Komplexní analýza švýcarského systémového projektu Lokremise St. Gallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní analýza švýcarského systémového projektu Lokremise St. Gallen"

Transkript

1 Komplexní analýza švýcarského systémového projektu Lokremise St. Gallen Přenos dobré praxe, zkušeností a informací v konverzi industriálního dědictví pro kulturní účely mezi Českou republikou a Švýcarskem zpracováno v rámci sub-projektu, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce MgA. Kateřina Melenová, Ing. arch. Anna Sigmundová 10/2013

2 OBSAH 1 Úvod Výměna zkušeností a přenos dobré praxe, příprava 4x4 CF Světovar Filozofie revitalizací brownfields a průmyslových objektů 2 Kulturní centrum Lokremise 2.1 Urbanisticko architektonická analýza objektu Lokalizace v rámci města: Město, sousedství, přístup k Lokremise Historie místa a objektu Zrození myšlenky a vznik kulturního centra v Lokremise Rozbor objektu / dispozice, specifika, památková ochrana 2.2 Analýza konverze Hlavní myšlenka konverze a její naplnění Přístup a inspirace autorů architektonického řešení Dispozice nového řešení Řešení jednotlivých provozů Specifika řešení infrastruktury / technické vybavení objektu / provozní reţimy Analýza realizace: autentická a soudobá architektura 2.3 Provozní analýza Analýza z hlediska kulturního provozu Multifunkční kulturní prostory obecně Lokremise divadelní sály kino výstavní sál Logistika prostorů, komunikační vztahy Provozní a organizační model / uţivatelé Finanční model 3 Zhodnocení konverze - inspirace pro 4x4 CF Světovar Umístění v městské struktuře / výhody a nevýhody / návštěvnost Stavebně technické hledisko Provoz Organizace a financování INSPIRACE PRO Světovar Inspirace pro ČR obecně

3 1 Úvod Výměna zkušeností a přenos dobré praxe, příprava 4x4 CF Světovar Město Plzeň získalo v roce 2010 titul Evropské hlavní město kultury pro rok Mezi stěţejní projekty, popsané v přihlášce do této soutěţe, patřila konverze části bývalého pivovaru Světovar v Plzni na Slovanech. Protoţe se jedná o velmi významnou příleţitost, jak zhodnotit chátrající technickou památku a proměnit ji na multfunkční kulturní centrum 4x4 Cultural Factory, byla přípravě projektu věnována velká pozornost. Jednou z příleţitostí, jak získat zkušenosti a inspirativní příklady úspěšných konverzí, bylo získání grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce. Švýcarsko je zemí, která se revitalizaci průmyslových objektů věnuje programově jiţ mnoho let. Studie se zpracovává z důvodu přenosu dobré praxe, její vyuţití se uplatní při řešení 4x4 Cultural Factory. Metodologie tvorby studie 1/ Sestavení tým řešitelek, konzultantů a oponentky: Hlavní řešitelky: MgA. Kateřina Melenová Ing. arch. Anna Sigmundová Experti & konzultanti: Isa Stürm architekt Helen Bisang architekt Michael Grädel, Rotefabrik Kati Michalk, Lokremise PhDr. Alexandra Brabcová Oponentura: Ing. arch. Daniela Šimková Hlavní řešitelky úkolu: MgA. Kateřina Melenová / *1964/ je absolventka DAMU Praha katedry alternativního a loutkového divadla, oboru reţie a dramaturgie. Byla spoluzakladatelkou profesionálního divadelního souboru Studio dell`arte, který 10 let vedla jak umělecky, tak administrativně jako ředitelka /www.dellarte.cz/. V industriálním objektu bývalých pekáren v Českých Budějovicích zaloţila nezávislý kulturní prostor, který slouţil jako zázemí a prostor pro představení a činnost Studia dell`arte a stal se první nezávislou stagionovou scénu ve městě. V Českých Budějovicích se dále podílela na dvou investičních akcích jako project manager společnosti ING Real Estate Development ČR - na konverzi národní kulturní památky Solný sklad /také jako autorka designu interiéru/

4 a na realizaci kulturního centra Bazilika. Oba dva prostory následně vedla pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Bazilika jako ředitelka do roku Pod jejím vedením společnost dále realizovala přes 50 domácích i mezinárodních projektů, festivalů a významných kulturních akcí /Culture 2000, ROP, INTERREG/. V roce 2009 zaloţila občanské sdruţení Teatrum mundi o.s., které se věnuje regionální kultuře a v roce 2013 firmu Organic development s.r.o. pro konzultace a poradenství v oboru arts managementu, provozu a organizaci kulturních center a konverzi průmyslových objektů na kulturní a komunitní infrastrukturu. Byla členkou Rady pro umění ministra kultury ČR. Od roku 2010 pracovala v přípravném týmu kandidatury EHMK Plzeň Po úspěšném získání titulu pracuje ve vedení projektu jako regionální manaţerka. Ing. arch. Anna Sigmundová / *1984/ je architektka, absolventka FA ČVUT v Praze a ENSA v Grenoblu. Vedle provozování vlastní architektonické praxe je třetím rokem doktorandkou Fakulty architektury ve svém výzkumu se zabývá tématem typologie průmyslových staveb a moţnostmi jejich nového vyuţití. Působí ve Výzkumném Centru Průmyslové Architektury FA ČVUT v Praze, podílí se na přípravě akcí a publikací, které tato organizace produkuje. Jmenovitě to v minulých letech byly studentské workshopy Nové vyuţití Nákladového nádraţí Ţiţkov v roce 2011 a Automatické mlýny Pardubice v roce Oba workshopy byly zakončeny uspořádáním výstavy a vydáním publikace v případě Pardubic je autorka editorkou publikace. Články, týkající se nejen průmyslové architektury, také publikuje v českých časopisech o stavebnictví a architektuře. Vedle sledování domácí scény autorka dlouhodobě sbírá zkušenosti a inspiraci v oblasti renovace průmyslového dědictví také v zahraničí a je patronkou Databáze konverzí, která je postupně zpřístupňována v rámci Industriální topografie ČR. 2/ studijní cesta do Švýcarska 06/2013: konverze, provoz i organizační model Lokremise St. Gallen zkoumány v místě: Osobní návštěva je jediným moţným způsobem, jak získat potřebné informace pro kvalitní kritické zhodnocení projektu a také posoudit, v čem tkví jeho objektivní přednosti, jejichţ popsáním vznikne předpoklad pro předání zkušenosti českému centru Světovar a lidem, kteří na tomto projektu pracují. Je jisté, ţe bez osobního setkání ţivoucím organismem Lokremise - s architekturou centra, ale také s lidmi, kteří byli u jejího vzniku, s lidmi, kteří centrum provozují a spravují a dokonce i s těmi, kteří celému příběhu vzniku centra přihlíţeli z pozice městské správy, by nemohl obrázek o dotčeném domě a jeho ţivotě být úplný. Cesta proběhla ve dnech Je na místě poděkování panu Michaelu Grädelovi z curyšské Rotefabrik, který byl při

5 návštěvě v St. Gallen ochotným průvodcem a zprostředkoval nám celou řadu přínosných setkání. Hlavním aktérem prvního dne byla slečna Kati Michalk, umělecká ředitelka centra jako osoba nejpovolanější - vysvětlila způsob, jakým způsobem centrum funguje po provozní stránce, jak je financováno a rozhovořila se o jeho vzniku. Další setkání, tentokrát s architektkou z odporu městského plánování Helen Bisang, se týkalo celého území brownfieldu severní části nádraţí. Kromě zevrubného vysvětlení situace rozvoje tohoto území byla poskytnuta celá řada materiálů v čele s dokumentací urbanistických soutěţí, které zde za posledních 20 let probíhali. Hlavním setkáním dalšího dne byl rozhovor a tour po Lokremise s architektkou Isou Stürm, autorkou návrhu adaptace, z atelieru Stürm Wolf. Setkání s touto ţenou bylo velice pozitivní především, protoţe bylo zcela zřejmé, s jakým entuziasmem byl projekt celou dobu připravován a veden je nabíledni, ţe dobrý výsledek je úzce spjat se způsobem přístupu po dobu příprav projektu a jeho provádění a v případě Lokremise v St. Gallen byly všechny okolnosti nakloněny pozitivnímu konci. S dalšími osobami, jako například vedoucími jednotlivých uměleckých organizací - pronajímatelů Lokremise, nebo s příslušnými úředníky kantonu, zodpovědnými za přípravu referenda a vůbec uskutečnění celého záměru, jsme se bohuţel nesetkaly osobně, ale bylo nám při rozhovorech poskytnuto mnoho informací, týkajících se Lokremise, jeho příběhu a provozu ze všech stran. Během pobytu bylo nafoceno mnoţství fotografií, které jsou částečně pouţity v této analýze. Filozofie revitalizací brownfields a průmyslových objektů Úspěšná realizace projektu Lokremiese v St.Gallen i připravovaná konverze Světovaru v Plzni se odehrává době, kdy v západní Evropě dochází k rozsáhlé přeměně původně industriální společnosti ve společnost kreativity a inovací. Celé rozsáhlé oblasti Evropy, které měly výrazně průmyslový charakter /Švýcarsko, německé Porýní a Porúří Vestfálsko nebo tzv. Velký region na pomezí čtyř zemí, a to Německa, Francie, frankofonní Belgie a Lucemburska /, se proměňují v území, jimţ dominují odvětví orientovaná na technologie, kulturu a znalostní společnost. Zelená kniha EU Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví - konstatuje, ţe novým faktorem konkurenceschopnosti je nyní schopnost vytvářet sociální zkušenosti a sociální sítě. K tomu je nezbytné, aby nová podnikatelská struktura podporovala kreativitu a inovace. Jednou z hlavních podmínek tohoto procesu je vytvoření infrastruktury, která v mnoha případech vyrůstá z opuštěných a nefunkčních průmyslových objektů. Nový ţivot těchto areálů se rodí na půdorysu průmyslové historie Evropy a symbolicky tvoří most k její budoucnosti. Stejně jako v celé Evropě, byla celá řada průmyslových budov transformována pro

6 účely kulturních center i ve Švýcarsku. Kromě citlivého architektonického přístupu, respektujícího maximálně původní genius loci, vynutila si hledání nových forem také organizace provozu. Nezbytnost revitalizovat průmyslové památky, prohlášené za společné evropské industriální dědictví, a zároveň najít nový účel jejich vyuţití vedla k vzniku nové formy organizace pro 21. století. Rozsáhlé objekty nemůţe rentabilně vyuţívat jediná kulturní instituce nebo nájemce. Zkušenosti dospěly k tomu, ţe vzniká nová organizační struktura zaloţená na spolupráci více autonomních uţivatelů a synergiích jejich činností. Ve zkoumaném případu Lokremise je vidět tento model v praxi. 2 Kulturní centrum Lokremise 2.1 Urbanisticko architektonická analýza objektu Lokalizace v rámci města: Město, sousedství, přístup k Lokremise St. Gallen, město o 75 tisíci obyvatelích, se nachází při švýcarsko rakouských hranicích a je metropolí kantonu stejného jména. Leţí v krajině kopců zvedajících se od Bodamského jezera směrem k Alpám. St. Gallen vzniklo v údolí při říčce Steinach. Tok řeky, která se vlévá do Bodamského jezera, teče od západu k východu a je ve městě sotva znatelná. Údolí, které vytvořila, má velmi příkré stěny město se v minulosti rozvíjelo především podélně. Jiţní svah údolí patřil od počátku osídlení bohatším stavbám, na severním svahu byla zástavba vzácnější, při pozdějším rozvoji se zde usadil průmysl a bydlení pro méně majetnou pracující třídu. Osou údolí prochází komunikace, na níţ jsou navlečeny městské čtvrti a posléze příměstské části či okolní vsi, vše spojeno v jednu aglomeraci. Centrum St.Gallen je poloţeno lehce mimo tuto osu, v místě, kde se údolí jemně otevírá a rozšiřuje. Kompaktní staré město tvoří křivolaké ulice nepravidelného charakteru, dominantou je benediktínský klášter Sv. Havla, zaloţený v 7. století, s jednou z nejbohatších středověkých knihoven a stejnojmennou katedrálou.

7 Podélně městem prochází také železnice, hlavní městské nádraží je situováno na severozápadním okraji centra. Bývalé železniční depo kruhového charakteru Lokremise sloužilo od počátku 19. století právě tomuto nádraží, je na něj však napojeno ze zadní - severní strany, na opačné straně od centra. Svému účelu depo sloužilo do 80. let.

8 Severozápadní lokalita za nádraţím (Areal HB Nordwest) byla v té době zanedbaným koutem, díky příznivé vzdálenosti do centra však plným potenciálu. Území, částečně ve vlastnictví kantonu a soukromých subjektů, především však Švýcarských drah (SBB Swiss Bundesbahnen), bylo od 90. let předmětem ţivého plánování městského rozvoje. Po opuštění od nevhodného záměru umístění distribučního centra Švýcarské pošty (PTT) 1 pro širší region východního Švýcarska (ideová soutěţ 1988), proběhla soutěţ o regulaci v roce Ani její výsledky nebyly realizovány všechny tři oceněné návrhy vytvářeli novou regulaci masivních bloků, ani v jednom z návrhů budova původního depa nebyla zachována. V roce 1997 pak došlo k dohodě všech majitelů území o plánu rozvoje a další plánování probíhalo jiţ v Úřadu plánování města St. Gallen, pod zadáním a kontrolou kantonu. V té době byl také areál depa prohlášen kulturní památkou. Výsledkem této práce byl v roce 2000 sestavený provizorní plán asanace území, který jiţ počítal s novou funkcí pro rekonstruované depo Lokremise a vytyčil další cíle v území v čele s vystavěním nové budovy Fachhochschule (projekt 2002, realizace 2012). Konečnou podobu předeslal regulační plán území z roku 2007 (Überbauungsplan Hauptbahnhof Nordwest), práce na stavbě školy započaly v témţe roce. 1 Ideová soutěţ: Ideenwettbewerb 05/1988, Banhof St. Gallen - nordwest, zdroj: Stadtplanungsamts der Stadt St.Gallen 2 Soutěţ o regulaci: Testplanung 04/1997, Areal Nordwechlist, Entwicklungsplan, zdroj: Stadtplanungsamts der Stadt St.Gallen

9 Dnes je lokalita v pokročilém stadiu postupné přeměny - částečné odstranění liniové bariery dráhy vytvořením komfortního podchodu zajistilo propojení s centrem a pomohlo ucelení struktury této části města. Začlenění nových důleţitých funkcí pak vnáší nový ţivot do neutěšeného brownfieldu - v bezprostřední blízkosti kulturního centra Lokremise vzniklo po roce 2000 několik administrativních budov pod názvem Geschäftshaus St. Leonhard. Tvořícím celý blok mezi ulicemi St. Leonhard Strasse a Grüberstrasse, při severní hranici jejich pozemku vznikla nová pěší cesta, čímţ se zvýšila prostupnost území. Objektem s nejasným osudem je vila Wiesenthal, severozápadně od Lokremise. Tovární vila z konce 19. století je dnes nevyuţitá a na srázu hodnotný pozemek se tlačí komerční aktivity. Situaci v území pak zcela změnilo dokončení nová budovy Univerzity HSG - Fachhochschule St. Gallen. Výšková budova Vyšší odborné školy působí jako dominanta a nemá prakticky v celém centru konkurenci. Přilehlý parter je v současnosti stále nedokončený, záměrem však je napojit shromaţdiště před budovou školy na cyklostezku a maximálně zvýšit prostupnost území. Areál Lokremise, vzdálené asi 50 metrů od tohoto nového náměstí, přiléhá z jihu těsně k funkčnímu kolejišti. Při cestě k němu ulicí Lagerstrasse musíme minout poměrně kapacitní parkoviště, za přízemní budovou depa pak oko zachytí výrazná tříbarevná fasáda nové administrativní budovy Geschäftshaus St. Leonhard a vlevo pak tyčící se věţ kostela Svatého Leonharda. V tomto poměrně výrazném okolí je kulturní centrum jakoby neviditelné nízká stavba z části utopená pod hranou terénu se z pohledu chodce ztrácí. (Naopak velmi jednoduše lze objekt nalézt v mapě pro jeho specifický tvar.) Dá se však říci, ţe tento efekt je záměrem. Parter objektu i depo samotné jsou z exteriéru ponechány ve stavu co nejvíce se blíţícímu době jeho aktivního vyuţití ţeleznicí.

10 Jakoby si nikdo nedělal starost s přílišným pucováním okolí budovy autoři se nebojí přiznat, ţe jsme stále na zanádraţní periferii, nechávají objekt zarostlý polodivokými rostlinami, plac mezi parkovištěm a terasou je jen udupaná zemina. Jako sklady jsou uţívány průmyslové kontejnery, bez ladu a skladu stojící před budovou. K hlavní změně tak jako tak došlo uvnitř budovy. Avšak, nutno říci, ţe fasáda stavby je velice pečlivě, téměř restaurátorsky opravena, pouze je tak učiněno způsobem prostým senzace. V severním rohu se na kulturní komplex nesměle upozorňuje vodárna - Wasserturm, součástí areálu je také u dráhy stojící, ač třípatrový, ne zrovna nápadný Badhaus. Před Lokremise pak jako poutač působí ohromná písmena, oznamující, jaká kulturní aktivita zde zrovna dlouhodobě probíhá také ta jsou zcela prostá, bílá, jakoby zhmotnělá informace na sebe vzala tu nejtriviálnější formu, aby nerušila existující atmosféru...

11 Historie místa a objektu Lokomotivní depo Lokremise je symbolem vzestupu celého regionu východního Švýcarska. K němu došlo vlivem rozrůstajícího se textilního, později zejména výšivkářského průmyslu. Díky němu město získalo na přelomu 19. a 20. století na váţnosti a postupně bohatlo a mohlo si tak najímat nejlepší odborníky na výstavbu vil, obchodních domů, ale také účelových staveb. První lokomotiva vyjela z ţelezniční stanice v St. Gallen Na rozhodnutí postavit na západní straně starého města ţelezniční nádraţí navazovala postupná výstavba nové čtvrti s přísným pravoúhlým rastrem ulic. Tato oblast nazývaná později Neustadt (Nové Město) vyvolala strukturální změny a stala se vyhledávanou adresou administrativních institucí (kanceláře, banky, pojišťovny, právní firmy, architektonická studia aj.) V letech bylo na severozápad od novobarokní nádraţní budovy postaveno Spojenými švýcarskými dráhami lokomotivní depo, jako největší kruhová stavba tohoto typu ve Švýcarsku (dodnes). Slouţila zprvu k údrţbě a uskladnění parních lokomotiv a to aţ do 40. let 20. století. Poté byly parní lokomotivy nahrazeny elektrickými, jeţ zde byly garáţovány aţ do 80. let 20. století. Plány depa pocházejí od stavebního inţenýra Königa, fasády pak od Karla Mosera a Heinricha Ditschera. Práce byly svěřeny pouze vysoce specializovaným podnikům. První návrhy pocházejí z roku 1897, poté následovalo další plánování. V roce 1900 musela být v provozu minimálně jedna část depa, protoţe jiţ v roce 1903 se objevily stíţnosti na šíření kouře do okolí. Tento problém byl řešen prostřednictvím dvou dnes jiţ neexistujících komínů. Z roku 1902 pochází také badhaus, neboli lázeňský domek, určený pro ţelezniční

12 zaměstnance. Kromě bytů zde byly hygienické prostory slouţící zaměstnancům k očistě po celodenní práci. V roce 1906 byla přistavěna betonová vodárenská věţ dle návrhu Roberta Maillarda, která slouţila pro zásobování parních lokomotiv vodou, a rovněţ coby poţární nádrţ. Toto zpoţdění vůči výstavbě samotného depa bylo zapříčiněno rozdílností názorů ohledně výsledné podoby věţe. Po výstavbě ţelezniční trati Bodensee - Toggenburg ( ) jiţ stávající prostory nepostačovaly a tak byl objekt rozšířen z šestnácti lokomotivních stanovišť na dvacet jedna. Právě toto rozšíření je patrné i v půdorysu stavby, neboť má nová část o 3 m větší rozpon. Mezitím se měnilo i okolí Lokremise, růst však probíhal spíše na jiţní straně kolejí, směrem k centru. Na základě soutěţe byl realizován na západní straně vedle staré nádraţní budovy novobarokní projekt hlavního nádraţí ( ), později hlavní pošty ( ) a menší nádraţí ( ). Architektem byl Alexandr von Senger. V případě stavby hlavní pošty je výrazná zejména věţ od architektů Pflegharta a Heafeliho z Curychu. Depo bylo v provozu do konce 80. let, poté lokalita chátrala a tvořila mrtvý uzel při centru města. Jak jiţ bylo popsáno, po opuštění od původního záměru vybudovat zde regionální distribuční centrum a několika etapách městských plánů došlo ke změně charakteru území teprve po rozhodnutí kantonální vlády vystavět zde vysokou školu pro aplikované vědy FHS ST. Gallen (momentálně jiţ v provozu). Dalším a důleţitým stimulem pro revitalizaci této čtvrti byla ze strany kantonu právě podpora projektu kulturního centra Lokomotivní depo v září Zrození myšlenky a vznik kulturního centra v Lokremise První kulturní intervence do budovy depa proběhla jiţ v roce 1999 a nešlo o událost jen tak ledajakou. Nevyuţité prostory depa Lokremise se dostaly do hledáčku

13 světově známé galerie Hauser & Wirth, sídlící v Curychu, které zde zřídilo po dohodě s majitelem (stále SBB) galerii moderního umění (sběratelka Ursula Hauser pochází právě ze St. Gallen). Po pět sezón zde probíhaly mezinárodní výstavy současných umělců, ale reţim byl velmi náročný. Provoz mohl fungovat pouze v letních měsících, v zimě byly v neupravené budově pochopitelně neúnosné podmínky. Zvýšená vlhkost a proměnlivost vnitřního klimatu navíc pro umělecká díla znamenala neúnosné nebezpečí a galeristé se tedy po pěti letech rozhodli svou činnost ukončit. Semínko zájmu bylo však jiţ zaseto Lokremise se stalo v kulturním světě pojmem, místní si zvykli, ţe se tu něco děje a kanton St. Gallen se naštěstí rozhodl této příznivé konstelace vyuţít. V roce 2004 se tedy začíná rodit idea vytvoření interdisciplinárního kulturního centra, provozovaného kantonem St. Gallen (za tento záměr se zasadili především Catherine Liban za město St. Gallen a Hans Schmidt z Kulturního odboru Správy kantonu St. Gallen). Lokremise bylo však stále ve vlastnictví SBB k tomu, aby mohly být uvolněny prostředky na jeho odkoupení a posléze na provedení rekonstrukce, museli dát občané svolení v referendu. Příprava referenda a především sestavování konceptu fungování centra zabralo tři roky. Mezitím však Lokremise nespalo jiţ v této době zde probíhaly v provizorních podmínkách s velkým úspěchem rozličné umělecké aktivity. Tato skutečnost zajisté pomohla tomu, aby si lidé na ideu kulturního centra v bývalém depu zvykli a aby si jeho jedinečnou atmosféru zamilovali. Sestavení projektu pro referendum se účastnili také budoucí pronajímatelé budovy. Theater St. Gallen - hlavní městská divadelní scéna - deklarovala potřebu dalšího, více experimentálního prostoru na městě léta a byla při jednáních od samého počátku. Kinok, nezávislá organizace fandů kinematografie fungovala do té doby spíše provizorně na různých místech ve městě, projekce byly spontánní a nepravidelné. Posledním uměleckým zástupcem se stal Kunstmuseum St. Gallen, se záměrem instalovat v nové výstavní síni mladé současné umělce. Čtveřici obyvatel depa doplnil provozovatel budoucího baru.

14 Architektonická soutěţ o návrh proběhla v roce Jejím vítězem se stalo architektonické studio Isy Stürm a Urse Wolfa. Vítězný projekt přesvědčil silným konceptem pod jednou střechou v rozlehlém prostoru depa byly instalovány tři buňky, nenásilně dělící půdu pro čtyři pronajímatele. Společný prostor mezi buňkami pak měl být sdílen dle momentálních potřeb a příleţitostí. Síla konceptu se projevila při rozpracovávání studie budoucí nájemci se stali aktéry procesu navrhování a dali jednotlivým buňkám tvář. Z původně bílých forem se tak staly osobité, barevně i charakterem odlišené prvky, které tak mohly být přesně přizpůsobeny budoucím potřebám a získaly tak silnou šanci stát se pravým domovem pro své uţivatele. Celý projekt byl sestaven na sklonku roku 2007 a to včetně rozpočtu 5 milionů CHF pro koupi a 17 milionů CHF pro rekonstrukci. V roce 2008 proběhlo referendum, kterého se mohli účastnit všichni obyvatelé kantonu St. Gallen - s výsledkem 57,9 % pro ano. Rekonstrukce mohla začít hned v následujícím roce. Dokončené kulturní centrum Lokremise bylo otevřeno dle plánu v září Rozbor objektu / dispozice, specifika, památková ochrana Celý komplex Lokremise sestává z několika objektů. Jedná se o vodárenskou věţ, obytný dům s lázněmi tzv. Badhaus a samozřejmě kruhovou budovu ţelezničního depa (původně komplex zahrnoval také dva vysoké komíny a stavědlo). 3 Právě 3 Ţelezniční depo je objekt situovaný poblíţ ţelezničního nádraţí. Slouţí k údrţbě a deponaci hnacích vozidel dráhy (lokomotiv) v čase mezi jejich uţíváním. Kaţdé depo je vybaveno kolejemi a

15 posledně zmíněná rotunda" tvoří ústřední motiv celého projektu. Kruhový půdorys, charakteristický pro tento typ dráţních objektů, do značné míry vymezuje jedinečnost místa. Jak jiţ bylo zmíněno, rondel vznikl dle návrhu inţenýra Königa ze Spojených Švýcarských drah za přispění architekta Karla Mosera. Jedná se v podstatě o kruhovou halu s největším půdorysným průměrem 83m a příčným rozponem 18, 21 a 23m. Jelikoţ se jedná o největší zachovanou kruhovou stavbu tohoto typu ve Švýcarsku, je objekt památkově chráněn od roku 1997 a dostal se tak do hledáčku společnosti Heimatschutz chránící švýcarské architektonické dědictví. Nosný systém je tvořen ţelezobetonovým skeletem s vyzdívaným vnějším pláštěm. Sloupy umístěné v podélné ose stavby, nesou průvlak kopírující zakřivení vnějších stěn. Jejich vzájemná rozteč se pohybuje kolem 6m. Na průvlak jsou pak přímě nasazeny paprskovitě se rozbíhající štíhlé nosníky. Nosníky mají v nejširším bodě u fasády osovou vzdálenost 4,8m. Stropní pole těchto monolitických betonových ţeber jsou vyplněna deskou o síle 8cm, jejíţ kontinuita je prolomena pouze střešními světlíky obdélníkového půdorysu. Světlíky jsou v polích radiálně směrované. Podlahová deska je rovněţ betonová a byla vylita přímo na zeminové podloţí. Na fasádě zděné z pálených cihel jsou patrny náznaky secesních motivů. Propracovanost detailů klempířských prvků oken i vrat, stejně jako pojetí fasády, jsou patrně dílem samotného Karla Mosera. Okenní otvory sestávají z tabulkového skla obdélníkového a čtvercového tvaru. Celkový rozměr oken je cca 4 x 2m. Nad hlavním otvorem je konstrukčně vyčleněn ještě jeden drobný vodorovný pás zasklení v šíři spodního okna. Dvoukřídlá vrata z třicátých let jsou stále ve skvělém stavu a po citlivě řešeném zateplení stále funkční. V průběhu ţivota stavby byly mnohé detaily rekonstruovány a upraveny. Mimo jiné i ţelezné rámy okenních tabulí a světlíků. Při poslední totální rekonstrukci byly tyto znaky, poukazující na vývoj ţivota budovy, pokud moţno zachyceny a ponechány ve své výmluvnosti na odiv. zařízeními pro přesun vozidel mezi kolejemi (výhybkami, přesuvnami, točnami) a zastřešenou budovou pro údrţbu vozidel. Další zařízení závisí na typu hnacích vozidel (parní, motorová, elektrická).

16 Zdroj: Kniha Lokremise St. Gallen Sanierung 2010; Baudepartement des Kantons St.Gallen, Hochbauamt; September 2011; ISBN

17 2.2 Analýza konverze Hlavní myšlenka konverze a její naplnění Všechny kultury pod jednu střechu. Mottem konverze depa Lokremise je idea vytvoření multiţánrového kulturního centra, sloţeného z různých provozů s různými poţadavky. Pro záměr byl charakteristický jeho vznik rozhodnutím shora místo postupného ţivelného zabydlování tak byla budova depa pojata jako tabula rasa byl objekt, byl program. Díky tomu mohl vzniknout silný koncept, podpořený v dalších fázích pečlivou specifikací poţadavků budoucích obyvatel - jednotlivých provozů. Tato koncepce kladla důraz na poskytnutí těch nejlepších prostor pro jednotlivá kulturní dění, a přitom plnohodnotnou existenci centrálního / plynoucího prostoru, který zastřešuje a spojuje vše dohromady. Kaţdý z kulturních obyvatel nově osídleného depa dostal svou buňku, která zajišťuje jeho ţivotní funkce a poskytuje mu útočiště, a poté byla kaţdému provozu podle jeho potřeb vyčleněna část otevřeného prostoru - open space. Prostory o různých kvalitách a charakterech tak plynule navazují jeden na druhý. Divadelní a výstavní sál, vyţadující vlastní intimní prostor, si ukrojily krajní části budovy pro sebe, naopak kino či bar spíše vyhřezávají do sdíleného centra budovy. Buňky uvnitř Lokremise jsou doplněny dvěma jednotkami externími Badhausem, který poskytuje provozní zázemí a kanceláře pronajímatelům, a také nabízí byty pro umělce s rezidenčním programem a Wasserturm svébytný výstavní prostor ve vodárenské věţi, situované při vchodu do budovy. Důleţitým aspektem konceptu je také snaha o maximální propojení interiéru s kruhovým dvorem depa - bývalou točnou pro lokomotivy, v různých rovinách a stupních intenzity. Snaha o citlivý přístup k původním prvkům, jejich uplatnění v nových rolích a zachování autentického ducha stavby je pro projekt citlivě pojaté konverze v podstatě samozřejmostí. Přístup a inspirace autorů architektonického řešení Autoři projektu Isa Stürm a Urs Wolf k jeho vývoji přistupovali s pokorou a nadšením, hodným tohoto výjimečného zadání. Během sbírání inspirace jim byl velkým zdrojem slavný Fun Palace Cedrica Price 4 a především kulturní centrum Palais de Tokyo / Site de création contemporaine, vzniklé ve východním křídle výstavní budovy z počátku 20. století po intervenci francouzského ministerstva 4 Cedric Price, britský architekt, pedagog, teoretik a vizionář, proţil vrchol své kariery v 60. letech. Je povaţován za duchovního spřízněnce členů Archigramu. Projekt Fun Palace, který sestavil s divadelní reţisérkou Joan Littlewood, nebyl nikdy realizován, ale stal se mocným inspiračním zdrojem - jeho volné pojetí prostoru a industriální logika mezi jinými znatelně ovlivnila Renza Piana a jeho Centre George Pompidou v Paříţi.

18 kultury po roce Utopický Fun Palace vtiskl tvůrcům myšlenku, ţe nic není nemoţné, a také ukotvil dnes jiţ zaběhlý přístup k nekašírované industriální estetice, kdy se tvůrci nestydí ukázat funkční střeva budovy a poskládat provozy vedle sebe především dle jejich technických vlastností. Z paříţského projektu pak bylo kromě pozitivní energie převzato mnoho osvědčených technických řešení. Tyto inspirační zdroje a vývoj projektu, který se rodil za interakce s budoucími uţivateli, pomohly definovat základní princip: Ponechme maximum autentického, zachraňme kaţdý detail, který je moţno zachránit zachyťme ducha budovy a doplňme ji moderními technologiemi a chytrými technickými řešeními té nejlepší kvality tak, aby její provoz běţel jako na drátkách a aby ji umělci mohli pouţívat jako do dokonalosti vybroušený nástroj. 5 Palais de Tokyo, postavený na břehu Seiny v roce 1932 jako stánek moderní kultury, působil jako výstavní síň po celé 20. století. Od sklonku milenia je zde v provozu interdisciplinární centrum soudobého umění. Ačkoli nejde o industriální objekt, technické řešení provozu jeho rozlehlých prostor vyţadovalo zákroky, jakých lze s úspěchem vyuţít také při konverzi průmyslových objektů na kulturní.

19

20 Koncept byl upřesňován během dalších projekčních prací také v souvislosti s technickým řešením. Celá fáze navrhování byla aţ nadstandardně detailní některá technická řešení jsou v podstatě prototypy, design většiny prvků pak prošel mnoha fázemi, neţ byly vybrány finální varianty. Mimo jiné byl při procesu navrhování vypracován obrovský model o průměru 3 m, kde byly do detailu vytvořeny vnitřní prostory včetně autentických materiálů. Makro fotografie, které vznikly při simulaci světelných podmínek v prostorech se aţ znepokojivě přibliţují výsledné architektuře centra. Dispozice nového řešení

21 Do budovy překvapivě nevstupujeme z jejího středu ve vnitřku dvora - písmena C, ale naopak asi v jedné třetině jeho obvodu, v místě odskočení novější přístavby. Ke vstupu od ulice scházíme po poměrně nepohodlných schodech dolů (bezbariérový přístup je řešen ze dvora). Vstup je tím pádem utopený, bohuţel zde poněkud chybí adekvátní předprostor je to způsobeno tím, ţe terénní řešení neposkytuje dostatečný prostor kolem budovy. Po vstupu do budovy nastává menší problém s orientací. Za vstupem chybí univerzální recepce, směr vstupu je do galerie, (její recepce je tedy zaměňována za univerzální), přitom větší část budovy (3 ze 4 provozů) jsou orientovány proti směru vstupujícího. Brzy se však zorientujeme centrální prostor, vzniklý mezi dvěma moduly kina a technického zázemí, upoutá naši pozornost. Jeho hlavním lákadlem je kavárna a restaurace, ale odehrává se tu také všeobecné hemţení, které ke kulturnímu centru patří. Díky důvtipnému řešení předsazené prosklené fasády je tento prostor velice světlý, velkorysé rozměry paprskovitých prostor pro někdejší údrţbu lokomotiv zde plně vyznívají. Otvíravá skleněná stěna nejen osvětluje a zvětšuje vnitřní prostor a jeho propojení s exteriérem, ale také dovoluje průhledy do koncových částí a v neposlední řadě poskytuje univerzální prostor pro konání recepcí, rautů apod. V centrálním sdíleném prostoru můţeme vnímat rytmus Lokremise jednotlivé kulturní aktivity se překrývají, střídají, kaţdá ţije jiným rytmem, rychlostí a ţiví ji jiný počet lidí v jiném čase... Funkce depa se vyznačovala centrální dispozicí. Vše se točilo kolem točny, která nasměrovala lokomotivy do paprsků jejich domovů, kde jim byl poskytnut nezbytný servis. Paprskovité kóje však nebyly děleny a Lokremise tedy bylo jediným plynoucím prostorem, po obrysu kruhu. Vrchní osvětlení rozměrnými světlíky tento dojem umocňovalo. Dnes se centrální dispozice funkčně mění na podélnou buňky, uţívané jako nástroje pro jednotlivé kulturní odvětví, způsobují řazení prostorů za sebe. Přesto, díky jejich odpoutanosti od fasád a stropu budovy, stále vnímáme pocit plynutí prostoru ţádná z částí není klasicky dělena příčkami. Dispozice má také výhodu kontinuálního zásobování - kaţdý ze současných provozů můţe být samostatně obslouţen z exteriéru, nedochází tedy k rušivému kříţení, či obtíţnému mísení obsluhy objektu a pohybu návštěvníků. Ve dvoře (a externím středu ) budovy je na místě bývalé točny vytvořena

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Rekonstrukce Galerie Mánes

Rekonstrukce Galerie Mánes Skanska a.s. wwwww.skanska.cz Základní informace o stavbě Název stavby Lokalita Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 Nové Město Doba výstavby 04/2012 12/2013 Generální dodavatel Skanska a. s., divize Pozemní

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha Technická specifikace Plánek veletržního areálu Teplice VSTUP A Bervých Tupolevova HALA VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA VSTUPNÍ HALA I. HALA HALA D HALA HALA HALA HALA VSTUPNÍ HALA II. VSTUP OD METRA VSTUP B

Více

Pestře oděné dřevo. zaujalo nás. rodinné domy 29. Dům umí využívat slunce

Pestře oděné dřevo. zaujalo nás. rodinné domy 29. Dům umí využívat slunce Slovo majitele Každý by si měl rozvržení domu navrhnout podle svého dle pozemku, který má k dispozici, neopisovat z katalogů. Když se podíváte na tenhle dům, vždy na vás z nějaké strany kouká slunce, ale

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A.

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A. Český kancelářský nábytek SMART představuje moderní koncept tvorby kancelářských pracovišť. Atraktivní geometrické linie odrážejí základní tvůrčí principy: jednoduchost, variabilitu a funkčnost kancelářského

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz 2. Technické údaje 3. Architektonické řešení 4. Konstrukční řešení 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné 4.2 Vodorovné konstrukce nosné 4.3 Vodorovné konstrukce nenosné 4.4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více