zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory"

Transkript

1 Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva sídlo: Jilmová 759/12, Praha 3 IČ: zastoupený: Ing. Milanem Kuklou, předsedou úřadu bankovní spojení: ČNB, Praha 1 číslo účtu: /0710 (dále jen,,objednatel ) a.. sídlo:... IČ: zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory I. Předmět smlouvy 1. Dodavatel se zavazuje objednateli dodat cyklicko-klimaticko-vlhkostní komoru (dále jen,,komora ) a provést její dodání do určeného místa, její montáž, instalační validaci a provést zaškolení zaměstnanců objednatele ohledně obsluhy komory a dále provádět servis komory (dále jen předmět smlouvy ). 2. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje, že objednateli odevzdá komoru za níže uvedených podmínek, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a objednatel se zavazuje, že ji převezme a zaplatí dodavateli níže stanovenou kupní cenu. 3. Předmět smlouvy bude realizován za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Cyklickoklimaticko-vlhkostní komora. 4. Podrobný popis vlastností komory, které musí splňovat: Stránka 1 z 8

2 Komora je zařízení určené pro zkoušení technické a automobilní pyrotechniky, která je určená odolávat vysoké teplotě a vlhkosti v předepsaných cyklech Minimální vnitřní rozměry: 1,0 x 0,7 x 1,2 m Teplotní rozsah: -40 C až 90 C Tolerance teploty: ± 2,5 C Rozsah řízené vlhkosti: 10 až 98 % Objednatel požaduje dodání komory s cirkulujícím vzduchem, která umožní testované výrobky podrobit 30ti teplotně-vlhkostním cyklům, přičemž doba trvání jednoho cyklu činí 24 hodin. Komora musí dále splňovat takové technické požadavky, aby v ní bylo možné provádět zkoušku zatížením teplotně-vlhkostními cykly podle článku 4.4. normy ČSN EN ISO :2013 (příslušná část normy je obsažena v Příloze č. 1 Technická dokumentace zkouška zatížením teplotně-vlhkostními cykly). Po ukončení zkoušky se provede kontrola pyrotechnických výrobků, jestli nedošlo k poškození případně předčasné iniciaci těchto výrobků. Když ne, tak se u výrobků provede následná zkouška funkce. Data o průběhu zkoušky se stáhnou z paměti teplotní komory a uloží se do protokolu o zkoušce. II. Místo plnění Místem dodání komory a dalšího plnění předmětu smlouvy je detašované pracoviště objednatele, a to Laboratoř pyrotechniky, výbušnin a ADR na adrese: Laboratoř pyrotechniky, výbušnin a ADR detašované pracoviště ČUZZS Poličské strojírny, a.s Polička Bořiny III. Cena a platební podmínky 1. Celková kupní cena za předmět smlouvy je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná, přičemž činí: cena bez DPH.Kč výše DPH.....Kč cena včetně DPH....Kč (dále jen kupní cena ) 2. Kupní cena uvedená v čl. III. odst. 1. této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH. 3. Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady dodavatele za dodání předmětu smlouvy objednateli (např. nikoli však výlučně: náklady na přepravu, materiály, pracovní síly, pojištění, řízení, administrativu, poplatky, náklady na dodání předmětu smlouvy objednateli a veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy a dodáním Stránka 2 z 8

3 předmětu smlouvy objednateli), jakož i veškeré součásti a příslušenství. Dodavatel nemá nárok na úhradu žádných jiných částek než sjednané celkové kupní ceny. 4. Na výši kupní ceny nemá vliv zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů dodavatele, ani případná změna cel, dovozních přirážek či změna kurzu české koruny. 5. Kupní cena bude uhrazena jednorázově na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který bude splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je oprávněn daňový doklad vystavit do 15 dnů od dne, kdy došlo k podpisu předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu činí 21 dní ode dne jeho doručení objednateli. 6. V případě, že daňový doklad nebude vystaven v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu. V případě, že bude daňový doklad vystaven, aniž by došlo k podpisu předávacího protokolu, není objednatel povinen ho proplatit. 7. Objednatel neposkytne dodavateli žádné zálohy. IV. Doba dodání komory a poskytnutí souvisejících služeb, předání předmětu smlouvy 1. Komora musí být objednateli na v této smlouvě určené místo dodána nejpozději do 2 měsíců od podpisu této smlouvy. Předpokládaný termín a čas předání se prodávající zavazuje sdělit kupujícímu písemně (nebo prostřednictvím u uvedeného v čl. IX. této smlouvy) nejméně pět pracovních dnů předem. 2. Montáž komory, její instalační validace a zaškolení zaměstnanců objednatele ohledně její obsluhy proběhne do 3 pracovních dnů ode dne dodání komory. Dodavatel je objednateli povinen doložit provedení instalační validace a správné fungování přístroje příslušným dokladem. 3. Poté, co bude provedena úspěšná zkouška funkčnosti komory za přítomnosti objednatele, instalační validace a zaškolení zaměstnanců objednatele bude komora předána objednateli, o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat identifikační údaje smluvních stran, specifikaci předmětu smlouvy včetně příslušenství, soupis případných vad včetně termínu jejich odstranění (pokud se kupující rozhodne předmět smlouvy i přes vady převzít), zhodnocení jakosti předmětu smlouvy, seznam předávané dokumentace, zhodnocení instalační validace a stručný popis školení zaměstnanců objednatele. 4. Teprve uzavřením, tj. podpisem oběma smluvními stranami, písemného předávacího protokolu se předmět smlouvy považuje za dodaný. 5. Kupující není povinen předmět smlouvy převzít a uzavřít předávací protokol pokud předmět smlouvy bude vykazovat jakékoli i drobné vady (včetně vad estetických a vzhledových či vad, které nějak nebudou bránit provozu předmětu převodu). Stránka 3 z 8

4 6. Bezprostředně po podpisu předávacího protokolu je dodavatel povinen předat objednateli potvrzený záruční list ke komoře. 7. Dodavatel musí spolu s komorou poskytnout objednateli návod k obsluze komory v českém jazyce, a to jak v listinné i elektronické podobě v běžně dostupném formátu na běžně dostupném nosiči elektronických informací. V návodu k obsluze musí být podrobně popsáno ovládání komory a postupy, které je nutné při jejím ovládání dodržovat, případně činnosti, které jsou při jejím ovládání zakázané. Dokud dodavatel nepředá objednateli návod k obsluze komory, není objednatel povinen podepsat předávací protokol. V. Záruka za jakost a servisní služby 1. Dodavatel poskytuje na komoru záruku za jakost v délce (dodavatel vyplní počet měsíců, v nichž poskytuje záruku na komoru, nejmenší přípustná hodnota je 24 měsíců) měsíců. Dodavatel odpovídá za to, že předaná a převzatá komora včetně příslušenství bude mít po dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí komory podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl komoru řádně používat pro vady, za které se projevily v průběhu plynutí záruční doby. Veškeré náklady na odstranění vad, které se projeví v záruční době, nese dodavatel. 3. Po dobu trvání záruční doby se dodavatel zavazuje provádět bezplatný záruční servis komory. 4. Po dobu plynutí záruční doby se dodavatel zavazuje provádět bezpečnostně-technické kontroly a validaci ve lhůtách předepsaných výrobcem komory, nejméně však jednou ročně po vyzvání objednatelem. 5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně (nebo prostřednictvím u uvedeného v čl. IX. této smlouvy) nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem stanoveným v této smlouvě, přičemž reklamace je uplatněna včas, pokud je posledním dnem záruční doby i pouze odeslána dodavateli. 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady komory, je prodávající povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou (nebo prostřednictvím u uvedeného v čl. IX. této smlouvy) a způsobem uvedeným v této smlouvě, existenci těchto vad dodavateli oznámit, přičemž objednatel je povinen oznámené, tedy reklamované vady předmětu smlouvy bezplatně odstranit. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně, nejpozději však v případě kdy nebude vyžadováno použití náhradních dílů do 2 dnů od nahlášení závady a v případě, že bude nutné využití náhradních dílů, do 10 dnů od nahlášení závady. Dodavatel je povinen postupovat tak, aby vadu odstranil v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do čtrnácti dnů od nastoupení k odstranění vady, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Stránka 4 z 8

5 7. V případě prodlení dodavatele s nástupem k odstranění nahlášených vad, či pokud odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady a dodavatel je povinen kupujícímu uhradit náklady spojené s odstraněním takových vad komory. 8. Dodavatel je povinen zajistit, aby předmět smlouvy vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají provozu cyklo-klimaticko-vlhkostních komor. 9. Dodavatel se zavazuje na své náklady v českém jazyce proškolit odpovědné pracovníky a obsluhu předmětu smlouvy a zajistit pro objednatele potřebná oprávnění k údržbě a opravám, rovněž v českém jazyce. 10. Dodavatel se zavazuje poskytovat kupujícímu v případě jeho žádosti pozáruční servis komory na území České republiky. Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis v trvání nejméně tří let po uplynutí záruční doby. VI. Další povinnosti dodavatele 1. Dodavatel se zavazuje, že provede dodávku a související služby bude provádět na vlastní odpovědnost. Realizací části předmětu smlouvy může dodavatel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle Přílohy č. 3 této smlouvy (bude přiložena jen v případě, že dodavatel předpokládá pro realizaci předmětu smlouvy subdodavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace), nad rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však dodavatel odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 2. Dodavatel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, a to na minimální pojistné plnění 3 mil. Kč při spoluúčasti dodavatele maximálně 1% z plnění. Fotokopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a bude předložena při podpisu této smlouvy. Čl. VII. Smluvní pokuty 1. Za prodlení s termínem dodání komory dle čl. IV odst. 1 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. Za prodlení s termínem provedení instalace a souvisejících služeb dle čl. IV odst. 2 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 3. Za prodlení s termínem předání potvrzeného záručního listu dle čl. IV odst. 6 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stránka 5 z 8

6 4. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s nastoupením k opravě vad komory či s dokončením opravy vad komory dle čl. V. odst. 6 této smlouvy. 5. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý i započatý rok, kdy nebude objednateli poskytovat pozáruční servis v rozporu s povinností poskytovat pozáruční servis po dobu 3 let ode dne skončení záruční doby, jak je ujednáno v čl. V odst. 10 této smlouvy. 6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu v důsledku porušení závazku dodavatele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy. 7. Smluvní pokuty sjednané v tomto článku této smlouvy jsou splatné do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku této smlouvy, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy 8. Ustanoveními o smluvní pokutě v tomto článku není dotčeno právo objednatele domáhat se vedle smluvní pokuty náhrady škody v plné výši, ani právo odstoupit od této smlouvy. Čl. VIII. Odstoupení od smlouvy 1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy: i) neodstraní-li dodavatel vady komory či jeho části v přiměřené dodatečné lhůtě (minimálně 15-ti dnů) nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, ii) jestliže byl prohlášen úpadek dodavatele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, iii) pokud bude dodavatel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy ve smyslu čl. IV. odst. 1 této smlouvy o více než 30 dní, iv) jestliže komora nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentace, obecně závazné právní předpisy či technické normy, v) jestliže dodavatel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy, vi) jestliže dodavatel vstoupí do likvidace. 2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Strany sjednávají účinky odstoupení ex nunc. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty a nároků na poskytnutí záruky za předmět smlouvy, tyto mají podle vůle smluvních stran zůstat zachovány i v případě odstoupení od smlouvy. Stránka 6 z 8

7 Čl. IX. Ustanovení o doručování 1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo mohou být předány osobně proti potvrzení o převzetí. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 2. Nebyl-li objednatel nebo dodavatel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 3. Smluvní strany sjednávají tyto kontaktní údaje pro vzájemnou komunikaci: Na straně prodávajícího: Pan/í.., tel:..., .. Na straně kupujícího Pan/í Martina Krajčová tel: , Čl. X. Ustanovení o nabytí vlastnického práva 1. Vlastnické právo ke komoře přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí a předání na základě oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu. 2. Nebezpečí škody na komoře přechází z dodavatele na objednatele spolu s převodem vlastnického práva. Čl. XI Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou práva na úhradu smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy. 4. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění Stránka 7 z 8

8 závazků stanovených touto smlouvou či pro účely stanovené zákonem (např. povinnost objednatele zveřejnit text smlouvy na svém profilu). 5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Dodavatel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy. 6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 7. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné. 8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: - Příloha č. 1 - Technická dokumentace zakázky - Příloha č. 2 Výzva - Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů (alternativně) - Příloha č. 4 Pojistná smlouva 9. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí a na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují. V Praze dne.. V.. dne.... Objednatel. Dodavatel Stránka 8 z 8

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., se sídlem Plzeň, Alej Svobody 56, PSČ 323 00 IČ: 263 81 893 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více