ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014 NEMOVITÁ VĚC: Budova bez čp. na p.č. St. 436, stavba bez čp. na p.č. St. 437 a pozemky p.č. St. 436, p.č. St. 437, p.č. 1096/3, Budova bez čp. na p.č. St. 436, stavba bez čp. na p.č. St. 437 a pozemky p.č. St. 436, p.č. St. 437, p.č. 1096/3 - LV 1458 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Velké Karlovice, k.ú. Malé Karlovice Adresa nemovité věci: Velké Karlovice, Vlastník stavby: PROCAVIA, s.r.o., RČ/IČO: , Vesník 1750, Vsetín, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: PROCAVIA, s.r.o., RČ/IČO: , Vesník 1750, Vsetín, vlastnictví: výhradní OBJEDNATEL : Adresa objednatele: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: PROCAVIA, s.r.o. Vesník 1750, Vsetín Ing. Petr Cvejn Hlásenka 1673, Vsetín IČ: telefon: , DIČ: CZ fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Pro stanovení obvyklé ceny. (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA ,- Kč Datum místního šetření: Stav ke dni: Počet stran: 21 stran Počet příloh: 7 Počet vyhotovení: 2 Ve Vsetíně, dne Ing. Petr Cvejn

2 NÁLEZ Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně nemovitosti budova bez čp. na p.č. St. 436, stavby bez čp. na p.č. St. 437 a pozemků p.č. St. 436, p.č. St. 437, p.č. 1096/3 v k.ú. Malé Karlovice podle vyhl. 199/2014 Sb. a podle obecné metodiky. Přehled podkladů - výpis z katastru nemovitostí LV snímek katastrální mapy pořízený z nahlíţení do KN na internetu výměry a skutečnosti zjištěné znalcem v den prohlídky - údaje sdělené objednatelem posudku Místopis Velké Karlovice leţí v podhůří Javorníků a Beskyd. Svou rozlohou 82 km 2 se řadí mezi největší obce České republiky. Obec byla zaloţena v roce Velké Karlovice se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, přitaţlivé svými přírodními krásami. Pod Trojačkou pramení Vsetínská Bečva, v údolí Leskové na svahu hřebenu Lemešná je uchován relikt pralesa Razula. Hřebeny a svahy hor jsou vyuţívány v létě k turistice, jízdě na kole, v zimě ocení lyţaři nabídku upravených sjezdových tratí a nespočet kilometrů běţeckých a turistických tratí s různými stupni obtíţnosti. Obec poskytuje občanům základní sluţby, dobré vlakové i autobusové spojení, obcí probíhá státní silnice Vsetín - Velké Karlovice - Ţilina. Rozšířena podnikatelská činnost. Správní město Vsetín vzdáleno cca 30 km. V obci je možnost napojení na veřejný vodovod, veřejnou kanalizační síť i na přípojku zemního plynu. V této lokalitě jsou nemovitosti pro bydlení a k individuálním rekreačním účelům. V blízkém okolí jihozápadním směrem je budova pro výrobu ERO oken. Dále je tímto směrem proluka a následují rodinné domky a rekreační chalupy. Severovýchodním směrem je hospodářská usedlost s větší stodolou. Severozápadním a jihovýchodním směrem je svah, kde jsou trvalé travní porosty a případně rozptýlená výstavba rodinných domků. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD ţeleznice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: okrajová část - ostatní Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Přístup přes pozemky: 2329 Obec Velké Karlovice Celkový popis Oceňovaná nemovitost se nachází v k.ú. Malé Karlovice, údolí - Tísňavy. Přístup k nemovitosti je z komunikace p.č. 2329, která je ve vlastnictví Obce Velké Karlovice. Jedná se o ţivičnou komunikaci. Jedná se o přízemní zděnou budovu se sedlovou střechou. Objekt byl původně postaven pro zemědělské účely v letech Budova slouţila jako kravín K96, pro chov hovězího dobytka. Budova v letech cca byly přebudovaná na dřevařskou výrobu. Objekt v provozu byl velmi krátkou dobu. Budova je téměř cca 15 roků nevyuţívaná. Nemovitost se nachází v sevřeném údolí

3 Silné stránky - okolo objektu je slušný pozemek - objekt lze opravit (nejsou znatelné statické poruchy) - přístup přímo ze ţivičné komunikace Slabé stránky - odlehlé údolí Velkých Karlovic - dispozice objektu dána dobou výstavby RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umoţňuje podpis zástavní Stav stavby neumoţňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné uţívání stavby není v rozporu s její Skutečné uţívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovité věci: Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: nejsou Ostatní rizika: nejsou OBSAH Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Budova bez čp. na St Stavba na p.č. St Ocenění pozemků 2.1 Pozemky na LV 1458 Obsah tržního ocenění majetku 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Budova bez čp. na St Ocenění ostatních staveb nákladovou metodou 2.1 Stavba na p.č. St Ocenění pozemků 3.1 Pozemky na LV Výnosové ocenění 4.1 Budova bez čp. na p.č. St Porovnávací ocenění 5.1 Budova bez čp. na p.č. St

4 OCENĚNÍ Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka niţší neţ I -0,03 nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehoţ V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody) III 0,95 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i) = 0,922 5 i = 1 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Zemědělství Název znaku č. P i 1. Druh a účel uţití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 0,30 celku 2. Převaţující zástavba v okolí pozemku - Stavby pro zemědělství nebo IV 0,01 bez okolní zástavby 3. Moţnost napojení pozemku na inţenýrské sítě obce - Pozemek lze II 0,00 napojit pouze na některé sítě v obci 4. Dopravní dostupnost - Příjezd po zpevněné komunikaci II 0,00 5. Parkovací moţnosti - Dobré parkovací moţnosti na veřejné II 0,00 komunikace 6. Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční vyuţitelnosti - II 0,00 Poloha bez vlivu na komerční vyuţití 7. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i) = 0,303 Koeficient pp = I T * I P = 0,279 Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Malé Karlovice: 7 i = 2 Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 854,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel II 0,85 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80-4 -

5 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obsluţnost obce - Ţelezniční a autobusová zastávka II 0,95 O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, sluţby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněţní) sluţby, sportovní a kulturní zařízení aj.) I 1,00 Základní zjištěná cena stavebního pozemku: ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 331,01 Kč/m 2 Ocenění prováděné podle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1 Budova bez čp. na St. 436 Jedná se o zděný objekt zaloţený na základových pasech. Nosné zdivo je zděné. Střešní konstrukce sedlová. Krytina plechová. V objektu jsou provedeny omítky a podlahy a elektroinstalace. Původní vyuţití stavby byl kravín, v současné době je stavba vyuţívána na pořez dřeva. Technický stav podprůměrný. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: O. budovy pro zemědělství ţivočišná produkce Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 49,90*12,90 = 643,71 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 643,71 m 2 3,80 m 2 446,10 Součet 643,71 m ,10 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 446,10 / 643,71 = 3,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaţí: PZP = 643,71 / 1 = 643,71 m 2-5 -

6 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1.NP (49,90*12,90)*(3,80) = 2 446,10 m 3 zastřešení (49,90*12,90)*(4,90)*(0,50) = 1 577,09 m 3 (PP = podzemní podlaţí, NP = nadzemní podlaţí, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 2 446,10 m 3 zastřešení Z 1 577,09 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 4 023,19 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 10, ,00 10,80 2. Svislé konstrukce S 25, ,00 25,60 3. Stropy S 11, ,00 11,70 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů S 4, ,00 4,40 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,10 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 2, ,00 2, Vrata S 1, ,00 1, Okna S 4, ,00 4, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace C 7, ,00 0, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod C 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace C 2, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 2, ,00 2, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 82,70 Koeficient vybavení K 4 : 0,

7 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 695,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9303 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,8526 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8270 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1200 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 167,21 Plná cena: 4 023,19 m 3 * 3 167,21 Kč/m 3 = ,60 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 39 roků Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 51 roků Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 90 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 39 / 90 = 43,3 % Koeficient opotřebení: (1-43,3 % / 100) * 0,567 Nákladová cena stavby CS N = ,07 Kč Koeficient pp * 0,279 Cena stavby CS = ,70 Kč Budova bez čp. na St zjištěná cena = ,70 Kč 1.2 Stavba na p.č. St. 437 Jedná se o zděný jednopodlaţní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Základové pasy jsou betonové. Obvodové zdivo je zděné tl. 30 cm. Stropní konstrukce je dřevná. Střecha je sedlová, krytina pálená taška. Dveře jsou dřevěné, okna jsou dřevěná. Podlaha betonová. Vnější omítka je vápenná hladká, vnitřní omítka vápenná hladká. Neuvedené konstrukce se nevyskytují. Technický stav objektu špatný, vhodný k demolici. Objekt je ve špatném stavu nemá vliv na cenu obvyklou. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaţí Podkroví: nemá podkroví Krov: umoţňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP 7,70*5,00 = 38,50 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 38,50 m 2 3,10 m - 7 -

8 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (7,70*5,00)*(3,10) = 119,35 m 3 zastřešení (7,70*5,00)*(3,40)*(0,50) = 65,45 m 3 (PP = podzemní podlaţí, NP = nadzemní podlaţí, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 119,35 m 3 zastřešení Z 65,45 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 184,80 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,40 3. Stropy S 19, ,00 19,30 4. Krov S 10, ,00 10,80 5. Krytina S 6, ,00 6,90 6. Klempířské práce C 1, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 4, ,00 4,90 8. Schodiště P 3, ,46 1,75 9. Dveře P 3, ,46 1, Okna S 1, ,00 1, Podlahy P 6, ,46 3, Elektroinstalace C 4, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 85,81 Koeficient vybavení K 4 : 0,8581 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Ţiv. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 6,20 100,00 1,00 6,20 7, ,00 1, Obvodové stěny S 30,40 100,00 1,00 30,40 35, ,75 17, Stropy S 19,30 100,00 1,00 19,30 22, ,75 10, Krov S 10,80 100,00 1,00 10,80 12, ,71 7, Krytina S 6,90 100,00 1,00 6,90 8, ,50 7, Úprava povrchů S 4,90 100,00 1,00 4,90 5, ,00 5, Schodiště P 3,80 100,00 0,46 1,75 2, ,75 0,

9 9. Dveře P 3,10 100,00 0,46 1,43 1, ,00 1, Okna S 1,00 100,00 1,00 1,00 1, ,00 0, Podlahy P 6,80 100,00 0,46 3,13 3, ,00 3,6500 Opotřebení: 57,5 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8581 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 995,40 Plná cena: 184,80 m 3 * 1 995,40 Kč/m 3 = ,92 Kč Koeficient opotřebení: (1-57,5 % /100) * 0,425 Nákladová cena stavby CS N = ,72 Kč Koeficient pp * 0,279 Cena stavby CS = ,52 Kč Stavba na p.č. St zjištěná cena = ,52 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky na LV 1458 Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na vyuţití II 0,00 2. Svaţitost pozemku a expozice - Svaţitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztíţené základové podmínky - Neztíţené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Chráněná krajinná oblast v 1. a III -0,01 2. zóně, nebo národní park 5. Omezení uţívání pozemku - Bez omezení uţívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - bez vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 0,990 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,922 Index polohy pozemku I P = 0,303 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,922 * 0,990 * 0,303 = 0,277 6 i = 1-9 -

10 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled pouţitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,01 0,277 91,69 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zast.pl. a nádvoří St ,00 91, ,15 4 odst. 1 zast.pl. a nádvoří St ,00 91, ,85 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,- Jiný pozemek oceněný dle 9 Přehled pouţitých jednotkových cen jiných pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 2 - jiné pozemky - skládky, sportoviště, skladové, odstavné, rekreační plochy 9 odst ,01 0,70 0,303 70,21 Parcelní Výměra Jedn. cena Sráţka Cena Typ Název číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 2 ost.pl. manipul.pl. 1096/ ,00 70, ,43 Jiný pozemek - celkem ,43 Pozemky na LV zjištěná cena = ,43 Kč Ocenění majetku obecnou metodikou 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Budova bez čp. na St. 436 Jedná se o zděný objekt zaloţený na základových pasech. Nosné zdivo je zděné. Střešní konstrukce sedlová. Krytina plechová. V objektu jsou provedeny omítky a podlahy a elektroinstalace. Původní vyuţití stavby byl kravín, v současné době je stavba vyuţívána na pořez dřeva. Technický stav podprůměrný. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: O. budovy pro zemědělství ţivočišná produkce Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

11 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 49,90*12,90 = 643,71 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 643,71 m 2 3,80 m 2 446,10 Součet 643,71 m ,10 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 446,10 / 643,71 = 3,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaţí: PZP = 643,71 / 1 = 643,71 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1.NP (49,90*12,90)*(3,80) = 2 446,10 m 3 zastřešení (49,90*12,90)*(4,90)*(0,50) = 1 577,09 m 3 (PP = podzemní podlaţí, NP = nadzemní podlaţí, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 2 446,10 m 3 zastřešení Z 1 577,09 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 4 023,19 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 10, ,00 10,80 2. Svislé konstrukce S 25, ,00 25,60 3. Stropy S 11, ,00 11,70 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů S 4, ,00 4,40 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,10 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 2, ,00 2, Vrata S 1, ,00 1, Okna S 4, ,00 4, Povrchy podlah S 3, ,00 3,

12 15. Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace C 7, ,00 0, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod C 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace C 2, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 2, ,00 2, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 82,70 Koeficient vybavení K 4 : 0,8270 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 695,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9303 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,8526 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8270 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1200 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 167,21 Plná cena: 4 023,19 m 3 * 3 167,21 Kč/m 3 = ,60 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 39 roků Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 51 roků Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 90 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 39 / 90 = 43,3 % Koeficient opotřebení: (1-43,3 % / 100) * 0,567 Budova bez čp. na St zjištěná cena = ,07 Kč 2. Ocenění ostatních staveb nákladovou metodou 2.1 Stavba na p.č. St. 437 Jedná se o zděný jednopodlaţní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Základové pasy jsou betonové. Obvodové zdivo je zděné tl. 30 cm. Stropní konstrukce je dřevná. Střecha je sedlová, krytina pálená taška. Dveře jsou dřevěné, okna jsou dřevěná. Podlaha betonová. Vnější omítka je vápenná hladká, vnitřní omítka vápenná hladká. Neuvedené konstrukce se nevyskytují. Technický stav objektu špatný, vhodný k demolici. Objekt je ve špatném stavu nemá vliv na cenu obvyklou. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: typ A zděná tl. nad 15 cm nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny

13 1.nadz. podlaţí Podkroví: nemá podkroví Krov: umoţňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP 7,70*5,00 = 38,50 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 38,50 m 2 3,10 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (7,70*5,00)*(3,10) = 119,35 m 3 zastřešení (7,70*5,00)*(3,40)*(0,50) = 65,45 m 3 (PP = podzemní podlaţí, NP = nadzemní podlaţí, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 119,35 m 3 zastřešení Z 65,45 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 184,80 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,40 3. Stropy S 19, ,00 19,30 4. Krov S 10, ,00 10,80 5. Krytina S 6, ,00 6,90 6. Klempířské práce C 1, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 4, ,00 4,90 8. Schodiště P 3, ,46 1,75 9. Dveře P 3, ,46 1, Okna S 1, ,00 1, Podlahy P 6, ,46 3, Elektroinstalace C 4, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 85,81 Koeficient vybavení K 4 : 0,

14 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Ţiv. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 6,20 100,00 1,00 6,20 7, ,00 1, Obvodové stěny S 30,40 100,00 1,00 30,40 35, ,75 17, Stropy S 19,30 100,00 1,00 19,30 22, ,75 10, Krov S 10,80 100,00 1,00 10,80 12, ,71 7, Krytina S 6,90 100,00 1,00 6,90 8, ,50 7, Úprava povrchů S 4,90 100,00 1,00 4,90 5, ,00 5, Schodiště P 3,80 100,00 0,46 1,75 2, ,75 0, Dveře P 3,10 100,00 0,46 1,43 1, ,00 1, Okna S 1,00 100,00 1,00 1,00 1, ,00 0, Podlahy P 6,80 100,00 0,46 3,13 3, ,00 3,6500 Opotřebení: 57,5 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8581 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 995,40 Plná cena: 184,80 m 3 * 1 995,40 Kč/m 3 = ,92 Kč Koeficient opotřebení: (1-57,5 % /100) * 0,425 Stavba na p.č. St zjištěná cena = ,72 Kč 3. Ocenění pozemků 3.1 Pozemky na LV 1458 Porovnávací metoda Základní popis oceňovaných pozemků Přehled srovnatelných pozemků: Koeficienty: (redukce ceny - KRC, velikost poz. - KMP, poloha poz. - KPP, dopravní dostupnost - KDD, moţnost zastavění - KMZ, intenzita vyuţití - KIV, vybavenost poz. - KVP, úvaha zpracovatele - KUV) Požadovaná Jednotková Koeficient Lokalita: Velké Karlovice Výměra [m 2 ] Upravená /kupní cena cena celkový cena [ Kč ] [ Kč/m 2 ] [ K C ] [ Kč/m 2 ] KRC: 0,80 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: ,00 0,80 880,00 Popis pozemku:

15 Lokalita: Velké Karlovice KRC: 0,80 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: 1 750,00 0,80 600,00 Popis pozemku: Lokalita: Horní Bečva KRC: 0,80 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: 1 370,00 0,80 296,00 Popis pozemku: Lokalita: Velké Karlovice KRC: 0,80 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: 1 523,00 0,80 418,40 Popis pozemku: Průměrná jednotková cena 548,60 Kč/m 2 Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 1) Prodej pozemku o CP m 2, k výstavbě je určeno m 2. Nachází se v klidné lokalitě beskydských vrchů obce Velké Karlovice. Pozemek je mírně svaţitý, neoplocen, situován na jiţní stranu. IS: voda - studna, vlastní vrt, elektřina a kanalizace na hranici pozemku. Příjezdová cesta asfaltová. K dispozici je i dřevo na výstavbu. Cena za 1 m 2 / 1 100,- Kč. 2) Krásný slunný pozemek v centru Velkých Karlovic, nedaleko lyţařských středisek. Pozemek je v územním plánu obce jako stavební. Pozemek je vhodný na výstavbu chaty nebo rodinného domu. Na pozemku je vlastní zdroj vody, na hranici pozemku je vodovod, elektřina a kanalizace. Výměra pozemku je 3596 m2. Cena za 1 m 2 / 750,- Kč. 3) Stavební pozemek v Horní Bečvě o výměře 1200 m 2. Pozemek má travnatou plochu. Na pozemku jsou IS, a to voda, elektřina, plyn a telefonní rozvody. Dopravní dostupnost je dobrá. Cena za 1 m 2 / 370,- Kč. 4) Rovinatý pozemek o výměře m 2 v rekreační oblasti Javorníků, Velké Karlovice. Vhodné k výstavbě domu nebo rodinného penzionu, všechny inţenýrské sítě u pozemku. Cena za 1 m 2 / 523,- Kč. Vzhledem k umístění v bočním údolí budu uvažovat cenu 350 Kř/m 2 pro výpočet. Druh pozemku Parcela č. Výměra [ m 2 ] Jednotková cena [ Kč/m 2 ] Celková cena pozemku [Kč] zastavěná plocha a , ,- nádvoří zastavěná plocha a , ,- nádvoří ostatní plocha 1096/ , ,- manipulační plocha Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem ,

16 4. Výnosové ocenění 4.1 Budova bez čp. na p.č. St. 436 Pronajímané nemovitosti - provozní a skladové plochy: 1) Pronájem skladových prostor 680 m 2 - s kancelářemi, které se nacházejí v průmyslové zóně na ulici M. Alše ve Valašském Meziříčí. Skladovací hala s vjezdem i pro kamióny, kterou lze i vytápět má plochu 493 m 2, kanceláře se sociálním zázemím 148 m 2, zpevněná plocha a komunikace o ploše 1568 m 2. Velmi nízké provozní náklady. Cena: ,- Kč/měsíc, tj. 618,- Kč/m 2 /rok. 2) Pronájem prostor v průmyslovém areálu (bývalý školní statek) v Roţnově p. Radhoštěm v ulici Tvarůţkova. Prostory jsou v přízemí provozního objektu, celková výměra 468 m 2, výrobní zóna (dříve stolařská dílna) cca 420 m 2, dále zázemí kanceláře, kuchyňka, šatna, umývárna, kotelna. Vstup a vjezd vraty, příjezd po asfaltové komunikaci. Součástí pronájmu je venkovní manipulační prostor a parkovací plocha. Samostatné přihlášení elektro. Prostory jsou v objektu, který je vyuţíván pro stolařské a truhlářské dílny, nástrojárnu, motoopravnu a sklady. Cena: ,- Kč/měsíc, tj. 444,- Kč/m 2 /rok. 3) Pronájem skladovací nebo výrobní haly o vyuţitelné ploše cca m 2 v areálu bývalé Zbrojovky ve Vsetíně. Objekt je dobře dostupný pro kamiony, k dispozici jsou dva nákladní výtahy o nosnosti kg. Moţnost pronájmu po částech. Cena: ,- Kč/měsíc, tj. 420,- Kč/m 2 /rok. 4) Pronájem výrobní a skladové haly v průmyslovém areálu v Brumově - Bylnici, k.ú. Svatý Štěpán, okres Zlín. Jedná se o halu A o výměře 700 m 2, která je vhodná jak pro skladovací účely, tak pro lehkou aţ středně těţkou průmyslovou výrobu. V roce 2000 na hale proběhla rekonstrukce střechy, kanceláří, sociálního zařízení, oken a topení. Hala je v dobrém technickém stavu. Je napojena na vodu, elektro 220/380 V, plyn, vytápění je ústřední plynové. Celý areál má výbornou dopravní dostupnost, místní komunikace i zpevněné plochy umoţňují kamionovou dopravu, ve vzdálenosti 2 km je ţelezniční vlečka. Vzdálenosti: Zlín (45 km), Nošovice (109 km), Ostrava (115 km), Slovenská dálnice Bratislava - Ţilina D2 (13 km), Ţilina (74 km), Bratislava (130 km). Majitel areálu je schopen v případě dodání technologie a výrobního programu zabezpečit kompletní chod výroby včetně personálního obsazení. Cena: ,- Kč/měsíc, tj. 394,- Kč/m2/rok. Průměrná cena pronajímaných výrobních ploch činí: 469,- Kč/m 2 /rok. Dle zjištěných skutečností bych stanovil nájemné takto: - provozní prostory: 400,- aţ 600,- Kč/m 2 /rok - skladovací prostory: 500,- aţ 600,- Kč/m 2 /rok - kancelářské prostory: 600,- Kč/m 2 /rok Míra kapitalizace pro výpočet stanovena ve výši 7,0%. Objekt je z části skladový (míra doporučené kapitalizace 6-6,5%) a z části výrobní (7,5-9,5%), proto zvolen střed 7%. Plochy pro výpočet: Celková pronajímatelná plocha je uvažována 514 m 2, dále jsou zde další prostory cca 500 m 2, které jsou těžko pronajímatelné (nejsou uvažovány ve výpočtu). Objekt je pronajímatelný celý, ale v některých částech za určitého podstandardu

17 Přehled pronajímaných plocha a jejich výnosů č. plocha - účel podlaží podlah. plocha nájem nájem nájem míra kapit. [m 2 ] [Kč/m 2 /rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] [%] 1. Výrobní prostory 1.NP , , ,- 6,00 Celkový výnos za rok: ,- Výpočet hodnoty výnosovým způsobem Podlahová plocha PP m Reprodukční cena RC Kč ,- Výnosy (za rok) Dosaţitelné roční nájemné za m 2 Nj Kč/(m 2* rok) 450,- Dosaţitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok ,- Dosaţitelné procento pronajímatelnosti % 80 % Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok ,- Náklady (za rok) Daň z nemovitosti Kč/rok 5 000,- Pojištění 10,00 % * Nh Kč/rok ,- Opravy a údrţba 40,00 % * Nh Kč/rok ,- Správa nemovitosti 15,00 % * Nh Kč/rok ,- Ostatní náklady Kč/rok 0,- Náklady celkem V Kč/rok ,- Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok ,- Míra kapitalizace % 6,00 Výnosová hodnota Cv Kč ,- 5. Porovnávací ocenění 5.1 Budova bez čp. na p.č. St. 436 Oceňovaná nemovitá věc Uţitná plocha: 643,71 m 2 Obestavěný prostor: 4 023,19 m 3 Zastavěná plocha: 643,71 m 2 Plocha pozemku: 4 183,00 m 2 Popisy porovnatelných nemovitých věcí Zemědělské stavení Prodej zemědělského stavení s přilehlými pozemky v Roţnově pod Radhoštěm lokalita Kramolišov. Jedná se o cihlovou stavbu se sedlovou střechou (budova bývalého kravína), celková zastavěná plocha stavby je 640 m 2. Pozemky o celkové výměře m 2. Pozemky jsou rozděleny na stavební pozemky pro výstavbu rodinného domu cca 2600 m 2, trvalý travní porost cca 8000 m 2 a pozemky, které mají zpevněný asfaltový povrch cca 1700 m 2. Na pozemcích jsou přípojky vodovodní, elektro 220/380V. Na pozemku se dále nachází kůlna, která můţe do začátku slouţit k uskladnění pracovních materiálů. Nemovitosti jsou vhodné jak pro zemědělce, tak pro stavební firmy nebo dopravce, s ohledem na velké mnoţství zpevněných ploch a umístění nemovitosti. Vzdálenost od centra města cca 1,56 Km

18 Budova Prodej budovy ke komerčnímu vyuţití. Objekt se nachází při příjezdu z Frenštátu pod Radhoštěm do Roţnova pod Radhoštěm po pravé straně v průmyslovém areálu bývalého podniku Loana. Místo a prostory jsou vhodné pro autodílnu, obchod s nábytkem, koupelnové studio, atd. Celková uţitná plocha je cca 150 m 2, tyto prostory jsou rozděleny na dílnu cca 40 m 2, sklady, šatnu pro zaměstnance, kancelář, sociální zařízení a sprchy. Na budově byla nově rekonstruovaná střecha, je zde moţnost přizpůsobení podkroví pro kanceláře nebo bytové prostory, plocha cca 140 m 2. Manipulační prostor před budovou je cca 100 m 2, pozemek je oplocen. Budova Prodej komerčních prostor v Halenkově kolaudované jako autodílna v roce K vyuţití v přízemí prostor 100 m 2 pracovní plochy, v 1 patře 40 m 2 kancelářských prostor, 10 m 2 skladu, kuchyňka. Vytápění horkovzdušným kotlem na olej 33 kw. Plastová okna v celém objektu, sociální zařízení. Pracovní prostor opatřen protiskluzovou dlaţbou. Srovnatelné nemovité věci Název: Zemědělské stavení Lokalita: Roţnov pod Radhoštěm Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 1,00 Upravená j. cena Kč/ks ,- Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m 3 0 m ,- Kč ,- Kč/ks Název: Budova Lokalita: Roţnov pod Radhoštěm Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 2,00 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 1,80 Upravená j. cena Kč/ks ,- Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m 3 0 m ,- Kč ,- Kč/ks

19 Název: Budova Lokalita: Halenkov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 1,00 Upravená j. cena Kč/ks ,- Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m 3 0 m ,- Kč ,- Kč/ks Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání Minimální jednotková porovnávací cena Průměrná jednotková porovnávací cena Maximální jednotková porovnávací cena Stanovená jednotková cena oceňované nemovité věci Výsledná porovnávací hodnota ,- Kč/ks ,- Kč/ks ,- Kč/ks ,- Kč/ks ,- Kč REKAPITULACE OCENĚNÍ Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu: 1. Ocenění staveb 1.1 Budova bez čp. na St ,00 Kč 1.2 Stavba na p.č. St ,00 Kč ,00 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky na LV ,00 Kč Rekapitulace tržního ocenění majetku 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Budova bez čp. na St ,00 Kč 2. Ocenění ostatních staveb nákladovou metodou 2.1 Stavba na p.č. St ,00 Kč 3. Ocenění pozemků 3.1 Pozemky na LV ,00 Kč 4. Výnosové ocenění 4.1 Budova bez čp. na p.č. St ,00 Kč 5. Porovnávací ocenění 5.1 Budova bez čp. na p.č. St ,00 Kč

20 Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Hodnota pozemku Zjištěná cena dle vyhlášky Současný stav ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena ,- Kč slovy: Dvamilionyšestsetpadesáttisíc Kč zpracováno programem NEMExpress AC, verze: Komentář ke stanovení obvyklé ceny Jedná se o nemovitost, která je vyuţívána na pořez dřeva. Veškeré prostory jsou vyuţity pro dřevovýrobu a skladování. Nemovitosti jsou v průměrném technickém stavu. Administrativní hodnota vychází 2,36 mil. Kč, věcná 8,84 mil. Kč, výnosová ,- Kč, porovnávací hodnota 2,656 mil. Kč. Věcná hodnota je mimo realitu trhu, výnosová hodnota 0,996 mil. Kč se mi jeví jako nízká. Administrativní cena a porovnávací hodnota jsou v relaci s trhem. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem (umístění v lokalitě apod.), a rovněž k porovnávací hodnotě, která je stanovena na základě nabídkových cen, budu navrhovat cenu obvyklou v relaci porovnávací hodnoty a administrativní ceny tj. ve výši: ,- Kč. Závěr Nemovitost se nachází v odlehlém místě. Technický stav je průměrný aţ podprůměrný. Vyuţití objektu je vhodné jako sklad nebo pro dřevovýrobu. Okolí nemovitosti je neudrţované a zarostlé náletem. Okolo objektu je cca 4000 m 2 pozemku. Stavební pozemky v Karlovicích se běţně prodávají od 250,- do 600,- Kč/m 2. Ve Vsetíně Ing. Petr Cvejn Hlásenka Vsetín telefon: , Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j.spr. 2379/93 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 234/2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5290-152/2014 6 Areál - výrobní (s provozem), provozní areál na LV 983 v k.ú.mostkovice Adresa nemovitosti: Mostkovice 373 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 693/2015 o obvyklé ceně nemovitostí stavební parcely č. st. 53 zastavěná plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5205-67/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č.1252/5 Adresa nemovitosti: Jungmannova 1252, Kyjov Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více