Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892. IČO: , tel , ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892. IČO: 70964581, tel. 380422870, 380422871 ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 IČO: , tel , ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 a v návaznosti na další právní předpisy. II. Práva a povinnosti mateřské školy, dětí, jejich zákonných zástupců a vztahy mezi všemi zúčastněnými Práva a povinnosti mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP ), který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy. ŠVP je volně přístupný v šatnách jednotlivých tříd a na internetových stránkách školy (www.ms-svojsika.strakonice.eu). Mateřská škola: podporuje rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání úzce spolupracuje se zákonnými zástupci při vyrovnávání nerovnoměrného vývoje dítěte před vstupem do základní školy vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 1

2 Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonných zástupců Každé přijaté dítě má právo: na kvalitní předškolní vzdělávání, které zaručuje optimální rozvoj jeho osobnosti aby mu byla poskytována ochrana a bezpečí být respektováno jako jedinec ve společnosti na emočně kladné prostředí a projevování lásky být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy Práva dítěte vycházejí z Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Práva zákonných zástupců: právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí na poradenskou pomoc mateřské školy, na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. Povinnosti zákonných zástupců: zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do mateřské školy neprodleně omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ předat osobně dítě učitelce do třídy mít vyplněné Zmocnění o vydávání dítěte pověřeným osobám 2

3 předávat dítě do MŠ zdravé, čistě oblečené, upozornit na změny zdravotní způsobilosti a jiné obtíže dítěte včas platit poplatky za školné a stravné neprodleně hlásit změny telefonu, zdravotní pojišťovny, adresy trvalého pobytu, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu mateřské školy atd. Pravidla vzájemných vztahů mezi zákonnými zástupci a mateřskou školou: informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne mateřské škole, jsou důvěrné a při zacházení s nimi se všichni zaměstnanci řídí zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a zákonem č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech, zároveň dohodne způsob a rozsah stravování. Pokud bude požadována změna těchto podmínek, je tuto nutno dohodnout opět s ředitelkou školy zákonní zástupci předávají dítě osobně, po převlečení v šatně, pedagogickým pracovnicím ve třídě zákonní zástupci si přebírají dítě osobně od pedagogické pracovnice přímo ve třídě nebo na zahradě mateřské školy, po převzetí zákonný zástupce přebírá zpět za dítě odpovědnost a je povinen neprodleně opustit areál školy. Pokud tak neučiní, nese sám zodpovědnost za případnou škodu na zdraví a majetku dítěte či majetku nacházejícího se v areálu MŠ zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu k předávání a vyzvedávání dítěte na základě vyplnění příslušného formuláře, který si vyžádají u pedagogických pracovnic ve třídě pokud si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do ½ hodiny po ukončení provozu mateřské školy bude pedagogický pracovník postupovat takto: a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky 3

4 b) informuje telefonicky ředitele školy c) řídí se doporučeným postupem MŠMT obrátí se na příslušnou sociální pracovnici, která zajistí neodkladnou péči (zákon č.359/1999 Sb. 15) případně se obrátí na policii ČR s žádostí o pomoc Zákonní zástupci jsou průběžně informováni o výchovně vzdělávací činnosti na jednotlivých třídách prostřednictvím nástěnek v šatnách, informací na internetových stránkách školy, individuálními pohovory s učitelkami, při přivádění a vyzvedávání dětí ředitelka školy svolává nejméně 2x do roka třídní schůzky, kde jsou zákonní zástupci informováni o všech rozhodnutích týkajících se záležitostí výchovy, vzdělávání a organizačních záležitostí v MŠ aktuální informace jsou umisťovány na nástěnky v šatnách a na internetových stránkách školy každý sudý čtvrtek má ředitelka školy vyhrazen v době od 15,00hod. do 16,00 hod ke konzultacím Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí v mateřské škole dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy řídí se školním řádem mateřské školy dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti III. Organizace provozu mateřské školy Přijímací řízení: termín přijímání žádostí o přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, internetových stránek školy a zřizovatele děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku 4

5 do mateřské školy se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, zpravidla od 3 let věku mateřská škola může přijmout pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování přijímány jsou děti s trvalým pobytem ve Strakonicích nebo z obce, která uzavřela smluvní vztah se zřizovatelem (město Strakonice) žádosti o přijetí vydává a následně přijímá ředitelka školy nebo jí pověřený zaměstnanec školy o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydává ředitelka školy Rozhodnutí (v souladu se zákonem500/2004 Sb. správní řád a zákonem 561/2004 Sb. Školský zákon) písemně do 30 dnů od přijetí žádosti Důvody opravňující ředitelku školy k ukončení docházky dítěte do mateřské školy, po předchozím upozornění písemně oznámeném (zákonč.561/2004 Sb. Školský zákon): dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do mateřské školy po dobu delší než 2 týdny zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy ukončení doporučí, v průběhu zkušebního pobytu dítěte, lékař nebo školské poradenské zařízení zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady Vzdělávání cizinců Přístup ke vzdělávání v mateřské škole za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není stanoveno, že za stejných podmínek jako občané ČR. Pod pojmem cizinec ze třetího státu se rozumí osoba, která nemá občanství ČR, ani jiného státu EU, pobývá však oprávněně na území ČR. 5

6 Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občan jiného členského státu EU, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo mu bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném státě EU a na území ČR mu bylo uděleno povolení k pobytu. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole Děti, které navštěvují MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky, jsou zproštěny od úplaty po dobu 12 měsíců dle 123 odst. 2 Školského zákona /děti s odloženou školní docházkou, navštěvující MŠ déle než 12 měsíců, hradí úplatu v plné výši/. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2014/2014 na 260,- Kč měsíčně Osvobozen od úplaty bude: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi / 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb./ b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči / 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb./ c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči / 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb./ z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče / 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb./ Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání je možná: převodem na účet školy u ČSOB č. ú /0300 a) hotově v předem stanoveném termínu ředitelce školy nebo vedoucí školní jídelny. Uhradit nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Úplata za školní stravování dítě/den pro školní rok Věková skupina 3 6 let: svačina: 7,- Kč, oběd: 15,- Kč, svačina: 6,- Kč / celkem: 28,- / Věková skupina 3 6 let: svačina 7,- Kč, oběd: 17,- Kč, svačina: 6,- Kč /celkem: 30,- / Do konce září zaplatí rodiče zálohu na suroviny ve výši 600,-Kč, která jim bude vyúčtována 6

7 v posledním měsíci před ukončením docházky do mateřské školy. Úhrada úplaty za školní stravování je možná: a) převodem na účet školní jídelny u ČSOB č. ú / 0300 b) hotově vedoucí školní jídelny Uhradit nejpozději do 15. dne následujícího měsíce Evidence dětí zákonný zástupce dítěte vyplní Evidenční list dítěte, který obdrží v mateřské škole zdravotní stav dítěte a pravidelné očkování potvrdí do Evidenčního lístku dětský lékař Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu mateřské školy a oprávněné orgány státní správy a samosprávy Pravidla při omlouvání nepřítomnosti dítěte v mateřské škole Plánovaná nepřítomnost: předem osobně v příslušné třídě s udáním důvodu a délky nepřítomnosti dítě Nepřítomnost z důvodu nemoci nebo nepředvídané události: telefonicky neprodleně Pro potřebu školní jídelny: do sešitu k tomu určenému nebo telefonicky ve školní jídelně do 13,00 hod. předchozího dne První den neplánované nepřítomnosti má dítě nárok na oběd do jídlonosiče. IV. Bezpečnost a ochrana zdraví Mateřská škola zajistí, aby děti byly vhodnou formou a přiměřeně svému věku poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní. S ohledem na věkové schopnosti předškolních dětí je nutné děti trvale vést k bezpečnému chování. 7

8 Opatření v průběhu vzdělávacích činností: Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Děti jsou vedeny k respektování a toleranci přijmout kamaráda, dospělého 8

9 (každý člověk má svou hodnotu). Děti jsou vedeny chovat se obezřetně k neznámému dítěti, člověku. Do knihy úrazů evidovat všechny úrazy dětí. Učitelka bezodkladně informuje rodiče (zákonné zástupce) dítěte. Ředitelka, které byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly zjištěny a následně odstraněny příčiny úrazu. Opatření při pobytu dětí venku: Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnost, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbá frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě / přechody pro chodce, semafory apod./. Opatření při pořádání akcí pro rodiče a děti Plnou zodpovědnost za bezpečnost dětí přejímají rodiče nebo osoby pověřené rodiči účastnit se těchto akcí s dětmi. 9

10 Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Děti jsou nenásilnou formou, přiměřenou jejich věku vedeny k tomu, aby pochopily nebezpečí kouření, alkoholismu, drogové závislosti, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlovány pozitiva zdravého životního stylu. Pedagogičtí pracovníci provádí monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě, případné problémy řeší již v počátcích ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci školských poradenských zařízení. Všichni zaměstnanci školy se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy, mezi pracovníky školy a rodiči. Každá třída si vytváří na začátku školního roku pravidla soužití, kterými se pak řídí V areálu MŠ je zákaz kouření, konzumace alkoholu a používání návykových látek. V. Zacházení s majetkem školy Děti mají právo užívat zařízení mateřské školy Děti vedeme k úctě k majetku a věcem ve vlastnictví školy, ostatních dětí a dalších osob Děti jsou povinny udržovat v pořádku předměty a věci tvořící zařízení třídy a školy Škodu na majetku školy, kterou dítě způsobí úmyslně, je zákonný zástupce povinen uhradit v plné výši 10

11 VI. Provoz a vnitřní režim mateřské školy Provoz mateřské školy je od 6,15 hod. do 16,30 hod. Omezení provozu školy Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné se pokládají organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto aktivit informuje mateřská škola nejméně týden před jejich uskutečněním. Doba určená pro předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci Děti se přijímají v době od 6,15 hod. do 8,00 hod. Poté se mateřská škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Pozdější příchod lze domluvit na třídě s pedagogickými pracovnicemi, v tom případě si rodiče zazvoní na příslušnou třídu. Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od 12,15 hod. do 12,30 hod. ve třídě Odpoledne je možné vyzvedávat děti od 14,00 hod. v určené třídě nebo na zahradě školy V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Rodiče neponechávají dítě v prostorách školy nikdy samotné a respektují tato pravidla: Děti nebudou do MŠ přebírány před zahájením provozu (6,15 hod.) 11

12 Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené Rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu Délka pobytu dítěte v mateřské škole se řídí individuálními potřebami rodičů. Způsob omlouvání dětí v mateřské škole: Telefonicky na čísle /871 mobil.: /11 Osobně ve třídě učitelce Orientační denní režim dětí v mateřské škole 6,15-9,00 spontánní hry dětí, individuální práce, pohybové aktivity, hygiena, svačina 9,00 9,30 řízené činnosti, individuální práce, práce ve skupinách,. 9,30 11,40 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,40 12, 30 hygiena, oběd, odchod části dětí domů 12,30-14,00 odpočinek, klidové činnosti, kroužky, svačina 14,15-16,30 pohybové hry, spontánní činnosti, individuální činnosti ve třídě nebo na školní zahradě, odchod dětí domů Denní režim je variabilní, učitelky jej přizpůsobují konkrétním činnostem a situacím vyplývajícím z atmosféry ve třídě. Za pěkného počasí promýšlejí činnosti tak, aby se pobyt dětí venku prodloužil. VII. Závěrečná ustanovení Školní řád mateřské školy byl projednán se všemi zaměstnanci školy a schválen na provozní poradě dne Zákonní zástupci byli informováni vyvěšením Školního řádu na internetových stránkách školy, stvrdí své seznámení na třídních schůzkách podpisem na připravený formulář. Tento Školní řád ruší platnost školního řádu ze dne a nabývá platnost dnem Ve Strakonicích dne Bc. Jana Lišková, ředitelka školy 12

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4 Školní řád Čj:22/2012 Obsah: 1. Cíle předškolního vzdělávání 2. Provoz mateřské školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více