Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce"

Transkript

1 Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

2 1. Úvod 1.1 Cíl Studie jako kvalifikovaný podklad pro vytvoření projektové dokumentace pro realizaci cyklostezek v Regionu Poodří. 1.2 Účel Vybudování funkční cyklistické infrastruktury v regionu Poodří navazující na páteřní infrastrukturu v okolních regionech. 1.3 Předpokládané přínosy Bezpečná doprava do školy, do zaměstnání, za zábavou a poznáním, integrace dopravních systémů, podpora zdravého životního stylu, zlepšení kvality ovzduší, rozvoj cykloturistiky. 1.4 Lokalizace Území Regionu Poodří v návaznosti na území sousedních obcí a regionů. 1.5 Metoda Vyhodnocení stávající dokumentace a záměrů, terénní průzkum, analýza, vypracování návrhu. 1.6 Podklady Stávající realizované cyklostezky a cyklotrasy, studie cyklostezky Odra - Morava, studie cyklotrasy Krakov Morava Vídeň, strategické rozvojové dokumenty obcí, především pak záměry obcí a případně dalších subjektů na vybudování a smysluplné provázání cyklostezek v regionu. 1.7 Výstupy Textová a grafická část vyhodnocující současný stav a jednotlivé navrhované záměry z hlediska jejich smysluplného začlenění do dopravního systému regionu Poodří. Grafickýmé přílohy: dopravní schémata a mapové podklady, fotodokumentace. 1.8 Synergie Záměry cyklistických stezek a páteřních tras v sousedních regionech. Napojení na nádraží a dopravní terminály v regionu.

3 2. Stávající situace 2.1 Opora ve strategických dokumentech Strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR Nadregionální záměry Odra-Morava-Dunaj a Krakov-Morava-Vídeň jsou orientovány na pravobřeží a levobřeží Odry ve směru severovýchod jihozápad. Záměry jsou v souladu s konceptem budování páteřní cyklistické infrastruktury v ČR. Kromě toho je zde významná funkce regionální záměry jsou situovány v jedné z rozvojových os Moravskoslezského regionu a významnou funkcí stezek se stává dojížďka do práce, do školy, za zábavou a poznáním, roli hraje i přínos zlepšení ovzduší v regionu atd.) Regionálně významné cyklostezky Záměry regionálně významných cyklostezek v Regionu Poodří trasovaných většinou jako příčná spojení mezi levobřežním a pravobřežním Odry odpovídají cílům Strategie cyklistické dopravy v ČR z hlediska obvyklých funkcí ekologické dopravy (dojížďka do práce, do školy, za zábavou a poznáním, zlepšení ovzduší v regionu, zlepšení zdraví obyvatel) Euro Velo Část pravobřežní páteřní stezky Jantarová stezka (5) je zároveň trasou evropské sítě dálkových cyklotras Euro Velo Roscoff-Kyjev, v regionu známá a vyznačená jako Krakov-Morava-Vídeň Značení není v dobrém stavu a trasování v některých úsecích neodpovídá požadavkům na bezpečnost. V regionu patří k nebezpečným úsek mezi Novou Horkou a Bartošovicemi Územní plány obcí: Záměry stavby cyklostezek mají oporu v územních plánech obcí Jeseníku nad Odrou, Suchdol a Studénka. Záměry jsou navrženy či aktualizovány v připravovaných územních plánech či jejich změnách v Bartošovicích, Kuníně a Pustějově Plán péče o CHKO Poodří Cyklistickou dopravou se zabývá i Plán péče o CHKO Poodří. Záměry regionu jsou známy a byly vyhodnoceny v rámci samostatné studie, kde nejsou uvedeny jako kolizní vůči ochraně přírody. V Průzkumech a rozborech Plánu péče je vliv cyklistické dopravy na přírodní prostředí v Poodří hodnocen jako zanedbatelný, vliv na předměty ochrany CHKO je uveden jako nevýznamný.

4 2.1.5 Integrovaná strategie území MAS Regionu Poodří, z.s. v letech Strategická část Vize MAS Regionu Poodří Vize zahrnuje základní představu o budoucnosti celého regionu. Definuje směry, kterými se chce region ubírat a cíle, kterých chce v budoucnu dosáhnout. Ve vizi je cyklodoprava zahrnuta do technické infrastruktury regionu, zdůrazněna je bezpečnost dopravy: Dopravní a technická infrastruktura je kvalitní, obslužnost odpovídající a doprava bezpečná. Stejně tak je cyklodoprava zmíněna jako významná součást relaxace a péče o zdraví. Jsou zde široké možnosti odpočinku, relaxace i péče o zdraví, cykloturistiky a tematické turistiky. Téma cyklodopravy zahrnuje v opatřeních a podopatřeních Specifický cíl č.3 Zabezpečovat Evropský standard infrastruktury Předmětem tohoto specifického cíle je zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury a zajištění bezpečnosti dopravy. Opatření a podopatření: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury Obnova a výstavba místních a účelových komunikací 3.3 Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy Rozvoj cyklistické dopravy Obrázek 1

5 2.2 Stav cyklistické dopravy v regionu V regionu panují téměř ideální geografické podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy rovinatý až mírně zvlněný terén, přiměřená hustota sídel, příjemná krajinná scenérie. Rovněž zde existuje dlouhá tradice dojíždění na kolech do zaměstnání, do školy, na nákupy, na úřad i do zdravotnických středisek. Jako i jinde, jsou na komunikacích v Regionu Poodří vyznačeny cyklotrasy a v míře mnohem menší vybudovány komunikace určené výhradně pro cyklisty cyklostezky Cyklotrasy Přelom tisíciletí byl ve znamení boomu ve značení cyklotras. Cyklotrasy vyznačovala celá řada subjektů, mnohdy bez dodržování základních bezpečnostních předpokladů a bez perspektivy dalšího provozu a údržby značení. V regionu tak kromě páteřních cyklotras vznikla řada cyklotras místních, kterými se od jejich vyznačení většinou nikdo dále nezabýval. Aktuální stav značení je uspokojivý pouze u tras vyšší třídy ve správě Klubu českých turistů, ani zde však v řadě případů nejsou naplňovány elementární bezpečnostní předpoklady vedení trasy. Mezinárodní cyklotrasy Mezinárodní cyklotrasy jsou v Regionu Poodří reprezentovány trasou Euro Velo Roscoff-Kyjev, procházející městy Roscoff (Francouzské pobřeží Atlantiku) Le Havre Calais Middelburg Aachen Bonn Frankfurt - Praha Brno Krakov Lvov Kyjev v délce 4000 Km. Její větev nazvaná Zámky a příroda Poodří prochází regionem pod zjednodušeným názvem Krakov-Morava-Vídeň a modrým logem Greenways. mapa Euro - Velo

6 Cyklotrasa 5 Jantarová stezka (Moravská brána) (Hevlín (CZ/A) Novosedly Židlochovice Brno - Blansko - Prostějov - Olomouc - Přerov - Lipník n. B. St. Jičín - Ostrava Hlučín Hať). Funční a uživateli hojně využívaná moravská cyklistická magistrála. V regionu plní funkci podélné osy ve směru JZ SV. Nárůstem motorové dopravy se některé její úseky stávají pro cyklisty nebezpečnými. Nebezpečné úseky: mezi Košatkou a Jistebníkem a Košatkou (po hrázi rybníku Bezruč), mezi Novou Horkou a Bartošovicemi, mezi Kunínem a odbočením doleva na Bernartice u mostu přes Odru. Mapa Jantarová stezka

7 Významné regionální cyklotrasy: 503 Starý Jičín Hůrka Jeseník - Vražné, Odry - Kružberk Hořejší Kunčice Horní Benešov Krnov Nebezpečné úseky: Hůrka - Jeseník - Vražné 6078 Kunín Suchdol n.o. Fulnek Lukavec Skřípov Raduň Opava Nebezpečné úseky: Kunín: benzinové čerpadlo Suchdol: Malá strana 6039 Kopřivnice Příbor Nová Horka Trasa významná z hlediska dojíždění do zaměstnání (Mošnov, Příbor, Kopřivnice) Nebezpečné úseky: Nová Horka Mošnov: kruhový objezd 6175 Palackého stezka: Zrzávky - Hostašovice - Nový Jičín - Kunín 6136 (Příbor) Skotnice - Mošnov - Petřvald - Petřvaldík (Košatka, Ostrava) Roste význam z hlediska dojíždění do zaměstnání (průmyslová zóna Mošnov) V regionu byla rovněž vyznačena řada cyklotras místních a tematických, jejichž značení nikdo neobnovuje a jejichž význam (byl li nějaký) v době GPS navigace a nárůstu provozu motorových vozidel zaniká. SCHÉMA

8 2.2.2 Cyklostezky Aktuální stav Kromě cyklotras vzniklo na počátku tisíciletí několik kvalitních cyklostezek, vesměs z iniciativy místních samospráv. V regionu: cyklostezka Petřvald-Stará Ves nad Ondřejnicí cyklostezka v průmyslové zóně Mošnov V přímé návaznosti na region: Nový Jičín Libhošť Nový Jičín Hostašovice (na místě zaniklé žel. trati) cyklostezka s chodníkem pro pěší ve Staré Vsi u Bílovce Na severozápadním okraj regionu byla vyústěna jedna z páteřních ostravských cyklostezek, trasovaná jako součást záměru Odra-Morava-Dunaj. Tamtéž byla napříč nivou Odry realizována cyklostezka ze Staré Bělé do Polanky nad Odrou. Tyto stezky umožnily lepší dojížďku do Ostravy, na druhé straně přivedly do nebezpečného úseku navazující cyklotrasy 5 (Jantarová stezka) v úseku mezi Košatkou a Jistebníkem) další cyklisty. V roce 2015 byly realizovány dílčí etapy Odra Morava Dunaj v Jeseníku, Mankovicích, Hladkých Životicích a Pustějově. Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj Mezinárodní cyklostezka Odra - Morava je jedním z šesti prioritních koridorů cyklistické dopravy v ČR, navržených centrem dopravního výzkumu ministerstva dopravy. Je trasována podél řek Odry, Bečvy, Moravy (dále v návaznosti na stezky podél Dunaje) jako součást evropské sítě Euro-Velo. Nejedná se o pouhou komunikaci určenou výhradně cyklistům, ale o trasu Greenways - zelených stezek což je projekt spojující podporu infrastruktury a služeb šetrné turistiky s podporou rozvoje kulturního a přírodního dědictví v regionech, kudy stezky procházejí. V Moravskoslezském kraji bude mít stezka velký význam nejen jako magistrála pro návštěvníky kraje z Polska, středu Moravy a Slovenska, ale i jako bezpečný cyklistický přivaděč z Ostravska do Poodří a Oderských vrchů. V Poodří bude stezka hrát významnou roli spojnice mezi obcemi v oblasti, kde cyklistickou dopravu zkomplikovala výstavba dálnice D 47. Bude zde navíc užívána k cestám do školy, do práce, na nádraží, za kulturou i zábavou. V Moravskoslezském kraji je stezka trasována od hranic s Polskem podél Odry přes Ostravu k usedlosti Honcula a dále do Proskovic v souladu s plánovaným rozvojem městské cyklistické dopravy v Ostravě.

9 Mimo městské obvody Ostravy stezka pokračuje v katastrech Košatky, Jistebníku, Studénky a Butovic. V Regionu Poodří pokračuje katastry Pustějova, Hladkých Životic, Suchdola nad Odrou, stále po levobřeží Odry. Odru stezka kříží v katastru obce Mankovice. Po průchodu katastry Jeseníku nad Odrou a Hrabětic opouští stezka kraj na hranicích Lučic, kde je připravena návaznost dále až do Hranic na Moravě. Křížení stezky s dálničními přivaděči je projekčně bezpečně řešeno společným využitím podjezdů určených pro migraci zvěře i průjezd cyklistů Provázanost cyklistické dopravy V Regionu Poodří tvoří podélnou osu cyklistické dopravy na pravém břehu Odry cyklotrasa Jantarová stezka. Funkci podélné osy cyklistické dopravy na levém břehu postupně přejímá aktuálně budovaná cyklostezka Odra-Morava-Dunaj. Podél Lubiny je trasována hojně využívaná trasa Ostrava Radhošť. Jako příčné spojnice, které jsou předpokladem k vytvoření funkční sítě cyklistické dopravy v regionu, slouží regionální cyklotrasy 503, 6078, schema

10 2.2.3 SWOT analýza cyklistické dopravy v Regiónu Poodří SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Hustá síť cyklotras Některé cyklotrasy vedeny na Dobré geografické podmínky nebezpečných úsecích silnic Možnost provázání cyklodopravy a Špatný stav povrchu některých veřejné dopravy cyklotras Trvalý zájem Regionu Poodří o rozvoj Chybí bezpečné cyklostezky cyklistické dopravy Nedostačující koncepční podklady pro Velká tradice cyklodopravy v regionu rozvoj cyklistické dopravy Značný zájem místních lidí o Stav značení některých cyklotras cyklistiku PŘÍLEŽITOSTI Finanční zdroje v období Doplnění cyklistické infrastruktury koncepčně vybudovanými cyklostezkami Zájem samospráv o budování cyklostezek HROZBY Rostoucí ohrožení cyklistů na některých úsecích cyklotras nárůstem provozu motorových vozidel Nevyužití zdrojů financování záměrů v období Nedokončení cyklostezky Odra- Morava- Dunaj Ztráta zájmu veřejnosti o cyklodopravu z důvodu neprovázanosti a nebezpečnosti mnohých úseků cyklotras a cyklostezek

11 2.2.4 Shrnutí Cyklistická doprava je v regionu stále více využívána. Na rozdíl od převážně rekreačního využití podporovaného budováním cyklotras se začíná stále více projevovat trend každodenního užívání kola k dojíždění do práce, do školy či na vlakové nádraží. Tento trend je podporován místními samosprávami. Další rozvoj cyklistické dopravy naráží především na nárůst motorové dopravy na komunikacích využívaných i cyklisty a s tím související ohrožení bezpečnosti cyklistů. Prakticky všechny regionálně významné cyklotrasy obsahují nebezpečné, nebo velmi nebezpečné úseky. Cyklistickou dopravu je třeba převést v co nejkratším čase z nebezpečných úseků na bezpečné komunikace. Rozvoj cyklistické dopravy a zvyšování bezpečnosti cyklistů je prioritou MAS Regionu Poodří. Tento rozvoj je realizovatelný pouze koncepčním budováním bezpečných komunikací, určených výhradně cyklistům cyklostezek.

12 3 Návrh opatření Pro zajištění funkční a bezpečné cyklistické dopravy v Regionu Poodří je navrženo: 3.1 Dobudování cyklostezky Odra Morava - Dunaj jako podélné osy cyklistické dopravy na levobřeží Odry. 3.2 Zajištění základního bezpečnostního standardu Jantarové stezky jako podélné osy cyklistické dopravy na pravobřeží Odry. 3.3 Pro zajištění funkční a bezpečné cyklistické dopravy v Regionu Poodří je navrženo nahrazení nebezpečných úseků významných regionálních cyklotras 503, 6078 a 6039 vybudováním cyklostezek. 3.4 Pro zajištění bezpečného přístupu obyvatel Albrechtiček na nádraží ČD a žáků do základní a střední školy ve Studénce je navrženo vybudovat cyklostezku na bývalých drážních mostech přes nivu Odry (mezi hrází rybníku Kačák a železničním přejezdem ve Studénce). Viz. Příloha č. 1 (mapa regionu se zákresem opatření) Schema

13 4 Vyhodnocení navržených záměrů Navrhovaná opatření byla rozdělena do jednotlivých záměrů nazvaných dle trasování dílčích etap navržených cyklostezek. Aby bylo možno určit priority, střednědobý a dlouhodobý výhled, je návrh dílčích etap cyklostezek vyhodnocen z hlediska přínosů: Předpokládané přínosy rozvoje cyklistické dopravy: bezpečná a ekologicky šetrná doprava do zaměstnání, do školy, k lékaři, na úřad, zefektivnění a integrace dopravních systémů, zlepšení kvality ovzduší doprava za zábavou, za poznáním, cykloturistika, zdravý životní styl, začlenění do regionálních a nadregionálních projektů. Zohledněny musí být i faktory podmiňující úspěšnou realizaci: začlenění záměru do ÚP, vůle obce a případně dalších partnerů, vlastnické vztahy k pozemkům, okolnosti usnadňující či komplikující realizaci (komplexní pozemkové úpravy, kolize či synergie s ostatními investičními záměry).

14 4.1 Dobudování cyklostezky Odra Morava - Dunaj jako podélné osy cyklistické dopravy na levobřeží Odry Záměr je rozdělen do několika úseků: Suchdol-Mankovice Etapa řeší propojení již vybudovaných úseků O-M-D z hranice katastru Mankovic (u žel. přejezdu) do městyse Suchdol nad Odrou (Malá strana) v souběhu se stávající polní cestou. Majetkové poměry realizaci umožňují. Délka projektovaného úseku: m Suchdol Hladké Životice Etapa řeší propojení již vybudovaného úseku O-M-D v Suchdole s již vybudovaným úsekem v Hladkých Životicích. Přes polnosti v katastru Suchdolu je vedena po pozemcích v majetku obce, železniční trať do Fulneku kříží s využitím již existujícího přejezdu. Za přejezdem sleduje po obecní parcele železniční násep až na hranici katastru. V katastru Hladkých Životic stezka krátce pokračuje údolnicí Křivého potoka, který překonává po betonovém mostku a dále pak mezi polnostmi na Bezejmenném kopci až po málo užívanou komunikaci komunikaci 571, která bude cyklisty využívána až po železniční přejezd, před kterým odbočí opět na připravovanou cyklostezku, která je zde trasována v souběhu s tratí ČD až po nádraží v Hladkých Životicích, kde se napojí na již hotový úsek. Bude třeba koordinovat v rámci provedené, ale dosud neukončené pozemkové úpravy s vlastníky v katastru Hladkých Životic. Délka projektovaného úseku: m Pustějov Etapa řeší návaznost již vybudovaných úseků O-M-D a místních komunikací v katastru Pustějova. Viz. Příloha č. 2 Návrh územního plánu obce Pustějov. Délka projektovaného úseku: 760 m Butovice-Pustějov Etapa řeší úsek O-M-D mezi Pustějovem a Butovicemi. Zástavbu v Pustějově opouští prolukou mezi zemědělskými usedlostmi, pokračuje po parcelách polních cest a polností až k Pustějovskému potoku, který překonává po betonovém mostku a dále pokračuje kolem myslivecké chaty do mírného svahu na obecní parcelu na hranici katastru. Viz. Příloha č. 2 Návrh územního plánu obce Pustějov. Na katastru Butovic pokračuje po parcelách polních cest, vymezených pozemkovou úpravou až k průchodu pod dálničním přivaděčem. Za průchodem pokračuje podél melioračního příkopku a po parcelách bývalé meze až na ulici Školní. Úsek bude řešen v koordinaci se Státním pozemkovým úřadem, který připravuje vytvoření polních zpevněných komunikací v rámci schválené KPÚ. Délka projektovaného úseku: m

15 4.1.5 Butovice: Malá strana- Butovická Etapa řeší krátký, ale z hlediska bezpečnosti cyklistů důležitý úsek mezi ulicemi Butovická a Malá strana, včetně úprav mostku přes Butovický potok. Délka projektovaného úseku: 220 m Studénka: Panská-Trávníky Etapa řeší úsek O-M-D ve Studénce mezi ulicí Panská a Na Trávníkách. Délka projektovaného úseku: 705 m Studénka-Jistebník Etapa řeší aktuálně neprůjezdný úsek O-M-D mezi Studénkou a Jistebníkem (žel. přejezd). Stezka je trasována z ulice Družstevní v souběhu s železniční tratí až do nivy Bílovky, kterou překonává po téměř navyužívaném mostu. Dále pokračuje po polních cestách do Jistebníku. V obci samotné navazuje ještě úsek k železničnímu přejezdu navržený v souběhu se silnicí. Délka projektovaného úseku: m Pro nesouhlas jediného vlastníka je třeba řešit v rámci KPÚ Jistebník-Košatka Stezka řeší nebezpečný úsek O-M-D, (zároveň trasy č. 5 a rovněž významnou příčnou osu cyklistické dopravy v regionu). Je trasována od železničního přejezdu v Jistebníku po navrženém rozšíření hráze mezi rybníky Bezruč a Křivý, dále přes Košatku s využitím obecní záhumenice až k mostu přes Lubinu. Délka projektovaného úseku: m mapy

16 4.2 Zajištění základního bezpečnostního standardu Jantarové stezky jako podélné osy cyklistické dopravy na pravobřeží Odry. Záměr obsahuje vybudování cyklostezky z Nové Horky do Bartošovic. Cílem je nahradit nebezpečný úsek, trasovaný po stále více frekventované silnici. Záměr je zapracován do návrhu územního plánu a bude zohledněn v pozemkové úpravě, která započala v roce Vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům je třeba vyčkat na realizaci KPÚ. Viz Příloha č.3: Návrh územního plánu obce Bartošovice Délka projektovaného úseku: m mapa

17 4.3 Nahrazení nebezpečných úseků významných regionálních cyklotras a příčných os cyklodopravy (503, 6078, 6039, 6175) vybudováním cyklostezek Hůrka-Jeseník-Vražné Záměr řeší pro cyklisty nebezpečný úsek příčné osy regionální cyklistické dopravy v trasování Hůrka - Jeseník nad Odrou Vražné, která je cyklisty stále více využívána nejen rekreačně, ale i k cestám do práce, do školy, na úřad, k lékaři. Stezka vede v souběhu ze silnicí, pouze v obci Jeseník je pro větší komfort a bezpečí cyklistů vedena mimo centrum. Délka projektovaného úseku: m Kunín-Suchdol Záměr řeší pro cyklisty nebezpečný úsek příčné osy regionální cyklistické dopravy v trasování Kunín Suchdol. V úvahu přicházejí dvě možnosti překonání oderské nivy - podél silnice a podél železniční trati. Vzhledem k tomu, že silniční most přes Odru je pro cyklisty nebezpečný, bude třebapřes Odru vybudovat samostatnou lávku. Obě varianty trasování bude třeba vyhodnotit hlavně z hlediska majetkových poměrů a nákladů na stavbu. Délka projektovaného úseku: m Kunín-Hladké Životice Záměr řeší nebezpečný úsek příčné osy regionální cyklistické dopravy. Stezka vede od čerpací stanice po koruně protipovodňové hráze Jičínky až k lokalitě U křížku, kde pokračuje podél silnice 57, na kterou krátce vystoupí, aby po dostatečně širokém mostě překonala Odru. Za mostem pokračuje stezka až k odbočení na cestu do Životic, kde se rozvětví. Prvá větev stezky krátce pokračuje po hrázi bývalého rybníka, kterou sleduje až za rozpadlý klenutý mostek. Zde tato větev stezky končí, dále je možno bezpečně pokračovat po hrázi až do Životic. Druhá větev pokračuje podél silnice 57 až k bývalému náhonu a spolu s ním silnici 57 bezpečně podchází. Za ní se napojí na málo frekventovanou silnici 571, která cyklisty dovede až na cyklostezku Odra-Morava-Dunaj. Délka projektovaného úseku: m Nová Horka-zóna Mošnov Stezka řeší pro cyklisty velmi nebezpečný úsek příčné osy regionální cyklistické dopravy, dosud trasovaný po silnici 464, která plní funkci dálničního přivaděče. Cílem je umožnit dojížďku na kole do průmyslové zóny Mošnov a bezpečné cyklistické spojení v ose Příbor, Studénka, Bílovec. Stezka navazuje na již k realizaci připravený úsek ze Studénky-Butovic do Nové Horky. Trasování je vedeno v těsném souběhu se silnicí 464 po její severní straně až po kruhový objezd v Mošnově, kde se napojí na již vybudovanou cyklostezku do průmyslové zóny. Délka projektovaného úseku: m

18 4.4 Cyklostezka Albrechtičky Studénka na bývalých drážních mostech přes nivu Odry Cílem je vybudovat cyklostezku na bývalých inundačních drážních mostech přes nivu Odry (mezi hrází rybníku Kačák a železničním přejezdem ve Studénce). Stezka řeší zajištění bezpečného přístupu obyvatel Albrechtiček na nádraží ČD ve Studénce a žáků z Albrechtiček do základní a střední školy ve Studénce. Stezka trvale umožní bezpečné spojení i v době povodní či silného zamokření Oderské nivy. Délka projektovaného úseku: 850 m Foto mostů Mapa

19 4.5 Souhrnné vyhodnocení záměrů z hlediska přínosů a připravenosti Aktuální pro přípravu projektové dokumentace úsek Hůrka- Jeseník- Vražné Suchdol- Mankovice Suchdol Hladké Životice Kunín- Hladké Životice bezpečnost do zaměstnání do školy podpora místní ekonomiky zdraví, vzdělání, poznání realizace ihned ihned 1, ihned 4, ihned 3,7 km Pustějov ihned 0,8 Butovice- Pustějov Butovice Malá strana- Butovická Nová Horkazóna Mošnov Studénka- Albrechtičky Studénka Panská- Trávníky ihned 3, ihned 0, ihned 2, ihned 0, ihned 0,7 24

20 4.5.2 Střednědobý výhled Nová Horka- Bartošovice Studénka- Jistebník Jistebník- Košatka po KPÚ po KPÚ po získání souhlasu vlastníků 2,8 4,6 2, Dlouhodobý výhled Kunín Suchdol po vyřešení přemostění Odry 4 Schema

21 5 Závěr 5.1 Doporučení k realizaci Na základě předchozího vyhodnocení, kde byly zvažovány jak přínosy cyklistické dopravy pro místní komunitu, tak aktuální možnost realizace se doporučuje prioritně realizovat etapy cyklostezek: (Výčet je uveden bez pořadí, ve směru J-S.) Realizovat ihned: Hůrka - Jeseník nad Odrou Vražné Mankovice - Suchdol nad Odrou - Hladké Životice Hladké Životice - Kunín Pustějov Butovice - Pustějov Butovice: Malá strana - Butovická (ulička a mostek) Nová Horka - zóna Mošnov Albrechtičky - Studénka Studénka: Panská Trávníky Celková délka 24 km. Připravovat ve střednědobém výhledu: Studénka - Jistebník Košatka - Jistebník Nová Horka - Bartošovice Po pozemkové úpravě v obou katastrech. Po zajištění souhlasu vlastníků Po pozemkové úpravě v k.ú. Bartošovice. Celková délka 10 km Připravovat v dlouhodobém výhledu: Kunín-Suchdol Vyhodnotit, zdali v nivě Odry trasovat podél silnice nebo železniční trati, vyřešit přemostění Odry. Celková délka 4 km

Přítomni: - za krajského cyklokoordinátora Olomouckého kraje - Ing. Petr Smítal, Ing. Jaroslav Martinek - Ing. Ivan Bartoš,

Přítomni: - za krajského cyklokoordinátora Olomouckého kraje - Ing. Petr Smítal, Ing. Jaroslav Martinek - Ing. Ivan Bartoš, Příloha č. 32 - Návrh na optimalizaci vedení cyklotrasy 5 v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, a to na základě místního šetření, které proběhlo dne 9. 10. 2018 Přítomni: - za krajského cyklokoordinátora

Více

I. STANOVISKA, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU

I. STANOVISKA, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU I. STANOVISKA, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU společné jednání Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava ze dne 9.011.2012, čj.:

Více

Projekt cyklistické dopravy v Napajedlích

Projekt cyklistické dopravy v Napajedlích Projekt cyklistické dopravy v Napajedlích Město Napajedla má 7 500 obyvatel. Je obcí s pověřenou působností pro správní obvod s 15 tisíci obyvateli. Z hlediska dopravního se nachází ve významném nadregionálním

Více

TRASA FULNECKÁ. Hospoda Na lapači Fulnek hotel Zlatý kříž Bartošovice U rybníka

TRASA FULNECKÁ. Hospoda Na lapači Fulnek hotel Zlatý kříž Bartošovice U rybníka TRASA FULNECKÁ Závišice přes můstek zkratkou Transgas směr Rybí po hlavní směr N.Jičín u křižovatky s cyklotrasou doprava směr Libhošť- podjezd pod silnicí doprava - na začátku Libhoště odbočit doleva

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 55 ze dne 19.1.2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy I. souhlasí s tím, že cyklistická

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

Cyklotrasy Pobeskydí

Cyklotrasy Pobeskydí Cyklotrasy Pobeskydí 36 km 33 km 50 km 40 km 30 km Z Fryčovic po startu vyjedete vpravo směrem na Rychaltice po cyklostezce 6006. Za mostem v Rychalticích podjedete hlavní silnici a odbočíte vpravo na

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Tomáš Drobný 1. ÚVOD Cyklistika a cykloturistika představují v dnešní době rychle se rozvíjející trend a lákají stále větší počty zájemců, ať už

Více

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Úvod Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Adéla NOVÁKOVÁ Současný stav a rozvojové moţnosti cykloturistiky v Novém Jičíně a okolí Contemporary condition and development possibilities

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023 Schválena ZJMK na 25. zasedání 18.2.2016 STRUKTURA STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ Priorita

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Dálkové trasy v ČR národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Daniel Mourek Datum 2.6.2011 Evropský trh cykloturistiky Odhad - 54 mld. EUR (domácí i zahraniční cesty) a 25,6 mld cykloturistických cest

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Město Uherské Hradiště je sídlem okresu. Kunovice a Staré město jsou i přes svoje osamostatnění počátkem 90. let minulého století funkčně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY Město Bzenec 28. 29. května 2015 FOND MIKROPROJEKTŮ Aktivity projektu: 1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce Jihomoravským krajem a Trenčínským samosprávným

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015 Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud 1 Obsah Zdůvodnění a účel dokumentu...3 Vymezení cílů návrhu cyklo opatření...3 Hlavní část návrhy prioritních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Město Smiřice Městský úřad Smiřice Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. 2. aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností. Nový Jičín. (r. 2012) Obsah strana

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. 2. aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností. Nový Jičín. (r. 2012) Obsah strana 2. aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností Nový Jičín (r. 2012) Obsah strana a) 1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, textová část a) 1.1. Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

CYKLOSTEZKA LETOHRAD - ŠEDIVEC

CYKLOSTEZKA LETOHRAD - ŠEDIVEC CYKLOSTEZKA LETOHRAD - ŠEDIVEC http://bednarp.sweb.cz/index.htm 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Označení stavby Název stavby: Cyklostezka Letohrad Šedivec Stupeň dokumentace: vyhledávací studie Umístění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

5. THE BEST ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY, OBECNĚ O TŘÍDĚNÍ VZOROVÝCH ŘEŠENÍ

5. THE BEST ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY, OBECNĚ O TŘÍDĚNÍ VZOROVÝCH ŘEŠENÍ 5. THE BEST ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY, OBECNĚ O TŘÍDĚNÍ VZOROVÝCH ŘEŠENÍ Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., www.cdv.cz Duben 2007 V rámci projektu VaV CYCLE21: Analýza potřeb

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Komu: Zadavateli územního plánu, Městu Týništi nad Orlicí Pořizovateli územního plánu, Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí

Komu: Zadavateli územního plánu, Městu Týništi nad Orlicí Pořizovateli územního plánu, Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí Komu: Zadavateli územního plánu, Městu Týništi nad Orlicí Pořizovateli územního plánu, Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Města Týniště nad Orlicí S odkazem na

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů

Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. Stránka 1 z 8 Úvod:

Více

4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449

4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449 4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449 4.1. OBECNÁ KRITÉRIA POUŽITÁ PŘI NÁVRHU ŘEŠENÍ Vyhodnocení dosud sledovaných úprav sil.ii/449 a návrh případných úprav a doplnění bylo provedeno z následujících

Více

Městský úřad KADAŇ. Pořizovatel dokumentace. Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3

Městský úřad KADAŇ. Pořizovatel dokumentace. Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Pořizovatel dokumentace Městský úřad KADAŇ Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan Ing. arch. Martina Fialová Ing. arch.

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017

ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017 ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK 2018 18. 10. 2017 ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017 STRATEGICKÝ RÁMEC PODPORY AKTIVNÍ MOBILITY, ZEJMÉNA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY. Existence koncepčního dokumentu PROGRAM ROZVOJE

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Zak.č.1017/06 OBJEDNATEL: Obec Ostravice Ostravice č.p. 577,

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Národní dálkové trasy v ČR většinu území ČR delší než 200 km kraje ve spolupráci s KČT a obcemi Česko-slovenská stezka Praha Brno Bratislava

Národní dálkové trasy v ČR většinu území ČR delší než 200 km kraje ve spolupráci s KČT a obcemi Česko-slovenská stezka Praha Brno Bratislava Národní dálkové trasy v ČR Prochází většinu území ČR (minimálně 3 kraje a/nebo hranice ČR se zahraničím) a jsou zpravidla delší než 200 km. Národní cyklotrasy jsou číslovány jedno- a dvoučíselnými kombinacemi.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE

ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE ODŮVODNĚNÍ září 2011 červen 2012 2 Projektant: Razítko a podpis: Ing. Arch. Josef Kolman, Znojemská 321, 67182 Dobšice firma A-PROJEKT s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo autorizovaný

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy Pasport zjištěného stavu a záměrů Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy V rámci přípravy a řešení první etapy generelu byl proveden pasport záměrů a stavu v řešeném území, přičemž řešeným

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

7. CESTOVNÍ RUCH. Cykloturistika

7. CESTOVNÍ RUCH. Cykloturistika 7. CESTOVNÍ RUCH Okolí Kuřimi je díky rozmanitým lesním komplexům chráněným jako přírodní parky, blízkosti Babího lomu, Zlobice, Brněnské přehrady součástí nejbližšího a nejvýznamnějšího rekreačního zázemí

Více

Kvalita služeb v cykloturistice v ČR. V4 setkání Bratislava, 19.11. 2014 Daniel Mourek, více-president ECF, Nadace Partnerství

Kvalita služeb v cykloturistice v ČR. V4 setkání Bratislava, 19.11. 2014 Daniel Mourek, více-president ECF, Nadace Partnerství Kvalita služeb v cykloturistice v ČR V4 setkání Bratislava, 19.11. 2014 Daniel Mourek, více-president ECF, Nadace Partnerství Cykloturistika... Síť evropských tras EuroVelo EuroVelo 4: Central Europe Route:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech Bc. Martin Gelnar Diplomová práce 2008 SOUHRN Diplomová práce se zabývá rozvojem cyklistické dopravy v Beskydech.

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 2008)

Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 2008) záměru: 6.1. Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 008) RO národního významu je situována mezi městy Olomouc,Prostějov,Přerov a

Více

Město Náchod. Ve své cyklistické strategii se město Náchod ztotožňuje s koncepcí Královéhradeckého kraje a ve své investiční politice z ní vychází.

Město Náchod. Ve své cyklistické strategii se město Náchod ztotožňuje s koncepcí Královéhradeckého kraje a ve své investiční politice z ní vychází. Město Náchod Náchod leží v sevřeném údolí řeky Metuje na hranici s Polskem v turistickém regionu Kladské pomezí. Je vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a národního parku Stolové hory

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST V úseku: Praha-Nová Hospoda praha Praha st. Hranice ČR - AT Zpracoval: ŘSD ČR 05/2010 Datum: Stav k 8.1.2016 Lucie Jandíková - HIP 2016 Dálnice D3 Praha Nová

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava

d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava 9.1 Název: Železniční síť modernizace tratě ČD č. 00 Přerov - Brno Záměr modernizace tratě ČD č. 00 Přerov Brno předpokládá modernizaci trati v parametrech

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více