VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYSTÉM ŘÍZENÍ BOZP OH&SMS FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV METROLOGIE A ZKUŠEBNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYSTÉM ŘÍZENÍ BOZP OH&SMS FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV METROLOGIE A ZKUŠEBNICTVÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV METROLOGIE A ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF METROLOGY AND QUALITY ASSURANCE TESTING SYSTÉM ŘÍZENÍ BOZP OH&SMS DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR ALEŠ HÄUSLER DOC. ING. ALOIS FIALA, CSC. BRNO 2008

2 ZADÁNÍ DP

3 ZADÁNÍ DP

4 Abstrakt Aleš Häusler Systém řízení BOZP Diplomová práce Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP v úklidové firmě. Je analyzována jak vnitrostátní tak i mezinárodní právní úprava BOZP. Dále je proveden rozbor jednotlivých pracovišť a pro ně hodnocení rizik a navržená nápravná opatření. Na základě výběru byla přepracována nebo doplněna řídící dokumentace pro BOZP. Abstract Aleš Häusler OH&SMS Diploma Thesis Institute of Metrology and Quality Assurance Testing, Brno VUT FSI Diploma thesis is concerned to OH&SMS management system in cleaning company. It is analyzed as both national and international legal regulations of OH&SMS. Then analysis and risc rating of individual departments and suggestions of reformations are done. Based on choice, some supervisory documentation of OH&SMS were rewritten and completed. Klíčová slova: analýza rizik, BOZP, právní úprava BOZP, řídící dokumentace, úklid, zákoník práce Key words: risc analysis, OH&SMS, legal regulations of OH&SMS, supervisory documentation, cleanig, code of work law

5 Bibliografická citace HÄUSLER, A. Systém řízení BOZP. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Alois Fiala, CSc. Bibliographics citation HÄUSLER, A. OH&SMS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, pages. The supervisor of the diploma thesis doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

6 Čestné prohlášení Čestně prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně dle pokynů vedoucího diplomové práce za použití uvedené literatury. Při vypracování diplomové práce jsem respektoval ustanovení předpisů pro diplomové práce a jsem si vědom toho, že v případě jejich nedodržení nebude moje diplomová práce vedoucím diplomové práce přijata. V Brně dne: Podpis

7 Poděkování Děkuji vedoucímu práce doc. Ing. Aloisi Fialovi, CSc. za odborné vedení a rady v průběhu vytváření diplomové práce. Dále děkuji vedení a zaměstnancům firmy Aleš Häusler LESK SERVIS za vstřícný přístup a pomoc při plnění úkolů.

8

9 OBSAH ÚVOD 10 1 FIRMA ALEŠ HÄUSLER LESK SERVIS Významní zákazníci Politika jakosti 12 2 VÝBĚR Z VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY BOZP Zákoník práce Povinnosti zaměstnavatele Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Práva a povinnosti zaměstnance Rámcový přehled povinností zaměstnavatele v BOZP Rámcový přehled povinností zaměstnanců v BOZP Zákon o ochraně veřejného zdraví Listina základních práv a svobod Další důležité zákony vztahující se k BOZP 20 3 VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍ LEGISLATIVY Úmluvy mezinárodní organizace práce Výběr ratifikovaných úmluv MOP vztahujících se k BOZP Mezinárodní závazek ČR v oblasti BOZP Dokumenty OSN Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech Dokumenty Rady Evropy Evropská sociální charta Evropská agentura BOZP 23 4 PRÁVNÍ A JINÉ POŽADAVKY PRO FIRMU AH-LS Udržování a aktualizace seznamu právních a jiných požadavků 25 5 ROZBOR JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ Kanceláře firmy Sklady Převoz NCHLP Úklidové místnosti Uklízené prostory 27 6 ANALÝZA RIZIK Postup analýzy rizik Identifikace nejzávažnějších rizik na pracovištích Zhodnocení rizik pro každé pracoviště Tabulky rizik pro jednotlivá pracoviště 36 7 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE Struktura řídících dokumentů AH-LS Identifikace řídících dokumentů Návrh záhlaví a zápatí titulní strany Publikace a uchovávání řídících dokumentů Návrh řídící dokumentace BOZP 53 ZÁVĚR 54 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 55 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 57 SEZNAM PŘÍLOH 58

10 ÚVOD Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je mezivědní obor. Též je možné na ni nahlížet jako na souhrn opatření stanovených legislativou nebo zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Součástí problematiky BOZP jsou především: - vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, - kategorizace prací, - bezpečnost technických zařízení, - ochranné pracovní prostředky, - ergonomie, - hygiena práce včetně pracovního prostředí. Velmi častá je spolupráce s oblastmi požární ochrany, pracovním lékařstvím, firemní ekologií (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, příp. i vodní hospodářství) a krizovým managementem. Firma Aleš Häusler LESK SERVIS podniká v oblasti úklidového servisu od roku Je čistě regionální a převážně provádí úklid na katastru města Jihlavy. V dnešní době se jedná o stabilní firmu se zkušenými pracovníky specializující se na úklid kanceláří a výrobních prostor. Je držitelem certifikátů QMS a EMS z roku Také spolupracuje se společností CHEMOTEX Děčín, a.s. při uvádění nových čistících přípravků na trh. Cílem této diplomové práce je analýza rizik, která doposud byla vypracována všeobecně a ne pro každé pracoviště. Dále je to návrh řídící dokumentace. Dílčí cíle této práce: - Výběr z vnitrostátní právní úpravy BOZP - Výběr z mezinárodní legislativy - Rozbor jednotlivých pracovišť - Analýza rizik - Návrh řídící dokumentace 10

11 1 FIRMA ALEŠ HÄUSLER LESK SERVIS Firma vznikla v roce 1994 v Jihlavě na základě zjištění poptávky po službách, jako např. úklidové práce. Po vyřízení živnostenského listu na úklidové služby se začalo jednat s potencionálními zákazníky a během jednoho měsíce získala své první zakázky (základní škola a několik drobných provozoven), na kterých se podílelo pět stálých zaměstnanců. Obrázek 1. Logo firmy Základní jmění firmy bylo v tehdejší době ,- Kč. Úsilím a jednáním s dalšími zákazníky se firma začala úspěšně rozšiřovat (úklid posádky AČR, úklidy po rekonstrukcích budov, úklidy novostaveb) až do dnešní doby, kdy firma uklízí 41 zákazníků tj m 2 denně, má 120 zaměstnanců a dále půjčovnu čistících strojů. V kraji Vysočina, kde působí svojí činností, je vůbec největší českou firmou s nejširší nabídkou prací. Postupem času se firma začala specializovat pouze na úklid výrobních hal, kanceláří a pro některé stavební firmy dodnes zajišťuje úklid po jejich pracech. Dále spolupracuje s externími firmami, které najímá na některé speciální úklidové práce, např.: horolezci mytí oken, opláštění výškových budov, aj. Přelom v podnikání nastal v roce 1996, kdy firma vyhrála výběrové řízení na zajištění úklidu u společnosti BOSCH Diesel Jihlava. Zkušenosti z plnění vysokých požadavků úklidu pro tuto společnost se začaly aplikovat i u jiných firem k jejich velké spokojenosti. V roce 2003 bylo nařízeno vedením společnosti BOSCH, že firmy, které zajišťují nějaký servis, musí být certifikovány. To se firmě AH-LS povedlo o 2 roky později, kdy v červnu 2005 získala certifikáty QMS a EMS. Ke konci roku 2006 provádělo úklid společnosti BOSCH 190 zaměstnanců v třísměnném provozu. K zajištění úklidu od byla vybrána německá firma DWI. V červnu 2008 usiluje firma o získání certifikátu dle specifikace OHSAS. Důvody jsou následující: mít systém BOZP pod kontrolou, zlepšení podmínek bezpečnosti, snižování úrazovosti a rizik, zvýšení konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy. 1.1 Významní zákazníci GEO-ING Jihlava, s.r.o., Znojemská 78, Jihlava JIPOCAR Jihlava, Rantířovská 284, Jihlava KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Na Hranici 6, Jihlava MOTORPAL a.s., Tovární 1, Jihlava TCHIBO, s.r.o., Pávovská 75, Jihlava 11

12 1.2 Politika jakosti a EMS Filozofie, strategie a praktické postupy vedení firmy jsou zárukou zajištěné budoucnosti a prosperity. Důležitými ukazateli firmy jsou kvalita poskytovaných služeb, spokojenost zákazníků, ochrana životního prostředí a spokojenost zaměstnanců. Pro splnění těchto cílů vedení firmy vytyčilo tyto zásady: - nejdůležitější zásadou politiky je maximální uspokojování potřeb našich zákazníků, včetně jejich požadavků na ochranu životního prostředí, zjišťování jejich přání, budoucích potřeb a těmto podřizovat veškeré činnosti naší firmy, - cílem firmy musí být neustálé zlepšování našich služeb v oblasti úklidových prací a tím vytváření předpokladů pro udržení našich zákazníků, - nabídkou co nejkomplexnějších služeb reagovat na jejich potřeby a potřeby trhu, - úspěch firmy je založen především na stabilizovaném pracovním kolektivu. Jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností ve prospěch firmy, ochrany životního prostředí a zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví při práci, - zvyšovat hospodárnost za neustálého snižování rizik pro životní prostředí a bezpečnost práce, - veškerá rozhodnutí musí být založena na dodržování platné legislativy v oboru podnikání a analýze ověřených údajů a skutečností, - ve vztahu k životnímu prostředí vycházet z platné legislativy, jejímž cílem je snižování ekologické zátěže pro životního prostředí, - v oblasti úklidových prací je naší zásadou používání ekologicky šetrné chemie, - ovlivňovat i naše zákazníky a dodavatele ke zvýšené ochraně životního prostředí, - plánovat a systematicky realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie, zejména pak nebezpečných chemických látek a přípravků, - vytvářet potřebné finanční zdroje pro kontrolu environmentálních dopadů a předcházet vzniku havarijních situací, se snahou o využití nejlepších dostupných technologií, - otevřenost vůči veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí. 12

13 2 VÝBĚR Z VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí jakékoliv pracovní činnosti a je ovlivněna charakterem práce a pracovními podmínkami. Zahrnuje soubor opatření k ochraně života a zdraví zaměstnanců a k zabezpečení materiálních hodnot před poškozením během pracovního procesu. BOZP je velmi širokou oblastí, ve které se prolínají: - zájmy a potřeby k ochraně lidského zdraví - zájmy společensko-ekonomické - zájmy pracovně právní BOZP je rozsáhlý komplex, který zahrnuje technická, technologická, organizační a jiná opatření. Důležitým nástrojem k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce je však právo, a to zejména právo pracovní, které je všem částem zmíněného komplexu BOZP nadřazeno tím, že stanoví základní legislativní pravidla pro realizaci nezbytných opatření k zajištění ochrany práce a pracovních podmínek. V právním smyslu chápeme BOZP jako souhrn práv a povinností: - účastníků pracovněprávních a obdobných vztahů směřující k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, - orgánů pověřených dozorem nad BOZP. 2.1 Zákoník práce Zákoník práce je páteří současné právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR. Ustanovení upravující povinnosti zaměstnavatelů v zákoníku práce vycházejí z požadavků Směrnice Rady ES O zavádění opatření směřujících ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 89/391/EEC, ve znění Směrnice 91/383/EEC (rámcová směrnice) a dalších ji doplňujících směrnic. Rámcová směrnice stanoví základní zásady pro vytvořeni systému ochrany života, zdraví a bezpečnosti práce zaměstnanců. Zdůrazňuje zejména povinnost zaměstnavatele vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k ochraně zaměstnanců, spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, působení zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, informace, školení, výcvik a lékařský dohled, zásady prevence rizik. Další směrnice stanovují povinnosti a zdravotní požadavky ve vztahu ke konkrétním rizikovým faktorům pracovního prostředí a ke specifickým činnostem. V tomto smyslu zákoník práce komplexně řeší odpovědnost zaměstnavatele za stav pracovních podmínek a pracovního prostředí, otázky prevence rizik souvisejících s výkonem práce. Uzákoňuje požadavky na bezpečnostní značky a signály, stanovuje zákonný rámec a meze právní úpravy bezpečnostních a hygienických požadavků na pracoviště a pracovní zařízení. 13

14 Stanovuje požadavky na faktory nepříznivě ovlivňující zdraví, včetně rizikových prací a kontrolovaných pásem. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna rizika možného ohrožení jejich života a zdraví a je určeno, na koho se tato povinnost vztahuje a kdo za plnění úkolů plynoucích z této odpovědnosti zaměstnavatele odpovídá. To platí přiměřeně i pro zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, nebo fyzickou osobu, která podniká podle zvláštního předpisu a nikoho nezaměstnává, nebo spolupracujícího manžela nebo dítě výše uvedených osob. Prováděcí předpisy k zákoníku práce vztahující se k BOZP jsou v příloze A. Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance jsou uvedeny v zákoníku práce Část 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hlava 2 [6] Povinnosti zaměstnavatele 103 1) Zaměstnavatel je povinen - a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, d) sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejících s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování podle písmene d) případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle 192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem, f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí, 14

15 h) jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte, i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy. Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále a) při změně 1. pracovního zařazení, 2. druhu práce, b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. 5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání. 15

16 2.1.2 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 105 1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků, a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel podle věty první bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění. 2) Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. 3) Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 6) Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání. 7) Vláda stanoví nařízením způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Práva a povinnosti zaměstnance 106 1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 16

17 3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, b) podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy, c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů, h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin, i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 17

18 2.1.4 Rámcový přehled povinností zaměstnavatele v BOZP 1) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na rizika 2) vyhledávat zdroje rizik, přijímat opatření k jejich odstranění 3) zajišťovat péči o zdraví zaměstnanců 4) poskytovat informace zaměstnancům o BOZP 5) zajišťovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP 6) zajišťovat dodržování zákazu kouření na pracovištích 7) zajišťovat zvláštní pracovní podmínky pro ženy, mladistvé a zaměstnance se změněnou pracovní schopností 8) poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky 9) umisťovat bezpečnostní značky a zavádět signály, poskytující informace o BOZP 10) vyšetřovat příčiny pracovních úrazů, evidovat a hlásit pracovní úrazy, přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů 11) zajistit prostorové a konstrukční uspořádání a vybavení pracovišť se zřetelem na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci 12) zajistit z hlediska BOZP vhodnost používaných strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí 13) zajistit vyloučení nebo alespoň omezení rizikových faktorů pracovních podmínek 14) organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného chování na pracovištích Rámcový přehled povinností zaměstnanců v BOZP 1) podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí 2) dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví 3) znát a dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP 4) řídit se informacemi zaměstnavatele 5) účastnit se školení 6) podrobovat se lékařským prohlídkám 7) dodržovat stanovené pracovní postupy, zásady bezpečného chování 8) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky 9) oznamovat nedostatky a závady ohrožující BOZP 10) upozorňovat na hrozící škodu a zakročit proti hrozící škodě 11) prohlubovat si kvalifikaci k výkonu práce 18

19 2.2 Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o ochraně veřejného zdraví je páteří současné právní úpravy ochrany a podpory veřejného zdraví. Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Péče o životní a pracovní podmínky zahrnuje zejména: - hygienické požadavky na pitnou vodu a na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemické látky a chemické přípravky a vodárenské technologie, - hygienické požadavky na koupaliště a sauny, - hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení a zotavovacích akcí, - hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení závodní preventivní péče a ústavů sociální péče, - hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a předpoklady pro výkon takových činností, - hygienické požadavky na předměty běžného užívání - ochranu před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, - ochranu zdraví při práci, - předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně veřejného zdraví vztahující se k BOZP jsou v příloze B. 2.3 Listina základních práv a svobod V Listině základních práv a svobod 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů je zakotveno ohledně BOZP následující: - zaměstnanci mají právo na uspokojivé pracovní podmínky - ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky - mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání - ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky - každý má právo na ochranu zdraví 19

20 2.4 Další důležité zákony vztahující se k BOZP Všechny zákony, nařízení vlády a vyhlášky jsou zákoníkem práce považovány za Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokyny k zajištění BOZP jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci jeho nadřízenými. Ve výčtu právních předpisů, které upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví, mají významné místo specifické zákony, zejména: - Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů - Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve zněni pozdějších předpisů - Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 20

21 3 VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍ LEGISLATIVY 3.1 Úmluvy Mezinárodní organizace práce MOP byla založena v roce 1919 a je jednou z nejdůležitějších odborných mezinárodních organizací přidružených k OSN. V současné době patří k největším mezinárodním organizacím, jejímž hlavním cílem je pomáhat zajistit světový mír, který může spočívat jen na základě sociální spravedlnosti. Úlohou MOP je usilovat o zlepšení takových pracovních podmínek, které znamenají nespravedlnost a strádání pro mnoho lidí. MOP je založena na tripartitním principu: jejími členy jsou vlády a jsou v ní zastoupeny i organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, které se zúčastňují jednání stejnou měrou jako zástupci vlád. MOP má podle vlastní ústavy usilovat zejména o: - svobodu sdružování, vyplácení mzdy odpovídající rozumnému životnímu standardu a stejné mzdy za stejnou práci - regulaci pracovní doby stanovením maximální délky pracovního dne a týdne, ochranu žen, mládeže a děti v pracovním procesu, ochranu zaměstnanců před úrazy, nemocemi z povolání, účinný systém inspekce práce zaručující dodržování zákonů a ostatních předpisů vydávaných na ochranu zdraví a života při práci - starobní a invalidní důchody, ochranu zájmů zaměstnanců pracujících v cizině, boj proti nezaměstnanosti, o organizaci odborného a technického vyučování a jiná obdobná opatření Tyto zásady se promítají do mezinárodních úmluv a doporučení. Úmluvy a doporučení MOP představuji základní mezinárodní normy v oblasti pracovních vztahů. Mezinárodní úmluvy jsou mezinárodní dohody, které stanovují zejména cíle státní politiky BOZP a pracovní normy. Úmluvy jsou normy, které se po ratifikaci stávají pro členský stát závazkem. Mezinárodní doporučení nemají závaznou podobu, není nutné je ratifikovat. Doporučení většinou konkretizují metody, kterými je možné dosáhnout cílů nebo norem stanovených úmluvou Výběr ratifikovaných úmluv MOP vztahujících se k BOZP 90 o noční práci mladistvých v průmyslu (č. 460/1990 Sb.) 115 ochrana proti záření (č. 465/1990 Sb.) 120 o hygieně v obchodech a kancelářích (č. 403/1991 Sb.) 123 o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 507/1990 Sb.) 124 o lékařských prohlídkách mladistvých pracujících pod zemí (č. 25/1981 Sb.) 130 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 537/1990 Sb.) 139 o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 408/1991 Sb.) 148 o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č. 444/1991 Sb.) 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 72/1985 Sb.) 21

22 161 o závodních zdravotních službách (č. 145/1988 Sb.) 167 bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví (č. 433/1991 Sb.) Mezinárodní závazek ČR v oblasti BOZP Mezinárodní závazek ČR je Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí(155) (č. 20/1989 Sb.) Zakotvuje zásady vnitrostátní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, opatření na národní úrovni a opatření na úrovni podniků. Upravuje právo zaměstnanců na BOZP a zlepšování pracovního prostředí. Stát má za úkol vypracovat příslušné zákony a předpisy a jejich dodržování kontrolovat systémem inspekce práce. Cílem politiky BOZP je předcházet úrazům a jiným újmám na zdraví, které vznikají v důsledku nebo v souvislosti s prací. Smyslem politiky BOZP je určit způsoby činnosti státu (možnosti a nástroje) potřebné k dosažení uspokojivého stavu v ochraně pracovníků a pracovního prostředí. Politika má vymezit příslušné úkoly a povinnosti státní správy, zaměstnavatelů, zaměstnanců a jiných zúčastněných osob s přihlédnutím ke stavu vnitrostátní legislativy. Uskutečňování státní politiky nemůže zabezpečovat jen stát, ale je nutné, aby se na její realizaci podíleli rovněž zaměstnavatelé a zaměstnanci. Podle úmluvy se má zajistit, aby se ve vhodných intervalech prověřoval stav bezpečnosti a zdraví pracovníků. Dohled nad dodržováním právních předpisů o BOZP a o pracovním prostředí se má zajistit vhodnou a přiměřenou soustavou inspekce vybavenou příslušnými kompetencemi. Úmluva dále stanoví, že je třeba vyžadovat od zaměstnavatelů, aby vytvářeli bezpečné a zdraví neohrožující podmínky pro výkon práce. Pracoviště, stroje, zařízení a postupy, které podléhají kontrole zaměstnavatelů, nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Chemické, fyzikální a biologické činitele a látky, které podléhají kontrole zaměstnavatelů, nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců, pokud je zajištěna vhodná ochrana. Zaměstnavatelé musí poskytovat v případě potřeby vhodné pracovní oděvy a ochranné pracovní prostředky, aby se předcházelo ohrožení z úrazů nebo účinků škodlivých pro zdraví. Zaměstnavatelé musí učinit, pokud je třeba, opatření umožňující čelit nenadálým případům a nehodám, včetně prostředků dostačujících ke zvládnutí první pomoci. Pracovník okamžitě oznámí svému bezprostřednímu nadřízenému každou situaci, o níž se může právem domnívat, že představuje bezprostřední a vážné ohrožení pro jeho život nebo jeho zdraví, a zaměstnavatel, dokud nesjedná nápravu, pokud je jí třeba, nemůže požadovat na pracovnících, aby pokračovali v práci za okolností, kdy trvá bezprostřední a vážné nebezpečí pro život nebo zdraví. Opatřeni týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nesmí být spojena s žádnými výlohami pro pracovníky. 22

23 3.2 Dokumenty OSN Všeobecná deklarace lidských práv Každý má právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech Každý má právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, které zajišťují např. spravedlivou odměnu za práci, právo na odpočinek, na zotavení po práci, právo na bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky. 3.3 Dokumenty Rady Evropy Evropská sociální charta Všichni pracovníci mají právo na spravedlivé pracovní podmínky. Všichni pracovníci mají právo na bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky. Děti a mladé osoby mají právo na zvláštní ochranu před fyzickými a morálními riziky, kterým jsou vystaveny. Zaměstnané ženy v případě mateřství a ostatní zaměstnané ženy, pokud je to vhodné, mají právo na zvláštní ochranu ve své práci. Osoby zdravotně postižené mají právo na odborný výcvik, rehabilitaci a sociální readaptaci bez ohledu na původ a povahu jejich postižení. 3.4 Evropská agentura BOZP Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla založena nařízením z (č. 2062/94). Sídlo má v Bilbau ve Španělsku. Cílem agentury je zajišťovat orgánům Společenství a členským státům vědeckotechnické a ekonomické informace k využití v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby tak podporovala zlepšení v této oblasti, zvláště pracovních podmínek, jak to vyžaduje Smlouva o ES i akční programy týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Ke splnění tohoto cíle plní agentura následující úkoly: a) shromažďovat a rozšiřovat technické, vědecké a ekonomické informace b) sbírat technické, vědecké a ekonomické informace k výzkumům v oblasti BOZP c) podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy včetně informací o výcvikových programech d) organizovat konference a semináře a výměny expertů z členských států e) dodávat orgánům ES a členským státům objektivně dostupné technické, vědecké a ekonomické informace, které požadují, aby mohly formulovat a provádět rozumnou a efektivní politiku f) založit spolupráci s členskými státy a koordinovat systém 23

24 g) sbírat a učinit přístupnými informace o problematice bezpečnosti práce z a do třetích zemí a mezinárodních organizací (WHO, ILO aj.) h) zajišťovat technické, vědecké a ekonomické informace o metodách a nástrojích pro provádění preventivních činností i) přispívat k rozvoji aktivních programů ES v budoucnosti. 24

25 4 PRÁVNÍ A JINÉ POŽADAVKY PRO FIRMU AH-LS Právní a jiné požadavky jsou uvedeny v příloze C. Platí pro všechny zaměstnance. Vedení firmy odpovídá za vedení a aktualizaci legislativních požadavků (právní a jiné), které jsou vedeny v samostatném seznamu. Jsou zde všechny relevantní právní požadavky (zákony, vyhlášky, NV, apod.). Seznam požadavků je přístupný všem vedoucím zaměstnancům na serveru firmy. 4.1 Udržování a aktualizace seznamu právních a jiných požadavků Správce dokumentace firmy vede aktuální evidenci legislativních a jiných požadavků (zápisem do seznamu právních a jiných požadavků) a minimálně jednou za pololetí seznam aktualizuje. Pokud novou schválenou legislativou vznikají pro firmu nové povinnosti, správce dokumentace informuje příslušné vedoucí zaměstnance, včetně majitele firmy a současně zajistí přenos legislativních požadavků do interní dokumentace (SJ, SEMS apod.). Vlastní aktuální znění legislativy je zajištěno placeným přístupem do registru Správce dokumentace ve spolupráci s PVE a majitelem firmy kontrolují i průmět nové legislativy do registru aspektů a v případě potřeby jej aktualizují. 25

26 5 ROZBOR JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ Rozbor firmy je prováděn kvůli identifikaci rizik na jednotlivých pracovištích. Níže jsou popsána všechna pracoviště, kde firma působí svojí činností. 5.1 Kanceláře firmy Kanceláře firmy se nacházejí v objektu firmy GEO-ING. Probíhá zde veškerá administrativní činnost, školení vedoucích pracovníků a příjem nových zaměstnanců Sklady Firma vlastní dva sklady. Jeden na NCHLP a druhý na materiálové zabezpečení. Pro provozy skladů je vypracován provozní řád skladu dle ČSN Sklad NCHLP se nachází v objektu OHES Jihlava. Skladují se zde veškeré NCHLP, které firma potřebuje pro svojí činnost. Každá NCHLP má svůj bezpečnostní list, který je dostupný na každém pracovišti, kde firma zajišťuje úklid. NCHLP jsou od dodavatelů dodávány většinou v 50, 10, 5 a 1 litrových barelech (ve speciálních případech jiné objemy). Ve skladu probíhá stáčení přípravků z 50-ti litrových barelů. Ty jsou přelévány do jiných 50-ti litrových, vybavených výpustným kohoutem. Stáčí se do 10-ti litrových kanystrů, které jsou řádně označeny etiketou dle legislativy. Etikety se podle potřeby průběžně vyměňují. Kanystry se používají pouze pro určenou NCHLP a svážejí se zpět z pracovišť prázdné k opětovnému naplnění. Sklad materiálového zabezpečení je v areálu firmy Motorpal. Skladuje se zde veškeré vybavení a provádějí se zde opravy vybavení. Sklad má dvě místnosti. V první se skladuje úklidová technika jako smetáky, mopy, úklidové vozíky, vysavače aj. V druhé papírové ručníky a toaletní potřeby. Sklady slouží pouze k účelům předem stanoveným. Nelze skladovat NCHLP ve skladu materiálu a obráceně z důvodu prevence závažné havárie, proto jsou vypracovány dva provozní řády. Seznam čistících prostředků je uveden v příloze D a provozní řády v příloze E. 5.3 Převoz NCHLP NCHLP jsou převáženy v dodávce VW Transporter, jejíž vnitřní prostor je přizpůsoben tak, aby se maximálně předešlo převrhnutí a následnému úniku NCHLP, např.: rovná podlaha, umístění úchytů na bocích vozu k zajištění nákladu. Přípravky se převážejí pouze ze skladu do míst, kde se zajišťuje úklid. 26

27 5.4 Úklidové místnosti Tyto prostory jsou v místech firem, u kterých je prováděn úklid. Jedná se o místnosti, kde jsou NCHLP a veškeré vybavení potřebné k zajištění úklidu. Tam, kde je to možné, jsou NCHLP zvlášť. Množství čistících přípravků je takové, aby byl zajištěn pravidelný úklid po dobu jednoho pracovního týdne. 5.5 Uklízené prostory Jedná se pouze o kancelářské prostory, výrobní haly a sklady. Některá přání zákazníků si žádají najmutí externích firem, které mají k danému účelu proškolené a zkušené pracovníky. Je to například mytí oken a opláštění budov za pomoci horolezců nebo vysokozdvižné plošiny. Tyto firmy mají vypracovány svoje bezpečnostní pokyny a v případě zranění pracovníka nenese firma AH-LS za toto zodpovědnost. Děje se tak na základě smluv o dílo uzavřených oběma stranami. Při těchto pracech je vždy přítomen vedoucí pracovník úklidu, který řídí průběh práce. Obrázek 2. Mycí automat 27

28 Obrázek 3. Kancelářské prostory úklid Obrázek 4. Výrobní prostory - úklid 28

29 Obrázek 5. Uklízečka Obrázek 6. Sklad NCHLP 29

30 Obrázek 7. Stáčecí barely Obrázek 8. Stáčecí barel detail 30

31 6 ANALÝZA RIZIK Riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. Výraz risico pochází z italštiny a označoval úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo vystavení nepříznivým okolnostem. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, že se jedná o odvahu či nebezpečí, případně, že riskovat znamená odvážit se něčeho. Teprve později se objevuje i význam ve smyslu možné ztráty. Dnes již víme, že nebezpečí představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání. Prvním krokem procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Navazující činností je řízení rizik (management rizik). 6.1 Postup analýzy rizik Smyslem celého postupu je získat přehled o rizicích v celém pracovním systému a to tím, že provedeme hodnocení rizik postupně na jednotlivých pracovištích, pracovních místech a prostorech (uvnitř budovy a v areálu podniku). Dosažené hodnoty pak charakterizují rozložení rizik v celém pracovním systému a umožňují vytipovat ta nejzávažnější, na která by se měl zaměstnavatel soustředit v prvé řadě. Postup: 1) Vymezení pracovního systému, kde budeme provádět hodnocení rizik. 2) Vyhledání (identifikace) nebezpečí. 3) Stanovení / ocenění rizik. 4) Hodnocení rizik. 5) Odstranění / omezení rizik (tzn. přijetí opatření k odstranění nebo omezení rizik). 6) Pravidelné hodnocení rizik. 7) Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci. 31

32 6.2 Identifikace nejzávaznějších rizik na pracovištích V tabulce 1 a 2 jsou popsány nejzávažnější a nejčastěji se vyskytující rizika na všech pracovištích. Je to prováděno z důvodu, aby se zjistilo, které pracoviště je nejnebezpečnější, a na které se ve firmě jako první zaměřit. Tabulka 1. Identifikace nejzávažnějších rizik na pracovištích + možné riziko Riziko/Pracoviště Kanceláře firmy Sklady Převoz NCHLP Úklidové místnosti Kanceláře - úklid Výrobní prostory - Náhodné požití NCHLP + + Pád břemene Poleptání Popálení Poškození pohybového ústrojí Poškození sluchu + Poškození zraku Uklouznutí Únik NCHLP Zachycení OOPP + + Zasažení el. proudem Součet možných událostí

33 Tabulka 2. Ohodnocení rizik na pracovištích Riziko/Pracoviště Kanceláře firmy Sklady Převoz NCHLP Úklidové místnosti Kanceláře - úklid Výrobní prostory - Náhodné požití NCHLP Pád břemene Poleptání Popálení Poškození pohybového ústrojí Poškození sluchu Poškození zraku Uklouznutí Únik NCHLP Zachycení OOPP Zasažení el. proudem Součet možných událostí Číslo v tabulce znamená relativní míru rizika a hodnocení vychází ze znalosti firmy. 1 Riziko můžeme na pracovišti zanedbat, anebo jeho výskyt nepředpokládat. 2 Riziko, na které musíme upozornit zaměstnance vykonávající práci na výše uvedených pracovištích. Zaměstnanci si musejí počínat opatrněji, aby nedocházelo ke zraněním. Výskyt rizika není příliš častý. 3 Riziko, jehož míra vzniku je velmi vysoká a zaměstnanci si musejí při práci počínat velmi opatrně, aby nedocházelo k úrazu nebo ohrožení zdraví. Jednotlivé rizika vyplívají z velmi dobré znalosti chodu a problémů firmy, neboť se v ní pohybuji od samých začátků. Tabulka 1 ukazuje, co za rizika můžeme očekávat na konkrétních pracovištích. Nejčastější jsou pád břemene a uklouznutí. 33

34 Tabulka 2 zobrazuje zhodnocení rizik na jednotlivých pracovištích. Je z ní vidět, jaké jsou nejnebezpečnější prostory. Jedná se o sklady a úklid výrobních prostor. Z praxe vím, že všichni pracovníci, provádějící úklid včetně techniků, jsou školeni příslušnou firmou o jejich bezpečnostních pokynech a řádně poučeni, jak se chovat na konkrétním pracovišti. Díky tomu je riziko snižováno na minimum, ale i přesto si musí pracovníci dávat větší pozor. Z tohoto důvodu je jako nejnebezpečnější pracoviště zvolen sklad NCHLP a doporučeno se ním zabývat jako první. 6.3 Zhodnocení rizik pro každé pracoviště Při oceňování rizik posuzujeme závažnost možného poškození a také pravděpodobnost, se kterou může dojít k poškození. Pro každou identifikovanou nebezpečnou situaci stanovíme nejzávažnější reálně možné poškození pomocí čtyř stupňů udávajících závažnost možného poranění (označené písmenem Z). Tabulka 3. Stanovení stupně závažnosti možného úrazu nebo škody Stupeň Důsledek Popis závažnosti 1 Zanedbatelný Poranění bez pracovní neschopnosti; zanedbatelná porucha systému; vzniklá škoda nepřevyšuje částku 10 tis.kč, výpadek výroby je menší než 1 den 5 Významný Úraz s pracovní neschopností, bez trvalého následků; drobné poškození systému; výše vzniklé škody se pohybují v rozmezí tis.kč;výpadek výroby je 1 den až 2 týdny 10 Kritický Úraz s trvalým následkem (těžký úraz), vyžaduje dlouhodobé léčení, nemoc z povolání; rozsáhlé poškození systému, ztráty ve výrobě, velké finanční ztráty, škoda se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 5 mil.kč; výpadek výroby je 2 týdny až 4 měsíce 15 Katastrofický Smrtelný úraz, úplné zničení systému, nenahraditelné ztráty; značná poškození / zničen systém; výše škody přesahuje 5 mil.kč; výpadek výroby je delší než 4 měsíce 34

35 Při stanovení pravděpodobnosti (označené písmenem P) posuzujeme, jaká je míra pravděpodobnosti možnosti vzniku poranění. Tabulka 4. Stanovení stupně pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku Čas působení Nesetkal jsem se s tímto 1 případem, ale vím, že k němu Málo Velmi malé může dojít; prakticky se výskyt pravděpodobné ohrožení událostí za dobu života systému blíží 0 5 Pravděpodobné Jev vznikne někdy během života systému, znám obdobné případy; jedná se spíše o náhodný Malé ohrožení výskyt 10 K poranění při sledování Velmi Časté nebezpečných událostí již došlo; pravděpodobné ohrožení jedná se o časté ohrožení K poranění při sledování situací 15 Vysoce dochází často; je pravděpodobný Nepřetržité pravděpodobné opakovaný výskyt událostí, ohrožení nepřetržité ohrožení, 35

36 Výsledná hodnota rizika poškození zdraví (označováno písmenem "R"), které představuje nebezpečné situace, je dána součinem příslušné hodnoty závažnosti a pravděpodobnosti. R = Z x P kde: Z závažnost P pravděpodobnost R hodnota rizika Tabulka 5. Hodnocení rizik R větší než 150 R v rozsahu R v rozsahu R menší než 15 Vyžaduje okamžité odstranění Odstranění v termínu stanoveném podle charakteru nebezpečí Vyžaduje zvýšenou pozornost Přijatelná úroveň Tabulky rizik pro jednotlivá pracoviště V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny pouze nejzávažnější a nejčastější rizika.ty vyplývají z posuzovaných objektů, činností a zařízení, se kterými se můžeme na jednotlivých pracovištích setkat. 36

37 Pracoviště: Kanceláře firmy List 1/2 Posuzované objekty, činnosti, zařízení Administrativní práce Elektřina Kancelářský nábytek Podlahy Vozidla Venkovní plochy Tabulka 6. Rizika pro kanceláře firmy Vyhodnocení závažnosti rizika Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R Práce na počítači Vznik odpadů Dotyk Zkrat Skříně Povrch Překážky Provoz vozidel Komunikace - poškození pohybového ústrojí v důsledku monotónní práce - poškození zraku znečištění okolí - zasažení elektrickým proudem při dotyku - nebezpečí požáru - zničení el. spotřebiče - pád břemene - přiskřípnutí prstů - uklouznutí - upadnutí - zakopnutí o překážku - dopravní havárie - vznik emisí do ovzduší - uklouznutí - upadnutí Navržená opatření - výměna stávající židle za ergonomickou - po hodině práce doporučena 10-ti minutová přestávka - dodržovat bezpečnou vzdálenost od monitoru - osvětlení místnosti - třídit odpad - ekologicky likvidovat odpad - vést odpadové hospodářství - šetrné zastrčení a vytažení el. spotřebiče do zásuvky - šetrné zacházení s el. spotřebiči - pravidelná revize el. spotřebičů - tam, kde je to možné, nepoužívat prodlužovací kabely - při odchodu z kanceláře odpojit rizikové spotřebiče jako rychlovarná konvice ze sítě - ponechávat kolem spotřebičů volné místo - pravidelná revize el. spotřebičů a elektroinstalace - pravidelná revize hasícího přístroje - při zavírání dveří skříní dbát opatrnosti - nic neskladovat na skříních - zbytečně nepřetěžovat police - k uskladnění šanonů raději používat otočný pořadač - udržovat podlahy čisté - pravidelný úklid - udržovat podlahy bez překážek - pravidelný úklid - pravidelná školení řidičů - pravidelné kontroly vozidel v servisu - komunikace bez nerovností, výmolů a nečistot - pravidelný úklid 37

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice PŘÍRUČKA BOZP A PO (dle zákona č. 262/2006 Sb. 103 odst. 2 Zákoník práce a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a prováděcí

Více

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNI- KY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 26 Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Obsah 1 Úvod 2 2 Neopomenutelné náležitosti 4 3 Druhy školení 5 4 Související

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Bezpečnost práce Autor: kód DUMu: Šablona: Tem. oblast: Jaroslav Kvapil Šk. rok: 2012/2013 Datum:

Více

Vnitřní směrnice č. 35

Vnitřní směrnice č. 35 Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č. 35 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracoval: vedoucí PEÚ Předkládá: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí PEÚ Schválil: Mgr.

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY

Více

Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života. DiS. Petra Slívová

Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života. DiS. Petra Slívová Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života DiS. Petra Slívová Přehled platné legislativy Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách -

Více

BS 01/13 ISŘ Metodika ÚRAZŮ Obsah Jméno Datum Podpis Karel Lichtneger, DiS. 1. 6. 2013 prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c. 1. 6.

BS 01/13 ISŘ Metodika ÚRAZŮ Obsah Jméno Datum Podpis Karel Lichtneger, DiS. 1. 6. 2013 prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c. 1. 6. Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Metodika ÚRAZŮ Obsah Vybraná ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu... 2 Dělení pracovních úrazů:... 2 Definice pracovního

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Michaela Krchová 1 Legislativa Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

Řízení lidských zdrojů ve firmě Řeznictví - uzenářství Šmída. Řeznictví - Uzenářství Šmída

Řízení lidských zdrojů ve firmě Řeznictví - uzenářství Šmída. Řeznictví - Uzenářství Šmída MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Šmídová Řízení lidských zdrojů ve firmě Řeznictví - uzenářství Šmída Human Resources Management in the Company Řeznictví - Uzenářství

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 1 OBSAH: ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE... 1 Úvod.... 3 1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie... 4 1.1

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 6 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001. pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách

SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001. pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001 pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť,

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 Dnem 31. března 2013 skončilo přechodné období, v němž mohli po dobu jednoho

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60

Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60 Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60 Výrobek Výrobce název: Řetězový dopravník pevných krmiv typ: AGRIMAT 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze V Úvalu 84, Motol, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Obsah 1 Odpovědnost na úseku BOZP... 5 2 Povinnosti zaměstnavatele

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna

Více

Předkládací zpráva pro Parlament

Předkládací zpráva pro Parlament Předkládací zpráva pro Parlament Mezinárodní organizace práce (dále jen "MOP") je mezinárodní vládní organizace založená v roce 1919, jejímž posláním je především rozvojem a prostřednictvím sociálního

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohroţující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 88. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011)

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) V návaznosti na článek o ukončování pracovní neschopnosti v rubrice dotazy a odpovědi zveřejňujeme, k oživení a doplnění

Více

ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem

ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem Příloha 12k nové právní předpisy aktualizováno 04. 12. 2015 1 ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem Ve smyslu požadavku 103, odst. 2, písm. c) zákona 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) POŽÁRNÍ OCHRANA (Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně) Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 1. Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

BOZP Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

BOZP Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance BOZP Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance Určeno jako výchozí podklad pro základní, vstupní a periodické školení: Všech zaměstnanců katedry kybernetiky FEL ČVUT v Praze přijatých do jakéhokoliv pracovního

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., účinné od 1. 1. 2011 č. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průmyslovém podniku

Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průmyslovém podniku Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průmyslovém podniku Draft OSH management system in industrial enterprises Bc. Jan Jež Diplomová práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Strana: 1/23 Pracovní řád Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil: Jméno: Ing. Laifrová

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV METROLOGIE A ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF METROLOGY AND QUALITY ASSURANCE

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Analýza bezpečnosti práce v oblasti dopravy a servisních prací dopravních zařízení u vybrané firmy

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Analýza bezpečnosti práce v oblasti dopravy a servisních prací dopravních zařízení u vybrané firmy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: M4101 Zemědělské inženýrství Provozně podnikatelský obor Katedra zemědělské dopravní

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci verze 2013 OBSAH A STRUKTURA ŠKOLENÍ Část I 1. Strategie v oblasti BOZP 1. Co je třeba udělat 2. Význam BOZP a její místo v řízení 3. Základní

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 8. Úraz žáka. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 8. Úraz žáka. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 8. Úraz žáka 8.1 Úvod Úraz žáka patří k

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU ZÁKLADNÍ INFORMACE Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

THERMAL F, a.s. Pracovní řád

THERMAL F, a.s. Pracovní řád THERMAL F, a.s. Pracovní řád Rozdělovník: útvar generálního ředitele personální oddělení finanční úsek obchodní úsek oddělení recepce oddělení ubytování technický úsek oddělení stravování oddělení nákupu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 FILIP PETR Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Bezpečnost práce ve strojírenském

Více

Pracovní řád Národního památkového ústavu

Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národní památkový ústav podle 82 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává pracovní řád, ve kterém rozvádí některá ustanovení

Více