Datum vydání: Verze č.: 4 Datum revize: Datum vytištění:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum vydání: Verze č.: 4 Datum revize: Datum vytištění:"

Transkript

1 znění Strana 1 / Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití P ÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN INSEKTICIDNÍ MO IDLO OSIVA PRO POUŽITÍ V ZEM D LSTVÍ 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu výrobce AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1, D Leverkusen, N mecko Tel.: (Substance Classification & Registration, 8-18 hod) Fax: osoba, odpovědná za BAYER s. r. o. uvádění na trh v České Siemensova 2717/4, Praha 5 - Stodůlky republice tel.: (+420) ; (pracovní dny 8-17 hod) Telefonní číslo pro naléhavé Při ohrožení života a zdraví (Česká republika): situace Toxikologické informační st edisko ĚTISě, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na bojišti 1, Praha 2 Telefon nep etržit : (+420) nebo (+420) Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace směsi Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění ACUTE TOX. 4; H302 AQUATIC ACUTE 1; H400 AQUATIC CHRONIC 1; H Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném

2 Strana 2 / 13 Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): H302 Zdraví škodlivý p i požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 P I POŽITÍ: Necítíte-li se dob e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ ST EDISKO/léka e. P501 Odstraňte obsah/obal p edáním oprávn né osob. Doplňkové údaje: EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prost edí. Další prvky označení: Pro profesionální uživatele. P ed použitím si p ečt te p iložený návod k použití. Nebezpečné látky, které musí být uvedeny na etiketě: beta-cyfluthrin; klothianidin; alkoholy, C12-15, ethoxylované 2.3 Další nebezpečnost P ípravek je nebezpečný pro ptáky, savce a necílové členovce. 3. Složení/informace o složkách 3.2 Směsi Kapalný suspenzní koncentrát pro mo ení osiva (FS); obsahuje beta-cyfluthrin 53,3 g/l a klothianidin 400 g/l Nebezpečné látky úplné znění H-vět je uvedeno v oddíle 16 Název Obsah Číslo CAS Klasifikace % Číslo ES Nařízení (ES) č.1272/2008, REACH Reg. No. v platném znění beta-cyfluthrin 4, Acute Tox.2; Acute Tox.2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H300 H330 H400 H410 klothianidin 33, Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H302 H400 H410 alkoholy, C12-15, ethoxylované 0,10 -< 1, Acute Tox. 4; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; H302 H318 H400

3 Strana 3 / Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny: P i požití, projeví-li se p etrvávající zdravotní potíže nebo v p ípad pochybností urychlen kontaktujte léka e a poskytn te mu informace z tohoto bezpečnostního listu nebo etikety. P i vyhledávání léka ské pomoci informujte léka e o p ípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci Ěi event. následnou terapiiě lze konzultovat s Toxikologickým informačním st ediskem - Na bojišti 1, 12Ř 0Ř Praha 2, Telefon nep etržit : Ě+420ě nebo (+420) Při nadýchání: P erušte expozici, zajist te t lesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošet ovanou oblast. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý od v. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následn dob e opláchn te. P i v tší kontaminaci kůže se osprchujte. Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současn odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je t eba je zlikvidovat. Při požití: Vypláchn te ústa vodou. Podejte pokud možno cca 5-10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici Ě1/4 litruě vody. Nevyvolávejte zvracení. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Lokální: oční nebo kožní parestézie Ěobvykle p echodná, odezní do 24 hodině, podrážd ní kůže, očí a sliznic, kašel, kýchání Systemické: nep íjemné pocity na prsou, tachykardie, hypotenze, nauzea, bolesti b icha, průjem, zvracení, závrat, rozmazané vid ní, bolesti hlavy, nechutenství, ospalost, kóma, k eče, t es, vyčerpanost, dýchací hyperreakce, plicní edém, zrychlené bušení srdce, svalová fascikulace, apatie 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Rizika: Tento p ípravek obsahuje pyrethroid. Pozor na zám nu s karbamáty nebo organofosfáty! Terapie: Symptomatická léčbu určuje léka. Po požití v tšího množství zvážit provedení výplachu žaludku Ěpouze do 2 hodin od požitíě. Ale rovn ž je možno podat pouze aktivní uhlí a síran sodný. Monitorovat dýchací a srdeční funkce. Udržovat průchodné dýchací cesty. Proti k ečím lze podávat diazepam, pop. fenobarbital; dle standardního režimu Antidot: Není znám Kontraindikace: Atropin, adrenalinové deriváty

4 Strana 4 / Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: Post ik vodou, p na, písek, oxid uhličitý (CO2). Nevhodná hasiva: Vysoko objemový vodní proud 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi P i požáru může dojít k vývoji nebezpečných plynů: chlorovodík (HCl), kyanovodík ĚHCN), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku ĚNOx). 5.3 Pokyny pro hasiče Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Zabránit nadýchání produktů ho ení. Použít celot lový ochranný od v a izolační dýchací p ístroj. Další informace: Pokud je to technicky proveditelné a není spojeno s rizikem, odstraňte dosud požárem nezasažené obaly s p ípravkem z prostoru požá išt. V opačném p ípad ochlazujte neotev ené obaly post ikem vodou. Pokud je to technicky proveditelné, shromažďujte hasební vodu ve vhodném prostoru či kontejneru s pískem či zeminou či jiným vhodným sorbujícím materiálem; zabraňte jejímu úniku do kanalizace a okolí. 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zabránit kontaktu s materiálem, který unikl z obalů a s kontaminovanými plochami. Použít osobní ochranné pracovní prost edky specifikované v oddíle Ř. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit, aby uniklý p ípravek zasáhl drenáže, kanalizaci a vodoteče a zem d lskou půdu. V p ípad, že tyto byly zasaženy, informovat p íslušný vodohospodá ský orgán, pop. orgán ochrany životního prost edí. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Uniklý p ípravek pokrýt dostatečným množstvím vhodného absorpčního materiálu Ěpísek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, pilinyě. Kontaminovaný absorbent zachytit do vhodných nádob, které lze označit a uzav ít a tyto uložit p ed likvidací na vhodném schváleném míst. Kontaminované plochy a p edm ty důkladn očistit. K odstran ní z podlahy a ostatních povrchů použít vlhký hadr. Do uzavíratelných nádob také umístit všechny použité čistící pomůcky, kontaminované od vy a p edm ty. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Informace ohledn bezpečného zacházení jsou uvedeny v oddíle 7. Informace ohledn doporučených osobních ochranných prost edků jsou uvedeny v oddíle 8. Informace ohledn odstraňování zbytků a odpadů jsou uvedeny v oddíle 13.

5 Strana 5 / Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte pouze v prostorách s vhodným odsávacím za ízením. P i zacházení s neporušenými obaly není zapot ebí dodržovat žádná speciální opat ení; je t eba dodržovat pokyny uvedené na etiket p ípravku. V p ípad, že nelze vyloučit expozici p ípravku, použijte osobní ochranné pracovní prost edky v souladu s oddílem 8. Hygienická opatření: Zabraňte kontaktu s pokožkou, od vem a vniknutím do očí. Pracovní od v uchovávejte na odd leném míst. P ed pracovní p estávkou a ihned po skončení manipulace s p ípravkem si umyjte ruce a osprchujte se. Svlékn te ihned pot ísn ný od v. Pokud není používán ochranný od v pro jedno použití, pak pracovní/ochranný od v a OOPP p ed dalším použitím vyperte, resp. očist te. Části od vu, které nemohou být vyčišt ny, musí být zlikvidovány. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování směsí včetně neslučitelných směsí Požadavky na skladovací prostory: Zabraňte p ístupu nepovolaných osob. Uchovávejte mimo dosah d tí. Zabezpečte spolehlivou ventilaci. Skladujte v neporušených originálních obalech na suchém, chladném a dob e v tratelném prostoru. Chraňte p ed ohn m, p ímým slunečním svitem, mrazem a vlhkostí. Skladujte odd len od potravin, nápojů, hnojiv, krmiv a dezinfenkčních prost edků a obalů od t chto látek. Skladovací teplota: C Vhodné materiály: HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) 7.3 Specifická konečná použití Dodržujte pokyny uvedené na etiket p ípravku 8. Omezování expozice/osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 8.1 Kontrolní parametry Expoziční limity v pracovním prost edí - Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisůě Látka CAS PEL (mg/m 3 ) NPK-P (mg/m 3 ) glycerol, mlha Omezování expozice Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních prostředků používat doporučené osobní ochranné pracovní prost edky poškozené osobní ochranné pracovní prost edky Ěnap. protržené rukaviceě okamžit vym nit p i práci s p ípravkem nepoužívat kontaktní čočky Ochrana dýchacích orgánů: čtvrtmaska podle ČSN EN 133 a ČSN EN 136 s filtrem proti organickým parám ĚČSN EN 140ě

6 Strana 6 / 13 Ochrana rukou: Ochrana očí a obličeje: Ochrana těla: Dodatečná ochrana hlavy: Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle p ílohy A k ČSN EN uzav ené ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít ĚČSN EN 166) celkový pracovní/ochranný od v z textilního materiálu nap. podle ČSN EN A1 nebo podle ČSN EN A1 nebo jiný ochranný od v označený piktogramem ochrana proti chemikáliím podle ČSN EN ISO 13688; P i p íprav mo ící kapaliny použít navíc zást ru z PVC či pogumovaného textilu čepice se štítkem nebo klobouk pracovní nebo ochranná obuv Ěnap. gumové nebo plastové holínkyě podle ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO Omezování expozice životního prostředí zabránit narušení obalů a uniknutí p ípravku z obalů b hem transportu, skladování i další manipulace zabránit rozlití p ípravku 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech vzhled: Kapalina, suspenze barva: zápach (vůně): hodnota ph: (100%; 23 C) bod vzplanutí ( C): (kapaliny) Bílá Slabý, charakteristický 4,0-5,0 hustota při 20 C: cca 1,20 g/cm 3 rozpustnost ve vodě: dynamická viskozita (při 20 C): oxidační vlastnosti: výbušné vlastnosti: > 100 C Není stanoven testování provedeno až do bodu varu. Mísitelný mpa. s (7,5/s) Nemá Není výbušný 92/69/EEC, A.14/OECD Další informace Další fyzikáln -chemické údaje související s bezpečností nejsou známy.

7 Strana 7 / Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Stabilní p i dodržení doporučených podmínek p i manipulaci a skladování 10.2 Chemická stabilita Stabilní p i dodržení doporučených podmínek p i skladování 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Nejsou známy p i dodržení doporučených podmínek p i manipulaci a skladování 10.4 Podmínky, kterým je třeba Vysoké teploty a p ímé sluneční sv tlo zabránit 10.5 Neslučitelné materiály Skladovat pouze v originálních obalech 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 11. Toxikologické informace Nep edpokládají se p i b žném použití 11.1 Informace o toxikologických účincích akutní toxicita orální: LD50 > < 1000 mg/kg (potkan) akutní toxicita inhalační: akutní toxicita dermální: žíravost/dráždivost pro kůži: vážné podráždění očí/podráždění očí: senzibilizace kůže: mutagenita: karcinogenita: LC50 > 2,67 mg/l (potkan; 4h) - jako aerosol Ěnejvyšší dosažitelná koncentrace LD50 > 4000 mg/kg (potkan) Nedráždí Ěkrálíkě platí pro p ípravek Slab dráždí Ěkrálíkě nevyžaduje klasifikaci - platí pro p ípravek Nesenzibilizuje (morče) platí pro p ípravek Magnusson& Kligman test, OECD 406 Beta-cyfluthrin: nebyl mutagenní nebo genotoxický v ad testů in vitro a in vivo. Klothianidin: nebyl mutagenní nebo genotoxický v ad testů in vitro a in vivo. Beta-cyfluthrin: nebyl karcinogenní ve zkrmovacích studiích u potkanů a myší. Klothianidin: nebyl karcinogenní ve zkrmovacích studiích u potkanů a myší.

8 Strana 8 / 13 toxicita pro reprodukci: vývojová toxicita: toxicita opakované dávky: další údaje: 12. Ekologické informace 12.1 Toxicita Ryby Beta-cyfluthrin: způsobil reprodukční toxicitu ve dvougenerační studii u potkanů pouze v dávkách toxických pro rodiče zví at. Reprodukční toxicita pozorovaná u beta-cyfluthrinu se vztahuje k rodičovské toxicit. Klothianidin: způsobil reprodukční toxicitu ve dvougenerační studii u potkanů pouze v dávkách toxických pro rodiče zví at. Reprodukční toxicita pozorovaná u klothianidinu se vztahuje k rodičovské toxicit. Beta-cyfluthrin: způsobil vývojovou toxicitu u králíků pouze v dávkách toxických pro samice. Vývojové účinky pozorované u beta-cyfluthrinu souvisí s mate skou toxicitou. Klothianidin: nezpůsobil vývojovou toxicitu u potkanů. Klothianidin: způsobil vývojovou toxicitu u králíků pouze v dávkách toxických pro samice. Vývojové účinky pozorované u klothianidinu souvisí s mate skou toxicitou. Beta-cyfluthrin: Toxické účinky beta-cyfluthrinu souvisí s p echodnou hyperaktivitou typickou pro neurotoxicitu pyrethroidů. Klothianidin: nezpůsobil toxicitu pro specifické cílové orgány v experimentálních studiích na zví atech. Mohou se projevit kožní pocity jako je pálení nebo píchání v obličeji a na sliznicích. Tyto projevy jsou p echodné povahy (max. 24 hodin). LC50 > 104,2 mg/l Ěř6 hod; pstruh duhový - Oncorhynchus mykiss) - platí pro klothianidin LC50 0,068 g/l Ěř6 hod; pstruh duhový - Oncorhynchus mykiss) platí pro beta-cyfluthrin Vodní bezobratlí EC50 > 119 mg/l (48 hod; perloočka velká Daphnia magna) - platí pro klothianidin EC50 0,29 g/l (4Ř hod; perloočka velká Daphnia magna) - platí pro beta-cyfluthrin Vodní rostliny Půdní mikroorganismy Ptáci IC50 > 120 mg/l (72 hod; sladkovodní asa zelená Raphidocelis subcapitata) - platí pro klothianidin IC50 > 0,01 mg/l (72 hod; zelené asy - Desmodomus subspicatus) - platí pro beta-cyfluthrin Nebyla zjišt na akutní toxicita p i koncentraci maximáln rozpustné ve vod. P ípravek nevyžaduje klasifikaci P ípravek je nebezpečný Včely P ípravek nevyžaduje klasifikaci

9 Strana 9 / 13 Rostliny 12.2 Perzistence a rozložitelnost Biorozložitelnost: 12.3 Bioakumulační potenciál Bioakumulace: 12.4 Mobilita v půdě Mobilita v půdě: Mo idlo osiva rostliny nepoškozuje Není relevantní pro tuto sm s. Není relevantní pro tuto sm s. Není relevantní pro tuto sm s Výsledky posouzení PBT a vpvb Posouzení perzistentních, bioakumulativních a Není relevantní - zpráva o posouzení chemické bezpečnosti není vyžadována toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vpvb) látek: 12.6 Jiné nepříznivé účinky Další účinky vztahující se k ekologickým informacím nejsou známy. 13. Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Vhodné metody odstraňování přípravku: P ípadné nepoužité zbytky p ípravku, včetn pytlů od namo eného osiva a zbylého prachu se p edají oprávn né osob k odstran ní. Vhodné metody odstraňování kontaminovaného obalu: Použité obaly od p ípravku se nesm jí používat k jinému účelu. Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se p edají oprávn né osob k odstran ní. P i manipulaci s prázdnými obaly nesmí být zasaženy recipienty podzemních a povrchových vod. Katalogové číslo odpadu: * agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky Právní předpisy o odpadech Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve zn ní pozd jších p edpisů Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech ve zn ní pozd jších p edpisů

10 Strana 10 / Informace pro přepravu Silniční a železniční přeprava (ADR/RID) 14.1 Číslo OSN (UN): Náležitý název OSN pro zásilku: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALNÁ, J. N. (OBSAHUJE BETA-CYFLUTHRIN VE FORM ROZTOKU) 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti 9 pro přepravu: 14.4 Obalová skupina: III 14.5 Nebezpečnost pro životní ANO prostředí: Identifikační číslo 90 nebezpečnosti: Kód pro tunely: (silniční přeprava) E Letecká přeprava (IATA) 14.1 Číslo OSN/UN number: Náležitý název OSN pro zásilku/propper shipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BETA-CYFLUTHRIN SOLUTION) name: 14.3 Třída(y) nebezpečnosti pro 9 přepravu/transport hazard class(es): 14.4 Obalová skupina/packing III group: 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí/environm. Hazardous Mark: ANO/YES 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Viz oddíl 6 a Ř tohoto bezpečnostního listu 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Není relevantní pro podmínky v České republice

11 Strana 11 / Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Na ízení ĚESě č. 1ř07/2006 ĚREACHě v platném zn ní Na ízení ĚESě č. 1272/200Ř ĚCLPě o klasifikaci, označování a balení látek a sm sí, v platném zn ní Na ízení ĚESě č. 1107/200ř o uvád ní p ípravků na ochranu rostlin na trh Na ízení ĚESě č. 540/2011, kterým se provádí Na ízení č. 1107/200ř pokud jde o seznam schválených účinných látek Na ízení ĚESě č. 547/2011, kterým se provádí Na ízení č. 1107/200ř pokud jde o požadavky na označování p ípravků na ochranu rostlin Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinoléka ské péči a o zm n n kterých souvisejících zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických sm sích a o zm n n kterých zákonů Ěchemický zákoně Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve zn ní pozd jších p edpisů Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech ve zn ní pozd jších p edpisů Zákon č. 25Ř/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpisů Zákon č. 266/1řř4 Sb., o drahách, ve zn ní pozd jších p edpisů Úmluva o mezinárodní p eprav ĚCOTIFě, vyhlášená pod č. Ř/1řŘ5 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů Zákon č. 111/1řř4 Sb., o silniční doprav, ve zn ní pozd jších p edpisů Zákon č. 114/1řř5 Sb., o vnitrozemské plavb, ve zn ní pozd jších p edpisů Evropská dohoda o mezinárodní silniční p eprav nebezpečných v cí ĚADRě, sbírka mezinárodních smluv č. 33/2005 Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci ve zn ní pozd jších p edpisů Vyhláška č. 1Ř0/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány t hotným zam stnankyním, zam stnankyním, které kojí, a zam stnankyním-matkám do konce devátého m síce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zam stnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zam stnanci výjimečn tyto práce konat z důvodu p ípravy na povolání Ěvyhláška o zakázaných pracích a pracovištíchě 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Zpráva o posouzení chemické bezpečnosti se nevyžaduje.

12 Strana 12 / Další informace 16.1 Seznam a slovní znění příslušných H-vět, uvedených v oddíle 3 bezpečnostního listu a seznam použitých zkratek H300 H302 H318 H330 H400 H410 P i požití může způsobit smrt. Zdraví škodlivý p i požití. Způsobuje vážné poškození očí. P i vdechování může způsobit smrt Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Seznam použitých zkratek: Acute Tox. 2 a 4 Akutní toxicita Ěorálníě, kategorie 2 a 4 Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro životní prost edí akutn, kategorie 1 Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro životní prost edí - chronicky, kategorie 1 Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kategorie 1 ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční p eprav nebezpečných v cí ATE Odhad akutní toxicity Číslo CAS Identifikační číslo Chemical abstracts Číslo ES Číslo Evropské komise ČSN EN Česká technická norma EU Evropská unie ECx Efektivní koncentrace na x % IBC Mezinárodní p edpis pro stavbu a vybavení lodí hromadn p epravujících nebezpečné chemikálie Ěp edpis IBCě IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců ICx Inhibiční koncentrace na x % LCx Smrtelná koncentrace na x % LDx Smrtelná dávka na x % MARPOL 73/78 Mezinárodní úmluva o zabrán ní znečišťování z lodí J.N. Jinde neuvedená NOEC/NOEL Koncentrace/úroveň bez pozorovaného účinku OECD Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj PEL P ípustný expoziční limit NPK-P Nejvyšší p ípustná koncentrace RID ád pro mezinárodní železniční p epravu nebezpečných v cí Sb. Sbírka zákonů UN Organizace spojených národů WHO Sv tová zdravotnická organizace 16.2 Pokyny pro školení: Viz Ř6 Zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinoléka ské péči a o zm n n kterých souvisejících zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů

13 Strana 13 / Doporučená omezení použití: P ípravek používejte výhradn v souladu s návodem k použití. P ípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti, platných pro aplikaci dodávaných p ípravků na ochranu rostlin. V p ípad použití jakékoliv kombinace p edem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých zamýšlených složek. Společnost nep ebírá zodpov dnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním p ípravku. Namo ené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům! 16.4 Kontaktní místo pro poskytování technických informací: BAYER s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha 5 - Stodůlky Tel.: (+420) ; (+420) Zdroje údajů použitých při sestavování Bezpečnostního listu: - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EU) No. 1907/2006 Version 2/EU, Revision Date: Interní databáze firmy 16.6 Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu: vyznačeny v textu stínováním 16.7 Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpečnosti a ochrany p i práci a ochrany životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru p ípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovn ž ustavovat právn platnou základnu kontraktačních vztahů.