již nìkolikaletou tradici. V roce 2009 se nám podaøilo uskuteènit všechny naše tradièní akce, na kterých se setkáváme. K aktivitám sdružení pøibyla podpora rodiny chlapce s autismem a mentálním postižením ve formì zajištìní pravidelné odpolední asistence. Støedisko rané péèe se po poèáteèních letech prosazování a úsilí o získání finanèní podpory mohlo v klidu vìnovat poskytování a zkvalitòování služeb rané péèe v rodinách. Dìkuji všem èlenùm našeho sdružení, dobrovolníkùm a tìm, kteøí naši práci podporují, že jsme mohli v uplynulém roce spoleènì naplnit naše poslání. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková 10.VÝROÈNÍ SHROMÁŽDÌNÍ ÈLENÙ 10. výroèní shromáždìní èlenù se konalo 28. dubna v budovì Rolnièky v Bezdìkovì ulici. Zúèastnilo se jej 16 èlenù sdružení, kteøí byli seznámeni s plánem èinnosti sdružení pro rok 2009 a navrhovaným rozpoètem na rok Èlenka sdružení Renata Gargulová všechny informovala o pøesunu dobrovolnických aktivit do Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka, kde vzniklo Dobrovolnické centrum. Dále byli všichni seznámeni s výroèní zprávou, s revizní zprávou a finanèní uzávìrkou z roku Vše bylo øádným hlasováním schváleno. V závìreèné diskusi se zvažovala cesta k oslovení potencionálních èlenù sdružení, kteøí by byli ochotni bojovat za dosažení celorepublikových zmìn v neuspokojivých podmínkách cestování handicapovaných obèanù s Èeskými drahami. 1

3 RADA SDRUŽENÍ Rada se v roce 2009 scházela pravidelnì jednou za mìsíc, mimo letní prázdniny. Jednání rady se úèastnili její zvolení èlenové Mgr. D. Zvoníèková, L.Dvoøáková, R. Gargulová, Mgr. P. Šenová, Mgr. B. Žáková, K. Rùžièková, R. Pavlíková a ostatní zájemci z øad èlenù I MY. Pøi setkáních jsme pøipravovaly program na jednotlivé akce sdružení. PROJEKT ŠANCE PRO MIRKA Obèanské sdružení realizuje projekt, jehož cílem je posílit dovednosti sedmiletého chlapce, který má dìtský autismus a mentální postižení, a ulehèit rodinì v nároèné péèi. Obèanské sdružení podává projekty zamìøené na osobní asistenci, která probíhá dvì odpoledne v týdnu. V roce 2009 podpoøily projekt Nadace Dìtský mozek, Dárcovský program ETELA a v listopadu uspìlo sdružení u sbírkového projektu Pomozte dìtem!, ze kterého bude èerpat finanèní zajištìní asistentky po celý rok U Mirka pracuje druhá asistentka, spoleèná odpoledne se daøí ke spokojenosti Mirka, rodièù i asistentky. Asistentka má možnost odbornì spolupracovat s o.s. APLA Jižní Èechy. SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNICKÝM CENTREM I MY spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka, které zajiš uje dobrovolníky na akce sdružení a støediska rané péèe. Pøi akci Zkusme to spolu dobrovolníci pomáhají dìtem i dospìlým mají na starosti prožitkovou dráhu, pomáhají pøi boccie, florbalu nebo pøi prezentaci Tyfloservisu. Na podzimní tancovaèce se vìnují dìtem ve výtvarném koutku, pomáhají s organizací her pro dìti, tombolou a dražbou. Na odpoledních a víkendových setkáních rodin, které organizuje støedisko rané péèe, dobrovolníci hlídají dìti pøi pøednáškách a individuálních konzultacích. Pomáhají dìtem pøi výtvarném a hudebním programu a dalších spoleèných aktivitách. 2

4 ZKUSME TO SPOLU 4. dubna na sobìslavském námìstí probìhla akce Zkusme to spolu aneb Paralympiáda po Sobìslavsku. Smyslem této akce bylo formou vlastního prožitku pobavit a zároveò informovat. Úèastníci akce si mohli vyzkoušet sportování na vozíku, dozvìdìt se o možnostech sportovního vyžití handicapovaných èi o jejich úspìších na paralympiádì v Pekingu. Akci zahájila Mgr. E. Janatová z Diakonie ÈCE - støediska Rolnièka, pøivítala starostu Ing. J. Bláhu, senátora Mgr. P. Eyberta a paralympionièku Janu Fesslovou. Po krátkém seznámení s prùbìhem akce Zkusme to spolu již mohli žáci ZŠ speciální vypustit olympijské holubice, nakreslené na nafouknutých balóncích, do øad natìšených dìtských návštìvníkù. Poté probìhla prohlídka jednotlivých stanoviš : projekce fotografií a filmu z paralympiády v Pekingu, Centrum Kaòka o.s. pøedstavila svoji sportovní èinnost a pøedvádìla návštìvníkùm monolyži pro vozíèkáøe, canisterapeutické sdružení Hafík z Tøebonì, Tyfloservis z Èeských Budìjovic, vynálezce speciálnì upravených kol a nadšenec pan Vacek z Tábora, firma API CZ s.r.o. ze Slap u Tábora. Novinkou na akci bylo pøedvádìcí auto firmy API CZ s.r.o.. Firma pùsobí v oblasti úprav vozidel pro tìlesnì postižené již od roku V rohu námìstí pøedvedli žáci z Rolnièky hru zvanou boccia. Tato hra umožòuje i sportovcùm s nejtìžším postižením dostat se až do nejvyšší možné sportovní soutìže paralympiády. Žáci s nadšením pøedvedli zápas a ukázali rùzné možnosti odpalu míèkù. Vyzvali k zápasu i své rodièe, kteøí mìli možnost zjistit, že hra není tak jednoduchá, jak vypadá. Podìkování z akce Zkusme to spolu patøí MÚ mìsta Sobìslavi, Kulturnímu domu v Sobìslavi, Technickým službám, TJ Spartaku, panu Šlechtovi, Diakonii ÈCE støedisko Rolnièka a dobrovolníkùm ze sobìslavského gymnázia. 3

5 PODZIMNÍ TANCOVAÈKA Letošní tancovaèka, poøádaná již po osmé, se konala v sobotu 14. listopadu 2009 ve velkém sále hospody ve Skalici. Zmìnili jsme místo, ale nadšení pøijít se s námi pobavit neopadlo, naopak pøišlo více lidí než v døívìjších letech. Téma tancovaèky vzhledem k datu bylo jasné, oslava sametové revoluce. Hudbou, obleèením i výzdobou jsme si pøipomnìli léta dávno minulá. Dìti i dospìlí si spoleènì zasoutìžili, bìhem veèera mohly dìti tvoøit ve výtvarném koutku, a to pøedevším tradièní výrobky školních družin z 80. let. Pod vedením našich vìrných moderátorù si nìkteré dìti zacvièily jako na spartakiádì a vyzkoušely policejní obušky. Pøed vystoupením kapely Hodnì Podnì probìhla všemi oblíbená dražba pro dìti i dospìlé. Dražily se výtvarné pøedmìty od známých i ménì známých umìlcù. Letos dražba vynesla rekordních ,- Kè. Po dražbì a tombole, která mile pøekvapila hlavnì dìtské návštìvníky, pøišla na øadu živá hudba v Sobìslavi známá kapela Hodnì Podnì. Kdo chtìl, tanèil, probìhla pøíjemná setkání starých známých, zkrátka akce se podaøila. Se vstupným a tombolou tancovaèka vynesla ,- Kè. Po odeètení nákladù výtìžek tancovaèky zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Získané finanèní prostøedky byly použity na doplnìní pùjèovny hraèek a pomùcek, které nabízí Støedisko rané péèe rodinám dìtí s postižením. Naše podìkování patøí všem, kteøí se tancovaèky zúèastnili jako dobrovolníci, skupinì Hodnì Podnì, moderátorùm, obecnímu úøadu ve Skalici a všem ostatním, kteøí nám vìnovali svùj èas a energii. 4

6 RANÁ PÉÈE Støedisko rané péèe pro jihoèeský region Poslání: Støedisko rané péèe poskytuje pomoc a podporu rodinám dìtí s mentálním, tìlesným a kombinovaným postižením nebo dìtí s opoždìným vývojem od narození do sedmi let v jihoèeském regionu. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientù. Støedisko rané péèe pro jihoèeský region nabízí služby rané péèe: Informace; aktivní naslouchání; provázení a podpora rodin po narození a v prvních letech života dítìte s postižením; psychologické, pedagogické a sociální poradenství; pomoc pøi prosazování práv a zájmù rodièù a jejich dìtí s postižením; poradenství v oblasti výchovy dítìte, komunikace a interakce s ním; pùjèování speciálních pomùcek a hraèek, literatury; pomoc pøi výbìru pøedškolního nebo školního zaøízení. Forma poskytovaných služeb: Konzultace v domácím prostøedí 75% služeb; skupinová setkání rodièù, semináøe, pøednášky; víkendové pobyty pro celé rodiny; doprovod klientù na vyšetøení, k jednání na úøadech. Dle Zákona 108/2006 Sb. jsou služby rané péèe rodinám poskytovány bezplatnì. 5

7 RANÁ PÉÈE Rok 2009 V prùbìhu roku 2009 støedisko poskytovalo služby rané péèe celkem 24 klientským rodinám. Poradkynì uskuteènily 115 konzultací v rodinách, 3 konzultace v MŠ a SPC. V tomto roce zaèalo využívat službu rané péèe sedm rodin, v šesti rodinách byla ukonèena. Bylo zøízeno sbírkové konto na rehabilitaèní metodu Adeli pro klientskou rodinu. Podaøilo se nám získat finanèní prostøedky z Nadace Charty 77 Konto bariéry a GE Money Bank a.s. na poøízení novìjšího služebního automobilu. Pro støedisko rané péèe bylo v letošním roce vytvoøeno vlastní logo. Støedisko rané péèe spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka, které zajiš uje dobrovolníky na akce pro rodiny s dìtmi. V roce 2009 pomáhali dobrovolníci s hlídáním dìtí a zajiš ováním programu na pøedvelikonoèním a pøedvánoèním odpoledni pro rodiny a jarním a podzimním víkendovém pobytu. V prùbìhu roku probìhly akce pro rodiny: Pøedvelikonoèní setkání rodin s pøednáškou o canisterapii - o.s. Hafík Tøeboò; jarní a podzimní víkendový pobyt rodin v Lutové s pøednáškami: Asertivní komunikace, Canisterapie s praktickými ukázkami, Sourozenecké vztahy, Rehabilitaèní metody s praktickými ukázkami cvièení; pøedvánoèní setkání rodin s muzikoterapií. Osvìta a vzdìlávání: V rámci depistáže jsme uskuteènili povídání o rané péèi v mateøských centrech v jihoèeských mìstech È. Budìjovice, È. Krumlov, Týn n/vlt., Tábor a Strakonice. Zorganizovali jsme pøednášku na setkání neonatologù a pediatrù v Srní, kterou zajistilo SPRP Plzeò a pøednášku pro pediatry v È. Budìjovicích. V záøí se poradkynì zúèastnily první konference pracovníkù v rané péèi, která se konala v Olomouci. Naše støedisko se aktivnì zúèastnilo celorepublikové kampanì Týden rané péèe. 6

8 RANÁ PÉÈE Vzdìlávání poradcù semináøe a kurzy: Úvod do VTI SPIN Praha Vývojová diagnostika dìtí s kombinovaným postižením PhDr.Krejèíøová Individuální plánování Spoleènost pro ranou péèi Praha Neverbální komunikace Tamtam Praha Semináøe na konferenci pracovníkù v rané péèi Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj dìtí s postižením PPP Teplice Spolupracující organizace: Støedisko SPRP È. Budìjovice, Støedisko Tamtam Praha, Støedisko rané péèe Diakonie ÈCE v Praze Stodùlkách, Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka, APLA Jižní Èechy o.s. Podìkování: Dìkujeme za spolupráci Mgr.Renatì Èeròanské a PhDr.Vlastì Hoøánkové pøi víkendovém setkání rodin. Sdružení Hafík z Tøebonì, Danì Pšenièkové za úžasné muzicírování s dìtmi a Gabriele Mazancové za zajímavou pøednášku. Velký dík patøí také všem dobrovolníkùm, kteøí nám pøi naší èinnosti pomáhají. Pøedevším Katce Melenové, Petøe Pøenosilové a Renatì Blažkové, které se trpìlivì staraly o dìti pøi víkendových pobytech. Finanèní zajištìní: V roce 2009 bylo støedisko financováno z dotací MPSV, Grantového programu Jihoèeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, z pøíspìvkù mìst a obcí, sbírkového projektu Pomozte dìtem!, Nadace Divoké Husy, Dárcovského programu Etela a Nadace OKD, sponzorské dary. Dìkujeme individuálním dárcùm: Manželùm Martínkovým, manželùm Studených, manželùm Ondøejovým, paní Evì Janatové, panu Jaroslavu Bártovi, panu senátorovi Pavlu Eybertovi a firmám: Jihotvar výrobní družstvo, Strojírna Sobìslav s.r.o., Zotepo s.r.o., Jihostav Sobìslav s.r.o., Èeské houby a.s., Døevovýroba Václav Vanìk s.r.o., GE Money Bank a.s., Komerèní banka a.s., HP TRONIC Zlín spol. s.r.o., Centropen a.s. Daèice Pracovní tým støediska: Kateøina Rùžièková, DiS. vedoucí a poradce rané péèe Mgr. Barbora Žáková poradce rané péèe Mgr. Pavla Šenová koordinátorka støediska Ludmila Dvoøáková pracovník PR 7

9 RANÁ PÉÈE VÍKENDOVÝ POBYT RODIN - ÈERVEN 2009 První èervnový víkend se v Lutové u Tøebonì uskuteènilo víkendové setkání rodin. Bìhem soboty probìhly pøednášky o asertivní komunikaci. Od páteèního do sobotního veèera byla možnost individuálních rozhovorù s psycholožkou R. Èeròanskou. V sobotu veèer si maminky mohly nabatikovat šátky, v nedìli nás navštívilo o.s. Hafík z Tøebonì s pejsky. Dìti se s pejsky potìšily a venku si mohly vyzkoušet jízdu na vozíku taženém psem. Rodiny mìly možnost si navzájem vymìnit zkušenosti a pár dnù si odpoèinout v krásném prostøedí tøeboòských rybníkù. Setkání se zúèastnilo 5 rodin z celého jihoèeského kraje. S hlídáním dìtí pøi pøednáškách pomáhaly dobrovolnice. VÍKENDOVÝ POBYT RODIN - ØÍJEN 2009 První øíjnový víkend jsme strávili opìt v pøíjemném penzionu Vyhlídka v Lutové, tentokrát se setkání zúèastnilo pìt rodin z rùzných míst Jihoèeského kraje, pøijelo 8 dospìlých a 10 dìtí. Program byl pestrý, kromì toho nám opìt pøálo poèasí, takže jsme užili i procházek do okolí. V sobotu probìhla pøednáška o sourozencích a vztazích v rodinì, do veèera byla možnost konzultací s paní psycholožkou V. Hoøánkovou. Odpoledne nás jedna z maminek nauèila vyšívat. Spoleènì s dìtmi jsme si pøipravili barevnou odpolední svaèinku, veèer na zahradì udìlali oheò, povídalo se a zpívalo. Bìhem pøednášek jsme s dìtmi zpívali a nauèili se spoleènì nìkolik ukazovacích básnièek. Pozdní veèer patøil povídání, hrám a vyrábìní náušnic. V nedìli dopoledne pøijela rehabilitaèní sestra Gabriela Mazancová z Tábora, která nás seznámila s rùznými metodami rehabilitace, ukázala cvièení pro dìti i pro maminky, a zodpovìdìla rodièùm spoustu otázek. Po dobrém obìdì jsme spoleènì zhodnotili víkend, rodièe navrhli další témata na pøednášky, která by je zajímala, a pak už jsme odjíždìli domù. S víkendem byli spokojení všichni úèastníci. S hlídáním a programem pro dìti pomáhaly opìt studentky z Dobrovolnického centra Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka. 8

10 KALENDÁRIUM 2009 Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven Záøí Øíjen kurz Úvod do VTI prezentace poskytovatelù RP v JÈ kraji výstava na Krajském Úøadì Kazuistický semináø a schùzka APRP Kutná Hora kurz Vývojová diagnostika dìtí s kombinovaným postižením pøedvelikonoèní setkání rodin s pøednáškou o canisterapii semináø Sociální problematika Výroèní shromáždìní I MY úèast na Jarním jarmarku Rolnièky akce,,zkusme to spolu aneb Paralympiáda po Sobìslavsku povídání o rané péèi v mateøských centrech È. Budìjovice, È. Krumlov víkendové setkání rodin Lutová pøednáška pro pediatry v È.Budìjovicích Konference pracovníkù v rané péèi Olomouc víkendové setkání rodin Lutová Listopad Tancovaèka ve Skalici semináø Individuální plánování, Neverbální komunikace povídání o rané péèi v RC Radost Tábor, MC Týn nad Vltavou pøedvánoèní setkání rodin s muzikoterapií úèast na slavnostním otevøení nových prostor SPRP v È.B. kampaò Týden rané péèe Prosinec Kazuistické setkání Praha úèast na Vánoèním jarmarku Rolnièky semináø Výtvarné techniky pro rozvoj dìtí s DS povídání o rané péèi v MC Strakonice 9

11 DÌKUJEME SPONZOØI A NADACE 2009 Firmy a jednotlivci: Jihotvar výrobní družstvo Veselí n/l Kè; Strojírna Sobìslav s.r.o Kè; Zotepo s.r.o Kè; Jihostav Sobìslav s.r.o Kè; Èeské houby a.s Kè; Døevovýroba Václav Vanìk s.r.o.; Manželé Martínkovi; Manželé Studených; Manželé Ondøejovi; paní Eva Janatová; pan Jaroslav Bárta; p. senátor Mgr. Pavel Eybert; GE Money Bank a.s Kè (pøíspìvek na automobil); Komerèní banka a.s. - poèítaè; HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. - fotoaparát; Centropen a.s. Daèice Státní správa, mìsta a obce 2009 MPSV Kè; Jihoèeský kraj Kè; Dešná Kè; Budislav Kè; Jindøichùv Hradec Kè; Veselí n/l Kè; Sobìslav Kè; Planá n/l Kè; Vodòany Kè Nadace Nadace OKD Kè - víkendové pobyty 2009; Nadace O Kè - víkendové pobyty 2010; Nadace Divoké Husy Kè doplnìní pùjèovny a knihovny støediska (rehabilitaèní a didaktické pomùcky, hraèky, knížky); NROS ze sbírky Pomozte dìtem! Kè projekt Jezdíme za tebou (listopad 2009 až øíjen 2010); NROS ze sbírky Pomozte dìtem! Kè projekt Šance pro Mirka ( rok 2010); HESTIA o.s. Dárcovský program ETELA Kè odpolední asistence v roce 2009, 2010; Nadace Dìtský mozek Kè odpolední asistence v roce

12 FINANÈNÍ UZÁVÌRKA 2009 Pøíjmy v Kè Fondy ,16 VDV ,00 MPSV ,00 Jihoèeský kraj ,00 Firmy dárci ,00 Mìsta ,00 Etela ,00 Nadace Dìtský mozek ,00 Tancovaèka ,00 NROS se sbírky Pomozte dìtem! ,00 NROS se sbírky Pomozte dìtem! ,00 Nadace Divoké Husy ,00 Èl. pøíspìvky ,00 GE Money Bank ,00 Nadace O ,00 Nadace OKD ,00 Výtìžek trhy ,00 Platba rodièù, úroky, jiné ,75 Pøíjmy celkem ,91 Výdaje v Kè Materiálové ,57 Služby ,17 Mzdové ,00 Pøevod do fondù ,17 Výdaje celkem ,91 Hospodáøský výsledek... 0 Fondy k Pomozte dìtem I ,00 Pomozte dìtem II ,00 Divoké Husy ,00 Nadace O ,00 Etela ,00 Ge Money ,00 Fond darù a rezerv ,17 Fondy celkem ,17 Zdroje financování v % Státní... 59% Ostatní - nadace, sponzorské dary, vlastní pøíjmy... 41% 11

13 KONTAKTY I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. Bechyòská 50/III, Sobìslav tel: Støedisko rané péèe pro jihoèeský region Kontaktní adresa: Dr. E. Beneše 286, Sobìslav (v budovì Èeské pošty) tel: Èíslo úètu: / Projekt Šance pro Mirka

14 Raná péèe - víkendový pobyt rodin

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 STRUÈNÌ O NÁS Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu bylo založeno roku 1995 z iniciativy èlenù mezinárodního Humanistického

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

ocenil práci AŠSK ÈR Èíslo 4-2012/2013

ocenil práci AŠSK ÈR Èíslo 4-2012/2013 Èíslo 4-2012/2013 Ministr školství, mládeže a tìlovýchovy Petr Fiala ocenil práci AŠSK ÈR Vážím si práce Asociace školních sportovních klubù a oceòuji, kolik lidí se ve svém volném èase vìnuje práci s

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více