VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014

2 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují, Náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují Statutární zástupce: Marie Rohulánová Rok zřízení: 1996 Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění IČ: Adresa: T. G. M. 1424, Nové Město nad Metují Telefon: Web stránky: Zastupitelstvo města Nového Města nad Metují zřídilo v srpnu 1996 k poskytování sociálních služeb, zejména pro seniory, Městské středisko sociálních služeb Oáza (dále jen MSSS). Vedení příspěvkové organizace poskytuje nezbytné ekonomicko-manažerské zázemí čtyřem registrovaným sociálním službám: pečovatelské službě centru denních služeb odlehčovací službě domovu pro seniory K rozhodujícímu příspěvku města zajišťuje další finanční prostředky na provoz jednotlivých služeb (státní dotace, granty, sponzorské dary, prostředky od zdravotních pojišťoven). Garantuje jejich účelné využití a každoroční vyúčtování. Stanovuje úhrady za poskytované služby, kalkuluje ceny s ohledem nejen na finanční možnosti novoměstských seniorů, ale také s přihlédnutím k možnostem zřizovatele - města. Snaží se, aby byly pro seniory vždy cenově dostupné. Znovu a znovu si potvrzujeme správnost rozhodnutí městského zastupitelstva týkajícího se vytvoření střediska sociálních služeb. Propojení služeb a jejich možné kombinování umožňuje pracovníkům MSSS nabídnout klientovi službu či služby na míru. Sociální služby musí splňovat Standardy kvality vymezené zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, které se mimo jiné úzce zaměřují na individuální plánování sociální služby s klientem. Mění se zásadně postavení klienta, který se stává zákazníkem, jeho přání a vůli je nutné respektovat. Jednání se zájemci o služby vyjednávají sociální pracovnice, které zjišťují potřeby klienta na jedné straně a upozorňuje na možnosti MSSS na straně druhé. Na základě tohoto vyjednávání vzniká smlouva, která je závazná pro obě strany a odvíjí se od ní vše potřebné (provedení jednotlivých úkonů zakotvených v individuálním plánu klienta, výše úhrady, způsob vyúčtování, možnost stěžovat si na poskytování služby). Výrazně se však mění i možnosti využití jednotlivých služeb. Zákon o sociálních službách hovoří o tíživé sociální situaci klienta, přesně specifikuje, co která služba musí klientovi poskytnout, a registrující orgán může sankcionovat poskytovatele sociální služby za to, pokud do služby přijme klienta, který ji nepotřebuje. Například pokud senior chce být umístěn do domova pro seniory jenom proto, že si tím chce vyřešit svoji bytovou situaci, ale pomoc druhé fyzické osoby pro zajištění základních potřeb nepotřebuje. Stravu (dodávky obědů, studených a teplých večeří, diet) pro MSSS Oáza zajišťuje firma Sodexo, která byla vybrána ve veřejné soutěži. Rozšířila se nabídka - obědy si lze vybrat ze tří jídel, večeře ze dvou, přičemž jedno jídlo je vždy dietní. V současné době je většina klientů i zaměstnanců se stravou spokojena, drobné nedostatky řešíme přímo se zaměstnanci kuchyně. Veřejnost stabilně oceňuje a využívá (v roce 2013 celkem 55 pečujících rodin) možnost zápůjček potřebných kompenzačních pomůcek (polohovacích postelí, toaletních křesel, nástavců na WC,

3 invalidních vozíků, antidekubitních matrací, chodítek apod.) Naše půjčovna by nemohla nikdy vzniknout, nebýt města Hilden, které nás již léta zásobuje různými potřebnými pomůckami. MSSS Oáza se snaží všestranně podporovat pečující rodiny a prostřednictvím pečovatelské služby, centra denních služeb i odlehčovací služby udržet seniory co nejdéle v jejich domovech. První představujeme: Pečovatelská služba je terénní službou, kdy pečovatelky přicházejí za klientem do jeho domácnosti. Nabízí jim nejen pomoc s chodem domácnosti úklid, praní a žehlení prádla, nákupy, pochůzky, donášku obědů, ale i při péči o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně, celkové koupeli. Zprostředkuje mimo jiné i kontakt se společenským prostředím - denně dováží klienty do Domovinky a zpět, doprovází je na úřady, k lékaři a pomáhá jim při obstarávání osobních záležitostí (vyplňování a podávání žádostí o příspěvek na péči, na mobilitu, jednání s úřady aj.) Soustředěná pečovatelská služba je poskytována v nájemních domech v ulicích TGM č. p a Českých bratří č. p Stanovená kapacita novoměstské pečovatelské služby je 150 klientů. V roce 2013 ji využívalo 128 seniorů. Pro lepší přehled jsme připravili pár statistických údajů, které bez dlouhých komentářů představí úkony prováděné pečovatelskou službou: 35 klientů využívalo nákupy 30 klientů pochůzky 1 klient potřeboval donášku uhlí 50 klientů si žádalo úklid 101 klientů odebíralo obědy, což představuje ks rozvezených obědů 39 klientům vyprala PS kg prádla poskytla 10 klientům doprovody k lékařům, na úřady 36 klientům pomáhala s osobní hygienou 13 klientům s přípravou a podáním jídla a pití ze 128 klientů odebírajících v roce 2013 služby je 85 žen a 43 mužů věkový průměr klientů: 79,7 let 1 klient nárok na bezplatné poskytování služby (vdova po bojovníkovi za svobodu) uzavřeno bylo 37 nových smluv ukončeno 52 smluv z důvodu: o úmrtí - 14 o nástup do DS - 6 o na dobu určitou - 4 o neodebírání služby - 11 o nesplnění podmínek registrace - 3 o vlastní žádost - 13 o porušování podmínek smlouvy - 1 Pečovatelská služba vlastní dvě služební vozidla, která ujela v tomto roce km.

4 Personální zajištění pečovatelské služby v r O klienty se stará skupina pracovníků v přímé obslužné péči Po - Pá od 7,00 do 19, hodin a o So, Ne, Sv od 9,00 do 19 hodin - 8 pečovatelek (6,75 úvazků), Po - Pá od 7,00 do 15,30, sociální pracovnice (0,9), 2 údržbáři (0,2), ředitel (0,4), 2 účetní (0,7). Hospodaření pečovatelské služby: Hlavní činnost Příjmy celkem 3, Příspěvek od zřizovatele 1, Dotace z KÚ Dotace z MPSV 1, Příjmy od klientů Dar obce Čerpání fondu odměn Výdaje celkem 3, Spotřeba materiálu Z toho např.: - kancelářské potřeby prostředky na úklid DDHM do 3000, (např. nákup jídlonosičů) Pohonné hmoty Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Z toho např.: - zpracování mezd telefony poštovné 17 Mzdové náklady 2, Z toho: - platy 2, dohody nemocenská placená zaměstnavatelem Zákonné pojištění Z toho: - sociální pojištění zdravotní pojištění Ostatní pojištění Smluvní pokuty.. 0 Ostatní pokuty a penále 0 Úroky 0 Manka a škody 0 Odpisy majetku Sociální náklady Z toho např.: - příděl do FKSP školení ochranné pomůcky DDHM od (dovybavení ND čp.1145)

5

6 Centrum denních služeb je všeobecně mezi novoměstskou veřejností dobře známo jako domovinka. Je ambulantní službou, která se též snaží napomoci seniorovi zůstat co nejdéle ve svém domově. Vytváří prostor pečující rodině pro klidnou, starostmi o svého blízkého nerušenou, možnost pracovat a seniorovi umožňuje kontakt se svými vrstevníky. V příjemném prostředí Oázy společně tráví cca 7 hodin, které jsou díky dvěma aktivizačním pracovnicím vyplněny rozmanitými činnostmi: trénují paměť (slovní hry, kvízy, vzpomínkové kruhy, čtení, zpívání, denní zprávy), udržují fyzickou kondici (společná cvičení, jízda na rotopedu, nácvik chůze) a podporují udržení či rozvíjení manuální zručnosti a dovednosti (kolektivní výroba nejrůznějších předmětů z papíru, vosku, proutí, příze). Práce s různorodou skupinou seniorů vyžaduje od obou pracovnic nesmírnou kreativitu, trpělivost, nápaditost. V jednom dni se setkají klienti psychicky velice schopní spolu s klienty s Alzheimerovou chorobou a činnost musí být vedena tak, aby obě skupiny byly uspokojeny. Pobyt v domovince je za úhradu, a každý senior chce za své peníze dostat maximum. Je obdivuhodné, že se pracovnicím daří dobře vyrovnávat i s tímto faktem a navíc motivovat schopnější k pomoci tam, kde je to třeba. Kromě výše popsaných činností je u některých klientů nutné dopomáhat i při prostorové orientaci, osobní hygieně včetně použití WC, případně výměně inkontinentních pomůcek. Denní kapacita centra denních služeb je 12 klientů. Přehled účtovaných úkonů: pomoc při oblékání 19 klientů pomoc při osobní hygieně 13 klientů podávání tekutin 28 klientů pomoc při prostorové orientaci 10 klientů aktivizační programy všichni klienti V roce 2013 bylo uzavřeno 11 nových smluv, ukončeno 13 smluv. Z toho z důvodu: o úmrtí 7 o vlastní žádost 3 o nástup do DS 3 Služeb domovinky využívalo: 31 klientů (23 žen, 8 mužů) průměrný věk 82, 9 let 9 klientů dojíždí z jiných obcí (dopravuje je rodina) Domovinka byla v provozu celkem 238 dní (z 252 pracovních dní) V roce 2013 jsme několik měsíců intenzivně spolupracovali s architektem panem Vondřejcem, který měl pro město připravit podklady pro přemístění centra denních služeb do nájemního domu v ulici Českých bratří. Kapacita centra bývá většinu týdne naplněna a ve stávajících prostorách (podkrovní místnost v č. p Oáze) ji nelze již navýšit. Po mnoha hodinách diskuzí nad plány, přehodnocování našich požadavků, projednání na Hygieně, zjistil pan projektant, že nové prostory nesplňují požadavek požární normy, kdy pro počet klientů větší než 12 je nutné druhé únikové schodiště. Investice se rázem navýšila natolik, že musela být všemi stranami zamítnuta. Škoda jen, že tento zásadní požadavek neznal pan projektant na začátku procesu, mohl tak ušetřit čas pracovníků MSSS a finanční prostředky městu za zpracování nepoužitelného projektu. Domovinka zůstane nadále v prostorách Oázy, kde může využívat i další společné prostory, aktivizační pracovnice pak pomoc dalšího provozního personálu (úklid, kuchyň, prádelna).

7 Personální zajištění domovinky v r O klienty se starají od pondělí do pátku od 7,00 do 15,30 dvě aktivizační pracovnice (1,75 úvazků), pečovatelka (0,25), fyzioterapeutka (0,04), sociální pracovnice (0,1), 4 uklízečky (0,1), ředitel (0,1), 2 účetní (0,175). Hospodaření centra denních služeb domovinky: Hlavní činnost Příjmy celkem 1, Příspěvek od zřizovatele Dotace z KÚ Dotace z MPSV Příjmy od klientů Čerpání fondu odměn Výdaje celkem 1, Spotřeba materiálu Z toho např.: - kancelářské potřeby prostředky na úklid DDHM do 3000, Pohonné hmoty Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné 333 Ostatní služby Z toho např.: - zpracování mezd telefony poštovné nákup oběd Mzdové náklady Z toho: - platy dohody nemocenská placená zaměstnavatelem Zákonné pojištění Z toho: - sociální pojištění zdravotní pojištění Ostatní pojištění Smluvní pokuty.. 0 Ostatní pokuty a penále 0 Úroky 0 Manka a škody 0 Odpisy majetku 0 Sociální náklady Z toho např. : - příděl do FKSP školení DDHM od

8

9 Další registrovanou je odlehčovací služba, která je však již službou pobytovou. I v této službě se MSSS Oáza snaží podpořit pečující rodinu, dopřát ji čas na zregenerování sil a získání potřebné energie pro další službu blízkému seniorovi. Dále se snažíme umožnit rekonvalescenci seniorům po dlouhodobějších hospitalizacích. Prostřednictvím pečovatelsko-ošetřovatelské pomoci a dobře vedené rehabilitace získá klient potřebnou jistotu pro návrat do domácího prostředí. V roce 2013 byla kapacita odlehčovací služby 5 lůžek, službu využilo celkem 40 klientů, jednáno bylo se 100 zájemci o službu. I v tomto roce se opakovalo, že rodina dohodnutý pobyt zrušila na poslední chvíli a služba se pak obsazovala, někdy i opakovaně, náhradníky. Pobyt na odlehčovací službě je finančně náročný, klient kromě ubytování a stravy si plně hradí i poskytovanou péči. I zde se projevuje složitější finanční situace pečujících rodin. U odlehčovacích pobytů není státem garantován žádný zůstatek z důchodu jako u domova pro seniory. Naopak jsou všechny úkony zaznamenávány a posléze účtovány. Pro seniory se tak stává finančně nejnáročnější službou. Klientům je nabízena komplexní pečovatelsko-ošetřovatelská péče, rehabilitace i celá škála aktivizačních programů. Klienty nejčastěji poskytované úkony (kromě ubytování, stravy): péče o vlastní osobu (včetně chození na zvonek, doprovodů po budově a mimo ni) pomoc a podpora při hygieně pomoc při podávaní jídla a pití (hlídání pitného režimu, dolévání a podávání tekutin, krmení a dokrmování) pomoc při přípravě stravy (chystání svačin, eventuálně druhých večeří z vlastních zdrojů, vaření kávy...) aktivizační činnosti včetně činností rehabilitačních - vedoucích k nácviku soběstačnosti nebo alespoň k rozvoji a udržení dosavadních schopností a dovedností zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (účast na společenských akcích v Oáze, mimo ni, zprostředkování kontaktu s rodinou vyřízení vzkazu, pomoc při obsluze mobilního telefonu atp.) pomoc při vyřizování běžných záležitostí (obstarání nákupů, pochůzek, objednání u lékaře, kadeřnice, pedikérky vč. doprovodu, doplnění léků, doprovody k lékaři ) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv (pomoc při podání žádostí o příspěvky státní sociální podpory, pomoc při dlouhodobém řešení nepříznivé životní situace ve spolupráci s rodinou, MěÚ, lékaři, dalšími soc. službami) Odlehčovací službu využívalo: 40 klientů (18 žen, 22 mužů) průměrný věk 81,05 let Personální zajištění odlehčovací služby v r O klienty se stará skupina pracovníků v přímé obslužné péči 12 ošetřovatelek (1,2 úvazků) v nepřetržitém provozu, 4 zdravotní sestry (0,325) denně ve 12ti hodinových směnách, denně 2 pracovnice v kuchyni (0,14). Od pondělí do pátku, od 7,00 do 15,30, klíčová pracovnice (0,1), fyzioterapeutka (0,1) + (2) brigádnice na dohodu o provedení práce, sociální pracovnice (0,1), 2 aktivizační pracovnice (0,2), 2 údržbáři (0,05), 4 uklízečky (0,3), pradleny (0,15), ředitel (0,1), 2 účetní (0,175). O čistotu na odlehčovací službě se 7 dnů v týdnu starají 4 uklízečky (3,6).

10 Hospodaření na odlehčovací službě Hlavní činnost Příjmy celkem 1, Příspěvek od zřizovatele Dotace z KÚ Dotace z MPSV Příjmy od klientů Příjmy od VZP Čerpání fondu odměn Výdaje celkem 1, Spotřeba materiálu Z toho např.: - kancelářské potřeby prostředky na úklid potraviny na snídaně Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné 558 Ostatní služby Z toho např.: - zpracování mezd telefony poštovné nákup obědů a večeří Mzdové náklady Z toho: - platy dohody nemocenská placená zaměstnavatelem Zákonné pojištění Z toho: - sociální pojištění zdravotní pojištění Ostatní pojištění Smluvní pokuty.. 0 Ostatní pokuty a penále 0 Úroky 0 Manka a škody 0 Odpisy majetku 0 Sociální náklady Z toho: - příděl do FKSP školení ochranné pomůcky

11

12 Domov pro seniory v roce 2013: Transformace našeho zařízení z domu penzionu pro důchodce na domov pro seniory probíhá již osmým rokem. Klienti z nájemního domu T. G. M přecházejí na domov pro seniory a nově jsou již obsazována pouze místa domova pro seniory. Velkou výhodou se nám, i většině našich klientů, jeví jednolůžkové pokoje, kde si z vlastního nábytku mohou snadněji vytvořit staro-nový domov. MSSS Oáza, díky sponzorskému daru z partnerského města Hildenu, může nabízet pokoje vybavené polohovacími lůžky. Kapacita domova pro seniory se roce 2013 zvýšila z 38 na 41 lůžek. Pro představu pár faktických čísel týkajících se práce zdravotnicko-ošetřovatelského úseku: 41 pojištěnců VZP 7 mužů a 34 žen 6 klientů je částečně soběstačných; 35 klientů odkázaných péči personálu 10 klientům je potřeba pomoci s přípravou léků; 31 klientům aplikují léky zdravotní sestry přímo do úst z důvodu neschopnosti 8 klientů je potřeba krmit 4 klientům je potřeba stravu mixovat či jinak upravovat 13 klientů si samo dojde do jídelny na oběd; 28 klientům je třeba dopomoci či je dovézt do jídelny 37 klientů používá inkontinentní pomůcky, zde je nutná prevence opruzenin 7 klientů je nutné pravidelně polohovat, nutná prevence proleženin 16 klientů užívá psychiatrické či jiné léky na zklidnění 7 klientů diabetiků, pravidelné měření glykémie dle ordinace lékaře (1x aplikace inzulínu) denně je u 32. klientů prováděna kontrola příjmu tekutin; každý příjem se zapisuje do záznamového listu (prevence dehydratace) denně převazy u cca 4 klientů + další drobná poranění týdně u 30. klientů pravidelné měření krevního tlaku měsíčně u 30. klientů pravidelná kontrola hmotnosti 37 klientů používá invalidní vozíky a chodítka, které je nutné 1x týdně důkladně dezinfikovat odběry krve či moči dle ordinace lékaře 3 5 x týdně zajištění veškerých plánovaných i neplánovaných vyšetření klientů, včetně personálu jako doprovodů mnohdy i 4 výjezdy denně konzultace se 6. praktickými lékaři ponechána klientům svobodná volba lékaře každá ošetřovatelka denně ujde 17km; 8 km zdravotní sestra při rozvozu léků, zajišťování převazů denně ošetřovatelky vycházejí průměrně 115 x na zavolání klienta signalizací příprava snídaní na pracovišti, dovoz obědů pro všechny služby na domě č.p (celkem asi 74 obědů) V roce 2013 zemřelo 10 klientů. Umístěno bylo 13 klientů, 10 z nich přišlo ze svých trvalých bydlišť, dva z nich přišli z nájemního domu Českých bratří 1145 a jedna klientka přešla z nájemního domu T. G. M (v rámci výše popsané transformace zařízení). Věkový průměr klientů domova pro seniory je 84,2 let.

13 z celkového počtu 41 klientů: Příspěvek na péči Stupeň počet klientů I. 12 II. 9 III. 8 IV. 11 Příspěvek v řízení 1 Z předchozí tabulky je patrná skladba obyvatel domova pro seniory a závislost příjemců služby na pomoci obslužného personálu. Většina obyvatel potřebuje dopomoc personálu celých 24 hodin, 30 klientům účtárna hospodaří s jejich finanční hotovostí. Personální zajištění domova pro seniory v r O klienty se stará skupina pracovníků v přímé obslužné péči 12 ošetřovatelek (10,8 úvazků) v nepřetržitém provozu, 4 zdravotní sestry (3,25) denně ve 12ti hodinových směnách, denně 2 pracovnice v kuchyni (1,26). Od pondělí do pátku od 7,00 do 15,30 klíčová pracovnice (0,9), 1 fyzioterapeutka (0,86) + (2) brigádnice na dohodu o provedení práce, sociální pracovnice (0,9), 2 aktivizační pracovnice (1,8), 2 údržbáři (0,75), 2 pradleny (1,35), ředitel (0,4), 2 účetní (0,7). O čistotu v domově pro seniory se 7 dnů v týdnu starají 4 uklízečky (3,6). V souvislosti s navyšováním kapacity domova pro seniory a trvale zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů se projevil nedostatek pracovníků přímé obslužné péče pracujících v nepřetržitém provozu, v prádelně, na rehabilitaci, ale i na úseku sociálním v rámci Standardů kvality. Rada města Nového Města nad Metují pochopila tíživost situace v MSSS a odsouhlasila navýšení personálu o 3 úvazky. MSSS Oáza bude mít k celkem 49 pracovníků v trvalém pracovním poměru a 17 brigádníků. Složitost situace pozitivně nezhodnotila pouze rada města, ale i všeobecná zdravotní pojišťovna, která zvýšila v roce 2013 měsíční platbu za zdravotní úkony z původních 40ti tisíc korun na 150 tisíc korun. Aktivizační činnosti v domově pro seniory Aktivizace probíhá v Oáze v pravidelných blocích od pondělí do pátku, příležitostně o víkendech. Dopoledne se koná cvičení, poté dílna. Té se zpravidla zúčastňuje okolo 15 klientů a věnují se rozmanitým činnostem a zájmům pod vedením aktivizačních pracovnic. Odpoledne se schází v knihovně ti, kteří si oblíbili pravidelná čtení (cca 20 seniorů). Čtvrteční dopoledne patří bohoslužbám různých křesťanských církví, které navštěvuje klientů. Dvakrát týdně se koná společné zpívání. Mimo tyto pravidelné aktivity se na každé úterý naplánuje s Výborem obyvatel jedna větší, společná akce. Akce Výboru bývají hojně navštěvovány až 80%.

14 Za rok 2013 předkládáme následující výčet: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Červenec: Srpen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Vernisáž výstavy Neprofesionálních výtvarníků a Petra Pokorného Cestopisné promítání s panem Fantou Toskánsko Promítání pana Linharta o Libanonu Vystoupení dětí z MŠ Beseda s novoměstskými hasiči pan Přibyl Narozeninové odpoledne (narození klienti i zaměstnanci - leden březen) Promítání s panem Fantou Čechy Canisterapie Posezení v restauraci u Drašnara zabíjačkové hody Velikonoční Bingo Turnaj v kuželkách Kavárna Slávie Opékání buřtů Cestopisné promítání Koncert folkové skupiny Fukanec Narozeninové odpoledne (narození klienti i zaměstnanci duben červen) Výlet na přání Promítání s panem Fantou Kuželkový turnaj Výlet do Pekla a na Ostrovy - 19 klientů, 35 dobrovolníků Zahradní slavnost taneční a hudební obor ZUŠ Sbírka na postižené povodněmi vybráno 6000kč Farmářský den cca 38 klientů, 12 dobrovolníků Posezení u Drašnara grilovaná žebra Cestopisné promítání 2. ročník pochodu Za poznáním Českého betléma - 12 klientů, 24 dobrovolníků Narozeninové odpoledne (narození klienti i zaměstnanci červenec září) Grilování na terase - 30 klientů, 1 dobrovolník Bingo Vernisáž výstavy Pohledy do minulosti sbírka starých pohlednic pana Matušky Promítání o Finsku K. Nýčová Rybí hody - cca 25 klientů Módní přehlídka cca 38 klientů, 3 dobrovolníci Návštěva hosta z Ugandy Posezení u Drašnara pečená kachna Kuželkový turnaj Výroba keramického betlému na výstavu Promítání s panem Fantou Itálie Návštěva Mikuláše s čertem a andělem - 39 klientů, 1 dobrovolník Narozeninové odpoledne narození klienti i zaměstnanci Pečení cukroví, strojení stromečku, vyrábění vánočních dekorací Vánoční menu u Drašnara Vánoční koncert Musica Viva Veškeré aktivity jsou dobrovolné, klienti se jich účastní dle vlastního výběru.

15 Hospodaření na domově pro seniory Hlavní činnost Příjmy celkem 13, Příspěvek od zřizovatele 2, Dotace z KÚ Dotace z MPSV 2, Příjmy od klientů 6, Příjmy od VZP 1, Ostatní výnosy - úroky Čerpání rezervního fondu Čerpání fondu odměn Výdaje celkem 13, Spotřeba materiálu Z toho např.: - kancelářské potřeby prostředky na úklid potraviny na snídaně DDHM Spotřeba energie 1, Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci 686 Ostatní služby 1, Z toho např.: - zpracování mezd telefony poštovné nákup obědů a večeří 1, Mzdové náklady 6, Z toho: - platy 6, dohody nemocenská placená zaměstnavatelem Zákonné pojištění 2, Z toho: - sociální pojištění 1, zdravotní pojištění Ostatní pojištění Smluvní pokuty.. 0 Ostatní pokuty a penále 0 Úroky 0 Manka a škody 0 Odpisy majetku Sociální náklady Z toho např.: - příděl do FKSP školení ochranné pomůcky (např. oděvy, obuv, jednorázové rukavice) DDHM od

16

17 Hospodářský výsledek MSSS Oáza z hlavní činnosti: ,37 Vedlejší činnost - příjmy: ,00 - výdaje ,00 Hospodářský výsledek MSSS Oáza z doplňkové činnosti: ,05 Stav fondů k fondy stav k příjem výdej stav k Rezervní fondy , , , ,36 Fond odměn 69670, , , ,00 FKSP 22734, , , ,05 Investiční fond 1, , , ,00 1, ,90 Vypořádání příspěvku od zřizovatele: Příspěvek od zřizovatele na rok 2013 činil 4, ,00 Kč Příspěvek organizace použila: - energie 1, ,00 Kč - sociální a zdravotní pojištění: 2, ,00 Kč Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán. Přehledy o hospodaření vyhotovila: Hana Klamtová Podklady pro výroční zprávu za zdravotnický úsek připravila: Jarmila Kaválková, vedoucí zdr.úseku Podklady pro výroční zprávu za pečovatelskou službu a domovinku připravila: Bc. Monika Tomášová, sociální pracovnice Podklady pro výroční zprávu za domov pro seniory a odlehčovací službu připravila: Bc. Hana Hejzlarová, sociální pracovnice Výroční zprávu napsala: Marie Rohulánová, ředitelka MSSS V Novém Městě nad Metují dne

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. ( Johan Wolfgang Goethe) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2010 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Právní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2013 Pečovatelská služba Organizační složka Město Rokytnice v Orlických horách Schváleno Radou města Rokytnice v O.h. usnesením č.j. 80 /2014/ IV ze dne 14.4.2014 Nevážit si stáří

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010 Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, příspěvková organizace Zámecká 1266, 738 01 Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010 Obsah: Úvod 1 Vyhodnocení plnění úkolů, pro

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TICHÝ DŮM NESLYŠÍCÍCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TICHÝ DŮM NESLYŠÍCÍCH "Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli." Helena Kellerová, americká hluchoslepá spisovatelka, aktivistka a lektorka Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TICHÝ DŮM NESLYŠÍCÍCH

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba

Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba Poskytovatel: Město Moravské Budějovice, IČO: 00289931, nám. Míru 31, Moravské Budějovice 2 starosta: Ing. Vlastimil Bařinka Druh služby: pečovatelská služba

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Výroční zpráva 2011 Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Adresa náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Právní forma příspěvková organizace IČO 75123215 Identifikátor

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Výroční zpráva organizace 2010

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Výroční zpráva organizace 2010 Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Výroční zpráva organizace 2010 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Výroční zpráva organizace 2010 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání CSS 4 Profil organizace

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více