a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček"

Transkript

1 Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav, Pokorná Sylvie, Ing. Směšná Eva, Suchardová Ivana, Šikola Petr, Žanta Vladimír, Želinský Josef, Zachrová Jarmila, Koukal Jiří - přijde později Omluveni: Neomluveni: Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle 3 z Pan starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 14 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Hlasování pro 14 b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jmenována Dana Neumannová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Novák Vratislav, Pokorná Sylvie Hlasování pro 12, zdržel se 2 Novák, Pokorná d) Byla navržena návrhová komise ve složení Ing. Eva Směšná, Zachrová Jarmila Hlasování pro 12, zdržel se 2 Směšná, Zachrová e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne byl uložen na MěÚ k nahlédnutí, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Hlasování pro 14 Usnesení 1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 1

2 g) Rada města navrhuje zastupitelstvu města k projednání dne tento program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Organizační 4) Ekonomické - rozpočet města na rozpočtové opatření 5) Diskuze 6) Závěr Hlasování pro 14 Usnesení 1b) Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Organizační 4) Ekonomické - rozpočet města na rozpočtové opatření 5) Diskuze 6) Závěr Starosta připomněl, že zastupitele obdrželi materiál k bodu organizační záležitosti, poslední bod Dodávka komponentů víceúčelového vozidla viz. materiál od pana J. Müllera. 2) Kontrola usnesení Kontrola bodů usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne : 1a) je standardní tedy bod splněn 1 b) program zasedání splněno 1c) paní Zachrová složení slibu - bod splněn 2) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení je standardní tedy bod splněn 3.1) neschválení zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 951 v k.ú. Desná III paní P. S. z Desné a panu J. H. z Jablonce nad Nisou do doby schválení nového územního plánu žadatelé obeznámeni - bod splněn 3.2) odložení zveřejnění záměru prodat pozemek pč v k.ú. Desná II. jednání pokračují, vyzváni sousedé p. D. bod běží je v jednání 3.3) neschválení zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 370 v k.ú. Desná III, jehož součástí je stavba, a to do doby vyřešení vlastnických vztahů ke stavbě pan H. dokládá další materiál o vlastnictví stavby bod běží je v jednání 3.4) schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku pč. 452/1 v k.ú. Desná II panu L. J. z Vestce vyvěšeno - bod splněn 3.5) schválení prodeje pozemku pč. 54/3 o výměře 231 m2 v k.ú. Desná II manželům J. a J. Š.bytem, Tanvald za cenu ,-Kč s podmínkou, uzavření smlouvy o věcném břemeni služebnosti cesty k pozemku p.č. 52 v k.ú. Desná II. jednání probíhá příprava smlouvy bod běží je v jednání 4.1) zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 4, 5, 6, 7/2014 schválenými radou města standardní bod, tedy splněn 2

3 4.2) schválení rozpočtového opatření č. 8/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové části o ,- Kč. Výdaje budou pokryty přijetím krátkodobého úvěru ve výši ,- Kč schváleno, takže splněno 4.3) schválení rozpočtového opatření č. 9/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,- Kč a ve výdajové části o ,- Kč schváleno, takže splněno 4.4) schválení rozpočtového opatření č. 10/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde k navýšení rozpočtových prostředků schváleno, takže splněno 4.5) schválení finančního daru starostovi města schváleno - bod splněn 5.1.1), 5.1.2), a 5.1.3) volba členů finančního, kontrolního a majetkového výboru zvolením splněno 5.1.4) rozhodnutí o poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena finančního, kontrolního a majetkového výboru odsouhlasením splněno 5.2.1) vzata na vědomí informace o tvorbě ÚP vzato na vědomí tedy splněno 5.2.2) odsouhlasení dodatku č. 3. smlouvy o dílo ze dne uzavřené ve věci zhotovení díla územní plán města Desná a pověřuje starostu města jejím podpisem podepsáno, takže splněno 5.2.3) schválení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení územně plánovací dokumentace schváleno, tedy splněno 5.3.1) schválení úprav jednacího řádu (čtyři body), aktualizovaný jednací řád podepsán a založen (zaslán do trezoru) tedy splněno 5.4.1) schválení výsledku výběrového řízení provedeného výběrovou komisí a uzavření smlouvy o dílo s vítězem soutěže firmou Vodohospodářské stavby, a.s. za cenu ve výši ,- Kč ( ,32,- Kč s DPH) schváleno, tedy splněno 5.4.2) schválení uzavření smlouvy o dílo s uvedenou firmou na instalaci systému, který umožní ZŠ provádění samostatné regulace tepla v ZŠ, s celkovou cenou ,- Kč (83.393,- Kč s DPH) náklady na realizaci k úspoře tepla v základní škole z rozpočtu města budou následně vráceny zpět do jeho rozpočtu podepsáno tedy splněno 5.4.3) schválení uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a.s. a města Desná na poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši ,- Kč na nákup víceúčelového vozidla v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Desná a pověřuje starostu podpisem této smlouvy podepsáno tedy splněno nakonec nebude čerpáno dnes na programu v organizačních záležitostech 5.4.4) schválení přijetí dotace v souvislosti s projektem Snížení prašnosti ve městě Desná, které umožní její čerpání schváleno tedy splněno 5.4.5) schválení zpracování a vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se nákupu dalších dílů víceúčelového zařízení, které umožní zimní údržbu, a to radlice a sypače bod běží Hlasování pro 14 Usnesení 2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení. 3) Organizační 3.1) Žádost o souhlas se změnou hranice katastrálního území Stavebník Preciosa Ornela a.s. - požádala zdejší stavební úřad o kolaudaci přístavby objektu Perlovky. Z předloženého geometrického zaměření bylo zjištěno, že součástí geometrického 3

4 plánu je i změna hranice katastrálního území na hranici Desná II a Desná III. Jedná se o plochu u dílu b 4m² a dílu c 0,23m² v k.ú. Desná III. Díl b je v geom. plánu vysloučen do katastrálního území Desná II poz. parcela č. 136/4 díl d. Díl c je v geom. plánu vysloučen do katastrálního území Desná II st. parcela č. 136/1. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí a následně zaregistrování na katastrálním úřadě je nutné souhlasné vyjádření zastupitelstva města se změnou hranice katastrálního území. Hlasování pro - 14 Usnesení 3.1 Zastupitelstvo města Desná schvaluje změnu hranice mezi katastrálním územím Desná II a Desná III, na základě geom. plánu č /2014, /2014 vyhotoveného a zaregistrovaného dne společností GEODET CZ s.r.o., Svojsíkova 849/7, Liberec. V 16:17 hodin přišel pan Jiří Koukal - počet zastupitelů je ) Poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena v komisi rady města Rada města na svém zasedání dne odsouhlasila pro volební období 2014 až 2018 zřízení bezpečnostní, bytové, kulturní a sportovní komise rady města. Stejně, jako u výborů byl počet členů jednotlivých komisí stanoven na pět. Zastupitelstvo města schvalovalo na minulém zasedání odměňování neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon člena ve výborech zastupitelstva města, stejně tak bychom měli odsouhlasit i poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena v komisi rady města zvoleným do jednotlivých komisí. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit výši poskytnutého peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a pracují v komisi rady města, na 300,-Kč/1měsíc s tím, že vypláceni budou 1x za pololetí. Hlasování pro - 15 Usnesení 3.2 Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena bezpečnostní, bytové, kulturní a sportovní komise Mgr. Boženě Fejfarové, panu Janu Kolářovi, Ing. Zdeňku Kranzovi, Ing. Ivě Smištíkové, paní Jarmile Valhové, panu Dietmaru Lauerovi, panu Štefanu Pustaiovi, panu Stanislavu Doubkovi, panu Karlu Lhotskému, panu Vladimíru Kouckému a panu Pavlu Michkovi ml. ve výši 300,- Kč za jeden kalendářní měsíc s účinností od ) Prodloužení smlouvy o zápůjčce s Mikroregionem Tanvaldsko Máme uzavřenou smlouvu o zápůjčce s Mikroregionem Tanvaldsko na předfinancování projektu Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky do , která byla schválena zastupitelstvem města Desná dne usnesením č (viz smlouva přílohou). Celý projekt byl řádně ukončen, vyúčtován a z naší strany je vše v pořádku. Dotaci, ale Mikroregion obdrží od Euroregionu NISA až v roce 2015, nejdéle do konce února Vzhledem k tomu navrhuji prodloužení termínu smlouvy dodatkem do (návrh dodatku v příloze). Na infocentru v Riedlově Vile máme k dispozici nové zimní mapy našeho regionu. Info na webu města. 4

5 Hlasování pro - 15 Usnesení 3.3 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 o prodloužení termínu vrácení bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko na projekt Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky z původního termínu na a pověřuje starostu města jeho podpisem. 3.4) Ukončení smlouvy s Českou Spořitelnou a.s. o úvěru Vzhledem k tomu, že jsme již obdrželi dotaci od SFŽP na pořízení víceúčelového vozidla v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Desná nebude čerpán překlenovací úvěr od České spořitelny a.s. Hlasování pro - 15 Usnesení 3.4 Zastupitelstvo města pověřuje starostu ukončit smlouvu o úvěru č s Českou spořitelnou a.s. týkající se projektu Snížení prašnosti ve městě Desná z důvodu jejího nevyužití. 3.5) Dodávka komponentů víceúčelového vozidla Na základě rozhodnutí zastupitelstva na minulém zasedání došlo dne k podání výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu týkající se dodávky komponentů víceúčelového vozidla Ladog T 1550 radlice a sypače v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. Do současné doby město Desná obdrželo celkem 3 nabídky. K otevírání obálek a vyhodnocení nabídek došlo včera v odpoledních hodinách. Vzhledem k tomu nebylo možné s týdenním předstihem předat informaci, jak výběrové řízení dopadlo. Proto jsme dnes požádali o mimořádné - dodatečné zařazení tohoto bodu na jednání dnešního zastupitelstva, aby zakoupení komponentů mohlo proběhnout do konce roku 2014 tak, aby nám již mohly sloužit od počátku ledna Výběrová komise na základě konečné cenové nabídky níže uvedených uchazečů Pořadí: Název firmy: Cena bez DPH v.- Kč 1. Kobit, s.r.o., Konechlumská 1100, Jičín Hanes, s.r.o, Strojírenská 259, Praha Zličín 3. MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, Praha 10 Horní Měcholupy Cena s DPH v.-kč Poznámky: , ,- záruka: 24 měsíců , ,- záruka: 24 měsíců , ,- záruka: 24 měsíců vybrala cenově nejvýhodnější nabídku dle hodnotícího kritéria, a to firmu Kobit, s.r.o., Konechlumská 1100, Jičín , v konečné ceně za dodané zboží ,- Kč s DPH. p. Směšná bude to osazení na zimní údržbu, jak je to s letním provozem? Ten bude přivezen kdy? 5

6 p. Müller všechno dovezou najednou, je to kompatibilní, vše bylo konzultováno s panem Žákem a panem Smožanicou. Zažádali jsme již o pojištění, havarijní pojištění a pojištění předního skla, které je podmínkou pro přihlášení vozidla. Je to vše v předstihu, aby nám mohlo po novém roce hned sloužit. Hlasování pro 15 Usnesení 3.5 Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení provedeného výběrovou komisí v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zakázku malého rozsahu týkajícího se projektu Dodávka přídavných komponentů radlice a sypače k samosběrnému čistícímu vozu Ladog T 1550, zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy s f. Kobit, s.r.o. na zakoupení těchto komponentů za vysoutěženou cenu ,- Kč ( ,- Kč s DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 4) Ekonomické 4.1) Rozpočtové opatření č. 11 a 12 Rozpočtové opatření č. 11/2014 Ing. Čermáková seznámila zastupitele s jednotlivými body důvodové zprávy. Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. p. Čermáková výdaje č. 5 opravit paragraf z 3111 na 3113 p. Směšná bod 8 ostraha památek, jak to probíhá? p. Čermáková je to napojeno na centrální pult p. Směšná bod 12 elektro-revize ZŠ, proč 30 tis., proč tak vysoká částka? p. starosta vznikly tam vícenáklady, nemohla se udělat revize, byla to oprava p. Směšná bod 13 vyšší náklady oprava střechy RV, čeho se to týká? p. Müller v některých místech prosakovala voda, plesnivěly stěny, byla objednána firma, uděláno v mědi, svedeno dál od budovy, jsou tam nataženy choboty, nebude zatékat do budovy Materiál byl drahý, ale zabrání to zatékání, zároveň se dělaly nátěry dřevěných prvků, realizovalo se to najednou. Okna se zatím překytovaly. Celková oprava je plánovaná. p. Směšná - bod 14 odvoz odpadu ze sběrného dvora, čím to je, že jsou vyšší náklady? p. Čermáková je to počasím, je teplo, lidé více vozí, není sníh p. J. při kontrole usnesení jako občan tomu nerozumí, neví, o čem se jedná. Pro přesnost jednání je potřeba říkat detaily, to samé při kontrole usnesení. Nátěry na vile nejsou hotovy, okna v přízemí se mohly natřít. Je to památka. Navrhuje zkontrolovat rozpočet na příští rok. p. starosta při kontrole usnesení starosta říká, že četl všechno, jak číslo bodu, tak i čeho se to týká. Okna se musí nejdříve opravit, potom natřít, samozřejmě až to klimatické podmínky dovolí. Hlasování pro - 15 Usnesení 4.1 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,-Kč a ve výdajové části o ,- Kč. Rozpočtové opatření č. 12/2014 V prosinci 2014 byla přijata dotace na nákup zametacího stroje. Úvěr na překlenutí doby mezi zaplacením zametacího stroje a přijetím dotace nebyl čerpán. 6

7 Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. Hlasování pro - 15 Usnesení 4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,-Kč, ke snížení rozpočtových prostředků ve výdajové části o ,- Kč a ke změně financování o ,- Kč. 4.2) Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2020 Ing. Čermáková seznámila zastupitele s výhledem na další čtyřleté období. Město splácí tři dlouhodobé úvěry. Zdrojem krytí splátek v letech bude přebytek příjmů nad výdaji v rozpočtech let V letech 2021 a 2022 budou roční splátky jistin úvěrů činit tis. Kč a v roce 2023 budou činit 979 tis. Kč. Přílohy: Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2020 Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech p. J. navrhuje, aby částka na údržbu silnice do Desné I, byla zahrnuta do rozpočtu města. Požádal p. Žáka k vypracování prognózy na udržování p. starosta silnice určitě nepřijde na řadu v příštím roce, v roce 2015 bude výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, odkup silnice je otázkou 2-3 let p. J. ale může to tam být zahrnuto p. Indráček vysvětluje - zatím je to výhled, není to nic konkrétního p. J. - chtěl by zatím odhad Hlasování pro - 15 Usnesení 4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na období let 2016 až ) Návrh rozpočtu na rok 2015 Veškeré materiály byly zaslány předem, byly projednány ve finančním výboru a na radě města a nikdo nevznesl žádný dotaz a ani připomínku. Starosta navrhuje, aby případné dotazy k rozpočtu byly projednávány postupně podle paragrafů tak, jak byly zaslány v materiálech. Přílohy: Návrh rozpočtu roku 2015 Rozpis rozpočtu roku 2015 Porovnávací tabulka Příjmy-plnění rozpočtu 1-10/2014 Výdaje-plnění rozpočtu 1-10/2014 p. Směšná se zajímá, jestli jsou tam všechny investiční akce? p. Indráček bude se rozhodovat, podle toho jak přijdou dotace. p. Směšná myslela na akce nezbytně nutné třeba okna 7

8 p. starosta okna tam jsou. Pan Müller vypracoval tabulku předpokládaných investic, kterou dá do trezoru k nahlédnutí. Bude se o tom jednat na lednovém zasedání, kde by se případné akce doplnily a určily se priority p. Müller je potřeba se zapojit, kdo bude mít nápad, dát vědět, můžeme to zkusit realizovat. Může se to kdykoliv doplnit. p. J. investice by se měly dělat podle potřeby, důležité je to, co chtějí občané. Navrhuje udělat anketu, nečekat na dotace. Dopadlo to špatně se starou DPS. p. Indráček určitě je to pravda, 16 projektů není konečný počet. Potřebuje se přestěhovat školka, budou na to dotace nemá smysl to dělat dopředu. Přijde to levněji p. Směšná par platy zaměstnanců 300 tis. městská policie. Naši strážníci slouží i v okolních obcích, zajímá ji, kolik činí částka pro naše město? p. starosta podle veřejnoprávních smluv jsou z Kořenova příjmy (cca 250 tis./ rok) a z Albrechtic (cca 50 tis./rok). Podle smluv by měli v těchto obcích strávit cca polovinu pracovní doby, což je pro Desnou nevýhodné, vzhledem k tomu, že celkové náklady na městskou policii jsou cca 1,3 mil Kč. Skutečnost je taková, že do těchto obcí zajíždějí 1-2x týdně a na vyžádání obcí na konkrétní akce. Touto problematikou se bude zabývat nově vzniklá bezpečnostní komise. p. Indráček policie nás stojí hodně peněz, půjčování se nevyplatí, radar se také nevyplatí, policie by si měli na radar používat a vydělat si na sebe p. starosta měření radarem by mělo probíhat jednou týdně. p. J. k zastavování kamionů, mohli by je odstavit v Kořenově jsou tam 3 pruhy p. Novák těmito věcmi se bude rovněž zabývat bezpečnostní komise p. Indráček par pol elektrická energie hasičárna v Desné III, utíkají peníze topí se elektřinou, navrhuje zateplit, nebo změnit zdroj tepla p. Novák v bezpečnostní komisi je pan Kolář - domluví to společně p. Indráček - par DPS stojí nás 900 tis. jen její existence, je tam pár bytů, máme tam cca 30 lidí, navrhuje řešení optimalizace zaměstnanců, zadal by to bytové komisi p. Müller informoval se, je tam určitý počet lidí, mají zdravotní omezení, rozváží se obědy. Musí tam být zastupitelnost kvůli dovoleným, nemocenským. Zatím nejsou známy všechny vstupy. Audit se bude dělat hned v lednu. p. J. navrhuje oslovit okolní DPS a porovnat p. Pokorná nejde posuzovat domov důchodců a dům s pečovatelskou službou p. Müller mluvil s paní Hanzlíčkovou, příští rok vyjde nová vyhláška budeme se řídit podle ní. Musí se to připravit. p. Indráček odpady - obec doplácí 3 mil. Kč, jak se to bude řešit, zvýšit poplatky atd. p. Směšná souvisí to se sběrným dvorem, co se týká vybírání, navrhuje zvednout poplatky (jsou limity dané zákonem), poukázala i na černé skládky p. Žák černé skládky jsou už nižší, kontroluje to, se sběrného dvora jdou 3-4 náklaďáky týdně. Nakladač je plně vytížený, je to napěchované p. starosta jednalo se s firmou SKS, je možno vozit větší obsah, čímž by se dalo ušetřit, je tam prostor a budeme se tím zabývat, zároveň se dá ušetřit zakrytím kontejnerů sníh a déšťvozíme cca 30% váhy navíc p. J. je tu nastaven demotivační systém, navrhuje zapojit více lidi, aby se netvořily černé skládky. Kryty na kontejnerech jsou nedostačující, v Eurocentru mají plechové kryty. Řešení není ve zvyšování poplatků. Od 1.1. jsme povinni ukládat bioodpad. Náklady se zase zvýší. p. Směšná povinnost je od , předpoklad je, že musí růst rostliny p. Indráček dotace do sportu, kdysi se schválilo, že příjem z výherních hracích automatů půjde do sportu. Dnes je tam hřiště p. K. 380 tis. Kč, přímá dotace 350 tis. slouží na činnost oddílu. Nelíbí se mu, že jedna sportovní jednota má příjem neomezený, a druzí musí 8

9 žádat o granty. Není to fér. TJ žádat stejně jako všichni ostatní. Myslí si, že hřiště by mělo být města. Do budoucna se chystají větší opravy, bude se to lépe financovat. p. Směšná musí být vůle na obou stranách. TJ má šanci žádat si i jinde nutno zvážit. Pan K. pracuje jen pro hřiště? p. Müller pracuje na hřišti, vybírá poplatky, mohl by dělat i údržbu. p. Michek stará se i o ovál a celý atletický areál. p. Žák je tam i o víkendech, dělá i ostrahu, seká. p. Želinský pracuje tam stále, věnuje se tomu na plný úvazek. Má k tomu osobní vztah. Pan Indráček byl ve finančním výboru nikdy tam nebyla chyba, vše bylo v pořádku. Na hřišti je spousta lidí, kteří jsou tam pro děti a jsou tam nadstandardně. p. Indráček je tam i atletika a ostatní sportovci, proč musí jedni žádat a ostatním to jde samo p. starosta je tu areál, kterým se můžeme pochlubit a každý nám ho závidí, určitě je v zájmu města sport a areál udržet v provozu a funkční. Lidé, kteří pracují s mládeží, dělají svoji práci výborně a zaslouží si jen pochvalu. Je to vidět i na výsledcích viz. úspěchy mladých atletů. Problém je v tom, že pozemky nepatří jednomu subjektu (část města část TJ) čímž je problém získání dotace. V nejbližší době končí životnost umělého trávníku a bude potřeba jeho oprava. Náklady na běžnou údržbu areálu jsou rovněž velice vysoké. Proto musí město v nejbližší době tento problém s TJ řešit a nalézt společnou řeč. p. Šikola je to jediná sportovní skupina, která musí dopodrobna dokládat účty p. Indráček to musí všichni, pravidla jsou stejná pro všechny p. J. navrhuje za tréninkovou stěnou na tenis udělat plot. Nikdo tam nepůjde. Navrhuje více akcí pro děti z ulice. p. Michek otázka se bude řešit, nebrání se tomu. Návrh je oprávněný, je to na zamyšlenou. Jak kino, Sklář, hřiště i ostatní. Slíbili to občanům u voleb. Vymyslet hlavně jak to bude efektivní. Nyní je potřeba rozpočet hlavně schválit. p. Indráček chce ho schválit, chce to řešit hned, aby příští rok bylo něco hotové p. Směšná komise jsou zvoleny, nutno rozdělit úkoly, posouzení udělat komplexně říci priority, aby řešil každý něco p. Müller navrhuje 300 tis. do opravy boudy na hřišti, je v havarijním stavu, je to nebezpečné. Navrhuje dát na sport určitou částku a rozdělit podle druhu sportu. Nechce, aby na tom někdo doplácel. Rozdělit plošně. Fotbalisté dostanou jednorázově, ale potom už nic. Mají velkou základnu, pro pár skokanů jsou to jiné peníze. p. Koukal platy zaměstnanců TJ 60 tis. ročně, to zase není tolik p. Čermáková to jsou finance na sportovní areál a dětské hřiště. Je to v majetku města p. Směšná par pol opravy a udrž. 50 tis. p. starosta je tam kalibrace, opravy služ vozidla atd p. Směšná přestupková komise v Tanvaldě 6 tis., kolik se toho projednávalo letos a jak vypadá smlouva? p. starosta zjistí to u paní Hanzlíčkové p. J. proč se to řeší jinde, máme advokáta p. Miller ten by určitě přišel dráž p. Indráček rozpočet je velmi střídmý, pokud se nic nezkazí, bude to dobré p. Čermáková letos jsme dostali dotaci 405 tis. na vyprošťovací nářadí a čerpat se bude až příští rok p. J. navrhuje v říjnu udělat anketu v novinách pro občany ohledně rozpočtu, některé budovy chátrají a jsou málo využívané, neposekané louky neviděl v rozpočtu navýšení financí, doporučuje navýšit, úroky jsou 4%, navrhuje přemýšlet o jiném splácení úroku, mluvil se starostou, navrhuje splácet předčasně. Ušetřilo by se. Pan starosta bude jednat s p. H., je připraven se o tom zmínit a domluvit lepší podmínky. 24 volných bytů, investovat do nich do 9

10 rozpočtu, dát i nájemné. Nebezpečné plevele posekat a vyúčtovat to Povodí labe. Stav chodníků upřednostnil by je před chodníky do Desné I,u č.p. 617 a 624. Ovzduší u silnice překročený polétavý prach, oxidy dusíku, rakovina apod. Doporučuje dát rozumnou částku (100 tis.) do rozpočtu a nakoupit pro obyvatele bydlící u silnice čističky vzduchu. On osobně by jim zaplatil i elektrickou energii spotřebovanou čističkami vzduchu. Podporujeme jako města zdraví občanů, pracuje na projektu, aby to platil stát ze spotřební daně benzínu. Drobné částice se dostanou do plic, filtry tomu zabrání. p. Směšná monitorovací stanice je v Tanvaldě, je možno se tam podívat. Existují směrná čísla, kolikrát v roce může být smogová situace překročena. Je to stejné jako v Tanvaldě, stejná silnice. Není to nic strašného je to v limitech p. J. chce vědět, kde je. Myslí si, že to není u silnice. Je přesvědčen, že je to překročené. p. Indráček pokud jde o prach, tak zdrojem není doprava. Primární zdrojem prachu jsou lokální topeniště. p. J. bude shánět sponzory na čističky Hlasování pro - 15 Usnesení 4.4 Zastupitelstvo města schvaluje na rok 2015 rozpočet přebytkový rozepsaný na paragrafy a to příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč a financování ve výši ,-Kč. Odešel pan Michek 18:08 hodin počet zastupitelů je 14 5) Diskuze 5.1) VŘ na tajemníka Jak jste byli informováni bylo dle 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí úřadu - tajemník MěÚ Desná. Po ukončení výzvy jmenoval pan starosta výběrovou komisi a ta se jednomyslně shodla na tom, že JUDr. Jaroslav Müller, Ph.D., je vhodným kandidátem na pozici tajemníka Městského úřadu v Desné. Tohoto uchazeče výběrová komise doporučuje řediteli krajského úřadu ke jmenování na pozici tajemníka Městského úřadu v Desné. Připomínám, že se jedná o zařazení na dobu určitou, kdy dobou určitou se rozumí období, po které bude současný tajemník uvolněný pro výkon funkce místostarosty na MěÚ v Tanvaldě. Žádost o jmenování jsme se všemi potřebnými doklady odeslali na krajský úřad panu řediteli S panem ředitelem bylo předjednáno, že pokud bude vše v pořádku (správnost jsme konzultovali s pracovníky KÚ), tak do pátku jmenování podepíše. Pan starosta předpokládá, že pan JUDr. Jaroslav Müller nastoupí na místo tajemníka od ) ZMŠ - ukončení V souvislosti s ukončením prací na objektu střechy ZMŠ v Desné I, která v části, kde jsou umístěny bytové vestavby v havarijním stavu, došlo k závěrečné kalkulaci nákladů. Pan Müller seznámil zastupitele s celou historií opravy římsy. V souvislosti s tím promítl tabulku celkových nákladů, a vysvětlil jednotlivé položky. Vyúčtováno to bylo velice přesně. Každá položka rozpočítána. Celkově došlo ke snížení nákladů. Firma Brex se ukázala, jako firma velice nespolehlivá. Díky našemu dozoru to dopadlo. 5.3) Garáže JIPO 10

11 Na radě města proběhlo jednání se zástupci firmy Jizerské porcelánky, realitní kanceláře o možnosti odkoupení komerčních prostor garáží v Desné I., o kterém se již v minulosti uvažovalo. Za město se zúčastnili kromě radních i J. Müller, M. Čermáková, D. Holcová a také předsedkyně majetkového výboru paní Eva Směšná. Nyní je situace trochu odlišná z původního odhadu ceny objektu 2,6 milionu je cena 1,2 milionu Kč s tím, že by firma přistoupila na rozložení splátek do tří let. Jednání proběhlo narychlo a bylo domluveno i místní šetření, které bylo a kam jste byli všichni pozváni, včetně členů Majetkového výboru. Všichni zástupci města se shodli na tom, že koupě nemovitosti souvisí s dlouhodobou koncepcí města (likvidace výměníku v centru, přemístění sběrného dvoru a místního hospodářství,...). Rada doporučuje zastupitelstvu koupi objektu. Tento bod bude projednán na lednovém zastupitelstvu. Nyní se připravuje smlouva. 5.4) Historie schvalování nového územního plánu města Desná Paní Eva Směšná připravila přehled historii ÚP, kterou jste dnes obdrželi. Zároveň bude vložen i do trezoru. Je to velice užitečné pro orientaci, jak tvorba ÚP probíhala a co nás čeká. Viz. materiál předán zastupitelům Starosta připomněl všem předsedům výborů a komisí, aby zápisy z jednání zasílali paní Daně Neumannové, která je bude vkládat do trezoru. p. J. zklamal se v zastupitelích, nikdo nehlasoval o životním prostředí. Upozorňuje na to, že v Desenských novinách panuje cenzura, článek nebyl otisknut. V Tanvaldě nebyl problém. Jeho 15 bodů, (snížil je z 81), opozice by měla dostat prostor v novinách. Jeho názory jsou podloženy zkušenostmi, nechápe cenzuru. Zkušenosti s paní Vedralovou konkrétního nedělá nic, její plat jsou vyhozené peníze. Navrhuje ji zaměstnat na dohodu. (300 hodin ročně) Na Požární ochranu by zaměstnal jednoho hasiče. Ušetřil by 150 tis. ročně. Kritika rady jako člen Majetkového výboru se snažil využít DPS, jako chátrající budovu. Chtěl jí využít, jako skladovací prostor na vozíky pro p. K. Chtěl to zařídit. Rada to zamítla, nabízeli mu všechno jiné. Mělo by o tom rozhodnout zastupitelstvo města, byl to výbor ZM. Rada by o tom neměla rozhodovat. Lituje, že v Majetkovém výboru vůbec byl, rada jeho žádost smetla ze stolu. Jeho strávený čas byl zbytečný. Takhle si činnost výborů a komisí nepředstavuje. Budova bude zbourána, mohla být využívána. p. starosta pan K. má pronajaté prostory od města jinde, má podepsanou smlouvu a je spokojen. Rada se shodla jednoznačně na tom, je to nebezpečná budova. Nechtěli jsme nést následky, aby se někomu něco stalo. Činnost v MV hodnotit nebude, ale připomíná panu J., že jako jediný nevyúčtoval dotaci v loňském roce. Do dnešního dne nebylo zúčtováno. Byl tam nedoplatek i za pronájem budovy. p. J. do konce roku to zúčtuje, čeká na fakturu p. Směšná ano DPS byla probírána na každém zasedání MV, je to opravdu v dezolátním stavu. Rada s tím nemá nic společného, bylo to jejich doporučení. p. Žák rada vycházela ze tří posudků, není tam revize elektřiny. Je zabezpečen, uzavřen, hlídán. Neteče tam, je tam větráno. 6) Závěr Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera 11

12 Zasedání zastupitelstva ukončil v 18:35 hod. Zápis ověří: Novák Vratislav.. Pokorná Sylvie Jaroslav Kořínek starosta Petr Šikola místostarosta 12

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

1b) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování.

1b) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 25. 5. 2016 od 17.00 hod. v Riedelově vile, v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Želinský

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

J. Kořínek ihned. Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0. Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Směšná)

J. Kořínek ihned. Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0. Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Směšná) U S N E S E N Í která byla přijata na 9. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 16.11.2016 od 17.00 hod. v Riedelově vile, v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Želinský Josef, Šikola

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 15. zasedání rady města konané dne 26.11.2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 15. zasedání rady města konané dne 26.11.2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 15. zasedání rady města konané dne 26.11.2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne 16.1. 2012 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský Omluven: Ing. Pavel Michek číslo

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od 17.00 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni: H. Růžičková, D. Špidlen, Z. Jirouš, M. Řípa, J. Soukup,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola Hlasování pro 12 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.8. 2011 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Ivan Indráček, Sylvie Pokorná, Petr

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 140/2012, konaného

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 10.05.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 7 členů

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 19.4.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 21. března 2016 od 17,00 hodin na OÚ Braškov

ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 21. března 2016 od 17,00 hodin na OÚ Braškov ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 21. března 2016 od 17,00 hodin na OÚ Braškov Program: 1) Zahájení a kontrola plnění usnesení 7. zasedání 2) Účetní závěrka za rok

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller Omluveni:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis č a Usnesení

Zápis č a Usnesení Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis č. 20-2017 a Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice, konaného dne 13. listopadu 2017 od 19,00 hodin Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Židuliaková, Štecher, Niedermertl, Dušek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více