asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá"

Transkript

1 Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity na škole Nco ze školního roku 2009/2010 asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

2 ÚVODNÍK Ahoj všichni,je tu nový školní rok a s ním i nový redakní tým.v prvním ísle budeme pokraovat v díle minulého redakního týmu a v dalších íslech pojedeme ve vlastních kolejích. A kdo je šéfredaktor? Pece já, Jana Kucmochtová, a mými šastnými zástupci jsou Markéta Bittnerová a Tomáš Temlík. Školní asopis píšeme celá tída, protože je nás jenom pouhých 16. Tak doufáme, že se vám naše práce bude líbit. A nezapomete nám posílat vaše píspvky, básniky atd. Naše ová adresa je Jana Kucmochtová DEN BEZPENOSTI Dne 10. záí 2009 se uskutenila na naší škole akce Den bezpenosti. Na akci se pišly podívat i jiné školy. Vystavovala se zde policejní auta, ale i motorky, hasiské vozy a záchranná služba. Pijel i autobus - mobilní centrum prevence kriminality, kde jsme si mohli udlat idiský prkaz na kolo, kolobžku a tíkolku. Pistál i vrtulník mstské policie. Byla zde atrakce pro malé cyklisty, kteí poznávají dopravní znaky. Policisté vystavovali svoji neprstelnou vestu i nkteré pistolesamonabíjecí pistole, brokovnice, útoná puška a samopal. U hasiského vozu stál stl s obleením pro hasie, které jsme si mohli vyzkoušet. Ve stanu stálo pódium, kam pišel Michal Nesvadba z Kouzelné školky. Pouštl rzné písniky a z lepicího papíru vyrábl vci pro malé dti. A nakonec byla dtská diskotéka. Tato celá akce byla pouná, ale zárove i zábavná pro všechny žáky škol. Aneta Dubnová a Saša Hoková KINDERIÁDA Dne 22. záí 2009 se uskutenila jako každý rok atletická soutž 1. stupn Kinderiáda. Školu reprezentovali tito chlapci a dívky: dívky: Martina Díková Markéta Nebehayová,Helena Hrádková Šárka Šávová Denisa Bartáková 1

3 chlapci: Viktor Navara Marek Prokop Adam ervený Jan Kupsa,Tomáš Kucmocht štafeta: Martina Díková Šárka Šávová Adam ervený Tomáš Kucmocht Naše škola obsadila 28. místo z 35 základních škol. První ti místa obsadily tyto školy: 1. Základní škola Campanus 2. Základní škola Chaplinovo námstí 3. Základní škola Hostiva Chlapci a dvata z naší školy se umístili v tomto poadí 8. Martina Díková 18. Jan Kupsa 14. Šárka Šávová 19. Adam ervený 27. Helena Hrádková 27. Marek Prokop 32. Denisa Bartáková 31. Viktor Navara Vedoucí družstva byla paní uitelka Milena Kožová Kristýna Peená a Anika Mošniková ROZHOVOR S NOVOU PANÍ UITELKOU VERONIKOU KOPSOVOU Jak dlouho jste paní uitelkou? Uitelkou jsem teprve jeden msíc. Jak dlouho se studuje na vysoké škole? Pt let a nkdy i více více. Co Vás vedlo k tomu,že jste pišla na naši školu? Bylo tu volné místo. Co se Vám na naší škole líbí? Na této škole se mi líbí velké tídy, zaízení školy a vedení školy. Jaké jsou rozdíly mezi žáky na 1.stupni a žáky na 2. stupni? Velké, žáci na 1.stupni se ješt dají vychovat, ale u žák na 2.stupni už je to marné. 2

4 Jak se Vám líbí chování žák na naší škole? Jsou tu hodn živí žáci, ale zdrav živí. Mžeme se zeptat, jaké máte koníky mimo školu? Mezi mé koníky patí motorové luny a hraní na klavír. Jak Vám šly pedmty na základní škole? Jak které.matematika, eština a nmina mi moc nešly. Bylo zamstnání ve školství Vaším cílem? Ne, nebylo. Nikola Betkowská a Markéta Blahníková LETNÍ SLAVNOSTI Ve stedu 17. ervna 2009 se na naší škole uskutenily letní slavnosti Tyto akce se uskutenily pro tídy na 1. stupni ve školní jídeln se uskutenilo vystoupení tíd - generálka na vystoupení pro rodie od tídy ve velké tlocvin se uskutenil karneval s maskami ve tídách, na hišti a v malé tlocvin se odehrály soutže a hrátky v odpoledních hodinách ve velké tlocvin byl spolen se tídami 2. stupn jarmark, kde se prodávaly výrobky chlapc a dvat z jednotlivých tíd ve školní jídeln se v podveerních hodinách uskutenilo vystoupení dtí 1. stupn pro rodie Tyto akce se uskutenily pro tídy na 2. stupni ve školní jídeln se uskutenilo vystoupení tíd generálka na vystoupení pro rodie ve tídách, na hišti a v malé tlocvin probhly soutže a hrátky, zvláš 6. a 7.tidy, zvláš 8. a 9. tidy v odpoledních hodinách ve velké tlocvin byl spolen se tídami 1. stupn jarmark, kde se prodávaly výrobky chlapc a dvat z jednotlivých tíd ve školní jídeln se v podveerních hodinách uskutenilo vystoupení dtí 2. stupn pro rodie Jaké akce se ješt uskutenily? v dopoledních hodinách Den otevených dveí školy od 10 hodin se v pízemí uebnového pavilonu odehrála vernisáž výstavy 35 let školy ve fotografii Josef Tobiáš a Josef Škoda 3

5 NAŠE ŠKOLNÍ JÍDELNA Školní jídelna již funguje od založení školy, takže od roku Je jisté, že se zde navailo spousty jídel. Ale nesmíme zapomenout na naše kuchaky, které den co den pipravují chutná jídla. Mam!!! Jmenují se: Renáta Bártová, Jana Beránková, Iveta Gombitová, Ilona Horáková, Zdeka Rubriciusová. Hlavní vedoucí se jmenuje: Zdenka Walterová - cena obdu je K ( roník) a K ( roník), strávníci si mohou vybírat ze dvou druh jídel vždy na následující týden - výdej obd je od do - obdy je možné odhlásit nejpozdji do 8.00 hodin téhož dne osobn v kancelái školní jídelny nebo telefonicky na telefonních íslech školy a školní jídelny. Pi odhlášení obd je možné první den si odnést obd ve vlastních nádobách. Tímto zpsobem budou obdy vydávány od do hodin. Z hygienických dvod nelze obd do vlastních nádob vydávat v jinou dobu. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpeit týden pedem prostednictvím tídního uitele - žáci používají k odbru stravy stravovací karty. Tuto kartu mají po celou dobu docházky do školní jídelny - pipomínky, námty a dotazy k zajištní stravování žák lze pedkládat vedoucí školní jídelny nebo vedení školy - platba stravného se provádí sporožirem, v odvodnných pípadech poštovní poukázkou, kterou je možné vyzvednout v kancelái školní jídelny. Doklad o zaplacení stravného (ústižek nebo kopii ústižku od poštovní poukázky) je nutné odevzdat do konce pedcházejícího msíce TURNAJ V MALÉM FOTBÁLKU Turnaj ve fotbálku se uskutenil ve dnech 22. záí a 24. zái Turnaj probíhal na dvou hištích a dohromady se ho zúastnilo pt škol (ZŠ Hornomcholupská, ZŠ Kimická, ZŠ Nad Pehradou, ZŠ Veronské námstí, ZŠ Hostiva). Jaroslav Cerha Úastníci za první stupe Milan ermák Michal Suchan Tomík Novák Daniel Dušek Viktor Ptáek Patrik Klusák 4

6 Tomáš Šastný Tomáš Novák Lukáš Uraj Robert Skácel Výsledky první stupe ZŠ Hornomcholupská ZŠ Nad Pehradou 0:3 ZŠ Hornomcholupská ZŠ Kimická 0:3 ZŠ Hornomcholupská ZŠ Hostiva 0:0 ZŠ Hornomcholupská ZŠ Veronské námstí 4:1 Úastníci za druhý stupe Cabaj Ondej Rychlý Petr Píhoda Oliver Malík Petr Martin Adam Humpl Martin Drahoš Michael Jeábek Jan Holub Tomáš Vank Tomáš Dvoák Brian Výsledky druhý stupe ZŠ Hornomcholupská ZŠ Nad Pehradou 0:2 ZŠ Hornomcholupská ZŠ Kimická 2:0 ZŠ Hornomcholupská ZŠ Hostiva 0:0 ZŠ Hornomcholupská ZŠ Veronské námstí 1:1 Jaroslav Cerha, Tomáš Bui, Adam Lnnika ZÁJMOVÉ ÚTVARY NA ŠKOLE Název Den a hodina Místo Hudebn dramatická výchova Výtvarná a pracovní výchova Cviení na rehabilitaních míích Hra na zobcovou flétnu pokroilí ATS Domino disko a hip hop Minitenis pro prváky Pozemní hokej pro nejmenší Steda hodin hodin hodin Oddlení B Školní družiny Oddlení A Školní družiny Malá tlocvina Malá tlocvina velká tlocvina velká tlocvina 5

7 Název Den a hodina Místo Pozemní hokej Judo a sebeobrana pro chlapce a dvata z 1. stupn Volejbal pro chlapce i dvata Florbal a hokejbal pro mladší chlapce Florbal a hokejbal pro starší chlapce Atletika pro nejmenší dti Pohybové hry pro chlapce a dvata Atletika pro starší chlapce i dvata Míové hry pro chlapce Florbal pro dívky roník 1994 a starší Florbal Elévové roník Florbal mladší žáci roník Skautský oddíl 110 Kzlata Divadelní soubor Školníkv strop pro chlapce i dvata tíd hodin hodin Steda hodin hodin Steda Steda hodin a hodin hodin Úterý hodin hodin hodin velká tlocvina Malá tlocvina Oddlení C Školní družiny Uebna dramatické výchovy Další informace obdržíte v dob konání od vedoucích jednotlivých zájmových aktivit, nabídka bude dále aktuáln rozšiována. Organizátoi této nabídky zájmových aktivit si vyhrazují právo na aktuální zmny. Richard Tippl a Martin Uhlí JAK BUDE MIMO JINÉ VYPADAT ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Vedoucí pracovníci školy editel školy: Mgr.Doutná Zástupce editele školy: Mgr.Dagmar Vlková Výchovný poradce: Mgr.Zuzana Kozlová Preventista sociáln patologických jev: Mgr.Milan Kýpe Koordinátor školního vzdlávacího programu: Mgr.Karel Kašpar 6

8 Vedoucí vychovatelka školní družiny: Jarmila Fiurášková Ekonomka a hospodáka školy: Ing.Blanka Hamáková Vedoucí školní jídelny: Zdeka Walterová Prázdniny ve školním roce 29. a , podzimní prázdniny , vánoní prázdniny,(vyuování zane ) , jarní prázdniny , velikononí prázdniny (5.4. pondlí velikononí) , hlavní prázdniny období školního vyuování ve školním roce 2010/2011 zane ve stedu 1. záí 2010 Informaní centrum školy V informaním centru návštvníci vedle knih beletrie a poezie naleznou odbornou literaturu, encyklopedie z mnoha obor lidské innosti, CD a DVD s fotografiemi a videozáznamy ze života školy a výukovými programy, kroniky školy, ale také knížky a uebnice, podle kterých se chlapci a dvata na naší škole vzdlávají. Informaní centrum školy je v odpoledních hodinách pro veejnost oteveno od pondlí do tvrtka vždy od 14,00 do 15,30 hodin. Tídní uitelé Mgr.Dana Jírová I.A Mgr.Lenka Novotná VI.A Mgr.Andrea Kohoutová I.B Ing.Jana Korotviková VI.B Mgr.Dana Turková II.A Mgr.Zuzana Kozlová VII.A Mgr.Alena Smržová II.B Mgr.Karel Kašpar VII.B Mgr.Veronika Kopsová III.B Mgr.Milan Kýpe VIII.A Mgr.Jarmila Tšínská IV.A Mgr.Jitka ernovská IX.A Mgr.Zuzana Máchová IV.B Mgr.Eva Tesárková IX.B Mgr.Milena Kožová V.A Markéta Bittnerová 7

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4.

Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4. .4 2004/2005 Úvodník Zdravíme všechny, kteí už mají školy, stresu a zkouškového období dost Všimli jste si, že je ve škole více místa? Asi byly úspšné maturity. V posledním ísle tohoto školního roku jsme

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více