a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček"

Transkript

1 Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav, Pokorná Sylvie, Ing. Směšná Eva, Suchardová Ivana, Šikola Petr, Žanta Vladimír, Želinský Josef, Zachrová Jarmila, Koukal Jiří - přijde později Omluveni: Neomluveni: Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle 3 z Pan starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 14 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Hlasování pro 14 b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jmenována Dana Neumannová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Novák Vratislav, Pokorná Sylvie Hlasování pro 12, zdržel se 2 Novák, Pokorná d) Byla navržena návrhová komise ve složení Ing. Eva Směšná, Zachrová Jarmila Hlasování pro 12, zdržel se 2 Směšná, Zachrová e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne byl uložen na MěÚ k nahlédnutí, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Hlasování pro 14 Usnesení 1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 1

2 g) Rada města navrhuje zastupitelstvu města k projednání dne tento program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Organizační 4) Ekonomické - rozpočet města na rozpočtové opatření 5) Diskuze 6) Závěr Hlasování pro 14 Usnesení 1b) Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Organizační 4) Ekonomické - rozpočet města na rozpočtové opatření 5) Diskuze 6) Závěr Starosta připomněl, že zastupitele obdrželi materiál k bodu organizační záležitosti, poslední bod Dodávka komponentů víceúčelového vozidla viz. materiál od pana J. Müllera. 2) Kontrola usnesení Kontrola bodů usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne : 1a) je standardní tedy bod splněn 1 b) program zasedání splněno 1c) paní Zachrová složení slibu - bod splněn 2) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení je standardní tedy bod splněn 3.1) neschválení zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 951 v k.ú. Desná III paní P. S. z Desné a panu J. H. z Jablonce nad Nisou do doby schválení nového územního plánu žadatelé obeznámeni - bod splněn 3.2) odložení zveřejnění záměru prodat pozemek pč v k.ú. Desná II. jednání pokračují, vyzváni sousedé p. D. bod běží je v jednání 3.3) neschválení zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 370 v k.ú. Desná III, jehož součástí je stavba, a to do doby vyřešení vlastnických vztahů ke stavbě pan H. dokládá další materiál o vlastnictví stavby bod běží je v jednání 3.4) schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku pč. 452/1 v k.ú. Desná II panu L. J. z Vestce vyvěšeno - bod splněn 3.5) schválení prodeje pozemku pč. 54/3 o výměře 231 m2 v k.ú. Desná II manželům J. a J. Š.bytem, Tanvald za cenu ,-Kč s podmínkou, uzavření smlouvy o věcném břemeni služebnosti cesty k pozemku p.č. 52 v k.ú. Desná II. jednání probíhá příprava smlouvy bod běží je v jednání 4.1) zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 4, 5, 6, 7/2014 schválenými radou města standardní bod, tedy splněn 2

3 4.2) schválení rozpočtového opatření č. 8/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové části o ,- Kč. Výdaje budou pokryty přijetím krátkodobého úvěru ve výši ,- Kč schváleno, takže splněno 4.3) schválení rozpočtového opatření č. 9/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,- Kč a ve výdajové části o ,- Kč schváleno, takže splněno 4.4) schválení rozpočtového opatření č. 10/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde k navýšení rozpočtových prostředků schváleno, takže splněno 4.5) schválení finančního daru starostovi města schváleno - bod splněn 5.1.1), 5.1.2), a 5.1.3) volba členů finančního, kontrolního a majetkového výboru zvolením splněno 5.1.4) rozhodnutí o poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena finančního, kontrolního a majetkového výboru odsouhlasením splněno 5.2.1) vzata na vědomí informace o tvorbě ÚP vzato na vědomí tedy splněno 5.2.2) odsouhlasení dodatku č. 3. smlouvy o dílo ze dne uzavřené ve věci zhotovení díla územní plán města Desná a pověřuje starostu města jejím podpisem podepsáno, takže splněno 5.2.3) schválení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení územně plánovací dokumentace schváleno, tedy splněno 5.3.1) schválení úprav jednacího řádu (čtyři body), aktualizovaný jednací řád podepsán a založen (zaslán do trezoru) tedy splněno 5.4.1) schválení výsledku výběrového řízení provedeného výběrovou komisí a uzavření smlouvy o dílo s vítězem soutěže firmou Vodohospodářské stavby, a.s. za cenu ve výši ,- Kč ( ,32,- Kč s DPH) schváleno, tedy splněno 5.4.2) schválení uzavření smlouvy o dílo s uvedenou firmou na instalaci systému, který umožní ZŠ provádění samostatné regulace tepla v ZŠ, s celkovou cenou ,- Kč (83.393,- Kč s DPH) náklady na realizaci k úspoře tepla v základní škole z rozpočtu města budou následně vráceny zpět do jeho rozpočtu podepsáno tedy splněno 5.4.3) schválení uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a.s. a města Desná na poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši ,- Kč na nákup víceúčelového vozidla v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Desná a pověřuje starostu podpisem této smlouvy podepsáno tedy splněno nakonec nebude čerpáno dnes na programu v organizačních záležitostech 5.4.4) schválení přijetí dotace v souvislosti s projektem Snížení prašnosti ve městě Desná, které umožní její čerpání schváleno tedy splněno 5.4.5) schválení zpracování a vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se nákupu dalších dílů víceúčelového zařízení, které umožní zimní údržbu, a to radlice a sypače bod běží Hlasování pro 14 Usnesení 2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení. 3) Organizační 3.1) Žádost o souhlas se změnou hranice katastrálního území Stavebník Preciosa Ornela a.s. - požádala zdejší stavební úřad o kolaudaci přístavby objektu Perlovky. Z předloženého geometrického zaměření bylo zjištěno, že součástí geometrického 3

4 plánu je i změna hranice katastrálního území na hranici Desná II a Desná III. Jedná se o plochu u dílu b 4m² a dílu c 0,23m² v k.ú. Desná III. Díl b je v geom. plánu vysloučen do katastrálního území Desná II poz. parcela č. 136/4 díl d. Díl c je v geom. plánu vysloučen do katastrálního území Desná II st. parcela č. 136/1. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí a následně zaregistrování na katastrálním úřadě je nutné souhlasné vyjádření zastupitelstva města se změnou hranice katastrálního území. Hlasování pro - 14 Usnesení 3.1 Zastupitelstvo města Desná schvaluje změnu hranice mezi katastrálním územím Desná II a Desná III, na základě geom. plánu č /2014, /2014 vyhotoveného a zaregistrovaného dne společností GEODET CZ s.r.o., Svojsíkova 849/7, Liberec. V 16:17 hodin přišel pan Jiří Koukal - počet zastupitelů je ) Poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena v komisi rady města Rada města na svém zasedání dne odsouhlasila pro volební období 2014 až 2018 zřízení bezpečnostní, bytové, kulturní a sportovní komise rady města. Stejně, jako u výborů byl počet členů jednotlivých komisí stanoven na pět. Zastupitelstvo města schvalovalo na minulém zasedání odměňování neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon člena ve výborech zastupitelstva města, stejně tak bychom měli odsouhlasit i poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena v komisi rady města zvoleným do jednotlivých komisí. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit výši poskytnutého peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a pracují v komisi rady města, na 300,-Kč/1měsíc s tím, že vypláceni budou 1x za pololetí. Hlasování pro - 15 Usnesení 3.2 Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena bezpečnostní, bytové, kulturní a sportovní komise Mgr. Boženě Fejfarové, panu Janu Kolářovi, Ing. Zdeňku Kranzovi, Ing. Ivě Smištíkové, paní Jarmile Valhové, panu Dietmaru Lauerovi, panu Štefanu Pustaiovi, panu Stanislavu Doubkovi, panu Karlu Lhotskému, panu Vladimíru Kouckému a panu Pavlu Michkovi ml. ve výši 300,- Kč za jeden kalendářní měsíc s účinností od ) Prodloužení smlouvy o zápůjčce s Mikroregionem Tanvaldsko Máme uzavřenou smlouvu o zápůjčce s Mikroregionem Tanvaldsko na předfinancování projektu Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky do , která byla schválena zastupitelstvem města Desná dne usnesením č (viz smlouva přílohou). Celý projekt byl řádně ukončen, vyúčtován a z naší strany je vše v pořádku. Dotaci, ale Mikroregion obdrží od Euroregionu NISA až v roce 2015, nejdéle do konce února Vzhledem k tomu navrhuji prodloužení termínu smlouvy dodatkem do (návrh dodatku v příloze). Na infocentru v Riedlově Vile máme k dispozici nové zimní mapy našeho regionu. Info na webu města. 4

5 Hlasování pro - 15 Usnesení 3.3 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 o prodloužení termínu vrácení bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko na projekt Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky z původního termínu na a pověřuje starostu města jeho podpisem. 3.4) Ukončení smlouvy s Českou Spořitelnou a.s. o úvěru Vzhledem k tomu, že jsme již obdrželi dotaci od SFŽP na pořízení víceúčelového vozidla v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Desná nebude čerpán překlenovací úvěr od České spořitelny a.s. Hlasování pro - 15 Usnesení 3.4 Zastupitelstvo města pověřuje starostu ukončit smlouvu o úvěru č s Českou spořitelnou a.s. týkající se projektu Snížení prašnosti ve městě Desná z důvodu jejího nevyužití. 3.5) Dodávka komponentů víceúčelového vozidla Na základě rozhodnutí zastupitelstva na minulém zasedání došlo dne k podání výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu týkající se dodávky komponentů víceúčelového vozidla Ladog T 1550 radlice a sypače v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. Do současné doby město Desná obdrželo celkem 3 nabídky. K otevírání obálek a vyhodnocení nabídek došlo včera v odpoledních hodinách. Vzhledem k tomu nebylo možné s týdenním předstihem předat informaci, jak výběrové řízení dopadlo. Proto jsme dnes požádali o mimořádné - dodatečné zařazení tohoto bodu na jednání dnešního zastupitelstva, aby zakoupení komponentů mohlo proběhnout do konce roku 2014 tak, aby nám již mohly sloužit od počátku ledna Výběrová komise na základě konečné cenové nabídky níže uvedených uchazečů Pořadí: Název firmy: Cena bez DPH v.- Kč 1. Kobit, s.r.o., Konechlumská 1100, Jičín Hanes, s.r.o, Strojírenská 259, Praha Zličín 3. MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, Praha 10 Horní Měcholupy Cena s DPH v.-kč Poznámky: , ,- záruka: 24 měsíců , ,- záruka: 24 měsíců , ,- záruka: 24 měsíců vybrala cenově nejvýhodnější nabídku dle hodnotícího kritéria, a to firmu Kobit, s.r.o., Konechlumská 1100, Jičín , v konečné ceně za dodané zboží ,- Kč s DPH. p. Směšná bude to osazení na zimní údržbu, jak je to s letním provozem? Ten bude přivezen kdy? 5

6 p. Müller všechno dovezou najednou, je to kompatibilní, vše bylo konzultováno s panem Žákem a panem Smožanicou. Zažádali jsme již o pojištění, havarijní pojištění a pojištění předního skla, které je podmínkou pro přihlášení vozidla. Je to vše v předstihu, aby nám mohlo po novém roce hned sloužit. Hlasování pro 15 Usnesení 3.5 Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení provedeného výběrovou komisí v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zakázku malého rozsahu týkajícího se projektu Dodávka přídavných komponentů radlice a sypače k samosběrnému čistícímu vozu Ladog T 1550, zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy s f. Kobit, s.r.o. na zakoupení těchto komponentů za vysoutěženou cenu ,- Kč ( ,- Kč s DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 4) Ekonomické 4.1) Rozpočtové opatření č. 11 a 12 Rozpočtové opatření č. 11/2014 Ing. Čermáková seznámila zastupitele s jednotlivými body důvodové zprávy. Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. p. Čermáková výdaje č. 5 opravit paragraf z 3111 na 3113 p. Směšná bod 8 ostraha památek, jak to probíhá? p. Čermáková je to napojeno na centrální pult p. Směšná bod 12 elektro-revize ZŠ, proč 30 tis., proč tak vysoká částka? p. starosta vznikly tam vícenáklady, nemohla se udělat revize, byla to oprava p. Směšná bod 13 vyšší náklady oprava střechy RV, čeho se to týká? p. Müller v některých místech prosakovala voda, plesnivěly stěny, byla objednána firma, uděláno v mědi, svedeno dál od budovy, jsou tam nataženy choboty, nebude zatékat do budovy Materiál byl drahý, ale zabrání to zatékání, zároveň se dělaly nátěry dřevěných prvků, realizovalo se to najednou. Okna se zatím překytovaly. Celková oprava je plánovaná. p. Směšná - bod 14 odvoz odpadu ze sběrného dvora, čím to je, že jsou vyšší náklady? p. Čermáková je to počasím, je teplo, lidé více vozí, není sníh p. J. při kontrole usnesení jako občan tomu nerozumí, neví, o čem se jedná. Pro přesnost jednání je potřeba říkat detaily, to samé při kontrole usnesení. Nátěry na vile nejsou hotovy, okna v přízemí se mohly natřít. Je to památka. Navrhuje zkontrolovat rozpočet na příští rok. p. starosta při kontrole usnesení starosta říká, že četl všechno, jak číslo bodu, tak i čeho se to týká. Okna se musí nejdříve opravit, potom natřít, samozřejmě až to klimatické podmínky dovolí. Hlasování pro - 15 Usnesení 4.1 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,-Kč a ve výdajové části o ,- Kč. Rozpočtové opatření č. 12/2014 V prosinci 2014 byla přijata dotace na nákup zametacího stroje. Úvěr na překlenutí doby mezi zaplacením zametacího stroje a přijetím dotace nebyl čerpán. 6

7 Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. Hlasování pro - 15 Usnesení 4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,-Kč, ke snížení rozpočtových prostředků ve výdajové části o ,- Kč a ke změně financování o ,- Kč. 4.2) Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2020 Ing. Čermáková seznámila zastupitele s výhledem na další čtyřleté období. Město splácí tři dlouhodobé úvěry. Zdrojem krytí splátek v letech bude přebytek příjmů nad výdaji v rozpočtech let V letech 2021 a 2022 budou roční splátky jistin úvěrů činit tis. Kč a v roce 2023 budou činit 979 tis. Kč. Přílohy: Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2020 Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech p. J. navrhuje, aby částka na údržbu silnice do Desné I, byla zahrnuta do rozpočtu města. Požádal p. Žáka k vypracování prognózy na udržování p. starosta silnice určitě nepřijde na řadu v příštím roce, v roce 2015 bude výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, odkup silnice je otázkou 2-3 let p. J. ale může to tam být zahrnuto p. Indráček vysvětluje - zatím je to výhled, není to nic konkrétního p. J. - chtěl by zatím odhad Hlasování pro - 15 Usnesení 4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na období let 2016 až ) Návrh rozpočtu na rok 2015 Veškeré materiály byly zaslány předem, byly projednány ve finančním výboru a na radě města a nikdo nevznesl žádný dotaz a ani připomínku. Starosta navrhuje, aby případné dotazy k rozpočtu byly projednávány postupně podle paragrafů tak, jak byly zaslány v materiálech. Přílohy: Návrh rozpočtu roku 2015 Rozpis rozpočtu roku 2015 Porovnávací tabulka Příjmy-plnění rozpočtu 1-10/2014 Výdaje-plnění rozpočtu 1-10/2014 p. Směšná se zajímá, jestli jsou tam všechny investiční akce? p. Indráček bude se rozhodovat, podle toho jak přijdou dotace. p. Směšná myslela na akce nezbytně nutné třeba okna 7

8 p. starosta okna tam jsou. Pan Müller vypracoval tabulku předpokládaných investic, kterou dá do trezoru k nahlédnutí. Bude se o tom jednat na lednovém zasedání, kde by se případné akce doplnily a určily se priority p. Müller je potřeba se zapojit, kdo bude mít nápad, dát vědět, můžeme to zkusit realizovat. Může se to kdykoliv doplnit. p. J. investice by se měly dělat podle potřeby, důležité je to, co chtějí občané. Navrhuje udělat anketu, nečekat na dotace. Dopadlo to špatně se starou DPS. p. Indráček určitě je to pravda, 16 projektů není konečný počet. Potřebuje se přestěhovat školka, budou na to dotace nemá smysl to dělat dopředu. Přijde to levněji p. Směšná par platy zaměstnanců 300 tis. městská policie. Naši strážníci slouží i v okolních obcích, zajímá ji, kolik činí částka pro naše město? p. starosta podle veřejnoprávních smluv jsou z Kořenova příjmy (cca 250 tis./ rok) a z Albrechtic (cca 50 tis./rok). Podle smluv by měli v těchto obcích strávit cca polovinu pracovní doby, což je pro Desnou nevýhodné, vzhledem k tomu, že celkové náklady na městskou policii jsou cca 1,3 mil Kč. Skutečnost je taková, že do těchto obcí zajíždějí 1-2x týdně a na vyžádání obcí na konkrétní akce. Touto problematikou se bude zabývat nově vzniklá bezpečnostní komise. p. Indráček policie nás stojí hodně peněz, půjčování se nevyplatí, radar se také nevyplatí, policie by si měli na radar používat a vydělat si na sebe p. starosta měření radarem by mělo probíhat jednou týdně. p. J. k zastavování kamionů, mohli by je odstavit v Kořenově jsou tam 3 pruhy p. Novák těmito věcmi se bude rovněž zabývat bezpečnostní komise p. Indráček par pol elektrická energie hasičárna v Desné III, utíkají peníze topí se elektřinou, navrhuje zateplit, nebo změnit zdroj tepla p. Novák v bezpečnostní komisi je pan Kolář - domluví to společně p. Indráček - par DPS stojí nás 900 tis. jen její existence, je tam pár bytů, máme tam cca 30 lidí, navrhuje řešení optimalizace zaměstnanců, zadal by to bytové komisi p. Müller informoval se, je tam určitý počet lidí, mají zdravotní omezení, rozváží se obědy. Musí tam být zastupitelnost kvůli dovoleným, nemocenským. Zatím nejsou známy všechny vstupy. Audit se bude dělat hned v lednu. p. J. navrhuje oslovit okolní DPS a porovnat p. Pokorná nejde posuzovat domov důchodců a dům s pečovatelskou službou p. Müller mluvil s paní Hanzlíčkovou, příští rok vyjde nová vyhláška budeme se řídit podle ní. Musí se to připravit. p. Indráček odpady - obec doplácí 3 mil. Kč, jak se to bude řešit, zvýšit poplatky atd. p. Směšná souvisí to se sběrným dvorem, co se týká vybírání, navrhuje zvednout poplatky (jsou limity dané zákonem), poukázala i na černé skládky p. Žák černé skládky jsou už nižší, kontroluje to, se sběrného dvora jdou 3-4 náklaďáky týdně. Nakladač je plně vytížený, je to napěchované p. starosta jednalo se s firmou SKS, je možno vozit větší obsah, čímž by se dalo ušetřit, je tam prostor a budeme se tím zabývat, zároveň se dá ušetřit zakrytím kontejnerů sníh a déšťvozíme cca 30% váhy navíc p. J. je tu nastaven demotivační systém, navrhuje zapojit více lidi, aby se netvořily černé skládky. Kryty na kontejnerech jsou nedostačující, v Eurocentru mají plechové kryty. Řešení není ve zvyšování poplatků. Od 1.1. jsme povinni ukládat bioodpad. Náklady se zase zvýší. p. Směšná povinnost je od , předpoklad je, že musí růst rostliny p. Indráček dotace do sportu, kdysi se schválilo, že příjem z výherních hracích automatů půjde do sportu. Dnes je tam hřiště p. K. 380 tis. Kč, přímá dotace 350 tis. slouží na činnost oddílu. Nelíbí se mu, že jedna sportovní jednota má příjem neomezený, a druzí musí 8

9 žádat o granty. Není to fér. TJ žádat stejně jako všichni ostatní. Myslí si, že hřiště by mělo být města. Do budoucna se chystají větší opravy, bude se to lépe financovat. p. Směšná musí být vůle na obou stranách. TJ má šanci žádat si i jinde nutno zvážit. Pan K. pracuje jen pro hřiště? p. Müller pracuje na hřišti, vybírá poplatky, mohl by dělat i údržbu. p. Michek stará se i o ovál a celý atletický areál. p. Žák je tam i o víkendech, dělá i ostrahu, seká. p. Želinský pracuje tam stále, věnuje se tomu na plný úvazek. Má k tomu osobní vztah. Pan Indráček byl ve finančním výboru nikdy tam nebyla chyba, vše bylo v pořádku. Na hřišti je spousta lidí, kteří jsou tam pro děti a jsou tam nadstandardně. p. Indráček je tam i atletika a ostatní sportovci, proč musí jedni žádat a ostatním to jde samo p. starosta je tu areál, kterým se můžeme pochlubit a každý nám ho závidí, určitě je v zájmu města sport a areál udržet v provozu a funkční. Lidé, kteří pracují s mládeží, dělají svoji práci výborně a zaslouží si jen pochvalu. Je to vidět i na výsledcích viz. úspěchy mladých atletů. Problém je v tom, že pozemky nepatří jednomu subjektu (část města část TJ) čímž je problém získání dotace. V nejbližší době končí životnost umělého trávníku a bude potřeba jeho oprava. Náklady na běžnou údržbu areálu jsou rovněž velice vysoké. Proto musí město v nejbližší době tento problém s TJ řešit a nalézt společnou řeč. p. Šikola je to jediná sportovní skupina, která musí dopodrobna dokládat účty p. Indráček to musí všichni, pravidla jsou stejná pro všechny p. J. navrhuje za tréninkovou stěnou na tenis udělat plot. Nikdo tam nepůjde. Navrhuje více akcí pro děti z ulice. p. Michek otázka se bude řešit, nebrání se tomu. Návrh je oprávněný, je to na zamyšlenou. Jak kino, Sklář, hřiště i ostatní. Slíbili to občanům u voleb. Vymyslet hlavně jak to bude efektivní. Nyní je potřeba rozpočet hlavně schválit. p. Indráček chce ho schválit, chce to řešit hned, aby příští rok bylo něco hotové p. Směšná komise jsou zvoleny, nutno rozdělit úkoly, posouzení udělat komplexně říci priority, aby řešil každý něco p. Müller navrhuje 300 tis. do opravy boudy na hřišti, je v havarijním stavu, je to nebezpečné. Navrhuje dát na sport určitou částku a rozdělit podle druhu sportu. Nechce, aby na tom někdo doplácel. Rozdělit plošně. Fotbalisté dostanou jednorázově, ale potom už nic. Mají velkou základnu, pro pár skokanů jsou to jiné peníze. p. Koukal platy zaměstnanců TJ 60 tis. ročně, to zase není tolik p. Čermáková to jsou finance na sportovní areál a dětské hřiště. Je to v majetku města p. Směšná par pol opravy a udrž. 50 tis. p. starosta je tam kalibrace, opravy služ vozidla atd p. Směšná přestupková komise v Tanvaldě 6 tis., kolik se toho projednávalo letos a jak vypadá smlouva? p. starosta zjistí to u paní Hanzlíčkové p. J. proč se to řeší jinde, máme advokáta p. Miller ten by určitě přišel dráž p. Indráček rozpočet je velmi střídmý, pokud se nic nezkazí, bude to dobré p. Čermáková letos jsme dostali dotaci 405 tis. na vyprošťovací nářadí a čerpat se bude až příští rok p. J. navrhuje v říjnu udělat anketu v novinách pro občany ohledně rozpočtu, některé budovy chátrají a jsou málo využívané, neposekané louky neviděl v rozpočtu navýšení financí, doporučuje navýšit, úroky jsou 4%, navrhuje přemýšlet o jiném splácení úroku, mluvil se starostou, navrhuje splácet předčasně. Ušetřilo by se. Pan starosta bude jednat s p. H., je připraven se o tom zmínit a domluvit lepší podmínky. 24 volných bytů, investovat do nich do 9

10 rozpočtu, dát i nájemné. Nebezpečné plevele posekat a vyúčtovat to Povodí labe. Stav chodníků upřednostnil by je před chodníky do Desné I,u č.p. 617 a 624. Ovzduší u silnice překročený polétavý prach, oxidy dusíku, rakovina apod. Doporučuje dát rozumnou částku (100 tis.) do rozpočtu a nakoupit pro obyvatele bydlící u silnice čističky vzduchu. On osobně by jim zaplatil i elektrickou energii spotřebovanou čističkami vzduchu. Podporujeme jako města zdraví občanů, pracuje na projektu, aby to platil stát ze spotřební daně benzínu. Drobné částice se dostanou do plic, filtry tomu zabrání. p. Směšná monitorovací stanice je v Tanvaldě, je možno se tam podívat. Existují směrná čísla, kolikrát v roce může být smogová situace překročena. Je to stejné jako v Tanvaldě, stejná silnice. Není to nic strašného je to v limitech p. J. chce vědět, kde je. Myslí si, že to není u silnice. Je přesvědčen, že je to překročené. p. Indráček pokud jde o prach, tak zdrojem není doprava. Primární zdrojem prachu jsou lokální topeniště. p. J. bude shánět sponzory na čističky Hlasování pro - 15 Usnesení 4.4 Zastupitelstvo města schvaluje na rok 2015 rozpočet přebytkový rozepsaný na paragrafy a to příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč a financování ve výši ,-Kč. Odešel pan Michek 18:08 hodin počet zastupitelů je 14 5) Diskuze 5.1) VŘ na tajemníka Jak jste byli informováni bylo dle 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí úřadu - tajemník MěÚ Desná. Po ukončení výzvy jmenoval pan starosta výběrovou komisi a ta se jednomyslně shodla na tom, že JUDr. Jaroslav Müller, Ph.D., je vhodným kandidátem na pozici tajemníka Městského úřadu v Desné. Tohoto uchazeče výběrová komise doporučuje řediteli krajského úřadu ke jmenování na pozici tajemníka Městského úřadu v Desné. Připomínám, že se jedná o zařazení na dobu určitou, kdy dobou určitou se rozumí období, po které bude současný tajemník uvolněný pro výkon funkce místostarosty na MěÚ v Tanvaldě. Žádost o jmenování jsme se všemi potřebnými doklady odeslali na krajský úřad panu řediteli S panem ředitelem bylo předjednáno, že pokud bude vše v pořádku (správnost jsme konzultovali s pracovníky KÚ), tak do pátku jmenování podepíše. Pan starosta předpokládá, že pan JUDr. Jaroslav Müller nastoupí na místo tajemníka od ) ZMŠ - ukončení V souvislosti s ukončením prací na objektu střechy ZMŠ v Desné I, která v části, kde jsou umístěny bytové vestavby v havarijním stavu, došlo k závěrečné kalkulaci nákladů. Pan Müller seznámil zastupitele s celou historií opravy římsy. V souvislosti s tím promítl tabulku celkových nákladů, a vysvětlil jednotlivé položky. Vyúčtováno to bylo velice přesně. Každá položka rozpočítána. Celkově došlo ke snížení nákladů. Firma Brex se ukázala, jako firma velice nespolehlivá. Díky našemu dozoru to dopadlo. 5.3) Garáže JIPO 10

11 Na radě města proběhlo jednání se zástupci firmy Jizerské porcelánky, realitní kanceláře o možnosti odkoupení komerčních prostor garáží v Desné I., o kterém se již v minulosti uvažovalo. Za město se zúčastnili kromě radních i J. Müller, M. Čermáková, D. Holcová a také předsedkyně majetkového výboru paní Eva Směšná. Nyní je situace trochu odlišná z původního odhadu ceny objektu 2,6 milionu je cena 1,2 milionu Kč s tím, že by firma přistoupila na rozložení splátek do tří let. Jednání proběhlo narychlo a bylo domluveno i místní šetření, které bylo a kam jste byli všichni pozváni, včetně členů Majetkového výboru. Všichni zástupci města se shodli na tom, že koupě nemovitosti souvisí s dlouhodobou koncepcí města (likvidace výměníku v centru, přemístění sběrného dvoru a místního hospodářství,...). Rada doporučuje zastupitelstvu koupi objektu. Tento bod bude projednán na lednovém zastupitelstvu. Nyní se připravuje smlouva. 5.4) Historie schvalování nového územního plánu města Desná Paní Eva Směšná připravila přehled historii ÚP, kterou jste dnes obdrželi. Zároveň bude vložen i do trezoru. Je to velice užitečné pro orientaci, jak tvorba ÚP probíhala a co nás čeká. Viz. materiál předán zastupitelům Starosta připomněl všem předsedům výborů a komisí, aby zápisy z jednání zasílali paní Daně Neumannové, která je bude vkládat do trezoru. p. J. zklamal se v zastupitelích, nikdo nehlasoval o životním prostředí. Upozorňuje na to, že v Desenských novinách panuje cenzura, článek nebyl otisknut. V Tanvaldě nebyl problém. Jeho 15 bodů, (snížil je z 81), opozice by měla dostat prostor v novinách. Jeho názory jsou podloženy zkušenostmi, nechápe cenzuru. Zkušenosti s paní Vedralovou konkrétního nedělá nic, její plat jsou vyhozené peníze. Navrhuje ji zaměstnat na dohodu. (300 hodin ročně) Na Požární ochranu by zaměstnal jednoho hasiče. Ušetřil by 150 tis. ročně. Kritika rady jako člen Majetkového výboru se snažil využít DPS, jako chátrající budovu. Chtěl jí využít, jako skladovací prostor na vozíky pro p. K. Chtěl to zařídit. Rada to zamítla, nabízeli mu všechno jiné. Mělo by o tom rozhodnout zastupitelstvo města, byl to výbor ZM. Rada by o tom neměla rozhodovat. Lituje, že v Majetkovém výboru vůbec byl, rada jeho žádost smetla ze stolu. Jeho strávený čas byl zbytečný. Takhle si činnost výborů a komisí nepředstavuje. Budova bude zbourána, mohla být využívána. p. starosta pan K. má pronajaté prostory od města jinde, má podepsanou smlouvu a je spokojen. Rada se shodla jednoznačně na tom, je to nebezpečná budova. Nechtěli jsme nést následky, aby se někomu něco stalo. Činnost v MV hodnotit nebude, ale připomíná panu J., že jako jediný nevyúčtoval dotaci v loňském roce. Do dnešního dne nebylo zúčtováno. Byl tam nedoplatek i za pronájem budovy. p. J. do konce roku to zúčtuje, čeká na fakturu p. Směšná ano DPS byla probírána na každém zasedání MV, je to opravdu v dezolátním stavu. Rada s tím nemá nic společného, bylo to jejich doporučení. p. Žák rada vycházela ze tří posudků, není tam revize elektřiny. Je zabezpečen, uzavřen, hlídán. Neteče tam, je tam větráno. 6) Závěr Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera 11

12 Zasedání zastupitelstva ukončil v 18:35 hod. Zápis ověří: Novák Vratislav.. Pokorná Sylvie Jaroslav Kořínek starosta Petr Šikola místostarosta 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.6. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více