Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin."

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009

2 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského sdružení, otevíráte výroèní zprávu sdružení I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s., které vzniklo na jaøe roku 2000 v Sobìslavi. Pøíští rok bude pro nás rokem oslav desetiletého trvání. Za tu dobu prošla obèanským sdružením øada lidí, kteøí svými nápady a dobrovolnou prací vytvoøili fungující služby a aktivity, které mají na Táborsku již nìkolikaletou tradici. V roce 2009 se nám podaøilo uskuteènit všechny naše tradièní akce, na kterých se setkáváme. K aktivitám sdružení pøibyla podpora rodiny chlapce s autismem a mentálním postižením ve formì zajištìní pravidelné odpolední asistence. Støedisko rané péèe se po poèáteèních letech prosazování a úsilí o získání finanèní podpory mohlo v klidu vìnovat poskytování a zkvalitòování služeb rané péèe v rodinách. Dìkuji všem èlenùm našeho sdružení, dobrovolníkùm a tìm, kteøí naši práci podporují, že jsme mohli v uplynulém roce spoleènì naplnit naše poslání. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková 10.VÝROÈNÍ SHROMÁŽDÌNÍ ÈLENÙ 10. výroèní shromáždìní èlenù se konalo 28. dubna v budovì Rolnièky v Bezdìkovì ulici. Zúèastnilo se jej 16 èlenù sdružení, kteøí byli seznámeni s plánem èinnosti sdružení pro rok 2009 a navrhovaným rozpoètem na rok Èlenka sdružení Renata Gargulová všechny informovala o pøesunu dobrovolnických aktivit do Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka, kde vzniklo Dobrovolnické centrum. Dále byli všichni seznámeni s výroèní zprávou, s revizní zprávou a finanèní uzávìrkou z roku Vše bylo øádným hlasováním schváleno. V závìreèné diskusi se zvažovala cesta k oslovení potencionálních èlenù sdružení, kteøí by byli ochotni bojovat za dosažení celorepublikových zmìn v neuspokojivých podmínkách cestování handicapovaných obèanù s Èeskými drahami. 1

3 RADA SDRUŽENÍ Rada se v roce 2009 scházela pravidelnì jednou za mìsíc, mimo letní prázdniny. Jednání rady se úèastnili její zvolení èlenové Mgr. D. Zvoníèková, L.Dvoøáková, R. Gargulová, Mgr. P. Šenová, Mgr. B. Žáková, K. Rùžièková, R. Pavlíková a ostatní zájemci z øad èlenù I MY. Pøi setkáních jsme pøipravovaly program na jednotlivé akce sdružení. PROJEKT ŠANCE PRO MIRKA Obèanské sdružení realizuje projekt, jehož cílem je posílit dovednosti sedmiletého chlapce, který má dìtský autismus a mentální postižení, a ulehèit rodinì v nároèné péèi. Obèanské sdružení podává projekty zamìøené na osobní asistenci, která probíhá dvì odpoledne v týdnu. V roce 2009 podpoøily projekt Nadace Dìtský mozek, Dárcovský program ETELA a v listopadu uspìlo sdružení u sbírkového projektu Pomozte dìtem!, ze kterého bude èerpat finanèní zajištìní asistentky po celý rok U Mirka pracuje druhá asistentka, spoleèná odpoledne se daøí ke spokojenosti Mirka, rodièù i asistentky. Asistentka má možnost odbornì spolupracovat s o.s. APLA Jižní Èechy. SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNICKÝM CENTREM I MY spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka, které zajiš uje dobrovolníky na akce sdružení a støediska rané péèe. Pøi akci Zkusme to spolu dobrovolníci pomáhají dìtem i dospìlým mají na starosti prožitkovou dráhu, pomáhají pøi boccie, florbalu nebo pøi prezentaci Tyfloservisu. Na podzimní tancovaèce se vìnují dìtem ve výtvarném koutku, pomáhají s organizací her pro dìti, tombolou a dražbou. Na odpoledních a víkendových setkáních rodin, které organizuje støedisko rané péèe, dobrovolníci hlídají dìti pøi pøednáškách a individuálních konzultacích. Pomáhají dìtem pøi výtvarném a hudebním programu a dalších spoleèných aktivitách. 2

4 ZKUSME TO SPOLU 4. dubna na sobìslavském námìstí probìhla akce Zkusme to spolu aneb Paralympiáda po Sobìslavsku. Smyslem této akce bylo formou vlastního prožitku pobavit a zároveò informovat. Úèastníci akce si mohli vyzkoušet sportování na vozíku, dozvìdìt se o možnostech sportovního vyžití handicapovaných èi o jejich úspìších na paralympiádì v Pekingu. Akci zahájila Mgr. E. Janatová z Diakonie ÈCE - støediska Rolnièka, pøivítala starostu Ing. J. Bláhu, senátora Mgr. P. Eyberta a paralympionièku Janu Fesslovou. Po krátkém seznámení s prùbìhem akce Zkusme to spolu již mohli žáci ZŠ speciální vypustit olympijské holubice, nakreslené na nafouknutých balóncích, do øad natìšených dìtských návštìvníkù. Poté probìhla prohlídka jednotlivých stanoviš : projekce fotografií a filmu z paralympiády v Pekingu, Centrum Kaòka o.s. pøedstavila svoji sportovní èinnost a pøedvádìla návštìvníkùm monolyži pro vozíèkáøe, canisterapeutické sdružení Hafík z Tøebonì, Tyfloservis z Èeských Budìjovic, vynálezce speciálnì upravených kol a nadšenec pan Vacek z Tábora, firma API CZ s.r.o. ze Slap u Tábora. Novinkou na akci bylo pøedvádìcí auto firmy API CZ s.r.o.. Firma pùsobí v oblasti úprav vozidel pro tìlesnì postižené již od roku V rohu námìstí pøedvedli žáci z Rolnièky hru zvanou boccia. Tato hra umožòuje i sportovcùm s nejtìžším postižením dostat se až do nejvyšší možné sportovní soutìže paralympiády. Žáci s nadšením pøedvedli zápas a ukázali rùzné možnosti odpalu míèkù. Vyzvali k zápasu i své rodièe, kteøí mìli možnost zjistit, že hra není tak jednoduchá, jak vypadá. Podìkování z akce Zkusme to spolu patøí MÚ mìsta Sobìslavi, Kulturnímu domu v Sobìslavi, Technickým službám, TJ Spartaku, panu Šlechtovi, Diakonii ÈCE støedisko Rolnièka a dobrovolníkùm ze sobìslavského gymnázia. 3

5 PODZIMNÍ TANCOVAÈKA Letošní tancovaèka, poøádaná již po osmé, se konala v sobotu 14. listopadu 2009 ve velkém sále hospody ve Skalici. Zmìnili jsme místo, ale nadšení pøijít se s námi pobavit neopadlo, naopak pøišlo více lidí než v døívìjších letech. Téma tancovaèky vzhledem k datu bylo jasné, oslava sametové revoluce. Hudbou, obleèením i výzdobou jsme si pøipomnìli léta dávno minulá. Dìti i dospìlí si spoleènì zasoutìžili, bìhem veèera mohly dìti tvoøit ve výtvarném koutku, a to pøedevším tradièní výrobky školních družin z 80. let. Pod vedením našich vìrných moderátorù si nìkteré dìti zacvièily jako na spartakiádì a vyzkoušely policejní obušky. Pøed vystoupením kapely Hodnì Podnì probìhla všemi oblíbená dražba pro dìti i dospìlé. Dražily se výtvarné pøedmìty od známých i ménì známých umìlcù. Letos dražba vynesla rekordních ,- Kè. Po dražbì a tombole, která mile pøekvapila hlavnì dìtské návštìvníky, pøišla na øadu živá hudba v Sobìslavi známá kapela Hodnì Podnì. Kdo chtìl, tanèil, probìhla pøíjemná setkání starých známých, zkrátka akce se podaøila. Se vstupným a tombolou tancovaèka vynesla ,- Kè. Po odeètení nákladù výtìžek tancovaèky zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Získané finanèní prostøedky byly použity na doplnìní pùjèovny hraèek a pomùcek, které nabízí Støedisko rané péèe rodinám dìtí s postižením. Naše podìkování patøí všem, kteøí se tancovaèky zúèastnili jako dobrovolníci, skupinì Hodnì Podnì, moderátorùm, obecnímu úøadu ve Skalici a všem ostatním, kteøí nám vìnovali svùj èas a energii. 4

6 RANÁ PÉÈE Støedisko rané péèe pro jihoèeský region Poslání: Støedisko rané péèe poskytuje pomoc a podporu rodinám dìtí s mentálním, tìlesným a kombinovaným postižením nebo dìtí s opoždìným vývojem od narození do sedmi let v jihoèeském regionu. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientù. Støedisko rané péèe pro jihoèeský region nabízí služby rané péèe: Informace; aktivní naslouchání; provázení a podpora rodin po narození a v prvních letech života dítìte s postižením; psychologické, pedagogické a sociální poradenství; pomoc pøi prosazování práv a zájmù rodièù a jejich dìtí s postižením; poradenství v oblasti výchovy dítìte, komunikace a interakce s ním; pùjèování speciálních pomùcek a hraèek, literatury; pomoc pøi výbìru pøedškolního nebo školního zaøízení. Forma poskytovaných služeb: Konzultace v domácím prostøedí 75% služeb; skupinová setkání rodièù, semináøe, pøednášky; víkendové pobyty pro celé rodiny; doprovod klientù na vyšetøení, k jednání na úøadech. Dle Zákona 108/2006 Sb. jsou služby rané péèe rodinám poskytovány bezplatnì. 5

7 RANÁ PÉÈE Rok 2009 V prùbìhu roku 2009 støedisko poskytovalo služby rané péèe celkem 24 klientským rodinám. Poradkynì uskuteènily 115 konzultací v rodinách, 3 konzultace v MŠ a SPC. V tomto roce zaèalo využívat službu rané péèe sedm rodin, v šesti rodinách byla ukonèena. Bylo zøízeno sbírkové konto na rehabilitaèní metodu Adeli pro klientskou rodinu. Podaøilo se nám získat finanèní prostøedky z Nadace Charty 77 Konto bariéry a GE Money Bank a.s. na poøízení novìjšího služebního automobilu. Pro støedisko rané péèe bylo v letošním roce vytvoøeno vlastní logo. Støedisko rané péèe spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka, které zajiš uje dobrovolníky na akce pro rodiny s dìtmi. V roce 2009 pomáhali dobrovolníci s hlídáním dìtí a zajiš ováním programu na pøedvelikonoèním a pøedvánoèním odpoledni pro rodiny a jarním a podzimním víkendovém pobytu. V prùbìhu roku probìhly akce pro rodiny: Pøedvelikonoèní setkání rodin s pøednáškou o canisterapii - o.s. Hafík Tøeboò; jarní a podzimní víkendový pobyt rodin v Lutové s pøednáškami: Asertivní komunikace, Canisterapie s praktickými ukázkami, Sourozenecké vztahy, Rehabilitaèní metody s praktickými ukázkami cvièení; pøedvánoèní setkání rodin s muzikoterapií. Osvìta a vzdìlávání: V rámci depistáže jsme uskuteènili povídání o rané péèi v mateøských centrech v jihoèeských mìstech È. Budìjovice, È. Krumlov, Týn n/vlt., Tábor a Strakonice. Zorganizovali jsme pøednášku na setkání neonatologù a pediatrù v Srní, kterou zajistilo SPRP Plzeò a pøednášku pro pediatry v È. Budìjovicích. V záøí se poradkynì zúèastnily první konference pracovníkù v rané péèi, která se konala v Olomouci. Naše støedisko se aktivnì zúèastnilo celorepublikové kampanì Týden rané péèe. 6

8 RANÁ PÉÈE Vzdìlávání poradcù semináøe a kurzy: Úvod do VTI SPIN Praha Vývojová diagnostika dìtí s kombinovaným postižením PhDr.Krejèíøová Individuální plánování Spoleènost pro ranou péèi Praha Neverbální komunikace Tamtam Praha Semináøe na konferenci pracovníkù v rané péèi Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj dìtí s postižením PPP Teplice Spolupracující organizace: Støedisko SPRP È. Budìjovice, Støedisko Tamtam Praha, Støedisko rané péèe Diakonie ÈCE v Praze Stodùlkách, Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka, APLA Jižní Èechy o.s. Podìkování: Dìkujeme za spolupráci Mgr.Renatì Èeròanské a PhDr.Vlastì Hoøánkové pøi víkendovém setkání rodin. Sdružení Hafík z Tøebonì, Danì Pšenièkové za úžasné muzicírování s dìtmi a Gabriele Mazancové za zajímavou pøednášku. Velký dík patøí také všem dobrovolníkùm, kteøí nám pøi naší èinnosti pomáhají. Pøedevším Katce Melenové, Petøe Pøenosilové a Renatì Blažkové, které se trpìlivì staraly o dìti pøi víkendových pobytech. Finanèní zajištìní: V roce 2009 bylo støedisko financováno z dotací MPSV, Grantového programu Jihoèeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, z pøíspìvkù mìst a obcí, sbírkového projektu Pomozte dìtem!, Nadace Divoké Husy, Dárcovského programu Etela a Nadace OKD, sponzorské dary. Dìkujeme individuálním dárcùm: Manželùm Martínkovým, manželùm Studených, manželùm Ondøejovým, paní Evì Janatové, panu Jaroslavu Bártovi, panu senátorovi Pavlu Eybertovi a firmám: Jihotvar výrobní družstvo, Strojírna Sobìslav s.r.o., Zotepo s.r.o., Jihostav Sobìslav s.r.o., Èeské houby a.s., Døevovýroba Václav Vanìk s.r.o., GE Money Bank a.s., Komerèní banka a.s., HP TRONIC Zlín spol. s.r.o., Centropen a.s. Daèice Pracovní tým støediska: Kateøina Rùžièková, DiS. vedoucí a poradce rané péèe Mgr. Barbora Žáková poradce rané péèe Mgr. Pavla Šenová koordinátorka støediska Ludmila Dvoøáková pracovník PR 7

9 RANÁ PÉÈE VÍKENDOVÝ POBYT RODIN - ÈERVEN 2009 První èervnový víkend se v Lutové u Tøebonì uskuteènilo víkendové setkání rodin. Bìhem soboty probìhly pøednášky o asertivní komunikaci. Od páteèního do sobotního veèera byla možnost individuálních rozhovorù s psycholožkou R. Èeròanskou. V sobotu veèer si maminky mohly nabatikovat šátky, v nedìli nás navštívilo o.s. Hafík z Tøebonì s pejsky. Dìti se s pejsky potìšily a venku si mohly vyzkoušet jízdu na vozíku taženém psem. Rodiny mìly možnost si navzájem vymìnit zkušenosti a pár dnù si odpoèinout v krásném prostøedí tøeboòských rybníkù. Setkání se zúèastnilo 5 rodin z celého jihoèeského kraje. S hlídáním dìtí pøi pøednáškách pomáhaly dobrovolnice. VÍKENDOVÝ POBYT RODIN - ØÍJEN 2009 První øíjnový víkend jsme strávili opìt v pøíjemném penzionu Vyhlídka v Lutové, tentokrát se setkání zúèastnilo pìt rodin z rùzných míst Jihoèeského kraje, pøijelo 8 dospìlých a 10 dìtí. Program byl pestrý, kromì toho nám opìt pøálo poèasí, takže jsme užili i procházek do okolí. V sobotu probìhla pøednáška o sourozencích a vztazích v rodinì, do veèera byla možnost konzultací s paní psycholožkou V. Hoøánkovou. Odpoledne nás jedna z maminek nauèila vyšívat. Spoleènì s dìtmi jsme si pøipravili barevnou odpolední svaèinku, veèer na zahradì udìlali oheò, povídalo se a zpívalo. Bìhem pøednášek jsme s dìtmi zpívali a nauèili se spoleènì nìkolik ukazovacích básnièek. Pozdní veèer patøil povídání, hrám a vyrábìní náušnic. V nedìli dopoledne pøijela rehabilitaèní sestra Gabriela Mazancová z Tábora, která nás seznámila s rùznými metodami rehabilitace, ukázala cvièení pro dìti i pro maminky, a zodpovìdìla rodièùm spoustu otázek. Po dobrém obìdì jsme spoleènì zhodnotili víkend, rodièe navrhli další témata na pøednášky, která by je zajímala, a pak už jsme odjíždìli domù. S víkendem byli spokojení všichni úèastníci. S hlídáním a programem pro dìti pomáhaly opìt studentky z Dobrovolnického centra Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka. 8

10 KALENDÁRIUM 2009 Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven Záøí Øíjen kurz Úvod do VTI prezentace poskytovatelù RP v JÈ kraji výstava na Krajském Úøadì Kazuistický semináø a schùzka APRP Kutná Hora kurz Vývojová diagnostika dìtí s kombinovaným postižením pøedvelikonoèní setkání rodin s pøednáškou o canisterapii semináø Sociální problematika Výroèní shromáždìní I MY úèast na Jarním jarmarku Rolnièky akce,,zkusme to spolu aneb Paralympiáda po Sobìslavsku povídání o rané péèi v mateøských centrech È. Budìjovice, È. Krumlov víkendové setkání rodin Lutová pøednáška pro pediatry v È.Budìjovicích Konference pracovníkù v rané péèi Olomouc víkendové setkání rodin Lutová Listopad Tancovaèka ve Skalici semináø Individuální plánování, Neverbální komunikace povídání o rané péèi v RC Radost Tábor, MC Týn nad Vltavou pøedvánoèní setkání rodin s muzikoterapií úèast na slavnostním otevøení nových prostor SPRP v È.B. kampaò Týden rané péèe Prosinec Kazuistické setkání Praha úèast na Vánoèním jarmarku Rolnièky semináø Výtvarné techniky pro rozvoj dìtí s DS povídání o rané péèi v MC Strakonice 9

11 DÌKUJEME SPONZOØI A NADACE 2009 Firmy a jednotlivci: Jihotvar výrobní družstvo Veselí n/l Kè; Strojírna Sobìslav s.r.o Kè; Zotepo s.r.o Kè; Jihostav Sobìslav s.r.o Kè; Èeské houby a.s Kè; Døevovýroba Václav Vanìk s.r.o.; Manželé Martínkovi; Manželé Studených; Manželé Ondøejovi; paní Eva Janatová; pan Jaroslav Bárta; p. senátor Mgr. Pavel Eybert; GE Money Bank a.s Kè (pøíspìvek na automobil); Komerèní banka a.s. - poèítaè; HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. - fotoaparát; Centropen a.s. Daèice Státní správa, mìsta a obce 2009 MPSV Kè; Jihoèeský kraj Kè; Dešná Kè; Budislav Kè; Jindøichùv Hradec Kè; Veselí n/l Kè; Sobìslav Kè; Planá n/l Kè; Vodòany Kè Nadace Nadace OKD Kè - víkendové pobyty 2009; Nadace O Kè - víkendové pobyty 2010; Nadace Divoké Husy Kè doplnìní pùjèovny a knihovny støediska (rehabilitaèní a didaktické pomùcky, hraèky, knížky); NROS ze sbírky Pomozte dìtem! Kè projekt Jezdíme za tebou (listopad 2009 až øíjen 2010); NROS ze sbírky Pomozte dìtem! Kè projekt Šance pro Mirka ( rok 2010); HESTIA o.s. Dárcovský program ETELA Kè odpolední asistence v roce 2009, 2010; Nadace Dìtský mozek Kè odpolední asistence v roce

12 FINANÈNÍ UZÁVÌRKA 2009 Pøíjmy v Kè Fondy ,16 VDV ,00 MPSV ,00 Jihoèeský kraj ,00 Firmy dárci ,00 Mìsta ,00 Etela ,00 Nadace Dìtský mozek ,00 Tancovaèka ,00 NROS se sbírky Pomozte dìtem! ,00 NROS se sbírky Pomozte dìtem! ,00 Nadace Divoké Husy ,00 Èl. pøíspìvky ,00 GE Money Bank ,00 Nadace O ,00 Nadace OKD ,00 Výtìžek trhy ,00 Platba rodièù, úroky, jiné ,75 Pøíjmy celkem ,91 Výdaje v Kè Materiálové ,57 Služby ,17 Mzdové ,00 Pøevod do fondù ,17 Výdaje celkem ,91 Hospodáøský výsledek... 0 Fondy k Pomozte dìtem I ,00 Pomozte dìtem II ,00 Divoké Husy ,00 Nadace O ,00 Etela ,00 Ge Money ,00 Fond darù a rezerv ,17 Fondy celkem ,17 Zdroje financování v % Státní... 59% Ostatní - nadace, sponzorské dary, vlastní pøíjmy... 41% 11

13 KONTAKTY I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. Bechyòská 50/III, Sobìslav tel: Støedisko rané péèe pro jihoèeský region Kontaktní adresa: Dr. E. Beneše 286, Sobìslav (v budovì Èeské pošty) tel: Èíslo úètu: / Projekt Šance pro Mirka

14 Raná péèe - víkendový pobyt rodin

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Obsah. 1. Slovo úvodem...4. 2. Poruchy autistického spektra...5. 3. Poslání sdružení...6. 4. Aktivity sdružení...6 8. 5. Další èinnost APLA JÈ...

Obsah. 1. Slovo úvodem...4. 2. Poruchy autistického spektra...5. 3. Poslání sdružení...6. 4. Aktivity sdružení...6 8. 5. Další èinnost APLA JÈ... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem...4 2. Poruchy autistického spektra...5 3. Poslání sdružení...6 4. Aktivity sdružení...6 8 5. Další èinnost APLA JÈ... 9 11 6. Orgány sdružení...12 7. Finanèní

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ OKNA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: ÈLOVÌK JE ŠTASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DÌLAT, V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT.

OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ OKNA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: ÈLOVÌK JE ŠTASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DÌLAT, V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT. MOTTO: ÈLOVÌK JE ŠTASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DÌLAT, V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT. Viktor Frankl STRUKTURA : ÈESTNÉ PØEDSEDNICTVO: P. Václav Habart, PhDr. Jitka Èechová, Mgr. Rudolf Macek SPRÁVNÍ RADA: PaeDr.

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA 2008 Milé sestry a bratøi z Kolpingových rodin! Milé sestry a milí bratøi v Kolpingovì díle, Spoleènost

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Posláním Střediska DAR je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více