MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová

2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce BRNO 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Petra Huttová

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby tato práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům..

4 Endemický nelétavý pták kivi je symbolem Nového Zélandu, pro Čecha nejvzdálenější země na světě. Současně by mohl být symbolem lidí na invalidním vozíku. Pták kivi nelétá, a přesto je milován a obdivován. Lidé se zdravotním handicapem musí velmi těžce bojovat za každý malý úspěch. Když se jim podaří naplnit životní sen, mají pocit, že létají, a jejich štěstí a spokojenost jim můžeme jenom závidět... Můj syn Jirka je jedním z nich. Díky neléčitelné nemoci je nelétavým ptákem s obrovským srdcem a odhodláním se poprat se svým osudem. Přestože je skromný, na veřejnosti spíše uzavřený, má neuvěřitelnou energii a schopnost přimět své blízké žít naplno. Jsem šťastný, že jsem mohl být u toho, jak se můj syn stal prvním českým vozíčkářem v historii, který procestoval celičký Nový Zéland. Navíc jsem ho viděl absolutně šťastného a jeho spokojený úsměv budu mít navždy před očima Život je nádherný, proto si jej užívejme, i když nám třeba pod nohama praská příliš mnoho klacků. (Jiří Mára, otec pacienta s Duchenneovou svalovou dystrofií, z knihy Nový Zéland Návrat k protinožcům ) Touto cestou chci poděkovat PhDr. Dagmar Opatřilové, Ph.D. za odborné vedení, rady a cenné připomínky, které mi poskytla v průběhu zpracovávání diplomové práce. Zároveň můj hluboký obdiv a velké díky patří rodičům Honzy, Martina, Jirky a paní Ing. Pavlíně Petráskové, kteří byli ochotni se mi svěřit se starostmi i radostmi, které se svými syny prožívají. V neposlední řadě děkuji doc. MUDr. Petru Vondráčkovi, Ph.D. za poskytnutí odborných informací z oblasti medicíny a pracovníkům SPC pro děti a žáky s tělesným postižením při ÚSP Kociánka v Brně za jejich vstřícnost a pomoc.

5 OBSAH ÚVOD 5 1 DUCHENNEOVA SVALOVÁ DYSTROFIE Vymezení pojmu Duchenneova svalová dystrofie Charakteristika onemocnění Možnosti léčby..8 2 VLIV DUCHENNEOVY SVALOVÉ DYSTROFIE NA PSYCHICKÝ VÝVOJ Vývoj řeči a poruchy učení Poruchy chování a autismus Faktory ovlivňující vývoj osobnosti Vliv onemocnění na jedince v jednotlivých vývojových obdobích RODINA DÍTĚTE S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Sdělení nepříznivé diagnózy Reakce rodičů na nepříznivou diagnózu Etiologie onemocnění a její vliv na rodinné vztahy Zvláštnosti výchovy těžce nemocného dítěte.29 4 MOŽNOSTI PODPORY Vzdělávání chlapců s Duchenneovou svalovou dystrofií Psychologická podpora jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií a jejich rodin Speciálně pedagogická podpora Organizace Parent Project 40 5 PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ V PRAXI Cíle a metodologie výzkumu, aspekty pro analýzu Charakteristika sledovaného souboru Záznam a analýza rozhovorů Rozbor a vyhodnocení výzkumu Doporučení pro pedagogickou praxi a poradenství..75 ZÁVĚR SHRNUTÍ 79 SUMMARY.79 SEZNAM LITERATURY..80 PŘÍLOHY

6 ÚVOD Jsem matkou osmileté dívky, která má dětskou mozkovou obrnu. Když jsem se dozvěděla, že má dcera bude postižená a že toto postižení nelze vyléčit, v té chvíli se mi zhroutil celý svět. Postupem času jsem se ale s tímto faktem vcelku smířila, i když ne úplně. Začala jsem s dcerou jezdit na různé rehabilitační pobyty, vyšetření a při té příležitosti jsem se seznamovala s jinými rodiči postižených nebo nemocných dětí a jejich osudy. Velice brzy jsem pochopila, že rozhodně nejsem jediná a všichni z nás, kteří máme těžce nemocné nebo postižené dítě, s tím musíme žít a každodenně s tímto faktem bojovat. A rozhodně se nejedná jen o dětskou mozkovou obrnu vždy jsem nesmírně obdivovala maminky, které pečovaly o své děti s onkologickou diagnózou a maminky dětí s progresivními chorobami, na které neexistuje lék. A právě díky postižení mé dcery jsme se spřátelili s jedním z jejích ošetřujících lékařů dětským neurologem, který je specialistou na nervosvalové choroby. Postupně jsem se tak dozvídala více informací o podstatě progresivních svalových onemocnění, o fatálnosti takové diagnózy, ale i o nadějích, které pro pacienty existují. Obzvlášť mne zaujala problematika jedné konkrétní nervosvalové choroby: Duchenneovy svalové dystrofie, která postihuje pouze chlapce, avšak kromě postupného ubývání fyzických sil způsobuje často u pacientů také problémy s porozuměním a učením. Diplomová práce je věnována problematice Duchenneovy svalové dystrofie a především jejímu dopadu na život pacientů a jejich rodičů. Kromě toho jsme si stanovili ještě ambicióznější cíl přispět k rozšíření všeobecného povědomí alespoň mezi odborníky (speciálními pedagogy i budoucími speciálními pedagogy) o této chorobě a jejich specifikách. Chtěli bychom chlapcům trpícím Duchenneovou svalovou dystrofií usnadnit jejich cestu životem tím, že budeme minimalizovat jejich problémy při vzdělávání, a přispějeme tak k jejich kvalitnějšímu a šťastnějšímu životu. V úvodu teoretické části představujeme Duchenneovu svalovou dystrofii z medicínského hlediska včetně možností její léčby. Další kapitoly teoretické části jsou však již věnovány jejímu vlivu na psychický vývoj jedince, na rodinu postiženého a již dříve zmíněné možnosti podpory. Cílem výzkumné části je pak v praxi ověřit prostřednictvím kvalitativního výzkumu (realizovaného formou polostandardizovaných rozhovor ů), nakolik odpovídá reálná situace výsledkům nejnovějších výzkumů a jak Duchenneova svalová dystrofie ovlivnila a ovliv ňuje životy konkrétních chlapců a jejich rodin. V závěru pak uvádíme doporučení pro speciálně pedagogickou a psychologickou práci s chlapci a jejich rodinami.

7 1 DUCHENNEOVA SVALOVÁ DYSTROFIE 1.1 Vymezení pojmu Duchenneova svalová dystrofie Duchenneova svalová dystrofie je dědičné onemocnění svalů kosterních i svalu srdečního projevující se narůstající svalovou slabostí zejména svalstva pánevního a zad. Choroba začíná v raném věku a postihuje chlapce (Praktický slovník medicíny, 1998, s. 92). Svaly jsou chabé, atrofické, reflexy vyhasínají, v některých svalech se zmnoží funkčně bezcenné vazivo a svalové bříško zbytní (Defektologický slovník, 2000, s. 85). Jedná se tedy o velmi závažnou progredující chorobu, kterou poprvé popsal francouzský neurolog Guillaume Duchenne ( ) v roce Tato choroba je charakterizována destrukcí svalových vláken, v pozdějších stadiích postihující i dýchací svaly. Vede k těžkému postižení jedince a jeho předčasnému úmrtí. Duchenneova svalová dystrofie (Duchenne Muscular Dystrophy, dále DMD) patří do skupiny neuromuskulárních onemocnění, o jejichž patogenezi (patogeneze = vznik a vývoj chorobných zm ěn v těle) nebylo do 80. let 20. století téměř nic známo. Postupně byly identifikovány jednotlivé geny, které jsou v důsledku genové mutace zodpovědné za rozvoj onemocnění. DMD je na X chromozom vázané recesivně dědičné onemocnění způsobené mutacemi v genu, který kóduje protein dystrofin. Dystrofinový gen je největší ze všech genů, které kódují tvorbu bílkovin v lidském organismu, který je tak zasažen různými typy mutací v mnoha možných lokalizacích. Tyto mutace potom vedou k poruše tvorby dystrofinu bílkoviny nezbytné pro vytvoření stabilní struktury svalového vlákna (Vondráček, 2007, s. 8). Výskyt DMD v populaci je 1 případ na narozených chlapců. Klinicky se choroba projevuje pouze u chlapců. Dívky mohou figurovat jako asymptomatické přenašečky, což znamená, že obvykle nemají žádné nebo jen minimální potíže. Pacienti se v současnosti díky kvalitní multioborové péči a umělé plicní ventilaci dožívají 25 až 30 let věku. V průměru o 10 let více než tomu bylo v minulosti, kdy většinou umírali před 20. rokem života. (Vondráček, 2007) Mírnější formou DMD je Beckerova svalová dystrofie (dále BMD). Je charakterizována pomalejším průběhem a pacienti se dožívají vyššího věku. Výskyt BMD je 1 případ na narozených chlapců. BMD se projevuje od velmi mírného postižení, kdy jsou pacienti celý život ošetřováni ambulantně, až po postižení s průběhem podobným DMD. Klinické příznaky se objevují

8 až po 5. roce věku a ve srovnání s DMD je u těchto pacientů častější postižení srdečního svalu. (Vondráček, 2006) 1.2 Charakteristika onemocnění První klinické projevy DMD se začnou objevovat kolem 3. a 4. roku života. Nejprve se většinou objeví poruchy chůze, a to zejména při chůzi ze schodů, dále potom obtíže při vstávání z podlahy, neschopnost skákat či abnormální běh. Chůze je nestabilní, kolébavá s bederní hyperlordózou (nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře) a tendencí našlapovat na špičky (při zkrácení Achillovy šlachy). Dominantní je svalová slabost pánevního svalstva a kvadricepsů. Nápadná je rovněž pseudohypertrofie (zvětšení) lýtek, která je způsobena náhradou aktivní svalové hmoty tukovým vazivem. Po několika letech relativní stabilizace dochází obvykle po 10. roce věku k rozšíření svalové slabosti i na horní končetiny, dýchací a šíjové svaly. Kolem 13. roku věku jsou chlapci s DMD upoutání na invalidní vozík a později na lůžko. V důsledku postižení dýchacích svalů také často trpí respiračními insekty. Progredující dechová nedostatečnost se stává hlavním problémem v pozdějším stadiu choroby. (Vondráček, 2007) Dle Mortiera (in Vítková, 1999) probíhá ztráta motorických funkcí u nervosvalových onemocnění (myopatiích) v 11 charakteristických stadiích (tab. 1): Stadia Popis funkčních omezení při myopatii 1. Lehká svalová slabost, zvláště v oblasti pánve a pasu, časté zakopávání a pády, neschopnost skákat, problémy s koordinací. 2. Zřetelná lordóza, batolivá chůze, běh a chůze do schodů ještě možné. 3. Chůze do schodů s oporou o zábradlí, zvláštní druh vstávání šplhavým způsobem. 4. Schopnost chůze a běhu značně omezená, pomalá chůze do schodů s dopomocí. 5. Chůze ještě možná, nastává však rychle únava. Chůze do schodů již není možná. 6. Chůze s lehkou dopomocí, vstávání ze země i ze židle rovněž s dopomocí. 7. Chůze je možná jen na kratší vzdálenosti a s dopomocí. 8. Chůze již není možná, závislost na vozíku. Vozíkem pacient sám může pohybovat, schopen sebeobsluhy a vzpřímeného sedu. 9. Neschopnost sebeobsluhy, pacient může sedět, ale není schopen se posadit z polohy na zádech. 10. Postižený může sedět vzpříma, nezvládá však ani minimální sebeobsluhu, hlas je tišší. 11. Sed není možný, pacient upoután na lůžko, zcela závislý na pomoci druhých. Má problémy s dýcháním a řečí.

9 Kromě toho způsobuje DMD rozvoj dalších přidružených onemocnění a komplikací. Svalová slabost vede k postupnému rozvoji flekčních šlachových kontraktur (zkrácení) v oblasti kyčlí, kolen a Achillových šlach. Je-li již pacient upoután na invalidní vozík, je ohrožen rozvojem skoliózy (vyskytuje se u % nechodících DMD pacient ů). Skolióza představuje nebezpečí především tím, že způsobuje deformity hrudního koše s následným snižováním funkční kapacity plic a rozvojem respirační insuficience (dechové nedostatečnosti). Nicméně k postupnému snižování funkční kapacity plic dochází také v důsledku slabosti dýchacího svalstva. Tento proces se může projevovat pozvolna, ze začátku především ve spánku, kdy klesá přirozená dechová aktivita. Prvními signály mohou být poruchy spánku, denní spavost, ranní bolesti hlavy s nevolností. Následně dochází k obtížím při vykašlávání hlenu, komplikovaným průběhům infekcí horních a dolních cest dýchacích. V tomto stadiu obvykle dostačuje noční ventilace pomocí obličejové masky a až v pozdějších stádiích nemoci bývá nutná 24 hodinová ventilační podpora. (Vondráček, 2007) U pacientů se svalovými onemocněními, tedy i u pacientů s DMD, existuje zvýšené riziko rozvoje syndromu maligní hypertermie. Jedná se o těžké akutní postižení s rozpadem svalů, vyvolané působením některých farmakologických látek, které se používají v anesteziologii při operačních zákrocích v celkové anestezii. Tyto látky mohou na terénu geneticky podmíněné svalové poruchy vyvolat prudký rozpad svalové hmoty, přehřátí organizmu, selhání ledvin a srdce (Vondráček, 2007, s. 16). 1.3 Možnosti léčby Od doby, kdy byl identifikován genetický defekt vedoucí k poruše funkce dystrofinu ve svalu, bylo na celém světě vynaloženo enormní úsilí vyvinout účinnou léčbu DMD. Přesto zatím neexistuje účinná terapie DMD ani ostatních svalových dystrofií. Důsledky tohoto devastujícího onemocnění jsou natolik závažné, že snaha vyvinout účinnou léčbu, kterou by bylo možno v praxi aplikovat pacientovi ještě před výraznější klinickou manifestací svalového postižení, musí být jednoznačnou prioritou pro odbornou veřejnost i celou společnost (Vondráček, 2007, s. 8). Velikost a komplexní struktura dystrofinového genu představují zatím problém pro dnešní molekulárně genetické technologie, ale právě do genových a buněčných terapií jsou vkládány velké naděje do budoucna. Světový výzkum přesto dosáhl významných parciálních úspěchů a v současné době probíhá řada studií na zvířatech i u lidských pacientů. Šance na zavedení

10 účinné terapie do praxe je reálná v horizontu 5 10 let. Aktuálním cílem je, aby tyto terapie byly k dispozici v klinické praxi do doby, než se u pacientů s DMD, kteří jsou dnes v kojeneckém či batolecím věku, rozvine výraznější svalové postižení. (Vondráček, 2007) Cestu k účinné terapeutické metodě lze rozdělit do 3 fází: Fáze symptomatické terapie: v této fázi nedokážeme onemocnění léčit, ale lze udělat řadu opatření pro zpomalení průběhu choroby a předcházet situacím, které by mohly vést k akutnímu poškození svalů (na terénu DMD). Fáze modifikující terapie: modifikující terapie může zajistit významné zpomalení, stabilizaci onemocnění a překlenutí období do zavedení kauzální terapie. Existují již preparáty, které vykazují účinnost v experimentálních studiích, avšak pro klinickou praxi zatím nejsou k dispozici. V této fázi již pravděpodobně bude možné i využití některých molekulárně genetických postupů, především tzv. exon-skipping přeskočení některých kritických úseků dystrofinového genu, nesoucích vadnou genetickou informaci, umož ňující tvorbu alespoň částečně funkčního dystrofinu a tím zmírnění těžkého klinického postižení DMD na úroveň odpovídající lehčí Beckerově formě (Vondráček, 2007, s. 9). Fáze kauzální terapie: v této fázi bude možné eliminovat mutaci dystrofinového genu skutečnou příčinu onemocnění. Jako nejperspektivnější se jeví metody genetické manipulace a metody buněčné terapie transplantace myoblastů (kultivovaných zárodečných svalových buněk) a geneticky modifikovaných kmenových bun ěk. Tyto metody by měly vést k úplnému uzdravení pacienta. (Vondráček, 2007) Kromě symptomatické terapie je důležité samotné potvrzení diagnózy na molekulárně genetické úrovni. Umožňuje stanovení pravděpodobné prognózy, což má význam jak pro pacienta i jeho rodinu. Pacient je ušetřen zbytečných vyšetření a medikace, která mu v některých případech může i uškodit. Také se eliminuje riziko maligní hypertermie při operacích v celkové anestezii. A v neposlední řadě je potvrzení diagnózy zásadním předpokladem pro farmakologickou a genovou terapii v budoucnosti. (Vondráček, 2007) Samotná symptomatická terapie nedokáže onemocnění vyléčit, ale dokáže průběh onemocnění zpomalit. Symptomatická terapie se týká několika oblastí (Vondráček, 2007):

11 Farmakoterapie: u pacientů s DMD je možné použít kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin), které díky svým silným protizánětlivým účinkům tlumí sekundární projevy zánětů v postižených svalech. Byl prokázán krátkodobý efekt na zlepšení svalové síly u pacientů s DMD, a to v časovém horizontu 6 měsíců až 2 let. Má li však vliv na dlouhodobý průběh choroby a její prognózu, není známo. Dlouhodobější užívání však může způsobit vznik závažných nežádoucích účinků (např. snížení přirozené imunity, poruchy růstu a tvorby kostí, rozvoj diabetes, šedého zákalu, nárůst tělesné hmotnosti). Je tedy třeba velmi pečlivě sledovat nežádoucí účinky steroidní medikace. Léčba chlapců kortikosteroidy se většinou zahajuje v období mezi 6. až 9. rokem věku, kdy jsou pacienti schopni samostatné bezproblémové chůze. V pozdějších stadiích onemocnění je již efekt této léčby menší, ale používá se například k podpoře funkční kapacity plic. Potravinové doplňky: mohou zlepšit svalový metabolismus a přispět k lepšímu využití energetických zdrojů svalovými buňkami. Jedná se především o L-karnitin, jehož účinky zlepšují energetický metabolismus svalových bun ěk, zvláště jejich regeneraci po fyzické zátěži. Dále L-argitin, Kreatin monohydrát a Koenzym Q10. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že anabolické steroidy a koncentráty bílkovin, používané kulturisty a dalšími sportovci k urychlení nárůstu svalové hmoty, nemají u pacientů se DMD žádný efekt (Vondráček, 2007, s.13). Ortopedická léčba: svalová slabost vede k postupnému rozvoji šlachových kontraktur v oblasti kyčlí, kolen a Achillových šlach, které se v počátečních stadiích choroby řeší fixací nohy kotníkovou ortézou. V pozdějších stadiích se pomocí vertikalizačních pomůcek a ortéz kompenzuje nestabilita kolen a slabost kvadricepsů. Pokud kontraktury neumožňují použití ortéz, zvažuje se operační řešení. Správné načasování operačního zákroku může u dobře motivovaného pacienta prodloužit období chůze o 2 3 roky. Operační řešení se používá i v období, kdy je pacient trvale upoután na invalidní vozík a je ohrožen rozvíjející se skoliózou. Operační zákrok koriguje zakřivený úsek páteře, a může tak zabránit dalšímu snižování funkční kapacity plic v důsledku deformity hrudního koše. Fyzioterapie: správně zvolená kombinace fyzioterapeutických metod s použitím vertikalizačních pomůcek hraje velmi důležitou roli pro co nejdelší zachování schopnosti chůze, pohyblivosti kloubů a rovněž prevenci, nebo alespoň oddálení vzniku kontraktur

12 šlach, které způsobují další omezení pohyblivosti. Instruktáž rodičů musí provádět kvalifikovaný fyzioterapeut se znalostí problematiky DMD. Ventilační podpora: pacienti s DMD by měli být v dlouhodobé péči specialisty - dětského penumologa, přičemž vstupní vyšetření respiračních funkcí by mělo proběhnout mezi 4. a 6. rokem věku. Pneumolog pak v případě rozvíjející se dechové nedostatečnosti doporučí použití speciálních přístrojů a postupů usnadňujících odkašlávání, v pozdějších stadiích onemocnění neinvazivní noční ventilaci pomocí obličejové masky a postupem času trvalou ventilační podporu. V případě, že se jeví jako nezbytné provedení tracheostomie, je nutné o této skutečnosti informovat s dostatečným časovým předstihem pacienta a jeho rodiče včetně možnosti, že se pacienta již nepodaří od ventilátoru odpojit. Pacienti s DMD by měli být sledování i specialistou kardiologem, poněvadž srdeční sval může být postižen podobně jako kosterní svalstvo. Na závěr je třeba zdůraznit, že obzvláště u vzácněji se vyskytujících onemocnění, jako je DMD, a v souvislosti s výše zmiňovanými možnostmi modifikující a kauzální terapie v budoucnosti má veliký význam vytvoření klinických registrů obsahujících profily jednotlivých pacientů. Tyto registry slouží pro mezinárodní klinické studie, zaměřené na výzkum a vývoj nových léčebných strategií. Význam zařazení pacienta do registru spočívá v tom, že při nalezení možnosti léčby v budoucnosti bude specialistům ihned zřejmé, který pacient je vhodný pro konkrétní léčebnou metodu (Vondráček, 2007, s. 9). Registr DMD pacientů v České republice funguje v zabezpečeném internetovém prostředí (podobně jako internetové bankovnictví) a je jej možno nalézt na adrese : Shrnutí: Duchenneova svalová dystrofie je na progredující dědičné onemocnění způsobené mutacemi v genu, který kóduje protein dystrofin. Choroba je charakterizována destrukcí svalových vláken, v pozdějších stádiích i dýchacích svalů. Vede k těžkému postižení jedince a jeho předčasnému úmrtí. Klinicky se choroba projevuje pouze u chlapců. Pacienti se v současnosti díky kvalitní multioborové péči dožívají 25 až 30 let věku. Účinná terapie Duchenneovy svalové dystrofie neexistuje, symptomatická terapie však dokáže průběh onemocnění zpomalit.

13 2 VLIV DUCHENNEOVY SVALOVÉ DYSTROFIE NA PSYCHICKÝ VÝVOJ Duchenneova svalová dystrofie obsahuje v názvu slovo svalová, ale není to pouze onemocnění svalů. Jedná se o chorobu způsobenou nedostatkem bílkoviny dystrofinu, jehož nedostatek má vliv na vývoj svalů i mozku. Je pravděpodobné, že v některých částech mozku v mozkové kůře a mozečku dochází kvůli nedostatku dystrofinu k nedokonalému přenosu informací. To má negativní dopad na kognitivní funkce jedinci s DMD nedokáží zpracovávat informace správným způsobem a dostatečně rychle. Narušení určitých kognitivních funkcí se projevuje u chlapců s DMD obecně obdobnými obtížemi, bez ohledu na to, jaký je jejich IQ či stupeň fyzického postižení. Nicméně je třeba zdůraznit, že deficity kognitivních funkcí se mohou individuálně projevovat v různé intenzitě. Chlapci s DMD mají častěji než jejich vrstevníci problémy s opožděným vývojem řeči, s učením a poruchami chování. Na rozdíl od celkového fyzického stavu se kognitivní funkce při DMD nezhoršují, naopak časem může docházet k jejich zlepšení. Jedinci s DMD jako celek vykazují nižší inteligenční kvocient (IQ) než jejich zdraví vrstevníci či vrstevníci s jiným nervosvalovým onemocněním. IQ u většiny chlapců však je průměrné a jen u % odpovídá pásmu lehké mentální retardace. Přičemž složka verbální je výrazně slabší než neverbální (Catlin, Hoskin et al., 2006, s. 13). Byla prokázána horší sluchová percepce a snížená krátkodobá sluchová i vizuální pam ěť. S oslabením pracovní sluchové paměti souvisí narušená schopnost čtení, správného pravopisu a matematických dovedností. To se také projevuje sníženým pracovním tempem a množstvím informací, které chlapci dokáží vstřebat. Až u 40 % chlapců s DMD byla diagnostikována dyslexie (Catlin, Hoskin et al., 2006, s.13). Je třeba zdůraznit, že chlapci s DMD však mívají výbornou mechanickou paměť, schopnost zrakové diferenciace (např. výborně skládají puzzle), abstraktní myšlení a velmi bohatou slovní zásobu. 2.1 Vývoj řeči a poruchy učení Problémy s vývojem řeči se při DMD mnohdy objevují již v raném věku. Jejich důsledky začnou být velmi limitující ve věku kolem 3 až 4 let, kdy může být opožděn vývoj expresivní složky řeči, porozumění řeči i užití jazyka. Obtíže s vývojem řeči se mohou projevovat i sníženou schopností

14 rozlišovat hlásky ve slovech nahrazováním některých hlásek jinými či problémy při přesném opakování slyšených slov. Slabou stránkou chlapců s DMD je porozumění komplexnějším slovním instrukcím. To znamená řadě po sobě následujících pokynů, jako např.: Jdi nahoru, vyčisti si zuby, oblékni si pyžamo a lehni si do postele. Dítě nedokáže takové množství instrukcí správně zpracovat, a tak je možné, že odejde nahoru a položí pyžamo na postel. Bude přesvědčeno, že udělalo, co se od něj očekávalo. Dosud není přesně známo, zda tento problém s porozuměním řeči je důsledkem deficitu pracovní sluchové paměti, nebo zda se jedná o specifický problém sám o sobě. Lze však říci, že narušená schopnost správného chápání komplexních slovních instrukcí se jeví spíše jako opoždění než deficit. V praxi to znamená, že vývoj této složky řeči u chlapců s DMD je opožděn přibližně o 2 roky a chlapci mají šanci toto opoždění dohnat. (Catlin, Hoskin et al, 2006) Vzhledem k tomu, že školní vyučování je založeno na slovních instrukcích (později i písemných), a tedy na schopnosti poslouchat a správně je chápat, má oslabení v této oblasti negativní dopad na zvládání učiva i veškerých aktivit souvisejících s pobytem ve škole. Z nedávných výzkumů vyplývá, že problémy s učením při DMD jsou velmi podobné těm, které se objevují u dětí s dyslexií. Existují hypotézy, že v obou případech hraje klíčovou roli mozeček. U obou skupin dětí (s DMD i dyslexií) se vyskytují problémy se čtením, hláskováním a pravopisem. Při čtení bývá nejčastěji největším problémem rozklad slova na hlásky, rychlost a správnost čtení jednotlivých slov, porozumění čtenému textu. Chlapci s DMD dosahují lepších výsledků při čtení potichu než při hlasitém čtení. Čtení nahlas vyžaduje provedení několika více po sobě následujících úkonů spojení písmena s hláskou, jejich spojení do slabik, celého slova, jeho vyslovení a odvození významu slova. Schopnosti potřebné k hlasitému čtení jsou obdobné jako pravděpodobně při porozumění komplexnějším instrukcím, a proto činí chlapcům větší potíže. Nicméně jsou-li tyto obtíže správným vedením překonány, ve věku kolem 9 až 10 let dochází k výraznému zlepšení a tyto problémy ustupují do pozadí. (Catlin, Hoskin et al., 2006) 2.2 Poruchy chování Ne všichni chlapci s DMD mají problémy s chováním. Naopak výzkumy ukázaly, že většina z nich má zdravý přístup k životu a nejsou nutně deprimováni svojí situací. Touží po stejných věcech jako jejich vrstevníci. Například starší chlapci, kteří jsou na ventilační podpoře, vyjadřují větší spokojenost s kvalitou svého života, než jak ji vidí ti, kteří o ně pečují. Rodiče uvádějí, že

15 jejich synové mají chuť do života i stejné potřeby a zájmy, jako je běžné u jejich vrstevníků. Nicméně při DMD se častěji vyskytují poruchy chování, pozornosti a poruchy autistického spektra (autismus). Některé poruchy chování souvisí s níže uvedenými příčinami, jiné mohou být přímým důsledkem samotného progresivního průběhu onemocnění. (Catlin, Hoskin et al., 2006) % rodičů uvádí, že jejich děti trpí výraznějšími problémy v oblasti sociálních vztahů a chování. Své děti charakterizují jako nezralé a pozorují u nich větší sociální problémy, než je běžné u zdravých vrstevníků. U některých chlapců mohou být problémy s komunikací a sociálními vztahy závažnější, pak lze hovořit o poruchách autistického spektra. Poruchy autistického spektra se v souvislosti s DMD objevují častěji než v běžné populaci. U velké většiny z nich však nejsou tak závažné, aby oprav ňovaly ke stanovení diagnózy autismus. Výskyt autismu u chlapců s DMD je odhadován na %. Podle některých výzkumů je u hochů s DMD častější výskyt poruch pozornosti. Konkrétně u % chlapců byly zaznamenány projevy poruchy pozornosti s hyperaktivitou ADHD (Attention Deficit/Hyperaktivity Disorder) (Catlin, Hoskin et al., 2006). Ačkoli podle posledních zjištění se sami chlapci s DMD nepovažují za depresivnější než jejich vrstevníci, jsou s diagnózou DMD spojeny i poruchy emocí a nálad a jejich výskyt je zhruba stejný jako u jiných nervosvalových onemocnění. Až 50 % dětí s DMD má emoční obtíže jako deprese a/nebo úzkostné stavy. V této souvislosti je třeba poznamenat, že tyto stavy mohou významně souviset s psychickým a emočním stavem rodičů, kteří se vyrovnávají s postupující chorobou jejich dítěte. V případě tak závažné choroby jsou onemocněním ovlivněni všichni členové rodiny a svým emočním laděním a psychickým rozpoložením se vzájemně ovlivňují. (Catlin, Hoskin et al., 2006) Jak již bylo uvedeno, existuje zvýšené riziko výskytu autismu u chlapc ů s diagnózou DMD. Autismus je pervazivní vývojová porucha (zasahující celou osobnost jedince) a projevuje se především ve 3 základních oblastech: sociální chování, verbální a neverbální komunikace, imaginace. Narušená komunikační schopnost je obzvlášť zatěžujícím aspektem autismu. Téměř vždy se jedná o problémy s vývojem řečí (jak s porozuměním, tak s expresivní složkou). Vážně postižené děti se nenaučí nikdy mluvit. Také v oblasti neverbální komunikace se vyskytují jisté zvláštnosti. Ty se mohou projevovat například tendencemi vyhýbat se očnímu kontaktu, používáním neadekvátní mimiky, výrazů tváře i gesty. V sociálních vztazích projevují nedostatek

16 zájmu o druhé lidi, bývají necitliví k jejich potřebám, myšlenkám a pocitům. Mívají problémy vyjadřovat i chápat emoce, spolupracovat s ostatními. Obvykle preferují hru o samotě a vycházejí lépe s dospělými. Kontakty s ostatními dětmi a vytváření přátelství s vrstevníky pro ně bývá obtížné. Typickým projevem autismu je setrvávání na zaběhlých rituálech a horší přizpůsobivost změnám ty v dětech vyvolávají nepříjemné pocity. Charakteristická bývá zvýšená citlivost na určité zvuky, chutě, vůně apod. a stereotypní vzorce chování (např. očichávání, olizování předmětů). Každá snaha o potlačení těchto projevů se setká se silným odporem ze strany dítěte. U DMD se jedná často o mírnější projevy výše uvedených problémů, které nejsou dostatečné pro stanovení diagnózy autismu. Většinou se jedná pouze o některé a jemnější projevy autismu, nebo jen tendence k výše uvedenému chování. Pak hovoříme o poruchách autistického spektra. Obtíže se mohou objevit až v souvislosti se školní docházkou, kdy ostatní děti charakterizují dotyčného chlapce jako divného, lhostejného k ostatním apod. Některé projevy mají tendenci se s věkem zlepšovat. Starší chlapci mají větší zájem o vztahy s druhými (na úrovni emoční i sociální) a sdílení společných zájmů a aktivit s ostatními. (Catlin, Hoskin et al., 2006) Poruchy pozornosti jsou nejčastěji diagnostikovány během prvních školních let, někdy však projevy přetrvávají až do puberty a někdy i dospělosti. Porucha pozornosti spočívá ve snížené schopnosti soustředit se, a pokud je spojená i s hyperaktivitou (ADHD), pak vede často i k impulzivnímu chování. Navzdory dobré vůli není dítě schopno pozorně poslouchat, zorganizovat si práci, pracovat podle pokynů, spolupracovat při sportech a hrách. Tyto děti jednají dříve než myslí, což jim způsobuje mnoho konfliktů s rodiči, učiteli a kamarády. V případě DMD může být obtížné přesně stanovit, jedná-li se o deficit pozornosti, omezené sociální dovednosti nebo problém s porozuměním řeči ve všech případech se dítě jeví jako že si žije ve svém vlastním světě. (Catlin, Hoskin et al., 2006) Zvýšený výskyt poruch nálad by se dal očekávat u starších chlapců, kteří s věkem začínají pociťovat dopad onemocnění na své tělo, postupný úbytek sil a s tím související větší sociální izolaci a častější ataky depresivní nálady. U dětí s progresivními chorobami opravdu existuje zvýšené riziko rozvoje deprese. Výzkumy však ukazují, že většina chlapců s DMD žijících v rodině, která jim poskytuje zázemí a podporu, nevykazuje výrazné projevy deprese. Celkové vystupování a vzezření (omezená mimika, gesta a pohyby způsobené svalovou ochablostí) DMD pacientů svádí ke stanovení diagnózy deprese. Je proto obzvláš ť důležité, aby

17 tuto diagnózu stanovil odborník (dětský psychiatr), a to na základě přítomnosti symptomů typických pro depresi. (Catlin, Hoskin et al., 2006) Někdy se v souvislosti s DMD může objevit impulzivní chování a snížená schopnost kontrolovat své emoce, což se projevuje vzdorovitým (opozi čním) chováním. V tomto případě se může jednat o poruchu opozičního vzdoru ODD (Oppositional Defiant Disorder). Děti jsou netrpělivější, frustrovanější a snadněji se rozčílí než jiné děti. Také nejsou schopny se poučit z vlastních chyb a jejich reakce na eventuální potrestání bývají netypické. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že podrážděnost a vzdorovité chování může znamenat u chlapců reakci na depresi a pocit úzkosti. Rovněž pocit nedostatečné kontroly nad svým zdravím a sebou samým, může takto těžce nemocné dítě kompenzovat snahou získat kontrolu v jiných oblastech, a to například i formou vzdorovitého chování. Vše může vyústit v agresi, kterou dítě dává najevo, že zvládnutí situace jinou formou je nad rámec jeho možností. (Catlin, Hoskin et al., 2006) 2.3 Faktory ovlivňující vývoj osobnosti jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií Tělesné postižení nebo choroba připravují člověku náročnou životní situaci. Nevytváří samy o sobě nové vlastnosti člověka. Způsobují zvýšené nároky na adaptaci a tím i jistá nebezpečí pro psychický vývoj. Při onemocnění dítěte hraje důležitou roli jeho individualita. Každé dítě si své onemocnění uvědomuje a nějak je prožívá. Psychické dopady choroby se u dítěte vždy projeví jedinečným osobním zpracováním. (Matějček, 2001) Tělesné onemocnění mívá často stresující či přímo poruchové účinky v duševním životě dítěte podle toho, nakolik dítě právě subjektivně strádá potížemi a omezeními, které nemoc do jeho života vnáší chronicky nemocný jedinec vlastně nikdy nemůže na své onemocnění zapomenout. Choroba vyvolává nepříjemné pocity a způsobuje mu v životě řadu překážek. Prožitek onemocnění se týká minulosti, současnosti i budoucnosti. Menší děti nejsou schopny pochopit objektivní příčinu nemoci a hledají vysvětlení často v magickém zásahu vnější agresi mocných osob, zlých sil. Starší děti a dospívající mohou reagovat snahou popírat své onemocnění, nebo může převážit pocit vlastní bezmoci a osamocení. Dítě si vytváří své plány do budoucna, což je smyslem duševního vývoje po celý lidský život. Potřeba otevřené budoucnosti, tj. pozitivní prognózy, bývá závažným onemocněním

18 frustrována a pacient často ztrácí svůj smysl života. Je velmi obtížné nový, přijatelný smysl, význam vlastní existence, nalézt (Renotiérová, 2002, s. 73). Je nutné si neustále uvědomovat, že i nevyléčitelně nemocný pacient je rostoucí a rozvíjející se jedinec, který má budoucnost byť časově omezenou a zkrácenou. (Renotierová, 2002) Jednotlivé děti reagují na stejné postižení či onemocnění různě. Významným činitelem jsou i některé základní rysy, které si přináší na svět jako genetický vklad např. inteligenci, odolnost nervového systému, temperament. Zvláštní pozornost je věnována otázce frustrační tolerance, což je stupeň odolnosti vůči zátěžím, které člověku přinášejí opakované frustrace. Frustraci lze definovat jako soubor nepříjemných prožitků, je-li člověku zabráněno uspokojit nějakou duševní potřebu, která již byla vzbuzena (aktivována) (Matějček, 2001, s. 21). V životě dítěte závažně nemocného nebo dítěte s postižením je bohužel mnoho příležitostí pro intenzivní a opakované frustrace. Často zůstávají neuspokojeny vzbuzené potřeby kontaktů s vrstevníky, později potřeby citových vztahů k opačnému pohlaví, uplatnění ve společnosti a potřeby otevřené budoucnosti. A opakované frustrace odolnost vůči nim nezvyšují, naopak spíše snižují. Funkční rozsah postižení (např. středně těžká mentální retardace, amputace nohy, mírná nedoslýchavost) má bezesporu význam pro další život dít ěte, ale není jediným určujícím činitelem. Nejen objektivní míra omezujícího vlivu postižení, ale i subjektivní hodnocení jeho sociálního dopadu pomáhá určovat, jak pacient toto své postižení zařadí do struktury své osobnosti (Matějček, 2001, s. 20). V každé společnosti existují jisté normy krásy a zdatnosti. Stávají se měřítkem, podle kterého její členové poměřují sebe i druhé. Tyto normy (i eventuální pověry a předsudky) mohou jedince s postižením zasahovat hloub ěji než vlastní funkční defekt. Především děti se znatelnými odchylkami tělesného zjevu od normy prožívají nejtíživěji pocity méněcennosti. Rovněž časová složka onemocnění či postižení hraje významnou roli. Právě progresivní onemocnění, jako je DMD, jsou nejzávažnější. U dětí takto nemocných je významnou okolností jeho věk a tedy schopnost chápat, co se s ním děje a kam jeho nemoc směřuje. Chlapci s DMD zakoušejí na sobě postupný rozpad své tělesné síly a stále pokračující úpadek svých motorických schopností. Je to proces, který vede k nesamostatnosti a závislosti na pé či druhé osoby. Jejich psychický a sociální vývoj však pokračuje dál. Postižení chlapci procházejí různými fázemi své choroby, od lehkého motorického omezení v předškolním věku až k nejtěžšímu postižení, které

19 nakonec vede k úmrtí mladého dospělého. (Vítková, 1999) Zjištění, že dítěti nějaká jiná síla než on řídí jeho život a postupně mu ubírá síly, je velmi deprimující. S tím bezprostředně souvisí i pochopení skutečnosti smrti. To přichází ve středním školním věku a dále se rozvíjí v prepubertě a pubertě (Matějček, 2001, s. 70). Dítě s progresivním onemocněním zpravidla o své nemoci a osudu ví více, než se jeho okolí domnívá. K tomu přispívá charakter oddělení, kde se dítě léčí, diskuse stejně postižených dětí mezi sebou a netaktní poznámky zdravotnického personálu (například při vizitách). Z toho všeho si dítě vytváří představu, že se s ním děje něco vážného a že se ocitá v nebezpečí. To často na sobě vůbec nemusí dávat znát, ve snaze zakrýt svůj strach o život a úzkost z budoucnosti. (Matějček, 2001) Postižení má také různý vliv na osobnost v závislosti na období, kdy postižení vzniklo. V případě onemocnění pak doba, kdy začaly její důsledky na dítě citelně dopadat. Konkrétně jde o to, jaké zkušenosti, vědomosti a dovednosti dokázalo dítě získat jako zdravé. U vrozených postižení nebo postižení získaných v raném věku působí toto postižení jako limitující faktor v celkovém vývoji dítěte. Dítě s omezenou hybností je ochuzeno o zkušenosti a podněty, které si jinak zdravé dítě obstarává samo, svým pohybem. Má omezený okruh vnímání. Problémem dítěte s postižením získaným v pozdějším vývojovém období je přizpůsobování životní situaci, jež se změnila víceméně náhle (nebo se od určité doby zhoršuje), a pak teprve další vývoj za zhoršených podmínek (Matějček, 2001, s. 19). To znamená, že postižení vzniklé později méně zasáhne vývoj těch funkcí, které se až do tohoto okamžiku mohly vyvíjet normálně, klade však daleko větší nároky na adaptaci. (Vágnerová et al., 2000) Postižení a chronické onemocnění dotyčného jedince dlouhodobě zatěžuje a lze ho z hlediska prožívaní daného jedince chápat jako náročnou životní situaci. Existují způsoby, kterými se lidé obecně vyrovnávají s náročnou životní situací. Většina způsobů je odvozena ze 2 základních reakcí: agrese (řešení útokem, aktivní reakce) a únik (pasivní reakce). U jednoho člověka lze zpravidla najít různé typy reakcí (agresivní i únikové), avšak pravd ěpodobně převažuje jeden z typů dle temperamentu jedince, jeho zkušeností apod. U těžce nemocných lidí a jedinců s nějakým typem postižením je někdy obtížné rozlišit, co je reakcí danou postižením/onemocněním a co je důsledkem způsobu, kterým svou náročnou životní situaci zvládá. Vágnerová (2000) uvádí některé nejčastější techniky řešení: Techniky aktivního řešení (přímá agresivní řešení): verbální agrese, agrese přenesená na jiné lidi, objekty i sebe sama), upoutávání pozornosti (projevující se zlobením, zlozvyky,

20 šaškováním), negativismus, hledání viníka vlastní situace, identifikace se silnější osobností (či skupinou), kompenzace (snaha vyrovnat deficit v jedné oblasti zvýšenou výkonností v oblasti jiné, jemu dostupné). Techniky únikového řešení obecně se projevující rezignací a nedostatkem vůle řešit situaci: přímý únik (činnosti, která jedinci pomáhá zapomenout na problémy vášnivé provozování koníčků, denní snění, alkohol, drogy), izolace, únik do nemoci (zveličování vlastních obtíží, vymlouvání se na svůj defekt), racionalizace, regrese (návrat na nižší vývojovou úroveň chování, kde byly potřeby dítěte uspokojovány dle jeho představ), popření (jedinec si nepřipouští existenci svých obtíží). Rozhodně nelze tyto techniky hodnotit jako dobré nebo špatné. Každá z nich může za určitých okolností pomoci člověku vyřešit alespoň dočasně jeho situaci, v jiném případě může však vést až k patologickým důsledkům (Vágnerová, 2000, s. 64). 2.4 Vliv onemocnění na jedince v jednotlivých vývojových obdobích Vliv tělesného postižení a závažného somatického onemocnění má samozřejmě vliv na psychický vývoj dítěte a stejně tak se vyvíjí s věkem i vztah jedince ke svému postižení a chorobě. Kojenecký a batolecí věk: Pro vyrovnání se s handicapem je novorozenecké a kojenecké období bezproblémové. V tomto věku se většinou příznaky DMD ještě neprojevují. Předškolní věk: V předškolním věku se dostává do popředí stále naléhavější potřeba porozumět okolnímu světu, ale i svému vlastnímu tělesnému schématu (Jankovský, 2001, s. 56). Pohybová zdatnost slouží dítěti nejen k opatřování podnětů ze svého okolí, ale zejména ke hře a navazování sociálních kontaktů. A právě soutěžení, spolupráce s druhými dětmi při pohybových hrách a sportech už od 4. roku věku nabývá mimořádného významu a ve školním věku se nadále stupňuje. (Matějček, 2001) Školní věk: Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem a role školáka je jakýmsi formálním potvrzením jisté kvalitativně vyšší úrovně. A zařazení do školy funguje také jako potvrzení normality. Zpočátku má vztah malého dítěte k učiteli charakter identifikace, což

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD Dagmar Opatřilová, Petra Huttová Anotace: Abychom využili všechny možné mechanismy podporující vyrovnání příležitostí u osob s progresivním svalovým

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví GENETIKA Dědičnost a pohlaví Chromozómové určení pohlaví Dvoudomé rostliny a gonochoristé (živočichové odděleného pohlaví) mají pohlaví určeno dědičně chromozómovou výbavou jedince = dvojicí pohlavních

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD Dagmar Opatřilová, Petra Huttová Anotace: Abychom využili všechny možné mechanismy podporující vyrovnání příležitostí u osob s progresivním svalovým

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12. PROČ POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ DLOUHODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ SLEDOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice,

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Úvodem Ontogeneze v psychologii 2 Psychologie nemocných

Úvodem Ontogeneze v psychologii 2 Psychologie nemocných Obsah Úvodem... 9 1 Ontogeneze v psychologii... 11 Obecné zákonitosti psychického vývoje... 11 Vliv dědičnosti a prostředí... 11 Obecné zákonitosti vývoje... 12 Zrání a učení... 13 Přehled jednotlivých

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Psychologie výchovy a vzdělávání. Zvládání zátěže žáky a studenty

Psychologie výchovy a vzdělávání. Zvládání zátěže žáky a studenty Psychologie výchovy a vzdělávání Zvládání zátěže žáky a studenty Zátěž a škola Od posouzení připravenosti ke školní docházce je škola zdrojem napětí a stresu (reakce rodičů) Zdroje ve škole: učitelé spolužáci

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD ADD A ADHD ADD (attention deficit disorder, porucha pozornosti) ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou) výskyt ADD a ADHD v dětské

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více