Tak začalo letošní vinobraní...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tak začalo letošní vinobraní..."

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 Oprava vzduchotechniky a rekonstrukce prostor ve vinárně pod kulturním domem Oprava schodiště a výměna oken a dveří Nový nábytek ve velkém sále KD Nová rampa u školní jídelny Předhodové přípravy na náměstí Hodové sólo bylo dobře připravené díky pomoci zaměstnanců města Velké Bílovice a místní JSDH 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, zdá se, že to bylo včera, co byly poslední komunální volby, ale čas běží neuvěřitelně rychle. Koncem září se stávající zastupitelstvo města Velké Bílovice sešlo na svém posledním 21. společném veřejném zasedání a v první říjnové dekádě t.r. jeho členům skončí mandát. Dovolte mi zde krátké zamyšlení (zhodnocení) tohoto období. Se začátkem našeho působení byla zahájena rozsáhlá investiční akce a to rekonstrukce kulturního domu. Nikdo v tu dobu netušil, co nás čeká ani co nás při realizaci může překvapit. Skutečnost, že budovy i zařízení byly 40 let využívány bez jakékoliv větší opravy a údržby, byla znatelná jak na objemu prací, tak na výši vynaložených finančních zdrojů. Od začátku akce v roce 2010 do bylo na opravách obou budov proinvestováno 47 mil. Kč. Začátkem října bude zahájena IV. etapa, která obsahuje úpravy stávajícího baru na nové vstupní prostory, rekonstrukci části podzemního podlaží (dříve kotelna, místnost pro expanzní nádoby, sklad a přípravna zeleniny) na klubovny a zázemí pro příspěvkové a zájmové organizace a fasáda druhé budovy. Připravuje se projektová dokumentace na poslední V. etapu, která řeší kompletní úpravu veřejného prostranství okolo obou budov kulturního domu a stavbu pergoly na terase před restaurací. Touto etapou by měla být tato rozsáhlá rekonstrukce dokončena dle plánovaného termínu nejpozději do Pokud se již nevyskytne žádná nepřepokládaná situace, dosáhnou celkové náklady na tuto investiční akci 60 mil. Kč. První tři etapy rekonstrukce byly financovány ze zdrojů Ministerstva financí ČR ve výši 8 mil. Kč, ze zdrojů SFŽP (Státní fond životního prostředí) ve výši 2,1 mil Kč a úvěrů ve výši 17 mil. Kč. (Úvěr s částkou 5 mil. Kč byl použit na koupi nemovitosti od ZD Velké Bílovice v roce 2007 a druhý ve výši 12 mil. Kč na opravy.) Pro rozvoj města bylo příznivým ukazatelem i RUD (rozpočtové určení daní), které vešlo v platnost v roce Díky tomuto opatření se zvýšil objem daňových příjmů města ročně v průměru o 5 mil. Kč, a to pomohlo městu provést náročnější investiční akce bez použití uspořených finančních zdrojů z účtů města. Nedošlo tak k žádnému deficitnímu stavu financování, zadlužení města ani k zastavení jeho dalšího rozvoje. Pro město však není důležitý jen jeho materiální rozvoj, ale i dobrá pospolitost a pestrý společenský a kulturní život všech našich občanů, který nelze vnímat jako samozřejmost. Je to dílo všech, kteří se na něm podílí a kteří k němu přispívají. Ať už jsou to při městě dobře fungující dobrovolné spolky, školy nebo občané samotní. A za to patří všem můj upřímný dík. Nelze zde opomenout ani to, že na rozvoji města mají svůj podíl i jeho zaměstnanci. Lze je stále vidět ať už při údržbě vzhledu města, při přípravě a zajišťování akcí pořádaných městem nebo při jiných provozních a správních činnostech, které mnohdy nejsou tolik vidět. Rovněž i jim patří za vše poděkování. Myslím, že se v našem městě díky podpoře a spolupráci vás, občanů, daří udržet dobrá úroveň tradic a s nimi souvisejících akcí pořádaných městem. Mám na mysli plesy, koncerty, vinařské akce, slavnosti koní, soutěž ve vaření zelňačky, svatomartinskou slavnost, benefiční akce apod. Pro vzájemné soužití to skutečně není málo, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na těchto skutečnostech je třeba stavět i v budoucnosti, ať řídí radnici kdokoliv. Jedním z úkolů každého zastupitelstva je i to, aby dokázalo nejen udržovat, ale i rozvíjet to, co město pro svůj další vývoj potřebuje. Mezi další významné investiční akce provedené ve volebním období lze zařadit i rozšíření kanalizace na dolním konci ulice Čejkovská a intenzifikaci kanalizačního řadu od ulice Ve Dvoře po městský park, kdy došlo k odlehčení kanalizace na ul. Lipová. Obě akce si vyžádaly náklady ve výši téměř 15 mil. Kč. Prostřednictvím ministerstva financí byly na tyto činnosti poskytnuty finanční prostředky ve výši 4 mil. Kč, ostatní náklady byly pokryty z rozpočtu města. Do výčtu dalších investic se řadí i kompletní rekonstrukce kotelny a regulačních rozvodových uzlů tepla v pavilonech základní a mateřské školy, rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně a ve vinárně, generální oprava zásahového vozidla CAS 32 T 815, které používá místní JSDH, budování a opravy chodníků, rekonstrukce havarijního stavu rozvodů vody v základní škole i nový nábytek do velkého sálu kulturního domu. Mezi menší, ale pro město a jeho občany důležité opravy a investice, patří vybudování parkoviště před základní školou, dětské hřiště na Fabianě, dokončení městského parku, výměna bezpečnostních zábran na fotbalových hřištích, zavedení kamerového systému města, výměna stropů v základní umělecké škole, veřejné osvětlení v trati Pod Předníma a na ul. Široká, nová rampa u školní jídelny a mnoho dalších drobných, ale nezbytných oprav. Souhrn všech investičních akcí za období přesáhl v celkovém objemu 96 mil. Kč a město na ně získalo finanční podporu v celkovém objemu 27 mil. Kč. Musím nutně přiznat, že i přes výše uvedenou bilanci zůstaly některé z plánovaných úkolů nedořešeny nebo nebyly uskutečněny. Důvody, pro které nebylo možné je do plánu realizace během období zařadit je více. Někdy to bylo obtížné řešení majetkoprávních vztahů, jindy nedostatek zdrojů k dofinancování plánovaného záměru. V řadě případů, kterých jsem si plně vědoma, nebylo snadné ani možné vyhovět všem podnětům, požadavkům nebo stížnostem vás, velkobílovických občanů. Nebylo to proto, že by se k vám vedení města stavělo zády, ale především proto, že pro zastupitelstvo města bylo vždy zásadní postupovat a rozhodovat tak, aby nebyly poškozovány zájmy města. Dělat dobrou práci a překonat všechny překážky a těžkosti při práci na radnici, bylo možné jen díky vaší pomoci, vstřícnosti a pochopení, a také díky dobré a zodpovědné práci všech stávajících zastupitelů. I jim ráda vyslovuji za jejich velmi dobrou spolupráci během celého volebního období upřímný dík. Za to, že problémy a úkoly byly vždy vnímány v takových souvislostech, kdy konečné rozhodnutí odpovídalo potřebám města a bylo v souladu se všemi předpisy, které jsou pro veřejnou správu nezbytné. Chtěla bych popřát našemu městu i všem našim občanům, aby i v následujícím volebním období pracoval na naší radnici tým lidí, kteří udělají vše pro to, aby Velké Bílovice byly i nadále městem spokojených lidí, lidí ochotných a schopných udělat vše pro udržení a zvýšení kvality života ve svém městě lidových tradic, vína a ovoce. M. Vlková, starostka 3

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2014 Plnění 1-8/2014 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1111 DzP FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 800, ,00 70, DzP FO ze samostatné výdělečné činnosti 800, ,00 7, DzP FO z kapitálových výnosů 800, ,00 79, DzP právnických osob 8 000, ,00 75, DzP právnických osob za obce 2 840, ,00 100, DPH , ,00 70, Odvody za odnětí půdy ze zeměď.půd.fondu 1,00 992,00 99, Poplatky z likvidaci komunálního odpadu 1 750, ,00 96, Poplatek ze psů 57, ,00 99, Poplatek za užívání veřejného prostranství 200, ,00 37, Poplatek z ubytovací kapacity 120, ,00 76, Odvod výtěžku z provozování loterií 150, ,88 67, Odvod z výherních hracích přístrojů 900, ,09 86, Správní poplatky 250, ,00 113, Daň z nemovitostí 5 300, ,00 78, Nein.přij.transfery ze VPS 58, ,00 100, Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 2 072, ,00 66, Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 955, ,00 86, Nein.přij.transfery od krajů 1 169, ,47 193, Převody z rozpočtových účtů 270, , ,15 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM , ,44 82, Zemědělské pozemky - pronájmy 230, ,00 83, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 650, ,00 74, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 38, ,00 54, Ostatní služby - reklamní plochy 106, ,16 102, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 15, ,00 72, Kanalizace a čistírna odpadních vod 9, ,00 98, Základní škola 200, ,00 87, Knihovna 37, ,00 60, Muzeum 10, ,00 36, Místní rohlas - hlášení 25, ,00 80, Zpravodaj 40, ,77 62, Kulturní dům 616, ,66 83, Ostatní záležitosti kultury - ples, kulturní akce 99, ,00 91, Sportovní areál 54, ,83 99, Dětská hřiště a dětské kult.akce 37, ,00 100, Zdravotní středisko 396, ,93 72, Bytové hospodářství 1 190, ,04 66, Nebytové hospodářství 817, ,96 76, Pohřebnictví 60, ,00 102, Místní hospodářství 2 503, ,28 70, Sběr a svoz ostatních odpadů 505, ,89 106, Veřejná zeleň 20, ,00 229, Domov pro seniory 3 300, ,20 64, Městská policie 15,00 0,00 0, Městský a stavební úřad 239, ,84 98, Úroky z bankovní účtů 75, ,58 38,06 NEDAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM , ,14 73,17 PŘÍJMY CELKEM , ,58 81,04 Plnění 1-8/2014 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1012 Zemědělské pozemky 56, ,00 62, Platba útulku pro zvířata 35, ,00 8, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 640, ,50 13, Ostatní služby - reklamní plochy 20, ,20 178, Silnice 1 425, ,39 27, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 1 916, ,29 53, Provoz veřejné silniční dopravy - IDS 193, ,00 100, Pitná voda 105, ,39 13, Kanalizace a čistírna odpadních vod 2 469, ,37 31, Mateřská škola 1 300, ,00 87, Základní škola 8 232, ,25 70, Školní jídelna 1 745, ,00 68, Základní umělecká škola 401, ,65 88, Knihovna 618, ,81 58, Muzeum 377, ,55 58, Kronika 9,50 0,00 0, Kulturní památky - sochy, kříže 40,20 0,00 0, Místní rohlas 99, ,95 18, Zpravodaj 125, ,40 58, Kulturní dům , ,68 51, Ostatní záležitosti kultury - ples, kulturní akce 607, ,21 62, Sportovní areál 1 543, ,22 56, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky 420, ,00 100, Dětská hřiště a dětské kulturní akce 532, ,83 16, Ost.zájmová činnost - SK Hrozen a Bílovčánek 67, ,00 65, Zdravotní středisko 511, ,39-2, Bytové hospodářství 794, ,12 53, Nebytové hospodářství 2 054, ,29 0, Ostatní rozvoj bydlení - pozemky Morávky II 2 800, ,00 73, Veřejné osvětlení 1 455, ,98 34, Pohřebnictví 144, ,28 81, Výstavba a údržba IS 70,00 0,00 0, Územní plánování 115,00 0,00 0, Místní hospodářství 2 886, ,19 54, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 005, ,87 59, Sběr a svoz ost.odpadů 290, ,19 58, Využívání a zneškodňování nebezpeč. odpadů 20, ,06 61, Ostatní nakládání s odpady 230, ,60 31, Veřejná zeleň 2 268, ,17 65, Ost.činnosti k ochranně přírody - biokoridory 200, ,00 110, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 37, ,00 100, Domov pro seniory 5 923, ,24 58, Ochrana obyvatelstva - krizové řízení 10,00 0,00 0, Městská policie 626, ,97 57, Jednotka sboru dobrovolných hasičů 608, ,29 80, Zastupitelstvo obce 1 560, ,78 64, Volby do Evropského parlamentu 58, ,10 80, Městský a stavební úřad 6 781, ,18 59, Bankovní poplatky 45, ,68 67, Převody vlastním fondům 270, , , Ost.finanční operace 2 940, ,00 92, Finanční vypořádání min.let - vratka dotace 31, ,94 100,02 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,23 60,65 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 8115 Změna stavu na bankovních účtech , ,81-42, Uhrazené splátky bankovních úvěrů , ,00 58, Operace z peněž.účtů organizace - PDP 0, ,46 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS , ,35-61,46 Zpracoval: ing. Radim Spěvák, Dne:

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva města Starostka města Velké Bílovice podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstva města se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do zastupitelstva města je pro okrsek č. 1 - Aula u Městské knihovny Velké Bílovice, Fabian 1215 pro voliče bydlící v ulicích: Fabian, Hřbitovní, Krátká, Morávky, Podivínská, Polní, Svárov, Široká, U Hřiště, okrsek č. 2 - Hasičská zbrojnice Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů pro voliče bydlící v ulicích: ul. 1. máje, Mírová, nám. Osvoboditelů, Na Aleji, Na Ostrůvku, Pionýrská, Revoluční, Slíny, Tabačov, U Školky, Žerotínovo nám., Žižkovská, okrsek č. 3 - zasedací místnost Městského úřadu Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570 pro voliče bydlící v ulicích: Čejkovská, Jízdárna, Hlavní, Lipová, Lůčky, Neuburgová, Růžová, Ve Dvoře, Zahradní, Záhumní, Zárybnická. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu). Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 4. Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Velké Bílovice, 18. září 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA ZA OBDOBÍ SRPEN - ZÁŘÍ 2014 Rada města schválila: vyhodnocení výběrového řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele akce Obnova informačního systému města Velké Bílovice a uzavření smlouvy se společností Osička stavební firma, s.r.o., IČ , Velké Bílovice, uzavření smlouvy s VF Project & Marketing s.r.o., IČ , Šala- Veča, Slovensko na zpracování žádosti o nenávratný finanční příspěvek na projekt podle výzvy Citizenship EACEA, program Evropa pro občany, Družební partnerství měst, uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování stravovacích služeb se Školní jídelnou Velké Bílovice na zvýšení stravného pro Domov pro seniory na Kč 69,- za oběd, Provozní řád sběrného dvora, vyhodnocení výběrového řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele akce Revitalizace brownfields zastřešení a modernizace výrobních prostor na společenské zázemí města Velké Bílovice, klubovny a uzavření smlouvy se společností PARDOSA - technik, s. r.o., IČ , Dubňany, Rada města vzala na vědomí: informaci o nařízení provedení nezbytných stavebních úprav na stavbě vodojemu ČZS Velké Bílovice, návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města 5

6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE, konaného dne 22. září 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích Usnesení č. 21/1: ZM schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 21/2: ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Karla Osičku, MBA, a Mgr. Radku Čechovou. Usnesení č. 21/3: ZM určuje členy návrhové komise Ing. Lubomíra Maťáka, MUDr. Jana Palaje, a Mgr. Art. Michala Tetura. Usnesení č. 21/4: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. III/2014. Usnesení č. 21/5: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený splátkový kalendář na úhradu třetí splátky ve výši Kč ,-- za nákup pozemku parc. č. 2420/209 v obci a k.ú. Velké Bílovice ve čtyřech splátkách v dodatečné lhůtě do s tím, že XXXXXXX městu zaplatí zákonné úroky z prodlení, které tvoří repo sazba + 8 % p.a. Usnesení č. 21/6: ZM vydává v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Velké Bílovice č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Usnesení č. 21/7: ZM v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Velké Bílovice, IČ , s příspěvkovou organizací Základní škola Velké Bílovice, IČ , s účinností od , určuje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Školní jídelna Velké Bílovice, IČ , je příspěvková organizace Základní škola Velké Bílovice, IČ , na kterou s účinností od přecházejí veškerá práva a závazky příspěvkové organizace Školní jídelna, schvaluje s účinností od příspěvkové organizaci Základní škola Velké Bílovice, IČ , - změnu hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti rozšířením o výkon činnosti zařízení školního stravování sloužícího dětem a žákům škol, které obec zřizuje, - předání majetku k hospodaření dle stavu k na základě provedené předávací inventury, - rozšíření okruhů doplňkové činnosti o: a) hostinská činnost, b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a ve smyslu výše uvedeného zřizovací listinu č.j. 1519/2014 ze dne 22. září 2014 příspěvkové organizace Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace, IČ , která tvoří přílohu zápisu. Usnesení č. 21/8: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu pozemku XXXXXXX parc. č ostatní plocha o výměře 96 m2 v obci a k.ú. Velké Bílovice za pozemek města parc. č. 915/179 orná půda o výměře 105 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice bez finančního vyrovnání a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 21/9: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu pozemku XXXXXXX parc. č. 1664/24 orná půda o výměře 3490 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice za pozemek města parc. č. 2130/13 ovocný sad o výměře 2980 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice s finančním vyrovnáním rozdílu výměr ve výši Kč 10,--/1 m 2 se splatností do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy na účet p. Jiřího Němce a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 21/10: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice společnosti E.ON Distribuce a.s., IČ , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za kupní cenu Kč 350,--/1 m 2 se splatností do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a to včetně ujednání o zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího, a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 21/11: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3046/141 vinice o výměře 511 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 21/12: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3000/5 ostatní plocha o výměře cca m 2 (celková výměra 498 m 2 ) v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 21/13: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2798/6 vinice o výměře 27 m 2, parc. č. 6

7 forinformace radniceinfo informaceradniceinform 2877/3 ostatní plocha o výměře 22 m 2, a parc. č. 3049/22 ostatní plocha o výměře 92 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 21/14: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkoupení pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 344 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Bílovice, IČ , sídlo Slíny 1091, Velké Bílovice za kupní cenu Kč ,-- se splatností do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 21/15: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru - ideální jedné poloviny pozemku parc. č. 3153/71 ostatní plocha o výměře 60 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice od XXXXXXX a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 21/16: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5258/40 o výměře 15 m 2 (celková výměra 2046 m 2 ) v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 21/17: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3000/6 ostatní plocha o výměře 60 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 21/18: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s Jihomoravským krajem, IČ , Žerotínovo nám. 3/5, Brno, o zřízení věcného břemene k pozemku JmK parc. č. 5238/3 ostatní plocha v obci a k.ú. Velké Bílovice ve prospěch města opravňující k provedení stavby Velké Bílovice - ul. Žižkovská havarijní rekonstrukce vedení veřejného osvětlení. Usnesení č. 21/19: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku parc. č. 5238/20 ostatní plocha o výměře 1689 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice od Jihomoravského kraje, IČ , Žerotínovo nám. 3/5, Brno, do vlastnictví města Velké Bílovice. Usnesení č. 21/20: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup pozemku parc. č. 3396/376 orná půda o výměře 1493 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice od XXXXXXX za kupní cenu Kč 300,--/1 m 2 s úhradou kupní ceny ve dvou splátkách, a sice jedna polovina kupní ceny do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a druhá polovina nejpozději do vždy, na účet prodávajících a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Výše kupní ceny se zdůvodňuje strategickou polohou předmětného pozemku, kdy přes něj v celé délce přecházejí inženýrské sítě a místní komunikace, v případě nutnosti změny projektu by došlo nejen k navýšení nákladů za přepracování projektové dokumentace, ale i za výstavbu sítí o cca Kč 600 až 700 tis. Toto usnesení částečně nahrazuje usnesení zastupitelstva města Velké Bílovice č. 19/14 ze dne 5. května Velké Bílovice dne 26. září 2014 Marie Vlková, starostka města ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ Proč baterie do koše nepatří? Použité baterie a akumulátory vyhazované s běžným odpadem do popelnic mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Kde ve Velkých Bílovicích mohou občané odevzdat vybité baterie? 1.sběrný dvůr na ulici Žižkovská 2.městský úřad, chodbička k V-Aquarius-B 3.červený kontejner na autobusovém nádraží 4.Klenotnictví hodinářství Opluštil 5.COOP Jednota, Svárov 67 6.COOP Jednota, Čejkovská 991 Jak probíhá recyklace baterií? Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin. Sbíráme pro společnost ECOBAT s.r.o. Sběr použitých cartridgí a tonerů náplní do tiskáren Každoročně skončí ve světě na skládkách s nebezpečným odpadem bez možnosti další recyklace zhruba 500 milionů cartridgí a tonerů. Redukce, repase a recyklace, to je pořadí operací, kterými můžeme snížit množství odpadu vyhozeného na skládkách. Cartridge a tonery mohou být znovu použity až 4x! Kde ve Velkých Bílovicích mohou občané odevzdat prázdné náplně do tiskáren? 1.Sběrný dvůr na ulici Žižkovská 2.Městský úřad, chodbička k V-Aquarius-B Sbíráme pro společnost Cart4Future 7

8 forinformace radniceinfo informaceradniceinform CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM Využijte možnost k nastartování své kariéry Máte jedinečnou příležitost, kdy se můžete věnovat sami sobě a zamyslet se nad svým směřováním. V případě profesního uplatnění a kariéry vám může pomoci Centrum vzdělávání všem. Zcela zdarma totiž nabízí zájemcům kariérní poradenství a informace týkající se kurzů a rekvalifikací i trhu práce v celém Jihomoravském kraji. V říjnu, kdy se vše opět naplno rozjede, tak nebudete muset teprve začínat, ale s náskokem před ostatními už budete vědět kudy kam. Kariérní poradenství Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci? Nebo vaše momentální zaměstnání není to pravé a poohlížíte se po jiném uplatnění? Sháníte praxi? Nebo zkrátka jen chcete profesní změnu a nevíte jak na to? Konzultanti Centra vzdělávání všem, které můžete kontaktovat a poté bezplatně navštívit v Brně-Bosonohách a také v Hodoníně, vám mohou v každé z těchto situací poradit. Pomoci si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je totiž pořádný rozdíl. Každý zájemce nás může kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme jeho situaci a vyhlídky, popisuje kariérní poradkyně Martina Ježková standardní průběh bezplatných konzultací, které lidé mohou absolvovat jednorázově nebo spolupracovat i dlouhodobě. Obrací se na nás ti, kteří nemohou najít práci, chodí po pohovorech, ale bez úspěchu, protože neví, co dělají špatně. Často spolupracujeme i s absolventy, kteří se po škole snaží uplatnit. Přicházejí i ženy po rodičovské dovolené nebo lidé, kteří už pracují, ale v současném zaměstnání nejsou spokojeni, představuje Martina Ježková některé klienty, kteří se na Centrum vzdělávání všem obracejí, a dodává: Zaměstnání vám sice přímo nenajdeme, ale odborně poradíme a pomůžeme se zorientovat na pracovním trhu, třeba v oborech, které jsou momentálně žádané. Databáze kurzů Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně práce můžete přijít i vybrat kurz nebo rekvalifikaci. Aktuálně má volně dostupná databáze na více než dva tisíce nabídek od vzdělavatelů z celého kraje. Častým předpokladem pro uplatnění nebo změnu profese je i to, že na sobě člověk sám zapracuje, že se bude rozvíjet. Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi, říká odborná konzultantka Dana Sklenářová. Absolvováním kurzu se tak můžete vydat nejen jiným profesním směrem, ale zvýšit i svou hodnotu pro současného zaměstnavatele, upozorňuje. Získejte tedy již nyní náskok před ostatními - využijte příležitost pro svůj rozvoj. Lidé z Centra vzdělávání všem vám v tom mohou výrazně pomoci. Centrum vzdělávání všem kariérní poradenství a databáze kurzů, rekvalifikací Telefon: Pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b nebo Hodonín, Kasárenská 4. V-AQUARIUS-B, SPOL. S R.O. Vážení občané, tak jako každý rok, i ten letošní, budeme provádět odečty vodoměrů a vyúčtování vodného a stočného za předešlých 12 měsíců. Odpisy budou probíhat od do Odepisovány budou vodoměry v bytech, domech, sklepech a chatách. Jako každý rok, i ten letošní žádáme občany, aby při opisování stavu vodoměru pečlivě zapsali stav a číslo vodoměru. Číslo vodoměru je vyraženo na mosazném nebo plastovém kroužku těsně pod víčkem. Číslo v bílém poli vodoměru je označením typu, nikoliv evidenčním číslem a je tudíž u všech vodoměrů stejné. V případě, že se nebudete zdržovat doma, vyvěste stav a číslo vodoměru z domácnosti, sklepu nebo chaty na viditelné místo na domě, popřípadě můžete využít vhoz u vchodových dveří do kanceláře společnosti. Shromažďování podkladů pro fakturaci bude do telefonicky na č.: , písemně na adrese společnosti V-AQUARIUS-B, spol. s r. o., nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice nebo na Prosíme o dodržení tohoto termínu. Připomínáme občanům, kteří mají rodinné příslušníky trvale v zahraničí (po celý rok), nebo žijí mimo svůj trvalý pobyt, aby odevzdali potvrzení o současném bydlišti nebo čestné prohlášení o pobytu (tiskopis je možné vyzvednout v kanceláři firmy). Toto prohlášení se nevztahuje na studenty středních a vysokých škol, kteří jsou ubytovaní na internátech, kolejích a privátech. Po nebude možné změny provádět. Faktury za vodné a stočné budou doručovány postupně do všech domácností během měsíce prosince V případě, že zjistíte nesrovnalosti ve faktuře, přijďte okamžitě a neodkládejte řešení problému. Občané, kteří platí měsíční zálohy formou SIPO, budou mít úhrady nedoplatků faktur do 600,-- Kč na předpisu plateb. Přeplatky faktur do 300,-- budou převedeny na zálohy roku 2015, přeplatky nad 1000,- Kč, po nahlášení čísla účtu, budou odesílány během měsíce ledna 2015, platby v hotovosti a přeplatky faktur od 9. února 2015 v kanceláři společnosti. Prosíme občany, aby tento termín dodrželi, z technických důvodů nebude možné hotovostní platbu přijmout nebo vydat před uvedeným termínem. Fakturu můžete zaplatit přiloženou složenkou, nebo převodem na účet. Při všech platbám používejte variabilní symbol číslo faktury. Zároveň bychom chtěli upozornit občany na povinnost hlásit veškeré změny v počtu osob v domácnosti přímo v kanceláři společnosti. Nemáme možnost hlídat pohyby osob v domácnostech ani nám to neumožňuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Stejně tak jste povinni hlásit změny v odběru vody (zprovoznění nebo odpojení vlastní studny). V případě, že nemáte možnost nahlásit změnu osobně, je možné využít veškeré dostupné prostředky, které jsou uvedeny v úvodu tohoto článku. Tímto také vyzýváme občany, kteří nemají dosud sepsanou smlouvu na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací, aby kontaktovali pracovníky společnosti a splnili tak zákonnou povinnost. Změny ve výši záloh nebo zřízení měsíčních plateb SIPO jsou možné v průběhu celého roku. Jenom upozorňujeme, že změna, kterou nahlásíte do 13. dne v měsíci, bude promítnuta na Vašem předpisu plateb v měsíci následujícím. V-AQUARIUS-B, spol. s r.o. 8

9 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov NOVÁ ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLÁNUJE ZŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO KLUBU. ALE STRAŠÍ JI SOCIÁLNÍ SÍTĚ skočila a plavala jsem, ale díky té důvěře, že cokoliv jsem udělala, jsem udělala nejlíp, jak jsem mohla, jsem se hodně naučila, a v té pozici jsem zůstala devět let. Samozřejmě, že každá hodina z těch devíti, které jsem týdně jako zástupkyně učila, mi přinášela radost, protože jsem šla zase mezi děti. K 30. červnu letošního roku odešel do plně zaslouženého důchodu dnes již bývalý ředitel místní základní školy pan Josef Vlaha a funkci po něm na doporučení odborné komise přebrala vítězka výběrového řízení, paní Mgr. Svatava Balgová. Paní Balgová je místní rodačkou, vystudovala pedagogickou fakultu v Brně. Na místní ZŠ nastoupila jako učitelka pro první stupeň v roce Zástupkyní ředitele se stala v roce 2005 a letos na svůj postup navázala a získala post ředitelky ZŠ. Má dvě dospělé dcery a baví ji cestování, literatura, sport a přátelé. Čím jste chtěla být jako malá? Chtěla jsem být opravdu učitelka. Už po základní škole jsem chtěla jít studovat střední pedagogickou školu, to mi ale bylo rozmluveno. Po absolvování gymnázia má volba zase byla pedagogická fakulta. Nikdy jsem neuvažovala o druhém stupni, vždycky to byl první stupeň. Budete učit i nadále? Počet hodin je dán počtem tříd ve škole. Jako ředitelka budu mít sedm hodin týdně. Když jsem nastoupila jako zástupkyně, učila jsem v páté třídě přírodovědu, vlastivědu a pracovní činnosti. Byla jsem na prvním stupni, i když to bylo za ty roky poprvé, co jsem učila vyšší třídu než třetí. Pak se ale situace vyvinula tak, že chyběl tělocvikář, a protože mám vystudovanou kombinaci 1. stupeň ZŠ a tělocvik, pan ředitel mi dal tělocviky s děvčaty na druhém stupni. Já už tedy víceméně šest let učím na druhém stupni tělocviky a k tomu jsem třeba měla nějakou hodinu pracovních činností na první stupni. Letos ale, vzhledem k aktuální situaci, se vracím na první stupeň. Budu učit v páté třídě matematiku a zůstane mi tělocvik v páté a šesté třídě. Myslíte si, že ženy ředitelky to mají obtížnější než muži? Myslím si, že dnes je ředitelek už hodně, protože mužů je ve školství opravdu málo. Možná je to tím, že my ženy, tedy některé, nejsme úplně ctižádostivé. Dřív by mě nenapadlo, že se od učitelky jednou dopracuji až k ředitelce. A musím říct, že kdyby mě to nepotkalo v mém už středním věku, v žádném případě bych do toho nešla, zejména, kdyby mé děti byly malé. Myslím, že většina žen to má postavené tak, aby rodina byla na prvním místě. I proto si myslím, že ženy leckdy do vedoucích funkcí nejdou. Když jsem ale dělala studium pro ředitele ZŠ, které musí absolvovat každý ředitel, bylo nás tam asi čtyřicet, většina už zvolených ředitelů, a většina žen. I když... Lektor, který byl i ve spoustě výběrových komisí, naznačoval, že kde se hlásily do konkurzu ženy a jeden mužský, který všechno splňoval, většinou vyhrál ten muž. Nemyslím si ale, že by to bylo tím, že by ženy na takovou funkci neměly, ale spíš tím, že se ten mužský prvek do školy hledá. V dřívějších dobách bylo mužů ve školství víc, čili muži jsou ve školství vítaní. Ovlivnil Vás někdo ve Vašem rozhodnutí stát se kantorkou? Určitý vliv na mě asi měla moje teta, která je z Olomouce a shodou okolností se také jmenuje Svatava. Byla to paní učitelka a vždycky taková ta dáma. Na mě to tehdy působilo takovým honosným povoláním, že to je něco TO. A na základní škole mě nadchl pan učitel Pavel Vlček, který přišel do Bílovic coby devatenáctiletý pan učitel, a po paní učitelce, která nás měla do čtvrté třídy, paní Procházkové, to byla obrovská změna... Za celou dobu, co učím, jsem svého rozhodnutí nikdy nelitovala, a když někteří kolegové říkají, že dneska by volili jinak, já říkám, že ne. Můžu říct, že i po těch letech je školství moje srdíčko. Jak jste se stala zástupkyní ředitele? Svého zástupce si volí pan ředitel, který si může zvolit někoho ze svého pedagogického sboru, nebo kohokoliv jiného, a tento člověk je do funkce uveden jmenováním. Samozřejmě, že když to přišlo, byla jsem překvapená. Na jednu stranu to bylo milé překvapení, na druhou stranu obavy, jestli na to mám. Řekla bych, že v tu dobu pro mě to rozhodnutí bylo daleko těžší, než dnes se jako zástupkyně ucházet o post ředitelky, protože se mi od dětí moc nechtělo. Práce s dětmi mě naplňovala a bavila, takže se to ve mně hodně lámalo a hodně jsem to konzultovala i doma. Nakonec jsem si řekla, proč ne, když mi ta práce nebude sedět, vrátím se zase k učitelství. To se ale nestalo, protože když se člověk probojuje tím prvním nejtěžším rokem, tak zjistí, že se to dá naučit. Pan ředitel mi navíc vždycky dal prostor a důvěru. Bylo to náročné, protože jsem do toho Kolik jste měla soupeřů ve výběrovém řízení a jak probíhalo? Byly jsme dvě, které jsme splnily všechny podmínky a mohly se zúčastnit ústního konkurzu. Každý uchazeč musel vypracovat nějakou koncepci, dodat potřebné doklady atd. A ústní pohovor se pak odvíjel od té vypracované koncepce. Čím jste si tedy získala výběrovou komisi? Jestli to bylo tím konceptem, to nevím, to není otázka pro mě. Možná to bylo tím, že jsem byla v domácím prostředí, a tak pro mne bylo mnohem jednodušší navázat na stávající režim školy. Vůbec si třeba nedokážu představit, že bych se hlásila do konkurzu na ředitele na jinou školu. Já bych to tedy nikdy v životě neudělala, pro mě je prioritní bílovská škola, pokud bych tedy neuspěla zde, rozhodně bych to nešla zkusit na jiný konkurz. A možná i toto mělo určitý vliv. Jakým způsobem chcete svých cílů dosáhnout? Na čem budu stavět, a co jsem v rámci svých možností a kompetencí dělala už jako zástupkyně, je spolupráce a komunikace s pedagogickým sborem, která je, z mého pohledu, na této škole výborná, a myslím, že i většina pedagogů to tak vnímá. Všem nám jde o to, aby výchovně-vzdělávací proces byl co nejlepší. Vzdělávací proces je podporován vzděláváním učitelů; naši učitelé jezdí na školení, semináře a vzdělávají se dál, aby obohatili nejen své vědomosti, ale i děti. Dále je to vybavení, které si myslím, že máme velmi dobré. Je to díky tomu, 9

10 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov že jsme zapojení v různých projektech a že učitelé mají do těchto projektů chuť. Je to hodně náročné, je to opravdu hodně práce, ale je vidět posun a učitele i děti to tím pádem baví. Změna díky nové pomůcce, novému materiálnímu vybavení..., tím vším se dá hodina udělat pestřejší pro děti i učitele. Pro některé žáky, řekla bych, i schůdnější, protože pro někoho je frontální vysvětlování nepochopitelné, ale jakmile si to má možnost osahat, vyzkoušet, udělat pokusy..., tak se výuka posouvá dál. Takže mým cílem je právě v tomto pokračovat. Protože když člověk už devět let něco tvoří, a jak jsem říkala, pan ředitel mi nechával čisté pole působnosti na spoustu věcí, byla by škoda na to nenavázat. Na jaké změny a novinky se můžeme těšit? Jednou novinkou jsou jazyky a druhou zřízení školního klubu, který tady až do tohoto školního roku nebyl, máme jen školní družinu. Školní klub znamená kroužky, různé oddíly..., tak, aby děti měly i jiné zapojení než pouze výuku. Založení školního klubu jsem měla samozřejmě i ve své koncepci u výběrového řízení a musím říct, že zaujalo i výběrovou komisi. Vzhledem k tomu, že v našem městě je základní umělecká škola, ty obory, co má, tady suplovat ani nemůžeme, ani nechceme, protože odborníci jsou tam. A tak bychom chtěli držet, tedy já a můj kolega zástupce, trend přírodních věd, techniky, případně sportu. Jak už jsem říkala, vybavení máme luxusní, učitelé jsou vzdělaní i v těch nových věcech, takže tam je prostor opravdu široký. A jazyky? V dnešní době se nabízí možnosti rodilých mluvčích. My jsme to trochu vyzkoušeli vloni, když sem přijela rodilá mluvčí a od třetí do deváté třídy navštívila každou skupinu, takže děti si mohly vyzkoušet komunikaci s rodilou mluvčí, která česky neumí ani slovo. Děti byly nejdřív rozpačité, ale pak se zapojily a tuto zkušenost si chválily. A právě v tomto bych chtěla pokračovat. Chtěla bych, aby sem vždycky jeden den v týdnu ten rodilý mluvčí přijel a podle rozvrhu tady odučil pět hodin v různých třídách. Třídy se budou střídat, aby se dostalo na všechny děti. Ta společnost, která nám rodilého mluvčího poslala, dokonce pořádá příměstský tábor s angličtinou... Snažili jsme se u nás ve škole udělat propagaci už letos, ale přihlásilo se jen osm dětí, takže to samozřejmě nešlo zrealizovat, což mě trochu překvapuje a mrzí, protože rodiče po rozšíření a zlepšení jazyků neustále volají... Zájem byl ale úplně minimální... A v tomto se trochu rozchází požadavky rodičů a ten následný efekt. Zrovna teď zpracovávám Mapu školy, jsou to dotazníky přes společnost Scio, a rodiče hodnotí oblast jazyků jen 41 % a ostatní školy v rámci toho testování 65 %. Trochu mi přijde, že rodiče na jednu stranu něco chtějí, ale pak to nevyužijí... To, že něco kritizují, to je v pořádku, protože člověk se neposune dál, když nezná tu druhou stránku, ale když ta nabídka pak je, tak se přesto nevyužívá. Toto jsou tedy novinky, které jsme zavedli a chceme rozšiřovat, jestli se to ale podaří, nezáleží jenom na mně. Co chcete naopak zachovat? Určitě pokračování v projektech. V roce 2002 jsme byli jen partneři projektu, ale pak jsme se zapojili do tzv. šablon projekt Peníze školám, což bylo skoro v rozsahu 2 milionů, v té době k tomu bylo Lego v rozsahu přes 6 milionů, a teď máme za 6,5 milionu projekt Badatel. Když si člověk vezme, kolik peněz jsme do naší školy z evropských fondů dostali, myslím, že by byla škoda v tom nepokračovat. Navíc už spoustu věcí umíme, protože si vždycky všechno děláme sami, nemáme žádného externího zpracovatele. Je pravdou, že bez dobrých lidí to prostě nejde, a pan učitel Jirásek je hlavou a srdcem našeho týmu, který opravdu funguje. Jaká největší pozitiva vidíte v grantech z evropských fondů? Slyšíme skoro denně ve zprávách, že je možné z EU získat spoustu peněz. Pak už záleží na jednotlivých rezortech, co připraví, a já si myslím, a teď budu mluvit o školství, že podmínky pro školy, agenda a všechno kolem jsou tak složité, že se někdy ani nedivím, že do toho školy nejdou. Navíc úspěšnost v získávání peněz také není nijak vysoká. Příprava obnáší měsíce opravdu velké práce, a nikdy nevíte předem, jestli vůbec uspějete. A když uspějete, jsou před vámi dva roky obrovské zodpovědnosti. Proč jsou tyto granty tak důležité? Je to proto, že náš stát nedává do škol dost peněz. Například si vezměte, že na pomůcky a učebnice se pohybujeme v rámci nějakých 120 až 130 tisíc na celou školu na rok, a to je to letos lepší, bylo to i kolem osmdesáti, devadesáti tisíc. A teď si udělejte ten poměr, co se dá nakoupit. My, kdybychom neměli evropské peníze, nemůžeme si dovolit všechny ty senzory, notebooky, kamery..., a to mluvím o těch finančně nejnáročnějších věcech, které se pořídily. Patří sem i interaktivní tabule, které máme ve škole čtyři, ale bylo by samozřejmě ideální, kdyby byla jedna v každé třídě na desetiminutové použití, protože celá výuka nemusí být interaktivní. Z těchto důvodů se snažíme peníze z evropských fondů dostat, ale ta cesta je opravdu trnitá. Třeba šablony projekt Peníze školám byly připraveny velmi hezky. Ten projekt byl opravdu tak dobře připravený, že jsem celou agendu zvládla sama. Kdyby tímto způsobem byly připraveny i jiné granty, školám by to určitě usnadnilo získávání evropských peněz. A právě náročnost, to je ten důvod, proč tak často slyšíme, že některý rezort nevyčerpal miliony, nedejbůh miliardy. Je to ale obrovská škoda, protože ty peníze tady potom chybí. Nemůžeme se obracet na zřizovatele o finanční podporu na to, co má financovat stát, přestože je zřizovatel vynikající a máme s ním skvělou spolupráci. Zřizovatel má na starost úplně jiné věci školu máme nádhernou, stála 80 milionů, jak mnozí vědí, v létě se dělaly rozvody vody, což je zase za 4,5 milionu. Takže pokud stát nedokáže zabezpečit školu pomůckami a učebnicemi, musíme si a jsme rádi, že můžeme pomoci penězi z EU. Co můžete udělat ze své pozice ředitelky základní školy pro to, aby děti ve svém volném čase opustily svět počítačových her a sociálních sítí? Toto téma souvisí částečně se školním klubem, ale myslím, že vychází zejména z rodiny. My můžeme nabídnout, co chceme, ale... Byly tady třeba ruční práce pro děvčata. Kroužek fungoval jakž takž půl roku, pak nám přestaly děti chodit. Kde byla chyba, těžko říct, ale někdy mám pocit, že se něco chce, ale pak děti stejně ztratí zájem a rodiče jim neřeknou, že to dochodí, když už se přihlásily... Možná to souvisí s tím, že tyto kroužky jsou zadarmo, protože když se něco platí, rodiče tam děti posílají. Je to, podle mě, hodně o rodině a o tom být důsledný. Co si myslíte o sociálních sítích typu Facebook nebo Twitter? Já abych pravdu řekla, mně se trošku ježí... Jsou to vynikající věci, ale mám pocit, že se to posunulo někam, kdy to děti používají na kyberšikanu, pomlouvání, na rozebírání věcí..., a to si myslím, nebylo cílem. Nehledě na to, že v loňském školním roce se nám stalo, že děti natáčely na mobil jiné děti i učitele, pak si to přes tyto sítě posílaly a v postatě někoho napadaly. Z toho vyplynul zákaz používání mobilů ve škole. Pokud dítě z nějakého důvodu nezbytně potřebuje, jde za třídní učitelkou, a požádá, že by z tohoto důvodu potřebovalo zavolat nebo rodiče mu mají z tohoto důvodu volat, a to jde. Když ale dítěti není dobře, děje se něco závažného atd., my vždycky máme kontakty a voláme... Používat mobil ve škole, dle mého názoru, není nezbytné, když jsou děti z Bílovic, nedojíždí, není tady žádná doprava... Někteří rodiče samozřejmě začali mít tu tendenci: Ale já potřebuji vědět, co se s děckem děje! A na to já říkám: Co by se dělo, do půl jedné má výuku. Když se něco dít bude, opravdu dáme rodičům vědět a o dítě se vždycky postaráme. Myslím si, že tato situace souvisí právě se sociálními sítěmi. Některé děti jsou na nich a na mobilech opravdu závislé. Přestávka pro některé znamená hrát si hry, být na internetu... 10

11 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov Myslíte si, že naše škola se může rovnat kterékoliv jiné základní škole v našem okrese, ať už kvalitou výuky a pedagogů, pomůcek, nabídkou kroužků atd.? Myslím si, že kvalitou výuky, pedagogů, pomůcek a vybavení určitě. Nabídkou kroužků souhlasím, že až do letošního září ne, proto ta myšlenka školního klubu. Co se za posledních několik let ve školství změnilo? Do role zástupkyně jsem nastoupila zrovna v době, kdy se zaváděl školní vzdělávací program, a já jsem se stala jeho koordinátorkou na naší škole. V ŠVP si mohla každá škola vybrat, na co se zaměří víc, co třeba trošku potlačí. My jsme to tlačili malinko do informačních technologií. Situace a změny ve školství a neustálé dodatky nás ale dotlačily k tomu, že jsme z těchto hodin zase museli ubrat. Řekla bych, že vyvrcholením bylo zavedení druhého cizího jazyka od loňského roku. Co se týče našich zaměření, museli jsme počty hodin snížit, snížili jsme i množství volitelných předmětů. To vše proto, že nasadit najednou do rozvrhu tři hodiny němčiny týdně, to muselo jít na úkor něčeho. Taková ta volnost, co nám byla kdysi nabízena, ta už dnes bohužel není. Neříkám tím, že druhý cizí jazyk není potřeba, ale jsou tady děti, které těžko komunikují v jazyce českém, hůř komunikují v angličtině, a teď jim ještě přibyla němčina. Myslím si, že to prostě není pro všechny děti. V naší škole jsme dřív měli volitelnou němčinu a ruštinu, čili kdo se na jazyky zaměřit chtěl, měl možnost. Trošku mě tedy mrzí, že i když je ŠVP dobrá myšlenka, tak se z něj začíná ztrácet to, o co šlo původně. Nehledě na to, že nám neustále přibývají oblasti, které se do předmětů musí zasunovat: dopravní, estetická, etická, informační gramotnost, matematická gramotnost atd. Hodiny ani rok ale nejsou nafukovací, takže se vždycky musí někde něco trochu ubrat, aby se mohlo přidat téma, které je potřeba. Ta volnost je dnes tedy někde úplně jinde, a myslím, že většina rodičů o tomto dění vůbec nemá povědomí, a bylo to znát i v jejich ohlasech, že neví, co se ve škole a ve školství vůbec děje... Vždycky slyší ze sdělovacích prostředků jen jednu část, ale neznají vývoj. Dá se s tím něco udělat? Moc bych chtěla posílit i komunikaci s rodiči. Půjdeme cestou webových stránek, které je potřeba obohatit a častěji měnit, se správcem sítě jsme se shodli, že to bude jedna z dalších priorit. Ráda bych také zvýšila spolupráci se zástupci tříd ze SRPŠ. Samozřejmě máme třídní důvěrníky, kteří mají dělat prostředníka, když se ve třídě něco děje, ale myslím si, že vedení by mělo s těmito zástupci mluvit více a podněty od rodičů umět získávat, protože rodiče se kolikrát bojí něco otevřeně říct, a přes toho důvěrníka by to mělo být upřímnější, otevřenější a beze strachu. Mám na to šest let... Uvidíme, co se podaří, protože je to na jednu stranu dlouhá, ale na druhou stranu strašně krátká doba. Jak ještě by se dala zlepšit komunikace s rodiči? Chtěla bych upravit i způsob vedení třídních schůzek a konzultací, který rodičům nevyhovoval, což bylo také trochu vytýkáno v těch dotaznících. Letos jsme tedy kromě klasických žákovských knížek, které zůstaly, zavedli i elektronické žákovské knížky. Je to proto, aby rodiče měli možnost se okamžitě podívat, okamžitě komunikovat s učitelem atd. Slibujeme si od toho, že by to komunikaci mezi školou a rodiči mělo urychlit, a pokud rodiče budou mít zájem, budou okamžitě informovaní. Budou mít možnost vše zjistit ještě ten den nebo do druhého dne ráno, aby i učitelé měli čas vše zapsat. To by nám, myslím, mělo v komunikaci s rodiči pomoci. Co všechno byste tedy chtěla v průběhu svého šestiletého období zvládnout? Já myslím, že jsem toho napovídala tolik, že mám strach, že se to všechno ani nebude dát uskutečnit. Bude se to samozřejmě odvíjet od sboru, protože v něm ty změny budou průběžně nastávat. Letos je to taková větší změna, ale jsou tady paní učitelky, které odcházejí a budou odcházet to důchodu; všechny změny tedy budou možné jedině díky adekvátnímu sboru. Bude třeba najít vždycky člověka, který by splnil, co se od něj očekává a aby do kolektivu zapadl aprobací, což také není jednoduchá záležitost. Dále chci udržet vztahy ve škole a dál na nich pracovat. Spíš ještě nevím, jak pracovat se vztahy dětí mezi sebou, protože to je docela problém poslední dobou..., ale možná to bude tou komunikací s rodiči. Kdo se stal Vaším zástupcem? Vybrala jsem si pana učitele Jiráska, protože s ním mimo jiné spolupracuji na projektech, a tak jsem věděla, že naše spolupráce bude fungovat. A ještě jiná stránka věci: Říkala jsem si, že kdyby tato situace někdy nastala, chtěla bych jako svého kolegu, ať už zástupce, nebo ředitele, pokud bych zůstala na postu zástupkyně, muže, abychom byli smíšený pár. Já jsem se dokonce pana Jiráska ptala, jestli neuvažuje, že by se ucházel o post ředitele. Pokud by řekl, že ano, jako ředitele bych ho podpořila. Jak jsem říkala, post ředitelky nebyl pro mě cílem, tím bylo to, aby škola fungovala tak, jak má. A za těch devět let se tady neobjevil žádný jiný muž, který by splňoval podmínky a měl už i potřebné zkušenosti. Sice tady máme mladého kolegu, ale to je začínající pedagog, ten se má stále co učit a dohánět. A tím pádem byla volba víceméně jasná. Proč je podle Vás lepší, když je ve vedení školy smíšený pár? Protože chlapi mají na některé věci strašně jednoduchý pohled, a to je důležité. My ženské se v tom někdy umíme pěkně patlat. A já, díky tomu, že jsem devět let spolupracovala s panem ředitelem, jsem věděla, že jsem na spoustu věcí takový ten puntičkář, navíc jsem se narodila ve znamení Panny...; takže kdybychom nedejbůh takové byly dvě, možná bychom se z toho jednou zbláznily. Možná bychom byly tak moc důsledné, až by to bylo na škodu. A ten mužský, přímý pohled na věc je prostě taky potřeba. Ale tím se nechci nikoho dotknout. Je tato nová pozice ve Vašem životě velkou změnou? Jak se na Vaši novou roli dívá rodina? Všichni mi říkali: Prosím tě, ty už to za těch devět let všechno víš. Je a není to pravdou... Byla jsem ta druhá, ale teď už je to jen na mně. Takže změna to je. Cítím nyní mnohem větší zodpovědnost. S rodinou se to samozřejmě řešilo. Dcery jsou dospělé a samostatné, manžel má vlastní práci, čili můj čas už není tak vázaný, no a i to bylo důvodem, proč jsem se do toho rozhodla jít a ucházet se o toto místo. Navíc mě celá rodina podporovala. Jak Vaši přihlášku do výběrového řízení přijali kolegové? Kolegové to brali jako samozřejmost. Pro mě samotnou to dlouho taková samozřejmost nebyla, ale kolegové, kteří se vyjádřili, se vyjádřili tak, že mi věří a očekávají, že uspěji. A to je samozřejmě velká podpora. Co pro mě bylo dále hrozně důležité, byla podpora člověka, kterého bych si zvolila jako budoucího zástupce. Ještě před konkurzem jsem si dovolila trochu předejít výsledku a zjišťovala, jestli by mi pozici zástupce opravdu vzal a šel do toho se mnou. Pan Jirásek si samozřejmě také nechal čas na rozmyšlenou. Když mi řekl, že do toho se mnou půjde, za což mu děkuji, rozhodla jsem se, že konkurz zkusím. Většina lidí se pak po mém jmenování vyjadřovala pozitivně. Chtěla byste ještě něco dodat? Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě podpořili. Věřím našemu pedagogickému sboru, že mě podrží, nenechají mě v tom a že spolu budeme komunikovat jako doteď. A hlavně dětem bych chtěla popřát, aby se jim ve škole líbilo a chodily do ní rády. Rodiče prosím o otevřenou spolupráci, pevné nervy a pochopení. A nebojte se s čímkoli přijít. LB 11

12 farníffarní okénkofarnío farníokénkofarníokénko FARNOST VELKÉ BÍLOVICE Tak nám opět začal nový školní rok a s ním i vyučování náboženství. Každý pokřtěný má úkol poznávat základy víry, do které byl uveden. A náboženství je k tomu - po výchově v rodině - další příležitost. Křtem jsme získali Boží milost posvěcující - ničím nezasloužený dar - stali jsme se Božími dětmi, byli jsme přivtěleni ke Kristu. On je vinný kmen, my jeho ratolesti. Křtem jsme dostali také milost snadněji uvěřit. Jsme uschopněni stát se nositeli Božských ctností víry, naděje a lásky. A pokud snad svým špatným jednáním posvěcující milost ztratíme, Bůh nám, ve své dobrotě, nabízí její obnovení ve svátosti smíření. Není snadné odhalit své špatné skutky, ale čisté srdce stojí za to. Bůh nás nevýslovně miluje. Touží po naší lásce. Ale jak bychom mohli mít rádi někoho, koho neznáme. Proto je potřeba Boha poznávat. Hledat. Uvědomovat si jeho dobrotu, péči o nás, moudrost, dokonalost, milosrdenství, věrnost... To všechno jsme schopni vnímat a žasnout. Svědectví o Něm dává příroda, všechny její zákonitosti, naše planeta i její místo v hlubinách vesmíru... Svědkem je nám také naše srdce, schopné milovat, toužící po lásce, pravdě, spravedlnosti, dobrotě a kráse. Poznávající, co je dobré a co zlé, krásné a ošklivé... Vrcholem našeho poznání je pak zjevení Božího slova v Písmu svatém a příchod Ježíše Krista na naši zem. Největším darem, který jsme dostali, je svoboda. Bůh nikoho nenutí milovat jej. Láska potřebuje svobodu a má pravou cenu jen ve svobodě. Proto je důležité nezakopat hřivnu, kterou jsme dostali, neztratit naše spojení s Bohem, neztratit to nejdůležitější - cestu, pravdu a věčný život....už svatý František však ve své době chodil a volal:...láska není milována... Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (J 3,16) Bůh je milujícím Otcem každého člověka. I toho, kdo zatím nepoznal jeho lásku, jako ten největší dar. Má rád každého, na každém mu záleží, na každého čeká. A jak Pán Ježíš hovoří v podobenství o dělnících na vinici - někteří pracovali celý den, jiní půl dne a poslední jen jednu hodinu. Všichni však dostali odměnou 1 denár. Je to podobenství o lidech, kteří dostali dar víry a zůstali věrní - pracovali po celý život, jiní uvěřili až v dospělosti, a někteří až v závěru života - třeba jen v posledních chvílích před smrtí. A pro všechny je připravena odměna, celý denár - Boží království, dům Otce. Ježíš řekl:...v domě mého Otce je mnoho příbytků, kdyby nebylo, řekl bych vám to; jdu, abych vám připravil místo... Bůh všem nabízí své milosrdenství před tím, než přijde jeho spravedlnost. Připravil své království pro všechny, ale nemůže do něj vejít ten, kdo do něj vejít nechce. Branou, dveřmi, je osoba Ježíše Krista a jeho přijetí za osobního Pána Spasitele. Kdo hledá pravdu, spravedlnost a lásku, jistě nalezne Boha. Bůh mluví k člověku, mluví v tichosti. Buďme pozorní, abychom nepřeslechli jeho hlas. Úkolem nás všech je hledat a nalézt smysl našeho života. Každý zde máme úkol, který musíme splnit. Nemůže jej za nás splnit nikdo jiný. Pokud se nám to podaří, pak budeme jednou šťastni odcházet z tohoto světa. Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé, z úst maličkých mocně dokazuješ síly své protivníkům, já když spatřuji nebesa Tvá, měsíc a hvězdy, vzdávám Ti chválu a říkám, co je člověk, že jej máš tak rád... (Ž 8) MK 12

13 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ROZHOVOR S PANEM JAROSLAVEM TIHLAŘÍKEM A jak jste řešil problémy při psaní? To jste se naučil psát levou rukou? Kdepak. Píšu normálně pravou. Zasunu si tužku do rukavice a píšu. Podobně jako s tím kladívkem a dalšími věcmi. Většinou všechno dělám pravou rukou a po skončení druhé světové války jsem hodně dělal i taxikáře, protože v té době byly v Bílovicích jenom čtyři auta, a tak, když bylo potřeba odvést někoho do Podivína k doktorovi nebo do nemocnice, tak jsem jel. Jaké bylo vaše první vlastní auto? V roce 1953 po zestátnění firem jsem začal pracovat v Tylexu v Podivíně, kam jsem se po několikaleté přestávce v komunálu a místním JZD opět vrátil a dělal jsem zde až do důchodu v roce 1983.Av tom Tylexu jsem podal za tu dobu jako opravář celkem asi 30 zlepšovacích návrhů, za což jsem dostal kupóny, abych si mohl koupit auto. Byla to IFA, stála sedmadvacet tisíc korun a deset tisíc jsem si na to musel vypůjčit. V letošním roce mu bude sice již 91 let, ale při rozhovoru s nejstarším mužským občanem Velkých Bílovic, panem Jaroslavem Tihlaříkem, člověku rozhodně nepřipadne, že mluví s člověkem, který osobně zažil období první republiky, protektorát i druhou světovou válku. Jeho vitalitu, čilost či zápal do práce by mu mohli lidé o generaci, ale i o dvě generace mladší jenom závidět. Jaké jste měl tehdy koníčky a záliby? V mládí jsem chodil do Sokola, kde jsem byl dokonce na sokolských hodech i stárkem, a před válkou jsem byl pár let i hasičem. A i když Sokol potom zrušili, tak vznikl Kurátor, který vedl vedoucí Mirek Šašvata v podobném duchu jako Sokol, takže jsme mohli cvičit i nadále. Jaroslav Tihlařík se narodil v roce Jeho otcem byl Václav Tihlařík, který provozoval ve Velkých Bílovicích zámečnickou dílnu, a tak bylo celkem jasné, čím se vyučí a čemu se bude věnovat i on sám. Kam jste chodil do školy, a kde a čím jste se vyučil? Do školy jsem jezdil do Hodonína. Bylo to ve třicátých letech a tehdy samozřejmě nejezdily autobusy. V létě jsem jezdil na kole, přes zimu potom nákladním autem s plachtou. Až jsem se vyučil zámečníkem, tak jsem pracoval u svého otce v jeho zámečnické dílně. Co všechno jste ve vaší rodinné dílně vyráběli? Když jsem tam pomáhal po vyučení, tak jsme asi nejvíce dělali sporáky čili kuchyňská kamna a potom jsme často opravovali všechny možné zemědělské stroje. Jak vás zasáhla druhá světová válka? V roce 1941 jsem byl totálně nasazený na práce do Německa, stejně jako bratr Václav. Na rozdíl od něj jsem byl ovšem umístěný do Wolfenu u Lipska, kde jsem byl společně ještě s jedním chlapíkem z Čejkovic. A podmínky to nebyly ideální. Bydleli jsme v lágru, v dřevěných domech a na pokoji jsme byli asi po dvaceti lidech. Tam jste si způsobil i to vaše zranění ruky? Ano. Pracoval jsem v jedné místní fabrice jako údržbář sekacích pásem. Na tom stroji byly dva nože, které sekaly, a pod tím byl válec z umělé hmoty, jenž se musel časem nožem oškrabávat. A jednou ( ) jsem nějak nešikovně dal ruku pod ochranný kryt a vytrhalo mi to všechny klouby na pravé ruce kromě palce. Potom jsem byl samozřejmě v nemocnici a po vyléčení jsem byl v invalidním důchodu. Co jste dělal po návratu zpět do Československa? I přestože jsem byl v invalidním důchodu, tak jsem pracoval opět u otce v jeho zámečnické dílně, kde jsem dělal takové menší pomocné práce a hlavně jsem si musel zvyknout pracovat i bez prstů a poradit si tak, abych mohl používat normálně kladívko apod. A co vinaření? To vás také chytlo, nebo ne? Ano, když byla pozemková úprava, tak jsme dostali pozemky na vinohrady a vysadil jsem si 5 arů Pod Předníma a 5 arů u Čejkovska, které nám při další pozemkové úpravě v roce 2004 zase vzali. Nejprve jsem dělal víno u svého otce ve sklepě, a potom jsem si v roce 1969 postavil naproti jeho sklepu svůj vlastní sklep. Nejdříve jsem vystavěl jenom spodek sklepu a následně jsem postupně přistavoval. A stále ještě v tom sklepě děláte víno? Když jsem byl v důchodu, tak jsem byl ve sklepě prakticky každý den. Dá se říci, že jsem byl takovým průkopníkem otevřených sklepů, ještě před těmi nynějšími akcemi, protože se u mě ve sklepě často zastavovali turisté. Dříve jsem jezdíval do sklepa na kole, později jsem jezdil na babetě a nyní mám už pět let takovou tříkolku na baterky, ale víno už nedělám. Ještě do nedávna jsem do sklepa jezdíval, a protože už jsem nemohl scházet dolů po schodech, tak mi vždycky dcera nebo vnuk donesli víno nahoru a poseděl jsem chvilku před sklepem, ale teď už ani tam dojet nemůžu. Ani do vinohradu už asi nechodíte, že? Právě že ještě chodím. Na své tříkolce jsem si udělal takový svůj zlepšovák, sklápěcí sedačku, a tu si pomalu posunuju po řádku. Letos jsem odpracoval během zelených prací čtyřiadvacet dní po třech hodinách. A před vinobraním zase objíždím vinohrady a hlídám špačky. Sice toho už neudělám moc, ale zatím mě to pořád baví a přece jenom jsem aspoň chvilku na vzduchu a mám trochu pohybu. Nějaký recept na dlouhověkost máte? Tak dám si vždycky ty čtyři deci vína denně. Na poledne si dám dvě deci a potom ještě večer. Dá se říci, že to tak dělám od té doby, co vinařím. MH 13

14 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor CM SOUROZENCŮ OSIČKOVÝCH ZAHRÁLA NA ZAČÁTKU SRPNA POD PŘEDNÍMA V sobotu 2. srpna 2014 se uskutečnilo ve sklepní trati Pod Předníma na náměstí sv. Jana už 7. pokračování oblíbené a navštěvované Setkání Pod Předníma s Cimbálovou muzikou sourozenců Osičkových. Jako již každoročně byla tato akce zahájena děkovnou pobožností, ale poté už se muzikanti chopili svých nástrojů a naladili takřka všechny příchozí na zpěvnou notu. Krásné počasí přivedlo na útulné náměstí nejenom místní vinaře a jejich kamarády, ale také přespolní návštěvníky, kteří zde v té době trávili svou dovolenou. A podle jejich odezvy rozhodně svého úmyslu nelitovali. Naopak, časem odhodili stud stranou a sami se zapojili do podpory mladé cimbálky zpěvem některých písní, což pro ně nakonec nebyl až takový problém. Lidové písně Hanáckého Slovácka a Podluží totiž postupem času vystřídaly songy známé po celé České republice a teplý srpnový večer rychle vystřídalo brzké srpnové ráno. Dobrá nálada a přátelská atmosféra spolu s dobrým vínem dokáží s lidmi fantastické věci, a právě sobota 2. srpna toho byla živým důkazem. CM sourozenců Osičkových pod vedením primášky Anny Osičkové doslova koncertovala a, i když si občas dala krátkou přestávku, zpěv ani veselí rozhodně neopadlo. S radostí ji vystřídali mužáci, kteří si rádi zapěli se sklenkou lahodného moku. S teplým srpnovým večerem byli jistě spokojeni i organizátoři. A návstěvníci doufají, že pro ně nachystají Pod Předníma i další pokračování. MH SETKÁNÍ POD PŘENÍMA 2014 V sobotu 2. srpna 2014 se na Náměstí svatého Jana ve sklepní trati Pod Předníma uskutečnilo již 7. setkání u dobrého vína s Cimbálovou muzikou sourozenců Osičkových. Jako tradičně bylo setkání zahájeno děkovnou pobožností, tentokrát bez našeho pana faráře, který měl bohužel jiné povinnosti. S písní Pijme vínečko, dobré je jsme se přenesli na lidovou notu. Počasí bylo nádherné a přilákalo zatím největší počet návštěvníků. Sešli se jak místní, přespolní, tak i řada turistů, kteří zde trávili dovolenou. Za zdárný průběh tohoto setkání patří poděkování všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli. Za organizátory Karel Rybecký. NEJENOM KLADEŇÁCI SE OBJEVILI VE DRUHÉM DÍLE VINAŘŮ! I VELKÉ BÍLOVICE V NĚM MĚLY ZASTOUPENÍ Velké Bílovice jsou poměrně oblíbenou destinací filmařů. V 70. a 80. letech minulého století se zde točila trilogie o víně Bouřlivé víno, Mladé víno a Zralé víno, před pár lety vznikly u nás zase Bobule. Nový seriál, který v současné době běží na televizi Prima, Vinaři se sice točil na jiných místech jižní Moravy, a možná bohudík, neboť zatím na jihu naší republiky převažuje spíše kritika nad chválou a uznáním, ale přesto v něm i tentokrát měly Velké Bílovice své zastoupení. Ve druhém díle tohoto seriálu, kdy přijeli na Moravu Kladeňáci, si totiž střihl krátkou roli mezi hereckými hvězdami i Vladimír Procházka. Tento řidič sanitky, jenž již dlouhou dobu s vervou přepravuje místní pacienty sanitním vozem do břeclavské nemocnice nebo na vedlejší polikliniku na převaz, rehabilitaci či obyčejnou kontrolu, dokázal pomoci i herečce Lucii Benešové alias Hedvice Taušové, kterou začal v nepříhodnou dobu výrazně zlobit žlučník, a bleskurychle ji po zavolání dopravil spolu s kolegou do nejbližší nemocnice. Jak se ke své roli v seriálu pan Procházka dostal? V době natáčení mě oslovili filmaři s prosbou zapůjčení sanitky a řidiče k natočení této role... Zavolali na dispečink a díky postavení vedoucího řidiče se telefonát dostal do mých rukou. Pak už to bylo na domluvě, prozradil Procházka. A chtěl by si někdy v budoucnu podobnou věc zopakovat nebo se raději bude držet role diváka? Natáčení bylo příjemné i lidé kolem. Taky to pro mě byla nová zkušenost a klidně bych si v budoucnu něco takového zase zopakoval, dodal Procházka. 14

15 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZARÁŽÁNÍ HORY SE USKUTEČNILO I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ! KDO PŘIŠEL, NELITOVAL V sobotu 23. srpna 2014 v podvečer zasáhly Velké Bílovice silné přívalové deště, místní hasiči dokonce museli pomáhat odčerpávat vodu z některých zatopených rodinných domů, kanály nestačily ani tak rychle vstřebávat vodu, přesto se i přes tuto nepřízeň počasí konalo ve sklepní uličce Horenského práva v sklepní trati Pod Předníma tradiční Zarážání hory. Celá akce se nakonec musela přesunout do interiéru vinného sklepu pana Jaroslava Osičky, ale i přes neustálý déšť si na ni našli lidé cestu i čas a jedni návštěvníci s sebou přinesli dokonce i vyřezávanou dýni přímo k této akci. V mírně komorním prostředí si pak za zvuku Cimbálové muziky Lália všichni vytvořili parádní atmosféru. Bujaré veselí trvalo nakonec až do dvou hodin do rána. Jasný důkaz o výborné zábavě podala na Facebooku jedna z organizátorek akce Věra Osičková: Kdo včera nepřišel, i navzdory počasí, prohloupil... Byla to bezva párty! Poděkování za uspořádání takové akce patří pochopitelně všem organizátorům, ale také sponzorům. Jmenovitě patří velký dík především panu Vladimíru Opluštilovi a také občanskému sdružení Velkobílovičtí vinaři, kteří jako vždy přispěli svým vínem do místního degustačního koutku, a tedy i k větší zábavě. MH inzerce 15

16 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor SOUTĚŽ VE VAŘENÍ ZELŇAČKY BUDE MÍT UŽ V. POKRAČOVÁNÍ! PŘIHLASTE SE DO NÍ I VY V sobotu, která předchází svátku sv. Kateřiny, se tradičně ve Velkých Bílovicích kácí hodová mája, ale v poslední době mají místní občané i návštěvníci města spojený tento den také se soutěží ve vaření zelňačky. V sobotu 22. listopadu 2014 se uskuteční už její pátý ročník a pomalu, ale jistě se řadí mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější akce v rámci celého roku. Soutěž se jako každoročně uskuteční na náměstí před kulturním domem a bude spojena s adventním jarmarkem. Pro pravidelné účastníky i úplné novice nezaškodí zopakovat nejzákladnější instrukce. Soutěžící družstva nahlásí svou účast do pátku 31. října 2014 elektronicky prostřednictvím e-přihlášky na ovou adresu: V den konání soutěže bude od 8 hodin probíhat registrace a přidělení místa na vaření, v 9 hodin je dovoleno zažehnout oheň a každé družstvo má následně tři hodiny na uvaření zelňačky. Ve 12 hodin mohou soutěžící vydávat polévky veřejnosti a zároveň si porota vybere od každého týmu soutěžní vzorek, jež odevzdá družstvo v misce, kterou dodá město. Důležité faktory, které budou hrát roli při hodnocení produktu, jsou zejména chuť, vůně a vzhled. Ve 14:30 bude slavnostní vyhlášení výsledků včetně udílení cen třem nejlepším týmům i předání ceny veřejnosti. Od 15 hodin bude následovat na sóle kácení máje. Přihlásit se může prakticky jakákoliv parta kamarádů myslivci, hasiči, vinaři, chasa, sportovci... Pro V. ročník soutěže platí následující rámcová pravidla: 1) Družstvo je 4-6 členné. 2) Minimální množství zelňačky je 25 litrů, jiné masné výrobky není dovoleno v rámci soutěže prodávat nebo nabízet. 3) Každé družstvo si obstará potřebné ingredience na přípravu zelňačky podle svého vlastního receptu. 4) Organizátor nehradí soutěžícímu družstvu náklady na pořízení potravin, každé družstvo si bude svůj výrobek prodávat ve své režii. 5) Nástup soutěžících je od 8.00 do 9.00 hod. na parkovišti před kulturním domem. 6) Soutěžící družstvo může využít pro svoji propagaci hesla nebo reklamní oblečení, může nabízet návštěvníkům občerstvení (svařené víno, punč, kávu, grog). Náklady na tyto nápoje organizátor nekompenzuje. 7) Každé soutěžní družstvo bude mít své místo na vaření, které dostane v den konání soutěže, svůj kotel a pult na přípravu a servírování. 8) Organizátor zabezpečí vodu, dřevo na topení. Naběračky a kanystry na vodu zapůjčí organizátor oproti finanční záloze 250 Kč (100 Kč naběračka, 150 Kč kanystr), která bude soutěžícímu družstvu vrácena po odevzdání zapůjčených věcí. Misky, lžíce a chleba si soutěžící obstarají sami. 9) Hotové jídlo může být servírováno zájemcům od hod. 10) Jídlo může být zájemcům servírováno, jak do misek pro přímou konzumaci, tak i do jídlonosičů. Cena jedné porce je stanovena na 15,- Kč. 11) Družstvo s nejlepší zelňačkou vyhodnotí odborná degustační komise, která ve hod. vyhlásí výsledky soutěže a odmění vítěze. 12) Pro větší fair-play soutěže bude možné hodnotit nejlepší zelnačku i prostřednictvím laické komise. Vítěz bude oceněn Cenou veřejnosti. Hodnotící kartu obdrží zájemci na infocentru v kulturním domě. 13) Poplatek za startovné činí 150,- Kč a bude uhrazen do pokladny města nejpozději v den konání tohoto klání (před losováním místa pro stánek). Věříme, že i letos provoní zelňačka celé náměstí, přispěje ke společným a příjemným okamžikům tohoto dne a bude příjemnou tečkou za letošním společenským a kulturním děním našeho města. Vedení města a členové kulturní komise DÍKY MĚSTSKÉMU VLASTIVĚDNÉMU MUZEU JSTE SE V ZÁŘÍ MOHLI VRÁTIT V ČASE V září se opět konaly ve Velkých Bílovicích tradiční hody, ale nejenom na tanečním sóle mohli vidět příznivci folklóru lidové kroje. V místním městském vlastivědném muzeu se konala po všechny hodové dny a následující neděle až do konce září rozsáhlá výstava hodových krojů a také hodových fotografií. Starší návštěvníci si mohli zavzpomínat, jaké to bylo, když oni sami stárkovali a chodili v kroji, mladší se zase mohli vrátit v čase a alespoň na chvíli se vcítit do rolí svých rodičů, prarodičů či praprarodičů. Zájemci si mohli prohlédnout podobizny všech stárků a stárek od začátku dvacátého století až do současnosti i různé fotografické momentky, jak se hody postupem času přece jen mírně měnily. Cizí návštěvníci byli uchváceni už jenom samotnou krásou a pestrostí velkobílovického kroje, ti domácí a mladší mnohdy jenom nevěřícně zírali, jakže vypadali jejich maminky, tatínkové, babičky a dědečkové v době jejich dospívání. Hlavním cílem výstavy bylo především ukázat návštěvníkům chronologický vývoj materiálu sukní, výšivek a krojů obecně. Největší zásluhy za uspořádání této výstavy patří paní Martě Osičkové. MH 16

17 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor REAKCE NA ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE VOLBY STÁRKA Z MINULÉHO ČÍSLA ZPRAVODAJE MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE V minulém čísle městského zpravodaje vyšel článek, kde se bývalí stárci zabývali špatnou situací bílovické chasy a problémy s volbou stárka. Jako každý jiný občan jsem měla v úmyslu si článek přečíst, snad se i zamyslet a odložit. Článek mi ale pořád ležel v hlavě. Proto jsem se rozhodla na něj zareagovat a pokusit se představit jiný názor na danou problematiku, a to i z toho důvodu, že např. podle úvahy kluků nemám právo chodit v kroji, protože nedodržuji místní krojové rituály. Podle mě je tahle záležitost svobodnou volbou každého jedince, do které by mu neměl nikdo mluvit, a pokud ano, tak se těmito kroky vracíme do situace doby minulé, ze které jsme, byť s neustálými dozvuky, naštěstí už více než 20 let venku. Ale vezmu to postupně. Souhlasím s kluky v tom, že mnoho argumentů proti stárkovství není vůbec relevantních. Setkala jsem se se smýšlením typu: Můžeš být stárkem Ty, máte novou fasádu, okna Copak tohle je důležité? Nebo argument: Naše holka nemůže být stárka, protože máme už 20 let pořád stejný obývák a to bude všechno na kameře vidět Ovšem neberte to jako útok na svoji osobu, tohle si místní obyvatelé udělali sami. Každý další občan zvyšoval pomyslnou laťku neustále výš a výš, zřejmě z pocitu vlastní zodpovědnosti, že neúmyslně vytvořil jakési konkurenční prostředí pro budoucí adepty. Je vůbec potřeba, aby se kameraman pohyboval po domě? Vraťme se k původním potřebám hodů, a to veselit se, popít, zazpívat si, potkat se s přáteli, hody si hlavně užít. Co mi ale v článku překáží, a nejenom v něm, je neustále dokola omílané slovo čest. Co je to čest? To je dost relativní pojem, který v této souvislosti absolutně ztrácí opodstatnění. Protože doma postrádám významový slovník, musíme si vystačit s vyhledávačem Google. Neexistuje jednotná definice, ale většinou se shoduje ve výrazech jako úcta, vážnost, pocta, vyznamenání apod. Copak nějaké z těchto adjektiv můžeme použít v souvislosti s bílovským stárkem? Čest je něco, co si člověk zasloužil, je poctěn díky svým dovednostem, vlastnostem, umem, chováním, díky němuž se zasloužil, či byl vybrán, nebo zvolen. Promiňte mi tu drzost, ale co z toho se spojuje s bílovským stárkem? Umím si představit, že by mohl být kluk poctěn volbou stárka na základě toho, že je nejlepší tanečník, zpěvák, verbíř, má za sebou podporu většiny chasy atp. Kolik členů naší chasy chodí třeba do folklorního tanečního souboru Hrozen, který by měl zachovávat tradice? Musím bohužel poukázat na sousední mikroregion Podluží, kde se tancují tzv. hošije. Kdo z kluků z naší chasy by si sám stoupl před muziku, zazpíval by a předvedl se, jen tak pro radost? Nebo si sám zaverboval? Po příchodu na sólo z průvodu se vždy vytvoří u máje chumel změti nohou, hlav a rukou, jakoby je přitahovala mája magnetem. A kolik kluků umí skutečně verbovat? Snad deset? A kdo ví, co je to verbuňk? Kolik stárků kdy reprezentovalo obec Velké Bílovice nebo Hanácký Slovácko třeba na verbíři na Kraji beze stínu nebo ve Strážnici? To by potom snad byla čest být stárkem a teprve poté by zanechali ve Velkých Bílovicích nějakou stopu. A to, o čem se v článku píše jako o krojované chase, v naší obci při nejlepší vůli nejde. Vždyť i ve škole, kde je ve třídě 20 žáků se vytvoří skupinka, která tvoří zdravé jádro a organizuje ples, poslední zvonění, stužkový večírek, popřípadě třídní srazy. A vy něco takového chcete po skupině lidí různých zálib, věku a životních postojů, kde je jich šedesát? To je přece nemožné. Samozřejmě, že jádro naší chasy je tvořeno dejme tomu dvaceti nadšenci a zbytek je komparz. Já se řadím mezi ten zbytek. Taky jsem jezdila přes pole na hody a hoduju v kroji každý rok, chodím holkám pomáhat s mašličkami, ale nechodím na chasovní akce, pokud ano, tak velmi řídce, nechodím na krojové plesy, protože nechodím skoro na žádné plesy, netancuju besedu. Ale taky se neúčastním diskoték, jak třeba kluci zmiňovali v článku, ani po hospodách nechodím. Jsem prostě asociální typ a tyhle věci mě nebaví. Hody jsou pro mě společenským vyžitím na další půlrok dopředu. A proto nemám právo chodit v kroji? Je to moje svobodná volba, nikdo mě k tomu nenutil, byť jsme v rodině stárka a stárku v minulosti měli. Je potřeba změnit strukturu zevnitř, zavést pravidla. Z našeho šedesátičlenného průvodu neuděláte nikdy kolektiv nadšenců, kde každý bude mít svoji funkci. Vždy to bude o partě cca dvaceti lidí uvnitř, kteří prostě budou mít aktivnější přístup. Je ale potřeba to přestat řešit a spílat nad tím. Být stárkem je odpovědnost, ale je potřeba i autority, aby měl respekt ostatních v chase a vážili si ho. Je to takový jednoletý vedlejšák. Pokud chcete, aby se u nás kluci o stárkovství prali, tak z toho přestaňte dělat něco, co s tím nemá vůbec nic společného, a ty kluky si vychovávejte sami v rámci chasy, právě uvnitř té aktivní a folklorním tradicím oddané partie, pokud je k tomu už nevedou rodiče. Přece nikdo nechce mít za stárka kluka, který chodí v kroji jen v hody, nemá ponětí, o čem folklor a tradice jsou, a chtějí to jen jeho rodiče, aby se zviditelnili. Nebo pokud u toho kluka stojíme s prosíkem hlavně to vezmi. A především - folklor a tradice nejsou jenom hody. Až toto nejen autoři článku pochopí, možná nebude problém zvolit nové stárky. Nechci autory pranýřovat, vím, že to napsali s dobrým úmyslem a vesměs s nimi souhlasím, chtěla jsem jenom z jiného pohledu rozebrat každoroční problematiku hodů. Osičková V. POZVÁNKA NA SVATOMARTINSKOU SLAVNOST NA PÚRYNKÁCH Púrynští vinaři ve spolupráci s městem Velké Bílovice zvou na Svatomartinskou slavnost, která se uskuteční již popáté, v sobotu 15. listopadu 2014 od 13:30 a to na náměstí sv. Martina ve sklepní trati Púrynky. Během odpoledne vystoupí DH Bílovčanka, CM Lalia i mužáci z Velkých Bílovic a Vrbice. Pochopitelně nebude chybět ani ochutnávka mladých vín, které přiveze sv. Martin na svém koni. 17

18 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor KONALA SE OKRESNÍ VÝSTAVA MLÁĎAT A MÍSTNÍ VŠEOBECNÁ VÝSTAVA 10. srpna se v našem městě konal již 47. ročník výstavy chovatelů drobného zvířectva. Výstavu pořádal Český svaz chovatelů, Základní organizace Velké Bílovice. Akce se zúčastnilo 55 vystavovatelů s asi 500 kusy drobného zvířectva. Návštěvníci mohli vidět kolem 230 králíků, 100 kusů drůbeže, 100 holubů a 40 papoušků. Předseda místní organizace, pan Roman Šťavík, chválil zejména vystavovatele z Velkých Bílovic. Zde je seznam vítězných chovatelů: Králíci samci: Hellingerovi z Ladné Králíci samice: Olin Smutný Králíci kolekce: Olin Smutný Drůbež místní výstava: Patrik Rohrer Drůbež okresní výstava: František Hvozdecký Holubi: Vašek Grof Papoušek: Jindřich Šebesta Pánové Olin Smutný a Vašek Grof nevyhrávají pouze na místních a okresních výstavách, ale i v celorepublikové konkurenci. Soutěže se zúčastnilo i devět mladých chovatelů. Zájem dětí a mládeže o chovatelství je v našem městě poměrně velký, a proto se místní organizace pokouší dát dohromady kroužek mladých chovatelů. Největším problémem, který při zakládání kroužku mají, je podmínka, že vedoucí kroužku musí mít pedagogické vzdělání. Nezbývá tedy doufat, že i tuto překážku se místním nadšencům podaří překonat. Letošní výstavě přálo počasí, a proto se i letos těšila velkému zájmu. Každý rok na výstavu dorazí minimálně 800 lidí. Nejexotičtějšími návštěvníky akce letos byli Francouzi, kteří projížděli kolem, a výstava je zaujala natolik, že se zdrželi několik hodin. Exotičtější než tito cizinci byli jen kříženci vietnamských prasat s divočákem, kteří se soutěže sice zúčastnit nemohli, zato se ale těšili obrovskému zájmu nejen ze strany dětí, ale i dospělých. Organizátoři by rádi poděkovali všem sponzorům, protože bez nich by se akce nemohla konat. Jejich díky patří zejména městu Velké Bílovice a firmě TH Systémy, která mimo jiné darovala hlavní cenu tablet, dále pak místním hasičům, pánům Petru Zapletalovi, Karlu Kachyňovi, Petru Foretovi, Jiřímu Rusnokovi, Janu Strouhalovi a Vladimíru Oslzlému, firmám Dřevotrust, Agrosad, Stavební firma Osička, Pekárny Pešák, Rigiform, Rodinné vinařství Hrabal, Habánské sklepy, Rodinné vinařství Sedlák a Pohostinství U Kéglů. Velký dík patří i členům organizace, kteří se podíleli na přípravách výstavy i úklidu po ní. Místní organizace byla založena v roce 1967 panem Josefem Konečným a v době vzniku měla 45 členů. V průběhu existence organizace klesl počet členů i pod deset, v roce 2005 se ale situace změnila, když se funkce ujal nynější předseda, pan Šťavík. V současné době jsou členy organizace i obyvatelé okolních vesnic a měst. Místní organizace patří se 32 členy k největším v Jihomoravském kraji. LB NÁVŠTĚVA DIAKONIE BROUMOV Dne 29. srpna 2014 se minivýprava učitelů ZŠ, ZUŠ a vedení města zúčastnila návštěvy v charitativní organizaci Diakonie Broumov, pro kterou naše město pořádá sbírky použitého ošacení, botů, porcelánu apod. Ač už bylo po pracovní době, tak jsme byli v závodě ochotně přijati a provedeni celým provozem. Seznámili nás s tříděním, výběrem a následným rozvozem zboží pro lidi, kteří ho potřebují a jak nás upozornili ne do nějakých second handů. Vývoz je například na Slovensko, do Maďarska i třeba na konkrétní místo v Africe, jehož se i sami organizátoři zúčastnili. U nás na sběrném dvoře mají trvale umístěn svůj kontejner, kam mohou lidé použité ošacení přinést. Za účastníky Karel Rybecký. 18

19 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško - ZDE SE DOZVÍTE VŠE O NAŠICH AKTIVITÁCH Ve středu v MŠ proběhla informativní schůzka pro rodiče. Pozvaly jsme na ni paní Mgr. L. Bínovou z Brna, která přítomné rodiče seznámila s tím, jak usnadnit dítěti vstup do MŠ. Paní ředitelka Kropáčová společně s paními učitelkami informovala rodiče o organizaci života v MŠ, o novém ŠVP (školním vzdělávacím programu), který jsme vypracovaly na další tři roky, dále o rámcovém vzdělávacím programu, do kterého se snažíme co nejvíce zapojit rodinu. Rodiče jsme pozvaly do jednotlivých tříd, kde jim paní učitelky rozdaly dokumentaci k vyplnění a pohovořily o tom, co rodiče zajímalo. V tomto školním roce jsme přivítaly 39 nových kamarádů. Adaptaci dětí na nové prostředí MŠ jsme se snažily zpříjemnit přítomností rodičů. Jedná se o tzv. adaptační chvilky, které se nám v minulých letech velmi osvědčily. Rodiče mohou se svými dětmi pobývat ve třídě, kde si spolu hrají, seznamují se s novými kamarády, s režimem dne, s paními učitelkami. Snažíme se, abychom v dětech navodily pocit bezpečí a pohody. Děti, které rády zpívají a tancují, mohou navštěvovat folklorní soubor Hrozínek a nově pěvecký kroužek Sboreček. Budeme pokračovat v logopedické prevenci. V měsíci říjnu proběhne jako každoročně depistáž logopedek pro posouzení výslovnosti dětí. Poté se rodiče mohou dle doporučení objednat u logopedky v naší MŠ nebo v jiných logopedických centrech. Dvě proškolené paní učitelky pracují jako asistentky logopeda. Pokud má vaše dítě potíže s výslovností, je dobré co nejdříve zjistit, zda jde o vadu řeči nebo o fyziologický vývoj. Byly bychom velmi rády, kdyby se nám podařilo u rodičů odbourat obavy z vyšetření dětí v PPP (pedagogicko-psychologické poradně). V dnešní době se nejedná o nic výjimečného, ba naopak, někteří rodiče toto vyšetření sami vyžadují. Proto je důležité nepodceňovat rady paní učitelek, abychom na dítě společně s rodiči správně působili a vedli ho dle jeho individuálních potřeb. Děti se jinak projevují v kolektivu dětí a jinak v domácím prostředí. Sledujeme jejich chování se ke kamarádům, k věcem, k dospělému, k přírodě, dále jak se dítě soustředí na činnosti, zda vývoj odpovídá věku. Proto, prosím, neberte naše rady jako útok proti dítěti. Informovat rodiče je naše povinnost a máme radost z každého úspěchu vašeho dítěte. Všem přejeme příjemně prožité dny v naší MŠ KAMARÁDI. BH INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. září 2014 jsme zahájili v naší škole nový školní rok. Odchodem pana ředitele Josefa Vlahy na zasloužený pracovní odpočinek nastaly změny ve vedení školy i ve složení učitelského sboru. Zástupcem ředitelky školy byl jmenován Mgr. Radoslav Jirásek, působící na škole od roku 1989 jako učitel chemie, matematiky a informatiky. S novou funkcí a snížením úvazku vyučuje v tomto roce pouze informatiku. Výuku chemie převzala naše nová posila Mgr. Martina Burešová, která dále vyučuje přírodopis, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. Do prvních tříd nastoupilo celkem 39 žáků a třídními učitelkami jsou paní Mgr. Petra Ivančicová a paní Mgr. Jitka Mácsaiová. Ve 2. a 3. třídách pokračují paní učitelky z loňského školního roku. Paní učitelky Mgr. Jana Hakalová a Mgr. Hana Baroušová převzaly třídnictví ve 4. třídách. Výuka v 5. A třídě probíhá aprobovaně vyučujícími prvního i druhého stupně a třídní učitelkou je paní Mgr. Dana Hemzová. I v šestém ročníku máme pouze jednu třídu s třídní učitelkou paní Mgr. Zdeňkou Mašovou. U zbývajících ročníků nedošlo vzhledem k třídnictví k žádným změnám. Celkový počet žáků na základní škole je nyní 327, z toho 192 na 1. stupni a 135 na 2. stupni. Ve školní družině je zapsáno 60 dětí, zejména z 1. a 2. tříd. Veškeré informace o chodu školy, kontakty na pracovníky školy můžete najít na stránkách školy Za veškeré připomínky a podněty ke zlepšení naší práce vám budeme vděčni. Přeji nám všem, žákům, pedagogům i rodičům úspěšný školní rok. Mgr. Svatava Balgová, ředitelka školy inzerce VYŘEŠÍME VAŠE DLUHY! Zastavíme exekuce, RYCHLE, LEGÁLNĚ PODLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA! ZÁKLADNÍ ANALÝZA A PORADENSTVÍ ZDARMA FINANCE-Šebánková, s.r.o., kancelář: Kupkova 380/2, Břeclav Tel: , ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE - ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ 19

20 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško ÚDIF 6 KRÁT VE ŠKOLE V loňském školním roce za námi opět přijela skupina ÚDIF (= Úžasné Divadlo Fyziky) v rámci projektu EU Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody zabývající se fyzikálními pokusy a hrátkami. Přijeli celkem šestkrát dvě vystoupení proběhla v listopadu, dvě v lednu a poslední dvě v březnu. Vždy ukázali žákům šestých až devátých tříd plno pokusů, vše vysvětlili a také si mohli žáci leccos sami vyzkoušet. První dvě vystoupení zaměřená na mechaniku probíhala na chodbě u učebny fyziky, bylo potřeba hodně prostoru. Chodilo se po žebříku položeném na stole trčícím daleko přes stůl, stačilo vložit pár těžkých olověných zátěží do jednoho konce žebříku. Stavěli jsme historický most jen skládáním tyčí bez jakéhokoliv spojovacího materiálu. Překvapením byl most ze čtyř lidských těl. Zkoušeli jsme, proč dělníci potřebují přilbu bouchali jsme kladivem do jablka i do jablka s přilbou (malou kovovou miskou). Mohli jsme být chvíli jako fakíři a sednout si na desku s mnoha hřebíky. Další týden jsme věnovali létání. Pozorovali jsme různé modely vyrobené z papíru a balónků, viděli vrtulník a rakety vytvořené z běžných materiálů domácností (např. z PET lahví). Zkoumali jsme princip vznášedla a horkovzdušného balónu. Zvláštností bylo létání dohořelých čajových sáčků. Sfoukli jsme pyramidu kelímků pomocí dvou malých bubínků s otvorem. Bonusem byla ukázka kouřových vln, které vycházely při bouchání z velkého bubnu. V lednu jsme se zaměřili na optiku a akustiku. Pomocí dvou reflektorů ze staré škodovky jsme zapalovali sirku, pozorovali obraz zvětšeného vlákna staré žárovky. Zajímavá byla ukázka ohýbání světla pomocí optických vláken a proudu vody. Jako kouzlo vypadaly průhledné kuličky ve vodě, které byly vidět až po vytažení z vody. Přiblížili jsme si pod mikroskopem displej mobilního telefonu až na jednotlivé pixely v základních barvách. Ukázali nám, i jak vidí pes. Hráli jsme na zvláštní hudební nástroje na gumovou rukavici, odpadní trubku a plechovku. Překvapivé bylo hraní na kovové roury zahřátím nad plamenem. Vytvořili jsme kapelu z různě velkých papírových tub. Fotobuňka s laserem připevněná jako struna kytary vydávala zvuky elektrické kytary. Posvícením laseru na reproduktor se zrcátkem se objevovaly obrazce vznikající v závislosti na hudbě. Také jsme díky fotobuňce světlo slyšeli, hrála tón podle frekvence lampiček. Březen přinesl témata teplo a elektřinu. Lektoři nám zviditelnili šíření tepla. Vařili jsme vodu v papíru, zkoumali, zda se zvedne hladina při tání ledovců. Viděli jsme hořet kapesník, který neshořel. Někteří dokonce drželi bezpečně oheň v rukou. Zjišťovali jsme, kolik oxidu uhličitého obsahuje perlivá voda. Lektoři nám vysvětlili, proč a za jakých podmínek se solí silnice. Efektním závěrem bylo ohňové tornádo. Za týden začínala elektřina třením balónku, cinkáním alobalového míčku o kovové hrníčky a točením PET láhve mezi nabitými hřebeny. Viděli jsme přeskakovat jiskry, blesky, dokonce elektrický proud sfoukávající svíčku. Tavili jsme proudem tuhu do žhava, rozsvěcovali jsme dotekem barevné zářivky. Viděli jsme, co udělá mikrovlnka s alobalem, balonky s vodou i bez ní, s CD, žárovkou a zářivkou. Všechny pokusy byly moc dobře zpracované, přinesly nám nejen nové vědomosti, ale taky zábavu! Mgr. Taťána Bajáková 20

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Město Velké Bílovice PSČ , okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ , okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2010 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok 2017 Rozpočet na fiskální rok 2017 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Obec ÚTUŠICE IČ:

Obec ÚTUŠICE IČ: Rozpočet na rok 2016 Obec ÚTUŠICE třída 1 Daňové příjmy 7 722 100 třída 2 Nedaňové příjmy 1 958 200 třída 4 Přijaté transfery 119 200 PŘÍJMY CELKEM 9 799 500 třída 5 Běžné výdaje 5 545 300 třída 6 Kapitálové

Více