1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011"

Transkript

1 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, Praha 13, IČ: (dále jen družstvo) konané dne v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova 8, Praha 13 Program členské schůze byl následující: 1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do zpráva o hospodaření BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 od poslední členské schůze konané dne do a) schválení usnesení o úpravách jižní části fasády budovy včetně sanace závěsů zábradlí lodžií a opravě venkovních schodišť a zábradlí u jižní části budovy (do předzahrádek) b) schválení usnesení o dodavateli tohoto díla 4. schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor v budově č.p v k.ú. Stodůlky, Praha 5. schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy družstva 6. schválení usnesení o koupi pozemku parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m 2 předzahrádek před budovou družstva 7. schválení odkladu hydroizolačního nátěru podlah ve sklepních chodbách 8. zpráva o zateplení podstatných částí střešního pláště prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží 9. závěr a diskuse Poznámka: Ke každému návrhu usnesení následovala diskuse ihned po rozpravě Na členské schůzi bylo v jejím průběhu přítomno přímo nebo na základě plné moci, až 57 členů družstva, resp. hlasů členů družstva z celkového počtu 88 členů družstva. Jejich účast, resp. udělení plných mocí k hlasování o usneseních na členské schůzi dosvědčují podpisy na prezenční listině, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Představenstvo konstatovalo, že členská schůze byla usnášení schopná. Všichni přítomní členové družstva byli upozorněni na nutnost oznámit svůj odchod před ukončením členské schůze ohledně změny počtu členů družstva při hlasování o jednotlivých návrzích usnesení členské schůze. Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o návrhu usnesení na přijetí výše uvedeného návrhu programu s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o výše uvedeném programu členské schůze: pro hlasovalo: 57 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 57 členů družstva Návrh usnesení byl přijat Přítomní členové družstva stvrzují svým podpisem na prezenční listinu výše uvedený výsledek hlasování o usnesení o přijetí programu členské schůze. 1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do Předsedou představenstva a ostatními členy představenstva byla přednesena zpráva o činnosti představenstva družstva od od do (od předchozí členské schůze do dne konání předmětné členské schůze). Zpráva obsahovala zejména následující témata: Předsedou představenstva bylo konstatováno, že detailní informace o činnosti představenstva družstva jsou uvedeny v podkladu k bodu č. 1 této členské schůze. V tomto podkladu jsou mimo jiné obsaženy programy všech jednání představenstva konaných v období od poslední členské schůze. Následující informace jsou výběrem nejdůležitějších témat, která byla představenstvem družstva v uplynulém období řešena. 1. dle usnesení č. 7 členské schůze Družstva konané dne realizace a dokončení díla modernizace interiérů budovy družstva 2. v souladu s usnesením č. 8 členské schůze družstva představenstvo družstva uzavřelo smlouvu o dílo s firmou az-profil, s.r.o a poté následovala realizace díla zateplení střešního pláště

2 budovy - prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží 3. řešení ukončení nájmu komerčního nebytového prostoru v č.p (dříve Trafika) s paní Jankou Nerglovou a návrh splátkového kalendáře za účelem splacení dlužné částky na nájemném a úhradě služeb 4. řešení uzavření nového nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v č.p (dříve Trafika) s paní Blankou Lapáčkovou a opět řešení splacení dluhu ve spojení s náhlým ukončením nájmu ze strany nájemce paní Blanky Lapáčkové 5. Výpověď z nájmu komerčního nebytového prostoru v č.p dříve Staňo Krejčovství z důvodu dlouhotrvající špatné platební morálky nájemce a dlouho přetrvávajícího dluhu. Vymáhání úhrady dlužné částky na nájemném a úhradě služeb bude podána žaloba. 6. Vypsání výběrového řízení na pronájem předmětných uvolněných komerčních nebytových prostor včetně veřejného oznámení pro členy družstva na vchodových dveřích do každého komerčního nebytového prostoru, který byl nově nabízen k pronájmu (bývalá trafika v č.p.ů 2141 a bývalé Krejčovství v č.p. 2139) 7. Výběr nejvhodnějších nájemců (předložení historie podnikání, živnostenského oprávnění, podnikatelského záměru a cenových nabídek) 8. Komerční prostor v č.p (bývalá Trafika) byl pronajat pro účely cestovní agentura Braviatour a komerční nebytový prostor v č.p (bývalé Krejčovství) byl pronajat za účelem provozu kadeřnictví a dalších welness služeb Chvilka pro sebe paní Urbancové (stavební úpravy a tzv. rekolaudace prostoru na náklady nájemce) 9. odvolání proti rozsudku OS Praha 5 ve věci žaloby na neoprávněné obohacování ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vce věci dřívějšího užívání bytu č. 21 v č.p žaloby na úhradu pohledávky na nájemném a službách za pronájem komerčního nebytového prostoru v č.p (bývalá Trafika) jmenovitě proti paní bývalým nájemcům Jance Nerglové a Blance Lapáčkové. Úvaha o žalobě na bývalého nájemce komerčního prostoru v č.p (bývalé Krejčovství Staňo) 11. Jednání s MČ Praha 13 o podmínkách koupě pozemku parc. č. 2863/3 (předzahrádek) 12. Celé období mezi posledními členskými schůzemi probíhala finanční a realizační analýza a příprava na řešení jižní fasády včetně opravy zábradlí lodžií, venkovních schodišť, apod. 13. Standardní operativa a vyřizování žádostí členů družstva nebo podnájemců bytů 14. Jednání a korespondence se smluvními partnery (Centra, advokátní kanceláře, Pražská teplárenská, a.s., PRE, a.s., apod.), korespondence se soudy a exekutory ve věci žádosti o spolupráci v exekučních řízeních proti určitým osobám ve spojení s členstvím v družstvu 15. Projednání a udělení souhlasu s umístěním invalidní pojezdové plošiny k domu č.p a vybudování příjezdové cesty na pozemku parc. č. 2863/3 ve vlastnictví Hl.m. Praha Časté dotazy: doplatek kupní ceny za budovu činí počet měsíců do konce splácení kupní ceny (do 15.9./2012) násobeno měsíční anuitní splátkou za byt (v předpisu nájemného označeno jako hypotéka ). Příklad za běžný byt 3+1 (nejvyšší četnost v budově) 42 x Kč/měs. = ,- Kč. Byl opět připomenut neustálý vandalismus v budově družstva a okolí Poškozování kabin výtahů Opalování vypínačů zapalovačem Kouření ve společných prostorech Odkládání nepotřebných součástí zařízení bytů do sklepních chodeb Nedovírání vchodových dveří budovy a aretování zádveřních dveří Velkoobjemový a nebezpečný odpad (v poslední době zejména WC mísa, lednice a skleněné terárium, apod.) jsou ponechávány na chodníku před budovou, na travnaté ploše u kontejnerů hrozí pokuta od MČ Praha 13 (jeden odvoz do sběrného dvora představuje náklady 3 000,- Kč) dočasné zlepšení Pokládání vyřazeného oblečení ke kontejnerům Odhazování odpadků, tekutých odpadů, špinění zrcadel výtahů 2. zpráva o hospodaření BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 od poslední členské schůze konané dne do Představenstvem družstva, jmenovitě p. Ivanem Trnkou, byla členské schůzi přednesena zpráva o hospodaření družstva za období od do s komentářem k nejdůležitějším částem této zprávy. Zpráva o hospodaření družstva za období od do byla přednesena v tomto

3 znění: Zpráva o hospodaření družstva od do Představenstvo BD konstatuje, že v období od poslední členské schůze dne do se pokračovalo v realizaci jednotlivých oprav a investic dle bodu č. 4 odsouhlaseného ČS BD dne V tomto časovém období byly realizovány následující zakázky: - modernizace interiérů vchodů firmou TOP WORK s.r.o. v rozsahu usnesení č.7 ČS dne za ,- Kč - montáž hliníkových zádveří vchodů firmou Vekra stavební s.r.o. za ,- Kč - vícepráce na modernizaci interiérů vchodů firmou TOP WORK s.r.o. rozsah dokončovacích prací projednán v bodě č. 3 ČS BD dne za ,70Kč - montáž vchodových plastových dveří NP fy. ALDIG s r.o. firmou Vekra stavební s.r.o. v rozsahu usnesení č. 7 ČS BD dne za ,- Kč - servis /seřízení a oprava/ vchodových dveří firmou Vekra stavební s.r.o. v rozsahu usnesení č. 9 ČS BD dne za ,- Kč - doplnění tepelné izolace do mezistřešního prostoru firmou az-profil s.r.o. v rozsahu usnesení č.8 ČS BD dne za ,- Kč /cena díla: ,-Kč, vedlejší rozpočtové náklady a režie ,-Kč a DPH ,- Kč/. 3. Firma Centra a.s. provedla vyúčtování záloh za služby za rok Přeplatky byly v celkové výši ,- Kč; nedoplatky ve výši ,- Kč. 4. Představenstvo BD provádí v řádných termínech úhradu pravidelných měsíčních splátek ve výši ,- Kč z kupní ceny domu na základě kupní smlouvy a dále hradí pravidelné čtvrtletní splátky z kupní ceny pozemku ve výši ,- Kč na základě kupní smlouvy. Dále jsou hrazeny faktury a zálohy na media a služby / např. Pražská teplárenská, PRE, Pražské vodovody a kanalizace, Schindler CZ, Centra a.s., Allianz/. 5. Představenstvo BD pravidelně projednávalo a prostřednictvím Centry a.s. činilo opatření v případech nedodržení platební morálky členů BD i nájemců NP. Výše nedoplatků ke dni činí ,-Kč. Nejvyšší pohledávky evidujeme u těchto uživatelů bytů, příp. NP:Staňo Milan krejčovství ,- Kč, Staňová Renáta ,- Kč, Yankov Todor Minchev ,- Kč. V současné době byly podány žaloby na dlužníky p. Janku Nerglovou /dluží ,- Kč/ a p. Blanku Lapáčkovou /dluží ,- Kč/. 6. Aktuální stav na účtech BD ke dni účet č / ,89 Kč účet č / ,60 Kč 3. schválení usnesení o: a) úpravách jižní části fasády budovy včetně sanace závěsů zábradlí lodžií a opravě venkovních schodišť a zábradlí u jižní části budovy (do předzahrádek) b) dodavateli tohoto díla Představenstvo družstva se v období mezi poslední členskou schůzí BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 zabývalo analýzou potřebného rozsahu řešení jižní a jihovýchodní fasády budovy družstva a v souběhu s tím i s finanční analýzou. Z posledních stavebně technických analýz vyplynula potřeba níže uvedeného rozsahu stavebních úprav (s ohledem na dlouhodobě udržitelné vlastnosti finální úpravy jižní a jihovýchodní fasády). Výsledkem finanční analýzy byl aktuální odhad nákladů s již započtenou zákonem upravenou nižší sazbou DPH 14% ve výši cca ,- Kč. Tato částka je dle předpokladů a finanční analýzy představenstva družstva financovatelná z naspořených peněz ve fondu oprav bez dalších členských vkladů nebo mimořádných příspěvků členů družstva do fondu oprav. Nicméně po jejím vyčerpání s největší pravděpodobností zůstane ve fondu oprav pouze rezerva nutná na opravu nenadálých havárií. Z tohoto důvodu je nutné minimalizovat výdaje družstva na minimum pouze na nezbytné opravy. Dokončením úpravy jižní strany fasády budovy družstva tak bude dokončena kompletní rekonstrukce a modernizace budovy družstva tak, jak si to představenstvo družstva předsevzalo jako svůj dlouhodobý cíl ve

4 svém působení. Tj., aby do převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví družstva předala budoucím vlastníkům bytových a nebytových jednotek, resp. nově vzniklému společenství vlastníků budovu kompletně kvalitně rekonstruovanou a zmodernizovanou, zejména: nová střešní krytina, nové výtahy, nové vstupní a zádveřní dveře a schránky, nová kvalitní okna, zateplení severní strany fasády, nově i střechy, modernizované interiéry nové a automatizované osvětlení společných prostor, a nově i úprava fasády jižní strany budovy, např. lodžie s novými kovovými zábradlími s novými skleněnými výplněmi, nově upravenými stávajícími betonovými zábradlími s oplechováním titan zinkovými prvky a polystyrenovým obkladem opatřeným fasádní barvou a celkovou barevnou úpravou jižní strany fasády ve stejném stylu, jako na severní straně, apod. Navrhovaný rozsah stavebních úprav jižní fasády budovy družstva č.p v k.ú. Stodůlky, Praha 5 Prováděné práce m2/m/ks zednické práce a sanování kovových spojů, prasklin na konstrukcích, provedení oprav : přesíťování a zastěrkování celé lodžie,vytažení rohů do stěrky, provedení penetrace a akrylátového omítky na lodžii vnitřní strana bez betonového výkladce.celkem m2: 18 x 90 = m zednické práce na betonových výkladcích vnitřní strana tělesa, broušení, penetrování (spojovací můstek), stěrka, R147 perlinka, stěrka fasádní, penetrace, fasádní omítka akryl.1,5mm hlazená tónovaná, zakrytí 58 kusů balkónových těles 417,6 zednické práce na betonových výkladcích vnější strana tělesa, broušení, penetrování (spojovací můstek), lepení EPS 30mm + lepidlo, stěrka, R147 perlinka, stěrka fasádní, penetrace, fasádní omítka akryl.1,5mm hlazená tónovaná, zakrytí 58 kusů balkónových těles, bez dozdění venkovní omítkou na těleso. 417,6 Dozdění otvorů v balkónovýn tělese tj. otvory pod tělesem, a dozdění u zábradlí do roviny, nátěr kovového zábradlí 58 Zateplení stěn u střechy nad balkóny ZKS tl.80mm vč. Finální omítky, montáž a dodání větracích mřížek. 60 Klempířské práce na balkónových tělesech oplechování balkónu z horní části balkónu, materiál TiZn. 58 Klempířské prvky na oplechování horní atiky a stříšek nad balkóny, 7 2x uložení plechu materiál TitanZN. 68 nátěr a oprava čel fasády,kde vedou UPS sítě: stěrka, perlinka, štuk, 8 al.rohy, akryl.omítka 1,5mm, vertikální a horizontální 830 Demontáž staré fasády, likvidace do odpadu, montáž nové fasády 9 ZKS, EPS 70mm, akrylátová hlazená JUB 1,5mm 104 Zednické a natěračské práce vč. ZKS Ostatní práce m2/m/ks 10 Zámečnické práce, zábradlí, DMTž, MTž 32,00 DMTž a likvidace drátoskla na skládku 32,00 Lešení kolem domu bez záboru 1923,00 Doprava materiálu, přesun hmot do H 32m, likvidace odpadu 90,00 Výsledek výběrového řízení na dodavatele výše uvedeného stavebního díla: Byly osloveny firmy, o nichž jsou známy potřebné reference. Všem osloveným firmám byl zaslán stejný tzv. slepý rozpočet s výčtem požadovaného rozsahu stavebních prací a požadavkem na nabídku ceny díla. Výběrové řízení organizoval správce budovy - středisko správy č. 415 firmy Centra, a.s. Datum ukončení

5 zasílání nabídek v zalepených obálkách bylo stanoveno na Do výběrového řízení byly doručeny tyto nabídky s uvedenými cenovými nabídkami: Uchazeč: TopWork, s.r.o ALKASTAV, s.r.o. Stavební firma Robert Sooky D.T.M. Consulting spol. s r.o. VEKRA stavební s.r.o. Komplexnost nabídky dle požadavků na výběrové řízení: Záruka 36 měsíců Záruka 60 měsíců Záruka dle zákona Záruka 24 měsíců Záruka 60 měsíců Soulad rozsahu prací se slepým rozpočtem: Cenová nabídka: (včetně DPH 14%) ,68 Kč ,50 Kč ,48 Kč ,29 Kč ,60 Kč Poznámka: Výborná zkušenost v rámci modernizace společných prostor Výborná zkušenost v rámci dodávky izolace proti zemní vlhkosti Dobré reference v zateplování budov Dobré reference Výborné reference v zateplování budov Vzhledem ke stejnému rozsahu díla a nejvýhodnější cenové nabídce byla členské schůzi představenstvem družstva navržen jako vítěz výběrového řízení a dodavatel díla firma: ALKASTAV, s.r.o. Svátkova 2274/ Praha 5 IČO: Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 6 schválení usnesení o komplexních úpravách jižní části fasády budovy pro hlasovalo: 57 členů družstva, proti hlasovalo 1 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno členů družstva Návrh usnesení byl přijat 4. Příprava převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví družstva - schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor v budově č.p v k.ú. Stodůlky, Praha Představenstvo družstva seznámilo členskou schůzi s potřebou a důvody zaměření vybraných bytových, nebytových a společných prostor budovy ve vlastnictví Družstva. Důvodem je potřeba grafického podkladu, resp. přílohy k tzv. Prohlášení vlastníka o vymezení bytových a nebytových jednotek v bytovém domě dle zákona č. 72/1994 Sb o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Prohlášení vlastníka je dokument, na základě kterého je vlastník bytového domu (v tomto případě Družstvo) pro převod bytů a nebytových prostor povinen zpracovat popis všech bytů nebytových prostor a společných prostor bytového domu včetně jejich výměr.

6 Dále se v tomto dokumentu mimo jiné uvede spoluvlastnictký podíl každého budoucího vlastníka konkrétného bytu na společných částech domu (chodbách, stoupačkách, obvodových stěn, šachtách pro rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny,výtahové šachtě, výtahu, střešní konstrukci, apod., ale i na komerčních nebytových prostorách v současnosti provozovna střediska správy Centra, a.s., provozovna cestovní agentury Braviatour, provozovna firmy Aldig a prostory kadeřnictví) a pozemcích. Tento spoluvlastnický podíl se vypočítá na základě podílu výměry podlahové konkrétního bytu/nebytového prostoru vč. příslušenství k celkové výměře podlahové plochy celého domu (Příklad.: byt o velikosti vč. příslušenství bytu (sklepa): 78 m2. Celková podlahová plocha budovy: m2. Budoucí vlastník bytu o velikosti 78 m2 bude mít spoluvlastnický podíl na společných částech domu na pozemku o velikosti 78/ m2. Od velikosti podílu na společných částí domu a pozemků se dle zákona č. 72/1994 Sb. odvíjí i výše příspěvku do fondu oprav a hlasovací právo na schůzi společenství vlastníků. Vzhledem k tomu, že původní projektová dokumentace pro výstavbu bytového domu ve vlastnictví družstva již neodpovídá skutečnosti, proběhly různé stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech, přístavby sklípků, zvětšení podlahové plochy bytů na úkor chodeb, apod. je nutné provést aktuální zaměření bytů, nebytových prostor a společných chodeb a prostor, aby měl každý budoucí vlastník bytové / nebytové jednotky spravedlivě určený spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemcích a z toho vyplývající odpovídající hlasovací právo v budoucím společenství vlastníků a výši příspěvku do fondu oprav. Tento dokument Prohlášení vlastníka je nutné za účelem budoucího převodu bytových a nebytových jednotek členům družstva dle 23 a následujících zákona č. 72/1994 Sb. vložit do katastru nemovitostí. Teprve po vkladu tohoto dokumentu do katastru nemovitostí vlastnictví je převod bytů do vlastnictví členů družstva možný. Představenstvo družstva tuto problematiku projednalo s členem Družstva p. Zdeňkem Prokopem, který se zaměřováním prostor v budovách profesionálně zabývá v rámci své pracovní činnosti a má k tomu odpovídající přístrojové vybavení. P. Zdeněk Prokop se zaměřením souhlasil a předložil níže uvedenou cenovou nabídku. Důvody, proč byl osloven p. Zdeněk Prokop člen družstva jsou: 1. Odborná způsobilost a praktické zkušenosti 2. Je členem družstva v domě nebude zaměření provádět cizí osoba 3. nejlépe se bude moci přizpůsobit časovým možnostem členů družstva pro návštěvu bytu za účelem jeho zaměření 4. Poskytnutí slevy 45% oproti obvyklým cenám na trhu (jako důvod slevy. Z. Prokop uvedl členství v družstvu) Představenstvo družstva se po dohodě s p. Zdeňkem Prokopem usneslo na následujícím rozsahu zaměření prostor budovy: 1) v podlažích označených "-1 a 0" ve všech domech (č.p ) zaměření všech nebytových prostor (komerčních se vstupy z ulice i nekomerčních pronajímaných členům družstva a kanceláře a skladu družstva) zaměření chodeb a ostatních komunikačních prostor včetně závětří a zádveří, a to včetně spojovacích chodeb, společných WC, společných prostor pod uzavřením včetně prostoru pro technologii výměníku, apod. zaměření sklepních kójí s osobní přítomností uživatele konkrétního sklepa vč. označení č. sklepa číslem bytu číslo bude zapsáno do dokumentace, chodeb a předokenních prostor (před lodžií) a lodžie případné podschodišťové sklepní prostory s osobní přítomností uživatele konkrétního sklepa vč. označení č. sklepa číslem bytu číslo bude zapsáno do dokumentace Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček 2) druhé a následující nadzemní podlaží v domech (č.p ) druhé až sedmé nadzemní podlaží (první až šesté patro) v domech (č.p ) jedno typické podlaží zvlášť byty a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty osmé a deváté nadzemní podlaží (sedmé až osmé patro atypické byty) - všechny byty v těchto podlažích a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty, strojovny výtahů vč. podesty Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček

7 3) druhé a následující nadzemní podlaží v domě č.p typické podlaží bez bytů se zvětšenou podlahovou plochou na úkor plochy chodeb a bez bytů s novými komorami / sklípky na patrech) jedno typické podlaží zvlášť byty a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty ostatní podlaží s byty s rozšířenou bytovou plochou nebo s komorami / sklípky na patrech a osmé a deváté nadzemní podlaží (sedmé až osmé patro atypické byty) každý byt a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček O měření konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, sklepa nebo komory bude sepsán Protokol o měření, který bude na důkaz souhlasu s výsledkem měření podepsán členem družstva výlučným uživatelem příslušného prostoru. Nabídka na zaměření sestavená p. Zdeňkem Prokopem: Zaměření bude obsahovat plány dle zadání a rozsahu specifikovaným Bytovým družstvem V Hůrkách tj.: - půdorysy zadaných podlaží v měřítku 1:50 včetně kót a popisu jednotlivých prostor -variantní řešení s příčkami a bez příček Zaměření bude prováděno cejchovaným laserovým měřidlem. V případě, kde to nebude možné z důvodu zastavěnosti nábytkem, bude použit metr svinovací. Dílo bude předáno v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a jedenkrát v tištěné podobě na formátu A3. Odhadovaná plocha jednoho podlaží domu je 170 m2. V jednom domě bude zaměřeno 5 pater dle zadání tj. 850 m2. Celková plocha všech 5 domů činí 4250 m2. Nejnižší obvyklá cena je 25 Kč za m2, celkem ,- Kč bez zvyšování koeficientu za prostory které jsou v provozu a zabydlené. Vzhledem k tomu že jsem členem družstva, nabízím slevu z ceny díla ve výši 45% Nabídková cena tedy činí ,-Kč Platnost nabídky je do konce roku Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 4 schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor budovy č..p v k.ú. Stodůlky, Praha pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 5. schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy Družstva Představenstvo družstva se usneslo na změně, resp. rozšíření rozsahu úklidu budovy. Tuto změnu předloží členské schůzi ke schválení: Důvodem navrhované změny je zejména vyšší potřeba změny rozsahu úklidu za účelem udržení současného stavu společných prostor po provedené modernizaci, tj. aby modernizované společné prostory zůstaly co nejdéle v dobrém, řádně udržovaném a nepoškozeném stavu (alespoň pro ty uživatele bytů nebytových prostor, kterým záleží na kultuře bydlení v budově Družstva) Nový rozsah úklidu bude zejména rozšířen i o vytírání chodeb a schodišť v jednotlivých obytných patrech budovy (na některých patrech úklid vytírání chodeb a schodišť neprobíhal nebo jen někdy a nepořádek se roznášel i na ta poschodí, která byla členy družstva pravidelně vytírána). Dále o rozsáhlejší mytí vstupních a nových zádveřních dvoukřídlých dveří a omyvatelných částí stěn (šedá barva) Novým opatřením je i proplacení každého úklidu až po schválení kvality a úplnosti úklidu určenou osobou (pracovníkem střediska správy Centra, a.s.) Návrh nového (aktualizovaného) rozsahu úklidu: a) úklid domů: - mytí prostor domů označených jako patra "-1" a "0" včetně spojovacích

8 chodeb 1x týdně - mytí schodů a odpočívadel včetně kabiny výtahu 1x týdně - mytí soklů a vynášení košů a krabic 1x týdně - stírání zábradlí 1x týdně - mytí vchodových dveří min. 1x za měsíc - stírání omyvatelných stěn 2x ročně - stírání osvětlovacích těles na společných chodbách 2x ročně - mytí chodeb a schodišť v jednotlivých patrech budovy b) úklid před domem: - úklid předzahrádek a chodníků před domem v ulici V Hůrkách včetně úklidu pozemků u kontejnerů min. 1x týdně - dle potřeby sekání trávy a stříhání živého plotu Za účelem minimalizace nákladů na nový úklid bylo Centrou vypsáno výběrové řízení. Centra zajistila tři nabídky od profesionálních firem, do výběrového řízení se přihlásila i paní Jana Krejčíková, která dle dohody o provedení práce zajišťuje úklid do Souhrn nabídek viz níže. Plánované zahájení nového rozsahu úklidu: Přehled nabídek na nový rozsah úklidu: 1. Martin Koubek Cena: Varianta A (představenstvem družstva doporučená a navrhovaná varianta úklidu pro schválení členskou schůzí jedná se o nejkomplexnější formu úklidu ze všech nabídek a zároveň ve srovnání s ostatními srovnatelnými nabídkami s NEJNIŽŠÍ CENOU) Cenu za zajištění a provedení prací v bodech 1 až 8 navrhujeme vzájemnou dohodou, a to v paušální měsíční výši ,-Kč pro celý objekt mytí chodeb a schodišť na patrech 1 x týdně. Na jeden dům z daného objektu by za komplexní úkl.servis tedy vyšla suma cca 2.260,- Kč za jeden kalendářní měsíc celoročně, a to včetně úklidu vnějšího. Orientační cena na jeden byt: 130,- Kč/měs. (bez započtení nebytových prostor) Cena za jedno posekání travnatých ploch ve výši 1.600,- Kč. Cenu za jedno provedení ostříhání keřů-živých plotů ve výši 800,-Kč až 1.300,- Kč, vždy dle toho určitého rozsahu práce. V uvedených částkách jsou zahrnuty veškeré náklady na zajištění uvedeného servisu včetně pracovních prostředků, pracovních předmětů a rovněž tak i dopravy na místo provádění práce. Cena: varianta B/ Cenu za zajištění a provedení prací v bodech a), pokud by se jednalo o snížení četností prací spojených s mytím chodeb a schodišť v jednotlivých patrech budovy 1x za 2 týdny, navrhujeme vzájemnou dohodou, a to v paušální měsíční výši 6.700,- Kč pro celý objekt. Na jeden dům z daného objektu by za komplexní úkl. servis tedy vyšla suma cca 1.340,- Kč za jeden kalendářní měsíc celoročně, a to včetně úklidu vnějšího. Orientační cena na jeden byt: 77,- Kč/ měs. (bez započtení nebytových prostor) Pozn.: Ceny jsou již vykalkulovány jako konečné částky k fakturaci a nebudou nijak dále navyšovány. 2. Jana Drexlerová - PROLUX Celková fakturace v období 1.4. až Úklid domů včetně generálních úklidů Úklid venkovních ploch (celoročně) Sekání travnatých ploch včetně odvozu a likvidace Celkem: Orientační cena na jeden byt: 184,- Kč/ mě.s (bez započtení nebytových prostor) ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs.

9 Celková fakturace v období až Úklid domů včetně generálních úklidů Úklid venkovních ploch (celoročně) Celkem: Orientační cena na jeden byt: 157,- Kč/ mě.s (bez započtení nebytových prostor) ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs. 3. Dušan Procházka Tato cenová nabídka nebyla svým rozsahem a cenovou nabídkou zcela srovnatelná s ostatními. Nabídka služeb byla podána nejasnou formou. Z tohoto důvodu byla z nabídkového řízení vyřazena. Základní úklid, bylo li to správně pochopeno byl nabízen ve výši ,-Kč/měs.(zřejmě však bez sekání travního porostu a stříhání keřů. 4. Jana Krejčíková Rozsah nabízených služeb byl obdobný jako nabídka č. 1 a 2. Cena služby byla nabídnuta ve výši ,- Kč/měs. Orientační cena na jeden byt: 253,- Kč/ měs (bez započtení nebytových prostor) Představenstvo družstva se pro prozkoumání cenových nabídek jednomyslně usneslo na návrhu vítěze nabídkového řízení nabídce č. 1 p. Martina Koubka, který měl nejrozsáhlejší nabídku služeb s nejvyšší frekvencí provádění služby a s nejvýhodnější cenou. Představenstvo družstva po výše uvedených informací k tomuto návrhu usnesení vyzvalo členskou schůzi k hlasování o usnesení o novém rozsahu úklidu prováděném navrhovaným dodavatelem p. Martinem Koubkem, a to ve variantě A úklidu společných částí budovy a přilehlých pozemků s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 5 schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy Družstva pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 6. schválení usnesení o koupi pozemku parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m2 předzahrádek před budovou družstva Představenstvo družstva k tomuto návrhu usnesení sdělilo členské schůzi tyto informace: Dle dopisu od MČ Praha 13, č.j. P /2011 budou dle usnesení rady MČ Praha 13 č. 467 v dohledné době nabízeny pozemky plnící funkci předzahrádek bytovým družstvům založeným za účelem privatizace bytového fondu k odkoupení. Protože se jedná pro Městskou část o pozemky neúčelně využitelné, budou nabízeny za cenu 1,- Kč / m2. Našemu bytovému družstvu byly uvedeným dopisem nabídnuty pozemky parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m2. Přesná výměra bude ještě dodatečně určena geometrickým plánem, protože některé pozemky předzahrádky funkčně souvisejí s bytovými domy různých subjektů. Cena těchto pozemkú by tedy dle informace MČ Praha 13 byla pravděpodobně cca 700,- Kč Představenstvo družstva se usneslo, že o odkoupení pozemků předzahrádek za těchto podmínek, tj. za 1,- Kč /m2 pozemku bude informovat členskou schůzi a požádá o schválení koupě pozemků parc. č. 2860/3 2860/4 v k.ú. Stodůlky, které tvoří předzahrádku k jižní straně budovy družstva. Těmito pozemky jsou dle informace Mměstské části vedeny i přípojky inženýrských sítí k budově družstva. Okolnosti nákupu tohoto pozemku: Daň z převodu nemovitosti hradí ze zákona prodávající (včetně znaleckého posudku), Co se týče daně z nemovitosti (pozemku), vzhledem k tomu, že se jedná o ostatní plochu a nikoliv stavební pozemek bez stavby se zřejmě nebude jednat o zásadní částku Co se týče údržby pozemku, v kupní smlouvě na budovu je zakotvenou povinnost Družstva o předzahrádky pečovat i nyní, kdy je pozemek ve vlastnictví Hl.m.Praha. Co se týče rozhodování o využití pozemku, bude to jen na Družstvu (můžeme mít např. branku na zamykání, rozhodovat o výsadbě zeleně, apod.) Co se týče případných plateb za zábor veřejného prostranství kvůli lešení, na tom by Družstvo výrazně ušetřilo (řádově desetitisíce korun).

10 Co se týče vlastnictví pozemku po převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví, každý vlastník bude mít zároveň spoluvlastnický podíl na tomto pozemku- "předzahrádkách" a v případě prodeje bytu to může zvýšit i atraktivitu bytu, když budou předzahrádky upravené a udržované. Informace o parcele 2860/3 Parcelní číslo: 2860/3 Výměra [m2]: 668 Katastrální území: Stodůlky Číslo LV: 1696 Typ parcely: Mapový list: Parcela katastru nemovitostí PRAHA,9-3/14 Zobrazení v grafickém prohlížeči Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo Jméno/název Adresa Podíl Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Jméno/název Adresa Podíl Městská část Praha 13 Sluneční náměstí 2580/13, Praha, Stodůlky, Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 6 schválení usnesení o koupi pozemků parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky, Praha předzahrádek před budovou družstva pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat

11 7. schválení usnesení o odkladu hydroizolačním nátěru podlah ve sklepních chodbách Představenstvo družstva v rámci projednávání nového rozsahu úklidu uvažovalo i možnosti lepšího úklidu chodeb ve sklepních prostorách spojeného i s vytíráním podlahy. Důvod nátěru podlah sklepních chodeb byl ten, že jejich současný povrch je pouze z hrubé betonové mazaniny a nelze jej tedy účelně vytírat, pouze zametat větší nepořádek.. Představenstvo družstva proto předpokládalo, že dne požádá členskou schůzi o schválení usnesení o nátěru podlah chodeb ve sklepních prostorách. Důkladnou analýzou potřeby finančních prostředků na nátěrový materiál a potřebné práce však byly náklady odhadnuty na téměř ,- Kč (rozklad viz níže). Vhledem k tomu, že je dle představenstva družstva v současné době jednoznačnou prioritou financování komplexní úpravy jižní fasády (viz podklad k usnesení č. 3 programu členské schůze konané ) navrhlo členské schůzi odklad nátěru podlah sklepních chodeb na dobu, kdy bude pro realizaci nátěru opět našetřena potřebná finanční hotovost. Analýza odhadu nákladů na materiál a práce spojené s nátěrem podlah ve sklepních prostorách: Druh činnosti: m2/bm/ks cena za j. cena celkem Vyčištění podlah 237,50 65, ,50 (zametání, luxování prachu) Místně provedené opravy 237,50 50, ,00 podlah (beton, stěrky, atd) Penetrace podlah 2x 237,50 36, ,00 Nátěr Akrylátovou barvou 237,50 225, ,50 JUB Takril Nátěr soklíku u podlah do 653,20 22, ,00 H 100mm Doprava materiálu 3000, ,00 cena bez DPH ,00 DPH 14% 14% ,58 Celkem s DPH ,58 Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení o odkladu nátěru podlah ve sklepních prostorách členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 7 schválení usnesení o odkladu hydroizolačním nátěru podlah ve sklepních chodbách pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 8. zpráva o zateplení podstatných částí střešního pláště prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží Vzhledem k extrémním průběhům několika posledních zimních období (pro naši oblast nezvykle nízké dlouhotrvající teploty pod bodem mrazu s dlouhodobou přítomností vysokého sloupce sněhové pokrývky). docházelo k promrzání střešní konstrukce dlouhodobě pokryté ledovým a sněhovým příkrovem. Následně pak ke kondenzaci výparů z bytů na spodu střešní konstrukce. Dle usnesení č. 8 členské schůze družstva konané byla realizována prevence proti jevům způsobujícím průsak vody do bytů v nejvyšším podlaží, a to odstraněním tepelných mostů, které s největší pravděpodobností byly jednou z příčin zatékání.

12 Představenstvo družstva dle usnesení č. 8 členské schůze družstva konané uzavřelo smlouvu o dílo s původním dodavatelem střešní krytiny, firmou az-profil, smlouvu o dílo. Základní parametry díla: Dodávka díla byla provedena v letních měsících r. 2011, trvání provádění prací cca 2 měsíce dílo bylo v souladu se smlouvou o dílo provedeno v tomto rozsahu: Zateplení mezistřešního prostoru minerálním vláknem demontáž střešní krytiny SARNAFIL + souvrství lepenek demontáž střešní konstrukce doplnění tepelné izolace ORSIL 150 mm zpětná montáž dřevěného záklopu + stávajícího souvrství převaření spár demontovaného souvrství střešní krytiny položení separační vrstvy Geotextílie 300g/m2 očištění + napojení nové krytiny SARNAFIL TS kotvící prvky - šrouby TKR + podložky HTV Vnější zateplení atiky Demontáž oplechování okrajů střechy přiteplení zhlaví atiky extrudovaným polystyrenem 80 mm OSB deska 18 mm zámkovaná kotvící prvky lišta koutová r.š. 100 mm lišta rohová r.š. 100 mm geotextílie 300g/m2 SARNAFIL - TS Lišta závěsná MAXIDEK 250 mm šrouby farmářské spojovací materiál Dílo bylo dokončeno a předáno v první polovině srpna 2011 do rukou techniků firmy Centra, a.s. Předávací protokol je uložen v archivu družstva Celková cena vč. DPH: Kč (cena díla: ,- Kč, vedlejší rozpočtové náklady a režie ,-Kč a DPH ,-Kč) Dále byla členská schůze informována, že průsak vody u odvětrání vnitřních rozvodů splaškové kanalizace je projekční konstrukční vadou a vlastností budovy, kterou je obtížné a finančně neekonomické exteriérovými úpravami odstranit (vysoké riziko stálého opakování závady). Řešením může být nezakrývat např. sádrou apod. okolí potrubí u styku se stropem, aby mohlo probíhat přirozené odpařování a odvětrávání vodního kondenzátu. 9. Různé a diskuse 9 a) V bodě programu Různé a diskuse představenstvo družstva operativně na program členské schůze zařadilo výzvu členům družstva k případnému zájmu o nájem a budoucí převod do vlastnictví členů družstva komerčně obtížně pronajímatelných prostor v jednotlivých domech, zejména kolmé konce sklepních chodeb ve smyslu usnesení členských schůzí č. 4 z , č. 10 členské schůze ze dne a č. 5 členské schůze z Důvodem bylo zejména vytvoření dostatečného množství finančních prostředků na financování nákladné komplexní úpravy jižní fasády (viz usnesení č. 3 této členské schůze) a rezervy na nenadálé opravy a též na blížící se administrativní a právní kroky spojené s převodem bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva. Představenstvo také podalo vysvětlení ve výpočtu dalších členských vkladů, resp. nájemného za komerčně obtížně pronajímatelné prostory v jednotkové výši za 1 m2 (rozdíl v příslušenství bytu stejná částka, za jakou probíhala privatizace bytů v roce 2002, resp a v nebytových prostorech viz výpočet dle usnesení č. 10 členské schůze ze dne pro obtížně komerčně využitelné nebytové prostory a podschodišťové prostory, viz usnesení č. 5 z Předseda představenstva družstva ing. Martin Dlouhý informoval členskou schůzi o skutečnosti, že představenstvu družstva byly v poslední době předloženy žádosti o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od Ing. Karima Fattaha od p. Zdeňka Prokopa, od manželů Zdeňky a Martina Dlouhých a manželů Lacmanových.

13 V tomto bodě programu byly tyto žádosti projednány a členské schůzi předloženy ke schválení. Žádosti, ve kterých jsou předmětné nebytové prostory specifikovány, jsou přílohou tohoto zápisu z členské schůze. Bylo předneseno jejich doslovné znění, zejména specifikace předmětných nebytových prostor - umístění, výměry, výše dalších členských vkladů/nájemného a případně i důvodů žádostí). Zdůraznil také nesporný přínos v případě schválení členskou schůzí v podobě příjmu v celkové sumě ve smyslu usnesení členské schůze č 4. z , č. 10 členské schůze ze dne a č. 5 členské schůze z cca Kč, který může být použit na financování komplexní úpravy jižní fasády (viz usnesení č. 3 této členské schůze), a to tak, že nikdo z členů družstva nebude muset, jako při předchozích investičních akcích, vkládat mimořádné příspěvky do fondu oprav, tj. aby mohlo být opět financováno z naspořených peněz družstva jako firmy. Poté pánové Vostárek a Uhlík na základě vzájemné dohody mezi nimi požádali o nájem a budoucí koupi každý ½ NP (bude stavebně odděleno se samostatnými vstupy) v 1NP v domě 2143/5 o výměře 5,8m², tedy každý o 2,9m², za členskou schůzí schválených podmínek. V diskuzi k této věci vystoupil člen družstva Ing. Martin Rybář s dotazem, z jakého důvodu nebyl tento bod programu zařazen jako samostatný a nebyl k němu vytvořen podklad pro členy družstva. Dále že by měl být tento bod programu odložen na příští chůzi a vypsáno výběrové řízení na nejvyšší nabídku. Představenstvem družstva byl vysvětlen důvod v tom smyslu, že rozhodnutí řešit finanční připravenost na komplexní úpravu jižní fasády tímto způsobem bylo učiněno až po zveřejnění pozvánky na členskou schůzi. Dále bylo sděleno, že nájem a budoucí převod komerčně obtížně pronajímatelných nebytových prostor členům družstva není věc nová, ale že pravidla pro nájem s budoucí koupí byla schválena již usneseními předchozích členských schůzí (č. 4 z , č. 10 z a č. 5 z ). Několika dalšími členy družstva (např. p. Fattahem, A. Krejčíkem ) bylo v reakci na diskusní příspěvek Ing. Rybáře z pléna poukázáno na skutečnost, že budou li mít dosud společné prostory svého konkrétního uživatele, přispěje to k lepšímu pořádku ve společných prostorách (dosud se ve většině předmětných částí společných prostor více či méně hromadil nepotřebný velkoobjemový odpad - kusy nepotřebného nábytku, rozbitá nefunkční jízdní kola, neupotřebený stavební materiál nebo suť z rekonstrukcí bytů, apod). Dr. Markéta Dvořáková (č.p. 2140) připomněla, že již cca před dvěma lety projevila zájem o nájem a budoucí převod do vlastnictví prostor s lodžií kolmý ke sklepní chodbě v č.p Představenstvo družstva přijetí této žádosti potvrdilo, eviduje jej a sdělilo, že s Dr. Dvořákovou jako se zájemcem o tento prostor počítá. Představenstvo družstva členské schůzi sdělilo, že se do cca jednoho kalendářního týdne zavazuje vypracovat a umístit na nástěnky seznam dosud volných prostor využitelných pro nájem a budoucí převod do vlastnictví družstva. Mgr. A. Krejčík ve svém diskusním příspěvku podpořil další nájem/budoucí převod do vlastnictví členům družstva obtížně komerčně využitelných prostor s tím, že připomněl jako důležité ponechat vždy alespoň pro dva provozně propojené domy (vchody) společnou místnost využitelnou např. jako kočárkárnu pokládá za důležité zejména po převodu do vlastnictví bytů členům družstva. Je pravděpodobné, že poté proběhne prodej bytových jednotek ve větším objemu a přítomnost takového společného prostoru bude zřejmě poptávána. Představenstvo družstva sdělilo, že s touto skutečností počítá a takové společné prostory jsou vyčleněny a nebudou k nájmu nabízeny. 9 b) Dále představenstvo družstva po diskusi o výše uvedené problematice opomnělo členské schůzi oznámit, že v lednu 2012 budou v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb k zákonu č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii vyměněny vodoměry na teplou vodu. Doba jejich expirace je dle výše uvedených předpisů 4 roky. Naposledy byly měněny v r Je nezbytně nutné zpřístupnit byty a nebytové prostory, kde jsou vodoměry na teplou vodu umístěny. Tato informace bude včas pro členy družstva umístěna na nástěnky ve všech vchodech bytového domu družstva. Představenstvo poté vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení - o výzvě k dalšímu pronájmu dosud volných komerčně obtížně pronajímatelných prostor a schválení žádostí o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od p. Zdeňka Prokopa, od manželů Zdeňky a Martina Dlouhých, od Ing. Karima Fattaha a manželů Lacmanových s tímto výsledkem:

14 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 9 schválení usnesení o výzvě k dalšímu pronájmu /budoucímu převodu do vlastnictví členů družstva dosud volných komerčně obtížně pronajímatelných prostor a usnesení o schválení výše uvedených žádostí o nájem a budoucí koupi nebytových prostor: pro hlasovalo: 50 členů družstva, proti hlasovalo 2 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 52 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 9 c) Dr. Markéta Dvořáková poděkovala členům družstva za toleranci cesty pro invalidní vozík na předzahrádkách a plošiny umístěné na zábradlí v č.p Poprosila o spoluhlídání plošiny před vandalismem a dětskou zvědavostí. Plošina a cesta na předzahrádkách je pro Dr. Dvořákovou jediný způsob pro cesty z domu a zpět. 9 d) Pan F. Uhlík vznesl požadavek na namontování aretovacích zarážek na domovní vchodové dveře směrem na jih do předzahrádek, s poukazem, že vstup a výstup z domu a nájezd pro dětský kočárek je bez aretace otevřených dveří obtížný. Představenstvo sdělilo, že v současné době vzhledem k finanční situaci družstva a potřebě investičních prostředků pro komplexní úpravu jižní fasády je na jakékoli úpravy stop stav. Následně přítomní členové družstva dali za pravdu zdůvodnění představenstva (stop stav na drobné úpravy, které nejsou nezbytně nutné). Zejména přítomné dámy poukazovaly na to, že též používaly pro výjezd a vjezd s kočárkem jižní vchod a zvládli tuto manipulaci bez jakékoliv aretace a ještě před montáží nových hliníkových dveří. Členové družstva navrhovali p. Uhlíkovi jednoduchá řešení stávající situace (klínek, či osobní namontování zarážky - k čemuž dalo představenstvo souhlas). Bylo zdůrazněno, že je nyní je nutné dát přednost finančně náročné úpravě jižní fasády prospěšné všem členům družstva a individuální požadavky mohou být uspokojovány až budou ve fondu oprav dostatečně prostředky. Finanční řízení 4,5 milionové investice je opravdu náročné a umisťování financí na drobné úpravy toto řízení jen ztěžuje. Poté již mnoho členů družstva průběžně odcházelo. Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou tyto přílohy: 1. Pozvánka na členskou schůzi ze dne , 2. Prezenční listiny členské schůze ze dne vč. plných mocí k hlasování 3. Podklad k návrhům usnesení členské schůze č. 1 8 konané dne Žádost o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od p. Zdeňka Prokopa, manželů Zdeňky a Martina Dlouhých, Ing. Karima Fattaha a manželů Lacmanových. V Praze dne Zapsali: Karel Vostárek Martin Dlouhý... jméno člena představenstva jméno člena představenstva..... podpis člena představenstva podpis člena představenstva

1. 1. Informace o činnosti představenstva družstva od 8.4.2009 do 24.11.2009

1. 1. Informace o činnosti představenstva družstva od 8.4.2009 do 24.11.2009 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, 158 00 Praha 13, IČ: 26707837 (dále jen družstvo) konané dne 24.11.2009 v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Program členské schůze byl následující:

Program členské schůze byl následující: Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, 158 00 Praha 13, IČ: 26707837 (dále jen družstvo) konané dne 10.4.2012 v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva. Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ se sídlem Korunní č.p.

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva. Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ se sídlem Korunní č.p. Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ 027 69 174 se sídlem Korunní č.p. 1053,00 Praha 2 konané dne 27. 8. 2014 od 17,00 hod. v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1 VÝZVA k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1. Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Olbramovická 704-707, Praha 4 Olbramovická 705 14200 Praha 4 Kamýk IČ: 284 82 239 Zapsáno v

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Změnu prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne v plném znění

Změnu prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne v plném znění Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008, 2009, se sídlem Zázvorkova 2007, 155 00 Praha 5, IČ 276 43 875, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6668, jednající Josefem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Z Á P I S. z členské schůze Bytového družstva Kachlíkova 7, Brno se sídlem Brno, Bystrc, Kachlíkova 885/7, PSČ 635 00 IČ 29233372

Z Á P I S. z členské schůze Bytového družstva Kachlíkova 7, Brno se sídlem Brno, Bystrc, Kachlíkova 885/7, PSČ 635 00 IČ 29233372 Z Á P I S z členské schůze Bytového družstva Kachlíkova 7, Brno se sídlem Brno, Bystrc, Kachlíkova 885/7, PSČ 635 00 IČ 29233372 Den konání: 27.2.2011 Místo konání: hudební sál Soukromé základní umělecké

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství)

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství Kodymova 2538/10 158 00 Praha 5 Česká republika e-mail: svj.kodymova@seznam.cz ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 7/667 103 00 Praha 10-Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 2. 5. 2007 Přítomni: 77 družstevníků ze 143, tedy 53,85 % Hosté:

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 9. 2016 konaná formou elektronické konference ve dnech 24. 9. 2016 až 30. 9. 2016 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-011-013-15 ze dne 9.3.2015 Smlouva o právu provést stavbu pro akci "Oprava a zateplení panelového domu Kutilova 3064/6, Praha 4" pro bytový dům č.

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 16. června 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE projekt: Zateplení a renovace objektu Bobřík ve Špindlerově Mlýně investor: společenstvo vlastníků objektu Bobřík

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor Zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 Prodej domů, bytů a nebytových prostor

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 3. na straně jedné, a. na straně druhé, uzavírají podle ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o :

SMLOUVA O DÍLO č. 3. na straně jedné, a. na straně druhé, uzavírají podle ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o : SMLOUVA O DÍLO č. 3 Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek Tachovská 85, 87 v Plzni se sídlem Plzeň, Tachovská 85, PSČ 323 00 zastupuje - předseda výboru SVJ Beránek Josef - místopředsedkyně

Více