Menší, i když také významný díl činnosti směřoval do okruhu 3 Lidské zdroje a profesionalizace týmu (část C zprávy).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Menší, i když také významný díl činnosti směřoval do okruhu 3 Lidské zdroje a profesionalizace týmu (část C zprávy)."

Transkript

1 Nová škola o. p. s. a Eva Bělinová prožili díky Nadaci Vodafone první tři měsíce Roku jinak Co leden, únor a březen 2011 organizaci přinesly? Mou přihlášku do Programu Rok jinak jsem v části Podrobný popis projektu strukturovala do čtyř hlavních okruhů sumarizujících činnosti, jimž se chci spolu s dalšími zástupci organizace věnovat tak, abychom dosáhli společného cíle. Tyto oblasti využiji i jako základ struktury mé první zprávy pro Nadaci Vodafone. V prvním čtvrtletí 2011 převážná část mé práce směřovala do plnění okruhu 1 Aktivity/Projekty/Služby (část A a B zprávy). Věnovali jsme se především rozvoji nabídky služeb, které může za úplatu Nová školy poskytovat. Po několika kolech úvodní vstupní analýzy jsme svou pozornost zaměřili na oblast asistentů pedagogů pro žáky se sociálním znevýhodněním. Připravili jsme také řadu žádostí o financování aktivit organizace. Menší, i když také významný díl činnosti směřoval do okruhu 3 Lidské zdroje a profesionalizace týmu (část C zprávy). Do zprávy jsem se rozhodla zahrnout i krátké hodnocení mého působení v organizaci z pohledu předsedy správní rady (část D zprávy). Je na místě otevřeně přiznat, že jsem se na počátku roku 2011 dozvěděla opravdu nečekanou zprávu, a to že od konce července by náš syn Štěpán měl mít bratra nebo sestru. Hned na počátku roku jsme si tedy spolu se správní radou a zástupci Nové školy prošli velkým rozvažování, zda do programu vstupovat. Jeho přínos pro organizaci jsme ale vyhodnotili jako obrovský. Ačkoliv se mu tedy budu moci věnovat pouze po dobu půl roku (předpokládám zapojení do cca poloviny června 2011, jak jsem již informovala zástupkyni Nadace Vodafone), i tak už nyní vidíme mnoho jasných přínosů a jsme rádi, že nám byla účast v programu umožněna. Na výzvu Nadace Vodafone v části E zprávy přikládám stručný přehled toho, čemu se hodláme ve 2. čtvrtletí věnovat. Zpráva obsahuje dvě přílohy: souhrnný přehled dosavadního čerpání prostředků Nadace Vodafone v rámci Roku jinak a přehled odevzdaných žádostí. Množství drobných úkolů, které jsme měli možnost v rámci programu Rok jinak plnit, je obrovské. Není možné je všechny přehledně a pokud možno čtivě přenést na papír. Pokud Vás tedy zajímá kterákoliv oblast více do hloubky nebo máte pocit, že někde její naplnění nedokladujeme dostatečným způsobem, prosím, dejte vědět, rádi to napravíme. Pokusili jsme se vybrat ty nejdůležitější oblasti dění. Zcela stranou necháváme kroky související s rozvojem systému práce v kanceláři, se stěhováním, s postupným rozvojem webu a dalších zvažovaných PR nástrojů, i když i tyto a mnohé, mnohé další stojí velké úsilí. 1

2 ČÁST A ZPRÁVY Akreditované kurzy pro školy, které vzdělávají žáky se sociálním znevýhodněním Ve druhé polovině roku 2010 Nová škola akreditovala tři kurzy, které vycházejí z dlouholetého know how organizace v oblasti vzdělávání asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním (dříve romských asistentů) a práce se žáky se sociálním znevýhodněním. V rámci Roku jinak jsme se zaměřili na zpřístupnění těchto kurzů cílové skupině, tedy asistentům, učitelům a ředitelům škol, kde tito asistenti působí i dalším subjektům, které se zajímají o vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. V rámci aktivity byly realizovány tyto kroky: 1. Vytvoření nabídky školám 1.1 Vytvoření reprezentativní anotace kurzů, včetně časové dotace a finančních podmínek 2. Kontaktování lektorů uvedených v akreditaci kurzů i dalších potenciálních lektorů, obnovení a rozšíření lektorské základny Nové školy, o.p.s. 2.1 Kontaktování zkušených lektorů a ověření jejich motivace se na lektorování kurzů podílet + jejich časových možností 2.2 Vytipování a oslovení dalších potenciálních lektorů, včetně romských 3. Zprostředkování nabídky potenciálním odběratelům 3.1 Umístění na webové stránky organizace (www.novaskola.org) 3.2 Nabídnutí kurzů krajským zařízením pro DVPP: - rešerše kontaktů krajských zařízení pro DVPP vytvoření databáze kontaktů - telefonické kontaktování jednotlivých krajských zařízení pro DVPP: Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje, Krajské zařízení pro DVPP a infocentrum (Moravskoslezský kraj), Zařízení pro DVPP a středisko služeb školám (Jihočeský kraj), Středisko služeb školám (Brno, Jihomoravský kraj), Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje, Vysočina education, PPP Ústeckého kraje a zařízení pro DVPP, Krajská pedagogicko-psychologická poradna, zařízení pro DVPP ve Zlínském kraji, Zařízení pro DVPP při střední odborné škole Otrokovice, NIDV Praha, Středisko služeb školám Plzeň (zaštiťuje i Karlovarský kraj) a Vzdělávací institut SČ kraje. 3.3 Umístění akreditovaných kurzů Nové školy do nabídky krajských zařízení pro DVPP 2

3 S některými z kontaktovaných subjektů bylo sjednáno zařazení kurzů Nové školy do jejich nabídky školám. Jedná se jmenovitě o: Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje - kurzy vypsány na: a Vysočina education - o termínech se zatím jedná, nabídka již je připravena PPP Ústeckého kraje a zařízení pro DVPP - kurzy vypsány na: , a Krajské zařízení pro DVPP v Moravskoslezském kraji dohoda o koupi akreditovaných kurzů Nové školy, o.p.s. s finančním podílem pro Novou školu z každého realizovaného kurzu Nabídka kurzů vyvěšena na portál školství Zlínského kraje (www.zkola.cz) pod názvem: Akreditované kurzy DVPP na téma asistent pedagoga ve škole O konkrétních termínech v současné době vyjednáváme s krajskými zařízeními v Praze, Plzni a v Jihomoravském kraji. 3.4 Kontaktování dalších zainteresovaných subjektů či aktivních jednotlivců: Všichni krajští romští koordinátoři ( em, v případě zájmu o podrobnosti po telefonu) Renata Köttnerová - krajská koordinátorka pro národností menšiny Olomouckého kraje, zprostředkovala naší nabídku zainteresovaným subjektům v oblasti (všechny školy zaměstnávající AP pro žáky se sociálním znevýhodněním, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, NNO Člověk v tísni, PPP). V důsledku zprostředkování nabídky nás kontaktoval pracovník NNO Člověk v tísni s dotazem na možnost rozšíření našich kurzů. V současné době o možnostech spolupráce jednáme, část nápadu obsažena v připravované žádosti o dotaci MŠMT v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce Vít Lesák koordinátor lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování pro Kutnou Horu informoval o naší nabídce pracovníky agentury i subjekty v lokalitě Kutná Hora, předběžná dohoda o spolupráci s místní ZŠ Kamenná stezka, která zřizuje od září 2011 přípravný ročník, kde budou zaměstnáni i asistenti pedagoga Josef Holek koordinátor pro národnostní menšiny Libereckého kraje předjednání možné spolupráce v rámci rozšíření nabídky Nové školy směrem ke kvalifikačnímu studiu pro asistenty pedagoga v lokalitách, kde toto studium nenabízejí jiné subjekty (což je případ Libereckého kraje) Anna Cinnová pracovnice sociálního odboru v Jablonci nad Nisou 4. Zhodnocení úspěšnosti V první fázi projektu se podařilo umístit kurzy do nabídky pěti krajských center pro DVPP. Ceny kurzů jsme přizpůsobili podmínkám a požadavkům jednotlivých center, která většinou shodně upozorňovala na nedostatek financí na školách. Větší finanční přínos seminářů jako volného zdroje peněz pro Novou školu tak vnímáme spíše jako dlouhodobý cíl, kdy díky PR, které si Nová škola mimo jiné i prostřednictvím seminářů vytváří, a které je pro rozvoj organizace po její stagnaci v minulých letech klíčové, bude možné seminář nabízet za vyšší částky nebo například úspěšněji žádat o sponzorské dary. Vedle toho nám však zorganizování seminářů umožní přijít do praktického kontaktu se zástupci škol, vyslechnout si jejich aktuální problémy a vzít je v úvahu při formulování oblastí činností naší organizace. Vývoj v oblasti nabízení kurzů zatím hodnotíme jako překvapivě pozitivní. 3

4 V dalším období Roku jinak budeme kromě opětovného kontaktování center, která na naši nabídku nezareagovala, kontaktovat i konkrétní školy v jednotlivých krajích odkup kontaktní databáze škol, které zaměstnávají AP pro děti se sociálním znevýhodněním, jsme vyjednali s ÚIV. Tato databáze bude rovněž jedním z cenných dlouhodobých výstupů Roku jinak pro Novou školu. O seminářích jsme rovněž informovali odpovědné pracovníky MŠMT. Z komunikace s jednotlivými subjekty v rámci nabízení kurzů vyplynulo několik témat, která bychom chtěli v budoucnu dále rozvíjet: Většina subjektů hodnotí obsah seminářů jako velmi přínosný a potřebný, panují ale velké obavy z jeho financování samotnými školami. Některé subjekty mají zájem na uzší spolupráci v rámci projektů - Moravskoslezský a Olomoucký kraj, případně rozšíření nabídky kurzů Nové školy na míru - Olomoucký kraj, NNO Člověk v tísni (komunikujeme o rozšíření nabídky o interaktivní tréninkové semináře zaměřené na komunikace s rodiči romských žáků za účasti romských lektorů). Zvažujeme úpravu kurzů do podoby kurzů rekalifikačních, které by bylo možné hradit v rámci prostředků Aktivní politiky zaměstnanosi poskytovaných Úřady práce. Subjekty v některých oblastech (Liberecký kraj, jednotlivé romské matky v Praze) vyjádřily zájem o obnovení kvalifikačního studia pro asistenty pedagogů, které Nová škola poskytovala na konci 90. let, než byla tato nabídka převzata některými krajskými centry pro DVPP. Vzhledem k zaměření a poslání Nové školy zvažujeme akreditaci kvalifikačního studia, které by se cíleně zaměřovalo na Asistenty pro žáky se sociálním znevýhodněním. ČÁST B ZPRÁVY Další neméně významnou oblastí byla příprava žádostí o finanční podporu, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, evropských strukturálních fondů i firemních nadací. Při této práci jsem spolupracovala s dalšími zástupci Nové školy a jedním velmi aktivním dobrovolníkem, který se o tuto oblast činností zajímá. Přidanou hodnotou spolupráce bylo mé průběžné předávání zkušeností s přípravou žádostí o finanční podporu. Přehled žádostí je přílohou této zprávy. Okno do kuchyně, kde naše žádosti připravujeme, jsem pootevřela např. prostřednictvím mého 1. příspěvku na blogu Vodafonu. V současné době bohužel nelze hodnotit skutečnou úspěšnost grantového snažení, protože všechny žádosti jsou zatím ve stadiu posuzování. Uvidíme, co přinese začátek léta. Kde jsme se možná o krůček, i když malý, posunuli k úspěchu, je projektový záměr zpracovaný už v loňském roce na výzvu Open Society Fund v rámci jejich mezinárodního programu Supporting Roma Parenting Programme. Naprosté ticho po pěšině na počátku tohoto roku nasvědčovalo tomu, že další vývoj, i přes ujišťování OSF, nenastane. Začátek března nás vyvedl z omylu. Dostali jsme příležitost osobně projektový záměr představit zmocněnkyni OSF a následně připravit spolu s dalšími šesti zájemci z řad jiných českých neziskovek prezentaci našich projektových záměrů. 4

5 Nebylo nezajímavé srovnat pojetí projektů ostatních organizací. Člověk téměř nikdy nemá příležitost nahlédnout takto podrobně pod pokličku tvorby žádostí jiných organizací. Finanční podpora sice není jistá, výsledek se dozvíme nejdříve o prázdninách, přesto nešlo o ztracený čas. ČÁST C ZPRÁVY Zásadním zdrojem otázek související s oblastí lidských zdrojů Nové školy je nyní již zákonem požadované obsazení pozice výkonného ředitele/ředitelky o. p. s., a to od května Měli jsme velkou snahu najít vhodnou osobu pro výkon této funkce hned od začátku roku 2011, tak aby měla možnost spolupodílet se se mnou na některých činnostech v rámci Roku jinak. Z pěti vytipovaných adeptů se však nakonec nikdo neosvědčil, resp. nabídku nakonec nepřijal. Hledáme proto dál. Momentálním limitujícím faktorem je skutečnost, že v rozporu s původními informacemi od některých významných donorů ještě neznáme výsledek hodnocení některých žádostí o finanční podporu, z nichž plánujeme ředitele platit. Nechceme proto v těchto týdnech zatím vyhlašovat veřejné výběrové řízení, neboť nejsme schopni poskytnout spolehlivé informace o finančních podmínkách. Jednáme tedy se dvěma dalšími adepty na tuto pozici, vyčkáváme, až se vyjasní otázka financí. Momentální základní předpoklad je nabídnout budoucí/mu ředitelce/i půl úvazek s tím, že jeho rozšíření se do velké míry odvine od jeho/její schopnosti spolupracovat na přípravě žádostí a fundraisingu. Pro účely výběru ředitelky/ředitele jsme se spolupracovníky Nové školy na základě dosavadních zkušeností s prací Nové školy sestavili souhrn okruhů dovedností a kompetencí, jež by měl člověk stojící v čele Nové školy nabídnout/být schopen dostát: Vize, kam NŠ posunout, jak ji rozvíjet, kde je místo NŠ mezi ostatními NNO Vnitřní přesvědčení o smysluplnosti fungování NNO typu NŠ Všeobecný přehled o inkluzivním vzdělávání v ČR Všeobecný přehled o situaci romských lokalit v ČR a integračních krocích, které se dějí či by se měly dít Schopnost realistického finančního managementu Schopnost reprezentovat organizaci navenek, připravit a vést prezentaci Anglický jazyk aktivně Velká časová flexibilita Schopnost předvídat problém, hledat včas řešení Schopnost zadat úkol kolegům, motivovat při jeho plnění, pomáhat při jeho plnění a efektivně kontrolovat jeho plnění Schopnost vedení schůzek, zpracování zápisů, struktorování problémů/úkolů, stanovení priorit v čase Orientace v systému projektu ze strukturálních fondů Fundraising, příprava žádostí o finanční podporu, a to ve sféře ideové, obsahové, finanční, formální správnosti, organizační (z hlediska následné realizace projektu: harmonogram, lidské zdroje, sled aktivit) 5

6 Administrativní vedení kanceláře schopnost uhlídat mnoho zdánlivých detailů a drobností Průběžná komunikace s účetní, vedení pokladny, hlídání účetních dokladů V prvním čtvrtletí jsme se také pokusili rozšířit databázi dobrovolníků působících v NŠ. Analýza potřeb organizace ukázala, že potřebuje více druhů dobrovolníků jednak ty, kteří mohou doprovázet děti na volnočasové aktivity, vyzvednout je ve škole a dovést do Nové školy, dále pak odborné dobrovolníky, kteří mohou vést doučování v době, kdy organizace nemá finance na placení lektorů, ale nechce přitom ztratit již nakontaktované děti. Praxe však ukázala, že pro rozvoj organizace je třeba mít i dobrovolníky, kteří se v budoucnu mohou stát zaměstnanci Nové školy, protože je zajímá příprava žádostí a spolupráce při rozvoji projektů, mají zájem o celkový rozvoj organizace. Ve snaze rozšířit a profesionalizovat dobrovolnickou síť NŠ jsme připravili takto zaměřenou žádost o finanční podporu, uvidíme, jak budeme úspěšní. Platí každopádně, že naznačenou dobrovolnickou strukturu máme přinejmenším částečně naplněnou. Velký potenciál vnímáme mezi některými lektory, stejně tak mezi 2 dobrovolníky, z nichž jeden velmi aktivně a déledobě spolupracuje při tvorbě žádostí, druhý v rozvoji PR organizace (prvním prubířským kamenem mu bude Veletrh NNO konaný za organizace Fóra 2000). Průběžně se snažíme rozvíjet pole externích spolupracovníků nebo budoucích zaměstnanců Nové školy o. p. s. Díky prostředkům na stážistu, které jsou součástí mezinárodního projektu Migrants in the Spotlight, jsme zahájili jednání s romským vysokoškolským studentem ukončujícím studia romistiky, který má zároveň řadu zkušeností z oblasti PR a lektorování kurzů zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Jde o jednoho z výše uvedených dvou dobrovolníků, jehož vtahujeme do činnosti Nové školy s cílem, aby rozvinul její PR a posílil náš tým. Uvidíme, co přinese spolupráce na konkrétních úkolech. S totožným cílem se ohlížíme po dalším jednom až dvěma schopných Romech se zkušenostmi s projektově organizovanou prací. Slibujeme si od toho zlepšení přístupu do pražské romské komunity (která v pravém slova smyslu neexistuje, pojem používám pro zjednodušení), možnost a příležitost oslovit více romských dětí a nabídnout jim naše služby, vtáhnout romské zástupce do přípravy vzdělávacích kurzů pro dospělé apod. Další rozvoj personálních kapacit je bohužel v tuto chvíli závislý pouze na tom, které žádosti získají finanční podporu. Z původních informací donorů vyplývalo, že nejpozději v březnu budou některá výběrová řízení ukončena. My jsme proto plánovali v tuto dobu začít s rozšiřováním kapacit. Vše se však posouvá nejdříve na konec dubna, po schopných lidech se proto rozhlížíme, s předvybranými jednáme, nejsme však schopni dát jim konkrétní nabídku. Toto je klasická nemoc neziskového sektoru České republiky. ČÁST D ZPRÁVY Hodnocení přínosu Evy Bělinové pro Novou školu, o.p.s. za období leden březen 2011 Působení Evy Bělinové v Nové škole, o.p.s. má jasné zacílení, které je předmětem smluvního vztahu uzavřeného mezi Nadací Vodafone Česká republika a Novou školou, o.p.s. Při hodnocení prvních tří měsíců působení Evy Bělinové v Nové škole, o.p.s. budu proto vycházet z předmětu smluvního vztahu a z projektu, který je přílohou smlouvy. 6

7 Zapojení Evy Bělinové do provozu Nové školy bylo tematicky strukturováno. Eva Bělinová měla Nová škole pomoci především v oblasti rozběhu tzv. samofinancujících se aktivit. Po necelých třech měsících se Evě v této oblasti podařilo: - Provést kalkulaci cen a vytvořit velmi konkrétní nabídku vzdělávacích seminářů - oslovit krajská centra dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a projednat s nimi možnosti spolupráce - navštívit některá centra a s jejich zástupci jednat o možnostech spolupráce Výsledkem jednání je, že akreditované vzdělávací kurzy budou ve školním roce 2011/2012 nabízeny ve střediskových katalozích, zástupci jednoho centra zakoupí semináře jako balíček služeb a jejich následnou realizaci pod vlastní hlavičkou. Z Olomouckého kraje obdržela Nová škola požadavek na vytvoření semináře ušitého na míru místním potřebám. Druhou oblastí byly organizační finance. Zde Eva odvedla vynikající práci především v oblasti fundraisingu. Od začátku tohoto roku Nová škola podala 10 projektů (průměr činí cca 1 projekt za dva týdny). Jeden projekt byl zpracován v anglickém jazyce, další dva pak směřovaly do Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Vznik těchto projektů Eva koordinovala a zpracovala podstatnou část projektové dokumentace. Do tvorby projektů však také dokázala úspěšně zapojit několik novoškolských dobrovolníků a předat při vyplňování žádostí své zkušenosti. Aktivně se Eva angažovala ve vytváření grantového kalendáře, který budeme společně dál dopracovávat a vyhledávání potenciálních finančních zdrojů. Aktivně se zapojila do rozpracování dalších projektových záměrů, přípravy jejich prezentací v českém i anglickém jazyce. Způsob řízení lidí v Nové škole, který Eva Bělinová zavedla a nadále udržuje, má velký podíl na doposud dosažených výsledcích. Eva Bělinová je vůdčí typ člověka s intenzivní potřebou týmové práce. Při řízení týmů dokáže lidem vytvářet prostor pro uplatnění jejich dovedností a znalostí. Nenásilně však také umí své zkušenosti předávat svým spolupracovníkům. Díky tomuto řídícímu stylu má Nová škola za sebou jedno z nejproduktivnějších období své historie, a to v situaci, kdy většina projektů skončila v roce 2010, a kdy se daří činnost Nové školy vykonávat především díky vysokému podílu dobrovolnické práce. Eva Bělinová se také aktivně zapojuje do procesu vyhledávání nového výkonného ředitele/lky, s jedním z potenciálních uchazečů vedla předběžný rozhovor. Významnou roli Eva Bělinová sehrává i při tvorbě a následné implementaci novoškolské strategie. Eva vede jednání s individuálními dárci, napomáhá při získávání nových dobrovolníků, prezentuje projektové záměry potenciálním dárcům, podílí se na vybudování nového organizačního zázemí jak po materiální, tak po organizační stránce. Souhrnem řečeno Eva Bělinová je po čtvrt roce na dobré cestě k naplnění svých vstupních záměrů a od prvního dne svého zapojení do práce Nové školy se jí úspěšně daří naplňovat naše nemalá očekávání. V Praze 23. března 2011 Petr Vrzáček, předseda správní rady Nové školy, o.p.s. 7

8 ČÁST E ZPRÁVY Okruhy aktivit, jimž se hodláme věnovat ve 2. čtvrtletí projektu O žádné z činností, k jejichž naplnění jsme se v projektu NOVÁ Nová škola zavázali, asi nelze jednoznačně prohlásit, že budou splněné, hotové, uzavřené k nějakému konkrétnímu datu. Život v neziskovce je pestrý. Člověk míní, pán bůh mění, znáte to. Aktivity, jimž se budeme věnovat v dalším období, budou v prvé řadě rozvíjet to, co jsme započali v lednu či ještě koncem minulého roku. Ve výkladu postupuji pro přehlednost a kontrolu opět dle sledu činností uvedených v Podrobném popisu projektu, upouštím jen od číslování. Práce související s nabízením kurzů pro asistenty pedagogů nám přinesla nápady na další možné oblasti vzdělávání (jež jsme naznačili výše), zkusíme je konkretizovat a promyslet, jak je přivést v život. V návaznosti na to písemně zformulujeme nabídku služeb organizace, která bude přehledně prezentovatelná i na různých PR akcích. Budeme samozřejmě pokračovat v přípravě projektových žádostí. Vzhledem k tomu, že MŠMT se opravdu velmi intenzivně rozhýbalo a vyhlašuje jednu výzvu za druhou, nesmí nám ujet vlak, i když díky tomu jiné oblasti práce stojí. Tyto velké projekty jsou však obrovskou příležitostí, kterou by bylo škoda minout. Je to zároveň můj obrovský vklad, který mohu do Nové školy dát, protože ostatní zaměstnanci v této oblasti zkušenosti nemají, ráda bych tedy mé zkušenosti ještě trochu proměnila. Určitě hodláme formalizovat oblast PR organizace, která v minulém roce poněkud stagnovala. Letos se jí díky spolupráci s fajn zpřízněným grafikem a majitelem Atelieru Micado podařilo polehoučku začít oprašovat. Nelze však zatím hovořit o uceleném systému. K němu bych však ráda došla, v budoucnu to může ušetřit čas a energii. Jedním z významných kamenů bude např. prezentace Nové školy, o. p. s. na Veletrhu NNO konaném v Praze. Dotvoříme nástroj sledování vývoje financí v organizaci. Základ existuje, chce to napravit zjištěné nesrovnalosti. Musíme se také zamyslet nad pozicí fundraisera. Tato sféra je mou hlavní oblastí zájmu. Aby však byl přínos Nadace Vodafone v organizaci udržitelný, musím poznatky začít předávat dalším zaměstnancům. S tím souvisí i aktualizace grantového kalendáře, resp. námětů na projekty, které možná nyní uplatnění v žádné z výzev nenajdou, za pár měsíců to však může být jinak. Jistý pokrok jsme učili v průzkumu možností zahraničního financování, teď půjde o to zjištěné informace a poznatky dát na papír, aby s nimi mohl pracovat v budoucnu i zájemce, který nestál u jejich zrodu. Budeme samozřejmě dál hledat vhodné potenciální spolupracovníky Nové školy, jež využijeme buď v projektech jako zaměstnance nebo dodavatele služeb či ve sféře dobrovolnické podpory v oblastech naznačených výše. Pevně věřím, že se v průběhu jara podaří vybrat vhodného ředitele nebo ředitelku, abych mu/jí mohla předat co nejvíce nashromážděných poznatků a zkušeností, které mu/jí mohou ulehčit vstupní pozici. Ráda bych za sebou zanechala finančně nenáročný, ale přesto příjemný systém drobných benefitů, které Nová škola může svým zaměstnancům nabídnout, pokud 8

9 se tito osvědčí. Nepatříme mezi velké neziskovky s dostatkem finančních prostředků. I přesto věřím, že i náš typ organizace má svým zaměstnancům co nabídnout. Na analýzu zdrojů těchto benefitů v běžném provozu není čas. Chci ho před koncem druhého čtvrtletí najít. Již dnes tuším, že s koncem využívání podpory od Nadace Vodafone plně nekončí mé působení v Nové škole. Považuji však za vhodné za sebou zanechat některé zkontrolovatelné dokumenty, jež doloží, že jsme se práci na projektu věnovali s opravdovým nasazením, se zájmem a v souladu se žádostí, jež ve velké konkurenci uspěla. Proto v oblasti Budoucího rozvoje neopomenu tvorbu strategických dokumentů, především těch shrnutých v podbodu 4.3. Přímé způsoby prezentace Nadace Vodafone a podpory v rámci Programu Rok jinak Nejsme organizací, po kontaktu s níž by média prahla. Přesto se snažíme hledat drobné cesty k tomu, jak dávat vědět o Programu Rok jinak. Jedním ze základních postřehů zatím je, že obecně jsou partneři, s nimiž jednáme a které o vítězství naší organizace v programu informujeme, velice překvapeni, že v programu LZE USPĚT, aniž by to znamenalo nějaké nestandardní cesty. Jak jsme se doposud pokusili přispět ke zvýšení povědomí o Programu Nadace Vodafone Rok jinak? Webové stránky Webové stránky společnosti GAC Zástupci OSF, prezentace u příležitosti představení projektových záměrů do Supporting Roma Parenting Programme, které se účastnilo šest NNO z celé ČR V rámci jednání s krajskými centry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků British Council v rámci vyjednávání o partnerství v uvažovaném projektu Kritické myšlení o. s. v rámci přípravy společného projektu do OPVK V rámci jednání s různými základními školami napříč ČR Zástupci MŠMT ČR v rámci informování o fungování organizace Zástupce Advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík v rámci poděkování za finanční dar a vyjednávání dobrovolnické podpory (oblast výuky AJ rodilým mluvčím zaměstnancem kanceláře) International Organization on Migration v rámci spolupráce na realizaci projektu Migrants in the Spotlight Diplomatic Spouses Association v rámci předložené žádosti o finanční podporu jednoho z projektů Nadace Veolia Voda v rámci předložené žádosti o finanční podporu jednoho z projektů Nové prostory Nové školy o. p. s. vstupní informační plakát a nepočítaně neformálních setkání s kamarády a známými, kteří v řadě případů hlasovali a zajímá je, jak to jde. Zkompletovala a většinu dokumentu zapsala Mgr. Eva Bělinová, výkonná manažerka projektu NOVÁ Nová škola, 3. dubna 2011 Spolupracovali: Mgr. Petr Vrzáček, Mgr. Barbora Šebová 9

10 Přílohy Souhrnný přehled dosavadního čerpání prostředků Nadace Vodafone v rámci Roku jinak Náklad 1/2011 2/2011 3/2011 mzda mobil notebook Jízdné Brno 400 Jízdné Hradec 636 obálky 25 poštovné 144 kopírování 140 Databáze - ÚIV 764 CD 390 Celkem vyčerpáno Dotace celkem Zbývá

11 2011 Přehled žádostí o finance Donor Částka Program/projekt Předloženo Výsl. Diplomatic Spouses Rozlety pro soc vylouč děti MŠMT Evropský rok dobrovolníků Profesionalizace dobrovolnické sítě Nové školy, o. p. s. do Nadace Veolia Minigranty - Vyber si profesi ve Veolia * OPVK - MŠMT vč. nepřímých Zvýšení kvality vzdělávání prostř. šíření konceptu KŠ Úřad vlády - minoritní jazyky Romano suno 2011 do OPVK - MŠMT Podpora neformálního vzdělávání - čtenářské 20 mil 580 tis. vč. nepř. N kluby 8.3. ČT bez žádosti o finance další vysílání spotu Nadace OKD: Program pro zdraví Jednou budu dospělý - kofinanc Rodav Me ,- Miro do MŠMT ,-, od MŠMT ,- Podpora romské integrace Rozlety do 6.4. MŠMT cca ,- Podpora romské integrace Kurzy pro asistenty pedagogů do 6.4. * Vzhledem k počtu žádostí v mnohém převyšujícímu možnosti Nadace Veolia byla podpora snížena na ,-. 11

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Fond dalšího vzdělávání možnosti spolupráce s obcemi HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ 1 Dotazník zaslán: 14 OŠMT KÚ Dotazník zodpovědělo: 11 OŠMT KÚ Návratnost: 79% 2 1. Kolik

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Realizace projektů za podpory EU

Realizace projektů za podpory EU www.projektsako.cz Realizace projektů za podpory EU Pracovní list č.1 Téma: Máme zajímavý nápad, ale jak ten projekt realizovat? Lektor: Projekt: Reg. číslo: Ing. Jiří Ksenič Student a konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více