Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek."

Transkript

1 Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1 Zahájení (technický bod) 1. Starosta konstatoval, že je je přítomno 11 členů zastupitelstva - zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, zapisovatelem byl jmenován: Jan Stavinoha. 2. Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání ZO. Navrženi byli: pan Miloš Pěček a pan Josef Choleva, kteří s návrhem souhlasí. Usnesení č. 50/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO Hrádek pana Miloše Pěčka a Josefa Cholevu. Hlasování č. 1: 11(pro) 0 (proti) 0 (zdržel se). 3. Starosta přednesl návrh programu zasedání. Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 3. Pronájem nebytových prostor č.p Přidělení sociálního bytu 5. Rozpočtové opatření č. 9/ Zápis o výsledku inventarizace za rok Došlá pošta 8. Různé 9. Diskuse 10. Závěr 1

2 Usnesení č. 51/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje výše uvedený program zasedání Zastupitelstva obce Hrádek. Hlasování č. 2: Starosta přednesl návrh, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání zvlášť. Usnesení č. 52/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání zvlášť. Hlasování č. 3: BOD č. 2 Kontrola usnesení z minulého zasedání Bylo uloženo starostovi připravit smlouvu na zimní údržbu. Úkol: trvá Paní Plundráková upozornila, že při prodeji obecního pozemku panu Jiřímu Matochovi dojde ke zúžení místní komunikace za jejich RD. Úkol: Dle sdělení starosty bylo provedeno místní šetření. BOD č. 3 Pronájem nebytových prostor č.p.14 S paní Alenou Blanárovou byl dohodou ukončen nájem nebytových prostor k na č.p. 14, prodejna potravin Flop (A+M Market). Na základě záměru o pronájmu nebytových prostor, který byl vyvěšen na úřední desce od do , bylo podáno na OÚ v Hrádku 9 žádostí, za účelem provozování prodejny potravin. Zájemci: Romana a Luboš Hocovi, Kamila Sojková, Jana Badinská, Petra Zámostná a Lucie Chlubnová, Renata Cholevová, Zita Kubicová, Soňa Válková, Eva Tomanová a Hana Sedlářová st. pan Jan Stavinoha upozorňuje, že při hlasování dojde ke střetu zájmů, proto doporučuje, aby se zdrželi hlasování tito zastupitelé: Josef Hoc, Anna Badinská, Josef Choleva, Jan Stavinoha a Ondřej Kubic. Usnesení č. 53/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby se hlasování zdrželi tito zastupitelé: Josef Hoc, Anna Badinská, Josef Choleva, Jan Stavinoha a Ondřej Kubic. Hlasování č. 4:

3 Starosta dává návrh, aby hlasování o přidělení nebytových prostor proběhlo tajnou volbou. Usnesení č. 54/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby hlasování o přidělení nebytových prostor proběhlo tajnou volbou. Hlasování č. 5: Pro tajnou volbu byla jmenována sčítací komise ve složení Ing. Jaroslav Sokol a Mgr. Jana Štruncová. Na základě tajného hlasování byla vybrána paní Kamila Sojková, která obdržela 17 bodů. Usnesení č. 55/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, pronájem nebytových prostor na č.p. 14 za účelem provozování prodejny potravin paní Kamile Sojkové. Hlasování č. 6: BOD č. 4 Přidělení sociálního bytu 332. Zastupitelům byl zaslán seznam žadatelů o sociální byt č. 1 na č.p. Starosta navrhuje, aby přidělení bytu proběhlo tajnou volbou. Usnesení č. 56/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přidělení sociálního bytu proběhlo tajnou volbou. Hlasování č. 7: Výsledek hlasování: nejvíce hlasů obdržel p. Roman Jirků, Hrádek č.p. 16. Usnesení č. 57/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přidělení sociálního bytu p. Romanu Jirků. Hlasování č. 8: BOD č. 5 Rozpočtové opatření č.9/2010 ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2010. Usnesení č. 58/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje rozpočtové opatření 9/2010. Hlasování č. 9: BOD č. 6 Zápis o výsledku inventarizace za rok

4 Hlavní inventarizační komise předložila Zápis o výsledku provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni V zápise jsou uvedeny stavy účtů podle inventarizace a podle stavu v účetnictví. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly (přebytky ani manka). Vyřazen byl majetek v celkové výši ,- Kč z důvodu rozbití a neupotřebení. Usnesení č. 59/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni Hlasování č. 10: BOD č. 7 Došlá pošta Rybářské sdružení Hrádek žádá pro rok 2011 o finanční příspěvek na činnost. ZO bere žádost na vědomí. Bude řešeno až při sestavování rozpočtu obce na rok Hrádečtí myslivci žádají o bezplatný pronájem Kulturního domu, za účelem pořádání mysliveckého plesu. Usnesení č. 60/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje bezplatný pronájem kulturního domu na pořádání mysliveckého plesu. Hlasování č. 11: BOD č. 8 Různé Slečna Jana Pagáčová, bytem Hrádek č.p. 307, žádá o prominutí nájmu za rekonstrukci nebytových prostor na č.p. 14, provozovna kadeřnictví. Finanční výbor po kontrole faktur navrhl úlevu na nájmu ve výši 5.221,- Kč. Usnesení č. 61/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje úlevu na nájmu ve výši 5.221,- Kč. Hlasování č. 12: Pozemkový fond úplatný převod pozemků p.č. 1794, 1796, 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 2415, Usnesení č. 62/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1794, 1796, 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 2415, 2417 z Pozemkového fondu České republiky na Obec Hrádek. Hlasování č. 13:

5 Pozemkový fond bezúplatný převod pozemků p.č. 2123, 2124, 2140, 2141, 2187, 2194, Usnesení č. 63/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2123, 2124, 2140, 2141, 2187, 2194, Hlasování č. 14: Petr a Jiřina Hocovi, Hrádek č.p. 303, žádají o koupi části pozemku z p.č. 5701/199 nad vlastními sklepy. Žádost bude následně projednána, až po rozdělení pozemku geometrickým plánem. Usnesení č. 64/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej části pozemku z p.č. 5701/199 nad vlastními sklepy. Hlasování č. 15: Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hrádek a E.ON Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 1764, stavba pod názvem Křídlůvky, příp. místo FVE, GOCCIA II. Usnesení č. 65/1/3 Z Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hrádek a E.ON Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 1764, stavba pod názvem Křídlůvky, příp. místo FVE, GOCCIA II. Hlasování č. 16: BOD č. 9 Diskuse Pan Přikryl zda obec má možnost zjistit, kdo je napojen na ČOV, nedostatečně připojen soused pan Třetina, který pouští část odpadních vod na hnojiště a splašková voda teče to do mého sklepa. Úkol: oznámit na OŽP Znojmo. Pan Matuška diskutuje špatná cesta k rodinným domkům. Pan Šturala Robert upozorňuje na špatně uvedená čísla v rozpočtu za popelnice. Pan Přikryl: se ptá na č.p. 116 u fary, jestli dům pronajmout pro bydlení nebo prodat. Pan Šturala Robert jestli se povede kanalizace k mému RD a dalšímu bytovému domu. Paní Juhaňáková se ptá jestli si může oplotit zahrádku vedle bytovky č.p. 307 z důvodu venčení psů. Pan Brychta se ptá, kdy bude opravená cesta před vlastním RD, požaduje vyčištění přepadového kanálu od obecního rybníka. Paní Brychtová letošní zima vyslovila spokojenost s odhrnováním sněhu. Paní Hocová se ptá, kdy bude na obci možnost výpisu z LV. 5

6 BOD č. 10 Závěr Po projednání všech bodů programu ukončil starosta 3. zasedání ZO Hrádek ve 20:10 hodin a poděkoval všem přítomným za účast. Zapsal: Jan Stavinoha Ověřovatelé zápisu: Josef Choleva Miloš Pěček Ondřej Kubic Starosta obce Hrádek 6

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více