Podnikatelský plán a finanční řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán a finanční řízení"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marek Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. Ve Vacově Bc. Jana Štérová 2

3 Poděkování: Mé poděkování patří vedoucímu diplomové práce Ing. Tomáši Markovi za cenné rady a připomínky, které mi poskytl při zpracovávání této diplomové práce a firmě SOULAD, s. r. o. za poskytnutí podkladů pro její zpracování. Mé velké poděkování patří celé mé rodině, zvláště pak mému manželovi Vaškovi a našim dětem za opětovné vytvoření podmínek, bez kterých by nebylo možné věnovat se studiu a zaměstnání současně. 3

4 Anotace: Předmětem diplomové práce Podnikatelský plán a finanční řízení je vymezit podnikatelský plán a jeho vzájemnou vazbu na finanční řízení podniku. V praktické části práce je vytvořen podnikatelský plán pro konkrétní firmu, jehož součástí jsou analýzy, které ovlivňují rozhodování při strategickém řízení firmy. Annotation: The goal of the diploma thesis Business plan and financial management is to define a business plan and his mutual links to financial management of the firm. The practical part of the thesis formulates a business plan for the particular firm that involves analysis which influence decision at the stategic managing of firm. 4

5 OBSAH: Úvod Podnikatelský plán Charakteristika, účel a struktura podnikatelského plánu Charakteristika a účel podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Prezentace podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet a zdroje financování podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet Zdroje financování podnikatelského plánu Finanční řízení Obsah, cíle a zásady finančního řízení Obsah a nástroje finančního řízení Cíle, principy a zásady finančního řízení SWOT analýza Praktická část Podnikatelský plán firmy SOULAD, s. r. o Titulní strana podnikatelského plánu firmy SOULAD, s. r. o Shrnutí a cíle Popis organizace a klíčových osobností firmy Analýza trhu a SWOT analýza firmy SOULAD, s. r. o Marketingová strategie Finanční plánování u firmy SOULAD, s. r. o Finanční analýza firmy SOULAD, s. r. o Finanční plán firmy SOULAD, s. r. o Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Přílohy

6 ÚVOD Téma diplomové práce Podnikatelský plán a finanční řízení jsem si vybrala z důvodu, protože mne problematika finančního řízení zajímá a s finančním řízením nevylučitelně souvisí podnikatelský plán. Diplomová práce vymezuje podnikatelský plán spolu se způsobem jeho prezentace. Podnikatelský plán, jakožto nástroj vyjadřující v co nejvyšší míře relevantní skutečnosti, napomáhá podnikatelským subjektům snižovat nejistotu vznikající z nedostatku informací. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán má významný vliv na dosažení podnikatelského úspěchu. Úspěch podnikatelského plánu v tržní ekonomice závisí především na včasném předvídání tržních příležitostí a na řešení budoucích problémů spojených s podnikáním. Proto podnikatelský plán je pro podnikatele nástrojem, který mu poskytuje co nejvíce dokonalé informace, na základě nichž se podnikatel rozhoduje a díky nimž snižuje nejistotu z budoucích plánovaných rozhodnutí. Podnikatelský plán umožňuje podnikateli ujasnit si své cíle a plány a schopnost je realizovat. Dalším využitím podnikatelského plánu je, že slouží jako podklad pro potencionální investory, které svým obsahem přesvědčuje o výnosnosti jejich investice v případě, že podnikatel nemá dostatek vlastního kapitálu. Finanční řízení a strategické rozhodování podniku představuje neoddělitelnou a určující stránku ekonomické činnosti podniku v tržní ekonomice. Vrcholný management musí při strategickém řízení podniku zvládat problematiku marketingu, plánování, legislativy a řízení lidských zdrojů. Cílem diplomové práce je vymezit pojem podnikatelského plánu a definovat specifika finančního řízení. Na příkladu konkrétní společnosti SOULAD, s. r. o. je vytvořen podnikatelský plán spolu s finančním plánem. Nový investiční záměr týkající se nákupu nemovitosti, jejich rekonstrukce a následný pronájem je analyzován, zda neohrožuje společnost SOULAD, s. r. o. do budoucnosti. Součástí podnikatelského plánu je SWOT analýza poskytující podklady pro strategické rozhodování této společnosti a finanční analýza hodnotící finanční historii společnosti SOULAD, s. r. o. 6

7 1 PODNIKATELSKÝ PLÁN Podnikatelský plán je dokument, v němž jsou shrnuty podstatné informace o společnosti, o jejím prostředí a historii, o jejích minulých a současných aktivitách a o jejích krátkodobých a dlouhodobých cílech. Dobře zpracovaný podnikatelský plán je základem úspěšného podnikání. 1.1 Charakteristika, účel a struktura podnikatelského plánu Charakteristika a účel podnikatelského plánu K nejdůležitějším činnostem podniku patří plánování. Vystihující definicí dle Novotného 1 je, že: Plánování je hledání alternativních cest k dosažení stanoveného cíle, z nichž je pak v rámci etapy rozhodování zvolena k provedení optimální varianta. Aby mohlo podnikové vedení uskutečnit svůj cíl, jímž je dosáhnout podnikovým procesem dlouhodobou maximalizaci zisku, musí průběh tohoto procesu plánovat. Plánování znamená přijímání rozhodnutí orientovaných do budoucna, která určují průběh podnikového procesu jako celku i v jeho částech. Každý, kdo začne podnikat, si klade otázky co, jak a pro koho vyrábět. A právě kvalitně zpracovaný podnikatelský plán nám umožňuje na tyto otázky odpovědět. Podnikatelský plán je ústřední dokument, sloužící jako podklad pro založení podniku, nebo jako podklad pro jeho rozšíření či inovaci. Podnikatelský plán musí být srozumitelný, logicky navazující, přehledný a jasný, podložen pravdivými a reálnými údaji, které respektují budoucí rizika. Ten, kdo přijde do styku s podnikatelským plánem, nebo komu ho budeme předkládat, ať už se bude jednat o investory, společníky, banky či zaměstnance, by se měl v tomto dokumentu dobře orientovat a najít v něm odpovědi na svoje otázky. Podnikatelský plán může sloužit při žádosti o bankovní úvěr, investorům, kteří mohou poskytnout dodatečný kapitál například při rozšíření firmy, atd. Podnikatelský plán nám vytváří syntézu marketingového plánu, provozního plánu a finančního plánu. V marketingovém plánu je obsažena například prodejní strategie, SWOT analýza, 1 Novotný, J., Nauka o podniku. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2003, str.60. 7

8 charakteristika zákazníků, tržby či odvětví podnikání. V provozním plánu jsou specifikovány například personální otázky, vztahy s odběrateli a dodavateli, zajištění výroby, atd. Ve finančním plánu jsou obsaženy zdroje a způsoby financování, odhady peněžních toků a plánovaný výkaz zisku a ztrát. Účelem je vyloučit co nejvíce potencionálních chyb, zvýšit výkonnost firmy, důvěryhodnost plánovaného projektu. A co považuji za nejdůležitější je to, že je zdrojem informací ohledně finančních prostředků. Účelnost podnikatelského plánu je jak pro interní subjekty, tak i pro externí subjekty. Interně firma používá podnikatelský plán jako nástroj, který jí napomáhá při rozhodování o investicích a kontrole použité strategie, v některých případech zjednodušenou formu podnikatelského plánu podnikatelé používají, aby informovali své zaměstnance, a tím je začlenili do celkového procesu firmy. Vedení firmy a její management díky podnikatelskému plánu včas odhalí možná rizika, která mohou nastat při plnění podnikatelských záměrů. Podnikatelský plán předpovídá finanční toky a zjišťuje z podnikatelské činnosti potřebu finančních prostředků. Externí subjekty používají podnikatelský plán jako podklad pro rozhodování o svých investicích. Podnikatelský plán získává finance prodejem podnikatelského záměru Struktura podnikatelského plánu Na trhu existuje spousta firem, a proto nelze stanovit pevnou strukturu a rozsah podnikatelského plánu. Každý investor nebo banka má specifický požadavek na konkrétní strukturu a rozsah podnikatelského plánu. Podnikatelský plán by měl proto obsahovat co nejkomplexnější rozsah informací pro ty, kdo se na základě tohoto dokumentu budou rozhodovat. Mezi informace, které jsou obvykle žádané, patří dosavadní historie firmy, právní vztahy, plnění firemních cílů, finanční a SWOT analýzy. Pravidla stanový, že pokud je podnikatelský plán a z něho vycházející podnikatelské riziko vyšší, tím více by měl být podrobný a cíle se musí přibližovat co nejvíce realitě (nic nepřikrášlovat, banky mají dokonalé finanční analytiky, kteří dovedou situaci odhadnout). 8

9 Obecná struktura podnikatelského plánu by měla obsahovat 2 : popis podnikatelského záměru (základní informace o firmě, vývoj a hodnocení současné situace, konkurence, dodavatele, zákazníky), ekonomické propočty (rozvaha, výkaz zisku ztrát, cash flow, finanční analýzy, zdroje financování), přílohy (dokumenty z nichž podnikatelský plán vychází). Pro podrobnější podnikatelský plán může být struktura následující 3 : obsah, shrnutí, všeobecný popis organizace, klíčové osobnosti a organizace, výrobky a služby, analýza trhu a prognóza obratu, odbyt, výroba, finanční plán, příloha. Obsah je krátký pomocník při vyhledávání konkrétních informací. Ač jako samozřejmost bývá často opomenut, jako součást podnikatelského plánu. Shrnutí je to první co subjekt, u kterého chceme vzbudit zájem, přečte. Důležité je co nejhustěji popsat vše co je v podnikatelském plánu obsaženo. Čtení a porozumění by mělo budoucím investorům zabrat pět až deset minut a mělo by v nich vzbudit zvědavost si přečíst podrobněji další informace v podnikatelském plánu obsažené. Hrubě ve shrnutí popíšeme, v jakém odvětví podnikáme, jakou službu či výrobek poskytujeme, popis konkurence, z historie vycházející uskutečněné úspěchy a samozřejmě finanční ukazatele. 2 Veber, J., a kol. MANAGEMENT, základy, prosperita, globalizace. 1.vydání. Praha 2006, Management Press, s. r. o., str Veber, J., a kol. MANAGEMENT, základy, prosperita, globalizace. 1.vydání. Praha 2006, Management Press, s. r. o., str

10 Poskytnout přesvědčivou vizi svého podnikatelského záměru. Většinou se vypracovává až na závěr, i když je uveden na začátku podnikatelského plánu. Všeobecný popis organizace nám podává informace od minulosti do budoucnosti. Kdy byla založena firma, na základě jakého podnikatelského záměru, jaké služby či výrobky poskytovala a bude poskytovat. Uvádíme zde předmět činnosti (stručná charakteristika podnikání), velikost společnosti a její umístění. Dobrá podnikatelská historie je totiž v našich podmínkách často z nejčastěji vyžadovaných vlastností u potenciálních investorů. Došlo-li v minulosti v organizaci k podstatným změnám, je nutné se k nim vyjádřit. Dosažené úspěchy je potřeba zmínit a podložit skutečnými fakty či ověřitelnými údaji (například získané patenty, certifikace, atd.). Pokud se jedná o nově založenou společnost, je dobré se zmínit o dílčích úspěších nebo o určitých překonaných překážkách, které stály v cestě založení společnosti. Popis budoucnosti musí vycházet z reálné vize cílů, kterých chceme dosáhnout. Cíle by měly být stanovovány co nejstručněji a konkrétněji, bez řady podmíněných nebo omezujících podmínek. Nutná je přitom jejich časová diferenciace podle období, např. operativní (krátkodobé), taktické (střednědobé) či strategické (dlouhodobé) cíle. Důležité je vždy uvést i cesty, kterými chceme těchto cílů dosáhnout. Na závěr popisuje vlastnické poměry a je možné uvést i důležité smlouvy s podnikáním související. Představení klíčových osobností a organizací poskytuje přehled o organizaci firmy. Popisujeme řídící funkce, vzdělání, praktické zkušenosti v odvětví. Předkládáme personální složení a předpokládané budoucí personální složení firmy a jejich odbornost. Pohybujeme-li se v kategorii živnostenského podnikání nebo v prostředí velmi malých podniků, pak ovšem podstatně větší důraz bude kladen na posouzení předpokladů klíčových osobností. Lze doporučit uvádět nejen přehled znalostí a praktických dovedností vybraných osob, ale zdůvodnit také proč je účelné a praktické jich využít při realizaci předkládaného plánu. Výhodou pro podnik přitom mohou být nejen výše uvedené předpoklady, ale i osobní kontakty nebo znalost prostředí na trhu. Údaje o personálních nákladech jsou součástí finančního plánu. Výrobky a sluţby charakterizují, čím se firma zabývá a co poskytuje. Představení výrobků nebo nabízených služeb je další základní částí projektu. Pokud jde o výrobní proces, je nutné popsat v základních rysech důležité technické funkce výrobku. 10

11 Je dobré vyzdvihnout přednosti nabízeného výrobku či služby, nové technologie, které byly použity, vlastnosti k čemu mají sloužit, údržba a servis jaký je se službou či výrobkem spojený. Pokud náš výrobek splňuje podmínky například mezinárodní certifikace, jistě to nezapomeneme uvést. V každém případě bychom měli doložit, proč je pro zákazníky výhodné přejít k našim výrobkům nebo službám například úsporou nákladů, zvýšením jakosti, úsporou času. Analýza trhu a prognóza obratu je velmi důležitou součástí podnikatelského plánu. Provedení reálné analýzy trhu je nezbytné, abychom dokázali posoudit potenciální okruh zákazníků, a abychom i reálně dokázali odhadnout ekonomické možnosti našeho podnikatelského plánu. Na začátku je nezbytné získat informace o poptávce na trhu, konkurenci a konkurenčních produktech. Zjištěné informace je nutné analyzovat a vyvodit závěry o volbě úspěšné strategie. Dále popíšeme celkový trh od obecných informací (statistiky, struktura výrobců a odběratelů) k zvláštním (srovnatelné výrobky, móda, technologie). Celkový trh vymezíme a rozdělíme na různé tržní segmenty 4 podle konkrétních kritérií a určíme si jeden či více segmentů (podle toho jak budou pro nás nejzajímavější) a zvolíme si je cílovým trhem. Tímto rozdělením lépe odhadneme požadavky a potřeby potencionálních zákazníků. Jak již jsem zmiňovala, je nutné analyzovat konkurenci a zjišťovat její silné a slabé stránky. Zaměřit se na nedostatky a přednosti nejenom konkurentů vyrábějících či poskytujících stejný výrobek či službu, ale i na konkurenty vyrábějící či poskytující substituční výrobky nebo služby a srovnat je s vlastním produktem. Analýza trhu by měla vždy vyústit v zobrazení našeho místa na trhu příslušného výrobku nebo služby. Je nezbytným předpokladem pro správné vyhodnocení i našich odbytových možností nebo finančních potřeb. Odbyt je velmi obtížný při distribuci nových výrobků. Nejdříve si stanovíme tržní cíl a následně cenovou strategii. Cena nám musí bezpodmínečně pokrýt náklady (obzvláště u výrobce vstupujícího na trh poprvé). Dále do budoucna musí zabezpečit, aby podnik dosahoval zisku, zákazníci ji musí akceptovat a neměla by být vyšší nežli cena srovnatelných konkurenčních produktů. Další z věcí, kterou provedeme je opatření na 4 Segmentace je popis skupin zákazníků stejného typu a vymezují se například podle znaků demografických (pohlaví, stáří, vzdělání, povolání, příjmy) nebo psychografických (struktura osobnosti, životní styl). 11

12 podporu prodeje. Nejznámějším opatřením je reklama (reklamní katalogy, inzeráty, speciální reklamní akce, atd.). Reklamní strategii nám ovlivňují tyto faktory: 5 velikost cílové skupiny (čím početnější skupina, tím musí být širší reklamní sdělení), způsob prodeje, druh výrobků a služeb, reklamní rozpočet, který máme k dispozici. Reklama by měla vzbudit pozornost, vzbudit zájem, vystihnout potřeby zákazníků a podnítit zákazníky ke koupi. Podnikatelský plán by měl v rámci reklamní koncepce odpovědět na otázky: Jaké aktivity chystá v oblasti komunikace a jakým cílovým skupinám jsou určeny (návštěvy zákazníků, vystavování výrobků na veletrzích, reklama v odborném tisku, atd.)? Jaké reklamní prostředky budou použity (prospekty, reklamní samolepky, inzerce vkládaná do novin, atd.)? Jaký bude plán reklamy z hlediska jejího načasování a prostorového rozšíření? Podle jakých kritérií a v jaké výši bude určen rozpočet na komunikaci? Výroba a výrobní strategie je klíčovým indikátorem úspěchu. Záleží na různých aspektech, například zda disponujeme levným výrobním postupem, ale přitom kvalitním, jaké používáme technologie, rychlost s jakou jsme schopni plnit závazky, jaké využíváme know-how. Dále jaký máme k dispozici strojový park a zařízení. Jak je zabezpečena dodávka vstupního materiálu a od jakých dodavatelů. V případě, že se při podnikatelské činnosti využívají externí služby či subdodavatelé je potřeba zmínit jejich počet, dodržování smluvených termínů a cen. Čtenář musí mít po přečtení jasno, a musí mu po přečtení podnikatelského plánu vyplynout, jaké jsou výrobní požadavky, jaká je kvalifikace zaměstnanců, jak je zabezpečen přísun materiálu a surovin, kolik strojů má firma k dispozici či kolik jich plánuje zakoupit a s jakými náklady. V případě, že se bude jednat o nevýrobní podnik, tak v této části podnikatelského plánu bude popsán například 5 Wupperfeld, U., Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vydání. Praha: Management Press, 2003, str

13 způsob, jakým se nakupuje zboží, jeho skladování, inventurní systém, atd., podle toho jaká nevýrobní činnost je provozována. Finanční plán je nevylučitelnou součástí podnikatelského plánu. Dotýká se všech úseků ve firmě. Finanční plán má za úkol nás včas varovat na možné finanční situace dříve, nežli nastanou. Finanční plánování předvídá potřeby finančních prostředků, způsob jak a kde tyto prostředky získat. Jednoduše lze napsat, že finanční plán nám řeší co nakupovat (krátkodobý majetek) a co pořizovat (dlouhodobý majetek). Příloha či přílohy se odvíjejí od konkrétního podnikatelského plánu. Přílohy mohou obsahovat například výpis z obchodního rejstříku, životopisy řídícího managementu, finanční podklady (rozvahu, výkaz zisku a ztrát za období 3-5 let), technické nákresy či prospekty, smlouvy související například s dodavateli Prezentace podnikatelského plánu Vytvořit podnikatelský plán je jedna věc, přesvědčit budoucí potencionální investory o svém podnikatelském záměru je věc druhá. Podnikatelé, kteří budou představovat svůj podnikatelský plán, by se měli na tuto skutečnost připravit. Budou představovat něco nového a neznámého a musí přitom odbourat jakýkoliv svůj stres z něčeho, s čím někteří nemají ještě žádnou zkušenost a přesvědčit posluchače o svých cílech a představách. Proto nemalou pozornost je potřeba věnovat přípravě. Trému, kterou máme, je možné částečně odbourat opakovaným zkoušením přednesu před zrcadlem, videokamerou či před nezaujatými známými nebo příbuznými. Po zkušebním přednesu je potřeba se posluchačů zeptat na jejich dojem či připomínky. Při prezentaci bude podnikatel podroben pohledu publika. Proto je důležité, aby udržoval oční kontakt postupně se všemi posluchači. Pro dojem i zvednutí sebevědomý je podporující celkový vzhled. Když se člověk upraví a cítí se v oblečení dobře, částečně si zvedne sebevědomí. Přednes by měl být klidný a intonace hlasu by se mu měla přizpůsobovat. Rozhodně působí přesvědčivěji přednes z paměti, pokud máme rozsáhlejší prezentaci, je dobré si připravit kartičky, na kterých budou napsány důležité body, které nechceme vynechat. V dnešní technicky zdatné době se doporučuje připravit si prezentaci v MS PowerPointu. Nesmíme zapomenout, že mnoho doplňujících animací a blikajících nadpisů může mít spíše rušivý efekt. Například na 13

14 desetiminutovou prezentaci nám postačí maximálně osm snímků, které jednotlivě obsahují nadpis, hesla vztahující se k tématu a popřípadě krátké věty. Shrneme-li stručně věcné požadavky na podnikatelský plán, tak lze doporučit, aby byl srozumitelný, logický, stručný a pravdivý. Srozumitelnost spočívá v poskytnutí co nejjasnější podoby podnikatelského plánu ve formě jednoduchých výrazů. Nesmíme dát do jedné věty více záměrů (myšlenek). Logičnost je plynulá návaznost z předchozí myšlenky na následující. Mezi jednotlivými částmi materiálu musí být soulad, nemohou si odporovat nebo se vzájemně zpochybňovat. Stručnost znamená, že necháme v prezentaci jen nejdůležitější body pro objasnění záměru. Pravdivost se týká hlavně číselných údajů. Pokud podnikatelský záměr není podložen pravdivými údaji, rozhodně na investora nezapůsobí kladně. Na závěr by prezentace měla obsahovat nosnou myšlenku celého podnikatelského plánu. 1.2 Zakladatelský rozpočet a zdroje financování podnikatelského plánu Zakladatelský rozpočet Zakladatelský rozpočet je dokument, jehož výsledkem jsou informace pro podnikatele a investory, zda je projekt reálný, proveditelný a ekonomicky efektivní. Zakladatelský rozpočet je rozpočet předpokládaných výnosů, nákladů, zisku a potřebného kapitálu, který je sestavovaný při založení podniku a je součástí podnikatelského plánu. Zachycuje plánované peněžní příjmy a výdaje za určité období (plánované cash flow), které jsou součástí výchozích úvah. Do plánovaných peněžních příjmů patří například splacené peněžité vklady, přislíbené úvěry, tržby (musí se vzít v úvahu doba splatnosti faktur, sezónní výkyvy, nedodržení termínu splatnosti). Do plánovaných peněžních výdajů patří výdaje spojené se založením firmy (nákup pozemků, budov, strojů a zařízení, atd.), nákup materiálu, mzdy zaměstnanců, provozní režie, reklama, pojištění, splatnost daní, osobní spotřeba. Dle Synka 6 je zpracování rozpočtu tím důležitější, čím větší rozměr činnosti se předpokládá. Podnikatel musí být připraven na počáteční fázi hladu, kdy společnost sice bude již fungovat, avšak nebude mít zajištěn příliv likvidních prostředků, neboť od 6 Synek, M., a kol., Manažerská ekonomika. 4.vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2007, str

15 okamžiku výroby do doby úhrady prvních faktur uplyne určitá doba, po kterou musí profinancovat jednak nákup materiálu, uhradit energii, mzdy pracovníků, zaplatit za spoje apod.. Dále zakladatelský rozpočet zachycuje potřebný rozsah hmotného a nehmotného investičního majetku a ostatních složek oběžných aktiv (především zásoby). Míru rizika nám ovlivní, zda bude podnikatel financovat majetkovou část z vlastních nebo cizích zdrojů, z krátkodobých nebo dlouhodobých. A v neposlední řadě posuzujeme v zakladatelském rozpočtu propočet očekávané výnosnosti podniku jako celku, výnosnosti vlastního kapitálu a propočty návratnosti celého záměru. Veškeré propočty je dobré uvádět minimálně ve třech variantách, pesimistické, optimistické a realistické. Zakladatelský rozpočet má za cíl konkretizovat a kvantifikovat finance potřebné k započetí podnikatelské činnosti. Podnikatelská činnost má od svého zahájení několik etap: 7 založení firmy, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace podnikatelské činnosti. Tyto výše uvedené etapy mají dvě složky financování, rozpočet potřeby startovního kapitálu a režim běžného financování. Každý začátek podnikatelské činnosti přináší vyšší náklady, které podstatně převyšují výnosy. Proto je nutné s touto skutečností pracovat a minimalizovat riziko přesným odhadem finančních prostředků a zdrojů financování. Výši finančních prostředků a její propočet, který bude potřebný k zahájení podnikání, můžeme rozdělit do čtyř částí: 8 finanční prostředky nutné k založení firmy, finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, finanční prostředky vložené do nákupu tzv. oběžného majetku, finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti. 7 Veber, J., Srpová, J., a kol., Podnikání malé a střední firmy, 2. vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2008, str Veber, J., Srpová, J., a kol., Podnikání malé a střední firmy, 2. vydání. Praha: Grada Publising, a. s., 2008, str

16 Prostředky, které jsou nutné k založení firmy, slouží k financování základního kapitálu (jeho velikost je dána formou a rozsahem podnikatelské činnosti). Subjekt, který chce zahájit podnikání, si musí zažádat o vydání živnostenského listu, které je zpoplatněno. Další poplatky jsou spojeny s ověřování listin, za výpis z rejstříku trestů, za zápis do obchodního rejstříku. V podnikatelském plánu je popsáno, že pro odbyt výrobku či služby je zapotřebí reklama. I tato činnost nám přináší výdaje, které sice nejsou nezbytné, ale napomáhají nám při startu v podnikatelské činnosti. Jedná se například o návrhy a zpracování loga společnosti, informační materiály a letáky, internetové stránky, atd. Finanční prostředky použité na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představují při rozhodování důležitou složku. Jakým způsobem je použijeme, záleží na tom, jak jsou pro nás dostupné a kolik nás bude jejich pořízení a splácení stát. Zlaté bilanční pravidlo říká, že dlouhodobý majetek má být financován z dlouhodobých zdrojů (vlastních nebo cizích) a krátkodobý majetek má být financován z krátkodobých zdrojů. Podnikatel musí zvážit, s ohledem na svoji podnikatelskou činnost, jak finanční prostředky na financování dlouhodobého majetku použije. Jedná se například o nákup budov či pozemků, nákup strojů a technického vybavení, atd. Faktory, které ovlivní rozhodování, jsou například, že podnikatel vlastní určité pozemky a může je pro podnikání použít, nebo má možnost si zvážit, zda nemovitost v začátku podnikání nejprve pronajme, nebo ji koupí. Při nákupu oběžného majetku (zásob zboží) je důležité stanovit jeho množství. Je řada podmínek, které musíme respektovat lhůta dodání materiálu, minimální množství, které nám může dodavatel poskytnout, expirační lhůty pro zpracování, dále jak máme ošetřeno náhradní plnění od dodavatele v případě, že mu budeme dodané zboží reklamovat (jedná se o pojistné zásoby). Musíme propočítat, jak dlouho budou zásoby v rozpracované výrobě, než budou moci být prodány a kdy budou zaplaceny. Dodavatelé někdy a obzvláště v dnešní době ekonomické krize, požadují platby předem. Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti nám financují provozní podnikatelskou činnost do té doby, dokud se nezačne financovat z tržeb. Jedná se o provozní náklady na elektrickou energii, plyn, vodu, dopravu, telekomunikační služby a v neposlední řadě mzdy zaměstnanců. Podle předmětu podnikání záleží na povinnosti týkající se hygienických měření, zaměstnanci musí být proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně (nákup ochranných pomůcek), platby za pojištění. 16

17 Jakmile se firma dostane do režimu běžného financování, je potřeba, aby si stále plánovala náklady, výnosy a celkový hospodářský výsledek za určité období (převážně jednoho roku). Dostaneme odpověď na otázku jakého zisku či ztráty dosáhneme. Z výsledků budeme moci vycházet při budoucí strategii a odpoví nám na otázku za jak dlouho a v jaké výši splatíme cizí zdroje Zdroje financování podnikatelského plánu Nejčastější rozdělení finančních prostředků z hlediska vlastnictví je rozdělení na zdroje vlastní (vklady vlastníků, zisk, odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku) a zdroje cizí (úvěry, půjčky, leasing, dluhopisy, atd.). Dalším hlediskem je rozdělení časové, kde finanční zdroje rozdělujeme na krátkodobé zdroje (zdroje na dobu kratší než jeden rok) a dlouhodobé zdroje (zdroje na dobu delší než jeden rok). Pokud kapitál vloží do firmy podnikatel nebo skupina podnikatelů (společníků), jedná se o vlastní kapitál. Vložíli kapitál do firmy věřitel (například banka, příbuzný, který poskytl půjčku, atd.) jedná se o cizí kapitál. Velikost kapitálu závisí na velikosti firmy (čím je větší firma, tím je potřeba kapitálu větší), právní formě (například založení akciové společnosti je finančně nejnáročnější) a objemu výroby konkrétního podniku (čím dokonalejší a vyšší použití techniky a technologií, tím větší je potřeba kapitálu). Z praxe vychází, že podnikatelé při zakládání malých a středních podniků, používají nejprve vlastní jmění a půjčky od příbuzných a přátel. Následně používají bankovní úvěry a leasing. Při inovaci nebo rozšíření podnikatelské činnosti používají zisk z vlastní předchozí podnikatelské činnosti, úvěry a leasingy. Vlastní zdroje financování Vlastní kapitál (vklad vlastníků) tvoří základ podnikání a poskytuje podnikateli určitou nezávislost, ale nese sebou i podnikatelské riziko. U osobních obchodních společností, nebo u fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nemá podnikatel povinnost vložit počáteční vklad, ale nese celkové riziko z podnikání spolu se svým osobním majetkem. U kapitálových společností ručí za rizika z podnikatelské činnosti společnost. Zde je velikost základního kapitálu stanovena obligatorně ze zákona podle právní formy společnosti. Společnost s ručením omezeným má povinnost základního 17

18 kapitálu ve výši ,- Kč, kdy minimální vklad jednoho společníka musí být ,- Kč. U akciové společnosti se výše základního kapitálu odvíjí od způsobu založení, způsoby jsou dva. Základní kapitál u akciové společnosti založené na základě veřejné nabídky činí minimálně ,- Kč a bez veřejné nabídky musí být alespoň ,- Kč. Akciová společnost vydá akcie, s nimiž jsou spojena práva akcionáře na zisku (dividendy), řízení a likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti, v určité nominální hodnotě. Veškeré náležitosti spojené se založením společnosti jsou pevně stanoveny zákonem. Zisk, který použijeme jako zdroj financování, nám snižuje riziko ze zadlužení a jedná se o tzv. samofinancování. Jeho použití přináší výhody spojené se snížením nákladů na cizí zdroje. Nevýhodou je, že velikost zisku a jeho pravidelnost, nejde přesně předpovědět a samozřejmě musí se nejdříve vytvořit. Dalším vlastním zdrojem financování jsou odpisy. Peněžně vyjadřují postupné opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Účelem je postupný přenos ceny dlouhodobého majetku do nákladů, a tím snížit jeho výši. Cizí zdroje financování Cizí kapitál je závazek, který je určitými faktory podmíněn, ale málokterý podnik se bez něj obejde. Jednou z podmínek je cena (úrok), za jakou jsou cizí zdroje poskytnuty, další podmínkou je, že musí být v určité době splacen. Pokud tato doba je kratší nežli jeden rok, hovoříme o krátkodobém cizím kapitálu. Patří jsem například krátkodobé bankovní úvěry, půjčky, přijaté zálohy od odběratelů, dodavatelské úvěry, atd. O dlouhodobém cizím kapitálu hovoříme, pokud je poskytnut na dobu delší, nežli je jeden rok. Patří jsem například dlouhodobé bankovní úvěry, podnikové dluhopisy, směnky, atd. Platí, že krátkodobý cizí kapitál je levnější nežli dlouhodobý, protože věřitelé požadují větší výnos za vyšší riziko spojené s delší dobou návratnosti jejich poskytnutého kapitálu. Poměr cizího kapitálu k vlastnímu by měl být nižší, nebo roven (např. u obchodních podniků), je to dáno různým odvětvím, ve kterém se podniká a strukturou majetku konkrétního podniku. U peněžních společností převládá kapitál cizí. Nevýhodou cizího kapitálu je, že nám snižuje finanční stabilitu, omezuje rozhodovací možnosti vlastníků a získání každého dalšího je obtížnější a dražší. K výhodám patří, že použití cizího kapitálu nám zvyšuje výnosnost vlastního, protože úroky z něj vyplývající nám snižují daňové zatížení. Umožňuje nám pořídit si to co potřebujeme v době, kdy nedisponujeme vlastním kapitálem (například nákup strojového vybavení, využití sezónních slev). 18

19 Další zdroje financování Do této skupiny patří leasing, faktoring a forfaiting, tiché společenství, atd. Pomocí leasingu firma získá například zařízení (stroje, těžkou techniku, atd.), aniž by za ně zaplatila ihned plnou cenu. Leasing můžeme dělit na finanční a operativní. Finanční leasing poskytuje nájemci právo na odkup zařízení, kterého se leasing týká, do jeho vlastnictví. Operační leasing tuto možnost neposkytuje a smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem má charakter nájemní smlouvy. Výhodou leasingu je, že není nutné jednorázově vynaložit kapitál na pořízení potřebného zařízení. Dalším zdrojem financování je faktoring a forfaiting, jejichž podstatou je odkup pohledávek. Faktoringové společnosti odkupují pohledávky vzniklé z dodávek na otevřený účet (pohledávky nejsou zajištěny žádným záručním instrumentem) a jedná se o krátkodobé pohledávky se splatností 90 až 120 dní. Forfaitingové společnosti odkupují pohledávky, které jsou určitým způsobem zajištěny (bankovní záruky, atd.) a jedná se zpravidla o pohledávky se splatností minimálně devadesát dní, ale i s několikaletou splatností (např. pět let). Tiché společenství je zdroj financování spočívající na získání vkladů do firmy od konkrétní osoby tichého společníka. Tichý společník obvykle vyžaduje vyšší výnos za své vklady. 19

20 2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ Finanční řízení je subjektivní ekonomická činnost, zabývající se získáváním potřebného kapitálu z různých finančních zdrojů, jeho rozdělováním, za účelem maximalizace tržní hodnoty podniku. Úkolem finančního řízení je získání kapitálu pro běžné financování, ale také pro budoucí potřebu. Rozhoduje o alokaci finančních zdrojů tak, aby podnik byl schopen financovat všechny svoje aktivity i závazky. Eviduje, analyzuje a kontroluje hospodaření podniku na základě finančních výkazů. Finanční řízení je nevylučitelnou součástí řízení podniku, které zahrnuje oblast trhu, výrobních procesů, kontroly, tržních vztahů a personální problematiky. 2.1 Obsah, cíle a zásady finančního řízení Obsah a nástroje finančního řízení Obsahem finančního řízení je finanční analýza, která přináší finanční informace o minulosti a současnosti podniku (plní jakousi funkci zpětné vazby) a finanční plánování, které poskytuje pohled do budoucnosti a je úzce spjato s finančním rozhodováním. Nástroje finančního řízení jsou konkrétní finanční analýza podniku, jeho podnikatelský plán a následná kontrola. FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza je významná součást finančního řízení a poskytuje podklady pro finanční rozhodování a zajišťuje zpětnou kontrolu. Finanční analýza nám rozebírá finanční stav podniku. Vychází z účetních výkazů, které zachycují hospodaření podniku. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow, bez kterých by nebylo možné finanční analýzu vytvořit. Zakomponováním doplňkových dat (např. hodnoty v odvětví, výročních zpráv, informací od finančních manažerů podniku, mzdových ohodnocení zaměstnanců) získáme obraz finanční situace podniku. Finanční analýza popisuje finanční zdraví podniku a poukazuje na slabé a silné stránky, které je potřeba následně podrobněji analyzovat. 20

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více