IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o.,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o.,"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o. IČO: se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce platné pro období od do Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) základní podmínky, za kterých budou mezi společností Schneider Electric CZ, s.r.o. (dále jen prodávající ) a kupujícím uzavírány jednotlivé kupní smlouvy podle 2079 a následující občanského zákoníku, kterými se prodávající bude zavazovat, že kupujícímu odevzdá movité věci, které jsou předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se bude zavazovat, že věci převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (dále jen kupní smlouva ). 1. Výrobky 2. Pod pojmem «výrobek» se rozumí veškeré movité věci nabízené a prodávané prodávajícím. 3. Výrobky jsou označeny v souladu s obchodně-technickou dokumentací prodávajícího. Je-li prodávajícím výrobek nabízen reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží, není pro prodávajícího závazné vyobrazení nebo ztvárnění výrobků, nebylo-li výslovně prodávajícím takové zobrazení nebo ztvárnění výrobků prodávajícím označeno jako závazné. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli provést technická vylepšení či jiné technické nebo konstrukční změny nebo přerušit nebo ukončit dodávku jakéhokoli výrobku bez předchozího upozornění. 4. Jakákoli dokumentace vztahující k výrobku (kopie, nákresy, popis apod.) je výlučným vlastnictvím prodávajícího a kupující je oprávněn ji využít jen pro svou vlastní potřebu za účelem užití výrobku resp. pro potřeby třetí osoby, které výrobek prodal nebo poskytl za účelem využití výrobku. Přenechání dokumentace vztahující se k výrobkům třetím osobám, a to i formou výňatků, pro jiný účel než použití výrobku k účelu, ke kterému se výrobek obvykle používá, je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. I. Nabídka a uzavření kupní smlouvy 1. Návrh na uzavření smlouvy (nabídka) musí být učiněn pouze písemně tak, aby z nabídky byl zřejmý úmysl toho, kdo činí nabídku uzavřít kupní smlouvu určitého obsahu a vyplývá-li z nabídky vůle toho, kdo činí nabídku, být smlouvou vázán v případě přijetí nabídky osobou vůči níž je nabídka učiněna. Kupní smlouva na základě nabídky vznikne až v okamžiku, kdy je písemná akceptace nabídky doručena navrhovateli. Činíli však nabídku kupující, je prodávající oprávněn akceptovat nabídku kupujícího i konkludentním způsobem. Činí-li nabídku prodávající, je pro akceptaci nabídky prodávajícího, resp. pro uzavření kupní smlouvy, výslovně vyloučena aplikace 1740, odst. 3 občanského zákoníku. 2. Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se budou řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 3. Každá nabídka musí obsahovat nejméně tyto podstatné náležitosti: (a) identifikaci prodávajícího i kupujícího v rozsahu název resp. jméno a příjmení, adresa sídla resp. místo podnikání, IČ, údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, (b) číslo nabídky (c) specifikaci výrobků číslem a názvem výrobku, (d) množství výrobku, (d) lhůta a místo dodání, (e) cena výrobků, (f) dobu, po kterou je nabídka pro toho, kdo nabídku činí, závazná. 4. Veškerá telefonická a ústní ujednání ohledně obsahu kupní smlouvy jsou závazná pouze po písemném potvrzení takového ujednání oběma smluvními stranami dle 1757, odst. 1 občanského zákoníku. Potvrzení kupujícího dle 1757, odst. 2 a 3 občanského zákoníku se vylučuje. 5. Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, platí, že uzavřením kupní smlouvy pozbývají platnosti ústní i písemná ujednání mezi stranami, která předcházela uzavření dané kupní smlouvy a týkala se daných výrobků. 6. Nabídky kupujícího musí být zasílány písemně, přičemž písemná forma je zachována pokud jsou nabídky kupujícího učiněny faxem na tel., elektronickou poštou na nebo prostřednictvím elektronického objednávkového systému PartnerNet. II. Kupní cena 1) Ceny výrobků se stanoví podle aktuálního ceníku výrobků prodávajícího platného v případě nabídky kupujícího v době akceptace nabídky prodávajícím a v případě nabídky prodávajícího v době vystavení nabídky prodávajícím. Kupní smlouva nevznikne bez ujednání o kupní ceně. 2) Ceny v ceníku jsou stanoveny jako ceny ze závodu dle Incoterms 2010 (doložka DAP ) v Kč/ks, není-li výslovně uvedeno jinak. 3) Ceny uvedené v ceníku zahrnují i základní obal určený v technické dokumentaci příslušných výrobků a přepravní obal, přičemž cena nevratného obalu je zahrnuta v ceně.ceny uvedené v ceníku nezahrnují: (i) DPH (bude účtována vždy v aktuální platné výši v souladu s právními předpisy); (ii) pojistné při přepravě a (iii) dopravné. III. Místo, čas, způsob a ostatní podmínky dodání výrobků 1) Náklady na dopravu hradí prodávající, není-li smluvně dohodnuto jinak. Způsob přepravy stanovuje prodávající při respektování maximální hospodárnosti přepravy, nebylo-li kupujícím výslovně požadováno

2 jinak. Při odeslání výrobků je prodávající povinen dodávané výrobky zjevně označit jako zásilku pro kupujícího. 2) Kupující je povinen pro splnění lhůty dodání včas a řádně doručit veškeré podklady, potřebná povolení a schválení, které má kupující doručit prodávajícímu, a uhradit kupní cenu výrobků, má-li být hrazena před dodáním výrobků a splnit ostatní závazky, pokud mají být plněny před dodáním výrobků. Nebudou-li tyto závazky kupujícího splněny řádně a včas, lhůta dodání se přiměřeně prodlužuje o dobu prodlení kupujícího se splněním jeho závazků. 3) Hrozí-li, že se prodávající dostane s dodávkou do prodlení, může prodávající oznámit kupujícímu před uplynutím původní sjednané lhůty pro dodání, přiměřenou dodatečnou lhůtu pro dodání, nikoli však delší než 30 dnů od posledního dne sjednané dodací lhůty. V případě, že prodávající dodá výrobky nejpozději ve lhůtě 30 dnů od posledního dne sjednané dodací lhůty, není to považováno za porušení povinností prodávajícího a kupujícímu nevzniká nárok na náhradu škody ani na smluvní pokuty ani právo od kupní smlouvy odstoupit. Po marném uplynutí dodatečné lhůty pro dodání může kupující od kupní smlouvy odstoupit. 4) Prodávající je pro případ prodlení nebo neuskutečnění dodávky výrobků, které jsou předmětem dodání dle již uzavřené kupní smlouvy, ze strany subdodavatelů prodávajícího, pokud takové prodlení nebo zrušení subdodávky výrobků nebylo způsobeno prodávajícím, oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit, aniž by v důsledku tohoto odstoupení vznikl kupujícímu vůči prodávajícímu jakýkoli nárok, zejména nárok na náhradu škody, s výjimkou nároku na neprodlené vrácení již poskytnutého plnění. Smluvní strany budou takovýto případ považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli prodávajícího ve smyslu 2913, odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající je povinen kupujícího o nastalém prodlení nebo zrušení dodávky výrobků subdodavatelem neprodleně informovat. 5) Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prvního veřejného přepravce či dle smluvního ujednání, a to v místě sjednaného pro vykládku zboží. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím výrobků a prodávající má výrobky u sebe nebo s nimi může jinak nakládat, musí učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování výrobků. Prodávající je v takovém případě oprávněn na náklady a nebezpečí kupujícího výrobky buď uskladnit sám nebo je uskladnit ve skladu dopravce či u třetí osoby. Bude-li kupující v prodlení s převzetím výrobků o více než jeden měsíc od oznámení, že jsou výrobky připraveny k převzetí kupujícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý započatý měsíc prodení s převzetím výrobků smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží, vč. DPH. Právo na náhradu škody prodávajícího z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčeno. Bude-li kupující v prodlení s převzetím výrobků o více jak jeden měsíc, je prodávající rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 6) Vady výrobků ohledně jejich množství je kupující, nebo osoba jím pověřená k převzetí výrobků povinna reklamovat ihned při převzetí výrobků na dodacím listu. 7) Prodávající je oprávněn dodat výrobky na základě jedné kupní smlouvy postupně jako dílčí plnění a je oprávněn fakturovat každé takové dílčí plnění zvlášť. 8) Dodací list musí obsahovat následující náležitosti : (a) číslo dodacího listu, (b) název a IČ prodávajícího, (c) název a IČ kupujícího, (d) číslo kupní smlouvy, (e) datum a místo dodání, (f) název a množství výrobků. 9) Dodací list musí být podepsán řidičem nebo jinou osobou, která výrobky převezme v zastoupení kupujícího, s čitelným uvedením jeho jména s uvedením místa dodání. Takto podepsaný dodací list je dokladem o převzetí dodávky výrobků kupujícím. IV. Omezení náhrady škody 1) Kupující má právo na náhradu škody vůči prodávajícímu, která mu vznikne jedním anebo více porušením povinností ze strany prodávajícího, jen do výše kupní ceny bez DPH výrobků dodaných na základě kupní smlouvy, z které jedno či více porušení povinností prodávajícího vzniklo. Prodávající je povinen hradit jen skutečnou škodu, nikoliv ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu užívánía dat a ztrátu produkce. Celková výše náhrady škody, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit za všechna porušení povinností včetně jakéhokoli odškodnění vztahujících se k jedné kupní smlouvě, nebude v žádném případě vyšší než výše kupní ceny bez DPH výrobků dodaných na základě kupní smlouvy, z které jedno či více porušení povinností prodávajícím vzniklo. 2) Zároveň platí, že kupující nemá právo na náhradu škody z důvodu porušení povinnosti prodávajícího dodat výrobky bez vad v případě, že prodávající uspokojí nároky kupujícího z vadného plnění, s výjimkou nákladů vzniklých kupujícímu v přímé souvislosti s opravou vady, případně s dodávkou náhradních výrobků, a přiměřené náklady na montáž a demontáž, pokud jsou výrobky umístěny na území České republiky nebo pokud místem dodání výrobků, resp. místem určení pro dopravu výrobků, bylo místo mimo území České republiky. 3) Omezení náhrady škody dle odst. 1 a 2. tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy ke vzniku újmy kupujícího došlo ze strany prodávajícího úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo byla způsobena újma člověku na zdraví nebo životě. Strana 2 z 5

3 V. Fakturační a platební podmínky 1) Prodávajícímu vzniká právo fakturovat dodané výrobky ihned po předání dodávaných výrobků kupujícímu, resp. prvnímu dopravci v případě jejich odeslání kupujícímu. 2) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále: (a) číslo nabídky/kupní smlouvy (b) způsob expedice (c) číslo dodacího listu. 3) V souladu s 26 odst. 4 zák č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou všechny faktury -daňové doklady vystavovány prodávajícím v elektronické podobě v PDF formátu a budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem prodávajícího založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu nebo bude zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI). Kupující s vystavováním daňových dokladů v elektronické podobě souhlasí. Všechny daňové doklady budou zasílány prodávajícím na kupujícím sdělenou ovou adresu. Informace o doručení u je povinen kupující potvrdit odpovědí na prodávajícího, který zákazník uvede ve smlouvě o elektronické fakturaci.. 4) Pokud kupující písemně objedná rozšíření služby o přístup na webový portál prodávajícího, kde má kupující přehled o všech vystavených daňových dokladech a další nabídce, jako je archivace, potvrzení přijetí, prohlížení, tisk, vyhledávání a filtrování, prodávající kupujícímu zřídí možnost přístupu na webový portál prodávajícího. Tato rozšířená služba je úplatná a na požádání kupujícího prodávající sdělí kupujícímu výši úplaty za ní. 5) Cenu za výrobky je kupující povinen zaplatit do 17 dní od předání výrobků prvnímu dopravci, příp. předání kupujícímu, pokud není sjednáno zvláštní dohodou jinak. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího. 6) V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Právo na náhradu škody prodávajícího z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta tím není dotčeno. 7) V případě prodlení kupujícího s plněním platebních závazků je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy, popř. i od všech ostatních kupních smluv uzavřených s kupujícím, které ještě nebyly splněny, odstoupit, bez ohledu na ustanovení odst. 9. tohoto článku. Prodávající je rovněž oprávněn kdykoliv pozastavit dodávku výrobků kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dle jakékoli kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. 8) Kupující je oprávněn započíst proti pohledávkám prodávajícího pouze takové své pohledávky, které jsou přiznané pravomocným rozhodnutím soudu nebo v rozhodčím řízení. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit své pohledávky z obchodního vztahu s prodávajícím, či jejich části, třetím osobám. Prodávající je oprávněn provést zápočet proti všem pohledávkám z veškerého obchodního styku s kupujícím, a to i proti pohledávkám kupujícího nesplatným, podmíněným, promlčeným a budoucím. 9) Smluvní pokutou není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Prodávající je rovněž v uvedených případech porušení povinností kupujícího oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit. VI. Další ujednání 1) Kupující se zavazuje poskytovat své ekonomické údaje prodávajícímu, pokud bude o tuto informaci požádán, a to rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow, zprávu auditora, pokud je k dispozici, k posouzení schopnosti kupujícího dostát svým platebním závazkům. Prodávající se zavazuje s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými informacemi. 2) Kupující je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit jeho finanční stabilitu a schopnost plnit závazky z obchodní spolupráce s prodávajícím, a to zejména o zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, či zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího nebo správního řízení proti kupujícímu, které by mohlo mít za následek ohrožení platebních povinností kupujícího. Pokud kupující svoji informační povinnost nesplní nebo poskytne nepravdivé nebo nepřesné údaje, je prodávající oprávněn od všech kupních smluv, které dosud nebyly splněny oběma stranami, odstoupit. Prodávající je rovněž oprávněn od všech kupních smluv, které dosud nebyly splněny oběma stranami, odstoupit, pokud bude zahájeno insolvenční řízení proti kupujícímu. 3) Kupující je oprávněn zrušit příslušnou kupní smlouvu kdykoli před tím, než prodávající splní svou povinnost dodat výrobky dle článku IV. této smlouvy, a to zaplacením odstupného ve výši 70% kupní ceny výrobků bez DPH sjednané v kupní smlouvě, kterou kupující takto zruší VII. Práva z vadného plnění, záruka 1) Jakost a provedení výrobků určuje kupní smlouva; pokud v ní není stanovena, platí ustanovení 2095 a 2096 občanského zákoníku. 2) Kupující má práva z vadného plnění stanovená těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou, pokud Strana 3 z 5

4 výrobky v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího a dále v záruční době, jak dále uvedeno, mají vadu. V případě, že výrobky mají vadu, má kupující právo na to, aby prodávající v přiměřené lhůtě výrobek uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď opravou, je-li vada opravitelná, nebo výměnou věci, pokud je vada neopravitelná, dle volby prodávajícího. Pokud prodávající v přiměřené lhůtě vadu neodstraní (opravou nebo výměnou), může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Smluvní strany se dohodly, že vylučují právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy jako jedno z práv z vadného plnění. 3) Pokud místem dodání výrobků resp. místem určení pro dopravu výrobků bylo místo mimo území České republiky nebo se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující povinen výrobek k opravě nebo výměně předložit prodávajícímu na území České republiky. 4) Pokud nebyla reklamace kupujícího prodávajícím uznána jako oprávněná, prodávající uvede písemně důvod zamítnutí reklamace do reklamačního protokolu. Kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací. 5) V případě sporu stran o příčině vad a o tom, kdo za ně odpovídá, každá strana určí jednoho soudního znalce a zaváží je, aby tito dva určili třetího nezávislého soudního znalce, který rozhodne o příčině vady a o tom, které strana za ni odpovídá. Strany se zavazují, že stanovisko třetího nezávislého znalce budou respektovat a podřídí se mu. Náklady na soudní znalce platí ta strana, která zavinila vznik vady. 6) Vzhledem k tomu, že výrobky jsou prodávány na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nejsou případné nepodstatné změny v barvě či struktuře použitých materiálů, pokud bude zachována požadovaná funkčnost výrobku, oproti vzorku nebo jeho vyobrazení považovány za jeho vady. Za vady rovněž nejsou považovány tolerance uvedené v nabídkovém katalogu nebo uvedené na výrobku nebo vykazuje-li výrobek hodnoty pro daný druh výrobku obvyklé. Práva z vadného plnění nevznikají při nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností, při nepodstatném omezení použitelnosti výrobků, v případě jeho přirozeného opotřebení nebo u škod, ke kterým dojde v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, nevhodného provozu, nebo které vzniknou na základě zvláštních vnějších vlivů, které kupní smlouva nepředpokládá. Pokud kupující nebo třetí osoba provede neodborné změny nebo opravy výrobků, nevznikají ohledně těchto vad a jejich následků žádná práva kupujícího z vadného plnění ani ze záruky. 7) Kupujícímu rovněž nevznikají práva z vadného plnění ani ze záruky v případě poškození vzniklých v důsledku běžného opotřebení, vad způsobených nesprávným anebo nešetrným používáním výrobků, jejich nevhodným skladováním nebo dopravou, vad nebo poškození vzniklých neodbornou montáží, jakož i v důsledku poškození a vad způsobených kupujícím (jako je zejména opotřebení vlhkostí, silným zahřátím místnosti, teplotními či povětrnostními vlivy nebo nevhodným zacházením). Kupujícímu rovněž nevznikají práva z vadného plnění ani ze záruky v případě poškození nebo závady výrobku vzniklé v důsledku toho, že kupující nakládal s výrobkem v rozporu s přiloženým návodem. Prodávající neodpovídá za poškození výrobků způsobené nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin. 8) U výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl výrobek při převzetí kupujícím. 9) Záruční doba činí 18 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím. Opravou vady nebo výměnou výrobku neběží znovu záruční doba. 10) Kupující je povinen uvést zjevné vady výrobků na dodacím listu nebo předávacím protokolu. Později vzniklé vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího tím, že při reklamaci předloží originál kupní smlouvy, uvede popis vady a jím požadované právo z vadného plnění nebo záruky na reklamačním formuláři prodávajícího, který je uložen na webové stráncehttp://www.schneiderelectric.cz/sites/czech-republic/cz/podpora/kontakt/reklamace.page. Takto uplatněné právo z vadného plnění kupující nemůže jednostranně měnit. VIII. IX. Povinnost mlčenlivosti 1. Důvěrné informace jedné smluvní strany představují obchodní, finanční a technické informace sdělené nebo získané druhou smluvní stranou v rámci obchodní nabídky před uzavřením kupní smlouvy nebo v rámci plnění kupní smlouvy bez ohledu na to, zda jsou sděleny ústně, písemně, elektronicky nebo jakýmkoliv jiným prostředkem (dále důvěrné informace ). 2. Důvěrné informace nezahrnují: - informace, které jsou veřejně známé bez zavinění přijímající smluvní strany, - informace již známé nebo vytvořené nezávisle přijímající smluvní stranou, aniž by k tomu byly použity důvěrné informace; a - informace získané od třetí osoby, kdy tato třetí osoba sama neporušila závazek mlčenlivosti vůči smluvní straně, která informace poskytuje. 3. Každá smluvní strana bude veškeré důvěrné informace získané od druhé smluvní strany uchovávat v přísné důvěrnosti a nesmí je poskytnout žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ani je nesmí využít pro svou potřebu. 4. Smluvní strany se zavazují, že jejich zaměstnanci a subdodavatelé budou dodržovat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích. 5. Po dodání výrobků dle příslušné kupní smlouvy vrátí kupující prodávajícímu veškeré dokumenty, které od něj případně obdržel, a současně zničí všechny kopie či reprodukce těchto dokumentů, které případně vytvořil. Strana 4 z 5

5 6. Povinnost zachovávat mlčenlivost zůstává v platnosti i po po dobu tří (3) let ode dne uzavření poslední kupní smlouvy, která se řídí těmito obchodními podmínkami. IX. Ostatní ujednání 1) Smluvní strany tímto výslovně dohodly, že pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, vylučují použití všech dispozitivních ustanovení nového občanského zákoníku, na jejichž základě by kupující byl oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 2) Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí českým právem, zejména novým občanským zákoníkem. Vylučuje se použití ustanovení 1799 a 1800 občanského zákoníku. Vylučuje se použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 3) Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinnými, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. 4) Doplňující nebo odlišné dohody oproti těmto všeobecným obchodním podmínkám jsou platné pouze v písemné formě a stávají se součástí kupní smlouvy teprve okamžikem podpisu obou smluvních stran. Veškeré písemné dohody mohou být změněny pouze v písemné formě. 5) Případné právní spory vyplývající z kupní smlouvy sjednané na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze třemi rozhodci jmenovanými podle řádu tohoto soudu. Takové rozhodnutí musí obsahovat i rozhodnutí o nákladech řízení. Pokud v době řešení takového sporu nebude výše uvedený soud existovat nebo řízení odmítne, pak pro řešení sporu bude příslušný obecný soud České republiky. Strana 5 z 5

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s., platné od 1.8.2014 Článek 1. Definice pojmů 1.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou dále v tomto text

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více