RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva )"

Transkript

1 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva ) BAYER s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem: Siemensova 2717/4, Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391 zastoupená: Daniela Mienack, prokurista bankovní spojení: (dále jen jako Prodávající ) a Název společnosti IČ:, DIČ: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka zastoupená:, funkce bankovní spojení: (dále jen jako Kupující ) (Kupující a Prodávající dále také společně jen jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto Rámcovou smlouvu o dodávkách a distribuci zboží I. Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných vztahů Prodávajícího a Kupujícího, které vzniknou při uzavírání jednotlivých dílčích kupních smluv, jejichž předmětem bude prodej přípravků na ochranu rostlin uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Zboží ) Prodávajícím Kupujícímu za sjednanou kupní cenu. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou dodat Kupujícímu Zboží určené v objednávce co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Jednotlivé dílčí kupní smlouvy budou uzavírány učiněním jednotlivých objednávek Kupujícím a jejich doručením Prodávajícímu v souladu s touto Smlouvou (dále jen Objednávky nebo každá jednotlivě Objednávka ) a přijetím Objednávek ze strany Prodávajícího (dále jen Dílčí kupní smlouvy či jednotlivě Dílčí kupní smlouva ). Níže dohodnuté všeobecné obchodní podmínky jsou společné pro jednotlivé Dílčí kupní smlouvy týkající se Zboží, které mezi shora uvedenými Smluvními stranami vzniknou v budoucnu, a pro vztahy z těchto smluv plynoucí. Odchylné nebo protichůdné podmínky nebo jiná vyhrazená práva Kupujícího, která nejsou v této Smlouvě výslovně sjednána, jsou platná pouze tehdy, jestliže je Prodávající písemnou formou výslovně uzná a pouze pro určitou dílčí Objednávku. II. Objednávky a jejich akceptace 1. Kupující bere na vědomí níže specifikované postupy Prodávajícího pro plánování a prognózování odbytu Zboží, jeho objednávání ze strany Kupujícího a opatřování etiketami. Kupující se zavazuje tyto stanovené postupy Prodávajícího respektovat, dodržovat a zejména předávat Prodávajícímu vždy nejpozději do 15. července28. února daného kalendářního roku trvání této Smlouvy celo- Strana 1 (celkem 7)

2 roční rámcové objednávky Zboží pro danýnásledující kalendářní rok, které má být Prodávajícím Kupujícímu dodáno k 28. únoru následujícího kalendářního roku (dále jen Celoroční rámcová objednávka ). Celoroční rámcová objednávka není Objednávkou, není tedy návrhem na uzavření Dílčí kupní smlouvy. Prodávající potvrdí Kupujícímu, že prognózované a objednané množství Zboží určené v Celoroční rámcové objednávce bylo zařazeno do jeho systému plánování a bylo vzato na vědomí a že rezervuje kapacitu pro dodání tohoto Zboží Kupujícímu. Prodávající ani Kupující nejsou potvrzenou Celoroční rámcovou objednávkou vázáni. 2. Kupující zašle svou dílčí Objednávku Zboží na elektronickou adresu resp. faxové číslo Prodávajícího. Ve výjimečném případě akceptuje Prodávající také Objednávky po telefonu, které však Kupující musí neprodleně písemně (elektronickou poštou, faxem či dopisem) potvrdit. Objednávka Kupujícího je neodvolatelná a musí obsahovat: Název, úplnou adresu a identifikační číslo Kupujícího. Název Zboží, balení a požadované množství. Kupujícím požadovanou splatnost faktur (rychlá platba, odklad platby), pokud je taková možnost mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednána. Dodací podmínky (místo a datum plnění). Jméno, podpis, telefon a elektronickou adresu, případně fax Kupujícího. 3. Dílčí kupní smlouva vzniká přijetím Objednávky Prodávajícím, tj. potvrzením dílčí Objednávky Kupujícího Prodávajícím písemně, faxem či em, nebo samotným dodáním Zboží Prodávajícím Kupujícímu na základě Objednávky v souladu s touto Smlouvou. 4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Kupujícímu veškeré náklady, které vzniknou stornováním nebo změnou Objednávky ze strany Kupujícího, resp. v důsledku zvláštních přání Kupujícího. III. Kupní cena 1. Ceník Zboží je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Ceník Zboží ). K uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupující a Prodávající se zavazují, že se vždy nejpozději do Prosím vyberte podle toho, zda budou ceny sjednávány ještě v předcházejícím roce pro následující rok, nebo již v roce, kdy má být rovněž dodáno, a případně upravte datum: 15. listopadu daného kalendářního roku trvání této Smlouvy dohodnou na novém Ceníku Zboží, které bude dodáno následující kalendářní rok / února daného kalendářního roku trvání této Smlouvy dohodnou na novém Ceníku Zboží pro následně uzavřené Dílčí kupní smlouvy. následně uzavřené v daném kalendářním roce. 2. V případě, že se Smluvní strany v termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku nedohodnou na novém Ceníku Zboží, zůstává v platnosti Ceník Zboží posledně platný a kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou počínající běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. IV. Platební podmínky 1. Lhůta splatnosti bude uvedena na faktuře a Smluvní strany ji sjednávají obecně v délce 120 dní ode dne vystavení faktury Prodávajícím, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou na jiné lhůtě splatnosti 2. U faktur splatných v období od 16. prosince do 31. prosince se jejich splatnost automaticky bez dalšího prodlužuje do 3. ledna následujícího kalendářního roku. 3. Pokud se Kupující ocitne v prodlení se zaplacením fakturované částky nebo její části, je Prodávající oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Při prodlení Kupujícího s platbou má Prodávající právo na odstoupení od Smlouvy stejně jako od dosud nesplněných Dílčích kupních smluv, nebo na jejich vypovězení s okamžitou platností, jakož i nárok na úhradu vzniklé škody. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody ani její výše. Strana 2 (celkem 7)

3 4. Pokud Prodávající zjistí, že je Kupující platebně neschopný (insolventní), obzvláště pokud zjistí, že byl vůči Kupujícímu podán insolvenční návrh, že na majetek Kupujícího byl prohlášen konkurs, že se Kupující nachází v likvidaci, nebo že má Kupující vůči Prodávajícímu dluhy po lhůtě splatnosti, nebo že je vůči jiným svým věřitelům v prodlení s úhradou o více než 60 dnů, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím platbu před přijetím Objednávky, pozastavit dodávky nebo okamžitě odstoupit od Smlouvy stejně jako od dosud nesplněných Dílčích kupních smluv. 5. Platba se považuje za provedenou teprve tehdy, je-li částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. 6. Prodávající si vyhrazuje právo použít zaplacené částky k úhradě nezaplacených faktur, sankcí, jakož i nákladů spojených s vymáháním dlužných částek, a sice v následujícím pořadí: náklady, smluvní pokuty, úroky z prodlení, nezaplacené kupní ceny za dodávky Zboží. 7. Kupující nemá ohledně plateb žádné právo na jejich zadržení. Protipohledávky mohou být započteny pouze tehdy, jestliže tyto vyplývají ze Smlouvy a jsou Prodávajícím výslovně uznány nebo přiznány pravomocným rozhodnutím soudu. V. Dodávky, plnění 1. Prodávající je povinen dle Dílčích kupních smluv, resp. oprávněn dle dosud nepotvrzených dílčích Objednávek, a v souladu s touto Smlouvou dodat Zboží ve sjednaném, jinak v přiměřeném termínu od potvrzení, resp. obdržení Objednávky. Kupující je povinen Zboží dodané dle dílčích Objednávek odebrat od Prodávajícího. Kupující nabývá vlastnictví k dodanému Zboží úplným zaplacením kupní ceny za Zboží. 2. Dodáním dle této Smlouvy se rozumí připravení Zboží Prodávajícím k jeho odebrání Kupujícím ze skladu Prodávajícího na adrese Jipocar Střítež, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím v Dílčí kupní smlouvě sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn Zboží dle Objednávky dodat i před datem dodání a také je oprávněn provést i částečné plnění příslušné Objednávky. 3. Kupující je povinen převzít Zboží bezprostředně po jeho dodání Prodávajícím, a to řádně a včas. Kupující svým podpisem a razítkem na nákladovém listu či dodacím listu potvrdí převzetí Zboží a jeho množství. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu po jeho odebrání podrobit kontrole možných zjevných vad (např. množství Zboží v obalech, poškození obalů). 4. V případě, že Kupující nebo jeho oprávněný zástupce odmítne podepsat nákladový/dodací list nebo v případě, kdy vytčené nedostatky zásilky odmítne uznat pracovník Prodávajícího, je Kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Prodávajícímu písemně oznámit. 5. Pokud Kupující převezme Zboží se zpožděním, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady na skladování vynaložené během prodlení Kupujícího s převzetím Zboží. Prodávající má však povinnost skladovat Kupujícím nepřevzaté Zboží nejvýše jeden týden. Po uplynutí jednoho týdne je Prodávající oprávněn od Dílčí kupní smlouvy odstoupit a Zboží prodat. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, stejně jako nárok na náhradu nákladů spojených se skladováním, s balením a s případnou přepravou Zboží nejsou dotčeny. 6. Pokud Kupující Prodávajícímu nesdělí změnu adresy svého sídla nebo některého ze svých kontaktních údajů, nese s tím spojené riziko, že mu jakákoliv sdělení Prodávajícího nebudou včas nebo vůbec doručena, a tedy nese případné náklady vzniklé v důsledku toho a rovněž je povinen k náhradě škody tím vzniklé. Písemnosti, resp. elektronické zprávy Prodávajícího adresované Kupujícímu se považují za doručené druhý pracovní den po jejich odeslání Prodávajícím na naposledy sdělené kontaktní údaje či sídlo Kupujícího. VI. Vyšší moc, překážky plnění V případě vyšší moci všeho druhu, zejména nepředvídatelných překážek ve výrobě, dopravě nebo transportu, při požáru, povodních, zemětřesení, nepředvídatelném nedostatku pracovních sil, selhání veřejného zásobování nebo zásobování surovinami, v případě stávky, výluky práce a jiných skuteč- Strana 3 (celkem 7)

4 ností na vůli povinné Smluvní strany nezávislých a jí neovlivnitelných, tzn. nacházejících se mimo kontrolu povinné Smluvní strany, které omezí, zpozdí nebo zabrání výrobě, dopravě, převzetí nebo užívání Zboží, je povinná Smluvní strana případ od případu osvobozena od dodací povinnosti, resp. povinnosti převzetí tak dlouho a v takovém rozsahu, v jakém překážka trvá. Pokud by se dodávka a/nebo převzetí Zboží opozdilo v důsledku takové překážky o více než 8 týdnů, mají každá ze Smluvních stran právo odstoupit od dané Dílčí kupní smlouvy. Jestliže Prodávající od svých dodavatelů neobdrží zcela nebo část dodávek potřebných pro plnění této Smlouvy a/nebo jednotlivých Dílčích kupních smluv, není povinen zajišťovat takové dodávky z jiného zdroje a je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží v množství menším než objednaném Objednávkou. Kupující je povinen i Zboží dodané v množství menším než objednaném řádně převzít a uhradit jeho kupní cenu. VII. Škodní riziko, přeprava 1. V případě, že je místem plnění jiné místo, než sklad Prodávajícího, Prodávající si vyhrazuje právo zvolit druh a trasu přepravy a konkrétního přepravce. Dodatečné náklady plynoucí ze speciálních požadavků Kupujícího na přepravu, tj. pokud má přeprava proběhnout jakkoliv jinak, než je standardně prováděna Prodávajícím, náklady plynoucí ze změn vyvolaných Kupujícím po doručení Objednávky Prodávajícímu, včetně dodatečných nákladů na změnu trasy, nákladů na skladování, atd., nese Kupující. 2. Pokud Dílčí kupní smlouva neurčuje jinak, přechází nebezpečí poškození, zničení a odcizení Zboží na Kupujícího okamžikem odevzdání Zboží Prodávajícím Kupujícímu, a v případě, že Kupující si Zboží nepřevzal ve skladu Prodávajícího, ačkoliv tak měl učinit, okamžikem, kdy se Kupující dostal do prodlení s převzetím Zboží. VIII. Náhrada škody 1. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, odpovídá Prodávající pouze za takové škody, které byly předvídatelné, byly zjištěny bezprostředně po nebo při uzavírání Dílčí kupní smlouvy nebo při plnění dílčí Objednávky, a které vznikly zaviněním Prodávajícího. 2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je povinen k jakékoliv náhradě škody, za kterou je dle této Smlouvy prokazatelně odpovědný, pouze maximálně do výše kupní ceny Zboží dle příslušné jednotlivé Objednávky, k níž se taková náhrada škody váže. IX. Reklamace vad 1. Kupující se zavazuje oznámit vady zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 2. Reklamace zjevných vad může být uznána pouze tehdy, jestliže ji Kupující uplatní u Prodávajícího písemně nejpozději do deseti kalendářních dnů po převzetí Zboží, spolu s věrohodnými důkazy, vzorky a etiketami, za současného udání čísla faktury, jímž byla účtována kupní cena za předmětné Zboží, data jejího vystavení, jakož i označení obalu a výrobní šarže předmětného Zboží. Prodávající vyřizuje oprávněné reklamace množství dodaného Zboží na základě hmotnosti stanovené při expedici Zboží. 3. Pokud Kupující své oprávněné nároky nemůže uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží, neboť vada nemohla být z důvodu svého druhu nebo povahy zjištěna, může Kupující svůj nárok na záruku uplatnit po dobu použitelnosti Zboží uvedené na jeho obalu. X. Záruka, registrace, obaly 1. Jestliže Kupující oznámí Prodávajícímu podle shora uvedených ustanovení vadu Zboží, a jeho reklamace se ukáže jako oprávněná, je Prodávající dle své úvahy oprávněn dodat náhradní Zboží nebo poskytnout slevu z kupní ceny za Zboží dodané dle konkrétní Objednávky. Pokud se Prodávající těchto svých práv zřekne nebo pokud náhradní Zboží nedodá a ani neposkytne slevu, Strana 4 (celkem 7)

5 nebo vykazuje-li dodané náhradní Zboží vady, které by Prodávající opět uznal jako oprávněnou reklamaci, je Kupující oprávněn odstoupit od Dílčí kupní smlouvy, na základě níž bylo dodáno vadné Zboží. 2. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti stanovené v ust zákona o obalech týkající se Zboží splní Kupující, na něhož jsou touto Smlouvou povinnosti v souladu s ust. 13 odst. b) zákona o obalech přeneseny. XI. Vrácení Zboží 1. Prodávající přijme vrácené Zboží tehdy, jestliže uznal reklamaci Zboží Kupujícího jako oprávněnou a vracené Zboží odpovídá způsobu vyřízení reklamace dle čl. X. této Smlouvy. V ostatních případech není Prodávající povinen vrácené Zboží přijmout. 2. Prodávající nemá povinnost uchovávat Zboží vrácené Kupujícím, poslat toto Zboží zpátky Kupujícímu nebo mu uhradit náhradu škody s tím související. XII. Další prodej 1. Prodávající neručí za to, že další prodej Zboží v zemích mimo Českou republiku odpovídá tamním platným předpisům. Prodávající dále neručí za to, že v těchto zemích nebudou porušena průmyslová vlastnická práva třetích osob. 2. Pokud je Zboží Prodávajícím označeno ve smyslu ustanovení zákona o chemických látkách a směsích č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a případně ve smyslu dalších obecně závazných předpisů České republiky a Evropské unie, je Kupující při dalším prodeji těchto produktů povinen používat shodné označení. XIII. Marketing, propagace, etikety 1. Prospekty, brožury a další propagační materiály a podklady pro etikety ke všemu Zboží dodávanému Prodávajícím Kupujícímu podle této Smlouvy vypracuje a zhotoví na vlastní náklady Kupující v barvách a v designu Kupujícího, které se výrazně liší od barev a designu Prodávajícího takovým způsobem, že je vyloučena záměna Kupujícího a Prodávajícího a jimi dále distribuovaného Zboží. 2. Prodávající poskytne Kupujícímu veškeré potřebné technické informace o dodávaném Zboží. XIV. Závazek mlčenlivosti, dohoda o uchování v tajnosti Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozvěděly a dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou (dále jen Důvěrné informace ). Za Důvěrné informace se za tímto účelem považují zejména veškeré informace, které jsou uvedeny v této Smlouvě a dále informace s ní související a týkající se podnikání Smluvních stran, zejména informace o obchodních spojeních, odbytových a prodejních cestách a způsobech prodeje a odbytu, cenách, platebních, úvěrových a dalších obchodních podmínkách a informace, které mohou být využity konkurencí k újmě obchodních zájmů Smluvní strany, včetně využívání písemností, vzorů, formulářů a podobných materiálů, které daná Smluvní strana používá při své činnosti, danou Smluvní stranou vypracovaných postupů a organizačních principů, včetně využití výpočetní techniky. Výjimku z uvedené povinnosti mlčenlivosti tvoří plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy a poskytnutí informací třetí osobě, které je nutné k řádnému splnění této Smlouvy. Taková třetí osoba musí však být vždy předem zavázána k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu stanoveném pro Smluvní strany touto Smlouvou. Tento závazek mlčenlivosti platí i po případném skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy. Strana 5 (celkem 7)

6 XV. Právo Podmínky a vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. XVI. Neplatnost některých ustanovení, příslušnost soudu 1. Pokud by některá jednotlivá ustanovení této Smlouvy nebo jejich části ztratily svou platnost nebo byly nebo se staly neproveditelné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení této Smlouvy. Na místo neplatných a/nebo neproveditelných ustanovení se použijí taková ustanovení (i doplňující), která svým významem co nejvíce odpovídají hospodářskému účelu ustanovení neplatného a/nebo neproveditelného. Pokud je takový postup z právního hlediska vyloučen, zavazují se Smluvní strany neodvolatelně ve smyslu tohoto ustanovení dohodnout (jedno nebo více) doplňujících ustanovení v nejvyšší možné míře odpovídajících vůli Smluvních stran při uzavření Smlouvy. Obdobně se postupuje, pokud by se při provádění nebo výkladu této Smlouvy projevila absence některého ustanovení. 2. Veškeré spory ohledně práv a povinností, které vycházejí z této Smlouvy nebo s ní souvisejí, zejména ohledně jejich porušení, existence, platnosti nebo výkladu, podléhají výlučnému rozhodnutí soudu věcně, místně a funkčně příslušnému podle občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. XVII. Cenové a platební podmínky, podmínky bonusů, slev a přirážek Případné další cenové a platební podmínky a/nebo podmínky bonusů, slev a přirážek jsou upraveny samostatně a tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její přílohy. XVIII. Ostatní ujednání 1. Kupující souhlasí s dodržováním všech platných právních předpisů pro zemědělské, chemické a jiné odvětví činnosti Prodávajícího, zejména zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o nekalé soutěži, zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Kupující není v současnosti ani po uzavření této Smlouvy jakkoliv zavázán odebírat Zboží vyráběné či dodávané Prodávajícím v jakémkoli množství a nadále disponuje absolutní smluvní volností co do výběru výrobků, a to bez ohledu na to, zda jsou vyráběny či dodávány Prodávajícím nebo zda jsou výrobky s nimi konkurenčními. 3. Kupující i Prodávající jsou povinni provést veškeré činnosti vykonávané jako součást smluvního vztahu podle této Smlouvy v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními včetně antikorupčních a antimonopolních zákonů. Kupující ani Prodávající neučinili, neposkytli a ani neučiní jakékoli platby a neposkytneou přímo či nepřímo státním zaměstnancům/úředníkům, zákazníkům, obchodním partnerům nebo jakýmkoliv jiným osobám jakékoli výhody, aby si zajistili nepatřičnou výhodu nebo neoprávněný obchodní prospěch, ovlivnili soukromé nebo úřední rozhodování nebo přiměli někoho k porušení svých profesních povinností či norem. 4. Kupující plně souhlasí s dodržováním Zásad Corporate Compliance společnosti Bayer, v znění pozdějších změn, které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 5. Kupující souhlasí s tím, že na žádost poskytne Prodávajícímu informace, dokumenty a uspokojivé vysvětlení týkající se dodržování tohoto článku Smlouvy. 6. Nedodržení povinností uvedených v odstavcích 1 až 5 výše ze strany Kupujícího a/nebo jeho subdodavatelů se bude považovat za podstatné porušení opravňující Kupujícího k okamžitému Strana 6 (celkem 7)

7 odstoupení od Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany souhlasí, že porušení zahrnuje též neexistenci uspokojivého vysvětlení okolností, a/nebo podezření, které vyvolává přiměřené a odůvodnitelné obavy týkající se dodržování povinností uvedených v odstavcích 1 až 5 výše. 7. Prodávající je oprávněn uplatnit právo ve smyslu odstavce 6 výše též v případě prokazatelného vzniku porušení uvedeného v odstavci 6 ve vztahu Kupujícího s třetí stranou Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu jakékoliv jednání dodavatelů a/nebo zaměstnanců Prodávajícího, které je v rozporu s odstavci 1 až 5 výše. XIX. Účinnost Smlouvy a možnost její výpovědi 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Tuto Smlouvu může kterákoli ze Smluvních stran vypovědět i bez udání důvodu ke konci kalendářního roku, a to písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně nejpozději do 30. června takového kalendářního roku. Možnost výpovědi dle čl. III. odst. 2. této Smlouvy tím není dotčena. 3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, které mají stejnou platnost a z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po dvou. 4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem. Zároveň Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. 6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Prosím ponechte pouze relevantní přílohy a doplňte, a ostatní vymažte, případně vypište další: Příloha č. 1 - Ceník Zboží pro rok. Příloha č. 2 - Celoroční rámcová objednávka pro rok.. následující po uzavření Smlouvy Příloha č Obchodní podmínky pro rok..cenové a platební podmínky Příloha č Zásady Corporate Compliance společnosti BayerPodmínky bonusů, slev a přirážek V, dne V Praze, dne za Kupujícího za Prodávajícího.. Název společnosti Jméno a píjmení Funkce.. BAYER s.r.o. Daniela Mienack prokurista Strana 7 (celkem 7)

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o. I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více