MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ"

Transkript

1 MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ Jitka Knotková, Muzeum Vysočiny Třebíč Martin Kuča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Úvod Příspěvek přináší informace o nových archeologických nálezech učiněných v okolí Popůvek, které se nachází v jihovýchodní části třebíčského okresu. Až donedávna byl katastr obce archeologicky neprobádaný, ještě v osmdesátých letech není v monografii shrnující pravěké osídlení Třebíčska uveden žádný nález. 1 Teprve František Vokáč odtud získal ojedinělý artefakt z paleolitu a Milan Vokáč doložil osídlení v mladším neolitu. 2 Početný archeologický soubor, který v letech shromáždili Marcel Lengyel a Vladimíra Žáková dokládá, že pravěké osídlení Popůvek bylo bohatší, než se dosud předpokládalo. Přírodní poměry Popůvky náleží do geomorfologického celku Jevišovická pahorkatina, konkrétně do jeho podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Náměšťská sníženina. 3 Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 430 m, nejvyšší bod na katastru má 462 m. Pramení zde několik potoků, které jsou přítokem nedaleké řeky Oslavy a především Jihlavy, jejíž skalnaté hluboké údolí je totožné s jižní hranicí katastru. V okolí obce se nachází zejména granulit, migmatit, místy jsou výchozy amfibolitu a pokryvy spraší či sprašových hlín. 4 Z půdních typů má největší zastoupení hnědozem modální, kambizem modální a kambizem eutrofní. Společně s celým územím jihovýchodního Třebíčska spadá katastr Popůvek do mírně teplé klimatické oblasti (jednotka MT 11). Dle potenciální vegetace by zde v původním rostlinném pokryvu převažovala černýšová dubohabřina (pro níž je typický dominantní výskyt dubu zimního a habru), případně biková a (nebo) jedlová doubrava. 5 Poloha a charakteristika lokality Nově získaný soubor artefaktů z mladého paleolitu byl nalezen na mírném jihovýchodním svahu ve vzdálenosti přibližně 100 až 200 m jihozápadozápadně od osady Sedlecký Dvůr. Lokalitu lze identifikovat v okolí bodu N, E v systému WGS 84. Dosud bylo jediným paleolitickým nálezem čepelové jádro, které získal F. Vokáč v nedaleké trati Na díle. 6 Neolitické nálezy se soustřeďují do dvou koncentrací a je možné, že šlo ve skutečnosti o dvě sídliště (obr. 1). První je přibližně totožné s prostorem stanice z paleolitu, druhé představuje poměrně rozsáhlou plochu v trati Beranovo (větší rozptyl v okolí bodu N, E v systému WGS 84). Jedná se o ploché návrší přecházející v mírný jihovýchodně až východně se svažující svah v okolí soutoku bezejmenného potoka a potoka Kotlík severně od silnice Popůvky Kladeruby nad Oslavou, zhruba m severovýchodně od Sedleckého Dvora. Již v minulosti zde M. a F. Vokáčovi a Petr Knotek nalezli ojedinělou štípanou kamennou industrii a otřelou neolitickou keramiku. Další ojedinělý nález byl učiněn i na severovýchodním svahu mezi Sedleckou myslivnou a potokem Kotlík. 107

2 1. Popůvky Sedlecký Dvůr. Koncentrace pravěkých nálezů (Mapový podklad převzat z webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nahlížení do katastru nemovitostí). Rozbor nálezů hmotné kultury Mladý paleolit Při povrchových sběrech byla kromě nepatinovaných artefaktů shromážděna i malá kolekce patinované štípané kamenné industrie (dále jen ŠKI), kterou je možné zařadit do období paleolitu. Soubor zahrnuje mikroúštěp a úštěp z blíže neurčených surovin, úštěpy zhotovené z rohovce typu Krumlovský les, varieta II (3 ks), silicitu glacigenních sedimentů (2 ks) a zřejmě sem náleží i úštěp z radiolaritu. Vzhledem k charakteru nálezů a absenci nástrojů je obtížné stanovit kulturní příslušnost kolekce, na základě použitých surovin a polohy lokality lze předběžně soubor klasifikovat do aurignacienu. Do okruhu aurignackých industrií patří i necelé 3 km vzdálená lokalita Mohelno Mančalov. 7 Kultura s moravskou malovanou keramikou Keramika Z lokality bylo získáno pouze 7 ks drobných keramických zlomků nádob. Konkrétně se jedná o jednoduchý zaoblený okraj (z mísy?), 2 ks zlomků výdutí, fragment dna zaoblené profilace, odlomený kulovitý výčnělek, horizontální páskové ucho a zlomek tenkostěnné výdutě s odlomeným páskovým ouškem. Nalezené kusy byly vyhotoveny z jemno- a středozrnného keramického materiálu, ve dvou případech obsahovala hmota příměs drcené slídy. Štípaná kamenná industrie Celkem bylo při povrchových sběrech v průběhu několika let nalezeno 623 ks ŠKI. Jde tedy o nejpočetnější složku hmotné kultury, která z lokality pochází, a její analýze je věnována hlavní pozornost. 108

3 V souboru výrazně převažuje ŠKI z regionálních surovin, naopak surovina ze vzdálených zdrojů je zastoupena jen okrajově (tab. 1). Nejvíce byl využíván rohovec typu Krumlovský les (dále jen KL), zejména varieta I (363 ks), méně varieta II (190 ks), jejich vzájemný poměr činí přibližně 2:1. 2. Popůvky Sedlecký Dvůr. Štípaná kamenná industrie výběr. 109

4 Bohaté výchozy tohoto rohovce se nachází v prostoru Krumlovského lesa vzdáleném zhruba 23 km jihovýchodně od lokality. Dále byla využívána i křemičitá zvětralina hadců (KZH) typu plazma s kvalitními zdroji na Jevišovicku, v kolekci z Popůvek z ní bylo vyrobeno 14 ks artefaktů. Z velké vzdálenosti je industrie vyhotovená z kvalitního silicitu glacigenních sedimentů (9 ks) a silicitu krakovsko-čenstochovské jury (4 ks). Po jednom kuse jsou zastoupeny moravský jurský rohovec, rohovec typu Olomučany z Moravského krasu, z Brněnska rohovec typu KL, varieta III (?), mléčný opál, křišťál a citrín. Z technologického členění kolekce vyplývá, že nejméně přítomnou složkou je nezpracovaná surovina (0,5 %), následují jádra a odpad vzniklý při výrobě industrie (obojí 7 %). Nástroje představují přibližně desetinu souboru, nejvíce jsou však zastoupeny polotovary v podobě čepelí (24 %) a především úštěpů (51 %). Jádra se objevují v různém stadiu těžby od načatých až po úplně vytěžená, převládají jádra jednopodstavová (přičemž u 2 ks z nich byly vzácně odráženy nikoliv čepele, ale úštěpy) a nepravidelná (obr. 2:12, 13). Čepele jsou často dochovány fragmentárně, pouze třetina je kompletních. Z analýzy je patrné, že zatímco suroviny z nedalekých zdrojů (rohovec typu KL I a II, KZH typu plazma) se na lokalitu dostávaly pravděpodobně ve formě suroviny, případně upravených jader, vzdálené silicity (SGS silicit glacigenních sedimentů, SKČJ silicit krakovsko-čenstochovské jury) jsou doloženy až ve formě polotovarů čepelí a úštěpů. V rámci kolekce ŠKI z Popůvek je 66 ks možné označit jako nástroje. Jedná se hlavně o různé typy škrabadel (22 ks, obr. 2:1 7). Čepelová škrabadla mají nejčastěji retuš na konci konvexní hlavice, v jednom případě je retuš příčně šikmá a jeden kus je tzv. dvojité škrabadlo, kdy jsou oretušované oba protilehlé konce artefaktu. Škrabadla vyhotovená na úštěpu jsou doložena: krátké, krátké vyčnělé a obloukové. Další poměrně početnou kategorií (18 ks) jsou čepele s retuší, příp. s leskem, který vzniká pracovním opotřebováním (obr. 2:11, 14 16). Doložená retuš je příčně rovná, příčně šikmá a laterální na jedné hraně. Po šesti kusech je doložena kruhová úseč (vždy se srpovým leskem na pracovní ploše, obr. 2:17, 18) a různé variety úštěpů s retuší (místní, laterální i bilaterální, příčná a příčná s bočními vruby). Mezi nástroje patří i drasadlo (4 ks), trapéz (4 ks, obr. 2:9 10), vrták (3 ks?, obr. 2:8), mikročepelka s laterální retuší (1 ks) a zlomek trojúhelníkovitého segmentu s perličkovitou retuší po obvodu (1 ks). Protože vyhodnocovaný soubor ŠKI pochází pouze z povrchového sběru, nelze všechny nálezy jednoznačně řadit do kultury s moravskou malovanou keramikou. Naopak některé kusy (zvláště drobná jádra, mikročepelka s retuší, retušovaný segment) by mohly náležet již do období pozdního paleolitu, příp. mezolitu. Tabulka č. 1. Spektrum použité suroviny pro výrobu ŠKI a jednotlivých technologických skupin. Surovina Jádro Čepel Úštěp Nástroj Odpad Celkem (ks) Celkem (%) Rohovec typu KL I ,42 Rohovec typu KL II ,50 Neurčeno přepálená ,30 KZH typu plazma ,25 Silicit glacigenních sedimentů ,45 Silicit krakovsko-čenstochovské jury ,64 Neurčeno ,48 Citrín 1 1 0,16 Křišťál 1 1 0,16 Moravský jurský rohovec 1 1 0,16 Opál 1 1 0,16 Rohovec typu KL III (?) 1 1 0,16 Rohovec typu Olomučany 1 1 0,16 Silicit krakovsko-čenstochovské jury (?) 1 1 0,16 Celkem (ks) Celkem (%) 0,48 6,90 24,25 50,88 10,59 6,

5 Broušená a ostatní kamenná industrie Dohromady byly nalezeny pouze 4 ks broušené kamenné industrie. Jedná se o kompletní lichoběžníkovou sekerku s rovným ostřím ze zelené břidlice typu Želešice (obr. 3:1), polotovar sekerky s poškozeným týlem a ostřím ze stejné suroviny (obr. 3:4) a z této břidlice byl snad vyhotoven i drobný klínek, z něhož se dochovala břitová část (obr. 3:3). Fragment týlové partie dalšího klínku byl vyroben z blíže neurčeného metabazitu (obr. 3:2). Některá jádra mají opotřebený (obitý) povrch, což svědčí o jejich druhotném využití jako otloukačů. V souboru je celkem 8 ks těchto artefaktů, jež jsou vyrobeny z rohovce typu KL I (4 ks) a KL II (4 ks). Ostatní Do kategorie ostatních nálezů lze zařadit jeden silně otřelý kousek mazanice bez patrných otisků po stavební konstrukci. 3. Popůvky Sedlecký Dvůr. Broušená kamenná industrie. 111

6 Závěr Nové nálezy, které byly získány z meziříčí Oslavy a Chvojnice za uplynulých zhruba 15 let, poukazují na velmi intenzivní a především v neolitu poměrně stabilní osídlení zdejšího regionu. Především kultura s moravskou malovanou keramikou je v této oblasti nejvíce zastoupena. Další lokality lze v tomto prostoru ještě očekávat. Z doposud publikovaných lokalit lze v okruhu pěti kilometrů zmínit např. Březník, Kramolín, Kladeruby nad Oslavou a Mohelno. 8 Keramický materiál z Popůvek byl velmi nevýrazný, podle některých indicií lze alespoň část souboru spolehlivě přiřadit ke kultuře s moravskou malovanou keramikou. Početný soubor štípané kamenné industrie však naznačuje více komponent osídlení. Nejstarší z nich představuje nejspíše mladopaleolitická industrie, kterou předběžně klasifikujeme jako aurignackou. Některá drobná jádra a část trojúhelníkového segmentu s perličkovitou retuší signifikuje možnou pozdně paleolitickou složku. Předpokládáme, že největší podíl kamenné industrie spadá do kultury s moravskou malovanou keramikou, čemuž napovídá skladba surovin, technologie i typologie, která je srovnatelná s jinými soudobými lokalitami. Zvláštní pozornost zaujímají krčkovité vrtáčky, které jsou známy i z jiných mladoneolitických lokalit. 9 Přítomnost poměrně velkých kusů krumlovského rohovce dokazuje snadnou dostupnost této suroviny. Jádra jsou zastoupena ve všech výrobních stadiích, což znamená, že se surovina zpracovávala i přímo na lokalitě. Hojné úštěpy jen tuto domněnku potvrzují. Výjimečné importy surovin ze vzdálených oblastí jsou doloženy polotovary (čepele, úštěpy). Broušená kamenná industrie je nevýrazná, jediná celá sekerka by mohla patřit ke kultuře s moravskou malovanou keramikou, podobně se dá usuzovat i u ostatních artefaktů. Zelená břidlice typu Želešice pro tuto kulturu patří v širším prostoru jižní Moravy k nejužívanějším. 10 Povrchovými sběry v okolí Popůvek byla posunuta hranice bohatého pravěkého osídlení dále do hloubi Českomoravské vrchoviny. Byly přitom prokázány komponenty z mladého a pozdního paleolitu a především z mladého neolitu. Postupným mapováním lokalit na západní Moravě lze oprávněně konstatovat, že pravěký člověk velmi dobře znal zdejší krajinu a dokázal ji využívat ke svému prospěchu více, než se doposud předpokládalo. POZNÁMKY 1 Pravěk Třebíčska, Brno M. VOKÁČ, Popůvky (okr. Třebíč), Přehled výzkumů, roč. 43, 2002, s L. ČECH, Jihlavsko, Praha 2002, s Národní geoportál INSPIRE [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://geoportal.gov.cz>. 5 L. ČECH, c. d., s. 44, M. VOKÁČ, Popůvky, s. 137; TÝŽ, 1. kapitola, Pravěk, in: Dějiny obce Hartvíkovice, Hrotovice 2005, s M. KUČA M. VOKÁČ, Nové paleolitické a neolitické nálezy z Mohelna a Kladerub nad Oslavou (okr. Třebíč), ZM, roč. 8, 2004, s ; P. ŠKRDLA J. VOKÁČOVÁ P. KNOTEK T. RYCH- TAŘÍKOVÁ, Mohelenský mikroregion na počátku mladého paleolitu, Přehled výzkumů, roč. 53, 2011, č. 1, s P. KOŠTUŘÍK, Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína ve středoevropských souvislostech, Brno 2007; M. KUČA M. NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ P. ŠKRDLA M. VOKÁČ, Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině, SPFFBU, řada M, roč. 17, 2012, s ; M. KUČA M. VOKÁČ P. MILO P. ŠKRDLA, Rondel na neolitickém sídlišti u Mohelna na jihozápadní Moravě, in: M. POPELKA R. ŠMIDTOVÁ (edd.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska. Mělník , (Praehistorica, roč. 29), Praha 2011, s ; M. VOKÁČ M. KUČA, Kladeruby nad Oslavou (okr. Třebíč), Přehled výzkumů, roč. 44, 2003, s. 208; M. VOKÁČ, Kladeruby nad Oslavou (okr. Třebíč), Přehled výzkumů, roč. 52, 2011, č. 1, s ; J. VOKÁČOVÁ P. KNOTEK, Lengyelské sídliště Mohelno Staré Hory, ZM, roč. 16, 2012, s B. KOSTIHOVÁ, Vybrané objekty ze sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou z Horákova (okr. Brno venkov), bakalářská diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 112

7 Brno, 2012; M. KUČA E. KAZDOVÁ A. PŘICHYSTAL, Sídliště staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině, Pravěk. Nová řada, roč. 13/2003, 2005, s ; M. KUČA M. NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ P. ŠKRDLA M. VOKÁČ, Lokalita staršího stupně, s M. KUČA M. VOKÁČ. Exploitation of rocks for polished stone industry from the Brno Massif, South Moravia (Czech Republic), in: A. PŘICHYSTAL L. KRMÍČEK M. HALAVÍNOVÁ (edd.), Petroarchaeology in the Czech republic and Poland at the beginning of the 21st century, Brno Wroclaw 2008, s

Vysvětlivky ke katalogu keramiky

Vysvětlivky ke katalogu keramiky Vysvětlivky ke katalogu keramiky VČ: vlastní číslo (číslo, pod kterým se jednotlivé keramické fragmenty nacházejí v tabulce) OBEC: název obce, na jejímţ katastru se lokalita nachází (např. Hartvíkovice)

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Úvod Za dobrušským gymnáziem a zemědělským družstvem směrem k lesu Halín se nachází lokalita zvaná Dolce. Jde o pomístní název pozemků, které dnes většinou patří

Více

PŘÍBOR PŘEHLED A LOKALITA STATEK, Č. 1

PŘÍBOR PŘEHLED A LOKALITA STATEK, Č. 1 PŘÍBOR PŘEHLED A LOKALITA STATEK, Č. 1 Příbor - Statek CENTRUM LOKALITY ( ZELENÉ POLE MEZI POROSTEM STROMŮ) Lokalita publikována: Diviš, J. : Mezolitická lokalita Příbor - Statek, okr. Nový Jičín, IZ -

Více

PALEOLITICKÉ OSÍDLENÍ STŘEDNÍHO POJIHLAVÍ MIKROREGIONÁLNÍ STUDIE

PALEOLITICKÉ OSÍDLENÍ STŘEDNÍHO POJIHLAVÍ MIKROREGIONÁLNÍ STUDIE ISSN 0323-0570 Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCVII: 1, 15 44, 2012 PALEOLITICKÉ OSÍDLENÍ STŘEDNÍHO POJIHLAVÍ MIKROREGIONÁLNÍ STUDIE THE PALEOLITHIC OCCUPATION ON THE MIDDLE COURSE OF THE JIHLAVA RIVER

Více

Starý paleolit. typologie: jednolící a dvoulící sekáč, archaické klíny (vč. pěstního), místně retušované úštěpy

Starý paleolit. typologie: jednolící a dvoulící sekáč, archaické klíny (vč. pěstního), místně retušované úštěpy Starý paleolit typologie: jednolící a dvoulící sekáč, archaické klíny (vč. pěstního), místně retušované úštěpy Starý paleolit předměty z organického materiálu: výjimečně se zachovají; dřevo přihrocený

Více

NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE)

NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE) NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE) ARTEFAKT TYP nebo bližší určení ROZMĚRY SUROVINA BARVA - PAT. Č.U OBR. NALEZIŠTĚ ZN.OKR. POZNÁMKA 1 ŠKRABADLO ÚŠTĚPOVÉ 58X46X11 ROHOVEC SVĚTLEŠEDÁ 4

Více

Příbor - Sedlnička. obr. 1

Příbor - Sedlnička. obr. 1 Příbor - Sedlnička Lokalita publikována: Diviš, J. : Informace o pozdně paleolitických a mezolitických lokalitách z okolí Příbora a Kopřivnice, IZ - prosinec 1994 obr. 1 ARTEFAKT TYP nebo bližší určení

Více

MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA

MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA MESOLITHIC OCCUPATION AT PŘÍBOR JAN DIVIŠ Abstract The author has conducted surface surveys within the Příbor cadastral territory over the last 35 years. This has resulted

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1 Příbor - Prchalov Označ. na artefaktech Pr Lokalita publikována: Diviš, J. : Neuvěřitelnou starobylost Příbora prokazují nové archeologické nálezy, Měsíčník města Příbora, leden 1998 Diviš, J. : Legendární

Více

Zuzana Bláhová-Sklenářová

Zuzana Bláhová-Sklenářová CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 3. Kamenná industrie štípaná a broušen ená Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro

Více

MPP E6 041406/1 A. Gottwald 400 tunelové ucho otřelý 2152 KKK tab. 22:10 MPP E6 041406/2 A. Gottwald 400 tunelové ucho otřelý 2155 KKK tab.

MPP E6 041406/1 A. Gottwald 400 tunelové ucho otřelý 2152 KKK tab. 22:10 MPP E6 041406/2 A. Gottwald 400 tunelové ucho otřelý 2155 KKK tab. keramika instituce katalog. č. inv. číslo autor výzkumu typologie stupeň dochovalosti povrch vhloubená v. plastická v. datování rozměry tabulka MPP E 4 041404/1 A. Gottwald 772 zlomek hlazený 1518 2013

Více

PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE KŘEMIČITÝCH HMOT A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE KŘEMIČITÝCH HMOT A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ Přehled výzkumů 53-1, Brno 2012 PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE KŘEMIČITÝCH HMOT A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ V NEOLITU NA JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ CONTRIBUTION TO THE PROBLEMS OF SILICEOUS WEATHERING PRODUCTS AND THEIR

Více

SÍDLIŠTĚ LIDU S LINEÁRNÍ KERAMIKOU U ROUCHOVAN NA TŘEBÍČSKU

SÍDLIŠTĚ LIDU S LINEÁRNÍ KERAMIKOU U ROUCHOVAN NA TŘEBÍČSKU SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS M 10 11, 2005 2006 MILAN VOKÁČ SÍDLIŠTĚ LIDU S LINEÁRNÍ KERAMIKOU U ROUCHOVAN NA TŘEBÍČSKU

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

POHLED OD JZ CENTRUM LOKALITY SE NACHÁZÍ PO OBOU STRANÁCH MELIOROVANÉHO POTOKA (UPROSTŘED OBRÁZKŮ SE STROMY A KEŘI) POHLED OD JV. obr.

POHLED OD JZ CENTRUM LOKALITY SE NACHÁZÍ PO OBOU STRANÁCH MELIOROVANÉHO POTOKA (UPROSTŘED OBRÁZKŮ SE STROMY A KEŘI) POHLED OD JV. obr. Příbor - Janský sloup označení JS - Jánský sloup Lokalita publikována: Diviš, J. : Informace o pozdně paleolitických a mezolitických lokalitách z okolí Příbora a Kopřivnice, IZ - prosinec 1994 Diviš, J.

Více

Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně. Přehled výzkumů 55-1

Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně. Přehled výzkumů 55-1 Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně Přehled výzkumů 55-1 Brno 2014 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 55 Volume 55 Číslo 1 Issue 1 Předseda redakční rady

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Magisterská diplomová práce 2010 Bc. Petra Zelená Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Archeologie

Více

MLADÝ PALEOLIT ( OSTATNÍ ŠTÍPANÁ INDUSTRIE)

MLADÝ PALEOLIT ( OSTATNÍ ŠTÍPANÁ INDUSTRIE) MLADÝ PALEOLIT ( OSTATNÍ ŠTÍPANÁ INDUSTRIE) ARTEFAKT TYP nebo bližší určení ROZMĚRY SUROVINA BARVA - PATINA Č. U OBR. NALEZIŠTĚ ZN.OKR. POZNÁMKA 1 ŠKRABADLO ÚŠTĚPOVÉ 32X36X11 1 LHOTA 1 PŘ 2 ŠKRABADLO ÚŠTĚPOVÉ

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

PALEOLITICKÁ LOKALITA SKALKA U PROSTĚJOVA I NA SKALKÁCH

PALEOLITICKÁ LOKALITA SKALKA U PROSTĚJOVA I NA SKALKÁCH ISSN 0323-0570 Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCIX: 2, 159 167, 2014 PALEOLITICKÁ LOKALITA SKALKA U PROSTĚJOVA I NA SKALKÁCH PALAEOLITHIC SITE SKALKA U PROSTĚJOVA I NA SKALKÁCH ONDŘEJ MLEJNEK 1 PETR ŠKRDLA

Více

NEOLIT A ENEOLIT ( BROUŠENÁ INDUSTRIE)

NEOLIT A ENEOLIT ( BROUŠENÁ INDUSTRIE) NEOLIT A ENEOLIT ( BROUŠENÁ INDUSTRIE) ARTEFAKT TYP nebo bližší určení ROZMĚRY SUROVINA BARVA - PATINA Č. U OBR. NALEZIŠTĚ ZN.OKR. POZNÁMKA 1 SEKERKA, RUBACÍ PLOCHÁ S OBDÉL.PRŮŘ. 95X45X20 SILICIT ŠEDOBÍLÁ

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 209/1 v k.ú. Střížkov u Třebíče a obci Vladislav, zapsané na LV č. 246, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třeíč

Více

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ KAREL STRÁNSKÝ, JIŘÍ BAŽAN, JIŘÍ MERTA, VĚRA SOUCHOPOVÁ, LUBOMÍR STRÁNSKÝ

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013 ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY S MORAVSKOU MALOVANOU KERAMIKOU V KUŘIMI, OKR. BRNO-VENKOV KNAPPED AND POLISHED STONE INDUSTRY FROM THE SITE OF

Více

ARCHEOLOGICKÝ. 1.1 Kamenné štípaná industrie (Karel Sklenář) 1.2 Kamenné broušené industrie (Jiří Hartl)

ARCHEOLOGICKÝ. 1.1 Kamenné štípaná industrie (Karel Sklenář) 1.2 Kamenné broušené industrie (Jiří Hartl) ARCHEOLOGICKÝ SLOVNÍK Redaktor: Karel Sklenář Část 1. Kamenné a r t e f a k t y 1.1 Kamenné štípaná industrie (Karel Sklenář) 1.2 Kamenné broušené industrie (Jiří Hartl) 1.3 Ostatní kamenné výrobky (Jiří

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 č.j. NZ 18/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Malý podíl městského stva Kraj Vysočina (do 30. května 2001 Jihlavský kraj, poté do 1. srpna 2011 jen Vysočina) jako správní celek vznikl k

Více

1997 Houzar, S. - Kafka, B. - Nehyba, S. - Vokáč, M. 1997: Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou. Přírod. Sbor. Západomor. Muz. Třebíč 31-1997, 125-131. 1998 Vokáč, M. 1998: Nové archeologické

Více

Vo dní ho sp o dá ř st ví

Vo dní ho sp o dá ř st ví 13 Vodní hospodářství Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Vysočinou rovněž prochází hlavní evropské rozvodí. Do Severního moře odvádějí povrchovou vodu řeky Doubrava, Sázava

Více

MOHELENSKÝ MIKROREGION NA POČÁTKU MLADÉHO PALEOLITU

MOHELENSKÝ MIKROREGION NA POČÁTKU MLADÉHO PALEOLITU Přehled výzkumů 53-1, Brno 2012 MOHELENSKÝ MIKROREGION NA POČÁTKU MLADÉHO PALEOLITU THE MOHELNO MICROREGION AT THE BEGINNING OF THE UPPER PALEOLITHIC PETR ŠKRDLA, JITKA VOKÁČOVÁ, PETR KNOTEK, TEREZA RYCHTAŘÍKOVÁ

Více

GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009

GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009 GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009 Zeměpisná poloha 49 12' severní šířky 16 34' východní délky Základní údaje http://www.brno.cz Nadmořská výška 190-425 m n. m. Přibližná plocha 230 km 2 2. největší město

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Život v neolitu doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Neolit mladší doba kamenná neo lithos = nový kámen Počátky neolitu (zemědělství) jsou spojovány

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN H E Ř M A N O V DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Více

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Michal Gelnar Tato první studie, resp. sonda, je zaměřena na typologii sklářských

Více

POSUDEK Č. o obvyklé ceně

POSUDEK Č. o obvyklé ceně ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1648/2014 o obvyklé ceně podílu id. ¼ pozemku parc.č. 3298 orná půda v kat. úz. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 3079

Více

ROZBOR KAMENNÉ ŠTÍPANÉ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KOSOŘ (OKR. PRAHA-ZÁPAD)

ROZBOR KAMENNÉ ŠTÍPANÉ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KOSOŘ (OKR. PRAHA-ZÁPAD) SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS M 17, 2012 ZDEŇKA NERUDOVÁ ANTONÍN PŘICHYSTAL ROZBOR KAMENNÉ ŠTÍPANÉ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ 5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Zlato (Au): v rudních žílách se vyskytuje téměř vždy v čisté podobě, tedy nesloučené s dalšími prvky. Někdy jako přirozená slitina se stříbrem (elektrum). Výjimečně

Více

Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi)

Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi) Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi) Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant:

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Větrné elektrárny Bačalky

Větrné elektrárny Bačalky POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY A VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ VE SMYSLU 12 ZÁK. Č. 114/1992 SB. NÁZEV Větrné elektrárny Bačalky Zpracoval: Mgr. Lukáš Klouda Datum: prosinec 2008 Větrné elektrárny Bačalky

Více

Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně. Přehled výzkumů 55-1

Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně. Přehled výzkumů 55-1 Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně Přehled výzkumů 55-1 Brno 2014 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 55 Volume 55 Číslo 1 Issue 1 Předseda redakční rady

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský

4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský 4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský OBSAH 4a. 1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 4a. 2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 4a. 3 Literatura 4a. 1 Soupis

Více

Cíle a navrhované metody

Cíle a navrhované metody Příloha č. 2 Cíle a navrhované metody Šlo by o pokračování badatelského archeologického výzkumu Katedry archeologie FF Univerzity Hradec Králové, a to podle bodu VIII doporučení odborné komise z 19. 9.

Více

Laténské sídliště v Medlovicích

Laténské sídliště v Medlovicích MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav archeologie a muzeologie MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Laténské sídliště v Medlovicích Textová část Vypracoval: Marek Lečbych Vedoucí práce: doc. PhDr. Eliška

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Níže uvedenou zprávu Ministerstvo dopravy předkládá na základě úkolu uloženého usnesením č. 948 Poslanecké

Více

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU únor 2015 DESACON Zlín, s.r.o. 1 OBSAH 2 Identifikační údaje... 3 2.1 Název projektu... 3 2.2 Objednatel... 3 2.3 Zpracovatel... 3 2.4 Použité podklady...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM. ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM. ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010 NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010 PÍSEMNÁ PRÁCE Naučná stezka Název práce: Mohelenská hadcová

Více

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

ANALÝZA POVRCHOVÉ KOLEKCE Z VÝŠINNÉ NEOLITICKÉ LOKALITY V POPOVICÍCH-MILONÍNĚ

ANALÝZA POVRCHOVÉ KOLEKCE Z VÝŠINNÉ NEOLITICKÉ LOKALITY V POPOVICÍCH-MILONÍNĚ ANALÝZA POVRCHOVÉ KOLEKCE Z VÝŠINNÉ NEOLITICKÉ LOKALITY V POPOVICÍCH-MILONÍNĚ SLOVÁCKO 2009, R. LI Martin Kuča Petr Škrdla Milan Vokáč, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno, Archeologický ústav AV

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 99/2015 o ceně obvyklé pozemku ozn. jako p.č. st. 11/2, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/3, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/9, na pozemku stojí stavba č.p. 5, jiná st. pozemku ozn. jako

Více

Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodu pověř. obec. úřadu Hranice obcí Čikov Jasenice Zahrádka Naloučany Pucov Krokočín Ocmanice Jinošov Hluboké Studenec

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Znalecký posudek č. 4267/2014

Znalecký posudek č. 4267/2014 Znalecký posudek č. 4267/2014 O ceně nemovitostí dle LV č. 1787 v k.ú. Lovosice stanovení obvyklé ceny (Tomaškovič Josef) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový)

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) OKRUH A. Obecná archeologie: teorie, metodologie 1/ Archeologie jako vědecká disciplína: vymezení

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Horniny a nerosty miniprojekt

Horniny a nerosty miniprojekt Horniny a nerosty miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 11.12.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl projektu... 2 3. Vypracování... 3 3.1. Sbírka nerostů... 3 3.2. Vzorky hornin a nerostů

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 21/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.3 Byt (spoluvlastnický podíl na budově) V celkové rekonstrukci Číslo

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1682-113/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí - spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ pozemků parcelní č. 175, 223, 499/47 a 645 včetně všech součástí a příslušenství

Více

Eneolit Eneolithic Äneolithikum

Eneolit Eneolithic Äneolithikum Eneolit Eneolithic Äneolithikum BOSKOVICE (OKR. BLANSKO) Masarykovo náměstí, parc. č. 81. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum. Záchranný výzkum na stavbě víceúčelového objektu (viz kap. Doba bronzová, Doba

Více

STARÝ A STŘEDNÍ PALEOLIT

STARÝ A STŘEDNÍ PALEOLIT STARÝ A ARTEFAKT TYP nebo bližší určení rozměry surovina barva - platina čís. u obr. náleziště zn. okr. 1 HROT S BILATERÁLNÍ RETUŠÍ 129X48X29 SLUŇÁK SVĚTLEŠEDÁ 1 LHOTA 1 PŘ 2 PLOCHÝ ČEPELOVÝ HROT S BILATERÁLNÍ

Více

B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH

B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Březová Gručovice Počet VTE: 2 Parametry VTE: výška osy rotoru: 140 m průměr rotoru: 112 m

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko)

Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko) Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko) Jiří Merta, Jiří Hošek ZSO Polom Zaniklá středověká osada Polom leží na okraji okrsku staré železářské oblasti střední části Moravského krasu.

Více

Seminář Geomorfologie. Geomorfologické

Seminář Geomorfologie. Geomorfologické Seminář Geomorfologie Geomorfologické poměry sídla s Témata prezentací Prezentace 3 Geomorfologické poměry obce Zaměření regionální geomorfologie ČR, typy reliéfu vybrané tvary reliéfu Text: +/- 5 stran

Více

DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE

DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE ARCHEOLOGIE VE STREDNICH CECHACH 9, 25, str. 77-2 DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE Petr Sfda.UVOD Od roku 22, kdy probiha dlouhodoby systematicky vyzkum

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ MĚSTA

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ MĚSTA CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ MĚSTA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA Město Brno je ntrem jižní Moravy a zároveň druhým největším městem České republiky. Sestává se z 29 samosprávných městských částí, většinou někdejších

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

Fotografická příloha s popisem vybraných artefaktů

Fotografická příloha s popisem vybraných artefaktů Fotografická příloha s popisem vybraných artefaktů Pozdní paleolit, mezolit, neolit HRUTOVSKÁ STRÁŇ Pohled na centrum archeologické lokality Hrutovská stráň od jihu Foto č. 1. Výběr kamenné štípané industrie,

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Konstrukce mohyl střední doby bronzové

Konstrukce mohyl střední doby bronzové Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Konstrukce mohyl střední doby bronzové Josef Kudlič Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra archeologie

Více

Pracovní verze textu, neoponováno, nekonzultováno!

Pracovní verze textu, neoponováno, nekonzultováno! Pracovní verze textu, neoponováno, nekonzultováno! Nerostné suroviny a jejich zpracování v době železné na území ČR Doba železná (800-50 BC)/Keltové (450-50 BC) Úvod Keltské etnikum se na části území vyvíjí

Více

Periodizace. Paleolit 3/2,5 mil. 8.000. nejstarší 3/2,5 mil. 1mil. BP. starý 1 mil./ 800 tis. BP - 250 tis. BP Acheuleen Přezleticien Bohemien

Periodizace. Paleolit 3/2,5 mil. 8.000. nejstarší 3/2,5 mil. 1mil. BP. starý 1 mil./ 800 tis. BP - 250 tis. BP Acheuleen Přezleticien Bohemien Paleolit a mezolit Periodizace Paleolit 3/2,5 mil. 8.000 nejstarší 3/2,5 mil. 1mil. BP starý 1 mil./ 800 tis. BP - 250 tis. BP Acheuleen Přezleticien Bohemien střední 250 tis. - 40 tis. BP Krumlovien Mousterien

Více

Znalecký posudek. č. 842-1/2016. parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město. O ceně nemovitostí:

Znalecký posudek. č. 842-1/2016. parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město. O ceně nemovitostí: Znalecký posudek č. 842-1/2016 O ceně nemovitostí: Objednavatel: Účel: Speciální požadavky zadavatele: Vypracoval: parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Geologické expozice města Jeseníku

Geologické expozice města Jeseníku Geologické expozice města Jeseníku Město Jeseník se vyznačuje v současné době čtyřmi geologickými expozicemi. První je jedním z lákadel k návštěvě Vodní tvrze - sídla Vlastivědného muzea Jesenicka. Její

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ. Brno 2010

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ. Brno 2010 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 51 Brno 2010 PŘEHLED VÝZKUMŮ Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 51 Volume 51 Číslo 1 2 Issue 1 2 Předseda redakční

Více

Strucné shrnutí žádosti o 1. zmenu integrovaného povolení AGPI, a.s. - Farma prasnic Smecno

Strucné shrnutí žádosti o 1. zmenu integrovaného povolení AGPI, a.s. - Farma prasnic Smecno Strucné shrnutí žádosti o 1. zmenu integrovaného povolení AGPI, a.s. - Farma prasnic Smecno Identifikace provozovatele AGPI, a.s. (žadatele) Popis zarízení a prehled prípadných hlavních variant provozovatelem

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více