STUDIJNÍ MATERIÁL. ke vzdělávacímu programu. Administrativní pracovník/pracovnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ MATERIÁL. ke vzdělávacímu programu. Administrativní pracovník/pracovnice"

Transkript

1 STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Administrativní pracovník/pracovnice Modul 4 Písemná komunikace, archivace a organizace OPVK Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v dalším vzdělávání 1

2 Obsah I. Etiketa a normy v písemných projevech II. Archivace a organizace dokumentace 2

3 I. Etiketa a normy v písemných projevech STUDIJNÍ MATERIÁL Administrativní pracovník/pracovnice Obchodní korespondence je souhrnný pojem pro veškerou písemnou komunikaci používanou v rámci obchodních styků s obchodními partnery nebo jako interní komunikaci v organizaci. Do obchodní korespondence patří všechna písemná korespondence organizace jako jsou personální písemnosti, jednoduché právní písemnosti, osobní dopisy, obchodní smlouvy, marketingové materiály, úřední dopisy a to jak v elektronické tak listinné podobě. Obchodní korespondence může být formální i neformální (zejména obchodní y). Ve většině případů se v obchodní korespondenci dodržuje doporučená, úprava písemností, stylistika, formální náležitosti a struktura (adresa, oslovení, předmět, poděkování). Při neformální obchodní ové komunikaci je dovoleno používání zkratek a zkrácených oslovení a ukončení u. Obchodní korespondence je v České republice upravena technickými normami ČSN: ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Tato norma stanovuje obecná pravidla pro úpravu textů, které jsou zpracovávány pomocí textových procesorů, a zásady formálního uspořádání administrativních dokumentů, zvláště obchodní a úřední korespondence. Tato norma se uplatňuje pouze na texty nebo části textů psané v českém jazyce. zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách). - upravuje formát adres Pozn. Předchozí (dříve platné normy - zrušení v roce 2004 a 2006) - ČSN Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci. - ČSN ISO Poštovní adresování 3

4 DOPISNÍ PAPÍRY PRO OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI STUDIJNÍ MATERIÁL Administrativní pracovník/pracovnice Pro obchodní a úřední písemnosti se používají listy papíru formátu A4 (210 x 297 mm). Krátké dopisy se mohou psát na dopisní papír formátu 2/3 A4. Pokud to dovoluje kvalita papíru, lze psát nebo tisknout oboustranně. Pokračování dopisu se však zpravidla píše na další list. Správnou úpravu při vypracování korespondence na dopisní papíry s předtiskem, při psaní standardních písemností nebo při vyplňování běžných formulářů zajišťují šablony. Každá organizace si šablonu svého předtisku podle uvedené normy buď vytvoří sama, nebo si ji nechá zhotovit specializovanou firmou, což může být například některé grafické studio. V písemnostech, pro které není stanovena jednotná norma, poskytuje textový editor možnost dosáhnout formálního uspořádání podle představy písaře STRUKTURA OBCHODNÍHO DOPISU ZÁKLADNÍ ČÁSTI OBCHODNÍHO DOPISU Hlavička dopisu V hlavičce písemnosti se uvádí úplná poštovní adresa odesílatele. Může zde být uveden také údaj o zápisu podnikatelského subjektu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci. Někdy je zde vytištěno identifikační číslo a údaje o spojení. Častěji jsou tyto doplňující údaje umístěny v zápatí stránky. Adresa odesílatele Norma uvádí, že poštovní adresa odesílatele se uvádí v hlavičce dopisního papíru. Formální uspořádání není normou stanoveno. Adresa pisatele bývá na dopisním papíře již předtištěna nebo obsažena v elektronické šabloně. 4

5 Poštovní adresa obsahuje jednoznačné označení odesílatele dopisu, u fyzických osob (titul), jméno a příjmení odesílatele, u podnikatelských subjektů obchodní firmu, jak je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, název nebo oficiálně užívanou zkratku úřadu, organizace. Na poštovní zásilce může být uvedena spisová značka či jiná obdobná poznámka odesílatele týkající se jejího obsahu. Adresa adresáta Na dopisních papírech s předtiskem se adresa adresáta vepisuje do adresového pásma, vyznačeného orientačními růžky. Ve Wordu se orientační značky označují jako skrytý text. Na hlavičkových dopisních papírech nebo na čistých listech se adresa píše do levé svislice. Označení adresáta Dopisy právnickým osobám obsahují: - obchodní firmu, název nebo oficiálně užívanou zkratku úřadu, organizace; - slovo firma, pokud by označení právnické osoby mohlo být považováno za označení fyzické osoby; - obor podnikání, je-li to účelné; - podle potřeby označení organizační složky (divize, závodu, oddělení) nebo jméno pracovníka. V dopisech fyzickým osobám se uvádí: - oslovení (pan, paní, slečna); - titul (hodnost), jméno a příjmení adresáta; - funkce adresáta, je-li to vhodné; Zásady pro úpravu poštovních adres: začíná velkým písmenem na konci řádků se nepíšou žádná interpunkční znaménka všechny řádky začínají od jednotné levé svislice 5

6 používá se jednoduché řádkování, poštovní adresy se tisknou stojatým, nezdobným písmem, výška písma musí být nejméně 2,5 mm; v adrese se nic nezvýrazňuje podtržením, obchodní firma může být napsána velkými písmeny, je-li tak uvedena v obchodním rejstříku; Odvolací údaje Odvolací údaje slouží k identifikaci dopisu. Pisatel jich využívá v případě, kdy se potřebuje k již napsanému dopisu v budoucnu vrátit. Podle těchto údajů jej ve svém archivu snadno kdykoliv vyhledá. Adresát jich využije při odpovědi. Ve svém dopise se odvolá na značku a datum dopisu, na který odpovídá. Obchodní a úřední dopisy lze opatřit těmito rubrikami pro odvolací údaje: Vaše značka, Váš dopis značky, Ze dne, Naše značka, Vyřizuje, Telefon, Linka, Mobil, Fax, , Internet, Datum. Odvolací údaje se předtiskují s velkým počátečním písmenem nebo je lze tisknout velkými písmeny. Pro předtisk a psaní odvolacích údajů je vhodné použít menší písmo. o Naše značka je údaj označující konkrétní dopis o Vyřizuje je údaj obsahující jméno osoby, která dopis vytvořila o Váš dopis zn./ze dne tyto odvolací údaje se nevyplňují vždy, ale jen v případě, že náš dopis je odpovědí - vyplníme značku dopisu, na nějž odpovídáme, a do řádku Ze dne pak jeho datum V souvislosti s rozvojem spojovací techniky vznikla potřeba uvádět více údajů o možnostech komunikace s pracovníky, kteří vyřizují obchodní a úřední korespondenci. Instituce se při tom ve vybavení těmito prostředky liší. Normy proto nabízejí více možností úpravy odvolacích údajů 6

7 Sloupcové odvolací údaje Sloupcové odvolací údaje se tisknou vlevo nebo vpravo od adresového pole od jednotné svislice. Příklad Váš dopis zn: HL/215 Ze dne: Naše zn.: Ko/62/.. Vyřizuje Kopřivová Tel.: Datum Řádkové odvolací údaje Odvolací údaje se též předtiskují do řádku pod adresové pole. Odvolací údaj se začíná psát pod prvním písmenem předtisku. Příklad Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/Linka Praha Hl/Zn/ Ko/12/.. Kopřivová Věc Po vynechání dvou řádků pod dolní hranicí adresového pole nebo pod posledním odvolacím údajem se napíše heslovité vyjádření obsahu dopisu (věc). Předtisk slova věc byl zrušen. Začíná velkým písmenem a neukončuje se tečkou. Zvýrazní se zpravidla tučným tiskem. Oslovení Mezi heslovitým vyjádřením věci a oslovením se vynechávají dva řádky. Oslovení začíná vždy od levé 7

8 svislice a končí čárkou, vlastní text pak začíná malým písmenem. Mezi oslovením a textem se vynechává jeden řádek. Úřad, podnik, firma se oslovuje např.: Vážené paní a pánové, Vážení obchodní partneři, Vážení zákazníci, Vážení obchodní přátelé, Vážení klienti, Muži se oslovují 5. pádem: Pane řediteli, Nováčku Ženy se oslovují přechýleným tvarem jejich titulu: Paní doktorko, předsedkyně, náměstkyně Text dopisu V obchodní a úřední korespondenci se považuje za základní řádkování jednoduché. Mezi odstavci se vynechává jeden prázdný řádek. Pro písemnosti s většími nároky na přehlednost lze zvolit řádkování 1 ½. Na dopisních papírech formátu A4 se vynechává levý i pravý okraj stejně široký. Na dopisních papírech s předtiskem je vzdálenost předtisku od levého nebo pravého kraje papíru minimálně 20 mm. Levý kraj textu má většinou blokovou úpravu. Nové odstavce lze odrážet. Pravý kraj textu je nezarovnaný nebo může mít blokovou úpravu. Pozdrav Pozdrav se považuje za další odstavec. Začíná vždy od stejné svislice jako předcházející odstavce. Od posledního řádku textu se odděluje jedním prázdným řádkem. Závěrečný pozdrav může být součástí poslední věty nebo souvětí. Těšíme se na Vaši zprávu a jsme s pozdravem Razítko Jestliže se použije hranaté razítko firmy, podniku nebo úřadu, otiskne se nad vlastnoruční podpis tak, aby jej nepřekrývalo. Kulatá razítka se otiskují doprostřed pod textový sloupec. 8

9 Podpis Při použití blokové úpravy levého okraje se doporučuje umístit podpis od levé svislice, ale lze jej umístit též vpravo. Pod podpisy odpovědných pracovníků se vytiskne jejich titul, jméno, příjmení a jejich funkce. Vždy se uvádí napřed jméno a pak příjmení. Pro vlastnoruční podpis se nad vytištěným jménem a příjmením vynechává počet řádků podle potřeby. Při umístění vlevo se jméno a funkce uvádí zarovnaně od levé svislice; při umístění vpravo se pod jméno a příjmení píše funkce na střed. Jsou-li na písemnosti dva podpisy, vlevo se podepisuje pracovník funkčně vyšší, vpravo pracovník funkčně nižší. Pokud písemnost podepisují dvě organizace, vpravo je podpis té, která dopis vyhotovila. Příklad Příklad podpisů umístěných vlevo: Ing. Jan Novotný ředitel a. s. Příklad podpisů umístěných vpravo: Ing. Jan Novotný ředitel a. s. Přílohy Upozornění na přílohy, které se k dopisu přikládají, se uvádějí od levé svislice (pod posledním řádkem textu se vynechává jeden až tři řádky). Přílohy se mohou: uvést počtem (jsou-li vyjmenovány v textu); zvýrazní se stejným způsobem jako věc ; vyjmenovat (při malém počtu), každá příloha se zvýrazní; vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy; jednotlivé přílohy se již nezvýrazňují. Za nadpisem. Přílohy není žádné interpunkční znaménko 9

10 POZNÁMKY: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE je zkratka pro elektronickou poštu. Je to jedna ze služeb, které umožňuje internet. E- mail je v podstatě obdobou klasické pošty v elektronické podobě. Organizace využívají e- mail k běžné komunikaci, k výměně obchodní korespondence nebo k zasílání obchodních a marketingových sdělení. Výhodou elektronické pošty je rychlost - zprávu dostane příjemce prakticky okamžitě bez ohledu na to, kde na světě se nachází. Dále je výhodou to, že odesílatel pokud chce, může dostat informaci o doručení a o přečtení ové zprávy. ovou zprávu lze též podepsat elektronickým podpisem a též zašifrovat, takže jí může přečíst pouze adresát. V neposlední řadě je odesílání ů téměř bez nákladů. Nevýhoda elektronické pošty spočívá v přehlcenosti běžné komunikace ovými zprávami. Lidé využívají ové zprávy více než je nutné a výsledkem je velký počet zpráv a neefektivního času, který lidé tráví psaním a čtením ových zpráv. ové zprávy jsou rovněž využívány k rozesílání obchodních sdělení. Velkým problémem je rovněž nevyžádaná pošta - tzv. spam. Norma ČSN se vztahuje jen na y, které se používají jako obchodní dopis (nikoliv jako interní sdělení). 10

11 Součástí hlavičky je ová adresa odesílatele a adresáta, kopie a skrytá kopie, předmět (věc). Úprava je dána formulářem, který je třeba vyplnit. ová adresa odesílatele, datum a čas odeslání se vyplní automaticky. Sdělení začíná zdvořilostním oslovením (někdy pozdravem nebo neformálním oslovením). Úprava textového sloupce je stejná jako ve všech obchodních a úředních dopisech. Zakončení zprávy zaslané em se vypíše automaticky jako celek. Automatické přidávání podpisu a dalších údajů je třeba nejprve nastavit. Pokud přidávání podpisu nemůžete nastavit, je třeba vypsat podpis ručně, aby adresát věděl, od koho zprávu dostal. Vždy uvádějte všechny údaje, které se adresátovi mohou hodit. Písemnosti závažnějšího obsahu (nabídky, objednávky, smlouvy, faktury), tabulky, grafy se zasílají v příloze. Pro elektronickou výměnu dat je důležitá jednak průkaznost identity partnera, jednak zabezpečení informací před zásahy. Důležitá sdělení mají být chráněna elektronickým podpisem DOPORUČENÍ A PODNĚTY PRO OVOU KOMUNIKACI Obchodní korespondence vedená em má svoje pravidla a specifika (tzv. netiketa). Pojmem netiketa bývá označována sada doporučení pro slušné chování v síti např.: dodržujte v elektronické komunikaci stejná pravidla, konvence a zásady jako v běžném životě nebuďte zbytečně útoční či agresivní neočekávejte, že každý hned všeho nechá, jen aby odpověděl na váš dotaz buďte struční a pište k věci než pošlete velký objem dat (přílohu k elektronickému dopisu apod.), upozorněte na to příjemce a ujistěte se, že to nevadí jasně identifikujte obsah svého sdělení (v položce Věc elektronického dopisu apod.), abyste adresátům usnadnili rozhodnutí, zda je pro ně obsah zajímavý POZNÁMKY:

12 APLIKACE PARETOVA PRINCIPU V PÍSEMNÉ KORESPONDENCI Paretovo pravidlo (Paretův princip nebo Pravidlo 80/20) je pojmenováno podle italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta, který koncem 19. století zjistil, že v Itálii je 80 % bohatství v rukou 20 % lidí. Obecně lze Paretovo pravidlo vyjádřit tak, že 20 % příčin způsobuje 80 % výsledků. Postupem doby se ukázalo, že uvedené pravidlo platí také v životě organizací a v řídící praxi jedná se o jednoduchou analytickou techniku, pomůcku, která pomáhá zjednodušit a zacílit řízení a rozhodování. Důsledkem pravidla je, že při řízení, rozhodování či plánování je třeba soustředit se především na oněch kritických 20%, čímž lze dosáhnout 80% možného efektu neboli zaměřit se na odhalení onoho malého spektra příčin, které tak významně ovlivňuje celkový výsledek. Paretovo pravidlo spočítá především s plánování času, je důležité umět posoudit nedůležité úkoly, a v případě potřeby je odmítnout. Paretova analýza znamená, že 80% úloh může být ukončeno v 20% času, který je k dispozici. Zbývajících 20% úloh bude trvat 80% času. Jedná 12

13 se o posouzení činností z hlediska naléhavosti a důležitosti stačí určit těch 20 % úkolů, které nám přinesou oněch 80 % výsledků Doporučení Vyrušování od pracovní činnosti může být i v podobě zapnutého skypu, neustálé vyzvánění telefonu, nebo upovídaní kolegové. Telefonujte a smskujte, jen když je to potřeba. E- mail nechte klidně naplnit, pokud by to bylo životně důležité, kontaktují Vás telefonem. Od práce vás odvádí neustálé přepínání mezi soukromým a pracovním životem? Důležité je stanovit si určitá pravidla a snížit rušiče na minimum. POZNÁMKY:.. ÚKOL: Dle zadání zpracujte písemnou korespondenci: 13

14 ÚKOL: DLE ZADÁNÍ ZPRACUJTE OVOU KOMUNIKACI: 14

15 15 STUDIJNÍ MATERIÁL Administrativní pracovník/pracovnice

16 II. Archivace a organizace dokumentace Oblast archivace dokumentů je upravena několika zákony a vyhláškami: STUDIJNÍ MATERIÁL Administrativní pracovník/pracovnice Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Zákon č. 56/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který definuje dobu a podmínky ukládání účetních záznamů. Archivnictví je obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní. Archiv je zařízení, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Archiválie je dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence. Spisovna je místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační řízení. Spisový znak je označení, které zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazování. 16

17 Skartační znak je označení dokumentu, podle něhož se dokument posuzuje ve skartačním řízení. Skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u původce VEDENÍ PÍSEMNÉ DOKUMENTACE Příjem, třídění a zapisování písemností Velké organizace mají zpravidla specializovaná pracoviště, která přejímají poštovní zásilky tzv. podatelny. Při přebírání poštovních zásilek je nutné pohledem zkontrolovat, zda nejsou poškozené (např. balíky, doporučené dopisy, objemné dopisy). Kontroluje se, zda je obsah zásilky úplný a zda nedošlo k jeho poškození. Dále je nutné zkontrolovat, zda všechny zásilky patří organizaci. U každé firmy by měl být příjem upraven postupem, který je závazný pro každého pracovníka. Velké firmy mají oběh písemností upraven ve vnitropodnikové směrnici, která vychází z konkrétních podmínek. Potom nedochází ke zbytečným nepříjemnostem vzniklých pozdním dodáním písemností, zapomenutím, nebo jejich ztrátám. Došlé písemnosti se opatřují zpravidla v pravém horním rohu podacím razítkem. Doplní se den příchodu písemnosti do podniku, její pořadové číslo, popř. spisová značka, počet příloh a zkratka vnitropodnikového útvaru, jemuž se písemnost přiděluje. Evidence došlých písemností Každá organizace by měla vést evidenci došlých zásilek knihu došlé pošty. V knize je dokladován příchod písemnosti do organizace. Je důležité určit, jaké písemnosti se budou do knihy zapisovat a u kterých to není nutné např. u propagačních letáků, časopisů apod. Zapisování došlých listovních zásilek umožňuje přehled o tom, které důležité písemnosti došly a komu byly přiděleny k vyřízení. Slouží také ke kontrole jejich včasného vyřízení. Tyto záznamy se vedou v počítači nebo v knize došlé pošty. Zapisují se pouze důležité písemnosti. 17

18 U každé zapsané písemnosti musí být uvedeno datum doručení pořadové číslo zápisu do knihy (stejné jako je i na písemnosti) označení odesílatele obsah písemnosti komu byla písemnost předána k vyřízení. Předání a vyřizování písemností Došlé písemnosti jsou předávány přímo pracovníkům, kteří je budou vyřizovat. Pokud je na písemnosti uvedeno jméno pracovníka, pak by měla být předána přímo pracovníkovi. Doručování a další postupování písemností mezi odděleními a referenty, předkládání vypracovaných písemných vyřízení k podpisu a odnášení do výpravny nazýváme oběh písemností. Písemnosti mají být vyřizovány včas, pokud možno ihned. Lhůty jsou stanoveny všeobecně (právním nebo podnikovým předpisem) a individuálně (pokyny vedoucího, požadavkem obchodního partnera). Nemůžeme-li písemnost vyřídit v běžné lhůtě, uvědomíme odesílatele o odkladu, a to i v případě, že nemůžeme vyhovět. Lhůty pro vyřizování: stanoveny právními předpisy, firemním spisovým řádem, přímo pisatelem dopisu. Nemůže-li pracovník dopis vyřídit ve výše uvedených lhůtách nebo ve lhůtě stanovené pisatelem dopisu, informuje o tom pisatele, uvede důvod prodlení a navrhuje lhůtu pro vyřízení. Odeslání písemností Ve většině organizací mají pracovníci odesílající písemnosti přidělené "spisové značky. Podle této značky lze jednoznačně určit pracovníka, který je odpovědný za odeslanou písemnost. Odesílání dokumentů je zajišťováno prostřednictvím výpravny, která může být součástí podatelny. Odeslaná pošta se eviduje v příslušném podacím deníku (může být i v digitální 18

19 podobě), z kterého se písemnostem přidělují evidenční údaje číslo jednací, číslo do odvolacího apod. Ukládání písemností Došlé a vyřízené písemnosti se ukládají v příručních registraturách. Zpravidla se třídí věcně (např. objednávky, faktury, zápisy z porad) nebo chronologicky (např. podle data vyřízení). Po určité době se předávají do spisovny, která zabezpečuje přejímání, evidování a bezpečné ukládání písemností vzniklé činností podniku a organizací. O Písemnostech se vede řádná evidence. Po uplynutí uschovací lhůty se písemnosti vyřazují. Ukládání probíhá u všech korespondencí finančního rázu k dalšímu předkládání např. z daňových a finančních důvodů. Nejdříve do příručního archivu a po uplynutí doby do podnikové archivace. Vyřazování písemností Písemnosti se zpravidla na konci roku třídí a ukládají do archivu. Evidence písemností se řídí Archivním řádem. Důležité písemnosti se archivují, ostatní písemnosti se vyřazují tzn. skartují. Skartace - výběr písemností, u nichž skončily uschovací lhůty a které jsou dále pro podnik nepotřebné. Významné písemnosti s trvalou hodnotou patří do archivní péče. Druhy skartačních znaků: A (archiválie) určuje kolik let se písemnosti musí uschovávat v archivu. V (výběr) po kolika letech se provádí odborný a archivní výběr. S (skartace) po kolika letech je písemnost nepotřebná, určená ke skartaci Účetní doklady je třeba po zákonem vymezenou dobu archivovat, a to buď v papírové podobě, nebo v elektronické podobě, případně kombinaci obou. Po skončení účetního období se archivuje např.: účetní závěrka, výroční zpráva 10 let 19

20 účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy 5 let účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví 5 let Dokumenty z personalistiky se archivují od roku, který následuje po roce, kterého se dokumenty týkají např.: mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění 30 let (u starobního důchodu pouze 10 let) u obchodní společnosti (a obdobně i družstva) seznam společníků, členů statutárního orgánu, dozorčí rady 6 let Podnikatelé plátci daně z přidané hodnoty archivují: daňové doklady 10 let od konce zdaňovacího období JEDNOTLIVÉ TYPY DOKUMENTŮ (ÚČETNÍ ZÁZNAMY), KTERÉ VE SPOLEČNOSTI VZNIKAJÍ Existují dva typy dat: strukturovaná (databázové informace) a nestrukturovaná (papírové dokumenty). Zákon o účetnictví dělí formy dokladů: Listinná podoba účetní záznam provedený na analogový nosič rukopisem, psacím strojem, tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo tiskovým výstupním zařízením výpočetní techniky Technická podoba účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem, který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný 20

21 Smíšená podoba účetní záznam v listinné formě obsahující také informace v technické formě pro osobu nečitelné, které umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný Ať už se však doklady nacházejí v jakékoli formě, musí splňovat podmínku čitelnosti pro fyzickou osobu. V opačném případě musí být jejich čitelnost zajištěna odpovídajícím technickým vybavením. U papírové verze dokladu to platí obdobně. Pokud si podnikatel nejí jistý, zda například použitý inkoust během několika let archivace nezmizí, je vhodné, aby si pořídil opisy dokladů. Účetními záznamy se rozumí data, kterými jsou zaznamenány veškeré skutečnosti týkající se vedení účetnictví. Povinností účetní jednotky je vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy. Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do souhrnných účetních záznamů; takovými účetními záznamy jsou zejména účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva. Účetní jednotky jsou povinny takové účetní záznamy vést nejméně v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 21

22 VEDENÍ A ORGANIZACE ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE STUDIJNÍ MATERIÁL Administrativní pracovník/pracovnice I když jsou papírové dokumenty nejobvyklejším typem nestrukturovaných dat, mohou systémy pro správu dokumentů uchovávat a organizovat také elektronický obsah, jako jsou y, soubory Microsoft Office, faxy, fotografie, zvukové záznamy, video, dokumenty PDF či webový obsah. Právní úprava - zákony ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (Zák. č. 56/2014 Sb., novelizace 499/2004) Základem právní úpravy nakládání s elektronickými originály dokumentů, včetně elektronické fakturace, jsou tři jejich vlastnosti, které musejí být zajištěny: neporušitelnost, věrohodnost čitelnost. Pro zajištění prokazatelnosti a věrohodnosti záznamů v technické podobě slouží dnes elektronické podpisy či značky. Elektronický podpis musí být založen na kvalifikovaném (systémovém) certifikátu. Daňový doklad se také považuje za věrohodný, pokud je zaručena neporušenost obsahu elektronickou výměnou informací. U použitých certifikátů je však nutné obnovovat jejich platnost. Čitelnost dokumentu se zajistí použitím odpovídajících formátů pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů definovaných mezinárodními normami např. formát PDF/A. 22

23 Elektronická komunikace a dokumentace není jen otázkou technickou, ale také organizační. Vyžaduje vytvoření celé řady pravidel a organizačních norem a to je také předmětem systému elektronické komunikace a dokumentace firmy vnitřní předpisy pak určují pravidla chování jednotlivých uživatelů a zajišťují také potřebnou bezpečnost dat se zřetelem na selhání technických prostředků a narušení nepovolanými osobami. Popisují celý systém a pravidla chování všech uživatelů, jejich zodpovědnosti a postupy oběhu a vyřizování dokumentů. Musí být přesné a závazné. Systémy správy dokumentů umožňují organizacím bezpečným způsobem skenovat, rozesílat, ukládat, spravovat a archivovat nestrukturovaná data a ty ukládat v jednom archivu a navzájem je propojovat. To může být obzvláště cenné pro organizace, které produkují mnoho dokumentů. Systémy správy dokumentů mohou nejen pomáhat bezpečně spravovat dokumenty, ale také významně snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu u papírových dokumentů a správy elektronického obsahu. Elektronická podatelna - tuto podatelnu jsou povinni zřizovat orgány veřejné moci, např. úřady. Prostřednictvím počítače přijímá a odesílá datové zprávy. Zaměstnanec e-podatelny musí být pověřen k vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů. Doručené zprávy se ukládají do úložiště datových zpráv, které je obdobou spisovny, a která je označena identifikátorem. Na stejném principu pracuje i odeslaná datová zpráva. Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem. Podání elektronických písemností může být učiněno: elektronickou poštou po veřejné datové síti na ovou adresu elektronické podatelny přímým předáním na technickém nosiči dat. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k 23

24 doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Elektronický podpis - údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Zaručený elektronický podpis umožňuje kromě identifikace podepisovatele (určení věrohodnosti původu dokumentu) zjistit, zda v mezidobí s obsahem dokumentu někdo manipuloval. Elektronický podpis je založený na zašifrování dokumentu, které vychází z jeho textu ÚVOD DO ARCHIVACE ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ, MOŽNOSTI DIGITALIZACE DOKUMENTŮ Základním předpokladem pro elektronickou archivaci je zajištění důvěryhodnosti archivovaných dokumentů. V souladu s uvedenou legislativou je nutné elektronické dokumenty určené k archivaci opatřit takovými prvky důvěryhodnosti, které umožní jejich dlouhodobou elektronickou archivaci. Každý elektronický dokument má svůj životní cyklus, na jehož konci dojde k rozhodnutí, zda a jak bude dokument archivován. Při rozhodování se vychází z platné legislativy. Dobrý elektronický archiv musí zajistit věrohodnost dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost po dobu existence dokumentu, průkaznost jeho platnosti, zacházení s dokumenty dle legislativních pravidel a v neposlední řadě bezproblémovou integraci s ostatními informačními systémy společnosti. Základem pro archivaci elektronických dokumentů je volba formátu, který má zaručenou dlouhodobou čitelnost. Ostatní požadované vlastnosti pak zajistí doplnění dokumentu o další 24

25 data. Jde elektronické podpisy zaručené pomocí certifikátů vydaných oprávněnými autoritami, které zaručí autenticitu dokumentu a časovým razítkem, které označí, že tomu tak bylo v určitou dobu. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE CO PRO MĚ VYPLYNULO Z KURZU?.. CO MOHU KONKRÉTNĚ ZLEPŠIT?.. JAKÝM ZPŮSOBEM?.. 25

26 Literatura: Kroužek, Jiří. Písemná elektronická komunikace. Praha: Fortuna, Právní předpisy Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zákon č. 56/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který definuje dobu a podmínky ukládání účetních záznamů. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory Elektronické zdroje

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

MODUL. STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Administrativní pracovník/pracovnice

MODUL. STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Administrativní pracovník/pracovnice Tato studijní opora je spolufinancována ze strukturálních fondů 85% a ze státního rozpočtu ČR 15%. OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083 - Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v dalším

Více

Korespondence a spisové značky. Organizační opatření

Korespondence a spisové značky. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Kontrolou plnění této směrnice pověřuji asistentku ředitelky školy. 3. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012.

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor správní náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Vážený pán M. J. Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 10815/05.05.2016

Více

Důvěryhodně podle zákona prezentace. Ing. Oskar Macek ředitel projektu elektronické spisové služby Ministerstva vnitra ČR

Důvěryhodně podle zákona prezentace. Ing. Oskar Macek ředitel projektu elektronické spisové služby Ministerstva vnitra ČR Důvěryhodně podle zákona prezentace Ing. Oskar Macek ředitel projektu elektronické spisové služby Ministerstva vnitra ČR 1 Role úložišť v jednotlivých fázích životního cyklu dokumentů 1.1 Tři základní

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD Evidenční číslo vnitřního MVNM/18296/2013 předpisu: Městský úřad Veselí nad Moravou,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úprava obchodních dopisů na předtisk Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 5 Typový postup implementace střední obec s matrikou, stavebním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16.

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Administrativní styl a odborná terminologie PhDr. Miroslava Zajíčková

Administrativní styl a odborná terminologie PhDr. Miroslava Zajíčková Administrativní styl a odborná terminologie PhDr. Miroslava Zajíčková Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O SMLOUVÁCH Garant: Rozsah působnosti: Mgr. Tomáš Tesarčík, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva MČ Zaměstnanci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Informace o doručené žádosti Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Předmět žádosti: Žadatel se na město obrátil se žádostí o následující informace: 1. V jakém formátu uchovává Váš

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

Stylizace a úprava písemnosti při organizaci a řízení podniku

Stylizace a úprava písemnosti při organizaci a řízení podniku Stylizace a úprava písemnosti při organizaci a řízení podniku Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Firmy korespondují nejen

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb.

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. MALÁ OBEC BEZ MATRIČNÍHO, STAVEBNÍHO NEBO POVĚŘENÉHO OBECNÍHO ÚŘADU verze 2.0 platná od 2. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám důkladně se připravit

Více

Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 QI 75-04-04

Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 QI 75-04-04 List číslo: 1 / 31 Druh dokumentu: Instrukce Vydání: 2 Identifikační označení: QI 75-04-04 Výtisk číslo: 1 Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 QI 75-04-04 Tato instrukce je

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 O B S A H: 309. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Centrální podatelna a Spisová služba

Centrální podatelna a Spisová služba AMU = DAMU + FAMU + HAMU Centrální podatelna a Spisová služba 1) Centrální podatelna - výhody, změny v činnostech pracovišť a složek 2) Spisová služba (SpSl) - princip, funkce, legislativní východiska

Více

Variace Obchodní korespondence

Variace Obchodní korespondence Variace 1 Obchodní korespondence 1. Písemný styk, písemnosti, dělení písemností 2. Manipulace s písemnostmi 2 3 3. Archivace a skartace písemností 4 5 4. Úprava adres 6 7 8 5. Zkratky 9 6. Dopisy na hlavičkových

Více

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, je třeba v rámci spisové služby

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Datové schránky - problém nebo příležitost?

Datové schránky - problém nebo příležitost? Datové schránky - problém nebo příležitost? Jaroslav Zeman Solution Manager Oracle Jaroslav Lubas obchodní ředitel aplis.cz, a.s. Datové schránky!? Už víte co jsou datové schránky?

Více

Písemnosti při porušování kupních smluv - 1. část. 1. Urgence 2. Reklamace

Písemnosti při porušování kupních smluv - 1. část. 1. Urgence 2. Reklamace Písemnosti při porušování kupních smluv - 1. část 1. Urgence 2. Reklamace Písemnosti při porušování kupních smluv 1. část 1) Urgence 2) Reklamace, Odpověď na reklamaci Tyto písemnosti se zpravidla zpracovávají

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec Salačova Lhota Směrnice č.2 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracovala: Zdeňka Švecová Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Klasifikace dlouhodobého

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce (neuvádí se na deskách) Plzeň květen 2013 Jméno a příjmení autora

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ):

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ): Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky

Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky Konference ISSS Hradec Králové 13. dubna 2010 Jiří Rogalewicz Siemens IT Solutions and Services Protection notice / Copyright notice Nárůst elektronických

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

panelového sídliště Hutník - V. etapa"

panelového sídliště Hutník - V. etapa Město Veselí nad Moravou odbor rozvoje a správy města Městského úřadu pracoviště park Petra Bezruče 697 váš dopis zn.: ze dne: naše č.j.: naše sp.zn.: vyřizuje: tel.: e-mail: datum: místo odeslání: Mgr.

Více

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov Domov Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov V souladu s 175

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o zřízení datové schránky Vytvořeno dne: 22.6.2009 Aktualizováno: 2.3.2010 Verze: 1.6 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Povinnosti obcí vyplývající z InfZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), ukládá

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více