BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením č. 1907/2006/ES, Článkem 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením č. 1907/2006/ES, Článkem 31"

Transkript

1 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku Obchodní název výrobku: Durafoam Použití: Hydraulická prefabrikovaná napěňující směs na bázi cementu s podpěrným a těsnícím účinkem pro vyplňování výlomů v podzemních dílech. Výrobce: Minova Ekochem S.A. Sídlo: Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 10, Polsko Distributor: Minova Bohemia s.r.o. + Sídlo: Lihovarská 1199/10, Ostrava - Radvanice Telefon: , Fax: Odborně způsobilá osoba: Ing. Miroslav Frantes, Poradenský subjekt pro mimořádné situace v ČR: Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, Praha 2, telefon nepřetržitě: (00420) ; (00420) Identifikace nebezpečnosti Klasifikace výrobku (dle Směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES): Xi - dráždivý R 37/38 Dráždí dýchací cesty a kůži. R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi - dráždivý Obsahuje: cement portlandský (ES ). R-věty: R 37/38 R 41 Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. S-věty: S 22 Nevdechujte prach. S 25 Zamezte styku s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Další označení: Při dodržení předepsaných podmínek skladování výrobek obsahuje po celou dobu použitelnosti méně než 2 ppm Cr (VI). Další nebezpečnost Výsledky posouzení PBT a vpvb látek: PBT: Není relevantní. vpvb: Není relevantní. 3. Složení / informace o složkách Charakteristika: Hydraulická napěňující směs na bázi portlandského cementu. Výrobek obsahuje následující nebezpečné chemické látky: Cement portlandský Cr (VI) < 2 ppm Číslo ES Číslo CAS Obsah v % Symbol R-věty Xi 37/38-41 strana 1/6

2 4. Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: V případě zdravotních obtíží vždy vyhledat lékaře! Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch, v případě dýchacích potíží vyhledat nebo přivolat lékaře. Při styku s kůží: Svléknout znečištěný oděv, důkladně omýt mýdlem a vodou. Při zasažení očí: Vyplachovat velkým množstvím vody nejméně 15 minut při otevřených víčkách. Pozor na možnost poškození rohovky příliš silným proudem vody. Pokud je zasaženo pouze jedno oko, chránit druhé oko před proudem vody odtékajícím ze zasaženého oka. V případě obtíží vyhledat očního lékaře. Při požití: Osobě v bezvědomí nebo polobezvědomí nepodávat nic k pití. Pokud je osoba při vědomí vypláchnout ústa vodou a vypít velké množství vody. Nikdy nevyvolávat zvracení. Dopravit postiženého k lékaři. 5. Opatření pro hašení požáru Vhodná hasiva: Suchá hasiva, pěna, oxid uhličitý, protipožární opatření přizpůsobit charakteru hořícího okolí. Nevhodná hasiva: - Zvláštní nebezpečí: Nejsou známa. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutné. Další údaje: Zbytky po hoření a kontaminovanou vodu z hašení shromažďovat zvlášť, nesmí se dostat do kanalizace, povrchových nebo podpovrchových vod. Dále zneškodňovat dle platných předpisů. 6. Opatření v případě náhodného úniku Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Používat osobní ochranné prostředky (viz. odst. 8). Zabránit vniknutí látky do očí a bezprostřednímu kontaktu s kůží a dýchacími cestami. Opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit kontaktu s vodou. Zabránit úniku do kanalizace, povrchových nebo podpovrchových vod. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Úklid na sucho. Smést do odpadní nádoby, materiál po smíchání s vodou ztuhne a po cca 8 hodinách je možné jej zneškodňovat jako běžný stavební odpad (viz. odst. 13). Další údaje: Nedochází k uvolňování nebezpečných látek do prostředí. 7. Zacházení a skladování Zacházení: Informace pro bezpečné zacházení: Při zpracování zajistit dobré větrání. Zamezit vdechování prachu a bezprostřednímu kontaktu s kůží a očima. Při práci minimalizujte prašnost. Informace o požární - explozivní ochraně: Žádná zvláštní opatření nejsou zapotřebí. Skladování: Požadavky na sklady a obaly: Doporučuje se skladování výhradně v originálních obalech. Informace ke skladování v běžném skladu: Skladovat pouze v suchých, chladných, dobře větratelných skladech. Zabezpečit proti vlhkosti! Další informace o skladovacích podmínkách: Neskladovat s poživatinami! 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky Dodatečné informace pro návrh technického zařízení: V uzavřených prostorech nucené odvětrávání, v případě rozhodnutí příslušného hygienika měření prašnosti v pracovním prostředí. Expoziční limity složek, které vyžadují měření v pracovním prostředí: PEL C (prachy s převážně nespecifickým účinkem) = 10 mg/m 3 Při dodržení předepsaných podmínek skladování výrobek obsahuje po celou dobu použitelnosti méně než 2 ppm Cr (VI). Další údaje: Jako podklad pro zpracování byl použit stávající platný bezpečnostní list. strana 2/6

3 Osobní ochranné prostředky: Obecná ochranná a hygienická opatření: Nesmí přijít do styku s potravinami, nápoji a krmivem. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Neprodleně svléknout veškerý znečištěný a kontaminovaný oděv. Při přestávce a po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem a obličej opláchnout vodou, pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Ochrana dýchacích cest: Při dostatečném větrání není nutná. V případě nedostatečného větrání (zvýšené prašnosti) použít vhodný respirátor s filtrem P2. Ochrana rukou: Ochranné rukavice Materiál rukavic: Výběr vhodných ochranných rukavic nezáleží pouze na materiálu, ale také na dalších ukazatelích kvality a liší se výrobce od výrobce. Jelikož je výrobek připraven z několika látek, odolnost materiálu rukavic nemůže být kalkulována předem a proto musí být odolnost před použitím vyzkoušena. Doba průniku materiálem rukavic: Přesná doba prostoupení výrobku skrz materiál musí být stanovena výrobcem ochranných rukavic a musí být dodržována. Ochrana očí: Těsnící ochranné brýle. Ochrana kůže: Ochranný oděv a uzavřená obuv. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Obecné informace: Skupenství Barva: Zápach (vůně): pevná látka prášek šedá bez zápachu Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: Bod (rozmezí bodu) tání: > 1000 C Bod (rozmezí bodu) varu: Bod vzplanutí:, nehořlavá směs Teplota vznícení: Samovznícení: není samovznítitelný Výbušné vlastnosti: nepředstavuje nebezpečí z hlediska exploze ph (při 20 C, vodný roztok): 11,5-13,0 Sypná hmotnost (při 20 C): kg.m -3 Dynamická viskozita (při 20 C): Tenze par (při 20 C): Rozpustnost: - ve vodě slabě rozpustný (cca 0,1-1%) - v org. rozpouštědlech nerozpustný 10. Stálost a reaktivita Termický rozklad / podmínky, kterým je potřeba zabránit: Při dodržení skladovacích podmínek k rozkladu nedochází. Materiály, kterých je potřeba se vyvarovat: Zvlhčený materiál reaguje zásaditě - nesmí přijít do styku s kyselinami, amonnými solemi a reaktivními kovy (hliník, hořčík nebo jejich stopy). Nebezpečné produkty rozkladu: Při doporučeném skladování a manipulaci nevznikají. strana 3/6

4 11. Toxikologické informace Akutní toxicita: Krátkodobé intenzivní působení prachu může způsobit podráždění dýchacích cest (kašel, kýchání, pocit dušení se), podráždění pokožky (až její zarudnutí), podráždění spojivek (slzení a pálení očí) až poškození rohovky. Primární dráždivé účinky: na kůži: Dráždivý účinek. na oči: Silně dráždivý účinek. na dýchací cesty: Dráždivý účinek. Senzibilizace: Možná u citlivých osob při přímém kontaktu s kůží a sliznicemi. Další informace (experimentální toxikologie): Prach cementu má dráždivý účinek, u některých jedinců může způsobit podráždění pokožky až alergickou reakci. Po smíchání s vodou výrobek reaguje alkalicky a má žíravé vlastnosti - může způsobit podráždění očí, nosu, ústní dutiny a pokožky. Zabránit vniknutí prachu do očí. Chronické účinky: Dlouhodobé působení prachu může způsobit záněty dýchacích cest (nosu, hltanu, hrtanu), astma a/nebo záněty očních spojivek. Doplňující toxikologické informace: Obsahuje rozpustné soli šestimocného chrómu Cr (VI) v koncentraci nižší než 2 ppm. Výrobek vykazuje v souladu s klasifikací dle konvenční výpočtové metody uvedené ve Směrnici EU pro klasifikaci chemických přípravků, v jejím platném znění, následující nebezpečí: Dráždivý. 12. Ekologické informace Všeobecné informace: Zabránit úniku složek do půdy, kanalizace, povrchových a podpovrchových vod. V případě úniku velkého množství výrobku do prostředí a současném spojení s vodou dochází k lokálnímu zvýšení ph v daném prostředí. Ekotoxicita: Výrobek po zreagování s vodou nepředstavuje riziko pro životní prostředí. Mobilita: Slabě rozpustný ve vodě, pří reakci s vodou ztvrdne. Perzistence a rozložitelnost: Není odbouratelný. Bioakumulační potenciál: Nepředpokládá se. Výsledky posouzení PBT: Neobsahuje PBT. Jiné nepříznivé účinky: Mírné ohrožení vod. 13. Pokyny pro odstraňování Výrobek: Suchý, nehrudkovitý materiál se považuje za vhodný k použití. Doporučení: Materiál určený k likvidaci se nasype do odpadní nádoby, smíchá s vodou a po cca 8 hod. je možné jej zneškodnit jako běžný stavební odpad. Nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Kód odpadu Kat. odpadu Název O Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly a Kontaminované obaly: Doporučení: Odstranit uložením na zajištěné skládce určené pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení. Kód odpadu Kat. odpadu Název O Kompozitní obaly. Právní předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platné znění a jeho prováděcí předpisy. strana 4/6

5 14. Informace pro přepravu Číslo UN Není nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů. Příslušný název pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Obalová skupina Nebezpečnost pro životní prostředí Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 15. Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: Evropské předpisy: Nařízení ES 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení ES 1272/2008 (CLP), v platném znění. Národní předpisy: Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Posouzení chemické bezpečnosti: K datu vyhotovení bezpečnostního listu nebylo posouzení chemické bezpečnosti provedeno. 16. Další informace Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro ochranu životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy EU. Nemohou však být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Příslušné R-věty citované v odstavci 3: R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví uživatele a ochrany životního prostředí: Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce / dovozce - používán k jinému účelu, než který je uveden v bodě 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů o bezpečnosti a ochranně zdraví a životního prostředí. Pokyny pro školení: Seznámit uživatele s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. Doporučená omezení použití: neuvedeno Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Údaje výrobce - bezpečnostní list KCH 127 (aktualizacja 0, datum vydání: ). strana 5/6

6 Kontaktní místo pro poskytování technických informací: Minova Bohemia s.r.o., Ostrava Radvanice, tel.: (00420) , + Údaje změněné oproti minulé verzi bezpečnostního listu. strana 6/6