RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva )"

Transkript

1 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva ) BAYER s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem: Siemensova 2717/4, Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391 zastoupená: Daniela Mienack, prokurista bankovní spojení: (dále jen jako Prodávající ) a Název společnosti IČ:, DIČ: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka zastoupená:, funkce bankovní spojení: (dále jen jako Kupující ) (Kupující a Prodávající dále také společně jen jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto Rámcovou smlouvu o dodávkách a distribuci zboží I. Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných vztahů Prodávajícího a Kupujícího, které vzniknou při uzavírání jednotlivých dílčích kupních smluv, jejichž předmětem bude prodej přípravků na ochranu rostlin uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Zboží ) Prodávajícím Kupujícímu za sjednanou kupní cenu. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou dodat Kupujícímu Zboží určené v objednávce co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Jednotlivé dílčí kupní smlouvy budou uzavírány učiněním jednotlivých objednávek Kupujícím a jejich doručením Prodávajícímu v souladu s touto Smlouvou (dále jen Objednávky nebo každá jednotlivě Objednávka ) a přijetím Objednávek ze strany Prodávajícího (dále jen Dílčí kupní smlouvy či jednotlivě Dílčí kupní smlouva ). Níže dohodnuté všeobecné obchodní podmínky jsou společné pro jednotlivé Dílčí kupní smlouvy týkající se Zboží, které mezi shora uvedenými Smluvními stranami vzniknou v budoucnu, a pro vztahy z těchto smluv plynoucí. Odchylné nebo protichůdné podmínky nebo jiná vyhrazená práva Kupujícího, která nejsou v této Smlouvě výslovně sjednána, jsou platná pouze tehdy, jestliže je Prodávající písemnou formou výslovně uzná a pouze pro určitou dílčí Objednávku. II. Objednávky a jejich akceptace 1. Kupující bere na vědomí níže specifikované postupy Prodávajícího pro plánování a prognózování odbytu Zboží, jeho objednávání ze strany Kupujícího a opatřování etiketami. Kupující se zavazuje tyto stanovené postupy Prodávajícího respektovat, dodržovat a zejména předávat Prodávajícímu vždy nejpozději do 15. července28. února daného kalendářního roku trvání této Smlouvy celo- Strana 1 (celkem 7)

2 roční rámcové objednávky Zboží pro danýnásledující kalendářní rok, které má být Prodávajícím Kupujícímu dodáno k 28. únoru následujícího kalendářního roku (dále jen Celoroční rámcová objednávka ). Celoroční rámcová objednávka není Objednávkou, není tedy návrhem na uzavření Dílčí kupní smlouvy. Prodávající potvrdí Kupujícímu, že prognózované a objednané množství Zboží určené v Celoroční rámcové objednávce bylo zařazeno do jeho systému plánování a bylo vzato na vědomí a že rezervuje kapacitu pro dodání tohoto Zboží Kupujícímu. Prodávající ani Kupující nejsou potvrzenou Celoroční rámcovou objednávkou vázáni. 2. Kupující zašle svou dílčí Objednávku Zboží na elektronickou adresu resp. faxové číslo Prodávajícího. Ve výjimečném případě akceptuje Prodávající také Objednávky po telefonu, které však Kupující musí neprodleně písemně (elektronickou poštou, faxem či dopisem) potvrdit. Objednávka Kupujícího je neodvolatelná a musí obsahovat: Název, úplnou adresu a identifikační číslo Kupujícího. Název Zboží, balení a požadované množství. Kupujícím požadovanou splatnost faktur (rychlá platba, odklad platby), pokud je taková možnost mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednána. Dodací podmínky (místo a datum plnění). Jméno, podpis, telefon a elektronickou adresu, případně fax Kupujícího. 3. Dílčí kupní smlouva vzniká přijetím Objednávky Prodávajícím, tj. potvrzením dílčí Objednávky Kupujícího Prodávajícím písemně, faxem či em, nebo samotným dodáním Zboží Prodávajícím Kupujícímu na základě Objednávky v souladu s touto Smlouvou. 4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Kupujícímu veškeré náklady, které vzniknou stornováním nebo změnou Objednávky ze strany Kupujícího, resp. v důsledku zvláštních přání Kupujícího. III. Kupní cena 1. Ceník Zboží je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Ceník Zboží ). K uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupující a Prodávající se zavazují, že se vždy nejpozději do Prosím vyberte podle toho, zda budou ceny sjednávány ještě v předcházejícím roce pro následující rok, nebo již v roce, kdy má být rovněž dodáno, a případně upravte datum: 15. listopadu daného kalendářního roku trvání této Smlouvy dohodnou na novém Ceníku Zboží, které bude dodáno následující kalendářní rok / února daného kalendářního roku trvání této Smlouvy dohodnou na novém Ceníku Zboží pro následně uzavřené Dílčí kupní smlouvy. následně uzavřené v daném kalendářním roce. 2. V případě, že se Smluvní strany v termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku nedohodnou na novém Ceníku Zboží, zůstává v platnosti Ceník Zboží posledně platný a kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou počínající běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. IV. Platební podmínky 1. Lhůta splatnosti bude uvedena na faktuře a Smluvní strany ji sjednávají obecně v délce 120 dní ode dne vystavení faktury Prodávajícím, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou na jiné lhůtě splatnosti 2. U faktur splatných v období od 16. prosince do 31. prosince se jejich splatnost automaticky bez dalšího prodlužuje do 3. ledna následujícího kalendářního roku. 3. Pokud se Kupující ocitne v prodlení se zaplacením fakturované částky nebo její části, je Prodávající oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Při prodlení Kupujícího s platbou má Prodávající právo na odstoupení od Smlouvy stejně jako od dosud nesplněných Dílčích kupních smluv, nebo na jejich vypovězení s okamžitou platností, jakož i nárok na úhradu vzniklé škody. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody ani její výše. Strana 2 (celkem 7)

3 4. Pokud Prodávající zjistí, že je Kupující platebně neschopný (insolventní), obzvláště pokud zjistí, že byl vůči Kupujícímu podán insolvenční návrh, že na majetek Kupujícího byl prohlášen konkurs, že se Kupující nachází v likvidaci, nebo že má Kupující vůči Prodávajícímu dluhy po lhůtě splatnosti, nebo že je vůči jiným svým věřitelům v prodlení s úhradou o více než 60 dnů, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím platbu před přijetím Objednávky, pozastavit dodávky nebo okamžitě odstoupit od Smlouvy stejně jako od dosud nesplněných Dílčích kupních smluv. 5. Platba se považuje za provedenou teprve tehdy, je-li částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. 6. Prodávající si vyhrazuje právo použít zaplacené částky k úhradě nezaplacených faktur, sankcí, jakož i nákladů spojených s vymáháním dlužných částek, a sice v následujícím pořadí: náklady, smluvní pokuty, úroky z prodlení, nezaplacené kupní ceny za dodávky Zboží. 7. Kupující nemá ohledně plateb žádné právo na jejich zadržení. Protipohledávky mohou být započteny pouze tehdy, jestliže tyto vyplývají ze Smlouvy a jsou Prodávajícím výslovně uznány nebo přiznány pravomocným rozhodnutím soudu. V. Dodávky, plnění 1. Prodávající je povinen dle Dílčích kupních smluv, resp. oprávněn dle dosud nepotvrzených dílčích Objednávek, a v souladu s touto Smlouvou dodat Zboží ve sjednaném, jinak v přiměřeném termínu od potvrzení, resp. obdržení Objednávky. Kupující je povinen Zboží dodané dle dílčích Objednávek odebrat od Prodávajícího. Kupující nabývá vlastnictví k dodanému Zboží úplným zaplacením kupní ceny za Zboží. 2. Dodáním dle této Smlouvy se rozumí připravení Zboží Prodávajícím k jeho odebrání Kupujícím ze skladu Prodávajícího na adrese Jipocar Střítež, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím v Dílčí kupní smlouvě sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn Zboží dle Objednávky dodat i před datem dodání a také je oprávněn provést i částečné plnění příslušné Objednávky. 3. Kupující je povinen převzít Zboží bezprostředně po jeho dodání Prodávajícím, a to řádně a včas. Kupující svým podpisem a razítkem na nákladovém listu či dodacím listu potvrdí převzetí Zboží a jeho množství. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu po jeho odebrání podrobit kontrole možných zjevných vad (např. množství Zboží v obalech, poškození obalů). 4. V případě, že Kupující nebo jeho oprávněný zástupce odmítne podepsat nákladový/dodací list nebo v případě, kdy vytčené nedostatky zásilky odmítne uznat pracovník Prodávajícího, je Kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Prodávajícímu písemně oznámit. 5. Pokud Kupující převezme Zboží se zpožděním, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady na skladování vynaložené během prodlení Kupujícího s převzetím Zboží. Prodávající má však povinnost skladovat Kupujícím nepřevzaté Zboží nejvýše jeden týden. Po uplynutí jednoho týdne je Prodávající oprávněn od Dílčí kupní smlouvy odstoupit a Zboží prodat. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, stejně jako nárok na náhradu nákladů spojených se skladováním, s balením a s případnou přepravou Zboží nejsou dotčeny. 6. Pokud Kupující Prodávajícímu nesdělí změnu adresy svého sídla nebo některého ze svých kontaktních údajů, nese s tím spojené riziko, že mu jakákoliv sdělení Prodávajícího nebudou včas nebo vůbec doručena, a tedy nese případné náklady vzniklé v důsledku toho a rovněž je povinen k náhradě škody tím vzniklé. Písemnosti, resp. elektronické zprávy Prodávajícího adresované Kupujícímu se považují za doručené druhý pracovní den po jejich odeslání Prodávajícím na naposledy sdělené kontaktní údaje či sídlo Kupujícího. VI. Vyšší moc, překážky plnění V případě vyšší moci všeho druhu, zejména nepředvídatelných překážek ve výrobě, dopravě nebo transportu, při požáru, povodních, zemětřesení, nepředvídatelném nedostatku pracovních sil, selhání veřejného zásobování nebo zásobování surovinami, v případě stávky, výluky práce a jiných skuteč- Strana 3 (celkem 7)

4 ností na vůli povinné Smluvní strany nezávislých a jí neovlivnitelných, tzn. nacházejících se mimo kontrolu povinné Smluvní strany, které omezí, zpozdí nebo zabrání výrobě, dopravě, převzetí nebo užívání Zboží, je povinná Smluvní strana případ od případu osvobozena od dodací povinnosti, resp. povinnosti převzetí tak dlouho a v takovém rozsahu, v jakém překážka trvá. Pokud by se dodávka a/nebo převzetí Zboží opozdilo v důsledku takové překážky o více než 8 týdnů, mají každá ze Smluvních stran právo odstoupit od dané Dílčí kupní smlouvy. Jestliže Prodávající od svých dodavatelů neobdrží zcela nebo část dodávek potřebných pro plnění této Smlouvy a/nebo jednotlivých Dílčích kupních smluv, není povinen zajišťovat takové dodávky z jiného zdroje a je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží v množství menším než objednaném Objednávkou. Kupující je povinen i Zboží dodané v množství menším než objednaném řádně převzít a uhradit jeho kupní cenu. VII. Škodní riziko, přeprava 1. V případě, že je místem plnění jiné místo, než sklad Prodávajícího, Prodávající si vyhrazuje právo zvolit druh a trasu přepravy a konkrétního přepravce. Dodatečné náklady plynoucí ze speciálních požadavků Kupujícího na přepravu, tj. pokud má přeprava proběhnout jakkoliv jinak, než je standardně prováděna Prodávajícím, náklady plynoucí ze změn vyvolaných Kupujícím po doručení Objednávky Prodávajícímu, včetně dodatečných nákladů na změnu trasy, nákladů na skladování, atd., nese Kupující. 2. Pokud Dílčí kupní smlouva neurčuje jinak, přechází nebezpečí poškození, zničení a odcizení Zboží na Kupujícího okamžikem odevzdání Zboží Prodávajícím Kupujícímu, a v případě, že Kupující si Zboží nepřevzal ve skladu Prodávajícího, ačkoliv tak měl učinit, okamžikem, kdy se Kupující dostal do prodlení s převzetím Zboží. VIII. Náhrada škody 1. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, odpovídá Prodávající pouze za takové škody, které byly předvídatelné, byly zjištěny bezprostředně po nebo při uzavírání Dílčí kupní smlouvy nebo při plnění dílčí Objednávky, a které vznikly zaviněním Prodávajícího. 2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je povinen k jakékoliv náhradě škody, za kterou je dle této Smlouvy prokazatelně odpovědný, pouze maximálně do výše kupní ceny Zboží dle příslušné jednotlivé Objednávky, k níž se taková náhrada škody váže. IX. Reklamace vad 1. Kupující se zavazuje oznámit vady zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 2. Reklamace zjevných vad může být uznána pouze tehdy, jestliže ji Kupující uplatní u Prodávajícího písemně nejpozději do deseti kalendářních dnů po převzetí Zboží, spolu s věrohodnými důkazy, vzorky a etiketami, za současného udání čísla faktury, jímž byla účtována kupní cena za předmětné Zboží, data jejího vystavení, jakož i označení obalu a výrobní šarže předmětného Zboží. Prodávající vyřizuje oprávněné reklamace množství dodaného Zboží na základě hmotnosti stanovené při expedici Zboží. 3. Pokud Kupující své oprávněné nároky nemůže uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží, neboť vada nemohla být z důvodu svého druhu nebo povahy zjištěna, může Kupující svůj nárok na záruku uplatnit po dobu použitelnosti Zboží uvedené na jeho obalu. X. Záruka, registrace, obaly 1. Jestliže Kupující oznámí Prodávajícímu podle shora uvedených ustanovení vadu Zboží, a jeho reklamace se ukáže jako oprávněná, je Prodávající dle své úvahy oprávněn dodat náhradní Zboží nebo poskytnout slevu z kupní ceny za Zboží dodané dle konkrétní Objednávky. Pokud se Prodávající těchto svých práv zřekne nebo pokud náhradní Zboží nedodá a ani neposkytne slevu, Strana 4 (celkem 7)

5 nebo vykazuje-li dodané náhradní Zboží vady, které by Prodávající opět uznal jako oprávněnou reklamaci, je Kupující oprávněn odstoupit od Dílčí kupní smlouvy, na základě níž bylo dodáno vadné Zboží. 2. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti stanovené v ust zákona o obalech týkající se Zboží splní Kupující, na něhož jsou touto Smlouvou povinnosti v souladu s ust. 13 odst. b) zákona o obalech přeneseny. XI. Vrácení Zboží 1. Prodávající přijme vrácené Zboží tehdy, jestliže uznal reklamaci Zboží Kupujícího jako oprávněnou a vracené Zboží odpovídá způsobu vyřízení reklamace dle čl. X. této Smlouvy. V ostatních případech není Prodávající povinen vrácené Zboží přijmout. 2. Prodávající nemá povinnost uchovávat Zboží vrácené Kupujícím, poslat toto Zboží zpátky Kupujícímu nebo mu uhradit náhradu škody s tím související. XII. Další prodej 1. Prodávající neručí za to, že další prodej Zboží v zemích mimo Českou republiku odpovídá tamním platným předpisům. Prodávající dále neručí za to, že v těchto zemích nebudou porušena průmyslová vlastnická práva třetích osob. 2. Pokud je Zboží Prodávajícím označeno ve smyslu ustanovení zákona o chemických látkách a směsích č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a případně ve smyslu dalších obecně závazných předpisů České republiky a Evropské unie, je Kupující při dalším prodeji těchto produktů povinen používat shodné označení. XIII. Marketing, propagace, etikety 1. Prospekty, brožury a další propagační materiály a podklady pro etikety ke všemu Zboží dodávanému Prodávajícím Kupujícímu podle této Smlouvy vypracuje a zhotoví na vlastní náklady Kupující v barvách a v designu Kupujícího, které se výrazně liší od barev a designu Prodávajícího takovým způsobem, že je vyloučena záměna Kupujícího a Prodávajícího a jimi dále distribuovaného Zboží. 2. Prodávající poskytne Kupujícímu veškeré potřebné technické informace o dodávaném Zboží. XIV. Závazek mlčenlivosti, dohoda o uchování v tajnosti Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozvěděly a dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou (dále jen Důvěrné informace ). Za Důvěrné informace se za tímto účelem považují zejména veškeré informace, které jsou uvedeny v této Smlouvě a dále informace s ní související a týkající se podnikání Smluvních stran, zejména informace o obchodních spojeních, odbytových a prodejních cestách a způsobech prodeje a odbytu, cenách, platebních, úvěrových a dalších obchodních podmínkách a informace, které mohou být využity konkurencí k újmě obchodních zájmů Smluvní strany, včetně využívání písemností, vzorů, formulářů a podobných materiálů, které daná Smluvní strana používá při své činnosti, danou Smluvní stranou vypracovaných postupů a organizačních principů, včetně využití výpočetní techniky. Výjimku z uvedené povinnosti mlčenlivosti tvoří plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy a poskytnutí informací třetí osobě, které je nutné k řádnému splnění této Smlouvy. Taková třetí osoba musí však být vždy předem zavázána k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu stanoveném pro Smluvní strany touto Smlouvou. Tento závazek mlčenlivosti platí i po případném skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy. Strana 5 (celkem 7)

6 XV. Právo Podmínky a vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. XVI. Neplatnost některých ustanovení, příslušnost soudu 1. Pokud by některá jednotlivá ustanovení této Smlouvy nebo jejich části ztratily svou platnost nebo byly nebo se staly neproveditelné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení této Smlouvy. Na místo neplatných a/nebo neproveditelných ustanovení se použijí taková ustanovení (i doplňující), která svým významem co nejvíce odpovídají hospodářskému účelu ustanovení neplatného a/nebo neproveditelného. Pokud je takový postup z právního hlediska vyloučen, zavazují se Smluvní strany neodvolatelně ve smyslu tohoto ustanovení dohodnout (jedno nebo více) doplňujících ustanovení v nejvyšší možné míře odpovídajících vůli Smluvních stran při uzavření Smlouvy. Obdobně se postupuje, pokud by se při provádění nebo výkladu této Smlouvy projevila absence některého ustanovení. 2. Veškeré spory ohledně práv a povinností, které vycházejí z této Smlouvy nebo s ní souvisejí, zejména ohledně jejich porušení, existence, platnosti nebo výkladu, podléhají výlučnému rozhodnutí soudu věcně, místně a funkčně příslušnému podle občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. XVII. Cenové a platební podmínky, podmínky bonusů, slev a přirážek Případné další cenové a platební podmínky a/nebo podmínky bonusů, slev a přirážek jsou upraveny samostatně a tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její přílohy. XVIII. Ostatní ujednání 1. Kupující souhlasí s dodržováním všech platných právních předpisů pro zemědělské, chemické a jiné odvětví činnosti Prodávajícího, zejména zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o nekalé soutěži, zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Kupující není v současnosti ani po uzavření této Smlouvy jakkoliv zavázán odebírat Zboží vyráběné či dodávané Prodávajícím v jakémkoli množství a nadále disponuje absolutní smluvní volností co do výběru výrobků, a to bez ohledu na to, zda jsou vyráběny či dodávány Prodávajícím nebo zda jsou výrobky s nimi konkurenčními. 3. Kupující i Prodávající jsou povinni provést veškeré činnosti vykonávané jako součást smluvního vztahu podle této Smlouvy v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními včetně antikorupčních a antimonopolních zákonů. Kupující ani Prodávající neučinili, neposkytli a ani neučiní jakékoli platby a neposkytneou přímo či nepřímo státním zaměstnancům/úředníkům, zákazníkům, obchodním partnerům nebo jakýmkoliv jiným osobám jakékoli výhody, aby si zajistili nepatřičnou výhodu nebo neoprávněný obchodní prospěch, ovlivnili soukromé nebo úřední rozhodování nebo přiměli někoho k porušení svých profesních povinností či norem. 4. Kupující plně souhlasí s dodržováním Zásad Corporate Compliance společnosti Bayer, v znění pozdějších změn, které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 5. Kupující souhlasí s tím, že na žádost poskytne Prodávajícímu informace, dokumenty a uspokojivé vysvětlení týkající se dodržování tohoto článku Smlouvy. 6. Nedodržení povinností uvedených v odstavcích 1 až 5 výše ze strany Kupujícího a/nebo jeho subdodavatelů se bude považovat za podstatné porušení opravňující Kupujícího k okamžitému Strana 6 (celkem 7)

7 odstoupení od Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany souhlasí, že porušení zahrnuje též neexistenci uspokojivého vysvětlení okolností, a/nebo podezření, které vyvolává přiměřené a odůvodnitelné obavy týkající se dodržování povinností uvedených v odstavcích 1 až 5 výše. 7. Prodávající je oprávněn uplatnit právo ve smyslu odstavce 6 výše též v případě prokazatelného vzniku porušení uvedeného v odstavci 6 ve vztahu Kupujícího s třetí stranou Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu jakékoliv jednání dodavatelů a/nebo zaměstnanců Prodávajícího, které je v rozporu s odstavci 1 až 5 výše. XIX. Účinnost Smlouvy a možnost její výpovědi 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Tuto Smlouvu může kterákoli ze Smluvních stran vypovědět i bez udání důvodu ke konci kalendářního roku, a to písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně nejpozději do 30. června takového kalendářního roku. Možnost výpovědi dle čl. III. odst. 2. této Smlouvy tím není dotčena. 3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, které mají stejnou platnost a z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po dvou. 4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem. Zároveň Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. 6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Prosím ponechte pouze relevantní přílohy a doplňte, a ostatní vymažte, případně vypište další: Příloha č. 1 - Ceník Zboží pro rok. Příloha č. 2 - Celoroční rámcová objednávka pro rok.. následující po uzavření Smlouvy Příloha č Obchodní podmínky pro rok..cenové a platební podmínky Příloha č Zásady Corporate Compliance společnosti BayerPodmínky bonusů, slev a přirážek V, dne V Praze, dne za Kupujícího za Prodávajícího.. Název společnosti Jméno a píjmení Funkce.. BAYER s.r.o. Daniela Mienack prokurista Strana 7 (celkem 7)

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s., platné od 1.8.2014 Článek 1. Definice pojmů 1.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou dále v tomto text

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD)

Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD) Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD) I. Aplikace VPD 1. VPD se považují za součást každé kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nebo za součást každé jednotlivé

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0)

Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0) Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0) I. Aplikovatelnost 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více