Reklamace vad u kupní smlouvy z pohledu NOZ. Mgr. Michaela Řezníková, LL.M. Petr Mundl Advokátní kancelář Weinhold Legal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamace vad u kupní smlouvy z pohledu NOZ. Mgr. Michaela Řezníková, LL.M. Petr Mundl Advokátní kancelář Weinhold Legal"

Transkript

1 Reklamace vad u kupní smlouvy z pohledu NOZ Mgr. Michaela Řezníková, LL.M. Petr Mundl Advokátní kancelář Weinhold Legal Jak je to nově s reklamací vad podle nového občanského zákoníku (NOZ) z pohledu podnikatele a spotřebitele? Pokud váš zákazník zakoupil zboží před koncem roku 2013, má práva po staru, nebo po novu? Zvýšila nová legislativa transparentnost reklamačního procesu? Pokusíme se vám přiblížit aktuální problematiku uplatnění práv z vadného plnění, jinými slovy oblast reklamací, a to jak z pohledu obchodníka, tak z pohledu zákazníka i obchodní inspekce. Do účinnosti NOZ existovaly dva základní režimy práv kupujícího z vad prodané věci. Vždy se rozlišovala práva kupujícího podle občanského zákoníku a práva kupujícího podle obchodního zákoníku. Občanským zákoníkem se vždy řídily smlouvy, v nichž byl jednou smluvní stranou spotřebitel nebo podnikatel, který však nejednal v souvislosti s výkonem podnikání. Obchodním zákoníkem se naopak řídily smlouvy uzavřené mezi podnikateli při výkonu jejich podnikatelské činnosti. NOZ zavádí jednotný režim pro uplatnění práv z vad prodané věci, jenž vychází z právní úpravy obsažené v dřívějším obchodním zákoníku. V souladu s přechodnými ustanoveními NOZ se však novou právní úpravou budou řídit jen ty kupní smlouvy, které byly platně uzavřeny po Pokud jste tedy věc zakoupili před tímto datem, musíte reklamovat podle staré právní úpravy. Kdy, kde a jak lze zboží reklamovat Obecně dle NOZ platí, že pokud závazek z kupní smlouvy nebyl splněn řádně (tj. v ujednaném množství, jakosti, provedení, bez dodání dokladů, nebo dokonce došlo k dodání jiné věci), vznikají kupujícímu práva z vadného plnění za účelem odstranění vady. Pokud je navíc kupujícím spotřebitel, považuje se za vadu dokonce i to, že věc neodpovídá účelu, který prodejce uváděl. Konkrétní práva z vad každého kupujícího se v pojetí NOZ odvíjejí pouze od toho, jak závažná vada věci je. Nově tedy kupujícího ani prodávajícího nezajímá, zda lze vadu opravit (tj. hledisko odstranitelných a neodstranitelných vad), ale naopak je nutné posoudit intenzitu, s jakou vadnost plnění porušuje smlouvu. Napříště proto budeme rozlišovat vadná plnění na ta, která porušují smlouvu podstatným způsobem, a ta, jež představují jen nepodstatné porušení smlouvy. Co je však podstatným porušením kupní smlouvy, a co ještě nepodstatným? Odpověď na tuto otázku nám zákon nedává, a bude tudíž vždy nutné zvážit okolnosti jednotlivého případu. Obecně lze říci, že podstatné porušení smlouvy nastane především v případě prodeje věci s tak závažnou vadou, o níž prodávající v okamžiku prodeje věděl (nebo musel vědět), že kdyby ji kupující předvídal, věc by si pravděpodobně ani nekoupil (bude-li tedy např. možné vadu odstranit dotažením šroubku, asi nebylo porušení podstatné). Základním pravidlem je reklamovat vadné zboží u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je však 44

2 Jaká práva tudíž zákon (tj. NOZ) kupujícímu nově přiznává? V případě nepodstatných vad má kupující vždy právo na odstranění vady nebo na slevu z kupní ceny. Je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy, má kupující navíc právo na dodání nové věci nebo na odstoupení od smlouvy. Dále uvádíme, jak taková práva úspěšně uplatnit reklamací. možné, aby prodávající písemně určil i jinou osobu, jež opravu vyřizuje. Taková osoba může být uvedena v písemném potvrzení o nákupu vydaném na žádost kupujícího, resp. na dokladu o koupi zboží. Podle NOZ totiž platí, že požádá-li o to kupující, vydá mu prodávající písemný doklad, na kterém potvrdí nákup, seznámí kupujícího s rozsahem odpovědnosti prodávajícího za vady a uvede své identifikační údaje. S výjimkou případů, kdy prodávající určí k provedení opravy jinou osobu, je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je takové přijetí možné (s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb), případně i v sídle či místě podnikání, a opět o tom vydat písemný doklad. Co se týče včasnosti reklamace, může kupující spotřební zboží reklamovat v době 24 měsíců od jeho převzetí. Toto právo se ovšem nevztahuje na případy, kdy:» jde o vadu, pro kterou byla věc prodána za nižší cenu,» jde o opotřebení věci obvyklým způsobem,» jde o opotřebené zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc při převzetí, nebo» to vyplývá z povahy věci. Způsob reklamace V souladu s NOZ i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele), má prodávající povinnost vystavit kupujícímu doklad o rozsahu jeho práv z vadného plnění s dalšími vyjmenovanými náležitostmi. Tento doklad lze nahradit dokladem o koupi. V případě reklamace tak kupující předloží zmiňovaný doklad o koupi a spolu s vadným zbožím uplatní práva z vadného plnění u prodejce nebo jiné určené osoby pro opravu, kterou mu prodávající oznámil. Pracovník oprávněný přijímat reklamaci musí kupujícímu následně vydat doklad se záznamem o reklamaci, kde uvede všechny její podstatné náležitosti (rozsah reklamace, vadu, datum apod.). Od uplatnění reklamace poté běží 30denní lhůta pro její vyřízení. Překročení této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo uplatnit již bez dalšího právo na slevu, výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit. Obvykle by ovšem mělo v této lhůtě dojít k vyřízení reklamace a kupující by měl dostat dle svého výběru a povahy vady buď věc novou, opravenou, nebo slevu, případně by mohl od smlouvy odstoupit a prodávající by mu oproti zboží vrátil kupní cenu. V případě, že by v průběhu reklamace došlo k porušení povinností ze strany prodávajícího, může se kupující obrátit na Českou obchodní inspekci (viz dále). Reklamace z pohledu zákazníka V případě zákazníka, který přemýšlí o uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci), je třeba brát ohled na kompletní úpravu jeho práv z vad, tedy i na právní úpravu obsaženou v ustanoveních NOZ o prodeji zboží v obchodě a dále na právní úpravu obsaženou v zákoně o ochraně spotřebitele. Úprava v zákoně o ochraně spotřebitele se vztahuje pouze na zboží, které kupující zakoupil jako spotřebitel a prodávající naopak prodal jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti. Je proto třeba říci, že zákazníkovi spotřebiteli poskytuje zákon velmi vysokou míru ochrany, kterou navíc nelze smluvně omezit v jeho neprospěch. V této souvislosti jistě neuškodí zopakovat, kdo je vlastně spotřebitelem a kdo nikoliv. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem či s ním jinak jedná. Běžně tak může být spotřebitelem i fyzická 45

3 osoba podnikatel, která v daném případě neuzavírá smlouvu v rámci své obchodní činnosti (jde tedy o případ, kdy OSVČ nakupuje zboží pro svou osobní potřebu, což by mělo být mj. patrné ze smlouvy, resp. faktury). Co je nejdůležitější pro úspěšnou reklamaci? Z pohledu zákazníka jsou to především kladné odpovědi na následující tři otázky:» Je vada věci k reklamaci vůbec způsobilá?» Reklamuji včas?» A jaké nároky z vad hodlám reklamací uplatnit? Těmto otázkám se budeme níže věnovat podrobněji. Není vada jako vada Nejprve tedy půjde o stanovení, zda se opravdu jedná o vadné plnění. Jak již bylo uvedeno, je plnění vadné, zejména jde-li o jinou jakost, množství nebo provedení či má-li věc skryté vady, které brání jejímu řádnému užívání. Pokud vám tudíž zakoupené boty nesluší, nelze je reklamovat, jelikož nejde o vadnou věc (to samozřejmě nic nemění na tom, že někteří prodejci umožňují nevyhovující zboží, zejména oblečení, vrátit a vybrat si jiný produkt). Dále je nutné se ujistit, zda zakoupené zboží nespadá do výjimek uvedených výše (tj. zejména že věc nebyla pro danou vadu zlevněna, kupující na ni nebyl upozorněn či nejde o obvyklé opotřebení). Opět tedy platí, že ochozené boty nelze pro jejich opotřebení reklamovat. Stejně tak staré mléko s prošlou dobou použitelnosti, resp. trvanlivosti uvedené na obalu běžně nelze reklamovat, protože je kyselé (nehledě na skutečnost, že prodej potravin s prošlým datem použitelnosti je zakázán). Takto jasné případy samozřejmě nezpůsobují kupujícímu potíže, nicméně je potřeba takové posouzení provést i u komplikovanějších reklamací. Pokud je zboží opravdu vadné, je třeba dále postavit najisto, zda ještě neuplynula doba pro uplatnění práv z vadného plnění. Tato doba je v NOZ stanovena v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí věci kupujícím. Byla-li tedy předána před méně než 24 měsíci, neuběhla ještě lhůta pro uplatnění práv z vad. Musíme však upozornit, že tento závěr není jednoznačný a trvání nám dosud Důležitou novinkou z pohledu NOZ je běh dvouleté záruční doby, která se počítá vždy od doby prvního nákupu známé dvouleté záruky i po 1. lednu 2014 představuje velkou neznámou (jak se pokusíme vysvětlit níže). Ve stejném okamžiku by také mělo dojít k ověření, zda k takovému zboží máme záruční list nebo doklad o koupi. Ani ztracená stvrzenka totiž ještě nemusí nutně znamenat nemožnost zboží reklamovat. Kupující ovšem musí unést důkazní břemeno, že zboží zakoupil v určitém období právě u daného prodejce, kde věc reklamuje (např. výpisem z platebních karet, objednávkou, předávacím protokolem, svědeckou výpovědí apod.). Včas vadu nejen zjistit, ale také oznámit Ještě důležitější než včasné zjištění vady je však (resp. může být) její včasné oznámení prodávajícímu. Pokud totiž kupující vadu včas neoznámí, nemá právo od smlouvy odstoupit. Současně NOZ stanoví, že pokud nebyla skrytá vada (v rámci dvouleté doby) oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující odhalit, nemusí soud právo z vadného plnění kupujícímu přiznat. Zde je ovšem nutné dodat, že podmínkou nepřiznání práva je námitka vznesená ze strany prodávajícího u soudu. Jsou-li všechny výše uvedené podmínky splněny, může se kupující vydat do provozovny daného prodejce zboží reklamovat. Prodejce by měl reklamaci přijmout a sepsat o uplatnění reklamace doklad, kde se uvede, v ja- 46

4 kém rozsahu, pro jakou vadu a kdy kupující zboží reklamoval. Zároveň by si měl kupující zvolit, jaké plnění požaduje. Laicky řečeno co má prodávající udělat (zda zboží opravit, vyměnit za nové, poskytnout slevu atd.). V případě nepodstatných vad si může kupující zásadně vybrat mezi opravou a slevou z kupní ceny. V případě podstatných vad má pak vždy možnost požadovat i věc novou nebo od smlouvy odstoupit. Kupující má nicméně právo na dodání nové věci i tehdy, pokud nemůže řádně věc užívat pro větší počet vad nebo pro opakovaný výskyt vad po opravě. Rozhodne-li se kupující od smlouvy odstoupit, vrátí zakoupenou věc prodejci a ten mu vrátí peníze. Důležitou novinkou z pohledu NOZ je běh dvouleté záruční doby, která se počítá vždy od doby prvního nákupu (a to i tehdy, pokud při reklamaci dojde k výměně zboží za nové). Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruční doba se pouze přerušuje po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat (vytkl-li kupující vadu oprávněně). Proto může být výhodnější od smlouvy odstoupit a mít takzvaně peníze v hrsti než po opravě zjistit, že věc již neslouží, ale doba pro reklamaci už uplynula. Lhůta pro vyřízení reklamace Dle zákona na ochranu spotřebitele má prodávající reklamaci vyřídit bezodkladně a ve složitých případech do 3 dnů. Pro ověření oprávněnosti reklamace je však stanovena maximální lhůta 30 dnů. Pokud není reklamace vyřízena do této doby, považuje se vada za podstatnou. Vyřízení reklamace ovšem neznamená vyhovění požadavkům zákazníka. Na takový případ musí být kupující také připraven a případně si obstarat potřebné důkazy (např. znalecký posudek) pro další řízení. Pokud prodávající reklamaci nevyhoví a zákazník s tím nesouhlasí, je vhodné vyhledat právní pomoc nebo pomoc sdružení na ochranu spotřebitelů (viz dále). Současně pokud prodávající nedodržel některou ze svých povinností, může se zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci jako orgán kontroly a dohledu. Samotným prošetřením reklamace Českou obchodní inspekcí se však nijak nezmění výsledek vyřízené reklamace, byť by Česká obchodní inspekce uložila prodejci pokutu. Na druhou stranu je pravděpodobné, že hrozba iniciace takové kontroly může prodávajícího přimět k řádnému plnění jeho povinností včetně důkladnějšího zvážení nároku kupujícího. Sdružení na ochranu spotřebitele Má-li zákazník spotřebitel pocit, že s ním obchodník jedná v rozporu se zákonem, může se také obrátit na sdružení na ochranu spotřebitelů. Takové sdružení bude mít většinou dostatečné personální i materiální vybavení na hájení práv zákazníků v případě, že se spotřebitel chce nezákonným praktikám prodejce bránit. Dalším důvodem pro oslovení takového sdružení se může stát neochota nebo nemožnost vynaložit peníze na právní zastoupení. Nespornou výhodou může být dále velká zkušenost sdružení se spory v oblasti ochrany spotřebitele a v neposlední řadě hrozba negativní reklamy v médiích (zejména pro obchodníky se zavedenou značkou). Nicméně odhlédneme-li od neprávních aspektů spolupráce s těmito sdruženími, je třeba upozornit, že podle zákona na ochranu spotřebitele mohou tato sdružení podávat podněty orgánům dohledu (např. ČOI) a mohou být také účastníkem soudního řízení. Pokud orgány veřejné správy obdrží od sdružení na ochranu spotřebitelů podnět, jsou povinny na něj nejpozději do dvou měsíců odpovědět. Otázky kolem dvouleté záruky Otázka, zda stále platí dvouletá zákonná záruka, či nikoliv, byla široce řešena před nabytím účinnosti NOZ a způsobila velký rozruch provázený zájmem médií. Zprvu se objevil názor, že NOZ nepřejímá dvouletou záruku, a spotřebitel tedy již nebude po 1. lednu 2014 chráněn tak jako doposud. Na to zareagovali nejen autoři zákoníku, ale i některá ministerstva a veřejnost byla ujišťována, že záruka nadále trvá 2 roky. V rámci rozsáhlé akademické diskuse ovšem nedošlo k vyjasnění situace, nýbrž spíše k prohloubení problému. Důvodem je záměna klíčových právních termínů záruka a odpovědnost 47

5 za vady. Na následujících řádcích se pokusíme nastínit jádro problému. NOZ výše zmiňované pojmy rozdělil a upravil systematicky každý Jak to tedy je? Dřívější právní úprava v rámci tzv. odpovědnosti za vady prodané věci v občanském zákoníku stanovila, že prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Dále bylo uvedeno, že záruční doba je 24 měsíců. Tím došlo k určitému popletení pojmů odpovědnosti za vady a záruky. Prodávající totiž odpovídal celé 2 roky za vady, i kdyby vznikly až po prodeji zboží. Povaha takové odpovědnosti tak spíše odpovídala záruce, kterou měl prodávající povinnost poskytovat, a to nejméně po dobu 24 měsíců. zvlášť. V jeho textu tedy najdeme úpravu záruky za jakost a v části pododdílu zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě najdeme pro změnu úpravu práv z vadného plnění. Práva z vadného plnění jsou dále obecně upravena ještě v jiné části NOZ, která se pro změnu vztahuje na všechny kupní smlouvy (bez ohledu na to, zda se jedná o prodej v obchodě, prodej spotřebiteli, nebo jakýkoliv jiný prodej). Zvláštní úprava je potom zařazena v pododdílu zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě, kde je upraveno právo kupujícího z vadného plnění, pokud se vada u spotřebního zboží vyskytne do 24 měsíců od převzetí. Ve zkratce lze říci, že právě spojení vyskytne se způsobuje rozdílnost názorů na to, zda vada musí existovat v době předání a později se jen projevit, nebo zda může vzniknout až po předání. Současně však NOZ stanoví právní domněnku, že vada v době převzetí existovala, pokud se projevila do 6 měsíců od tohoto převzetí. Při odhalení vady během této půlroční doby tedy kupující nemusí vadu prokazovat. Po této době by však (dle pesimističtější verze výkladu zákona) leželo důkazní břemeno o existenci vady při převzetí právě na kupujícím. Lze jen odhadovat, jak závažné důsledky by pro kupujícího tento výklad (tj. nutnost existenci vady po 6 měsících prokazovat) mohl mít, zejména například u vad elektroniky, kde se existence konkrétní vady prokazuje bez odborného posudku pouze velmi těžko. Reklamace po 6 měsících by tak možná ani neproběhla a kupující by místo nákladů na znalecký posudek a čas strávený reklamací zvolil zakoupení nové věci. Laicky by se dalo zjednodušené shrnout, že záruka, tak jak ji spotřebitel znal dříve, je nově prvních 6 měsíců. V případě reklamace od 7. do 24. měsíce by mohl nastat spor, zda vada existovala v době předání, nebo vznikla později. Nezbývá než doufat, že v praxi budou obchodníci uznávat reklamace u všech vad vzniklých do 24 měsíců (nebudou-li způsobeny např. opotřebením nebo vadným zacházením). A to již z toho důvodu, že prokázat, zda vada existovala při předání, nebo vznikla později, je pro spotřebitele velmi obtížné a nákladné. Právní jistotu nám však přinese až soudní judikatura. Reklamace z pohledu obchodníka Zákonná úprava nároků z vadného plnění mezi obchodníky při jejich podnikatelské činnosti se do konce roku 2013 řídila především obchodním zákoníkem. Ten obsahoval speciální úpravu pro nároky z vad z jednotlivých smluvních typů včetně nároků z vad z kupní smlouvy. V režimu obchodního zákoníků dále existovaly dva typy záruky: jednak tzv. zákonná, kterou obchodní zákoník pojmenoval jako odpovědnost z vadného plnění, a dále smluvní záruka, nazývaná záruka za jakost. Obě tyto záruky přejal NOZ v zásadě bez větších změn. Odpovědnost za vady V rámci zákonné odpovědnosti za vady je prodávající odpovědný za vadu, kterou má věc při prodeji, byť se projeví až později. Obecně půjde o tzv. faktické vady (jakost, množství, provedení, jedná se o věc jinou nebo se vyskytnou vady v dokladech nutných pro její užívání) či 48

6 vady právní (např. pokud prodávající nebyl vlastníkem věci). Odpovědnost prodávajícího nicméně může vzniknout i v případě, že vada vznikla až po prodeji, pokud však byla způsobena porušením povinnosti prodávajícího. Práva z vadného plnění jsou závislá na závažnosti porušení zda šlo o porušení podstatné, či nikoliv. Ve věci konkrétních nároků tedy odkazujeme na náš výklad výše. Tato obecná úprava odpovědnosti za vady se vztahuje na všechny koupě, bez ohledu na to, zda je jedna ze stran spotřebitelem, zda se prodej uskutečňuje v obchodě apod. Zvláštní úprava zákonné odpovědnosti za vady je potom zařazena v pododdílu 5 nového občanského zákoníku Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, kde najdeme právo kupujícího z vadného plnění, pokud se vada vyskytne u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí. Ustanovení o prodeji zboží v obchodě se použijí na všechny prodávající, kteří prodávají při své podnikatelské činnosti, pokud je kupujícím spotřebitel. Záruka za jakost Rozdíl mezi zárukou za jakost a odpovědností z vadného plnění je především v tom, že záruka nevzniká automaticky ze zákona. Její existence závisí pouze na ujednání stran. Co si strany smluvně dohodnou (v kupní smlouvě) či co vyplývá z prohlášení prodávajícího například v záručním listě, na obalu nebo v reklamě, to platí. Od odpovědnosti za vady se záruka odlišuje také tím, že není rozhodující existence vad v době přechodu nebezpečí škody na zboží (jak je tomu u odpovědnosti za vady), ale pouze výskyt vady v záruční době. Dalším důležitým aspektem záruky za jakost je, že se může vztahovat jen na určité, specifické vlastnosti zboží. Takto tedy záruka funguje jako bonus k zákonným právům z vadného plnění (o ta kupující zárukou nepřichází). V případě, že ji však prodávající poskytne, zavazuje se, že prodávaná věc bude mít po určitou dobu obvyklé vlastnosti. NOZ přináší také významnou novinku, a to skutečnost, že záruka prodávajícímu vznikne nejen na základě záručního listu, ale i pokud prodávající uvede záruční dobu (nebo dobu použitelnosti) věci na jejím obalu či v reklamě. Pokud by nastala situace, že prodávající uvede jinou záruku na dokladu o koupi a jinou například v záručním listu, bude platit nejdelší uvedená doba. NOZ dále pro záruku za jakost již nestanovuje povinnost prodávajícího přijmout ji písemně. Bude tedy teoreticky možné poskytnout záruku za jakost také na základě ústní dohody. Tento způsob sjednání však bude pro kupujícího obtížně prokazatelný. Průběh reklamace Pro účely dalšího výkladu předpokládáme, že záruka za jakost poskytnuta nebyla. Každý obchodník by si před samotným řešením reklamace zákazníka měl nejprve zodpovědět otázku, kdo vlastně je oním reklamujícím zákazníkem. Zákon totiž významně rozlišuje mezi právy z vadného plnění plynoucími spotřebiteli při prodeji zboží v obchodě a právy ostatních kupujících v postavení podnikatele jednajících při své podnikatelské činnosti. V návaznosti na jednotlivou kategorii plynou zákazníkovi určitá práva přímo ze zákona. Je-li zákazník spotřebitelem, přiznává mu zákon více práv z vadného plnění, a to na základě zvláštních ustanovení NOZ o prodeji zboží v obchodě (viz výše). Konkrétní zákonná práva kupujícího lze dále rozdělit podle toho, zda dodáním vadné věci prodávající porušil kupní smlouvu podstatným, nebo nepodstatným způsobem. V souladu se zákonem na ochranu spotřebitele je prodávající dále povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (ne- 49

7 boli o reklamaci) i o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Pokud o to kupující požádá, je prodávající současně povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Z pohledu prodávajícího je dále klíčové ověřit, zda kupující reklamoval včas. Tato podmínka je splněna, pokud kupující oznámil vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pakliže se prodávající domnívá, že vadu bylo možné odhalit a reklamovat mnohem dříve, nemusí reklamaci uznat. Pro úspěch ve věci je však současně nutné tuto námitku vznést i v případném soudním řízení. Dalším důvodem pro nepřiznání práv z vadného plnění může být případ reklamace vady, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při koupi. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení, kde bude uvedeno, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Potvrzení by mělo obsahovat i datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Jak již bylo uvedeno výše, stanoví zákon prodávajícímu (nebo jím pověřenému pracovníkovi) v případě reklamace spotřebitelem povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Celá reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění (pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě). Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy (a znamená tedy možnost kupujícího požadovat i výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy). Dohled České obchodní inspekce Zákon o ochraně spotřebitele mimo jiné stanovuje povinnost prodávajícího přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, vydat o tom písemný doklad, mít v provozovně po celou provozní dobu pracovníka, který je oprávněn reklamaci přijmout, a vyřídit ji okamžitě, a pokud to není možné, tak do 30 dnů. V dokladu o reklamaci zboží musí prodávající uvést, kdy kupující reklamaci uplatnil, v jakém rozsahu, co je obsahem a jaký způsob vyřízení kupující uplatňuje. Dozor nad dodržování těchto povinností prodejce je upraven v zákoně o ochraně spotřebitele a vykonává ho Česká obchodní inspekce. Za porušení povinnosti přijmout nebo vyřídit reklamaci v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele může prodávajícímu uložit pokutu až do výše Kč. Vyšší transparentnost, nebo nejistota? Nová zákonná úprava práv z vadného plnění měla směřovat k větší transparentnosti a jednoduššímu uplatnění práv. Sjednocením právní úpravy v NOZ však paradoxně došlo spíše k vyvolání právní nejistoty, jaký výklad zákona zvolit. Je třeba přiznat, že ani po podrobném studiu problematiky reklamací v NOZ není jednoduché říci, jaká práva zákon zejména ve vztahu ke spotřebiteli zaručuje. A tápou-li odborníci, spotřebitel má jasno tím méně. Lze jen uzavřít, že z pohledu NOZ může být spotřebitel na svých dosavadních právech zkrácen. Podnikatelům neboli silnějším stranám se naopak nabízí příležitost využít právních mezer ve svůj prospěch, například tak, že nebudou reklamace výrobků spotřebitelům uznávat v takové míře jako doposud. Doufejme tedy, že se brzy dočkáme novely problémových ustanovení NOZ, nebo alespoň objasnění situace judikaturou vyšších soudů. l 50

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK I. Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek e-shopu TECHNOPARK provozovaného obchodní společností TECHNOPARK CZ s.r.o.,

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o.

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Prodávajícím je společnost ARLES, s.r.o., se sídlem Holešovská 429, 763 16 Fryšták, IČ 25544276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozní doba: Vyzvedávání zboží na adrese sídla v pracovní dny mezi 8 a 20 hod pouze však po předchozí domluvě.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozní doba: Vyzvedávání zboží na adrese sídla v pracovní dny mezi 8 a 20 hod pouze však po předchozí domluvě. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě DuhovýMotýl.cz zastopeným prodávajícím Ing. Monika Hodková, IČO 66038529. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD 1 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, IČ:18 63 19 91, zapsané v o obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

Více

62623401 CZ62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6352 GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00

62623401 CZ62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6352 GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00 vydaný společně těmito společnostmi GC skupiny (dále také jen Prodávající ): Obchodní firma Sídlo IČ DIČ Zápis do obchodního rejstříku vedeného u GIENGER spol. s r.o. Napajedla, Kvítkovická 1633, PSČ 763

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Obchodnı podmı nky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gigamall.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: T-Way CZ

Více

Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady

Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení 1. Tento reklamační řád je vydán v souladu so zákonem č. 40/1964 Sb. Občanská zákoník (dále jen Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Ochrana spotřebitele Autor: kód DUMu: Šablona: Tem. oblast: Jaroslav Kvapil Šk. rok: 2012/2013

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o.

Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o. Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobečnýčh občhodníčh podmínek elektroničkého obchodu Rosalie s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Reklamace služeb elektronických komunikací

Reklamace služeb elektronických komunikací Reklamace služeb elektronických komunikací Článek I. Úvodní ustanovení V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s.

Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s. Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s. Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Bližší informace o prodávajícím

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: Mgr. Lenka Žáčková - internetový obchod www.nakup-bio.cz Bydliště: Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic IČ: 03001806 NEPLÁTCE DPH Fyzická osoba

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky. 1. Základní ustanovení. 2. Kupující. 3. Zboží a ceny. 4. Objednávka zboží. 5. Dodání zboží

Obchodní podmínky. 1. Základní ustanovení. 2. Kupující. 3. Zboží a ceny. 4. Objednávka zboží. 5. Dodání zboží Obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují smluvní vztah v internetovém obchodě www.fragariacoffee.cz mezi společností FRAGARIA COFFEE s.r.o. (dále jen

Více

Obchodní podmínky 19. května 2015

Obchodní podmínky 19. května 2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vk.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: Václav Koudela

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Opletalova 92, CZ-563 01 Lanškroun IČ: 25254197, DIČ: CZ25254197 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách Obchodní podmínky platné do 18.1.2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovéch obchodu provozovaném Jaroslavem Ulrichem od 1.1. 2014. 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ing. Zdeňka Chmelařová - Zdekor se sídlem Nad Humny 685,76001 Zlín identifikační

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cihlickyprodeticky.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Guenerve

Více

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1. Nejčastější dotazy k nákupu 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Informace o kupní smlouvě 5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku 6. Práva z odpovědnosti

Více

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele.

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 29459079,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1. Kontaktní údaje prodávajícího

1. Kontaktní údaje prodávajícího 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: NET-MARKET.CZ s.r.o. Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín IČ: 29361249, DIČ: CZ29361249 Zapsaná: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034 Telefon:

Více

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku Obchodní podmínky e-shopu Naturmetika 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží:

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: Bc. Vojtěch Tomíček., se sídlem Nad Kajetánkou 27/1458, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 75170221, DIČ: CZ8302220256,

Více

Reklamační řád a záruka

Reklamační řád a záruka Reklamační řád a záruka Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti Blyth s.r.o. Reklamační řád byl vypracován

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Úvodní ustanovení Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Obchodní podmínky a reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.cz.1dea.me. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.sport365.cz (dále jen webová stránka ).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.sport365.cz (dále jen webová stránka ). 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: NET-MARKET.CZ s.r.o. Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín IČ: 29361249, DIČ: CZ29361249 Zapsaná: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034 Telefon:

Více

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma:

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma: Obchodní podmínky Chráníme Vaše osobní data a uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na internetu je jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data budeme používat

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu ustyle.cz Článek I. Provozovatel 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ustyle.cz, kterým je pan Jiří Toman,

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více