VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE 6 RUZYNI ODBOR VÝŽIVY ROSTLIN ČÁSLAV. 50 let dlouhodobého výživářského pokusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE 6 RUZYNI ODBOR VÝŽIVY ROSTLIN ČÁSLAV. 50 let dlouhodobého výživářského pokusu"

Transkript

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE 6 RUZYNI ODBOR VÝŽIVY ROSTLIN ČÁSLAV 50 let dlouhodobého výživářského pokusu Praha 2006

2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE 6 RUZYNI ODBOR VÝŽIVY ROSTLIN Čáslav 50 let dlouhodobého výživářského pokusu Přehledný souhrn výsledků Publikace byla vydána při příležitosti 50. výročí založení pokusné stanice v Čáslavi Praha 2006

3 Název: Čáslav 50 let dlouhodobého výživářského pokusu Vydavatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze, Odbor ýživy rostlin Náklad: 50 Vydání: první, červen 2006 Editor: Ing. Eva Kunzová, CSc., Dana Večeřová ISBN:

4 Ú V O D Dlouhodobý stacionární výživářský pokus (VOP), založený na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha-Ruzyně na podzim r v Čáslavi, byl určen pro řešení otázek výživy rostlin a hnojení a udržení půdní úrodnosti v řepařské výrobní oblasti. Vědecké řešení vyžaduje sledování a získávání experimentálního materiálu ze stacionárních dlouhodobých pokusů s jednotným schématem vhodných variant hnojení a příslušným sledem plodin. Dlouhodobé stacionární výživářské pokusy označené zkratkou VOP - výživářské osevní postupy, splnily a plní nelehký úkol rozvoje vědeckého poznání s doporučeními až do praxe. Umožňují studovat a poznávat zákonitosti a změny půdní úrodnosti, výnosů a kvality hospodářských produktů při dlouhodobém používání hnojiv v osevním postupu s přihlédnutím ke konkrétním půdním a klimatickým podmínkám každého přírodního pásma. Vedle zásady postihnout nejvýraznější půdně klimatické rozdíly při rozmístění pokusů VOP bylo dbáno i na vysokou úroveň pěstitelských opatření a získání co největšího souboru informací o působení hnojařských zásahů na půdu a rostlinu. Vysoká úroveň pěstitelských opatření je v daných pokusech nezbytná, neboť nízká úroveň agrotechniky, nesprávné, nekvalitní a opožděné obdělávání půdy, nevýkonné odrůdy, nedostatečný boj proti plevelům, škůdcům a chorobám rostlin snižují, a tím zkreslují účinek hnojiv. Narušování základní půdní úrodnosti a jejího kulturního stavu byl eliminován cyklickým organickým hnojením a vápněním. Doplnění pokusů VOP anorganickými rozbory rostlin a agrochemickými rozbory půd bylo realizováno od prvního pokusného roku. Domníváme se, že pojetí dlouhodobých stacionárních výživářských pokusů bylo v době jejich zakládání progresivní, a že neztratilo na své aktuálnosti ani po padesáti letech.

5 Tabulka 1: Osevní postup od roku 1961 do roku 2005 (pořadová čísla plodin jsou shodná s tabulkou 4) hon hon hon hon rok plodina rok plodina rok plodina rok plodina Tabulka 2: Pedologický rozbor půd v ornici sledovaný ukazatel C t N t humus sorpční kapacita půdy maximální sorpční kapacita sorpční nasycení půdy období a varianta % mmol/100g % před založením pokusu 1,495 0,170 1,86 13,8 15,1 91,4 v roce 1988 O21 jen vápnění 1,30 0,15 2,24 15,7 16,0 98,6 ( průměr ze O11 1,37 0,16 2,37 16,6 17,4 95,0 4 honů) O14 +2NPK 1,17 0,14 2,02 16,2 17,8 91,1 Tabulka 3: Kyselost a obsah živin v půdě (ornici) před založením pokusu a v r po ozimé pšenici sledovaný ukazatel metodika a jednotky období a varianta před založením pokusu v roce vždy po pšenici ozimé bez PK hnojení varianta O21 jen vápnění varianta O11 varianta O14 + 2NPK Varianty hnojení půdní reakce přístupné živiny P K Mg ph/kcl podle Egnera podle Schachtschabela mg/kg 6, hon 1 6, hon 2 6, hon 3 7, hon 4 6, prům ěr 6, hon 1 6, hon 2 7, hon 3 7, hon 4 nesledováno prům ěr 7, hon 1 6, hon 2 6, hon 3 7, hon 4 6, prům ěr 6,

6 Označení varianty O11 O12 O13 O14 O15 O16 O21 O22 Organické hnojení u okopanin O Minreální hojení vápnění u všech variant hnojení O PK N1PK N2PK N3PK N3xPK N3PK+Mg N2PK+Mg (pouze vápnění) N2PxKx N2+Mg různá technika hnojení N - do r. 1968/71 ( ječmen jarní ) od řepky 1969/72 do roku 1991 předzásobní hnojení PK u okopanin na 4 roky od roku 1992 u všech plodin O23 N1 O24 N2 O25 N2P vynechání K hnojení - od roku 1961 O26 N2K vynechání P hojení - od roku 1961 Hodnocení a změny variant hnojení Poznámka od roku 1992 u všech plodin základní půdní úrodnost stanoviště 1 od roku 1961 (základní půdní úrodnost stanoviště) 2 O11 vzhledem k O21 ( vzhledem k absolutní O) 3 O23 a O24 vzhledem k O11 (N1 a N2 vzhledem k hnoji) 4 O13, O14, O15 vzhledem k O12 (N1PK, N2PK,N3PK vzhledem k PK) 5 O16 vzhledem k O15 (N3PK při různé technice hnojení N) do r.1968/71 (ječmen jarní ) 6 O26 vzhledem k O14 (N2K vzhledem k N2PK) od roku O25 vzhledem k O14 (N2P vzhledem k N2PK) od roku O25 vzhledem k O24 (N2P vzhledem k N2) od roku O26 vzhledem k O24 (N2K vzhledem k N2) od roku O22 vzhledem k O14 (N2PxKx vzhledem k N2PK každoročně) od cukrovky PK u okopanin na 4 roky do roku O16 vzhledem k O15 (N3PK+Mg vzhledem k N3PK) od řepky 1969/72 do roku O16 vzhledem k O15 (N2PK+Mg vzhledem k N2PK) od roku 1992 u všech plodin 14 O22 vzhledem k O24 (N2+Mg vzhledem k N2) od roku 1992 u všech plodin 15 beze změn: O11, O12, O13, O14, O15, O21, O23, O24, O25, O26 16 změny během sledování: O16, O22

7 Trendy výnosů u pšenice ozimé v dlouhodobých pokusech VOP v letech K hodnocení trendů výnosů od roku v dlouhodobých pokusech, označovaných VOP, jsme vybrali variantu 021 (absolutně nehnojenou, pouze 1x za 4 roky vápněnou), která představuje základní půdní úrodnost stanoviště a variantu 014 ( + N 2 PK), která reprezentuje průměrnou zemědělskou praxi. Do tohoto hodnocení jsme ještě zařadili maximální výnosy, dosažené v jednotlivých letech na stanovišti dlouhodobého pokusu v Čáslavi. Na absolutní nule jsme v Čáslavi zaznamenali poměrně velké ročníkové rozdíly. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo opět v r a to 8,09 t.ha -1.Hnojená varianta vykazovala nepatrný vzestup po celé sledované období. Prudký nárůst výnosu byl zaznamenán v r ,47 t.ha -1, který byl nejvyšší za celou dobu sledování. Maximálního výnosu 10,24 t.ha -1 bylo dosaženo rovněž v r V předchozích letech (od r. 1963) ve stejném trendu jako u hnojené varianty, docházelo k mírnému vzestupu. Trendy výnosů u pšenice ozimé v letech v dlouhodobých pokusech VOP na stanovišti Čáslav. VOP Čáslav - pšenice ozimá absol.o maximum. Polynomický (H+N2PK) H+N2PK Polynomický (absol.o) Polynomický (maximum.) v ý n o s z r n a v t h a

8 Trendy výnosů u ječmene jarního v dlouhodobých pokusech VOP v letech K hodnocení trendů výnosů u ječmene jarního od r v dlouhodobých pokusech, označovaných VOP, jsme vybrali variantu 021 (absolutně nehnojenou, pouze 1x za 4 roky vápněnou), která představuje základní půdní úrodnost stanoviště a variantu 014 ( + N 2 PK), která reprezentuje průměrnou zemědělskou praxi. Do tohoto hodnocení jsme ještě zařadili maximální výnosy, dosažené v jednotlivých letech na stanovišti dlouhodobého pokusu v Čáslavi. Na nehnojené variantě (výnos v r ,82 t.ha -1 ) po celé sledované období zůstával prakticky na stejné úrovni. Ke snížení došlo kolem osmdesátých let, kdy byl také zaznamenán nejnižší výnos 1,77 a 1,78 t.ha -1. Byly zjištěny velké ročníkové rozdíly. V posledních třech letech vlivem nepříznivého počasí došlo i zde ke snížení výnosu, k jeho zvýšení došlo opět v r Hnojená varianta vykazovala během sledovaných let mírné zvýšení.ve stejném trendu jako na hnojené variantě se pohybovaly i nejvyšší výnosy, avšak ve vyšší výnosové hladině. Nejvyšší výnos v minulých letech byl zaznamenán v r a činil 6,66 t.ha -1. V roce 2004 byl překonán a dosáhl 6,82 t.ha -1. VOP Čáslav - ječmen jarní výnos zrna v t.ha absol.o H+N2PK maximum Polynomický (absol.o) Polynomický (H+N2PK) Polynomický (maximum)

9 Trendy výnosů u brambor v dlouhodobých pokusech VOP v letech K hodnocení trendů výnosů od roku v dlouhodobých pokusech, označovaných VOP, jsme vybrali variantu 021 (absolutně nehnojenou, pouze 1x za 4 roky vápněnou), která představuje základní půdní úrodnost stanoviště a variantu 014 ( + N 2 PK), která reprezentuje průměrnou zemědělskou praxi. Do tohoto hodnocení jsme ještě zařadili maximální výnosy, dosažené v jednotlivých letech na stanovišti dlouhodobého pokusu v Čáslavi. V Čáslavi zhruba do r výnosy brambor na absolutně nehnojené variantě stagnovaly, pak následovalo mírné zvýšení (s ročníkovými rozdíly) a opětné snížení.varianta plně hnojená vykazovala výnosy na začátku našeho sledování (1980) kolem 20 až 30 t.ha -1, pak následovalo období snížení. V posledních letech byl výnos nad 40 t.ha -1 a v letech však došlo ke snížení na cca 35 t.ha -1.Nejvyšší výnosy korespondovaly s výnosy na hnojené variantě, jen v hladině o málo vyšší. VOP Čáslav - brambory absol.o maximum Polynomický (maximum) H+N2PK Polynomický (H+N2PK) Polynomický (absol.o) t.ha -1 hlíz

10 Změny půdní reakce a obsahu živin v porovnání po 4 letech rok 2004 vzhledem k roku 2000 hon 1 hon 2 ph P K Mg Ca ph P K Mg Ca O21 absol.o 0, , O11 0, chybí 11,08-23,15 4,08 4,31 O14 H+N2PK 0, , O24 H+N2 0, , O25 H+N2P -0, , O26 H+N2K 0, chybí , rok 2004 vzhledem hon 3 hon 4 k roku 2000 ph P K Mg Ca ph P K Mg Ca O21 absol.o -0, , O11-0,24 6,38 17,15 24,31 107,30-0, O14 H+N2PK -0, , O24 H+N2-0, , O25 H+N2P -0, chybí O26 H+N2K -0, ,

11 Při příležitosti 50. výročí založení pokusné stanice v Čáslavi a 50 let trvání dlouhodobých výživářských pokusů VOP (založených doc. Ing. Janem Baierem, DrSc.) byl v Čáslavi 19. června 2006 uspořádán odborný seminář. Dlouhodobé pokusy VOP založené v řepařské výrobní oblasti s charakteristikami tohoto stanoviště jsou významné také v rámci dlouhodobých pokusů v EU. Jejich význam v mezinárodním měřítku v posledních letech roste v souvislosti s realizací agroenvironmentálních programů EU a s rozvíjející se mezinárodní vědeckou spoluprací při řešení společných projektů. Dlouhodobé pokusy poskytují cenné informace o změnách biologických, chemických a fyzikálních vlastností půdy po padesátileté absenci hnojení, popř. hnojení jen statkovými nebo minerálními hnojivy. Pokusná stanice rostlinné výroby v Čáslavi, dříve Výzkumná stanice rostlinné výroby, je součástí Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni, kde je začleněna do Odboru agroekologie pod oddělení polních pokusů. Od založení pokusné stanice zde pracovali Ing. P. Strnad, DrSc. (první vedoucí stanice), dále L. Jareš, Vl. Tichý, M. Zumrová, V. Koubková, M. Láznička, Ing. J. Valeš, CSc., J. Urban, Ing. M. Javůrek, CSc. (druhý vedoucí pokusné stanice), P. Kaňuková, Ing. E. Marková a P. Leopold. V současné době má pracoviště 3 stálé zaměstnance : M. Láznička vedoucí stanice, Vl. Lasák zástupce ved. stanice a I. Mareček. Pracoviště řeší oblast výživy rostlin, zpracování půdy, inovaci pěstebních technologií. Dále jsou zde pokusy na ověřování výkonnosti nových odrůd a hybridů. Na podstatné ploše jsou každoročně zakládány pokusy s pesticidními přípravky (registrační a demonstrační). Údaje o dlouhodobém pokusu VOP v Čáslavi jsou převzaty z publikace Souhrn výsledků Dlouhodobých stacionárních výživářských pokusů (VOP) z let , (Baier, J. a kol. 2000) doplněné o údaje do roku 2005

12 b Výrobní a půdně klimatické podmínky stanoviště Stanoviště: Čáslav Nadmořská výška: 263m Suma ročních srážek: 574mm Průměrná roční teplota: 8,9 C Klimatický region: mírně teplý, vlhký í Půdní podmínky Výrobní typ: řepařský Hloubka ornice: 0,40m-0,50m Druh půdy: hlinitá Půdní genetický typ: šedozem modální í Klimatické podmínky v Čáslavi v letech sum a srážek v m m p ů m ěrná denní teplota ve C roční suma v mm průměrná denní teplota v C

13 Tabulka 4: Hnojení v osevním postupu a výnosy hlavního produktu ( t.ha -1 ) u jednotlivých plodin organické vápnění varianta hnojení hnojení ( t.ha -1 ) průmyslová hnojiva ( kg.ha -1 ) předzásobně O11 O12 O13 O14 O15 O16 O21 O22 O23 O24 O25 O26 pořadové číslo a název plodiny ( t.ha -1 ) mletý na 4 roky jen vápnění N2PK N1 N2 N2P N2K vápenec N1 N2 N3 Nx P 2 O 5 K 2 O MgO P 2 O 5 K 2 O PK NPK N2PK N3PK NxPK 0 jetelovina pšenice ozimá Kaštická zrno 4,31 4,69 4,68 4,53 4,30 4,36 4,23 4,61 4,39 4,33 4,18 4,38 4, cukrovka Dobrovická A bulvy 44,90 50,85 49,90 51,53 51,55 52,25 39,75 49,45 48,18 47,65 49,83 50,15 48, ječmen jarní Valtický zrno 4,21 4,36 4,41 4,49 4,57 4,64 3,72 4,39 4,30 4,36 4,39 4,48 4, žito na zeleno Dobřenické trsnaté sušina 3,71 3,99 5,10 5,71 6,11 5,38 2,89 5,56 4,83 5,28 5,34 5,74 4, kukuřice na siláž CE L sušina 2. Plod. 6,02 5,72 7,94 9,43 10,73 10,21 5,30 9,56 7,84 8,31 8,87 9,29 8, bob na zrno Chlumecký semeno 2,32 2,46 2,56 2,68 2,53 2,59 2,03 2,72 2,44 2,39 2,43 2,54 2, oves na zrno Český žlutý zrno 3,96 4,17 4,19 3,84 3,75 3,96 3,77 3,81 3,94 3,69 3,82 3,90 3, řepka ozimá semeno 1,24 1,56 1,90 2,12 2,03 2,19 1,02 2,17 1,85 2,12 2,08 2,20 1, řepka jarní semeno 1,48 1,52 2,16 2,42 2,49 2,48 1,46 2,26 2,20 2,53 2,41 2,43 2, ječmen jarní Diamant s podsevem zrno 4,50 4,91 4,92 5,20 4,62 4,87 3,81 4,96 4,84 4,77 4,70 4,99 4,76 11 jetel luční Jičínský sušina 1. seč 4,22 4,06 4,75 5,06 5,32 4,92 3,74 5,15 4,51 4,71 4,72 5,09 4,69 sušina 2. seč 2,84 3,06 3,22 3,19 2,90 2,81 2,39 2,93 2,73 2,64 3,13 2,91 2,89 produkt sklizně brambory Radka hlízy 13,33 20,43 22,15 22,03 21,95 22,73 10,98 24,78 14,08 24,78 14,08 14,83 18, pšenice ozimá Kavkaz zrno 4,76 4,90 5,13 4,85 4,90 4,88 4,74 5,10 4,96 4,72 5,00 4,92 4,90 5t slámy+20n pšenice ozimá Jubilar zrno 3,62 3,52 3,62 3,52 3,55 3,61 3,01 3,58 3,95 3,79 3,53 3,58 3, ječmen jarní Ametyst zrno 3,66 3,98 4,82 4,78 4,43 4,52 3,17 4,54 4,03 3,96 4,50 3,85 4, cukrovka Dobrovická A bulvy 45,23 49,83 50,63 52,28 53,1 53,78 32,95 53,73 45,58 46,08 49, , ječmen jarní Favorit s podsevem zrno 3,52 4,02 5,48 5,34 4,78 5,01 2,37 5,49 4,67 4,65 4,85 5,20 4,61 sušina 1. seč 2,69 3,13 2,97 3,24 3,31 3,27 2,45 3,22 2,79 2,87 2,90 3,21 3,00 18 jetel luční Jičínský sušina 2. seč 1,97 2,08 2,00 2,23 2,15 2,20 1,64 2,26 1,95 2,10 1,91 2,22 2, pšenice ozimá Slavia zrno 3,94 4,49 5,22 5,01 5,49 5,35 3,67 5,11 4,36 4,60 4,89 5,07 4, brambory Kamýk hlízy 21,95 25,76 27,6 27,55 27,69 28,3 16,49 27,15 24,03 23,82 23,87 27,27 25, ječmen jarní Diabas zrno 3,90 5,01 5,62 5,50 5,34 5,25 3,04 5,53 4,35 4,61 4,96 5,40 4, ječmen jarní Korál zrno 4,27 4,93 4,84 4,36 4,29 4,25 2,91 4,34 3,81 3,93 3,67 4,40 4, bob na zeleno Inovec sušina 24,05 30,51 30,49 31,05 31,05 31,29 19,33 30,83 23,28 24,58 25,51 28,3 27, ječmen ozimý Efra zrno 5,10 5,23 5,33 5,45 5,40 5,49 4,79 5,18 5,19 5,04 5,26 5,56 5, cukrovka Domona bulvy 42,1 45,34 48,85 50,53 49,88 51,85 36,43 51,43 43,62 43,24 44,8 48,68 46,4 poznámka prů m ě r

14 Tabulka 4: ( pokračování ) Hnojení v osevním postupu a výnosy hlavního produktu ( t.ha -1 ) u jednotlivých plodin organické vápnění varianta hnojení hnojení ( t.ha -1 ) průmyslová hnojiva ( kg.ha -1 ) předzásobně O11 O12 O13 O14 O15 O16 O21 O22 O23 O24 O25 O26 pořadové číslo a název plodiny ( t.ha -1 ) mletý na 4 roky jen vápnění vápenec N1 N2 N3 Nx P 2 O 5 K 2 O MgO P 2 O 5 K 2 O PK NPK N2PK N3PK NxPK N2PK N1 N2 N2P N2K ječmen jarní Zenit zrno 4,14 4,52 5,23 4,81 4,13 4,41 3,03 5,13 4,84 4,41 4,28 5,10 4, oves na zeleno Pan s podsevem sušina 3,41 4,55 4,80 5,30 5,63 5,56 2,34 4,95 3,69 4,31 4,84 4,83 4,52 28 jetel luční Kvarta sušina 1. seč 4,97 6,08 6,24 6,42 6,30 5,96 4,56 5,96 4,88 5,13 5,21 6,17 5,65 sušina 2. seč 5,38 6,18 6,36 6,30 6,02 5,86 4,56 6,11 5,55 5,59 5,53 6,19 5,80 produkt sklizně po jeteli brambory rané Résa hlízy 11,37 16,51 18,26 17,81 18,63 19,19 8,6 17,87 10,08 10,93 10,91 15,29 14, pšenice ozimá Viginta zrno 6,77 6,57 6,38 5,77 5,37 5,15 6,73 5,81 6,45 6,00 5,71 6,04 6, kukuřice na siláž Tato 260 sušina 11,58 12,68 13,29 13,42 13,42 14,37 10,28 13,65 11,00 12,33 11,86 13,03 12, pšenice ozimá Hana zrno 4,28 4,27 5,44 5,52 5,57 5,49 3,48 5,53 5,22 5,31 5,45 5,39 5, brambory Karin hlízy 18,6 21,27 21,49 21,43 21,33 23,59 12,68 22,65 18,56 18,65 19,87 21,44 20, ječmen jarní Terno zrno 5,50 5,88 5,68 5,55 5,03 5,53 4,63 5,30 5,37 5,07 5,15 5,44 5, jílek jednoletý Jivet sušina 1+2.seč 4,58 5,07 7,53 8,87 9,02 8,38 3,49 8,46 6,49 7,14 7,68 7,80 7, pšenice ozimá Vega zrno 4,56 4,04 5,70 5,84 5,36 6,08 3,85 5,96 5,67 5,53 5,64 5,73 5, cukrovka Targa bulvy 58,00 60,60 64,43 63,60 64,27 66,23 43,07 65,77 59,27 60,42 60,93 67,58 61, cukrovka Triumf bulvy 54,40 60,80 83,20 81,80 82,30 90,00 57,70 91,70 85,20 74,30 74,00 75,10 75,88 39 oves na zrno Auron zrno 3,96 4,06 4,42 4,81 4,90 4,70 3,29 4,61 4,51 4,59 4,68 4,64 4, ječmen ozimý Okál zrno 3,91 4,05 5,06 6,07 5,86 6,27 3,11 5,94 5,12 5,88 6,04 5,95 5, pšenice ozimá Brea zrno 3,32 3,30 4,38 5,83 6,57 5,72 2,75 5,55 4,79 5,60 5,53 5,58 4, brambory Kordoba hlízy 24,53 30,3 34,13 38,17 38,81 39,78 15,98 33,96 28,89 31,1 34,69 33,99 32,03 43 ječmen jarní Nordus s podsevem zrno 3,82 4,14 4,44 4,38 4,25 4,14 3,01 3,96 4,22 4,12 4,24 4,13 4,07 44 jetel luční Start sušina 1. seč 5,56 6,33 6,04 5,73 5,75 6,11 5,08 5,70 5,75 5,45 5,58 6,27 5,78 sušina 2. seč 4,02 4,44 4,41 4,28 4,41 4,39 3,70 4,04 4,33 3,90 3,78 4,47 4, pšenice ozimá Contra zrno 4,46 4,73 5,03 5,15 5,32 5,16 4,11 5,04 4,90 4,92 5,09 5,02 4, kukuřice na siláž LG 2275 sušina 17,36 19,8 20,61 21,21 20,69 20,68 13,73 20,97 18,89 19,81 21,19 20,66 19, ječmen jarní Calgary zrno 5,02 5,55 6,64 6,50 6,52 6,10 3,23 6,58 6,19 6,61 6,69 6,73 6,03 poznám ka prů m ě r

Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití

Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití Diagnóza deficitu nebo toxického nadbytku živin Vizuální diagnóza

Více

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Ve znění: Předpis

Více

Brambory od hnojení po kultivaci

Brambory od hnojení po kultivaci Brambory od hnojení po kultivaci Při pěstování brambor k různému účelu je třeba přizpůsobit způsob výživy. Sadbovým bramborám zvýšený podíl dusíku v poměru živin průmyslových hnojiv prodlouží vegetaci

Více

Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020

Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020 Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020 Termín 19. 11. 2013 v době od 9:00 16:00 hod. ZD Hraničář Loděnice, Loděnice

Více

draslík Draslík V rostlinách

draslík Draslík V rostlinách ivinami (tzv. stará p dní síla ) p sobí pfii vhodném chemismu p dy mnohem efektivn ji, ne jednorázové korekce disproporcí vª ivného stavu p dy vysokªmi dávkami hnojiv. Hnojením, ale i dalπími agrotechnickªmi

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Spisová značka: číslo jednací.: Vyřizuje /linka v Brně dne: S- JMK 1797/2011 OŽP-Da JMK 2843

Více

NITRÁTOVÁ SM RNICE. a s tím související ochrana životního prost edí JIND ICH ERNÝ, VÁCLAV VAN K ESKÁ ZEM LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

NITRÁTOVÁ SM RNICE. a s tím související ochrana životního prost edí JIND ICH ERNÝ, VÁCLAV VAN K ESKÁ ZEM LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE NITRÁTOVÁ SM RNICE a s tím související ochrana životního prost edí JIND ICH ERNÝ, VÁCLAV VAN K ESKÁ ZEM LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN cernyj@af.czu.cz, vanek@af.czu.cz

Více

ednášky pro tisk (pdf.)

ednášky pro tisk (pdf.) Verse přednp ednášky pro tisk (pdf.) vytvořeno 22. 8. 2010 text a foto: Vlastimil ŠIMEK, 2010 Odborná přednáška pro MCH králíků 1. Olympiáda MCH Litomyšl l 5. 8. 2010 ZÁKLADY VÝŽIVY A KRMENÍ KRÁLÍKŮ pro

Více

Nano-Gro v zemědělském testu na řepce ozimé v roce 2007/2008 v Polsku (registrační testy, IUNG POLAWY)

Nano-Gro v zemědělském testu na řepce ozimé v roce 2007/2008 v Polsku (registrační testy, IUNG POLAWY) Nano-Gro v zemědělském testu na řepce ozimé v roce 2007/2008 v Polsku (registrační testy, IUNG POLAWY) Cíl studie určit efekt preparátu Nano-Gro na růst, vývoj, výnos a kvalitu semene řepky ozimé. 1. Metodika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje.

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Zvyšuje odolnost k poléhání Podporuje tvorbu kořenů, příjem živin a hospodaření s vodou Příznivě ovlivňuje výnos www.syngenta.cz Proč investovat do Moddusu v roce 2011? Nestálá

Více

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Třeboň, 14.10.2011 Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Hnojiva a další hnojivé látky Minerální hnojiva

Více

Kvalita a zdraví půd 23.9.2013. Přednáška č.4. zajímavé postřehy. Mezi sebou a hladem má člověk pouze tenkou vrstvu půdy Autor neznámý

Kvalita a zdraví půd 23.9.2013. Přednáška č.4. zajímavé postřehy. Mezi sebou a hladem má člověk pouze tenkou vrstvu půdy Autor neznámý 25. 1. 2013, Brno Připravil: Vítězslav Vlček, Ph.D. Kvalita a zdraví půd Přednáška č.4 zajímavé postřehy. Mezi sebou a hladem má člověk pouze tenkou vrstvu půdy Autor neznámý Větrná eroze (fyzikální degradace)

Více

Metodický návod pro hnojení plodin

Metodický návod pro hnojení plodin Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský Sekce ú ední kontroly Hroznová 2, 656 06 Brno Ur eno podnikatel m v zem d lství Metodický návod pro hnojení plodin Brno 2012 ÚVOD Cílem hnojení je zajistit

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

ODRŮDY JAHODNÍKŮ. Frigo sadba (chlazené)

ODRŮDY JAHODNÍKŮ. Frigo sadba (chlazené) ODRŮDY JAHODNÍKŮ Frigo sadba (chlazené) FRIGO sadba je moderní a v současnosti již nejrozšířenější způsob výsadby jahod. Silné sazenice s bohatým kořenovým systémem jsou na podzim sklizeny, zbaveny listů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartovcz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY

Více

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem Změna: 83/2006 Sb. Změna: 33/2007 Sb. Změna: 320/2008 Sb. Změna:

Více

Náplň přednášky: Vliv hnojení na druhové složení travních porostů. 2. Minerální teorie výživy rostlin. 1. Historie hnojení

Náplň přednášky: Vliv hnojení na druhové složení travních porostů. 2. Minerální teorie výživy rostlin. 1. Historie hnojení Náplň přednášky: Vliv hnojení na druhové složení travních porostů Michal Hejcman Katedra ekologie a životního prostředí 1. Historie hnojení 2. Minerální teorie výživy rostlin, zákon minima 3. Dusíkaté

Více

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství Předpis ke správné údržbě díla po předání PÉČE O TRÁVNÍKY Trávníky založené výsevem vyžadují zejména v prvním roce po založení zvýšenou péči. V tomto období je nutné zapěstovat trávník tak, aby vytvořil

Více

Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Výživa a hnojení kukuřice Letovice 29.1.2013 Charakteristické znaky kukuřice Řadíme ji mezi rostliny C4 Vyžaduje velkou světelnou Vyžaduje

Více

13.12.2008 Úřední věstník Evropské unie L 335/3

13.12.2008 Úřední věstník Evropské unie L 335/3 13.12.2008 Úřední věstník Evropské unie L 335/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Olomouckém kraji

4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Olomouckém kraji 4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Olomouckém kraji S postavením a dalším vývojem venkovského prostoru souvisí i možnost najít v tomto prostoru zaměstnání pro jeho obyvatele. Historickým vývojem bylo hlavním

Více

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Poznámka: Tato metodika je doplněním metodiky EPPO 1/70 (3) Aphid vectors of BYDV. Je zaměřena

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ REGULÁTORŮ RŮSTU PŘI TVORBĚ

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ REGULÁTORŮ RŮSTU PŘI TVORBĚ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ REGULÁTORŮ RŮSTU PŘI TVORBĚ VÝNOSU CUKROVKY Doc. Ing. Josef PULKRÁBEK, CSc. KATEDRA ROSTLINNÉ VÝROBY, ČZU V PRAZE Jednou z možností zvýšení výnosů zemědělských plodin, je využití přírodních

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 185 Poř. č. Jetelovinotrávy Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 50,0 66,7 32,0 2 Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 10,0

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

R ů z n é. Metodika výběru ploch pro plošnou chemickou melioraci lesních půd. Ing. Vít ŠRÁMEK, Ph.D. Úvod

R ů z n é. Metodika výběru ploch pro plošnou chemickou melioraci lesních půd. Ing. Vít ŠRÁMEK, Ph.D. Úvod 1 2005 P R O L E S N I C K O U P R A X I Metodika výběru ploch pro plošnou chemickou melioraci lesních půd Úvod Ing. Vít ŠRÁMEK, Ph.D. Lesní půdy jsou základní součástí lesních ekosystémů. Jejich vlastnosti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

Účinná látka: 226 g/l amonium sulfate 11,3 g/l polyacrilamide Formulace: rozpustný koncentrát Balení: 5 l HDPE kanystr Dávka vody: 100 400 l/ha

Účinná látka: 226 g/l amonium sulfate 11,3 g/l polyacrilamide Formulace: rozpustný koncentrát Balení: 5 l HDPE kanystr Dávka vody: 100 400 l/ha Adaptic Smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Je určený ke zlepšení vlastností postřikových kapalin, snížení pěnivosti, snížení úletu při aplikaci,

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

P0203.04. A1-B Informace o žadateli

P0203.04. A1-B Informace o žadateli Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství" u podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER +) (nevztahuje se na Žádosti o realizaci strategie Místních akčních skupin) A1-A

Více

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 POKYNY PRO PRŮBĚH HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Čl.

Více

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o.

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Záměrem projektu je rekonstrukce v současné době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. Vzdělávání bude určeno

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky OBSAH: Úvod... 3 Trvale zamokřené půdy... 4 Periodicky zamokřené půdy... 6 Hydrologické skupiny půd...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Povodí Odry, státní podnik odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

MAGIS MIS - Manažerský systém v předním dřevařském podniku AGROP NOVA a.s.

MAGIS MIS - Manažerský systém v předním dřevařském podniku AGROP NOVA a.s. U Fortny 1, 746 01 Opava Tel: 553 621 396 www.datasw.cz Případová studie Červenec 2012 MAGIS MIS - Manažerský systém v předním dřevařském podniku AGROP NOVA a.s. Mezi velmi úspěšné aplikace vyvinuté a

Více

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech V roce 2012 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce

Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce Hnojíme p du Využíváme AZP Hnojení P, K a Mg Respektujeme p dní druh pop. ph V p ípad optimálních vlastností m žeme hnojit

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí Farmet a.s. Česká Skalice je v současné době jedním z největších výrobců a exportérů zemědělské techniky a technologických celků pro lisování a zpracování olejnatých semen a olejů v České republice. Důkazem

Více

Osiva řepky 2013. Jumper Stepper Nicola Vectra Vittek

Osiva řepky 2013. Jumper Stepper Nicola Vectra Vittek Osiva řepky 2013 Jumper Stepper Nicola Vectra Vittek Bayer má budoucnost Naše společnost vnímá vztah mezi tradicí a výzkumem jako velkou příležitost k úspěchu. Prohlubujeme znalosti a zkušenosti v ochraně

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 7.4. 2013 Reportáž na začátku pořadu: Kapalná hnojiva Fantazie Podpora z přírodyp rody Výsadba zeleniny do

Více

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Teze k diplomové práci: Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací Autor diplomové

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Ondriášová Radka, starostka. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Ondriášová Radka, starostka. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 23 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ondriášová Radka, starostka Odbor správy majetku Ing. Radomír

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

11. SOUHRN BYTOVÁ VÝSTAVBA 1997-2004 - SOUHRN 104

11. SOUHRN BYTOVÁ VÝSTAVBA 1997-2004 - SOUHRN 104 11. SOUHRN Rok 1997, který byl již druhým rokem vzestupu bytové výstavby po výrazném poklesu počtu dokončených bytů v první polovině devadesátých let, nebyl zvolen jako výchozí bod hodnoceného období náhodou.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozšiřování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti K.V.P. Gastro, a.s. - jazykové kurzy 1. Identifikační údaje

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Zkouška Jestliže 17 % z 215 t je 36,55 t, potom 83 % z 215 t je 215 t 36,55 t = 178,45 t.

Zkouška Jestliže 17 % z 215 t je 36,55 t, potom 83 % z 215 t je 215 t 36,55 t = 178,45 t. Úlohy na procenta Řešíme buď: Přes jedno procento. Užitím vzorce č = z. p, kde č je část základu odpovídající danému počtu procent, z je základ, p je počet procent odpovídající dané části základu vyjádřený

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

Obdělávání půdy v ovocných sadech

Obdělávání půdy v ovocných sadech Obdělávání půdy v ovocných sadech Na způsobu obdělávání půdy do značné míry závisí růst ovocných stromů a keřů, výnosy i kvalita sklizeného ovoce. Obdělávání půdy v ovocném sadu je třeba věnovat velkou

Více

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 06 130 H 37 Bilance přepravních a dopravních nároků areálu a zatížení komunikační sítě

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Záznam z jednání. Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014

Záznam z jednání. Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014 Záznam z jednání 1 Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014 Přítomni: Omluveni : dle prezenčních listin (originály jsou uloženy u správce

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 54. schůze dne 29. listopadu 2001

USNESENÍ zemědělského výboru z 54. schůze dne 29. listopadu 2001 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 183. USNESENÍ zemědělského výboru z 54. schůze dne 29. listopadu 2001 k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2002, poskytovaným podle

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01 Projekt / Komponent TWINNING CZ/01 IB-EN-01 Environmentální monitoring Autoři Weber, Vogel, Nemetz Ze dne / Verze 23.července 02/2.0 Směrný dokument Info Fáze 1 Reference / Strana EM strategický směrný

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0 UNGICID Registrační číslo: 4678-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně rostlin proti houbovým chorobám Složení iprodion 500 g/l Použití v plodinách

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Basagran Super. bentazon 480 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka:

Basagran Super. bentazon 480 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: Přípravek na ochranu rostlin Basagran Super Selektivní herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem jetelovin a trav, v kukuřici

Více

Požadavky cross compliance

Požadavky cross compliance EKOTOXA s.r.o., Kosmákova 28, B R N O Požadavky cross compliance vzdělávací materiál pro účastníky semináře CROSS COMPLIANCE EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Tisk výukových materiálů (skripta, sylaby) Služba Datum vyhlášení

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/3360/14 Spis. zn.: ZN/282/ŽP/14 Počet listů: 4 Počet příloh: 10 Počet listů příloh: 23 Vyřizuje: Ing. Jakub

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. T.Lederer 10.1.2013 OBSAH Obsah... 2 Stručný popis ČOV... 3 Instalace rámů s nanovlákenným nosičem do aktivační nádrže AN 2 a

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-4 Sberbank,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento volitelný předmět je v 6.- 9 ročníku dotován 1 hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Jeho obsah tvoří

Více

Správná praxe pro ochranu vod, nitrátová směrnice, statková hnojiva

Správná praxe pro ochranu vod, nitrátová směrnice, statková hnojiva Správná praxe pro ochranu vod, nitrátová směrnice, statková hnojiva Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Ochrana vod závadné

Více

Výukový materiál Název DUMu:

Výukový materiál Název DUMu: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_15_13_Kompostování

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. Signatura: nf6hs302 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více