IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o.,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o.,"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o. IČO: se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce platné pro období od do Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) základní podmínky, za kterých budou mezi společností Schneider Electric CZ, s.r.o. (dále jen prodávající ) a kupujícím uzavírány jednotlivé kupní smlouvy podle 2079 a následující občanského zákoníku, kterými se prodávající bude zavazovat, že kupujícímu odevzdá movité věci, které jsou předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se bude zavazovat, že věci převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (dále jen kupní smlouva ). 1. Výrobky 2. Pod pojmem «výrobek» se rozumí veškeré movité věci nabízené a prodávané prodávajícím. 3. Výrobky jsou označeny v souladu s obchodně-technickou dokumentací prodávajícího. Je-li prodávajícím výrobek nabízen reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží, není pro prodávajícího závazné vyobrazení nebo ztvárnění výrobků, nebylo-li výslovně prodávajícím takové zobrazení nebo ztvárnění výrobků prodávajícím označeno jako závazné. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli provést technická vylepšení či jiné technické nebo konstrukční změny nebo přerušit nebo ukončit dodávku jakéhokoli výrobku bez předchozího upozornění. 4. Jakákoli dokumentace vztahující k výrobku (kopie, nákresy, popis apod.) je výlučným vlastnictvím prodávajícího a kupující je oprávněn ji využít jen pro svou vlastní potřebu za účelem užití výrobku resp. pro potřeby třetí osoby, které výrobek prodal nebo poskytl za účelem využití výrobku. Přenechání dokumentace vztahující se k výrobkům třetím osobám, a to i formou výňatků, pro jiný účel než použití výrobku k účelu, ke kterému se výrobek obvykle používá, je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. I. Nabídka a uzavření kupní smlouvy 1. Návrh na uzavření smlouvy (nabídka) musí být učiněn pouze písemně tak, aby z nabídky byl zřejmý úmysl toho, kdo činí nabídku uzavřít kupní smlouvu určitého obsahu a vyplývá-li z nabídky vůle toho, kdo činí nabídku, být smlouvou vázán v případě přijetí nabídky osobou vůči níž je nabídka učiněna. Kupní smlouva na základě nabídky vznikne až v okamžiku, kdy je písemná akceptace nabídky doručena navrhovateli. Činíli však nabídku kupující, je prodávající oprávněn akceptovat nabídku kupujícího i konkludentním způsobem. Činí-li nabídku prodávající, je pro akceptaci nabídky prodávajícího, resp. pro uzavření kupní smlouvy, výslovně vyloučena aplikace 1740, odst. 3 občanského zákoníku. 2. Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se budou řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 3. Každá nabídka musí obsahovat nejméně tyto podstatné náležitosti: (a) identifikaci prodávajícího i kupujícího v rozsahu název resp. jméno a příjmení, adresa sídla resp. místo podnikání, IČ, údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, (b) číslo nabídky (c) specifikaci výrobků číslem a názvem výrobku, (d) množství výrobku, (d) lhůta a místo dodání, (e) cena výrobků, (f) dobu, po kterou je nabídka pro toho, kdo nabídku činí, závazná. 4. Veškerá telefonická a ústní ujednání ohledně obsahu kupní smlouvy jsou závazná pouze po písemném potvrzení takového ujednání oběma smluvními stranami dle 1757, odst. 1 občanského zákoníku. Potvrzení kupujícího dle 1757, odst. 2 a 3 občanského zákoníku se vylučuje. 5. Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, platí, že uzavřením kupní smlouvy pozbývají platnosti ústní i písemná ujednání mezi stranami, která předcházela uzavření dané kupní smlouvy a týkala se daných výrobků. 6. Nabídky kupujícího musí být zasílány písemně, přičemž písemná forma je zachována pokud jsou nabídky kupujícího učiněny faxem na tel., elektronickou poštou na nebo prostřednictvím elektronického objednávkového systému PartnerNet. II. Kupní cena 1) Ceny výrobků se stanoví podle aktuálního ceníku výrobků prodávajícího platného v případě nabídky kupujícího v době akceptace nabídky prodávajícím a v případě nabídky prodávajícího v době vystavení nabídky prodávajícím. Kupní smlouva nevznikne bez ujednání o kupní ceně. 2) Ceny v ceníku jsou stanoveny jako ceny ze závodu dle Incoterms 2010 (doložka DAP ) v Kč/ks, není-li výslovně uvedeno jinak. 3) Ceny uvedené v ceníku zahrnují i základní obal určený v technické dokumentaci příslušných výrobků a přepravní obal, přičemž cena nevratného obalu je zahrnuta v ceně.ceny uvedené v ceníku nezahrnují: (i) DPH (bude účtována vždy v aktuální platné výši v souladu s právními předpisy); (ii) pojistné při přepravě a (iii) dopravné. III. Místo, čas, způsob a ostatní podmínky dodání výrobků 1) Náklady na dopravu hradí prodávající, není-li smluvně dohodnuto jinak. Způsob přepravy stanovuje prodávající při respektování maximální hospodárnosti přepravy, nebylo-li kupujícím výslovně požadováno

2 jinak. Při odeslání výrobků je prodávající povinen dodávané výrobky zjevně označit jako zásilku pro kupujícího. 2) Kupující je povinen pro splnění lhůty dodání včas a řádně doručit veškeré podklady, potřebná povolení a schválení, které má kupující doručit prodávajícímu, a uhradit kupní cenu výrobků, má-li být hrazena před dodáním výrobků a splnit ostatní závazky, pokud mají být plněny před dodáním výrobků. Nebudou-li tyto závazky kupujícího splněny řádně a včas, lhůta dodání se přiměřeně prodlužuje o dobu prodlení kupujícího se splněním jeho závazků. 3) Hrozí-li, že se prodávající dostane s dodávkou do prodlení, může prodávající oznámit kupujícímu před uplynutím původní sjednané lhůty pro dodání, přiměřenou dodatečnou lhůtu pro dodání, nikoli však delší než 30 dnů od posledního dne sjednané dodací lhůty. V případě, že prodávající dodá výrobky nejpozději ve lhůtě 30 dnů od posledního dne sjednané dodací lhůty, není to považováno za porušení povinností prodávajícího a kupujícímu nevzniká nárok na náhradu škody ani na smluvní pokuty ani právo od kupní smlouvy odstoupit. Po marném uplynutí dodatečné lhůty pro dodání může kupující od kupní smlouvy odstoupit. 4) Prodávající je pro případ prodlení nebo neuskutečnění dodávky výrobků, které jsou předmětem dodání dle již uzavřené kupní smlouvy, ze strany subdodavatelů prodávajícího, pokud takové prodlení nebo zrušení subdodávky výrobků nebylo způsobeno prodávajícím, oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit, aniž by v důsledku tohoto odstoupení vznikl kupujícímu vůči prodávajícímu jakýkoli nárok, zejména nárok na náhradu škody, s výjimkou nároku na neprodlené vrácení již poskytnutého plnění. Smluvní strany budou takovýto případ považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli prodávajícího ve smyslu 2913, odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající je povinen kupujícího o nastalém prodlení nebo zrušení dodávky výrobků subdodavatelem neprodleně informovat. 5) Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prvního veřejného přepravce či dle smluvního ujednání, a to v místě sjednaného pro vykládku zboží. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím výrobků a prodávající má výrobky u sebe nebo s nimi může jinak nakládat, musí učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování výrobků. Prodávající je v takovém případě oprávněn na náklady a nebezpečí kupujícího výrobky buď uskladnit sám nebo je uskladnit ve skladu dopravce či u třetí osoby. Bude-li kupující v prodlení s převzetím výrobků o více než jeden měsíc od oznámení, že jsou výrobky připraveny k převzetí kupujícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý započatý měsíc prodení s převzetím výrobků smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží, vč. DPH. Právo na náhradu škody prodávajícího z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčeno. Bude-li kupující v prodlení s převzetím výrobků o více jak jeden měsíc, je prodávající rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 6) Vady výrobků ohledně jejich množství je kupující, nebo osoba jím pověřená k převzetí výrobků povinna reklamovat ihned při převzetí výrobků na dodacím listu. 7) Prodávající je oprávněn dodat výrobky na základě jedné kupní smlouvy postupně jako dílčí plnění a je oprávněn fakturovat každé takové dílčí plnění zvlášť. 8) Dodací list musí obsahovat následující náležitosti : (a) číslo dodacího listu, (b) název a IČ prodávajícího, (c) název a IČ kupujícího, (d) číslo kupní smlouvy, (e) datum a místo dodání, (f) název a množství výrobků. 9) Dodací list musí být podepsán řidičem nebo jinou osobou, která výrobky převezme v zastoupení kupujícího, s čitelným uvedením jeho jména s uvedením místa dodání. Takto podepsaný dodací list je dokladem o převzetí dodávky výrobků kupujícím. IV. Omezení náhrady škody 1) Kupující má právo na náhradu škody vůči prodávajícímu, která mu vznikne jedním anebo více porušením povinností ze strany prodávajícího, jen do výše kupní ceny bez DPH výrobků dodaných na základě kupní smlouvy, z které jedno či více porušení povinností prodávajícího vzniklo. Prodávající je povinen hradit jen skutečnou škodu, nikoliv ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu užívánía dat a ztrátu produkce. Celková výše náhrady škody, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit za všechna porušení povinností včetně jakéhokoli odškodnění vztahujících se k jedné kupní smlouvě, nebude v žádném případě vyšší než výše kupní ceny bez DPH výrobků dodaných na základě kupní smlouvy, z které jedno či více porušení povinností prodávajícím vzniklo. 2) Zároveň platí, že kupující nemá právo na náhradu škody z důvodu porušení povinnosti prodávajícího dodat výrobky bez vad v případě, že prodávající uspokojí nároky kupujícího z vadného plnění, s výjimkou nákladů vzniklých kupujícímu v přímé souvislosti s opravou vady, případně s dodávkou náhradních výrobků, a přiměřené náklady na montáž a demontáž, pokud jsou výrobky umístěny na území České republiky nebo pokud místem dodání výrobků, resp. místem určení pro dopravu výrobků, bylo místo mimo území České republiky. 3) Omezení náhrady škody dle odst. 1 a 2. tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy ke vzniku újmy kupujícího došlo ze strany prodávajícího úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo byla způsobena újma člověku na zdraví nebo životě. Strana 2 z 5

3 V. Fakturační a platební podmínky 1) Prodávajícímu vzniká právo fakturovat dodané výrobky ihned po předání dodávaných výrobků kupujícímu, resp. prvnímu dopravci v případě jejich odeslání kupujícímu. 2) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále: (a) číslo nabídky/kupní smlouvy (b) způsob expedice (c) číslo dodacího listu. 3) V souladu s 26 odst. 4 zák č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou všechny faktury -daňové doklady vystavovány prodávajícím v elektronické podobě v PDF formátu a budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem prodávajícího založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu nebo bude zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI). Kupující s vystavováním daňových dokladů v elektronické podobě souhlasí. Všechny daňové doklady budou zasílány prodávajícím na kupujícím sdělenou ovou adresu. Informace o doručení u je povinen kupující potvrdit odpovědí na prodávajícího, který zákazník uvede ve smlouvě o elektronické fakturaci.. 4) Pokud kupující písemně objedná rozšíření služby o přístup na webový portál prodávajícího, kde má kupující přehled o všech vystavených daňových dokladech a další nabídce, jako je archivace, potvrzení přijetí, prohlížení, tisk, vyhledávání a filtrování, prodávající kupujícímu zřídí možnost přístupu na webový portál prodávajícího. Tato rozšířená služba je úplatná a na požádání kupujícího prodávající sdělí kupujícímu výši úplaty za ní. 5) Cenu za výrobky je kupující povinen zaplatit do 17 dní od předání výrobků prvnímu dopravci, příp. předání kupujícímu, pokud není sjednáno zvláštní dohodou jinak. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího. 6) V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Právo na náhradu škody prodávajícího z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta tím není dotčeno. 7) V případě prodlení kupujícího s plněním platebních závazků je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy, popř. i od všech ostatních kupních smluv uzavřených s kupujícím, které ještě nebyly splněny, odstoupit, bez ohledu na ustanovení odst. 9. tohoto článku. Prodávající je rovněž oprávněn kdykoliv pozastavit dodávku výrobků kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dle jakékoli kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. 8) Kupující je oprávněn započíst proti pohledávkám prodávajícího pouze takové své pohledávky, které jsou přiznané pravomocným rozhodnutím soudu nebo v rozhodčím řízení. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit své pohledávky z obchodního vztahu s prodávajícím, či jejich části, třetím osobám. Prodávající je oprávněn provést zápočet proti všem pohledávkám z veškerého obchodního styku s kupujícím, a to i proti pohledávkám kupujícího nesplatným, podmíněným, promlčeným a budoucím. 9) Smluvní pokutou není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Prodávající je rovněž v uvedených případech porušení povinností kupujícího oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit. VI. Další ujednání 1) Kupující se zavazuje poskytovat své ekonomické údaje prodávajícímu, pokud bude o tuto informaci požádán, a to rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow, zprávu auditora, pokud je k dispozici, k posouzení schopnosti kupujícího dostát svým platebním závazkům. Prodávající se zavazuje s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými informacemi. 2) Kupující je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit jeho finanční stabilitu a schopnost plnit závazky z obchodní spolupráce s prodávajícím, a to zejména o zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, či zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího nebo správního řízení proti kupujícímu, které by mohlo mít za následek ohrožení platebních povinností kupujícího. Pokud kupující svoji informační povinnost nesplní nebo poskytne nepravdivé nebo nepřesné údaje, je prodávající oprávněn od všech kupních smluv, které dosud nebyly splněny oběma stranami, odstoupit. Prodávající je rovněž oprávněn od všech kupních smluv, které dosud nebyly splněny oběma stranami, odstoupit, pokud bude zahájeno insolvenční řízení proti kupujícímu. 3) Kupující je oprávněn zrušit příslušnou kupní smlouvu kdykoli před tím, než prodávající splní svou povinnost dodat výrobky dle článku IV. této smlouvy, a to zaplacením odstupného ve výši 70% kupní ceny výrobků bez DPH sjednané v kupní smlouvě, kterou kupující takto zruší VII. Práva z vadného plnění, záruka 1) Jakost a provedení výrobků určuje kupní smlouva; pokud v ní není stanovena, platí ustanovení 2095 a 2096 občanského zákoníku. 2) Kupující má práva z vadného plnění stanovená těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou, pokud Strana 3 z 5

4 výrobky v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího a dále v záruční době, jak dále uvedeno, mají vadu. V případě, že výrobky mají vadu, má kupující právo na to, aby prodávající v přiměřené lhůtě výrobek uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď opravou, je-li vada opravitelná, nebo výměnou věci, pokud je vada neopravitelná, dle volby prodávajícího. Pokud prodávající v přiměřené lhůtě vadu neodstraní (opravou nebo výměnou), může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Smluvní strany se dohodly, že vylučují právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy jako jedno z práv z vadného plnění. 3) Pokud místem dodání výrobků resp. místem určení pro dopravu výrobků bylo místo mimo území České republiky nebo se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující povinen výrobek k opravě nebo výměně předložit prodávajícímu na území České republiky. 4) Pokud nebyla reklamace kupujícího prodávajícím uznána jako oprávněná, prodávající uvede písemně důvod zamítnutí reklamace do reklamačního protokolu. Kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací. 5) V případě sporu stran o příčině vad a o tom, kdo za ně odpovídá, každá strana určí jednoho soudního znalce a zaváží je, aby tito dva určili třetího nezávislého soudního znalce, který rozhodne o příčině vady a o tom, které strana za ni odpovídá. Strany se zavazují, že stanovisko třetího nezávislého znalce budou respektovat a podřídí se mu. Náklady na soudní znalce platí ta strana, která zavinila vznik vady. 6) Vzhledem k tomu, že výrobky jsou prodávány na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nejsou případné nepodstatné změny v barvě či struktuře použitých materiálů, pokud bude zachována požadovaná funkčnost výrobku, oproti vzorku nebo jeho vyobrazení považovány za jeho vady. Za vady rovněž nejsou považovány tolerance uvedené v nabídkovém katalogu nebo uvedené na výrobku nebo vykazuje-li výrobek hodnoty pro daný druh výrobku obvyklé. Práva z vadného plnění nevznikají při nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností, při nepodstatném omezení použitelnosti výrobků, v případě jeho přirozeného opotřebení nebo u škod, ke kterým dojde v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, nevhodného provozu, nebo které vzniknou na základě zvláštních vnějších vlivů, které kupní smlouva nepředpokládá. Pokud kupující nebo třetí osoba provede neodborné změny nebo opravy výrobků, nevznikají ohledně těchto vad a jejich následků žádná práva kupujícího z vadného plnění ani ze záruky. 7) Kupujícímu rovněž nevznikají práva z vadného plnění ani ze záruky v případě poškození vzniklých v důsledku běžného opotřebení, vad způsobených nesprávným anebo nešetrným používáním výrobků, jejich nevhodným skladováním nebo dopravou, vad nebo poškození vzniklých neodbornou montáží, jakož i v důsledku poškození a vad způsobených kupujícím (jako je zejména opotřebení vlhkostí, silným zahřátím místnosti, teplotními či povětrnostními vlivy nebo nevhodným zacházením). Kupujícímu rovněž nevznikají práva z vadného plnění ani ze záruky v případě poškození nebo závady výrobku vzniklé v důsledku toho, že kupující nakládal s výrobkem v rozporu s přiloženým návodem. Prodávající neodpovídá za poškození výrobků způsobené nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin. 8) U výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl výrobek při převzetí kupujícím. 9) Záruční doba činí 18 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím. Opravou vady nebo výměnou výrobku neběží znovu záruční doba. 10) Kupující je povinen uvést zjevné vady výrobků na dodacím listu nebo předávacím protokolu. Později vzniklé vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího tím, že při reklamaci předloží originál kupní smlouvy, uvede popis vady a jím požadované právo z vadného plnění nebo záruky na reklamačním formuláři prodávajícího, který je uložen na webové stráncehttp://www.schneiderelectric.cz/sites/czech-republic/cz/podpora/kontakt/reklamace.page. Takto uplatněné právo z vadného plnění kupující nemůže jednostranně měnit. VIII. IX. Povinnost mlčenlivosti 1. Důvěrné informace jedné smluvní strany představují obchodní, finanční a technické informace sdělené nebo získané druhou smluvní stranou v rámci obchodní nabídky před uzavřením kupní smlouvy nebo v rámci plnění kupní smlouvy bez ohledu na to, zda jsou sděleny ústně, písemně, elektronicky nebo jakýmkoliv jiným prostředkem (dále důvěrné informace ). 2. Důvěrné informace nezahrnují: - informace, které jsou veřejně známé bez zavinění přijímající smluvní strany, - informace již známé nebo vytvořené nezávisle přijímající smluvní stranou, aniž by k tomu byly použity důvěrné informace; a - informace získané od třetí osoby, kdy tato třetí osoba sama neporušila závazek mlčenlivosti vůči smluvní straně, která informace poskytuje. 3. Každá smluvní strana bude veškeré důvěrné informace získané od druhé smluvní strany uchovávat v přísné důvěrnosti a nesmí je poskytnout žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ani je nesmí využít pro svou potřebu. 4. Smluvní strany se zavazují, že jejich zaměstnanci a subdodavatelé budou dodržovat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích. 5. Po dodání výrobků dle příslušné kupní smlouvy vrátí kupující prodávajícímu veškeré dokumenty, které od něj případně obdržel, a současně zničí všechny kopie či reprodukce těchto dokumentů, které případně vytvořil. Strana 4 z 5

5 6. Povinnost zachovávat mlčenlivost zůstává v platnosti i po po dobu tří (3) let ode dne uzavření poslední kupní smlouvy, která se řídí těmito obchodními podmínkami. IX. Ostatní ujednání 1) Smluvní strany tímto výslovně dohodly, že pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, vylučují použití všech dispozitivních ustanovení nového občanského zákoníku, na jejichž základě by kupující byl oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 2) Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí českým právem, zejména novým občanským zákoníkem. Vylučuje se použití ustanovení 1799 a 1800 občanského zákoníku. Vylučuje se použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 3) Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinnými, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. 4) Doplňující nebo odlišné dohody oproti těmto všeobecným obchodním podmínkám jsou platné pouze v písemné formě a stávají se součástí kupní smlouvy teprve okamžikem podpisu obou smluvních stran. Veškeré písemné dohody mohou být změněny pouze v písemné formě. 5) Případné právní spory vyplývající z kupní smlouvy sjednané na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze třemi rozhodci jmenovanými podle řádu tohoto soudu. Takové rozhodnutí musí obsahovat i rozhodnutí o nákladech řízení. Pokud v době řešení takového sporu nebude výše uvedený soud existovat nebo řízení odmítne, pak pro řešení sporu bude příslušný obecný soud České republiky. Strana 5 z 5

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky I.Preambule Ing. Radek Vondrák, IČ: 40378454, sídlo Výstavní 8, 612 00 Brno 12 vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více