a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček"

Transkript

1 Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav, Pokorná Sylvie, Ing. Směšná Eva, Suchardová Ivana, Šikola Petr, Žanta Vladimír, Želinský Josef, Zachrová Jarmila, Koukal Jiří - přijde později Omluveni: Neomluveni: Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle 3 z Pan starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 14 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Hlasování pro 14 b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jmenována Dana Neumannová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Novák Vratislav, Pokorná Sylvie Hlasování pro 12, zdržel se 2 Novák, Pokorná d) Byla navržena návrhová komise ve složení Ing. Eva Směšná, Zachrová Jarmila Hlasování pro 12, zdržel se 2 Směšná, Zachrová e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne byl uložen na MěÚ k nahlédnutí, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Hlasování pro 14 Usnesení 1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 1

2 g) Rada města navrhuje zastupitelstvu města k projednání dne tento program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Organizační 4) Ekonomické - rozpočet města na rozpočtové opatření 5) Diskuze 6) Závěr Hlasování pro 14 Usnesení 1b) Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Organizační 4) Ekonomické - rozpočet města na rozpočtové opatření 5) Diskuze 6) Závěr Starosta připomněl, že zastupitele obdrželi materiál k bodu organizační záležitosti, poslední bod Dodávka komponentů víceúčelového vozidla viz. materiál od pana J. Müllera. 2) Kontrola usnesení Kontrola bodů usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne : 1a) je standardní tedy bod splněn 1 b) program zasedání splněno 1c) paní Zachrová složení slibu - bod splněn 2) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení je standardní tedy bod splněn 3.1) neschválení zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 951 v k.ú. Desná III paní P. S. z Desné a panu J. H. z Jablonce nad Nisou do doby schválení nového územního plánu žadatelé obeznámeni - bod splněn 3.2) odložení zveřejnění záměru prodat pozemek pč v k.ú. Desná II. jednání pokračují, vyzváni sousedé p. D. bod běží je v jednání 3.3) neschválení zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 370 v k.ú. Desná III, jehož součástí je stavba, a to do doby vyřešení vlastnických vztahů ke stavbě pan H. dokládá další materiál o vlastnictví stavby bod běží je v jednání 3.4) schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku pč. 452/1 v k.ú. Desná II panu L. J. z Vestce vyvěšeno - bod splněn 3.5) schválení prodeje pozemku pč. 54/3 o výměře 231 m2 v k.ú. Desná II manželům J. a J. Š.bytem, Tanvald za cenu ,-Kč s podmínkou, uzavření smlouvy o věcném břemeni služebnosti cesty k pozemku p.č. 52 v k.ú. Desná II. jednání probíhá příprava smlouvy bod běží je v jednání 4.1) zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 4, 5, 6, 7/2014 schválenými radou města standardní bod, tedy splněn 2

3 4.2) schválení rozpočtového opatření č. 8/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové části o ,- Kč. Výdaje budou pokryty přijetím krátkodobého úvěru ve výši ,- Kč schváleno, takže splněno 4.3) schválení rozpočtového opatření č. 9/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,- Kč a ve výdajové části o ,- Kč schváleno, takže splněno 4.4) schválení rozpočtového opatření č. 10/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde k navýšení rozpočtových prostředků schváleno, takže splněno 4.5) schválení finančního daru starostovi města schváleno - bod splněn 5.1.1), 5.1.2), a 5.1.3) volba členů finančního, kontrolního a majetkového výboru zvolením splněno 5.1.4) rozhodnutí o poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena finančního, kontrolního a majetkového výboru odsouhlasením splněno 5.2.1) vzata na vědomí informace o tvorbě ÚP vzato na vědomí tedy splněno 5.2.2) odsouhlasení dodatku č. 3. smlouvy o dílo ze dne uzavřené ve věci zhotovení díla územní plán města Desná a pověřuje starostu města jejím podpisem podepsáno, takže splněno 5.2.3) schválení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení územně plánovací dokumentace schváleno, tedy splněno 5.3.1) schválení úprav jednacího řádu (čtyři body), aktualizovaný jednací řád podepsán a založen (zaslán do trezoru) tedy splněno 5.4.1) schválení výsledku výběrového řízení provedeného výběrovou komisí a uzavření smlouvy o dílo s vítězem soutěže firmou Vodohospodářské stavby, a.s. za cenu ve výši ,- Kč ( ,32,- Kč s DPH) schváleno, tedy splněno 5.4.2) schválení uzavření smlouvy o dílo s uvedenou firmou na instalaci systému, který umožní ZŠ provádění samostatné regulace tepla v ZŠ, s celkovou cenou ,- Kč (83.393,- Kč s DPH) náklady na realizaci k úspoře tepla v základní škole z rozpočtu města budou následně vráceny zpět do jeho rozpočtu podepsáno tedy splněno 5.4.3) schválení uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a.s. a města Desná na poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši ,- Kč na nákup víceúčelového vozidla v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Desná a pověřuje starostu podpisem této smlouvy podepsáno tedy splněno nakonec nebude čerpáno dnes na programu v organizačních záležitostech 5.4.4) schválení přijetí dotace v souvislosti s projektem Snížení prašnosti ve městě Desná, které umožní její čerpání schváleno tedy splněno 5.4.5) schválení zpracování a vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se nákupu dalších dílů víceúčelového zařízení, které umožní zimní údržbu, a to radlice a sypače bod běží Hlasování pro 14 Usnesení 2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení. 3) Organizační 3.1) Žádost o souhlas se změnou hranice katastrálního území Stavebník Preciosa Ornela a.s. - požádala zdejší stavební úřad o kolaudaci přístavby objektu Perlovky. Z předloženého geometrického zaměření bylo zjištěno, že součástí geometrického 3

4 plánu je i změna hranice katastrálního území na hranici Desná II a Desná III. Jedná se o plochu u dílu b 4m² a dílu c 0,23m² v k.ú. Desná III. Díl b je v geom. plánu vysloučen do katastrálního území Desná II poz. parcela č. 136/4 díl d. Díl c je v geom. plánu vysloučen do katastrálního území Desná II st. parcela č. 136/1. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí a následně zaregistrování na katastrálním úřadě je nutné souhlasné vyjádření zastupitelstva města se změnou hranice katastrálního území. Hlasování pro - 14 Usnesení 3.1 Zastupitelstvo města Desná schvaluje změnu hranice mezi katastrálním územím Desná II a Desná III, na základě geom. plánu č /2014, /2014 vyhotoveného a zaregistrovaného dne společností GEODET CZ s.r.o., Svojsíkova 849/7, Liberec. V 16:17 hodin přišel pan Jiří Koukal - počet zastupitelů je ) Poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena v komisi rady města Rada města na svém zasedání dne odsouhlasila pro volební období 2014 až 2018 zřízení bezpečnostní, bytové, kulturní a sportovní komise rady města. Stejně, jako u výborů byl počet členů jednotlivých komisí stanoven na pět. Zastupitelstvo města schvalovalo na minulém zasedání odměňování neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon člena ve výborech zastupitelstva města, stejně tak bychom měli odsouhlasit i poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena v komisi rady města zvoleným do jednotlivých komisí. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit výši poskytnutého peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a pracují v komisi rady města, na 300,-Kč/1měsíc s tím, že vypláceni budou 1x za pololetí. Hlasování pro - 15 Usnesení 3.2 Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena bezpečnostní, bytové, kulturní a sportovní komise Mgr. Boženě Fejfarové, panu Janu Kolářovi, Ing. Zdeňku Kranzovi, Ing. Ivě Smištíkové, paní Jarmile Valhové, panu Dietmaru Lauerovi, panu Štefanu Pustaiovi, panu Stanislavu Doubkovi, panu Karlu Lhotskému, panu Vladimíru Kouckému a panu Pavlu Michkovi ml. ve výši 300,- Kč za jeden kalendářní měsíc s účinností od ) Prodloužení smlouvy o zápůjčce s Mikroregionem Tanvaldsko Máme uzavřenou smlouvu o zápůjčce s Mikroregionem Tanvaldsko na předfinancování projektu Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky do , která byla schválena zastupitelstvem města Desná dne usnesením č (viz smlouva přílohou). Celý projekt byl řádně ukončen, vyúčtován a z naší strany je vše v pořádku. Dotaci, ale Mikroregion obdrží od Euroregionu NISA až v roce 2015, nejdéle do konce února Vzhledem k tomu navrhuji prodloužení termínu smlouvy dodatkem do (návrh dodatku v příloze). Na infocentru v Riedlově Vile máme k dispozici nové zimní mapy našeho regionu. Info na webu města. 4

5 Hlasování pro - 15 Usnesení 3.3 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 o prodloužení termínu vrácení bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko na projekt Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky z původního termínu na a pověřuje starostu města jeho podpisem. 3.4) Ukončení smlouvy s Českou Spořitelnou a.s. o úvěru Vzhledem k tomu, že jsme již obdrželi dotaci od SFŽP na pořízení víceúčelového vozidla v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Desná nebude čerpán překlenovací úvěr od České spořitelny a.s. Hlasování pro - 15 Usnesení 3.4 Zastupitelstvo města pověřuje starostu ukončit smlouvu o úvěru č s Českou spořitelnou a.s. týkající se projektu Snížení prašnosti ve městě Desná z důvodu jejího nevyužití. 3.5) Dodávka komponentů víceúčelového vozidla Na základě rozhodnutí zastupitelstva na minulém zasedání došlo dne k podání výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu týkající se dodávky komponentů víceúčelového vozidla Ladog T 1550 radlice a sypače v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. Do současné doby město Desná obdrželo celkem 3 nabídky. K otevírání obálek a vyhodnocení nabídek došlo včera v odpoledních hodinách. Vzhledem k tomu nebylo možné s týdenním předstihem předat informaci, jak výběrové řízení dopadlo. Proto jsme dnes požádali o mimořádné - dodatečné zařazení tohoto bodu na jednání dnešního zastupitelstva, aby zakoupení komponentů mohlo proběhnout do konce roku 2014 tak, aby nám již mohly sloužit od počátku ledna Výběrová komise na základě konečné cenové nabídky níže uvedených uchazečů Pořadí: Název firmy: Cena bez DPH v.- Kč 1. Kobit, s.r.o., Konechlumská 1100, Jičín Hanes, s.r.o, Strojírenská 259, Praha Zličín 3. MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, Praha 10 Horní Měcholupy Cena s DPH v.-kč Poznámky: , ,- záruka: 24 měsíců , ,- záruka: 24 měsíců , ,- záruka: 24 měsíců vybrala cenově nejvýhodnější nabídku dle hodnotícího kritéria, a to firmu Kobit, s.r.o., Konechlumská 1100, Jičín , v konečné ceně za dodané zboží ,- Kč s DPH. p. Směšná bude to osazení na zimní údržbu, jak je to s letním provozem? Ten bude přivezen kdy? 5

6 p. Müller všechno dovezou najednou, je to kompatibilní, vše bylo konzultováno s panem Žákem a panem Smožanicou. Zažádali jsme již o pojištění, havarijní pojištění a pojištění předního skla, které je podmínkou pro přihlášení vozidla. Je to vše v předstihu, aby nám mohlo po novém roce hned sloužit. Hlasování pro 15 Usnesení 3.5 Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení provedeného výběrovou komisí v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zakázku malého rozsahu týkajícího se projektu Dodávka přídavných komponentů radlice a sypače k samosběrnému čistícímu vozu Ladog T 1550, zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy s f. Kobit, s.r.o. na zakoupení těchto komponentů za vysoutěženou cenu ,- Kč ( ,- Kč s DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 4) Ekonomické 4.1) Rozpočtové opatření č. 11 a 12 Rozpočtové opatření č. 11/2014 Ing. Čermáková seznámila zastupitele s jednotlivými body důvodové zprávy. Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. p. Čermáková výdaje č. 5 opravit paragraf z 3111 na 3113 p. Směšná bod 8 ostraha památek, jak to probíhá? p. Čermáková je to napojeno na centrální pult p. Směšná bod 12 elektro-revize ZŠ, proč 30 tis., proč tak vysoká částka? p. starosta vznikly tam vícenáklady, nemohla se udělat revize, byla to oprava p. Směšná bod 13 vyšší náklady oprava střechy RV, čeho se to týká? p. Müller v některých místech prosakovala voda, plesnivěly stěny, byla objednána firma, uděláno v mědi, svedeno dál od budovy, jsou tam nataženy choboty, nebude zatékat do budovy Materiál byl drahý, ale zabrání to zatékání, zároveň se dělaly nátěry dřevěných prvků, realizovalo se to najednou. Okna se zatím překytovaly. Celková oprava je plánovaná. p. Směšná - bod 14 odvoz odpadu ze sběrného dvora, čím to je, že jsou vyšší náklady? p. Čermáková je to počasím, je teplo, lidé více vozí, není sníh p. J. při kontrole usnesení jako občan tomu nerozumí, neví, o čem se jedná. Pro přesnost jednání je potřeba říkat detaily, to samé při kontrole usnesení. Nátěry na vile nejsou hotovy, okna v přízemí se mohly natřít. Je to památka. Navrhuje zkontrolovat rozpočet na příští rok. p. starosta při kontrole usnesení starosta říká, že četl všechno, jak číslo bodu, tak i čeho se to týká. Okna se musí nejdříve opravit, potom natřít, samozřejmě až to klimatické podmínky dovolí. Hlasování pro - 15 Usnesení 4.1 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,-Kč a ve výdajové části o ,- Kč. Rozpočtové opatření č. 12/2014 V prosinci 2014 byla přijata dotace na nákup zametacího stroje. Úvěr na překlenutí doby mezi zaplacením zametacího stroje a přijetím dotace nebyl čerpán. 6

7 Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. Hlasování pro - 15 Usnesení 4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,-Kč, ke snížení rozpočtových prostředků ve výdajové části o ,- Kč a ke změně financování o ,- Kč. 4.2) Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2020 Ing. Čermáková seznámila zastupitele s výhledem na další čtyřleté období. Město splácí tři dlouhodobé úvěry. Zdrojem krytí splátek v letech bude přebytek příjmů nad výdaji v rozpočtech let V letech 2021 a 2022 budou roční splátky jistin úvěrů činit tis. Kč a v roce 2023 budou činit 979 tis. Kč. Přílohy: Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2020 Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech p. J. navrhuje, aby částka na údržbu silnice do Desné I, byla zahrnuta do rozpočtu města. Požádal p. Žáka k vypracování prognózy na udržování p. starosta silnice určitě nepřijde na řadu v příštím roce, v roce 2015 bude výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, odkup silnice je otázkou 2-3 let p. J. ale může to tam být zahrnuto p. Indráček vysvětluje - zatím je to výhled, není to nic konkrétního p. J. - chtěl by zatím odhad Hlasování pro - 15 Usnesení 4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na období let 2016 až ) Návrh rozpočtu na rok 2015 Veškeré materiály byly zaslány předem, byly projednány ve finančním výboru a na radě města a nikdo nevznesl žádný dotaz a ani připomínku. Starosta navrhuje, aby případné dotazy k rozpočtu byly projednávány postupně podle paragrafů tak, jak byly zaslány v materiálech. Přílohy: Návrh rozpočtu roku 2015 Rozpis rozpočtu roku 2015 Porovnávací tabulka Příjmy-plnění rozpočtu 1-10/2014 Výdaje-plnění rozpočtu 1-10/2014 p. Směšná se zajímá, jestli jsou tam všechny investiční akce? p. Indráček bude se rozhodovat, podle toho jak přijdou dotace. p. Směšná myslela na akce nezbytně nutné třeba okna 7

8 p. starosta okna tam jsou. Pan Müller vypracoval tabulku předpokládaných investic, kterou dá do trezoru k nahlédnutí. Bude se o tom jednat na lednovém zasedání, kde by se případné akce doplnily a určily se priority p. Müller je potřeba se zapojit, kdo bude mít nápad, dát vědět, můžeme to zkusit realizovat. Může se to kdykoliv doplnit. p. J. investice by se měly dělat podle potřeby, důležité je to, co chtějí občané. Navrhuje udělat anketu, nečekat na dotace. Dopadlo to špatně se starou DPS. p. Indráček určitě je to pravda, 16 projektů není konečný počet. Potřebuje se přestěhovat školka, budou na to dotace nemá smysl to dělat dopředu. Přijde to levněji p. Směšná par platy zaměstnanců 300 tis. městská policie. Naši strážníci slouží i v okolních obcích, zajímá ji, kolik činí částka pro naše město? p. starosta podle veřejnoprávních smluv jsou z Kořenova příjmy (cca 250 tis./ rok) a z Albrechtic (cca 50 tis./rok). Podle smluv by měli v těchto obcích strávit cca polovinu pracovní doby, což je pro Desnou nevýhodné, vzhledem k tomu, že celkové náklady na městskou policii jsou cca 1,3 mil Kč. Skutečnost je taková, že do těchto obcí zajíždějí 1-2x týdně a na vyžádání obcí na konkrétní akce. Touto problematikou se bude zabývat nově vzniklá bezpečnostní komise. p. Indráček policie nás stojí hodně peněz, půjčování se nevyplatí, radar se také nevyplatí, policie by si měli na radar používat a vydělat si na sebe p. starosta měření radarem by mělo probíhat jednou týdně. p. J. k zastavování kamionů, mohli by je odstavit v Kořenově jsou tam 3 pruhy p. Novák těmito věcmi se bude rovněž zabývat bezpečnostní komise p. Indráček par pol elektrická energie hasičárna v Desné III, utíkají peníze topí se elektřinou, navrhuje zateplit, nebo změnit zdroj tepla p. Novák v bezpečnostní komisi je pan Kolář - domluví to společně p. Indráček - par DPS stojí nás 900 tis. jen její existence, je tam pár bytů, máme tam cca 30 lidí, navrhuje řešení optimalizace zaměstnanců, zadal by to bytové komisi p. Müller informoval se, je tam určitý počet lidí, mají zdravotní omezení, rozváží se obědy. Musí tam být zastupitelnost kvůli dovoleným, nemocenským. Zatím nejsou známy všechny vstupy. Audit se bude dělat hned v lednu. p. J. navrhuje oslovit okolní DPS a porovnat p. Pokorná nejde posuzovat domov důchodců a dům s pečovatelskou službou p. Müller mluvil s paní Hanzlíčkovou, příští rok vyjde nová vyhláška budeme se řídit podle ní. Musí se to připravit. p. Indráček odpady - obec doplácí 3 mil. Kč, jak se to bude řešit, zvýšit poplatky atd. p. Směšná souvisí to se sběrným dvorem, co se týká vybírání, navrhuje zvednout poplatky (jsou limity dané zákonem), poukázala i na černé skládky p. Žák černé skládky jsou už nižší, kontroluje to, se sběrného dvora jdou 3-4 náklaďáky týdně. Nakladač je plně vytížený, je to napěchované p. starosta jednalo se s firmou SKS, je možno vozit větší obsah, čímž by se dalo ušetřit, je tam prostor a budeme se tím zabývat, zároveň se dá ušetřit zakrytím kontejnerů sníh a déšťvozíme cca 30% váhy navíc p. J. je tu nastaven demotivační systém, navrhuje zapojit více lidi, aby se netvořily černé skládky. Kryty na kontejnerech jsou nedostačující, v Eurocentru mají plechové kryty. Řešení není ve zvyšování poplatků. Od 1.1. jsme povinni ukládat bioodpad. Náklady se zase zvýší. p. Směšná povinnost je od , předpoklad je, že musí růst rostliny p. Indráček dotace do sportu, kdysi se schválilo, že příjem z výherních hracích automatů půjde do sportu. Dnes je tam hřiště p. K. 380 tis. Kč, přímá dotace 350 tis. slouží na činnost oddílu. Nelíbí se mu, že jedna sportovní jednota má příjem neomezený, a druzí musí 8

9 žádat o granty. Není to fér. TJ žádat stejně jako všichni ostatní. Myslí si, že hřiště by mělo být města. Do budoucna se chystají větší opravy, bude se to lépe financovat. p. Směšná musí být vůle na obou stranách. TJ má šanci žádat si i jinde nutno zvážit. Pan K. pracuje jen pro hřiště? p. Müller pracuje na hřišti, vybírá poplatky, mohl by dělat i údržbu. p. Michek stará se i o ovál a celý atletický areál. p. Žák je tam i o víkendech, dělá i ostrahu, seká. p. Želinský pracuje tam stále, věnuje se tomu na plný úvazek. Má k tomu osobní vztah. Pan Indráček byl ve finančním výboru nikdy tam nebyla chyba, vše bylo v pořádku. Na hřišti je spousta lidí, kteří jsou tam pro děti a jsou tam nadstandardně. p. Indráček je tam i atletika a ostatní sportovci, proč musí jedni žádat a ostatním to jde samo p. starosta je tu areál, kterým se můžeme pochlubit a každý nám ho závidí, určitě je v zájmu města sport a areál udržet v provozu a funkční. Lidé, kteří pracují s mládeží, dělají svoji práci výborně a zaslouží si jen pochvalu. Je to vidět i na výsledcích viz. úspěchy mladých atletů. Problém je v tom, že pozemky nepatří jednomu subjektu (část města část TJ) čímž je problém získání dotace. V nejbližší době končí životnost umělého trávníku a bude potřeba jeho oprava. Náklady na běžnou údržbu areálu jsou rovněž velice vysoké. Proto musí město v nejbližší době tento problém s TJ řešit a nalézt společnou řeč. p. Šikola je to jediná sportovní skupina, která musí dopodrobna dokládat účty p. Indráček to musí všichni, pravidla jsou stejná pro všechny p. J. navrhuje za tréninkovou stěnou na tenis udělat plot. Nikdo tam nepůjde. Navrhuje více akcí pro děti z ulice. p. Michek otázka se bude řešit, nebrání se tomu. Návrh je oprávněný, je to na zamyšlenou. Jak kino, Sklář, hřiště i ostatní. Slíbili to občanům u voleb. Vymyslet hlavně jak to bude efektivní. Nyní je potřeba rozpočet hlavně schválit. p. Indráček chce ho schválit, chce to řešit hned, aby příští rok bylo něco hotové p. Směšná komise jsou zvoleny, nutno rozdělit úkoly, posouzení udělat komplexně říci priority, aby řešil každý něco p. Müller navrhuje 300 tis. do opravy boudy na hřišti, je v havarijním stavu, je to nebezpečné. Navrhuje dát na sport určitou částku a rozdělit podle druhu sportu. Nechce, aby na tom někdo doplácel. Rozdělit plošně. Fotbalisté dostanou jednorázově, ale potom už nic. Mají velkou základnu, pro pár skokanů jsou to jiné peníze. p. Koukal platy zaměstnanců TJ 60 tis. ročně, to zase není tolik p. Čermáková to jsou finance na sportovní areál a dětské hřiště. Je to v majetku města p. Směšná par pol opravy a udrž. 50 tis. p. starosta je tam kalibrace, opravy služ vozidla atd p. Směšná přestupková komise v Tanvaldě 6 tis., kolik se toho projednávalo letos a jak vypadá smlouva? p. starosta zjistí to u paní Hanzlíčkové p. J. proč se to řeší jinde, máme advokáta p. Miller ten by určitě přišel dráž p. Indráček rozpočet je velmi střídmý, pokud se nic nezkazí, bude to dobré p. Čermáková letos jsme dostali dotaci 405 tis. na vyprošťovací nářadí a čerpat se bude až příští rok p. J. navrhuje v říjnu udělat anketu v novinách pro občany ohledně rozpočtu, některé budovy chátrají a jsou málo využívané, neposekané louky neviděl v rozpočtu navýšení financí, doporučuje navýšit, úroky jsou 4%, navrhuje přemýšlet o jiném splácení úroku, mluvil se starostou, navrhuje splácet předčasně. Ušetřilo by se. Pan starosta bude jednat s p. H., je připraven se o tom zmínit a domluvit lepší podmínky. 24 volných bytů, investovat do nich do 9

10 rozpočtu, dát i nájemné. Nebezpečné plevele posekat a vyúčtovat to Povodí labe. Stav chodníků upřednostnil by je před chodníky do Desné I,u č.p. 617 a 624. Ovzduší u silnice překročený polétavý prach, oxidy dusíku, rakovina apod. Doporučuje dát rozumnou částku (100 tis.) do rozpočtu a nakoupit pro obyvatele bydlící u silnice čističky vzduchu. On osobně by jim zaplatil i elektrickou energii spotřebovanou čističkami vzduchu. Podporujeme jako města zdraví občanů, pracuje na projektu, aby to platil stát ze spotřební daně benzínu. Drobné částice se dostanou do plic, filtry tomu zabrání. p. Směšná monitorovací stanice je v Tanvaldě, je možno se tam podívat. Existují směrná čísla, kolikrát v roce může být smogová situace překročena. Je to stejné jako v Tanvaldě, stejná silnice. Není to nic strašného je to v limitech p. J. chce vědět, kde je. Myslí si, že to není u silnice. Je přesvědčen, že je to překročené. p. Indráček pokud jde o prach, tak zdrojem není doprava. Primární zdrojem prachu jsou lokální topeniště. p. J. bude shánět sponzory na čističky Hlasování pro - 15 Usnesení 4.4 Zastupitelstvo města schvaluje na rok 2015 rozpočet přebytkový rozepsaný na paragrafy a to příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč a financování ve výši ,-Kč. Odešel pan Michek 18:08 hodin počet zastupitelů je 14 5) Diskuze 5.1) VŘ na tajemníka Jak jste byli informováni bylo dle 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí úřadu - tajemník MěÚ Desná. Po ukončení výzvy jmenoval pan starosta výběrovou komisi a ta se jednomyslně shodla na tom, že JUDr. Jaroslav Müller, Ph.D., je vhodným kandidátem na pozici tajemníka Městského úřadu v Desné. Tohoto uchazeče výběrová komise doporučuje řediteli krajského úřadu ke jmenování na pozici tajemníka Městského úřadu v Desné. Připomínám, že se jedná o zařazení na dobu určitou, kdy dobou určitou se rozumí období, po které bude současný tajemník uvolněný pro výkon funkce místostarosty na MěÚ v Tanvaldě. Žádost o jmenování jsme se všemi potřebnými doklady odeslali na krajský úřad panu řediteli S panem ředitelem bylo předjednáno, že pokud bude vše v pořádku (správnost jsme konzultovali s pracovníky KÚ), tak do pátku jmenování podepíše. Pan starosta předpokládá, že pan JUDr. Jaroslav Müller nastoupí na místo tajemníka od ) ZMŠ - ukončení V souvislosti s ukončením prací na objektu střechy ZMŠ v Desné I, která v části, kde jsou umístěny bytové vestavby v havarijním stavu, došlo k závěrečné kalkulaci nákladů. Pan Müller seznámil zastupitele s celou historií opravy římsy. V souvislosti s tím promítl tabulku celkových nákladů, a vysvětlil jednotlivé položky. Vyúčtováno to bylo velice přesně. Každá položka rozpočítána. Celkově došlo ke snížení nákladů. Firma Brex se ukázala, jako firma velice nespolehlivá. Díky našemu dozoru to dopadlo. 5.3) Garáže JIPO 10

11 Na radě města proběhlo jednání se zástupci firmy Jizerské porcelánky, realitní kanceláře o možnosti odkoupení komerčních prostor garáží v Desné I., o kterém se již v minulosti uvažovalo. Za město se zúčastnili kromě radních i J. Müller, M. Čermáková, D. Holcová a také předsedkyně majetkového výboru paní Eva Směšná. Nyní je situace trochu odlišná z původního odhadu ceny objektu 2,6 milionu je cena 1,2 milionu Kč s tím, že by firma přistoupila na rozložení splátek do tří let. Jednání proběhlo narychlo a bylo domluveno i místní šetření, které bylo a kam jste byli všichni pozváni, včetně členů Majetkového výboru. Všichni zástupci města se shodli na tom, že koupě nemovitosti souvisí s dlouhodobou koncepcí města (likvidace výměníku v centru, přemístění sběrného dvoru a místního hospodářství,...). Rada doporučuje zastupitelstvu koupi objektu. Tento bod bude projednán na lednovém zastupitelstvu. Nyní se připravuje smlouva. 5.4) Historie schvalování nového územního plánu města Desná Paní Eva Směšná připravila přehled historii ÚP, kterou jste dnes obdrželi. Zároveň bude vložen i do trezoru. Je to velice užitečné pro orientaci, jak tvorba ÚP probíhala a co nás čeká. Viz. materiál předán zastupitelům Starosta připomněl všem předsedům výborů a komisí, aby zápisy z jednání zasílali paní Daně Neumannové, která je bude vkládat do trezoru. p. J. zklamal se v zastupitelích, nikdo nehlasoval o životním prostředí. Upozorňuje na to, že v Desenských novinách panuje cenzura, článek nebyl otisknut. V Tanvaldě nebyl problém. Jeho 15 bodů, (snížil je z 81), opozice by měla dostat prostor v novinách. Jeho názory jsou podloženy zkušenostmi, nechápe cenzuru. Zkušenosti s paní Vedralovou konkrétního nedělá nic, její plat jsou vyhozené peníze. Navrhuje ji zaměstnat na dohodu. (300 hodin ročně) Na Požární ochranu by zaměstnal jednoho hasiče. Ušetřil by 150 tis. ročně. Kritika rady jako člen Majetkového výboru se snažil využít DPS, jako chátrající budovu. Chtěl jí využít, jako skladovací prostor na vozíky pro p. K. Chtěl to zařídit. Rada to zamítla, nabízeli mu všechno jiné. Mělo by o tom rozhodnout zastupitelstvo města, byl to výbor ZM. Rada by o tom neměla rozhodovat. Lituje, že v Majetkovém výboru vůbec byl, rada jeho žádost smetla ze stolu. Jeho strávený čas byl zbytečný. Takhle si činnost výborů a komisí nepředstavuje. Budova bude zbourána, mohla být využívána. p. starosta pan K. má pronajaté prostory od města jinde, má podepsanou smlouvu a je spokojen. Rada se shodla jednoznačně na tom, je to nebezpečná budova. Nechtěli jsme nést následky, aby se někomu něco stalo. Činnost v MV hodnotit nebude, ale připomíná panu J., že jako jediný nevyúčtoval dotaci v loňském roce. Do dnešního dne nebylo zúčtováno. Byl tam nedoplatek i za pronájem budovy. p. J. do konce roku to zúčtuje, čeká na fakturu p. Směšná ano DPS byla probírána na každém zasedání MV, je to opravdu v dezolátním stavu. Rada s tím nemá nic společného, bylo to jejich doporučení. p. Žák rada vycházela ze tří posudků, není tam revize elektřiny. Je zabezpečen, uzavřen, hlídán. Neteče tam, je tam větráno. 6) Závěr Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera 11

12 Zasedání zastupitelstva ukončil v 18:35 hod. Zápis ověří: Novák Vratislav.. Pokorná Sylvie Jaroslav Kořínek starosta Petr Šikola místostarosta 12

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12 Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.12. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Petr Šikola, Sylvie Pokorná, Jana Mojšová,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 14 Z Á P I S ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15.9.2014 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Antonín Pusztai, Ing. Ivan Indráček, Jana

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.6. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, Ing.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 4/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 3. 8. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 18.11.2013 Program: 1. Smlouva o spisové službě - dodatek 2. Výsledek poptávkového řízení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočet pro rok 2013 - Změna dodavatele

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, JUDr. Jaroslav Müller Ph.D.

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, JUDr. Jaroslav Müller Ph.D. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.3.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více