Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Milada Vávrová, Martin Hroch, Ludmila Mravcová, Petr Lacina, Petra Dvořáková Praha, Téze přednášky 2 1

2 3 Princip SEC POŽADAVKY NA STACIONÁRNÍ FÁZI Matrice gelu musí být inertní k analyzované látce i k mobilní fázi, odolávat zvýšené pracovní teplotě. Gel se nesmí během separace rozkládat a uvolňovat produkty rozkladu. 4 2

3 Volba gelu Hydrofilní gely (Sephadex) pro látky ve vodě rozpustné mobilní fáze je voda s přídavkem organického rozpouštědla Hydrofobní gely (kopolymery styrenu a divinylbenzenu) pro látky nerozpustné ve vodě mobilní fáze: aromatické, chlorované, heterocyklické uhlovodíky Univerzální gely výroba na bázi silikagelu a porézních skel 5 Aplikace Stanovení molekulové hmotnosti systému a polydisperzity Gelový permeační chromatograf Agilent 1100 Series 6 3

4 Polyhydroxyalkanoáty (PHA) Charakterizace polyestery bakteriálního původu akumulovány jako zásobní forma energie a uhlíku Zástupce homopolymer poly(3-hydroxybutyrát) (PHB) (mechanickými vlastnostmi podobný polypropylenu, je však plně biodegradabilní a biokompatibilní) kopolymer poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) (PHBV) (vzniká inkorporací 3-hydroxyvalerátu do struktury PHB za účelem vylepšení mechanických vlastností) Využití průmysl obalových materiálů (biodegradabilní obaly) medicínské aplikace (implantáty, transportní systémy, kryty ran ) 7 Triblokový kopolymer ITA-PLGA-PEG-PLGA-ITA Charakterizace Poly(mléčná kyselina) Poly(glykolová kyselina) Poly(ethylenglykol) C H 3 H C HO C O OH kyselina glykolová D,L mléčná kyselina H HO CH C O OH Itakonová kyselina HO 2-methylen-butandiová kyselina O C CH 2 OH C C CH 2 O Poly(ethylenglykol) 8 4

5 Polyestery PGA PLA PEG PLA PGA 9 Příprava vzorku mrazící box chladicí box GPC lyofilizace pokles molekulové hmotnosti kopolymeru HPLC kyselina mléčná kyselina glykolová 10 5

6 Kvantifikace poklesu molekulové hmotnosti PLGA-PEG-PLGA KolonaPLgel minimix-e (250 4,6 mm; 3 µm) Předkolona (50 4,6 mm; 3 µm) Mobilní fáze tetrahydrofuran Nástřik 10 µl Teplota kolony 30 C Průtok 0,300 ml.min -1 Teplota detektoru 30 C Doba analýzy 30 minut Tabulka Přehled Mn čerstvě syntetizovaných kopolymerů 11 Porovnání vzorku č.2 a č.3 5. den degradace 10. den degradace ,7 34, ,1 46,1 52,8 45, ,8 40 p ok les M n (% ) ,7 15,1 12,7 p ok les M n (% ) ,6 28, ph 4,2 ph 7,4 ph 9,2 0 ph 4,2 ph 7,4 ph 9,2 5.den degradace 20% vzorku č. 2 5.den degradace 20% vzorku č.3 Obr. č. 8 Porovnání 20% vzorku č. 2 a 3 po pěti dnech degradace 10.den degradace 20% vzorku č den degradace 20% vzorku č.3 Obr. č. 9 Porovnání 20% vzorků č. 2 a 3 po deseti dnech degradace 12 6

7 Závěr Metodou GPC bylo zjištěno: největší procentický pokles Mn kopolymerů při ph 9,2 nejnižší procentický pokles Mn při ph 4,2 kopolymer modifikován kyselinou itakonovou degradoval více ve srovnání s nemodifikovaným kopolymerem

8 Pesticidy organofosfáty chlorpyrifos, diazinon, parathion, dimethoate, phosmet karbamáty carbofuran, aldicarb, methiocarb, pirimicarb, propamocarb látky toxické, zdraví škodlivé, nebezpečné pro ŽP 15 Stanovení stanovení vybraných pesticidů ve vzorcích odpadní vody a povrchové vody odpadní voda - velkokapacitní ČOV v Brně-Modřicích, (14 dní, přítok i odtok) extrakce (solid phase extraction) vlastní analýza GC/TOF-MS na přístroji Pegasus IV D GC/ECD na přístroji Agilent 6890 N 16 8

9 Optimalizace postupu SPE 2 druhy sorbentů - Oasis HLB a ENVI-18 několik elučních činidel sorbent eluční činidla C18 Met-DCM (1:1) Met-EtAC (1:1) AC Met AC-Met (1:1) AC-Met (2:1) HLB AC-Met (2:1) Met-AC (2:1) Met-AC (2:1) výtěžnost se pohybovala v rozmezí % u propamocarbu dosahovala 42 % 17 GC-ECD kolony HT-8 (50 m 0,22 mm 0,25 µm) DB-17 MS (60 m 0,25 mm 0,25 µm) nástřik 1 µl, 65 C, splitless teplotní program počáteční teplota 45 C, počáteční izoterma 2 min; rychlost ohřevu 40 C/min do 220 C; a následně 5 C/min do 270 C, finální izoterma 4 min celková doba analýzy 20,38 min 18 9

10 ECD2 B, (MB\SIG10001.D) Hz phosmet diazinon dimethoate chlorpyrifos parathion min Chromatogram směsi standardů o koncentraci ng ml -1, (GC/ECD, kolona DB-17 MS) 19 GCxGC-TOFMS primární kolona Rxi-5Sil MS (29 m x 0,25 mm, 0,25mm vrstva filmu) sekundární kolona BPX-50 (1,4 m x 0,1 mm, 0,1 mm vrstva filmu) nástřik 1 µl, 250 C, splitless teplotní program počáteční teplota 45 C, počáteční izoterma 2 min; rychlost ohřevu 40 C/min do 220 C; a následně 5 C/min do 260 C celková doba analýzy 20,38 min 20 10

11 Fragmentogram směsi standardů o koncentraci ng ml -1 Pozn. 1-aldicarb, 2-propamocarb, 3-carbofuran, 4-methiocarb, 5-dimethoate, 6-diazinon, 7-phosmet, 8-pirimicarb, 9-chlorpyrifos, 10-parathion 21 Reálné vzorky odpadní voda koncentrace sledovaných pesticidů na přítoku i na odtoku - řádově v desetinách µg l -1 (u methiocarbu v desítkách) aldicarb, phosmet, propamocarb a dimethoate koncentrace často pod mezí detekce nebo kvantifikace nejvyšší účinnost odstranění byla prokázána u pesticidu chlorpyrifos (70 %) methiocarb a propamocarb - na odtoku zaznamenány vyšší koncentrace než na přítoku (u methiocarbu o 22 %, u propamocarbu o 32 %) 22 11

12 Změna koncentrace chlorpyrifosu na přítoku a na odtoku; stanovované pomocí GC/MS-TOF 23 Reálné vzorky povrchová voda ověření, zda se pesticidy dostávají z vyčištěných odpadních vod vypouštěných z ČOV do povrchových vod odběrová místa před ČOV, za ČOV, přímo na odtoku z ČOV (řeka Svratka) zjištěny vyšší koncentrace sledovaných pesticidů za ČOV než před ČOV (v desetinách nebo setinách µg l -1 ) přímo na odtoku byly koncentrace daných pesticidů nejvyšší 24 12

13 porovnání koncentrací sledovaných pesticidů ve vzorcích povrchové vody 25 Dvoudimenzionální GC separace látek dvěma odlišnými mechanismy vyšší účinnost separace lepší identifikace sloučenin než v 1D výhody větší kapacita píků zvýšení poměru signál/šum zisk strukturovaného 2D chromatogramu pirimicarb a phosmet vzájemná koeluce v 1D, ve 2D nedochází k překrývání píků 26 13

14 pirimicarb a phosmet, koncentrace 500 ng ml Studium distribuce halogenovaných difenyletherů do složek životního prostředí 28 14

15 Bromované retardátory hoření Zdroj: Boer de, K., Boom, J. P.: Polybrominated biphenyls and diphenyl ethers. The handbook of environmental chemistry 3, New types of persistent halogenated compound

16 PBDE - vlastnosti Zdroj: Donald, M.: Handbook of physical-chemical properties and environmental fate for organic chemicals. Database MSDS: Material safety data sheets <http://www.msds.com> 31 Vlastnosti PBDE Skupina BDE M r (g/mol) Hlavní kongenery Log K ow Rozpustnost ve vodě* Bod varu ( C) Bod rozkladu ( C) Mono-BDE 249,1 3 4,28 4,8 310 Di-BDE 328,1 15 5,03 ~ Tri-BDE 406,9 28 5,17 5,58 0,1 Tetra-BDE 485,8 47, 49 5,87 6,16 ~ 0,01 Penta-BDE 564,7 66, 85, 99, 100 6,64 6,97 ~ 0,01 > 300 > 200 Hexa-BDE 643,6 153, 154 6,86 7,92 ~ 0,04 Hepta-BDE 722,5 183, 190 7,05 8,0 ~ 8, Okta-BDE 801,4 8,35 8,9 ~ > 232 Nona-BDE 880,3 9 ~ 1, Deka-BDE 959, ,97 4, Zdroj: Donald, M.: Handbook of physical-chemical properties and environmental fate for organic chemicals. Database MSDS: Material safety data sheets <http://www.msds.com> 32 16

17 33 PBDE - použití Zdroj: Donald, M.: Handbook of physical-chemical properties and environmental fate for organic chemicals. Database MSDS: Material safety data sheets <http://www.msds.com> 34 17

18 35 Zdroje PBDE 36 18

19 37 Zpracování, extrakce a přečištění vzorků zpracování pro každou matrici odlišné extrakce byla prováděna sonikací 3 x 20 minut následně byly extrakty přefiltrovány přes bezv. Na 2 SO 4 a zakoncentrovány na objem 2 ml na vakuové odparce extrakt (2 ml) byl vložen na skleněnou kolonu ( mm) 2 cm bezv. Na 2 SO 4 / 5 cm akt. Al 2 O 3 / 5 cm akt. Florisil / 2 cm bezv. Na 2 SO 4 před použitím kolona promyta 5 ml n-hexanu vzorek promýván 90 ml směsi n-hexanu:diethyletheru (94:6) po odpaření roztoku do sucha na vakuové odparce rozpuštění v 500 µl isooktanu v případě živočišné matrice byla přidána konc. H 2 SO 4 k odstranění znečištění bylo nakonec použito mikrofiltru finální roztok byl převeden do vialek k následné analýze na GC(ECD) 38 19

20 39 Analýza vzorků 10 kongenerů v isooktanu kalibrační řada roztoků o různých koncentracích: Rostlinná matrice Živočišná matrice 0, ng/ml 0, ng/ml samotná analýza GC-ECD Pracovní podmínky Teplotní program PTV injektoru 90 C (zádrž 0,1 min); 720 C/min do 350 C (5 min); 10 C/min do 220 C Teplota detektoru 300 C Nastřikované množství 2 µl Teplotní program pece 100 C (zádrž 2 min); 30 C/min do 200 C (3 min); 3 C/min do 230 C (15); 5 C/min do 270 C (15 min); 10 C/min do 300 C (20 min) Nosný plyn H 2 (konstantní průtok: 1,5 ml/min, průtoková rychlost: 31 cm/s) Make-up N 2 (10 ml/min) Celková doba analýzy 79,33 min 40 20

21 41 Rostlinné bioindikátory I akumulační bioindikátory využívány v rámci monitoringu a kontroly reziduální kontaminace zmapování kontaminace a kumulace PBDE u vybraných druhů jehličnanů z různých lokalit ČR Druh Lokalita Počet vzorků Borovice lesní (Pinus sylvestris) Borovice vejmutovka (Pinus strobus) Jedle bělokorá (Albies alba) Smrk pichlavý (Picea pungens) Praha 8, Radňoves, Moravský Krumlov, Zastávka u Brna, Vranov, Hlubočany Praha 8 1 Praha 8, Hrabětice, Vranov, Pohořelice u Zlína, Jelšava (SK) Praha 8, Radňoves, Hrabětice, Česká Třebová, Vranov, Hlubočany, Prostějov, Šelešovice

22 Rostlinné bioindikátory II používají se pro sledování koncentrací těžkých kovů (Cd, Pb, Hg) chlorovaných organických látek (PCB, OCP, DDT) polycyklických aromatických uhlovodíků ověření transportu z půdy do rostlin a možné kumulace také u PBDE Lokalita Analyzovaná matrice Počet vzorků Pšenice obecná (Triticum aestivum) 7 Nový Jičín Ječmen (Hordeum) 4 Vojtěška setá (Medicago sativa) 2 Jetel luční (Trifolium pratense) 5 Řepka olejka (Brassica napus) 4 43 Živočišné bioindikátory I (ryby) Druh Kapr obecný (Cyprinus Carpio) Karas obecný (Carassius Carrasius) Cejn velký (Abramis brama) Bolen dravý (Aspius aspius) Lín obecný (Tinca tinca) Plotice obecná (Rutilus rutilus) Cejnek malý (Blicca bjoerkna) Lokalita Počet jedinců Analyzovaná tkáň Záhlinické rybníky 3 S, K Záhlinické rybníky, Staré Město pod Landštejnem Brněnská přehrada, Záhlinické rybníky, Vírská přehrada Brněnská přehrada, Vírská přehrada Brněnská přehrada, Záhlinické rybníky Brněnská přehrada, Vírská přehrada, Staré Město pod Landštejnem 8 S, K, V 21 S, K, V 2 S, K, V, J 2 S, K, V 3 S, K, V, J Záhlinické rybníky 1 S S sval K kůže V vnitřnosti J játra 44 22

23 Živočišné bioindikátory II (ryby) Druh Perlín ostrobřichatý (Scardinius erythrophtalmus) Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) Okoun říční (Perca fluviatilis) Candát obecný (Sander lucioperca) Štika obecná (Esox Lucius) Úhoř říční (Anguilla anguilla) Sumec velký (Silurus glanis) Jelec Tloušť (Leuciscus cephalus) Lokalita Počet jedinců Analyzovaná tkáň Záhlinické rybníky 1 S Záhlinické rybníky 1 S, K Brněnská přehrada 2 S, K, V Brněnská přehrada 1 S, K, V Záhlinické rybníky, Vírská přehrada S sval K kůže V vnitřnosti J játra 4 S, K, J Záhlinické rybníky 1 S, K Záhlinické rybníky 1 S, K Modřice a Rajhradice 40 S, K, V 45 Živočišné bioindikátory III (ptáci) stanovení obsahů a distribuce jednotlivých kongenerů PBDE v tkáních odlov jedinců zajistila dle platné legislativy ČR Ornitologická stanice v Přerově Datum úhynu káně lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus) volavka popelavá (Ardea cinerea), kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Druh Lokalita Počet jedinců Pohlaví Analyzovaná tkáň 2003 Káně lesní Záhlinické rybníky n = 3 3 S*, J, Sr+L 2003 Káně rousná Záhlinické rybníky n = 1 S*, J, Sr+L 11/2004 Kormorán velký Hustopeče nad Bečvou n = S*, J 11/2004 Káně lesní Bartošovice n = S*, J 12/2004 Káně lesní Bartošovice n = 4 4 S*, J, Sr+L -/2004 Volavka popelavá Záhlinické rybníky n = 5 5 S*, J, Sr+L 09/2005 Kormorán velký Záhlinické rybníky n = S*, J, Sr+L 09/2005 Volavka popelavá Hustopeče nad Bečvou n = S*, J 2007 Kormorán velký Hustopeče nad Bečvou n = 5 5 S, J, Sr, L, M, P, SO, K S* prsní sval, S svaly (prsní + stehenní), J játra, Sr srdce, L ledviny, M mozek, P peří, SO střevní obsah, K kůže 46 23

24 47 Výsledky I jehličí borovice Lokalita Σ 10 PBDE (ng/g sušiny) Praha 8 (1) 1,8 Praha 8 (2) 1,16 Praha 8 (3) 2,09 Radňoves 0,42 Moravský Krumlov 0,47 Zastávka u Brna 0,85 Vranov 0,42 Hlubočany 0,97 vzorky Praha 8 vykazují zvýšené celkové koncentrace rozdíl v distribuci jednotlivých kongenerů u obou druhů borovic odlišný zdroj v bezprostřední blízkosti nebo různé složení terpentýnového balzámu Lokalita SV Španělsko Druh borovice Borovice halepská - Pinus halepensis, Borovice pinie - Pinus pinea Borovice černá - Pinus nigra Analyzovaná matrice ΣPBDE (ng/g sušiny) Jehličí 0,027 13,04 Čína Borovice černá - Pinus nigra Kůra 0,65 34,5 Čína: nejvíce zastoupené kongenery BDE-209 (56,9-87,2 %), BDE-47, BDE-99, BDE-183 a BDE-153 odpovídá složení technických směsích 48 24

25 Výsledky I jehličí jedle Lokalita Σ 10 PBDE (ng/g sušiny) Praha 8 (1) < LOD Praha 8 (2) < LOD Hrabětice 0,99 Vranov 0,93 Pohořelice u Zlína 1,01 Jelšava 0,73 Analyzovaná Σ Lokalita Druh jedle 11 PBDE matrice (ng/g sušiny) Ottawa Jedle Frazerova - Abies fraseri Jehličí 0,05 2,6 lokální zdroj úložiště a zpracovací místo OEEZ 49 Výsledky I jehličí smrk Lokalita Σ 10 PBDE (ng/g sušiny) Praha 8 4,85 Radňoves < LOD Hrabětice 1,41 Česká Třebová (1) < LOD Česká Třebová (2) < LOD Vranov 1,01 Hlubočany 1,09 Prostějov 0,52 Šelešovice 1,63 nejvyšší obsah PBDE u vzorku Prahy 8 identifikovány pouze výšebromované kongenery (# 99>118>153>154>100) Analyzovaná ΣPBDE Lokalita Druh smrku matrice (ng/g sušiny) Ontario Smrk ztepilý Picea abies Jehličí 0,13 6,92 sledovaná lokalita okolí řízené skládky odpadů v kanadském Ontariu pozitivní nálezy zahřívání plastových spotřebičů při jejich likvidaci uvolňování PBDE 50 25

26 Výsledky II ekosystém Záhlinice nejčastěji detekované kongenery v jednotlivých tkáních BDE-28 a BDE-47 závislost mezi obsahem BDE-47 a ΣPBDE získaná hodnota (R 2 =0,804) hexa- a heptabromované kongenery (BDE-153, BDE-154 a BDE-183) detekovány u více než 93 % tkání ; dohromady tvořily až 79 % podíl z celkové kontaminace 51 Výsledky II ekosystém Záhlinice po analýzách tkání kormoránů byla, až na tři vzorky, zjištěna úplná absence kongenerů PBDE nalezené hodnoty Σ 10 PBDE dosahovaly hladin od 65,4 do 199,3 µg/kg tkáně (max. 3 kongenery) kormoráni káňata u volavek byly pouze 2 vzorky negativní u ostatních hladiny od 52,4 do 501,2 µg/kg tkáně (játra), 31,3-549,3 µg/kg tkáně (sval) a 71,9-289,2 µg/kg tkáně (srdce+ledviny) káně rousná 183,9 µg/kg tkáně (játra) a 132,2 µg/kg tkáně (sval) káně lesní ,9 µg/kg tkáně (játra), 51,1-66 µg/kg tkáně (sval) a 45,1 308,9 µg/kg tkáně (srdce+ledviny) volavky?výsledky? analýzy rybích tkání kontaminace PBDE minimálně srovnatelná porovnání nálezů u obou druhů vodních ptáků 52 26

27 Výsledky II ekosystém Záhlinice přes kolísavé hodnoty kontaminace patrný proces bioakumulace přítomnost PBDE v organismech a jejich transport v rámci potravního řetězce treska tuleň lední medvěd běluha v Severním ledovém oceánu v oblasti Baltského moře byl realizován také výzkum kumulace PBDE v řadě sleď losos tuleň rybí olej člověk 53 Výsledky III Vírská a Brněnská přehrada monitoring PBDE v rybách odlovených ve Vírské a Brněnské přehradě hlavní úkol: zjistit kontaminaci rybích jedinců PBDE v obou nádržích v závislosti na délce toku řeky další důvody rozloha resp. význam přehrad podobné spektrum vyskytujících se druhů ryb často diskutovaný stav Brněnské přehrady bylo odloveno celkem 29 kusů malých a větších ryb pilotním druhem se stal cejn velký, kterého bylo analyzováno 20 jedinců ze všech druhů ryb byly shodně izolovány vzorky svalu a kůže 54 27

28 55 Výsledky III Vírská a Brněnská přehrada porovnání s výsledky monitoringu 40 kongenerů PBDE v 23 jedincích parmy Graellsovy žijících v řece Cinca v severním Španělsku ryby byly odloveny ve čtyřech lokalitách mezi prvním a posledním odběrovým místem se nacházel zásadní zdroj znečištění - průmyslová zóna Monzón zaměřená na chemický a těžký průmysl vzdálenost 58 km vzdálenost 60 km 56 28

29 Výsledky IV Bartošovice a Hustopeče n/bečvou monitoring zaměřený na do jaké míry dochází v tělech ptáků ke kumulaci kongenerů PBDE jak závažné jsou nalezené hladiny v porovnání se zahraničními dohromady odloveno celkem 11 vodních a 8 suchozemských ptáků z těl ptáků (4x kormorán, 2x volavka, 4x káně) byly izolovány vzorky jater a prsního svalu z těl zbývajících 4 káňat bylo separováno srdce a ledviny (směsný vzorek) z těl 5 kormoránů byl izolován soubor celkem 8 vzorků prsní sval, játra, srdce, ledviny, mozek, peří, střevní obsah, kůže 57 Výsledky IV Bartošovice a Hustopeče n/bečvou získané výsledky jsou až na jednu výjimku prakticky srovnatelné výrazně vyšší obsahy PBDE u káněte č ,6 µg/kg (játra) 507,7 (sval) 392,1 (srdce+ledviny) největší zastoupení BDE-47 a BDE-153 (19,9 resp. 19,7 %) nejméně se vyskytovaly nížebromované # 3,15 a 28 první monitoring na území Polska se v letech 2007 až 2008 analýza jater přirozeně uhynulých ptáků nejvyšší koncentrace 89, ng/g tuku byly zjištěny u káňat a jestřábů majoritní kongenery BDE-47 > BDE-153 > BDE

30 Výsledky V Bartošovice a Hustopeče n/bečvou Σ 10 PBDE od 65,4 do 199,3 µg/kg tkáně (max. 3 kongenery) 52,4-501,2 µg/kg tkáně (játra) 31,3-549,3 µg/kg tkáně (sval) 71,9-289,2 µg/kg tkáně (srdce+ledviny) Z porovnání nálezů Σ 10 PBDE z lokalit Hustopeče a Záhlinice jsou patrné: a) až 3x vyšší koncentrace u kormoránů z lokality Hustopeče n/bečvou b) vyšší hodnoty u volavek c) ve 10 vzorcích z Hn/B bylo detekováno všech 10 kongenerů PBDE d) profil kongenerů, dominantní jsou BDE # 47, 99, 100, 153 a ve všech tkáních byla stanovena přítomnost PBDE nejnižší obsahy u peří 0,1-1,1 µg/kg (1,9±1,8%) mozkové tkáně 1,9-8,9 µg/kg (6,7±1,5%) srdce 9,1-26,5 µg/kg (2,4±1,3%) nejvyšší ve svalech 232,5 544,9 µg/kg (2,6±3,1%) játrech 236,8 527,9 µg/kg (1,6±0,9%) kůži 214,3 523,5 µg/kg (20,3±14,8%) BDE-47, BDE-100 a BDE

31 Závěr I rostlinné bioindikátory vzorky jehličí v letech z různých regionů ČR sledováno 10 kongenerů PBDE a výsledné koncentrace byly vztaženy na sušinu nejvyšší obsah sumy majoritních kongenerů PBDE: 2,09 ng/g borovice vejmutovka (Praha 8) 1,8 ng/g borovice lesní (Praha 8) 1,01 ng/g jedle bělokorá (Pohořelice u Zlína) 4,85 ng/g smrk pichlavý (Praha 8) získané výsledky stanovené ve všech druzích jehličí v ČR byly nižší nebo srovnatelné s nálezy publikovanými ve světové literatuře ověření vhodnosti použití při monitoringu PBDE objemná krmiva a olejniny všechny získané výsledky negativní 61 Závěr II ekosystém Záhlinice v rámci výzkumu bylo odloveno celkem 17 kusů malých a větších ryb (10 druhů) a 14 ptáků (4 druhy) Hlavní cíl posoudit míru kontaminace u ryb a ptáků jako dvou na sebe navazujících článků potravinové pyramidy výsledky indikují variabilitu mezi různými druhy ryb v závislosti na obsahu tuku v těle věku skladbě potravy analyzovaných jedinců nejčastěji detekované kongenery BDE-28 a především BDE-47 (R 2 =0,804) na základě analýz tkání ptáků byly zjištěny výrazné odlišnosti napříč trofickými úrovněmi potravního řetězce dochází ke zvyšování koncentrace bromovaných látek v organismu a tím k jejich bioakumulaci Hlavní zdroj kontaminace okolní průmyslová výroba, především společnost Fatra a.s. (závody Napajedla a Chropyně) 62 31

32 Závěr III Vírská a Brněnská přehrada vodní nádrže na řece Svratce přítomnost PBDE ve 49 jedincích malých a středních ryb odlovených (cejn velký tvořil více než 50 % vzorků) jedním z úkolů bylo zjistit kontaminaci ryb v obou nádržích v závislosti na délce toku řeky mírný nárůst kontaminace u ryb odlovených na dolním toku řeky Svratky distribuce jednotlivých kongenerů PBDE v analyzovaných jedincích srovnatelná dominantní složku tvořily nížebromované BDE-3, BDE-15, BDE-28 a BDE Závěr IV Bartošovice a Hustopeče n/bečvou káně lesní lokalita Bartošovice získány srovnatelné výsledky (! 443,6 µg/kg játra, 507,7 sval a 392,1 srdce+ledviny) z kongenerů měly největší zastoupení BDE-47 a BDE-153 (19,9 resp. 19,7 %) 4 kormoráni a 2 volavky oblast Hustopečí nad Bečvou koncentrace v rozmezí K ,5 µg/kg (sval) V 366,8-627,3 µg/kg (sval) 232,4-517,3 µg/kg (játra) 271,8-445,9 µg/kg (játra) 5 jedinců kormorána ve všech tkáních byla stanovena přítomnost PBDE (výrazné rozdíly) peří 0,1-1,1 µg/kg (obsah tuku 1,94 ± 1,76 %) a v mozkové tkáni 1,9-8,9 µg/kg (6,71 ± 1,46 %) svaly 232,5 544,9 µg/kg (2,63 ± 3,06 %), játra 236,8 527,9 µg/kg (1,55 ± 0,88 %) a kůže 214,3 523,5 µg/kg (20,29 ± 14,8 %). nejvýrazněji zastoupeny BDE-47, -100 a zásadní zdroj PBDE pro obě lokality: vysoce průmyslově orientovaný region Ostravska 64 32

33 Využití plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro posouzení kontaminace odpadních a povrchových vod rezidui léčiv 65 Proč léčiva? Nové kontaminanty ŽP Vysoká produkce a spotřeba léčiv Jen částečné využití organismem (20 %) Kontinuální vstup do ŽP Ovlivnění přírodních ekosystémů (necílové organismy) Zatížení vodních ekosystémů odpadní voda povrchová voda podzemní voda pitná voda 66 33

34 Proč NSAID? 13 7, , , , , ,94 9 8, ,60 8 8, ,50 7 9, , ,48 6 9, , , , , ,74 Spotřeba 19 nejpoužívanějších skupin léčiv v ČR za rok 2010 (počet balení v mil) 1 2 Analgetika a nesteroidní protizánětlivé látky Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém 3 Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky 4 Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci 5 Psycholeptika 6 Léčiva proti nachlazení a kašli 7 Beta-blokátory 8 Vazoprotektiva, venofarmaka 9 Léčiva ovlivňující hladinu lipidů 10 Nosní léčiva 11 Léčiva k terapii diabetu 12 Blokátory kalciových kanálů 13 Diuretika 14 Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity 15 Psychoanaleptika 16 Antikoagulancia, antitrombotika 17 Oftalmologika 18 Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest 19 Fytofarmaka a živočišné produkty 67 Proč NSAID? Ketoprofen 0,91 Diklofenak 4,09 Ostatní 2,98 K. salicylová 0,04 K. acetylsalicylová 7,96 Naproxen 0,46 Ibuprofen 10,81 Paracetamol 19,20 Spotřeba vybraných léčiv ze skupin analgetik a NSAID za rok 2010 (počet balení v mil) 68 34

35 Proč NSAID? β2-sympathomimetika 3% radioaktivní kontrastní látky 3% antacida 3% antineoplastika 4% antihypersensitiva 4% antidepresiva 4% anxyolitika 4% veterinární léčiva 3% perorální antidiabetika 3% antipsychotika 1% NSAID 16% antibiotika 15% betablokátory 8% antiepileptika 8% hormonální léky 9% látky snižující obsah tuků v krvi 12% Relativní zastoupení farmaceutických látek detekovaných v životním prostředí; Data byla sesbírána ze 134 článků publikovaných v letech [1] 69 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 70 35

36 Proč GC-MS? separační účinnost díky kapilárním kolonám citlivost Tvrdé ionizační techniky snadná identifikace sloučenin Orthogonálníkomprehensivní dvoj-dimenzionální plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí Time-of-Flight(GCxGC-TOF MS) separační účinnost dělení na dvou různých kolonách citlivost - zvýšení poměru signálu k šumu kapacita píků Snadná identifikace sloučenin (výběr jakékoliv m/z) 71 Optimalizace navržené metody Optimalizace derivatizace Výběr vhodného derivatizačního činidla Nalezení optimálních podmínek derivatizace Optimalizace SPE Účel - co nejvyšší výtěžnost ph vzorku Koncentrace vzorku (2 koncentrační hladiny) Objem vzorku Detekční limity, vliv matrice, opakovatelnost, výtěžnost 72 36

37 Podmínky analýzy Nosný plyn He, 1 ml/min (konstantní průtok) Teplotní programy Primární kolona: 80 C po 1 min, 15 C/min, 300 C, po 2 min Sekundární kolona: + 5 C offset Teplota nástřiku: 280 C Modulátor Modulační perioda: 2 s Hot pulse: 0,4 s Cool time: 0,6 s MS detekce Ionizace: EI, 70 ev Teplota iontového zdroje: 250 C Frekvence: 100 spekter/s v rozsahu amu 73 Návrh metody SPE (Oasis HLB, 60 mg, 3 ml): 6 ml MeOH 3 ml MILLI-Q vody (ph 2) 250 ml odpadní vody (400 ml povrchové vody), ph 2 3 ml MILLI-Q vody sušení cca 15 min proudem vzduchu 6 ml MeOH 0,5 ml -odpařeno DERIVATIZACE: MSTFA + pyridin (200 µl µl) 70 C 90 min 74 37

38 Analýza pomocí GCxGC-TOF MS 1 k. salicylová, 2 k. acetylsalicylová, 3 k. klofibrová, 4 ibuprofen, 5 paracetamol, 6 kofein, 7 naproxen, 8 k. mefenamová, 9 ketoprofen, 10 - diklofenak 75 Analýza pomocí GCxGC-TOF MS 1 k. salicylová, 2 k. acetylsalicylová, 3 k. klofibrová, 4 ibuprofen, 5 paracetamol, 6 kofein, 7 naproxen, 8 k. mefenamová, 9 ketoprofen, 10 - diklofenak 76 38

39 Detekční limity Tabulka 1 detekční a kvantifikační limity Odpadní voda Povrchová voda Trimethylislyl deriváty léčiv LOD (ng/l) LOQ (ng/l) LOD (ng/l) LOQ (ng/l) Kyselina salicylová 0,23 0,78 0,15 0,49 Kyselina acetylsalicylová 0,48 1,59 0,30 0,99 Kyselina klofibrová 1,33 4,42 0,83 2,76 Ibuprofen 5,06 16,7 3,16 10,54 Paracetamol 6,03 20,1 3,77 12,55 Kofein 0,98 3,25 0,61 2,03 Naproxen 0,82 2,74 0,51 1,71 Kyselina mefenamová 0,68 2,26 0,42 1,41 Ketoprofen 1,13 3,78 0,71 2,36 Diklofenak 2,88 9,59 1,80 6,00 77 Výtěžnost metody Tabulka 2 Výtěžnost metody pro jednotlivé analyty (modelové vzorky) Léčiva Výtěžnost (%) * 250 ml ** 400 ml *** kyselina salicylová 92,2 ± 8,4 85,5 ± 6,2 kyselina acetylsalicylová 95,1 ± 4,1 92,0 ± 4,2 kyselina klofibrová 90,2 ± 5,3 87,6 ± 3,4 ibuprofen 94,3 ± 2,9 90,6 ± 2,7 paracetamol 46,4 ± 4,2 35,0 ± 6,8 kofein 98,3 ± 4,7 94,6 ± 3,0 naproxen 96,5 ± 8,7 95,6 ± 3,8 kyselina mefenamová 97,8 ± 3,5 95,5 ± 3,9 ketoprofen 97,2 ± 8,6 93,9 ± 8,3 diklofenak 98,1 ± 2,4 92,6 ± 2,1 * průměrná hodnota vypočítaná z hodnot pěti paralelních měření ± směrodatná odchylka ** reprezentující vzorek odpadní vody *** reprezentující vzorek povrchové vody 78 39

40 Opakovatelnost metody Tabulka 3 Opakovatelnost metody pro jednotlivé analyty a vybrané matrice RSD (%) * odpadní voda Léčivo modelový vzorek přítok odtok povrchová voda kyselina salicylová 4,1 7,6 9,0 9,9 kyselina acetylsalicylová 4,8 10,6 - - kyselina klofibrová 3, ibuprofen 5,2 6,6 9,4 10,9 paracetamol 6,1 6,7 - - kofein 4,3 5,7 14,7 12,1 naproxen 4,2 6,6 4,4 8,3 kyselina mefenamová 6, ketoprofen 4,5 9,6 6,2 10,5 diklofenak 5,1 5,6 5,0 8,7 * určeno z devíti paralelních měření 79 APLIKACE NA REÁLNÝCH VZORCÍCH ODPADNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 80 40

41 Odběry vzorků odpadní voda Velkokapacitní ČOV Brno Modřice přítok & odtok směsné vzorky dvouhodinový interval Odběry vzorků povrchová voda Řeka Svratka míst, celá délka toku celkem 19 vzorků tmavé 2,5 l lahve vymyté kyselinou chromsírovou a destilovanou vodou 82 41

42 Odběry vzorků povrchová voda Řeka Svitava míst po celé délce toku celkem 12 vzorků tmavé 2,5 l lahve vymyté kyselinou chromsírovou a destilovanou vodou 83 Úprava vzorků FILTRACE filtry ze skleněných mikrovláken SPE: 6 ml MeOH 3 ml MILLI-Q vody (ph 2) 250 ml odpadní vody (400 ml povrchové vody), ph 2 3 ml MILLI-Q vody sušení cca 15 min proudem vzduchu 6 ml MeOH 0,5 ml - odpařeno DERIVATIZACE: MSTFA + pyridin 70 C 90 min 84 42

43 VÝSLEDKY 85 Výsledky odpadní voda 86 43

44 Výsledky odpadní voda 87 Výsledky odpadní voda Kyselina acetylsalicylová 3,0 2,5 2,0 c (µg/l) 1,5 Přítok 1,0 0,5 0, datum

45 45 Ibuprofen datum c (µg/l) Přítok Odtok 89 Výsledky odpadní voda Paracetamol datum c (µg/l) Přítok 90 Výsledky odpadní voda

46 46 Naproxen 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4, datum c (µg/l) Přítok Odtok 91 Výsledky odpadní voda Ketoprofen 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6, datum c (µg/l) Přítok Odtok 92 Výsledky odpadní voda

47 Výsledky odpadní voda Diklofenak 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 c (µg/l) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Přítok Odtok datum 93 Výsledky povrchová voda 120 účinnost odstraňování (%) ,83 % 100,00 % 97,90 % 100,00 % 97,37 % 81,16 % 72,44 % 45,30 % 0 K. salicylová K. acetylsalicylová Ibuprofen Paracetamol Kofein Naproxen Ketoprofen Diklofenak léčiva k. klofibrová a k. mefenamová - nedetekovány 94 47

48 Výsledky povrchová voda Ibuprofen c (ng/ml) Svratka 1 Svratka Svratka 2 Jimramov 1 Jimaramov 2 Vír 1 Vír 2 Štěpánov n. S. 1 Štěpánov n. S. 2 Tišnov 1 místo odběru Tišnov 2 Veverská Bitýška 1 Veverská Bitýška 2 Brno - Jundrov Brno - soutok Svitava a S... Brno - Modřice Rajhradice 1 Rajhradice 2 Židlochovice 1 Židlochovice 2 Ibuprofen c (ng/ml) Svitava Svitavy 1 Svitavy 2 Březová n. S. 1 Březová n. S. 2 Letovice 1 Letovice 2 Blansko 1 místo odběru Blansko 2 Adamov 1 Adamov 2 Brno 1 Brno - soutok Svitava a Svratky 95 Výsledky povrchová voda Ketoprofen c (ng/ml) Svratka 1 Svratka Svratka 2 Jimramov 1 Jimaramov 2 Vír 1 Vír 2 Štěpánov n. S. 1 Štěpánov n. S. 2 Tišnov 1 místo odběru Tišnov 2 Veverská Bitýška 1 Veverská Bitýška 2 Brno - Jundrov Brno - soutok Svitava a S... Brno - Modřice Rajhradice 1 Rajhradice 2 Židlochovice 1 Židlochovice 2 Ketoprofen c (ng/ml) Svitava Svitavy 1 Svitavy 2 Březová n. S. 1 Březová n. S. 2 Letovice 1 Letovice 2 Blansko 1 místo odběru Blansko 2 Adamov 1 Adamov 2 Brno 1 Brno - soutok Svitava a Svratky 96 48

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY BLESKOVĚ ODPAŘUJÍCÍ (Vaporization Injection) Split Splitless On-Column CHLADNÉ (Cool Injection) nástřik velkých objemů (LVI) On-Column On-Column-SVE PTV NÁSTŘIKOVÉ

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Studijní materiál Úvod do problematiky extrakčních metod Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Úvod do problematiky extrakčních metod Definice, co je to extrakce separační proces v kontaktu jsou dvě

Více

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Více

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Představení Sekce aplikovaného výzkumu VÚRV v.v.i. : vznik v roce 1994 jako

Více

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS) 1 Úvod... 1 2 Cíle úlohy... 2 3 Předpokládané znalosti... 2 4 Autotest základních znalostí... 2 5 Základy práce se systémem GC-MS (EI)... 3 5.1 Parametry plynového chromatografu... 3 5.2 Základní charakteristiky

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 26. - 28. 5.2003 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 26. - 28. 5.2003 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 26. - 28. 5.2003 Skalský Dvůr Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické Odbor potravinářské

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a a Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů MPZ Vzorkování surové a povrchové vody 6.6. 7.6.2011 Rokycanova 18, 779 00 Olomouc Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Měřící technika

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Tisková konference, 27.2.2012 Institut kávy Institut kávy vznikl jako nezávislá iniciativa, jejímž smyslem je

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Chromatografie Královna analýz

Chromatografie Královna analýz Chromatografie Královna analýz Monika Klusáčková monika.klusackova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, AVČR, v.v.i. Analytická chemie Jaké látky se nachází ve vzorku? kvalitativní složení

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STANOVENÍ DIKLOFENAKU. LUKÁŠ ČAPKA a, HELENA ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ b, MILADA VÁVROVÁ b a LENKA URBÁNKOVÁ c

VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STANOVENÍ DIKLOFENAKU. LUKÁŠ ČAPKA a, HELENA ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ b, MILADA VÁVROVÁ b a LENKA URBÁNKOVÁ c Chem. Listy 7, 55 554 (23) VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STNOVENÍ DIKLOFENKU Cl NH LUKÁŠ ČPK a, HELEN ZLÁMLOVÁ GRGOŠOVÁ b, MILD VÁVROVÁ b a LENK URBÁNKOVÁ c Cl O OH a Ústav analytické chemie, kademie

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky

Více

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Souhrn Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Jiřina Čežíková, Ladislav Kudrlička Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Ústí nad Labem e-mail: jirina.cezikova@vuanch.cz Při přípravě thallných

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories Munich Manufacturing Biogenníaminy pro HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories München, Germany Biogenníaminy

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Metodické listy OPVK. Dietní specifika u osob s obezitou, diabetem a dalšími onemocněními rozšířenými v populaci

Metodické listy OPVK. Dietní specifika u osob s obezitou, diabetem a dalšími onemocněními rozšířenými v populaci Metodické listy OPVK Dietní specifika u osob s obezitou, diabetem a dalšími onemocněními rozšířenými v populaci 6. GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN Glykémie Potraviny a jejich vhodnost konzumace při dietě na

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 24 Speciální metody Mikro HPLC, kapilární HPLC a LC na čipu Většina v současnosti používaných kolon má vnitřní průměr 4,6 mm,

Více

Protiproudé Craigovo extrakční zařízení

Protiproudé Craigovo extrakční zařízení EXTRAKCE Princip : Jedná se o separační (dělící) proces, při kterém jsou v kontaktu dvě vzájemně nemísitelné fáze. Látky (analyty) se rozdělují mezi tyto fáze na základě různé rozpustnosti (rozdílných

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAZÍCH POPs V PŮDĚ Průběžná zpráva (2011 2012) Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ VE SKLÁDKOVÝCH VODÁCH METODOU PLYNOVÉ CHROMATO- GRAFIE S PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM S VYUŽITÍM MIKRO- EXTRAKCE DO XYLENU PAVEL KURÁŇ a,b a PAVEL JANOŠ

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE)

ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE) ÚLOHA: EXTRAKCE SILIC KMÍNU POMOCÍ SUPERKRITICKÉ FLUIDNÍ EXTRAKCE (SFE) ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce (z anglického supercritical fluid

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení aminokyselin kyseliny asparagové, threoninu, serinu, kyseliny glutamové,

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více