VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ (DÁLE JEN OBCHODNÍ PODMÍNKY ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují základní principy spolupráce Smluvních stran při prodeji Zboží prostřednictvím Internetového obchodu ZOOT a z něj plynoucí práv a povinnosti společnosti ZOOT a Kupujícího Internetový obchod ZOOT Internetový obchod ZOOT (dále jen Internetový obchod ) provozuje společnost ZOOT a.s., založená podle práva České republiky, IČ: , se sídlem Praha 5, Zubatého 5, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13119, (dále jen ZOOT ), a to v souladu a na základě příslušných podnikatelských, popř. jiných oprávnění udělených v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky Internetový obchod je internetovým obchodem s oblečením, obuví a bytovými doplňky (dále jen Zboží ), uvedenými v katalogu společnosti ZOOT, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti ZOOT na adrese (dále jen Internetové stránky ) Internetový obchod je on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat smlouvy o spolupráci při prodeji zboží mezi společností ZOOT a Kupujícím, resp. jednotlivé kupní smlouvy na základě smlouvy o spolupráci při prodeji zboží za použití komunikace na dálku, tzn. distančně Kupující - ZOOT Fashion Lady nebo ZOOT Fashion Gentleman je plně svéprávná fyzická osoba, která jako podnikatel odebírá od společnosti ZOOT Zboží (dále jen Kupující ). SPOLUPRÁCE Spolupráce mezi společností ZOOT a Kupujícím je založena na odběru Zboží Kupujícím od společnosti ZOOT v souladu se smlouvou o spolupráci při prodeji Zboží uzavřenou mezi společností ZOOT a Kupujícím (dále jen Smlouva ) za zvýhodněných podmínek, a to za účelem dalšího prodeje Zboží Kupujícím třetím 1

2 osobám (dále jen Spolupráce ) Smlouva se uzavírá tak, že Kupující elektronicky vyplní formulář pro uzavření Smlouvy dostupný na Internetových stránkách a vyplněný jej elektronicky odešle společně s naskenovanou kopií svého občanského průkazu společnosti ZOOT na e- mailovou adresu společnosti ZOOT uvedenou ve Smlouvě. Osoba oprávněná zastupovat společnost ZOOT podepíše jedno vyhotovení Smlouvy, jehož podepsaná naskenovaná kopie je odeslána Kupujícímu na ovou adresu, kterou Kupující sdělí společnosti ZOOT ve formuláři. Kupující ke Smlouvě podepsané oprávněným zástupcem společnosti ZOOT připojí svůj podpis a naskenovanou kopii oboustranně podepsané Smlouvy odešle Kupujícímu na e- mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující odešle společnosti ZOOT naskenovanou kopii oboustranně podepsané Smlouvy Postup pro uzavírání Smlouvy uvedený v odst. 1.4 a 1.5 těchto Obchodních podmínek se obdobně použije i v případě uzavírání dodatků ke Smlouvě Kupujícímu nevzniká na základě Smlouvy žádný pracovní ani jiný obdobný vztah ke společnosti ZOOT, Kupující není ani zástupcem společnosti ZOOT a není tak oprávněn činit jakékoli právní úkony jménem nebo za společnost ZOOT Kupující bere na vědomí, že společnost ZOOT uzavírá Smlouvy i s dalšími osobami a současně též dodává Zboží prostřednictvím Internetového obchodu též přímo koncovým zákazníkům spotřebitelům. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY 1.9. Kupní smlouva, dodací podmínky, odstoupení Jednotlivé dodávky Zboží společností ZOOT Kupujícímu jsou realizovány na základě jednotlivých samostatných kupních smluv uzavíraných mezi společností ZOOT a Kupujícím (dále jen Kupní smlouva ) Kupní smlouvy jsou uzavírány na základě objednávek Kupujícího učiněných telefonicky nebo em (dále jen Objednávka ), přičemž: a) veškeré kontaktní údaje pro účely provedení Objednávek jsou uvedeny ve Smlouvě; a b) Kupní smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky ze strany společnosti ZOOT zaslaným Kupujícímu na ovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, nejpozději však dodáním objednaného Zboží Kupujícímu. 2

3 Společnost ZOOT není povinna akceptovat jakoukoli Objednávku Kupujícího, ani dodat Kupujícímu jakékoliv objednané Zboží, resp. společnost ZOOT je oprávněna zrušit (všechny) již přijaté Objednávky Kupujícího, pokud takový Kupující poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo z jakékoli Kupní smlouvy, nebo pokud neuhrazená cena za Zboží dodané Kupujícímu, resp. za Zboží převzaté Kupujícím na základě předchozích Objednávek dosáhne úhrnné výše alespoň ,- Kč. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že do uvedeného limitu ve výši ,- Kč se započítává i cena Zboží uvedeného v odmítnuté (zrušené) Objednávce, resp. v odmítnutých (zrušených) Objednávkách Společnost ZOOT dodá Zboží Kupujícímu zpravidla do 7 pracovních dnů od přijetí Objednávky na adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, popř. na jinou adresu uvedenou v Objednávce; pracovním dnem je den, který není státem uznaným svátkem nebo dnem pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Pracovní den ) Společně se Zbožím musím být Kupujícímu dodány, resp. předány i eventuální další doklady vztahující se ke Zboží, především doklady nutné k převzetí a užívání Zboží Společnost ZOOT dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu se Zbožím, avšak i přesto nelze výjimečně vyloučit situaci, že společnost ZOOT nebude schopna dodat, resp. předat Kupujícímu Zboží uvedené ve společností ZOOT potvrzené Objednávce. Společnost ZOOT si proto vyhrazuje právo odstoupit v takových případech od příslušné Kupní smlouvy Společnost ZOOT má dále právo odstoupit od Kupní smlouvy tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného Zboží (tzn. dodavatele, který dodává Zboží společnosti ZOOT) nebo došlo-li k výrazným změnám nákladů na přepravu Zboží, a pokud Kupující neakceptoval příslušnou změnu Kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny Zboží nebo zvýšení nákladů na přepravu Zboží Pokud dojde k odstoupení od Kupní smlouvy ve smyslu odst nebo výše, jsou Smluvní strany povinny vrátit si vše, co eventuálně již bylo na základě takové Kupní smlouvy plněno Kupní cena a platební podmínky Kupující je oprávněn odebírat od společnosti ZOOT Zboží za ceny uvedené v katalogu společnosti ZOOT zveřejněném na Internetových stránkách (dále jen Katalogová cena ) ponížené o 15% (dále jen Sleva ), není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Podmínkou pro poskytnutí Slevy je skutečnost, že Kupující realizuje v měsíci předcházejícím měsíci, v němž bude učiněna Objednávka, na kterou by se měla sleva vztahovat, alespoň jednu Objednávku. Nebude-li podmínka 3

4 pro poskytnutí Slevy uvedená v předchozí větě splněna, Sleva se snižuje na 10%. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se dále stanoví, že: a) Katalogová cena je platná v době odeslání Objednávky Kupujícím společnosti ZOOT; b) nabídka (včetně akčního zboží, výprodejů a letákových akcí) platí po určenou dobu nebo do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden; a c) společnost ZOOT si vyhrazuje jakékoliv změny Katalogových cen Cena Zboží uvedeného v Objednávce bude navýšena o náklady na dopravu, ledaže cena Zboží uvedeného v Objednávce bez nákladů na dopravu dosáhne alespoň 5.000,- Kč nebo pokud tak stanoví tyto Obchodní podmínky Při dodání, resp. převzetí Zboží obdrží Kupující daňový doklad vystavený společností ZOOT (dále jen Faktura ). Splatnost Faktury je 14 kalendářních dnů od jejího vystavení a Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky uvedené ve Faktuře na bankovní účet společnosti ZOOT uvedený na příslušné Faktuře nebo uvedený v potvrzení příslušné Objednávky; Neuhradí-li Kupující Fakturu ve lhůtě její splatnosti ve smyslu odst těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit společnosti ZOOT úrok z prodlení ve výši [0,05]% z dlužné částky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou upomínku, kterou za účelem uhrazení dlužné částky společnost ZOOT Kupujícímu pošle Nebezpečí škody na Zboží Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo v době, kdy mu společnost ZOOT umožní se Zbožím nakládat, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. V případě, že je Zboží od společnosti ZOOT Kupujícímu dopravováno dopravcem, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem předání Zboží dopravci Vrácení Zboží Kupující je oprávněn vrátit Zboží společnosti ZOOT ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od dodání, resp. převzetí Zboží. Společnost ZOOT však není povinna vrácené Zboží přijmout, resp. přijmout a vyměnit, bylo-li takové Zboží již použito, je-li poškozené, nemá-li originální visačky nebo není-li v originálním obalu Záruka za jakost Zboží Společnost ZOOT tímto poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží a za to, že 4

5 Zboží splňuje veškeré požadavky pro prodej Zboží na území České republiky (dále jen Záruka ) Společnost ZOOT poskytuje Kupujícímu Záruku ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží, přičemž záruka začíná běžet od dodání, resp. převzetí Zboží Kupujícím. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva ze Záruky na základě Faktury Reklamace Místem uplatnění reklamace Zboží je sídlo společnosti ZOOT nebo kterékoli z autorizovaných servisních středisek společnosti ZOOT, jejichž seznam je uveden v Příloze 2 těchto Obchodních podmínek (dále jen Autorizovaná servisní střediska ) Při reklamaci Zboží je Kupující povinen prokázat uzavření Kupní smlouvy. Dále je Kupující při reklamaci Zboží povinen: a) specifikovat, ke které Objednávce se reklamované Zboží vztahuje; a b) uvést popis vady jakosti Zboží, kvůli které jej reklamuje Společnost ZOOT je povinna při převzetí Zboží v rámci uplatněné reklamace vydat Kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace Kupující má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dnů od jejího přijetí společností ZOOT, přičemž o vyřízení reklamace společnost ZOOT Kupujícího informuje sdělením zaslaným na ovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na přiměřenou náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace, nejvýše však 65,- Kč V případě neoprávněné reklamace má společnost ZOOT právo vyúčtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace a Kupující je povinen tyto náklady na výzvu společnosti ZOOT uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy k uhrazení nákladů spojených s vyřízením reklamace. Společnost ZOOT má právo na zadržení neoprávněně reklamovaného Zboží k zajištění úhrady nákladů spojených s vyřízením reklamace až do jejich řádného uhrazení. ZAPOČTENÍ A POSTOUPENÍ Společnost ZOOT je oprávněna započíst proti pohledávkám Kupujícího vyplývajícím ze Smlouvy nebo z Kupní smlouvy veškeré své pohledávky vůči Kupujícímu 5

6 vyplývající ze Smlouvy nebo z Kupní smlouvy bez ohledu na jejich splatnost či promlčení Kupující není bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZOOT oprávněn postoupit jakékoli pohledávky či práva ze Smlouvy nebo z Kupní smlouvy na jakoukoli třetí osobu. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V rámci realizace předmětu Smlouvy, resp. v rámci plnění práv a povinností Kupujícího a společnosti ZOOT vyplývajících ze Smlouvy poskytuje Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoOU ), výslovný souhlas se zpracováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl společnosti ZOOT v souvislosti s uzavřením Smlouvy, resp. které poskytl společnosti ZOOT v rámci Spolupráce Kupující souhlasí s užitím svých osobních údajů společností ZOOT, a to jak k marketingovým účelům, včetně zveřejnění na Internetových stránkách, tak k poskytnutí těchto údajů třetím osobám, které se na základě příslušné smlouvy uzavřené mezi třetí osobou a společností ZOOT podílí na organizaci distribuční a spotřebitelské sítě pro Zboží Kupující potvrzuje, že byl společností ZOOT, jakožto správcem osobních údajů, informován o všech právech a povinnostech vyplývajících ze ZoOU, tzn. zejména o tom, že souhlas s poskytnutím těchto osobních údajů je dobrovolný, že má společnost ZOOT právo přístupu k takovým osobním údajům, jakož i o dalších právech a povinnostech vyplývajících ze ZoOU. Kupující bere na vědomí, že uvedený souhlas může kdykoliv odvolat V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ve smyslu Čl. 6 Obchodních podmínek vzniká společnosti ZOOT právo požadovat na Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč. Právo společnosti ZOOT na náhradu vzniklé škody tím není dotčeno. POVINNOST MLČENLIVOSTI Veškeré informace zásadního charakteru, které Smluvní strany získaly v souvislosti se Smlouvou nebo v souvislosti s Kupními smlouvami a jsou technické, finanční nebo jiné obchodní povahy dále jen Důvěrné informace ), podléhají povinnosti mlčenlivosti a nesmějí být poskytnuty třetím osobám. Smluvní strany nesmějí Důvěrné informace užít k jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě nebo v Kupní smlouvě. Toto ujednání o mlčenlivosti se nevztahuje na Důvěrné informace, které se v souladu se zákonnými předpisy Smluvní strany dozvěděly od třetích osob nebo 6

7 které jsou veřejně přístupné, stejně jako na Důvěrné informace, které jsou poskytnuty osobám, na něž se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti Smluvní strany zajistí, že jejich spolupracovníci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, které mají přístup k Důvěrným informacím, budou rovněž podléhat povinnosti mlčenlivosti uvedené v odst těchto Obchodních podmínek Povinnostmi uvedenými v 0 těchto Obchodních podmínek jsou Smluvní strany vázány i po ukončení Smlouvy a/nebo po ukončení Kupní smlouvy. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE Stanou-li se jednotlivá ustanovení Smlouvy neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li Smlouva mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu Smluvních stran vyjádřeném ve Smlouvě. Totéž platí i v případě mezer Smlouvy, přičemž v takovém případě musí být sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat tomu, které by bývalo bylo sjednáno, kdyby Smluvní strany vzaly tyto okolnosti v úvahu již při uzavírání Smlouvy. ŘEŠENÍ SPORŮ Jakýkoli přetrvávající spor, který vznikne mezi Smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou a/nebo v souvislosti se kteroukoli Kupní smlouvou, včetně sporu ohledně jejich uzavření, zrušení nebo platnosti, bude s konečnou platností řešen v rámci řádného soudního řízení. Místně příslušným soudem pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti se Smlouvou a/nebo v souvislosti se kteroukoli Kupní smlouvou, včetně sporu ohledně jejich uzavření, zrušení nebo platnosti, je ve smyslu 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud příslušný podle sídla společnosti ZOOT. DORUČOVÁNÍ Veškerá oznámení, vyjádření, potvrzení či sdělení v souvislosti se Smlouvou a/nebo v souvislosti s Kupními smlouvami, pokud nebylo sjednáno jinak, musí mít písemnou formu, být vyhotovena v českém jazyce a doručena osobně, poštou nebo kurýrem s předem zaplacenými poplatky, nebo faxem nebo em s potvrzením příjmu na adresu nebo číslo druhé Smluvní strany uvedené ve Smlouvě a/nebo takovému adresátovi nebo na takovou adresu, kterou kterákoliv Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně v oznámení doručeném způsobem stanoveným 7

8 v odst těchto Obchodních podmínek Veškerá oznámení, vyjádření, potvrzení či sdělení podle nebo v souvislosti se Smlouvou a/nebo v souvislosti s Kupními smlouvami budou považována za učiněná nebo doručená 10. kalendářním dnem od jejich odeslání příslušné Smluvní straně způsobem uvedeným v 0 těchto Obchodních podmínek, nebude-li prokázáno jiné datum učinění nebo doručení Za doručení se pro účely Smlouvy a/nebo Kupních Smluv považuje také případ, kdy příslušný adresát odmítne osobní převzetí nebo doručení poštou nebo není-li oznámení, vyjádření, potvrzení či sdělení, jež bylo uloženo na poště jako nedoručené, vyzvednuto adresátem do 14 kalendářních dnů od takového uložení, přičemž za doručení se považuje 14. kalendářní den ode dne uložení. ROZHODNÉ PRÁVO, ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK A PRIORITA SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ Smlouva a Kupní smlouvy se řídí právem České republiky Není-li ve Smlouvě, v Kupních smlouvách anebo v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, resp. záležitosti neupravené Smlouvou, Kupními smlouvami anebo těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, především ObčZ V případě rozporu mezi ujednáními sjednanými v těchto Obchodních podmínkách a ujednáními sjednanými ve Smlouvě a/nebo v Kupních smlouvách mají ujednání sjednaná ve Smlouvě a/nebo v Kupních smlouvách přednost Pokud by byly tyto Obchodní podmínky v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, řídí se vztahy mezi Kupujícím a společností ZOOT v nezbytném rozsahu takovými obecně závaznými právními předpisy. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK Společnost ZOOT je kdykoli po uzavření Smlouvy oprávněna jednostranně změnit kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek s tím, že taková změna musí být oznámena Kupujícímu ve formě sdělení o změně Obchodních podmínek zaslaným společností ZOOT na ovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě. Současně musí být aktualizované znění Obchodních podmínek zveřejněno na Internetových stránkách Jakákoliv změna Obchodních podmínek je vůči Kupujícímu účinná dnem, kdy měl Kupující možnost se s novým zněním Obchodních podmínek společnosti ZOOT 8

9 seznámit Pokud Kupující nebude se změnou Obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn Smlouvu vypovědět bez jakýchkoli zvláštních povinností vázaných na takovou výpověď, pokud oznámení o výpovědi doručí společnosti ZOOT ve lhůtě 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek. V případě, že v této lhůtě Kupující své právo vypovědět Smlouvu nevykoná, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí V případě výpovědi Smlouvy Kupujícím v důsledku změny Obchodních podmínek dle odst výše se práva a povinnosti Smluvních stran řídí až do ukončení Smlouvy Obchodními podmínkami v původním znění, tzn. ve znění bez zohlednění změny Obchodních podmínek, kvůli které byla Smlouva Kupujícím vypovězena. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Uzavřené Smlouvy jsou archivovány společností ZOOT v elektronické a fyzické (papírové) podobě a nejsou přístupné žádným třetím osobám V případě pochybností o významu některého termínu používaného v těchto Obchodních podmínkách anebo ve Smlouvě je tento termín nutno vykládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu s ObčZ Pokud není v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají výrazy používané v těchto Obchodních podmínkách a uvozené velkými písmeny, které nejsou v těchto Obchodních podmínkách samostatně nadefinovány, význam nadefinovaný ve Smlouvě Společnost ZOOT nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou Zboží, ledaže taková ztráta, zranění nebo poškození majetku vzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně společnosti ZOOT Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem Seznam Výdejních mseznam Autorizovaných servisních středisek 9

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti RT TORAX s.r.o. se sídlem Rudná 100, č.p. 2378, 700 30 Ostrava Zábřeh identifikační číslo: 603 19 305 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více