Příručka radiologa k systému SecondLook Premier pro General Electric

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka radiologa k systému SecondLook Premier pro General Electric"

Transkript

1 Příručka radiologa k systému SecondLook Premier pro General Electric 2010, icad, Inc. Všechna práva vyhrazena. icad, logo icad, Never Stop Looking a SecondLook jsou registrované obchodní značky DTM icad, Inc. Strana 1 z 30 společnosti icad, Inc. Jiné názvy firem, produktů a služeb mohou být obchodními značkami nebo značkami služeb jiných společností. DTM073-07

2 Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná. DTM icad, Inc. Strana 2 z 30

3 98 Spit Brook Rd, Suite 100 Nashua, NH 03062, USA Evropským zástupcem společnosti icad, Inc. je: MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Německo DTM icad, Inc. Strana 3 z 30

4 Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná. DTM icad, Inc. Strana 4 z 30

5 OBSAH PŘÍRUČKA RADIOLOGA K SYSTÉMU SECONDLOOK PREMIER PRO GENERAL ELECTRIC PŘEHLED PŘEHLED ŠTÍTKŮ NA ZAŘÍZENÍ SECONDLOOK PREMIER INDIKACE PRO POUŽITÍ STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY KLINICKÉ STUDIE PODROBNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ SHODA S NORMAMI ROZSAH DODÁVKY RADIOLOGICKÉ POUŽITÍ SYSTÉMU SECONDLOOK PREMIER RADIOLOGICKÉ PROHLÍŽENÍ SNÍMKŮ PŘED ZOBRAZENÍM CAD ZNAČEK RADIOLOGICKÉ PROHLÍŽENÍ SNÍMKŮ S CAD ZNAČKAMI RADIOLOGICKÉ ŠKOLENÍ NA UKÁZKOVÉM PŘÍPADU POKYNY PRO ŠKOLENÍ UKÁZKOVÝ PŘÍPAD SHRNUTÍ RADIOLOGICKÉHO POUŽITÍ SYSTÉMU SECONDLOOK PREMIER MĚŘENÍ CAD MĚŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DETEKCE Měření mikrokalcifikací a oblastí zhuštěné tkáně Počet mikrokalcifikačních bodů Měření nejdelší osy mikrokalcifikace a zhuštěné tkáně Měření průměrné vzdálenosti mikrokalcifikací Měření standardní odchylky vzdálenosti klastru mikrokalcifikací...23 DTM icad, Inc. Strana 5 z 30

6 6.1.6 Měření vzdálenosti od bradavky Měření vzdálenosti od hrudní stěny Obrysy tuhých útvarů, klastrů mikrokalcifikací a jednotlivých mikrokalcifikačních bodů Umístění kvadrantu Hodinové umístění Umístění Z (hloubka) CAD insight Skóre CAD insight MĚŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPADU Složení prsu Procentuální podíl glandulární tkáně FUNKCE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMU Detekce bradavky Obrys kožní linie Obrys prsního svalu Operační body Vyhledání shod Selhání CAD REFERENCE DTM icad, Inc. Strana 6 z 30

7 1 Přehled Tato příručka popisuje systém počítačové detekce (CAD) SecondLook Premier a slouží pro školení radiologů, kteří budou systém SecondLook Premier používat při detekci rakoviny prsu. Část 2 uvádí přehled štítků na zařízení SecondLook Část 3 popisuje způsob použití systému SecondLook Premier radiologem Část 4 uvádí ukázkový případ, který radiologa seznámí se systémem SecondLook Premier Část 5 uvádí přehled radiologického využití systému SecondLook Premier Část 6 pojednává o měření CAD Část 7 uvádí seznam klinických referencí. 2 Přehled štítků na zařízení SecondLook Premier 2.1 Indikace pro použití Systém SecondLook Premier pro počítačovou detekci (CAD) je softwarová aplikace určená k použití ve spolupráci se screeningovými a diagnostickými mamogramy z celoplošných digitálních mamografických systémů. CAD algoritmus systému SecondLook Premier je určen pro identifikaci a označení vyšetřovaných oblastí, které mohou být maligní, a dále pro identifikaci dříve nezjištěných suspektních ohnisek na diagnostických mamogramech. Cílem je upozornit radiologa na tyto nálezy po dokončení úvodního čtení. Systém tedy radiologa informuje pouze o oblastech mamogramů určených ke druhému prohlédnutí. Systém SecondLook Premier má dva moduly: Měření CAD a Složení prsu. Další podrobnosti naleznete v příručce v části 6. Modul Měření CAD včetně CAD insight poskytuje radiologovi hodnoty měření CAD u detekovaných zhuštěných tkání a skupin kalcifikací a dále CAD vyhodnocení podezřelosti dané oblasti. Modul Měření CAD poskytuje pouze podpůrné informace. Modul Složení prsu provádí odhad procentuálního podílu prsní tkáně, která je žlázovitá, a sestavuje související skóre složení prsu podle systému pro popis a datové zpracování snímků prsu BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System). Modul Složení prsu poskytuje pouze podpůrné informace. Další podrobnosti naleznete v této příručce v části 6.2. DTM icad, Inc. Strana 7 z 30

8 2.2 Stručný popis zařízení Systém SecondLook Premier je mamografický CAD systém, který radiologa informuje pouze o oblastech GE mamogramů určených ke druhému prohlédnutí. CAD algoritmus systému SecondLook Premier obsahuje zpracování snímků, výpočty charakteristik a technologii rozpoznání typických struktur při detekci vyšetřovaných oblastí. Algoritmus byl odzkoušen na digitálních mamogramech a je určen pro bližší identifikaci potenciálních prsních lézí, které se jeví jako klastry mikrokalcifikací nebo tuhé útvary. Tyto detekce se v digitální podobě zobrazují na prohlížecí pracovní stanici, případně na pracovní stanici pro digitální prohlížení PACS, je-li taková stanice schválena pro mamografické použití. Pro čtení mimo obrazovku lze výstup systému SecondLook vytisknout na papír, výtisk bude obsahovat značky CAD na mamogramu. Způsob použití CAD: Radiolog používá systém SecondLook Premier společně se systémem GE FFDM následujícím způsobem: Radiolog musí vždy nejprve provést úplné konvenční čtení mamogramu a teprve po dokončení konvenčního čtení rozhodne, zda si nechá zobrazit CAD značky pro zvýraznění oblastí, které vyšetřil, případně nevyšetřil při prvním čtení. Bezpodmínečně pamatujte na to, že vzhledem k nepříliš častému výskytu rakoviny na screeningových mamogramech se 99,6 % všech CAD značek umístní na oblasti s normální prsní tkání nebo benigními nálezy. Systém SecondLook Premier není diagnostické zařízení, protože CAD značky slouží pouze jako pomůcka při detekci, nikoli jako pomůcka pro interpretaci. Další informace o použití naleznete v této příručce v části Výstražná upozornění Varování: Radiologická interpretace Radiolog musí vždy nejprve provést úplné konvenční čtení mamogramu a teprve po dokončení konvenčního čtení rozhodne, zda si nechá zobrazit CAD značky pro zvýraznění oblastí, které vyšetřil, případně nevyšetřil při prvním čtení. Přítomnost nebo nepřítomnost CAD značek nesmí nijak ovlivnit diagnostické rozhodnutí týkající se povahy mamografického nálezu, tj. zda je normální, benigní či maligní, ani diagnostické rozhodnutí o chystaném klinickém zákroku (například dodatečné snímkování nebo biopsie). Nespoléhejte na velikost (nebo tvar) CAD značky, protože značka nemusí znázorňovat skutečný rozsah (nebo tvar) prsní léze. Po novém vyhodnocení původního mamogramu v místech označených systémem SecondLook Premier radiolog musí aplikovat své interpretační dovednosti a rozhodnout, zda oblast na základě mamografického vzhledu bude dále zkoumat. DTM icad, Inc. Strana 8 z 30

9 Systém SecondLook Premier není navržen ani určen k tomu, aby upozorňoval na: o změnu (změny) intervalu mezi mamografickými vyšetřeními o asymetrii mezi levým a pravým prsem o tubulární zhuštěnou tkáň/osamoceně dilatovaný ductus o zduření kůže ani o retrakci bradavky. Varování: Provoz systému Nepoužívejte systém SecondLook Premier, pokud máte podezření, že některá elektrická součást je vadná nebo nefunkční Na systém SecondLook Premier ani do jeho blízkosti neumísťujte tekutiny. Pokud na elektrické součásti náhodně vyteče tekutina, ihned vypněte napájení systému. Vyžádejte si další pokyny od společnosti icad Inc. na telefonním čísle nebo Zajistěte připojení systému k řádně zapojené a uzemněné napájecí zásuvce. Zajistěte, aby napětí a proud odpovídaly požadavkům specifikace systému, jinak může dojít ke zranění elektrickým proudem nebo k požáru. V případě výpadku napájení se systém SecondLook automaticky znovu zapne, jakmile se obnoví napájení. Během výpadku napájení se počítačová detekce neprovádí, všechny neúspěšně analyzované případy je nutné znovu zpracovat počítačovou detekcí. K tomu účelu znovu odešlete snímky k analýze do systému SecondLook. Varování: Instalace a údržba Varování EMC Tento systém SecondLook Premier byl testován a vyhovuje požadavkům norem IEC , EN a EN Tento systém generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není nainstalován a používán v souladu s instalačními pokyny, může způsobit škodlivé rušení jiných přístrojů ve své blízkosti nebo může být tomuto rušení vystaven. Pokud systém SecondLook Premier způsobuje škodlivé rušení nebo je škodlivému rušení vystaven, pokuste se problém napravit následujícími kroky: o Změňte orientaci nebo umístění systému SecondLook Premier nebo zařízení rozhraní. o Zvětšete vzdálenost mezi systémem SecondLook Premier a rušícím zařízením. o Připojte systém SecondLook Premier do zásuvky jiného obvodu, než kde je připojeno rušící zařízení. DTM icad, Inc. Strana 9 z 30

10 o Vyžádejte si další pokyny od společnosti icad Inc. na telefonním čísle nebo Varování týkající se teploty a vlhkosti Práci se systémem SecondLook Premier System provádějte při teplotě a vlhkosti v následujících rozmezích. o Teplota: stupňů Fahrenheita (10-35 stupňů Celsia) o Vlhkost: 20-80% 2.4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny: Provoz systému Používejte zařízení v dobře větraném, klimatizovaném prostředí, jinak se systém může poškodit. Není známá účinnost a bezpečnost systému SecondLook Premier pro prohlížení snímků pacientek s prsními implantáty, pokud se tyto implantáty na snímcích vyskytují. Jestliže v systému analyzujete snímky, z nichž nebyl odstraněn implantát, nepoužívejte výsledné CAD značky při vyhodnocování pacientky. Není známá účinnost a bezpečnost systému SecondLook Premier pro nestandardní mamografické snímky (například zvětšené nebo komprimované snímky). Jestliže v systému analyzujete tyto snímky, nepoužívejte výsledné CAD značky při vyhodnocování pacientky. Bezpečnostní pokyny: Instalace a údržba Tento výrobek neobsahuje žádné díly, jejichž servis by mohl provádět uživatel. Nepokoušejte se systém SecondLook Premier instalovat ani opravovat, aby nedošlo k jeho poškození. Pro instalaci nebo opravu systému jsou způsobilí pouze vyškolení pracovníci. Servisní školení si můžete vyžádat od společnosti icad Inc. na telefonním čísle nebo Než začnete systém přesunovat nebo provádět jeho servis, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. 2.5 Nežádoucí účinky Při používání systému SecondLook Premier můžete zaznamenat zvýšený výskyt falešně pozitivních výsledků screeningové i diagnostické mamografie. Zvýšený počet falešně pozitivních výsledků může vést k nadbytečnému ozařování při dodatečném snímkování, biopsii, může u pacientek vyvolat obavy a podobně. DTM icad, Inc. Strana 10 z 30

11 2.6 Klinické studie Srovnávací testování Srovnávací testování se skládalo ze samostatné analýzy (tj. z analýzy provedené na zařízení bez interakce s radiologem) na vzorku mamogramů společnosti GE, které reprezentují plošně vyšetřovanou populaci. Při srovnávacím testování se neměřil účinek zařízení na výkon radiologa, a pokud se zařízení používá v souladu s účelem použití, nelze pomocí něho měřit nebo předvídat změny statistiky detekce rakoviny daného radiologa. Srovnávací testování systému SecondLook Premier na základě snímků společnosti GE poskytuje srovnání výkonu (tj. citlivosti a průměrného počtu falešně pozitivních výsledků na jeden snímek nebo případ) bez jakékoli součinnosti s radiologem. Samostatný výkon měří, jak často zařízení CAD umístí upozornění na oblasti obsahující nebo neobsahující známé abnormality prsu (tj. mikrokalcifikace nebo tuhé útvary) bez jakékoli součinnosti s radiologem. Výsledky srovnávacího testování systému SecondLook Premier na základě snímků společnosti GE jsou následující: Celková citlivost systému SecondLook Premier při vysokém operačním bodu byla 93 %. Celková průměrná frekvence falešně pozitivních výsledků systému SecondLook Premier při vysokém operačním bodu byla 2,8 CAD značek na jedno 4snímkové screeningové vyšetření. Celková citlivost systému SecondLook Premier při středním operačním bodu byla 88 %. Celková průměrná frekvence falešně pozitivních výsledků systému SecondLook Premier při středním operačním bodu byla 2,1 CAD značek na jedno 4snímkové screeningové vyšetření. Celková citlivost systému SecondLook Premier při nízkém operačním bodu byla 84 %. Celková průměrná frekvence falešně pozitivních výsledků systému SecondLook Premier při nízkém operačním bodu byla 1,4 CAD značek na jedno 4snímkové screeningové vyšetření. 2.7 Podrobný popis zařízení Systém SecondLook Premier používá algoritmy počítačové detekce (CAD) pro identifikaci vyšetřovaných oblastí na mamogramech, které mohou obsahovat suspektní nález. K analýze snímků a vyhledání potenciálně problematických oblastí používají algoritmy CAD pokročilé zpracování snímků, výpočty charakteristik a technologii rozpoznání typických struktur. Potenciálně problematické oblasti vidí radiolog jako překryvné CAD značky v odpovídajících místech mamografických snímků, a to buď digitálně na prohlížecí pracovní stanici nebo na papírovém výtisku. Radiolog použije CAD značky jako doplňkový nástroj při detekci rakoviny prsu. Přehled CAD algoritmů systému SecondLook Premier naleznete v Obrázek 1. DTM icad, Inc. Strana 11 z 30

12 Obrázek 1. Přehled CAD algoritmů systému SecondLook Premier Na základě úvodní analýzy měření morfologie a intenzity potom detektory mikrokalcifikací a zhuštěných tkání identifikují oblasti, kde se pravděpodobně nacházejí individuální mikrokalcifikace a zhuštěné tkáně. Typy detekovaných zhuštěných tkání jsou vyobrazeny na. DTM icad, Inc. Strana 12 z 30

13 Ohraničení tuhých útvarů Kulaté Oválné Lalokovité Útvar s drobnými lalůčky Zakrytý útvar Nepravidelný útvar s nezřetelnými okraji Paprsčitý útvar Prostorová deformace Obrázek 2. Zhuštěné tkáně detekované systémem SecondLook Premier Při další analýze detekovaných oblastí se klastrují jednotlivé mikrokalcifikace a metodou region growing se určí oblasti se zhuštěnou tkání. Klastry obsahují 3 nebo více jednotlivých mikrokalcifikací vzdálených vzájemně nejvýše 4,1 milimetru. Obrázek 3 zobrazuje části tří různých mamografických snímků a ilustruje, jak systém SecondLook na těchto příkladech zvýrazňuje klastry mikrokalcifikací. V těchto příkladech jsou použity CAD značky, které jsou pravoúhlé a odpovídají přibližně velikosti mikrokalcifikací. Metoda region growing určí tvar potenciálně zhuštěných tkání, viz Obrázek 4. DTM icad, Inc. Strana 13 z 30

14 c) a) 4.1mm b) 4.1mm Obrázek 3. Zvýraznění klastrů mikrokalcifikací: (a) Minimální počet kalcifikací (b) Značka CalcMark ohraničuje všechny kalcifikace považované za součást klastru (c) Překryvné značky kalcifikací jsou zřetelně zvýrazněné, i když jsou klastry blízko sebe Po klastrování pro analýzu mikrokalcifikací a po vytvoření oblastí metodou region growing pro analýzu zhuštěných tkání se vypočítají klinicky relevantní a matematické charakteristiky, které popíšou každou detekovanou zhuštěnou tkáň a klastr mikrokalcifikací. Například vzhledem k proměnlivosti velikosti a tvaru kalcifikací v klastru jsou velikost a tvar vhodnými charakteristikami pro popis klastrů mikrokalcifikací. Tyto charakteristiky se potom použijí v klasifikátorech mikrokalcifikací a zhuštěných tkání, které jsou speciálně určeny pro výběr oblastí s charakteristikami nejvíce připomínajícími oblasti postižené rakovinou. Analýza dále používá kontext všech oblastí zvolených u pacientky. Simultánní analýza všech problematických oblastí detekovaných u pacientky umožňuje zvýraznit pomocí CAD značek místa, kde se s největší pravděpodobností vyskytuje rakovina. DTM icad, Inc. Strana 14 z 30

15 Obrázek 4. Metoda region growing pro určení tvaru zhuštěné části tkáně 2.8 Shoda s normami Servisní příručka systému SecondLook Premier (D4D0062) obsahuje Prohlášení o shodě CE (DTB085). 2.9 Rozsah dodávky Systém SecondLook Premier obsahuje následující součásti: Počítač Klávesnice Myš DTM icad, Inc. Strana 15 z 30

16 3 Radiologické použití systému SecondLook Premier 3.1 Radiologické prohlížení snímků před zobrazením CAD značek Radiolog nejprve prohlédne mamogramy GE bez zobrazení CAD značek systému SecondLook Premier v souladu se stávajícími klinickými postupy. Radiolog provede úvodní rozhodnutí, zda je nutné provést další vyhodnocení pacientky, a teprve potom na digitální prohlížecí stanici zapne a zobrazí CAD značky 3.2 Radiologické prohlížení snímků s CAD značkami Jakmile se radiolog rozhodne, zda na základě úvodní prohlídky mamogramů pacientky provede další hodnocení, zapne a zobrazí CAD značky systému SecondLook Premier na digitální prohlížecí stanici. Radiolog provede druhou prohlídku mamogramů s využitím systému SecondLook se zohledněním CAD značek. Na základě tohoto dodatečného vyhodnocení mamogramů radiolog rozhodne o případné nutnosti dalšího vyšetření. Pokud se nezobrazí žádné CAD značky, není nutné žádné dodatečné vyhodnocení mamogramů. Rozhodnutí o dalším vyhodnocení nezávisejí pouze na CAD značkách. Všechna rozhodnutí o dalším vyhodnocení provádí radiolog na základě prohlídky mamogramů se zohledněním klinických údajů a CAD značek. Problematické oblasti označené systémem SecondLook Premier zahrnují suspektní klastry mikrokalcifikací, paprsčité a nepaprsčité tuhé útvary, prostorové deformace a fokální asymetricky zhuštěné tkáně. Níže je uveden doporučený postup prohlídky případu s využitím systému SecondLook Premier: 1. Prohlédněte anamnézu pacientky a vyhodnoťte mamogramy GE, a teprve potom zapněte a zobrazte CAD značky na digitální prohlížecí pracovní stanici. 2. Proveďte úvodní interpretaci 3. Zapněte a zobrazte CAD značky na digitální prohlížecí pracovní stanici a identifikujte potenciálně problematické oblasti 4. Prohlédněte mamogramy a znovu na digitální prohlížecí pracovní stanici vyhodnoťte problematické oblasti zvýrazněné CAD značkami 5. Rozhodněte se Je velmi důležité si uvědomit, že závěrečné rozhodnutí o případu provádí radiolog. Pokud se radiolog rozhodne, že provede další hodnocení případu, nesmí na základě CAD značek toto rozhodnutí změnit. CAD značky mohou pouze upozornit na místa, která vyžadují další hodnocení a která radiolog původně nedetekoval. DTM icad, Inc. Strana 16 z 30

17 4 Radiologické školení na ukázkovém případu 4.1 Pokyny pro školení Jeden ukázkový případ demonstruje radiologické použití systému SecondLook Premier před klinickým použitím. Tento případ je určen pro seznámení radiologa s postupy při používání CAD značek systému SecondLook Premier. Jednotlivé kroky prohlídky případu jsou zvýrazněny. Školení se prochází podle případu prezentovaného v části 4.2 této příručky, nevyžaduje použití digitální prohlížecí stanice. V ukázkovém případě v příručce jsou postupy při používání CAD značek systému SecondLook Premier demonstrovány v následujících krocích: 1. První strana uvádí chorobopis a tištěné verze mamogramů GE bez CAD značek. Při klinickém použití radiolog nejprve prohlédne mamogramy GE bez zobrazení CAD značek v souladu se stávajícími klinickými postupy. Radiolog provede úvodní rozhodnutí, zda je nutné provést další vyhodnocení pacientky, a teprve potom na digitální prohlížecí pracovní stanici zapne a zobrazí CAD značky. 2. Druhá strana obsahuje tištěné verze mamogramů se zapnutými CAD značkami. Při klinickém použití provede radiolog u mamogramů odpovídajících CAD značkám druhou prohlídku snímků s využitím systému SecondLook. Na základě tohoto dodatečného vyhodnocení mamogramů radiolog rozhodne o případné nutnosti dalšího vyšetření. Pokud se nezobrazí žádné CAD značky, není nutné žádné dodatečné vyhodnocení mamogramů. Rozhodnutí o dalším vyhodnocení nezávisejí pouze na CAD značkách. Všechna rozhodnutí o dalším vyhodnocení provádí radiolog na základ prohlídky mamogramů se zohledněním klinických údajů a CAD značek. 3. Třetí strana pak znázorňuje přehled případu, tj. chorobopis, mamografické nálezy a výslednou patologii. Šipka v tištěných verzích mamogramů směřuje k místu tumoru. DTM icad, Inc. Strana 17 z 30

18 4.2 Ukázkový případ Chorobopis a mamogramy Chorobopis: Žena, 62 let, hmatatelné tuhé útvary v horním vnějším kvadrantu pravého prsa. V rodinné anamnéze není žádná rakovina prsu. **** PŘI KLINICKÉM POUŽITÍ SE PROVEDE ÚVODNÍ MAMOGRAFICKÁ PROHLÍDKA A **** **** PROVEDE SE ÚVODNÍ ROZHODNUTÍ O DALŠÍM ŠETŘENÍ **** DTM icad, Inc. Strana 18 z 30

19 Mamogramy s CAD značkami Poznámka: Digitální prohlížecí pracovní stanice bude jako CAD značky pravděpodobně používat i jiné symboly než obdélníky (kalcifikace) a elipsy (tuhé útvary). **** PŘI KLINICKÉM POUŽITÍ SE PROBLEMATICKÉ OBLASTI ZVÝRAZNĚNÉ **** **** CAD ZNAČKAMI ZNOVU VYHODNOTÍ NA DIGITÁLNÍ **** **** PROHLÍŽECÍ PRACOVNÍ STANICI. NA ZÁKLADĚ TOHOTO NOVÉHO VYHODNOCENÍ **** **** MAMOGRAMŮ RADIOLOG PROVEDE ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ **** **** O DALŠÍM ŠETŘENÍ. **** DTM icad, Inc. Strana 19 z 30

20 Shrnutí případu Chorobopis: Žena, 62 let, hmatatelné tuhé útvary v horním vnějším kvadrantu pravého prsa. V rodinné anamnéze není žádná rakovina prsu. Mamografické nálezy: 3cm ohraničený tuhý útvar s částečně ztmavlými okraji v pravém prsu na 10 hodinách (na ultrazvuku se jeví jako cysta). Lineární distribuce polymorfních kalcifikací v pravém prsu na 2 hodinách posteriorně. Patologie: Duktální karcinom in-situ (šipky ukazují umístění). DTM icad, Inc. Strana 20 z 30

21 5 Shrnutí radiologického použití systému SecondLook Premier Radiolog při používání CAD značek systému SecondLook Premier na mamografických snímcích postupuje následovně: 1) Radiolog nejprve prohlédne mamogramy GE bez zobrazení CAD značek v souladu se stávajícími klinickými postupy. Radiolog provede úvodní rozhodnutí, zda je nutné provést další vyhodnocení pacientky, a teprve potom na digitální prohlížecí stanici zapne a zobrazí CAD značky. 2) Jakmile se radiolog rozhodne, zda na základě úvodní prohlídky mamogramů pacientky provede další hodnocení, zapne a zobrazí CAD značky na digitální prohlížecí stanici. 3) U mamogramů odpovídajících CAD značkám provede radiolog druhou prohlídku snímků s využitím systému SecondLook. Na základě tohoto dodatečného vyhodnocení mamogramů radiolog rozhodne o případné nutnosti dalšího vyšetření. Pokud se nezobrazí žádné CAD značky, není nutné žádné dodatečné vyhodnocení mamogramů. Rozhodnutí o dalším vyhodnocení nezávisejí pouze na CAD značkách. Všechna rozhodnutí o dalším vyhodnocení provádí radiolog na základě prohlídky mamogramů se zohledněním klinických údajů a CAD značek. 4) Radiolog může při interpretaci případu použít i měření CAD. Tyto informace nepředstavují diagnostické hodnocení oblasti. Je důležité si uvědomit, že tyto informace popisují CAD značky, nikoli léze označené CAD značkami. Je důležité vědět, že tyto informace se mohou lišit od klinického hodnocení. Další podrobnosti o dostupných měřeních viz oddíl 6. DTM icad, Inc. Strana 21 z 30

22 6 Měření CAD Software systému SecondLook Premier vypočítává základní měřené hodnoty pro každou detekovanou problematickou oblast, aby kompatibilní prohlížecí pracovní stanice mohly různými způsoby tyto informace zobrazit uživatelům. Tato funkce je pouze dostupná v kombinaci s CAD systémem SecondLook Premier. Informace o verzi CAD softwaru je jednoduše zobrazena na prohlížecí pracovní stanici, obvykle blízko textu označujícího počet CAD značek na jeden snímek. Měření CAD se týká klastrů mikrokalcifikací a zhuštěných tkání podle toho, které útvary jsou přítomné. Všechna měření jsou definována ve standardu DICOM a informace jsou obsaženy ve strukturované mamografické zprávě CAD DICOM. Všechny tyto parametry lze konfiguračně zapnout nebo vypnout. Implementace závisí na prohlížecí pracovní stanici. Seznam kompatibilních funkcí naleznete ve standardu shody DICOM své prohlížecí pracovní stanice. Tato měření se dělí do tří kategorií. Měření týkající se detekce jsou specifická pro jednotlivé detekce. Měření týkající se případu jsou specifická pro celý analyzovaný případ. Systémové funkce se definují jako funkce dostupné na pracovní stanici, pokud je stanice schopná je používat. 6.1 Měření týkající se detekce Měření mikrokalcifikací a oblastí zhuštěné tkáně Toto měření představuje plochu oblasti analyzované počítačovou detekcí. Tuto naměřenou hodnotu nepovažujte za skutečnou plochu léze se značkou MassMark nebo CalcMark; jedná se jednoduše o analyzovanou plochu dané oblasti (viz obrys tuhého útvaru nebo obrysy mikrokalcifikačních bodů) Počet mikrokalcifikačních bodů Tato naměřená hodnota představuje počet míst, které CAD analyzovala jako mikrokalcifikační body v klastru. Nejedná se o skutečný počet mikrokalcifikací v dané oblasti, protože CAD může vynechat body skutečných mikrokalcifikací i nesprávně analyzovat nekalcifikované oblasti jako mikrokalcifikační body Měření nejdelší osy mikrokalcifikace a zhuštěné tkáně Tato naměřená hodnota představuje průměr oblasti analyzované počítačovou detekcí, měří se vyhledáním maximální vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na obrysu tuhého útvaru nebo obrysech mikrokalcifikačních bodů. Tuto naměřenou hodnotu nepovažujte za skutečnou velikost léze se značkou MassMark nebo CalcMark; jedná se jednoduše o průměr analyzované plochy dané oblasti (viz obrys tuhého útvaru nebo obrysy mikrokalcifikačních bodů) Měření průměrné vzdálenosti mikrokalcifikací Tato naměřená hodnota představuje průměrnou hodnotu všech mezibodových vzdáleností mikrokalcifikačních bodů v dané oblasti. DTM icad, Inc. Strana 22 z 30

23 6.1.5 Měření standardní odchylky vzdálenosti klastru mikrokalcifikací Tato naměřená hodnota představuje standardní odchylku všech mezibodových vzdáleností mikrokalcifikačních bodů v dané oblasti Měření vzdálenosti od bradavky Tato naměřená hodnota představuje vzdálenost od středu bradavky do středu CAD značky. CAD také udává umístění dvou bodů, které byly použity pro měření Měření vzdálenosti od hrudní stěny Tato naměřená hodnota představuje vzdálenost od hrudní stěny do středu CAD značky. CAD také udává umístění dvou bodů, které byly použity pro měření Obrysy tuhých útvarů, klastrů mikrokalcifikací a jednotlivých mikrokalcifikačních bodů Jedná se o hranici oblasti nebo jednotlivé mikrokalcifikace analyzované počítačovou detekcí Umístění kvadrantu Toto měření určuje umístění kvadrantu nebo umístění vnitřního/vnějšího a horního/dolního kvadrantu, kde se nacházejí CAD značky a jejich shody. Toto měření je dostupné pouze v případě, že CAD označí stejnou lézi v obou zobrazeních stejného prsu Hodinové umístění Tato naměřená hodnota představuje hodinové umístění CAD značky a její shody. Toto měření je dostupné pouze v případě, že CAD označí stejnou lézi v obou zobrazeních stejného prsu Umístění Z (hloubka) Tato naměřená hodnota představuje vzdálenost od přední části prsu do středu CAD značky. Toto měření je dostupné pouze v případě, že CAD označí stejnou lézi v obou zobrazeních stejného prsu CAD insight Měření CAD insight udává, proč počítačová detekce rozhodla označit nebo neoznačit oblast. Zobrazí skóre společně se zjednodušenou verzí výsledků různých hodnocení, která CAD provádí, když určuje podezřelost dané oblasti. U každého hodnocení CAD uvádí výsledky týkající se podezřelosti. Hodnocení detekované zhuštěné tkáně Tvar hodnocení tvaru detekované zhuštěné tkáně Kontrast hodnocení kontrastu detekované zhuštěné tkáně DTM icad, Inc. Strana 23 z 30

24 Okraj hodnocení okraje detekované zhuštěné tkáně Textura hodnocení textury detekované zhuštěné tkáně Spikulace hodnocení spikulace detekované zhuštěné tkáně Hodnocení detekovaného klastru mikrokalcifikací Distribuce hodnocení distribuce jednotlivých mikrokalcifikací v detekované oblasti Heterogenita hodnocení heterogenity (velikost, kontrast, jas a tvar) jednotlivých mikrokalcifikací v detekované oblasti Morfologie hodnocení morfologie jednotlivých mikrokalcifikací v detekované oblasti Kontrast hodnocení kontrastu jednotlivých mikrokalcifikací v detekované oblasti Případ celkové hodnocení detekovaného klastru a jeho vztahu ke všech klastrům detekovaným v rámci případu Každé hodnocení se klasifikuje jedním z následujících přívlastků: Normální Neurčitý Podezřelý Velmi podezřelý Skóre CAD insight Toto měření udává skóre s hodnotou Čím vyšší hodnota, tím větší pravděpodobnost, že CAD oblast označí. CAD označí oblasti s vysokým skóre a teprve potom oblasti s nízkým skóre. Nejedná se o hodnocení pravděpodobnosti malignity. Skóre se může lišit od radiologického hodnocení; maligní oblasti mohou být chybně klasifikovány nízkým skóre a oblasti mimo podezření mohou být chybně klasifikovány vysokým skóre. Radiolog nesmí měnit své hodnocení na základě tohoto skóre. 6.2 Měření týkající se případu Složení prsu Tato naměřená hodnota představuje CAD odhad hodnocení složení prsu BI-RADS pro daný prs. Čtyři standardní typy složení jsou: Téměř úplně tuk DTM icad, Inc. Strana 24 z 30

25 Rozptýlené fibroglandulární zhuštěniny Heterogenní zhuštěnina Extrémní zhuštěnina Procentuální podíl glandulární tkáně Tato naměřená hodnota představuje CAD odhad procentuálního podílu glandulární tkáně na snímku prsu. 6.3 Funkce týkající se systému Detekce bradavky Umístění referenčního bodu použitého počítačovou detekcí, který je často na pacientčině bradavce nebo v její blízkosti Obrys kožní linie Obrys prsní tkáně, na jejíž ploše CAD vyšetřila suspektní oblasti. Plochy mimo ohraničenou oblast nebyly vyšetřeny počítačovou detekcí CAD Obrys prsního svalu Obrys oblasti, kterou CAD považuje za prsní sval Operační body Systém SecondLook Premier má tři konfigurovatelné operační body CAD na každý detekční kanál, přičemž nízký operační bod má nejnižší samostatnou citlivost a frekvenci FP, vysoký operační bod má nejvyšší samostatnou citlivost a frekvenci FP a střední operační bod má střední samostatnou citlivost a frekvenci FP, které jsou uprostřed mezi citlivostmi a frekvencemi FP nízkého a vysokého operačního bodu. Radiolog může interaktivně prohlížet CAD značky z každého operačního bodu v každém případu; tato funkce je však specifická pro konkrétní prohlížecí pracovní stanici a nemusí být k dispozici Vyhledání shod CAD upozorní na situace, kdy značka CalcMark nebo MassMark v jednom zobrazení prsu odpovídá značce CalcMark nebo MassMark na stejné tkání v jiném zobrazení stejného prsu. Shoda se vyhledává pomocí sledování identifikátorů a CAD sdruží detekovaná místa, která považuje za identická. Nazývá se to také kompozitní objekt. DTM icad, Inc. Strana 25 z 30

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR Materiály z 50. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Praha. únor 2013 OBSAH Identifikace

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více