Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 5/2012 1

2 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání městské rady ze 37. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 88 - zápis z jednání stavební komise ze dne ; 2) schvaluje vybudování kabelové přípojky NN k areálu Autovrakoviště Strážnice na pozemcích města Strážnice za podmínky dodržení připomínek stavební komise dle bodu č.12 zápisu stavební komise ze dne (jedná se o uložení kabelu NN a betonových sloupů na pozemcích města, kabel bude upevněn přímo na sloupech); poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč Občanskému sdružení dětí a mládeže SARKANDER, pobočka Veselí nad Moravou, na akci Setkání mládeže děkanátu Veselí nad Moravou, která se uskuteční v termínu ve Strážnici; hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní škola Strážnice, Školní 283, Strážnice - zisk ve výši ,03 Kč, - Školní jídelna Preláta Horného Strážnice - zisk ve výši ,71 Kč, - Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice - zisk ve výši ,09 Kč, - Mateřská škola Strážnice - zisk ve výši 9 444,57 Kč, - Kulturní dům Strážničan ve Strážnici - zisk ve výši ,56 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola Strážnice, Školní 283, Strážnice do rezervního fondu ve výši ,03 Kč, do fondu odměn ve výši ,00 Kč, - Školní jídelna Preláta Horného Strážnice do rezervního fondu 2 147,71 Kč, do fondu odměn ve výši 8 590,00 Kč, - Základní škola M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,87 Kč, do fondu odměn ve výši ,22 Kč, - Mateřská škola Strážnice do rezervního fondu ve výši 9 444,57 Kč, - Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321, Strážnice zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,56 Kč použít na úhradu ztráty z předchozího roku; poskytnutí grantů v roce 2012: - Občanské sdružení dětí a mládeže Sarkander, oddíl Scarabeus Strážnice ve výši Kč, - Orel, jednota Strážnice ve výši Kč, - Tělocvičná jednota Sokol Strážnice ve výši Kč, - Tělocvičná jednota Jiskra Strážnice ve výši Kč (na základě pravidel platného Grantového programu, tj. nejvýše Kč na 1 vedoucího pracovníka ročně) poskytnutí fi nančního příspěvku organizacím: - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Veselí nad Moravou na činnost v roce 2012 ve výši 500 Kč, - LMK Strážnice na činnost v roce 2012 ve výši Kč, 2 5/2012

3 - Kynologický klub Strážnice na činnost v roce 2012 ve výši Kč, - Občanské sdružení S úsměvem na akci X. mezinárodní festival Na vodě Lučina 2012 ve výši Kč; nájem hrobového místa s platností od : - nájemné ve výši 8 Kč/m 2 /rok, - úhrada za služby spojené s nájmem ve výši 40 Kč/m 2 /rok; výroční zprávu o hospodaření školy včetně přijatých darů za rok 2011 příspěvkové organizace ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro úpravu sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 2012/4 v rámci akce: Strážnice, přípojka knn, Sedláková; v rámci akce Ulice Nová - komunikace, chodníky seznam přímo obeslaných fi rem (VHS Javorník - CZ s.r.o., MSO servis Kyjov, spol. s.r.o., Stavební společnost Kněždub, spol. s.r.o. a Artesia, spol. s.r.o.); současně schválila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Hana Kosířová, Ivo Lžičař, Miroslav Tlach, Ing. Petr Helísek; v rámci výstavby bytového domu Škodák umístění přípojek splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu a kabelu NN do pozemku p.č. 643/1 dle předložené projektové dokumentace; v návaznosti na žádost společnosti Vodní doprava s.r.o. ze dne pronájem částí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice p.č. 1935/1 a p.č. 368 o úhrnné výměře cca 368 m 2 (pozemky v blízkosti Baťova kanálu, v ul. Bzenecká, místech, kde se nachází stávající provozovna Mgr. Petra Antoše), dle výše uvedené žádosti na dobu 1 roku za cenu Kč; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení stavebního objektu SO 04 elektrické přípojky NN na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku 5/2012 města v rámci stavby Rekonstrukce PZS v km 7,087 trati Rohatec - Veselí nad Moravou na pozemcích p.č. 789/1, 789/256, 2011/1 a 3121 mezi městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako oprávněným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Novák na pozemku KN p.č. 2861/423 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Svoboda na pozemku KN p.č. 2425/11 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Brožek na pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Višňová, smyčka NN, Sochor na pozemku KN p.č. 2861/384 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; výzvu k podání nabídky na poskytnutí investičního úvěru na předfinancování a dofinancování akce STRÁŽNICE - OBNO- 3

4 VA ul. KOSTELNÍ pro pěší a cyklisty - napojení na síť stezek Cyklo for regio při Baťově kanále, předpokládaná cena zakázky ve výši 7 mil. Kč, splatnost úvěru , zajištění úvěru blankosměnkou nebo bez zajištění; s ohledem na průběh plavební sezony zpětvzetí výpovědi z nájmu výletního prámu Danaj (účinnost od do ); výpověď z nájmu provozovateli výletního prámu Danaj, která bude podána v měsíci dubnu 2012 s účinností od (po dobu 6 měsíců); 3) neschvaluje 13 - v rámci výstavby bytového domu Škodák umístění dešťové kanalizace a zásakových krechtů do pozemku p.č. 643/1, 812/1, umístění zeleně do pozemku p.č. 812/1, umístění ohrazeného stání pro kontejnery na pozemku 812/1 dle předložené projektové dokumentace; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 88 - dohodu o spolupráci mezi městem Strážnice a Vítězslavem Chromkem při pořádání koncertu Jaromíra Nohavici (Pod širým nebem 2012) dne v amfiteátru Zámek ve Strážnici; 5) ukládá 71 - na základě návrhů členů stavební komise sestavit grafický plán nových parkovacích míst ve městě Strážnice. Termín: Odpovídá: Jiří Slezák Informace z městského úřadu Ze sociální oblasti Veřejná služba ve Strážnici Během celého měsíce března 2012 nastoupilo do práce ve veřejné službě postupně celkem 24 uchazečů o zaměstnání. Z toho čtyři z různých důvodů ukončili činnost ve VS (stav byl doplněn novými členy). Pokud uchazeč o zaměstnání ukončí práci ve veřejné službě, nebo je s ním práce ukončena ze strany realizátora veřejné služby pro jeho pracovní nekázeň, má realizátor veřejné služby ze zákona (z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) povinnost oznámit tuto skutečnost na předepsaném formuláři úřadu práce. Úřad práce zahájí s tímto uchazečem správní řízení, během něhož zjišťuje důvody ukončení práce ve veřejné službě uchazečem, nebo ukončení práce ve VS realizátorem veřejné služby. Výsledkem správního řízení může být i vyřazení uchazeče z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Vzhledem k tomu, že nová evidence na ÚP je možná až po 6 měsících, nastává pro nezaměstnaného občana náročné období. Má totiž ze svého příjmu, který se rovná nule, uhradit zdravotní pojištění za sebe, které v současné době činí Kč 1.080,- měsíčně (pokud není podnikatelem, tam jsou sazby jiné), má se živit, šatit a hradit náklady na bydlení. Vezmeme-li v úvahu dávku v hmotné nouzi příspěvek na živobytí jednotlivce, chybí takovému jednotlivci Kč 3.410,- měsíčně, které by ze systému hmotné nouze pobíral, pokud by splňoval všechny podmínky proto, aby v hmotné nouzi byl, nejdůležitější z nich je evidence na ÚP. Bráno z tohoto úhlu pohledu vykonává jednotlivec veřejnou službu (20 hodin měsíčně) za Kč 1.080,- (zdravotní pojištění, které za něj hradí ÚP, když je evidovaný) a Kč 3.410,- (dávka PnŽ ze systému hmotné nouze, která mu náleží, když je evidovaný na ÚP a zároveň 4 5/2012

5 splňuje ostatní zákonné podmínky pro to, aby v hmotné nouzi byl), celkem Kč 4.490,- měsíčně. Kromě toho hrozí velké nebezpečí exekuce, pokud občanovi bude vznikat dluh např. na zdravotním pojištění, který nebude moci hradit. Jak je všeobecně známo, exekucí se dluh velice prodraží a navýší. Člověk může přijít v exekuci i o majetek. Je jistě pravda, že by každý raději měl vyhovující zaměstnání než práci ve veřejné službě. Ale na druhé straně, když už ve veřejné službě pracuje, vyplatí se pracovat dobře. Dobrá práce je vždy oceněna i okolím, těžko totiž na osobní prestiži někomu přidá polovičatá práce, na kterou pak všichni poukazují. Jsou pracovníci ve veřejné službě, kteří pracují velmi zodpovědně, doufejme, že takto budou v brzké době pracovat všichni. Jedna pracovnice veřejné služby vznesla dotaz, zda by si mohla odpracovat veřejnou službu ve Strážnici jinak než úklidem města. Odpověď zní, že mohla. Je třeba se obrátit na úřad práce, kde je evidovaná, ten pak sepíše smlouvu o veřejné službě se subjektem, který je ochoten pracovníka veřejné služby přijmout. Podmínkou je, aby práce veřejné služby nevedla k soukromému zisku. Např. pracovníci ve veřejné službě nemohou zdarma pracovat u podnikatele jako výrobní dělníci, protože takto by mu vytvářeli jeho zisk. Veřejná služba musí pracovat ve veřejném zájmu, úřad práce dobře zná všechny podmínky. Dále pak může, pokud bude chtít, pracovník ve veřejné službě s trvalým bydlištěm v jedné obci odpracovat své hodiny i u nějakého realizátora veřejné služby v jiné obci. To vše se nasmlouvá prostřednictvím úřadu práce, pokud pracovník k tomu dá podnět. Helena Tomčalová sociální pracovnice MěÚ Strážnice Městská policie informuje V měsíci květnu a červnu provede MěÚ - stavební úřad Strážnice (cestou MěP) kontrolu označení budov čísly popisnými (evidenčními). V rámci této kontroly bude prověřeno i označení ulic tabulkami s jejich názvy. Pozn.: 31 a 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví povinnost vlastníkům nemovitosti označit na svůj náklad budovu číslem popisným nebo evidenčním určeným MěÚ a udržovat je v řádném stavu. Nesplnění této povinnosti lze postihnout dle 47 b odst.1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, kdy obec může uložit pokutu až do výše Kč. Zdeněk Grulich Odbor technických služeb V návaznosti na jarní údržbu města Strážnice odbor technických služeb (mimo běžné údržby města) postupně opravuje prosedlé dešťové vpusti na místních komunikacích. Zároveň v rámci příprav na nadcházející turistickou sezonu pracovníci odboru a veřejné služby provedli úpravu terénu okolo mostů přes Baťův kanál. Konkrétně se jedná o most Orlé a most ve Starém městě. Součástí těchto úprav bylo i natření zábradlí a ostatních kovových konstrukcí výše uvedených mostů. Ladislav Sovič Odbor investic a správy budov Počátkem dubna byly zahájeny práce na rekonstrukci terasy kulturního domu Strážničan. Tyto práce budou probíhat do června Po dobu rekonstrukce upozor- 5/2012 5

6 ňujeme občany, že přístup do budovy KD bude i přes určitá omezení zajištěn, v krajním případě bočním vchodem. Dále upozorňujeme případné návštěvníky na to, že prostor terasy je bedlivě sledován jak příslušníky městské policie, tak Policií ČR, a to z důvodu vandalismu probíhajícího právě na terase KD. V měsíci březnu tohoto roku byla dokončena I. etapa opravy kaple sv. Rocha, kdy se provedly opravy vstupní části, zvonice, zastřešení, celkové opravy omítek a došlo k vybudování funkčních okapových chodníků a nátěru fasády. V současné době se připravují podklady k podání žádosti o dotaci z fondu ministerstva kultury na II. etapu, kdy by mělo dojít k opravě zadní části kaple. Zahájení prací na obnově ulice Kostelní se předpokládá v první polovině měsíce května. Akce by měla být hotova do konce července tohoto roku. O průběhu výstavby Vás budeme nadále informovat. V současné době náš odbor spolupracuje na vyřizování nezbytných podkladů k provedení opravy Hotařské búdy ve vinohradech a opravy sklepa strážnického městského muzea tak, aby tyto práce proběhly nejpozději v letních měsících tohoto roku. V rámci opravy komunikace a chodníků v ulici Nová se dokončují přípravné práce tak, aby i zde mohlo dojít k zahájení této akce nejpozději v květnu tohoto roku. Dokončení se předpokládá v srpnu O dalším průběhu Vás taktéž budeme informovat. Ing. Petr Helísek Vycházka do městského lesa Mandát Letošní vycházky do Mandátu se zúčastnilo okolo sedmdesáti občanů, což je potěšující znamení, že zájem o přírodu a strážnický historický majetek stále trvá, dokonce i vzrůstá. V lese v roce 2011 proběhla výsadba, jejímž úkolem byla rekonstrukce porostů nepůvodního smrku a vytvoření bělokarpatské louky. Odbornou část tohoto problému vysvětlil přítomným hajný pan D. Čada, který řídil výsadbu a lesní práce s tím spojené. Botanický výklad poskytla RNDr. I. Jongepierová a její manžel ing. J. Jongepier, kteří nás po cestě upozorňovali na porost v nejnižším patře lesa, který je však bohužel značně devastován vlivem oborního chovu zvěře. Naší nadějí na obnovu lesa jsou nově vytvořená a oplocená políčka s výsadbou a v budoucnosti jiný způsob užívání lesa. Procházka lesem probíhala v přátelském duchu a její závěr směřoval k chatě Šohajka. Díky spolupráci s místním hasičským sborem, jehož členové přivezli občerstvení, uvařili čaj a nachystali ohniště k opékání špekáčků, pokračovala družná zábava. Zhodnotili jsme všechno, co jsme při této vycházce viděli, a také to, co bychom si do budoucna velmi přáli: aby strážnický les sloužil ke skutečnému prospěchu všech občanů. Součástí této zprávy je i několik záběrů z fotodokumentace účastníků, z nichž převážnou část pořizovala paní Slávka Svobodová. Všem, kteří se podíleli na tomto pěkném odpoledni, ať už jako zájemci o přírodu nebo nezištní odborní průvodci, patří poděkování a pozvání: příští rok na shledanou opět v Mandátu. Za pracovní skupinu pro hospodaření s lesním majetkem Hana Kosířová 6 5/2012

7 Tagg infosystém ve Strážnici a okolí Na procházku po městě, okolních obcích i krajině je možno se připravit hned několika způsoby. Je potřeba zjistit, jaké zajímavosti se v dané lokalitě nabízejí a kde se nacházejí. K tomu nám pomáhají nejrůznější tištěné propagační materiály, mapy a informace, které můžeme získat z internetu. Stává se však, že se i na místě samotném potřebujeme něco doplňujícího dozvědět. Toto se dlouhodobě řeší umisťováním klasických informačních tabulí přímo v terénu a nově službou přes mobilní telefony, které mají v sobě zabudovaný fotoaparát a mají přístup na internet. Použitá technologie, tzv. beetaggové stezky, funguje na principu schopnosti přečíst prostřednictvím mobilního telefonu 2D čárkový kód, tzv. tagg, a přenést se přes něj na webovou stránku s doplňujícími informacemi. Beetaggová stezka je tedy naučná stezka, podél které jsou na různých místech umístěny kartičky s taggy a daty GPS, přičemž jedna kartička odkazuje na kartičku další. Aby se technologie dala použít, je nutno si do mobilního telefonu nejprve zdarma stáhnout jednoduchý software z Poté vyfotit čárkový kód (některé telefony již mají čtečku kódů zabudovanou) a přes tuto aplikaci se nasměrovat na cz/xxx (xxx = identifi kační číslo místa, kde se nacházíte). Na webové adrese bez identifi kačního čísla je možno se dozvědět, která místa se do projektu v rámci celé České republiky zapojila. Konkrétně Strážnicko lze najít na adrese: Tuto beetaggovou stezku připravilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty se sídlem ve Veselí nad Moravou. Přímo ve Strážnici lze najít kartičky s kódy na těchto stanovištích: Strážnické Pomoraví (připevněná na stromě u kempu), Verbuňk (na panelu u skanzenu), Židé ve Strážnici (elektrická skříň u synagogy), Komenský ve Strážnici (na náměstí na Vinařském panelu), Strážnický ornament, Vítejte ve Strážnici (TIC Strážnicko), Lidové malérečky (nádraží Strážnice) a Neklidná hranice (strom u Skalické brány). Mikroregion Strážnicko ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty v rámci rozvoje cestovního ruchu v současné době pracuje na dalších doplňujících beetaggových stezkách na Strážnicku (Uprkova naučná stezka, Stezka strážnickým Pomoravím, Oskerušová stezka, Strážnickými vinohrady, Bělokarpatská stezka a Okolo Radějova). Má zde být rozmístěno 30 beetaggových značek. V rámci obnovy těchto značek i značek klasických MAS Strážnicko zažádalo o dotaci z Programu rozvoje venkova, kdy garantem programu je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Lenka Gronská, TIC Strážnicko Svoz odpadu na měsíc květen 2012 Papír (modré pytle): 15. května 2012 Plast (žluté pytle): května 2012 Jarní akce BIO ODPAD se podařila V sobotu 14. dubna 2012 město Strážnice vyšlo vstříc svým spoluobčanům a nabídlo možnost bezplatného uložení biologických odpadů (ořezané větve, klestí, suchá trá- 5/2012 7

8 va atd.), které vznikají při jarním úklidu předzahrádek, zahrádek, veřejných ploch a domácností. Ve městě byly celkem na šesti stanovištích od rána až do odpoledne umístěny velkoobjemové kontejnery technických služeb, které občané postupně plnili BIO odpadem za dohledu strážníků městské policie (z důvodu kontroly ukládání pouze tohoto druhu odpadu). Celkem bylo naplněno 13 ks kontejnerů a na další zpracování tak odvezeno 7,04 tun BIO odpadu. Nejaktivněji k této akci přistoupili občané z lokality u Skalické brány a Ořechovka, kde bylo naplněno nejvíce kontejnerů BIO odpadem. Myslíme si, že tato akce stojí za úsilí spojené s její realizací a ve městě vyvolala určitě kladnou odezvu u občanů. Z rozpočtových prostředků město při ní vynaložilo celkem Kč. Jsme přesvědčeni, že jsme smysluplným způsobem přispěli ve prospěch zlepšení a zkrášlení života v našem městě. Ing. Jaromír Michálek Společenská kronika Dne 25. dubna to byl právě rok, co zemřel František Cundrla Možná i denně vám utkví pohled na obrazu nebo kolorované kresbě Františka Cundrly. Jak by ne, když visí u vás doma, u známých, ve veřejných institucích. Oko potěší, srdce zahřeje, říkávali staří lidé o krásnu. Františkův umělecký rukopis v průběhu let méně i více abstraktní byl obsahově výstižný, zachycoval především milovanou Strážnici a její nejen vinohrady barvité okolí. City a pocity nanášel do svých krajinomaleb i zátiší a kolorovaných perokreseb historických památek města. Bohatou místní folklorní tradici vyjadřoval lehkým jakoby neukončeným tahem pera, jenž napověděl víc, než se zdálo. Obklopeni jeho tvůrčím odkazem na okamžik zapomeneme, že už tu není. Určitě je nás hodně, komu ještě ze srdce nevypadl a zdá se, že díky svým obrazům osloví i ty, co přijdou po nás. Za všechny přátele redakce zpravodaje 8 5/2012

9 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Velikonoční tvoření s předškoláky Mgr. V. Tihlaříková Těsně před Velikonocemi proběhlo na naší škole druhé setkání s předškoláky. Tentokrát si děti vyráběly velikonočního beránka, slepičku, zajíce a zdobily papírová vajíčka. Zábavnou formou si procvičovaly jemnou motoriku - to, co budou muset v 1. třídě dobře ovládat. Při tom všem jim ochotně pomáhali žáci 5. třídy. Rodiče si mezi tím v příjemném prostředí družiny povídali u kávy s panem ředitelem. Poslední setkání proběhne v 15 hodin. Pro děti bude připravena dětská olympiáda, kde si zasoutěží a zasportují. Rodiče dostanou informace o potřebných pomůckách do školy na první třídní schůzce. Sportovní soutěže Mgr. R. Lanová V rámci zvyšování sportovních aktivit na školách zorganizovalo Ministerstvo školství turnaj ve florbalu. Naše škola se přihlásila k pořadatelství i vzhledem k tomu, že za dlouholeté pořádání turnajů v rámci AŠŠK jsme obdrželi profesionální mantinely a světelnou tabuli. O Pohár ministra školství se utkalo celkem 7 škol: ZŠ M. K. a ZŠ Školní Strážnice, ZŠ Bzenec, ZŠ Milotice, ZŠ Církevní Veselí, ZŠ Hutník Veselí, ZŠ Dambořice. Do okresního kola postoupily školy ze Bzence a Hutníku. Velická laťka Mgr. R. Lanová Tradiční soutěž ve skoku vysokém ve Velké nad Veličkou se konala Naši školu reprezentovala dvě družstva a získala velmi pěkné 2. místo. V jednotlivcích pak uspěli tito borci: 1. místo st. žáci Tomáš Mikulka 165 cm, 2. místo David Kýr 160 cm, ml. žáci Petr Kvapil 140 cm, Markéta Otevřelová 125 cm, 4. místo Martin Janča 135 cm. 5/2012 9

10 Okresní kolo v košíkové ve Strážnici Mgr. R. Lanová se na naší škole uskutečnilo okresní kolo v košíkové mladších žáků. Výsledky: 1. Gymnázium Kyjov 2. ZŠ Dolní Bojanovice 3. ZŠ a MŠ Lipov 4. ZŠ Školní Strážnice 5. ZŠ Vančurova Hodonín Poděkování patří všem žákům za vzornou reprezentaci naší školy ve všech soutěžích a rovněž panu učiteli Běhalovi za organizaci a pořadatelství. Více na Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Velikonoční dílna proběhla ve školní družině Hana Hatalová Školní družina při naší základní škole uspořádala v době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 5. dubna 2012 v prostorách družiny den plný kreativní činnosti - Velikonoční dílnu. Děti si s nadšením vyrobily velikonoční přáníčka, zdobily si vajíčka, zápichy - ovečky, kuřátka a jiné velikonoční ozdoby. Věříme, že se dětem dopoledne strávené ve školní družině líbilo a že se všichni naladili na pondělní pomlázku. V pěvecké soutěži se prokázala kvalita zpěvu Mgr. Zdeněk Musil V úterý 27. března proběhlo v Hovoranech okresní kolo pěvecké soutěže Skřivánci ze Slovácka. Z naší školy soutěžily v mladší kategorii tyto žákyně: Kateřina Múčková, Natálie Prečanová, Anna Stoláriková, Magdalena Lžičařová. V kategorii starších žákyň: Veronika Brydláková a Kristýna Lípová. Na krásném 3. místě se umístily Kateřina Múčková (1. třída) a Magdalena Lžičařová (3. třída). V kategorii starších žákyň Kristýna Lípová (8. A) obsadila 2. místo a Veronika Brydláková (7. B) dostala zvláštní cenu poroty. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme, ať jim to nadále zpívá stále tak dobře, jak se na správné skřivánky sluší a patří. 10 5/2012

11 V náročné soutěži jsme postoupili do krajského kola Mgr. Ludmila Rosíková Velikonoční úterý 10. dubna 2012 bylo pro žáky základních škol a víceletých gymnázií našeho okresu soutěžní. V ZŠ Hutník ve Veselí nad Moravou se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády, letos na téma Vztahy mezi organismy. Biologická olympiáda je náročná soutěž, má tři části: první je test znalostí, ve druhé části žáci poznávají rostliny a živočichy a třetí část je praktická práce s mikroskopem. V tomto roce naši školu úspěšně zastupovali dva žáci: Jiří Kubálek (7. B) a Marie Hrdoušková (7. A), která si přivezla krásné 2. místo s postupem do krajského kola. Blahopřejeme! Výsledky testů Kalibro potvrdily dobrou kvalitu vzdělávání ředitel školy V lednu letošního roku se žáci 9. tříd opět zúčastnili v rámci vlastního hodnocení školy tradičních vědomostních testů Kalibro Celkové výsledky v testech zaslané koncem března potvrdily vynikající (v českém jazyce a matematice) nebo velmi dobrou (v anglickém jazyce) úroveň znalostí našich absolventů. Divadlo OSMA Pozvánka Ob anské sdružení OSMA ve spolupráci se ZŠ M. Kude íkové Strážnice Vás srde n zve do víceú elové spole enské místnosti o. s. OSMA (první patro budovy 1. stupn ) na hudebn dramatické vystoupení v rámci akce Pod Bílou v ží nazvané Král vodník, které prob hne 1. ervna v hodin. Vystoupení p ipravili lenové dramatického kroužku u p íležitosti Mezinárodního dne d tí. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 5/

12 ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO PRAŽEC - tvo ivé víkendy pro dosp lé: Fimo KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT! Kde: keramická dílna DDM. Cena jedné lekce iní 350 K. Za átek: v 9 hodin. Zájemci se musí p ihlásit p edem, akce je kapacitn omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová SO VÍTÁNÍ JARA S TÁBORÁKEM Kde: areál DDM Strážnice. Za átek: od 16 hodin. Vstupné: 20 K Co Vás eká? Hry, sout že a celý program zakon ený táborákem s opékáním špeká k za hudebního doprovodu. Vedoucí akce: Marie Flašarová NE AKADEMKA DOME KU P ehlídka innosti Domu d tí a mládeže Strážnice - vystoupení zájmových útvar a jako host vystoupí tane ní kroužek Pusinky ze Sudom ic a step ze Strážnice. Místo konání: KD STRÁŽNI AN. Za átek: v 15 hodin. Vstupné: 30 K (rodinné 60 K, všechny vstupenky jsou slosovatelné). Pro leny kroužku p i Dome ku vstupenky ZDARMA. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci osobn nebo na tel Vedoucí akce: Marie Flašarová P IPRAVUJEME NA ERVEN PRAŽEC tvo ivé víkendy pro dosp lé: mozaika KUNOVSKÉ LÉTO v Kunovicích doprovodný program pro d ti D TSKÁ STRÁŽNICE 2012 doprovodný program pro d ti. LÉTO S DOME KEM poslední volná místa!!! LT Dzbel u Olomouce RYCHLÉ ŠÍPY Dobrodružství, kamarádství, krásná p íroda... Pro d ti od 7 do 17 let Termín: Cena: K / 14 dn Ubytování: stanový tábor Hlavní vedoucí: Roman Bebi Zemánek ECKO: CHALKIDIKI Sarti rezidence Baraguda Ozdravný pobyt pro rodiny s d tmi a další zájemce. KDY: / CENA: K / 12 dn Cena zahrnuje: ubytování ve studiích s kompletn vybaveným kuchy ským koutem, sprcha, WC, balkon, spot eba energie, vody a plynu, doprava lux busem, cenu za svoz, povinné pojišt ní proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: pojišt ní. P ihlášky a informace: DDM Strážnice, tel Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová, tel Bližší informace o kroužcích, akcích, táborech a ozdravném pobytu u mo e najdete na našich webových stránkách: 12 5/2012

13 DDM Strážnice Dům dětí a mládeže, Radějovská 848, Strážnice Vzdělávací projekt DDM Strážnice pokračuje Grantový projekt OPVK Rozšiřování kompetencí pedagogů v rámci zvyšování kvality a efektivity vzdělávání, jejž realizuje DDM Strážnice, pokračuje v květnu dalšími dvěma semináři. První z nich s názvem Rizikové chování proběhne pod vedením Mgr. Rastislava Jankuli, psychoterapeuta, poradce v oblasti mezilidských vztahů a léčby závislostí, autora řady vzdělávacích a preventivních programů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. Seminář je určen pro ředitele škol a školských zařízení a školní metodiky prevence. Druhý seminář lektorovaný Mgr. Pavlem Rampasem Zážitková pedagogika se bude konat Mgr. Pavel Rampas je konzultant, lektor a metodik vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblasti zážitkové pedagogiky a projektového vyučování. Je rovněž vlastníkem známé vzdělávací společnosti Midas. Seminář zaměřený na přípravu a vedení zážitkových aktivit je určen pro všechny pedagogy volného času, pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vedoucí zájmových kroužků a školních klubů a vychovatele školských zařízení. Brzy bude do všech škol a školských zřízení Strážnice a okolí distribuován katalog s kompletní nabídkou kurzů a seminářů realizovaných v rámci projektu. Připomínáme, že všechny semináře se konají v prostorách Domečku, začínají v 9.00, jsou akreditované MŠMT ČR. Všechny semináře jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Bližší informace naleznete na Bc. Martin Zemánek odborný pracovník 5/

14 Rodinné centrum Strážnice o.s. Máte možnost přihlásit se na LETNÍ TÁBORY, KURZY PŘÍPRAVY K PORODU, MANŽELSKÉ VEČERY Připravujeme: PŘÍMĚSTSKÝ DENNÍ TÁBOR VÝZVA pro ty, kteří by měli chuť si zahrát - a vůbec znovuobnovit STRÁŽNICKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO První setkání v pátek od hod. v klubovně nad tělocvičnou ZŠ M. K. nebo za příznivého počasí na Zahradě u sv. Martina u táboráčku mob (facebook Rodinné Centrum Strážnice) Sport Florbal ve Strážnici a okolí Florbal je v našem městě více a více populární a zájem o tento sport vzrůstá nejen u nás, ale i v okolních městech a obcích. Náš oddíl je pod sokolskou organizací, která se 14 5/2012

15 stará nejen o sportovní vyžití dětí, mládeže a dospělých občanů města. Vyspělost dětí a zkušenosti v tomto sportu jsou zde podle mě na velmi vysoké úrovni. Florbalový oddíl se účastní táborů a soustředění s ostatními sportovci, tréninky probíhají i mimo tělocvičnu. A vy, kdo se chcete naučit tento mladý sport, ať jste ze Strážnice nebo z blízkého okolí i z větší dálky - neváhejte a navštivte jakýkoliv náš trénink. Stačí se přijít podívat do tělocvičny a rozhodnout se! Lukáš Sklenský T. J. Sokol Strážnice nabízí - fl orbalové oddíly elévů, mladších a starších žáků - cvičení všestrannosti dětí a zdravotní cvičení seniorů - pronájem cvičebních pomůcek a venkovního hřiště a klubovny za KD Strážničan Akce T. J. Sokol Strážnice - nácvik na Všesokolský slet v Praze zájezd na fi nále extraligy Praha - turnaj elévů, mladších a starších žáků - spolupořadatel fl orbalového turnaje pro děti z dětských domovů - atletické závody - otevřený fl orbalový trénink. Více na Kultura ve městě 5/

16 Městské muzeum ve Strážnici Vás srdečně zve na výstavu Práce studentů Střední odborné školy oděvní Strážnice 18. dubna 13. června 2012 Muzeum je otevřeno: úterý - pátek: 8-11, hod. ne: hod. Vstupné: 30, 20 Kč 16 5/2012

17 NÚLK pořádá ve skanzenu Abecedu řemesel Ve dnech pořádá Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu akci pod názvem Abeceda řemesel. Je to pořad zaměřený na ukázky rukodělné výroby, řemesel, prací a činností spojených s tradičním hospodářstvím. Každý rok je program tematicky zaměřen na určité vybrané tradiční výrobní materiály. V letošním roce bude prezentováno zpracování kůže a hlíny. V rámci programu tedy bude k vidění např. činění kůží, práce kožešníka, oprava a hotovení obuvi, ukázka výroby opasků či bičů. Práce s hlínou pak bude zastoupena výrobou nepálených cihel, výrobky z keramiky, používání hliněné omítky a další. Všechny předváděné činnosti bude doprovázet odpovídající výklad. Pro děti budou připraveny také zajímavé hry nebo pracovní dílny. Řemesla budou předváděna výrobci, naší snahou je však děti maximálně zapojit a umožnit jim přímou zkušenost a kontakt s výrobní činností a materiálem. Připraveno tedy bude několik stanovišť, kde si budou moci děti, ale i jejich doprovod, některé méně náročné techniky vyzkoušet, popř. si nějakou drobnost samy vyrobit. Čtvrtek a pátek v čase od 8:00 do 13:00 hod. je určen objednaným školním výpravám. Sobotní program bude obohacen o jarmark tradičních řemesel, ochutnávku vín i tradiční domácí pokrmy. Občerstvení zajištěno. V sobotu 9:00 16:00 hod. je program určen veřejnosti. Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 6-15 let 40 Kč, důchodci 40 Kč rodinné 180 Kč Více informací na Městská knihovna při KD Strážničan Večer s Andersenem v knihovně V pátek 30. března 2012 byl pro děti v knihovně připraven Večer s Andersenem. Možná si řeknete, proč večer, když po celé republice se už od roku 2000 každoročně koná Noc s Andersenem? Nápad připravit pro děti alespoň večer vznikl kvůli tomu, že v knihovně zatím nemáme vhodné prostory pro nocování dětí, ale na druhou stranu jsme 5/

18 e tí, - s. e e y, k u tů e í - e ý - - á ci ní e n nechtěly strážnické děti připravit o možnost strávit v knihovně zajímavý čas. A máme za to, že se u nás dětem líbilo, i když nemohly přespat. Hlavním tématem byla spisovatelka Božena Němcová. Děti se dozvěděly jak o jejím životě, tak hlavně o pohádkách, které napsala. Ověřily si své znalosti klasických pohádek a namalovaly spoustu krásných obrázků. Neseděli jsme však pouze v knihovně. Udělali jsme si malou procházku do Turistického informačního centra Strážnicko, kde nám pracovnice Lenka Gronská vysvětlila, proč vlastně infocentrum ve Strážnici vzniklo a jaká je pracovní náplň pracovnice TIC. Poutavě povyprávěla nejen o památkách Strážnice, ale mluvila také o přírodních vzácnostech Strážnice a okolí, a dostala se dokonce i k vínu a kultuře ve městě. Nakonec děti obdarovala krásnými pohlednicemi s ilustracemi z knihy Město pod bílou věží od Jiřího Pajera, na které si děti samy daly razítka. Po návratu do knihovny jsme se pořádně posilnili, děti vyluštily křížovku a potom už na ně čekal závěr večera, který se jim líbil ze všeho nejvíc. S trochou napětí jsme se přesunuli do sklepních prostor kulturního domu, kde už na nás čekala sama paní Božena Němcová (Jiřina Motičáková). Přivítala děti a prozradila jim, že je pro ně připravena pohádková stezka odvahy. Ač některé z nich odvaha opouštěla, přece jen nakonec všichni zvládli projít tajemné prostory plné kreslených pohádek a nakonec se setkat s naší hodnou Babuškou Jaguškou (Rostislava Svobodová), která pro ně měla připravené slaďoučké perníčky. Jsme rády, že jsme mohly s dětmi strávit příjemný večer plný pohádek. Budeme se snažit připravit další zábavné akce pro všechny naše čtenáře. Alena Brhelová a Hana Somrová, Knihovnice Městské knihovny při KD Strážničan Velikonoční dílnička Ve čtvrtek 5. dubna 2012 proběhla v knihovně dílnička, kde jsme se učily plést z papírového pedigu. Paní Štukavcová předváděla pletení od počátečního balení ruliček až po hotové výrobky. Potěšil nás velký počet zájemkyň o tuto práci a jejich obdivuhodná zručnost. Odnášely si domů převážně košíčky a mimo to se podílely na výrobě knihovnického hada, který je k vidění v knihovně. Kdo si netroufl na pletení pedigu, učil se vyrábět kytičky z papíru technikou origami. Pro velký úspěch této akce jsme se rozhodly, že dílničky zopakujeme na podzim, kdy budeme plést adventní věnečky, stromečky nebo zvonky. Alena Brhelová a Hana Somrová, Knihovnice Městské knihovny při KD Strážničan 18 5/2012

19 Došlo do redakce Poděkování paní Heleně Tomčalové z MěÚ Ráda bych poděkovala paní Heleně Tomčalové ze sociálního odboru MěÚ ve Strážnici za její pomoc při řešení těžkých životních situací, které občas postihují nejen mě, ale i mnohé jiné obyvatele našeho města. Práce děvčat ze soc. odboru si velmi vážím pro jejich profesionalitu, lidský přístup a velkou snahu pomoci i nad rámec jejich pracovních povinností. Andrea Appelová Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj? Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již v roce Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o historii a folklor svého domova. Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo město, o kterých by se v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Strážnice. Stejně tak může být článek o Strážnici uveřejněn v některém z příštích vydání periodika. Malovaný kraj to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na kde jsou podrobnější informace o časopise, či na kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě. Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, Břeclav (tel ; Vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. i rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region. s z k p p š o m v d c a k č a k k s z p tu in s n n c z v o s J s,, d 5/

20 Kulturní dům Strážničan ve Strážnici Proběhla Přehlídka zpěváčků Strážnicka V neděli proběhla na KD Strážničan ve Strážnici Přehlídka dětských zpěváčků Strážnicka. K účasti bylo vybráno v předkolech na 30 dětí, které byly zařazeny do tří věkových kategorií. Z nejstarší kategorie (10 15 let) byli porotou vybráni tři postupující zpěváčci: 1. Nika Jamná (11 let) z FS Danájek, 2. Adéla Nedomová (12 let) z Purkyňova gymnázia Strážnice, 3. Lukáš Janík (10 let) z FS Danájek, Tito postoupili do regionální přehlídky Slovácka, v Lužicích u Hodonína. Také mezi účastníky v 1. a 2. kategorii zpívaly mnohé talentované děti, které jsou zárukou zpěvnosti na Strážnicku i v dalších letech. Zpěváčky doprovázela CM Krepina s primášem Víťou Bučkem a přestávky mezi kategoriemi vyplnily děti z tanečního souboru Danájek. Celou akci tentokrát připravilo spolu s KD Strážničan občanské sdružení Danájek s paní učitelkou Janou Hanákovou. Tatiana Pálenská 20 5/2012

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení z 8. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 8. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 8. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 4. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 178/8/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé K bodu

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 7. zasedání Rady města, konaného dne 11. 03. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod. Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Vladimír Vališ, František Illek, Jiří Beran, Hynek Čada, Josef Adámek,

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více