4, ff? SLUiEBNI' PfiEDPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4, ff? SLUiEBNI' PfiEDPIS"

Transkript

1 AGENTURA PRO PODNIKANi A INOVACE 4, ff? SLUiEBNI' PfiEDPIS 5 V 0 vedoucn ho sluiebnl'ho ufadu " > 5. 20/2018, A. ktee se stanovf systemizace sluiebm ch a pracovm ch v ml'st v AgentuFe pro podnikém a inovace (E. j. API/02542/19 Oznaéeni: SP 20/2018 Datum vyvééeni: Datum 5vé eni: Uéinnostod: Verze 6.: 9.0 Celkem stran14 PROl ~ Systemizace s fiinnostn Pfedpis je zévazny pro v echny zaméstnance Agentury pro podnikéni a inovace a véichni zaméstnanci Agentury pro podnikénl a inovace jsou povinni se 5 pfedpisem seznémit. Garant: Funkce: Schvéleno: Vedouci Oddéleni pra vnl'ho a personélm ho Oponent: Funkce: Schvéleno: Ing. Petr Mfiller Reditel Sekce Kancelé? vedoucu ho sluiebm ho ufadu Ovéfovatel: Funkce: Schvéleno: JUDr. Pavel Papouéek Reditel Odboru prévnl ho, personélniho a ekonomického Schvalovatel: Funkce: Mgr. Luké Vymétal Vedouci sluiebm ho dfadu Uréeno pouze pro vmtfni potfebu API. Vydéni tfetim osobém, vvjma opra vnénych osob, jen s povolem m genera im ho fedltele.

2 Obsah CAST PRVNI - UéEL A ROZSAH PUSOBNOSTI... 3 EAST DRUHA POJMY A SEZNAM ZKRATEK... 3 Hlava... 3 Pojmy... 3 Hlava II... 3 Zkratky... 3 EAST TRETI souvussn ci DOKUMENTACE... 3 (EAST étvrta UVODNI USTANOVENi... 3 Hlava... 3 PFedmét Upravy... 3 Hlava ll... 4 Zmény... 4 EAST PAT/S. zavereéna USTANOVENi... 4

3 CAST PRVNi UéEL A ROZSAH PUSOBNOSTI Uéelem tohoto sluiebniho predpisu je stanoveni systemizace sluiebm ch mist a podnikéni a inovace. CAST DRUHA POJMY A SEZNAM ZKRATEK HLAVA I POJMY Zaméstnanec pracovnich mist v Agenture pro Zaméstnanec API ve sluiebnim poméru nebo v pracovnl m poméru Predstaveny Generélm Feditel, Feditel sekce, Feditel odboru, vedouci oddéleni HLAVA II ZKRATKY API Agentura pro podnikéni a inovace OSYS Systemizace a organizaém struktura ISoSS Informaéni syste m o stétnl sluibé CAST TIVRETI' souvuseu ci DOKUMENTACE Zékon E. 234/2014 5b., 0 stétm sluibé, v fifinném znéni Sluiebni pfedpis néméstka ktee se ménl sluiebnl' predpis néméstka ministra vnitra pro stétni sluibu ministra vnitra pro stétni sluibu é. 3/2017, kterym se stanovi pravidla pfedkla dém systemizace sluiebnich a 6. 02/2018, pracovnich mist, jejich zmén, Uprav a aktualizaci, a névrhfl organizaéni struktury a jejich zmén ve sluiebm m UFadu Narizeni vlédy 6. 92/2015 3b., 0 pravidlech pro organizaci sluiebm ho flradu, které stanovuje zévazné pravidla pro organizaci sluiebm ho uradu EAST étvrta L JVODNI USTANOVENi HLAVA l PREDMET UPRAVY Tento sluiebm predpis stanovuje systemizaci sluiebnich a pracovnich mistv API 5 L Jéinnostr od V ra mci API doélo k Upravé podle 5 odst. 3 zékona o stétm sluibé, ve znéni zékona E. schvéleni doélo k redukci oborfi sta tni sluiby. 35/2019 5b., vdfisledku jejl'ho Systemizace déle vychézi z narizeni vlédy E. 92/2015 5b., které stanovuje zévazné pravidla pro organizaci sluiebniho L IFadu tak, aby byl zaji tén rédny vykon jeho pflsobnosti.

4 HLAVA n ZMENY Ext. ID SSM/SPM ISOSS ID SSM/SPM ZaFazenI do pfisluiného organizaéniho fltvaru (nézev Utvaru, exterm ID/ISoSS ID) Zména Oznaéem systemizovaného ml'sta (pfedstaveny, vedoucn, ostatm zaméstnanci) Vymezem systemizovaného mista (sluiebni/pracovm ) StruEné odflvodnéni Agentura pro podnikénia inovace / zména oboro sluiby pfedstavenv vedouci sluiebniho Ufadu 255 o stétm sluibé Sekce Kancelél" vedouciho sluiebnl ho Ufadu / zména oborfi s uiby pfedstavenv zéstupce vedouciho sluiebm ho Ufadu 255 s novelou za'kona o stétm siuibé Sekce Kanceiéfvedoucfho sluiebm ho afadu, Odbor pra'vnl', personélm a ekonomicky / zména oborl ] sluiby piedstavem} ZSS o stétni siuibé Sekce Kanceléf vedouciho sluiebniho Ufadu, Odbor prévm, persona lni a ekonomickv, Oddéleni pra vni a persona lni zména oborfl sluiby pfedstavem} ZSS o stétni sluibé / EAST PATA ZAVEREENA USTANOVENi Timto sluiebnl m pfedpisem é. 20/2018, verze 9.0 se zérovefi ruéi sluiebni pfedpis 6. 20/2018, verze 8.0, E.j. API/00927/19, Danny ode dne Mgr. Luka Vymétal vedouci sluiebniho Ufadu

5