Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Milada Vávrová, Martin Hroch, Ludmila Mravcová, Petr Lacina, Petra Dvořáková Praha, Téze přednášky 2 1

2 3 Princip SEC POŽADAVKY NA STACIONÁRNÍ FÁZI Matrice gelu musí být inertní k analyzované látce i k mobilní fázi, odolávat zvýšené pracovní teplotě. Gel se nesmí během separace rozkládat a uvolňovat produkty rozkladu. 4 2

3 Volba gelu Hydrofilní gely (Sephadex) pro látky ve vodě rozpustné mobilní fáze je voda s přídavkem organického rozpouštědla Hydrofobní gely (kopolymery styrenu a divinylbenzenu) pro látky nerozpustné ve vodě mobilní fáze: aromatické, chlorované, heterocyklické uhlovodíky Univerzální gely výroba na bázi silikagelu a porézních skel 5 Aplikace Stanovení molekulové hmotnosti systému a polydisperzity Gelový permeační chromatograf Agilent 1100 Series 6 3

4 Polyhydroxyalkanoáty (PHA) Charakterizace polyestery bakteriálního původu akumulovány jako zásobní forma energie a uhlíku Zástupce homopolymer poly(3-hydroxybutyrát) (PHB) (mechanickými vlastnostmi podobný polypropylenu, je však plně biodegradabilní a biokompatibilní) kopolymer poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) (PHBV) (vzniká inkorporací 3-hydroxyvalerátu do struktury PHB za účelem vylepšení mechanických vlastností) Využití průmysl obalových materiálů (biodegradabilní obaly) medicínské aplikace (implantáty, transportní systémy, kryty ran ) 7 Triblokový kopolymer ITA-PLGA-PEG-PLGA-ITA Charakterizace Poly(mléčná kyselina) Poly(glykolová kyselina) Poly(ethylenglykol) C H 3 H C HO C O OH kyselina glykolová D,L mléčná kyselina H HO CH C O OH Itakonová kyselina HO 2-methylen-butandiová kyselina O C CH 2 OH C C CH 2 O Poly(ethylenglykol) 8 4

5 Polyestery PGA PLA PEG PLA PGA 9 Příprava vzorku mrazící box chladicí box GPC lyofilizace pokles molekulové hmotnosti kopolymeru HPLC kyselina mléčná kyselina glykolová 10 5

6 Kvantifikace poklesu molekulové hmotnosti PLGA-PEG-PLGA KolonaPLgel minimix-e (250 4,6 mm; 3 µm) Předkolona (50 4,6 mm; 3 µm) Mobilní fáze tetrahydrofuran Nástřik 10 µl Teplota kolony 30 C Průtok 0,300 ml.min -1 Teplota detektoru 30 C Doba analýzy 30 minut Tabulka Přehled Mn čerstvě syntetizovaných kopolymerů 11 Porovnání vzorku č.2 a č.3 5. den degradace 10. den degradace ,7 34, ,1 46,1 52,8 45, ,8 40 p ok les M n (% ) ,7 15,1 12,7 p ok les M n (% ) ,6 28, ph 4,2 ph 7,4 ph 9,2 0 ph 4,2 ph 7,4 ph 9,2 5.den degradace 20% vzorku č. 2 5.den degradace 20% vzorku č.3 Obr. č. 8 Porovnání 20% vzorku č. 2 a 3 po pěti dnech degradace 10.den degradace 20% vzorku č den degradace 20% vzorku č.3 Obr. č. 9 Porovnání 20% vzorků č. 2 a 3 po deseti dnech degradace 12 6

7 Závěr Metodou GPC bylo zjištěno: největší procentický pokles Mn kopolymerů při ph 9,2 nejnižší procentický pokles Mn při ph 4,2 kopolymer modifikován kyselinou itakonovou degradoval více ve srovnání s nemodifikovaným kopolymerem

8 Pesticidy organofosfáty chlorpyrifos, diazinon, parathion, dimethoate, phosmet karbamáty carbofuran, aldicarb, methiocarb, pirimicarb, propamocarb látky toxické, zdraví škodlivé, nebezpečné pro ŽP 15 Stanovení stanovení vybraných pesticidů ve vzorcích odpadní vody a povrchové vody odpadní voda - velkokapacitní ČOV v Brně-Modřicích, (14 dní, přítok i odtok) extrakce (solid phase extraction) vlastní analýza GC/TOF-MS na přístroji Pegasus IV D GC/ECD na přístroji Agilent 6890 N 16 8

9 Optimalizace postupu SPE 2 druhy sorbentů - Oasis HLB a ENVI-18 několik elučních činidel sorbent eluční činidla C18 Met-DCM (1:1) Met-EtAC (1:1) AC Met AC-Met (1:1) AC-Met (2:1) HLB AC-Met (2:1) Met-AC (2:1) Met-AC (2:1) výtěžnost se pohybovala v rozmezí % u propamocarbu dosahovala 42 % 17 GC-ECD kolony HT-8 (50 m 0,22 mm 0,25 µm) DB-17 MS (60 m 0,25 mm 0,25 µm) nástřik 1 µl, 65 C, splitless teplotní program počáteční teplota 45 C, počáteční izoterma 2 min; rychlost ohřevu 40 C/min do 220 C; a následně 5 C/min do 270 C, finální izoterma 4 min celková doba analýzy 20,38 min 18 9

10 ECD2 B, (MB\SIG10001.D) Hz phosmet diazinon dimethoate chlorpyrifos parathion min Chromatogram směsi standardů o koncentraci ng ml -1, (GC/ECD, kolona DB-17 MS) 19 GCxGC-TOFMS primární kolona Rxi-5Sil MS (29 m x 0,25 mm, 0,25mm vrstva filmu) sekundární kolona BPX-50 (1,4 m x 0,1 mm, 0,1 mm vrstva filmu) nástřik 1 µl, 250 C, splitless teplotní program počáteční teplota 45 C, počáteční izoterma 2 min; rychlost ohřevu 40 C/min do 220 C; a následně 5 C/min do 260 C celková doba analýzy 20,38 min 20 10

11 Fragmentogram směsi standardů o koncentraci ng ml -1 Pozn. 1-aldicarb, 2-propamocarb, 3-carbofuran, 4-methiocarb, 5-dimethoate, 6-diazinon, 7-phosmet, 8-pirimicarb, 9-chlorpyrifos, 10-parathion 21 Reálné vzorky odpadní voda koncentrace sledovaných pesticidů na přítoku i na odtoku - řádově v desetinách µg l -1 (u methiocarbu v desítkách) aldicarb, phosmet, propamocarb a dimethoate koncentrace často pod mezí detekce nebo kvantifikace nejvyšší účinnost odstranění byla prokázána u pesticidu chlorpyrifos (70 %) methiocarb a propamocarb - na odtoku zaznamenány vyšší koncentrace než na přítoku (u methiocarbu o 22 %, u propamocarbu o 32 %) 22 11

12 Změna koncentrace chlorpyrifosu na přítoku a na odtoku; stanovované pomocí GC/MS-TOF 23 Reálné vzorky povrchová voda ověření, zda se pesticidy dostávají z vyčištěných odpadních vod vypouštěných z ČOV do povrchových vod odběrová místa před ČOV, za ČOV, přímo na odtoku z ČOV (řeka Svratka) zjištěny vyšší koncentrace sledovaných pesticidů za ČOV než před ČOV (v desetinách nebo setinách µg l -1 ) přímo na odtoku byly koncentrace daných pesticidů nejvyšší 24 12

13 porovnání koncentrací sledovaných pesticidů ve vzorcích povrchové vody 25 Dvoudimenzionální GC separace látek dvěma odlišnými mechanismy vyšší účinnost separace lepší identifikace sloučenin než v 1D výhody větší kapacita píků zvýšení poměru signál/šum zisk strukturovaného 2D chromatogramu pirimicarb a phosmet vzájemná koeluce v 1D, ve 2D nedochází k překrývání píků 26 13

14 pirimicarb a phosmet, koncentrace 500 ng ml Studium distribuce halogenovaných difenyletherů do složek životního prostředí 28 14

15 Bromované retardátory hoření Zdroj: Boer de, K., Boom, J. P.: Polybrominated biphenyls and diphenyl ethers. The handbook of environmental chemistry 3, New types of persistent halogenated compound

16 PBDE - vlastnosti Zdroj: Donald, M.: Handbook of physical-chemical properties and environmental fate for organic chemicals. Database MSDS: Material safety data sheets <http://www.msds.com> 31 Vlastnosti PBDE Skupina BDE M r (g/mol) Hlavní kongenery Log K ow Rozpustnost ve vodě* Bod varu ( C) Bod rozkladu ( C) Mono-BDE 249,1 3 4,28 4,8 310 Di-BDE 328,1 15 5,03 ~ Tri-BDE 406,9 28 5,17 5,58 0,1 Tetra-BDE 485,8 47, 49 5,87 6,16 ~ 0,01 Penta-BDE 564,7 66, 85, 99, 100 6,64 6,97 ~ 0,01 > 300 > 200 Hexa-BDE 643,6 153, 154 6,86 7,92 ~ 0,04 Hepta-BDE 722,5 183, 190 7,05 8,0 ~ 8, Okta-BDE 801,4 8,35 8,9 ~ > 232 Nona-BDE 880,3 9 ~ 1, Deka-BDE 959, ,97 4, Zdroj: Donald, M.: Handbook of physical-chemical properties and environmental fate for organic chemicals. Database MSDS: Material safety data sheets <http://www.msds.com> 32 16

17 33 PBDE - použití Zdroj: Donald, M.: Handbook of physical-chemical properties and environmental fate for organic chemicals. Database MSDS: Material safety data sheets <http://www.msds.com> 34 17

18 35 Zdroje PBDE 36 18

19 37 Zpracování, extrakce a přečištění vzorků zpracování pro každou matrici odlišné extrakce byla prováděna sonikací 3 x 20 minut následně byly extrakty přefiltrovány přes bezv. Na 2 SO 4 a zakoncentrovány na objem 2 ml na vakuové odparce extrakt (2 ml) byl vložen na skleněnou kolonu ( mm) 2 cm bezv. Na 2 SO 4 / 5 cm akt. Al 2 O 3 / 5 cm akt. Florisil / 2 cm bezv. Na 2 SO 4 před použitím kolona promyta 5 ml n-hexanu vzorek promýván 90 ml směsi n-hexanu:diethyletheru (94:6) po odpaření roztoku do sucha na vakuové odparce rozpuštění v 500 µl isooktanu v případě živočišné matrice byla přidána konc. H 2 SO 4 k odstranění znečištění bylo nakonec použito mikrofiltru finální roztok byl převeden do vialek k následné analýze na GC(ECD) 38 19

20 39 Analýza vzorků 10 kongenerů v isooktanu kalibrační řada roztoků o různých koncentracích: Rostlinná matrice Živočišná matrice 0, ng/ml 0, ng/ml samotná analýza GC-ECD Pracovní podmínky Teplotní program PTV injektoru 90 C (zádrž 0,1 min); 720 C/min do 350 C (5 min); 10 C/min do 220 C Teplota detektoru 300 C Nastřikované množství 2 µl Teplotní program pece 100 C (zádrž 2 min); 30 C/min do 200 C (3 min); 3 C/min do 230 C (15); 5 C/min do 270 C (15 min); 10 C/min do 300 C (20 min) Nosný plyn H 2 (konstantní průtok: 1,5 ml/min, průtoková rychlost: 31 cm/s) Make-up N 2 (10 ml/min) Celková doba analýzy 79,33 min 40 20

21 41 Rostlinné bioindikátory I akumulační bioindikátory využívány v rámci monitoringu a kontroly reziduální kontaminace zmapování kontaminace a kumulace PBDE u vybraných druhů jehličnanů z různých lokalit ČR Druh Lokalita Počet vzorků Borovice lesní (Pinus sylvestris) Borovice vejmutovka (Pinus strobus) Jedle bělokorá (Albies alba) Smrk pichlavý (Picea pungens) Praha 8, Radňoves, Moravský Krumlov, Zastávka u Brna, Vranov, Hlubočany Praha 8 1 Praha 8, Hrabětice, Vranov, Pohořelice u Zlína, Jelšava (SK) Praha 8, Radňoves, Hrabětice, Česká Třebová, Vranov, Hlubočany, Prostějov, Šelešovice

22 Rostlinné bioindikátory II používají se pro sledování koncentrací těžkých kovů (Cd, Pb, Hg) chlorovaných organických látek (PCB, OCP, DDT) polycyklických aromatických uhlovodíků ověření transportu z půdy do rostlin a možné kumulace také u PBDE Lokalita Analyzovaná matrice Počet vzorků Pšenice obecná (Triticum aestivum) 7 Nový Jičín Ječmen (Hordeum) 4 Vojtěška setá (Medicago sativa) 2 Jetel luční (Trifolium pratense) 5 Řepka olejka (Brassica napus) 4 43 Živočišné bioindikátory I (ryby) Druh Kapr obecný (Cyprinus Carpio) Karas obecný (Carassius Carrasius) Cejn velký (Abramis brama) Bolen dravý (Aspius aspius) Lín obecný (Tinca tinca) Plotice obecná (Rutilus rutilus) Cejnek malý (Blicca bjoerkna) Lokalita Počet jedinců Analyzovaná tkáň Záhlinické rybníky 3 S, K Záhlinické rybníky, Staré Město pod Landštejnem Brněnská přehrada, Záhlinické rybníky, Vírská přehrada Brněnská přehrada, Vírská přehrada Brněnská přehrada, Záhlinické rybníky Brněnská přehrada, Vírská přehrada, Staré Město pod Landštejnem 8 S, K, V 21 S, K, V 2 S, K, V, J 2 S, K, V 3 S, K, V, J Záhlinické rybníky 1 S S sval K kůže V vnitřnosti J játra 44 22

23 Živočišné bioindikátory II (ryby) Druh Perlín ostrobřichatý (Scardinius erythrophtalmus) Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) Okoun říční (Perca fluviatilis) Candát obecný (Sander lucioperca) Štika obecná (Esox Lucius) Úhoř říční (Anguilla anguilla) Sumec velký (Silurus glanis) Jelec Tloušť (Leuciscus cephalus) Lokalita Počet jedinců Analyzovaná tkáň Záhlinické rybníky 1 S Záhlinické rybníky 1 S, K Brněnská přehrada 2 S, K, V Brněnská přehrada 1 S, K, V Záhlinické rybníky, Vírská přehrada S sval K kůže V vnitřnosti J játra 4 S, K, J Záhlinické rybníky 1 S, K Záhlinické rybníky 1 S, K Modřice a Rajhradice 40 S, K, V 45 Živočišné bioindikátory III (ptáci) stanovení obsahů a distribuce jednotlivých kongenerů PBDE v tkáních odlov jedinců zajistila dle platné legislativy ČR Ornitologická stanice v Přerově Datum úhynu káně lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus) volavka popelavá (Ardea cinerea), kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Druh Lokalita Počet jedinců Pohlaví Analyzovaná tkáň 2003 Káně lesní Záhlinické rybníky n = 3 3 S*, J, Sr+L 2003 Káně rousná Záhlinické rybníky n = 1 S*, J, Sr+L 11/2004 Kormorán velký Hustopeče nad Bečvou n = S*, J 11/2004 Káně lesní Bartošovice n = S*, J 12/2004 Káně lesní Bartošovice n = 4 4 S*, J, Sr+L -/2004 Volavka popelavá Záhlinické rybníky n = 5 5 S*, J, Sr+L 09/2005 Kormorán velký Záhlinické rybníky n = S*, J, Sr+L 09/2005 Volavka popelavá Hustopeče nad Bečvou n = S*, J 2007 Kormorán velký Hustopeče nad Bečvou n = 5 5 S, J, Sr, L, M, P, SO, K S* prsní sval, S svaly (prsní + stehenní), J játra, Sr srdce, L ledviny, M mozek, P peří, SO střevní obsah, K kůže 46 23

24 47 Výsledky I jehličí borovice Lokalita Σ 10 PBDE (ng/g sušiny) Praha 8 (1) 1,8 Praha 8 (2) 1,16 Praha 8 (3) 2,09 Radňoves 0,42 Moravský Krumlov 0,47 Zastávka u Brna 0,85 Vranov 0,42 Hlubočany 0,97 vzorky Praha 8 vykazují zvýšené celkové koncentrace rozdíl v distribuci jednotlivých kongenerů u obou druhů borovic odlišný zdroj v bezprostřední blízkosti nebo různé složení terpentýnového balzámu Lokalita SV Španělsko Druh borovice Borovice halepská - Pinus halepensis, Borovice pinie - Pinus pinea Borovice černá - Pinus nigra Analyzovaná matrice ΣPBDE (ng/g sušiny) Jehličí 0,027 13,04 Čína Borovice černá - Pinus nigra Kůra 0,65 34,5 Čína: nejvíce zastoupené kongenery BDE-209 (56,9-87,2 %), BDE-47, BDE-99, BDE-183 a BDE-153 odpovídá složení technických směsích 48 24

25 Výsledky I jehličí jedle Lokalita Σ 10 PBDE (ng/g sušiny) Praha 8 (1) < LOD Praha 8 (2) < LOD Hrabětice 0,99 Vranov 0,93 Pohořelice u Zlína 1,01 Jelšava 0,73 Analyzovaná Σ Lokalita Druh jedle 11 PBDE matrice (ng/g sušiny) Ottawa Jedle Frazerova - Abies fraseri Jehličí 0,05 2,6 lokální zdroj úložiště a zpracovací místo OEEZ 49 Výsledky I jehličí smrk Lokalita Σ 10 PBDE (ng/g sušiny) Praha 8 4,85 Radňoves < LOD Hrabětice 1,41 Česká Třebová (1) < LOD Česká Třebová (2) < LOD Vranov 1,01 Hlubočany 1,09 Prostějov 0,52 Šelešovice 1,63 nejvyšší obsah PBDE u vzorku Prahy 8 identifikovány pouze výšebromované kongenery (# 99>118>153>154>100) Analyzovaná ΣPBDE Lokalita Druh smrku matrice (ng/g sušiny) Ontario Smrk ztepilý Picea abies Jehličí 0,13 6,92 sledovaná lokalita okolí řízené skládky odpadů v kanadském Ontariu pozitivní nálezy zahřívání plastových spotřebičů při jejich likvidaci uvolňování PBDE 50 25

26 Výsledky II ekosystém Záhlinice nejčastěji detekované kongenery v jednotlivých tkáních BDE-28 a BDE-47 závislost mezi obsahem BDE-47 a ΣPBDE získaná hodnota (R 2 =0,804) hexa- a heptabromované kongenery (BDE-153, BDE-154 a BDE-183) detekovány u více než 93 % tkání ; dohromady tvořily až 79 % podíl z celkové kontaminace 51 Výsledky II ekosystém Záhlinice po analýzách tkání kormoránů byla, až na tři vzorky, zjištěna úplná absence kongenerů PBDE nalezené hodnoty Σ 10 PBDE dosahovaly hladin od 65,4 do 199,3 µg/kg tkáně (max. 3 kongenery) kormoráni káňata u volavek byly pouze 2 vzorky negativní u ostatních hladiny od 52,4 do 501,2 µg/kg tkáně (játra), 31,3-549,3 µg/kg tkáně (sval) a 71,9-289,2 µg/kg tkáně (srdce+ledviny) káně rousná 183,9 µg/kg tkáně (játra) a 132,2 µg/kg tkáně (sval) káně lesní ,9 µg/kg tkáně (játra), 51,1-66 µg/kg tkáně (sval) a 45,1 308,9 µg/kg tkáně (srdce+ledviny) volavky?výsledky? analýzy rybích tkání kontaminace PBDE minimálně srovnatelná porovnání nálezů u obou druhů vodních ptáků 52 26

27 Výsledky II ekosystém Záhlinice přes kolísavé hodnoty kontaminace patrný proces bioakumulace přítomnost PBDE v organismech a jejich transport v rámci potravního řetězce treska tuleň lední medvěd běluha v Severním ledovém oceánu v oblasti Baltského moře byl realizován také výzkum kumulace PBDE v řadě sleď losos tuleň rybí olej člověk 53 Výsledky III Vírská a Brněnská přehrada monitoring PBDE v rybách odlovených ve Vírské a Brněnské přehradě hlavní úkol: zjistit kontaminaci rybích jedinců PBDE v obou nádržích v závislosti na délce toku řeky další důvody rozloha resp. význam přehrad podobné spektrum vyskytujících se druhů ryb často diskutovaný stav Brněnské přehrady bylo odloveno celkem 29 kusů malých a větších ryb pilotním druhem se stal cejn velký, kterého bylo analyzováno 20 jedinců ze všech druhů ryb byly shodně izolovány vzorky svalu a kůže 54 27

28 55 Výsledky III Vírská a Brněnská přehrada porovnání s výsledky monitoringu 40 kongenerů PBDE v 23 jedincích parmy Graellsovy žijících v řece Cinca v severním Španělsku ryby byly odloveny ve čtyřech lokalitách mezi prvním a posledním odběrovým místem se nacházel zásadní zdroj znečištění - průmyslová zóna Monzón zaměřená na chemický a těžký průmysl vzdálenost 58 km vzdálenost 60 km 56 28

29 Výsledky IV Bartošovice a Hustopeče n/bečvou monitoring zaměřený na do jaké míry dochází v tělech ptáků ke kumulaci kongenerů PBDE jak závažné jsou nalezené hladiny v porovnání se zahraničními dohromady odloveno celkem 11 vodních a 8 suchozemských ptáků z těl ptáků (4x kormorán, 2x volavka, 4x káně) byly izolovány vzorky jater a prsního svalu z těl zbývajících 4 káňat bylo separováno srdce a ledviny (směsný vzorek) z těl 5 kormoránů byl izolován soubor celkem 8 vzorků prsní sval, játra, srdce, ledviny, mozek, peří, střevní obsah, kůže 57 Výsledky IV Bartošovice a Hustopeče n/bečvou získané výsledky jsou až na jednu výjimku prakticky srovnatelné výrazně vyšší obsahy PBDE u káněte č ,6 µg/kg (játra) 507,7 (sval) 392,1 (srdce+ledviny) největší zastoupení BDE-47 a BDE-153 (19,9 resp. 19,7 %) nejméně se vyskytovaly nížebromované # 3,15 a 28 první monitoring na území Polska se v letech 2007 až 2008 analýza jater přirozeně uhynulých ptáků nejvyšší koncentrace 89, ng/g tuku byly zjištěny u káňat a jestřábů majoritní kongenery BDE-47 > BDE-153 > BDE

30 Výsledky V Bartošovice a Hustopeče n/bečvou Σ 10 PBDE od 65,4 do 199,3 µg/kg tkáně (max. 3 kongenery) 52,4-501,2 µg/kg tkáně (játra) 31,3-549,3 µg/kg tkáně (sval) 71,9-289,2 µg/kg tkáně (srdce+ledviny) Z porovnání nálezů Σ 10 PBDE z lokalit Hustopeče a Záhlinice jsou patrné: a) až 3x vyšší koncentrace u kormoránů z lokality Hustopeče n/bečvou b) vyšší hodnoty u volavek c) ve 10 vzorcích z Hn/B bylo detekováno všech 10 kongenerů PBDE d) profil kongenerů, dominantní jsou BDE # 47, 99, 100, 153 a ve všech tkáních byla stanovena přítomnost PBDE nejnižší obsahy u peří 0,1-1,1 µg/kg (1,9±1,8%) mozkové tkáně 1,9-8,9 µg/kg (6,7±1,5%) srdce 9,1-26,5 µg/kg (2,4±1,3%) nejvyšší ve svalech 232,5 544,9 µg/kg (2,6±3,1%) játrech 236,8 527,9 µg/kg (1,6±0,9%) kůži 214,3 523,5 µg/kg (20,3±14,8%) BDE-47, BDE-100 a BDE

31 Závěr I rostlinné bioindikátory vzorky jehličí v letech z různých regionů ČR sledováno 10 kongenerů PBDE a výsledné koncentrace byly vztaženy na sušinu nejvyšší obsah sumy majoritních kongenerů PBDE: 2,09 ng/g borovice vejmutovka (Praha 8) 1,8 ng/g borovice lesní (Praha 8) 1,01 ng/g jedle bělokorá (Pohořelice u Zlína) 4,85 ng/g smrk pichlavý (Praha 8) získané výsledky stanovené ve všech druzích jehličí v ČR byly nižší nebo srovnatelné s nálezy publikovanými ve světové literatuře ověření vhodnosti použití při monitoringu PBDE objemná krmiva a olejniny všechny získané výsledky negativní 61 Závěr II ekosystém Záhlinice v rámci výzkumu bylo odloveno celkem 17 kusů malých a větších ryb (10 druhů) a 14 ptáků (4 druhy) Hlavní cíl posoudit míru kontaminace u ryb a ptáků jako dvou na sebe navazujících článků potravinové pyramidy výsledky indikují variabilitu mezi různými druhy ryb v závislosti na obsahu tuku v těle věku skladbě potravy analyzovaných jedinců nejčastěji detekované kongenery BDE-28 a především BDE-47 (R 2 =0,804) na základě analýz tkání ptáků byly zjištěny výrazné odlišnosti napříč trofickými úrovněmi potravního řetězce dochází ke zvyšování koncentrace bromovaných látek v organismu a tím k jejich bioakumulaci Hlavní zdroj kontaminace okolní průmyslová výroba, především společnost Fatra a.s. (závody Napajedla a Chropyně) 62 31

32 Závěr III Vírská a Brněnská přehrada vodní nádrže na řece Svratce přítomnost PBDE ve 49 jedincích malých a středních ryb odlovených (cejn velký tvořil více než 50 % vzorků) jedním z úkolů bylo zjistit kontaminaci ryb v obou nádržích v závislosti na délce toku řeky mírný nárůst kontaminace u ryb odlovených na dolním toku řeky Svratky distribuce jednotlivých kongenerů PBDE v analyzovaných jedincích srovnatelná dominantní složku tvořily nížebromované BDE-3, BDE-15, BDE-28 a BDE Závěr IV Bartošovice a Hustopeče n/bečvou káně lesní lokalita Bartošovice získány srovnatelné výsledky (! 443,6 µg/kg játra, 507,7 sval a 392,1 srdce+ledviny) z kongenerů měly největší zastoupení BDE-47 a BDE-153 (19,9 resp. 19,7 %) 4 kormoráni a 2 volavky oblast Hustopečí nad Bečvou koncentrace v rozmezí K ,5 µg/kg (sval) V 366,8-627,3 µg/kg (sval) 232,4-517,3 µg/kg (játra) 271,8-445,9 µg/kg (játra) 5 jedinců kormorána ve všech tkáních byla stanovena přítomnost PBDE (výrazné rozdíly) peří 0,1-1,1 µg/kg (obsah tuku 1,94 ± 1,76 %) a v mozkové tkáni 1,9-8,9 µg/kg (6,71 ± 1,46 %) svaly 232,5 544,9 µg/kg (2,63 ± 3,06 %), játra 236,8 527,9 µg/kg (1,55 ± 0,88 %) a kůže 214,3 523,5 µg/kg (20,29 ± 14,8 %). nejvýrazněji zastoupeny BDE-47, -100 a zásadní zdroj PBDE pro obě lokality: vysoce průmyslově orientovaný region Ostravska 64 32

33 Využití plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro posouzení kontaminace odpadních a povrchových vod rezidui léčiv 65 Proč léčiva? Nové kontaminanty ŽP Vysoká produkce a spotřeba léčiv Jen částečné využití organismem (20 %) Kontinuální vstup do ŽP Ovlivnění přírodních ekosystémů (necílové organismy) Zatížení vodních ekosystémů odpadní voda povrchová voda podzemní voda pitná voda 66 33

34 Proč NSAID? 13 7, , , , , ,94 9 8, ,60 8 8, ,50 7 9, , ,48 6 9, , , , , ,74 Spotřeba 19 nejpoužívanějších skupin léčiv v ČR za rok 2010 (počet balení v mil) 1 2 Analgetika a nesteroidní protizánětlivé látky Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém 3 Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky 4 Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci 5 Psycholeptika 6 Léčiva proti nachlazení a kašli 7 Beta-blokátory 8 Vazoprotektiva, venofarmaka 9 Léčiva ovlivňující hladinu lipidů 10 Nosní léčiva 11 Léčiva k terapii diabetu 12 Blokátory kalciových kanálů 13 Diuretika 14 Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity 15 Psychoanaleptika 16 Antikoagulancia, antitrombotika 17 Oftalmologika 18 Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest 19 Fytofarmaka a živočišné produkty 67 Proč NSAID? Ketoprofen 0,91 Diklofenak 4,09 Ostatní 2,98 K. salicylová 0,04 K. acetylsalicylová 7,96 Naproxen 0,46 Ibuprofen 10,81 Paracetamol 19,20 Spotřeba vybraných léčiv ze skupin analgetik a NSAID za rok 2010 (počet balení v mil) 68 34

35 Proč NSAID? β2-sympathomimetika 3% radioaktivní kontrastní látky 3% antacida 3% antineoplastika 4% antihypersensitiva 4% antidepresiva 4% anxyolitika 4% veterinární léčiva 3% perorální antidiabetika 3% antipsychotika 1% NSAID 16% antibiotika 15% betablokátory 8% antiepileptika 8% hormonální léky 9% látky snižující obsah tuků v krvi 12% Relativní zastoupení farmaceutických látek detekovaných v životním prostředí; Data byla sesbírána ze 134 článků publikovaných v letech [1] 69 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 70 35

36 Proč GC-MS? separační účinnost díky kapilárním kolonám citlivost Tvrdé ionizační techniky snadná identifikace sloučenin Orthogonálníkomprehensivní dvoj-dimenzionální plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí Time-of-Flight(GCxGC-TOF MS) separační účinnost dělení na dvou různých kolonách citlivost - zvýšení poměru signálu k šumu kapacita píků Snadná identifikace sloučenin (výběr jakékoliv m/z) 71 Optimalizace navržené metody Optimalizace derivatizace Výběr vhodného derivatizačního činidla Nalezení optimálních podmínek derivatizace Optimalizace SPE Účel - co nejvyšší výtěžnost ph vzorku Koncentrace vzorku (2 koncentrační hladiny) Objem vzorku Detekční limity, vliv matrice, opakovatelnost, výtěžnost 72 36

37 Podmínky analýzy Nosný plyn He, 1 ml/min (konstantní průtok) Teplotní programy Primární kolona: 80 C po 1 min, 15 C/min, 300 C, po 2 min Sekundární kolona: + 5 C offset Teplota nástřiku: 280 C Modulátor Modulační perioda: 2 s Hot pulse: 0,4 s Cool time: 0,6 s MS detekce Ionizace: EI, 70 ev Teplota iontového zdroje: 250 C Frekvence: 100 spekter/s v rozsahu amu 73 Návrh metody SPE (Oasis HLB, 60 mg, 3 ml): 6 ml MeOH 3 ml MILLI-Q vody (ph 2) 250 ml odpadní vody (400 ml povrchové vody), ph 2 3 ml MILLI-Q vody sušení cca 15 min proudem vzduchu 6 ml MeOH 0,5 ml -odpařeno DERIVATIZACE: MSTFA + pyridin (200 µl µl) 70 C 90 min 74 37

38 Analýza pomocí GCxGC-TOF MS 1 k. salicylová, 2 k. acetylsalicylová, 3 k. klofibrová, 4 ibuprofen, 5 paracetamol, 6 kofein, 7 naproxen, 8 k. mefenamová, 9 ketoprofen, 10 - diklofenak 75 Analýza pomocí GCxGC-TOF MS 1 k. salicylová, 2 k. acetylsalicylová, 3 k. klofibrová, 4 ibuprofen, 5 paracetamol, 6 kofein, 7 naproxen, 8 k. mefenamová, 9 ketoprofen, 10 - diklofenak 76 38

39 Detekční limity Tabulka 1 detekční a kvantifikační limity Odpadní voda Povrchová voda Trimethylislyl deriváty léčiv LOD (ng/l) LOQ (ng/l) LOD (ng/l) LOQ (ng/l) Kyselina salicylová 0,23 0,78 0,15 0,49 Kyselina acetylsalicylová 0,48 1,59 0,30 0,99 Kyselina klofibrová 1,33 4,42 0,83 2,76 Ibuprofen 5,06 16,7 3,16 10,54 Paracetamol 6,03 20,1 3,77 12,55 Kofein 0,98 3,25 0,61 2,03 Naproxen 0,82 2,74 0,51 1,71 Kyselina mefenamová 0,68 2,26 0,42 1,41 Ketoprofen 1,13 3,78 0,71 2,36 Diklofenak 2,88 9,59 1,80 6,00 77 Výtěžnost metody Tabulka 2 Výtěžnost metody pro jednotlivé analyty (modelové vzorky) Léčiva Výtěžnost (%) * 250 ml ** 400 ml *** kyselina salicylová 92,2 ± 8,4 85,5 ± 6,2 kyselina acetylsalicylová 95,1 ± 4,1 92,0 ± 4,2 kyselina klofibrová 90,2 ± 5,3 87,6 ± 3,4 ibuprofen 94,3 ± 2,9 90,6 ± 2,7 paracetamol 46,4 ± 4,2 35,0 ± 6,8 kofein 98,3 ± 4,7 94,6 ± 3,0 naproxen 96,5 ± 8,7 95,6 ± 3,8 kyselina mefenamová 97,8 ± 3,5 95,5 ± 3,9 ketoprofen 97,2 ± 8,6 93,9 ± 8,3 diklofenak 98,1 ± 2,4 92,6 ± 2,1 * průměrná hodnota vypočítaná z hodnot pěti paralelních měření ± směrodatná odchylka ** reprezentující vzorek odpadní vody *** reprezentující vzorek povrchové vody 78 39

40 Opakovatelnost metody Tabulka 3 Opakovatelnost metody pro jednotlivé analyty a vybrané matrice RSD (%) * odpadní voda Léčivo modelový vzorek přítok odtok povrchová voda kyselina salicylová 4,1 7,6 9,0 9,9 kyselina acetylsalicylová 4,8 10,6 - - kyselina klofibrová 3, ibuprofen 5,2 6,6 9,4 10,9 paracetamol 6,1 6,7 - - kofein 4,3 5,7 14,7 12,1 naproxen 4,2 6,6 4,4 8,3 kyselina mefenamová 6, ketoprofen 4,5 9,6 6,2 10,5 diklofenak 5,1 5,6 5,0 8,7 * určeno z devíti paralelních měření 79 APLIKACE NA REÁLNÝCH VZORCÍCH ODPADNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 80 40

41 Odběry vzorků odpadní voda Velkokapacitní ČOV Brno Modřice přítok & odtok směsné vzorky dvouhodinový interval Odběry vzorků povrchová voda Řeka Svratka míst, celá délka toku celkem 19 vzorků tmavé 2,5 l lahve vymyté kyselinou chromsírovou a destilovanou vodou 82 41

42 Odběry vzorků povrchová voda Řeka Svitava míst po celé délce toku celkem 12 vzorků tmavé 2,5 l lahve vymyté kyselinou chromsírovou a destilovanou vodou 83 Úprava vzorků FILTRACE filtry ze skleněných mikrovláken SPE: 6 ml MeOH 3 ml MILLI-Q vody (ph 2) 250 ml odpadní vody (400 ml povrchové vody), ph 2 3 ml MILLI-Q vody sušení cca 15 min proudem vzduchu 6 ml MeOH 0,5 ml - odpařeno DERIVATIZACE: MSTFA + pyridin 70 C 90 min 84 42

43 VÝSLEDKY 85 Výsledky odpadní voda 86 43

44 Výsledky odpadní voda 87 Výsledky odpadní voda Kyselina acetylsalicylová 3,0 2,5 2,0 c (µg/l) 1,5 Přítok 1,0 0,5 0, datum

45 45 Ibuprofen datum c (µg/l) Přítok Odtok 89 Výsledky odpadní voda Paracetamol datum c (µg/l) Přítok 90 Výsledky odpadní voda

46 46 Naproxen 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4, datum c (µg/l) Přítok Odtok 91 Výsledky odpadní voda Ketoprofen 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6, datum c (µg/l) Přítok Odtok 92 Výsledky odpadní voda

47 Výsledky odpadní voda Diklofenak 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 c (µg/l) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Přítok Odtok datum 93 Výsledky povrchová voda 120 účinnost odstraňování (%) ,83 % 100,00 % 97,90 % 100,00 % 97,37 % 81,16 % 72,44 % 45,30 % 0 K. salicylová K. acetylsalicylová Ibuprofen Paracetamol Kofein Naproxen Ketoprofen Diklofenak léčiva k. klofibrová a k. mefenamová - nedetekovány 94 47

48 Výsledky povrchová voda Ibuprofen c (ng/ml) Svratka 1 Svratka Svratka 2 Jimramov 1 Jimaramov 2 Vír 1 Vír 2 Štěpánov n. S. 1 Štěpánov n. S. 2 Tišnov 1 místo odběru Tišnov 2 Veverská Bitýška 1 Veverská Bitýška 2 Brno - Jundrov Brno - soutok Svitava a S... Brno - Modřice Rajhradice 1 Rajhradice 2 Židlochovice 1 Židlochovice 2 Ibuprofen c (ng/ml) Svitava Svitavy 1 Svitavy 2 Březová n. S. 1 Březová n. S. 2 Letovice 1 Letovice 2 Blansko 1 místo odběru Blansko 2 Adamov 1 Adamov 2 Brno 1 Brno - soutok Svitava a Svratky 95 Výsledky povrchová voda Ketoprofen c (ng/ml) Svratka 1 Svratka Svratka 2 Jimramov 1 Jimaramov 2 Vír 1 Vír 2 Štěpánov n. S. 1 Štěpánov n. S. 2 Tišnov 1 místo odběru Tišnov 2 Veverská Bitýška 1 Veverská Bitýška 2 Brno - Jundrov Brno - soutok Svitava a S... Brno - Modřice Rajhradice 1 Rajhradice 2 Židlochovice 1 Židlochovice 2 Ketoprofen c (ng/ml) Svitava Svitavy 1 Svitavy 2 Březová n. S. 1 Březová n. S. 2 Letovice 1 Letovice 2 Blansko 1 místo odběru Blansko 2 Adamov 1 Adamov 2 Brno 1 Brno - soutok Svitava a Svratky 96 48

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech

Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech Ing. Kristýna Jursíková Ph.D., Ing. Danica Pospíchalová, Ing. Věra Hudáková, Ing.Věra Očenášková VÚV TGM v.v.i, Praha Osnova Zpomalovače hoření PBDE a PBB vlastnosti

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení nepovolených doplňkových látek Zn-bacitracinu,

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR

Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR H. Jeligová 1, F. Kožíšek 1,2, V. Čadek 1, I. Pomykačová 1, 1, Praha, 2 3. lékařská fakulta UK, Praha Konzultační

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Stanovení methylrtuti a celkové rtuti

Stanovení methylrtuti a celkové rtuti ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘED EDÍ JAKO PODMÍNKA PRO PRODUKCI ZDRAVÝCH POTRAVIN: MODERNÍ POSTUPY PRO JEJICH KONTROLU..1 PRAHA HODNOCENÍ KONTAMINACE RYB ODLOVENÝCH PŘED P A ZA ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD VYBRANÝMI

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY BLESKOVĚ ODPAŘUJÍCÍ (Vaporization Injection) Split Splitless On-Column CHLADNÉ (Cool Injection) nástřik velkých objemů (LVI) On-Column On-Column-SVE PTV NÁSTŘIKOVÉ

Více

Důvody pro stanovení vody v potravinách

Důvody pro stanovení vody v potravinách Voda Důvody pro stanovení vody v potravinách vliv vody na údržnost a funkční vlastnosti potravin ekonomická hlediska vyjádření obsahu jiných složek potravin v sušině Obsah vody v potravinách a potravinových

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 42 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETERŮ METODOU GC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETERŮ METODOU GC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETERŮ METODOU GC-MS 1 Účel a rozsah Postup je určen pro kvantitativní stanovení vybraných kongenerů polybromovaných difenyletherů

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice David Štrunc, Zuzana Hořická, Jiří Musil Polutanty ve vodním prostředí VODA ELIMINACE RESPIRACE, EXKRECE 1 POTRAVNÍ

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita

Více

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC Strana : 1 1. Úvod 1.1.Předmět a vymezení působnosti Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. Tyto analyty se běžně stanovují: A: HPLC metodou s fluorescenčním a DA detektorem / HPLC-FLU+DAD/

Více

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE VYSOKÁ ŠKOLA CEICKO-TECNOLOICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí ODELY SORPCE VOC V ZEINÁC VS. ETODY STATICKÉ EAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE Veronika Kučerová Doc. Ing. Josef Janků, CSc.

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby T. Randák 1, V. Žlábek 1, J. Kolářová 1, Z. Široká 2, Z. Svobodová 1,2, J. Pulkrabová 3 and M. Tomaniová 3 1 University of South

Více

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1 NOVÝ PŘÍSTUP KE SLEDOVÁNÍ MICROCYSTINŮ VE VODĚ - VÝVOJ A OPTIMALIZACE PASIVNÍHO VZORKOVAČE Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1 1 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Botanický ústav

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Pentachlorfenol (PCP)

Pentachlorfenol (PCP) Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Víme, co vám nabízíme

Víme, co vám nabízíme PDF vygenerováno: 30.12.2016 5:20: Katalog / Laboratorní pomůcky / ace / Nástavce a filtrační špičky na injekční stříkačky Nástavec filtrační na injekční stříkačky MACHEREY-NAGEL Jednoúčelové nástavce

Více

Aplikační rozsah chromatografie

Aplikační rozsah chromatografie Chromatografické metody II. Aplikační rozsah chromatografie Chromatografie Kapalinová chromatografie rozdělení Nízkotlaká (atmosferický tlak) LPC Střednětlaká (4 Mpa) FPLC Vysokotlaká (40 Mpa) HPLC Ultravysokotlaká

Více

Struktura molekuly pentabromdifenyletheru

Struktura molekuly pentabromdifenyletheru 1. Polybromované difenylethery Z bromovaných látek je pozornost věnována především bromovaným retardátorům (zpomalovačům) hoření (BFR), které obsahují obvykle 50 až 80 % (w) bromu. V současné době existuje

Více

L. Matoušová, M. Váňa, J. Hubáčková, J. Fuksa. Účinnost procesů úpravy vody na odstraňování farmak

L. Matoušová, M. Váňa, J. Hubáčková, J. Fuksa. Účinnost procesů úpravy vody na odstraňování farmak L. Matoušová, M. Váňa, J. Hubáčková, J. Fuksa Účinnost procesů úpravy vody na odstraňování farmak Specifické polutanty - zdroje Z výrob lze kontrolovat řešit Z finální spotřeby součást odpadních vod, především

Více

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod aneb zkušenosti a výsledky z odborné zahraniční stáže 3. 12. 2013 Lukáš Dvořák lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace

Více

Danica Pospíchalová. Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách

Danica Pospíchalová. Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách Danica Pospíchalová Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách Stanovované látky: Kokainy: kokain (CO) benzoylecgonin (BE) kokaethylen (COE) Sloučeniny podobné amfetaminu: amfetamin

Více

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice Lukáš Chytil Ústav organické technologie VŠCHT Praha Medicinální diagnostika a hmotnostní spektrometrie Medicinální diagnostika: - Klasické

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta

Více

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7. Opakovatelnost Rozdíl mezi výsledky dvou paralelních stanovení provedených na stejném vzorku týmž laborantem nesmí překročit: 5 mg/kg v absolutní hodnotě

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Termická desorpce s propařováním tuhých kontaminovaných materiálů využívající klasický a mikrovlnný ohřev Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych, PhD Ing.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU CELKOVÉHO A VOLNÉHO TRYPTOFANU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie Diagnostika bronchiálního ho astmatu HPLC/MS analýzou Kamila Syslová Ústav organické technologie Bronchiální astma Civilizační onemocnění rostoucí počet případů snižující se věková hranice prvních projevů

Více

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, Praha, 16.-17.10.2013

Více

Standardní operační postup

Standardní operační postup Standardní operační postup CHOL_1 Stanovení cholesterolu v potravinách metodou HPLC V Brně dne 20. 3. 2011 Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 1. Princip Po alkalické hydrolýze (saponifikaci, zmýdelnění)

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Hydrologická situace ČR, vývoj znečištění vod, vodní eroze, specifické polutanty, ohrožené druhy

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová VYUŽITÍ BEZKOTAKTÍ VODIVOSTÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLEU Anna Hamplová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Albertov 6, 128 43

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Laboratorní ověřování mechanismů termické desorpce s mikrovlnným ohřevem Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych Doc.Dr.Ing. Martin Kubal Ing. Lucie Kochánková

Více

L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie

L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7.1.2 Detektor diodového pole Výsledky jsou posuzovány podle následujících kritérií: a) při vlnové délce maximální absorpce vzorku i standardu musí být

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva

Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva Mgr. Pavel Odráška, Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Lucie Gorná, R. Vejpustková a doc. Luděk

Více

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Studijní materiál Úvod do problematiky extrakčních metod Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Úvod do problematiky extrakčních metod Definice, co je to extrakce separační proces v kontaktu jsou dvě

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 4 - Nástřik vzorku Dávkovače vzorků/injektory Dávkování vzorků je jednou z klíčových záležitostí v HPLC. Ani nejlepší kolona

Více

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní

Více

Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC)

Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC) Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC) V Brně dne 20. 11. 2011 Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 1. Hydroxymethylfurfural

Více

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA ČAJŮ Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení antioxidační kapacity vybraných

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

13/sv. 6 CS (80/891/EHS) 65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích

Více

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení...2 1. Úvod...3 2. Příprava vzorků...3 3. Kontrola homogenity a stability vzorků...3 4. Hodnocení ukazatelů...3 4.1. Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky...3

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení

Více

Bromované difenylethery

Bromované difenylethery Bromované difenylethery další názvy číslo CAS* chemický vzorec* ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody (kg/rok) 1 do půdy (kg/rok) 1 ohlašovací práh mimo provozovnu (kg/rok)

Více

Stanovení glyfosátu a AMPA ve vodách metodou HPLC s fluorescenční detekcí. ing. Alena Svobodová Hana Donátová

Stanovení glyfosátu a AMPA ve vodách metodou HPLC s fluorescenční detekcí. ing. Alena Svobodová Hana Donátová Stanovení glyfosátu a AMPA ve vodách metodou HPLC s fluorescenční detekcí ing. Alena Svobodová Hana Donátová Obsah příspěvku Vlastnosti a použití glyfosátu Metody přípravy vzorků Analytické postupy

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

ANALÝZA VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ

ANALÝZA VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ ANALÝZA VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ Obsah kapitoly: tržní a další druhy vajec ukazatele kvality a nezávadnosti chemické složení analýza syrových vajec analýza vaječných výrobků Tržní a další druhy vajec

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) Zpráva z praxe AQUATEST Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) ÚVOD Na praxi jsem byla na Barrandově v Aquatestu od 16.6.2004 do 29.6.2004. Laboratoře Aquatestu se zabývají především rozbory všech druhů

Více

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) kontaktní

Více

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI Pavel Mašín - Dekonta, a.s Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, VŠCHT Praha Martin Kubal Jiří Sobek - ÚCHP AV ČR Inovativní sanační technologie

Více

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Představení Sekce aplikovaného výzkumu VÚRV v.v.i. : vznik v roce 1994 jako

Více

NOVÉ ORGANOHALOGENOVANÉ KONTAMINANTY VE VODNÍM EKOSYSTÉMU

NOVÉ ORGANOHALOGENOVANÉ KONTAMINANTY VE VODNÍM EKOSYSTÉMU NOVÉ ORGANOHALOGENOVANÉ KONTAMINANTY VE VODNÍM EKOSYSTÉMU Marek Papež, Ondřej Lacina, Darina Lanková, Jana Pulkrabová, Jana Hajšlová Ústav chemie a analýzy potravin, Fakulta potravinářské a biochemické

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více