Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 5/2012 1

2 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání městské rady ze 37. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 88 - zápis z jednání stavební komise ze dne ; 2) schvaluje vybudování kabelové přípojky NN k areálu Autovrakoviště Strážnice na pozemcích města Strážnice za podmínky dodržení připomínek stavební komise dle bodu č.12 zápisu stavební komise ze dne (jedná se o uložení kabelu NN a betonových sloupů na pozemcích města, kabel bude upevněn přímo na sloupech); poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč Občanskému sdružení dětí a mládeže SARKANDER, pobočka Veselí nad Moravou, na akci Setkání mládeže děkanátu Veselí nad Moravou, která se uskuteční v termínu ve Strážnici; hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní škola Strážnice, Školní 283, Strážnice - zisk ve výši ,03 Kč, - Školní jídelna Preláta Horného Strážnice - zisk ve výši ,71 Kč, - Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice - zisk ve výši ,09 Kč, - Mateřská škola Strážnice - zisk ve výši 9 444,57 Kč, - Kulturní dům Strážničan ve Strážnici - zisk ve výši ,56 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola Strážnice, Školní 283, Strážnice do rezervního fondu ve výši ,03 Kč, do fondu odměn ve výši ,00 Kč, - Školní jídelna Preláta Horného Strážnice do rezervního fondu 2 147,71 Kč, do fondu odměn ve výši 8 590,00 Kč, - Základní škola M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,87 Kč, do fondu odměn ve výši ,22 Kč, - Mateřská škola Strážnice do rezervního fondu ve výši 9 444,57 Kč, - Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321, Strážnice zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,56 Kč použít na úhradu ztráty z předchozího roku; poskytnutí grantů v roce 2012: - Občanské sdružení dětí a mládeže Sarkander, oddíl Scarabeus Strážnice ve výši Kč, - Orel, jednota Strážnice ve výši Kč, - Tělocvičná jednota Sokol Strážnice ve výši Kč, - Tělocvičná jednota Jiskra Strážnice ve výši Kč (na základě pravidel platného Grantového programu, tj. nejvýše Kč na 1 vedoucího pracovníka ročně) poskytnutí fi nančního příspěvku organizacím: - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Veselí nad Moravou na činnost v roce 2012 ve výši 500 Kč, - LMK Strážnice na činnost v roce 2012 ve výši Kč, 2 5/2012

3 - Kynologický klub Strážnice na činnost v roce 2012 ve výši Kč, - Občanské sdružení S úsměvem na akci X. mezinárodní festival Na vodě Lučina 2012 ve výši Kč; nájem hrobového místa s platností od : - nájemné ve výši 8 Kč/m 2 /rok, - úhrada za služby spojené s nájmem ve výši 40 Kč/m 2 /rok; výroční zprávu o hospodaření školy včetně přijatých darů za rok 2011 příspěvkové organizace ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro úpravu sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 2012/4 v rámci akce: Strážnice, přípojka knn, Sedláková; v rámci akce Ulice Nová - komunikace, chodníky seznam přímo obeslaných fi rem (VHS Javorník - CZ s.r.o., MSO servis Kyjov, spol. s.r.o., Stavební společnost Kněždub, spol. s.r.o. a Artesia, spol. s.r.o.); současně schválila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Hana Kosířová, Ivo Lžičař, Miroslav Tlach, Ing. Petr Helísek; v rámci výstavby bytového domu Škodák umístění přípojek splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu a kabelu NN do pozemku p.č. 643/1 dle předložené projektové dokumentace; v návaznosti na žádost společnosti Vodní doprava s.r.o. ze dne pronájem částí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice p.č. 1935/1 a p.č. 368 o úhrnné výměře cca 368 m 2 (pozemky v blízkosti Baťova kanálu, v ul. Bzenecká, místech, kde se nachází stávající provozovna Mgr. Petra Antoše), dle výše uvedené žádosti na dobu 1 roku za cenu Kč; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení stavebního objektu SO 04 elektrické přípojky NN na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku 5/2012 města v rámci stavby Rekonstrukce PZS v km 7,087 trati Rohatec - Veselí nad Moravou na pozemcích p.č. 789/1, 789/256, 2011/1 a 3121 mezi městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako oprávněným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Novák na pozemku KN p.č. 2861/423 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Svoboda na pozemku KN p.č. 2425/11 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, příp. knn, Brožek na pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Višňová, smyčka NN, Sochor na pozemku KN p.č. 2861/384 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; výzvu k podání nabídky na poskytnutí investičního úvěru na předfinancování a dofinancování akce STRÁŽNICE - OBNO- 3

4 VA ul. KOSTELNÍ pro pěší a cyklisty - napojení na síť stezek Cyklo for regio při Baťově kanále, předpokládaná cena zakázky ve výši 7 mil. Kč, splatnost úvěru , zajištění úvěru blankosměnkou nebo bez zajištění; s ohledem na průběh plavební sezony zpětvzetí výpovědi z nájmu výletního prámu Danaj (účinnost od do ); výpověď z nájmu provozovateli výletního prámu Danaj, která bude podána v měsíci dubnu 2012 s účinností od (po dobu 6 měsíců); 3) neschvaluje 13 - v rámci výstavby bytového domu Škodák umístění dešťové kanalizace a zásakových krechtů do pozemku p.č. 643/1, 812/1, umístění zeleně do pozemku p.č. 812/1, umístění ohrazeného stání pro kontejnery na pozemku 812/1 dle předložené projektové dokumentace; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 88 - dohodu o spolupráci mezi městem Strážnice a Vítězslavem Chromkem při pořádání koncertu Jaromíra Nohavici (Pod širým nebem 2012) dne v amfiteátru Zámek ve Strážnici; 5) ukládá 71 - na základě návrhů členů stavební komise sestavit grafický plán nových parkovacích míst ve městě Strážnice. Termín: Odpovídá: Jiří Slezák Informace z městského úřadu Ze sociální oblasti Veřejná služba ve Strážnici Během celého měsíce března 2012 nastoupilo do práce ve veřejné službě postupně celkem 24 uchazečů o zaměstnání. Z toho čtyři z různých důvodů ukončili činnost ve VS (stav byl doplněn novými členy). Pokud uchazeč o zaměstnání ukončí práci ve veřejné službě, nebo je s ním práce ukončena ze strany realizátora veřejné služby pro jeho pracovní nekázeň, má realizátor veřejné služby ze zákona (z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) povinnost oznámit tuto skutečnost na předepsaném formuláři úřadu práce. Úřad práce zahájí s tímto uchazečem správní řízení, během něhož zjišťuje důvody ukončení práce ve veřejné službě uchazečem, nebo ukončení práce ve VS realizátorem veřejné služby. Výsledkem správního řízení může být i vyřazení uchazeče z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Vzhledem k tomu, že nová evidence na ÚP je možná až po 6 měsících, nastává pro nezaměstnaného občana náročné období. Má totiž ze svého příjmu, který se rovná nule, uhradit zdravotní pojištění za sebe, které v současné době činí Kč 1.080,- měsíčně (pokud není podnikatelem, tam jsou sazby jiné), má se živit, šatit a hradit náklady na bydlení. Vezmeme-li v úvahu dávku v hmotné nouzi příspěvek na živobytí jednotlivce, chybí takovému jednotlivci Kč 3.410,- měsíčně, které by ze systému hmotné nouze pobíral, pokud by splňoval všechny podmínky proto, aby v hmotné nouzi byl, nejdůležitější z nich je evidence na ÚP. Bráno z tohoto úhlu pohledu vykonává jednotlivec veřejnou službu (20 hodin měsíčně) za Kč 1.080,- (zdravotní pojištění, které za něj hradí ÚP, když je evidovaný) a Kč 3.410,- (dávka PnŽ ze systému hmotné nouze, která mu náleží, když je evidovaný na ÚP a zároveň 4 5/2012

5 splňuje ostatní zákonné podmínky pro to, aby v hmotné nouzi byl), celkem Kč 4.490,- měsíčně. Kromě toho hrozí velké nebezpečí exekuce, pokud občanovi bude vznikat dluh např. na zdravotním pojištění, který nebude moci hradit. Jak je všeobecně známo, exekucí se dluh velice prodraží a navýší. Člověk může přijít v exekuci i o majetek. Je jistě pravda, že by každý raději měl vyhovující zaměstnání než práci ve veřejné službě. Ale na druhé straně, když už ve veřejné službě pracuje, vyplatí se pracovat dobře. Dobrá práce je vždy oceněna i okolím, těžko totiž na osobní prestiži někomu přidá polovičatá práce, na kterou pak všichni poukazují. Jsou pracovníci ve veřejné službě, kteří pracují velmi zodpovědně, doufejme, že takto budou v brzké době pracovat všichni. Jedna pracovnice veřejné služby vznesla dotaz, zda by si mohla odpracovat veřejnou službu ve Strážnici jinak než úklidem města. Odpověď zní, že mohla. Je třeba se obrátit na úřad práce, kde je evidovaná, ten pak sepíše smlouvu o veřejné službě se subjektem, který je ochoten pracovníka veřejné služby přijmout. Podmínkou je, aby práce veřejné služby nevedla k soukromému zisku. Např. pracovníci ve veřejné službě nemohou zdarma pracovat u podnikatele jako výrobní dělníci, protože takto by mu vytvářeli jeho zisk. Veřejná služba musí pracovat ve veřejném zájmu, úřad práce dobře zná všechny podmínky. Dále pak může, pokud bude chtít, pracovník ve veřejné službě s trvalým bydlištěm v jedné obci odpracovat své hodiny i u nějakého realizátora veřejné služby v jiné obci. To vše se nasmlouvá prostřednictvím úřadu práce, pokud pracovník k tomu dá podnět. Helena Tomčalová sociální pracovnice MěÚ Strážnice Městská policie informuje V měsíci květnu a červnu provede MěÚ - stavební úřad Strážnice (cestou MěP) kontrolu označení budov čísly popisnými (evidenčními). V rámci této kontroly bude prověřeno i označení ulic tabulkami s jejich názvy. Pozn.: 31 a 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví povinnost vlastníkům nemovitosti označit na svůj náklad budovu číslem popisným nebo evidenčním určeným MěÚ a udržovat je v řádném stavu. Nesplnění této povinnosti lze postihnout dle 47 b odst.1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, kdy obec může uložit pokutu až do výše Kč. Zdeněk Grulich Odbor technických služeb V návaznosti na jarní údržbu města Strážnice odbor technických služeb (mimo běžné údržby města) postupně opravuje prosedlé dešťové vpusti na místních komunikacích. Zároveň v rámci příprav na nadcházející turistickou sezonu pracovníci odboru a veřejné služby provedli úpravu terénu okolo mostů přes Baťův kanál. Konkrétně se jedná o most Orlé a most ve Starém městě. Součástí těchto úprav bylo i natření zábradlí a ostatních kovových konstrukcí výše uvedených mostů. Ladislav Sovič Odbor investic a správy budov Počátkem dubna byly zahájeny práce na rekonstrukci terasy kulturního domu Strážničan. Tyto práce budou probíhat do června Po dobu rekonstrukce upozor- 5/2012 5

6 ňujeme občany, že přístup do budovy KD bude i přes určitá omezení zajištěn, v krajním případě bočním vchodem. Dále upozorňujeme případné návštěvníky na to, že prostor terasy je bedlivě sledován jak příslušníky městské policie, tak Policií ČR, a to z důvodu vandalismu probíhajícího právě na terase KD. V měsíci březnu tohoto roku byla dokončena I. etapa opravy kaple sv. Rocha, kdy se provedly opravy vstupní části, zvonice, zastřešení, celkové opravy omítek a došlo k vybudování funkčních okapových chodníků a nátěru fasády. V současné době se připravují podklady k podání žádosti o dotaci z fondu ministerstva kultury na II. etapu, kdy by mělo dojít k opravě zadní části kaple. Zahájení prací na obnově ulice Kostelní se předpokládá v první polovině měsíce května. Akce by měla být hotova do konce července tohoto roku. O průběhu výstavby Vás budeme nadále informovat. V současné době náš odbor spolupracuje na vyřizování nezbytných podkladů k provedení opravy Hotařské búdy ve vinohradech a opravy sklepa strážnického městského muzea tak, aby tyto práce proběhly nejpozději v letních měsících tohoto roku. V rámci opravy komunikace a chodníků v ulici Nová se dokončují přípravné práce tak, aby i zde mohlo dojít k zahájení této akce nejpozději v květnu tohoto roku. Dokončení se předpokládá v srpnu O dalším průběhu Vás taktéž budeme informovat. Ing. Petr Helísek Vycházka do městského lesa Mandát Letošní vycházky do Mandátu se zúčastnilo okolo sedmdesáti občanů, což je potěšující znamení, že zájem o přírodu a strážnický historický majetek stále trvá, dokonce i vzrůstá. V lese v roce 2011 proběhla výsadba, jejímž úkolem byla rekonstrukce porostů nepůvodního smrku a vytvoření bělokarpatské louky. Odbornou část tohoto problému vysvětlil přítomným hajný pan D. Čada, který řídil výsadbu a lesní práce s tím spojené. Botanický výklad poskytla RNDr. I. Jongepierová a její manžel ing. J. Jongepier, kteří nás po cestě upozorňovali na porost v nejnižším patře lesa, který je však bohužel značně devastován vlivem oborního chovu zvěře. Naší nadějí na obnovu lesa jsou nově vytvořená a oplocená políčka s výsadbou a v budoucnosti jiný způsob užívání lesa. Procházka lesem probíhala v přátelském duchu a její závěr směřoval k chatě Šohajka. Díky spolupráci s místním hasičským sborem, jehož členové přivezli občerstvení, uvařili čaj a nachystali ohniště k opékání špekáčků, pokračovala družná zábava. Zhodnotili jsme všechno, co jsme při této vycházce viděli, a také to, co bychom si do budoucna velmi přáli: aby strážnický les sloužil ke skutečnému prospěchu všech občanů. Součástí této zprávy je i několik záběrů z fotodokumentace účastníků, z nichž převážnou část pořizovala paní Slávka Svobodová. Všem, kteří se podíleli na tomto pěkném odpoledni, ať už jako zájemci o přírodu nebo nezištní odborní průvodci, patří poděkování a pozvání: příští rok na shledanou opět v Mandátu. Za pracovní skupinu pro hospodaření s lesním majetkem Hana Kosířová 6 5/2012

7 Tagg infosystém ve Strážnici a okolí Na procházku po městě, okolních obcích i krajině je možno se připravit hned několika způsoby. Je potřeba zjistit, jaké zajímavosti se v dané lokalitě nabízejí a kde se nacházejí. K tomu nám pomáhají nejrůznější tištěné propagační materiály, mapy a informace, které můžeme získat z internetu. Stává se však, že se i na místě samotném potřebujeme něco doplňujícího dozvědět. Toto se dlouhodobě řeší umisťováním klasických informačních tabulí přímo v terénu a nově službou přes mobilní telefony, které mají v sobě zabudovaný fotoaparát a mají přístup na internet. Použitá technologie, tzv. beetaggové stezky, funguje na principu schopnosti přečíst prostřednictvím mobilního telefonu 2D čárkový kód, tzv. tagg, a přenést se přes něj na webovou stránku s doplňujícími informacemi. Beetaggová stezka je tedy naučná stezka, podél které jsou na různých místech umístěny kartičky s taggy a daty GPS, přičemž jedna kartička odkazuje na kartičku další. Aby se technologie dala použít, je nutno si do mobilního telefonu nejprve zdarma stáhnout jednoduchý software z Poté vyfotit čárkový kód (některé telefony již mají čtečku kódů zabudovanou) a přes tuto aplikaci se nasměrovat na cz/xxx (xxx = identifi kační číslo místa, kde se nacházíte). Na webové adrese bez identifi kačního čísla je možno se dozvědět, která místa se do projektu v rámci celé České republiky zapojila. Konkrétně Strážnicko lze najít na adrese: Tuto beetaggovou stezku připravilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty se sídlem ve Veselí nad Moravou. Přímo ve Strážnici lze najít kartičky s kódy na těchto stanovištích: Strážnické Pomoraví (připevněná na stromě u kempu), Verbuňk (na panelu u skanzenu), Židé ve Strážnici (elektrická skříň u synagogy), Komenský ve Strážnici (na náměstí na Vinařském panelu), Strážnický ornament, Vítejte ve Strážnici (TIC Strážnicko), Lidové malérečky (nádraží Strážnice) a Neklidná hranice (strom u Skalické brány). Mikroregion Strážnicko ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty v rámci rozvoje cestovního ruchu v současné době pracuje na dalších doplňujících beetaggových stezkách na Strážnicku (Uprkova naučná stezka, Stezka strážnickým Pomoravím, Oskerušová stezka, Strážnickými vinohrady, Bělokarpatská stezka a Okolo Radějova). Má zde být rozmístěno 30 beetaggových značek. V rámci obnovy těchto značek i značek klasických MAS Strážnicko zažádalo o dotaci z Programu rozvoje venkova, kdy garantem programu je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Lenka Gronská, TIC Strážnicko Svoz odpadu na měsíc květen 2012 Papír (modré pytle): 15. května 2012 Plast (žluté pytle): května 2012 Jarní akce BIO ODPAD se podařila V sobotu 14. dubna 2012 město Strážnice vyšlo vstříc svým spoluobčanům a nabídlo možnost bezplatného uložení biologických odpadů (ořezané větve, klestí, suchá trá- 5/2012 7

8 va atd.), které vznikají při jarním úklidu předzahrádek, zahrádek, veřejných ploch a domácností. Ve městě byly celkem na šesti stanovištích od rána až do odpoledne umístěny velkoobjemové kontejnery technických služeb, které občané postupně plnili BIO odpadem za dohledu strážníků městské policie (z důvodu kontroly ukládání pouze tohoto druhu odpadu). Celkem bylo naplněno 13 ks kontejnerů a na další zpracování tak odvezeno 7,04 tun BIO odpadu. Nejaktivněji k této akci přistoupili občané z lokality u Skalické brány a Ořechovka, kde bylo naplněno nejvíce kontejnerů BIO odpadem. Myslíme si, že tato akce stojí za úsilí spojené s její realizací a ve městě vyvolala určitě kladnou odezvu u občanů. Z rozpočtových prostředků město při ní vynaložilo celkem Kč. Jsme přesvědčeni, že jsme smysluplným způsobem přispěli ve prospěch zlepšení a zkrášlení života v našem městě. Ing. Jaromír Michálek Společenská kronika Dne 25. dubna to byl právě rok, co zemřel František Cundrla Možná i denně vám utkví pohled na obrazu nebo kolorované kresbě Františka Cundrly. Jak by ne, když visí u vás doma, u známých, ve veřejných institucích. Oko potěší, srdce zahřeje, říkávali staří lidé o krásnu. Františkův umělecký rukopis v průběhu let méně i více abstraktní byl obsahově výstižný, zachycoval především milovanou Strážnici a její nejen vinohrady barvité okolí. City a pocity nanášel do svých krajinomaleb i zátiší a kolorovaných perokreseb historických památek města. Bohatou místní folklorní tradici vyjadřoval lehkým jakoby neukončeným tahem pera, jenž napověděl víc, než se zdálo. Obklopeni jeho tvůrčím odkazem na okamžik zapomeneme, že už tu není. Určitě je nás hodně, komu ještě ze srdce nevypadl a zdá se, že díky svým obrazům osloví i ty, co přijdou po nás. Za všechny přátele redakce zpravodaje 8 5/2012

9 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Velikonoční tvoření s předškoláky Mgr. V. Tihlaříková Těsně před Velikonocemi proběhlo na naší škole druhé setkání s předškoláky. Tentokrát si děti vyráběly velikonočního beránka, slepičku, zajíce a zdobily papírová vajíčka. Zábavnou formou si procvičovaly jemnou motoriku - to, co budou muset v 1. třídě dobře ovládat. Při tom všem jim ochotně pomáhali žáci 5. třídy. Rodiče si mezi tím v příjemném prostředí družiny povídali u kávy s panem ředitelem. Poslední setkání proběhne v 15 hodin. Pro děti bude připravena dětská olympiáda, kde si zasoutěží a zasportují. Rodiče dostanou informace o potřebných pomůckách do školy na první třídní schůzce. Sportovní soutěže Mgr. R. Lanová V rámci zvyšování sportovních aktivit na školách zorganizovalo Ministerstvo školství turnaj ve florbalu. Naše škola se přihlásila k pořadatelství i vzhledem k tomu, že za dlouholeté pořádání turnajů v rámci AŠŠK jsme obdrželi profesionální mantinely a světelnou tabuli. O Pohár ministra školství se utkalo celkem 7 škol: ZŠ M. K. a ZŠ Školní Strážnice, ZŠ Bzenec, ZŠ Milotice, ZŠ Církevní Veselí, ZŠ Hutník Veselí, ZŠ Dambořice. Do okresního kola postoupily školy ze Bzence a Hutníku. Velická laťka Mgr. R. Lanová Tradiční soutěž ve skoku vysokém ve Velké nad Veličkou se konala Naši školu reprezentovala dvě družstva a získala velmi pěkné 2. místo. V jednotlivcích pak uspěli tito borci: 1. místo st. žáci Tomáš Mikulka 165 cm, 2. místo David Kýr 160 cm, ml. žáci Petr Kvapil 140 cm, Markéta Otevřelová 125 cm, 4. místo Martin Janča 135 cm. 5/2012 9

10 Okresní kolo v košíkové ve Strážnici Mgr. R. Lanová se na naší škole uskutečnilo okresní kolo v košíkové mladších žáků. Výsledky: 1. Gymnázium Kyjov 2. ZŠ Dolní Bojanovice 3. ZŠ a MŠ Lipov 4. ZŠ Školní Strážnice 5. ZŠ Vančurova Hodonín Poděkování patří všem žákům za vzornou reprezentaci naší školy ve všech soutěžích a rovněž panu učiteli Běhalovi za organizaci a pořadatelství. Více na Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Velikonoční dílna proběhla ve školní družině Hana Hatalová Školní družina při naší základní škole uspořádala v době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 5. dubna 2012 v prostorách družiny den plný kreativní činnosti - Velikonoční dílnu. Děti si s nadšením vyrobily velikonoční přáníčka, zdobily si vajíčka, zápichy - ovečky, kuřátka a jiné velikonoční ozdoby. Věříme, že se dětem dopoledne strávené ve školní družině líbilo a že se všichni naladili na pondělní pomlázku. V pěvecké soutěži se prokázala kvalita zpěvu Mgr. Zdeněk Musil V úterý 27. března proběhlo v Hovoranech okresní kolo pěvecké soutěže Skřivánci ze Slovácka. Z naší školy soutěžily v mladší kategorii tyto žákyně: Kateřina Múčková, Natálie Prečanová, Anna Stoláriková, Magdalena Lžičařová. V kategorii starších žákyň: Veronika Brydláková a Kristýna Lípová. Na krásném 3. místě se umístily Kateřina Múčková (1. třída) a Magdalena Lžičařová (3. třída). V kategorii starších žákyň Kristýna Lípová (8. A) obsadila 2. místo a Veronika Brydláková (7. B) dostala zvláštní cenu poroty. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme, ať jim to nadále zpívá stále tak dobře, jak se na správné skřivánky sluší a patří. 10 5/2012

11 V náročné soutěži jsme postoupili do krajského kola Mgr. Ludmila Rosíková Velikonoční úterý 10. dubna 2012 bylo pro žáky základních škol a víceletých gymnázií našeho okresu soutěžní. V ZŠ Hutník ve Veselí nad Moravou se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády, letos na téma Vztahy mezi organismy. Biologická olympiáda je náročná soutěž, má tři části: první je test znalostí, ve druhé části žáci poznávají rostliny a živočichy a třetí část je praktická práce s mikroskopem. V tomto roce naši školu úspěšně zastupovali dva žáci: Jiří Kubálek (7. B) a Marie Hrdoušková (7. A), která si přivezla krásné 2. místo s postupem do krajského kola. Blahopřejeme! Výsledky testů Kalibro potvrdily dobrou kvalitu vzdělávání ředitel školy V lednu letošního roku se žáci 9. tříd opět zúčastnili v rámci vlastního hodnocení školy tradičních vědomostních testů Kalibro Celkové výsledky v testech zaslané koncem března potvrdily vynikající (v českém jazyce a matematice) nebo velmi dobrou (v anglickém jazyce) úroveň znalostí našich absolventů. Divadlo OSMA Pozvánka Ob anské sdružení OSMA ve spolupráci se ZŠ M. Kude íkové Strážnice Vás srde n zve do víceú elové spole enské místnosti o. s. OSMA (první patro budovy 1. stupn ) na hudebn dramatické vystoupení v rámci akce Pod Bílou v ží nazvané Král vodník, které prob hne 1. ervna v hodin. Vystoupení p ipravili lenové dramatického kroužku u p íležitosti Mezinárodního dne d tí. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 5/

12 ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO PRAŽEC - tvo ivé víkendy pro dosp lé: Fimo KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT! Kde: keramická dílna DDM. Cena jedné lekce iní 350 K. Za átek: v 9 hodin. Zájemci se musí p ihlásit p edem, akce je kapacitn omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová SO VÍTÁNÍ JARA S TÁBORÁKEM Kde: areál DDM Strážnice. Za átek: od 16 hodin. Vstupné: 20 K Co Vás eká? Hry, sout že a celý program zakon ený táborákem s opékáním špeká k za hudebního doprovodu. Vedoucí akce: Marie Flašarová NE AKADEMKA DOME KU P ehlídka innosti Domu d tí a mládeže Strážnice - vystoupení zájmových útvar a jako host vystoupí tane ní kroužek Pusinky ze Sudom ic a step ze Strážnice. Místo konání: KD STRÁŽNI AN. Za átek: v 15 hodin. Vstupné: 30 K (rodinné 60 K, všechny vstupenky jsou slosovatelné). Pro leny kroužku p i Dome ku vstupenky ZDARMA. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci osobn nebo na tel Vedoucí akce: Marie Flašarová P IPRAVUJEME NA ERVEN PRAŽEC tvo ivé víkendy pro dosp lé: mozaika KUNOVSKÉ LÉTO v Kunovicích doprovodný program pro d ti D TSKÁ STRÁŽNICE 2012 doprovodný program pro d ti. LÉTO S DOME KEM poslední volná místa!!! LT Dzbel u Olomouce RYCHLÉ ŠÍPY Dobrodružství, kamarádství, krásná p íroda... Pro d ti od 7 do 17 let Termín: Cena: K / 14 dn Ubytování: stanový tábor Hlavní vedoucí: Roman Bebi Zemánek ECKO: CHALKIDIKI Sarti rezidence Baraguda Ozdravný pobyt pro rodiny s d tmi a další zájemce. KDY: / CENA: K / 12 dn Cena zahrnuje: ubytování ve studiích s kompletn vybaveným kuchy ským koutem, sprcha, WC, balkon, spot eba energie, vody a plynu, doprava lux busem, cenu za svoz, povinné pojišt ní proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: pojišt ní. P ihlášky a informace: DDM Strážnice, tel Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová, tel Bližší informace o kroužcích, akcích, táborech a ozdravném pobytu u mo e najdete na našich webových stránkách: 12 5/2012

13 DDM Strážnice Dům dětí a mládeže, Radějovská 848, Strážnice Vzdělávací projekt DDM Strážnice pokračuje Grantový projekt OPVK Rozšiřování kompetencí pedagogů v rámci zvyšování kvality a efektivity vzdělávání, jejž realizuje DDM Strážnice, pokračuje v květnu dalšími dvěma semináři. První z nich s názvem Rizikové chování proběhne pod vedením Mgr. Rastislava Jankuli, psychoterapeuta, poradce v oblasti mezilidských vztahů a léčby závislostí, autora řady vzdělávacích a preventivních programů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. Seminář je určen pro ředitele škol a školských zařízení a školní metodiky prevence. Druhý seminář lektorovaný Mgr. Pavlem Rampasem Zážitková pedagogika se bude konat Mgr. Pavel Rampas je konzultant, lektor a metodik vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblasti zážitkové pedagogiky a projektového vyučování. Je rovněž vlastníkem známé vzdělávací společnosti Midas. Seminář zaměřený na přípravu a vedení zážitkových aktivit je určen pro všechny pedagogy volného času, pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vedoucí zájmových kroužků a školních klubů a vychovatele školských zařízení. Brzy bude do všech škol a školských zřízení Strážnice a okolí distribuován katalog s kompletní nabídkou kurzů a seminářů realizovaných v rámci projektu. Připomínáme, že všechny semináře se konají v prostorách Domečku, začínají v 9.00, jsou akreditované MŠMT ČR. Všechny semináře jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Bližší informace naleznete na Bc. Martin Zemánek odborný pracovník 5/

14 Rodinné centrum Strážnice o.s. Máte možnost přihlásit se na LETNÍ TÁBORY, KURZY PŘÍPRAVY K PORODU, MANŽELSKÉ VEČERY Připravujeme: PŘÍMĚSTSKÝ DENNÍ TÁBOR VÝZVA pro ty, kteří by měli chuť si zahrát - a vůbec znovuobnovit STRÁŽNICKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO První setkání v pátek od hod. v klubovně nad tělocvičnou ZŠ M. K. nebo za příznivého počasí na Zahradě u sv. Martina u táboráčku mob (facebook Rodinné Centrum Strážnice) Sport Florbal ve Strážnici a okolí Florbal je v našem městě více a více populární a zájem o tento sport vzrůstá nejen u nás, ale i v okolních městech a obcích. Náš oddíl je pod sokolskou organizací, která se 14 5/2012

15 stará nejen o sportovní vyžití dětí, mládeže a dospělých občanů města. Vyspělost dětí a zkušenosti v tomto sportu jsou zde podle mě na velmi vysoké úrovni. Florbalový oddíl se účastní táborů a soustředění s ostatními sportovci, tréninky probíhají i mimo tělocvičnu. A vy, kdo se chcete naučit tento mladý sport, ať jste ze Strážnice nebo z blízkého okolí i z větší dálky - neváhejte a navštivte jakýkoliv náš trénink. Stačí se přijít podívat do tělocvičny a rozhodnout se! Lukáš Sklenský T. J. Sokol Strážnice nabízí - fl orbalové oddíly elévů, mladších a starších žáků - cvičení všestrannosti dětí a zdravotní cvičení seniorů - pronájem cvičebních pomůcek a venkovního hřiště a klubovny za KD Strážničan Akce T. J. Sokol Strážnice - nácvik na Všesokolský slet v Praze zájezd na fi nále extraligy Praha - turnaj elévů, mladších a starších žáků - spolupořadatel fl orbalového turnaje pro děti z dětských domovů - atletické závody - otevřený fl orbalový trénink. Více na Kultura ve městě 5/

16 Městské muzeum ve Strážnici Vás srdečně zve na výstavu Práce studentů Střední odborné školy oděvní Strážnice 18. dubna 13. června 2012 Muzeum je otevřeno: úterý - pátek: 8-11, hod. ne: hod. Vstupné: 30, 20 Kč 16 5/2012

17 NÚLK pořádá ve skanzenu Abecedu řemesel Ve dnech pořádá Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu akci pod názvem Abeceda řemesel. Je to pořad zaměřený na ukázky rukodělné výroby, řemesel, prací a činností spojených s tradičním hospodářstvím. Každý rok je program tematicky zaměřen na určité vybrané tradiční výrobní materiály. V letošním roce bude prezentováno zpracování kůže a hlíny. V rámci programu tedy bude k vidění např. činění kůží, práce kožešníka, oprava a hotovení obuvi, ukázka výroby opasků či bičů. Práce s hlínou pak bude zastoupena výrobou nepálených cihel, výrobky z keramiky, používání hliněné omítky a další. Všechny předváděné činnosti bude doprovázet odpovídající výklad. Pro děti budou připraveny také zajímavé hry nebo pracovní dílny. Řemesla budou předváděna výrobci, naší snahou je však děti maximálně zapojit a umožnit jim přímou zkušenost a kontakt s výrobní činností a materiálem. Připraveno tedy bude několik stanovišť, kde si budou moci děti, ale i jejich doprovod, některé méně náročné techniky vyzkoušet, popř. si nějakou drobnost samy vyrobit. Čtvrtek a pátek v čase od 8:00 do 13:00 hod. je určen objednaným školním výpravám. Sobotní program bude obohacen o jarmark tradičních řemesel, ochutnávku vín i tradiční domácí pokrmy. Občerstvení zajištěno. V sobotu 9:00 16:00 hod. je program určen veřejnosti. Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 6-15 let 40 Kč, důchodci 40 Kč rodinné 180 Kč Více informací na Městská knihovna při KD Strážničan Večer s Andersenem v knihovně V pátek 30. března 2012 byl pro děti v knihovně připraven Večer s Andersenem. Možná si řeknete, proč večer, když po celé republice se už od roku 2000 každoročně koná Noc s Andersenem? Nápad připravit pro děti alespoň večer vznikl kvůli tomu, že v knihovně zatím nemáme vhodné prostory pro nocování dětí, ale na druhou stranu jsme 5/

18 e tí, - s. e e y, k u tů e í - e ý - - á ci ní e n nechtěly strážnické děti připravit o možnost strávit v knihovně zajímavý čas. A máme za to, že se u nás dětem líbilo, i když nemohly přespat. Hlavním tématem byla spisovatelka Božena Němcová. Děti se dozvěděly jak o jejím životě, tak hlavně o pohádkách, které napsala. Ověřily si své znalosti klasických pohádek a namalovaly spoustu krásných obrázků. Neseděli jsme však pouze v knihovně. Udělali jsme si malou procházku do Turistického informačního centra Strážnicko, kde nám pracovnice Lenka Gronská vysvětlila, proč vlastně infocentrum ve Strážnici vzniklo a jaká je pracovní náplň pracovnice TIC. Poutavě povyprávěla nejen o památkách Strážnice, ale mluvila také o přírodních vzácnostech Strážnice a okolí, a dostala se dokonce i k vínu a kultuře ve městě. Nakonec děti obdarovala krásnými pohlednicemi s ilustracemi z knihy Město pod bílou věží od Jiřího Pajera, na které si děti samy daly razítka. Po návratu do knihovny jsme se pořádně posilnili, děti vyluštily křížovku a potom už na ně čekal závěr večera, který se jim líbil ze všeho nejvíc. S trochou napětí jsme se přesunuli do sklepních prostor kulturního domu, kde už na nás čekala sama paní Božena Němcová (Jiřina Motičáková). Přivítala děti a prozradila jim, že je pro ně připravena pohádková stezka odvahy. Ač některé z nich odvaha opouštěla, přece jen nakonec všichni zvládli projít tajemné prostory plné kreslených pohádek a nakonec se setkat s naší hodnou Babuškou Jaguškou (Rostislava Svobodová), která pro ně měla připravené slaďoučké perníčky. Jsme rády, že jsme mohly s dětmi strávit příjemný večer plný pohádek. Budeme se snažit připravit další zábavné akce pro všechny naše čtenáře. Alena Brhelová a Hana Somrová, Knihovnice Městské knihovny při KD Strážničan Velikonoční dílnička Ve čtvrtek 5. dubna 2012 proběhla v knihovně dílnička, kde jsme se učily plést z papírového pedigu. Paní Štukavcová předváděla pletení od počátečního balení ruliček až po hotové výrobky. Potěšil nás velký počet zájemkyň o tuto práci a jejich obdivuhodná zručnost. Odnášely si domů převážně košíčky a mimo to se podílely na výrobě knihovnického hada, který je k vidění v knihovně. Kdo si netroufl na pletení pedigu, učil se vyrábět kytičky z papíru technikou origami. Pro velký úspěch této akce jsme se rozhodly, že dílničky zopakujeme na podzim, kdy budeme plést adventní věnečky, stromečky nebo zvonky. Alena Brhelová a Hana Somrová, Knihovnice Městské knihovny při KD Strážničan 18 5/2012

19 Došlo do redakce Poděkování paní Heleně Tomčalové z MěÚ Ráda bych poděkovala paní Heleně Tomčalové ze sociálního odboru MěÚ ve Strážnici za její pomoc při řešení těžkých životních situací, které občas postihují nejen mě, ale i mnohé jiné obyvatele našeho města. Práce děvčat ze soc. odboru si velmi vážím pro jejich profesionalitu, lidský přístup a velkou snahu pomoci i nad rámec jejich pracovních povinností. Andrea Appelová Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj? Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již v roce Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o historii a folklor svého domova. Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo město, o kterých by se v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Strážnice. Stejně tak může být článek o Strážnici uveřejněn v některém z příštích vydání periodika. Malovaný kraj to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na kde jsou podrobnější informace o časopise, či na kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě. Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, Břeclav (tel ; Vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. i rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region. s z k p p š o m v d c a k č a k k s z p tu in s n n c z v o s J s,, d 5/

20 Kulturní dům Strážničan ve Strážnici Proběhla Přehlídka zpěváčků Strážnicka V neděli proběhla na KD Strážničan ve Strážnici Přehlídka dětských zpěváčků Strážnicka. K účasti bylo vybráno v předkolech na 30 dětí, které byly zařazeny do tří věkových kategorií. Z nejstarší kategorie (10 15 let) byli porotou vybráni tři postupující zpěváčci: 1. Nika Jamná (11 let) z FS Danájek, 2. Adéla Nedomová (12 let) z Purkyňova gymnázia Strážnice, 3. Lukáš Janík (10 let) z FS Danájek, Tito postoupili do regionální přehlídky Slovácka, v Lužicích u Hodonína. Také mezi účastníky v 1. a 2. kategorii zpívaly mnohé talentované děti, které jsou zárukou zpěvnosti na Strážnicku i v dalších letech. Zpěváčky doprovázela CM Krepina s primášem Víťou Bučkem a přestávky mezi kategoriemi vyplnily děti z tanečního souboru Danájek. Celou akci tentokrát připravilo spolu s KD Strážničan občanské sdružení Danájek s paní učitelkou Janou Hanákovou. Tatiana Pálenská 20 5/2012

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více