DEPRESE SENIORÙ V. PIDRMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPRESE SENIORÙ V. PIDRMAN"

Transkript

1 V. PIDRMAN SOUHRN: Autor podává základní přehled symptomatologií pacientů vyššího věku, zabývá se specifickým obrazem a zvláštnostmi u seniorů. Uvádí epidemiologická data o výskytu vyššího věku. Věnuje se rovněž rizikovým faktorům a biochemickým fyziologickým i patologickým změnám ve stáří. V závěru jmenuje základní faktory, které mohou ovlivnit úspěšnou léčbu, upozorňuje na nejčastější symptomy, které obraz seniorů modifikují. Léčbě jako takové by měl být věnován samostatný článek. ABSTRACT Depression in seniors. The author presents an overview of symptomatology of depression in elderly patients; he deals with specific picture and with particularities of depression in seniors. He also acquaints us with epidemiology data about the incidence of depression in older age. Furthermore he deals with high risk factors and with biochemical, physiological and pathological changes in older age. At the end of the article he names basic factors that can effect successful treatment, he points out most frequent symptoms that modify the picture of depression in seniors. An individual article should be dedicated to the treatment. KLÍÈOVÁ SLOVA senioři demence KEY WORDS depression seniors dementia ÚVOD Deprese není atributem běžného stáří, je to závažná choroba, která zatěžuje nejen nemocné, ale i jejich blízké. Vede k narušení běžných životních funkcí člověka, v jejím důsledku často dochází ke zhoršení současných tělesných onemocnění nebo k jejich exacerbaci. V souvislosti s depresí dochází ke zvýšení spotřeby zdravotní péče. Depresivní pacienti ve stáří navštěvují praktického lékaře častěji, než stejně staří tělesně nemocní, kteří netrpí depresí. Tito nemocní mají také daleko více indikovány krevní odběry, RTG a další instrumentální vyšetření i konzilia jiných oborů [9]. Správná léčba seniorů vede ke zlepšení kvality života nemocných i jejich rodin, snižuje celkovou nemocnost a zmenšuje riziko suicidia. Ve svém důsledku znamená i nižší náklady na zdravotní péči. Deprese ve stáří má komplexní a často komplikovanou etiologii, může mít odlišnou symptomatologii než učebnicové nižšího věku, proto její diagnostika a léčba není vždy přesná a snadná. KRITÉRIA DEPRESE Zjednodušená základní kritéria pro diagnózu podle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize: Depresivní nálada je jednoznačně abnormní, je přítomna po většinu dne a trvá alespoň 2 týdny. Je přítomna ztráta zájmů, potěšení, aktivit, které jsou jinak běžné. Objevuje se pokles energie, zvýšená unavitelnost nemocného. Dále by měl být přítomen alespoň jeden z následujících symptomů: ztráta sebedůvěry, sebeúcty neodůvodněné prožívání výčitek nebo pocitů bezdůvodné viny opakované myšlenky na smrt, sebevraždu, sebevražedné chování snížená schopnost soustředit se, stížnosti na neschopnost myslet změna psychomotorické aktivity zpomalení, nebo naopak agitovanost poruchy spánku změna chuti k jídlu (snížení, někdy i zvýšení). TYPOLOGIE DEPRESE VYŠŠÍHO VÌKU Značné procento depresivních nemocných ve vyšším věku nesplňuje všechna kritéria pro diagnostiku depresivní fáze, která jsme uvedli výše. Přesto u nich nacházíme řadu depresivních symptomů, které výrazně narušují kvalitu života člověka, a to jak po stránce duševní, tak i tělesné. Jde o depresivní symptomy, které nejsou přítomny v takovém množství a kvalitě, jak je tomu u depresivní fáze, ale jsou součástí jiné poruchy. depresivní pacient frekventnější uživatel zdravotní péče specifika ve vyšším věku ÈES GER REV 2005; 3(2) 45

2 pod obrazem projevů stáří psychické faktory modifikující obraz pod obrazem tělesného onemocnění závažné symptomy další symptomy společné symptomy a tělesného onemocnění Depresivní fáze může být součástí periodické depresivní poruchy (F 33), to znamená, že jedinec již prodělal depresivní fázi v minulosti, bipolární afektivní poruchy (F 31), tudíž prodělal v minulosti i fázi manickou, nebo může jít o první depresivní fázi v životě člověka (F 32). Tyto případy splňují uvedená kritéria, ale jsou u seniorů v menšině: poměr je přibližně 3 : 1 v neprospěch plně vyjádřené depresivní fáze [5,6]. Častěji nalézáme depresivní příznaky v subklinické formě nebo jako součást jiných poruch. Může jít o trvalé poruchy nálady (F 34), například o dystymii, cyklotymii, při nichž jde zjednodušeně řečeno o depresivní náladu, která však nemá všechny nezbytné přívlastky, jak uvedeno výše. Dále se mohou vyskytnout smíšené úzkostně depresivní poruchy (F 41.2) nebo depresivní reakce (F 43.2). Jedná se o stavy méně nápadné než u depresivní fáze, a navíc jsou zdánlivě pochopitelné, nebo vysvětlitelné, a proto i podceňované [9,11,38]. Nejenže nemocného obtěžují a zhoršují kontakt s ním, ale ve vyšším věku jsou i rizikovým faktorem pro rozvoj vlastní depresivní fáze. Nesmíme zapomínat, že zvláště u seniorů existuje plynulý přechod mezi subklinickými mi, dystymií a dalšími poruchami citovanými výše na straně jedné, a plně vyjádřenou depresivní fází na straně druhé. SPECIFITA SYMPTOMÙ DEPRESE VE STÁØÍ Protože se ve vyšším věku vesměs rozvíjí na terénu již probíhajících tělesných (často chorobných) změn, budou některé ze základních symptomů, které jsme zvyklí hodnotit u běžné populace, méně průkazné a méně viditelné. Máme na mysli zejména poruchy spánku, změny chuti k jídlu, ztrátu výkonnosti, fyzické omezení. Je proto třeba zvláště pečlivě hledat ostatní varovné příznaky [3,5,9]. Závažné symptomy: smutek, pokleslá nálada, tíseň, nucení k pláči návratné myšlenky na nežití, smrt, sebevraždu pozitivní osobní anamnéza. Další symptomy: ztráta zájmu o okolí, dění, dřívější adekvátní aktivity pocity bezmocnosti, zbytečnosti, nepotřebnosti pocit, že život je prázdný programové vyhýbání se sociálním aktivitám psychomotorická agitace nebo retardace obtížné rozhodování. Poznání bývá často nesnadné, zvláště když jde o první epizodu v životě člověka. Obzvláštní komplikace působí první rozvoj ve vyšším věku. Nemocný i jeho příbuzní/pečovatelé často považují příznaky za běžný projev stáří. Je správné znovu opakovat, že stav, v němž je někdo nevýkonný, smutný, úzkostný a plný obav, nelze považovat za standardní obraz stáří. Ve vyšším věku dochází zákonitě k řadě omezení a ztrát. Člověk přichází o dlouholetého partnera, bývá nucen omezit některé zájmy a aktivity, objektivně se snižují jeho tělesné schopnosti. Nemocný je následně více soustředěn na tyto nové tělesné změny nebo obtíže. Smutná nálada se pak dává ne vždy správně do přímé souvislosti s těmito faktory. Samostatnou kapitolou je kognitivní zhoršení, které může dosahovat různé úrovně. Tento stav nejen že nemocným omezuje schopnost popisu depresivního prožitku, ale zároveň může vést i k překrytí symptomy demence, nebo naopak. Častým prvním varovným příznakem demence je ztráta koncentrace a ztráta motivace, a to ve spojení s horším tělesným stavem [5,22]. Psychické faktory, které modifikují obraz ve vyšším věku: snížení stížností na smutek jako takový převažují somatické stesky a hypochondrické prožitky stížnosti na paměť výraznější anxieta apatie a snížená motivační úroveň. Značným problém je, že některé povšechné příznaky tělesných či neurologických poruch jsou opravdu obdobné jako známky depresivní. Někdy se tělesné onemocnění rozvíjí současně s depresí, přičemž je péče a léčba soustředěna pouze na onemocnění somatické, které je považováno za závažnější a život více ohrožující. Jak jsme již uvedli, tělesné onemocnění může maskovat příznaky. Jestliže je neléčena, je komplikován i úspěch léčby tělesné nemoci. Nejčastější symptomy, které jsou společné pro depresi i tělesné onemocnění: poruchy spánku nechutenství úbytek hmotnosti strach/obavy/úzkost bolest imobilita. 46 ÈES GER REV 2005; 3(2)

3 SUICIDALITA Věk nad 65 let je rizikem pro rozvoj suicidální aktivity [10,20]. Sebevraždy se zde vyskytují 2krát častěji než v populaci středního věku, u mužů dokonce 5krát častěji. Riziko ještě několikanásobně narůstá při věku nad 80 let. Suicidální riziko roste se závažností a je výrazně ovlivněno věkem a pohlavím. Extrémní je u bílých mužů nad 80 let [20]. Na rozvoji sebevražedného jednání se podílí celá řada faktorů. Jde jednak o změny biologické ty mohou souviset s depresí nebo demencí, rovněž tak s tělesnou nemocí. Jmenujme zde například chronickou obstrukční chorobu plicní či kardiovaskulární selhávání. Při dekompenzaci těchto nemocí je pacient ohrožen bezprostředně na životě, zároveň se objevují masivní prožitky úzkosti (pocity nedostatku vzduchu, nemožnosti se nadechnout jsou podle těchto nemocných snad vůbec nejhorší prožitky), které mohou akcelerovat rozhodnutí k sebevraždě [11,22,24]. Změny v sociální a psychologické sféře jsou v tomto věkovém období mnohonásobně zvýrazněny. To se týká zejména osamění, izolace, bilancování, ztráty perspektiv, uvědomění si závažné tělesné choroby. Rizikové faktory pro suicidální jednání: Obecné: věk nad 60 let mužské pohlaví osamocení/ztráta blízkých insuficientní sociální vazby rozvoj tělesného onemocnění. Specifické: závažnost extrémní při psychotické depresi abusus alkoholu/analgetik/benzodiazepinů sebevražedné pokusy v minulosti masivní psychomotorická agitovanost insomnie, hypochondrie. EPIDEMIOLOGIE DEPRESE VE STÁØÍ Podle zahraničních studií je prevalence depresivní fáze v populaci nad 65 let 1,4 % u žen a 0,4 % u mužů. Tento nález je nižší, než je tomu u mladší populace. Je třeba ale připomenout, že k tomuto výsledku se dostaneme, hovoříme-li o plně vyjádřené depresi, která splňuje kritéria pro diagnostiku depresivní fáze [3,22,23]. Zahrneme-li do sledování výskyt všech depresivních symptomů u seniorů, pak se dostáváme k číslu vyššímu, a to nejméně 10 %. Při aktivním cíleném vyhledávání lze zjistit, že dokonce % populace vyššího věku má některé z depresivních příznaků. Tito lidé nesplňují kritéria pro diagnózu depresivní poruchy (depresivní fáze), ale uvedené symptomy přesto vedou ke zjevnému narušení plnění jejich běžných životních rolí. Depresivní příznaky tu mohou být součástí některých dalších psychických nemocí, například dystymie nebo úzkostně depresivních poruch. Pokud jde o populaci, která je pravidelně sledována lékaři praktickými, rodinnými, internisty pak docházíme k odlišným nálezům. Klinicky signifikantní depresivní symptomy má % gerontologických pacientů v péči praktického lékaře, přibližně 1/3 z nich prožívá zcela jasnou depresivní fázi. Rovněž přibližně 10 % nemocných vyššího věku, kteří jsou hospitalizováni, splňuje kritéria pro diagnózu depresivní fáze, dalších 25 % z této populace má depresivní symptomy nesplňující plně tato kritéria. Podle některých autorů se s depresivními symptomy u tělesně nemocných vyššího věku setkáme až v 60 %; v zařízeních dlouhodobé péče můžeme počítat s 20 %, resp. 45 %. Relativně velké rozdíly jsou dány metodikou zjišťování, pohlavím, věkem a také typem daného zařízení, kde se vyšetřovaný nachází [11,13,14]. U nemocných s malignitou se vyskytuje až ve 45 % případů. Do 2 týdnů se rozvine až u 50 % nemocných po proběhlé akutní cévní mozkové příhodě. U 45 % pacientů po infarktu myokardu jsou přítomny depresivní příznaky do několika dnů, u další 1/3 do 3 až 4 měsíců. Parkinsonova nemoc je ve % rovněž provázena depresivní symptomatikou, podle některých autorů až v 70 % případů; 20 % z nemocných prožívá typickou fázi [8]. U nemocných s Alzheimerovou demencí, kteří jsou hospitalizováni, se předpokládá 50% podíl depresivních, pokud jsou domácím prostředí, pak odhad činí 5 35%. Pokud se u těchto nemocných nachází agitovanost, agrese, iritabilita, pak až 80 % jsou tyto symptomy spojeny s prožitkem. U vaskulárních forem demence se předpokládá ještě vyšší podíl depresí. Demence s Lewyho tělísky je provázena depresí až ve 40 % případů [4,11] Vzhledem k uvedeným skutečnostem, jako je obtížná verbalizace prožitků nemocnými, soustředění se především na tělesné stížnosti, s ohledem na kognitivní problémy i díky komorbiditě s ostatními tělesnými nemocemi, které na sebe objektivně vážou pozornost, je přítomnost ve stáří často nedoceněna. Proto je přehlížena, ne- rizikové věkové skupiny chorobné stavy akcelerující suicidalitu rizikové faktory suicidality prevalence depresivní fáze ÈES GER REV 2005; 3(2) 47

4 důsledky neléčené faktory ovlivňující rozvoj přímé faktory nepřímé faktory vulnerabilní činitelé neurobiologické změny diagnostikována, a tudíž neléčena. Toto tvrzení se týká nejen mírných stavů, ale dokonce i středně těžkých fází, kde bychom očekávali (s ohledem a jejich nápadnost) přece jenom vyšší záchytnost. Neléčená má samozřejmě závažné důsledky celou řadu tělesných komplikací (např. přehlédnutí tělesné choroby pro nekvalitní kontakt s nemocným), prohloubení sociální izolace, strádání po stránce osobnostní i mentální, což ve svém důsledku vede k vyšší mortalitě. Je třeba připomenout, že je nejčastější diagnózou u seniorů, kteří páchají suicidium, na rozdíl od mladých jedinců, kteří suicidují nejčastěji v kontextu s drogami či psychózou. RIZIKOVÉ FAKTORY ROZVOJE DEPRESE VE STÁØÍ Mezi přímé faktory můžeme zařadit závažné kardiovaskulární onemocnění, zejména infarkt myokardu, dále cévní mozkovou příhodu a Parkinsonovu chorobu. Nepřímými faktory jsou závažnost tělesného onemocnění, bolest, imobilita a komplikace spojené s nemocí nebo souvisejícími výkony. Vulnerabilními činiteli jsou celková inaktivita, pozitivní psychiatrická anamnéza, ženské pohlaví, kognitivní zhoršení a již premorbidně funkční narušení. Prakticky ve všech případech platí přímá úměra: chronické a závažné tělesné onemocnění je pro rozvoj vyšším rizikem než náhle vzniklé onemocnění. Tento nález zdánlivě paradoxně neplatí u nemocných v terminálních stadiích zde rozvoj a přítomnost nesouvisí se závažností tělesného postižení: výskyt bývá uváděn do 15 %, tedy obdobný, jako je tomu v běžné populaci. To lze vysvětlit uvědoměním si smrti, její akceptací a vyrovnáním se s ní. Výše uvedené faktory přímo souvisejí s depresí, nebo ji facilitují, zároveň sama je zpětně ovlivňuje, a tím se uzavírá bludný kruh. Shrnutí hlavních rizik rozvoje u seniorů uvádí následující přehled [13,23]. Rizikové a predisponující faktory rozvoje u seniorů: ženské pohlaví věk nad 60 let pozitivní psychiatrická anamnéza přítomnost tělesného onemocnění chronicita tělesného onemocnění abúzus alkoholu a léků bolest/mobilita sociální izolace neuroendokrinní změny Predisponující faktory: abúzus alkoholu, léků poruchy osobnosti sociální izolace ovdovění, rozvod neuroendokrinní změny organické změny CNS SPECIFIKA ETIOLOGIE DEPRESE VYŠŠÍHO VÌKU Rozvoj seniorů je ovlivněn některými následujícími faktory [4]: fyziologický proces stárnutí poruchy výživy patologické orgánové změny neurodegenerativní poruchy kardiovaskulární poruchy endokrinní poruchy neoplazmata medikace vlivy sociální/psychosociální. FYZIOLOGICKÝ PROCES STÁRNUTÍ Neurobiologické změny u představují především změny v metabolizmu mozkových mediátorů (zvláště noradrenalinu, serotoninu, dopaminu, GABA a dalších), které se odehrávají jak na synapsích, tak na úrovni druhých poslů. Změna odpovědi je dána také změnou citlivosti a hustoty receptorů, závisí rovněž na vzájemné vyváženosti jednotlivých systémů. Z dalších biologických činitelů lze jmenovat imunologické a endokrinologické změny při depresi (narušení osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny nebo hypotalamus-hypofýza-štítná žláza). Zvláště ve vyšším věku se zjišťují diskrétní změny neuroanatomické, jako jsou změny průtoku krve v některých částech CNS, rozšíření komorového systému, změny gyrus cinguli, bazálních ganglií, talamu [5,24]. Fyziologický proces stárnutí zahrnuje především změny metabolizmu monoaminů a neuropeptidů. Aktivita neurotransmiterů a řady enzymatických systémů se mění, a to vesměs ve smyslu snížení/úbytku aktivity. To jsou fyziologické změny provázející stáří, některé z nich však jsou zároveň považovány na změny, které mají přímý vztah s rozvojem. Je třeba říci, že v procesu fyziologického stárnutí se vytvořily některé kompenzační mechanizmy, které tento úbytek vyrovnávají. Jako příklad můžeme uvést koncentrace 5-HIAA (5-hydroxyindoloctová kyselina) a 5-HT (serotonin). Koncentrace 5-HT 48 ÈES GER REV 2005; 3(2)

5 jsou považovány za možný marker množství 5-HT nervových zakončení, koncentrace 5-HIAA za marker metabolické aktivity. Ve stáří nalézáme snížení 5-HT, ale hladiny 5-HIAA se nemění, což může být právě jeden z kompenzačních mechanizmů. Obdobně tomu je u metabolizmu noradrenalinu, u kterého hladiny vlastního noradrenalinu klesají s věkem, ale koncentrace jeho metabolitu MHPG (3-metoxy 4-hydroxy-fenylglykol) se nemění. Teprve při selhání těchto kompenzačních mechanizmů dochází k patologickým změnám, které mohou biologicky vést k rozvoji [21,23]. Aktivita monoaminooxydázy B (MAO-B) s věkem narůstá. Protože má vliv na katabolizmus dopaminu a noradrenalinu (i serotoninu), mohla by se její aktivita rovněž podílet na biologických změnách vedoucích k rozvoji (deplece monoaminů). Aktivita MAO-B je však tak malá, že její samotný vliv v tomto procesu bude málo významný. PORUCHY VÝ IVY Otázky výživy ve vyšším věku jsou vesměs zanedbávány. Ani běžná interní zařízení nevěnují výživě v gerontologii dostatečnou péči, obory mimo internu ji pak zcela podceňují. Nemocní vyššího věku přitom nejsou vždy schopni dodržovat správné stravovací návyky ani zajistit si odpovídající složení stravy. Dalším problémem je, že v tomto věku lidé často ztrácejí aktivní tělesnou hmotu často i v případech, je kdy množství a složení stravy podle standardních měřítek správné, nebo dokonce i když se přejídají. Dochází k úbytku hmotnosti, zejména ke ztrátě svalové hmoty, na druhé straně může narůstat tuková tkáň. Tyto změny zhoršují možnosti rehabilitace, ale také zvyšují riziko vzniku infekcí a proleženin. Pokles hmotnosti o více než 5 % za rok znamená nebezpečí fatálního konce. Vysvětlení pro malnutrici není jednoduché. Nelze ji objasnit pouze nedostatečným nebo nepřiměřeným příjmem potravy. Nejspíše se uplatňuje i pokles tělesné aktivity a atrofie kosterního svalstva, paradoxně vzestup energetického výdeje, změna metabolických procesů ve smyslu akcelerace katabolizmu. Proto je nezbytné aktivně sledovat, popřípadě zajistit výživu nemocného. Při pochybnostech nebo přetrvávající ztrátě hmotnosti je nezbytné konzultovat s odborníkem na výživu. S malnutricí souvisí samozřejmě i nedostatky celé řady minerálů, stopových prvků a také avitaminózy [23]. PATOLOGICKÉ ORGÁNOVÉ ZMÌNY Máme na mysli řadu tělesných chorob, které komplikují a modifikují stav nemocného, představují nespecifickou, ale v některých případech i specifickou zátěž stárnoucího organizmu ve vztahu k depresi. Mezi relativně nejčastější patří demence a další neurovegetativní poruchy, kardiovaskulární poruchy, endokrinní poruchy, neoplazmata (viz dále) [7,12,14]. Jejich vztah k depresi není založen jen na psychogenním základě, ale z jisté části jde o přímé biologické vazby. Kromě již diskutovaných vztahů mezi depresí a kardiovaskulárním onemocněním, depresí a demencí, bych zde upozornil na otázku maligních onemocnění. Například malignity pankreatu mívají jako první příznak depresivní symptomy, a to ještě v době, kdy není vlastní nádorové onemocnění diagnostikováno. Endokrinní poruchy a jsou rovněž provázány, pro ilustraci uvádíme, že u nemocných s Cushingovým syndromem se vyskytuje až v 85 % případů. Další důkazem této přímé vazby je období perimenopauzy, které je posledním obdobím v životě ženy, v němž je výskyt depresí podstatně častější než u mužů. Jak již bylo uvedeno dříve, jsou pro vyšší věk typické organicky podmíněné případy depresivních stavů. Nemáme zde na mysli poruchy nálady v souvislosti s plně rozvinutou demencí ale stavy, v nichž je diskrétní postižení CNS provázeno depresivní náladou. Alexopoulos [1,19] prosazuje termín vaskulární. Hypotéza vychází z předpokladu, že drobné poruchy arteriol zásobujících dráhy striato-palido-talamokortikální vedou k poruše těchto struktur. Tím dochází k narušení syntézy, nabídky i obratu mediátorů. Tyto mediátorové změny vedou ke změnám poměrů na synapsích a receptorech, a tak mohou vyústit až do symptomů. Základní charakteristiky uvádí následující tabulka. TAB. VASKULÁRNÍ DEPRESE. poprvé se objevující ve vyšším věku snížený subjektivní prožitek snížený náhled apatie, abulie, lhostejnost kognitivní zhoršení (především exekutivní funkce) neurologické známky ischemického postižení CNS příčiny malnutrice VASCULAR DEPRESSION ÈES GER REV 2005; 3(2) 49

6 farmaka potenciálně akcelerující depresi okolnosti ovlivňující terapeutické rozhodnutí MEDIKACE Přinejmenším 75 % lidí nad 65 let trpí alespoň jednou tělesnou chorobou, 3/4 z nich dvěma a více. Proto vyskytne-li se v tomto věku, musíme ve většině případů počítat také s výraznou komorbiditou. Komorbidita s sebou přináší i nezbytnou další medikaci. Jde o léky, které jsou podávány internistou nebo jiným specialistou. Svým mechanizmem účinku mohou mít tato farmaka vliv na metabolizmus některých mediátorů CNS, zvláště noradrenalinu a dopaminu, nebo ovlivňují přímo receptory. V některých případech navozují biochemické změny, které jsou podobné těm, jež vídáme u. Nejčastější z rizikových léků popisují následující řádky [17,18]. Léky, které mohou vést k rozvoji, a to zejména při dlouhodobém podávání: antihypertenziva betablokátory metyldopa reserpin klonidin blokátory kalciových kanálů dioxin steroidy analgetika kodein opioidy indometacin antiparkinsonika L-dopa amantadin tetrabenazin psychofarmaka některá antipsychotika benzodiazepiny VLIVY SOCIÁLNÍ/PSYCHOSOCIÁLNÍ Psychosociální aspekty se uplatňují v rozvoji ve všech věkových kategoriích. Zcela odlišné jsou u dětí, rozdílné jsou v pubertě a adolescenci, stejně tak ve věku produktivním. U seniorů některé z nich nabývají na extrémní důležitosti. Ve stáří se totiž vyskytují v daleko vyšší míře, než tomu je ve věku mladším. Často jsou nevyhnutelné, přirozené či téměř zákonité. To vyplývá z obecných společenských změn v západních společnostech. Na druhé straně se je tyto společnosti při vědomí vzniklých problémů snaží cíleně řešit celou řadou protektivních opatření [6,23,24]. V přehledu jmenujeme obě skupiny: precipitující faktory, které znamenají zvýšenou psychosociální zátěž protektivní faktory, které ji snižují Precipitující faktory náhlé životní události separace akutní psychiatrické onemocnění náhlé přemístění (stěhování, ústav) finanční krize negativní vztahy s rodinou ztráta blízkého (člen rodiny, soused, zvíře) chronický stres zhoršení tělesného stavu imobilita, závislost na pečovateli poruchy senzorických funkcí kognitivní zhoršování péče o nemocného/závislého člena rodiny zhoršení socioekonomického postavení sociální izolace Protektivní faktory lékařská péče léčba tělesných poruch cílené vyhledávání a léčba poruch senzorických péče o nutrici fyzická rehabilitace tvůrčí životní styl adaptabilní, tvůrčí, stimulující prostředí odpovídající vztahy a komunikace sociální podpora funkční sociální síť pracovníci a zařízení. LÉÈBA DEPRESE SENIORÙ Pravidla léčby seniorů vyžadují speciální článek. Zde se jen zmíníme o některých dalších faktorech, které na mají na terapeutické kroky přímý vliv. Mezi otázky, které se budou výrazně spolupodílet na rozhodnutí o léčbě, patří zejména tyto [1,23]: koexistující další onemocnění vlastnosti antidepresiva probíhající medikace pro tělesné onemocnění interakce antidepresiv s ostatními léky a nemocemi věk nemocného. KOEXISTUJÍCÍ DALŠÍ ONEMOCNÌNÍ Opakovaně jsme již zdůraznili, že u pacientů vyššího věku se setkáme většinou s více chorobami probíhajícími najednou. Tato komorbidita zcela pochopitelně ovlivní i rozhodovací proces o léčbě. Základní úskalí komorbidity uvádíme v následujícím přehledu. 50 ÈES GER REV 2005; 3(2)

7 KOMORBIDITA častá s dalšími psychiatrickými poruchami, zvláště úzkostí demence je ve vysokém procentu komorbidní s depresí tělesná imobilita je často spojena s depresí některé tělesné nemoci jsou přímo provázány s depresí. Existují somatická onemocnění, která jsou velmi těsně provázena rozvojem depresivní symptomatiky [2,5,14]. I když nemůžeme mluvit o čistě kauzálním vztahu, přesto je tato souvislost vyšší, než by se dalo očekávat. Následující přehled ji shrnuje. TÌLESNÉ NEMOCI, KTERÉ BÝVAJÍ ÈASTO SPOJENY S DEPRESÍ: Endokrinní/metabolické poruchy štítné žlázy hyperkalcemie Cushingova choroba perniciózní anémie Nemoci CNS cerebrovaskulární onemocnění, zvláště NCPM. Parkinsonova choroba Alzheimerova choroba tumory CNS systémový lupus erythematodes Malignity zvláště pankreatu a plic Kardiopulmonální onemocnění infarkt myokardu dekompenzovaná ischemická choroba srdeční chronická obstrukční choroba plicní asthma bronchiale. Chronické infekce neurosyphilis brucelóza borelióza ZÁVÌR Deprese je závažnou a život ohrožující nemocí. Zároveň je však léčitelnou nemocí. Deprese v každém věku může být modifikována řadou nejrůznějších tělesných či biologických příčin. V gerontopsychiatrii připadá v úvahu řada dalších specifických vlivů a je po nich třeba bedlivě pátrat, protože mohou výrazně zkomplikovat právě naší diagnostiku, průběh i léčbu nemoci. Navíc tyto faktory mohou částečně i zcela překrýt symptomy probíhající, nebo naopak nález nás může na čas nesprávně uspokojit a vést k přehlédnutí, nebo nedocenění dalšího souběžně se vyskytujícího onemocnění. Na předcházejících stránkách jsem se snažil pomoci orientovat se v těchto úskalích. Na závěr opakuji nejčastější ze specifických okolností, které nás mohou při diagnostice a léčbě depresivních seniorů zmást. Okolnosti komplikující diagnostiku a léčbu vyššího věku: předepsaná medikace, která může provokovat depresi nadužívání benzodiazepinů, hypnotik, analgetik abúzus alkoholu známky demence cerebrovaskulární onemocnění kardiovaskulární onemocnění chronická obstrukční plicní choroba kraniální trauma chronický algický syndrom metabolické problémy, malnutrice diabetes mellitus endokrinní poruchy neurodegenerativní nemoce (Parkinsonova, Huntingtonova choroba) neoplazmata LITERATURA 1. Alexopoulos GS, Katz IR, Reynolds CF et al. Pharmacotherapy of depressive disorders in older patients. New York: Comprehensive NeuroScience Braunwald E. Harisson s principles of internal medicine. New York: McGraw-Hill Book Comp. l Clinical Practice Guideline. Depression. Columbia: American Medical Directors Association l Doody RS, Stevens JC, Beck C et al. Practice parameter: Management of dementia (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56(9): Gottfried CG, Karlsson I.: Depression in later life. Oxford: OCC, l Henn F, Sartorius N, Helmchen H, Lauter H. Contemporary psychiatry. Berlin: Springer Jacobson SA, Preis R W, Greenblatt DJ. Handbook of geriatric psychopharmacology. Washington: American Psychiatric Publishing LeWitt P, Oertrel W. Parkinson s disease. London: Martin Dunitz Luber MP, Meyers BS, Williams-Russo PG et al. Depression and sevice utilization in elderly primary care patients. Am J Geriatr Psychiatry 2001; 9(2): Malhi GS, Bridges PK. Management of depression. London: Marin Dunitz l998. ÈES GER REV 2005; 3(2) 51

8 11. Murray CJL, Lopez AD. The global burden of disease. Cambridge: Harvard University Press l Pidrman V. Deprese a kardiovaskulární onemocnění. Praha: Maxdorf Pidrman V. Deprese v perimenopeuze. Praha: Galén Pidrman V, Bouček J, Kryl M. Deprese v interní medicíně. Praha: PCP Preskorn SH. Outpatient management of depression. Caddo: Professional Communication l Raboch J, Zvolský P et al. Psychiatrie. Praha: Galén a, Karolinum Reuben BD, Herr KA, Pacala JT et al. Geriatrics at your fingertips. Malden: Blackwell Publishing Roose SP, Spatz BS. Depression and heart disease. Depres Anxiety 1998; 7: Roose SP, Spatz,BS. Treating depression in patients with ischemic heart disease. Drug safety 1999; 20: Salloum IM, Daley DC, Thase ME. Male, depression and violence. London: Martin Dunitz Shiloh R, Nutt D, Weizman A. Atlas of psychotropic pharmacotherapy. London: Martin Dunitz Spar EJ, La Rue A. Concise guide to geriatric psychiatry. Washington: American Psychiatric Publishing Thorpe L, Whitney DK, Kutcher SP et al. Clinical Guidelines for the treatment of depressive disorders. VI. Special populations. Can J Psychiatry 2001; 46(Suppl 1): Yonkers K, Steiner M. Depression in women. London: Martin Dunitz l999. do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne DOC. MUDR. VLADIMÍR PIDRMAN, PH.D. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC DOC. MUDR. VLADIMÍR PIDRMAN, PH.D. Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy V Hradci Králové v roce l984. Od promoce pracoval na psychiatrické klinice v Hradci Králové, nejprve jako sekundární lékař, od roku l991 jako asistent. V roce l999 dokončil doktorandské studium na téma obsedantně kompulzivní poruchy. Od roku 2001 působí na psychiatrické klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Docentem je od roku Téma habilitační přednášky: Acetylcholinestrázy v genezi Azheimerovy demence. Habilitační práce byla věnována antidepresivům u rizikových nemocných, a to včetně kardiaků a nemocných vyššího věku. 52 ÈES GER REV 2005; 3(2)

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1 ÚČINNOST A SNÁŠENLIVOST GALANTAMINU V LÉČBĚ ALZHEIMEROVY NEMOCI Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 1 Psychiatrická klinika, LF UP a FN, Olomouc

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v geriatrii Specifika chorob v geriatrii Charakteristika chorob ve vyšším věku

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET

MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc. Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Autoři uvádějí stručnou

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Afektivní poruchy MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU AFEKTIVNÍ PORUCHY Hlavní projev: změna nálady ve smyslu snížení (deprese) nebo zvýšení (manie) Definice nálady: déletrvající

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám předkládá další ze série článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU Michal Král, Roman Herzig, Daniel Šaňák, David Školoudík, Andrea Bártková, Tomáš Veverka, Lucie Šefčíková, Jana Zapletalová,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Pacienti s duáln lní diagnózou v ordinaci pro návykovn vykové nemoci MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. leden 2005 říjen 2006 323 klientů / 142 v systematické léčbě z nich

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval DEPRESE PaedDr. Mgr. Hana Čechová Deprese má reálný, negativní vliv na naši paměť a kognitivní funkce. Nejenom že ničí stávající mozkové buňky, ale nedovolí tvorbu nových. Cíleně

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Poruchy spánku ve stáří

Poruchy spánku ve stáří Poruchy spánku ve stáří Obecné charakteristiky charakter spánku se ve stáří mění senioři zapojení do komunity spí lépe spánek zhoršuje zármutek, osamocení, úzkost, potraumatické stavy starší lidé chodí

Více

Demence a lidé s demencí. Iva Holmerová Alzheimer Europe CELLO UK FHS a UWS

Demence a lidé s demencí. Iva Holmerová Alzheimer Europe CELLO UK FHS a UWS Demence a lidé s demencí Iva Holmerová Alzheimer Europe CELLO UK FHS a UWS Složitost problému demence: Onemocnění (Disease) způsobující demenci: Alzheimerova nemoc, další neurodegenerativní, vaskulární

Více

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. Centrum kardiovaskulární rehabilitace 3. interní klinika VFN a 1.LF UK Změna paradigmatu způsobu uvažování Epizodická péče léčíme akutní choroby

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

(tišt ná verze) (elektronická verze ve formátu PDF)

(tišt ná verze) (elektronická verze ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-6672-0 Grada Publishing, a.s. 2011 (tištná verze) (elektronická verze ve formátu PDF) Graf 2.1 Nárùst výskytu demence v Evropì na konci minulého století (Podle: Murray. The global

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec Stáří by mělo být zdravé MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec STÁŘÍ je přirozená etapa života Senioři v ČR 1 400 tis.seniorů v ČR 3 5% potřebuje péči v institucích 300 tis.nesoběstačných v IADL 100 tis.nesoběstačných

Více

Deliria u osob vyššího věku. Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Deliria u osob vyššího věku. Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha Deliria u osob vyššího věku Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha Hieronymus Bosch Co jsou deliria? Deliria jsou nespecifické reakce na řadu poruch, vedoucích k následným

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více