ZNALECKÝ POSUDEK č /15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracovala: Kancelář: GAVLAS, s.r.o. Politických vězňů 21, Praha 1 Kancelář Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38, IČ: Zjištění obvyklé ceny pro účely dobrovolné dražby Ing. Šárka Kašparová Sokolovská 1318, Frýdlant nad Ostravicí Křivánky 31, Brno Datum místního šetření: Datum, ke kterému je provedeno ocenění: Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č.3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č.456/2008sb. a vyhlášky č.460/2009sb., č.364/2010sb., vyhlášky č.387/2011sb. a vyhlášky č.199/2014 a zákona č.26/2000sb. o veřejných dražbách. Posudek obsahuje 19 stran a 8 strany příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních.

2 2 A. Nález Znalecký úkol Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky GAVLAS, s.r.o. Jedná se o ocenění pozemku společnosti RUBE GROUP, s.r.o., pozemku p.č. 6078, a dvou vrtů společnosti RUBE OIL, s.r.o. na témže pozemku, vše v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký. Dle 3 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v aktuálním znění musí být po účely dražby nemovitostí majetku zpracován znalecký posudek v místě a čase obvyklé s oceněním závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou. Jelikož se jedná o dražbu v rámci insolventního řízení, veškerá zástavní práva zapsána v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu ocenění neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s 167 odst. 4) zákona č.182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, zpeněžením předmětu dražby zanikají. Rovněž další omezení dispozičních práv zapsaná v katastru nemovitostí, jako usnesení soudu o nařízení exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitostí patřících do předmětu dražby, či nařízení výkonu rozhodnutí neovlivňující hodnotu předmětu dražby, protože podle 285 odst. 1 a) insolventního zákona, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů zanikají zpeněžením majetkové podstaty, a to v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku. V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (jenž se ovšem vztahuje na výslovně vyjmenované případy, což v daném případě není) je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obecný zákoník občanský (císařský patent ze dne , č. 946 sb. zák. soud., platný do roku 1950) k tomuto uváděl: Měřítko pro soudní odhad Určená hodnota věci je její cena. Má-li se věc odhadnout soudem, musí se odhadnout určitou sumou peněžitou. Cena řádná a mimořádná Odhadne-li se věc podle užitku, který v určité době a na určitém místě obvykle a obecně dává, ustanoví se její řádná a obecná cena; hledí-li se však ke zvláštním poměrům a ke zvláštní oblibě, kterou má ve věci pro náhodné její vlastnosti ten, komu se její hodnota má nahraditi, je to její cena mimořádná. Která cena je směrnicí při soudních odhadech.

3 Není-li nic jiného vymíněno nebo zákonem ustanoveno, je při odhadu věci směrnicí vždy cena obecná. V odhadním řádu z roku 1933 (vládní nařízení ze dne č. 100 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy o odhadu nemovitostí v řízení exekučním (odhadní řád)) bylo uvedeno: 17. Pro vyšetření odhadní hodnoty buď volen takový způsob, který zaručuje, že jím vyšetřená odhadní hodnota se co nejvíce přiblíží ceně, kterou za daných poměrů by bylo možno dosáhnouti za vydražované nemovitosti. Pravidelně odhadní hodnota se stanoví buď zjištěním prodejní hodnoty (hodnoty obchodní, tržní), a to u pozemků podle jednotek plošné míry, u budov podle zastavěné plochy (po př. jednotek obestavěného prostoru), nebo kapitalizováním ročního čistého výtěžku (výnosu), kterého lze při řádném hospodaření docíliti, nebo zjištěním průměru mezi hodnotou podle kapitalizovaného ročního čistého výtěžku (výnosu) činžovního a hodnotou pozemku, zvýšenou o hodnotu stavby ( 18 až 21). Použijí-li znalci jiného způsobu oceňovacího, jsou povinni to odůvodniti. Mezinárodní oceňovací standardy IVS definují pojem tržní hodnota jako odhadnutou částku, za kterou by aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, rozvážně a bez nátlaku. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem daného druhu neexistuje, použijí se náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na základě trhu. Pro ocenění nemovitostí je v tomto mezinárodním standardu uvedeno: V rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 425/96 ze dne je mj. uvedeno (pozn.: pojem odhadní cena se v tomto rozhodnutí vztahuje k ocenění podle dříve platné vyhlášky č. 393/1991 Sb.): Základem pro stanovení přiměřené náhrady při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti je její obecná cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. Není na místě vycházet z tzv. odhadní ceny, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu... V těchto případech má cena zjištěná podle cenových předpisů jen určitý informativní, orientační význam a je směrodatná zejména pro daňové účely. Jinak ovšem platí zásada smluvní volnosti a účastníci smlouvy již nejsou vázáni cenou zjištěnou podle cenového předpisu. Přitom pouze obecná cena vyjadřuje aktuální tržní hodnotu nemovitostí.... Aby náhrada byla přiměřená, musí vyjadřovat cenu závislou nejen na konstrukci a vybavení, velikosti a stáří věci (stavby), ale i zájmu o ni, tj. na poptávce a nabídce v daném místě a čase. V zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, je mj. uvedeno k oceňování hypotečních zástavních listů: Hypoteční zástavní listy 28 (2) Zastavené nemovitosti se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního právního předpisu upravujícího oceňování majetku, se zohledněním a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastnosti nemovitosti, b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí, c) práv a závad s nemovitostí spojených a d) místních podmínek trhu s nemovitostmi včetně jeho vlivů a předpokládaného vývoje. (3) Zástavní hodnota zastavených nemovitostí, stanovená podle odstavce 2, nesmí převyšovat jejich cenu obvyklou.

4 4 Na základě výše uvedeného je pro stanovení obecné (= obvyklé, tržní) ceny použita následující metodika (v souladu se Znaleckým standardem č. VI Obecné zásady oceňování majetku a Znaleckým standardem č. VII Oceňování nemovitostí ): 1. Nejprve je provedeno ocenění podle oceňovacího předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb.). 2. Ocenění časovou cenou - zjistí se náklady na pořízení staveb v současné cenové úrovni (snížené o přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, stavu a předpokládané zbývající životnosti) plus cena pozemků. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 3/2008 Sb. používá koeficienty změny cen staveb, jež přiměřeně upravují základní cenovou úroveň 1994 na úroveň současnou, použije se zpravidla cena zjištěná podle této vyhlášky, bez koeficientu prodejnosti. 3. Ocenění výnosovou hodnotou, které je čistě ekonomickým posouzením, nezávislým na nákladech na pořízení nemovitosti. Na základě čistého reálně dosažitelného nájemného z nemovitosti v daném místě a čase, se zvážením jeho vývoje do budoucnosti, se vypočte součet všech předpokládaných budoucích příjmů z nemovitosti, odúročených (diskontovaných) na současnou hodnotu. Výsledek reprezentuje částku, kterou by bylo třeba uložit do peněžního ústavu, aby budoucí výnosy v jednotlivých letech byly stejné, jako předpokládané čisté příjmy z nemovitosti. 4. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost. 5. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí Viz příloha. Kopie katastrální mapy Viz příloha. Projektová dokumentace Znalci byla předložena částečná projektová dokumentace se stavebním povolením plánovaného stavebního záměru. Nájemní smlouvy Znalci nebyly předloženy nájemní smlouvy předmětu ocenění. Vydaná rozhodnutí Městský úřad Konice Rozhodnutí Č.j.: KON 4125/2009 ze dne : firmě RUBE OIL, s.r.o. se vydává povolení k odběru podzemních vod a povoluje provedení vodního díla.

5 5 Městský úřad Konice Stavební povolení Č.j.: STU 696/2007 NEM/5 ze dne : firmě RUBE OIL, s.r.o. se vydává stavební povolení na stavbu výstavba závodu na zpracování olejnatých semen. Městský úřad Konice Rozhodnutí Č.j.: KON 1053/2010 ze dne : firmě RUBE OIL, s.r.o. se prodlužuje platnost stavebního povolení na stavbu výstavba závodu na zpracování olejnatých semen. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Olomoucký Okres: Prostějov Obec: Konice Katastrální území: Konice (669091) List vlastnictví číslo: 1637 Vlastník: RUBE GROUP, s.r.o. ( ), Tověř 23, Dolany, Výpočetní programy Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof.Ing.Albert Bradáč, DrSc., Brno. a program Delta-NEM. Celkový popis nemovitosti Jedná se o pozemek parcelní č. 6078, v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký, umístěný v severo-západní okrajové části města Konice při silnici II/366. Okolí nemovitosti je tvořeno průmyslovým areálem firmy Kovo Konice, okrajem bytové zástavby končící před průmyslovou výstavbou protější strany silnice. Dle územního plánu se jedná o o plochu výroby a skladování se specifikací druh plochy lehký průmysl. Před pozemkem v komunikaci silnici II/366 jsou umístěny veškeré inženýrské sítě s možností napojení na vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrické vedení a telekomunikační sítě. Podle místního šetření bylo zjištěno, provedení dvou vrtů doplňkového zdroje pro jímání vody do hloubky 40m. Závady a vybavení: V západní části pozemku se nachází stávající vrchní vedení 22kV bez smluvně vyřešených majetkoprávních vztahů a tím i bez zápisu do evidence katastru nemovitostí. Při místním šetření bylo zjištěno, že oplocení části pozemku je dočasné a je ve vlastnictví sousedního majitele pozemku parc.č na základě Prohlášení k vlastnictví oplocení ze dne Obec a okolí nemovitosti Druh obce: Správní funkce obce: Obchod potravinami resp. smíšené zboží: Školy: Poštovní úřad: město obec s rozšířenou působností ano ano ano

6 6 Obecní úřad: Stavební úřad: Okresní úřad: Kulturní zařízení: Sportovní zařízení: Struktura zaměstnanosti: Životní prostředí: Poptávka nemovitostí: Hotely ap.: Územní plán: ano ano ne ano ano dobrá okraj města podprůměrná než nabídka ano využití pozemku pro průmyslovou výstavbu, plochy pro výrobu Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: dobrá Vzdálenost k nádraží ČD: 800m Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): 900m Dopravní podmínky: průměrné Konfigurace terénu: rovina Převládající zástavba: průmysl a služby Parkovací možnosti: průměrné Územní plán: využití pozemku pro průmyslovou výstavbu, plochy pro výrobu Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: vodovod, elektro, kanalizace, zemní plyn, telefon, Vlastní nemovitost Typ nemovitosti: Příslušenství nemovitosti: Pozemky celkem: pozemek vrty doplňkového jímání vody m2 Připojení areálu na inženýrské sítě Vodovod: Kanalizace: Elektrická síť: Plyn: Telefonní přípojka: možnost připojení veřejného vodovodu v silnici připojení z veřejného kanalizačního řádu v silnici venkovní kabel 3fáze, 220/380V ze silnice, ano, přípojka ze silnice připojení ze silnice Obsah posudku a) Studny 1) Vrt č.1 2) Vrt č.2 b) Pozemky na LV číslo 1637 Metody ocenění: Ocenění cenou dle vyhlášky Ocenění vrtů věcnou cenou Ocenění porovnávací metodou, pro ocenění pozemků.

7 7 Práva a závady spojené s předmětem ocenění Věcná břemena - oprávnění Ve prospěch oceňované nemovitosti nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce B1 LV) zřízena žádná věcná břemena, která by zvyšovala hodnotu oceňovaných nemovitostí. Věcná břemena - povinnosti V neprospěch oceňované nemovitosti nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce C LV) zřízena žádná věcná břemena, která by snižovala hodnotu oceňovaných nemovitostí. Zástavní práva Podle výpisu z katastru nemovitostí váznou na oceňované nemovitosti omezení převodu zástavní právo exekutorské ve prospěch Statutární město Olomouc, zástavní právo exekutorské ve prospěch GE Money Leasing s.r.o., zástavní právo exekutorské ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, zástavní právo soudcovské ve prospěch Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc, zástavní právo exekutorské ve prospěch PALMA GROUP, a.s., zástavní právo smluvní ve prospěch Reiffeisenbank, a.s., zástavní právo exekutorské ve prospěch AGROFERT a.s., zástavní právo soudcovské ve prospěch Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc, zástavní právo smluvní ve prospěch Reiffeisenbank, a.s., zástavní právo smluvní ve prospěch BLUE INVEST a.s., dále zástavní právo exekutorské ve prospěch ATLES TRADE. Předkupní práva K oceňovaným nemovitostem nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná předkupní práva. Nájemní vztahy Z poskytnutých dokumentů pro vypracování tohoto znaleckého posudku nebyla zjištěna a doložena nájemní práva třetích osob. Jiné závady. Z výpisu z katastru nemovitostí dále vyplývá, že byly na majetek vlastníka oceňované nemovitosti nařízeny exekuce. V západní části pozemku se nachází stávající vrchní vedení 22kV bez smluvně vyřešených majetkoprávních vztahů a tím i bez zápisu do evidence katastru nemovitostí. Při místním šetření bylo zjištěno, že oplocení okolo pozemku je ve vlastnictví soudního majitele pozemku parc.č Stavební povolení ze dne , Č.j. STU 696/2007 NEM/5 vydané na základě projektové dokumentace pro správní řízení o povolení stavby bylo vydáno na podkladě katastrální mapy odlišné současnému stavu. V katastrální území došlo ke změně číslování, scelování a výměr parcel operátu. Část navrženého areálu a platného stavebního povolení nyní přesahuje na pozemek p.č. 6077, který není ve vlastnictví RUBE GROUP, s.r.o. a majetkoprávní vztahy nejsou podloženy ani vyřešeny. Průsvitka situace stavby s katastrální mapou je uvedena v příloze tohoto znaleckého posudku. Zábor pozemku parc.č činí cca 370 m2. Znalec konstatuje, že objekt SO 11 a obslužný pozemek je možno přesunut do areálu. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále ( 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou závady, které nezaniknou dražbou.

8 8 B. Posudek Popisy objektů a) Vrty - studny Součástí pozemku jsou dva vrty do hloubky 41,5m a 41m provedeny jako doplňkový zdroj pro jímání vody plánovaného podnikatelského záměru. Vrty mají počáteční průměr 280mm a konečný vrtný průměr 254mm, vnitřní průměr 160mm, jsou vrtané a vystrojeny plnou a perforovanou PVC rourou. Vrty realizovány v roce 2007 s vydaným stavebním povolením ze dne , dosud bez kolaudace. Realizace byla financována společností RUBE OIL s.r.o. Horní Loděnice 1, Horní Loděnice IČ: Vrty nebyly využívány a z důvodu možnosti napojení pozemku na vodovodní řád, se jejich využití ve velké míře závisí na druhu umístěné stavby na oceňovaném pozemku a dořešení právních vztahů. b) Pozemky V obci nebyla vydána cenová mapa stavebních pozemků. Pozemky se proto ocení cenou dle vyhlášky. V porovnávací metodě budou pozemky oceněny dle porovnání adekvátních vzorků pozemků na základě místního šetření. Pozemek par.č. 6078, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m2 Pozemek je zapsán na LV č pro k.ú. Konice, obec Konice, u Katastrálního úřadu pro olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov. Dočasné oplocení pozemku cizího vlastníka - (sousedního vlastníka pozemku). Pozemek je bez trvalých porostů a stromů. Dle územního plánu se jedná o plochy pro výrobu. V západní části pozemku se nachází stávající vrchní vedení 22kV bez smluvně vyřešených majetkoprávních vztahů a tím i bez zápisu do evidence katastru nemovitostí. Stavební povolení ze dne , Č.j. STU 696/2007 NEM/5 vydané na základě projektové dokumentace pro správní řízení o povolení stavby bylo vydáno na podkladě katastrální mapy odlišné současnému stavu. V katastrální území došlo ke změně číslování, scelování a výměr parcel operátu. Část navrženého areálu a platného stavebního povolení nyní přesahuje na pozemek p.č. 6077, který není ve vlastnictví RUBE GROUP, s.r.o. a majetkoprávní vztahy nejsou podloženy ani vyřešeny.

9 9 Ocenění dle vyhlášky č.3/2008 Sb. Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 199/2014 Sb. o oceňování majetku. Cena zjištěna dle nákladového způsobu dle metodiky zákona č. 151/1997 Sb., Oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Prostějov Počet obyvatel: obyvatel Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) I. Poptávka nižší než nabídka 0,06 trhu s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 3 Změny v okolí II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 4 Vliv právních vztahů na II. Bez vlivu 0,00 prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby) 5 Ostatní neuvedené (např. nový II. Bez dalších vlivů 0,00 investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) 6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 1,00 5 výskytu záplav Index trhu:i T = P 6 (1 + P i ) = 0,940 i = 1 Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném 0,40 funkčním celku 2 Převažující zástavba v okolí III. Výrobní objekty 0,00 pozemku 3 Možnost napojení pozemku na I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 0,00 inženýrské sítě obce obci nebo obec bez sítí 4 Dopravní dostupnost k hranici II. Příjezd po zpevněné komunikaci 0,00 pozemku (areálu, pozemku s povrchovou těžbou) 5 Parkovací možnosti II. Dobré parkovací možnosti na veřejné 0,00 komunikace 6 Výhodnost polohy pozemku z III. Výhodná poloha 0,02 hlediska komerční využitelnosti 7 Vlivy ostatní neuvedené 7 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy: I P = P 1 (1 + P i ) = 0,408 i = 2

10 10 a) Objekty a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Vrt č.1 19 Zatřídění pro potřeby ocenění Typ: Vrtaná studna Hloubka studny: 41,50 m Průměr studny: 254,00 mm Polohový koeficient: 1,000 Kód klasifikace CZ-CC: 2222 Vedení vody místní trubní Kód standardní klasifikace produkce: vrty čerpací (studny vrtané) Koeficient změny ceny stavby: 2,293 Ocenění: 41,50 m á 2 380, Kč/m , Kč Základní cena: = , Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,2930 Cena studny: = ,61 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 8 roků Předpokládaná další životnost: 92 roků Opotřebení: / (8 + 92) = 8,000 % Odpočet opotřebení: ,61 Kč 8,000 % ,37 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,24 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,940 Index polohy: I P = 0,408 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,24 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 0,384 Cena stavby: CS = CS N pp = ,72 Kč Vrt č.1 určená cena: ,72 Kč a.1.2) Vrt č.2 19 Zatřídění pro potřeby ocenění Typ: Vrtaná studna Hloubka studny: 41,00 m Průměr studny: 254,00 mm Polohový koeficient: 1,000 Kód klasifikace CZ-CC: 2222 Vedení vody místní trubní Kód standardní klasifikace produkce: vrty čerpací (studny vrtané)

11 11 Koeficient změny ceny stavby: 2,293 Ocenění: 41,00 m á 2 380, Kč/m , Kč Základní cena: = , Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,2930 Cena studny: = ,94 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 8 roků Předpokládaná další životnost: 92 roků Opotřebení: / (8 + 92) = 8,000 % Odpočet opotřebení: ,94 Kč 8,000 % ,08 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,86 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,940 Index polohy: I P = 0,408 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,86 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 0,384 Cena stavby: CS = CS N pp = ,73 Kč Vrt č.2 určená cena: ,73 Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Vrt č ,72 Kč 2) Vrt č ,73 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,45 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 199/2014 Sb. b.1.1) Pozemky na LV číslo Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Název okresu: Konice Prostějov Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku O i 1 Velikost obce II obyvatel 0,85 2 Hospodářsko-správní význam IV. Ostatní obce 0,60 obce 3 Poloha obce V. Ostatní případy 0,80 4 Technická infrastruktura v obci I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00 5 Dopravní obslužnost obce I. Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava 1,00

12 12 6 Občanská vybavenost v obci II. Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení Základní cena výchozí: ZC v = 1 300, Kč/m 2 Základní cena pozemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 519,79 Kč/m 2 Index trhu: I T = 0,940 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Geometrický tvar pozemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikost pozemku 2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 4 Chráněná území a ochranná I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 pásma 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index polohy: I P = 0,408 Index cenového porovnání dle 4: I = I T I O I P = 0,384 4 odst. 2 Stavební pozemky určené k zastavění Základní cena upravená: ZCU = ZC I 0,80 = 159,6795 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 6078 ostatní plocha - jiná plocha ,78 0,98 Pozemky na LV číslo 1637 určená cena: ,78 Kč Ocenění věcné (časové) ceny a) Vrty Ocenění je provedeno nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. Výchozím podkladem jsou obvyklé ceny dle provádějících firem v místě a čase ocenění. Vzhledem ke stáří vrtů, jejich stavu, umístění, využitelnosti a nedořešeného právního stavu je obvyklá cena v místě a čase obvyklá, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku z důvodu neexistujícího trhu s obdobnými nemovitostmi stanovena dle cenového předpisu a ceny věcné. Cena vrtných prací se na trhu pohybuje v rozmezí 1500, ,- Kč/m. a.1.1) Vrt č.1 Jednotkové množství: = 41,50 jedn. Ocenění: Jednotková cena: 2 200, Kč/jedn.

13 13 41,50 jedn , Kč/jedn , Kč Cena stavby: = , Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 8 roků Předpokládaná další životnost: 92 roků Opotřebení: / (8 + 92) = 8,000 % Odpočet opotřebení: , Kč 8,000 % 7 304, Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = , Kč Vrt č.1 určená cena: , Kč a.1.2) Vrt č.2 Jednotkové množství: = 41,00 jedn. Ocenění: Jednotková cena: 2 200, Kč/jedn. 41,00 jedn , Kč/jedn , Kč Cena stavby: = , Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 8 roků Předpokládaná další životnost: 92 roků Opotřebení: / (8 + 92) = 8,000 % Odpočet opotřebení: , Kč 8,000 % 7 216, Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = , Kč Vrt č.2 určená cena: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Vrt č , Kč 2) Vrt č , Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: , Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč

14 14 Ocenění porovnávací metodou Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací). Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. Při použití zjednodušené metody přímého porovnání: Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální metoda přímého porovnání podle Bradáče. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena tržní cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl oproti oceňovanému objektu. V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace. Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány, často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny vzorku. Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit, aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách: - ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí, město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.) - typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.) - velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti apod.) - stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.) - kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné) - rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální, celostátní, nadnárodní) - řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd). Kladné stránky oceňovaných nemovitostí: - dostupnost veškerých inženýrských sítí - vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na pozemku, stavební povolení prodlouženo do roku provedeno vyjmutí ploch ze zemědělského půdního fondu

15 15 Záporné stránky oceňovaných nemovitostí - výrazně nižší poptávka než nabídka, pozemek nebyl vydražen ve dvou dražbách (žádný zájemce), ani prodán dle nabídky realitní kanceláře - nutné vybudování sjezdu z komunikace na pozemek, špatná dostupnost pro nákladní dopravu - napojení na rychlostní komunikaci či dálnici ve velké vzdálenosti, negativní vliv pro využití pozemku pro výrobu - stavební záměr vydaného stavebního povolení přesahuje na pozemek p.č 6077 cizího vlastníka - stavební povolení bylo vydáno pro velmi specifický záměr výstavba závodu na zpracování olejnatých semen - velká výměra pozemku pro místní využití menšími firmami - stagnace průmyslové výroby v místě a čase ocenění Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je zjištěna cena průměrná, v případě vhodnosti i cena minimální a maximální. Veškeré uvedené ceny porovnávacích objektů jsou včetně provize realitních kanceláří. Porovnávací metoda byla u oceňované nemovitosti pozemku. K porovnání byly použity následující objekty: Prodej komerčního pozemku, Zábřeh Nabízíme zajímavou investici ve formě pozemků, které jsou v územním plánu zahrnuty jako plochy výrobní a skladovací. K pozemku vede obecní nezpevněná cesta, elektřina je v dosahu, zbytek IS dle možností okolí. Pozemky jsou na velmi dobrém místě, které je vhodné pro komerční využití. Prodej komerčního pozemku, Stražisko Vlastník nabízí k prodeji pozemek parc. č. 99/1 v centru obce Stražisko (okres Prostějov) o výměře 17022m2. Uprostřed tohoto pozemku je kostel v majetku jiného vlastníka. Prodej komerčního pozemku, Svitavy Pozemek na kraji města Svitavy se stává ze tří pozemkových parcel. Celková výměra činí m2. Pozemek na kraji města Svitavy se stává ze tří pozemkových parcel. Jejich výměra činí: 6121 m2, 1105 m2, 195 m2, tedy celkem m2. Pozemek je vhodný k výstavbě komerčních prostor. Inženýrské sítě v dosahu. Prodej komerčního pozemku, Svitavy Prodej pozemků v průmyslové zóně Paprsek.Celková výměra 6 ha.pozemek je možné rozdělit na bloky 1,7 ha a 4,3 ha.majetkoprávní vztahy v celém území jsou dořešeny,včetně účelové obslužné kapacitní komunikace jenž vyhovuje těžké nákladní dopravě.pozemky jsou v bezprostřední blízkosti budoucího obchvatu města a jsou napojeny na veškerou technickou infrastruktůru,voda, dešťová i splašková kanalizace,plynovod,vrchní elektrické vedení 22kW,možnost zesílení.území je mimo záplavové pásmo.možnost propojení železniční vlečkou. Seznam porovnávaných objektů pozemku bez vrtů č.1 a č.2: Prodej komerčního pozemku, Zábřeh Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): ,00 m 2 K místa : 1,15 K časový : 1,00 K příjezd. : 0,90 K územní plán : 1,00

16 16 K tvar pozemku : 0,95 K inženýrské sítě : 0,85 K příslušenství : 1,00 K úvaha znalce : 1,00 K zdroj informací : 1,05 Jednotková cena (JC): 170,93 Kč Váha (V): 1,0 Prodej komerčního pozemku, Stražisko Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): ,00 m 2 K místa : 0,95 K časový : 1,00 K příjezd. : 1,00 K územní plán : 1,00 K tvar pozemku : 1,00 K inženýrské sítě : 1,00 K příslušenství : 1,00 K úvaha znalce : 0,90 K zdroj informací : 1,05 Jednotková cena (JC): 111,39 Kč Váha (V): 1,0 Prodej komerčního pozemku, Svitavy Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 7 421,00 m 2 K místa : 1,15 K časový : 1,00 K příjezd. : 1,00 K územní plán : 1,00 K tvar pozemku : 0,90 K inženýrské sítě : 1,00 K příslušenství : 1,00 K úvaha znalce : 1,00 K zdroj informací : 1,05 Jednotková cena (JC): 56,42 Kč Váha (V): 0,9 Prodej komerčního pozemku, Svitavy Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): ,00 m 2 K místa : 1,15 K časový : 1,00 K příjezd. : 1,05 K územní plán : 1,00 K tvar pozemku : 1,00 K inženýrské sítě : 1,00 K příslušenství : 1,00 K úvaha znalce : 1,00 K zdroj informací : 1,05 Jednotková cena (JC): 220,84 Kč Váha (V): 1,0

17 17 kde JC = (VC / M) / (K místa K časový K příjezd. K územní plán K tvar pozemku K inženýrské sítě K příslušenství K úvaha znalce K zdroj informací ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 56,42 Kč 142,04 Kč 220,84 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 142,04 Kč Jednotkové množství: ,00 m 2 Porovnávací hodnota: = ,68 Kč Výsledná porovnávací hodnota: Výsledná porovnávací hodnota po zaokrouhlení: , Kč , Kč Předpoklady a omezující podmínky pro stanovení obecné hodnoty Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po tomto datu. Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné.

18 18 C. Rekapitulace Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací a podkladem je též i cena zjištěná dle vyhlášky a cena věcná vrtů. Ceny podle cenového předpisu Cena objektů Vrtu č.1 Vrtu č.2 Cena pozemků Celková cena podle cenového předpisu Cena věcná vrtu č.1 Cena věcná vrtu č.2 Cena pozemku zjištěná porovnávacím způsobem Obvyklá cena vrtu č.1 Obvyklá cena vrtu č.2 Obvyklá cena pozemku , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena oceňovaných ovaných nemovitostí po zaokrouhlení podle odborného odhadu znalce pro pozemek je Kč a pro vrt , Kč,, pro vrt č.1 je , č.2 je , Kč V Brně dne Ing. Šárka Kašparová Seznam příloh: Výpis z katastru nemovitostí Fotodokumentace Kopie katastrální mapy Průsvitka situace stavby

19 19 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě ze dne , Spr. 2638/2004 v knize slibů pod p.č pro základní obor ekonomika (odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví (stavby obytné, stavby průmyslové). Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /15 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. V Brně dne Ing. Šárka Kašparová

20 A Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 CZ0713 Prostějov Vlastník, jiný oprávněný Obec: Kat.území: Konice List vlastnictví: Konice V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátor Vlastnické právo RUBE GROUP s.r.o. "v likvidaci", č.p. 23, Tovéř Podíl B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany ostatní plocha jiná plocha B1 C Jiná práva Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávnění pro - Bez zápisu Povinnost k o Zástavní právo exekutorské pohledávka ve výši 3 000,- Kč s příslušenstvím a náklady exekuce Statutární město Olomouc, Horní Parcela: 6078 Z-3132/ náměstí 583, Olomouc, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Olomouc č.j.:045 EX 975/11-17, Mgr. MUDr. Radan Kuča, ze dne Z-10602/ Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva o Zástavní právo exekutorské pohledávka ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady exekuce GE Money Leasing, s.r.o., Heršpická Parcela: 6078 Z-3132/ /5, Štýřice, Brno, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Jičín č.j.:023 EX 00002/12-030, Mgr. Jaromír Franc, ze dne Z-1714/ Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva o Zástavní právo exekutorské pohledávka ve výši ,00 Kč s příslušenstvím a náklady exekuce Vojenská zdravotní pojišťovna České Parcela: 6078 Z-12995/ republiky, Drahobejlova 1404/4, Libeň, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Praha 9 č.j.085 EX 12126/11-21, JUDr. Milan Suchánek, ze dne Právní moc ke dni Z-12995/ Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva o Zástavní právo soudcovské pohledávka ve výši ,00 Kč s příslušenstvím, návrh na zřízení byl podán dne Okresní správa sociálního Parcela: 6078 Z-10674/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709. strana 1

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6718-390/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6718-390/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6352-24/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6352-24/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1160/47 a 3344; to vše v k. ú. / obec Suchá Loz, okres Uherské Hradiště. Objednatel: Exekutorský

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 467/1 včetně podílu na společných částech domu čp. 467 a cena práv a závad s nemovitostí spojených. Nemovitost se nachází na ul.

Více