PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------"

Transkript

1 PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno.

2 MOT Průvodní list pro řízení dokumentu: odpovědnosti a pravomoci pro řízení tohoto dokumentu Titul: Jméno: Příjmení: Pracovní funkce: Datum výkonu: Zpracoval: Lenka Odstrčilová Referent INA-03, manaţer SMK Ověřil: Mgr. Dana Škrabalová Vedoucí oddělení INA Ověřil: Mgr., Vedoucí oddělení Jiří Turčín MPA KST Ověřil: Ing. Marie Malíková Tajemník MěÚ TAJ Schválil a vydává: Ing. Marie Malíková Tajemník MěÚ TAJ Podpis: Ustanovení o dokumentu Úroveň důvěrnosti dokumentu: Interní dokument Datum schválení dokumentu: Způsob distribuce dokumentu: tiskem / elektronicky Datum vydání dokumentu: Počet výtisků: 1 Datum nabytí účinnosti dokumentu: Archivační znaky: dle pl. Spisového řádu Datum ukončení platnosti dokumentu: Skartační znaky: dle pl. Spisového řádu Datum staţení dokumentu: Dokument nahrazuje: MOT Dokument je nahrazen: Dokument je vydávaný a řízený jako závazný řídící dokument SMK MěÚ Otrokovice ve shodě s instrukcí procesu MOT-3-I-4202-řízení řídícího Řízení dokumentu: dokumentu, revize, změna. Závaznost tohoto dokumentu vyplývá z vnitřního předpisu města směrnice města Otrokovice č. VN/10/2010/RMO o systému řízení kvality Městského úřadu Otrokovice, ze které vyplývá povinnost řídit se vydanou dokumentací SMK. Identifikace formuláře dokumentu: --- Místo uloţení listinné verze: V kanceláři oddělení INA/příruční registratura manaţera SMK MěÚ/Řídící dokumenty/ Místo uloţení elektronické verze: Intranet MěÚ: Dokumentace SMK/Příručky kvality Osoba, pracovní funkce, pracovní tým, org. jednotka Matice oprávnění přístupů a uţívání k dokumentu Čtení Kopírování Distribuová ní Doplňování Změnování Rušení Zaměstnanci Ano Ano Ne Ne Ne Ne Rozdělovník výtisků dokumentu Výtisk Datum Titul: Jméno: Příjmení: Pracovní funkce: číslo: převzetí: 1. Lenka Odstrčilová Referent INA-03 Podpis: Datum vrácení: Podpis: Číslo revize/ změny Datum provedení: Záznamy o revizích a změnách dokumentu: Popis předmětu revize/změny: Schválil - podpis: Nové vydání Ing. Marie Malíková Revize ŘD č. MOT a jeho náhrada novým zpracováním Ing. Marie Malíková Strana 2 (celkem 85)

3 MOT OBSAH: 0. ÚVOD ROZHODNUTÍ VEDENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ PŘIŘAZENÍ ZDROJŮ PŘEDMĚT PŘEDMĚT PŘÍRUČKY KVALITY ÚČEL PŘÍRUČKY KVALITY ŘÍZENÍ PŘÍRUČKY KVALITY URČENÍ PŘÍRUČKY KVALITY APLIKACE A PŮSOBNOST SMK Identifikace organizace městského úřadu Stávající statutární orgány a stávající organizační jednotky a organizace města Stávající organizační schéma MěÚ NORMATIVNÍ ODKAZY KOMPATIBILITA S JINÝMI SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY TERMÍNY, DEFINICE A ZKRATKY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY MĚÚ OBECNÁ ZÁSADNÍ USTANOVENÍ A PRINCIPY SMK Evropský model úspěšnosti - EFQM Excellence Model zásad managementu kvality ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE SMK Kvalita ní přístup Řízení (management) Systém řízení kvality Úspěšnost SMK Řízení procesů Generální procesní mapa SMK MěÚ ŘÍZENÍ DOKUMENTACE VŠEOBECNĚ ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ ODPOVĚDNOST VEDENÍ MĚÚ OSOBNÍ ANGAŢOVANOST A AKTIVITA VEDENÍ MĚÚ ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA Identifikace zainteresovaných skupin - zákazníků Vztahy MěÚ s vedením města Vztahy s vyššími orgány samosprávných územních celků a orgány státní správy Vztahy s občany a ostatní veřejností Vztahy s pracovníky MěÚ Vztahy s dodavateli POLITIKA KVALITY ÚVOD VIZE POSLÁNÍ POLITIKA KVALITY Strana 3 (celkem 85)

4 MOT CÍLE KVALITY PLÁNOVÁNÍ CÍLE KVALITY PLÁNOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY POVINNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE POVINNOST A PRAVOMOC PŘEDSTAVITEL VEDENÍ MěÚ INTERNÍ KOMUNIKACE PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VŠEOBECNĚ VSTUPY PRO PŘEZKOUMÁNÍ VÝSTUP Z PŘEZKOUMÁNÍ ŘÍZENÍ ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE MAJETEK MĚSTA FINANČNÍ PROSTŘEDKY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ REALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŢEB PLÁNOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA URČOVÁNÍ POŢADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU PŘEZKOUMÁNÍ POŢADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM PRÁVNÍ VZTAHY NÁVRH A VÝVOJ NAKUPOVÁNÍ PROCES NAKUPOVÁNÍ INFORMACE O NAKUPOVÁNÍ OVĚŘOVÁNÍ NAKUPOVANÉHO PRODUKTU POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB ŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŢEB VALIDACE PROCESŮ POSKYTOVANÝCH SLUŢEB IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST MAJETEK ZÁKAZNÍKA (OBČANŮ A DALŠÍCH ZAINTERESOVANÝCH STRAN) OCHRANA PRODUKTŮ - VÝKONU POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ, ANALÝZY A ZLEPŠOVÁNÍ VŠEOBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA INTERNÍ AUDIT MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ A PRODUKTŮ ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU ANALÝZA ÚDAJŮ ZLEPŠOVÁNÍ NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘÍLOHA Č. 1: EVIDENCE PROCESŮ A SOUVISEJÍCÍ ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č. 2: KOMPETENČNÍ TABULKA - ÚČAST PRACOVNÍCH POZIC NA PROCESECH SMK Strana 4 (celkem 85)

5 MOT ÚVOD 0.1. ROZHODNUTÍ VEDENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE Rada města Otrokovice (dále jen rada města ) svým usnesením č. RMO/403/07/10 ze dne , rozhodla a stanovila ve věci kvality městského úřadu následující: a) věc kvality městského úřadu je pro jeho vedení městského úřadu významným, stále sledovaným a hodnoceným znakem. Ten vypovídá o způsobilosti městského úřadu opakovaně plnit poţadavky a očekávání významných zainteresovaných skupin zákazníků (především občanů města), a to ve shodě s platnou legislativou, b) řízení kvality městského úřadu a neustálé zlepšování systému řízení kvality je naplňováním politiky jeho vedení ve vztahu k zainteresovaným skupinám (především občanům města) pro stálé zvyšování jejich spokojenosti s poskytovanými sluţbami. Řízení kvality městského úřadu se stalo strategickým záměrem a současně závazkem jeho vedení, c) dosaţení shody systému řízení kvality městského úřadu s poţadavky normy ISO 9001:2008 je strategickým cílem jeho vedení. Vedení MěÚ stanovilo pro systém řízení kvality MěÚ následující cíle kvality a parametry: Poř. číslo: Cíl: Schválený, vydaný a uplatňovaný dokumentovaný sytém řízení kvality městského úřadu (dále také SMK). Hodnotící parametry: - vhodný - transparentní - účelný - účinný - efektivní Shoda SMK s poţadavky normy "ISO 9001:2008 Systém managementu kvality - poţadavky" Důkaz naplnění: - Schválená a vydaná strukturovaná řízená dokumentace SMK - Zpráva z přezkoumání SMK vedením MěÚ - bez neshod - Zpráva certifikačního auditu - bez neshod - Získaný certifikát SMK Shoda SMK s poţadavky platné legislativy - Zpráva z přezkoumání SMK vedením MěÚ - Odstraněné všechny zjištěné neshody Shoda SMK s potřebami a poţadavky vedení - Zpráva z přezkoumání SMK vedením MěÚ MěÚ pro realizaci strategických záměrů MěÚ a - Odstraněné všechny zjištěné neshody vedení města 0.2. PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ Vedení MěÚ stanovilo pro řízení kvality následující role a pracovní funkce a na tyto delegovalo následující pravomoci a odpovědnosti: Strana 5 (celkem 85)

6 MOT Role: Majitel strategického cíle "řízení kvality MěÚ" Představitel vedení pro kvalitu MěÚ (majitel věci řízení kvality MěÚ) Manaţer SMK (designer SMK metodik SMK) Manaţeři kvality MěÚ Přiřazené pracovní funkce: Rada města Otrokovice Starosta Tajemník MěÚ Manaţer SMK Tajemník MěÚ + ostatní vedoucí zaměstnanci dílem odpovídající m jejich podílu na řízení Odpovědnosti: Je odpovědný za: - schválení navrţené strategie a politiky kvality MěÚ - schválení navrţených cílů kvality MěÚ - stanovení a delegování odpovědností a pravomocí souvisejících s řízením kvality MěÚ - poskytnutí potřebných zdrojů pro naplnění stanovené strategie - pravidelné přezkoumání a hodnocení schválené strategie a politiky kvality MěÚ Je odpovědný za: - předloţení návrhu strategie a politiky kvality MěÚ ke schválení vedením MěÚ - uplatnění poţadavků na potřebné zdroje pro naplnění stanovené strategie u vedení MěÚ - stanovení (schválení) a uplatňování vhodného, účelného, účinného, výkonného a efektivního dokumentovaného SMK pro naplnění strategie a cílů MěÚ a jeho neustálé zlepšování Je odpovědný za: - návrh vhodného, účelného, účinného, výkonného a efektivního dokumentovaného SMK pro naplnění strategie a cílů MěÚ a návrhy jeho neustálého zlepšování - předloţení a obhájení zpracovaného návrhu dokumentace tajemníkovi MěÚ, který ho schválí, případně u rady města Je odpovědný za: - uplatňování schváleného SMK a řízení kvality MěÚ vţdy na svém úseku podle schválené platné řídící dokumentace SMK pro naplnění stanovené strategie a cílů MěÚ Pravomoci: Je oprávněný: - stanovit zmocněnce pro kvalitu MěÚ Je oprávněný: - stanovit manaţera SMK Je oprávněný: - zkoumat stav MěÚ - získávat a vyţadovat související informace v MěÚ od jejich zaměstnanců - konzultovat moţnosti řešení se zaměstnanci MěÚ - předkládat návrhy řešení SMK, a zlepšování stávajícího stavu - vyţadovat součinnost od příslušných zaměstnanců v dané věci Je oprávněný: - jednat a konat pro dosaţení poţadované kvality MěÚ v souladu s platnou dokumentací SMK, její udrţování a průběţné zlepšování - zabránit činnosti (zastavit výkon procesů), v jejímţ důsledku by došlo k nedodrţení stanovené úrovně kvality nebo dokonce ke vzniku škody Strana 6 (celkem 85)

7 Interní auditor SMK Manaţer rizik Vykonavatelé SMK Vedoucí oddělení interního auditu Identifikace dokumentu: MOT Je odpovědný za: - přezkoumávání shody návrhů dokumentovaného SMK s poţadavky normy ISO 9001: stálé přezkoumávání shody uplatňování schváleného SMK - informování vedení MěÚ o zjištěném stavu SMK a jeho uplatňování Manaţer rizik Je odpovědný za: - průběţnou identifikaci výskytu moţných rizik, jejich analýzu a návrhy vhodných, účelných, účinných a efektivních preventivních opatření - neodkladné informování vedení MěÚ o učiněných zjištěních - účinné a efektivní řízení a uplatnění opatření pro eliminaci zjištěných rizik - účinné a efektivní pořízení a zavedení plánů kontinuity plánů krizových opatření, v případě uplatnění se rizik, které nebylo moţné účinně eliminovat Pracovní funkce uvedené v řídící dokumentaci procesů v kapitole "Vykonavatelé procesu" Jsou odpovědní za: - řízení vykonávání jim přiřazených procesů a vykonávání jim přiřazených kroků určených procesů podle stanovené řídící dokumentace SMK tak, aby bylo dosaţeno jejich účelu. Je oprávněný: - zkoumat stav MěÚ - získávat a vyţadovat související informace v MěÚ od jeho zaměstnanců - vyţadovat součinnost od příslušných zaměstnanců v dané věci Je oprávněný: - zkoumat stav MěÚ - získávat a vyţadovat související informace v MěÚ od jeho zaměstnanců - vyţadovat součinnost od příslušných zaměstnanců v dané věci - vyţadovat rozhodnutí vedení MěÚ ve věci zjištěných skutečností Jsou oprávnění: - jednat a konat v rozsahu, který stanoví řídící dokumentace jim přiřazených procesů nebo kroku v určeném procesu 0.3. PŘIŘAZENÍ ZDROJŮ Vedení města (Zastupitelstvo města Otrokovice dále jen zastupitelstvo města ) schvaluje poţadavky tajemníka MěÚ na potřebné zdroje pro zlepšování a uplatňování systému řízení kvality MěÚ a uvolňuje je - viz rozpočet města vţdy na daný kalendářní rok. Strana 7 (celkem 85)

8 MOT PŘEDMĚT 1.1. PŘEDMĚT PŘÍRUČKY KVALITY Předmětem příručky kvality je dokumentovaný systém řízení kvality MěÚ (obvykle označovaný jako systém managementu kvality) - dále jen SMK. je primárním dokumentem, který popisuje systém řízení kvality MěÚ a odkazuje na ostatní související dokumentaci SMK ÚČEL PŘÍRUČKY KVALITY Účelem příručky kvality je: - Poskytnout důkaz o způsobilosti MěÚ opakovaně plnit poţadavky, očekávání a potřeby významných zainteresovaných stran vůči MěÚ - svých zákazníků. - Poskytnout důkaz o způsobilosti MěÚ neustále jednat ve shodě s ustanoveními platné legislativy a opakovaně plnit její poţadavky. - Poskytnout důkaz o způsobilosti MěÚ neustále plnit poţadavky a doporučení poţadavků normy ISO 9001: Poskytnout důkaz o úrovni kvality MěÚ ŘÍZENÍ PŘÍRUČKY KVALITY je řízený dokument SMK a jako takový je řízen v souladu s instrukcí procesu MOT-3-I řízení řídícího dokumentu, revize, změna. je koncipovaná a strukturovaná tak, aby poskytovala důkazy o plnění poţadavků normy ISO 9001:2008. Proto základní číslování kapitol příručky kvality je cíleně shodné s číslováním kapitol uvedené normy. je vstupem do dokumentovaného SMK MěÚ URČENÍ PŘÍRUČKY KVALITY je určená: - "zřizovatelům a majitelům" MěÚ (ty představuje vedení města - rada města a zastupitelstvo města), viz. MOT , - zaměstnancům MěÚ, viz. MOT , - zainteresovaným skupinám - zákazníkům (občanům, fyzickým a právnickým osobám, všem, kteří vyuţívají poskytovaných sluţeb MěÚ), viz. MOT APLIKACE A PŮSOBNOST SMK Předmětný dokumentovaný systém řízení kvality MěÚ je aplikovaný v organizaci: Městský úřad Otrokovice Postavení, účel a působnost Městského úřadu stanoví právní řád ČR: - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností - další zvláštní zákony. Viz obr.: 1,2,3,4,5 SMK je základní dokument SMK, který podle Směrnice města Otrokovice č. VN/10/2010/RMO poskytuje základní popis SMK a orientaci v něm. Příručku kvality SMK vydává tajemník MěÚ. Normativní ustanovení příručky kvality jsou závazná pro všechny zaměstnance MěÚ. můţe být ve vhodných případech pouţita také jako prezentační materiál MěÚ a města. Strana 8 (celkem 85)

9 MOT S ohledem na typ a charakter organizace městského úřadu, předmětný SMK neřeší poţadavky normy (ISO 9001:2008 systém managementu kvality poţadavky) v rozsahu: - kapitoly 7.3 Návrh a vývoj - kapitoly Validace procesů poskytování sluţeb - kapitoly 7.6 Řízení a monitorování měřících zařízení Identifikace organizace městského úřadu Městský úřad je výkonným a servisním orgánem města. Je zřízený ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Není právnickou osobou, a proto následující identifikace městského úřadu je vztaţená k identifikaci jeho vlastního města. Název organizace: Město Otrokovice IČO: DIČ: CZ Sídlo: nám. 3. května 1340, Otrokovice PSČ: Starosta města: Mgr. Jaroslav Budek Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Otrokovice Číslo účtu: /0100 Tajemník MěÚ: Ing. Marie Malíková Centrální telefon: Centrální fax: Centrální Web: www. otrokovice.cz Znak města: Logo města: Logo městského úřadu Strana 9 (celkem 85)

10 MOT OBR.: 1. ORGANIZACE ÚZEMNÍ STÁTNÍ SPRÁVY STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA STÁT nejvyšší územní správní celek - území státu KRAJ - vyšší územní správní celek - území kraje (rozdíl kraj samosprávný a kraj státněsprávní) OKRES - niţší uzemní správní celek - území okresu OBEC / MĚSTO - základní územní správní celek - území obce/města Copyright Vlastimil Dorotík 2009 Územní státně-správní členění státu není totoţné s územním samosprávným členěním státu (neshoda je v úrovní krajů, územní celky správy a samosprávy nejsou totoţné, překrývají se). Strana 10 (celkem 85) kopírován,upravován nebo s ním jinak nakládáno. Systém řízení kvality MěÚ je vytvářený a udrţovaný s podporou ICT benefit, a.s.

11 MOT OBR.: 2. ORGANIZACE ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA STÁT nejvyšší územní správní celek - parlamentní demokratický systém na území státu ČR KRAJ - vyšší územní samosprávný celek - zastupitelský demokratický systém na území kraje OBEC / MĚSTO - základní územní samosprávný celek - zastupitelský demokratický systém na území obce/města Copyright Vlastimil Dorotík 2009 Územní státně-správní členění státu není totoţné s územním samosprávným členěním státu (neshoda je v úrovní krajů, územní celky správy a samosprávy nejsou totoţné, překrývají se). Strana 11 (celkem 85) kopírován,upravován nebo s ním jinak nakládáno. Systém řízení kvality MěÚ je vytvářený a udrţovaný s podporou ICT benefit, a.s.

12 MOT OBR.: 3. ZASTUPITELSKÝ DEMOKRATICKÝ SYSTÉM STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ STÁTU ČESKÉ REPUBLIKY OBČANÉ A RŮZNÉ FORMY JEJICH SDRUŢENÍ A ORGANIZACÍ Parlament státu Česká republika Dolní komora Poslanecká sněmovna Horní komora - Senát ZÁJMOVÉ SKUPINY OBČANŮ POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ KANDIDÁTI NA ČLENY ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ VOLBY DO: - PARLAMENTU - ZASTUPITELSTVA KRAJE - ZASTUPITELSTVA OBCE/MĚSTA Zastupitelstvo kraje Zastupitelstvo obce/města Copyright Vlastimil Dorotík 2009 Zájmové skupiny občanů (politické strany a hnutí) případně přímo občané navrhují své zástupce (kandidáty) do soutěţe o hlasy voličů (voleb) pro obsazení zastupitelských orgánů. Kaţdý volič má zákonem stanovené právo dát (dle svého svobodného rozhodnutí) určený počet hlasů, nominovaným stranám a nominovaným kandidátům. Zákon stanoví zastupitelské orgány na jednotlivých úrovních (státu, kraje, obce / města), počet zastupitelských míst v nich a dobu jejich obsazení kandidáty, kteří zvítězí ve volbách (kteří získají největší počet hlasů). Strana 12 (celkem 85) kopírován,upravován nebo s ním jinak nakládáno. Systém řízení kvality MěÚ je vytvářený a udrţovaný s podporou ICT benefit, a.s.

13 MOT OBR.: 4. POSTAVENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE STRUKTUŘE ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY STÁTU ČESKÉ REPUBLIKY Společenství občanů na území České republiky - STÁT Vyšší územní samosprávný celek - KRAJ Parlament státu Česká republika zastupitelstvo kraje dolní komora Poslanecká sněmovna prezident horní komora - Senát rada kraje hejtman krajský úřad ministerstvo vláda jiné správní úřady odbor ředitel KÚ - ústava - zákony - nařízení vlády - vyhlášky ministerstev A jiných správních úřadů Základní územní samosprávný celek - MĚSTO ZASTUPITELSTVO MĚSTA výbory RADA MĚSTA STAROSTA komise MĚSTSKÝ ÚŘAD - obecně závazné vyhlášky kraje - nařízení kraje TAJEMNÍK MěÚ ODBOR - nařízení obce - obecně závazné vyhlášky obce Copyright Vlastimil Dorotík 2009 Městský úřad má zákonem stanovené základní postavení a poslání v systému veřejné správy (státní správy a samosprávy). Plní výkonnou a servisní funkci na úrovni města, podobně jako krajský úřad na úrovni kraje nebo řada správních úřadů na úrovni státu. Strana 13 (celkem 85) kopírován,upravován nebo s ním jinak nakládáno. Systém řízení kvality MěÚ je vytvářený a udrţovaný s podporou ICT benefit, a.s.

14 MOT OBR.: 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA Město Otrokovice Výbory zastupitelstva (iniciativní a kontrolní orgán) - kontrolní - finanční Orgány vedení města Zastupitelstvo města kolektivní rozhodování individuální - manaţerské rozhodování agenturní vztahy horizontální rovina Rada města Místostarosta Starosta Komise rady (iniciativní a poradní orgán) - mediální - mládeţe a sportu - rozvoje města - sociálních sluţeb - školství a kultury - ţivotního prostředí Další orgány a organizace města Městský úřad - vedení městského úřadu - starosta - místostarosta - tajemník MěÚ - odbory - vedoucí odboru - oddělení vedoucí oddělení - výkonní pracovníci Další orgány města - Městská policie - Bezpečnostní rada - Krizový štáb - Povodňová komise Organizační sloţky města - jednotky SDH Příspěvkové organizace města - školy a školská zařízení - SENIOR Otrokovice Obchodní společnosti města - TEHOS s. r. o. - Technické služby Otrokovice s. r. o. - Městská poliklinika s. r. o. Otrokovice - Otrokovická BESEDA s. r. o. Copyright Vlastimil Dorotík 2009 Strana 14 (celkem 85)

15 MOT Stávající orgány města a stávající organizační jednotky a organizace města Město Otrokovice představuje orgány, organizační jednotky a organizace, které byly zřízeny na základě zákona nebo z rozhodnutí vedení města (zastupitelských orgánů města) viz MOT-3-P-6201-Identifikace a organizace pracovních míst. Organizační struktura města Otrokovice Orgány města a představitelé města (vedení města): (mimo organizaci městského úřadu a ostatní orgány a organizace města): Orgány města: Poznámka: Zastupitelstvo města Výbory zastupitelstva města: Finanční výbor Kontrolní výbor Rada města Komise rady města: Komise mediální Komise mládeţe a sportu Komise rozvoje města Komise sociálních sluţeb Komise školství a kultury Komise ţivotního prostředí Další pomocné orgány zastupitelstva a rady Správní rada Fondu rozvoje bydlení Představitelé města: Starosta města Místostarosta města Komise zaměstnavatele: Komise škodní Komise likvidační Orgán města, Vedení města Iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města Iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města Orgán města, Vedení města Iniciativní a poradní orgán rady města Iniciativní a poradní orgán rady města Iniciativní a poradní orgán rady města Iniciativní a poradní orgán rady města Iniciativní a poradní orgán rady města Iniciativní a poradní orgán rady města Pomocný orgán zastupitelstva a rady města Orgán města, Představitelé města Představitelé města Pomocný orgán zaměstnavatele Pomocný orgán zaměstnavatele Strana 15 (celkem 85)

16 MOT Městský úřad Otrokovice vnitřní organizační struktura Městský úřad je orgán města, významná organizace města Otrokovice a jako organizace je předmětem SMK. Ostatní uvedené orgány, organizační jednotky a organizace města jsou ve vztahu k městskému úřadu v roli zákazníka a představují součást významné zainteresované skupiny. Základním a výchozím informačním zdrojem vnitřní organizační struktury MěÚ je MOT-3-P-6201-Identifikace a organizace pracovních míst. Ostatní orgány a organizace města (mimo orgány vedení města a organizaci městského úřadu): Orgán - organizační složka organizace (obchodní společnosti): Další orgány města: Městská policie Otrokovice Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Krizový štáb obce s rozšířenou působností Povodňová komise města Povodňová komise obce s rozšířenou působností Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Komise státní památkové péče Organizační složky města: Jednotka SDH Otrokovice Jednotka SDH Kvítkovice Příspěvkové organizace města: Senior Otrokovice Dům dětí a mládeţe Sluníčko Otrokovice Mateřská škola Otrokovice Základní škola Mánesova Otrokovice Základní škola T.G. Masaryka Otrokovice Základní škola Trávníky Otrokovice Obchodní společnosti (100 % vlastnictví města): Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice Otrokovická BESEDA, s.r.o. TEHOS s.r.o. Technické sluţby Otrokovice, s.r.o. Město se účastní v dalších obchodních společnostech: Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Moravská skládková společnost a.s. Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Poznámka: Orgán města Zvláštní orgán obce s rozšířenou působností jmenovaný starostou Zvláštní orgán obce s rozšířenou působností a města jmenovaný starostou Zvláštní orgán města zřízený Radou města a jmenovaný starostou Zvláštní orgán obce s rozšířenou působností zřízený a jmenovaný starostou Zvláštní orgán obce s rozšířenou působností zřízený a jmenovaný starostou Zvláštní orgán obce s rozšířenou působností zřízený a jmenovaný Radou města Organizační sloţka města Organizační sloţka města Příspěvková organizace Příspěvková organizace Příspěvková organizace Příspěvková organizace Příspěvková organizace Příspěvková organizace Obchodní společnost Obchodní společnost Obchodní společnost Obchodní společnost Obchodní společnost, druhý společník Statutární město Zlín Obchodní společnost, druhý akcionář Marius Pedersen a.s. Akciová společnost Strana 16 (celkem 85)

17 MOT Stávající organizační schéma MěÚ Stávající organizační schéma MěÚ představuje předchozí tabulka a grafickou verzi viz platný organizační řád. 2. NORMATIVNÍ ODKAZY Poř. Specifikace normy, zákona, Poznámka: číslo: 1. ISO 9001:2008 Systém řízení kvality - poţadavky Úplné znění normy je uloţeno na oddělení INA. Text normy je přístupný na Intranetu MěÚ. 2. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Sbírka zákonů ČR (v tištěné podobě je uloţena v podatelně odboru provozního a je přístupná dálkovým přístupem 3. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 4. Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů 5. Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů 6. Další související právní předpisy jsou uvedené v jednotlivých řídících dokumentech SMK podle jejich příslušnosti. ( a v IS ASPI) Sbírka zákonů ČR Sbírka zákonů ČR Sbírka zákonů ČR KOMPATIBILITA S JINÝMI SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY Norma ISO 9001:2008 je vedením MěÚ stanovena jako základní obecná norma pro řízení kvality MěÚ a pro SMK. Vedení MěÚ předpokládá, ţe SMK, který splňuje poţadavky normy ISO 9001:2008, bude kompatibilní s jinými systémy řízení kvality, které také vyhovují uvedeným poţadavkům. Současně vedení MěÚ předpokládá, ţe SMK, který splňuje poţadavky normy ISO 9001:2008, bude způsobilý a připravený k rozšíření pro plnění poţadavků normy ISO (řízení prostředí), ISO (bezpečnost informací, ISO (řízení projektů), apod.. 3. TERMÍNY, DEFINICE A ZKRATKY Termíny, definice a zkratky pouţívané v dokumentaci SMK jsou uvedené ve Slovníku SMK viz MOT-3-V Slovník SMK, uloţeném na Intranetu. V případě zjištěných nepřesností nebo nenalezení poţadovaných vysvětlení kontaktujte manaţera SMK. V následující tabulce jsou z uvedeného slovníku vybrané termíny, definice a zkratky, pro potřeby tohoto dokumentu. Cíl Termín - definice: Dokumentovaný systém managementu kvality MěÚ Kvalita Kvalita MěÚ Výklad: Stanovený nový stav skutečnosti, prostředí nebo věci, který je předmětem naplnění určitého identifikovaného zájmu, potřeby, očekávání, poţadavku. SMK interpretovaný formou řízené dokumentace. Je způsobilost organizace opakovaně plnit potřeby, očekávání a poţadavky zákazníků poskytováním shodných produktů a to ve shodě s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy a vnitřními předpisy. Organizace nabývá různé úrovně způsobilosti, ta je měřitelná a můţeme ji účinně ovlivňovat - můţeme ji řídit. Je způsobilost MěÚ opakovaně plnit potřeby, očekávání a poţadavky zákazníků Strana 17 (celkem 85)

18 MOT (občanů, právnických osob, fyzických osob, ) poskytováním shodných produktů a to ve shodě s platnými právními předpisy a příslušnými normami. MěÚ nabývá různé úrovně způsobilosti, ta je měřitelná a můţeme ji účinně ovlivňovat - můţeme ji řídit. Město Pouţito v dokumentaci SMK je vnímáno jako organizace - právnická osoba územní samosprávný celek ve smyslu obecního zřízení Město Otrokovice Je organizace a právní subjekt, který jedná a vykonává činnosti za účelem naplnění očekávání svých zákazníků - občanů,. Zákonem stanovený orgán města, který vykonává činnosti (je oprávněný a odpovědný) pouze na základě a v rozsahu rozhodnutí orgánů vedení města a ustanovení platné legislativy. Nemá právní subjektivitu, ale na základě ustanovení zákona a stanovených Městský úřad oprávnění můţe vystupovat vůči svému okolí samostatně pod názvem Městský úřad. Z hlediska SMK je plnohodnotnou organizační jednotkou města, pro kterou pouţíváme označení "organizace". Míra kvality MěÚ Je mírou způsobilosti MěÚ opakovaně plnit potřeby, očekávání a poţadavky Ověřování kvality (kontrola) PK Politika Politika kvality MěÚ Politika MěÚ ní přístup Řídící dokument Řídící dokumentace Řízení kvality Řízený dokument zákazníků ve shodě s platnými právními předpisy. Vykonávání souboru činností pro měření zkoumaných činností a jejich výstupů a ověřování dosahované míry shody zjištěných výsledků plnění poţadavků zákazníků a platné legislativy organizace s ustanoveními schváleného SMK a stanovenými poţadavky zákazníků na kvalitu. Vztah (obsah a způsob jednání) daného subjektu nebo skupiny v určité věci nebo věcech (předmětu) vůči svému okolí nebo jeho části. V případě MěÚ se jedná o vztah vedení MěÚ a zaměstnanců MěÚ ve věci plnění potřeb, poţadavků a očekávání zainteresovaných skupin na MěÚ. V případě vedení města se jedná o vztah samotného vedení města a ostatních orgánů města ve věci plnění potřeb, poţadavků a očekávání zainteresovaných skupin vůči městu (občanů, společnosti, ostatní veřejnosti, ). Představuje styl a přístup vedení MěÚ k představě a realizaci kvality MěÚ s ohledem na stanovenou vizi a poslání MěÚ a potřeby, poţadavky a očekávání zainteresovaných skupin. Představuje styl a přístup vedení MěÚ k představě a realizaci vize a poslání MěÚ s ohledem na potřeby, poţadavky a očekávání zainteresovaných skupin. Jako proces označujeme soubor činností, které na sebe logicky a časově navazují a přeměňují poskytnuté vstupy na poţadované výstupy pro dosaţení stanovených cílů. Výstup procesu je buď konečným produktem, nebo tvoří vstup pro další proces. Závazný postup provádění daného procesu stanoví instrukce procesu SMK. - viz Směrnice města Otrokovice č. VN/10/2010/RMO Poţadované výstupy jsou předmětem naplnění stanoveného cíle. vyuţívá další dostupné zdroje a je řízený a vykonávaný za účelem přeměny poskytnutých vstupů na poţadované výstupy. Výstup z jednoho procesu často tvoří vstup pro další proces. Je aplikace systému procesů v organizaci spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemné působení a řízení. Organizace, aby fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Výhodou procesního přístupu je nepřetrţité řízení vazeb mezi jednotlivými procesy v systému procesů, jakoţ i jejich kombinování a vzájemné působení. Tyto vztahy bývají prezentované procesními modely (nebo také pouţívaný název "procesní mapy". Je nejvyšší dokument řídící dokumentace, který poskytuje základní popis SMK a orientaci v něm - odkazuje na jednotlivé řídící dokumenty SMK. Je dokument SMK, který stanoví cíle a zásady, techniky, procesy nebo organizaci, pro jejich realizaci. Řídící dokumenty mají formu vnitřních předpisů, instrukcí, formulářů, vzorů,... Je soubor řídících dokumentů stanovujících pravidla chování organizace. Uplatňování schváleného systému managementu kvality, aby byly splněny stanovené poţadavky zákazníků a platné legislativy. Je dokument, který je po svém vydání jednoznačně určený, evidovaný Strana 18 (celkem 85)

19 MOT SMK SMK MěÚ Strategický plán Strategický záměr Strategie MěÚ Systém Sytém managementu (řízení) kvality Vedení města Vedení městského úřadu Zákazník a uloţený, dostupný pro adresáty, stabilní aţ do jeho zrušení, vyřazení nebo změny. Řízený dokument SMK podle typu podléhá stanovenému postupu přípravy, schválení a vydání a poté ověřováním, revizi a změnám. - viz Směrnice města Otrokovice č. VN/10/2010/RMO Systém managementu (řízení) kvality. Systém managementu (řízení) kvality Městského úřadu. Zpracovaný plán pro realizaci stanovené strategie nebo některého ze stanovených strategických záměrů. Jedná se o dlouhodobý plán nebo o plán, jehoţ předmětem jsou strategické záleţitosti (např.: majetek, finance, zásadní změny, ). Tento bude pro realizaci rozpracovaný do operativních plánů nebo prováděcích projektů. Představuje stanovený směr - soubor strategických cílů, jejichţ realizace zprostředkovává nebo přispívá k naplnění stanovené strategie. Vedení stanoví vţdy maximálně 7 záměrů s nejvyšší prioritou, které jsou aktivně realizované. Vytváří základní rámec informací určujících smysl existence MěÚ a pohled vedení organizace do vzdálenější budoucnosti. Je to pohled a připravenost vedení organizace na vzdálenější budoucnost, více neţ jeden rok, čtyři, pět aţ deset a více let. Strategie stanoví vizi a poslání organizace a dále stanoví způsob a záměry jejich naplnění (dlouhodobé cíle, strategické operace a rozmístění zdrojů). V případě MěÚ se jedná o stanovení vize a poslání vedení MěÚ ve věci správy a rozvoje města a nakládání s jeho majetkem. Jednoznačně vychází ze strategie vedení města a je orientovaná na její realizaci. Stanovením politiky a záměrů MěÚ a jejichţ uplatňováním bude stanovená vize naplňovaná. Je soubor opatření, nástrojů a postupů, které jsou v organizaci zpracovávané, zaváděné a uplatňované, aby organizace byla způsobilá opakovaně dosahovat chtěných produktů, cílů a záměrů, aby bylo dosaţeno poţadované funkčnosti a poskytování poţadovaných výstupů. Je stanovený soubor vhodných, účelných a účinných pravidel a opatření, jejichţ uplatňování zabezpečuje, aby se trvale dosahovalo poţadované kvality MěÚ. SMK je vyjádřen v souladu se základními principy standardů řízení kvality formou řízených dokumentů SMK. viz Směrnice města Otrokovice č. VN/10/2010/RMO Představují vrcholné orgány města - zastupitelstvo města a rada města. Na základě obecního zřízení jde o vrcholový tým strategického vedení MěÚ - starosta, místostarosta, tajemník MěÚ. Je odběratel a nabyvatel produktů organizace, které jsou předmětem uspokojení jeho poţadavků a potřeb. Za poskytnuté produkty zákazník poskytuje organizaci (poskytovateli) své "produkty" (finance, hlasy,.), které jsou naopak předmětem zájmu poskytovatele. Strana 19 (celkem 85)

20 MOT SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY MěÚ 4.1. OBECNÁ ZÁSADNÍ USTANOVENÍ A PRINCIPY SMK Systém řízení kvality MěÚ Otrokovice je navrhovaný a udrţovaný ve shodě s poţadavky normy ISO 9001:2008 Systém managementu kvality poţadavky. Nosným základem filosofie uvedené normy a tím také odpovídajícího systému řízení kvality organizace jsou vyjádřené předpoklady úspěšnosti organizace. Ty vychází ze zkušeností a praxe vybraných nejlepších organizací v Evropě. Předmětné předpoklady formuluje Evropský model úspěšnosti - EFQM Excellence Model a 8 zásad managementu kvality. (E.F.Q.M. je Evropská nadace pro management kvality, která zavedla model úspěšnosti) Evropský model úspěšnosti - EFQM Excellence Model Pouze takový systém managementu, který je vytvořen a rozvíjen na základě neustálého zlepšování činností vedoucích k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků i všech zainteresovaných stran, můţe přinést v současnosti úspěch ve společnosti (na světovém trhu) a tím i obhájení opodstatnění pro organizaci a její přeţití. 8 zásad managementu kvality 1. Zaměření na zákazníka Zaměření na zákazníka představuje řízení vztahů organizace s jejími zákazníky a řízení jejich spokojenosti s produkty organizací poskytovanými. Zákazník je osoba, která je majitelem určitých "věcí", jenţ jsou předmětem zájmu organizace. Osoba zákazníka je svolná (případně má zájem) je "směnit" s organizací za určité věci organizací poskytované produkty (výrobky, sluţby, ). Ty naopak řeší a uspokojují jeho zájmy, očekávání, poţadavky a potřeby. Zákazník je pro organizaci zdrojem poţadovaných věcí, které jsou předmětem jejího zájmu. Vztah mezi organizací a daným zákazníkem je vztahem naplňování vzájemných poţadavků, očekávaní a potřeb. Spokojený zákazník s produkty organizace je pro ni otevřeným zdrojem věcí jejího zájmu. Zákazníky, jejichţ vztah k organizaci má stejný nebo podobný charakter, označujeme jako tzv. zainteresovanou skupinu zákazníků. Organizace identifikuje všechny pro ni významné zainteresované skupiny zákazníků. Řízení vztahů se zákazníky představuje: - Identifikace zákazníků, zainteresovaných skupin zákazníků - Poznávání potřeb, očekávání a poţadavků zákazníků - Ověřování a pochopení poţadavků zákazníků - Sdílení identifikace potřeb a očekávání zákazníků v rámci celé organizace - Plnění poţadavků zákazníků - Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření. 2. Vůdcovství Vůdcovství představuje projev způsobilosti, kompetencí a odpovědnosti osoby jako jednotlivce (případně úzkého týmu) získávat, motivovat, zapojovat (angaţovat), sjednocovat a vést (řídit), další osoby pro určitou věc, záměr, cíl, účel. Vedené osoby motivuje, přitahuje a spojuje společný zájem, očekávání, poţadavky a potřeby. Mezi vedoucí osobou a osobami vedenými vzniká interní vztah poskytovatele a zákazníka, jehoţ úspěšnost také zakládá na uvedeném principu zaměření na zákazníka. Vedoucí zaměstnanci prosazují jednotnost účelu, směru a interního prostředí organizace. Ovlivňují postoje a chování ostatních zaměstnanců organizace. Vytvářejí kulturu organizace. Zásady vůdcovství: - Neustále vnímat a zohledňovat potřeby zákazníků - všech zainteresovaných stran - Stanovovat jasné vize do budoucnosti organizace - Stanovovat ambiciózní cíle Strana 20 (celkem 85)

21 MOT Vyuţívat strategie k dosahování těchto cílů - Vnímat změny ve svém okolí a reagovat na ně - Být sám aktivní a příkladem kreativity pro ostatní - Stanovovat sdílené hodnoty a etické modely úloh na všech úrovních organizace - Vybavit zaměstnance potřebnými zdroji a svobodou rozhodování pro činnost v rámci jejich odpovědností - Vzdělávat, trénovat a vést zaměstnance - Inspirovat, dodávat odvahu zaměstnancům a uznávat jejich přínosy - Rozvíjet otevřenou a důstojnou komunikaci - Budovat důvěru a eliminovat strach svých podřízených 3. Zapojení zaměstnanců Zaměstnanci organizace jsou součástí její podstaty a skutečnosti její existence (zaměstnanci jsou předmětem organizování). Kromě vykonávání poţadovaných činností, jsou zdrojem poznání skutečnosti o těchto činnostech (jaká opravdu je) a zdrojem inspirace a aktivity zlepšování v dané věci (oblasti, úseku, ). Maximální zapojení zaměstnanců umoţňuje vyuţití jejich znalostí a schopností v co největší prospěch organizace. Zapojení zaměstnanci jednají následovně: - Akceptují vlastnictví procesů a odpovědnosti za řešení problémů - Aktivně vyhledávají příleţitosti ke zlepšování - Aktivně vyhledávají příleţitosti ke zvyšování vlastních kompetencí, znalostí a zkušeností - Volně sdílejí znalosti a zkušenosti v týmech a skupinách - Soustřeďují se na vytváření hodnot pro zákazníky - Usilují o inovační a tvůrčí přístup při dosahování cílů - Usilují o zlepšování reprezentování vlastní organizace ve vztahu k zákazníkům a okolí - Nabývají uspokojení z vlastní práce - Jsou hrdí být součástí organizace 4. ní přístup ní přístup zakládá na vztahu "Dobře vykonávané procesy produkují dobré výstupy". Jinak řečeno: "Příčina - Následek" a "Přístup - Výsledek". Aplikování zásady procesního přístupu v řízení organizace představuje: - Definování procesů pro dosaţení poţadovaných výsledků - Označení (identifikování) a měření vstupů a výstupů procesů při současné identifikaci jejich externích i interních dodavatelů a zákazníků - Identifikování všech účastníků procesu - Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace - Optimalizaci průběhů procesů - Identifikace a vyhodnocování moţných rizik, souvislostí a vlivů procesů na zákazníky a okolí a naopak - Stanovení jasných odpovědností a pravomocí pro řízení procesů - Zvaţování jednotlivých kroků, činností, toků, řídících ukazatelů, vybavení, potřeb výcviku, metod,informací, materiálů a dalších zdrojů pro dosaţení poţadovaných výsledků procesu. 5. Systémový přístup k managementu Identifikování, porozumění a řízení systému vzájemně souvisejících procesů, zaměřených na daný cíl, přispívá k účinnosti a efektivnosti organizace. Aplikace systémového přístupu k managementu představuje: - Definování systému identifikováním procesů, které mohou ovlivnit daný cíl - Strukturování systému k dosaţení co nejefektivnější cesty - Pochopení vzájemných vazeb mezi procesy v rámci systému - Neustálé zlepšování systému prostřednictvím měření a vyhodnocování - Odstavení moţných zdrojů problémů před zahájením akce 6. Neustálé zlepšování Neustálé zlepšování je nástroj (cesta) k dosaţení poţadované způsobilosti, kvality, úspěšnosti organizace a jejímu udrţování. Je to účinný prostředek na odstraňování nechtěných nedostatků a nedokonalosti stávajícího stavu nebo jejich předcházení, a také pro vyuţití existujících příleţitosti být způsobilejší, kvalitnější a úspěšnější. Je trvalým cílem organizace. Aplikace neustálého zlepšování představuje: Strana 21 (celkem 85)

22 MOT Neustálé zlepšování produktu (výrobku), procesu a systému je cílem kaţdého zaměstnance - Stanovování kritérií úspěšnosti, vyuţívání periodického přezkoumávání a srovnávání jejich plnění, identifikování oblastí pro potenciální zlepšení. - Neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti všech procesů - Rozvíjení aktivit s preventivním účinkem - Plánování výcviku všech zaměstnanců organizace - Řešení problémů - Rekonstrukce procesů - řízení změn - Inovace procesů 7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Rozhodování je akt řízení. Účinná, účelná a efektivní rozhodování zakládají na logické a intuitivní analýze údajů a informací. Přístup k rozhodování na základě faktů představuje zásady: - Provádění měření a shromaţďování údajů a informací v dané věci a pro daný cíl - Zajištění, ţe údaje a informace jsou dostatečně přesné, spolehlivé a přístupné - Analýzy údajů a informací pomocí platných metod - Provádění rozhodnutí a přijímání opatření na základě výsledků logických analýz při zohlednění praktických zkušeností a intuicí 8. Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy Prakticky ţádná organizace není schopna řešit a realizovat všechny věci (které potřebuje) z vlastních zdrojů, vlastními silami a prostředky. Vyuţívá produktů (výrobků a sluţeb), které získává (nakupuje) od jiných organizací jako externích dodavatelů. Opět zde vzniká vzájemný vztah dodavatele (poskytovatele) a zákazníka. Dodavatelé se takto odpovídající měrou podílejí na kvalitě organizace a významně ji ovlivňují. Proto je podmínkou úspěšnosti organizace vytvářet a udrţovat vzájemně výhodné dodavatelské vztahy. Aplikace představuje: - Identifikaci a výběr klíčových dodavatelů - Ustavení dodavatelských vztahů - Vytváření jasné a otevřené komunikace - Inicializace společného rozvíjení a zlepšování výrobků a procesů - Společné formulování a jasné porozumění potřeb zákazníků - Sdílení informací a plánů do budoucna - Uznávání zlepšování a úspěchů dodavatelů Strana 22 (celkem 85)

23 MOT ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE SMK Kvalita Obecně KVALITA je způsobilost opakovaně poskytovat shodné produkty (sluţby), které uspokojují poţadavky, očekávání a potřeby zákazníků, a to vţdy ve shodě s platnou legislativou. KVALITA městského úřadu je jeho způsobilost jako orgánu města a způsobilost zaměstnanců poskytovat opakovaně shodné výstupy a produkty, které jsou v souladu s platnými právními předpisy a které uspokojují oprávněné poţadavky klientů MěÚ a poţadavky vedení města a vedení MěÚ. - viz Směrnice města Otrokovice č. VN/10/2010/RMO Viz obr.: 6 představuje soubor činností, které na sebe logicky a chronologicky navazují a přeměňují poskytnuté vstupy na poţadované výstupy pro dosaţení stanovených cílů. Výstup procesu je buď finálním produktem nebo často tvoří vstup pro další proces. Na vykonávání procesu v reálném prostředí působí řada faktorů, které ovlivňují jeho průběh a výsledek většinou neţádoucím směrem. Tyto faktory jsou rizika procesu, která je nutné eliminovat. Viz obr.: 7,8,9. ní přístup Organizace, aby fungovala účinně a efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených procesů. Aplikace systému procesů v organizaci MěÚ, spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a řízením lze nazývat procesní přístup (tak uvádí norma). ní přístup umoţňuje nepřetrţité řízení vazeb mezi jednotlivými procesy v systému procesů, jakoţ i jejich kombinování a vzájemné působení. Tyto vztahy jsou dokumentované a prezentované procesními modely nazývanými procesní mapy. Identifikované procesy SMK MěÚ jsou uvedené v Evidenci procesů, Příloha č. 1, včetně odkazu na příslušnou řídící dokumentaci. Základní ní mapa SMK MěÚ je uvedená v PK kap a ostatní dílčí procesní mapy SMK na ni navazují a jsou součástí popisů jednotlivých subsystémů. Viz obr.: 10 Řízení (management) Řízení je proces, který stanoví a uplatňuje vhodná, účelná, účinná a efektivní opatření, aby na jeho výstupu bylo dosaţeno chtěných cílů, záměrů a poţadovaného účelu. Základním principem řízení podle normy ISO 9001:2008 je tzv.: PDCA cyklus: - P plánuj (Plan) - D dělej (Do) - C kontroluj (Control) - A jednej (Action) Viz obr.: 11 Systém řízení kvality Systém řízení kvality MěÚ je soubor vhodných, účelných a účinných pravidel a opatření, jejichţ uplatňování zabezpečuje, aby se trvale dosahovalo poţadované kvality MěÚ. SMK je vyjádřen v souladu se základními principy standardů řízení kvality formou řízených dokumentů SMK. Strana 23 (celkem 85)

24 MOT Uvnitř systému řízení kvality MěÚ jsou dílčí soubory opatření, nástrojů a postupů, které jsou pro přehlednost celého systému prezentované jako subsystémy systému řízení kvality MěÚ, neboť je moţné je jednoznačně označit, popsat a stanovit jejich funkčnost, účel a vymezit je vůči ostatním částem systému. Viz obr.: 12 SMK je zpracovávaný, udrţovaný a interpretovaný formou řízené dokumentace a nazýváme ho Dokumentovaný systém řízení kvality MěÚ. SMK je koncipovaný a vytvářený tak, aby naplňoval stanovené cíle vedení MěÚ, tj.: - byl transparentní, věrohodný a dokumentovaný - splňoval poţadavky normy ISO 9001: byl ve shodě s platnou legislativou ČR - byl ve shodě s poţadavky a potřebami vedení MěÚ a vedení města Úspěšnost SMK Vhodnost, účinnost, účelnost a efektivnost procesně orientovaného SMK je podmíněná: 1. přesností určení a řízení procesů pro naplnění stanovených cílů (přesností řídící dokumentace vnitřní předpisy a instrukce), 2. účinností přenosu jejich vykonávání na stanovené zaměstnance (popisy pracovních funkcí a pracovních míst zaloţené na řídící dokumentaci přiřazených procesů), 3. způsobilostí a motivací zaměstnanců přiřazených na zřízená pracovní místa. Optimalizace výkonnosti a efektivnosti procesně orientovaného SMK je: 1. optimalizací popisů jednotlivých procesů, jejich vzájemných vztahů a související řídící dokumentace (vnitřní předpisy, instrukce, popisy pracovních funkcí, popisy pracovních míst) 2. upřesňováním shody popisů stanovených pracovních pozic a způsobilosti jim přiřazených zaměstnanců. Úroveň způsobilosti městského úřadu plnit opakovaně poţadavky zákazníků je úrovní kvality městského úřadu. Orientace na spokojenost zákazníka je první ze zásad pro řízení kvality (viz 8 zásad managementu kvality str. 27) Řízení procesu Viz obr.: 13 Generální procesní mapa SMK MěÚ Viz obr.: 14 Strana 24 (celkem 85)

25 MOT OBR.: 6. POŢADAVKY, OČEKÁVÁNÍ A POTŘEBY OBČANŮ, (zainteresovaných skupin) Soubor produktů (poskytovaných sluţeb), které naplňují poţadavky občanů. SLUŢBY VEŘEJNÉ SPRÁVY ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSTAVENÍ KVALITY PŘI USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB A POŢADAVKŮ OBČANŮ MĚSTA HODNOTOVÉ PRIORITY STRATEGICKÉ CÍLE PRODUKTOVÉ OBLASTI INFRASTRUK TURA A SLUŢBY MĚSTA DOSTUPNOST ZAMĚSTNÁNÍ Spokojenost občanů s plněním svých poţadavků podporuje naplnění strategického cíle stanoveného vedením MěÚ KULTURA, SPORT, HISTORIE SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE, ZDRAVOTNÍ PÉČE BEZPEČNOST A POŘÁDEK Naplňovaný stanovený strategický cíl podporuje spokojenost občanů s vedením města a činností MěÚ strategický cíl ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŢIVOTA OBČANŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Pro realizaci strategického cíle a souvisejících dílčích cílů jsou potřebné zdroje. Ty vstupují do příslušných procesů, jsou přetvářené na poţadované výstupy, které naplňují stanovené cíle. Zdroje jsou vţdy významným limitujícím prvkem úspěchu a související kvality organizace DISPONIBILNÍ ZDROJE (NÁKLADY) jsou vţdy významným limitujícím prvkem Míra schopnosti organizace stanovit cíle pro uspokojování poţadavků, očekávání a potřeb svých zákazníků a efektivně je realizovat (s ohledem na dostupnost a mnoţství spotřebovaných zdrojů), je mírou kvality organizace. KVALITA Způsobilost MěÚ PŘEDSTAVUJE ÚSPĚŠNOST MěÚ Zvyšování kvality MěÚ (způsobilosti plnit poţadavky, očekávání a potřeby občanů ve shodě s platnou legislativou) je předmětem systému řízení kvality MěÚ. Copyright Vlastimil Dorotík 2009 Strana 25 (celkem 85) kopírován,upravován nebo s ním jinak nakládáno. Systém řízení kvality MěÚ je vytvářený a udrţovaný s podporou ICT benefit, a.s.

26 MOT OBR.: 7. PRINCIPIÁLNÍ MAPA PROCESU USPOKOJOVÁNÍ POŢADAVKŮ ZÁKAZNÍKA Identifikace zainteresovaných stran, jejich potřeb, očekávání a poţadavků Plnění poţadavků zákazníka očekávající ZÁKAZNÍCI existující potřeby, očekávání a poţadavky Předloţené poţadavky jednotlivých zákazníků PROCES uspokojování potřeb, očekávání a poţadavků zainteresovaných stran (zákazníků), v souladu s platnou legislativou HODNOTOVÝ PROCES Produkt - předmět plnění (výrobek nebo sluţba) spokojení ZÁKAZNÍCI naplněné potřeby, očekávání a poţadavky Spokojenost zákazníků Copyright Vlastimil Dorotík 2009 Úroveň způsobilosti organizace opakovaně plnit poţadavky zákazníků ve shodě splatnou legislativou je úrovní kvality této organizace. Kvalita je způsobilost!!! Strana 26 (celkem 85) kopírován,upravován nebo s ním jinak nakládáno. Systém řízení kvality MěÚ je vytvářený a udrţovaný s podporou ICT benefit, a.s.

27 MOT OBR.: 8. ZÁKLADNÍ MAPA OKOLÍ PROCESU USPOKOJOVÁNÍ POŢADAVKŮ ZÁKAZNÍKA (hodnotový proces) VSTUPY od zákazníka: - doklady - informace - NESPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK Potřeby, očekávání a POŢADAVKY zákazníka PROCES uspokojování potřeb, očekávání a poţadavků zákazníka Předmět plnění: Výstup - výrobek, sluţba - PRODUKT NAPLNĚNÉ potřeby, očekávání a poţadavky zákazníka SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK ZDROJE: - pracovníci - prostředí - technika - Copyright Vlastimil Dorotík 2009 Strana 27 (celkem 85) kopírován,upravován nebo s ním jinak nakládáno. Systém řízení kvality MěÚ je vytvářený a udrţovaný s podporou ICT benefit, a.s.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE PŘÍRUČKA KVALITY Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu: Informace o vydání a účinnosti řídícího dokumentu Oddělení interního auditu TAJ

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

Zpráva o stavu implementace systému environmentálního managementu (EMS)

Zpráva o stavu implementace systému environmentálního managementu (EMS) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Brno, Zemědělská 1, PSČ 613 00 Zpráva o

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 5: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 2 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 28. ČERVNA 2012 DATUM ÚČINNOSTI:

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje Směrnice ZNAK, VLAJKA A LOGO JMK. Zásady pro použití znaku, vlajky a loga Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje Směrnice ZNAK, VLAJKA A LOGO JMK. Zásady pro použití znaku, vlajky a loga Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje Směrnice ZNAK, VLAJKA A LOGO JMK Evidenční číslo 23/INA-VOK Číslo vydání: 4 Účinnost

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky název veřejné zakázky: Výběr zhotovitele zakázky Stavební úpravy č.p. 61 v Proseči rozšíření expozice muzea dýmek druh zadávacího řízení: zakázka malého

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví ZADAVATEL: Město Hronov náměstí Čs. Armády 5 547 31 Hronov IČ: 00272680 zastoupený: Hana Nedvědová, starostka města VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky: DABONA s.r.o.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU Únor 2014 1 1. Úvod Certifikační orgán pro systémy managementu získal svou první akreditaci v roce 1996, v současné právní podobě

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016. Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2016. I.

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016. Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2016. I. RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2016 I. Účel Podpora mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji. II. Předmět

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

ČLÁNEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky elektronického obchodování s potravinářskými komoditami na Internetovém portálu FIRST BUY SALE podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ve spojení s druhou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělání

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělání Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0055/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě zákona č. 250/2000

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany Usnesení č. 20/1600 Příloha č. 1 Strana 1 Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Vážení přátelé, ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IAF (Mezinárodní

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7. přednáška Systémy kvality ve výrobě kosmetických přípravků

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Management kvality Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.13.2/2951 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Integrovaný systém řízení Bakalářská práce Autor: Lukáš Smolka Bankovní management Vedoucí práce: Ing, Milan Novotný Odborný konzultant:

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ Zastupitelstvo města PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ I. Účel a důvod 1) Rozvoj zón pro bydlení je jedním z prioritních rozvojových záměrů

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov 2. etapa - zpracování PD - strana 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Hvězdárna Valašské

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování

Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování Příloha č. 1 Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování 1. Vymezení oprávněných žadatelů (bod 3.3 Výzvy) Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 14 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti Moje řízení Moje vedení Moji zákazníci Moje výsledky Můj prodej Moje schopnosti NABÍDKA PROGRAMŮ Můžete řídit jen to, co dokážete efektivně změřit Dlouhodobější projekty rozvoje a vzdělávání dokážeme s

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA Město Hranice QI 61-01-09 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA QI 61-01-09

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. /2015 Sb., k provedení 13

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

1 ÚVOD...3 1.1 PREAMBULE...3 1.2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ...3 5 STANOVENÍ DOPROVODNÝCH INFORMACÍ...4

1 ÚVOD...3 1.1 PREAMBULE...3 1.2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ...3 5 STANOVENÍ DOPROVODNÝCH INFORMACÍ...4 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Číslo pravidel: OS 3101 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 31.5.2007 Účinnost od : 1.6.2007 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Kubová Dne: 10.5.2007 Podpis:

Více

ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV

ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A GOOD GOVERNANCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ČÁST B Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00040 ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV PRAHA,

Více

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví VUT FAST v Brně misak.p@fce.vutbr.cz www.fce.vutbr.cz/szk Co to vlastně je? Je to nejmladší v řadě normovaných systémů

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Kamil Kastner, ved. odboru financí a ekonomiky Mgr. Jakub Kaválek tajemník magistrátuměsta Počet stran 8 Počet

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (dále také jen ZD ) nadlimitní veřejné zakázky na sluţby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více