Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II"

Transkript

1 Strana 1 ze 17 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifice látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku AUTOLAK BÍLÝ MATNÝ 400ml Art.: Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Příslušná určená použití látky nebo směsi: Lak ve spreji Nedoporučená použití: V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Berner spol. s.r.o., Jinonická 80, CZ Praha 5 Telefon , Fax Importér do EU viz oddíl 16 tohoto bezpečnostního listu ová adresa odborného znalce: 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Konzultační místo pro případy otrav: Toxikologické Informační Středisko (TIS), Klini nemocí z povolání, Na Bojišti 1, Praha 2, Tel.: , (24 h) Telefon společnosti pro případ havárie (nouze): Tel.: +49 (0) 700 / (BRC) ODDÍL 2: Identifice nebezpečnosti 2.1 Klasifice látky nebo směsi Klasifice podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Klasifice podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES (včetně změn). R66 R67 Xi, Dráždivý, R Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Označování v souladu s Směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES (včetně dodatků).

2 Strana 2 ze 17 Symboly nebezpečí: F+/Xi Označení (identifice) nebezpečí: Extrémně hořlavý Dráždivý R-věty (specifická rizi): 36 Dráždí oči. 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S-věty (standardní pokyny pro bezpečné nakládání): 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. 23 Nevdechujte páry/aerosoly. 26 Při zasažení očí omžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte léřskou pomoc. 29/35 Nevylévejte do nalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dodatky: Nádob je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Záz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bez dostatečného větrání možné nebezpečí vzniku výbušných směsí. 2.3 Další nebezpečnost Směs neobsahuje látky vpvb (vpvb = very persistent, very bioaccumulative). Směs neobsahuje látky PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic). Použití: možný vznik výbušných směsí par se vzduchem. Při zahřátí nebezpečí prasknutí Aerosol 3.1 Lát n.r. 3.2 Směs ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Aceton Registrační číslo (ECHA) - Index EINECS, ELINCS CAS CAS Obsah v (%) Lát, pro kterou platí mezní hodnota expozice ES. Symbol F/Xi R-věty Kategorie klasifice / Označení nebezpečností Dráždivý, Vysoce hořlavý Třídou nebezpečnosti/kategorií nebezpečnosti Standardní větou o nebezpečnosti Flam. Liq./2 Eye Irrit./2 STOT SE/3 H225 H319 H336 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát Lát, pro kterou platí mezní hodnota expozice ES. Registrační číslo (ECHA) -

3 Strana 3 ze 17 Index EINECS, ELINCS CAS CAS Obsah v (%) 1-10 Symbol --- R-věty 10 Kategorie klasifice / Označení nebezpečností Hořlavý Třídou nebezpečnosti/kategorií nebezpečnosti Standardní větou o nebezpečnosti Flam. Liq./3 H226 Butan-1-ol Registrační číslo (ECHA) - Index EINECS, ELINCS CAS CAS Obsah v (%) 1-10 Symbol Xn/Xi R-věty / Kategorie klasifice / Označení nebezpečností Dráždivý, Hořlavý, Zdraví škodlivý Třídou nebezpečnosti/kategorií nebezpečnosti Flam. Liq./3 Acute Tox./4 STOT SE/3 Skin Irrit./2 Eye Dam./1 STOT SE/3 Standardní větou o nebezpečnosti H226 H302 H335 H315 H318 H336 Xylen (směs isomerů) Lát, pro kterou platí mezní hodnota expozice ES. Registrační číslo (ECHA) - Index EINECS, ELINCS CAS CAS Obsah v (%) 1-10 Symbol Xn/Xi R-věty 10-20/21-38 Kategorie klasifice / Označení nebezpečností Dráždivý, Hořlavý, Zdraví škodlivý Třídou nebezpečnosti/kategorií nebezpečnosti Standardní větou o nebezpečnosti Flam. Liq./3 Acute Tox./4 Acute Tox./4 Skin Irrit./2 H226 H332 H312 H315 Text R-vět/H-vět a zkratky klasifice (GHS/CLP) viz oddíl 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Při nadýchání Vyvést osobu z ohroženého prostoru. Vyvést osobu na čerstvý vzduch a konzultovat léře podle symptomů. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy a přivolat léřskou pomoc. Při styku s kůží Znečištěné, kontaminované části oděvu ihned odstraňte, omyjte důkladně velkým množstvím vody a mýdlem, v případě podráždění kůže (zarudnutí atd.) navštivte léře.

4 Strana 4 ze 17 Při zasažení očí Několik minut důkladně omývat velkým množstvím vody, v případě potřeby vyhledat léře. Při požití Obvykle žádný způsob proniknutí do organismu. Podat velké množství vody, ihned vyhledat léře. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Viz také oddíl 11. a/nebo 4.1. Může se vyskytnout: Podráždění dýchacích cest Kašel Bolesti hlavy Závrať Ovlivňuje / poškozuje centrální nervový systém Produkt má odmašťující účinky. Dermatitida (zanícení pokožky) Vysušení pokožky. 4.3 Pokyn týjící se omžité léřské pomoci a zvláštního ošetření neov. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva CO2 Písek Suchý hasící prostředek Rozptýlený proud vody Nevhodná hasiva Proud vody 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při požáru mohou vznit: Oxidy uhlíku Oxidy dusíku Toxické produkty tepelného rozkladu. Nebezpečí výbuchu při delším zahřívání. Výbušné směsi par se vzduchem Nebezpečné páry, těžší než vzduch. V důsledku rozšíření v půdě může dojít k opětnému vzplanutí odstraněných zdrojů hoření. 5.3 Pokyny pro hasiče Dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Ohrožené obaly chladit vodou. Kontaminovanou vodu k hašení odstranit podle platných účedních předpisů. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Odstranit zápalné zdroje, nekouřit. Zajistit dostatečné větrání. Vyhýbat se kontaktu s očima a pokožkou, zabránit vdechování. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit vniknutí do nalizace, sklepů, pracovních jam a jiných míst, kde by shromaždování mohlo být nebezpečné.

5 Strana 5 ze 17 Zabránit vniknutí do povrchových a spodních vod i do půdy. V případě nehody s únikem do nalizace informovat příslušné úřady. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění V případě úniku aerosolu / plynu zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Účinná lát: Zachyťte pomocí absorbentu (např. univerzálního absorbentu, písku, křemeliny) a zlikvidujte dle oddílu Odz na jiné oddíly Viz oddíl 13 a osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. ODDÍL 7: Zacházení a skladování Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8 a Opatření pro bezpečné zacházení Zajistit kvalitní větrání místnosti. Zamezte vdechování výparů. Vyhýbat se kontaktu s očima a pokožkou. Nepřibližovat k zápalným zdrojům, nekouřit. Nepoužívat na horké povrchy. Na pracovišti je zakázáno jíst, pít, kouřit a ukládat potraviny. Řídit se pokyny na etiketě a návodem k použití. Dodržovat pracovní postupy podle návodu k použití. Dodržovat obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi. Před přestávkou a po ukončení práce si umýt ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Produkt neskladovat na chodbách a schodištích. Produkt ukládat jen v originálních uzavřených obalech. Řídit se speciálními předpisy pro aerosoly! Ukládat v chladu Chránit před slunečním zářením a teplotami nad 50 C. Skladovat na dobře větraném místě. Neuchovávejte obal těsně uzavřený. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace. 8.1 Kontrolní parametry ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky Chemické označení Aceton PEL : 800 mg/m3 (PEL), 500 ppm (1210 NPK-P : 1500 mg/m3 (NPK-P) --- mg/m3) (ES) LHUBE : --- Další informace: --- Chemické označení 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát PEL : 270 mg/m3 (PEL), 50 ppm (275 NPK-P : 550 mg/m3 (NPK-P), 100 ppm ( mg/m3) (ES) mg/m3) (ES) LHUBE : --- Další informace: D Chemické označení Butan-1-ol rozsah v % :40-50 rozsah v % :1-10 rozsah v % :1-10

6 Strana 6 ze 17 PEL : 300 mg/m3 NPK-P : 600 mg/m3 --- LHUBE : --- Další informace: D Chemické označení Xylen (směs isomerů) PEL : 200 mg/m3 (PEL), 50 ppm (221 NPK-P : 400 mg/m3 (NPK-P), 100 ppm (442 mg/m3) (ES) mg/m3) (ES) LHUBE : 1400 mg/g kreatininu, 820 µmol/mmol kreatininu Další informace: (Methylhippurová kyselina, moč, konec směny) (LHUBE) D --- rozsah v % :1-10 Chemické označení Butan rozsah v % : PEL : 1000 ppm (ACGIH) NPK-P : LHUBE : --- Další informace: --- Chemické označení n-butyl-acetát rozsah v % : PEL : 950 mg/m3 NPK-P : 1200 mg/m3 --- LHUBE : --- Další informace: --- Chemické označení Propan rozsah v % : PEL : 1000 ppm (ACGIH) NPK-P : LHUBE : --- Další informace: --- PEL = Přípustné expoziční limity NPK-P = Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v ovzduší pracovišť LHUBE = Limitní hodnoty uzatelů biologických expozičních Další informace: D = při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží, S = lát má senzibilizační účinek, P = u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky. ** = Limitní hodnota pro tuto látku byla zrušena od ledna 2006 prostřednictvím TRGS 900 (Německo) s cílem provést přepracování. 8.2 Omezování expozice Vhodné technické kontroly Zajistit dostatečné větrání. Lze je docílit i lokálním odsáváním nebo běžným větráním. Nestačí-li to ke snížení koncentrace pod limitní AGW / PEL, používat vhodné prostředky k ochraně dýchacích cest. Platí pouze tehdy, jsou-li zde uvedeny hraniční expoziční hodnoty Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Dodržovat obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi. Před přestávkou a po ukončení práce si umýt ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky. Ochrana očí a obličeje: Utěsněné ochranné brýle s postranními štítky (EN 166). Ochrana kůže - Ochrana rukou: Chemicky odolné ochranné ruvice (EN 374). Doporučuje se Ochranné ruvice z latexu (EN 374). Minimální síla vrstvy v mm: 1 Doba permeace (doba průniku) v minutách: > 480 (Level 6) Doporučuje se ochranný krém na ruce. Ochrana kůže - Jiná ochrana: Ochranné pracovní oděvy (např. ochranná obuv EN ISO 20345, pracovní oděv s dlouhými rukávy)

7 Strana 7 ze 17 Ochrana dýchacích cest: Obvykle není třeba. Při překročení PEL (Přípustné expoziční limity). Filtr A2 P2 (EN 14387), charakteristické zbarvení hnědé, bílé Tepelné nebezpečí: V případě relevantnosti jsou uvedeny u jednotlivých ochranných opatření (ochrana zraku/obličeje, ochrana kůže, ochrana dýchacích orgánů). Další informace k ochraně rukou - Nebyly provedeny žádné testy. Výběr byl u směsí proveden dle nejlepšího vědomí a dle nejlepších informací o obsažených látkách. Výběr látek byl proveden na základě údajů výrobců ruvic. Při definitivní volbě materiálu ruvic se musí přihlédnout k životnosti, hodnotám propustnosti a degradaci. Vhodné ruvice se volí nejen podle materiálu, nýbrž i podle dalších kvalitativních znaků a jsou různé u různých výrobců. U směsí nelze odolnost materiálu ruvic vypočítat předem, a musí se proto před použitím ověřit. Přesnou dobu životnosti materiálu ruvic je třeba zjistit u jejich výrobce a dodržovat Omezování expozice životního prostředí V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství: Aerosol Barva: Bílý Zápach: Jemný Zápach: Ester Prahová hodnota zápachu: Hodnota ph: n.r. Bod tání / bod tuhnutí: Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Bod vzplanutí: -4 C (Účinná lát ) Rychlost odpařování: Hořlavost (pevné látky, plyny): Dolní mez výbušnosti: Horní mez výbušnosti: Tlak páry: >175 kpa (50 C) Hustota páry (vzduch = 1): Páry těžší než vzduch. Hustota: 0,825 g/ml Sypná váha: Rozpustnost: Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný Rozdělovací koeficient (n-oktanol / voda): Teplota samovznícení: 365 C (Zápalná teplota ) Teplota rozkladu: Viskozita: Výbušné vlastnosti: Produkt není výbušný., Možný vznik výbušných / snadno vznětlivých směsí par se vzduchem. Oxidační vlastnosti: Ne 9.2 Další informace Mísitelnost: Rozpustnost v tucích / rozpouštědla: Vodivost: Povrchové napětí: Obsah rozpouštědla:

8 Strana 8 ze Reaktivita Viz pododdíl 10.4 až Výrobek nebyl vyzkoušen Chemická stabilita Viz pododdíl 10.4 až Při správném skladování a manipulaci stabilní Možnost nebezpečných reakcí Viz pododdíl 10.4 až Při používání v souladu s určením nedochází k rozkladu Podmínky, kterým je třeba zabránit Viz také oddíl 7. Zahřívání, otevřený plamen, zápalné zdroje Zvyšování tlaku vede k nebezpečí prasknutí. Elektrostatický výboj 10.5 Neslučitelné materiály Vyhýbat se kontaktu se silnými oxidačními činidly Nebezpečné produkty rozkladu Viz pododdíl 10.4 až Při použití v souladu s určeným účelem nedochází k rozkladu. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita ODDÍL 11: Toxikologické informace Klasifice podle metody výpočtu. AUTOLAK BÍLÝ MATNÝ 400ml Art.: Koneč Hodnota Jednot Organismu Zkušební metoda Poznám ný bod s Akutní toxicita, ústní: --- z.d.n.d. Akutní toxicita, kožní: --- z.d.n.d. Akutní toxicita, inhalační: --- z.d.n.d. Žíravost/dráždivost pro --- z.d.n.d. kůži: Vážné poškození --- z.d.n.d. očí/podráždění očí: Senzibilizace dýchacích --- z.d.n.d. cest/senzibilizace kůže: Mutagenita v zárodečných --- z.d.n.d. buňkách: Karcinogenita: --- z.d.n.d. Toxicita pro reprodukci: --- z.d.n.d. Toxicita pro specifické --- z.d.n.d. cílové orgány jednorázová expozice (STOT-SE): Toxicita pro specifické --- z.d.n.d. cílové orgány opakovaná expozice (STOT-RE): Nebezpečnost při vdechnutí: --- z.d.n.d.

9 Strana 9 ze 17 Dráždivost dýchacích cest: --- z.d.n.d. Toxicita opakované dávky: --- z.d.n.d. Symptomy: --- z.d.n.d. Aceton Koneč ný bod Hodnota Jednot Akutní toxicita, ústní: LD mg/kg Myš Akutní toxicita, ústní: LD mg/kg Krysa Akutní toxicita, kožní: LD mg/kg Králík Akutní toxicita, inhalační: LC50 76 mg/kg Krysa Žíravost/dráždivost pro kůži: Vážné poškození očí/podráždění očí: Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Mutagenita v zárodečných buňkách: Organismu s Zkušební metoda Poznám --- Slabě dráždivý --- Dráždivý Morče --- OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) Nesenzibilizující Negativní Symptomy: --- bezvědomí, zvracení, bolesti hlavy, podráždění sliznice, závrať, nevolnost Symptomy: --- bezvědomí, zvracení, bolesti hlavy, žaludeční a střevní potíže, pocit únavy, podráždění sliznice, závrať, nevolnost 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát Koneč Hodnota Jednot Organismu Zkušební metoda Poznám ný bod s Akutní toxicita, ústní: LD50 >5000 mg/kg Králík Akutní toxicita, ústní: LD mg/kg Krysa Žíravost/dráždivost pro Králík Nedráždivý kůži: Senzibilizace dýchacích --- Nesenzibilizující cest/senzibilizace kůže: Mutagenita v zárodečných --- Negativní buňkách: Symptomy: --- dušnost, zmámenost, bezvědomí, zvracení, bolesti hlavy, podráždění sliznice, závrať, nevolnost Butan-1-ol Koneč ný bod Hodnota Jednot Akutní toxicita, ústní: LD mg/kg Krysa Akutní toxicita, kožní: LD mg/kg Králík Akutní toxicita, inhalační: LC50 24 mg/l/4h Krysa Organismu s Zkušební metoda Poznám

10 Strana 10 ze 17 Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Mutagenita v zárodečných buňkách: --- Informace o takovém účinku nejsou k dispozici. --- OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) Údaje převzaté z literatury, Negativní Symptomy: --- dušnost, zmámenost, bezvědomí, pokles krevního tlaku, poruchy srdce a krevního oběhu, šel, bolesti hlavy, opojení, ospalost, podráždění sliznice, závrať, nevolnost a zvracení Xylen (směs isomerů) Koneč ný bod Hodnota Jednot Akutní toxicita, ústní: LD mg/kg Krysa Akutní toxicita, kožní: LD50 >2000 mg/kg Králík Akutní toxicita, inhalační: LC50 28 mg/l/4h Krysa Žíravost/dráždivost pro kůži: Vážné poškození očí/podráždění očí: Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Mutagenita v zárodečných buňkách: Organismu s Králík Králík Zkušební metoda Poznám Dráždivý Slabě dráždivý --- (Patch-Test) Negativní --- OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) Negativní Symptomy: --- potíže s dýcháním, vysušení pokožky., zmámenost, bezvědomí, pálení sliznic nosu a hrdla, zvracení, podráždění pokožky, poruchy srdce a krevního oběhu, šel, bolesti hlavy, ospalost, závrať, nevolnost Butan Koneč ný bod Hodnota Jednot Organismu s Akutní toxicita, inhalační: LC mg/l/4h Krysa Mutagenita v zárodečných buňkách: Zkušební metoda --- OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) Poznám Negativní

11 Strana 11 ze 17 Symptomy: --- ataxie, potíže s dýcháním, zmámenost, bezvědomí, omrzliny, poruchy srdečního rytmu, bolesti hlavy, křeče, opojení, závrať, nevolnost a zvracení n-butyl-acetát Koneč ný bod Hodnota Jednot Akutní toxicita, ústní: LD50 >10768 mg/kg Krysa Akutní toxicita, kožní: LD50 >5000 mg/kg Králík Akutní toxicita, inhalační: LD50 >21 mg/l/4h Krysa Organismu s Zkušební metoda Poznám Žíravost/dráždivost pro --- Nedráždivý kůži: Vážné poškození --- Slabě dráždivý očí/podráždění očí: Senzibilizace dýchacích Morče Nesenzibilizující cest/senzibilizace kůže: Symptomy: --- zmámenost, bezvědomí, bolesti hlavy, ospalost, podráždění sliznice, závrať, nevolnost a zvracení Propan Koneč Hodnota Jednot Organismu Zkušební metoda Poznám ný bod s Mutagenita v zárodečných --- OECD 471 Negativní buňkách (bakteriální): (Bacterial Reverse Mutation Test) Symptomy: --- potíže s dýcháním, bezvědomí, omrzliny, bolesti hlavy, křeče, podráždění sliznice, závrať, nevolnost a zvracení ODDÍL 12: Ekologické informace Podle receptury neobsahuje AOX (adsorbovatelné org. sloučeniny halogenů). AUTOLAK BÍLÝ MATNÝ 400ml Art.: Toxicita pro ryby: Toxicita pro dafnie: Toxicita pro řasy: Perzistence a rozložitelnost: Konečný bod Doba Hodn ota Jednot Organismus Zkušební metoda Poznám z.d.n.d. z.d.n.d. z.d.n.d. z.d.n.d.

12 Strana 12 ze 17 Bioakumulační potenciál: Mobilita v půdě: Výsledky posouzení PBT a vpvb: Jiné nepříznivé účinky: z.d.n.d. z.d.n.d. z.d.n.d. z.d.n.d. Aceton Konečný bod Doba Hodn ota Jednot Organismus Toxicita pro ryby: LC50 96h 6500 mg/l (Oncorhynchus mykiss) Toxicita pro ryby: LC50 96h mg/l (Lepomis 8300 macrochirus) Toxicita pro dafnie: EC50 48h mg/l (Daphnia magna) 0 Toxicita pro řasy: NOEC/N 48h 3400 mg/l OEL Toxicita pro řasy: IC50 8d 7500 mg/l (Scenedesmus quadricauda) Perzistence a rozložitelnost: Perzistence a 28d 91 % rozložitelnost: Bioakumulační BCF 0,19 potenciál: Bioakumulační Log Pow -0,24 potenciál: Mobilita v půdě: Zkušební metoda Poznám BOD5 1,86 g/g 84% ThOD Toxicita pro bakterie: EC5 16h 1700 mg/l (Pseudomonas putida) Toxicita pro bakterie: EC5 8d 530 mg/l (Microcystis aeruginosa) Jiné ekotoxikologické údaje: Žádná adsorpce do půdy. Produkt je snadno těvý. 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát Konečný bod Perzistence a rozložitelnost: Doba Hodn Jednot ota 28d 57 % Organismus Zkušební metoda Poznám Butan-1-ol Konečný bod Doba Hodn ota Jednot Organismus Toxicita pro ryby: LC50 48h 1200 mg/l (Leuciscus idus) Toxicita pro dafnie: EC50 24h 205 mg/l (Daphnia magna) Toxicita pro řasy: IC50 72h 4787 mg/l (Chlorella vulgaris) Zkušební metoda Poznám

13 Strana 13 ze 17 Perzistence a rozložitelnost: 28d 98 % OECD 301 B (Ready Biodegradabilit y - Co2 Evolution Test) Bioakumulační potenciál: Toxicita pro bakterie: EC10 16h 2250 mg/l (Pseudomonas putida) Nelze očekávat Údaje převzaté z literatury Xylen (směs isomerů) Konečný bod Doba Hodn ota Jednot Organismus Toxicita pro ryby: LC50 96h 8,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss) Toxicita pro ryby: LC50 96h 86 mg/l (Leuciscus idus) Toxicita pro dafnie: EC50 24h 75,5 mg/l (Daphnia magna) Toxicita pro řasy: IC50 72h 10 mg/l Perzistence a rozložitelnost: Bioakumulační Log Pow >3 potenciál: Bioakumulační potenciál: BCF 0,6-15 Zkušební metoda Poznám Snadno biologicky rozložitelný n-butyl-acetát Konečný bod Doba Hodn ota Jednot Organismus Toxicita pro ryby: LC50 48h 64 mg/l (Brachydanio rerio) Toxicita pro dafnie: EC50 24h 72,8 mg/l (Daphnia magna) Toxicita pro řasy: LC50 72h 674 mg/l (Scenedesmus subspicatus) Perzistence a rozložitelnost: Zkušební metoda DIN T.15 >70% OECD 301 E (Ready Biodegradabilit y - Modified OECD Screening Test) Bioakumulační Log Pow 1,81 potenciál: Toxicita pro bakterie: EC mg/l (Pseudomonas putida) Poznám ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Pro látku / přípravek / zbytková množství Číslo třídy odpadu podle EG: Uvedené kódy odpadů jsou doporučení na základě předpokládaného použití tohoto produktu. S ohledem na specifické použití a okolnosti odstraňování u uživatele mohou podle okolností

14 Strana 14 ze 17 být přiřazeny i jiné kódy odpadů. (2001/118/ES, 2001/119/ES, 2001/573/ES) odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky Doporučení: Dodržovat místní úřední předpisy Např. vhodná spalovna. Nelikvidovat s domácím (komunálním) odpadem. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu Dodržovat místní úřední předpisy Doporučení: Nevyčištěné obaly neprorážet, nestříhat a nesvařovat. Recyklace kovové obaly ODDÍL 14: Informace pro přepravu Obecná data Číslo OSN: 1950 Silniční / železnicní přeprava (ADR/RID) Příslušný název OSN pro zásilku: UN 1950 AEROSOLS Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 2.1 Obalová skupina: - Klasifiční kódy: 5F LQ (ADR 2011): 1 L LQ (ADR 2009): 2 Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje Tunnel restriction code: D Námořní přeprava (Kód IMDG) Příslušný název OSN pro zásilku: AEROSOLS Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 2.1 Obalová skupina: - EmS: F-D, S-U Lát znečišťující moře (Marine Pollutant): n.r. Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje Letecká doprava (IATA) Příslušný název OSN pro zásilku: Aerosols, flammable Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 2.1 Obalová skupina: - Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Osoby provádějící přepravu nebezpečného nákladu musejí být instruovány. Všechny osoby podílející se na přepravě musejí dodržovat předpisy o zajištění. Je nutné přijmout opatření zamezující případům poškození. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Náklad se nepřepravuje hromadně, nýbrž jako kusové zboží, není proto relevantní. Další pokyny: Číslo nebezpečí a kódy obalů na požádání. ODDÍL 15: Informace o předpisech

15 Strana 15 ze Nařízení týjící se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týjící se látky nebo směsi Dodržovat omezení: Ano Dodržovat zákon o ochraně mladistvých při práci (německý předpis). Nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII. VOC 1999/13/EC 81,7%, 675 g/l 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace. ODDÍL 16: Další informace Tyto údaje se vztahují na produkt ve stavu při dodání. Přepracované oddíly: 1-16 Následující věty představují vypsané R-věty / H-věty a zkratky klasifice (GHS/CLP) obsažených látek (uvedeny v oddílu 3). 11 Vysoce hořlavý. 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. 22 Zdraví škodlivý při požití. 36 Dráždí oči. 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. 38 Dráždí kůží. 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 10 Hořlavý. H225 Vysoce hořlavá palina a páry. H226 Hořlavá palina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Flam. Liq.-Hořlavá palina Eye Irrit.-Podráždění očí STOT SE-Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice - Narkotické účinky Acute Tox.-Akutní toxicita - orální STOT SE-Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice - Podráždění dýchacích cest Skin Irrit.-Dráždivost pro kůži Eye Dam.-Vážné poškození očí Acute Tox.-Akutní toxicita - inhalační Acute Tox.-Akutní toxicita - dermální Albert Berner Deutschland GmbH Bernerstrasse 4 D Künzelsau Tel Fax Berner Gesellschaft m.b.h. Industriezeile 36 A Braunau / Inn Tel Fax Berner Belgien NV/SA Bernerstraat 1 B Lanaken Tel (8.00h-16.00h) Tel (16.00h-8.00h) Fax

16 Strana 16 ze 17 Montagetechnik Berner AG Kägenstraße 8 CH Reinach / Bl. 1 Tel Fax Berner spol. s r.o. Jinonická 80 CZ Praha 5 Tel Fax Berner Montaje y Fijación, S.L. P.I. "La Rosa VI" C/Albert Berner, 2 E Chauchina-Granada-Espańa Tel Fax Berner Kft. Táblás u. 34 H Budapest Tel +36 (1) Fax +36 (1) Berner S.p.A. Via dell 'Elettronica 15 I Verona Tel Fax Berner Succ. Luxembourg 105, Rue des Bruyčres L Howald Tel (8.00h-16.00h) Tel (16.00h-8.00h) Fax Berner AS Kirkeveien 185 N Asker Tel Fax Berner,Lda Av. Amália Rodrigues,3510 Manique de Baixo P Săo Domingos de Rana Tel Fax Berner Pols Sp. Z.o.o. Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 25a PL Kraków Tel Fax Albert Berner Montageteknik AB Kumla Gĺrdsväg 18 S Norsborg Tel Fax Berner SK Berner s r.o. Jesenského 1 SK Detva Tel (+421) Fax (+421) UAB Albert Berner Ţirműnř 66 LT Vilnius Tel Fax Berner Pultti Oy Volttitu 6 FI Kuopio Tel Fax Mitras d.o.o Brdnikova ulica 34e SL-1000 Ljubljana Tel Fax BERNER d.o.o CPM Savěca Śanci Trgovać 2 HR Zagreb Tel Fax

17 Strana 17 ze 17 Albert Berner srl Str. Vrancei Nr RO Arad Tel Fax Berner A/S Stenholm 2 DK Nřrresundby Tel Fax Berner Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ţ. Ferhatpaţa Mah. G 7 Sok. 31/2 TR Kartal-Samandýra / ÝSTANBUL Tel +90 (0) Fax +90 (0) Berner s.a.r.l. ZI Les Manteaux F Saint-Julien-du-Sault Cedex Tel Fax SIA Albert Berner Liliju iela 20 LV Mârupe (Riga) Tel Fax Berner Produkten b.v. Vogelzankweg 175 NL AC Landgraaf (8.00h-16.00h) (16.00h-8.00h) (c) COPYRIGHT RIGHTS RESERVED ALL Legenda: n.a. = n.r. = není relevantní / n.v. = n.d. = není k dispozici / n.g. = neov. = neověřeno / k.d.v. = z.d.n.d. = žádná data nejsou k dispozici PEL = Přípustné expoziční limity (České Republiky) / LHUBE = Limitní hodnoty uzatelů biologických expozičních (České Republiky) AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Německo) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Německo) VbF = "Verordnung brennbarer Flüssigkeiten" - Nařízení o hořlavých látkách (Rakousko) VOC = těvé organické sloučeniny (TOS) AOX = adsorbovatelné organické sloučeniny halogenů ATE = Acute Toxicity Estimates (odhady akutní toxicity) podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Zde uvedené údaje mají popsat produkt z hledis požadovaných bezpečnostních opatření, neslouží jako záru určitých vlastností a vycházejí ze současného stavu našich znalostí. Ručení vyloučeno.