Menší, i když také významný díl činnosti směřoval do okruhu 3 Lidské zdroje a profesionalizace týmu (část C zprávy).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Menší, i když také významný díl činnosti směřoval do okruhu 3 Lidské zdroje a profesionalizace týmu (část C zprávy)."

Transkript

1 Nová škola o. p. s. a Eva Bělinová prožili díky Nadaci Vodafone první tři měsíce Roku jinak Co leden, únor a březen 2011 organizaci přinesly? Mou přihlášku do Programu Rok jinak jsem v části Podrobný popis projektu strukturovala do čtyř hlavních okruhů sumarizujících činnosti, jimž se chci spolu s dalšími zástupci organizace věnovat tak, abychom dosáhli společného cíle. Tyto oblasti využiji i jako základ struktury mé první zprávy pro Nadaci Vodafone. V prvním čtvrtletí 2011 převážná část mé práce směřovala do plnění okruhu 1 Aktivity/Projekty/Služby (část A a B zprávy). Věnovali jsme se především rozvoji nabídky služeb, které může za úplatu Nová školy poskytovat. Po několika kolech úvodní vstupní analýzy jsme svou pozornost zaměřili na oblast asistentů pedagogů pro žáky se sociálním znevýhodněním. Připravili jsme také řadu žádostí o financování aktivit organizace. Menší, i když také významný díl činnosti směřoval do okruhu 3 Lidské zdroje a profesionalizace týmu (část C zprávy). Do zprávy jsem se rozhodla zahrnout i krátké hodnocení mého působení v organizaci z pohledu předsedy správní rady (část D zprávy). Je na místě otevřeně přiznat, že jsem se na počátku roku 2011 dozvěděla opravdu nečekanou zprávu, a to že od konce července by náš syn Štěpán měl mít bratra nebo sestru. Hned na počátku roku jsme si tedy spolu se správní radou a zástupci Nové školy prošli velkým rozvažování, zda do programu vstupovat. Jeho přínos pro organizaci jsme ale vyhodnotili jako obrovský. Ačkoliv se mu tedy budu moci věnovat pouze po dobu půl roku (předpokládám zapojení do cca poloviny června 2011, jak jsem již informovala zástupkyni Nadace Vodafone), i tak už nyní vidíme mnoho jasných přínosů a jsme rádi, že nám byla účast v programu umožněna. Na výzvu Nadace Vodafone v části E zprávy přikládám stručný přehled toho, čemu se hodláme ve 2. čtvrtletí věnovat. Zpráva obsahuje dvě přílohy: souhrnný přehled dosavadního čerpání prostředků Nadace Vodafone v rámci Roku jinak a přehled odevzdaných žádostí. Množství drobných úkolů, které jsme měli možnost v rámci programu Rok jinak plnit, je obrovské. Není možné je všechny přehledně a pokud možno čtivě přenést na papír. Pokud Vás tedy zajímá kterákoliv oblast více do hloubky nebo máte pocit, že někde její naplnění nedokladujeme dostatečným způsobem, prosím, dejte vědět, rádi to napravíme. Pokusili jsme se vybrat ty nejdůležitější oblasti dění. Zcela stranou necháváme kroky související s rozvojem systému práce v kanceláři, se stěhováním, s postupným rozvojem webu a dalších zvažovaných PR nástrojů, i když i tyto a mnohé, mnohé další stojí velké úsilí. 1

2 ČÁST A ZPRÁVY Akreditované kurzy pro školy, které vzdělávají žáky se sociálním znevýhodněním Ve druhé polovině roku 2010 Nová škola akreditovala tři kurzy, které vycházejí z dlouholetého know how organizace v oblasti vzdělávání asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním (dříve romských asistentů) a práce se žáky se sociálním znevýhodněním. V rámci Roku jinak jsme se zaměřili na zpřístupnění těchto kurzů cílové skupině, tedy asistentům, učitelům a ředitelům škol, kde tito asistenti působí i dalším subjektům, které se zajímají o vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. V rámci aktivity byly realizovány tyto kroky: 1. Vytvoření nabídky školám 1.1 Vytvoření reprezentativní anotace kurzů, včetně časové dotace a finančních podmínek 2. Kontaktování lektorů uvedených v akreditaci kurzů i dalších potenciálních lektorů, obnovení a rozšíření lektorské základny Nové školy, o.p.s. 2.1 Kontaktování zkušených lektorů a ověření jejich motivace se na lektorování kurzů podílet + jejich časových možností 2.2 Vytipování a oslovení dalších potenciálních lektorů, včetně romských 3. Zprostředkování nabídky potenciálním odběratelům 3.1 Umístění na webové stránky organizace (www.novaskola.org) 3.2 Nabídnutí kurzů krajským zařízením pro DVPP: - rešerše kontaktů krajských zařízení pro DVPP vytvoření databáze kontaktů - telefonické kontaktování jednotlivých krajských zařízení pro DVPP: Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje, Krajské zařízení pro DVPP a infocentrum (Moravskoslezský kraj), Zařízení pro DVPP a středisko služeb školám (Jihočeský kraj), Středisko služeb školám (Brno, Jihomoravský kraj), Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje, Vysočina education, PPP Ústeckého kraje a zařízení pro DVPP, Krajská pedagogicko-psychologická poradna, zařízení pro DVPP ve Zlínském kraji, Zařízení pro DVPP při střední odborné škole Otrokovice, NIDV Praha, Středisko služeb školám Plzeň (zaštiťuje i Karlovarský kraj) a Vzdělávací institut SČ kraje. 3.3 Umístění akreditovaných kurzů Nové školy do nabídky krajských zařízení pro DVPP 2

3 S některými z kontaktovaných subjektů bylo sjednáno zařazení kurzů Nové školy do jejich nabídky školám. Jedná se jmenovitě o: Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje - kurzy vypsány na: a Vysočina education - o termínech se zatím jedná, nabídka již je připravena PPP Ústeckého kraje a zařízení pro DVPP - kurzy vypsány na: , a Krajské zařízení pro DVPP v Moravskoslezském kraji dohoda o koupi akreditovaných kurzů Nové školy, o.p.s. s finančním podílem pro Novou školu z každého realizovaného kurzu Nabídka kurzů vyvěšena na portál školství Zlínského kraje (www.zkola.cz) pod názvem: Akreditované kurzy DVPP na téma asistent pedagoga ve škole O konkrétních termínech v současné době vyjednáváme s krajskými zařízeními v Praze, Plzni a v Jihomoravském kraji. 3.4 Kontaktování dalších zainteresovaných subjektů či aktivních jednotlivců: Všichni krajští romští koordinátoři ( em, v případě zájmu o podrobnosti po telefonu) Renata Köttnerová - krajská koordinátorka pro národností menšiny Olomouckého kraje, zprostředkovala naší nabídku zainteresovaným subjektům v oblasti (všechny školy zaměstnávající AP pro žáky se sociálním znevýhodněním, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, NNO Člověk v tísni, PPP). V důsledku zprostředkování nabídky nás kontaktoval pracovník NNO Člověk v tísni s dotazem na možnost rozšíření našich kurzů. V současné době o možnostech spolupráce jednáme, část nápadu obsažena v připravované žádosti o dotaci MŠMT v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce Vít Lesák koordinátor lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování pro Kutnou Horu informoval o naší nabídce pracovníky agentury i subjekty v lokalitě Kutná Hora, předběžná dohoda o spolupráci s místní ZŠ Kamenná stezka, která zřizuje od září 2011 přípravný ročník, kde budou zaměstnáni i asistenti pedagoga Josef Holek koordinátor pro národnostní menšiny Libereckého kraje předjednání možné spolupráce v rámci rozšíření nabídky Nové školy směrem ke kvalifikačnímu studiu pro asistenty pedagoga v lokalitách, kde toto studium nenabízejí jiné subjekty (což je případ Libereckého kraje) Anna Cinnová pracovnice sociálního odboru v Jablonci nad Nisou 4. Zhodnocení úspěšnosti V první fázi projektu se podařilo umístit kurzy do nabídky pěti krajských center pro DVPP. Ceny kurzů jsme přizpůsobili podmínkám a požadavkům jednotlivých center, která většinou shodně upozorňovala na nedostatek financí na školách. Větší finanční přínos seminářů jako volného zdroje peněz pro Novou školu tak vnímáme spíše jako dlouhodobý cíl, kdy díky PR, které si Nová škola mimo jiné i prostřednictvím seminářů vytváří, a které je pro rozvoj organizace po její stagnaci v minulých letech klíčové, bude možné seminář nabízet za vyšší částky nebo například úspěšněji žádat o sponzorské dary. Vedle toho nám však zorganizování seminářů umožní přijít do praktického kontaktu se zástupci škol, vyslechnout si jejich aktuální problémy a vzít je v úvahu při formulování oblastí činností naší organizace. Vývoj v oblasti nabízení kurzů zatím hodnotíme jako překvapivě pozitivní. 3

4 V dalším období Roku jinak budeme kromě opětovného kontaktování center, která na naši nabídku nezareagovala, kontaktovat i konkrétní školy v jednotlivých krajích odkup kontaktní databáze škol, které zaměstnávají AP pro děti se sociálním znevýhodněním, jsme vyjednali s ÚIV. Tato databáze bude rovněž jedním z cenných dlouhodobých výstupů Roku jinak pro Novou školu. O seminářích jsme rovněž informovali odpovědné pracovníky MŠMT. Z komunikace s jednotlivými subjekty v rámci nabízení kurzů vyplynulo několik témat, která bychom chtěli v budoucnu dále rozvíjet: Většina subjektů hodnotí obsah seminářů jako velmi přínosný a potřebný, panují ale velké obavy z jeho financování samotnými školami. Některé subjekty mají zájem na uzší spolupráci v rámci projektů - Moravskoslezský a Olomoucký kraj, případně rozšíření nabídky kurzů Nové školy na míru - Olomoucký kraj, NNO Člověk v tísni (komunikujeme o rozšíření nabídky o interaktivní tréninkové semináře zaměřené na komunikace s rodiči romských žáků za účasti romských lektorů). Zvažujeme úpravu kurzů do podoby kurzů rekalifikačních, které by bylo možné hradit v rámci prostředků Aktivní politiky zaměstnanosi poskytovaných Úřady práce. Subjekty v některých oblastech (Liberecký kraj, jednotlivé romské matky v Praze) vyjádřily zájem o obnovení kvalifikačního studia pro asistenty pedagogů, které Nová škola poskytovala na konci 90. let, než byla tato nabídka převzata některými krajskými centry pro DVPP. Vzhledem k zaměření a poslání Nové školy zvažujeme akreditaci kvalifikačního studia, které by se cíleně zaměřovalo na Asistenty pro žáky se sociálním znevýhodněním. ČÁST B ZPRÁVY Další neméně významnou oblastí byla příprava žádostí o finanční podporu, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, evropských strukturálních fondů i firemních nadací. Při této práci jsem spolupracovala s dalšími zástupci Nové školy a jedním velmi aktivním dobrovolníkem, který se o tuto oblast činností zajímá. Přidanou hodnotou spolupráce bylo mé průběžné předávání zkušeností s přípravou žádostí o finanční podporu. Přehled žádostí je přílohou této zprávy. Okno do kuchyně, kde naše žádosti připravujeme, jsem pootevřela např. prostřednictvím mého 1. příspěvku na blogu Vodafonu. V současné době bohužel nelze hodnotit skutečnou úspěšnost grantového snažení, protože všechny žádosti jsou zatím ve stadiu posuzování. Uvidíme, co přinese začátek léta. Kde jsme se možná o krůček, i když malý, posunuli k úspěchu, je projektový záměr zpracovaný už v loňském roce na výzvu Open Society Fund v rámci jejich mezinárodního programu Supporting Roma Parenting Programme. Naprosté ticho po pěšině na počátku tohoto roku nasvědčovalo tomu, že další vývoj, i přes ujišťování OSF, nenastane. Začátek března nás vyvedl z omylu. Dostali jsme příležitost osobně projektový záměr představit zmocněnkyni OSF a následně připravit spolu s dalšími šesti zájemci z řad jiných českých neziskovek prezentaci našich projektových záměrů. 4

5 Nebylo nezajímavé srovnat pojetí projektů ostatních organizací. Člověk téměř nikdy nemá příležitost nahlédnout takto podrobně pod pokličku tvorby žádostí jiných organizací. Finanční podpora sice není jistá, výsledek se dozvíme nejdříve o prázdninách, přesto nešlo o ztracený čas. ČÁST C ZPRÁVY Zásadním zdrojem otázek související s oblastí lidských zdrojů Nové školy je nyní již zákonem požadované obsazení pozice výkonného ředitele/ředitelky o. p. s., a to od května Měli jsme velkou snahu najít vhodnou osobu pro výkon této funkce hned od začátku roku 2011, tak aby měla možnost spolupodílet se se mnou na některých činnostech v rámci Roku jinak. Z pěti vytipovaných adeptů se však nakonec nikdo neosvědčil, resp. nabídku nakonec nepřijal. Hledáme proto dál. Momentálním limitujícím faktorem je skutečnost, že v rozporu s původními informacemi od některých významných donorů ještě neznáme výsledek hodnocení některých žádostí o finanční podporu, z nichž plánujeme ředitele platit. Nechceme proto v těchto týdnech zatím vyhlašovat veřejné výběrové řízení, neboť nejsme schopni poskytnout spolehlivé informace o finančních podmínkách. Jednáme tedy se dvěma dalšími adepty na tuto pozici, vyčkáváme, až se vyjasní otázka financí. Momentální základní předpoklad je nabídnout budoucí/mu ředitelce/i půl úvazek s tím, že jeho rozšíření se do velké míry odvine od jeho/její schopnosti spolupracovat na přípravě žádostí a fundraisingu. Pro účely výběru ředitelky/ředitele jsme se spolupracovníky Nové školy na základě dosavadních zkušeností s prací Nové školy sestavili souhrn okruhů dovedností a kompetencí, jež by měl člověk stojící v čele Nové školy nabídnout/být schopen dostát: Vize, kam NŠ posunout, jak ji rozvíjet, kde je místo NŠ mezi ostatními NNO Vnitřní přesvědčení o smysluplnosti fungování NNO typu NŠ Všeobecný přehled o inkluzivním vzdělávání v ČR Všeobecný přehled o situaci romských lokalit v ČR a integračních krocích, které se dějí či by se měly dít Schopnost realistického finančního managementu Schopnost reprezentovat organizaci navenek, připravit a vést prezentaci Anglický jazyk aktivně Velká časová flexibilita Schopnost předvídat problém, hledat včas řešení Schopnost zadat úkol kolegům, motivovat při jeho plnění, pomáhat při jeho plnění a efektivně kontrolovat jeho plnění Schopnost vedení schůzek, zpracování zápisů, struktorování problémů/úkolů, stanovení priorit v čase Orientace v systému projektu ze strukturálních fondů Fundraising, příprava žádostí o finanční podporu, a to ve sféře ideové, obsahové, finanční, formální správnosti, organizační (z hlediska následné realizace projektu: harmonogram, lidské zdroje, sled aktivit) 5

6 Administrativní vedení kanceláře schopnost uhlídat mnoho zdánlivých detailů a drobností Průběžná komunikace s účetní, vedení pokladny, hlídání účetních dokladů V prvním čtvrtletí jsme se také pokusili rozšířit databázi dobrovolníků působících v NŠ. Analýza potřeb organizace ukázala, že potřebuje více druhů dobrovolníků jednak ty, kteří mohou doprovázet děti na volnočasové aktivity, vyzvednout je ve škole a dovést do Nové školy, dále pak odborné dobrovolníky, kteří mohou vést doučování v době, kdy organizace nemá finance na placení lektorů, ale nechce přitom ztratit již nakontaktované děti. Praxe však ukázala, že pro rozvoj organizace je třeba mít i dobrovolníky, kteří se v budoucnu mohou stát zaměstnanci Nové školy, protože je zajímá příprava žádostí a spolupráce při rozvoji projektů, mají zájem o celkový rozvoj organizace. Ve snaze rozšířit a profesionalizovat dobrovolnickou síť NŠ jsme připravili takto zaměřenou žádost o finanční podporu, uvidíme, jak budeme úspěšní. Platí každopádně, že naznačenou dobrovolnickou strukturu máme přinejmenším částečně naplněnou. Velký potenciál vnímáme mezi některými lektory, stejně tak mezi 2 dobrovolníky, z nichž jeden velmi aktivně a déledobě spolupracuje při tvorbě žádostí, druhý v rozvoji PR organizace (prvním prubířským kamenem mu bude Veletrh NNO konaný za organizace Fóra 2000). Průběžně se snažíme rozvíjet pole externích spolupracovníků nebo budoucích zaměstnanců Nové školy o. p. s. Díky prostředkům na stážistu, které jsou součástí mezinárodního projektu Migrants in the Spotlight, jsme zahájili jednání s romským vysokoškolským studentem ukončujícím studia romistiky, který má zároveň řadu zkušeností z oblasti PR a lektorování kurzů zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Jde o jednoho z výše uvedených dvou dobrovolníků, jehož vtahujeme do činnosti Nové školy s cílem, aby rozvinul její PR a posílil náš tým. Uvidíme, co přinese spolupráce na konkrétních úkolech. S totožným cílem se ohlížíme po dalším jednom až dvěma schopných Romech se zkušenostmi s projektově organizovanou prací. Slibujeme si od toho zlepšení přístupu do pražské romské komunity (která v pravém slova smyslu neexistuje, pojem používám pro zjednodušení), možnost a příležitost oslovit více romských dětí a nabídnout jim naše služby, vtáhnout romské zástupce do přípravy vzdělávacích kurzů pro dospělé apod. Další rozvoj personálních kapacit je bohužel v tuto chvíli závislý pouze na tom, které žádosti získají finanční podporu. Z původních informací donorů vyplývalo, že nejpozději v březnu budou některá výběrová řízení ukončena. My jsme proto plánovali v tuto dobu začít s rozšiřováním kapacit. Vše se však posouvá nejdříve na konec dubna, po schopných lidech se proto rozhlížíme, s předvybranými jednáme, nejsme však schopni dát jim konkrétní nabídku. Toto je klasická nemoc neziskového sektoru České republiky. ČÁST D ZPRÁVY Hodnocení přínosu Evy Bělinové pro Novou školu, o.p.s. za období leden březen 2011 Působení Evy Bělinové v Nové škole, o.p.s. má jasné zacílení, které je předmětem smluvního vztahu uzavřeného mezi Nadací Vodafone Česká republika a Novou školou, o.p.s. Při hodnocení prvních tří měsíců působení Evy Bělinové v Nové škole, o.p.s. budu proto vycházet z předmětu smluvního vztahu a z projektu, který je přílohou smlouvy. 6

7 Zapojení Evy Bělinové do provozu Nové školy bylo tematicky strukturováno. Eva Bělinová měla Nová škole pomoci především v oblasti rozběhu tzv. samofinancujících se aktivit. Po necelých třech měsících se Evě v této oblasti podařilo: - Provést kalkulaci cen a vytvořit velmi konkrétní nabídku vzdělávacích seminářů - oslovit krajská centra dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a projednat s nimi možnosti spolupráce - navštívit některá centra a s jejich zástupci jednat o možnostech spolupráce Výsledkem jednání je, že akreditované vzdělávací kurzy budou ve školním roce 2011/2012 nabízeny ve střediskových katalozích, zástupci jednoho centra zakoupí semináře jako balíček služeb a jejich následnou realizaci pod vlastní hlavičkou. Z Olomouckého kraje obdržela Nová škola požadavek na vytvoření semináře ušitého na míru místním potřebám. Druhou oblastí byly organizační finance. Zde Eva odvedla vynikající práci především v oblasti fundraisingu. Od začátku tohoto roku Nová škola podala 10 projektů (průměr činí cca 1 projekt za dva týdny). Jeden projekt byl zpracován v anglickém jazyce, další dva pak směřovaly do Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Vznik těchto projektů Eva koordinovala a zpracovala podstatnou část projektové dokumentace. Do tvorby projektů však také dokázala úspěšně zapojit několik novoškolských dobrovolníků a předat při vyplňování žádostí své zkušenosti. Aktivně se Eva angažovala ve vytváření grantového kalendáře, který budeme společně dál dopracovávat a vyhledávání potenciálních finančních zdrojů. Aktivně se zapojila do rozpracování dalších projektových záměrů, přípravy jejich prezentací v českém i anglickém jazyce. Způsob řízení lidí v Nové škole, který Eva Bělinová zavedla a nadále udržuje, má velký podíl na doposud dosažených výsledcích. Eva Bělinová je vůdčí typ člověka s intenzivní potřebou týmové práce. Při řízení týmů dokáže lidem vytvářet prostor pro uplatnění jejich dovedností a znalostí. Nenásilně však také umí své zkušenosti předávat svým spolupracovníkům. Díky tomuto řídícímu stylu má Nová škola za sebou jedno z nejproduktivnějších období své historie, a to v situaci, kdy většina projektů skončila v roce 2010, a kdy se daří činnost Nové školy vykonávat především díky vysokému podílu dobrovolnické práce. Eva Bělinová se také aktivně zapojuje do procesu vyhledávání nového výkonného ředitele/lky, s jedním z potenciálních uchazečů vedla předběžný rozhovor. Významnou roli Eva Bělinová sehrává i při tvorbě a následné implementaci novoškolské strategie. Eva vede jednání s individuálními dárci, napomáhá při získávání nových dobrovolníků, prezentuje projektové záměry potenciálním dárcům, podílí se na vybudování nového organizačního zázemí jak po materiální, tak po organizační stránce. Souhrnem řečeno Eva Bělinová je po čtvrt roce na dobré cestě k naplnění svých vstupních záměrů a od prvního dne svého zapojení do práce Nové školy se jí úspěšně daří naplňovat naše nemalá očekávání. V Praze 23. března 2011 Petr Vrzáček, předseda správní rady Nové školy, o.p.s. 7

8 ČÁST E ZPRÁVY Okruhy aktivit, jimž se hodláme věnovat ve 2. čtvrtletí projektu O žádné z činností, k jejichž naplnění jsme se v projektu NOVÁ Nová škola zavázali, asi nelze jednoznačně prohlásit, že budou splněné, hotové, uzavřené k nějakému konkrétnímu datu. Život v neziskovce je pestrý. Člověk míní, pán bůh mění, znáte to. Aktivity, jimž se budeme věnovat v dalším období, budou v prvé řadě rozvíjet to, co jsme započali v lednu či ještě koncem minulého roku. Ve výkladu postupuji pro přehlednost a kontrolu opět dle sledu činností uvedených v Podrobném popisu projektu, upouštím jen od číslování. Práce související s nabízením kurzů pro asistenty pedagogů nám přinesla nápady na další možné oblasti vzdělávání (jež jsme naznačili výše), zkusíme je konkretizovat a promyslet, jak je přivést v život. V návaznosti na to písemně zformulujeme nabídku služeb organizace, která bude přehledně prezentovatelná i na různých PR akcích. Budeme samozřejmě pokračovat v přípravě projektových žádostí. Vzhledem k tomu, že MŠMT se opravdu velmi intenzivně rozhýbalo a vyhlašuje jednu výzvu za druhou, nesmí nám ujet vlak, i když díky tomu jiné oblasti práce stojí. Tyto velké projekty jsou však obrovskou příležitostí, kterou by bylo škoda minout. Je to zároveň můj obrovský vklad, který mohu do Nové školy dát, protože ostatní zaměstnanci v této oblasti zkušenosti nemají, ráda bych tedy mé zkušenosti ještě trochu proměnila. Určitě hodláme formalizovat oblast PR organizace, která v minulém roce poněkud stagnovala. Letos se jí díky spolupráci s fajn zpřízněným grafikem a majitelem Atelieru Micado podařilo polehoučku začít oprašovat. Nelze však zatím hovořit o uceleném systému. K němu bych však ráda došla, v budoucnu to může ušetřit čas a energii. Jedním z významných kamenů bude např. prezentace Nové školy, o. p. s. na Veletrhu NNO konaném v Praze. Dotvoříme nástroj sledování vývoje financí v organizaci. Základ existuje, chce to napravit zjištěné nesrovnalosti. Musíme se také zamyslet nad pozicí fundraisera. Tato sféra je mou hlavní oblastí zájmu. Aby však byl přínos Nadace Vodafone v organizaci udržitelný, musím poznatky začít předávat dalším zaměstnancům. S tím souvisí i aktualizace grantového kalendáře, resp. námětů na projekty, které možná nyní uplatnění v žádné z výzev nenajdou, za pár měsíců to však může být jinak. Jistý pokrok jsme učili v průzkumu možností zahraničního financování, teď půjde o to zjištěné informace a poznatky dát na papír, aby s nimi mohl pracovat v budoucnu i zájemce, který nestál u jejich zrodu. Budeme samozřejmě dál hledat vhodné potenciální spolupracovníky Nové školy, jež využijeme buď v projektech jako zaměstnance nebo dodavatele služeb či ve sféře dobrovolnické podpory v oblastech naznačených výše. Pevně věřím, že se v průběhu jara podaří vybrat vhodného ředitele nebo ředitelku, abych mu/jí mohla předat co nejvíce nashromážděných poznatků a zkušeností, které mu/jí mohou ulehčit vstupní pozici. Ráda bych za sebou zanechala finančně nenáročný, ale přesto příjemný systém drobných benefitů, které Nová škola může svým zaměstnancům nabídnout, pokud 8

9 se tito osvědčí. Nepatříme mezi velké neziskovky s dostatkem finančních prostředků. I přesto věřím, že i náš typ organizace má svým zaměstnancům co nabídnout. Na analýzu zdrojů těchto benefitů v běžném provozu není čas. Chci ho před koncem druhého čtvrtletí najít. Již dnes tuším, že s koncem využívání podpory od Nadace Vodafone plně nekončí mé působení v Nové škole. Považuji však za vhodné za sebou zanechat některé zkontrolovatelné dokumenty, jež doloží, že jsme se práci na projektu věnovali s opravdovým nasazením, se zájmem a v souladu se žádostí, jež ve velké konkurenci uspěla. Proto v oblasti Budoucího rozvoje neopomenu tvorbu strategických dokumentů, především těch shrnutých v podbodu 4.3. Přímé způsoby prezentace Nadace Vodafone a podpory v rámci Programu Rok jinak Nejsme organizací, po kontaktu s níž by média prahla. Přesto se snažíme hledat drobné cesty k tomu, jak dávat vědět o Programu Rok jinak. Jedním ze základních postřehů zatím je, že obecně jsou partneři, s nimiž jednáme a které o vítězství naší organizace v programu informujeme, velice překvapeni, že v programu LZE USPĚT, aniž by to znamenalo nějaké nestandardní cesty. Jak jsme se doposud pokusili přispět ke zvýšení povědomí o Programu Nadace Vodafone Rok jinak? Webové stránky Webové stránky společnosti GAC Zástupci OSF, prezentace u příležitosti představení projektových záměrů do Supporting Roma Parenting Programme, které se účastnilo šest NNO z celé ČR V rámci jednání s krajskými centry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků British Council v rámci vyjednávání o partnerství v uvažovaném projektu Kritické myšlení o. s. v rámci přípravy společného projektu do OPVK V rámci jednání s různými základními školami napříč ČR Zástupci MŠMT ČR v rámci informování o fungování organizace Zástupce Advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík v rámci poděkování za finanční dar a vyjednávání dobrovolnické podpory (oblast výuky AJ rodilým mluvčím zaměstnancem kanceláře) International Organization on Migration v rámci spolupráce na realizaci projektu Migrants in the Spotlight Diplomatic Spouses Association v rámci předložené žádosti o finanční podporu jednoho z projektů Nadace Veolia Voda v rámci předložené žádosti o finanční podporu jednoho z projektů Nové prostory Nové školy o. p. s. vstupní informační plakát a nepočítaně neformálních setkání s kamarády a známými, kteří v řadě případů hlasovali a zajímá je, jak to jde. Zkompletovala a většinu dokumentu zapsala Mgr. Eva Bělinová, výkonná manažerka projektu NOVÁ Nová škola, 3. dubna 2011 Spolupracovali: Mgr. Petr Vrzáček, Mgr. Barbora Šebová 9

10 Přílohy Souhrnný přehled dosavadního čerpání prostředků Nadace Vodafone v rámci Roku jinak Náklad 1/2011 2/2011 3/2011 mzda mobil notebook Jízdné Brno 400 Jízdné Hradec 636 obálky 25 poštovné 144 kopírování 140 Databáze - ÚIV 764 CD 390 Celkem vyčerpáno Dotace celkem Zbývá

11 2011 Přehled žádostí o finance Donor Částka Program/projekt Předloženo Výsl. Diplomatic Spouses Rozlety pro soc vylouč děti MŠMT Evropský rok dobrovolníků Profesionalizace dobrovolnické sítě Nové školy, o. p. s. do Nadace Veolia Minigranty - Vyber si profesi ve Veolia * OPVK - MŠMT vč. nepřímých Zvýšení kvality vzdělávání prostř. šíření konceptu KŠ Úřad vlády - minoritní jazyky Romano suno 2011 do OPVK - MŠMT Podpora neformálního vzdělávání - čtenářské 20 mil 580 tis. vč. nepř. N kluby 8.3. ČT bez žádosti o finance další vysílání spotu Nadace OKD: Program pro zdraví Jednou budu dospělý - kofinanc Rodav Me ,- Miro do MŠMT ,-, od MŠMT ,- Podpora romské integrace Rozlety do 6.4. MŠMT cca ,- Podpora romské integrace Kurzy pro asistenty pedagogů do 6.4. * Vzhledem k počtu žádostí v mnohém převyšujícímu možnosti Nadace Veolia byla podpora snížena na ,-. 11

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Neziskové organizace na cestě do Evropské Unie

Neziskové organizace na cestě do Evropské Unie Nadace Open Society Fund Praha Neziskové organizace na cestě do Evropské Unie (2003 2005) Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích programu www.osf.cz Program byl podpořen z prostředků Trustu pro občanskou

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více