ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma studia: 1 rok, denní zkrácené studium Školní vzdělávací program je platný od Ředitel školy: Mgr. Klára Soukupová 1/106

2 Obsah: Identifikační údaje Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělávání žáka... 5 Kompetence absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Zdravotní způsobilost uchazeče Popis celkového pojetí vzdělávání Organizace výuky Teoretické vyučování Praktické vyučování Metody a formy vyučování využívané v rámci vzdělávání Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Učební plán Učební osnovy Anglický jazyk Německý jazyk Tělesná výchova Ekonomika Komunikace ve službách Technologie Potraviny a výživa Zařízení provozoven Světové kuchyně Stolničení Speciální obsluha Odborný výcvik Žákovské projekty Kolektiv autorů Příloha č. 1 Zařazení průřezových témat 2/106

3 Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. Koulova 15, Praha 6 Tel.: , www: skolahotelnictvi.cz Zřizovatel: Austria Hotels Betriebs CZ s.r.o., se sídlem Králodvorská 4, 110 Praha 1, IČO: Austria HotelsLiegenschaftsbesitz CZ s.r.o., se sídlem Králodvorská 4, Praha 1, Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Stravovací služby H/01 Kuchař číšník Kuchař - kuchařka Číšník-servírka Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Ředitel školy: 1 rok, denní studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem od počínaje 1. ročníkem Mgr. Klára Soukupová Kontakty pro komunikaci se školou: Telefon: /106

4 1. Profil absolventa Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Platnost ŠVP: Stravovací služby H/01 Kuchař číšník Kuchař, Číšník-servírka Střední vzdělání s výučním listem 1 roky, denní zkrácené studium od počínaje 1. ročníkem Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří chtějí získat další kvalifikaci podle 84 školského zákona. Zkrácená forma studia oboru Kuchař číšník plní funkci kvalifikační případně rekvalifikační již dříve získané kvalifikace. Charakteristické rysy a schopnosti Žák je veden k tomu, aby: - prakticky aplikoval osvojené vědomosti a dovednosti, - samostatně a iniciativně řešil praktické úkoly, - pohotově se rozhodoval, - si vytvářel organizační schopnosti, - si osvojil umění jednat s lidmi, - ovládal profesní etiku, - rozvíjel a uplatňoval estetické cítění, - se dokázal adaptovat na měnící se požadavky trhu práce. Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa Těžiště vzdělávání tvoří odborná složka. Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa by měla být odpovídajícím způsobem již utvořena v rámci předchozího studia. Funkčně se rozvíjí dovednosti, které vyžaduje výkon povolání či pracovní pozice, pro které se připravují v rámci zkráceného studia. Absolvent: pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřuje v mateřském jazyce v ústním i v písemném projevu, zvládá pravopisné normy a stylistické postupy v komunikativních procesech obecných i profesních, chápe společenské normy chování a jednání, komunikuje v cizím jazyce v běžných pracovních i společenských situacích, rozumí odbornému textu, pracuje se slovníkem cizího jazyka, využívá informací z komunikačních zdrojů, vytváří si pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí, je si vědom ekologických důsledků a vlivu na zdraví občanů, má odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám, rozvíjí své pohybové schopnosti, tělesnou zdatnost chápe jako předpoklad soustavné péče o zdraví. Odborná složka profilu absolventa ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů, zná metody posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování, 4/106

5 dovede opracovat potraviny pro technologické zpracování včetně dělení běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže, ryb, dokáže připravit běžný sortiment pokrmů teplé i studené kuchyně, moučníků a nápojů, aktivně ovládá techniku podávání pokrmů, moučníků a nápojů, nezapomíná na estetickou úpravu, zná zásady správné výživy a základů dietního stravování, umí sestavovat nápojové a jídelní lístky podle gastronomických pravidel, je schopen poskytnout informace o podávaných jídlech a nápojích, komunikovat s hostem i v cizím jazyce, ovládá techniky obsluhy a s ní souvisejících činností; přijímání a evidence objednávek, vyúčtování s hostem, umí používat inventář a ovládá obsluhu zařízení ve stravovacích provozech, zná zásady vedení skladové evidence o pohybu zboží, dokáže sestavit kalkulaci pokrmů a stanovit cenu Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech a vzhledem k předcházejícímu střednímu vzdělání s maturitou i na manažerských pozicích. Je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích Popis očekávaných výsledků vzdělávání žáka Bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, připravuje pokrmy a nápoje podle technologických postupů, zná způsoby správného skladování potravin, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude připraven využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Bude obsluhovat hosty jednoduchou i složitou technikou obsluhy, ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat cizím jazyce. Při vytváření jednotlivých zaměření se prohlubuje zejména praktická příprava a příprava v technologii výroby pokrmů v zaměření kuchař a praktická a teoretická příprava v odbytu a obsluze u zaměření číšník. Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil na úrovni odpovídající jeho 5/106

6 schopnostem a studijním předpokladům odborné, občanské i klíčové kompetence. Těžiště tvoří odborné kompetence. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence Školní vzdělávací program zkráceného studia respektuje specifika vzdělávání dospělých. Obecně lze říci, že dospělý žák bývá zpravidla zralejší, cílevědomější a spolehlivější. Předpokládá se vyšší samostatnost, díky tomu může učitel působit jako konzultanta a rádce při samostatné práci. Učitele spojuje s žákem učební cíl, mnohdy je spíše ke škodě snaha učitele dospělého žáka vychovávat a formovat. Žák, který je přijat ke studiu již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a tuto skutečnost je nutné zohlednit při aplikaci rámcového vzdělávacího programu do ŠVP. Zatímco děti a mladiství si v průběhu vzdělávacího procesu vědomosti, dovednost a postoje odpovídající klíčovým kompetencím teprve vytvářejí, u dospělých by měla být valná část z nich odpovídajícím způsobem již vytvořena. Při vzdělávání se tedy zaměřujeme na ty z nich, kde tomu tak dosud není případně funkčně rozvíjíme kompetence tak, jak vyžaduje výkon povolání, na které se připravují. a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně svých zkušeností i zkušeností jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od druhých lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve zvoleném oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. variantní řešení, zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; 6/106

7 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů se svým okolím (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; prvořadým předpokladem učení je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početních úkonů. formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností. d) Personální a sociální kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; 7/106

8 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; 8/106

9 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence a) Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi: uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii; 9/106

10 měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování; rozlišili vlastnosti, a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů; znali způsoby skladování potravin a nápojů; sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek. b) Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi: ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně uchovávali pokrmy, esteticky dohotovovali a expedovali výrobky; používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu. c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi: ovládali druhy a techniku odbytu; volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používali vhodný inventář; společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky; dbali na estetiku při pracovních činnostech. d) Vykonávat obchodně provozní aktivity, tzn. aby absolventi: sjednávali odbyt výrobků a služeb, prováděli vyúčtování; připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu; kalkulovali cenu výrobků a služeb; orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování; využívali ekonomických informací pro zabezpečení provozu; sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií; využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, využívali prostředků podpory prodeje; vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou. e) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; 10/106

11 znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. f) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 11/106

12 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke vzdělání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 59, 60, 84 (2), dále 63, 16, 20, 70 a vyhláškou MŠMT ČR č. 394/2008 Sb. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, pohovor s uchazečem, zjišťuje se jeho zájem o obor, rodinné tradice v oboru, splnění zdravotní způsobilosti uchazeče: 2.2. Zdravotní způsobilost uchazeče Ke studiu ve školním vzdělávání kuchař číšník mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem a se zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství. Uchazeči nesmí trpět např.: Prognosticky závažnými onemocněními pohybového systému znemožňujícími zátěž páteře a trupu; Prognosticky závažnými chronickými onemocněními pohybového systému znemožňujícími práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž; Prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin; Prognosticky závažnými nemocemi kůže; Prognosticky závažnými imunodeficitními stavy; Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to k praktické výuce a předpokladu práce s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením; Prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny. Nemocemi pohybového ústrojí zabraňující zvýšené fyzické zátěži K posouzení zdravotní způsobilosti je příslušný praktický lékař Popis celkového pojetí vzdělávání Kapacita školy: 224 žáků Trh práce: Absolventi oboru vzdělávání kuchař číšník se na trhu práce dobře uplatňují, nemáme informace, že naši absolventi nenajdou uplatnění v oboru. Učební obor je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program umožňuje získání vědomostí, dovedností a návyků i intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání kuchař-číšník. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek v regionu. 12/106

13 Cílem vzdělávacího programu zkráceného studia je poskytnout žákům určité množství odborných poznatků a dovedností pro práci kuchaře a číšníka. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, jejich vlastnostech, způsobu skladování a ošetřování, zpracování surovin a osvojení technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. Technologie a praktická příprava je zaměřena na pokrmy studené, teplé a cukrářské kuchyně. V teoretické výuce se žáci seznamují se zařízením gastronomických provozoven a používaným inventářem, získávají vědomosti o stolničení a učí se pravidlům jednoduché a složité obsluhy. Obsah odborných předmětů je předmětně koordinován s odborným výcvikem. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s potravinami a k ekologickému chování. Nedílnou součástí teoretické i praktické výuky je vedení žáků k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce. Podmínky a estetické prostředí mezinárodního hotelu motivují žáky k dosažení velmi dobrých teoretických i praktických vědomostí, dovedností i návyků. Vynikající pro výuku žáků je i možnost komunikace s hostem ve dvou cizích jazycích Organizace výuky Výuka v oboru kuchař-číšník (kuchař, číšník) ve zkráceném studiu je členěna stejně jako u 3-letého učebního oboru na teoretickou a praktickou výuku podle rozvrhu pondělí pátek. Vysoce ceněnou výhodou školy je přímé spojení teoretické a praktické výuky s provozem hotelu, který patří k největšímu řetězci na světě. Prostředí vychovává, a proto nejen nejmodernější technologie, na kterých žáci získávají první profesní návyky, ale i respektování celosvětově uznaných standardů ovlivňuje profesionalitu žáků. Rovněž povinnost nosit společenský oblek při teoretické výuce přispívá k formování osobnosti budoucího odborníka. Odborné kurzy jsou u zkráceného studia zařazeny do praktického vyučování. V oboru kuchař je zajištěn kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, v oborech číšník a kuchař číšník barmanský a sommelierský kurz. Pro žáky organizujeme pravidelně odborné tematické exkurze: výroba tichých vín, výroba sektů, bylinných likérů, výroba piva Teoretické vyučování Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s. r. o., má dobře vybavené vlastní učebny pro teoretické vyučování, počítačové učebny, odbornou učebnu pro výuku stolničení. 13/106

14 Teoretická výuka zahrnuje oblasti vzdělávání: a) Základní všeobecné vzdělávání: Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence v českém a v cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, napomáhá uplatnění žáků ve společnosti. Výuka navazuje na jazykové vzdělávání vymezené v RVP pro obory ukončené maturitní zkouškou. Jazykové vzdělávání směřuje k dosažení vyšší úrovně jazykových kompetencí a k dovednosti využívat cizí jazyk pro profesní potřeby; Vzdělávání pro zdraví vede žáky k utváření návyků pro zdraví a k péči o tělo; Vycházíme z toho, že žáci jsou absolventi středních škol, na kterých získali všeobecné vzdělání. Tudíž můžeme v odborných předmětech využívat znalosti získané v rámci předchozího studia v oblastech estetického vzdělávání, společenskovědního, přírodovědného i matematického vzdělávání. b) Odborné vzdělávání Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích umožní žákům osvojení znalostí, vědomostí a návyků, na jejichž základě mohou využívat moderní výpočetní a komunikační techniku k získávání nových informací. Vzdělávání v informačních komunikačních technologiích se uskutečňuje aplikovaně ve vazbě na potřeby odborného vzdělávání; Ekonomické vzdělávání umožní žákům poznat zásady hospodaření ve stravovacích službách na různých úrovních, žáci si osvojí zásady organizace práce, managementu i marketingu; Odborné vzdělávání zahrnuje celou šíři předmětů: technologie, stolničení, potraviny a výživa, zařízení provozoven, speciální technologii i speciální obsluhu. Žákům umožní získat přehled o potravinách, nápojích, jejich skladování, ošetřování a zpracování. Osvojují si technologické postupy přípravy pokrmů, získají poznatky z výživy a zásad dietního stravování, získají důležité vědomosti o obsluze hostů a gastronomických zásadách. Osvojují si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí teoretické výuky v předmětech technologie a stolničení jsou laboratorní cvičení, ve kterých si žáci prakticky procvičují vybraná témata Praktické vyučování Praktické vyučování je nedílnou součástí vzdělávání v profesi kuchař-číšník (kuchař, číšník). Praktická výuka je podle náročnosti rozdělena do tematických celků, žáci si prakticky ověřují teoretické vědomosti a učí se je aplikovat v praxi. Odborný výcvik probíhá na pracovištích: Hotel Crowne Plaza Personální a školní jídelna připravují pod vedením učitele odborného výcviku a instruktora 2 kompletní menu (předkrmy a saláty, polévky, hlavní jídla s přílohami, moučníky ). Součástí výuky je také výdej pokrmů, kdy žáci uplatňují poznatky z jazykového vzdělávání, komunikace s hostem, estetického vzdělávání. Jednotlivé provozy výrobní středisko (teplá, studená kuchyně, cukrárna, přípravna masa a zeleniny) a odbytová střediska (Harvest Room restaurace, Lobby bar a banketové oddělení). 14/106

15 Žáci pracují v prostředí mezinárodního hotelu a znají přípravu kongresových akcí (např. pro jednání divadelní nebo školní uspořádání sálů, občerstvení formou coffee breaků, podávání pokrmů a nápojů při společenských akcích banket, raut, koktajl party a zahradní slavnost ). Odborný výcvik a jeho organizace koresponduje s chodem hotelu a se ŠVP. Žáci mají možnost sledovat odborné vědomosti, dovednosti i jazykové vybavení pracovníků hotelů, denně se stýkají se zahraničními hosty a využívají také jazykové dovednosti získané v teorii. Pro žáky je samozřejmé, že se při výuce setkávají s moderními trendy v gastronomii Metody a formy vyučování využívané v rámci vzdělávání Vyučující volí formy a metody vyučování s ohledem na charakter předmětu, na konkrétní skupinu žáků ve třídě pracovní skupině i s ohledem na možnosti školy. Svou práci ve vyučovacím procesu vyučující navzájem koordinují a využívají ke spolupráci při rozvíjení požadovaných kompetencí. Dbají na kultivované profesní vystupování žáků, vstřícné jednání s hosty, se spolupracovníky, s obchodními partnery. Zkrácené studium je určeno pro dospělé, tudíž je při vyučování třeba zohlednit specifické rysy této kategorie žáků. Učitelé volí odpovídající metody výuky a kontroly studia. U dospělých žáků lze pozorovat vyšší samostatnost, při které se vychází při vymezení partnerských rolí učícího se a učitele. Učitele a žáka spojuje společný učební cíl, který lze realizovat na základě partnerství a spolupráce. Učitel tedy přizpůsobí svou roli ve třídě i postupy práce při vyučování. Metody a formy vyučování jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého má žák dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter daného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem pro zvolený učební obor. Vzdělávání dospělých využívá kombinaci klasických školských metod a metod, které se využívají pro další profesní vzdělávání. Významný podíl pak má samostudium žáků. Nemalý význam ve vzdělávání dospělých pak mají prostředky informačních a komunikačních technologií, které umožňují žákům získávat informace pro samostudium a pro průběžnou komunikaci žáka se školou. Škola disponuje školním informačním systémem, který umožňuje komunikaci žák-učitel, tak i sdílení učebních materiálů. Důraz je kladen na výchovu osobní zodpovědnosti žáka a jeho samostatnosti, schopnosti kooperace, týmové spolupráce a poznání osobních možností. Ovlivňování žákovských postojů se děje formami samostatných i skupinových prácí, referátů, prezentace písemných i ústních, společných hodnocení a analýz výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Podstatnou roli při vzdělávání žáků v oboru hraje vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, 15/106

16 odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy. Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze, kurzy. Velký zájem je o speciální kurzy např. barmanský kurz, k rozšíření odborných dovedností žáků. Žáci se podílejí na přípravě a zajištění rautů a banketů pořádaných různými organizacemi v regionu. Tyto příležitosti rozšiřují odborné znalosti a dovednosti žáků Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků je řešeno Klasifikačním řádem Střední školy hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o., se kterým jsou žáci seznamováni. Hodnocení žáka má především charakter motivační, informativní pro žáka i učitele. Je třeba brát v úvahu, že dospělí žáci bývají často citlivější na případné studijní neúspěchy či selhání ve zkouškových situacích. Základním rysem učitele dospělých žáků by měl být taktní přístup. Hodnocený žák prokazuje úroveň osvojení kompetencí v teoretickém i v odborném vzdělávání. Při průběžném i celkovém hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Učitel volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro hodnocení. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. V odborném výcviku se na hodnocení žáka podílí instruktor, hodnotí žáka ve spolupráci s učitelem odborného výcviku. Učitel při hodnocení žáka rovněž přihlíží ke specifickým poruchám učení žáka (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, dysgrafie apod.). Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Při hodnocení žáka využíváme: Ústní a písemné zkoušení, testy, bodové hodnocení, známky, slovní hodnocení Sebehodnocení, kolektivní hodnocení Individuální přístup při hodnocení vědomostí, dovedností žáka Průběžnou pedagogickou diagnostiku Žákovské projekty, skupinové práce žáků Prezentace výsledků vzdělávání společenské akce, soutěže, výstavy 16/106

17 2.7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Cílem školy je vytvoření podmínek, které všem žákům poskytnou stejné šance na rozvoj jejich individuálních předpokladů. U některých žáků se specifickými poruchami učení je na základě pedagogicko-psychologického vyšetření vyžadováno pouze zohlednění ve výuce: kratší zadání práce, delší časový prostor pro zpracování zadaného úkolu, individuální přístup. Sociálně znevýhodnění žáci jsou zařazeni do běžných tříd. Vycházíme z předpokladu, že každý žák s handicapem dokáže zvládnout studium s pomoci vyučujících i spolužáků. Při výuce jsou využívány takové metody práce, prostředky a formy (individuální pracovní tempo, nahrazení psaní dlouhých textů jednoduchými testy, speciální formy zkoušení s využitím návodných otázek). Při hodnocení žáků se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. U žáků s rizikovým chováním a u žáků s neprospěchem a s nepravidelnou školní docházkou škola volí spolupráci v linii třídní učitel výchovný poradce - zákonný zástupce, vhodné výchovné prostředky a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Stěžejní spolupráce spočívá u žáků se speciálními potřebami ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, je možné také využít spolupráci se sociálními pracovníky, popř. jinými pracovníky např. psycholog z pedagogicko psychologické poradny. Mezi našimi žáky jsou žáci národnostních menšin a cizinců, pro které škola vytváří vhodné podmínky ke studiu, tito žáci mají oporu ve svých učitelích i spolužácích. Škola cíleně zaměřuje pozornost na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů v chování žáků. Pro každý školní rok je zpracováván Minimální preventivní program. Program vychází z analýzy minulých školních roků a současného stavu sociálně patologických jevů a stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle prevence těchto jevů. Škola se snaží zlepšovat sociální klima ve škole, zlepšovat vztahy učitel - žák, pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a rozvíjet jejich sociální dovednost a psychickou odolnost vůči všem sociálně patologickým jevům. U nadaných žáků využíváme náročnější metody a postupy, samostudium žáků, práci s informačními technologiemi apod. Motivací k dosahování dobrých studijních výsledků i společenskému chování je pravidelná účast školy na soutěžích, především z oblasti gastronomie, příležitostně i v soutěžích např. v českém jazyce a ve sportu Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržování předpisů o požární ochraně a hygienických předpisů včetně HACCP je nedílnou součástí každého kroku ve vyučování teoretickém i praktickém. Žáci jsou vedeni tak, aby si osvojili potřebné vědomosti, dovednost a návyky v této oblasti. Znalost zásad BOZP a PO chrání žáky před zbytečnými úrazy a újmou na zdraví. Dodržování předpisů je zařazeno do odborných kompetencí Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky: Teoretické vyučování probíhá v budově hotelu, kde je 7 učeben, všechny jsou vybavené počítačem, 5 učeben je vybaveno dataprojektory, ve všech jsou k dispozici videorekordéry 17/106

18 a televizory. Počítače v učebnách jsou využívány pro výuku, žáci zde využívají i připojení na internet. Další učebna je počítačová s dobrým softwarovým vybavením; učebnu mohou využívat žáci ke zpracování zadaných úkolů v dalších předmětech. Velmi dobře jsou vybaveny odborné učebny stolničení a cvičné kuchyně, které slouží k teoretické i k praktické výuce odborných předmětů včetně výuky laboratorních cvičení. Pro výuku odborného výcviku slouží personální a školní jídelna, kde se připravují na budoucí povolání žáci pod vedením učitelů odborného výcviku a instruktorů. K dispozici pro výuku odborného výcviku jsou také ostatní provozy mezinárodního hotelu. Příznivé podmínky pro odborný výcvik jsou zajišťovány také na dalších smluvních pracovištích vždy pro daný školní rok. Učebny teoretického i praktického vyučování jsou podle potřeb modernizovány. Personální podmínky: Výuku zajišťují převážně plně kvalifikovaní učitelé, učitelé odborných předmětů mají také odbornou praxi v oboru. Učitelé, kteří zatím nesplňují odbornou způsobilost, si studiem při zaměstnání své vzdělání doplňují. Doplnění potřebné kvalifikace je v zájmu školy i pedagogů. K dalšímu odbornému vzdělávání využívají učitelé odborné semináře, zaměřené především na rozvoj pedagogických dovedností. Odborné znalosti si učitelé doplňují také samostudiem Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Největším sociálním partnerem je hotel Crowne Plaza Prague, který poskytuje pro výuku žáků své provozy a jejichž zaměstnanci jsou předními odborníky ve svém oboru. Žáci poznávají nové, moderní trendy v gastronomii, využívají také znalosti cizích jazyků při komunikaci s hostem. Dalšími sociálními partnery jsou pracoviště hotelů, předních restaurací i cateringová společnost. Spolupráci při vzdělávání žáků: - Výrobní firmy: Znovín Znojmo, Bohemia sekt, ČR, AHR ČR, Vitana, Intergast. - Profesní svazy: Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace číšníků ČR, Česká barmanská asociace. 18/106

19 3. Učební plán Učební plán Název ŠVP: Stravovací služby Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kuchař číšník Zaměření: Kuchař Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 1 rok, denní zkrácené studium Platnost ŠVP: od Poznámky: Předměty Učební plán je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem kuchař-číšník a platí pro něho všechny poznámky uvedené v RVP. Učební plán respektuje zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium. 1. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích hodin jsou závazné, jejich dodržení ve ŠVP musí být prokazatelné. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 2. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je v denní formě zkráceného studia v délce trvání 1 rok 32, maximální 35 za rok. 3. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou laboratorních cvičení, která jsou zařazena do předmětů stolničení a technologie. Na cvičení a odborný výcvik lze žáky dělit na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 5. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP, zejména od okruhů Příprava pokrmů a Odbyt a obsluha. 6. Tělesná výchova je zařazena do učebního plánu, jsou začleněny sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků. 7. Praktická cvičení jsou zařazena: je vyznačeno v učebním plánu (*). Technologie: 2 hodiny týdně, Stolničení: 2 hodiny týdně. 8. Rozpis učiva do týdnů ve školním roce: 30 týdnů. ŠVP Cizí jazyk (AJ, NJ) 1,5 Tělesná výchova 0,5 Ekonomika 2 Komunikace ve službách 0,5 Zařízení provozoven 1 Technologie 5,5 (2*) Potraviny a výživa 2 Stolničení 4 (2*) Světové kuchyně 0,5 Odborný výcvik 17,5 Celkem týdně 35 19/106

20 9. Je zařazena výuka cizího jazyka. Znalost cizího jazyka je významná pro pracovní uplatnění absolventů. Žáci mají na výběr anglický nebo německý jazyk. 20/106

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69-51-H/01 Kadeřník ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program Vlasová tvorba č.j. 776/2012 RVP 69-51-H/01 Kadeřník 2013 Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa...

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více