Komplexní analýza švýcarského systémového projektu Lokremise St. Gallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní analýza švýcarského systémového projektu Lokremise St. Gallen"

Transkript

1 Komplexní analýza švýcarského systémového projektu Lokremise St. Gallen Přenos dobré praxe, zkušeností a informací v konverzi industriálního dědictví pro kulturní účely mezi Českou republikou a Švýcarskem zpracováno v rámci sub-projektu, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce MgA. Kateřina Melenová, Ing. arch. Anna Sigmundová 10/2013

2 OBSAH 1 Úvod Výměna zkušeností a přenos dobré praxe, příprava 4x4 CF Světovar Filozofie revitalizací brownfields a průmyslových objektů 2 Kulturní centrum Lokremise 2.1 Urbanisticko architektonická analýza objektu Lokalizace v rámci města: Město, sousedství, přístup k Lokremise Historie místa a objektu Zrození myšlenky a vznik kulturního centra v Lokremise Rozbor objektu / dispozice, specifika, památková ochrana 2.2 Analýza konverze Hlavní myšlenka konverze a její naplnění Přístup a inspirace autorů architektonického řešení Dispozice nového řešení Řešení jednotlivých provozů Specifika řešení infrastruktury / technické vybavení objektu / provozní reţimy Analýza realizace: autentická a soudobá architektura 2.3 Provozní analýza Analýza z hlediska kulturního provozu Multifunkční kulturní prostory obecně Lokremise divadelní sály kino výstavní sál Logistika prostorů, komunikační vztahy Provozní a organizační model / uţivatelé Finanční model 3 Zhodnocení konverze - inspirace pro 4x4 CF Světovar Umístění v městské struktuře / výhody a nevýhody / návštěvnost Stavebně technické hledisko Provoz Organizace a financování INSPIRACE PRO Světovar Inspirace pro ČR obecně

3 1 Úvod Výměna zkušeností a přenos dobré praxe, příprava 4x4 CF Světovar Město Plzeň získalo v roce 2010 titul Evropské hlavní město kultury pro rok Mezi stěţejní projekty, popsané v přihlášce do této soutěţe, patřila konverze části bývalého pivovaru Světovar v Plzni na Slovanech. Protoţe se jedná o velmi významnou příleţitost, jak zhodnotit chátrající technickou památku a proměnit ji na multfunkční kulturní centrum 4x4 Cultural Factory, byla přípravě projektu věnována velká pozornost. Jednou z příleţitostí, jak získat zkušenosti a inspirativní příklady úspěšných konverzí, bylo získání grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce. Švýcarsko je zemí, která se revitalizaci průmyslových objektů věnuje programově jiţ mnoho let. Studie se zpracovává z důvodu přenosu dobré praxe, její vyuţití se uplatní při řešení 4x4 Cultural Factory. Metodologie tvorby studie 1/ Sestavení tým řešitelek, konzultantů a oponentky: Hlavní řešitelky: MgA. Kateřina Melenová Ing. arch. Anna Sigmundová Experti & konzultanti: Isa Stürm architekt Helen Bisang architekt Michael Grädel, Rotefabrik Kati Michalk, Lokremise PhDr. Alexandra Brabcová Oponentura: Ing. arch. Daniela Šimková Hlavní řešitelky úkolu: MgA. Kateřina Melenová / *1964/ je absolventka DAMU Praha katedry alternativního a loutkového divadla, oboru reţie a dramaturgie. Byla spoluzakladatelkou profesionálního divadelního souboru Studio dell`arte, který 10 let vedla jak umělecky, tak administrativně jako ředitelka /www.dellarte.cz/. V industriálním objektu bývalých pekáren v Českých Budějovicích zaloţila nezávislý kulturní prostor, který slouţil jako zázemí a prostor pro představení a činnost Studia dell`arte a stal se první nezávislou stagionovou scénu ve městě. V Českých Budějovicích se dále podílela na dvou investičních akcích jako project manager společnosti ING Real Estate Development ČR - na konverzi národní kulturní památky Solný sklad /také jako autorka designu interiéru/

4 a na realizaci kulturního centra Bazilika. Oba dva prostory následně vedla pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Bazilika jako ředitelka do roku Pod jejím vedením společnost dále realizovala přes 50 domácích i mezinárodních projektů, festivalů a významných kulturních akcí /Culture 2000, ROP, INTERREG/. V roce 2009 zaloţila občanské sdruţení Teatrum mundi o.s., které se věnuje regionální kultuře a v roce 2013 firmu Organic development s.r.o. pro konzultace a poradenství v oboru arts managementu, provozu a organizaci kulturních center a konverzi průmyslových objektů na kulturní a komunitní infrastrukturu. Byla členkou Rady pro umění ministra kultury ČR. Od roku 2010 pracovala v přípravném týmu kandidatury EHMK Plzeň Po úspěšném získání titulu pracuje ve vedení projektu jako regionální manaţerka. Ing. arch. Anna Sigmundová / *1984/ je architektka, absolventka FA ČVUT v Praze a ENSA v Grenoblu. Vedle provozování vlastní architektonické praxe je třetím rokem doktorandkou Fakulty architektury ve svém výzkumu se zabývá tématem typologie průmyslových staveb a moţnostmi jejich nového vyuţití. Působí ve Výzkumném Centru Průmyslové Architektury FA ČVUT v Praze, podílí se na přípravě akcí a publikací, které tato organizace produkuje. Jmenovitě to v minulých letech byly studentské workshopy Nové vyuţití Nákladového nádraţí Ţiţkov v roce 2011 a Automatické mlýny Pardubice v roce Oba workshopy byly zakončeny uspořádáním výstavy a vydáním publikace v případě Pardubic je autorka editorkou publikace. Články, týkající se nejen průmyslové architektury, také publikuje v českých časopisech o stavebnictví a architektuře. Vedle sledování domácí scény autorka dlouhodobě sbírá zkušenosti a inspiraci v oblasti renovace průmyslového dědictví také v zahraničí a je patronkou Databáze konverzí, která je postupně zpřístupňována v rámci Industriální topografie ČR. 2/ studijní cesta do Švýcarska 06/2013: konverze, provoz i organizační model Lokremise St. Gallen zkoumány v místě: Osobní návštěva je jediným moţným způsobem, jak získat potřebné informace pro kvalitní kritické zhodnocení projektu a také posoudit, v čem tkví jeho objektivní přednosti, jejichţ popsáním vznikne předpoklad pro předání zkušenosti českému centru Světovar a lidem, kteří na tomto projektu pracují. Je jisté, ţe bez osobního setkání ţivoucím organismem Lokremise - s architekturou centra, ale také s lidmi, kteří byli u jejího vzniku, s lidmi, kteří centrum provozují a spravují a dokonce i s těmi, kteří celému příběhu vzniku centra přihlíţeli z pozice městské správy, by nemohl obrázek o dotčeném domě a jeho ţivotě být úplný. Cesta proběhla ve dnech Je na místě poděkování panu Michaelu Grädelovi z curyšské Rotefabrik, který byl při

5 návštěvě v St. Gallen ochotným průvodcem a zprostředkoval nám celou řadu přínosných setkání. Hlavním aktérem prvního dne byla slečna Kati Michalk, umělecká ředitelka centra jako osoba nejpovolanější - vysvětlila způsob, jakým způsobem centrum funguje po provozní stránce, jak je financováno a rozhovořila se o jeho vzniku. Další setkání, tentokrát s architektkou z odporu městského plánování Helen Bisang, se týkalo celého území brownfieldu severní části nádraţí. Kromě zevrubného vysvětlení situace rozvoje tohoto území byla poskytnuta celá řada materiálů v čele s dokumentací urbanistických soutěţí, které zde za posledních 20 let probíhali. Hlavním setkáním dalšího dne byl rozhovor a tour po Lokremise s architektkou Isou Stürm, autorkou návrhu adaptace, z atelieru Stürm Wolf. Setkání s touto ţenou bylo velice pozitivní především, protoţe bylo zcela zřejmé, s jakým entuziasmem byl projekt celou dobu připravován a veden je nabíledni, ţe dobrý výsledek je úzce spjat se způsobem přístupu po dobu příprav projektu a jeho provádění a v případě Lokremise v St. Gallen byly všechny okolnosti nakloněny pozitivnímu konci. S dalšími osobami, jako například vedoucími jednotlivých uměleckých organizací - pronajímatelů Lokremise, nebo s příslušnými úředníky kantonu, zodpovědnými za přípravu referenda a vůbec uskutečnění celého záměru, jsme se bohuţel nesetkaly osobně, ale bylo nám při rozhovorech poskytnuto mnoho informací, týkajících se Lokremise, jeho příběhu a provozu ze všech stran. Během pobytu bylo nafoceno mnoţství fotografií, které jsou částečně pouţity v této analýze. Filozofie revitalizací brownfields a průmyslových objektů Úspěšná realizace projektu Lokremiese v St.Gallen i připravovaná konverze Světovaru v Plzni se odehrává době, kdy v západní Evropě dochází k rozsáhlé přeměně původně industriální společnosti ve společnost kreativity a inovací. Celé rozsáhlé oblasti Evropy, které měly výrazně průmyslový charakter /Švýcarsko, německé Porýní a Porúří Vestfálsko nebo tzv. Velký region na pomezí čtyř zemí, a to Německa, Francie, frankofonní Belgie a Lucemburska /, se proměňují v území, jimţ dominují odvětví orientovaná na technologie, kulturu a znalostní společnost. Zelená kniha EU Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví - konstatuje, ţe novým faktorem konkurenceschopnosti je nyní schopnost vytvářet sociální zkušenosti a sociální sítě. K tomu je nezbytné, aby nová podnikatelská struktura podporovala kreativitu a inovace. Jednou z hlavních podmínek tohoto procesu je vytvoření infrastruktury, která v mnoha případech vyrůstá z opuštěných a nefunkčních průmyslových objektů. Nový ţivot těchto areálů se rodí na půdorysu průmyslové historie Evropy a symbolicky tvoří most k její budoucnosti. Stejně jako v celé Evropě, byla celá řada průmyslových budov transformována pro

6 účely kulturních center i ve Švýcarsku. Kromě citlivého architektonického přístupu, respektujícího maximálně původní genius loci, vynutila si hledání nových forem také organizace provozu. Nezbytnost revitalizovat průmyslové památky, prohlášené za společné evropské industriální dědictví, a zároveň najít nový účel jejich vyuţití vedla k vzniku nové formy organizace pro 21. století. Rozsáhlé objekty nemůţe rentabilně vyuţívat jediná kulturní instituce nebo nájemce. Zkušenosti dospěly k tomu, ţe vzniká nová organizační struktura zaloţená na spolupráci více autonomních uţivatelů a synergiích jejich činností. Ve zkoumaném případu Lokremise je vidět tento model v praxi. 2 Kulturní centrum Lokremise 2.1 Urbanisticko architektonická analýza objektu Lokalizace v rámci města: Město, sousedství, přístup k Lokremise St. Gallen, město o 75 tisíci obyvatelích, se nachází při švýcarsko rakouských hranicích a je metropolí kantonu stejného jména. Leţí v krajině kopců zvedajících se od Bodamského jezera směrem k Alpám. St. Gallen vzniklo v údolí při říčce Steinach. Tok řeky, která se vlévá do Bodamského jezera, teče od západu k východu a je ve městě sotva znatelná. Údolí, které vytvořila, má velmi příkré stěny město se v minulosti rozvíjelo především podélně. Jiţní svah údolí patřil od počátku osídlení bohatším stavbám, na severním svahu byla zástavba vzácnější, při pozdějším rozvoji se zde usadil průmysl a bydlení pro méně majetnou pracující třídu. Osou údolí prochází komunikace, na níţ jsou navlečeny městské čtvrti a posléze příměstské části či okolní vsi, vše spojeno v jednu aglomeraci. Centrum St.Gallen je poloţeno lehce mimo tuto osu, v místě, kde se údolí jemně otevírá a rozšiřuje. Kompaktní staré město tvoří křivolaké ulice nepravidelného charakteru, dominantou je benediktínský klášter Sv. Havla, zaloţený v 7. století, s jednou z nejbohatších středověkých knihoven a stejnojmennou katedrálou.

7 Podélně městem prochází také železnice, hlavní městské nádraží je situováno na severozápadním okraji centra. Bývalé železniční depo kruhového charakteru Lokremise sloužilo od počátku 19. století právě tomuto nádraží, je na něj však napojeno ze zadní - severní strany, na opačné straně od centra. Svému účelu depo sloužilo do 80. let.

8 Severozápadní lokalita za nádraţím (Areal HB Nordwest) byla v té době zanedbaným koutem, díky příznivé vzdálenosti do centra však plným potenciálu. Území, částečně ve vlastnictví kantonu a soukromých subjektů, především však Švýcarských drah (SBB Swiss Bundesbahnen), bylo od 90. let předmětem ţivého plánování městského rozvoje. Po opuštění od nevhodného záměru umístění distribučního centra Švýcarské pošty (PTT) 1 pro širší region východního Švýcarska (ideová soutěţ 1988), proběhla soutěţ o regulaci v roce Ani její výsledky nebyly realizovány všechny tři oceněné návrhy vytvářeli novou regulaci masivních bloků, ani v jednom z návrhů budova původního depa nebyla zachována. V roce 1997 pak došlo k dohodě všech majitelů území o plánu rozvoje a další plánování probíhalo jiţ v Úřadu plánování města St. Gallen, pod zadáním a kontrolou kantonu. V té době byl také areál depa prohlášen kulturní památkou. Výsledkem této práce byl v roce 2000 sestavený provizorní plán asanace území, který jiţ počítal s novou funkcí pro rekonstruované depo Lokremise a vytyčil další cíle v území v čele s vystavěním nové budovy Fachhochschule (projekt 2002, realizace 2012). Konečnou podobu předeslal regulační plán území z roku 2007 (Überbauungsplan Hauptbahnhof Nordwest), práce na stavbě školy započaly v témţe roce. 1 Ideová soutěţ: Ideenwettbewerb 05/1988, Banhof St. Gallen - nordwest, zdroj: Stadtplanungsamts der Stadt St.Gallen 2 Soutěţ o regulaci: Testplanung 04/1997, Areal Nordwechlist, Entwicklungsplan, zdroj: Stadtplanungsamts der Stadt St.Gallen

9 Dnes je lokalita v pokročilém stadiu postupné přeměny - částečné odstranění liniové bariery dráhy vytvořením komfortního podchodu zajistilo propojení s centrem a pomohlo ucelení struktury této části města. Začlenění nových důleţitých funkcí pak vnáší nový ţivot do neutěšeného brownfieldu - v bezprostřední blízkosti kulturního centra Lokremise vzniklo po roce 2000 několik administrativních budov pod názvem Geschäftshaus St. Leonhard. Tvořícím celý blok mezi ulicemi St. Leonhard Strasse a Grüberstrasse, při severní hranici jejich pozemku vznikla nová pěší cesta, čímţ se zvýšila prostupnost území. Objektem s nejasným osudem je vila Wiesenthal, severozápadně od Lokremise. Tovární vila z konce 19. století je dnes nevyuţitá a na srázu hodnotný pozemek se tlačí komerční aktivity. Situaci v území pak zcela změnilo dokončení nová budovy Univerzity HSG - Fachhochschule St. Gallen. Výšková budova Vyšší odborné školy působí jako dominanta a nemá prakticky v celém centru konkurenci. Přilehlý parter je v současnosti stále nedokončený, záměrem však je napojit shromaţdiště před budovou školy na cyklostezku a maximálně zvýšit prostupnost území. Areál Lokremise, vzdálené asi 50 metrů od tohoto nového náměstí, přiléhá z jihu těsně k funkčnímu kolejišti. Při cestě k němu ulicí Lagerstrasse musíme minout poměrně kapacitní parkoviště, za přízemní budovou depa pak oko zachytí výrazná tříbarevná fasáda nové administrativní budovy Geschäftshaus St. Leonhard a vlevo pak tyčící se věţ kostela Svatého Leonharda. V tomto poměrně výrazném okolí je kulturní centrum jakoby neviditelné nízká stavba z části utopená pod hranou terénu se z pohledu chodce ztrácí. (Naopak velmi jednoduše lze objekt nalézt v mapě pro jeho specifický tvar.) Dá se však říci, ţe tento efekt je záměrem. Parter objektu i depo samotné jsou z exteriéru ponechány ve stavu co nejvíce se blíţícímu době jeho aktivního vyuţití ţeleznicí.

10 Jakoby si nikdo nedělal starost s přílišným pucováním okolí budovy autoři se nebojí přiznat, ţe jsme stále na zanádraţní periferii, nechávají objekt zarostlý polodivokými rostlinami, plac mezi parkovištěm a terasou je jen udupaná zemina. Jako sklady jsou uţívány průmyslové kontejnery, bez ladu a skladu stojící před budovou. K hlavní změně tak jako tak došlo uvnitř budovy. Avšak, nutno říci, ţe fasáda stavby je velice pečlivě, téměř restaurátorsky opravena, pouze je tak učiněno způsobem prostým senzace. V severním rohu se na kulturní komplex nesměle upozorňuje vodárna - Wasserturm, součástí areálu je také u dráhy stojící, ač třípatrový, ne zrovna nápadný Badhaus. Před Lokremise pak jako poutač působí ohromná písmena, oznamující, jaká kulturní aktivita zde zrovna dlouhodobě probíhá také ta jsou zcela prostá, bílá, jakoby zhmotnělá informace na sebe vzala tu nejtriviálnější formu, aby nerušila existující atmosféru...

11 Historie místa a objektu Lokomotivní depo Lokremise je symbolem vzestupu celého regionu východního Švýcarska. K němu došlo vlivem rozrůstajícího se textilního, později zejména výšivkářského průmyslu. Díky němu město získalo na přelomu 19. a 20. století na váţnosti a postupně bohatlo a mohlo si tak najímat nejlepší odborníky na výstavbu vil, obchodních domů, ale také účelových staveb. První lokomotiva vyjela z ţelezniční stanice v St. Gallen Na rozhodnutí postavit na západní straně starého města ţelezniční nádraţí navazovala postupná výstavba nové čtvrti s přísným pravoúhlým rastrem ulic. Tato oblast nazývaná později Neustadt (Nové Město) vyvolala strukturální změny a stala se vyhledávanou adresou administrativních institucí (kanceláře, banky, pojišťovny, právní firmy, architektonická studia aj.) V letech bylo na severozápad od novobarokní nádraţní budovy postaveno Spojenými švýcarskými dráhami lokomotivní depo, jako největší kruhová stavba tohoto typu ve Švýcarsku (dodnes). Slouţila zprvu k údrţbě a uskladnění parních lokomotiv a to aţ do 40. let 20. století. Poté byly parní lokomotivy nahrazeny elektrickými, jeţ zde byly garáţovány aţ do 80. let 20. století. Plány depa pocházejí od stavebního inţenýra Königa, fasády pak od Karla Mosera a Heinricha Ditschera. Práce byly svěřeny pouze vysoce specializovaným podnikům. První návrhy pocházejí z roku 1897, poté následovalo další plánování. V roce 1900 musela být v provozu minimálně jedna část depa, protoţe jiţ v roce 1903 se objevily stíţnosti na šíření kouře do okolí. Tento problém byl řešen prostřednictvím dvou dnes jiţ neexistujících komínů. Z roku 1902 pochází také badhaus, neboli lázeňský domek, určený pro ţelezniční

12 zaměstnance. Kromě bytů zde byly hygienické prostory slouţící zaměstnancům k očistě po celodenní práci. V roce 1906 byla přistavěna betonová vodárenská věţ dle návrhu Roberta Maillarda, která slouţila pro zásobování parních lokomotiv vodou, a rovněţ coby poţární nádrţ. Toto zpoţdění vůči výstavbě samotného depa bylo zapříčiněno rozdílností názorů ohledně výsledné podoby věţe. Po výstavbě ţelezniční trati Bodensee - Toggenburg ( ) jiţ stávající prostory nepostačovaly a tak byl objekt rozšířen z šestnácti lokomotivních stanovišť na dvacet jedna. Právě toto rozšíření je patrné i v půdorysu stavby, neboť má nová část o 3 m větší rozpon. Mezitím se měnilo i okolí Lokremise, růst však probíhal spíše na jiţní straně kolejí, směrem k centru. Na základě soutěţe byl realizován na západní straně vedle staré nádraţní budovy novobarokní projekt hlavního nádraţí ( ), později hlavní pošty ( ) a menší nádraţí ( ). Architektem byl Alexandr von Senger. V případě stavby hlavní pošty je výrazná zejména věţ od architektů Pflegharta a Heafeliho z Curychu. Depo bylo v provozu do konce 80. let, poté lokalita chátrala a tvořila mrtvý uzel při centru města. Jak jiţ bylo popsáno, po opuštění od původního záměru vybudovat zde regionální distribuční centrum a několika etapách městských plánů došlo ke změně charakteru území teprve po rozhodnutí kantonální vlády vystavět zde vysokou školu pro aplikované vědy FHS ST. Gallen (momentálně jiţ v provozu). Dalším a důleţitým stimulem pro revitalizaci této čtvrti byla ze strany kantonu právě podpora projektu kulturního centra Lokomotivní depo v září Zrození myšlenky a vznik kulturního centra v Lokremise První kulturní intervence do budovy depa proběhla jiţ v roce 1999 a nešlo o událost jen tak ledajakou. Nevyuţité prostory depa Lokremise se dostaly do hledáčku

13 světově známé galerie Hauser & Wirth, sídlící v Curychu, které zde zřídilo po dohodě s majitelem (stále SBB) galerii moderního umění (sběratelka Ursula Hauser pochází právě ze St. Gallen). Po pět sezón zde probíhaly mezinárodní výstavy současných umělců, ale reţim byl velmi náročný. Provoz mohl fungovat pouze v letních měsících, v zimě byly v neupravené budově pochopitelně neúnosné podmínky. Zvýšená vlhkost a proměnlivost vnitřního klimatu navíc pro umělecká díla znamenala neúnosné nebezpečí a galeristé se tedy po pěti letech rozhodli svou činnost ukončit. Semínko zájmu bylo však jiţ zaseto Lokremise se stalo v kulturním světě pojmem, místní si zvykli, ţe se tu něco děje a kanton St. Gallen se naštěstí rozhodl této příznivé konstelace vyuţít. V roce 2004 se tedy začíná rodit idea vytvoření interdisciplinárního kulturního centra, provozovaného kantonem St. Gallen (za tento záměr se zasadili především Catherine Liban za město St. Gallen a Hans Schmidt z Kulturního odboru Správy kantonu St. Gallen). Lokremise bylo však stále ve vlastnictví SBB k tomu, aby mohly být uvolněny prostředky na jeho odkoupení a posléze na provedení rekonstrukce, museli dát občané svolení v referendu. Příprava referenda a především sestavování konceptu fungování centra zabralo tři roky. Mezitím však Lokremise nespalo jiţ v této době zde probíhaly v provizorních podmínkách s velkým úspěchem rozličné umělecké aktivity. Tato skutečnost zajisté pomohla tomu, aby si lidé na ideu kulturního centra v bývalém depu zvykli a aby si jeho jedinečnou atmosféru zamilovali. Sestavení projektu pro referendum se účastnili také budoucí pronajímatelé budovy. Theater St. Gallen - hlavní městská divadelní scéna - deklarovala potřebu dalšího, více experimentálního prostoru na městě léta a byla při jednáních od samého počátku. Kinok, nezávislá organizace fandů kinematografie fungovala do té doby spíše provizorně na různých místech ve městě, projekce byly spontánní a nepravidelné. Posledním uměleckým zástupcem se stal Kunstmuseum St. Gallen, se záměrem instalovat v nové výstavní síni mladé současné umělce. Čtveřici obyvatel depa doplnil provozovatel budoucího baru.

14 Architektonická soutěţ o návrh proběhla v roce Jejím vítězem se stalo architektonické studio Isy Stürm a Urse Wolfa. Vítězný projekt přesvědčil silným konceptem pod jednou střechou v rozlehlém prostoru depa byly instalovány tři buňky, nenásilně dělící půdu pro čtyři pronajímatele. Společný prostor mezi buňkami pak měl být sdílen dle momentálních potřeb a příleţitostí. Síla konceptu se projevila při rozpracovávání studie budoucí nájemci se stali aktéry procesu navrhování a dali jednotlivým buňkám tvář. Z původně bílých forem se tak staly osobité, barevně i charakterem odlišené prvky, které tak mohly být přesně přizpůsobeny budoucím potřebám a získaly tak silnou šanci stát se pravým domovem pro své uţivatele. Celý projekt byl sestaven na sklonku roku 2007 a to včetně rozpočtu 5 milionů CHF pro koupi a 17 milionů CHF pro rekonstrukci. V roce 2008 proběhlo referendum, kterého se mohli účastnit všichni obyvatelé kantonu St. Gallen - s výsledkem 57,9 % pro ano. Rekonstrukce mohla začít hned v následujícím roce. Dokončené kulturní centrum Lokremise bylo otevřeno dle plánu v září Rozbor objektu / dispozice, specifika, památková ochrana Celý komplex Lokremise sestává z několika objektů. Jedná se o vodárenskou věţ, obytný dům s lázněmi tzv. Badhaus a samozřejmě kruhovou budovu ţelezničního depa (původně komplex zahrnoval také dva vysoké komíny a stavědlo). 3 Právě 3 Ţelezniční depo je objekt situovaný poblíţ ţelezničního nádraţí. Slouţí k údrţbě a deponaci hnacích vozidel dráhy (lokomotiv) v čase mezi jejich uţíváním. Kaţdé depo je vybaveno kolejemi a

15 posledně zmíněná rotunda" tvoří ústřední motiv celého projektu. Kruhový půdorys, charakteristický pro tento typ dráţních objektů, do značné míry vymezuje jedinečnost místa. Jak jiţ bylo zmíněno, rondel vznikl dle návrhu inţenýra Königa ze Spojených Švýcarských drah za přispění architekta Karla Mosera. Jedná se v podstatě o kruhovou halu s největším půdorysným průměrem 83m a příčným rozponem 18, 21 a 23m. Jelikoţ se jedná o největší zachovanou kruhovou stavbu tohoto typu ve Švýcarsku, je objekt památkově chráněn od roku 1997 a dostal se tak do hledáčku společnosti Heimatschutz chránící švýcarské architektonické dědictví. Nosný systém je tvořen ţelezobetonovým skeletem s vyzdívaným vnějším pláštěm. Sloupy umístěné v podélné ose stavby, nesou průvlak kopírující zakřivení vnějších stěn. Jejich vzájemná rozteč se pohybuje kolem 6m. Na průvlak jsou pak přímě nasazeny paprskovitě se rozbíhající štíhlé nosníky. Nosníky mají v nejširším bodě u fasády osovou vzdálenost 4,8m. Stropní pole těchto monolitických betonových ţeber jsou vyplněna deskou o síle 8cm, jejíţ kontinuita je prolomena pouze střešními světlíky obdélníkového půdorysu. Světlíky jsou v polích radiálně směrované. Podlahová deska je rovněţ betonová a byla vylita přímo na zeminové podloţí. Na fasádě zděné z pálených cihel jsou patrny náznaky secesních motivů. Propracovanost detailů klempířských prvků oken i vrat, stejně jako pojetí fasády, jsou patrně dílem samotného Karla Mosera. Okenní otvory sestávají z tabulkového skla obdélníkového a čtvercového tvaru. Celkový rozměr oken je cca 4 x 2m. Nad hlavním otvorem je konstrukčně vyčleněn ještě jeden drobný vodorovný pás zasklení v šíři spodního okna. Dvoukřídlá vrata z třicátých let jsou stále ve skvělém stavu a po citlivě řešeném zateplení stále funkční. V průběhu ţivota stavby byly mnohé detaily rekonstruovány a upraveny. Mimo jiné i ţelezné rámy okenních tabulí a světlíků. Při poslední totální rekonstrukci byly tyto znaky, poukazující na vývoj ţivota budovy, pokud moţno zachyceny a ponechány ve své výmluvnosti na odiv. zařízeními pro přesun vozidel mezi kolejemi (výhybkami, přesuvnami, točnami) a zastřešenou budovou pro údrţbu vozidel. Další zařízení závisí na typu hnacích vozidel (parní, motorová, elektrická).

16 Zdroj: Kniha Lokremise St. Gallen Sanierung 2010; Baudepartement des Kantons St.Gallen, Hochbauamt; September 2011; ISBN

17 2.2 Analýza konverze Hlavní myšlenka konverze a její naplnění Všechny kultury pod jednu střechu. Mottem konverze depa Lokremise je idea vytvoření multiţánrového kulturního centra, sloţeného z různých provozů s různými poţadavky. Pro záměr byl charakteristický jeho vznik rozhodnutím shora místo postupného ţivelného zabydlování tak byla budova depa pojata jako tabula rasa byl objekt, byl program. Díky tomu mohl vzniknout silný koncept, podpořený v dalších fázích pečlivou specifikací poţadavků budoucích obyvatel - jednotlivých provozů. Tato koncepce kladla důraz na poskytnutí těch nejlepších prostor pro jednotlivá kulturní dění, a přitom plnohodnotnou existenci centrálního / plynoucího prostoru, který zastřešuje a spojuje vše dohromady. Kaţdý z kulturních obyvatel nově osídleného depa dostal svou buňku, která zajišťuje jeho ţivotní funkce a poskytuje mu útočiště, a poté byla kaţdému provozu podle jeho potřeb vyčleněna část otevřeného prostoru - open space. Prostory o různých kvalitách a charakterech tak plynule navazují jeden na druhý. Divadelní a výstavní sál, vyţadující vlastní intimní prostor, si ukrojily krajní části budovy pro sebe, naopak kino či bar spíše vyhřezávají do sdíleného centra budovy. Buňky uvnitř Lokremise jsou doplněny dvěma jednotkami externími Badhausem, který poskytuje provozní zázemí a kanceláře pronajímatelům, a také nabízí byty pro umělce s rezidenčním programem a Wasserturm svébytný výstavní prostor ve vodárenské věţi, situované při vchodu do budovy. Důleţitým aspektem konceptu je také snaha o maximální propojení interiéru s kruhovým dvorem depa - bývalou točnou pro lokomotivy, v různých rovinách a stupních intenzity. Snaha o citlivý přístup k původním prvkům, jejich uplatnění v nových rolích a zachování autentického ducha stavby je pro projekt citlivě pojaté konverze v podstatě samozřejmostí. Přístup a inspirace autorů architektonického řešení Autoři projektu Isa Stürm a Urs Wolf k jeho vývoji přistupovali s pokorou a nadšením, hodným tohoto výjimečného zadání. Během sbírání inspirace jim byl velkým zdrojem slavný Fun Palace Cedrica Price 4 a především kulturní centrum Palais de Tokyo / Site de création contemporaine, vzniklé ve východním křídle výstavní budovy z počátku 20. století po intervenci francouzského ministerstva 4 Cedric Price, britský architekt, pedagog, teoretik a vizionář, proţil vrchol své kariery v 60. letech. Je povaţován za duchovního spřízněnce členů Archigramu. Projekt Fun Palace, který sestavil s divadelní reţisérkou Joan Littlewood, nebyl nikdy realizován, ale stal se mocným inspiračním zdrojem - jeho volné pojetí prostoru a industriální logika mezi jinými znatelně ovlivnila Renza Piana a jeho Centre George Pompidou v Paříţi.

18 kultury po roce Utopický Fun Palace vtiskl tvůrcům myšlenku, ţe nic není nemoţné, a také ukotvil dnes jiţ zaběhlý přístup k nekašírované industriální estetice, kdy se tvůrci nestydí ukázat funkční střeva budovy a poskládat provozy vedle sebe především dle jejich technických vlastností. Z paříţského projektu pak bylo kromě pozitivní energie převzato mnoho osvědčených technických řešení. Tyto inspirační zdroje a vývoj projektu, který se rodil za interakce s budoucími uţivateli, pomohly definovat základní princip: Ponechme maximum autentického, zachraňme kaţdý detail, který je moţno zachránit zachyťme ducha budovy a doplňme ji moderními technologiemi a chytrými technickými řešeními té nejlepší kvality tak, aby její provoz běţel jako na drátkách a aby ji umělci mohli pouţívat jako do dokonalosti vybroušený nástroj. 5 Palais de Tokyo, postavený na břehu Seiny v roce 1932 jako stánek moderní kultury, působil jako výstavní síň po celé 20. století. Od sklonku milenia je zde v provozu interdisciplinární centrum soudobého umění. Ačkoli nejde o industriální objekt, technické řešení provozu jeho rozlehlých prostor vyţadovalo zákroky, jakých lze s úspěchem vyuţít také při konverzi průmyslových objektů na kulturní.

19

20 Koncept byl upřesňován během dalších projekčních prací také v souvislosti s technickým řešením. Celá fáze navrhování byla aţ nadstandardně detailní některá technická řešení jsou v podstatě prototypy, design většiny prvků pak prošel mnoha fázemi, neţ byly vybrány finální varianty. Mimo jiné byl při procesu navrhování vypracován obrovský model o průměru 3 m, kde byly do detailu vytvořeny vnitřní prostory včetně autentických materiálů. Makro fotografie, které vznikly při simulaci světelných podmínek v prostorech se aţ znepokojivě přibliţují výsledné architektuře centra. Dispozice nového řešení

21 Do budovy překvapivě nevstupujeme z jejího středu ve vnitřku dvora - písmena C, ale naopak asi v jedné třetině jeho obvodu, v místě odskočení novější přístavby. Ke vstupu od ulice scházíme po poměrně nepohodlných schodech dolů (bezbariérový přístup je řešen ze dvora). Vstup je tím pádem utopený, bohuţel zde poněkud chybí adekvátní předprostor je to způsobeno tím, ţe terénní řešení neposkytuje dostatečný prostor kolem budovy. Po vstupu do budovy nastává menší problém s orientací. Za vstupem chybí univerzální recepce, směr vstupu je do galerie, (její recepce je tedy zaměňována za univerzální), přitom větší část budovy (3 ze 4 provozů) jsou orientovány proti směru vstupujícího. Brzy se však zorientujeme centrální prostor, vzniklý mezi dvěma moduly kina a technického zázemí, upoutá naši pozornost. Jeho hlavním lákadlem je kavárna a restaurace, ale odehrává se tu také všeobecné hemţení, které ke kulturnímu centru patří. Díky důvtipnému řešení předsazené prosklené fasády je tento prostor velice světlý, velkorysé rozměry paprskovitých prostor pro někdejší údrţbu lokomotiv zde plně vyznívají. Otvíravá skleněná stěna nejen osvětluje a zvětšuje vnitřní prostor a jeho propojení s exteriérem, ale také dovoluje průhledy do koncových částí a v neposlední řadě poskytuje univerzální prostor pro konání recepcí, rautů apod. V centrálním sdíleném prostoru můţeme vnímat rytmus Lokremise jednotlivé kulturní aktivity se překrývají, střídají, kaţdá ţije jiným rytmem, rychlostí a ţiví ji jiný počet lidí v jiném čase... Funkce depa se vyznačovala centrální dispozicí. Vše se točilo kolem točny, která nasměrovala lokomotivy do paprsků jejich domovů, kde jim byl poskytnut nezbytný servis. Paprskovité kóje však nebyly děleny a Lokremise tedy bylo jediným plynoucím prostorem, po obrysu kruhu. Vrchní osvětlení rozměrnými světlíky tento dojem umocňovalo. Dnes se centrální dispozice funkčně mění na podélnou buňky, uţívané jako nástroje pro jednotlivé kulturní odvětví, způsobují řazení prostorů za sebe. Přesto, díky jejich odpoutanosti od fasád a stropu budovy, stále vnímáme pocit plynutí prostoru ţádná z částí není klasicky dělena příčkami. Dispozice má také výhodu kontinuálního zásobování - kaţdý ze současných provozů můţe být samostatně obslouţen z exteriéru, nedochází tedy k rušivému kříţení, či obtíţnému mísení obsluhy objektu a pohybu návštěvníků. Ve dvoře (a externím středu ) budovy je na místě bývalé točny vytvořena

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015 NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015 Pronajímatel: Plzeň 2015, zapsaný ústav, Pražská 19, 301 00 PLZEŇ, IČO: 29109124 Adresa nabízených prostor: DEPO2015, Presslova 14, 301 00 PLZEŇ Plzeň 2015, zapsaný

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

PREZENTACE PROJEKTU Duben 2012 VILY CHUCHLE. www.reflecta.cz

PREZENTACE PROJEKTU Duben 2012 VILY CHUCHLE. www.reflecta.cz PREZENTACE PROJEKTU Duben 2012 VILY CHUCHLE LOKACE PROJEKTU SE ZÁKRESEM ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Atraktivní lokalita nacházející se v severovýchodním svahu v rozvojovém rezidenčním území Prahy Velké Chuchle nabízí

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

O B E C N Í D Ů M V R A C O V

O B E C N Í D Ů M V R A C O V OBECNÍ DŮM VRACOV architektonická studie záměru výstavby multifunkčního obecního domu 10/2016 investor: MĚSTO VRACOV autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Město Vracov se dlouhodobě a koncepčně zabývá

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY. re:

PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY. re: PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY re: OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 02 ŠIRŠÍ SITUACE 04 STÁVAJÍCÍ SITUACE 06 NAVRHOVANÁ SITUACE 07 PARTER 08 PŮDORYS 09 POHLEDY 10 ŘEZY 11 ZÁKRESY DO FOTOGRAFIE

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

1:5000. kterém se lázeňský soubor rozkládá.

1:5000. kterém se lázeňský soubor rozkládá. Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město s termálním pramenem

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 JAKO FILMOVÉ LOKACE NADPIS PREZENTACE

NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 JAKO FILMOVÉ LOKACE NADPIS PREZENTACE NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 NADPIS JAKO FILMOVÉ LOKACE PREZENTACE DEPO2015 VE VZTAHU K PLZNI A OKOLÍ KREATIVNÍ ZÓNA DEPO2015 industriální zóna DEPO2015 je bývalé depo dopravních podniků. Zachována je původní

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

Urbanistické řešení Řešená knihovna se nachází v oblasti Na Marku, jejíž historie spadá k začátkům osídlení Přerova. Urbanistický prostor zde v

Urbanistické řešení Řešená knihovna se nachází v oblasti Na Marku, jejíž historie spadá k začátkům osídlení Přerova. Urbanistický prostor zde v Průvodní zpráva Urbanistické řešení Řešená knihovna se nachází v oblasti Na Marku, jejíž historie spadá k začátkům osídlení Přerova. Urbanistický prostor zde v průběhu let doznal značných změn, které daly

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti 1863 m 2 / 2838 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 913 m 2 ] POSCHODÍ 3np ALT [celková plocha 910 m 2 ] POSCHODÍ 2np [celková plocha 950/1015 m 2 ] 2-podl verz 3-podl verz 6 900 000 Kč 4 240 000 Kč 2-podl verz/3-podl

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Kaplička na Uhelné Podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Pro Městský úřad v Hrádku nad Nisou Z pověření Osadního výboru Uhelná Vypracoval Daniel Gabryš Uhelná 44 Str. 1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006 JUNIOR 630 ilustrační obrázek 3 830 000 Kč 2 100 000 Kč 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 720 m 38 dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení malá možnost osazení objektu na menší stavební parcely

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Prémiová posuvná okna nejvyšší kvality

Prémiová posuvná okna nejvyšší kvality The window. Prémiová posuvná okna nejvyšší kvality Nejvzácnější obrazy 1 Není to okno, na které je kladen důraz, centrem dění se stává výhled. Vytváříme působivá průčelí z elementů širokých nebo vysokých

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT PROSTOR PRO VÁŠ EVENT CO JE DEPO2015 Bývalé depo dopravních podniků a nyní místo pro rozvoj tzv. kreativních průmyslů (grafika, design, móda, 3D tisk, řemeslo, film ) Inovativní prostor, který propojuje

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo foto foto .0 +6,80 nástřešní studovna s terasou pro venkovní posezení s výhledem na město TERASA 6.80 m².0.0 TERASA 78.07 m² 0 MÍST 8. m².0 SÁL.0 +7,970.08.07 KNIHOVNA 8 MÍST.0 BADATELSKÁ KNIHOVNA 0.8

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012 19. 10. 2012 Novostavba školky ve Svojeticích Zadání Zadáním projektu nové školky byly 2 klasické třídy pro 25 dětí a jedna menší pro cca 12 dětí. Součástí návrhu je universální sál pro děti a další společenské

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ. Nová menza ČVUT

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ. Nová menza ČVUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ Nová menza ČVUT ATELIÉR CÍSLER & OTH 2014/2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTORSKÁ ZPRÁVA KONZULTANTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE Udolím řeky Pradlenky klikatá cesta se vine, strom za stromem jako každá ubíhá, přec něco je na ní jiné. V zákrutách svých daleké pohledy na vinice, na údolí malebné, Horní

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains Průvodní zpráva Termální lázně, Yverdon les Bains Urbanistické souvislosti Areál lázní se nachází v západním Švýcarsku ve městě Yverdon les Bains, jež se rozprostírá kolem jižního břehu Neuchatelského

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE 25let NA TRHU heroal W 65 T Izolovaný okenní hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem T Stavební hloubka: 65 mm T Max. tloušťka skla/výplně v křídle 58 mm, v rámu 48 mm T Tepelná

Více