Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015"

Transkript

1 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj,

2 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného života, zejména oblastí sociální, zdravotnictví, dopravy, bydlení, vzdělávání, volnočasových aktivit aj. Aktéry rodinné politiky kraje jsou samotné rodiny, organizace pomáhající rodinám a referáty rodinné politiky na regionální a místní úrovni. Spoluprací těchto subjektů je zajištěna účinnost a užitečnost jednotlivých opatření ve prospěch rodiny. Mezi hlavní oblasti zájmu rodinné politiky Jihomoravského kraje patří podpora rodinné politiky v obcích, protože jsou to právě obce, které znají potřeby místních rodin nejlépe. Cílem rodinné politiky Jihomoravského kraje je proto podpora koncepčního ukotvení a institucionálního zajištění rodinné politiky na úrovni obcí.

3 Hlavní cíl rodinné politiky v JMK Hlavním cílem rodinné politiky kraje jako politiky průřezové je podporovat vznik funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny a umožnit tak jejich členům svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i profesních plánů.

4 Specifickými cíli rodinné politiky JMK je podpora autonomní rodiny, založené na stabilních, celoživotních vztazích. Její opatření se tedy nezaměřují v první řadě na podporu jednotlivých členů rodiny, ale na usnadnění výkonu funkcí, za něž nese odpovědnost rodina.. podpora svobodné volby rodiny týkající se velikosti rodiny, míry profesního zapojení rodičů, způsobu péče o děti a další závislé členy rodiny. předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny. je tvorba prorodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě aktérů rodinné politiky. utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost prostřednictvím výchovy k partnerství, manželství a rodičovství.

5 2005 Historie vznik a realizace projektu Rodinné pasy 2006 do projektu Rodinné pasy zapojeno cca rodin z JMK partnerství s Krajem Vysočina, rozdány první Rodinné pasy v Jihlavě 2007 rozšíření projektu Rodinné pasy do Olomouckého kraje spolupráce s Úřadem dolnorakouské vlády první dotační program na podporu a výstavbu dětských hřišť 2008 vznik Pracovní skupiny JMK pro rodinnou politiku schválení Koncepce rodinné politiky JMK

6 pracovní místo referenta pro rodinnou politiku první setkání se zástupci obcí jednání o spolupráci se seniorskými organizacemi (Rada seniorů ČR) schválena 2. verze Koncepce rodinné politiky JMK schválen 1. Akční plán prorodinných aktivit vyhlášeny specifické dotační programy na podporu rodinné politiky vznik projektu Senior pasy Historie zřízeno oddělení rodinné politiky spuštěn web rodinné politiky JMK Smlouva o spolupráci se Sítí mateřských center, o.p.s. při realizaci rodinné politiky na území JMK

7 Současnost Koordinací a zabezpečováním úkolů v záležitostech rodinné politiky JMK je od listopadu 2012 pověřen náměstek hejtmana Bc. Roman Celý, DiS. Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky Mgr. Michaela Macková, tel.: , Mgr. Bořivoj Sekanina, tel.: , Bc. Lenka Nejezchlebová, DiS., tel.: ,

8 Koncepce rodinné politiky JMK Koncepční dokument byl schválen dne na 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 1513/14/Z15.

9 Koncepce rodinné politiky JMK Co je v Koncepci inovativní? Dokument má časové ohraničení Proběhlo připomínkové řízení ke koncepci veřejností a zainteresovanými odbory KrÚ JMK. V dokumentu jsou zahrnuty ostatní odbory KrÚ JMK, jejichž aktivity se týkají oblasti rodinné politiky, podařilo se je zapojit do spolupráce. Jsou stanovené indikátory pro monitoring plnění jednotlivých opatření a aktivit a je stanovený způsob vyhodnocování prostřednictví Informativní zprávy pro Zastupitelstvo JMK. Jsou specifikované předpokládané roční náklady na jednotlivé aktivity. Byla doplněna Priorita 5: Institucionální zabezpečení rodinné politiky. Je zapracována SWOT analýza vycházející ze Zprávy o rodině v JMK. Byly implementované opatření a aktivity z Návrhů a doporučení pro Koncepci rodinné politiky JMK

10 Koncepce rodinné politiky JMK priorit 16 opatření 61 aktivit Akční plán prorodinných aktivit a jeho vyhodnocení

11 Priorita 1: Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině 1.1. Opatření v oblasti materiální pomoci 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury Koncepce rodinné politiky JMK Priorita 2: Slučitelnost rodiny a zaměstnání 2.1. Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů 2.2. Opatření v oblasti podpory pečujících rodičů 2.3. Opatření na podporu zaměstnanosti absolventů a mladých lidí 2.4. Prorodinná opatření v orgánech a organizacích Jihomoravského kraje Priorita 3: Podpora služeb pro rodiny 3.1. Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy, partnerské a rodičovské kompetence 3.2. Opatření v oblasti podpory služeb institucionální i neinstitucionální péče o děti 3.3. Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny 3.4. Opatření na podporu mezigeneračních vztahů 3.5. Opatření na podporu rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou Priorita 4: Osvětově informační činnost 4.1. Opatření na podporu informovanosti a propagace témat rodinné politiky 4.2. Opatření na podporu webového portálu a elektronických komunikačních médií Priorita 5: Institucionální zabezpečení rodinné politiky 5.1. Opatření na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí 5.2. Opatření na podporu institucionálního zabezpečení na úrovni Krajského úřadu JMK 5.3. Opatření na podporu spolupráce různých společenských subjektů v oblasti rodinné politiky

12 Akční plán rodinné politiky JMK na rok 2015 Vychází ze schválené Koncepce rodinné politiky. Byl schválen dne na 87. schůzi Rady JMK usnesením č. 5771/15/R87. Konkretizuje opatření a aktivity pro příslušný rok. Součástí konkrétních aktivit je i finanční plán, který na zajištění jejich realizace je v kalendářním roce zapotřebí vyčlenit.

13 Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji ROZVOJ REGIONÁLNÍ RODINNÉ POLITIKY Realizátor: Společně, o.p.s. Zpráva o rodině v JMK, 4 kapitoly: 1. Rodiny s dětmi předškolního věku (0-6 let) 2. Rodiny s dětmi školního věku (6-15 let) 3. Rodiny s dospívajícími dětmi (12-18 let) 4. Rodina prarodičů a rodina seniorů Návrhy a doporučení pro Koncepci rodinné politiky JMK

14 Dotační programy Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO Podpora rodinné politiky na úrovni obcí NNO obce rok Žádosti podané Žádosti podpořené % Vyplaceno v Kč Žádosti podané Žádosti podpořené % Vyplaceno v Kč

15 Dotační programy 2015 Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO navýšení alokace: 3 mil. Kč byly vyhlášené s termínem podání do , probíhá formální hodnocení žádostí Počty přijatých žádostí: NNO: 155 žádostí (v roce 2014 bylo 140 žádostí, tj %) Výše požadavků na dotace: NNO: tis.

16 Dotační program pro NNO prioritní podpora aktivit programy pro rodiny zahrnující komplexní práci s celou rodinou za účelem podpory její stability volnočasové a osvětově-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti za účelem prevence sociálního vyloučení v důsledku dlouhodobější sociální izolace inovativní aktivity pro seniory (např. dobrovolnictví seniorů při péči o děti) programy podporující mezigenerační soužití manželské, rodinné a vztahové poradenství programy pro osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora

17 Dotační programy 2015 Podpora rodinné politiky na úrovni obcí navýšení alokace: 1 mil. Kč byly vyhlášené s termínem podání do , probíhá formální hodnocení žádostí Počty přijatých žádostí: obce: 55 žádostí (v roce 2014 bylo 41 žádostí, tj %) Výše požadavků na dotace: obce: tis. Kč

18 Dotační program pro obce prioritní podpora aktivit koncepční a informační činnost (zpracování koncepce rodinné politiky, plánu rozvoje rodinné politiky, tvorba propagačních materiálů, organizace kulatých stolů, podpora účasti v soutěži Obec přátelská rodině apod., vč. personálního zabezpečení koordinace rodinné politiky na obcích) založení a rozvoj Family Pointů v obcích zpracování koncepce rozvoje dostupného bydlení a startovacích bytů pro mladé rodiny rodinné poradenství inovativní aktivity pro seniory a vícegenerační soužití programy a propagace principu tzv. komunitních škol rozvoj dětských hřišť volnočasové aktivity pro rodiny programy pro osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora

19 Návrh nového dotačního programu Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Cílem dotačního programu: podpora alternativních a inovativních forem péče o děti umožňujících pečujícím rodičům opětovný návrat na trh práce v souladu s Koncepcí, opatření 2.2. prioritně bude podporován vznik a rozvoj dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti. Příjemci finanční podpory mohou být pouze poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování této služby, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Zápis do evidence provádí MPSV.

20 Návrh nového dotačního programu Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti Celková částka určená na dotační program: Kč. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů, které věcně a časově souvisejí s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině na základě oprávnění k poskytování této služby, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Finanční výdaje uskutečňované z prostředků dotace lze provést ode dne zápisu do evidence poskytovatelů do Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: červenec/srpen 2015

21 projekt Rodinné pasy Projekt JMK, vznikl v roce 2006, postupně v dalších 7 krajích (Praha, Vysočina, Královehradecký, Olomoucký, Pardubický, Ústecký a Zlínský) Počet registrovaných rodin: více než , z toho v JMK (v roce 2014 nově rodin) Počet poskytovatelů: více než , z toho v JMK (v roce 2014 nově 93 poskytovatelů, např. Národní památkový Ústav, Ticketportal)

22 projekt Rodinné pasy Novinky - nový vzhled a funkci karty Rodinný pas bezkontaktní čipová karta - nový web Rodinných pasů atraktivní a uživatelsky přívětivý s možností ověření výše čerpaných slev v reálném čase a zpětného ověření provedených transakcí ve vazbě na vydanou kartu uživatele. Funkce ověření transakcí a výše čerpaných slev bude aplikována pouze v těch případech, kde to poskytovatelé slev technicky umožní.

23 projekt Rodinné pasy

24 projekt Rodinné pasy

25 projekt Rodinné pasy

26 partnerské projekty FAMILY POINT místo pro rodinu Realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno JMK partner od r finančně přispívá CRSP v Brně na provoz a rozvoj jihomoravských Family Pointů, kterých je aktuálně 59: z toho 31 v Brně (včetně Krajského úřadu JMK), dále Blansko, Boskovice, Břeclav, Bučovice, Deblín, Hodonín, Hrušovany nad Jevišovkou, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Lysice, Mikulov, Otnice, Pohořelice, Pozořice, Rájec-Jestřebí, Ratíškovice, Rohatec, Slavkov u Brna, Šardice, Šebetov, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Velké Opatovice, Vyškov, Znojmo a Židlochovice. Příprava na uzavření licenčních smluv mezi CRSP a provozovateli Family Pointů.

27 SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ realizátor: Síť mateřských center partnerské projekty Snaha motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných příležitostí zaváděním opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců, (za JMK v roce 2013 oceněn ANECT a.s., Dopravní podnik města Brna a COWORKING CENTRUM s r.o.) VYTVÁŘENÍ NÁSTROJŮ NA ZLEPŠOVÁNÍ PRO-RODINNÉ POLITIKY U ZAMĚSTNAVATELŮ V LIBERECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI, realizátor: Prostor pro rodinu, o.s. soutěž FIRMA PRO RODINU (v roce 2014 za JMK oceněna CHEMILA spol. r.o. a LIPKA školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně)

28 SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ JMK A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ( Rovné přístupy v JMK ) Realizace 03/ /2015 Realizátor: Lužánky středisko volného času V rámci projektu vznikne krajská koncepce, proběhne vzdělávání zaměstnanců při návratu po RD, nabídka kurzů vzdělávání, info o podpoře, zajištění celodenní péče o cca 15 dětí zaměstnanců. partnerské projekty FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA LENTILKA od září 2012, v budově KrÚ, pro děti od 2 do 7 let, celkem 2 třídy pro 34 dětí, z toho 1 třída v rámci projektu

29 HARMONIZACE PŘI OPATROVÁNÍ DĚTÍ Realizátor Společně, o. p. s. Realizace 07/2012 do 08/2014 partnerské projekty Snaha pomoci rodičům v orientaci při volbě optimální formy péče o jejich dítě, nastavení podmínek lepší dostupnosti a možnosti jednotlivých forem péče o dítě a jejich začlenění do systému Aktivity: webové stránky se soustředěnou nabídkou služeb péče o dítě - konference a workshopy, mezinárodní výměna, návrhy na změny v oblasti péče o dítě včetně legislativních úprav

30 TROJLÍSTEK partnerské projekty Realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno Cílem projektu je usnadnění návratu na trh práce pro rodiče a současně vytvoření pracovních příležitostí pro nezaměstnané ženy. Náhradní babičky získají v rámci projektu bezplatnou možnost rozšiřování svých osobních a rodinných dovedností prostřednictvím školení a workshopů. Dalším cílem projektu je navázání vztahu mezi dítětem a náhradní babičkou.

31 projekty na podporu aktivního způsobu života seniorů KLAS Klub aktivních seniorů, aktivizační program pro seniory Realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno Setkávání napomáhající seniorům udržovat ve své samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím na individuální podmínky každého z účastníků, vzdělávání animátorů KLAS, elektronický časopis ZRNKO. Podpora aktivit Rady seniorů pro Jihomoravský kraj a jejich členských organizací na projekty aktivního způsobu života, mezigenerační solidarity, vzdělávání, na podporu informovanosti, poradenství.

32 projekty na podporu aktivního způsobu života seniorů AKTIVNÍ SENIOR 21. STOLETÍ Realizátor: Asociace center pro rodinu Partnerem projektů Centrum pro rodinu a sociální péči Brno Projekt podporuje seniory, kteří chtějí žít aktivně a rádi by své profesní a zájmové znalosti a dovednosti využili ve prospěch společnosti. Hlavním cílem projektu je přímá podpora vzdělávání seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Mezi základní aktivity patří například: vzdělávání seniorů dobrovolníků pro aktivní život v komunitě, kurzy Senior dobrovolník/dobrovolnice, Předseda seniorského klubu, Kreativní tvorba, Obtížné situace, První pomoc nebo Mobilní počítačová učebna.

33 projekty na podporu aktivního způsobu života seniorů PILOTNÍ REALIZACE PROGRAMU NA PODPORU MEZIGENERAČNÍHO DIALOGU V JMK Realizátor: Spokojený senior KLAS z. s. Projekt vychází z požadavku na změnu vzdělávacích programů tak, aby se ve společnosti posílila mezigenerační solidarita. Jeho cílem je začít s mezigeneračním dialogem na školách prostřednictvím srozumitelných výukových programů, které mohou posloužit jako základ pro tvorbu potřebných dokumentů. Součástí projektu je také výzkumné dotazníkové šetření mezi žáky I. a II. stupně základních škol a mezi studenty středních škol.

34 projekty na podporu aktivního způsobu života seniorů SENIOR POINT Realizátor: Společně o.p.s. Za podpory JMK v září 2011 otevřen první Senior Point v Brně na Mendlově náměstí (09/2011), síť kontaktních míst v JMK aktuálně 10, z toho 4 v Brně, Blansko, Tišnov, Hodonín, Vyškov, Břeclav a Znojmo, Moravskoslezský kraj (1 ) + Vysočina (2). Obslouženo cca seniorů, návštěvnost cca seniorů za měsíc, v Brně každý týden cca 80 osobních návštěv a zhruba stejný počet telefonátů. Nově podpořena on-line právní poradna.

35 projekty na podporu aktivního způsobu života seniorů

36 projekty na podporu aktivního způsobu života seniorů SENIOR PAS Realizátor: Sun Drive Communications, s.r.o. Za podpory JMK vznikl v roce 2010 Počet držitelů pasu: celkem , z toho JMK Počet poskytovatelů slev: celkem 2.610, z toho JMK 757

37 projekty na podporu aktivního způsobu života seniorů nárůst držitelů SP

38 Svátek seniorů 2014

39 další aktivity LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN V JMK Tábory finanční podpora JMK (Kč) počet dětí

40 web rodinné politiky Nově spuštěn v 01/2014 modernizace, nový design, novinky kalendář akcí + zadávání akcí koordinátory na obcích verze webu pro seniory a slabozraké optimalizace pro tablety a mobilní telefony napojení na Facebook napojení webu na Twitter ankety odběr aktualit prostřednictvím RSS kanálu mapa subjektů

41

42

43

44 Týden pro rodinu na Krajském úřadě JMK

45 Týden pro rodinu na Krajském úřadě JMK

46 Sběr hraček pro Family Pointy

47 Fotosoutěž o nejlepší rodinnou fotku

48 Fotosoutěž o nejlepší rodinnou fotku

49 Fotosoutěž o nejlepší rodinnou fotku

50 Fotosoutěž o nejlepší rodinnou fotku

51 Konference o rodinné politice v JMK 1. konference na toto téma se konala v Zastupitelském sále JMK.

52 Konference o rodinné politice v JMK Videa o rodinné politice

53 Setkání s koordinátory rodinné politiky na obcích Březen 2014 Červen 2014

54 Setkání s koordinátory rodinné politiky na obcích Listopad 2014

55 Koncepce rodinné politiky obcí

56 do budoucna Přenesení know-how rakouského auditu familyfriendlycommunity (audit Obec přátelská rodině tj. audit prorodinného klimatu v obci) a jeho pilotní ověření ve vybraných obcích JMK ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu. Přeložena licenční smlouva, evropská směrnice a evropská zpráva o projektu, příprava schválení ve volených orgánech JMK. Podpora pravidelného setkávání koordinátorů rodinné politiky z obecních úřadů obcí v JMK (min. 3x za rok); vč. podpory jejich vzdělávání a informovanosti. Podpora koncepční činnosti obcí v oblasti rodinné politiky, seminář pro koordinátory ke tvorbě koncepcí. Vyhlášení soutěže o nejlepší Mateřské centrum v JMK.

57 do budoucna Zpracování návrhu hodnocení kvality služeb (projektů) pro dotační programy Spolupráce v rámci KrÚ JMK při zpracování studie dostupného bydlení, startovacích bytů pro mladé a komunitního bydlení v JMK. Analýza stávajícího stavu a plán rozvoje prorodinných opatření na KrÚ. Vytvoření pracovní skupiny pro prorodinná opatření na KrÚ. Nastavení spolupráce aktérů rodinné politiky v JMK (KrÚ, akademická obec, zástupci střešních organizací pracujících v oblasti prorodinných aktivit Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, krajská síť MAS, Síť MC, ACER, zástupci vybraných obcí, NNO, rodin).

58 Finanční podpora rodinné politiky JMK Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje rok výše podpory v Kč (alokace)

59 Impulzy pro obce zapojit se do soutěže Obec přátelská rodině zmapovat si aktivity v obci spolupracovat s prorodinnými organizacemi v dané obci využít místní zpravodaje k informování o akcích a nabídkách pro rodiny zprostředkovat spolupráci s místními podnikateli iniciovat besedu s rodáky, významnými osobnostmi na téma rodina využívat webové stránky obce k informacím o akcích a službách pro rodiny oceňovat přínos rodin pro obec nabídnout rodinám formu dialogu s představiteli obce, kulaté stoly inspirovat se u sousedů výměna zkušeností a příkladů dobré praxe zpracovat Koncepci rodinné politiky v obci a stanovit Akční plán aktivit vyčlenit úvazek a podporovat koordinátora RP v obci (konzultant pro ostatní obce v obvodu ORP)

60 Rodinná politika a společenská odpovědnost Koncept společenské odpovědnosti chápeme jako souhrn všech činností, postupů a výsledků, které jsou vykonávány nad rámec legislativních povinností a společenských očekávání a jejichž realizací se organizace otevřeně hlásí ke své spoluodpovědnosti za stav společnosti a životního prostoru, ve kterém organizace působí. Rodinná politika JMK je součástí společenské odpovědnosti JMK. KrÚ JMK se v roce 2013 stal prvním úřadem certifikovaným pro systém managementu společenské odpovědnosti.

61 Rodinná politika a společenská odpovědnost Hejtman JMK a ředitelka KrÚ převzali 25. listopadu 2014 v prostorách Španělského sálu Pražského hradu prestižní ocenění pro Krajský úřad Jihomoravského kraje jakožto vítěze soutěže Společensky odpovědná organizace veřejný sektor. Stalo se tak v rámci slavnostního večera u příležitosti předání Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

62 Děkuji za pozornost Mgr. Michaela Macková oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky tel.:

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Konference, Brno, 30.09.2014

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Konference, Brno, 30.09.2014 Rodinná politika Jihomoravského kraje Konference, Brno, 30.09.2014 Historie 2005 vznik a realizace projektu Rodinné pasy 2006 do projektu Rodinné Pasy zapojeno cca 10.000 rodin z JMK partnerství s Krajem

Více

Aktivity Jihomoravského kraje v oblasti rodinné politiky. Konference, Blansko, 27. 2. 2014

Aktivity Jihomoravského kraje v oblasti rodinné politiky. Konference, Blansko, 27. 2. 2014 Aktivity Jihomoravského kraje v oblasti rodinné politiky Konference, Blansko, 27. 2. 2014 Základní teze Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského kapitálu,

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 Tento materiál byl zpracován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora vytváření krajských

Více

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Aktivity regionálního rozvoje Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Obsah prezentace: Aktuální informace z regionálního rozvoje kraje A. Koncepční oblast B. Oblast energetiky

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: 18.8.2010 místo: Vančurova

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Mezi stěžejní zákony pro výkon sociální práce na obci patří zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí ODDÍL F Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí OBSAH ODDÍLU F. strana F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 1 F.I Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na vyváženost vztahu

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 6.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015 Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015 prosinec 2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle rodinné politiky Jihomoravského kraje... 4 Realizační část... 5 Priorita 1: Podpora vytváření

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz OBSAH Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště Schváleno Valnou hromadou MAS

Více

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Evidenční číslo: Kontrolní součet: CL/7H Datum doručení: Dotčený

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji Zpracoval: odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz Obsah ÚVOD 1 PREVENCE V OBLASTI, JAKO POVINNOST ZE ZÁKONA

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF KDO JSME Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) vznikla na konci roku 2004 jako občanské sdružení. Je otevřené pro obce, města a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace,

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO IROP Verze z 3.12.2013 Bude se upravovat dle požadavků EK Může dojít k podstatným změnám Prostor pro

Více

SENZA družstvo, chráněná

SENZA družstvo, chráněná SENZA družstvo, chráněná dílna Tylova 44, 796 01 Prostějov tel/fax 582 337 830 582 360 295 Email senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Vznik SENZA družstva Občanské sdružení Občanské sdružení LIPKA 1992

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S Místní akční skupina ORLICKO 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Obsah: 1. Aktivity v roce 2008 3 2. Hospodaření MAS ORLICKO v roce 2008 8 Zpracoval:

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Obsah Seznam použitých zkratek....3 Úvod..4 Cíl Akčního plánu pro léta 2013 2015 4 Legislativa v oblasti

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Zákonné zmocnění Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2014 Důvod předložení

Více

Nemůžeme řídit vítr, ale můžeme přizpůsobit plachty. Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014-2018

Nemůžeme řídit vítr, ale můžeme přizpůsobit plachty. Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014-2018 Nemůžeme řídit vítr, ale můžeme přizpůsobit plachty. Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014-2018 Schváleno Zastupitelstvem města Děčín dne 25. 9. 2014 OBSAH ÚVOD... 2 ANALÝZA... 4 Analýza

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE Smlouva Č. 031463/15/0S V Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: sídlo: rč: OIČ: kontaktní osobaly: tel.: fax: e-mail: bankovní spojení:

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc

Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc Proč podnikat sociálně? vztah k práci je deformován hledají se cesty smysluplnosti pracovní činnosti pro pracovníky i společnost rostoucí nezaměstnanost problémy

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodinná politika na úrovni obce Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodina neexistující konsenzus je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti, není soukromou záležitostí jednotlivců,

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: JIHOMORAVSKÝ KRAJ sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k

Více

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Datum konání: 9. 9. 2015 Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 Záběhlice,

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko :

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko : Strategický rámec pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko Verze 1.0 ze dne 22.6.2016 Řešitelský tým: Ing. Miluše Doležalová Mgr. Jana Fajfrová Mgr. Petr Kulíšek Mgr. Anežka Pavlišová Předsedkyně řídicího

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Jaká je u vás dopravní obslužnost - známka: Co navrhujte pro zlepšení:

Jaká je u vás dopravní obslužnost - známka: Co navrhujte pro zlepšení: Průzkum ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 MAS Pošumaví - neziskovky Pokud se má region Pošumaví v dalším období zdárně rozvíjet, musí mít jsmě stanoveny svoje

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840 PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Jméno a příjmení, titul Yvona Koutná, Ing. e-mail Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840 PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ Specialista s 30tiletou praxí (z toho 20 let ve školství,

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009 Cíl: odstranit bariéry dané handicapem zdravotního postižení a zajistit tak dobrou kvalitu života Plán: osvěta

Více