Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:"

Transkript

1 Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice Sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II. č.p. 34, České Budějovice IČ: Objekt: Zámek Náměšť nad Oslavou, Zámek 1, Náměšť nad Zastoupen: Kontaktní adresa: Telefon: Kontaktní osoba památkového objektu: Číslo jednací: Oslavou Mgr. Petr Pavelec, PhD. dtto Mgr. Marek Buš, kastelán zámku Náměšť nad Oslavou T: , M: , NPÚ-430/95198/2014 Výzva k podání nabídky k Pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: 1. Podrobné požadavky NPÚ na podání nabídky pronájmu komerčních prostor: 1.1. Název zakázky: SZ Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp.2, tzv. Zámecká restaurace Na valech 2. Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech, pronájem restauračního prostoru pro provoz restaurace v areálu Státního zámku Náměšť nad Oslavou. Doba provozu: duben říjen v době návštěvnického provozu zámku. Domluva o rozšíření provozní doby restaurace nad rámec provozní doby zámku je možné po vzájemné dohodě mezi nájemcem a správou zámku. Při kulturních akcích na zámku v rozsahu dle domluvy mezi nájemcem a správou zámku. 1

2 Podrobná specifikace: součástí předmětu pronájmu jsou prostory restaurace včetně kuchyně, přípravny a sociálního zařízení v 1. NP objektu, dále prostory v 2. NP objektu s možností využití např. pro levné ubytování apod., pozemek před objektem k zřízení restaurační předzahrádky, prostora sklepu pod hlavní budovou zámku k možnému skladování nápojů apod. Součástí nabídky je možnost využití některého současného mobiliáře restaurace z majetku pronajímatele, výše nájmu za tento mobiliář není součástí výše nabídnutého nájmu za prostory. možnost využití některého vybavení kuchyně z majetku předchozího nájemce po dohodě obou stran. Využití těchto nabídek novým nájemcem není podmínkou. Zájemcům zaručujeme a nabízíme: Atraktivní prostředí, sezónní provoz po dobu 6 7 měsíců. Dlouhodobou prosperitu místa s pravidelnou návštěvností a řadou kulturních a společenských akcí a svatebních obřadů. Po zkušební době 1 roku nájemní smlouvu na 3-5 let podle dohody. Od nabídky gastronomických služeb očekáváme že: Kvalita, úroveň, nápaditost a sortiment gastronomických služeb bude odpovídat potřebám návštěvníků národní kulturní památky. Gastronomické služby budou mít náležitou úroveň technického vybavení, vysokou úroveň hygieny, kvality služeb, personálu a vybavení. Gastronomické služby budou reagovat na místní či regionální historické tradice a pohotově reagovat na historické slavnosti, kulturní a společenské aktivity specifickou nabídkou sortimentu, vzhledu personálu a charakterem technického vybavení. Nájemce bude přispívat k atraktivitě místa, významu historické lokality a zájmu cestovního ruchu o zámek v Náměšti nad Oslavou především cenovou přívětivostí, štědrostí a pohostinností, nápaditostí a profesionálním vzhledem provozovny a personálu. 3. Základním hodnotícím kritériem je tzv. ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídky za použití dílčích kritérií: 3.1. Výše nájmu 40% 3.2. Odborné způsobilosti, zkušenosti žadatele a referencí 20% 3.3. Charakteru nabízených služeb a kvality využití objektu 20% 3.4. Atraktivnosti, nápaditosti a kultivovanosti restauračního provozu 10% 3.5. Výše investic na vybavení provozu především kuchyňské části 10% 2

3 4. Doba plnění předmětu nájmu: zahájení duben (případně květen) 2015 ukončení 31. října 2015 Po zkušební době 1 roku nájemní smlouvu na 3-5 let podle dohody. 5. Místo plnění předmětu zakázky: SZ Náměšť nad Oslavou. 6. Nabídka musí obsahovat: Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, byloli přiděleno, telefon, , fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu Hodnotu a popis předmětu plnění zakázky Místo a datum podpisu Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů Podpis oprávněné osoby dodavatele Splnění kvalifikačních předpokladů 7. Místo a lhůta pro podání nabídek: 7.1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele na adresu: Správa zámku Náměšť nad Oslavou, Zámek 1, Náměšť nad Oslavou 7.2. Nabídka musí být doručena do dne 30. ledna 2015 do hod. 8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: 8.1. Základní kvalifikační předpoklady: Zhotovitel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Viz příloha této výzvy Profesní kvalifikační předpoklady: Zhotovitel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů: a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Doklady předloží dodavatel v prosté kopii, originály nebo úředně ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy ne starší 90 dnů, ve kterém končí lhůta pro podání nabídek. 3

4 8.3. Ekonomické a finanční předpoklady: K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatel předložení tyto doklady: Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši plnění min. 1, ,- Kč v prosté neověřené kopii. Návrh výše nájmu předmětných prostor, minimální částka je ,-Kč/rok bez DPH Technické kvalifikační předpoklady: Kontakty, reference, dosavadní zkušenosti s gastronomickými službami. Konkrétní charakteristiku nabízených služeb. Konkrétní představu technického vybavení provozu. Originály nebo ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy. 9. Kritéria pro hodnocení nabídek: Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude splňovat nejvýhodnější ekonomickou výhodnost předložené nabídky. 10. Závěrečná ustanovení: Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé. Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálů. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (NPÚ) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si NPÚ vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a byly spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. Nabídky musí být doručeny NPÚ v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. NPÚ nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. NPÚ si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. NPÚ si vyhrazuje právo kdykoli zadávacího řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. NPÚ si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným, byť už vybraným uchazečem Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je: Mgr. Petr Pavelec, PhD., ředitel ÚPS České Budějovice. 4

5 Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Mgr. Marek Buš, kastelán, vedoucí správy zámku Náměšť nad Oslavou, T: , M: , e- mail: Zájemcům budou poskytnuty informace a umožněna prohlídka objektu po tel. či ovém kontaktu ve dnech a časech dle domluvy s kastelánem zámku Náměšť nad Oslavou. Přílohou této výzvy je: Čestné prohlášení. V Českých Budějovicích dne Mgr. Petr Pavelec, PhD. ředitel NPÚ ÚPS české Budějovice 5

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Zadávací dokumentace. výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace. výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Dle ustanovení 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) Dodávka audio vybavení

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací podmínky k nabídkovému řízení

Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Město Nový Jičín (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlašuje nabídkové řízení na nájem nebytových prostor

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ 3. kolo Pronájem

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují opakované

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více