V. Škola v letech 1960 až 1978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. Škola v letech 1960 až 1978"

Transkript

1 V. Škola v letech 1960 až 1978 Školská reforma z roku 1953 nesplnila oekávání. V druhé polovin padesátých let se proto zaalo vážn uvažovat o obsahové a organizaní pestavb celého školství. První etapa pestavby zaala ve školním roce 1960/61 a její zvláštností na základních školách bylo, že zaala v 1. a v 6. roníku, tj. souasn v prvních tídách obou stup základní školy. K ukonení pestavby tím mlo dojít ve školním roce 1963/64. Školským zákonem z 15. prosince 1960 tak vznikla nová jednotná soustava od mateských až po vysoké školy. Základní devítiletá škola se dlila na 1. stupe ( roník) a 2. stupe ( roník). Kladn bylo pijato i rozhodnutí zrušit tvrtletní klasifikaci žák a ponechat jen hodnocení semestrální. Z dívjších jedenáctiletých stedních škol se staly stední všeobecn vzdlávací školy (od r gymnázia). Možnost navštvovat 9. tídu dostali žáci v Mor. Beroun již v roce Devátá tída nebyla ješt povinná a záleželo jen na rozhodnutí žák, zda této možnosti využijí. Pro devátou tídu se nakonec rozhodlo 17 žák. Ve školním roce 1959/60 se proto škola pejmenovala na devítiletou stední školu. Na škole bylo celkem 17 tíd (483 žák) a 2 oddlení školní družiny (70 žák). V nkterých tídách sedlo 38 i 40 žák. Školní rok 1960/61 byl ve znamení oekávání, co pestavba pinese. Zaalo to vlastn již 1. záí Na žáky ekalo ve škole malé pekvapení. " Slavnostní zahájení školního roku se konalo dne 1. záí 1960 v 7 hod. 30 min. na námstí, kde se shromáždili žáci, uitelé i rodie. Úastníkm vyhrávala hudba patronátního závodu Fatra. Z balkonu radnice promluvili editel školy Jar. Vavrda, pedseda MNV L. Drápal, pedseda MV KS Fr. Kryl, za SRPŠ pedseda Milada Hradilová a za patronátní závod L. ástek. Pionýi pedali hostm kytice. Poad na námstí zakonen Písní práce. V prvodu odešli do školy, kde byly pipraveny uebnice a sešity. Letos poprvé budou všichni žáci dostávat zdarma uebnice a školní poteby." (Kronika školy 1960) Protože Ministerstvo školství a kultury pipravovalo na srpen 1961 celostátní konferenci uitel, na níž mly být zhodnoceny výsledky prvního roku pestavby, chystaly se na všech školách podklady pro jednání místních, obvodních a okresních konferencí. Díky tomu máme dnes k dispozici pomrn podrobný popis škol v celém obvodu ZDŠ Mor. Beroun. Obvodová konference školských pracovník se konala v Mor. Beroun 2. ervna 1961.

2 Organizace škol v obvodu Základní devítileté školy Mor. Beroun k Místo školy ZDŠ Mor. Beroun (1.- 9.r.) abová (1.- 5.r.)* Norberany (1.- 5.r.) Nová Véska (1.- 5.r.) Nové Valteice (1.- 5.r.) Ondrášov (1.- 5.r.) Sedm Dvor (1.- 5.r.)* Stará Libavá (1.- 5.r.) Celkem 8 škol Poet tíd Poet žák editel(ka) školy Jarolím Vavrda Jarmila Drkulová Božena Koláková Jaroslav Šiška Margita Martinátová Josef Králík Marie Pešáková Jiina Stružková *Jednotídní škola v abové byla zrušena , v Sedmi Dvorech Výchovu a vzdlávání na všech školách obvodu ZDŠ Mor. Beroun zhodnotil editel Jarolím Vavrda takto: "V obvodu z celkového potu 691 žák propadá, tj. 3,2 %. Prospchový prmr iní 2,15. Stav odpovídá celostátnímu prmru. Dtí psychiatrickou klinikou prošetených je 25, jsou to dti v normální škole nevzdlavatelné.bylo by vhodné, aby byly zízeny 2 tídy pomocné školy. Tato škola by mohla být spolená i pro Dvorce. Kde to bude, zda v Mor. Beroun i ve Dvorcích, je vedlejší. Pomoc tmto dtem je velmi žádoucí. Výuce na všech školách je vnována zvýšená pozornost I když na našich školách jsou dti eského pvodu z rzných kraj, máme velké procento žák slovenské národnosti, reemigrant z Rumunska i z Maarska. Tento nesourodý kolektiv se nepodailo bhem 16 let stmelit, takže je problémem na našich školách jazyk eský. Dtí, které nedosáhly uspokojivých výsledk je celkem 17. Vtší poet nedostatených je i z matematiky (11) a jazyka ruského (8). V jiných pedmtech je nedostatených velmi málo (6). Prospchový prmr je od 1,8 do 2,4, nejnižší na jednotídní škole v Sedmi Dvorech a na dvoutídní škole v Norberanech Spolupráce s rodii byla zkvalitnna tím, že na tídních besídkách je zárove i výstavka žákovských prací, jejich sešit apod. Rodie mohou porovnávat, posuzovat a hodnotit, že uitel správn klasifikuje a že práce je systematická Všechny školy mají školní pozemek, na kterém vykonávají urité práce spojené s výukou, i dílny, nap. v Ondrášov. Dílny na základní devítileté škole nedostaují a bude nutno, jak bylo plánováno, zídit dílnu tak, aby odpovídala potu žák. Dosavadní dílna v suterénu hlavní budovy nemže být používána pro špatné podlahy Starší žáci používají stolaské i zámenické dílny v závod Fatra a patronátní závod uvolnil dostatek odborník z ad rodi, kteí vždy velmi ochotn nám pi výuce pomáhají. V Ondrášov jsou to Moravskoslezská zídla, která škole v tomto smru pomáhají. Pokud se týká chování, musíme nkteré rodie upozorovat na to, že nejenom školní ád, ale i naízení orgán státní moci a správy, místních a okresních národních výbor jsou taková, že nedovolují mládeži toulání se veer a návštvu veejných místností ani v doprovodu rodi... Cikánským dtem je vnována nejvtší pée jak ve výchov, tak i ve výuce. Dti nepociují ve tídním kolektivu národnostní rozdíl. Nestalo se nám, že by naše dti chovaly se k nim njak cize nebo je ze svých zábav vyluovaly. Ješt v minulém roce byla u nkterých dtí špatná docházka do školy, z vtší ásti se to podailo odstranit Celkem na naší škole je 17 dtí cikánského pvodu."

3 (Z referátu J. Vavrdy erven 1961) Zavedení povinné devítileté školní docházky a zrušení školy v abové v roce 1961 zvedlo poty žák na ZDŠ v Moravském Beroun. K 1. záí 1961 bylo ve škole zapsáno 566 žák a poet dtí rostl i v dalších letech. Svého vrcholu dosáhl ve školním roce 1963/64, kdy bylo zapsáno rekordních 593 žák v 19 tídách. Hlavní budova školy již dávno nestaila, a proto byly tídy umístny v dalších budovách: nad jídelnou školy a ve staré budov hudební školy na Dvoákov ulici. "Podle dosavadních smrnic jsou národní výbory povinny zabezpeit uitelm odpovídající byt a stravování. V dnešní dob však se jeví velký nedostatek byt v Mor. Beroun a k stabilisaci uitelských kádr je také teba, aby byly pro n reservovány odpovídající byty. Pak bude možno získat uitele trvale. V Mor. Beroun je to otázka zajištní 5 až 6 byt " Tak hodnotil J. Vavrda situaci v uitelském sboru na obvodní konferenci ervnu Uitelský sbor se skuten mnil víc, než bylo zdrávo. Každoron to bylo 5 až 6 uitel. Mnili se však také zástupci editele. K podruhé odešel z funkce B. Kramá a místo nho pišel Vlastimil erný ze Dvorc. Po roce se vymnil s Bohuslavem Tydlakou, který v té dob zastával funkci zástupce editele školy ve Dvorcích. Zmny ve vedení škol Mor. Beroun- Dvorce patrn sblížily ob školy natolik, že zaaly organizovat nkteré sportovní akce spolen. Závody v bhu, slalomu a ve skoku na lyžích se konaly ve Dvorcích, v atletice na fotbalovém hišti v Mor. Beroun. Lyžaských závod se nkdy úastnila i ZDŠ Lomnice, hokejových turnaj zase ZDŠ Domašov nad Byt. Okresní pebory se konaly zpravidla ve Vrbn pod Praddem a v Bruntále. K nebývalému rozvoji sportovních aktivit dochází na všech školách po II. celostátní spartakiád v roce Odznaky zdatnosti, 100 jarních kilometr, Sportovní hry mládeže aj. byly celostátn sledovány a vyhodnocovány. Svoje úkoly plnila také Pionýrská organizace, která adu akcí sama organizovala nebo se na nich alespo podílela. Vedle sportovních akcí se úspšn rozvíjela i dtská umlecká tvoivost. V okresních kolech pravideln vystupovaly a vítzily pvecké, recitaní a tanení soubory naší školy. Vedle úspšných sportovc jako byli Duchoslav, Orbes, Holik, Motl, Vicen, Filla, Holiková, Votavová, Chalupová, Grulichová, Dibáková aj. reprezentovali školu v umleckých soutžích Vavrdová, Válková, Pešáková, Gajová, Outlá, Riedl, Humlerová, Houžvová, Roubalíková, Drápalová, ástková, Ková, Králíková, Cholevová a další žáci. První polovina šedesátých let zmnila školu k lepšímu a dnes mžeme íct, že se pestavba školy ve srovnání s padesátými léty povedla. Nebyla to však jen otázka osnov a nových uebnic. Zmnilo se pedevším pojetí vyuování. Modernizace metod a forem práce, diferenciace a skupinová práce pinesly do školy vtší aktivitu, zlepšila se i domácí píprava. Poet propadajících žák zaal postupn klesat a ustálil se kolem 3 %. Vysvobozením pro žáky i uitele bylo otevení zvláštní školy v roce 1964 v Ondrášov. Jediným a dodnes diskutovaným problémem tchto let bylo rušení vesnických malotídních škol. K abové a Sedmi Dvorm pibyla v roce 1966 také dvoutídní škola v Ondrášov.

4 Školní rok 1965/66 byl posledním rokem aktivní služby editele školy J. Vavrdy. Na škole bylo celkem 20 tíd s 549 žáky. I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V.A V. B Tídní uitel(ka) Zapletalová Vlasta Handlová Ludmila Matulíková Bediška Burešová Terezie Prová Jiina Maáková Ludmila Žáková Vra Otáhalová Miluška Kížková Vra Dostálová Dana VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B IX. A IX. B Tídní uitel(ka) Matulík Viktor Votavová Anna Kašpaíková Stanislava Lichnovská Emílie Vavrdová Vra Sommerová Eva Svobodová Karla Kramá Boivoj Homola Antonín apková Jaroslava Na škole dále psobily: Hanáková Jana a Steinerová Gabriela, v prbhu roku nastoupila Ociepková Eva. Ve školní družin psobily: Svrchokrylová Marie a Homolová Jiina. Základní vojenskou službu v této dob plnili Sedláek Václav, Caisberger Zdenk a Žáek Ladislav. Dne odešel do dchodu po 21 letech psobení v Mor. Beroun editel Jarolím Vavrda. Rozlouit se s ním pišli nejen žáci a uitelé, ale také zástupci msta, patronátních závod a organizací Národní fronty. Svoje rozlouení zapsal do kroniky školy dne : "Odcházím a dkuji vám všem za krásný vztah ke mn a peji vám nejen hodn úspch ve školní a veejné práci, ale i hodn osobního blaha a rodinného štstí. Svému nástupci B.Tydlakovi dkuji za niím nezkalenou spolupráci a peji mu úinnou vaši pomoc a hodn zdaru ve vedení školy s novým zástupcem J. Králíkem. Dkuji i našim správním zamstnancm-uklizekám, že nám pipravovaly pkné prostedí, že naše škola byla známa svojí nemocniní istotou. asto si na vás vzpomene váš bývalý editel... Ješt ped touto událostí bylo odborem školství ONV v Bruntále rozhodnuto, že žáci z obcí Stará Libavá a Norberany budou od poátku školního roku 1966/67 navštvovat ZDŠ v Mst Libavé a žáci z Nové Vésky ZDŠ v Domašov nad Bysticí. Tmito zásahy došlo ke snížení potu žák na škole a bylo nutno zrušit dv tídy. Krom personálních zmn muselo nové vedení školy vyešit ješt jeden, mnohem závažnjší problém. Revizí bylo zjištno, že škola potebuje novou stechu, vetn žlab a okapových rour. Peníze na opravu byly již zajištny, když zaala doslova hoet elektroinstalace v hlavní budov. Podrobná prohlídka školy odhalila další závady. V havarijním stavu byla vodoinstalace a všechny záchody. Z provozu musela být nakonec vyazena celá polovina budovy. Podobn tomu bylo s tlocvinou a školními dílnami. Celá hlavní budova byla zaazena rozhodnutím odboru školství ONV do kategorie A, tj. budovy v havarijním stavu. Do záchranných prací se zapojili všechny závody ve mst, rodie i uitelé. Další pohromy však pišly poátkem roku Nejprve zaala v lednu hoet od trámu v komín tlocvina, v dubnu se propadla podlaha školních dílen. Konen bylo rozhodnuto, že se musí provést generální oprava celé budovy, a to vetn montáže ústedního topení a výstavby nového pavilonu. Realizace celé akce byla stanovena na rok Srpnové události r však všechno zastavily.

5 Ondrášovská škola v roce Zleva uitelé Králík, Klega a Krek. paní uitelky Jiiny Prové v roce 1964 Bh vítzství v roce J. Vavrda pedává ceny úastníkm závodu. Zástupci JZD pebírají Sad pionýr v roce 1957

6 Lyžaské závody ve Dvorcích v roce Na snímku Josef Palas, editel školy ve Dvorcích, Bohuslav Tydlaka a Vlastimil erný. Školní rok 1968/69 zaínal pod dojmem boulivých událostí uplynulého léta. Klidnjší však nebyly ani další msíce. Dne 19. listopadu 1968 zemel ve vku 65 let bývalý editel školy Jarolím Vavrda. Nejistota, vyhrocené osobní vztahy a rostoucí nervozita lidí ovládaly školu ješt nkolik let. Situace se zaala ešit až v roce Po zmnách ve státních a stranických orgánech KS totiž pišly na adu školy. editel školy B. Tydlaka a jeho zástupce J. Králík byli odvoláni z funkcí a vedením školy byl poven Ladislav Žáek. Do funkce zástupce editele nastoupil Ivo Staník, který byl peložen ze Základní devítileté školy ve Dvorcích. Zmny nastaly také ve složení uitelského sboru: z Krnova byla peložena Ludmila Janotová a ze Dvorc Soa Burdová. Novými pracovníky ve školství se stali také ti noví absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Karel Krabec, Alena Špaková a Vlastimil Špaek. Školní rok 1970/71 ml být rokem konsolidace školy. Organizace školy ve školním roce 1970/71 editel školy: Ladislav Žáek Zástupce editele školy: Ivo Staník První stupe ZDŠ Druhý stupe ZDŠ I. A I. B II. A II. B Žáci Tídní uitel(ka) Ociepková Eva Zapletalová VI. A VI. B VII. A VII. B Žáci 26 Tídní uitel(ka) Kížková Vra Žáková Vra Špaek

7 III. IV. A IV. B V. A V. B Vlasta Burešová Terezie Maáková Ludmila Burdová Soa Prová Jiina Bahulová Marta Jzová Marie Otáhalová Miluška VIII. A VIII. B IX. A IX. B Vlastimil Matulík Viktor Špaková Alena Hanáková Jana Janotová Ludmila Ludmilová Albína Na škole dále psobili: Karel Krabec, Alice Králíková, Josef Králík a Anna Votavová, ve školní družin Božena Navrátilová a Marie Horná-Seemannová. V roce 1971 došlo k ástenému zklidnní a život se zaal vracet do starých, známých kolejí. Nastal as vrátit se ke školní budov a nutným opravám. Nejprve neohlášená návštva z ministerstva a v záí 1971 z krajského odboru školství posuzovaly stav budovy a nakonec rozhodly, že škola není v havarijním stavu, je pouze siln zanedbaná po stránce údržby. Výsledkem byl plán nezbytných opatení, které bylo nutné udlat pro bezpený chod školy. Plánované opravy se však vlekly. V íjnu 1972 se nap. zaalo s opravou stechy, protože se však pracovalo pouze o volných sobotách a nedlích, byla do zaátku zimy hotova jen pední stna a jeden boní štít. V beznu 1973 zaala oprava vodoinstalace, vymovaly se všechny dvee, okna a dokonovala se oprava stechy. Do oprav se zapojili také uitelé. V záí 1974 zaali opravovat budovu školní jídelny a školních dílen. V íjnu 1974 bylo editeli školy sdleno, že musí do konce prosince 1974 vyklidit polovinu budovy, protože v lednu 1975 bude zahájena generální oprava budovy. Konen tedy padlo rozhodnutí, které mlo padnout už v roce 1971, resp. v roce Zmny ve vedení školy, zahájené v roce 1970, pokraovaly i v dalších letech. V roce 1973 byl z funkce zástupce editele školy uvolnn Ivo Staník a na jeho místo nastoupila Zdena Smutná. Funkci však vykonávala jen do 30. listopadu 1974, kdy se odsthovala na Olomoucko. Po jejím odchodu byla do funkce zástupkyn editele školy jmenována Alena Staníková, která pišla do Moravského Berouna v roce 1971 ze Dvorc. Roky byly poznamenány generální opravou školy. Na hlavní budov zstalo pouze 6 tíd druhého stupn a 2 první tídy získaly své stálé místo v poboce školy nad školní jídelnou. Zbývajících 8 tíd bylo v náhradních prostorách: v budov bývalé školy v Nových Valteicích, v klubovn ve Slovanském dom, v hasiské zbrojnici, Granitolu, základní umlecké škole aj. Naštstí mla škola v této dob nejnižší stavy žactva v celé své historii: v prmru kolem 370 žák. Tídy a jejich umístní ve školním roce 1976/77 I. A I. B Tídní uitel(ka) Martinátová Margita Maáková Ludmila Po.žák Umístní Budova školní družiny editel školy: L. Žáek Zást.ed.školy:

8 II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B VI. VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. Prová Jiina Burešová Terezie Vítek Jií Matulíková Bediška Koí Zdena Otáhalová Miluška Králíková Alice Bahulová Marta Králík Josef Ludmilová Albína Žáková Vra Matulík Viktor Kížková Vra Staník Ivo Nové Valteice Slovanský dm Granitol Základní umlecká škola Hasiská zbrojnice Polovina hlavní budovy školy A. Staníková Na 2.stupni ZDŠ dále psobili: J. Jureková, S. Burdová, V. Špaek. Ve ŠD pracovaly: B.Navrátilová, M.Seemannová, A.Votavová Od 1. záí 1976 se zaala uvádt do praxe tzv. nová koncepce, oficiáln nazývaná Další rozvoj eskoslovenské vzdlávací soustavy, poítající s prodloužením povinné školní docházky z devíti na deset let a zahrnující veškerou mládež od 6 do 16 let. Projekt nabíhal postupn od 1. tídy a na základní škole ml být ukonen ve školním roce 1983/84. Základní škola se podle projektu mla dlit na dva stupn po tyech postupných ronících: 1. stupe = postupný roník, 2. stupe = postupný roník. Zbývající dva roky povinné docházky mli žáci plnit na jiných typech škol. Nejdležitjší souástí jednotné školské soustavy se tak staly ti proudy stedního školství: stední odborná uilišt, stední odborné školy a gymnázia. Tento stav byl potvrzen školským zákonem ze dne Protože se v tzv. nové koncepci objevily množiny, je nkdy s množinami myln spojována celá pestavba školství. Na základní škole šlo ale pedevším o zmnu metod a forem práce. Nesporným kladem tohoto období bylo, že se uitelé museli povinn zúastovat rzných školení a ukázkových hodin na vybraných školách okresu, a tak se vlastn dále vzdlávat po stránce odborné i metodické. V této dob vznikly také nap. sdružené pedmtové komise Základních škol Dvorce, Mor. Beroun a Razová. Významnou zmnou prošlo výchovné poradenství a píprava žák na volbu povolání, nebo k vycházejícím žákm 9. tíd se mohli pidat i výborní žáci 8. tíd. Besedy s rodii a cykly pednášek pro vycházející žáky z oblasti spoleenského chování, sexuologie, ale i souasné módy, se staly pravidelnou souástí života školy. Pipoteme-li k tomu každoroní školní akademie, dtská divadelní pedstavení a adu jiných akcí pro školu a veejnost, a to vše v provizorních podmínkách, mžeme se jen sklonit ped pracovním vyptím tehdejších uitel, ale i žák, nebo i na n všechny tyto problémy siln doléhaly. Mnoho práce bylo vykonáno také díky rodim, zejména ženám a matkám našich žák. Ve školním roce 1976/77 byla ukonena oprava první poloviny školní budovy, koncem listopadu 1976 se poprvé zaalo topit v ústedním topení. Do té doby se všude topilo v kamnech a uhlí se donášelo ze sklepa. Po jarních prázdninách se tídy pesunuly do opravené ásti budovy, kterou bhem tí dn dokázali uitelé a rodie žák vyistit a pipravit, aby mohla okamžit zaít druhá fáze generální opravy, tj. oprava druhé poloviny školní budovy. Rok 1977 však pinesl další pekvapení. "Dne 14. prosince byla zahájena oprava budovy školní družiny (jídelny). Ješt nebyla

9 ukonena oprava hlavní budovy a již byla zahájena oprava budovy vedlejší. Objevila se možnost kapacity finanního krytí a tato možnost byla využita. První tídy byly pemístny na Slovan a do požární zbrojnice a tídy z tchto míst do zasedací místnosti MstNV a do klubovny komunálních služeb. Tím se kritická situace ješt vyhrotila. Ponvadž byla plánována hlavn oprava školní jídelny a kuchyn, byla kuchyn pesthována do pionýrského tábora a jídlo bylo dováženo do školy. Jídelna byla upravena z tlocviny. Tmito dalšími obtížemi a pesuny byl ukonen rok 1977." (Kronika školy 1976/77) Jarní prázdniny roku 1978 byly opt vnovány úklidu, tentokrát druhé ásti opravené budovy. Generální oprava školy se chýlila ke konci a tídy se postupn vracely zpátky pod jednu stechu. Nejobtížnjší období, jak se alespo zdálo, skonilo.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10 Vítáme Vás do školní druţiny při ZŠ Pohůrecká Informace o ŠD: Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD Informace o provozu školní druţiny ve školním roce

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 14:00 16:45 Pítomni: dle

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Obec Nové Dvory na základě usnesení zastupitelstva ze dne 8.3.2007 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

1. devítiletá škola Stříbro 1945-1953

1. devítiletá škola Stříbro 1945-1953 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 1. devítiletá škola Stříbro 1945-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1026 Evidenční číslo pomůcky: 113 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Zásady k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

Zásady k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků Příloha č.1 k č.j.: HSJI-37-42/1-KŘ-2005 Počet listů: 9 Zásady k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků V souladu s 72 zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Znalecký posudek číslo 3655 325/07

Znalecký posudek číslo 3655 325/07 Znalecký posudek číslo 3655 325/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 48 Moravský Beroun katastrální území: Sedm Dvorů bývalý okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Zpravodaj. 39 prosinec 2014

Zpravodaj. 39 prosinec 2014 Slovo úvodem Vážení spoluobané, v posledních prosincových dnech je zvykem zhodnotit uplynulých dvanáct msíc, tšit se z toho, co se podailo, nebo dát si pedsevzetí napravit to, co úspchem neskonilo. Jsem

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Výchova dětí k bezpečí. Mgr. Alena Skopalová

Výchova dětí k bezpečí. Mgr. Alena Skopalová Výchova dětí k bezpečí Mgr. Alena Skopalová Základní škola ZACHAR, Kroměříž, příspěvková organizace Albertova 4062 Bezpečná škola 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR KROMĚŘÍŽ Motto školy UČIT SE BÝT SÁM SEBOU UČIT

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 7. srpna 2003 Částka: 36 O B S A H : Část I. Část

Více

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.)

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.) ZAKLÁDÁNÍ JZD Na základě zákona o JZD (č. 69/1949 Sb.) mělo v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak všechny dosavadní typy družstev (např. strojní, hospodářská, meliorační,

Více

SALIX, družstvo pro zlepšování životního prostedí v Praze I 00148016, Upravená 253, 102 000 Praha 10 - Štrboholy DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

SALIX, družstvo pro zlepšování životního prostedí v Praze I 00148016, Upravená 253, 102 000 Praha 10 - Štrboholy DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA SALIX, družstvo pro zlepšování životního prostedí v Praze I 00148016, Upravená 253, 102 000 Praha 10 - Štrboholy DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník touto dražební vyhláškou vyhlašuje konání spolené dražby dobrovolné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO

Více

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život. ROK 1964 Volby Nejvtší události letošního roku byly volby do národních výbor a do Národního shromáždní. Naše obec byla rozdlena na 31 volebních obvod v nichž jako poslanci MNV byli voleni tito obané :

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro vzdělávací obor: český jazyk a literatura

Specifikace pravidel hodnocení pro vzdělávací obor: český jazyk a literatura Specifikace pravidel hodnocení pro vzdělávací obor: český jazyk a literatura Na základě 69 zákona 561/2004 Sb., na základě 3, 4 vyhlášky MŠMT 13/2005 (o středním vzdělávání), 14, 15 a 16 vyhlášky MŠMT

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.F, 4.E, 4.F, 5.B, jmenovitě viz. prezenční

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924-47/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924-47/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924-47/2014 O ceně nemovitostí, tj. budovy če.58 rod.rekr stojící na parcel č. 161/10 (LV č.412), zapsané na LV č.399 pro obec Lipoltice, k.ú.sovoluská Lhota, část obce Sovoluská Lhota

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení 1.1 Tento řád vstupuje v platnost 1.8.2006 a je závazným řádem pro Milevskou ligu (dále jen ML) v malé kopané a týmy vstupují do ML s tím, že jej berou plně na vědomí

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více