RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva )"

Transkript

1 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva ) BAYER s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem: Siemensova 2717/4, Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391 zastoupená: Daniela Mienack, prokurista bankovní spojení: (dále jen jako Prodávající ) a Název společnosti IČ:, DIČ: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka zastoupená:, funkce bankovní spojení: (dále jen jako Kupující ) (Kupující a Prodávající dále také společně jen jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto Rámcovou smlouvu o dodávkách a distribuci zboží I. Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných vztahů Prodávajícího a Kupujícího, které vzniknou při uzavírání jednotlivých dílčích kupních smluv, jejichž předmětem bude prodej přípravků na ochranu rostlin uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Zboží ) Prodávajícím Kupujícímu za sjednanou kupní cenu. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou dodat Kupujícímu Zboží určené v objednávce co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Jednotlivé dílčí kupní smlouvy budou uzavírány učiněním jednotlivých objednávek Kupujícím a jejich doručením Prodávajícímu v souladu s touto Smlouvou (dále jen Objednávky nebo každá jednotlivě Objednávka ) a přijetím Objednávek ze strany Prodávajícího (dále jen Dílčí kupní smlouvy či jednotlivě Dílčí kupní smlouva ). Níže dohodnuté všeobecné obchodní podmínky jsou společné pro jednotlivé Dílčí kupní smlouvy týkající se Zboží, které mezi shora uvedenými Smluvními stranami vzniknou v budoucnu, a pro vztahy z těchto smluv plynoucí. Odchylné nebo protichůdné podmínky nebo jiná vyhrazená práva Kupujícího, která nejsou v této Smlouvě výslovně sjednána, jsou platná pouze tehdy, jestliže je Prodávající písemnou formou výslovně uzná a pouze pro určitou dílčí Objednávku. II. Objednávky a jejich akceptace 1. Kupující bere na vědomí níže specifikované postupy Prodávajícího pro plánování a prognózování odbytu Zboží, jeho objednávání ze strany Kupujícího a opatřování etiketami. Kupující se zavazuje tyto stanovené postupy Prodávajícího respektovat, dodržovat a zejména předávat Prodávajícímu vždy nejpozději do 15. července28. února daného kalendářního roku trvání této Smlouvy celo- Strana 1 (celkem 7)

2 roční rámcové objednávky Zboží pro danýnásledující kalendářní rok, které má být Prodávajícím Kupujícímu dodáno k 28. únoru následujícího kalendářního roku (dále jen Celoroční rámcová objednávka ). Celoroční rámcová objednávka není Objednávkou, není tedy návrhem na uzavření Dílčí kupní smlouvy. Prodávající potvrdí Kupujícímu, že prognózované a objednané množství Zboží určené v Celoroční rámcové objednávce bylo zařazeno do jeho systému plánování a bylo vzato na vědomí a že rezervuje kapacitu pro dodání tohoto Zboží Kupujícímu. Prodávající ani Kupující nejsou potvrzenou Celoroční rámcovou objednávkou vázáni. 2. Kupující zašle svou dílčí Objednávku Zboží na elektronickou adresu resp. faxové číslo Prodávajícího. Ve výjimečném případě akceptuje Prodávající také Objednávky po telefonu, které však Kupující musí neprodleně písemně (elektronickou poštou, faxem či dopisem) potvrdit. Objednávka Kupujícího je neodvolatelná a musí obsahovat: Název, úplnou adresu a identifikační číslo Kupujícího. Název Zboží, balení a požadované množství. Kupujícím požadovanou splatnost faktur (rychlá platba, odklad platby), pokud je taková možnost mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednána. Dodací podmínky (místo a datum plnění). Jméno, podpis, telefon a elektronickou adresu, případně fax Kupujícího. 3. Dílčí kupní smlouva vzniká přijetím Objednávky Prodávajícím, tj. potvrzením dílčí Objednávky Kupujícího Prodávajícím písemně, faxem či em, nebo samotným dodáním Zboží Prodávajícím Kupujícímu na základě Objednávky v souladu s touto Smlouvou. 4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Kupujícímu veškeré náklady, které vzniknou stornováním nebo změnou Objednávky ze strany Kupujícího, resp. v důsledku zvláštních přání Kupujícího. III. Kupní cena 1. Ceník Zboží je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Ceník Zboží ). K uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupující a Prodávající se zavazují, že se vždy nejpozději do Prosím vyberte podle toho, zda budou ceny sjednávány ještě v předcházejícím roce pro následující rok, nebo již v roce, kdy má být rovněž dodáno, a případně upravte datum: 15. listopadu daného kalendářního roku trvání této Smlouvy dohodnou na novém Ceníku Zboží, které bude dodáno následující kalendářní rok / února daného kalendářního roku trvání této Smlouvy dohodnou na novém Ceníku Zboží pro následně uzavřené Dílčí kupní smlouvy. následně uzavřené v daném kalendářním roce. 2. V případě, že se Smluvní strany v termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku nedohodnou na novém Ceníku Zboží, zůstává v platnosti Ceník Zboží posledně platný a kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou počínající běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. IV. Platební podmínky 1. Lhůta splatnosti bude uvedena na faktuře a Smluvní strany ji sjednávají obecně v délce 120 dní ode dne vystavení faktury Prodávajícím, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou na jiné lhůtě splatnosti 2. U faktur splatných v období od 16. prosince do 31. prosince se jejich splatnost automaticky bez dalšího prodlužuje do 3. ledna následujícího kalendářního roku. 3. Pokud se Kupující ocitne v prodlení se zaplacením fakturované částky nebo její části, je Prodávající oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Při prodlení Kupujícího s platbou má Prodávající právo na odstoupení od Smlouvy stejně jako od dosud nesplněných Dílčích kupních smluv, nebo na jejich vypovězení s okamžitou platností, jakož i nárok na úhradu vzniklé škody. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody ani její výše. Strana 2 (celkem 7)

3 4. Pokud Prodávající zjistí, že je Kupující platebně neschopný (insolventní), obzvláště pokud zjistí, že byl vůči Kupujícímu podán insolvenční návrh, že na majetek Kupujícího byl prohlášen konkurs, že se Kupující nachází v likvidaci, nebo že má Kupující vůči Prodávajícímu dluhy po lhůtě splatnosti, nebo že je vůči jiným svým věřitelům v prodlení s úhradou o více než 60 dnů, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím platbu před přijetím Objednávky, pozastavit dodávky nebo okamžitě odstoupit od Smlouvy stejně jako od dosud nesplněných Dílčích kupních smluv. 5. Platba se považuje za provedenou teprve tehdy, je-li částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. 6. Prodávající si vyhrazuje právo použít zaplacené částky k úhradě nezaplacených faktur, sankcí, jakož i nákladů spojených s vymáháním dlužných částek, a sice v následujícím pořadí: náklady, smluvní pokuty, úroky z prodlení, nezaplacené kupní ceny za dodávky Zboží. 7. Kupující nemá ohledně plateb žádné právo na jejich zadržení. Protipohledávky mohou být započteny pouze tehdy, jestliže tyto vyplývají ze Smlouvy a jsou Prodávajícím výslovně uznány nebo přiznány pravomocným rozhodnutím soudu. V. Dodávky, plnění 1. Prodávající je povinen dle Dílčích kupních smluv, resp. oprávněn dle dosud nepotvrzených dílčích Objednávek, a v souladu s touto Smlouvou dodat Zboží ve sjednaném, jinak v přiměřeném termínu od potvrzení, resp. obdržení Objednávky. Kupující je povinen Zboží dodané dle dílčích Objednávek odebrat od Prodávajícího. Kupující nabývá vlastnictví k dodanému Zboží úplným zaplacením kupní ceny za Zboží. 2. Dodáním dle této Smlouvy se rozumí připravení Zboží Prodávajícím k jeho odebrání Kupujícím ze skladu Prodávajícího na adrese Jipocar Střítež, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím v Dílčí kupní smlouvě sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn Zboží dle Objednávky dodat i před datem dodání a také je oprávněn provést i částečné plnění příslušné Objednávky. 3. Kupující je povinen převzít Zboží bezprostředně po jeho dodání Prodávajícím, a to řádně a včas. Kupující svým podpisem a razítkem na nákladovém listu či dodacím listu potvrdí převzetí Zboží a jeho množství. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu po jeho odebrání podrobit kontrole možných zjevných vad (např. množství Zboží v obalech, poškození obalů). 4. V případě, že Kupující nebo jeho oprávněný zástupce odmítne podepsat nákladový/dodací list nebo v případě, kdy vytčené nedostatky zásilky odmítne uznat pracovník Prodávajícího, je Kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Prodávajícímu písemně oznámit. 5. Pokud Kupující převezme Zboží se zpožděním, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady na skladování vynaložené během prodlení Kupujícího s převzetím Zboží. Prodávající má však povinnost skladovat Kupujícím nepřevzaté Zboží nejvýše jeden týden. Po uplynutí jednoho týdne je Prodávající oprávněn od Dílčí kupní smlouvy odstoupit a Zboží prodat. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, stejně jako nárok na náhradu nákladů spojených se skladováním, s balením a s případnou přepravou Zboží nejsou dotčeny. 6. Pokud Kupující Prodávajícímu nesdělí změnu adresy svého sídla nebo některého ze svých kontaktních údajů, nese s tím spojené riziko, že mu jakákoliv sdělení Prodávajícího nebudou včas nebo vůbec doručena, a tedy nese případné náklady vzniklé v důsledku toho a rovněž je povinen k náhradě škody tím vzniklé. Písemnosti, resp. elektronické zprávy Prodávajícího adresované Kupujícímu se považují za doručené druhý pracovní den po jejich odeslání Prodávajícím na naposledy sdělené kontaktní údaje či sídlo Kupujícího. VI. Vyšší moc, překážky plnění V případě vyšší moci všeho druhu, zejména nepředvídatelných překážek ve výrobě, dopravě nebo transportu, při požáru, povodních, zemětřesení, nepředvídatelném nedostatku pracovních sil, selhání veřejného zásobování nebo zásobování surovinami, v případě stávky, výluky práce a jiných skuteč- Strana 3 (celkem 7)

4 ností na vůli povinné Smluvní strany nezávislých a jí neovlivnitelných, tzn. nacházejících se mimo kontrolu povinné Smluvní strany, které omezí, zpozdí nebo zabrání výrobě, dopravě, převzetí nebo užívání Zboží, je povinná Smluvní strana případ od případu osvobozena od dodací povinnosti, resp. povinnosti převzetí tak dlouho a v takovém rozsahu, v jakém překážka trvá. Pokud by se dodávka a/nebo převzetí Zboží opozdilo v důsledku takové překážky o více než 8 týdnů, mají každá ze Smluvních stran právo odstoupit od dané Dílčí kupní smlouvy. Jestliže Prodávající od svých dodavatelů neobdrží zcela nebo část dodávek potřebných pro plnění této Smlouvy a/nebo jednotlivých Dílčích kupních smluv, není povinen zajišťovat takové dodávky z jiného zdroje a je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží v množství menším než objednaném Objednávkou. Kupující je povinen i Zboží dodané v množství menším než objednaném řádně převzít a uhradit jeho kupní cenu. VII. Škodní riziko, přeprava 1. V případě, že je místem plnění jiné místo, než sklad Prodávajícího, Prodávající si vyhrazuje právo zvolit druh a trasu přepravy a konkrétního přepravce. Dodatečné náklady plynoucí ze speciálních požadavků Kupujícího na přepravu, tj. pokud má přeprava proběhnout jakkoliv jinak, než je standardně prováděna Prodávajícím, náklady plynoucí ze změn vyvolaných Kupujícím po doručení Objednávky Prodávajícímu, včetně dodatečných nákladů na změnu trasy, nákladů na skladování, atd., nese Kupující. 2. Pokud Dílčí kupní smlouva neurčuje jinak, přechází nebezpečí poškození, zničení a odcizení Zboží na Kupujícího okamžikem odevzdání Zboží Prodávajícím Kupujícímu, a v případě, že Kupující si Zboží nepřevzal ve skladu Prodávajícího, ačkoliv tak měl učinit, okamžikem, kdy se Kupující dostal do prodlení s převzetím Zboží. VIII. Náhrada škody 1. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, odpovídá Prodávající pouze za takové škody, které byly předvídatelné, byly zjištěny bezprostředně po nebo při uzavírání Dílčí kupní smlouvy nebo při plnění dílčí Objednávky, a které vznikly zaviněním Prodávajícího. 2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je povinen k jakékoliv náhradě škody, za kterou je dle této Smlouvy prokazatelně odpovědný, pouze maximálně do výše kupní ceny Zboží dle příslušné jednotlivé Objednávky, k níž se taková náhrada škody váže. IX. Reklamace vad 1. Kupující se zavazuje oznámit vady zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 2. Reklamace zjevných vad může být uznána pouze tehdy, jestliže ji Kupující uplatní u Prodávajícího písemně nejpozději do deseti kalendářních dnů po převzetí Zboží, spolu s věrohodnými důkazy, vzorky a etiketami, za současného udání čísla faktury, jímž byla účtována kupní cena za předmětné Zboží, data jejího vystavení, jakož i označení obalu a výrobní šarže předmětného Zboží. Prodávající vyřizuje oprávněné reklamace množství dodaného Zboží na základě hmotnosti stanovené při expedici Zboží. 3. Pokud Kupující své oprávněné nároky nemůže uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží, neboť vada nemohla být z důvodu svého druhu nebo povahy zjištěna, může Kupující svůj nárok na záruku uplatnit po dobu použitelnosti Zboží uvedené na jeho obalu. X. Záruka, registrace, obaly 1. Jestliže Kupující oznámí Prodávajícímu podle shora uvedených ustanovení vadu Zboží, a jeho reklamace se ukáže jako oprávněná, je Prodávající dle své úvahy oprávněn dodat náhradní Zboží nebo poskytnout slevu z kupní ceny za Zboží dodané dle konkrétní Objednávky. Pokud se Prodávající těchto svých práv zřekne nebo pokud náhradní Zboží nedodá a ani neposkytne slevu, Strana 4 (celkem 7)

5 nebo vykazuje-li dodané náhradní Zboží vady, které by Prodávající opět uznal jako oprávněnou reklamaci, je Kupující oprávněn odstoupit od Dílčí kupní smlouvy, na základě níž bylo dodáno vadné Zboží. 2. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti stanovené v ust zákona o obalech týkající se Zboží splní Kupující, na něhož jsou touto Smlouvou povinnosti v souladu s ust. 13 odst. b) zákona o obalech přeneseny. XI. Vrácení Zboží 1. Prodávající přijme vrácené Zboží tehdy, jestliže uznal reklamaci Zboží Kupujícího jako oprávněnou a vracené Zboží odpovídá způsobu vyřízení reklamace dle čl. X. této Smlouvy. V ostatních případech není Prodávající povinen vrácené Zboží přijmout. 2. Prodávající nemá povinnost uchovávat Zboží vrácené Kupujícím, poslat toto Zboží zpátky Kupujícímu nebo mu uhradit náhradu škody s tím související. XII. Další prodej 1. Prodávající neručí za to, že další prodej Zboží v zemích mimo Českou republiku odpovídá tamním platným předpisům. Prodávající dále neručí za to, že v těchto zemích nebudou porušena průmyslová vlastnická práva třetích osob. 2. Pokud je Zboží Prodávajícím označeno ve smyslu ustanovení zákona o chemických látkách a směsích č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a případně ve smyslu dalších obecně závazných předpisů České republiky a Evropské unie, je Kupující při dalším prodeji těchto produktů povinen používat shodné označení. XIII. Marketing, propagace, etikety 1. Prospekty, brožury a další propagační materiály a podklady pro etikety ke všemu Zboží dodávanému Prodávajícím Kupujícímu podle této Smlouvy vypracuje a zhotoví na vlastní náklady Kupující v barvách a v designu Kupujícího, které se výrazně liší od barev a designu Prodávajícího takovým způsobem, že je vyloučena záměna Kupujícího a Prodávajícího a jimi dále distribuovaného Zboží. 2. Prodávající poskytne Kupujícímu veškeré potřebné technické informace o dodávaném Zboží. XIV. Závazek mlčenlivosti, dohoda o uchování v tajnosti Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozvěděly a dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou (dále jen Důvěrné informace ). Za Důvěrné informace se za tímto účelem považují zejména veškeré informace, které jsou uvedeny v této Smlouvě a dále informace s ní související a týkající se podnikání Smluvních stran, zejména informace o obchodních spojeních, odbytových a prodejních cestách a způsobech prodeje a odbytu, cenách, platebních, úvěrových a dalších obchodních podmínkách a informace, které mohou být využity konkurencí k újmě obchodních zájmů Smluvní strany, včetně využívání písemností, vzorů, formulářů a podobných materiálů, které daná Smluvní strana používá při své činnosti, danou Smluvní stranou vypracovaných postupů a organizačních principů, včetně využití výpočetní techniky. Výjimku z uvedené povinnosti mlčenlivosti tvoří plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy a poskytnutí informací třetí osobě, které je nutné k řádnému splnění této Smlouvy. Taková třetí osoba musí však být vždy předem zavázána k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu stanoveném pro Smluvní strany touto Smlouvou. Tento závazek mlčenlivosti platí i po případném skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy. Strana 5 (celkem 7)

6 XV. Právo Podmínky a vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. XVI. Neplatnost některých ustanovení, příslušnost soudu 1. Pokud by některá jednotlivá ustanovení této Smlouvy nebo jejich části ztratily svou platnost nebo byly nebo se staly neproveditelné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení této Smlouvy. Na místo neplatných a/nebo neproveditelných ustanovení se použijí taková ustanovení (i doplňující), která svým významem co nejvíce odpovídají hospodářskému účelu ustanovení neplatného a/nebo neproveditelného. Pokud je takový postup z právního hlediska vyloučen, zavazují se Smluvní strany neodvolatelně ve smyslu tohoto ustanovení dohodnout (jedno nebo více) doplňujících ustanovení v nejvyšší možné míře odpovídajících vůli Smluvních stran při uzavření Smlouvy. Obdobně se postupuje, pokud by se při provádění nebo výkladu této Smlouvy projevila absence některého ustanovení. 2. Veškeré spory ohledně práv a povinností, které vycházejí z této Smlouvy nebo s ní souvisejí, zejména ohledně jejich porušení, existence, platnosti nebo výkladu, podléhají výlučnému rozhodnutí soudu věcně, místně a funkčně příslušnému podle občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. XVII. Cenové a platební podmínky, podmínky bonusů, slev a přirážek Případné další cenové a platební podmínky a/nebo podmínky bonusů, slev a přirážek jsou upraveny samostatně a tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její přílohy. XVIII. Ostatní ujednání 1. Kupující souhlasí s dodržováním všech platných právních předpisů pro zemědělské, chemické a jiné odvětví činnosti Prodávajícího, zejména zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o nekalé soutěži, zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Kupující není v současnosti ani po uzavření této Smlouvy jakkoliv zavázán odebírat Zboží vyráběné či dodávané Prodávajícím v jakémkoli množství a nadále disponuje absolutní smluvní volností co do výběru výrobků, a to bez ohledu na to, zda jsou vyráběny či dodávány Prodávajícím nebo zda jsou výrobky s nimi konkurenčními. 3. Kupující i Prodávající jsou povinni provést veškeré činnosti vykonávané jako součást smluvního vztahu podle této Smlouvy v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními včetně antikorupčních a antimonopolních zákonů. Kupující ani Prodávající neučinili, neposkytli a ani neučiní jakékoli platby a neposkytneou přímo či nepřímo státním zaměstnancům/úředníkům, zákazníkům, obchodním partnerům nebo jakýmkoliv jiným osobám jakékoli výhody, aby si zajistili nepatřičnou výhodu nebo neoprávněný obchodní prospěch, ovlivnili soukromé nebo úřední rozhodování nebo přiměli někoho k porušení svých profesních povinností či norem. 4. Kupující plně souhlasí s dodržováním Zásad Corporate Compliance společnosti Bayer, v znění pozdějších změn, které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 5. Kupující souhlasí s tím, že na žádost poskytne Prodávajícímu informace, dokumenty a uspokojivé vysvětlení týkající se dodržování tohoto článku Smlouvy. 6. Nedodržení povinností uvedených v odstavcích 1 až 5 výše ze strany Kupujícího a/nebo jeho subdodavatelů se bude považovat za podstatné porušení opravňující Kupujícího k okamžitému Strana 6 (celkem 7)

7 odstoupení od Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany souhlasí, že porušení zahrnuje též neexistenci uspokojivého vysvětlení okolností, a/nebo podezření, které vyvolává přiměřené a odůvodnitelné obavy týkající se dodržování povinností uvedených v odstavcích 1 až 5 výše. 7. Prodávající je oprávněn uplatnit právo ve smyslu odstavce 6 výše též v případě prokazatelného vzniku porušení uvedeného v odstavci 6 ve vztahu Kupujícího s třetí stranou Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu jakékoliv jednání dodavatelů a/nebo zaměstnanců Prodávajícího, které je v rozporu s odstavci 1 až 5 výše. XIX. Účinnost Smlouvy a možnost její výpovědi 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Tuto Smlouvu může kterákoli ze Smluvních stran vypovědět i bez udání důvodu ke konci kalendářního roku, a to písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně nejpozději do 30. června takového kalendářního roku. Možnost výpovědi dle čl. III. odst. 2. této Smlouvy tím není dotčena. 3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, které mají stejnou platnost a z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po dvou. 4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem. Zároveň Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. 6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Prosím ponechte pouze relevantní přílohy a doplňte, a ostatní vymažte, případně vypište další: Příloha č. 1 - Ceník Zboží pro rok. Příloha č. 2 - Celoroční rámcová objednávka pro rok.. následující po uzavření Smlouvy Příloha č Obchodní podmínky pro rok..cenové a platební podmínky Příloha č Zásady Corporate Compliance společnosti BayerPodmínky bonusů, slev a přirážek V, dne V Praze, dne za Kupujícího za Prodávajícího.. Název společnosti Jméno a píjmení Funkce.. BAYER s.r.o. Daniela Mienack prokurista Strana 7 (celkem 7)

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

K U P N Í S M L O U V A č. KS uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

K U P N Í S M L O U V A č. KS uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) K U P N Í S M L O U V A č. KS011216 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany 1. Základní škola a Střední škola Kupeckého 576 se

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-7061-62/ČJ-2011-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: plk. Mgr. Bc. Slavomírem

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Kupní smlouva Č.j. PPR-3593-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více