Podnikatelský plán a finanční řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán a finanční řízení"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marek Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. Ve Vacově Bc. Jana Štérová 2

3 Poděkování: Mé poděkování patří vedoucímu diplomové práce Ing. Tomáši Markovi za cenné rady a připomínky, které mi poskytl při zpracovávání této diplomové práce a firmě SOULAD, s. r. o. za poskytnutí podkladů pro její zpracování. Mé velké poděkování patří celé mé rodině, zvláště pak mému manželovi Vaškovi a našim dětem za opětovné vytvoření podmínek, bez kterých by nebylo možné věnovat se studiu a zaměstnání současně. 3

4 Anotace: Předmětem diplomové práce Podnikatelský plán a finanční řízení je vymezit podnikatelský plán a jeho vzájemnou vazbu na finanční řízení podniku. V praktické části práce je vytvořen podnikatelský plán pro konkrétní firmu, jehož součástí jsou analýzy, které ovlivňují rozhodování při strategickém řízení firmy. Annotation: The goal of the diploma thesis Business plan and financial management is to define a business plan and his mutual links to financial management of the firm. The practical part of the thesis formulates a business plan for the particular firm that involves analysis which influence decision at the stategic managing of firm. 4

5 OBSAH: Úvod Podnikatelský plán Charakteristika, účel a struktura podnikatelského plánu Charakteristika a účel podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Prezentace podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet a zdroje financování podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet Zdroje financování podnikatelského plánu Finanční řízení Obsah, cíle a zásady finančního řízení Obsah a nástroje finančního řízení Cíle, principy a zásady finančního řízení SWOT analýza Praktická část Podnikatelský plán firmy SOULAD, s. r. o Titulní strana podnikatelského plánu firmy SOULAD, s. r. o Shrnutí a cíle Popis organizace a klíčových osobností firmy Analýza trhu a SWOT analýza firmy SOULAD, s. r. o Marketingová strategie Finanční plánování u firmy SOULAD, s. r. o Finanční analýza firmy SOULAD, s. r. o Finanční plán firmy SOULAD, s. r. o Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Přílohy

6 ÚVOD Téma diplomové práce Podnikatelský plán a finanční řízení jsem si vybrala z důvodu, protože mne problematika finančního řízení zajímá a s finančním řízením nevylučitelně souvisí podnikatelský plán. Diplomová práce vymezuje podnikatelský plán spolu se způsobem jeho prezentace. Podnikatelský plán, jakožto nástroj vyjadřující v co nejvyšší míře relevantní skutečnosti, napomáhá podnikatelským subjektům snižovat nejistotu vznikající z nedostatku informací. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán má významný vliv na dosažení podnikatelského úspěchu. Úspěch podnikatelského plánu v tržní ekonomice závisí především na včasném předvídání tržních příležitostí a na řešení budoucích problémů spojených s podnikáním. Proto podnikatelský plán je pro podnikatele nástrojem, který mu poskytuje co nejvíce dokonalé informace, na základě nichž se podnikatel rozhoduje a díky nimž snižuje nejistotu z budoucích plánovaných rozhodnutí. Podnikatelský plán umožňuje podnikateli ujasnit si své cíle a plány a schopnost je realizovat. Dalším využitím podnikatelského plánu je, že slouží jako podklad pro potencionální investory, které svým obsahem přesvědčuje o výnosnosti jejich investice v případě, že podnikatel nemá dostatek vlastního kapitálu. Finanční řízení a strategické rozhodování podniku představuje neoddělitelnou a určující stránku ekonomické činnosti podniku v tržní ekonomice. Vrcholný management musí při strategickém řízení podniku zvládat problematiku marketingu, plánování, legislativy a řízení lidských zdrojů. Cílem diplomové práce je vymezit pojem podnikatelského plánu a definovat specifika finančního řízení. Na příkladu konkrétní společnosti SOULAD, s. r. o. je vytvořen podnikatelský plán spolu s finančním plánem. Nový investiční záměr týkající se nákupu nemovitosti, jejich rekonstrukce a následný pronájem je analyzován, zda neohrožuje společnost SOULAD, s. r. o. do budoucnosti. Součástí podnikatelského plánu je SWOT analýza poskytující podklady pro strategické rozhodování této společnosti a finanční analýza hodnotící finanční historii společnosti SOULAD, s. r. o. 6

7 1 PODNIKATELSKÝ PLÁN Podnikatelský plán je dokument, v němž jsou shrnuty podstatné informace o společnosti, o jejím prostředí a historii, o jejích minulých a současných aktivitách a o jejích krátkodobých a dlouhodobých cílech. Dobře zpracovaný podnikatelský plán je základem úspěšného podnikání. 1.1 Charakteristika, účel a struktura podnikatelského plánu Charakteristika a účel podnikatelského plánu K nejdůležitějším činnostem podniku patří plánování. Vystihující definicí dle Novotného 1 je, že: Plánování je hledání alternativních cest k dosažení stanoveného cíle, z nichž je pak v rámci etapy rozhodování zvolena k provedení optimální varianta. Aby mohlo podnikové vedení uskutečnit svůj cíl, jímž je dosáhnout podnikovým procesem dlouhodobou maximalizaci zisku, musí průběh tohoto procesu plánovat. Plánování znamená přijímání rozhodnutí orientovaných do budoucna, která určují průběh podnikového procesu jako celku i v jeho částech. Každý, kdo začne podnikat, si klade otázky co, jak a pro koho vyrábět. A právě kvalitně zpracovaný podnikatelský plán nám umožňuje na tyto otázky odpovědět. Podnikatelský plán je ústřední dokument, sloužící jako podklad pro založení podniku, nebo jako podklad pro jeho rozšíření či inovaci. Podnikatelský plán musí být srozumitelný, logicky navazující, přehledný a jasný, podložen pravdivými a reálnými údaji, které respektují budoucí rizika. Ten, kdo přijde do styku s podnikatelským plánem, nebo komu ho budeme předkládat, ať už se bude jednat o investory, společníky, banky či zaměstnance, by se měl v tomto dokumentu dobře orientovat a najít v něm odpovědi na svoje otázky. Podnikatelský plán může sloužit při žádosti o bankovní úvěr, investorům, kteří mohou poskytnout dodatečný kapitál například při rozšíření firmy, atd. Podnikatelský plán nám vytváří syntézu marketingového plánu, provozního plánu a finančního plánu. V marketingovém plánu je obsažena například prodejní strategie, SWOT analýza, 1 Novotný, J., Nauka o podniku. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2003, str.60. 7

8 charakteristika zákazníků, tržby či odvětví podnikání. V provozním plánu jsou specifikovány například personální otázky, vztahy s odběrateli a dodavateli, zajištění výroby, atd. Ve finančním plánu jsou obsaženy zdroje a způsoby financování, odhady peněžních toků a plánovaný výkaz zisku a ztrát. Účelem je vyloučit co nejvíce potencionálních chyb, zvýšit výkonnost firmy, důvěryhodnost plánovaného projektu. A co považuji za nejdůležitější je to, že je zdrojem informací ohledně finančních prostředků. Účelnost podnikatelského plánu je jak pro interní subjekty, tak i pro externí subjekty. Interně firma používá podnikatelský plán jako nástroj, který jí napomáhá při rozhodování o investicích a kontrole použité strategie, v některých případech zjednodušenou formu podnikatelského plánu podnikatelé používají, aby informovali své zaměstnance, a tím je začlenili do celkového procesu firmy. Vedení firmy a její management díky podnikatelskému plánu včas odhalí možná rizika, která mohou nastat při plnění podnikatelských záměrů. Podnikatelský plán předpovídá finanční toky a zjišťuje z podnikatelské činnosti potřebu finančních prostředků. Externí subjekty používají podnikatelský plán jako podklad pro rozhodování o svých investicích. Podnikatelský plán získává finance prodejem podnikatelského záměru Struktura podnikatelského plánu Na trhu existuje spousta firem, a proto nelze stanovit pevnou strukturu a rozsah podnikatelského plánu. Každý investor nebo banka má specifický požadavek na konkrétní strukturu a rozsah podnikatelského plánu. Podnikatelský plán by měl proto obsahovat co nejkomplexnější rozsah informací pro ty, kdo se na základě tohoto dokumentu budou rozhodovat. Mezi informace, které jsou obvykle žádané, patří dosavadní historie firmy, právní vztahy, plnění firemních cílů, finanční a SWOT analýzy. Pravidla stanový, že pokud je podnikatelský plán a z něho vycházející podnikatelské riziko vyšší, tím více by měl být podrobný a cíle se musí přibližovat co nejvíce realitě (nic nepřikrášlovat, banky mají dokonalé finanční analytiky, kteří dovedou situaci odhadnout). 8

9 Obecná struktura podnikatelského plánu by měla obsahovat 2 : popis podnikatelského záměru (základní informace o firmě, vývoj a hodnocení současné situace, konkurence, dodavatele, zákazníky), ekonomické propočty (rozvaha, výkaz zisku ztrát, cash flow, finanční analýzy, zdroje financování), přílohy (dokumenty z nichž podnikatelský plán vychází). Pro podrobnější podnikatelský plán může být struktura následující 3 : obsah, shrnutí, všeobecný popis organizace, klíčové osobnosti a organizace, výrobky a služby, analýza trhu a prognóza obratu, odbyt, výroba, finanční plán, příloha. Obsah je krátký pomocník při vyhledávání konkrétních informací. Ač jako samozřejmost bývá často opomenut, jako součást podnikatelského plánu. Shrnutí je to první co subjekt, u kterého chceme vzbudit zájem, přečte. Důležité je co nejhustěji popsat vše co je v podnikatelském plánu obsaženo. Čtení a porozumění by mělo budoucím investorům zabrat pět až deset minut a mělo by v nich vzbudit zvědavost si přečíst podrobněji další informace v podnikatelském plánu obsažené. Hrubě ve shrnutí popíšeme, v jakém odvětví podnikáme, jakou službu či výrobek poskytujeme, popis konkurence, z historie vycházející uskutečněné úspěchy a samozřejmě finanční ukazatele. 2 Veber, J., a kol. MANAGEMENT, základy, prosperita, globalizace. 1.vydání. Praha 2006, Management Press, s. r. o., str Veber, J., a kol. MANAGEMENT, základy, prosperita, globalizace. 1.vydání. Praha 2006, Management Press, s. r. o., str

10 Poskytnout přesvědčivou vizi svého podnikatelského záměru. Většinou se vypracovává až na závěr, i když je uveden na začátku podnikatelského plánu. Všeobecný popis organizace nám podává informace od minulosti do budoucnosti. Kdy byla založena firma, na základě jakého podnikatelského záměru, jaké služby či výrobky poskytovala a bude poskytovat. Uvádíme zde předmět činnosti (stručná charakteristika podnikání), velikost společnosti a její umístění. Dobrá podnikatelská historie je totiž v našich podmínkách často z nejčastěji vyžadovaných vlastností u potenciálních investorů. Došlo-li v minulosti v organizaci k podstatným změnám, je nutné se k nim vyjádřit. Dosažené úspěchy je potřeba zmínit a podložit skutečnými fakty či ověřitelnými údaji (například získané patenty, certifikace, atd.). Pokud se jedná o nově založenou společnost, je dobré se zmínit o dílčích úspěších nebo o určitých překonaných překážkách, které stály v cestě založení společnosti. Popis budoucnosti musí vycházet z reálné vize cílů, kterých chceme dosáhnout. Cíle by měly být stanovovány co nejstručněji a konkrétněji, bez řady podmíněných nebo omezujících podmínek. Nutná je přitom jejich časová diferenciace podle období, např. operativní (krátkodobé), taktické (střednědobé) či strategické (dlouhodobé) cíle. Důležité je vždy uvést i cesty, kterými chceme těchto cílů dosáhnout. Na závěr popisuje vlastnické poměry a je možné uvést i důležité smlouvy s podnikáním související. Představení klíčových osobností a organizací poskytuje přehled o organizaci firmy. Popisujeme řídící funkce, vzdělání, praktické zkušenosti v odvětví. Předkládáme personální složení a předpokládané budoucí personální složení firmy a jejich odbornost. Pohybujeme-li se v kategorii živnostenského podnikání nebo v prostředí velmi malých podniků, pak ovšem podstatně větší důraz bude kladen na posouzení předpokladů klíčových osobností. Lze doporučit uvádět nejen přehled znalostí a praktických dovedností vybraných osob, ale zdůvodnit také proč je účelné a praktické jich využít při realizaci předkládaného plánu. Výhodou pro podnik přitom mohou být nejen výše uvedené předpoklady, ale i osobní kontakty nebo znalost prostředí na trhu. Údaje o personálních nákladech jsou součástí finančního plánu. Výrobky a sluţby charakterizují, čím se firma zabývá a co poskytuje. Představení výrobků nebo nabízených služeb je další základní částí projektu. Pokud jde o výrobní proces, je nutné popsat v základních rysech důležité technické funkce výrobku. 10

11 Je dobré vyzdvihnout přednosti nabízeného výrobku či služby, nové technologie, které byly použity, vlastnosti k čemu mají sloužit, údržba a servis jaký je se službou či výrobkem spojený. Pokud náš výrobek splňuje podmínky například mezinárodní certifikace, jistě to nezapomeneme uvést. V každém případě bychom měli doložit, proč je pro zákazníky výhodné přejít k našim výrobkům nebo službám například úsporou nákladů, zvýšením jakosti, úsporou času. Analýza trhu a prognóza obratu je velmi důležitou součástí podnikatelského plánu. Provedení reálné analýzy trhu je nezbytné, abychom dokázali posoudit potenciální okruh zákazníků, a abychom i reálně dokázali odhadnout ekonomické možnosti našeho podnikatelského plánu. Na začátku je nezbytné získat informace o poptávce na trhu, konkurenci a konkurenčních produktech. Zjištěné informace je nutné analyzovat a vyvodit závěry o volbě úspěšné strategie. Dále popíšeme celkový trh od obecných informací (statistiky, struktura výrobců a odběratelů) k zvláštním (srovnatelné výrobky, móda, technologie). Celkový trh vymezíme a rozdělíme na různé tržní segmenty 4 podle konkrétních kritérií a určíme si jeden či více segmentů (podle toho jak budou pro nás nejzajímavější) a zvolíme si je cílovým trhem. Tímto rozdělením lépe odhadneme požadavky a potřeby potencionálních zákazníků. Jak již jsem zmiňovala, je nutné analyzovat konkurenci a zjišťovat její silné a slabé stránky. Zaměřit se na nedostatky a přednosti nejenom konkurentů vyrábějících či poskytujících stejný výrobek či službu, ale i na konkurenty vyrábějící či poskytující substituční výrobky nebo služby a srovnat je s vlastním produktem. Analýza trhu by měla vždy vyústit v zobrazení našeho místa na trhu příslušného výrobku nebo služby. Je nezbytným předpokladem pro správné vyhodnocení i našich odbytových možností nebo finančních potřeb. Odbyt je velmi obtížný při distribuci nových výrobků. Nejdříve si stanovíme tržní cíl a následně cenovou strategii. Cena nám musí bezpodmínečně pokrýt náklady (obzvláště u výrobce vstupujícího na trh poprvé). Dále do budoucna musí zabezpečit, aby podnik dosahoval zisku, zákazníci ji musí akceptovat a neměla by být vyšší nežli cena srovnatelných konkurenčních produktů. Další z věcí, kterou provedeme je opatření na 4 Segmentace je popis skupin zákazníků stejného typu a vymezují se například podle znaků demografických (pohlaví, stáří, vzdělání, povolání, příjmy) nebo psychografických (struktura osobnosti, životní styl). 11

12 podporu prodeje. Nejznámějším opatřením je reklama (reklamní katalogy, inzeráty, speciální reklamní akce, atd.). Reklamní strategii nám ovlivňují tyto faktory: 5 velikost cílové skupiny (čím početnější skupina, tím musí být širší reklamní sdělení), způsob prodeje, druh výrobků a služeb, reklamní rozpočet, který máme k dispozici. Reklama by měla vzbudit pozornost, vzbudit zájem, vystihnout potřeby zákazníků a podnítit zákazníky ke koupi. Podnikatelský plán by měl v rámci reklamní koncepce odpovědět na otázky: Jaké aktivity chystá v oblasti komunikace a jakým cílovým skupinám jsou určeny (návštěvy zákazníků, vystavování výrobků na veletrzích, reklama v odborném tisku, atd.)? Jaké reklamní prostředky budou použity (prospekty, reklamní samolepky, inzerce vkládaná do novin, atd.)? Jaký bude plán reklamy z hlediska jejího načasování a prostorového rozšíření? Podle jakých kritérií a v jaké výši bude určen rozpočet na komunikaci? Výroba a výrobní strategie je klíčovým indikátorem úspěchu. Záleží na různých aspektech, například zda disponujeme levným výrobním postupem, ale přitom kvalitním, jaké používáme technologie, rychlost s jakou jsme schopni plnit závazky, jaké využíváme know-how. Dále jaký máme k dispozici strojový park a zařízení. Jak je zabezpečena dodávka vstupního materiálu a od jakých dodavatelů. V případě, že se při podnikatelské činnosti využívají externí služby či subdodavatelé je potřeba zmínit jejich počet, dodržování smluvených termínů a cen. Čtenář musí mít po přečtení jasno, a musí mu po přečtení podnikatelského plánu vyplynout, jaké jsou výrobní požadavky, jaká je kvalifikace zaměstnanců, jak je zabezpečen přísun materiálu a surovin, kolik strojů má firma k dispozici či kolik jich plánuje zakoupit a s jakými náklady. V případě, že se bude jednat o nevýrobní podnik, tak v této části podnikatelského plánu bude popsán například 5 Wupperfeld, U., Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vydání. Praha: Management Press, 2003, str

13 způsob, jakým se nakupuje zboží, jeho skladování, inventurní systém, atd., podle toho jaká nevýrobní činnost je provozována. Finanční plán je nevylučitelnou součástí podnikatelského plánu. Dotýká se všech úseků ve firmě. Finanční plán má za úkol nás včas varovat na možné finanční situace dříve, nežli nastanou. Finanční plánování předvídá potřeby finančních prostředků, způsob jak a kde tyto prostředky získat. Jednoduše lze napsat, že finanční plán nám řeší co nakupovat (krátkodobý majetek) a co pořizovat (dlouhodobý majetek). Příloha či přílohy se odvíjejí od konkrétního podnikatelského plánu. Přílohy mohou obsahovat například výpis z obchodního rejstříku, životopisy řídícího managementu, finanční podklady (rozvahu, výkaz zisku a ztrát za období 3-5 let), technické nákresy či prospekty, smlouvy související například s dodavateli Prezentace podnikatelského plánu Vytvořit podnikatelský plán je jedna věc, přesvědčit budoucí potencionální investory o svém podnikatelském záměru je věc druhá. Podnikatelé, kteří budou představovat svůj podnikatelský plán, by se měli na tuto skutečnost připravit. Budou představovat něco nového a neznámého a musí přitom odbourat jakýkoliv svůj stres z něčeho, s čím někteří nemají ještě žádnou zkušenost a přesvědčit posluchače o svých cílech a představách. Proto nemalou pozornost je potřeba věnovat přípravě. Trému, kterou máme, je možné částečně odbourat opakovaným zkoušením přednesu před zrcadlem, videokamerou či před nezaujatými známými nebo příbuznými. Po zkušebním přednesu je potřeba se posluchačů zeptat na jejich dojem či připomínky. Při prezentaci bude podnikatel podroben pohledu publika. Proto je důležité, aby udržoval oční kontakt postupně se všemi posluchači. Pro dojem i zvednutí sebevědomý je podporující celkový vzhled. Když se člověk upraví a cítí se v oblečení dobře, částečně si zvedne sebevědomí. Přednes by měl být klidný a intonace hlasu by se mu měla přizpůsobovat. Rozhodně působí přesvědčivěji přednes z paměti, pokud máme rozsáhlejší prezentaci, je dobré si připravit kartičky, na kterých budou napsány důležité body, které nechceme vynechat. V dnešní technicky zdatné době se doporučuje připravit si prezentaci v MS PowerPointu. Nesmíme zapomenout, že mnoho doplňujících animací a blikajících nadpisů může mít spíše rušivý efekt. Například na 13

14 desetiminutovou prezentaci nám postačí maximálně osm snímků, které jednotlivě obsahují nadpis, hesla vztahující se k tématu a popřípadě krátké věty. Shrneme-li stručně věcné požadavky na podnikatelský plán, tak lze doporučit, aby byl srozumitelný, logický, stručný a pravdivý. Srozumitelnost spočívá v poskytnutí co nejjasnější podoby podnikatelského plánu ve formě jednoduchých výrazů. Nesmíme dát do jedné věty více záměrů (myšlenek). Logičnost je plynulá návaznost z předchozí myšlenky na následující. Mezi jednotlivými částmi materiálu musí být soulad, nemohou si odporovat nebo se vzájemně zpochybňovat. Stručnost znamená, že necháme v prezentaci jen nejdůležitější body pro objasnění záměru. Pravdivost se týká hlavně číselných údajů. Pokud podnikatelský záměr není podložen pravdivými údaji, rozhodně na investora nezapůsobí kladně. Na závěr by prezentace měla obsahovat nosnou myšlenku celého podnikatelského plánu. 1.2 Zakladatelský rozpočet a zdroje financování podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet Zakladatelský rozpočet je dokument, jehož výsledkem jsou informace pro podnikatele a investory, zda je projekt reálný, proveditelný a ekonomicky efektivní. Zakladatelský rozpočet je rozpočet předpokládaných výnosů, nákladů, zisku a potřebného kapitálu, který je sestavovaný při založení podniku a je součástí podnikatelského plánu. Zachycuje plánované peněžní příjmy a výdaje za určité období (plánované cash flow), které jsou součástí výchozích úvah. Do plánovaných peněžních příjmů patří například splacené peněžité vklady, přislíbené úvěry, tržby (musí se vzít v úvahu doba splatnosti faktur, sezónní výkyvy, nedodržení termínu splatnosti). Do plánovaných peněžních výdajů patří výdaje spojené se založením firmy (nákup pozemků, budov, strojů a zařízení, atd.), nákup materiálu, mzdy zaměstnanců, provozní režie, reklama, pojištění, splatnost daní, osobní spotřeba. Dle Synka 6 je zpracování rozpočtu tím důležitější, čím větší rozměr činnosti se předpokládá. Podnikatel musí být připraven na počáteční fázi hladu, kdy společnost sice bude již fungovat, avšak nebude mít zajištěn příliv likvidních prostředků, neboť od 6 Synek, M., a kol., Manažerská ekonomika. 4.vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2007, str

15 okamžiku výroby do doby úhrady prvních faktur uplyne určitá doba, po kterou musí profinancovat jednak nákup materiálu, uhradit energii, mzdy pracovníků, zaplatit za spoje apod.. Dále zakladatelský rozpočet zachycuje potřebný rozsah hmotného a nehmotného investičního majetku a ostatních složek oběžných aktiv (především zásoby). Míru rizika nám ovlivní, zda bude podnikatel financovat majetkovou část z vlastních nebo cizích zdrojů, z krátkodobých nebo dlouhodobých. A v neposlední řadě posuzujeme v zakladatelském rozpočtu propočet očekávané výnosnosti podniku jako celku, výnosnosti vlastního kapitálu a propočty návratnosti celého záměru. Veškeré propočty je dobré uvádět minimálně ve třech variantách, pesimistické, optimistické a realistické. Zakladatelský rozpočet má za cíl konkretizovat a kvantifikovat finance potřebné k započetí podnikatelské činnosti. Podnikatelská činnost má od svého zahájení několik etap: 7 založení firmy, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace podnikatelské činnosti. Tyto výše uvedené etapy mají dvě složky financování, rozpočet potřeby startovního kapitálu a režim běžného financování. Každý začátek podnikatelské činnosti přináší vyšší náklady, které podstatně převyšují výnosy. Proto je nutné s touto skutečností pracovat a minimalizovat riziko přesným odhadem finančních prostředků a zdrojů financování. Výši finančních prostředků a její propočet, který bude potřebný k zahájení podnikání, můžeme rozdělit do čtyř částí: 8 finanční prostředky nutné k založení firmy, finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, finanční prostředky vložené do nákupu tzv. oběžného majetku, finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti. 7 Veber, J., Srpová, J., a kol., Podnikání malé a střední firmy, 2. vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2008, str Veber, J., Srpová, J., a kol., Podnikání malé a střední firmy, 2. vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2008, str

16 Prostředky, které jsou nutné k založení firmy, slouží k financování základního kapitálu (jeho velikost je dána formou a rozsahem podnikatelské činnosti). Subjekt, který chce zahájit podnikání, si musí zažádat o vydání živnostenského listu, které je zpoplatněno. Další poplatky jsou spojeny s ověřování listin, za výpis z rejstříku trestů, za zápis do obchodního rejstříku. V podnikatelském plánu je popsáno, že pro odbyt výrobku či služby je zapotřebí reklama. I tato činnost nám přináší výdaje, které sice nejsou nezbytné, ale napomáhají nám při startu v podnikatelské činnosti. Jedná se například o návrhy a zpracování loga společnosti, informační materiály a letáky, internetové stránky, atd. Finanční prostředky použité na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představují při rozhodování důležitou složku. Jakým způsobem je použijeme, záleží na tom, jak jsou pro nás dostupné a kolik nás bude jejich pořízení a splácení stát. Zlaté bilanční pravidlo říká, že dlouhodobý majetek má být financován z dlouhodobých zdrojů (vlastních nebo cizích) a krátkodobý majetek má být financován z krátkodobých zdrojů. Podnikatel musí zvážit, s ohledem na svoji podnikatelskou činnost, jak finanční prostředky na financování dlouhodobého majetku použije. Jedná se například o nákup budov či pozemků, nákup strojů a technického vybavení, atd. Faktory, které ovlivní rozhodování, jsou například, že podnikatel vlastní určité pozemky a může je pro podnikání použít, nebo má možnost si zvážit, zda nemovitost v začátku podnikání nejprve pronajme, nebo ji koupí. Při nákupu oběžného majetku (zásob zboží) je důležité stanovit jeho množství. Je řada podmínek, které musíme respektovat lhůta dodání materiálu, minimální množství, které nám může dodavatel poskytnout, expirační lhůty pro zpracování, dále jak máme ošetřeno náhradní plnění od dodavatele v případě, že mu budeme dodané zboží reklamovat (jedná se o pojistné zásoby). Musíme propočítat, jak dlouho budou zásoby v rozpracované výrobě, než budou moci být prodány a kdy budou zaplaceny. Dodavatelé někdy a obzvláště v dnešní době ekonomické krize, požadují platby předem. Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti nám financují provozní podnikatelskou činnost do té doby, dokud se nezačne financovat z tržeb. Jedná se o provozní náklady na elektrickou energii, plyn, vodu, dopravu, telekomunikační služby a v neposlední řadě mzdy zaměstnanců. Podle předmětu podnikání záleží na povinnosti týkající se hygienických měření, zaměstnanci musí být proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně (nákup ochranných pomůcek), platby za pojištění. 16

17 Jakmile se firma dostane do režimu běžného financování, je potřeba, aby si stále plánovala náklady, výnosy a celkový hospodářský výsledek za určité období (převážně jednoho roku). Dostaneme odpověď na otázku jakého zisku či ztráty dosáhneme. Z výsledků budeme moci vycházet při budoucí strategii a odpoví nám na otázku za jak dlouho a v jaké výši splatíme cizí zdroje Zdroje financování podnikatelského plánu Nejčastější rozdělení finančních prostředků z hlediska vlastnictví je rozdělení na zdroje vlastní (vklady vlastníků, zisk, odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku) a zdroje cizí (úvěry, půjčky, leasing, dluhopisy, atd.). Dalším hlediskem je rozdělení časové, kde finanční zdroje rozdělujeme na krátkodobé zdroje (zdroje na dobu kratší než jeden rok) a dlouhodobé zdroje (zdroje na dobu delší než jeden rok). Pokud kapitál vloží do firmy podnikatel nebo skupina podnikatelů (společníků), jedná se o vlastní kapitál. Vložíli kapitál do firmy věřitel (například banka, příbuzný, který poskytl půjčku, atd.) jedná se o cizí kapitál. Velikost kapitálu závisí na velikosti firmy (čím je větší firma, tím je potřeba kapitálu větší), právní formě (například založení akciové společnosti je finančně nejnáročnější) a objemu výroby konkrétního podniku (čím dokonalejší a vyšší použití techniky a technologií, tím větší je potřeba kapitálu). Z praxe vychází, že podnikatelé při zakládání malých a středních podniků, používají nejprve vlastní jmění a půjčky od příbuzných a přátel. Následně používají bankovní úvěry a leasing. Při inovaci nebo rozšíření podnikatelské činnosti používají zisk z vlastní předchozí podnikatelské činnosti, úvěry a leasingy. Vlastní zdroje financování Vlastní kapitál (vklad vlastníků) tvoří základ podnikání a poskytuje podnikateli určitou nezávislost, ale nese sebou i podnikatelské riziko. U osobních obchodních společností, nebo u fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nemá podnikatel povinnost vložit počáteční vklad, ale nese celkové riziko z podnikání spolu se svým osobním majetkem. U kapitálových společností ručí za rizika z podnikatelské činnosti společnost. Zde je velikost základního kapitálu stanovena obligatorně ze zákona podle právní formy společnosti. Společnost s ručením omezeným má povinnost základního 17

18 kapitálu ve výši ,- Kč, kdy minimální vklad jednoho společníka musí být ,- Kč. U akciové společnosti se výše základního kapitálu odvíjí od způsobu založení, způsoby jsou dva. Základní kapitál u akciové společnosti založené na základě veřejné nabídky činí minimálně ,- Kč a bez veřejné nabídky musí být alespoň ,- Kč. Akciová společnost vydá akcie, s nimiž jsou spojena práva akcionáře na zisku (dividendy), řízení a likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti, v určité nominální hodnotě. Veškeré náležitosti spojené se založením společnosti jsou pevně stanoveny zákonem. Zisk, který použijeme jako zdroj financování, nám snižuje riziko ze zadlužení a jedná se o tzv. samofinancování. Jeho použití přináší výhody spojené se snížením nákladů na cizí zdroje. Nevýhodou je, že velikost zisku a jeho pravidelnost, nejde přesně předpovědět a samozřejmě musí se nejdříve vytvořit. Dalším vlastním zdrojem financování jsou odpisy. Peněžně vyjadřují postupné opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Účelem je postupný přenos ceny dlouhodobého majetku do nákladů, a tím snížit jeho výši. Cizí zdroje financování Cizí kapitál je závazek, který je určitými faktory podmíněn, ale málokterý podnik se bez něj obejde. Jednou z podmínek je cena (úrok), za jakou jsou cizí zdroje poskytnuty, další podmínkou je, že musí být v určité době splacen. Pokud tato doba je kratší nežli jeden rok, hovoříme o krátkodobém cizím kapitálu. Patří jsem například krátkodobé bankovní úvěry, půjčky, přijaté zálohy od odběratelů, dodavatelské úvěry, atd. O dlouhodobém cizím kapitálu hovoříme, pokud je poskytnut na dobu delší, nežli je jeden rok. Patří jsem například dlouhodobé bankovní úvěry, podnikové dluhopisy, směnky, atd. Platí, že krátkodobý cizí kapitál je levnější nežli dlouhodobý, protože věřitelé požadují větší výnos za vyšší riziko spojené s delší dobou návratnosti jejich poskytnutého kapitálu. Poměr cizího kapitálu k vlastnímu by měl být nižší, nebo roven (např. u obchodních podniků), je to dáno různým odvětvím, ve kterém se podniká a strukturou majetku konkrétního podniku. U peněžních společností převládá kapitál cizí. Nevýhodou cizího kapitálu je, že nám snižuje finanční stabilitu, omezuje rozhodovací možnosti vlastníků a získání každého dalšího je obtížnější a dražší. K výhodám patří, že použití cizího kapitálu nám zvyšuje výnosnost vlastního, protože úroky z něj vyplývající nám snižují daňové zatížení. Umožňuje nám pořídit si to co potřebujeme v době, kdy nedisponujeme vlastním kapitálem (například nákup strojového vybavení, využití sezónních slev). 18

19 Další zdroje financování Do této skupiny patří leasing, faktoring a forfaiting, tiché společenství, atd. Pomocí leasingu firma získá například zařízení (stroje, těžkou techniku, atd.), aniž by za ně zaplatila ihned plnou cenu. Leasing můžeme dělit na finanční a operativní. Finanční leasing poskytuje nájemci právo na odkup zařízení, kterého se leasing týká, do jeho vlastnictví. Operační leasing tuto možnost neposkytuje a smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem má charakter nájemní smlouvy. Výhodou leasingu je, že není nutné jednorázově vynaložit kapitál na pořízení potřebného zařízení. Dalším zdrojem financování je faktoring a forfaiting, jejichž podstatou je odkup pohledávek. Faktoringové společnosti odkupují pohledávky vzniklé z dodávek na otevřený účet (pohledávky nejsou zajištěny žádným záručním instrumentem) a jedná se o krátkodobé pohledávky se splatností 90 až 120 dní. Forfaitingové společnosti odkupují pohledávky, které jsou určitým způsobem zajištěny (bankovní záruky, atd.) a jedná se zpravidla o pohledávky se splatností minimálně devadesát dní, ale i s několikaletou splatností (např. pět let). Tiché společenství je zdroj financování spočívající na získání vkladů do firmy od konkrétní osoby tichého společníka. Tichý společník obvykle vyžaduje vyšší výnos za své vklady. 19

20 2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ Finanční řízení je subjektivní ekonomická činnost, zabývající se získáváním potřebného kapitálu z různých finančních zdrojů, jeho rozdělováním, za účelem maximalizace tržní hodnoty podniku. Úkolem finančního řízení je získání kapitálu pro běžné financování, ale také pro budoucí potřebu. Rozhoduje o alokaci finančních zdrojů tak, aby podnik byl schopen financovat všechny svoje aktivity i závazky. Eviduje, analyzuje a kontroluje hospodaření podniku na základě finančních výkazů. Finanční řízení je nevylučitelnou součástí řízení podniku, které zahrnuje oblast trhu, výrobních procesů, kontroly, tržních vztahů a personální problematiky. 2.1 Obsah, cíle a zásady finančního řízení Obsah a nástroje finančního řízení Obsahem finančního řízení je finanční analýza, která přináší finanční informace o minulosti a současnosti podniku (plní jakousi funkci zpětné vazby) a finanční plánování, které poskytuje pohled do budoucnosti a je úzce spjato s finančním rozhodováním. Nástroje finančního řízení jsou konkrétní finanční analýza podniku, jeho podnikatelský plán a následná kontrola. FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza je významná součást finančního řízení a poskytuje podklady pro finanční rozhodování a zajišťuje zpětnou kontrolu. Finanční analýza nám rozebírá finanční stav podniku. Vychází z účetních výkazů, které zachycují hospodaření podniku. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow, bez kterých by nebylo možné finanční analýzu vytvořit. Zakomponováním doplňkových dat (např. hodnoty v odvětví, výročních zpráv, informací od finančních manažerů podniku, mzdových ohodnocení zaměstnanců) získáme obraz finanční situace podniku. Finanční analýza popisuje finanční zdraví podniku a poukazuje na slabé a silné stránky, které je potřeba následně podrobněji analyzovat. 20

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více