Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 5/2012 1

2 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání městské rady ze 37. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 88 - zápis z jednání stavební komise ze dne ; 2) schvaluje vybudování kabelové přípojky NN k areálu Autovrakoviště Strážnice na pozemcích města Strážnice za podmínky dodržení připomínek stavební komise dle bodu č.12 zápisu stavební komise ze dne (jedná se o uložení kabelu NN a betonových sloupů na pozemcích města, kabel bude upevněn přímo na sloupech); poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč Občanskému sdružení dětí a mládeže SARKANDER, pobočka Veselí nad Moravou, na akci Setkání mládeže děkanátu Veselí nad Moravou, která se uskuteční v termínu ve Strážnici; hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní škola Strážnice, Školní 283, Strážnice - zisk ve výši ,03 Kč, - Školní jídelna Preláta Horného Strážnice - zisk ve výši ,71 Kč, - Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice - zisk ve výši ,09 Kč, - Mateřská škola Strážnice - zisk ve výši 9 444,57 Kč, - Kulturní dům Strážničan ve Strážnici - zisk ve výši ,56 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola Strážnice, Školní 283, Strážnice do rezervního fondu ve výši ,03 Kč, do fondu odměn ve výši ,00 Kč, - Školní jídelna Preláta Horného Strážnice do rezervního fondu 2 147,71 Kč, do fondu odměn ve výši 8 590,00 Kč, - Základní škola M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,87 Kč, do fondu odměn ve výši ,22 Kč, - Mateřská škola Strážnice do rezervního fondu ve výši 9 444,57 Kč, - Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321, Strážnice zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,56 Kč použít na úhradu ztráty z předchozího roku; poskytnutí grantů v roce 2012: - Občanské sdružení dětí a mládeže Sarkander, oddíl Scarabeus Strážnice ve výši Kč, - Orel, jednota Strážnice ve výši Kč, - Tělocvičná jednota Sokol Strážnice ve výši Kč, - Tělocvičná jednota Jiskra Strážnice ve výši Kč (na základě pravidel platného Grantového programu, tj. nejvýše Kč na 1 vedoucího pracovníka ročně) poskytnutí fi nančního příspěvku organizacím: - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Veselí nad Moravou na činnost v roce 2012 ve výši 500 Kč, - LMK Strážnice na činnost v roce 2012 ve výši Kč, 2 5/2012

3 - Kynologický klub Strážnice na činnost v roce 2012 ve výši Kč, - Občanské sdružení S úsměvem na akci X. mezinárodní festival Na vodě Lučina 2012 ve výši Kč; nájem hrobového místa s platností od : - nájemné ve výši 8 Kč/m 2 /rok, - úhrada za služby spojené s nájmem ve výši 40 Kč/m 2 /rok; výroční zprávu o hospodaření školy včetně přijatých darů za rok 2011 příspěvkové organizace ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro úpravu sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 2012/4 v rámci akce: Strážnice, přípojka knn, Sedláková; v rámci akce Ulice Nová - komunikace, chodníky seznam přímo obeslaných fi rem (VHS Javorník - CZ s.r.o., MSO servis Kyjov, spol. s.r.o., Stavební společnost Kněždub, spol. s.r.o. a Artesia, spol. s.r.o.); současně schválila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Hana Kosířová, Ivo Lžičař, Miroslav Tlach, Ing. Petr Helísek; v rámci výstavby bytového domu Škodák umístění přípojek splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu a kabelu NN do pozemku p.č. 643/1 dle předložené projektové dokumentace; v návaznosti na žádost společnosti Vodní doprava s.r.o. ze dne pronájem částí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice p.č. 1935/1 a p.č. 368 o úhrnné výměře cca 368 m 2 (pozemky v blízkosti Baťova kanálu, v ul. Bzenecká, místech, kde se nachází stávající provozovna Mgr. Petra Antoše), dle výše uvedené žádosti na dobu 1 roku za cenu Kč; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení stavebního objektu SO 04 elektrické přípojky NN na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku 5/2012 města v rámci stavby Rekonstrukce PZS v km 7,087 trati Rohatec - Veselí nad Moravou na pozemcích p.č. 789/1, 789/256, 2011/1 a 3121 mezi městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako oprávněným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Novák na pozemku KN p.č. 2861/423 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Svoboda na pozemku KN p.č. 2425/11 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Brožek na pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Višňová, smyčka NN, Sochor na pozemku KN p.č. 2861/384 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; výzvu k podání nabídky na poskytnutí investičního úvěru na předfinancování a dofinancování akce STRÁŽNICE - OBNO- 3

4 VA ul. KOSTELNÍ pro pěší a cyklisty - napojení na síť stezek Cyklo for regio při Baťově kanále, předpokládaná cena zakázky ve výši 7 mil. Kč, splatnost úvěru , zajištění úvěru blankosměnkou nebo bez zajištění; s ohledem na průběh plavební sezony zpětvzetí výpovědi z nájmu výletního prámu Danaj (účinnost od do ); výpověď z nájmu provozovateli výletního prámu Danaj, která bude podána v měsíci dubnu 2012 s účinností od (po dobu 6 měsíců); 3) neschvaluje 13 - v rámci výstavby bytového domu Škodák umístění dešťové kanalizace a zásakových krechtů do pozemku p.č. 643/1, 812/1, umístění zeleně do pozemku p.č. 812/1, umístění ohrazeného stání pro kontejnery na pozemku 812/1 dle předložené projektové dokumentace; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 88 - dohodu o spolupráci mezi městem Strážnice a Vítězslavem Chromkem při pořádání koncertu Jaromíra Nohavici (Pod širým nebem 2012) dne v amfiteátru Zámek ve Strážnici; 5) ukládá 71 - na základě návrhů členů stavební komise sestavit grafický plán nových parkovacích míst ve městě Strážnice. Termín: Odpovídá: Jiří Slezák Informace z městského úřadu Ze sociální oblasti Veřejná služba ve Strážnici Během celého měsíce března 2012 nastoupilo do práce ve veřejné službě postupně celkem 24 uchazečů o zaměstnání. Z toho čtyři z různých důvodů ukončili činnost ve VS (stav byl doplněn novými členy). Pokud uchazeč o zaměstnání ukončí práci ve veřejné službě, nebo je s ním práce ukončena ze strany realizátora veřejné služby pro jeho pracovní nekázeň, má realizátor veřejné služby ze zákona (z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) povinnost oznámit tuto skutečnost na předepsaném formuláři úřadu práce. Úřad práce zahájí s tímto uchazečem správní řízení, během něhož zjišťuje důvody ukončení práce ve veřejné službě uchazečem, nebo ukončení práce ve VS realizátorem veřejné služby. Výsledkem správního řízení může být i vyřazení uchazeče z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Vzhledem k tomu, že nová evidence na ÚP je možná až po 6 měsících, nastává pro nezaměstnaného občana náročné období. Má totiž ze svého příjmu, který se rovná nule, uhradit zdravotní pojištění za sebe, které v současné době činí Kč 1.080,- měsíčně (pokud není podnikatelem, tam jsou sazby jiné), má se živit, šatit a hradit náklady na bydlení. Vezmeme-li v úvahu dávku v hmotné nouzi příspěvek na živobytí jednotlivce, chybí takovému jednotlivci Kč 3.410,- měsíčně, které by ze systému hmotné nouze pobíral, pokud by splňoval všechny podmínky proto, aby v hmotné nouzi byl, nejdůležitější z nich je evidence na ÚP. Bráno z tohoto úhlu pohledu vykonává jednotlivec veřejnou službu (20 hodin měsíčně) za Kč 1.080,- (zdravotní pojištění, které za něj hradí ÚP, když je evidovaný) a Kč 3.410,- (dávka PnŽ ze systému hmotné nouze, která mu náleží, když je evidovaný na ÚP a zároveň 4 5/2012

5 splňuje ostatní zákonné podmínky pro to, aby v hmotné nouzi byl), celkem Kč 4.490,- měsíčně. Kromě toho hrozí velké nebezpečí exekuce, pokud občanovi bude vznikat dluh např. na zdravotním pojištění, který nebude moci hradit. Jak je všeobecně známo, exekucí se dluh velice prodraží a navýší. Člověk může přijít v exekuci i o majetek. Je jistě pravda, že by každý raději měl vyhovující zaměstnání než práci ve veřejné službě. Ale na druhé straně, když už ve veřejné službě pracuje, vyplatí se pracovat dobře. Dobrá práce je vždy oceněna i okolím, těžko totiž na osobní prestiži někomu přidá polovičatá práce, na kterou pak všichni poukazují. Jsou pracovníci ve veřejné službě, kteří pracují velmi zodpovědně, doufejme, že takto budou v brzké době pracovat všichni. Jedna pracovnice veřejné služby vznesla dotaz, zda by si mohla odpracovat veřejnou službu ve Strážnici jinak než úklidem města. Odpověď zní, že mohla. Je třeba se obrátit na úřad práce, kde je evidovaná, ten pak sepíše smlouvu o veřejné službě se subjektem, který je ochoten pracovníka veřejné služby přijmout. Podmínkou je, aby práce veřejné služby nevedla k soukromému zisku. Např. pracovníci ve veřejné službě nemohou zdarma pracovat u podnikatele jako výrobní dělníci, protože takto by mu vytvářeli jeho zisk. Veřejná služba musí pracovat ve veřejném zájmu, úřad práce dobře zná všechny podmínky. Dále pak může, pokud bude chtít, pracovník ve veřejné službě s trvalým bydlištěm v jedné obci odpracovat své hodiny i u nějakého realizátora veřejné služby v jiné obci. To vše se nasmlouvá prostřednictvím úřadu práce, pokud pracovník k tomu dá podnět. Helena Tomčalová sociální pracovnice MěÚ Strážnice Městská policie informuje V měsíci květnu a červnu provede MěÚ - stavební úřad Strážnice (cestou MěP) kontrolu označení budov čísly popisnými (evidenčními). V rámci této kontroly bude prověřeno i označení ulic tabulkami s jejich názvy. Pozn.: 31 a 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví povinnost vlastníkům nemovitosti označit na svůj náklad budovu číslem popisným nebo evidenčním určeným MěÚ a udržovat je v řádném stavu. Nesplnění této povinnosti lze postihnout dle 47 b odst.1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, kdy obec může uložit pokutu až do výše Kč. Zdeněk Grulich Odbor technických služeb V návaznosti na jarní údržbu města Strážnice odbor technických služeb (mimo běžné údržby města) postupně opravuje prosedlé dešťové vpusti na místních komunikacích. Zároveň v rámci příprav na nadcházející turistickou sezonu pracovníci odboru a veřejné služby provedli úpravu terénu okolo mostů přes Baťův kanál. Konkrétně se jedná o most Orlé a most ve Starém městě. Součástí těchto úprav bylo i natření zábradlí a ostatních kovových konstrukcí výše uvedených mostů. Ladislav Sovič Odbor investic a správy budov Počátkem dubna byly zahájeny práce na rekonstrukci terasy kulturního domu Strážničan. Tyto práce budou probíhat do června Po dobu rekonstrukce upozor- 5/2012 5

6 ňujeme občany, že přístup do budovy KD bude i přes určitá omezení zajištěn, v krajním případě bočním vchodem. Dále upozorňujeme případné návštěvníky na to, že prostor terasy je bedlivě sledován jak příslušníky městské policie, tak Policií ČR, a to z důvodu vandalismu probíhajícího právě na terase KD. V měsíci březnu tohoto roku byla dokončena I. etapa opravy kaple sv. Rocha, kdy se provedly opravy vstupní části, zvonice, zastřešení, celkové opravy omítek a došlo k vybudování funkčních okapových chodníků a nátěru fasády. V současné době se připravují podklady k podání žádosti o dotaci z fondu ministerstva kultury na II. etapu, kdy by mělo dojít k opravě zadní části kaple. Zahájení prací na obnově ulice Kostelní se předpokládá v první polovině měsíce května. Akce by měla být hotova do konce července tohoto roku. O průběhu výstavby Vás budeme nadále informovat. V současné době náš odbor spolupracuje na vyřizování nezbytných podkladů k provedení opravy Hotařské búdy ve vinohradech a opravy sklepa strážnického městského muzea tak, aby tyto práce proběhly nejpozději v letních měsících tohoto roku. V rámci opravy komunikace a chodníků v ulici Nová se dokončují přípravné práce tak, aby i zde mohlo dojít k zahájení této akce nejpozději v květnu tohoto roku. Dokončení se předpokládá v srpnu O dalším průběhu Vás taktéž budeme informovat. Ing. Petr Helísek Vycházka do městského lesa Mandát Letošní vycházky do Mandátu se zúčastnilo okolo sedmdesáti občanů, což je potěšující znamení, že zájem o přírodu a strážnický historický majetek stále trvá, dokonce i vzrůstá. V lese v roce 2011 proběhla výsadba, jejímž úkolem byla rekonstrukce porostů nepůvodního smrku a vytvoření bělokarpatské louky. Odbornou část tohoto problému vysvětlil přítomným hajný pan D. Čada, který řídil výsadbu a lesní práce s tím spojené. Botanický výklad poskytla RNDr. I. Jongepierová a její manžel ing. J. Jongepier, kteří nás po cestě upozorňovali na porost v nejnižším patře lesa, který je však bohužel značně devastován vlivem oborního chovu zvěře. Naší nadějí na obnovu lesa jsou nově vytvořená a oplocená políčka s výsadbou a v budoucnosti jiný způsob užívání lesa. Procházka lesem probíhala v přátelském duchu a její závěr směřoval k chatě Šohajka. Díky spolupráci s místním hasičským sborem, jehož členové přivezli občerstvení, uvařili čaj a nachystali ohniště k opékání špekáčků, pokračovala družná zábava. Zhodnotili jsme všechno, co jsme při této vycházce viděli, a také to, co bychom si do budoucna velmi přáli: aby strážnický les sloužil ke skutečnému prospěchu všech občanů. Součástí této zprávy je i několik záběrů z fotodokumentace účastníků, z nichž převážnou část pořizovala paní Slávka Svobodová. Všem, kteří se podíleli na tomto pěkném odpoledni, ať už jako zájemci o přírodu nebo nezištní odborní průvodci, patří poděkování a pozvání: příští rok na shledanou opět v Mandátu. Za pracovní skupinu pro hospodaření s lesním majetkem Hana Kosířová 6 5/2012

7 Tagg infosystém ve Strážnici a okolí Na procházku po městě, okolních obcích i krajině je možno se připravit hned několika způsoby. Je potřeba zjistit, jaké zajímavosti se v dané lokalitě nabízejí a kde se nacházejí. K tomu nám pomáhají nejrůznější tištěné propagační materiály, mapy a informace, které můžeme získat z internetu. Stává se však, že se i na místě samotném potřebujeme něco doplňujícího dozvědět. Toto se dlouhodobě řeší umisťováním klasických informačních tabulí přímo v terénu a nově službou přes mobilní telefony, které mají v sobě zabudovaný fotoaparát a mají přístup na internet. Použitá technologie, tzv. beetaggové stezky, funguje na principu schopnosti přečíst prostřednictvím mobilního telefonu 2D čárkový kód, tzv. tagg, a přenést se přes něj na webovou stránku s doplňujícími informacemi. Beetaggová stezka je tedy naučná stezka, podél které jsou na různých místech umístěny kartičky s taggy a daty GPS, přičemž jedna kartička odkazuje na kartičku další. Aby se technologie dala použít, je nutno si do mobilního telefonu nejprve zdarma stáhnout jednoduchý software z Poté vyfotit čárkový kód (některé telefony již mají čtečku kódů zabudovanou) a přes tuto aplikaci se nasměrovat na cz/xxx (xxx = identifi kační číslo místa, kde se nacházíte). Na webové adrese bez identifi kačního čísla je možno se dozvědět, která místa se do projektu v rámci celé České republiky zapojila. Konkrétně Strážnicko lze najít na adrese: Tuto beetaggovou stezku připravilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty se sídlem ve Veselí nad Moravou. Přímo ve Strážnici lze najít kartičky s kódy na těchto stanovištích: Strážnické Pomoraví (připevněná na stromě u kempu), Verbuňk (na panelu u skanzenu), Židé ve Strážnici (elektrická skříň u synagogy), Komenský ve Strážnici (na náměstí na Vinařském panelu), Strážnický ornament, Vítejte ve Strážnici (TIC Strážnicko), Lidové malérečky (nádraží Strážnice) a Neklidná hranice (strom u Skalické brány). Mikroregion Strážnicko ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty v rámci rozvoje cestovního ruchu v současné době pracuje na dalších doplňujících beetaggových stezkách na Strážnicku (Uprkova naučná stezka, Stezka strážnickým Pomoravím, Oskerušová stezka, Strážnickými vinohrady, Bělokarpatská stezka a Okolo Radějova). Má zde být rozmístěno 30 beetaggových značek. V rámci obnovy těchto značek i značek klasických MAS Strážnicko zažádalo o dotaci z Programu rozvoje venkova, kdy garantem programu je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Lenka Gronská, TIC Strážnicko Svoz odpadu na měsíc květen 2012 Papír (modré pytle): 15. května 2012 Plast (žluté pytle): května 2012 Jarní akce BIO ODPAD se podařila V sobotu 14. dubna 2012 město Strážnice vyšlo vstříc svým spoluobčanům a nabídlo možnost bezplatného uložení biologických odpadů (ořezané větve, klestí, suchá trá- 5/2012 7

8 va atd.), které vznikají při jarním úklidu předzahrádek, zahrádek, veřejných ploch a domácností. Ve městě byly celkem na šesti stanovištích od rána až do odpoledne umístěny velkoobjemové kontejnery technických služeb, které občané postupně plnili BIO odpadem za dohledu strážníků městské policie (z důvodu kontroly ukládání pouze tohoto druhu odpadu). Celkem bylo naplněno 13 ks kontejnerů a na další zpracování tak odvezeno 7,04 tun BIO odpadu. Nejaktivněji k této akci přistoupili občané z lokality u Skalické brány a Ořechovka, kde bylo naplněno nejvíce kontejnerů BIO odpadem. Myslíme si, že tato akce stojí za úsilí spojené s její realizací a ve městě vyvolala určitě kladnou odezvu u občanů. Z rozpočtových prostředků město při ní vynaložilo celkem Kč. Jsme přesvědčeni, že jsme smysluplným způsobem přispěli ve prospěch zlepšení a zkrášlení života v našem městě. Ing. Jaromír Michálek Společenská kronika Dne 25. dubna to byl právě rok, co zemřel František Cundrla Možná i denně vám utkví pohled na obrazu nebo kolorované kresbě Františka Cundrly. Jak by ne, když visí u vás doma, u známých, ve veřejných institucích. Oko potěší, srdce zahřeje, říkávali staří lidé o krásnu. Františkův umělecký rukopis v průběhu let méně i více abstraktní byl obsahově výstižný, zachycoval především milovanou Strážnici a její nejen vinohrady barvité okolí. City a pocity nanášel do svých krajinomaleb i zátiší a kolorovaných perokreseb historických památek města. Bohatou místní folklorní tradici vyjadřoval lehkým jakoby neukončeným tahem pera, jenž napověděl víc, než se zdálo. Obklopeni jeho tvůrčím odkazem na okamžik zapomeneme, že už tu není. Určitě je nás hodně, komu ještě ze srdce nevypadl a zdá se, že díky svým obrazům osloví i ty, co přijdou po nás. Za všechny přátele redakce zpravodaje 8 5/2012

9 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Velikonoční tvoření s předškoláky Mgr. V. Tihlaříková Těsně před Velikonocemi proběhlo na naší škole druhé setkání s předškoláky. Tentokrát si děti vyráběly velikonočního beránka, slepičku, zajíce a zdobily papírová vajíčka. Zábavnou formou si procvičovaly jemnou motoriku - to, co budou muset v 1. třídě dobře ovládat. Při tom všem jim ochotně pomáhali žáci 5. třídy. Rodiče si mezi tím v příjemném prostředí družiny povídali u kávy s panem ředitelem. Poslední setkání proběhne v 15 hodin. Pro děti bude připravena dětská olympiáda, kde si zasoutěží a zasportují. Rodiče dostanou informace o potřebných pomůckách do školy na první třídní schůzce. Sportovní soutěže Mgr. R. Lanová V rámci zvyšování sportovních aktivit na školách zorganizovalo Ministerstvo školství turnaj ve florbalu. Naše škola se přihlásila k pořadatelství i vzhledem k tomu, že za dlouholeté pořádání turnajů v rámci AŠŠK jsme obdrželi profesionální mantinely a světelnou tabuli. O Pohár ministra školství se utkalo celkem 7 škol: ZŠ M. K. a ZŠ Školní Strážnice, ZŠ Bzenec, ZŠ Milotice, ZŠ Církevní Veselí, ZŠ Hutník Veselí, ZŠ Dambořice. Do okresního kola postoupily školy ze Bzence a Hutníku. Velická laťka Mgr. R. Lanová Tradiční soutěž ve skoku vysokém ve Velké nad Veličkou se konala Naši školu reprezentovala dvě družstva a získala velmi pěkné 2. místo. V jednotlivcích pak uspěli tito borci: 1. místo st. žáci Tomáš Mikulka 165 cm, 2. místo David Kýr 160 cm, ml. žáci Petr Kvapil 140 cm, Markéta Otevřelová 125 cm, 4. místo Martin Janča 135 cm. 5/2012 9

10 Okresní kolo v košíkové ve Strážnici Mgr. R. Lanová se na naší škole uskutečnilo okresní kolo v košíkové mladších žáků. Výsledky: 1. Gymnázium Kyjov 2. ZŠ Dolní Bojanovice 3. ZŠ a MŠ Lipov 4. ZŠ Školní Strážnice 5. ZŠ Vančurova Hodonín Poděkování patří všem žákům za vzornou reprezentaci naší školy ve všech soutěžích a rovněž panu učiteli Běhalovi za organizaci a pořadatelství. Více na Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Velikonoční dílna proběhla ve školní družině Hana Hatalová Školní družina při naší základní škole uspořádala v době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 5. dubna 2012 v prostorách družiny den plný kreativní činnosti - Velikonoční dílnu. Děti si s nadšením vyrobily velikonoční přáníčka, zdobily si vajíčka, zápichy - ovečky, kuřátka a jiné velikonoční ozdoby. Věříme, že se dětem dopoledne strávené ve školní družině líbilo a že se všichni naladili na pondělní pomlázku. V pěvecké soutěži se prokázala kvalita zpěvu Mgr. Zdeněk Musil V úterý 27. března proběhlo v Hovoranech okresní kolo pěvecké soutěže Skřivánci ze Slovácka. Z naší školy soutěžily v mladší kategorii tyto žákyně: Kateřina Múčková, Natálie Prečanová, Anna Stoláriková, Magdalena Lžičařová. V kategorii starších žákyň: Veronika Brydláková a Kristýna Lípová. Na krásném 3. místě se umístily Kateřina Múčková (1. třída) a Magdalena Lžičařová (3. třída). V kategorii starších žákyň Kristýna Lípová (8. A) obsadila 2. místo a Veronika Brydláková (7. B) dostala zvláštní cenu poroty. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme, ať jim to nadále zpívá stále tak dobře, jak se na správné skřivánky sluší a patří. 10 5/2012

11 V náročné soutěži jsme postoupili do krajského kola Mgr. Ludmila Rosíková Velikonoční úterý 10. dubna 2012 bylo pro žáky základních škol a víceletých gymnázií našeho okresu soutěžní. V ZŠ Hutník ve Veselí nad Moravou se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády, letos na téma Vztahy mezi organismy. Biologická olympiáda je náročná soutěž, má tři části: první je test znalostí, ve druhé části žáci poznávají rostliny a živočichy a třetí část je praktická práce s mikroskopem. V tomto roce naši školu úspěšně zastupovali dva žáci: Jiří Kubálek (7. B) a Marie Hrdoušková (7. A), která si přivezla krásné 2. místo s postupem do krajského kola. Blahopřejeme! Výsledky testů Kalibro potvrdily dobrou kvalitu vzdělávání ředitel školy V lednu letošního roku se žáci 9. tříd opět zúčastnili v rámci vlastního hodnocení školy tradičních vědomostních testů Kalibro Celkové výsledky v testech zaslané koncem března potvrdily vynikající (v českém jazyce a matematice) nebo velmi dobrou (v anglickém jazyce) úroveň znalostí našich absolventů. Divadlo OSMA Pozvánka Ob anské sdružení OSMA ve spolupráci se ZŠ M. Kude íkové Strážnice Vás srde n zve do víceú elové spole enské místnosti o. s. OSMA (první patro budovy 1. stupn ) na hudebn dramatické vystoupení v rámci akce Pod Bílou v ží nazvané Král vodník, které prob hne 1. ervna v hodin. Vystoupení p ipravili lenové dramatického kroužku u p íležitosti Mezinárodního dne d tí. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 5/

12 ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO PRAŽEC - tvo ivé víkendy pro dosp lé: Fimo KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT! Kde: keramická dílna DDM. Cena jedné lekce iní 350 K. Za átek: v 9 hodin. Zájemci se musí p ihlásit p edem, akce je kapacitn omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová SO VÍTÁNÍ JARA S TÁBORÁKEM Kde: areál DDM Strážnice. Za átek: od 16 hodin. Vstupné: 20 K Co Vás eká? Hry, sout že a celý program zakon ený táborákem s opékáním špeká k za hudebního doprovodu. Vedoucí akce: Marie Flašarová NE AKADEMKA DOME KU P ehlídka innosti Domu d tí a mládeže Strážnice - vystoupení zájmových útvar a jako host vystoupí tane ní kroužek Pusinky ze Sudom ic a step ze Strážnice. Místo konání: KD STRÁŽNI AN. Za átek: v 15 hodin. Vstupné: 30 K (rodinné 60 K, všechny vstupenky jsou slosovatelné). Pro leny kroužku p i Dome ku vstupenky ZDARMA. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci osobn nebo na tel Vedoucí akce: Marie Flašarová P IPRAVUJEME NA ERVEN PRAŽEC tvo ivé víkendy pro dosp lé: mozaika KUNOVSKÉ LÉTO v Kunovicích doprovodný program pro d ti D TSKÁ STRÁŽNICE 2012 doprovodný program pro d ti. LÉTO S DOME KEM poslední volná místa!!! LT Dzbel u Olomouce RYCHLÉ ŠÍPY Dobrodružství, kamarádství, krásná p íroda... Pro d ti od 7 do 17 let Termín: Cena: K / 14 dn Ubytování: stanový tábor Hlavní vedoucí: Roman Bebi Zemánek ECKO: CHALKIDIKI Sarti rezidence Baraguda Ozdravný pobyt pro rodiny s d tmi a další zájemce. KDY: / CENA: K / 12 dn Cena zahrnuje: ubytování ve studiích s kompletn vybaveným kuchy ským koutem, sprcha, WC, balkon, spot eba energie, vody a plynu, doprava lux busem, cenu za svoz, povinné pojišt ní proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: pojišt ní. P ihlášky a informace: DDM Strážnice, tel Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová, tel Bližší informace o kroužcích, akcích, táborech a ozdravném pobytu u mo e najdete na našich webových stránkách: 12 5/2012

13 DDM Strážnice Dům dětí a mládeže, Radějovská 848, Strážnice Vzdělávací projekt DDM Strážnice pokračuje Grantový projekt OPVK Rozšiřování kompetencí pedagogů v rámci zvyšování kvality a efektivity vzdělávání, jejž realizuje DDM Strážnice, pokračuje v květnu dalšími dvěma semináři. První z nich s názvem Rizikové chování proběhne pod vedením Mgr. Rastislava Jankuli, psychoterapeuta, poradce v oblasti mezilidských vztahů a léčby závislostí, autora řady vzdělávacích a preventivních programů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. Seminář je určen pro ředitele škol a školských zařízení a školní metodiky prevence. Druhý seminář lektorovaný Mgr. Pavlem Rampasem Zážitková pedagogika se bude konat Mgr. Pavel Rampas je konzultant, lektor a metodik vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblasti zážitkové pedagogiky a projektového vyučování. Je rovněž vlastníkem známé vzdělávací společnosti Midas. Seminář zaměřený na přípravu a vedení zážitkových aktivit je určen pro všechny pedagogy volného času, pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vedoucí zájmových kroužků a školních klubů a vychovatele školských zařízení. Brzy bude do všech škol a školských zřízení Strážnice a okolí distribuován katalog s kompletní nabídkou kurzů a seminářů realizovaných v rámci projektu. Připomínáme, že všechny semináře se konají v prostorách Domečku, začínají v 9.00, jsou akreditované MŠMT ČR. Všechny semináře jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Bližší informace naleznete na Bc. Martin Zemánek odborný pracovník 5/

14 Rodinné centrum Strážnice o.s. Máte možnost přihlásit se na LETNÍ TÁBORY, KURZY PŘÍPRAVY K PORODU, MANŽELSKÉ VEČERY Připravujeme: PŘÍMĚSTSKÝ DENNÍ TÁBOR VÝZVA pro ty, kteří by měli chuť si zahrát - a vůbec znovuobnovit STRÁŽNICKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO První setkání v pátek od hod. v klubovně nad tělocvičnou ZŠ M. K. nebo za příznivého počasí na Zahradě u sv. Martina u táboráčku mob (facebook Rodinné Centrum Strážnice) Sport Florbal ve Strážnici a okolí Florbal je v našem městě více a více populární a zájem o tento sport vzrůstá nejen u nás, ale i v okolních městech a obcích. Náš oddíl je pod sokolskou organizací, která se 14 5/2012

15 stará nejen o sportovní vyžití dětí, mládeže a dospělých občanů města. Vyspělost dětí a zkušenosti v tomto sportu jsou zde podle mě na velmi vysoké úrovni. Florbalový oddíl se účastní táborů a soustředění s ostatními sportovci, tréninky probíhají i mimo tělocvičnu. A vy, kdo se chcete naučit tento mladý sport, ať jste ze Strážnice nebo z blízkého okolí i z větší dálky - neváhejte a navštivte jakýkoliv náš trénink. Stačí se přijít podívat do tělocvičny a rozhodnout se! Lukáš Sklenský T. J. Sokol Strážnice nabízí - fl orbalové oddíly elévů, mladších a starších žáků - cvičení všestrannosti dětí a zdravotní cvičení seniorů - pronájem cvičebních pomůcek a venkovního hřiště a klubovny za KD Strážničan Akce T. J. Sokol Strážnice - nácvik na Všesokolský slet v Praze zájezd na fi nále extraligy Praha - turnaj elévů, mladších a starších žáků - spolupořadatel fl orbalového turnaje pro děti z dětských domovů - atletické závody - otevřený fl orbalový trénink. Více na Kultura ve městě 5/

16 Městské muzeum ve Strážnici Vás srdečně zve na výstavu Práce studentů Střední odborné školy oděvní Strážnice 18. dubna 13. června 2012 Muzeum je otevřeno: úterý - pátek: 8-11, hod. ne: hod. Vstupné: 30, 20 Kč 16 5/2012

17 NÚLK pořádá ve skanzenu Abecedu řemesel Ve dnech pořádá Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu akci pod názvem Abeceda řemesel. Je to pořad zaměřený na ukázky rukodělné výroby, řemesel, prací a činností spojených s tradičním hospodářstvím. Každý rok je program tematicky zaměřen na určité vybrané tradiční výrobní materiály. V letošním roce bude prezentováno zpracování kůže a hlíny. V rámci programu tedy bude k vidění např. činění kůží, práce kožešníka, oprava a hotovení obuvi, ukázka výroby opasků či bičů. Práce s hlínou pak bude zastoupena výrobou nepálených cihel, výrobky z keramiky, používání hliněné omítky a další. Všechny předváděné činnosti bude doprovázet odpovídající výklad. Pro děti budou připraveny také zajímavé hry nebo pracovní dílny. Řemesla budou předváděna výrobci, naší snahou je však děti maximálně zapojit a umožnit jim přímou zkušenost a kontakt s výrobní činností a materiálem. Připraveno tedy bude několik stanovišť, kde si budou moci děti, ale i jejich doprovod, některé méně náročné techniky vyzkoušet, popř. si nějakou drobnost samy vyrobit. Čtvrtek a pátek v čase od 8:00 do 13:00 hod. je určen objednaným školním výpravám. Sobotní program bude obohacen o jarmark tradičních řemesel, ochutnávku vín i tradiční domácí pokrmy. Občerstvení zajištěno. V sobotu 9:00 16:00 hod. je program určen veřejnosti. Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 6-15 let 40 Kč, důchodci 40 Kč rodinné 180 Kč Více informací na Městská knihovna při KD Strážničan Večer s Andersenem v knihovně V pátek 30. března 2012 byl pro děti v knihovně připraven Večer s Andersenem. Možná si řeknete, proč večer, když po celé republice se už od roku 2000 každoročně koná Noc s Andersenem? Nápad připravit pro děti alespoň večer vznikl kvůli tomu, že v knihovně zatím nemáme vhodné prostory pro nocování dětí, ale na druhou stranu jsme 5/

18 e tí, - s. e e y, k u tů e í - e ý - - á ci ní e n nechtěly strážnické děti připravit o možnost strávit v knihovně zajímavý čas. A máme za to, že se u nás dětem líbilo, i když nemohly přespat. Hlavním tématem byla spisovatelka Božena Němcová. Děti se dozvěděly jak o jejím životě, tak hlavně o pohádkách, které napsala. Ověřily si své znalosti klasických pohádek a namalovaly spoustu krásných obrázků. Neseděli jsme však pouze v knihovně. Udělali jsme si malou procházku do Turistického informačního centra Strážnicko, kde nám pracovnice Lenka Gronská vysvětlila, proč vlastně infocentrum ve Strážnici vzniklo a jaká je pracovní náplň pracovnice TIC. Poutavě povyprávěla nejen o památkách Strážnice, ale mluvila také o přírodních vzácnostech Strážnice a okolí, a dostala se dokonce i k vínu a kultuře ve městě. Nakonec děti obdarovala krásnými pohlednicemi s ilustracemi z knihy Město pod bílou věží od Jiřího Pajera, na které si děti samy daly razítka. Po návratu do knihovny jsme se pořádně posilnili, děti vyluštily křížovku a potom už na ně čekal závěr večera, který se jim líbil ze všeho nejvíc. S trochou napětí jsme se přesunuli do sklepních prostor kulturního domu, kde už na nás čekala sama paní Božena Němcová (Jiřina Motičáková). Přivítala děti a prozradila jim, že je pro ně připravena pohádková stezka odvahy. Ač některé z nich odvaha opouštěla, přece jen nakonec všichni zvládli projít tajemné prostory plné kreslených pohádek a nakonec se setkat s naší hodnou Babuškou Jaguškou (Rostislava Svobodová), která pro ně měla připravené slaďoučké perníčky. Jsme rády, že jsme mohly s dětmi strávit příjemný večer plný pohádek. Budeme se snažit připravit další zábavné akce pro všechny naše čtenáře. Alena Brhelová a Hana Somrová, Knihovnice Městské knihovny při KD Strážničan Velikonoční dílnička Ve čtvrtek 5. dubna 2012 proběhla v knihovně dílnička, kde jsme se učily plést z papírového pedigu. Paní Štukavcová předváděla pletení od počátečního balení ruliček až po hotové výrobky. Potěšil nás velký počet zájemkyň o tuto práci a jejich obdivuhodná zručnost. Odnášely si domů převážně košíčky a mimo to se podílely na výrobě knihovnického hada, který je k vidění v knihovně. Kdo si netroufl na pletení pedigu, učil se vyrábět kytičky z papíru technikou origami. Pro velký úspěch této akce jsme se rozhodly, že dílničky zopakujeme na podzim, kdy budeme plést adventní věnečky, stromečky nebo zvonky. Alena Brhelová a Hana Somrová, Knihovnice Městské knihovny při KD Strážničan 18 5/2012

19 Došlo do redakce Poděkování paní Heleně Tomčalové z MěÚ Ráda bych poděkovala paní Heleně Tomčalové ze sociálního odboru MěÚ ve Strážnici za její pomoc při řešení těžkých životních situací, které občas postihují nejen mě, ale i mnohé jiné obyvatele našeho města. Práce děvčat ze soc. odboru si velmi vážím pro jejich profesionalitu, lidský přístup a velkou snahu pomoci i nad rámec jejich pracovních povinností. Andrea Appelová Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj? Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již v roce Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o historii a folklor svého domova. Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo město, o kterých by se v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Strážnice. Stejně tak může být článek o Strážnici uveřejněn v některém z příštích vydání periodika. Malovaný kraj to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na kde jsou podrobnější informace o časopise, či na kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě. Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, Břeclav (tel ; Vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. i rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region. s z k p p š o m v d c a k č a k k s z p tu in s n n c z v o s J s,, d 5/

20 Kulturní dům Strážničan ve Strážnici Proběhla Přehlídka zpěváčků Strážnicka V neděli proběhla na KD Strážničan ve Strážnici Přehlídka dětských zpěváčků Strážnicka. K účasti bylo vybráno v předkolech na 30 dětí, které byly zařazeny do tří věkových kategorií. Z nejstarší kategorie (10 15 let) byli porotou vybráni tři postupující zpěváčci: 1. Nika Jamná (11 let) z FS Danájek, 2. Adéla Nedomová (12 let) z Purkyňova gymnázia Strážnice, 3. Lukáš Janík (10 let) z FS Danájek, Tito postoupili do regionální přehlídky Slovácka, v Lužicích u Hodonína. Také mezi účastníky v 1. a 2. kategorii zpívaly mnohé talentované děti, které jsou zárukou zpěvnosti na Strážnicku i v dalších letech. Zpěváčky doprovázela CM Krepina s primášem Víťou Bučkem a přestávky mezi kategoriemi vyplnily děti z tanečního souboru Danájek. Celou akci tentokrát připravilo spolu s KD Strážničan občanské sdružení Danájek s paní učitelkou Janou Hanákovou. Tatiana Pálenská 20 5/2012

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 4 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více