1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011"

Transkript

1 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, Praha 13, IČ: (dále jen družstvo) konané dne v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova 8, Praha 13 Program členské schůze byl následující: 1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do zpráva o hospodaření BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 od poslední členské schůze konané dne do a) schválení usnesení o úpravách jižní části fasády budovy včetně sanace závěsů zábradlí lodžií a opravě venkovních schodišť a zábradlí u jižní části budovy (do předzahrádek) b) schválení usnesení o dodavateli tohoto díla 4. schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor v budově č.p v k.ú. Stodůlky, Praha 5. schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy družstva 6. schválení usnesení o koupi pozemku parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m 2 předzahrádek před budovou družstva 7. schválení odkladu hydroizolačního nátěru podlah ve sklepních chodbách 8. zpráva o zateplení podstatných částí střešního pláště prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží 9. závěr a diskuse Poznámka: Ke každému návrhu usnesení následovala diskuse ihned po rozpravě Na členské schůzi bylo v jejím průběhu přítomno přímo nebo na základě plné moci, až 57 členů družstva, resp. hlasů členů družstva z celkového počtu 88 členů družstva. Jejich účast, resp. udělení plných mocí k hlasování o usneseních na členské schůzi dosvědčují podpisy na prezenční listině, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Představenstvo konstatovalo, že členská schůze byla usnášení schopná. Všichni přítomní členové družstva byli upozorněni na nutnost oznámit svůj odchod před ukončením členské schůze ohledně změny počtu členů družstva při hlasování o jednotlivých návrzích usnesení členské schůze. Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o návrhu usnesení na přijetí výše uvedeného návrhu programu s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o výše uvedeném programu členské schůze: pro hlasovalo: 57 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 57 členů družstva Návrh usnesení byl přijat Přítomní členové družstva stvrzují svým podpisem na prezenční listinu výše uvedený výsledek hlasování o usnesení o přijetí programu členské schůze. 1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do Předsedou představenstva a ostatními členy představenstva byla přednesena zpráva o činnosti představenstva družstva od od do (od předchozí členské schůze do dne konání předmětné členské schůze). Zpráva obsahovala zejména následující témata: Předsedou představenstva bylo konstatováno, že detailní informace o činnosti představenstva družstva jsou uvedeny v podkladu k bodu č. 1 této členské schůze. V tomto podkladu jsou mimo jiné obsaženy programy všech jednání představenstva konaných v období od poslední členské schůze. Následující informace jsou výběrem nejdůležitějších témat, která byla představenstvem družstva v uplynulém období řešena. 1. dle usnesení č. 7 členské schůze Družstva konané dne realizace a dokončení díla modernizace interiérů budovy družstva 2. v souladu s usnesením č. 8 členské schůze družstva představenstvo družstva uzavřelo smlouvu o dílo s firmou az-profil, s.r.o a poté následovala realizace díla zateplení střešního pláště

2 budovy - prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží 3. řešení ukončení nájmu komerčního nebytového prostoru v č.p (dříve Trafika) s paní Jankou Nerglovou a návrh splátkového kalendáře za účelem splacení dlužné částky na nájemném a úhradě služeb 4. řešení uzavření nového nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v č.p (dříve Trafika) s paní Blankou Lapáčkovou a opět řešení splacení dluhu ve spojení s náhlým ukončením nájmu ze strany nájemce paní Blanky Lapáčkové 5. Výpověď z nájmu komerčního nebytového prostoru v č.p dříve Staňo Krejčovství z důvodu dlouhotrvající špatné platební morálky nájemce a dlouho přetrvávajícího dluhu. Vymáhání úhrady dlužné částky na nájemném a úhradě služeb bude podána žaloba. 6. Vypsání výběrového řízení na pronájem předmětných uvolněných komerčních nebytových prostor včetně veřejného oznámení pro členy družstva na vchodových dveřích do každého komerčního nebytového prostoru, který byl nově nabízen k pronájmu (bývalá trafika v č.p.ů 2141 a bývalé Krejčovství v č.p. 2139) 7. Výběr nejvhodnějších nájemců (předložení historie podnikání, živnostenského oprávnění, podnikatelského záměru a cenových nabídek) 8. Komerční prostor v č.p (bývalá Trafika) byl pronajat pro účely cestovní agentura Braviatour a komerční nebytový prostor v č.p (bývalé Krejčovství) byl pronajat za účelem provozu kadeřnictví a dalších welness služeb Chvilka pro sebe paní Urbancové (stavební úpravy a tzv. rekolaudace prostoru na náklady nájemce) 9. odvolání proti rozsudku OS Praha 5 ve věci žaloby na neoprávněné obohacování ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vce věci dřívějšího užívání bytu č. 21 v č.p žaloby na úhradu pohledávky na nájemném a službách za pronájem komerčního nebytového prostoru v č.p (bývalá Trafika) jmenovitě proti paní bývalým nájemcům Jance Nerglové a Blance Lapáčkové. Úvaha o žalobě na bývalého nájemce komerčního prostoru v č.p (bývalé Krejčovství Staňo) 11. Jednání s MČ Praha 13 o podmínkách koupě pozemku parc. č. 2863/3 (předzahrádek) 12. Celé období mezi posledními členskými schůzemi probíhala finanční a realizační analýza a příprava na řešení jižní fasády včetně opravy zábradlí lodžií, venkovních schodišť, apod. 13. Standardní operativa a vyřizování žádostí členů družstva nebo podnájemců bytů 14. Jednání a korespondence se smluvními partnery (Centra, advokátní kanceláře, Pražská teplárenská, a.s., PRE, a.s., apod.), korespondence se soudy a exekutory ve věci žádosti o spolupráci v exekučních řízeních proti určitým osobám ve spojení s členstvím v družstvu 15. Projednání a udělení souhlasu s umístěním invalidní pojezdové plošiny k domu č.p a vybudování příjezdové cesty na pozemku parc. č. 2863/3 ve vlastnictví Hl.m. Praha Časté dotazy: doplatek kupní ceny za budovu činí počet měsíců do konce splácení kupní ceny (do 15.9./2012) násobeno měsíční anuitní splátkou za byt (v předpisu nájemného označeno jako hypotéka ). Příklad za běžný byt 3+1 (nejvyšší četnost v budově) 42 x Kč/měs. = ,- Kč. Byl opět připomenut neustálý vandalismus v budově družstva a okolí Poškozování kabin výtahů Opalování vypínačů zapalovačem Kouření ve společných prostorech Odkládání nepotřebných součástí zařízení bytů do sklepních chodeb Nedovírání vchodových dveří budovy a aretování zádveřních dveří Velkoobjemový a nebezpečný odpad (v poslední době zejména WC mísa, lednice a skleněné terárium, apod.) jsou ponechávány na chodníku před budovou, na travnaté ploše u kontejnerů hrozí pokuta od MČ Praha 13 (jeden odvoz do sběrného dvora představuje náklady 3 000,- Kč) dočasné zlepšení Pokládání vyřazeného oblečení ke kontejnerům Odhazování odpadků, tekutých odpadů, špinění zrcadel výtahů 2. zpráva o hospodaření BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 od poslední členské schůze konané dne do Představenstvem družstva, jmenovitě p. Ivanem Trnkou, byla členské schůzi přednesena zpráva o hospodaření družstva za období od do s komentářem k nejdůležitějším částem této zprávy. Zpráva o hospodaření družstva za období od do byla přednesena v tomto

3 znění: Zpráva o hospodaření družstva od do Představenstvo BD konstatuje, že v období od poslední členské schůze dne do se pokračovalo v realizaci jednotlivých oprav a investic dle bodu č. 4 odsouhlaseného ČS BD dne V tomto časovém období byly realizovány následující zakázky: - modernizace interiérů vchodů firmou TOP WORK s.r.o. v rozsahu usnesení č.7 ČS dne za ,- Kč - montáž hliníkových zádveří vchodů firmou Vekra stavební s.r.o. za ,- Kč - vícepráce na modernizaci interiérů vchodů firmou TOP WORK s.r.o. rozsah dokončovacích prací projednán v bodě č. 3 ČS BD dne za ,70Kč - montáž vchodových plastových dveří NP fy. ALDIG s r.o. firmou Vekra stavební s.r.o. v rozsahu usnesení č. 7 ČS BD dne za ,- Kč - servis /seřízení a oprava/ vchodových dveří firmou Vekra stavební s.r.o. v rozsahu usnesení č. 9 ČS BD dne za ,- Kč - doplnění tepelné izolace do mezistřešního prostoru firmou az-profil s.r.o. v rozsahu usnesení č.8 ČS BD dne za ,- Kč /cena díla: ,-Kč, vedlejší rozpočtové náklady a režie ,-Kč a DPH ,- Kč/. 3. Firma Centra a.s. provedla vyúčtování záloh za služby za rok Přeplatky byly v celkové výši ,- Kč; nedoplatky ve výši ,- Kč. 4. Představenstvo BD provádí v řádných termínech úhradu pravidelných měsíčních splátek ve výši ,- Kč z kupní ceny domu na základě kupní smlouvy a dále hradí pravidelné čtvrtletní splátky z kupní ceny pozemku ve výši ,- Kč na základě kupní smlouvy. Dále jsou hrazeny faktury a zálohy na media a služby / např. Pražská teplárenská, PRE, Pražské vodovody a kanalizace, Schindler CZ, Centra a.s., Allianz/. 5. Představenstvo BD pravidelně projednávalo a prostřednictvím Centry a.s. činilo opatření v případech nedodržení platební morálky členů BD i nájemců NP. Výše nedoplatků ke dni činí ,-Kč. Nejvyšší pohledávky evidujeme u těchto uživatelů bytů, příp. NP:Staňo Milan krejčovství ,- Kč, Staňová Renáta ,- Kč, Yankov Todor Minchev ,- Kč. V současné době byly podány žaloby na dlužníky p. Janku Nerglovou /dluží ,- Kč/ a p. Blanku Lapáčkovou /dluží ,- Kč/. 6. Aktuální stav na účtech BD ke dni účet č / ,89 Kč účet č / ,60 Kč 3. schválení usnesení o: a) úpravách jižní části fasády budovy včetně sanace závěsů zábradlí lodžií a opravě venkovních schodišť a zábradlí u jižní části budovy (do předzahrádek) b) dodavateli tohoto díla Představenstvo družstva se v období mezi poslední členskou schůzí BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 zabývalo analýzou potřebného rozsahu řešení jižní a jihovýchodní fasády budovy družstva a v souběhu s tím i s finanční analýzou. Z posledních stavebně technických analýz vyplynula potřeba níže uvedeného rozsahu stavebních úprav (s ohledem na dlouhodobě udržitelné vlastnosti finální úpravy jižní a jihovýchodní fasády). Výsledkem finanční analýzy byl aktuální odhad nákladů s již započtenou zákonem upravenou nižší sazbou DPH 14% ve výši cca ,- Kč. Tato částka je dle předpokladů a finanční analýzy představenstva družstva financovatelná z naspořených peněz ve fondu oprav bez dalších členských vkladů nebo mimořádných příspěvků členů družstva do fondu oprav. Nicméně po jejím vyčerpání s největší pravděpodobností zůstane ve fondu oprav pouze rezerva nutná na opravu nenadálých havárií. Z tohoto důvodu je nutné minimalizovat výdaje družstva na minimum pouze na nezbytné opravy. Dokončením úpravy jižní strany fasády budovy družstva tak bude dokončena kompletní rekonstrukce a modernizace budovy družstva tak, jak si to představenstvo družstva předsevzalo jako svůj dlouhodobý cíl ve

4 svém působení. Tj., aby do převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví družstva předala budoucím vlastníkům bytových a nebytových jednotek, resp. nově vzniklému společenství vlastníků budovu kompletně kvalitně rekonstruovanou a zmodernizovanou, zejména: nová střešní krytina, nové výtahy, nové vstupní a zádveřní dveře a schránky, nová kvalitní okna, zateplení severní strany fasády, nově i střechy, modernizované interiéry nové a automatizované osvětlení společných prostor, a nově i úprava fasády jižní strany budovy, např. lodžie s novými kovovými zábradlími s novými skleněnými výplněmi, nově upravenými stávajícími betonovými zábradlími s oplechováním titan zinkovými prvky a polystyrenovým obkladem opatřeným fasádní barvou a celkovou barevnou úpravou jižní strany fasády ve stejném stylu, jako na severní straně, apod. Navrhovaný rozsah stavebních úprav jižní fasády budovy družstva č.p v k.ú. Stodůlky, Praha 5 Prováděné práce m2/m/ks zednické práce a sanování kovových spojů, prasklin na konstrukcích, provedení oprav : přesíťování a zastěrkování celé lodžie,vytažení rohů do stěrky, provedení penetrace a akrylátového omítky na lodžii vnitřní strana bez betonového výkladce.celkem m2: 18 x 90 = m zednické práce na betonových výkladcích vnitřní strana tělesa, broušení, penetrování (spojovací můstek), stěrka, R147 perlinka, stěrka fasádní, penetrace, fasádní omítka akryl.1,5mm hlazená tónovaná, zakrytí 58 kusů balkónových těles 417,6 zednické práce na betonových výkladcích vnější strana tělesa, broušení, penetrování (spojovací můstek), lepení EPS 30mm + lepidlo, stěrka, R147 perlinka, stěrka fasádní, penetrace, fasádní omítka akryl.1,5mm hlazená tónovaná, zakrytí 58 kusů balkónových těles, bez dozdění venkovní omítkou na těleso. 417,6 Dozdění otvorů v balkónovýn tělese tj. otvory pod tělesem, a dozdění u zábradlí do roviny, nátěr kovového zábradlí 58 Zateplení stěn u střechy nad balkóny ZKS tl.80mm vč. Finální omítky, montáž a dodání větracích mřížek. 60 Klempířské práce na balkónových tělesech oplechování balkónu z horní části balkónu, materiál TiZn. 58 Klempířské prvky na oplechování horní atiky a stříšek nad balkóny, 7 2x uložení plechu materiál TitanZN. 68 nátěr a oprava čel fasády,kde vedou UPS sítě: stěrka, perlinka, štuk, 8 al.rohy, akryl.omítka 1,5mm, vertikální a horizontální 830 Demontáž staré fasády, likvidace do odpadu, montáž nové fasády 9 ZKS, EPS 70mm, akrylátová hlazená JUB 1,5mm 104 Zednické a natěračské práce vč. ZKS Ostatní práce m2/m/ks 10 Zámečnické práce, zábradlí, DMTž, MTž 32,00 DMTž a likvidace drátoskla na skládku 32,00 Lešení kolem domu bez záboru 1923,00 Doprava materiálu, přesun hmot do H 32m, likvidace odpadu 90,00 Výsledek výběrového řízení na dodavatele výše uvedeného stavebního díla: Byly osloveny firmy, o nichž jsou známy potřebné reference. Všem osloveným firmám byl zaslán stejný tzv. slepý rozpočet s výčtem požadovaného rozsahu stavebních prací a požadavkem na nabídku ceny díla. Výběrové řízení organizoval správce budovy - středisko správy č. 415 firmy Centra, a.s. Datum ukončení

5 zasílání nabídek v zalepených obálkách bylo stanoveno na Do výběrového řízení byly doručeny tyto nabídky s uvedenými cenovými nabídkami: Uchazeč: TopWork, s.r.o ALKASTAV, s.r.o. Stavební firma Robert Sooky D.T.M. Consulting spol. s r.o. VEKRA stavební s.r.o. Komplexnost nabídky dle požadavků na výběrové řízení: Záruka 36 měsíců Záruka 60 měsíců Záruka dle zákona Záruka 24 měsíců Záruka 60 měsíců Soulad rozsahu prací se slepým rozpočtem: Cenová nabídka: (včetně DPH 14%) ,68 Kč ,50 Kč ,48 Kč ,29 Kč ,60 Kč Poznámka: Výborná zkušenost v rámci modernizace společných prostor Výborná zkušenost v rámci dodávky izolace proti zemní vlhkosti Dobré reference v zateplování budov Dobré reference Výborné reference v zateplování budov Vzhledem ke stejnému rozsahu díla a nejvýhodnější cenové nabídce byla členské schůzi představenstvem družstva navržen jako vítěz výběrového řízení a dodavatel díla firma: ALKASTAV, s.r.o. Svátkova 2274/ Praha 5 IČO: Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 6 schválení usnesení o komplexních úpravách jižní části fasády budovy pro hlasovalo: 57 členů družstva, proti hlasovalo 1 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno členů družstva Návrh usnesení byl přijat 4. Příprava převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví družstva - schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor v budově č.p v k.ú. Stodůlky, Praha Představenstvo družstva seznámilo členskou schůzi s potřebou a důvody zaměření vybraných bytových, nebytových a společných prostor budovy ve vlastnictví Družstva. Důvodem je potřeba grafického podkladu, resp. přílohy k tzv. Prohlášení vlastníka o vymezení bytových a nebytových jednotek v bytovém domě dle zákona č. 72/1994 Sb o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Prohlášení vlastníka je dokument, na základě kterého je vlastník bytového domu (v tomto případě Družstvo) pro převod bytů a nebytových prostor povinen zpracovat popis všech bytů nebytových prostor a společných prostor bytového domu včetně jejich výměr.

6 Dále se v tomto dokumentu mimo jiné uvede spoluvlastnictký podíl každého budoucího vlastníka konkrétného bytu na společných částech domu (chodbách, stoupačkách, obvodových stěn, šachtách pro rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny,výtahové šachtě, výtahu, střešní konstrukci, apod., ale i na komerčních nebytových prostorách v současnosti provozovna střediska správy Centra, a.s., provozovna cestovní agentury Braviatour, provozovna firmy Aldig a prostory kadeřnictví) a pozemcích. Tento spoluvlastnický podíl se vypočítá na základě podílu výměry podlahové konkrétního bytu/nebytového prostoru vč. příslušenství k celkové výměře podlahové plochy celého domu (Příklad.: byt o velikosti vč. příslušenství bytu (sklepa): 78 m2. Celková podlahová plocha budovy: m2. Budoucí vlastník bytu o velikosti 78 m2 bude mít spoluvlastnický podíl na společných částech domu na pozemku o velikosti 78/ m2. Od velikosti podílu na společných částí domu a pozemků se dle zákona č. 72/1994 Sb. odvíjí i výše příspěvku do fondu oprav a hlasovací právo na schůzi společenství vlastníků. Vzhledem k tomu, že původní projektová dokumentace pro výstavbu bytového domu ve vlastnictví družstva již neodpovídá skutečnosti, proběhly různé stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech, přístavby sklípků, zvětšení podlahové plochy bytů na úkor chodeb, apod. je nutné provést aktuální zaměření bytů, nebytových prostor a společných chodeb a prostor, aby měl každý budoucí vlastník bytové / nebytové jednotky spravedlivě určený spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemcích a z toho vyplývající odpovídající hlasovací právo v budoucím společenství vlastníků a výši příspěvku do fondu oprav. Tento dokument Prohlášení vlastníka je nutné za účelem budoucího převodu bytových a nebytových jednotek členům družstva dle 23 a následujících zákona č. 72/1994 Sb. vložit do katastru nemovitostí. Teprve po vkladu tohoto dokumentu do katastru nemovitostí vlastnictví je převod bytů do vlastnictví členů družstva možný. Představenstvo družstva tuto problematiku projednalo s členem Družstva p. Zdeňkem Prokopem, který se zaměřováním prostor v budovách profesionálně zabývá v rámci své pracovní činnosti a má k tomu odpovídající přístrojové vybavení. P. Zdeněk Prokop se zaměřením souhlasil a předložil níže uvedenou cenovou nabídku. Důvody, proč byl osloven p. Zdeněk Prokop člen družstva jsou: 1. Odborná způsobilost a praktické zkušenosti 2. Je členem družstva v domě nebude zaměření provádět cizí osoba 3. nejlépe se bude moci přizpůsobit časovým možnostem členů družstva pro návštěvu bytu za účelem jeho zaměření 4. Poskytnutí slevy 45% oproti obvyklým cenám na trhu (jako důvod slevy. Z. Prokop uvedl členství v družstvu) Představenstvo družstva se po dohodě s p. Zdeňkem Prokopem usneslo na následujícím rozsahu zaměření prostor budovy: 1) v podlažích označených "-1 a 0" ve všech domech (č.p ) zaměření všech nebytových prostor (komerčních se vstupy z ulice i nekomerčních pronajímaných členům družstva a kanceláře a skladu družstva) zaměření chodeb a ostatních komunikačních prostor včetně závětří a zádveří, a to včetně spojovacích chodeb, společných WC, společných prostor pod uzavřením včetně prostoru pro technologii výměníku, apod. zaměření sklepních kójí s osobní přítomností uživatele konkrétního sklepa vč. označení č. sklepa číslem bytu číslo bude zapsáno do dokumentace, chodeb a předokenních prostor (před lodžií) a lodžie případné podschodišťové sklepní prostory s osobní přítomností uživatele konkrétního sklepa vč. označení č. sklepa číslem bytu číslo bude zapsáno do dokumentace Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček 2) druhé a následující nadzemní podlaží v domech (č.p ) druhé až sedmé nadzemní podlaží (první až šesté patro) v domech (č.p ) jedno typické podlaží zvlášť byty a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty osmé a deváté nadzemní podlaží (sedmé až osmé patro atypické byty) - všechny byty v těchto podlažích a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty, strojovny výtahů vč. podesty Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček

7 3) druhé a následující nadzemní podlaží v domě č.p typické podlaží bez bytů se zvětšenou podlahovou plochou na úkor plochy chodeb a bez bytů s novými komorami / sklípky na patrech) jedno typické podlaží zvlášť byty a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty ostatní podlaží s byty s rozšířenou bytovou plochou nebo s komorami / sklípky na patrech a osmé a deváté nadzemní podlaží (sedmé až osmé patro atypické byty) každý byt a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček O měření konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, sklepa nebo komory bude sepsán Protokol o měření, který bude na důkaz souhlasu s výsledkem měření podepsán členem družstva výlučným uživatelem příslušného prostoru. Nabídka na zaměření sestavená p. Zdeňkem Prokopem: Zaměření bude obsahovat plány dle zadání a rozsahu specifikovaným Bytovým družstvem V Hůrkách tj.: - půdorysy zadaných podlaží v měřítku 1:50 včetně kót a popisu jednotlivých prostor -variantní řešení s příčkami a bez příček Zaměření bude prováděno cejchovaným laserovým měřidlem. V případě, kde to nebude možné z důvodu zastavěnosti nábytkem, bude použit metr svinovací. Dílo bude předáno v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a jedenkrát v tištěné podobě na formátu A3. Odhadovaná plocha jednoho podlaží domu je 170 m2. V jednom domě bude zaměřeno 5 pater dle zadání tj. 850 m2. Celková plocha všech 5 domů činí 4250 m2. Nejnižší obvyklá cena je 25 Kč za m2, celkem ,- Kč bez zvyšování koeficientu za prostory které jsou v provozu a zabydlené. Vzhledem k tomu že jsem členem družstva, nabízím slevu z ceny díla ve výši 45% Nabídková cena tedy činí ,-Kč Platnost nabídky je do konce roku Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 4 schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor budovy č..p v k.ú. Stodůlky, Praha pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 5. schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy Družstva Představenstvo družstva se usneslo na změně, resp. rozšíření rozsahu úklidu budovy. Tuto změnu předloží členské schůzi ke schválení: Důvodem navrhované změny je zejména vyšší potřeba změny rozsahu úklidu za účelem udržení současného stavu společných prostor po provedené modernizaci, tj. aby modernizované společné prostory zůstaly co nejdéle v dobrém, řádně udržovaném a nepoškozeném stavu (alespoň pro ty uživatele bytů nebytových prostor, kterým záleží na kultuře bydlení v budově Družstva) Nový rozsah úklidu bude zejména rozšířen i o vytírání chodeb a schodišť v jednotlivých obytných patrech budovy (na některých patrech úklid vytírání chodeb a schodišť neprobíhal nebo jen někdy a nepořádek se roznášel i na ta poschodí, která byla členy družstva pravidelně vytírána). Dále o rozsáhlejší mytí vstupních a nových zádveřních dvoukřídlých dveří a omyvatelných částí stěn (šedá barva) Novým opatřením je i proplacení každého úklidu až po schválení kvality a úplnosti úklidu určenou osobou (pracovníkem střediska správy Centra, a.s.) Návrh nového (aktualizovaného) rozsahu úklidu: a) úklid domů: - mytí prostor domů označených jako patra "-1" a "0" včetně spojovacích

8 chodeb 1x týdně - mytí schodů a odpočívadel včetně kabiny výtahu 1x týdně - mytí soklů a vynášení košů a krabic 1x týdně - stírání zábradlí 1x týdně - mytí vchodových dveří min. 1x za měsíc - stírání omyvatelných stěn 2x ročně - stírání osvětlovacích těles na společných chodbách 2x ročně - mytí chodeb a schodišť v jednotlivých patrech budovy b) úklid před domem: - úklid předzahrádek a chodníků před domem v ulici V Hůrkách včetně úklidu pozemků u kontejnerů min. 1x týdně - dle potřeby sekání trávy a stříhání živého plotu Za účelem minimalizace nákladů na nový úklid bylo Centrou vypsáno výběrové řízení. Centra zajistila tři nabídky od profesionálních firem, do výběrového řízení se přihlásila i paní Jana Krejčíková, která dle dohody o provedení práce zajišťuje úklid do Souhrn nabídek viz níže. Plánované zahájení nového rozsahu úklidu: Přehled nabídek na nový rozsah úklidu: 1. Martin Koubek Cena: Varianta A (představenstvem družstva doporučená a navrhovaná varianta úklidu pro schválení členskou schůzí jedná se o nejkomplexnější formu úklidu ze všech nabídek a zároveň ve srovnání s ostatními srovnatelnými nabídkami s NEJNIŽŠÍ CENOU) Cenu za zajištění a provedení prací v bodech 1 až 8 navrhujeme vzájemnou dohodou, a to v paušální měsíční výši ,-Kč pro celý objekt mytí chodeb a schodišť na patrech 1 x týdně. Na jeden dům z daného objektu by za komplexní úkl.servis tedy vyšla suma cca 2.260,- Kč za jeden kalendářní měsíc celoročně, a to včetně úklidu vnějšího. Orientační cena na jeden byt: 130,- Kč/měs. (bez započtení nebytových prostor) Cena za jedno posekání travnatých ploch ve výši 1.600,- Kč. Cenu za jedno provedení ostříhání keřů-živých plotů ve výši 800,-Kč až 1.300,- Kč, vždy dle toho určitého rozsahu práce. V uvedených částkách jsou zahrnuty veškeré náklady na zajištění uvedeného servisu včetně pracovních prostředků, pracovních předmětů a rovněž tak i dopravy na místo provádění práce. Cena: varianta B/ Cenu za zajištění a provedení prací v bodech a), pokud by se jednalo o snížení četností prací spojených s mytím chodeb a schodišť v jednotlivých patrech budovy 1x za 2 týdny, navrhujeme vzájemnou dohodou, a to v paušální měsíční výši 6.700,- Kč pro celý objekt. Na jeden dům z daného objektu by za komplexní úkl. servis tedy vyšla suma cca 1.340,- Kč za jeden kalendářní měsíc celoročně, a to včetně úklidu vnějšího. Orientační cena na jeden byt: 77,- Kč/ měs. (bez započtení nebytových prostor) Pozn.: Ceny jsou již vykalkulovány jako konečné částky k fakturaci a nebudou nijak dále navyšovány. 2. Jana Drexlerová - PROLUX Celková fakturace v období 1.4. až Úklid domů včetně generálních úklidů Úklid venkovních ploch (celoročně) Sekání travnatých ploch včetně odvozu a likvidace Celkem: Orientační cena na jeden byt: 184,- Kč/ mě.s (bez započtení nebytových prostor) ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs.

9 Celková fakturace v období až Úklid domů včetně generálních úklidů Úklid venkovních ploch (celoročně) Celkem: Orientační cena na jeden byt: 157,- Kč/ mě.s (bez započtení nebytových prostor) ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs. 3. Dušan Procházka Tato cenová nabídka nebyla svým rozsahem a cenovou nabídkou zcela srovnatelná s ostatními. Nabídka služeb byla podána nejasnou formou. Z tohoto důvodu byla z nabídkového řízení vyřazena. Základní úklid, bylo li to správně pochopeno byl nabízen ve výši ,-Kč/měs.(zřejmě však bez sekání travního porostu a stříhání keřů. 4. Jana Krejčíková Rozsah nabízených služeb byl obdobný jako nabídka č. 1 a 2. Cena služby byla nabídnuta ve výši ,- Kč/měs. Orientační cena na jeden byt: 253,- Kč/ měs (bez započtení nebytových prostor) Představenstvo družstva se pro prozkoumání cenových nabídek jednomyslně usneslo na návrhu vítěze nabídkového řízení nabídce č. 1 p. Martina Koubka, který měl nejrozsáhlejší nabídku služeb s nejvyšší frekvencí provádění služby a s nejvýhodnější cenou. Představenstvo družstva po výše uvedených informací k tomuto návrhu usnesení vyzvalo členskou schůzi k hlasování o usnesení o novém rozsahu úklidu prováděném navrhovaným dodavatelem p. Martinem Koubkem, a to ve variantě A úklidu společných částí budovy a přilehlých pozemků s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 5 schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy Družstva pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 6. schválení usnesení o koupi pozemku parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m2 předzahrádek před budovou družstva Představenstvo družstva k tomuto návrhu usnesení sdělilo členské schůzi tyto informace: Dle dopisu od MČ Praha 13, č.j. P /2011 budou dle usnesení rady MČ Praha 13 č. 467 v dohledné době nabízeny pozemky plnící funkci předzahrádek bytovým družstvům založeným za účelem privatizace bytového fondu k odkoupení. Protože se jedná pro Městskou část o pozemky neúčelně využitelné, budou nabízeny za cenu 1,- Kč / m2. Našemu bytovému družstvu byly uvedeným dopisem nabídnuty pozemky parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m2. Přesná výměra bude ještě dodatečně určena geometrickým plánem, protože některé pozemky předzahrádky funkčně souvisejí s bytovými domy různých subjektů. Cena těchto pozemkú by tedy dle informace MČ Praha 13 byla pravděpodobně cca 700,- Kč Představenstvo družstva se usneslo, že o odkoupení pozemků předzahrádek za těchto podmínek, tj. za 1,- Kč /m2 pozemku bude informovat členskou schůzi a požádá o schválení koupě pozemků parc. č. 2860/3 2860/4 v k.ú. Stodůlky, které tvoří předzahrádku k jižní straně budovy družstva. Těmito pozemky jsou dle informace Mměstské části vedeny i přípojky inženýrských sítí k budově družstva. Okolnosti nákupu tohoto pozemku: Daň z převodu nemovitosti hradí ze zákona prodávající (včetně znaleckého posudku), Co se týče daně z nemovitosti (pozemku), vzhledem k tomu, že se jedná o ostatní plochu a nikoliv stavební pozemek bez stavby se zřejmě nebude jednat o zásadní částku Co se týče údržby pozemku, v kupní smlouvě na budovu je zakotvenou povinnost Družstva o předzahrádky pečovat i nyní, kdy je pozemek ve vlastnictví Hl.m.Praha. Co se týče rozhodování o využití pozemku, bude to jen na Družstvu (můžeme mít např. branku na zamykání, rozhodovat o výsadbě zeleně, apod.) Co se týče případných plateb za zábor veřejného prostranství kvůli lešení, na tom by Družstvo výrazně ušetřilo (řádově desetitisíce korun).

10 Co se týče vlastnictví pozemku po převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví, každý vlastník bude mít zároveň spoluvlastnický podíl na tomto pozemku- "předzahrádkách" a v případě prodeje bytu to může zvýšit i atraktivitu bytu, když budou předzahrádky upravené a udržované. Informace o parcele 2860/3 Parcelní číslo: 2860/3 Výměra [m2]: 668 Katastrální území: Stodůlky Číslo LV: 1696 Typ parcely: Mapový list: Parcela katastru nemovitostí PRAHA,9-3/14 Zobrazení v grafickém prohlížeči Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo Jméno/název Adresa Podíl Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Jméno/název Adresa Podíl Městská část Praha 13 Sluneční náměstí 2580/13, Praha, Stodůlky, Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 6 schválení usnesení o koupi pozemků parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky, Praha předzahrádek před budovou družstva pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat

11 7. schválení usnesení o odkladu hydroizolačním nátěru podlah ve sklepních chodbách Představenstvo družstva v rámci projednávání nového rozsahu úklidu uvažovalo i možnosti lepšího úklidu chodeb ve sklepních prostorách spojeného i s vytíráním podlahy. Důvod nátěru podlah sklepních chodeb byl ten, že jejich současný povrch je pouze z hrubé betonové mazaniny a nelze jej tedy účelně vytírat, pouze zametat větší nepořádek.. Představenstvo družstva proto předpokládalo, že dne požádá členskou schůzi o schválení usnesení o nátěru podlah chodeb ve sklepních prostorách. Důkladnou analýzou potřeby finančních prostředků na nátěrový materiál a potřebné práce však byly náklady odhadnuty na téměř ,- Kč (rozklad viz níže). Vhledem k tomu, že je dle představenstva družstva v současné době jednoznačnou prioritou financování komplexní úpravy jižní fasády (viz podklad k usnesení č. 3 programu členské schůze konané ) navrhlo členské schůzi odklad nátěru podlah sklepních chodeb na dobu, kdy bude pro realizaci nátěru opět našetřena potřebná finanční hotovost. Analýza odhadu nákladů na materiál a práce spojené s nátěrem podlah ve sklepních prostorách: Druh činnosti: m2/bm/ks cena za j. cena celkem Vyčištění podlah 237,50 65, ,50 (zametání, luxování prachu) Místně provedené opravy 237,50 50, ,00 podlah (beton, stěrky, atd) Penetrace podlah 2x 237,50 36, ,00 Nátěr Akrylátovou barvou 237,50 225, ,50 JUB Takril Nátěr soklíku u podlah do 653,20 22, ,00 H 100mm Doprava materiálu 3000, ,00 cena bez DPH ,00 DPH 14% 14% ,58 Celkem s DPH ,58 Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení o odkladu nátěru podlah ve sklepních prostorách členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 7 schválení usnesení o odkladu hydroizolačním nátěru podlah ve sklepních chodbách pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 8. zpráva o zateplení podstatných částí střešního pláště prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží Vzhledem k extrémním průběhům několika posledních zimních období (pro naši oblast nezvykle nízké dlouhotrvající teploty pod bodem mrazu s dlouhodobou přítomností vysokého sloupce sněhové pokrývky). docházelo k promrzání střešní konstrukce dlouhodobě pokryté ledovým a sněhovým příkrovem. Následně pak ke kondenzaci výparů z bytů na spodu střešní konstrukce. Dle usnesení č. 8 členské schůze družstva konané byla realizována prevence proti jevům způsobujícím průsak vody do bytů v nejvyšším podlaží, a to odstraněním tepelných mostů, které s největší pravděpodobností byly jednou z příčin zatékání.

12 Představenstvo družstva dle usnesení č. 8 členské schůze družstva konané uzavřelo smlouvu o dílo s původním dodavatelem střešní krytiny, firmou az-profil, smlouvu o dílo. Základní parametry díla: Dodávka díla byla provedena v letních měsících r. 2011, trvání provádění prací cca 2 měsíce dílo bylo v souladu se smlouvou o dílo provedeno v tomto rozsahu: Zateplení mezistřešního prostoru minerálním vláknem demontáž střešní krytiny SARNAFIL + souvrství lepenek demontáž střešní konstrukce doplnění tepelné izolace ORSIL 150 mm zpětná montáž dřevěného záklopu + stávajícího souvrství převaření spár demontovaného souvrství střešní krytiny položení separační vrstvy Geotextílie 300g/m2 očištění + napojení nové krytiny SARNAFIL TS kotvící prvky - šrouby TKR + podložky HTV Vnější zateplení atiky Demontáž oplechování okrajů střechy přiteplení zhlaví atiky extrudovaným polystyrenem 80 mm OSB deska 18 mm zámkovaná kotvící prvky lišta koutová r.š. 100 mm lišta rohová r.š. 100 mm geotextílie 300g/m2 SARNAFIL - TS Lišta závěsná MAXIDEK 250 mm šrouby farmářské spojovací materiál Dílo bylo dokončeno a předáno v první polovině srpna 2011 do rukou techniků firmy Centra, a.s. Předávací protokol je uložen v archivu družstva Celková cena vč. DPH: Kč (cena díla: ,- Kč, vedlejší rozpočtové náklady a režie ,-Kč a DPH ,-Kč) Dále byla členská schůze informována, že průsak vody u odvětrání vnitřních rozvodů splaškové kanalizace je projekční konstrukční vadou a vlastností budovy, kterou je obtížné a finančně neekonomické exteriérovými úpravami odstranit (vysoké riziko stálého opakování závady). Řešením může být nezakrývat např. sádrou apod. okolí potrubí u styku se stropem, aby mohlo probíhat přirozené odpařování a odvětrávání vodního kondenzátu. 9. Různé a diskuse 9 a) V bodě programu Různé a diskuse představenstvo družstva operativně na program členské schůze zařadilo výzvu členům družstva k případnému zájmu o nájem a budoucí převod do vlastnictví členů družstva komerčně obtížně pronajímatelných prostor v jednotlivých domech, zejména kolmé konce sklepních chodeb ve smyslu usnesení členských schůzí č. 4 z , č. 10 členské schůze ze dne a č. 5 členské schůze z Důvodem bylo zejména vytvoření dostatečného množství finančních prostředků na financování nákladné komplexní úpravy jižní fasády (viz usnesení č. 3 této členské schůze) a rezervy na nenadálé opravy a též na blížící se administrativní a právní kroky spojené s převodem bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva. Představenstvo také podalo vysvětlení ve výpočtu dalších členských vkladů, resp. nájemného za komerčně obtížně pronajímatelné prostory v jednotkové výši za 1 m2 (rozdíl v příslušenství bytu stejná částka, za jakou probíhala privatizace bytů v roce 2002, resp a v nebytových prostorech viz výpočet dle usnesení č. 10 členské schůze ze dne pro obtížně komerčně využitelné nebytové prostory a podschodišťové prostory, viz usnesení č. 5 z Předseda představenstva družstva ing. Martin Dlouhý informoval členskou schůzi o skutečnosti, že představenstvu družstva byly v poslední době předloženy žádosti o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od Ing. Karima Fattaha od p. Zdeňka Prokopa, od manželů Zdeňky a Martina Dlouhých a manželů Lacmanových.

13 V tomto bodě programu byly tyto žádosti projednány a členské schůzi předloženy ke schválení. Žádosti, ve kterých jsou předmětné nebytové prostory specifikovány, jsou přílohou tohoto zápisu z členské schůze. Bylo předneseno jejich doslovné znění, zejména specifikace předmětných nebytových prostor - umístění, výměry, výše dalších členských vkladů/nájemného a případně i důvodů žádostí). Zdůraznil také nesporný přínos v případě schválení členskou schůzí v podobě příjmu v celkové sumě ve smyslu usnesení členské schůze č 4. z , č. 10 členské schůze ze dne a č. 5 členské schůze z cca Kč, který může být použit na financování komplexní úpravy jižní fasády (viz usnesení č. 3 této členské schůze), a to tak, že nikdo z členů družstva nebude muset, jako při předchozích investičních akcích, vkládat mimořádné příspěvky do fondu oprav, tj. aby mohlo být opět financováno z naspořených peněz družstva jako firmy. Poté pánové Vostárek a Uhlík na základě vzájemné dohody mezi nimi požádali o nájem a budoucí koupi každý ½ NP (bude stavebně odděleno se samostatnými vstupy) v 1NP v domě 2143/5 o výměře 5,8m², tedy každý o 2,9m², za členskou schůzí schválených podmínek. V diskuzi k této věci vystoupil člen družstva Ing. Martin Rybář s dotazem, z jakého důvodu nebyl tento bod programu zařazen jako samostatný a nebyl k němu vytvořen podklad pro členy družstva. Dále že by měl být tento bod programu odložen na příští chůzi a vypsáno výběrové řízení na nejvyšší nabídku. Představenstvem družstva byl vysvětlen důvod v tom smyslu, že rozhodnutí řešit finanční připravenost na komplexní úpravu jižní fasády tímto způsobem bylo učiněno až po zveřejnění pozvánky na členskou schůzi. Dále bylo sděleno, že nájem a budoucí převod komerčně obtížně pronajímatelných nebytových prostor členům družstva není věc nová, ale že pravidla pro nájem s budoucí koupí byla schválena již usneseními předchozích členských schůzí (č. 4 z , č. 10 z a č. 5 z ). Několika dalšími členy družstva (např. p. Fattahem, A. Krejčíkem ) bylo v reakci na diskusní příspěvek Ing. Rybáře z pléna poukázáno na skutečnost, že budou li mít dosud společné prostory svého konkrétního uživatele, přispěje to k lepšímu pořádku ve společných prostorách (dosud se ve většině předmětných částí společných prostor více či méně hromadil nepotřebný velkoobjemový odpad - kusy nepotřebného nábytku, rozbitá nefunkční jízdní kola, neupotřebený stavební materiál nebo suť z rekonstrukcí bytů, apod). Dr. Markéta Dvořáková (č.p. 2140) připomněla, že již cca před dvěma lety projevila zájem o nájem a budoucí převod do vlastnictví prostor s lodžií kolmý ke sklepní chodbě v č.p Představenstvo družstva přijetí této žádosti potvrdilo, eviduje jej a sdělilo, že s Dr. Dvořákovou jako se zájemcem o tento prostor počítá. Představenstvo družstva členské schůzi sdělilo, že se do cca jednoho kalendářního týdne zavazuje vypracovat a umístit na nástěnky seznam dosud volných prostor využitelných pro nájem a budoucí převod do vlastnictví družstva. Mgr. A. Krejčík ve svém diskusním příspěvku podpořil další nájem/budoucí převod do vlastnictví členům družstva obtížně komerčně využitelných prostor s tím, že připomněl jako důležité ponechat vždy alespoň pro dva provozně propojené domy (vchody) společnou místnost využitelnou např. jako kočárkárnu pokládá za důležité zejména po převodu do vlastnictví bytů členům družstva. Je pravděpodobné, že poté proběhne prodej bytových jednotek ve větším objemu a přítomnost takového společného prostoru bude zřejmě poptávána. Představenstvo družstva sdělilo, že s touto skutečností počítá a takové společné prostory jsou vyčleněny a nebudou k nájmu nabízeny. 9 b) Dále představenstvo družstva po diskusi o výše uvedené problematice opomnělo členské schůzi oznámit, že v lednu 2012 budou v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb k zákonu č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii vyměněny vodoměry na teplou vodu. Doba jejich expirace je dle výše uvedených předpisů 4 roky. Naposledy byly měněny v r Je nezbytně nutné zpřístupnit byty a nebytové prostory, kde jsou vodoměry na teplou vodu umístěny. Tato informace bude včas pro členy družstva umístěna na nástěnky ve všech vchodech bytového domu družstva. Představenstvo poté vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení - o výzvě k dalšímu pronájmu dosud volných komerčně obtížně pronajímatelných prostor a schválení žádostí o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od p. Zdeňka Prokopa, od manželů Zdeňky a Martina Dlouhých, od Ing. Karima Fattaha a manželů Lacmanových s tímto výsledkem:

14 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 9 schválení usnesení o výzvě k dalšímu pronájmu /budoucímu převodu do vlastnictví členů družstva dosud volných komerčně obtížně pronajímatelných prostor a usnesení o schválení výše uvedených žádostí o nájem a budoucí koupi nebytových prostor: pro hlasovalo: 50 členů družstva, proti hlasovalo 2 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 52 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 9 c) Dr. Markéta Dvořáková poděkovala členům družstva za toleranci cesty pro invalidní vozík na předzahrádkách a plošiny umístěné na zábradlí v č.p Poprosila o spoluhlídání plošiny před vandalismem a dětskou zvědavostí. Plošina a cesta na předzahrádkách je pro Dr. Dvořákovou jediný způsob pro cesty z domu a zpět. 9 d) Pan F. Uhlík vznesl požadavek na namontování aretovacích zarážek na domovní vchodové dveře směrem na jih do předzahrádek, s poukazem, že vstup a výstup z domu a nájezd pro dětský kočárek je bez aretace otevřených dveří obtížný. Představenstvo sdělilo, že v současné době vzhledem k finanční situaci družstva a potřebě investičních prostředků pro komplexní úpravu jižní fasády je na jakékoli úpravy stop stav. Následně přítomní členové družstva dali za pravdu zdůvodnění představenstva (stop stav na drobné úpravy, které nejsou nezbytně nutné). Zejména přítomné dámy poukazovaly na to, že též používaly pro výjezd a vjezd s kočárkem jižní vchod a zvládli tuto manipulaci bez jakékoliv aretace a ještě před montáží nových hliníkových dveří. Členové družstva navrhovali p. Uhlíkovi jednoduchá řešení stávající situace (klínek, či osobní namontování zarážky - k čemuž dalo představenstvo souhlas). Bylo zdůrazněno, že je nyní je nutné dát přednost finančně náročné úpravě jižní fasády prospěšné všem členům družstva a individuální požadavky mohou být uspokojovány až budou ve fondu oprav dostatečně prostředky. Finanční řízení 4,5 milionové investice je opravdu náročné a umisťování financí na drobné úpravy toto řízení jen ztěžuje. Poté již mnoho členů družstva průběžně odcházelo. Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou tyto přílohy: 1. Pozvánka na členskou schůzi ze dne , 2. Prezenční listiny členské schůze ze dne vč. plných mocí k hlasování 3. Podklad k návrhům usnesení členské schůze č. 1 8 konané dne Žádost o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od p. Zdeňka Prokopa, manželů Zdeňky a Martina Dlouhých, Ing. Karima Fattaha a manželů Lacmanových. V Praze dne Zapsali: Karel Vostárek Martin Dlouhý... jméno člena představenstva jméno člena představenstva..... podpis člena představenstva podpis člena představenstva

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

KASKÁDY BARRANDOV III

KASKÁDY BARRANDOV III KASKÁDY BARRANDOV III PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV III 1 Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové) jednotky

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více