VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ (DÁLE JEN OBCHODNÍ PODMÍNKY ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují základní principy spolupráce Smluvních stran při prodeji Zboží prostřednictvím Internetového obchodu ZOOT a z něj plynoucí práv a povinnosti společnosti ZOOT a Kupujícího Internetový obchod ZOOT Internetový obchod ZOOT (dále jen Internetový obchod ) provozuje společnost ZOOT a.s., založená podle práva České republiky, IČ: , se sídlem Praha 5, Zubatého 5, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13119, (dále jen ZOOT ), a to v souladu a na základě příslušných podnikatelských, popř. jiných oprávnění udělených v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky Internetový obchod je internetovým obchodem s oblečením, obuví a bytovými doplňky (dále jen Zboží ), uvedenými v katalogu společnosti ZOOT, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti ZOOT na adrese (dále jen Internetové stránky ) Internetový obchod je on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat smlouvy o spolupráci při prodeji zboží mezi společností ZOOT a Kupujícím, resp. jednotlivé kupní smlouvy na základě smlouvy o spolupráci při prodeji zboží za použití komunikace na dálku, tzn. distančně Kupující - ZOOT Fashion Lady nebo ZOOT Fashion Gentleman je plně svéprávná fyzická osoba, která jako podnikatel odebírá od společnosti ZOOT Zboží (dále jen Kupující ). SPOLUPRÁCE Spolupráce mezi společností ZOOT a Kupujícím je založena na odběru Zboží Kupujícím od společnosti ZOOT v souladu se smlouvou o spolupráci při prodeji Zboží uzavřenou mezi společností ZOOT a Kupujícím (dále jen Smlouva ) za zvýhodněných podmínek, a to za účelem dalšího prodeje Zboží Kupujícím třetím 1

2 osobám (dále jen Spolupráce ) Smlouva se uzavírá tak, že Kupující elektronicky vyplní formulář pro uzavření Smlouvy dostupný na Internetových stránkách a vyplněný jej elektronicky odešle společně s naskenovanou kopií svého občanského průkazu společnosti ZOOT na e- mailovou adresu společnosti ZOOT uvedenou ve Smlouvě. Osoba oprávněná zastupovat společnost ZOOT podepíše jedno vyhotovení Smlouvy, jehož podepsaná naskenovaná kopie je odeslána Kupujícímu na ovou adresu, kterou Kupující sdělí společnosti ZOOT ve formuláři. Kupující ke Smlouvě podepsané oprávněným zástupcem společnosti ZOOT připojí svůj podpis a naskenovanou kopii oboustranně podepsané Smlouvy odešle Kupujícímu na e- mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující odešle společnosti ZOOT naskenovanou kopii oboustranně podepsané Smlouvy Postup pro uzavírání Smlouvy uvedený v odst. 1.4 a 1.5 těchto Obchodních podmínek se obdobně použije i v případě uzavírání dodatků ke Smlouvě Kupujícímu nevzniká na základě Smlouvy žádný pracovní ani jiný obdobný vztah ke společnosti ZOOT, Kupující není ani zástupcem společnosti ZOOT a není tak oprávněn činit jakékoli právní úkony jménem nebo za společnost ZOOT Kupující bere na vědomí, že společnost ZOOT uzavírá Smlouvy i s dalšími osobami a současně též dodává Zboží prostřednictvím Internetového obchodu též přímo koncovým zákazníkům spotřebitelům. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY 1.9. Kupní smlouva, dodací podmínky, odstoupení Jednotlivé dodávky Zboží společností ZOOT Kupujícímu jsou realizovány na základě jednotlivých samostatných kupních smluv uzavíraných mezi společností ZOOT a Kupujícím (dále jen Kupní smlouva ) Kupní smlouvy jsou uzavírány na základě objednávek Kupujícího učiněných telefonicky nebo em (dále jen Objednávka ), přičemž: a) veškeré kontaktní údaje pro účely provedení Objednávek jsou uvedeny ve Smlouvě; a b) Kupní smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky ze strany společnosti ZOOT zaslaným Kupujícímu na ovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, nejpozději však dodáním objednaného Zboží Kupujícímu. 2

3 Společnost ZOOT není povinna akceptovat jakoukoli Objednávku Kupujícího, ani dodat Kupujícímu jakékoliv objednané Zboží, resp. společnost ZOOT je oprávněna zrušit (všechny) již přijaté Objednávky Kupujícího, pokud takový Kupující poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo z jakékoli Kupní smlouvy, nebo pokud neuhrazená cena za Zboží dodané Kupujícímu, resp. za Zboží převzaté Kupujícím na základě předchozích Objednávek dosáhne úhrnné výše alespoň ,- Kč. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že do uvedeného limitu ve výši ,- Kč se započítává i cena Zboží uvedeného v odmítnuté (zrušené) Objednávce, resp. v odmítnutých (zrušených) Objednávkách Společnost ZOOT dodá Zboží Kupujícímu zpravidla do 7 pracovních dnů od přijetí Objednávky na adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, popř. na jinou adresu uvedenou v Objednávce; pracovním dnem je den, který není státem uznaným svátkem nebo dnem pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Pracovní den ) Společně se Zbožím musím být Kupujícímu dodány, resp. předány i eventuální další doklady vztahující se ke Zboží, především doklady nutné k převzetí a užívání Zboží Společnost ZOOT dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu se Zbožím, avšak i přesto nelze výjimečně vyloučit situaci, že společnost ZOOT nebude schopna dodat, resp. předat Kupujícímu Zboží uvedené ve společností ZOOT potvrzené Objednávce. Společnost ZOOT si proto vyhrazuje právo odstoupit v takových případech od příslušné Kupní smlouvy Společnost ZOOT má dále právo odstoupit od Kupní smlouvy tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného Zboží (tzn. dodavatele, který dodává Zboží společnosti ZOOT) nebo došlo-li k výrazným změnám nákladů na přepravu Zboží, a pokud Kupující neakceptoval příslušnou změnu Kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny Zboží nebo zvýšení nákladů na přepravu Zboží Pokud dojde k odstoupení od Kupní smlouvy ve smyslu odst nebo výše, jsou Smluvní strany povinny vrátit si vše, co eventuálně již bylo na základě takové Kupní smlouvy plněno Kupní cena a platební podmínky Kupující je oprávněn odebírat od společnosti ZOOT Zboží za ceny uvedené v katalogu společnosti ZOOT zveřejněném na Internetových stránkách (dále jen Katalogová cena ) ponížené o 15% (dále jen Sleva ), není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Podmínkou pro poskytnutí Slevy je skutečnost, že Kupující realizuje v měsíci předcházejícím měsíci, v němž bude učiněna Objednávka, na kterou by se měla sleva vztahovat, alespoň jednu Objednávku. Nebude-li podmínka 3

4 pro poskytnutí Slevy uvedená v předchozí větě splněna, Sleva se snižuje na 10%. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se dále stanoví, že: a) Katalogová cena je platná v době odeslání Objednávky Kupujícím společnosti ZOOT; b) nabídka (včetně akčního zboží, výprodejů a letákových akcí) platí po určenou dobu nebo do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden; a c) společnost ZOOT si vyhrazuje jakékoliv změny Katalogových cen Cena Zboží uvedeného v Objednávce bude navýšena o náklady na dopravu, ledaže cena Zboží uvedeného v Objednávce bez nákladů na dopravu dosáhne alespoň 5.000,- Kč nebo pokud tak stanoví tyto Obchodní podmínky Při dodání, resp. převzetí Zboží obdrží Kupující daňový doklad vystavený společností ZOOT (dále jen Faktura ). Splatnost Faktury je 14 kalendářních dnů od jejího vystavení a Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky uvedené ve Faktuře na bankovní účet společnosti ZOOT uvedený na příslušné Faktuře nebo uvedený v potvrzení příslušné Objednávky; Neuhradí-li Kupující Fakturu ve lhůtě její splatnosti ve smyslu odst těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit společnosti ZOOT úrok z prodlení ve výši [0,05]% z dlužné částky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou upomínku, kterou za účelem uhrazení dlužné částky společnost ZOOT Kupujícímu pošle Nebezpečí škody na Zboží Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo v době, kdy mu společnost ZOOT umožní se Zbožím nakládat, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. V případě, že je Zboží od společnosti ZOOT Kupujícímu dopravováno dopravcem, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem předání Zboží dopravci Vrácení Zboží Kupující je oprávněn vrátit Zboží společnosti ZOOT ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od dodání, resp. převzetí Zboží. Společnost ZOOT však není povinna vrácené Zboží přijmout, resp. přijmout a vyměnit, bylo-li takové Zboží již použito, je-li poškozené, nemá-li originální visačky nebo není-li v originálním obalu Záruka za jakost Zboží Společnost ZOOT tímto poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží a za to, že 4

5 Zboží splňuje veškeré požadavky pro prodej Zboží na území České republiky (dále jen Záruka ) Společnost ZOOT poskytuje Kupujícímu Záruku ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží, přičemž záruka začíná běžet od dodání, resp. převzetí Zboží Kupujícím. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva ze Záruky na základě Faktury Reklamace Místem uplatnění reklamace Zboží je sídlo společnosti ZOOT nebo kterékoli z autorizovaných servisních středisek společnosti ZOOT, jejichž seznam je uveden v Příloze 2 těchto Obchodních podmínek (dále jen Autorizovaná servisní střediska ) Při reklamaci Zboží je Kupující povinen prokázat uzavření Kupní smlouvy. Dále je Kupující při reklamaci Zboží povinen: a) specifikovat, ke které Objednávce se reklamované Zboží vztahuje; a b) uvést popis vady jakosti Zboží, kvůli které jej reklamuje Společnost ZOOT je povinna při převzetí Zboží v rámci uplatněné reklamace vydat Kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace Kupující má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dnů od jejího přijetí společností ZOOT, přičemž o vyřízení reklamace společnost ZOOT Kupujícího informuje sdělením zaslaným na ovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na přiměřenou náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace, nejvýše však 65,- Kč V případě neoprávněné reklamace má společnost ZOOT právo vyúčtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace a Kupující je povinen tyto náklady na výzvu společnosti ZOOT uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy k uhrazení nákladů spojených s vyřízením reklamace. Společnost ZOOT má právo na zadržení neoprávněně reklamovaného Zboží k zajištění úhrady nákladů spojených s vyřízením reklamace až do jejich řádného uhrazení. ZAPOČTENÍ A POSTOUPENÍ Společnost ZOOT je oprávněna započíst proti pohledávkám Kupujícího vyplývajícím ze Smlouvy nebo z Kupní smlouvy veškeré své pohledávky vůči Kupujícímu 5

6 vyplývající ze Smlouvy nebo z Kupní smlouvy bez ohledu na jejich splatnost či promlčení Kupující není bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZOOT oprávněn postoupit jakékoli pohledávky či práva ze Smlouvy nebo z Kupní smlouvy na jakoukoli třetí osobu. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V rámci realizace předmětu Smlouvy, resp. v rámci plnění práv a povinností Kupujícího a společnosti ZOOT vyplývajících ze Smlouvy poskytuje Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoOU ), výslovný souhlas se zpracováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl společnosti ZOOT v souvislosti s uzavřením Smlouvy, resp. které poskytl společnosti ZOOT v rámci Spolupráce Kupující souhlasí s užitím svých osobních údajů společností ZOOT, a to jak k marketingovým účelům, včetně zveřejnění na Internetových stránkách, tak k poskytnutí těchto údajů třetím osobám, které se na základě příslušné smlouvy uzavřené mezi třetí osobou a společností ZOOT podílí na organizaci distribuční a spotřebitelské sítě pro Zboží Kupující potvrzuje, že byl společností ZOOT, jakožto správcem osobních údajů, informován o všech právech a povinnostech vyplývajících ze ZoOU, tzn. zejména o tom, že souhlas s poskytnutím těchto osobních údajů je dobrovolný, že má společnost ZOOT právo přístupu k takovým osobním údajům, jakož i o dalších právech a povinnostech vyplývajících ze ZoOU. Kupující bere na vědomí, že uvedený souhlas může kdykoliv odvolat V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ve smyslu Čl. 6 Obchodních podmínek vzniká společnosti ZOOT právo požadovat na Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč. Právo společnosti ZOOT na náhradu vzniklé škody tím není dotčeno. POVINNOST MLČENLIVOSTI Veškeré informace zásadního charakteru, které Smluvní strany získaly v souvislosti se Smlouvou nebo v souvislosti s Kupními smlouvami a jsou technické, finanční nebo jiné obchodní povahy dále jen Důvěrné informace ), podléhají povinnosti mlčenlivosti a nesmějí být poskytnuty třetím osobám. Smluvní strany nesmějí Důvěrné informace užít k jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě nebo v Kupní smlouvě. Toto ujednání o mlčenlivosti se nevztahuje na Důvěrné informace, které se v souladu se zákonnými předpisy Smluvní strany dozvěděly od třetích osob nebo 6

7 které jsou veřejně přístupné, stejně jako na Důvěrné informace, které jsou poskytnuty osobám, na něž se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti Smluvní strany zajistí, že jejich spolupracovníci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, které mají přístup k Důvěrným informacím, budou rovněž podléhat povinnosti mlčenlivosti uvedené v odst těchto Obchodních podmínek Povinnostmi uvedenými v 0 těchto Obchodních podmínek jsou Smluvní strany vázány i po ukončení Smlouvy a/nebo po ukončení Kupní smlouvy. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE Stanou-li se jednotlivá ustanovení Smlouvy neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li Smlouva mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu Smluvních stran vyjádřeném ve Smlouvě. Totéž platí i v případě mezer Smlouvy, přičemž v takovém případě musí být sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat tomu, které by bývalo bylo sjednáno, kdyby Smluvní strany vzaly tyto okolnosti v úvahu již při uzavírání Smlouvy. ŘEŠENÍ SPORŮ Jakýkoli přetrvávající spor, který vznikne mezi Smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou a/nebo v souvislosti se kteroukoli Kupní smlouvou, včetně sporu ohledně jejich uzavření, zrušení nebo platnosti, bude s konečnou platností řešen v rámci řádného soudního řízení. Místně příslušným soudem pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti se Smlouvou a/nebo v souvislosti se kteroukoli Kupní smlouvou, včetně sporu ohledně jejich uzavření, zrušení nebo platnosti, je ve smyslu 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud příslušný podle sídla společnosti ZOOT. DORUČOVÁNÍ Veškerá oznámení, vyjádření, potvrzení či sdělení v souvislosti se Smlouvou a/nebo v souvislosti s Kupními smlouvami, pokud nebylo sjednáno jinak, musí mít písemnou formu, být vyhotovena v českém jazyce a doručena osobně, poštou nebo kurýrem s předem zaplacenými poplatky, nebo faxem nebo em s potvrzením příjmu na adresu nebo číslo druhé Smluvní strany uvedené ve Smlouvě a/nebo takovému adresátovi nebo na takovou adresu, kterou kterákoliv Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně v oznámení doručeném způsobem stanoveným 7

8 v odst těchto Obchodních podmínek Veškerá oznámení, vyjádření, potvrzení či sdělení podle nebo v souvislosti se Smlouvou a/nebo v souvislosti s Kupními smlouvami budou považována za učiněná nebo doručená 10. kalendářním dnem od jejich odeslání příslušné Smluvní straně způsobem uvedeným v 0 těchto Obchodních podmínek, nebude-li prokázáno jiné datum učinění nebo doručení Za doručení se pro účely Smlouvy a/nebo Kupních Smluv považuje také případ, kdy příslušný adresát odmítne osobní převzetí nebo doručení poštou nebo není-li oznámení, vyjádření, potvrzení či sdělení, jež bylo uloženo na poště jako nedoručené, vyzvednuto adresátem do 14 kalendářních dnů od takového uložení, přičemž za doručení se považuje 14. kalendářní den ode dne uložení. ROZHODNÉ PRÁVO, ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK A PRIORITA SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ Smlouva a Kupní smlouvy se řídí právem České republiky Není-li ve Smlouvě, v Kupních smlouvách anebo v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, resp. záležitosti neupravené Smlouvou, Kupními smlouvami anebo těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, především ObčZ V případě rozporu mezi ujednáními sjednanými v těchto Obchodních podmínkách a ujednáními sjednanými ve Smlouvě a/nebo v Kupních smlouvách mají ujednání sjednaná ve Smlouvě a/nebo v Kupních smlouvách přednost Pokud by byly tyto Obchodní podmínky v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, řídí se vztahy mezi Kupujícím a společností ZOOT v nezbytném rozsahu takovými obecně závaznými právními předpisy. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK Společnost ZOOT je kdykoli po uzavření Smlouvy oprávněna jednostranně změnit kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek s tím, že taková změna musí být oznámena Kupujícímu ve formě sdělení o změně Obchodních podmínek zaslaným společností ZOOT na ovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě. Současně musí být aktualizované znění Obchodních podmínek zveřejněno na Internetových stránkách Jakákoliv změna Obchodních podmínek je vůči Kupujícímu účinná dnem, kdy měl Kupující možnost se s novým zněním Obchodních podmínek společnosti ZOOT 8

9 seznámit Pokud Kupující nebude se změnou Obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn Smlouvu vypovědět bez jakýchkoli zvláštních povinností vázaných na takovou výpověď, pokud oznámení o výpovědi doručí společnosti ZOOT ve lhůtě 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek. V případě, že v této lhůtě Kupující své právo vypovědět Smlouvu nevykoná, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí V případě výpovědi Smlouvy Kupujícím v důsledku změny Obchodních podmínek dle odst výše se práva a povinnosti Smluvních stran řídí až do ukončení Smlouvy Obchodními podmínkami v původním znění, tzn. ve znění bez zohlednění změny Obchodních podmínek, kvůli které byla Smlouva Kupujícím vypovězena. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Uzavřené Smlouvy jsou archivovány společností ZOOT v elektronické a fyzické (papírové) podobě a nejsou přístupné žádným třetím osobám V případě pochybností o významu některého termínu používaného v těchto Obchodních podmínkách anebo ve Smlouvě je tento termín nutno vykládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu s ObčZ Pokud není v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají výrazy používané v těchto Obchodních podmínkách a uvozené velkými písmeny, které nejsou v těchto Obchodních podmínkách samostatně nadefinovány, význam nadefinovaný ve Smlouvě Společnost ZOOT nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou Zboží, ledaže taková ztráta, zranění nebo poškození majetku vzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně společnosti ZOOT Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem Seznam Výdejních mseznam Autorizovaných servisních středisek 9

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více