SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, Škvorec, IČ: zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l a d n í š k o l a Purkrabka se sídlem Smiřických 2, Škvorec, IČO: Rezortní identifikátor: od zastoupená ředitelem školy: Mgr. Jaroslavem Kuchařem (dále také jako škola ) a zákonní zástupci žáka (dále jen rodiče) : otec:. datum narození..... bydliště :.... PSČ.. doručovací adresa:...psč.. (vyplňte jen v případě, že je rozdílná od bydliště) matka:..... datum narození.. bydliště.....psč... doručovací adresa: PSČ. (vyplňte jen v případě, že je rozdílná od bydliště) uzavírají dnešního dne tuto SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ číslo : (číslo rodiny / pořadové číslo smlouvy) I. Předmět smlouvy 1. Škola poskytne základní vzdělání počínaje dnem v rozsahu 1. stupně ZŠ žáku / žákyni: jméno, příjmení.... r.č.. datum a místo narození bydliště zdravotní pojišťovna v souladu se Zákonem 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění.

2 2. Škola se zavazuje při poskytování základního vzdělání: a) nepřesáhnout při obsazování tříd počet 15 žáků přítomných na vyučovací hodině, b) zajistit nejméně 185 dnů ve školním roce, ve kterých bude probíhat vyučování popřípadě jiné výchovné aktivity, přičemž v průměru nebude vyučovací týden činit méně než 20 hodin. II. Práva a povinnosti školy 1. Škola zajišťuje úhradu nákladů na vybavení a provoz školy a školní budovy a na finanční ohodnocení zaměstnanců školy. 2. Škola nehradí žákům stravné, výdaje spojené s dopravou na vyučování ani případné dobrovolné kroužky realizované na půdě školy. 3. Škola je povinna průběžně informovat rodiče o výsledcích vzdělávání žáka, o neplnění studijních povinností žákem ve stanovených termínech, o závažném porušení Řádu školy žákem nebo o jeho opakovaném porušování menší závažnosti. 4. Škola se zavazuje informovat rodiče na jejich žádost o podmínkách poskytování vzdělávání školou, zejména o personálním složení učitelského sboru, učebním plánu jednotlivých tříd, počtu studentů školy, významných vzdělávacích a výchovných aktivit školy, statistických výsledků přijímacího řízení, případných zjištění kontrolních orgánů, hospodaření školy, a to za podmínky, že nedojde zveřejněním těchto údajů k zásahu školy do osobnostních práv dotčených osob popř. k porušení povinnosti mlčenlivosti či obdobné zákonem stanovené povinnosti. 5. Škola je povinna umožnit rodičům navštívit výuku jejich dětí v hodinách po předchozí domluvě s třídním učitelem alespoň 1 den předem. 6. Škola zodpovídá za dodržování dohodnutých smluvních podmínek, platných školských předpisů a Řádu školy. 7. Škola je povinna zveřejnit výroční zprávu školy za předcházející školní rok na internetových stránkách školy (www.skolapurkrabka.cz) nejpozději do stávajícího školního roku. III. Práva a povinnosti rodičů 1. Rodiče jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy. V případě jeho nepřítomnosti ve vyučování jsou povinni informovat školu předem, nejpozději v první den nepřítomnosti. 2. Rodiče jsou povinni řádně a včas uhradit poplatky za vzdělávání dle níže stanovených a předem známých podmínek (kapitola IV. Poplatky za vzdělávání, podmínky a způsob jejich úhrady). 3. Rodiče se zavazují aktivně spolupracovat se školou s důrazem na jejich účast na konzultacích o prospěchu a chování žáka a na třídních setkáních a komunikovat s učitelem v případě, že je k tomu vyzve. Dále se zavazují dodržovat ustanovení této smlouvy a Řád školy. 4. Rodiče jsou povinni neprodleně písemně informovat školu o případných změnách v osobních údajích uvedených v této smlouvě, jakož i zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

3 5. Rodiče jsou povinni neprodleně informovat školu o jejich rozhodnutí vypovědět tuto smlouvu a důvodech výpovědi bez ohledu na termíny výpovědi uvedené v bodu V, odst. 2b). 6. V případě, že žák poškodí majetek školy nebo třetí osoby během školního vyučování, rodiče se zavazují uhradit vzniklou škodu v plné výši. 7. Rodiče výslovně souhlasí s tím, že ke dni ukončení této smlouvy přestává být žák žákem této školy a jsou povinni zajistit jeho další vzdělávání dle zákona, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. IV. Poplatky za vzdělávání, podmínky a způsob jejich úhrady 1. Poplatky za vzdělávání žáka jsou školné, poplatek za pomůcky (pomůckovné) a poplatek za zájmové kroužky. Školné zahrnuje i školní družinu. 2. Škola si vyhrazuje právo v závislosti na výši meziroční inflace, příp. v souvislosti se změnou finančního zabezpečení školy jednostranně a přiměřeně upravit výši poplatků za vzdělávání s účinností od následujícího školního roku a to maximálně do výše 15% za každý rok. Zvýšení v závislosti na výši meziroční inflace může být provedeno kumulativně za více předchozích roků, pokud v těchto letech školné nebylo zvyšováno. Takové rozhodnutí musí být písemně oznámeno rodičům žáků nejpozději do stávajícího školního roku. 3. Výše školného pro školní rok je stanovena nejpozději k stávajícího školního roku s účinností pro následující školní rok. Škola je povinna písemně informovat rodiče o zvýšení školného a tuto informaci zveřejnit v tomto termínu na internetových stránkách školy. 4. Výše ročního školného je stanovena na ,- Kč pro školní rok 2013/ Školné je možné uhradit několika způsoby (je možné měnit i v průběhu školního roku): jednorázově: splatnost školného je do příslušného kalendářního roku pro následující školní rok. V prvním roce platnosti smlouvy je termín splatnosti do ve dvou splátkách: splatnost první splátky je do příslušného kalendářního roku pro následující školní rok a splatnost druhé splátky do příslušného školního roku. V prvním roce platnosti smlouvy je termín splatnosti první splátky do ve čtyřech splátkách: splatnost první splátky je do příslušného kalendářního roku pro následující školní rok a splatnost dalších splátek vždy do , a příslušného školního roku V prvním roce platnosti smlouvy je termín splatnosti první splátky do Ve zvlášť závažných případech může na žádost rodičů škola schválit individuální splátkový kalendář. V případě jeho porušení je dlužné školné okamžitě splatné. 6. Rodiče jsou povinni zaplatit nevratnou zálohu na školné ve výši 8.000,- Kč do 10 dnů po podpisu této smlouvy. O zaplacenou zálohu bude ponížena první splátka školného. 7. Výše poplatku za pomůcky se stanovuje do příslušného kalendářního roku, ve kterém studium začíná a je splatný do příslušného školního roku a po celou dobu studia nepřekročí částku 3000,- Kč ročně, pokud se nepoužije ustanovení dle bodu IV. odst. 2).

4 8. Výše poplatku za zájmové kroužky se stanovuje s ohledem na jejich náplň nejpozději do stávajícího školního roku. Splatnost poplatku za kroužky za 1. pololetí je do příslušného školního roku, za 2. pololetí do příslušného školního roku. V případě prodlení s placením poplatku má škola právo žákovi pozastavit účast na kroužcích až do doby jeho úhrady. 9. V případě uzavření této smlouvy v den po výše uvedených termínech splatnosti je poplatek na vzdělání splatný do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy. 10. Při uzavírání smlouvy během školního roku se vypočítává výše poplatků za vzdělávání poměrně, a to z alikvotní měsíční částky násobené počtem měsíců zbývajících do konce příslušného školního roku, tj V případě úhrady poplatku za vzdělání bankovním převodem je číslo účtu školy.../..., variabilní symbol je číslo rodiny. Dnem úhrady je den připsání příslušné částky na účet školy. 12. Došlé platby budou přiřazovány k pohledávkám školy za rodiči v pořadí dle splatnosti a dále dle následujícího pořadí: školné, úroky s prodlení, smluvní pokuta, poplatek za kroužky, jednorázové platby, např. příspěvky na školní akce. 13. Rodiče se zavazují uhradit škole smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení s úhradou příslušné částky poplatků za vzdělávání. Částečná úhrada nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu a vzniklou škodu. 14. Pokud je tato smlouva ukončena dle bodu V, odst. 2b) nebo 2c), již zaplacené poplatky za vzdělávání se nevrací. Ze zvlášť závažných důvodů může škola rozhodnout o částečném vrácení již uhrazených poplatků. 15. Škola je oprávněna poskytnout rodičům slevu na školném. V. Trvání smlouvy 1. Dle této smlouvy se škola zavazuje poskytnout žákovi základní vzdělání po dobu od do s tím, že pokud nedojde k výpovědi této smlouvy do , pak je smlouva automaticky prodloužena a to do , neboť škola má v úmyslu žákovi poskytnout první stupeň základního vzdělání po dobu pěti let. 2. Smlouva zaniká: a) dohodou smluvních stran, b) Výpovědí ze strany rodičů doručenou řediteli školy do s účinností k příslušného školního roku, a do příslušného školního roku s účinností k následujícího školního roku, c) písemnou výpovědí školy, d) ke dni roku, ve kterém žák/žákyně ve školním roce ukončí 5. třídu. 3. Škola je oprávněna vypovědět smlouvu zejména z následujících důvodů: a) v případě prodlení rodičů s placením školného a/nebo jiných závazků dle této smlouvy po dobu delší než 60 dní,

5 b) jestliže žák/žákyně či rodiče závažně a opakovaně poruší Řád školy nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy. V těchto případech tato smlouva končí uplynutím desetidenní výpovědní doby, která počíná běžet první den týdne následujícího po týdnu, ve kterém byla písemná výpověď doručena rodičům. VI. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud nedojde k zaplacení zálohy na dvouměsíční školné do 14 dnů od podpisu této smlouvy, viz bod IV, odst. 6., pozbývá smlouva platnost. 2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy ČR. 3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou Dodatku podepsaného oběma stranami, který se stává její nedílnou součástí. 4. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se veškeré písemnosti, odeslané jednou ze smluvních stran na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy, považují za doručené nejpozději následující den ode dne vrácení nedoručených zásilek zpět straně odesílající. 5. Rodiče povolují škole používat pro účely školního systému, dokladů vydávaných školou a evidence školy rodné číslo dítěte. 6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 7. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže neplatným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu smlouvy. 8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto pak smluvní strany připojují své podpisy. Ve Škvorci dne Daniela Montoya předsedkyně rady sdružení Purkrabka o.s.... rodiče (matka žáka) rodiče (otec žáka)

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek studia žáka na Základní škole LIVINGSTON podle obecně závazných předpisů České republiky.

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek studia žáka na Základní škole LIVINGSTON podle obecně závazných předpisů České republiky. Základní škola Livingston s.r.o., se sídlem Dyjská 845/5, Čakovice, Praha 9, IČO: 030 12 557, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226475, zastoupená ředitelkou

Více

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy SMLOUVA O STUDIU I. Účastníci smlouvy 1. Žák..., rodné číslo:..., bytem... PSČ:..., zastoupený zákonnými zástupci (zákonným zástupcem), rodiči (rodičem) panem..., nar.... a paní..., nar.... (dále jen zákonní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) Číslo: uzavřená ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.- občanského zákoníku (dále jen: občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami:

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se společnost ŠkoFIN s.r.o. (dále

Více