Podnikatelský plán a finanční řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán a finanční řízení"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marek Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. Ve Vacově Bc. Jana Štérová 2

3 Poděkování: Mé poděkování patří vedoucímu diplomové práce Ing. Tomáši Markovi za cenné rady a připomínky, které mi poskytl při zpracovávání této diplomové práce a firmě SOULAD, s. r. o. za poskytnutí podkladů pro její zpracování. Mé velké poděkování patří celé mé rodině, zvláště pak mému manželovi Vaškovi a našim dětem za opětovné vytvoření podmínek, bez kterých by nebylo možné věnovat se studiu a zaměstnání současně. 3

4 Anotace: Předmětem diplomové práce Podnikatelský plán a finanční řízení je vymezit podnikatelský plán a jeho vzájemnou vazbu na finanční řízení podniku. V praktické části práce je vytvořen podnikatelský plán pro konkrétní firmu, jehož součástí jsou analýzy, které ovlivňují rozhodování při strategickém řízení firmy. Annotation: The goal of the diploma thesis Business plan and financial management is to define a business plan and his mutual links to financial management of the firm. The practical part of the thesis formulates a business plan for the particular firm that involves analysis which influence decision at the stategic managing of firm. 4

5 OBSAH: Úvod Podnikatelský plán Charakteristika, účel a struktura podnikatelského plánu Charakteristika a účel podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Prezentace podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet a zdroje financování podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet Zdroje financování podnikatelského plánu Finanční řízení Obsah, cíle a zásady finančního řízení Obsah a nástroje finančního řízení Cíle, principy a zásady finančního řízení SWOT analýza Praktická část Podnikatelský plán firmy SOULAD, s. r. o Titulní strana podnikatelského plánu firmy SOULAD, s. r. o Shrnutí a cíle Popis organizace a klíčových osobností firmy Analýza trhu a SWOT analýza firmy SOULAD, s. r. o Marketingová strategie Finanční plánování u firmy SOULAD, s. r. o Finanční analýza firmy SOULAD, s. r. o Finanční plán firmy SOULAD, s. r. o Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Přílohy

6 ÚVOD Téma diplomové práce Podnikatelský plán a finanční řízení jsem si vybrala z důvodu, protože mne problematika finančního řízení zajímá a s finančním řízením nevylučitelně souvisí podnikatelský plán. Diplomová práce vymezuje podnikatelský plán spolu se způsobem jeho prezentace. Podnikatelský plán, jakožto nástroj vyjadřující v co nejvyšší míře relevantní skutečnosti, napomáhá podnikatelským subjektům snižovat nejistotu vznikající z nedostatku informací. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán má významný vliv na dosažení podnikatelského úspěchu. Úspěch podnikatelského plánu v tržní ekonomice závisí především na včasném předvídání tržních příležitostí a na řešení budoucích problémů spojených s podnikáním. Proto podnikatelský plán je pro podnikatele nástrojem, který mu poskytuje co nejvíce dokonalé informace, na základě nichž se podnikatel rozhoduje a díky nimž snižuje nejistotu z budoucích plánovaných rozhodnutí. Podnikatelský plán umožňuje podnikateli ujasnit si své cíle a plány a schopnost je realizovat. Dalším využitím podnikatelského plánu je, že slouží jako podklad pro potencionální investory, které svým obsahem přesvědčuje o výnosnosti jejich investice v případě, že podnikatel nemá dostatek vlastního kapitálu. Finanční řízení a strategické rozhodování podniku představuje neoddělitelnou a určující stránku ekonomické činnosti podniku v tržní ekonomice. Vrcholný management musí při strategickém řízení podniku zvládat problematiku marketingu, plánování, legislativy a řízení lidských zdrojů. Cílem diplomové práce je vymezit pojem podnikatelského plánu a definovat specifika finančního řízení. Na příkladu konkrétní společnosti SOULAD, s. r. o. je vytvořen podnikatelský plán spolu s finančním plánem. Nový investiční záměr týkající se nákupu nemovitosti, jejich rekonstrukce a následný pronájem je analyzován, zda neohrožuje společnost SOULAD, s. r. o. do budoucnosti. Součástí podnikatelského plánu je SWOT analýza poskytující podklady pro strategické rozhodování této společnosti a finanční analýza hodnotící finanční historii společnosti SOULAD, s. r. o. 6

7 1 PODNIKATELSKÝ PLÁN Podnikatelský plán je dokument, v němž jsou shrnuty podstatné informace o společnosti, o jejím prostředí a historii, o jejích minulých a současných aktivitách a o jejích krátkodobých a dlouhodobých cílech. Dobře zpracovaný podnikatelský plán je základem úspěšného podnikání. 1.1 Charakteristika, účel a struktura podnikatelského plánu Charakteristika a účel podnikatelského plánu K nejdůležitějším činnostem podniku patří plánování. Vystihující definicí dle Novotného 1 je, že: Plánování je hledání alternativních cest k dosažení stanoveného cíle, z nichž je pak v rámci etapy rozhodování zvolena k provedení optimální varianta. Aby mohlo podnikové vedení uskutečnit svůj cíl, jímž je dosáhnout podnikovým procesem dlouhodobou maximalizaci zisku, musí průběh tohoto procesu plánovat. Plánování znamená přijímání rozhodnutí orientovaných do budoucna, která určují průběh podnikového procesu jako celku i v jeho částech. Každý, kdo začne podnikat, si klade otázky co, jak a pro koho vyrábět. A právě kvalitně zpracovaný podnikatelský plán nám umožňuje na tyto otázky odpovědět. Podnikatelský plán je ústřední dokument, sloužící jako podklad pro založení podniku, nebo jako podklad pro jeho rozšíření či inovaci. Podnikatelský plán musí být srozumitelný, logicky navazující, přehledný a jasný, podložen pravdivými a reálnými údaji, které respektují budoucí rizika. Ten, kdo přijde do styku s podnikatelským plánem, nebo komu ho budeme předkládat, ať už se bude jednat o investory, společníky, banky či zaměstnance, by se měl v tomto dokumentu dobře orientovat a najít v něm odpovědi na svoje otázky. Podnikatelský plán může sloužit při žádosti o bankovní úvěr, investorům, kteří mohou poskytnout dodatečný kapitál například při rozšíření firmy, atd. Podnikatelský plán nám vytváří syntézu marketingového plánu, provozního plánu a finančního plánu. V marketingovém plánu je obsažena například prodejní strategie, SWOT analýza, 1 Novotný, J., Nauka o podniku. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2003, str.60. 7

8 charakteristika zákazníků, tržby či odvětví podnikání. V provozním plánu jsou specifikovány například personální otázky, vztahy s odběrateli a dodavateli, zajištění výroby, atd. Ve finančním plánu jsou obsaženy zdroje a způsoby financování, odhady peněžních toků a plánovaný výkaz zisku a ztrát. Účelem je vyloučit co nejvíce potencionálních chyb, zvýšit výkonnost firmy, důvěryhodnost plánovaného projektu. A co považuji za nejdůležitější je to, že je zdrojem informací ohledně finančních prostředků. Účelnost podnikatelského plánu je jak pro interní subjekty, tak i pro externí subjekty. Interně firma používá podnikatelský plán jako nástroj, který jí napomáhá při rozhodování o investicích a kontrole použité strategie, v některých případech zjednodušenou formu podnikatelského plánu podnikatelé používají, aby informovali své zaměstnance, a tím je začlenili do celkového procesu firmy. Vedení firmy a její management díky podnikatelskému plánu včas odhalí možná rizika, která mohou nastat při plnění podnikatelských záměrů. Podnikatelský plán předpovídá finanční toky a zjišťuje z podnikatelské činnosti potřebu finančních prostředků. Externí subjekty používají podnikatelský plán jako podklad pro rozhodování o svých investicích. Podnikatelský plán získává finance prodejem podnikatelského záměru Struktura podnikatelského plánu Na trhu existuje spousta firem, a proto nelze stanovit pevnou strukturu a rozsah podnikatelského plánu. Každý investor nebo banka má specifický požadavek na konkrétní strukturu a rozsah podnikatelského plánu. Podnikatelský plán by měl proto obsahovat co nejkomplexnější rozsah informací pro ty, kdo se na základě tohoto dokumentu budou rozhodovat. Mezi informace, které jsou obvykle žádané, patří dosavadní historie firmy, právní vztahy, plnění firemních cílů, finanční a SWOT analýzy. Pravidla stanový, že pokud je podnikatelský plán a z něho vycházející podnikatelské riziko vyšší, tím více by měl být podrobný a cíle se musí přibližovat co nejvíce realitě (nic nepřikrášlovat, banky mají dokonalé finanční analytiky, kteří dovedou situaci odhadnout). 8

9 Obecná struktura podnikatelského plánu by měla obsahovat 2 : popis podnikatelského záměru (základní informace o firmě, vývoj a hodnocení současné situace, konkurence, dodavatele, zákazníky), ekonomické propočty (rozvaha, výkaz zisku ztrát, cash flow, finanční analýzy, zdroje financování), přílohy (dokumenty z nichž podnikatelský plán vychází). Pro podrobnější podnikatelský plán může být struktura následující 3 : obsah, shrnutí, všeobecný popis organizace, klíčové osobnosti a organizace, výrobky a služby, analýza trhu a prognóza obratu, odbyt, výroba, finanční plán, příloha. Obsah je krátký pomocník při vyhledávání konkrétních informací. Ač jako samozřejmost bývá často opomenut, jako součást podnikatelského plánu. Shrnutí je to první co subjekt, u kterého chceme vzbudit zájem, přečte. Důležité je co nejhustěji popsat vše co je v podnikatelském plánu obsaženo. Čtení a porozumění by mělo budoucím investorům zabrat pět až deset minut a mělo by v nich vzbudit zvědavost si přečíst podrobněji další informace v podnikatelském plánu obsažené. Hrubě ve shrnutí popíšeme, v jakém odvětví podnikáme, jakou službu či výrobek poskytujeme, popis konkurence, z historie vycházející uskutečněné úspěchy a samozřejmě finanční ukazatele. 2 Veber, J., a kol. MANAGEMENT, základy, prosperita, globalizace. 1.vydání. Praha 2006, Management Press, s. r. o., str Veber, J., a kol. MANAGEMENT, základy, prosperita, globalizace. 1.vydání. Praha 2006, Management Press, s. r. o., str

10 Poskytnout přesvědčivou vizi svého podnikatelského záměru. Většinou se vypracovává až na závěr, i když je uveden na začátku podnikatelského plánu. Všeobecný popis organizace nám podává informace od minulosti do budoucnosti. Kdy byla založena firma, na základě jakého podnikatelského záměru, jaké služby či výrobky poskytovala a bude poskytovat. Uvádíme zde předmět činnosti (stručná charakteristika podnikání), velikost společnosti a její umístění. Dobrá podnikatelská historie je totiž v našich podmínkách často z nejčastěji vyžadovaných vlastností u potenciálních investorů. Došlo-li v minulosti v organizaci k podstatným změnám, je nutné se k nim vyjádřit. Dosažené úspěchy je potřeba zmínit a podložit skutečnými fakty či ověřitelnými údaji (například získané patenty, certifikace, atd.). Pokud se jedná o nově založenou společnost, je dobré se zmínit o dílčích úspěších nebo o určitých překonaných překážkách, které stály v cestě založení společnosti. Popis budoucnosti musí vycházet z reálné vize cílů, kterých chceme dosáhnout. Cíle by měly být stanovovány co nejstručněji a konkrétněji, bez řady podmíněných nebo omezujících podmínek. Nutná je přitom jejich časová diferenciace podle období, např. operativní (krátkodobé), taktické (střednědobé) či strategické (dlouhodobé) cíle. Důležité je vždy uvést i cesty, kterými chceme těchto cílů dosáhnout. Na závěr popisuje vlastnické poměry a je možné uvést i důležité smlouvy s podnikáním související. Představení klíčových osobností a organizací poskytuje přehled o organizaci firmy. Popisujeme řídící funkce, vzdělání, praktické zkušenosti v odvětví. Předkládáme personální složení a předpokládané budoucí personální složení firmy a jejich odbornost. Pohybujeme-li se v kategorii živnostenského podnikání nebo v prostředí velmi malých podniků, pak ovšem podstatně větší důraz bude kladen na posouzení předpokladů klíčových osobností. Lze doporučit uvádět nejen přehled znalostí a praktických dovedností vybraných osob, ale zdůvodnit také proč je účelné a praktické jich využít při realizaci předkládaného plánu. Výhodou pro podnik přitom mohou být nejen výše uvedené předpoklady, ale i osobní kontakty nebo znalost prostředí na trhu. Údaje o personálních nákladech jsou součástí finančního plánu. Výrobky a sluţby charakterizují, čím se firma zabývá a co poskytuje. Představení výrobků nebo nabízených služeb je další základní částí projektu. Pokud jde o výrobní proces, je nutné popsat v základních rysech důležité technické funkce výrobku. 10

11 Je dobré vyzdvihnout přednosti nabízeného výrobku či služby, nové technologie, které byly použity, vlastnosti k čemu mají sloužit, údržba a servis jaký je se službou či výrobkem spojený. Pokud náš výrobek splňuje podmínky například mezinárodní certifikace, jistě to nezapomeneme uvést. V každém případě bychom měli doložit, proč je pro zákazníky výhodné přejít k našim výrobkům nebo službám například úsporou nákladů, zvýšením jakosti, úsporou času. Analýza trhu a prognóza obratu je velmi důležitou součástí podnikatelského plánu. Provedení reálné analýzy trhu je nezbytné, abychom dokázali posoudit potenciální okruh zákazníků, a abychom i reálně dokázali odhadnout ekonomické možnosti našeho podnikatelského plánu. Na začátku je nezbytné získat informace o poptávce na trhu, konkurenci a konkurenčních produktech. Zjištěné informace je nutné analyzovat a vyvodit závěry o volbě úspěšné strategie. Dále popíšeme celkový trh od obecných informací (statistiky, struktura výrobců a odběratelů) k zvláštním (srovnatelné výrobky, móda, technologie). Celkový trh vymezíme a rozdělíme na různé tržní segmenty 4 podle konkrétních kritérií a určíme si jeden či více segmentů (podle toho jak budou pro nás nejzajímavější) a zvolíme si je cílovým trhem. Tímto rozdělením lépe odhadneme požadavky a potřeby potencionálních zákazníků. Jak již jsem zmiňovala, je nutné analyzovat konkurenci a zjišťovat její silné a slabé stránky. Zaměřit se na nedostatky a přednosti nejenom konkurentů vyrábějících či poskytujících stejný výrobek či službu, ale i na konkurenty vyrábějící či poskytující substituční výrobky nebo služby a srovnat je s vlastním produktem. Analýza trhu by měla vždy vyústit v zobrazení našeho místa na trhu příslušného výrobku nebo služby. Je nezbytným předpokladem pro správné vyhodnocení i našich odbytových možností nebo finančních potřeb. Odbyt je velmi obtížný při distribuci nových výrobků. Nejdříve si stanovíme tržní cíl a následně cenovou strategii. Cena nám musí bezpodmínečně pokrýt náklady (obzvláště u výrobce vstupujícího na trh poprvé). Dále do budoucna musí zabezpečit, aby podnik dosahoval zisku, zákazníci ji musí akceptovat a neměla by být vyšší nežli cena srovnatelných konkurenčních produktů. Další z věcí, kterou provedeme je opatření na 4 Segmentace je popis skupin zákazníků stejného typu a vymezují se například podle znaků demografických (pohlaví, stáří, vzdělání, povolání, příjmy) nebo psychografických (struktura osobnosti, životní styl). 11

12 podporu prodeje. Nejznámějším opatřením je reklama (reklamní katalogy, inzeráty, speciální reklamní akce, atd.). Reklamní strategii nám ovlivňují tyto faktory: 5 velikost cílové skupiny (čím početnější skupina, tím musí být širší reklamní sdělení), způsob prodeje, druh výrobků a služeb, reklamní rozpočet, který máme k dispozici. Reklama by měla vzbudit pozornost, vzbudit zájem, vystihnout potřeby zákazníků a podnítit zákazníky ke koupi. Podnikatelský plán by měl v rámci reklamní koncepce odpovědět na otázky: Jaké aktivity chystá v oblasti komunikace a jakým cílovým skupinám jsou určeny (návštěvy zákazníků, vystavování výrobků na veletrzích, reklama v odborném tisku, atd.)? Jaké reklamní prostředky budou použity (prospekty, reklamní samolepky, inzerce vkládaná do novin, atd.)? Jaký bude plán reklamy z hlediska jejího načasování a prostorového rozšíření? Podle jakých kritérií a v jaké výši bude určen rozpočet na komunikaci? Výroba a výrobní strategie je klíčovým indikátorem úspěchu. Záleží na různých aspektech, například zda disponujeme levným výrobním postupem, ale přitom kvalitním, jaké používáme technologie, rychlost s jakou jsme schopni plnit závazky, jaké využíváme know-how. Dále jaký máme k dispozici strojový park a zařízení. Jak je zabezpečena dodávka vstupního materiálu a od jakých dodavatelů. V případě, že se při podnikatelské činnosti využívají externí služby či subdodavatelé je potřeba zmínit jejich počet, dodržování smluvených termínů a cen. Čtenář musí mít po přečtení jasno, a musí mu po přečtení podnikatelského plánu vyplynout, jaké jsou výrobní požadavky, jaká je kvalifikace zaměstnanců, jak je zabezpečen přísun materiálu a surovin, kolik strojů má firma k dispozici či kolik jich plánuje zakoupit a s jakými náklady. V případě, že se bude jednat o nevýrobní podnik, tak v této části podnikatelského plánu bude popsán například 5 Wupperfeld, U., Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vydání. Praha: Management Press, 2003, str

13 způsob, jakým se nakupuje zboží, jeho skladování, inventurní systém, atd., podle toho jaká nevýrobní činnost je provozována. Finanční plán je nevylučitelnou součástí podnikatelského plánu. Dotýká se všech úseků ve firmě. Finanční plán má za úkol nás včas varovat na možné finanční situace dříve, nežli nastanou. Finanční plánování předvídá potřeby finančních prostředků, způsob jak a kde tyto prostředky získat. Jednoduše lze napsat, že finanční plán nám řeší co nakupovat (krátkodobý majetek) a co pořizovat (dlouhodobý majetek). Příloha či přílohy se odvíjejí od konkrétního podnikatelského plánu. Přílohy mohou obsahovat například výpis z obchodního rejstříku, životopisy řídícího managementu, finanční podklady (rozvahu, výkaz zisku a ztrát za období 3-5 let), technické nákresy či prospekty, smlouvy související například s dodavateli Prezentace podnikatelského plánu Vytvořit podnikatelský plán je jedna věc, přesvědčit budoucí potencionální investory o svém podnikatelském záměru je věc druhá. Podnikatelé, kteří budou představovat svůj podnikatelský plán, by se měli na tuto skutečnost připravit. Budou představovat něco nového a neznámého a musí přitom odbourat jakýkoliv svůj stres z něčeho, s čím někteří nemají ještě žádnou zkušenost a přesvědčit posluchače o svých cílech a představách. Proto nemalou pozornost je potřeba věnovat přípravě. Trému, kterou máme, je možné částečně odbourat opakovaným zkoušením přednesu před zrcadlem, videokamerou či před nezaujatými známými nebo příbuznými. Po zkušebním přednesu je potřeba se posluchačů zeptat na jejich dojem či připomínky. Při prezentaci bude podnikatel podroben pohledu publika. Proto je důležité, aby udržoval oční kontakt postupně se všemi posluchači. Pro dojem i zvednutí sebevědomý je podporující celkový vzhled. Když se člověk upraví a cítí se v oblečení dobře, částečně si zvedne sebevědomí. Přednes by měl být klidný a intonace hlasu by se mu měla přizpůsobovat. Rozhodně působí přesvědčivěji přednes z paměti, pokud máme rozsáhlejší prezentaci, je dobré si připravit kartičky, na kterých budou napsány důležité body, které nechceme vynechat. V dnešní technicky zdatné době se doporučuje připravit si prezentaci v MS PowerPointu. Nesmíme zapomenout, že mnoho doplňujících animací a blikajících nadpisů může mít spíše rušivý efekt. Například na 13

14 desetiminutovou prezentaci nám postačí maximálně osm snímků, které jednotlivě obsahují nadpis, hesla vztahující se k tématu a popřípadě krátké věty. Shrneme-li stručně věcné požadavky na podnikatelský plán, tak lze doporučit, aby byl srozumitelný, logický, stručný a pravdivý. Srozumitelnost spočívá v poskytnutí co nejjasnější podoby podnikatelského plánu ve formě jednoduchých výrazů. Nesmíme dát do jedné věty více záměrů (myšlenek). Logičnost je plynulá návaznost z předchozí myšlenky na následující. Mezi jednotlivými částmi materiálu musí být soulad, nemohou si odporovat nebo se vzájemně zpochybňovat. Stručnost znamená, že necháme v prezentaci jen nejdůležitější body pro objasnění záměru. Pravdivost se týká hlavně číselných údajů. Pokud podnikatelský záměr není podložen pravdivými údaji, rozhodně na investora nezapůsobí kladně. Na závěr by prezentace měla obsahovat nosnou myšlenku celého podnikatelského plánu. 1.2 Zakladatelský rozpočet a zdroje financování podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet Zakladatelský rozpočet je dokument, jehož výsledkem jsou informace pro podnikatele a investory, zda je projekt reálný, proveditelný a ekonomicky efektivní. Zakladatelský rozpočet je rozpočet předpokládaných výnosů, nákladů, zisku a potřebného kapitálu, který je sestavovaný při založení podniku a je součástí podnikatelského plánu. Zachycuje plánované peněžní příjmy a výdaje za určité období (plánované cash flow), které jsou součástí výchozích úvah. Do plánovaných peněžních příjmů patří například splacené peněžité vklady, přislíbené úvěry, tržby (musí se vzít v úvahu doba splatnosti faktur, sezónní výkyvy, nedodržení termínu splatnosti). Do plánovaných peněžních výdajů patří výdaje spojené se založením firmy (nákup pozemků, budov, strojů a zařízení, atd.), nákup materiálu, mzdy zaměstnanců, provozní režie, reklama, pojištění, splatnost daní, osobní spotřeba. Dle Synka 6 je zpracování rozpočtu tím důležitější, čím větší rozměr činnosti se předpokládá. Podnikatel musí být připraven na počáteční fázi hladu, kdy společnost sice bude již fungovat, avšak nebude mít zajištěn příliv likvidních prostředků, neboť od 6 Synek, M., a kol., Manažerská ekonomika. 4.vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2007, str

15 okamžiku výroby do doby úhrady prvních faktur uplyne určitá doba, po kterou musí profinancovat jednak nákup materiálu, uhradit energii, mzdy pracovníků, zaplatit za spoje apod.. Dále zakladatelský rozpočet zachycuje potřebný rozsah hmotného a nehmotného investičního majetku a ostatních složek oběžných aktiv (především zásoby). Míru rizika nám ovlivní, zda bude podnikatel financovat majetkovou část z vlastních nebo cizích zdrojů, z krátkodobých nebo dlouhodobých. A v neposlední řadě posuzujeme v zakladatelském rozpočtu propočet očekávané výnosnosti podniku jako celku, výnosnosti vlastního kapitálu a propočty návratnosti celého záměru. Veškeré propočty je dobré uvádět minimálně ve třech variantách, pesimistické, optimistické a realistické. Zakladatelský rozpočet má za cíl konkretizovat a kvantifikovat finance potřebné k započetí podnikatelské činnosti. Podnikatelská činnost má od svého zahájení několik etap: 7 založení firmy, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace podnikatelské činnosti. Tyto výše uvedené etapy mají dvě složky financování, rozpočet potřeby startovního kapitálu a režim běžného financování. Každý začátek podnikatelské činnosti přináší vyšší náklady, které podstatně převyšují výnosy. Proto je nutné s touto skutečností pracovat a minimalizovat riziko přesným odhadem finančních prostředků a zdrojů financování. Výši finančních prostředků a její propočet, který bude potřebný k zahájení podnikání, můžeme rozdělit do čtyř částí: 8 finanční prostředky nutné k založení firmy, finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, finanční prostředky vložené do nákupu tzv. oběžného majetku, finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti. 7 Veber, J., Srpová, J., a kol., Podnikání malé a střední firmy, 2. vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2008, str Veber, J., Srpová, J., a kol., Podnikání malé a střední firmy, 2. vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2008, str

16 Prostředky, které jsou nutné k založení firmy, slouží k financování základního kapitálu (jeho velikost je dána formou a rozsahem podnikatelské činnosti). Subjekt, který chce zahájit podnikání, si musí zažádat o vydání živnostenského listu, které je zpoplatněno. Další poplatky jsou spojeny s ověřování listin, za výpis z rejstříku trestů, za zápis do obchodního rejstříku. V podnikatelském plánu je popsáno, že pro odbyt výrobku či služby je zapotřebí reklama. I tato činnost nám přináší výdaje, které sice nejsou nezbytné, ale napomáhají nám při startu v podnikatelské činnosti. Jedná se například o návrhy a zpracování loga společnosti, informační materiály a letáky, internetové stránky, atd. Finanční prostředky použité na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představují při rozhodování důležitou složku. Jakým způsobem je použijeme, záleží na tom, jak jsou pro nás dostupné a kolik nás bude jejich pořízení a splácení stát. Zlaté bilanční pravidlo říká, že dlouhodobý majetek má být financován z dlouhodobých zdrojů (vlastních nebo cizích) a krátkodobý majetek má být financován z krátkodobých zdrojů. Podnikatel musí zvážit, s ohledem na svoji podnikatelskou činnost, jak finanční prostředky na financování dlouhodobého majetku použije. Jedná se například o nákup budov či pozemků, nákup strojů a technického vybavení, atd. Faktory, které ovlivní rozhodování, jsou například, že podnikatel vlastní určité pozemky a může je pro podnikání použít, nebo má možnost si zvážit, zda nemovitost v začátku podnikání nejprve pronajme, nebo ji koupí. Při nákupu oběžného majetku (zásob zboží) je důležité stanovit jeho množství. Je řada podmínek, které musíme respektovat lhůta dodání materiálu, minimální množství, které nám může dodavatel poskytnout, expirační lhůty pro zpracování, dále jak máme ošetřeno náhradní plnění od dodavatele v případě, že mu budeme dodané zboží reklamovat (jedná se o pojistné zásoby). Musíme propočítat, jak dlouho budou zásoby v rozpracované výrobě, než budou moci být prodány a kdy budou zaplaceny. Dodavatelé někdy a obzvláště v dnešní době ekonomické krize, požadují platby předem. Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti nám financují provozní podnikatelskou činnost do té doby, dokud se nezačne financovat z tržeb. Jedná se o provozní náklady na elektrickou energii, plyn, vodu, dopravu, telekomunikační služby a v neposlední řadě mzdy zaměstnanců. Podle předmětu podnikání záleží na povinnosti týkající se hygienických měření, zaměstnanci musí být proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně (nákup ochranných pomůcek), platby za pojištění. 16

17 Jakmile se firma dostane do režimu běžného financování, je potřeba, aby si stále plánovala náklady, výnosy a celkový hospodářský výsledek za určité období (převážně jednoho roku). Dostaneme odpověď na otázku jakého zisku či ztráty dosáhneme. Z výsledků budeme moci vycházet při budoucí strategii a odpoví nám na otázku za jak dlouho a v jaké výši splatíme cizí zdroje Zdroje financování podnikatelského plánu Nejčastější rozdělení finančních prostředků z hlediska vlastnictví je rozdělení na zdroje vlastní (vklady vlastníků, zisk, odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku) a zdroje cizí (úvěry, půjčky, leasing, dluhopisy, atd.). Dalším hlediskem je rozdělení časové, kde finanční zdroje rozdělujeme na krátkodobé zdroje (zdroje na dobu kratší než jeden rok) a dlouhodobé zdroje (zdroje na dobu delší než jeden rok). Pokud kapitál vloží do firmy podnikatel nebo skupina podnikatelů (společníků), jedná se o vlastní kapitál. Vložíli kapitál do firmy věřitel (například banka, příbuzný, který poskytl půjčku, atd.) jedná se o cizí kapitál. Velikost kapitálu závisí na velikosti firmy (čím je větší firma, tím je potřeba kapitálu větší), právní formě (například založení akciové společnosti je finančně nejnáročnější) a objemu výroby konkrétního podniku (čím dokonalejší a vyšší použití techniky a technologií, tím větší je potřeba kapitálu). Z praxe vychází, že podnikatelé při zakládání malých a středních podniků, používají nejprve vlastní jmění a půjčky od příbuzných a přátel. Následně používají bankovní úvěry a leasing. Při inovaci nebo rozšíření podnikatelské činnosti používají zisk z vlastní předchozí podnikatelské činnosti, úvěry a leasingy. Vlastní zdroje financování Vlastní kapitál (vklad vlastníků) tvoří základ podnikání a poskytuje podnikateli určitou nezávislost, ale nese sebou i podnikatelské riziko. U osobních obchodních společností, nebo u fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nemá podnikatel povinnost vložit počáteční vklad, ale nese celkové riziko z podnikání spolu se svým osobním majetkem. U kapitálových společností ručí za rizika z podnikatelské činnosti společnost. Zde je velikost základního kapitálu stanovena obligatorně ze zákona podle právní formy společnosti. Společnost s ručením omezeným má povinnost základního 17

18 kapitálu ve výši ,- Kč, kdy minimální vklad jednoho společníka musí být ,- Kč. U akciové společnosti se výše základního kapitálu odvíjí od způsobu založení, způsoby jsou dva. Základní kapitál u akciové společnosti založené na základě veřejné nabídky činí minimálně ,- Kč a bez veřejné nabídky musí být alespoň ,- Kč. Akciová společnost vydá akcie, s nimiž jsou spojena práva akcionáře na zisku (dividendy), řízení a likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti, v určité nominální hodnotě. Veškeré náležitosti spojené se založením společnosti jsou pevně stanoveny zákonem. Zisk, který použijeme jako zdroj financování, nám snižuje riziko ze zadlužení a jedná se o tzv. samofinancování. Jeho použití přináší výhody spojené se snížením nákladů na cizí zdroje. Nevýhodou je, že velikost zisku a jeho pravidelnost, nejde přesně předpovědět a samozřejmě musí se nejdříve vytvořit. Dalším vlastním zdrojem financování jsou odpisy. Peněžně vyjadřují postupné opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Účelem je postupný přenos ceny dlouhodobého majetku do nákladů, a tím snížit jeho výši. Cizí zdroje financování Cizí kapitál je závazek, který je určitými faktory podmíněn, ale málokterý podnik se bez něj obejde. Jednou z podmínek je cena (úrok), za jakou jsou cizí zdroje poskytnuty, další podmínkou je, že musí být v určité době splacen. Pokud tato doba je kratší nežli jeden rok, hovoříme o krátkodobém cizím kapitálu. Patří jsem například krátkodobé bankovní úvěry, půjčky, přijaté zálohy od odběratelů, dodavatelské úvěry, atd. O dlouhodobém cizím kapitálu hovoříme, pokud je poskytnut na dobu delší, nežli je jeden rok. Patří jsem například dlouhodobé bankovní úvěry, podnikové dluhopisy, směnky, atd. Platí, že krátkodobý cizí kapitál je levnější nežli dlouhodobý, protože věřitelé požadují větší výnos za vyšší riziko spojené s delší dobou návratnosti jejich poskytnutého kapitálu. Poměr cizího kapitálu k vlastnímu by měl být nižší, nebo roven (např. u obchodních podniků), je to dáno různým odvětvím, ve kterém se podniká a strukturou majetku konkrétního podniku. U peněžních společností převládá kapitál cizí. Nevýhodou cizího kapitálu je, že nám snižuje finanční stabilitu, omezuje rozhodovací možnosti vlastníků a získání každého dalšího je obtížnější a dražší. K výhodám patří, že použití cizího kapitálu nám zvyšuje výnosnost vlastního, protože úroky z něj vyplývající nám snižují daňové zatížení. Umožňuje nám pořídit si to co potřebujeme v době, kdy nedisponujeme vlastním kapitálem (například nákup strojového vybavení, využití sezónních slev). 18

19 Další zdroje financování Do této skupiny patří leasing, faktoring a forfaiting, tiché společenství, atd. Pomocí leasingu firma získá například zařízení (stroje, těžkou techniku, atd.), aniž by za ně zaplatila ihned plnou cenu. Leasing můžeme dělit na finanční a operativní. Finanční leasing poskytuje nájemci právo na odkup zařízení, kterého se leasing týká, do jeho vlastnictví. Operační leasing tuto možnost neposkytuje a smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem má charakter nájemní smlouvy. Výhodou leasingu je, že není nutné jednorázově vynaložit kapitál na pořízení potřebného zařízení. Dalším zdrojem financování je faktoring a forfaiting, jejichž podstatou je odkup pohledávek. Faktoringové společnosti odkupují pohledávky vzniklé z dodávek na otevřený účet (pohledávky nejsou zajištěny žádným záručním instrumentem) a jedná se o krátkodobé pohledávky se splatností 90 až 120 dní. Forfaitingové společnosti odkupují pohledávky, které jsou určitým způsobem zajištěny (bankovní záruky, atd.) a jedná se zpravidla o pohledávky se splatností minimálně devadesát dní, ale i s několikaletou splatností (např. pět let). Tiché společenství je zdroj financování spočívající na získání vkladů do firmy od konkrétní osoby tichého společníka. Tichý společník obvykle vyžaduje vyšší výnos za své vklady. 19

20 2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ Finanční řízení je subjektivní ekonomická činnost, zabývající se získáváním potřebného kapitálu z různých finančních zdrojů, jeho rozdělováním, za účelem maximalizace tržní hodnoty podniku. Úkolem finančního řízení je získání kapitálu pro běžné financování, ale také pro budoucí potřebu. Rozhoduje o alokaci finančních zdrojů tak, aby podnik byl schopen financovat všechny svoje aktivity i závazky. Eviduje, analyzuje a kontroluje hospodaření podniku na základě finančních výkazů. Finanční řízení je nevylučitelnou součástí řízení podniku, které zahrnuje oblast trhu, výrobních procesů, kontroly, tržních vztahů a personální problematiky. 2.1 Obsah, cíle a zásady finančního řízení Obsah a nástroje finančního řízení Obsahem finančního řízení je finanční analýza, která přináší finanční informace o minulosti a současnosti podniku (plní jakousi funkci zpětné vazby) a finanční plánování, které poskytuje pohled do budoucnosti a je úzce spjato s finančním rozhodováním. Nástroje finančního řízení jsou konkrétní finanční analýza podniku, jeho podnikatelský plán a následná kontrola. FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza je významná součást finančního řízení a poskytuje podklady pro finanční rozhodování a zajišťuje zpětnou kontrolu. Finanční analýza nám rozebírá finanční stav podniku. Vychází z účetních výkazů, které zachycují hospodaření podniku. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow, bez kterých by nebylo možné finanční analýzu vytvořit. Zakomponováním doplňkových dat (např. hodnoty v odvětví, výročních zpráv, informací od finančních manažerů podniku, mzdových ohodnocení zaměstnanců) získáme obraz finanční situace podniku. Finanční analýza popisuje finanční zdraví podniku a poukazuje na slabé a silné stránky, které je potřeba následně podrobněji analyzovat. 20

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více