Příručka radiologa k systému SecondLook Premier pro General Electric

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka radiologa k systému SecondLook Premier pro General Electric"

Transkript

1 Příručka radiologa k systému SecondLook Premier pro General Electric 2010, icad, Inc. Všechna práva vyhrazena. icad, logo icad, Never Stop Looking a SecondLook jsou registrované obchodní značky DTM icad, Inc. Strana 1 z 30 společnosti icad, Inc. Jiné názvy firem, produktů a služeb mohou být obchodními značkami nebo značkami služeb jiných společností. DTM073-07

2 Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná. DTM icad, Inc. Strana 2 z 30

3 98 Spit Brook Rd, Suite 100 Nashua, NH 03062, USA Evropským zástupcem společnosti icad, Inc. je: MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Německo DTM icad, Inc. Strana 3 z 30

4 Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná. DTM icad, Inc. Strana 4 z 30

5 OBSAH PŘÍRUČKA RADIOLOGA K SYSTÉMU SECONDLOOK PREMIER PRO GENERAL ELECTRIC PŘEHLED PŘEHLED ŠTÍTKŮ NA ZAŘÍZENÍ SECONDLOOK PREMIER INDIKACE PRO POUŽITÍ STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY KLINICKÉ STUDIE PODROBNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ SHODA S NORMAMI ROZSAH DODÁVKY RADIOLOGICKÉ POUŽITÍ SYSTÉMU SECONDLOOK PREMIER RADIOLOGICKÉ PROHLÍŽENÍ SNÍMKŮ PŘED ZOBRAZENÍM CAD ZNAČEK RADIOLOGICKÉ PROHLÍŽENÍ SNÍMKŮ S CAD ZNAČKAMI RADIOLOGICKÉ ŠKOLENÍ NA UKÁZKOVÉM PŘÍPADU POKYNY PRO ŠKOLENÍ UKÁZKOVÝ PŘÍPAD SHRNUTÍ RADIOLOGICKÉHO POUŽITÍ SYSTÉMU SECONDLOOK PREMIER MĚŘENÍ CAD MĚŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DETEKCE Měření mikrokalcifikací a oblastí zhuštěné tkáně Počet mikrokalcifikačních bodů Měření nejdelší osy mikrokalcifikace a zhuštěné tkáně Měření průměrné vzdálenosti mikrokalcifikací Měření standardní odchylky vzdálenosti klastru mikrokalcifikací...23 DTM icad, Inc. Strana 5 z 30

6 6.1.6 Měření vzdálenosti od bradavky Měření vzdálenosti od hrudní stěny Obrysy tuhých útvarů, klastrů mikrokalcifikací a jednotlivých mikrokalcifikačních bodů Umístění kvadrantu Hodinové umístění Umístění Z (hloubka) CAD insight Skóre CAD insight MĚŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPADU Složení prsu Procentuální podíl glandulární tkáně FUNKCE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMU Detekce bradavky Obrys kožní linie Obrys prsního svalu Operační body Vyhledání shod Selhání CAD REFERENCE DTM icad, Inc. Strana 6 z 30

7 1 Přehled Tato příručka popisuje systém počítačové detekce (CAD) SecondLook Premier a slouží pro školení radiologů, kteří budou systém SecondLook Premier používat při detekci rakoviny prsu. Část 2 uvádí přehled štítků na zařízení SecondLook Část 3 popisuje způsob použití systému SecondLook Premier radiologem Část 4 uvádí ukázkový případ, který radiologa seznámí se systémem SecondLook Premier Část 5 uvádí přehled radiologického využití systému SecondLook Premier Část 6 pojednává o měření CAD Část 7 uvádí seznam klinických referencí. 2 Přehled štítků na zařízení SecondLook Premier 2.1 Indikace pro použití Systém SecondLook Premier pro počítačovou detekci (CAD) je softwarová aplikace určená k použití ve spolupráci se screeningovými a diagnostickými mamogramy z celoplošných digitálních mamografických systémů. CAD algoritmus systému SecondLook Premier je určen pro identifikaci a označení vyšetřovaných oblastí, které mohou být maligní, a dále pro identifikaci dříve nezjištěných suspektních ohnisek na diagnostických mamogramech. Cílem je upozornit radiologa na tyto nálezy po dokončení úvodního čtení. Systém tedy radiologa informuje pouze o oblastech mamogramů určených ke druhému prohlédnutí. Systém SecondLook Premier má dva moduly: Měření CAD a Složení prsu. Další podrobnosti naleznete v příručce v části 6. Modul Měření CAD včetně CAD insight poskytuje radiologovi hodnoty měření CAD u detekovaných zhuštěných tkání a skupin kalcifikací a dále CAD vyhodnocení podezřelosti dané oblasti. Modul Měření CAD poskytuje pouze podpůrné informace. Modul Složení prsu provádí odhad procentuálního podílu prsní tkáně, která je žlázovitá, a sestavuje související skóre složení prsu podle systému pro popis a datové zpracování snímků prsu BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System). Modul Složení prsu poskytuje pouze podpůrné informace. Další podrobnosti naleznete v této příručce v části 6.2. DTM icad, Inc. Strana 7 z 30

8 2.2 Stručný popis zařízení Systém SecondLook Premier je mamografický CAD systém, který radiologa informuje pouze o oblastech GE mamogramů určených ke druhému prohlédnutí. CAD algoritmus systému SecondLook Premier obsahuje zpracování snímků, výpočty charakteristik a technologii rozpoznání typických struktur při detekci vyšetřovaných oblastí. Algoritmus byl odzkoušen na digitálních mamogramech a je určen pro bližší identifikaci potenciálních prsních lézí, které se jeví jako klastry mikrokalcifikací nebo tuhé útvary. Tyto detekce se v digitální podobě zobrazují na prohlížecí pracovní stanici, případně na pracovní stanici pro digitální prohlížení PACS, je-li taková stanice schválena pro mamografické použití. Pro čtení mimo obrazovku lze výstup systému SecondLook vytisknout na papír, výtisk bude obsahovat značky CAD na mamogramu. Způsob použití CAD: Radiolog používá systém SecondLook Premier společně se systémem GE FFDM následujícím způsobem: Radiolog musí vždy nejprve provést úplné konvenční čtení mamogramu a teprve po dokončení konvenčního čtení rozhodne, zda si nechá zobrazit CAD značky pro zvýraznění oblastí, které vyšetřil, případně nevyšetřil při prvním čtení. Bezpodmínečně pamatujte na to, že vzhledem k nepříliš častému výskytu rakoviny na screeningových mamogramech se 99,6 % všech CAD značek umístní na oblasti s normální prsní tkání nebo benigními nálezy. Systém SecondLook Premier není diagnostické zařízení, protože CAD značky slouží pouze jako pomůcka při detekci, nikoli jako pomůcka pro interpretaci. Další informace o použití naleznete v této příručce v části Výstražná upozornění Varování: Radiologická interpretace Radiolog musí vždy nejprve provést úplné konvenční čtení mamogramu a teprve po dokončení konvenčního čtení rozhodne, zda si nechá zobrazit CAD značky pro zvýraznění oblastí, které vyšetřil, případně nevyšetřil při prvním čtení. Přítomnost nebo nepřítomnost CAD značek nesmí nijak ovlivnit diagnostické rozhodnutí týkající se povahy mamografického nálezu, tj. zda je normální, benigní či maligní, ani diagnostické rozhodnutí o chystaném klinickém zákroku (například dodatečné snímkování nebo biopsie). Nespoléhejte na velikost (nebo tvar) CAD značky, protože značka nemusí znázorňovat skutečný rozsah (nebo tvar) prsní léze. Po novém vyhodnocení původního mamogramu v místech označených systémem SecondLook Premier radiolog musí aplikovat své interpretační dovednosti a rozhodnout, zda oblast na základě mamografického vzhledu bude dále zkoumat. DTM icad, Inc. Strana 8 z 30

9 Systém SecondLook Premier není navržen ani určen k tomu, aby upozorňoval na: o změnu (změny) intervalu mezi mamografickými vyšetřeními o asymetrii mezi levým a pravým prsem o tubulární zhuštěnou tkáň/osamoceně dilatovaný ductus o zduření kůže ani o retrakci bradavky. Varování: Provoz systému Nepoužívejte systém SecondLook Premier, pokud máte podezření, že některá elektrická součást je vadná nebo nefunkční Na systém SecondLook Premier ani do jeho blízkosti neumísťujte tekutiny. Pokud na elektrické součásti náhodně vyteče tekutina, ihned vypněte napájení systému. Vyžádejte si další pokyny od společnosti icad Inc. na telefonním čísle nebo Zajistěte připojení systému k řádně zapojené a uzemněné napájecí zásuvce. Zajistěte, aby napětí a proud odpovídaly požadavkům specifikace systému, jinak může dojít ke zranění elektrickým proudem nebo k požáru. V případě výpadku napájení se systém SecondLook automaticky znovu zapne, jakmile se obnoví napájení. Během výpadku napájení se počítačová detekce neprovádí, všechny neúspěšně analyzované případy je nutné znovu zpracovat počítačovou detekcí. K tomu účelu znovu odešlete snímky k analýze do systému SecondLook. Varování: Instalace a údržba Varování EMC Tento systém SecondLook Premier byl testován a vyhovuje požadavkům norem IEC , EN a EN Tento systém generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není nainstalován a používán v souladu s instalačními pokyny, může způsobit škodlivé rušení jiných přístrojů ve své blízkosti nebo může být tomuto rušení vystaven. Pokud systém SecondLook Premier způsobuje škodlivé rušení nebo je škodlivému rušení vystaven, pokuste se problém napravit následujícími kroky: o Změňte orientaci nebo umístění systému SecondLook Premier nebo zařízení rozhraní. o Zvětšete vzdálenost mezi systémem SecondLook Premier a rušícím zařízením. o Připojte systém SecondLook Premier do zásuvky jiného obvodu, než kde je připojeno rušící zařízení. DTM icad, Inc. Strana 9 z 30

10 o Vyžádejte si další pokyny od společnosti icad Inc. na telefonním čísle nebo Varování týkající se teploty a vlhkosti Práci se systémem SecondLook Premier System provádějte při teplotě a vlhkosti v následujících rozmezích. o Teplota: stupňů Fahrenheita (10-35 stupňů Celsia) o Vlhkost: 20-80% 2.4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny: Provoz systému Používejte zařízení v dobře větraném, klimatizovaném prostředí, jinak se systém může poškodit. Není známá účinnost a bezpečnost systému SecondLook Premier pro prohlížení snímků pacientek s prsními implantáty, pokud se tyto implantáty na snímcích vyskytují. Jestliže v systému analyzujete snímky, z nichž nebyl odstraněn implantát, nepoužívejte výsledné CAD značky při vyhodnocování pacientky. Není známá účinnost a bezpečnost systému SecondLook Premier pro nestandardní mamografické snímky (například zvětšené nebo komprimované snímky). Jestliže v systému analyzujete tyto snímky, nepoužívejte výsledné CAD značky při vyhodnocování pacientky. Bezpečnostní pokyny: Instalace a údržba Tento výrobek neobsahuje žádné díly, jejichž servis by mohl provádět uživatel. Nepokoušejte se systém SecondLook Premier instalovat ani opravovat, aby nedošlo k jeho poškození. Pro instalaci nebo opravu systému jsou způsobilí pouze vyškolení pracovníci. Servisní školení si můžete vyžádat od společnosti icad Inc. na telefonním čísle nebo Než začnete systém přesunovat nebo provádět jeho servis, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. 2.5 Nežádoucí účinky Při používání systému SecondLook Premier můžete zaznamenat zvýšený výskyt falešně pozitivních výsledků screeningové i diagnostické mamografie. Zvýšený počet falešně pozitivních výsledků může vést k nadbytečnému ozařování při dodatečném snímkování, biopsii, může u pacientek vyvolat obavy a podobně. DTM icad, Inc. Strana 10 z 30

11 2.6 Klinické studie Srovnávací testování Srovnávací testování se skládalo ze samostatné analýzy (tj. z analýzy provedené na zařízení bez interakce s radiologem) na vzorku mamogramů společnosti GE, které reprezentují plošně vyšetřovanou populaci. Při srovnávacím testování se neměřil účinek zařízení na výkon radiologa, a pokud se zařízení používá v souladu s účelem použití, nelze pomocí něho měřit nebo předvídat změny statistiky detekce rakoviny daného radiologa. Srovnávací testování systému SecondLook Premier na základě snímků společnosti GE poskytuje srovnání výkonu (tj. citlivosti a průměrného počtu falešně pozitivních výsledků na jeden snímek nebo případ) bez jakékoli součinnosti s radiologem. Samostatný výkon měří, jak často zařízení CAD umístí upozornění na oblasti obsahující nebo neobsahující známé abnormality prsu (tj. mikrokalcifikace nebo tuhé útvary) bez jakékoli součinnosti s radiologem. Výsledky srovnávacího testování systému SecondLook Premier na základě snímků společnosti GE jsou následující: Celková citlivost systému SecondLook Premier při vysokém operačním bodu byla 93 %. Celková průměrná frekvence falešně pozitivních výsledků systému SecondLook Premier při vysokém operačním bodu byla 2,8 CAD značek na jedno 4snímkové screeningové vyšetření. Celková citlivost systému SecondLook Premier při středním operačním bodu byla 88 %. Celková průměrná frekvence falešně pozitivních výsledků systému SecondLook Premier při středním operačním bodu byla 2,1 CAD značek na jedno 4snímkové screeningové vyšetření. Celková citlivost systému SecondLook Premier při nízkém operačním bodu byla 84 %. Celková průměrná frekvence falešně pozitivních výsledků systému SecondLook Premier při nízkém operačním bodu byla 1,4 CAD značek na jedno 4snímkové screeningové vyšetření. 2.7 Podrobný popis zařízení Systém SecondLook Premier používá algoritmy počítačové detekce (CAD) pro identifikaci vyšetřovaných oblastí na mamogramech, které mohou obsahovat suspektní nález. K analýze snímků a vyhledání potenciálně problematických oblastí používají algoritmy CAD pokročilé zpracování snímků, výpočty charakteristik a technologii rozpoznání typických struktur. Potenciálně problematické oblasti vidí radiolog jako překryvné CAD značky v odpovídajících místech mamografických snímků, a to buď digitálně na prohlížecí pracovní stanici nebo na papírovém výtisku. Radiolog použije CAD značky jako doplňkový nástroj při detekci rakoviny prsu. Přehled CAD algoritmů systému SecondLook Premier naleznete v Obrázek 1. DTM icad, Inc. Strana 11 z 30

12 Obrázek 1. Přehled CAD algoritmů systému SecondLook Premier Na základě úvodní analýzy měření morfologie a intenzity potom detektory mikrokalcifikací a zhuštěných tkání identifikují oblasti, kde se pravděpodobně nacházejí individuální mikrokalcifikace a zhuštěné tkáně. Typy detekovaných zhuštěných tkání jsou vyobrazeny na. DTM icad, Inc. Strana 12 z 30

13 Ohraničení tuhých útvarů Kulaté Oválné Lalokovité Útvar s drobnými lalůčky Zakrytý útvar Nepravidelný útvar s nezřetelnými okraji Paprsčitý útvar Prostorová deformace Obrázek 2. Zhuštěné tkáně detekované systémem SecondLook Premier Při další analýze detekovaných oblastí se klastrují jednotlivé mikrokalcifikace a metodou region growing se určí oblasti se zhuštěnou tkání. Klastry obsahují 3 nebo více jednotlivých mikrokalcifikací vzdálených vzájemně nejvýše 4,1 milimetru. Obrázek 3 zobrazuje části tří různých mamografických snímků a ilustruje, jak systém SecondLook na těchto příkladech zvýrazňuje klastry mikrokalcifikací. V těchto příkladech jsou použity CAD značky, které jsou pravoúhlé a odpovídají přibližně velikosti mikrokalcifikací. Metoda region growing určí tvar potenciálně zhuštěných tkání, viz Obrázek 4. DTM icad, Inc. Strana 13 z 30

14 c) a) 4.1mm b) 4.1mm Obrázek 3. Zvýraznění klastrů mikrokalcifikací: (a) Minimální počet kalcifikací (b) Značka CalcMark ohraničuje všechny kalcifikace považované za součást klastru (c) Překryvné značky kalcifikací jsou zřetelně zvýrazněné, i když jsou klastry blízko sebe Po klastrování pro analýzu mikrokalcifikací a po vytvoření oblastí metodou region growing pro analýzu zhuštěných tkání se vypočítají klinicky relevantní a matematické charakteristiky, které popíšou každou detekovanou zhuštěnou tkáň a klastr mikrokalcifikací. Například vzhledem k proměnlivosti velikosti a tvaru kalcifikací v klastru jsou velikost a tvar vhodnými charakteristikami pro popis klastrů mikrokalcifikací. Tyto charakteristiky se potom použijí v klasifikátorech mikrokalcifikací a zhuštěných tkání, které jsou speciálně určeny pro výběr oblastí s charakteristikami nejvíce připomínajícími oblasti postižené rakovinou. Analýza dále používá kontext všech oblastí zvolených u pacientky. Simultánní analýza všech problematických oblastí detekovaných u pacientky umožňuje zvýraznit pomocí CAD značek místa, kde se s největší pravděpodobností vyskytuje rakovina. DTM icad, Inc. Strana 14 z 30

15 Obrázek 4. Metoda region growing pro určení tvaru zhuštěné části tkáně 2.8 Shoda s normami Servisní příručka systému SecondLook Premier (D4D0062) obsahuje Prohlášení o shodě CE (DTB085). 2.9 Rozsah dodávky Systém SecondLook Premier obsahuje následující součásti: Počítač Klávesnice Myš DTM icad, Inc. Strana 15 z 30

16 3 Radiologické použití systému SecondLook Premier 3.1 Radiologické prohlížení snímků před zobrazením CAD značek Radiolog nejprve prohlédne mamogramy GE bez zobrazení CAD značek systému SecondLook Premier v souladu se stávajícími klinickými postupy. Radiolog provede úvodní rozhodnutí, zda je nutné provést další vyhodnocení pacientky, a teprve potom na digitální prohlížecí stanici zapne a zobrazí CAD značky 3.2 Radiologické prohlížení snímků s CAD značkami Jakmile se radiolog rozhodne, zda na základě úvodní prohlídky mamogramů pacientky provede další hodnocení, zapne a zobrazí CAD značky systému SecondLook Premier na digitální prohlížecí stanici. Radiolog provede druhou prohlídku mamogramů s využitím systému SecondLook se zohledněním CAD značek. Na základě tohoto dodatečného vyhodnocení mamogramů radiolog rozhodne o případné nutnosti dalšího vyšetření. Pokud se nezobrazí žádné CAD značky, není nutné žádné dodatečné vyhodnocení mamogramů. Rozhodnutí o dalším vyhodnocení nezávisejí pouze na CAD značkách. Všechna rozhodnutí o dalším vyhodnocení provádí radiolog na základě prohlídky mamogramů se zohledněním klinických údajů a CAD značek. Problematické oblasti označené systémem SecondLook Premier zahrnují suspektní klastry mikrokalcifikací, paprsčité a nepaprsčité tuhé útvary, prostorové deformace a fokální asymetricky zhuštěné tkáně. Níže je uveden doporučený postup prohlídky případu s využitím systému SecondLook Premier: 1. Prohlédněte anamnézu pacientky a vyhodnoťte mamogramy GE, a teprve potom zapněte a zobrazte CAD značky na digitální prohlížecí pracovní stanici. 2. Proveďte úvodní interpretaci 3. Zapněte a zobrazte CAD značky na digitální prohlížecí pracovní stanici a identifikujte potenciálně problematické oblasti 4. Prohlédněte mamogramy a znovu na digitální prohlížecí pracovní stanici vyhodnoťte problematické oblasti zvýrazněné CAD značkami 5. Rozhodněte se Je velmi důležité si uvědomit, že závěrečné rozhodnutí o případu provádí radiolog. Pokud se radiolog rozhodne, že provede další hodnocení případu, nesmí na základě CAD značek toto rozhodnutí změnit. CAD značky mohou pouze upozornit na místa, která vyžadují další hodnocení a která radiolog původně nedetekoval. DTM icad, Inc. Strana 16 z 30

17 4 Radiologické školení na ukázkovém případu 4.1 Pokyny pro školení Jeden ukázkový případ demonstruje radiologické použití systému SecondLook Premier před klinickým použitím. Tento případ je určen pro seznámení radiologa s postupy při používání CAD značek systému SecondLook Premier. Jednotlivé kroky prohlídky případu jsou zvýrazněny. Školení se prochází podle případu prezentovaného v části 4.2 této příručky, nevyžaduje použití digitální prohlížecí stanice. V ukázkovém případě v příručce jsou postupy při používání CAD značek systému SecondLook Premier demonstrovány v následujících krocích: 1. První strana uvádí chorobopis a tištěné verze mamogramů GE bez CAD značek. Při klinickém použití radiolog nejprve prohlédne mamogramy GE bez zobrazení CAD značek v souladu se stávajícími klinickými postupy. Radiolog provede úvodní rozhodnutí, zda je nutné provést další vyhodnocení pacientky, a teprve potom na digitální prohlížecí pracovní stanici zapne a zobrazí CAD značky. 2. Druhá strana obsahuje tištěné verze mamogramů se zapnutými CAD značkami. Při klinickém použití provede radiolog u mamogramů odpovídajících CAD značkám druhou prohlídku snímků s využitím systému SecondLook. Na základě tohoto dodatečného vyhodnocení mamogramů radiolog rozhodne o případné nutnosti dalšího vyšetření. Pokud se nezobrazí žádné CAD značky, není nutné žádné dodatečné vyhodnocení mamogramů. Rozhodnutí o dalším vyhodnocení nezávisejí pouze na CAD značkách. Všechna rozhodnutí o dalším vyhodnocení provádí radiolog na základ prohlídky mamogramů se zohledněním klinických údajů a CAD značek. 3. Třetí strana pak znázorňuje přehled případu, tj. chorobopis, mamografické nálezy a výslednou patologii. Šipka v tištěných verzích mamogramů směřuje k místu tumoru. DTM icad, Inc. Strana 17 z 30

18 4.2 Ukázkový případ Chorobopis a mamogramy Chorobopis: Žena, 62 let, hmatatelné tuhé útvary v horním vnějším kvadrantu pravého prsa. V rodinné anamnéze není žádná rakovina prsu. **** PŘI KLINICKÉM POUŽITÍ SE PROVEDE ÚVODNÍ MAMOGRAFICKÁ PROHLÍDKA A **** **** PROVEDE SE ÚVODNÍ ROZHODNUTÍ O DALŠÍM ŠETŘENÍ **** DTM icad, Inc. Strana 18 z 30

19 Mamogramy s CAD značkami Poznámka: Digitální prohlížecí pracovní stanice bude jako CAD značky pravděpodobně používat i jiné symboly než obdélníky (kalcifikace) a elipsy (tuhé útvary). **** PŘI KLINICKÉM POUŽITÍ SE PROBLEMATICKÉ OBLASTI ZVÝRAZNĚNÉ **** **** CAD ZNAČKAMI ZNOVU VYHODNOTÍ NA DIGITÁLNÍ **** **** PROHLÍŽECÍ PRACOVNÍ STANICI. NA ZÁKLADĚ TOHOTO NOVÉHO VYHODNOCENÍ **** **** MAMOGRAMŮ RADIOLOG PROVEDE ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ **** **** O DALŠÍM ŠETŘENÍ. **** DTM icad, Inc. Strana 19 z 30

20 Shrnutí případu Chorobopis: Žena, 62 let, hmatatelné tuhé útvary v horním vnějším kvadrantu pravého prsa. V rodinné anamnéze není žádná rakovina prsu. Mamografické nálezy: 3cm ohraničený tuhý útvar s částečně ztmavlými okraji v pravém prsu na 10 hodinách (na ultrazvuku se jeví jako cysta). Lineární distribuce polymorfních kalcifikací v pravém prsu na 2 hodinách posteriorně. Patologie: Duktální karcinom in-situ (šipky ukazují umístění). DTM icad, Inc. Strana 20 z 30

21 5 Shrnutí radiologického použití systému SecondLook Premier Radiolog při používání CAD značek systému SecondLook Premier na mamografických snímcích postupuje následovně: 1) Radiolog nejprve prohlédne mamogramy GE bez zobrazení CAD značek v souladu se stávajícími klinickými postupy. Radiolog provede úvodní rozhodnutí, zda je nutné provést další vyhodnocení pacientky, a teprve potom na digitální prohlížecí stanici zapne a zobrazí CAD značky. 2) Jakmile se radiolog rozhodne, zda na základě úvodní prohlídky mamogramů pacientky provede další hodnocení, zapne a zobrazí CAD značky na digitální prohlížecí stanici. 3) U mamogramů odpovídajících CAD značkám provede radiolog druhou prohlídku snímků s využitím systému SecondLook. Na základě tohoto dodatečného vyhodnocení mamogramů radiolog rozhodne o případné nutnosti dalšího vyšetření. Pokud se nezobrazí žádné CAD značky, není nutné žádné dodatečné vyhodnocení mamogramů. Rozhodnutí o dalším vyhodnocení nezávisejí pouze na CAD značkách. Všechna rozhodnutí o dalším vyhodnocení provádí radiolog na základě prohlídky mamogramů se zohledněním klinických údajů a CAD značek. 4) Radiolog může při interpretaci případu použít i měření CAD. Tyto informace nepředstavují diagnostické hodnocení oblasti. Je důležité si uvědomit, že tyto informace popisují CAD značky, nikoli léze označené CAD značkami. Je důležité vědět, že tyto informace se mohou lišit od klinického hodnocení. Další podrobnosti o dostupných měřeních viz oddíl 6. DTM icad, Inc. Strana 21 z 30

22 6 Měření CAD Software systému SecondLook Premier vypočítává základní měřené hodnoty pro každou detekovanou problematickou oblast, aby kompatibilní prohlížecí pracovní stanice mohly různými způsoby tyto informace zobrazit uživatelům. Tato funkce je pouze dostupná v kombinaci s CAD systémem SecondLook Premier. Informace o verzi CAD softwaru je jednoduše zobrazena na prohlížecí pracovní stanici, obvykle blízko textu označujícího počet CAD značek na jeden snímek. Měření CAD se týká klastrů mikrokalcifikací a zhuštěných tkání podle toho, které útvary jsou přítomné. Všechna měření jsou definována ve standardu DICOM a informace jsou obsaženy ve strukturované mamografické zprávě CAD DICOM. Všechny tyto parametry lze konfiguračně zapnout nebo vypnout. Implementace závisí na prohlížecí pracovní stanici. Seznam kompatibilních funkcí naleznete ve standardu shody DICOM své prohlížecí pracovní stanice. Tato měření se dělí do tří kategorií. Měření týkající se detekce jsou specifická pro jednotlivé detekce. Měření týkající se případu jsou specifická pro celý analyzovaný případ. Systémové funkce se definují jako funkce dostupné na pracovní stanici, pokud je stanice schopná je používat. 6.1 Měření týkající se detekce Měření mikrokalcifikací a oblastí zhuštěné tkáně Toto měření představuje plochu oblasti analyzované počítačovou detekcí. Tuto naměřenou hodnotu nepovažujte za skutečnou plochu léze se značkou MassMark nebo CalcMark; jedná se jednoduše o analyzovanou plochu dané oblasti (viz obrys tuhého útvaru nebo obrysy mikrokalcifikačních bodů) Počet mikrokalcifikačních bodů Tato naměřená hodnota představuje počet míst, které CAD analyzovala jako mikrokalcifikační body v klastru. Nejedná se o skutečný počet mikrokalcifikací v dané oblasti, protože CAD může vynechat body skutečných mikrokalcifikací i nesprávně analyzovat nekalcifikované oblasti jako mikrokalcifikační body Měření nejdelší osy mikrokalcifikace a zhuštěné tkáně Tato naměřená hodnota představuje průměr oblasti analyzované počítačovou detekcí, měří se vyhledáním maximální vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na obrysu tuhého útvaru nebo obrysech mikrokalcifikačních bodů. Tuto naměřenou hodnotu nepovažujte za skutečnou velikost léze se značkou MassMark nebo CalcMark; jedná se jednoduše o průměr analyzované plochy dané oblasti (viz obrys tuhého útvaru nebo obrysy mikrokalcifikačních bodů) Měření průměrné vzdálenosti mikrokalcifikací Tato naměřená hodnota představuje průměrnou hodnotu všech mezibodových vzdáleností mikrokalcifikačních bodů v dané oblasti. DTM icad, Inc. Strana 22 z 30

23 6.1.5 Měření standardní odchylky vzdálenosti klastru mikrokalcifikací Tato naměřená hodnota představuje standardní odchylku všech mezibodových vzdáleností mikrokalcifikačních bodů v dané oblasti Měření vzdálenosti od bradavky Tato naměřená hodnota představuje vzdálenost od středu bradavky do středu CAD značky. CAD také udává umístění dvou bodů, které byly použity pro měření Měření vzdálenosti od hrudní stěny Tato naměřená hodnota představuje vzdálenost od hrudní stěny do středu CAD značky. CAD také udává umístění dvou bodů, které byly použity pro měření Obrysy tuhých útvarů, klastrů mikrokalcifikací a jednotlivých mikrokalcifikačních bodů Jedná se o hranici oblasti nebo jednotlivé mikrokalcifikace analyzované počítačovou detekcí Umístění kvadrantu Toto měření určuje umístění kvadrantu nebo umístění vnitřního/vnějšího a horního/dolního kvadrantu, kde se nacházejí CAD značky a jejich shody. Toto měření je dostupné pouze v případě, že CAD označí stejnou lézi v obou zobrazeních stejného prsu Hodinové umístění Tato naměřená hodnota představuje hodinové umístění CAD značky a její shody. Toto měření je dostupné pouze v případě, že CAD označí stejnou lézi v obou zobrazeních stejného prsu Umístění Z (hloubka) Tato naměřená hodnota představuje vzdálenost od přední části prsu do středu CAD značky. Toto měření je dostupné pouze v případě, že CAD označí stejnou lézi v obou zobrazeních stejného prsu CAD insight Měření CAD insight udává, proč počítačová detekce rozhodla označit nebo neoznačit oblast. Zobrazí skóre společně se zjednodušenou verzí výsledků různých hodnocení, která CAD provádí, když určuje podezřelost dané oblasti. U každého hodnocení CAD uvádí výsledky týkající se podezřelosti. Hodnocení detekované zhuštěné tkáně Tvar hodnocení tvaru detekované zhuštěné tkáně Kontrast hodnocení kontrastu detekované zhuštěné tkáně DTM icad, Inc. Strana 23 z 30

24 Okraj hodnocení okraje detekované zhuštěné tkáně Textura hodnocení textury detekované zhuštěné tkáně Spikulace hodnocení spikulace detekované zhuštěné tkáně Hodnocení detekovaného klastru mikrokalcifikací Distribuce hodnocení distribuce jednotlivých mikrokalcifikací v detekované oblasti Heterogenita hodnocení heterogenity (velikost, kontrast, jas a tvar) jednotlivých mikrokalcifikací v detekované oblasti Morfologie hodnocení morfologie jednotlivých mikrokalcifikací v detekované oblasti Kontrast hodnocení kontrastu jednotlivých mikrokalcifikací v detekované oblasti Případ celkové hodnocení detekovaného klastru a jeho vztahu ke všech klastrům detekovaným v rámci případu Každé hodnocení se klasifikuje jedním z následujících přívlastků: Normální Neurčitý Podezřelý Velmi podezřelý Skóre CAD insight Toto měření udává skóre s hodnotou Čím vyšší hodnota, tím větší pravděpodobnost, že CAD oblast označí. CAD označí oblasti s vysokým skóre a teprve potom oblasti s nízkým skóre. Nejedná se o hodnocení pravděpodobnosti malignity. Skóre se může lišit od radiologického hodnocení; maligní oblasti mohou být chybně klasifikovány nízkým skóre a oblasti mimo podezření mohou být chybně klasifikovány vysokým skóre. Radiolog nesmí měnit své hodnocení na základě tohoto skóre. 6.2 Měření týkající se případu Složení prsu Tato naměřená hodnota představuje CAD odhad hodnocení složení prsu BI-RADS pro daný prs. Čtyři standardní typy složení jsou: Téměř úplně tuk DTM icad, Inc. Strana 24 z 30

25 Rozptýlené fibroglandulární zhuštěniny Heterogenní zhuštěnina Extrémní zhuštěnina Procentuální podíl glandulární tkáně Tato naměřená hodnota představuje CAD odhad procentuálního podílu glandulární tkáně na snímku prsu. 6.3 Funkce týkající se systému Detekce bradavky Umístění referenčního bodu použitého počítačovou detekcí, který je často na pacientčině bradavce nebo v její blízkosti Obrys kožní linie Obrys prsní tkáně, na jejíž ploše CAD vyšetřila suspektní oblasti. Plochy mimo ohraničenou oblast nebyly vyšetřeny počítačovou detekcí CAD Obrys prsního svalu Obrys oblasti, kterou CAD považuje za prsní sval Operační body Systém SecondLook Premier má tři konfigurovatelné operační body CAD na každý detekční kanál, přičemž nízký operační bod má nejnižší samostatnou citlivost a frekvenci FP, vysoký operační bod má nejvyšší samostatnou citlivost a frekvenci FP a střední operační bod má střední samostatnou citlivost a frekvenci FP, které jsou uprostřed mezi citlivostmi a frekvencemi FP nízkého a vysokého operačního bodu. Radiolog může interaktivně prohlížet CAD značky z každého operačního bodu v každém případu; tato funkce je však specifická pro konkrétní prohlížecí pracovní stanici a nemusí být k dispozici Vyhledání shod CAD upozorní na situace, kdy značka CalcMark nebo MassMark v jednom zobrazení prsu odpovídá značce CalcMark nebo MassMark na stejné tkání v jiném zobrazení stejného prsu. Shoda se vyhledává pomocí sledování identifikátorů a CAD sdruží detekovaná místa, která považuje za identická. Nazývá se to také kompozitní objekt. DTM icad, Inc. Strana 25 z 30

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

Digitální zobrazovací systém Senographe SecondLook Digital CAD

Digitální zobrazovací systém Senographe SecondLook Digital CAD Digitální zobrazovací systém Senographe SecondLook Digital CAD Uživatelská příručka SLDU Překrytí CAD Nezpracované nebo zpracované snímky Manufactured by icad 5189820-5-C-1CS Copyright 2009 by General

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

!"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%<=>?

!#$#%&#''()*$+%,'-./''!*.0($#%1'2(2*3(4#'$'2(225%12'.&##%+%3/''!#$%&'()*+,-.%/0+)123+,%*2)+4*'42% % 5672*+%8+%93+:2$(;%<=>? !"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%?% % % Karcinom prsu C 50 vážný epidemiologický problém současnosa

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení Antonín Koutský Historie Počátky mamografických rtg vyšetření - klasická skiagrafie na oboustranně polévané filmy se zesilujícími

Více

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Digitální mamografie Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Současný stav legislativy V Doporučení se klade důraz na účast místního radiologického fyzika. Při zkouškách moderních mamografických zařízení, hlavně

Více

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

Převodníky Micro Motion Model 2400S

Převodníky Micro Motion Model 2400S Požadavek CE P/N 20004668, Rev. C Listopad 2006 Převodníky Micro Motion Model 2400S Požadavek CE Informace o tomto dokumentu Informace o tomto dokumentu Tento dokument neobsahuje úplné pokyny pro instalaci.

Více

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace o osvědčení Omezení

Více

OBRAZOVÁ ANALÝZA. Speciální technika a měření v oděvní výrobě

OBRAZOVÁ ANALÝZA. Speciální technika a měření v oděvní výrobě OBRAZOVÁ ANALÝZA Speciální technika a měření v oděvní výrobě Prostředky pro snímání obrazu Speciální technika a měření v oděvní výrobě 2 Princip zpracování obrazu matice polovodičových součástek, buňky

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT Daniel Klimeš Reakce na položky validačního reportu: 2. Duplicitně zadané klientky (duplicitní rodné číslo) nutné převést záznamy pod jeden záznam druhý záznam smazat

Více

Pavel Nedbal KAZ FZS ZČU v Plzni KZM FN Plzeň. Jarní sympozium radiologických asistentů června 2016 Myslivna, Brno

Pavel Nedbal KAZ FZS ZČU v Plzni KZM FN Plzeň. Jarní sympozium radiologických asistentů června 2016 Myslivna, Brno Pavel Nedbal KAZ FZS ZČU v Plzni KZM FN Plzeň Jarní sympozium radiologických asistentů 9.- 11. června 2016 Myslivna, Brno výstup algoritmu pro automatickou analýzu obrazu sloužící jako pomůcka pro správnou

Více

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Datový audit mamografického screeningu 2016 ÚSKALÍ TVORBY DOPORUČENÉHO STANDARDU

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Počítačová analýza lekařských dat

Počítačová analýza lekařských dat Počítačová analýza lekařských dat Václav Krajíček Department of Software and Computer Science Education Faculty of Mathematics and Physics Charles University Osnova Medicína a počítače Lékařské zobrazovací

Více

UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy

UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy Eva Němcová LF MU a FN Brno Bohunice přednosta prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA nádory prsu 25. místo 16. místo ČR r. 2009 incidence 111,7 nádorů na 100 000 žen prevalence

Více

Standardy pro diagnostickou mamografii

Standardy pro diagnostickou mamografii Standardy pro diagnostickou mamografii I. Úvod Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu K diagnostické mamografii jsou posílány ženy s klinickým nálezem. Cílem diagnostické mamografie

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Kontrola diagnostických monitorů Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Diagnostický monitor Monitory používané v procesu hodnocení elektronické podoby obrazové dokumentace při popisu

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha HTS Report d2-r d2-r ID 8389-30 Datum administrace 13.06.2016 Standard 1. Vydání d2-r Přehled výsledků 2 / 16 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Zpráva Obecné informace Jak rozumět výsledkům Výsledky Testový profil

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

CLCM1C,4C Nástěnné moduly

CLCM1C,4C Nástěnné moduly CLCM1C,4C Nástěnné moduly Katalogový list HLAVNÍ RYSY Plně kompatibilní s regulátorem PANTHER Modul lze namontovat přímo na stěnu nebo na rozvodnou 60 mm elektroinstalační krabici Regulační kolečko s relativní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření spotřeby EATON/Moeller k systému Control4

POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření spotřeby EATON/Moeller k systému Control4 POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření spotřeby EATON/Moeller k systému Control4 ÚVOD... 1 Aplikace... 1 Název a verze ovladače (driveru)... 1 Podporované moduly... 2 Přidání ovladače Moeller CI v Composeru

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V PRAXI. Daniel Klimeš Helena Bartoňková Ivo Šnábl

DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V PRAXI. Daniel Klimeš Helena Bartoňková Ivo Šnábl DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V PRAXI AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Ivo Šnábl TÉMA A. CO JE DATOVÝ AUDIT B. SMYSL DATOVÉHO AUDITU C. ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉHO AUDITU A-I. OBSAH

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více

Validace dat mamografického screeningu

Validace dat mamografického screeningu Validace dat mamografického screeningu 10. setkání mamografických center Daniel Klimeš Brno 2012 Autor, Název akce 1 Malé ohlédnutí Jak to bylo Autor, Název akce Daniel Klimeš, Datový audit mamografického

Více

Dell XC720xd Příručka Začínáme

Dell XC720xd Příručka Začínáme Dell XC720xd Příručka Začínáme Regulační model: E14S Series Regulační typ: E14S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture)

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture) O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

Profesionální detektor radiových signálů

Profesionální detektor radiových signálů Profesionální detektor radiových signálů Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Detekce 3G signálu Nastavitelná citlivost Jednoduché ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje

Více

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru Přílohy Tabulka č. 1: Minimální rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti Test Četnost Základní kontrolní parametry Vizuální kontrola negatoskopu Kontrola artefaktů obrazu Vizuální kontrola CR systému

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Extrakorporální

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelský manuál Radarový detektor GENEVO ONE S

Uživatelský manuál Radarový detektor GENEVO ONE S Uživatelský manuál Radarový detektor GENEVO ONE S Jaké jsou hlavní funkce detektoru Genevo One S? Zařízení Genevo One S je nejvýkonějším modelem z rodiny přenosných detektorů Genevo a je určeno k ochraně

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

3x rychlejší herní klávesnice

3x rychlejší herní klávesnice 3x rychlejší herní klávesnice Uživatelská příručka Model: G800MU http://www.a4tech.cz/ Seznámení s klávesnicí A4TECH X7 G800MU 3x rychlejší herní klávesnice je produkt ušitý na míru pro hráče. Nabízí nepřekonatelný

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Správná interpretace indikátorů kvality

Správná interpretace indikátorů kvality Správná interpretace indikátorů kvality Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Obsah 1. Základní indikátory kvality a jejich

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903 Návod k obsluze Funkce a vlastnosti Vyhledávání dřeva, kovu a kabelů pod napětím Možnost detekce dřeva, kovu a kabelů pod napětím do hloubky

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Radarový detektor Genevo GPS+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Radarový detektor Genevo GPS+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Gratulujeme k zakoupení vašeho světově nejinteligentnějšího radarového detektoru Genevo GPS+. Jaké jsou hlavní funkce detektoru Genevo GPS+? Zařízení Genevo GPS+ je model určený k detekci

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více