ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Loučka, okres Vsetín Loučka 188 IČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SMĚRNICE 1/9-05 Č.j.: 649//2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2005 Sb. Školský zákon, v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy 1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. 2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od do hod. 3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně. 4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Dozírající pracovníci: a) sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření, ), v případě pochybností může připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy, ) a výsledek opět zapsat do provozní knihy, b) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu, c) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá v době, kdy se jídlo nevydává žákům d) sledují dodržování jídelníčku, e) regulují osvětlení a větrání, h) sledují odevzdávání nádobí (roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel) 5. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Organizační řád školy součást: Rád školní jídelny" strana 1 z počtu 6

2 6. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid. 7. Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro strávníky způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení a zodpovídá za jejich plnění. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny. 8. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 3 dny předem. 9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny. Vydané jídlo je určeno především ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti (výjimku tvoří ovoce, cukrovinky apod.) 10. Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména: a) zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění, b) zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti, c) průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem, d) udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv, e) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté, f) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice, ) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládat jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak, g) používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbát na to, aby kapénky slin a hlenu se nedostaly na poživatiny, h) případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice). Organizační řád školy součást: Rád školní jídelny" strana 2 z počtu 6

3 Zásady pro strávníky Strávník se přihlásí ke stravování tím, že vyplní tiskopis Přihláška ke stravování. Přihláška je platná na dobu školní docházky. Vedoucí stravování jsou hlášeny všechny případné změny. 1. Obědy se vydávají: od do hodin nosiče (postup odebírání stravy je popsán u výdejního okénka) od do hodin výdej stravy strávníkům V tuto dobu je povolen i vstup do jídelny. 2. Žáci přicházejí do jídelny za doprovodu učitele. Vždy mají umyté ruce. Do jídelny vstupují zásadně přezutí. Žáci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Nepoškozují ubrusy, příbory, stolní nádobí, skleničky, podnosy a neničí výzdobu. Do jídelny je zakázáno nosit žvýkačky a to jak z hygienických důvodů, tak kvůli znečištění stolů a nádobí. Chování žáků po dobu pobytu ve školní jídelně bude posuzováno dle školního řádu. 3. Žáci se řadí za sebou u výdejního okénka, nachystají si podnos, příbory, postupně odeberou části oběda (nápoj, polévku, přílohy, hlavní jídlo) a odchází ke stolu v jídelně. 4. Jídlo je vydáváno na základě stravovacího průkazu, který žák obdrží každý den při vstupu do jídelny a odevzdá jej hlavní kuchařce při odebírání obědu. 5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 6. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, který v jídelně dohlíží na stolování žáků, na odnášení použitého nádobí k okénku, a na odchod žáků z jídelny. Pedagogický dozor rovněž dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k znečištění podlahy nebo stolu, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících strávníků. Ihned nechá podlahu uklidit a osušit pracovnicí kuchyně. 7. Dojde-li k opaření strávníka či jinému úrazu, poskytne dozírající učitel první pomoc. Tuto skutečnost nahlásí administrativní pracovnici školy a provede zápis v knize úrazů. 8. Odhlašování obědů se provádí den předem, a to do hod. (je možno i telefonicky). Strávník nahlásí požadované dny k odhlášení. Odhlášení je vázáno počtem dnů, které strávník nahlásil. Další odhlášení je nutno nahlásit opět den předem. V případě nemoci je možno si první den vyzvednout oběd, a to v době výdeje, do jídlonosiče (první den neplánované nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole vyhl. č. 107/2005, 4 odst. 9) Další dny se musí odhlásit. Po dobu prázdnin se ve ŠJ pro žáky nevaří dotované obědy. Zaměstnancům se poskytuje snížená úhrada jen na jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá alespoň 3 hodiny (vyhl.č. 84/2005, 3 ost. 4). Pokud zaměstnanec odebere jídlo, na které nemá nárok, bude mu hodnota oběda doúčtována v plné výši a ten je povinen uhradit tuto částku účtárně školy. 9. V případě odběru jídla do jídlonosiče se postupuje tak, že strávník rozloží na tácek jídlonosič, kuchařka jej naplní a strávník jej na vyhrazeném místě zkompletuje. Tácek odevzdá do okénka s použitým nádobím. 10. Ceny stravného jsou následující (platnost od ): 6 10 let 20,00 Kč let 21,00 Kč 15 let a více 23,00 Kč cizí strávníci 47,00 Kč Forma úhrady stravného: Inkaso z účtu V hotovosti 11. Platby jsou prováděny měsíc dopředu - vždy k 15 dni v měsíci. Celkové zúčtování probíhá v měsíci červnu. Organizační řád školy součást: Rád školní jídelny" strana 3 z počtu 6

4 12. Pokud částka nebude uhrazena, nebude strávníku oběd vydán. 13. Nesrovnalosti, přání a stížnosti oznámí žáci nebo jejich zákonní zástupci neprodleně vedoucí školní jídelny, aby mohla být sjednána náprava. Dále žádáme rodiče, aby kontrolovali své děti, zda opravdu pravidelně chodí na obědy a jak s nimi nakládají. 14. Jídelní lístek je vyvěšen vždy k danému stravovacímu týdnu na nástěnce ŠJ a v prostorách školy. Řád ŠJ je rovněž vyvěšen na nástěnce. Obecná ustanovení pro stravování (1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení 1), plného přímého zaopatření 2) (dále jen strávníci ). (2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2. Organizace školního stravování na ZŠ Loučka (1) Školní stravování zabezpečuje: a) zařízení školního stravování 4), školní jídelna ZŠ (1) Právnická osoba vykonávající činnost školy zajistí pro své strávníky podle místních podmínek a podle zvláštního právního předpisu 6) ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob zajištění školního stravování a podmínky jeho poskytování jsou vymezeny v provozním a školním školním řádu 7) a v této směrnici. (2) Podle povahy poskytovaných služeb stanoví provozovatel stravovacích služeb výši finančních normativů podle 5 odst. 2 a další podmínky poskytování služeb školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje stravy a způsob úplaty za školní stravování, kde jsou vymezeny: a) způsob zabezpečení dozoru nad strávníky, určený plánem dozorů a řádem b) další podmínky poskytování školního stravování. 1) 2) 4) 5) 6) 7) 122 zákona č. /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 16 zákona č. 109/2002 Sb. 119 školského zákona. 122 odst. 4 školského zákona. 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. /2004 Sb., o předškolním vzdělávání. Vyhláška č. /2004 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Vyhláška č. /2004 Sb., o středním vzdělávání. Vyhláška č. /2004 Sb., o vyšším odborném vzdělávání a o akreditaci vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání. Vyhláška č. /2004 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních. Zákon č. 109/2002 Sb. 30 zákona č. /2004 Sb. školského zákona. Organizační řád školy součást: Rád školní jídelny" strana 4 z počtu 6

5 (1) Připravuje-li provozovatel stravovacích služeb více druhů jídel na výběr, organizuje přípravu nebo výdej stravy tak, aby bylo zachováno plnění výživových norem. (2) Stravu podávanou v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách podle 3 odst. 2, vyhl. O stravování. (3) Provozovatel stravovacích služeb vede evidenci plnění výživových norem, kterou uchovávává nejméně po dobu dvou let. (4) Zařízení školního stravování a jeho provoz Typem zařízení školního stravování je školní jídelna, Školní jídelna v rámci školního stravování vydává stravu, kterou sama připravuje. Jiné stravovací služby může zařízení provozovat pouze za předpokladu volné kapacity, a to časově, nebo prostorově odděleně od školního stravování. Poskytování stejné stravy zaměstnancům škol a školských zařízení jako strávníkům nemusí být časově ani prostorově odděleno od školního stravování. Stravování zaměstnanců je schváleno ve Zřizovací listině. Příspěvek na úhradu režijních nákladů je z FKSP a příspěvek od zaměstnavatele, který po dohodě se zřizovatelem tvoří 100% režijních nákladů. Rozbor režijních nákladů je v příloze č. 3. Cenu oběda pro zaměstnance tvoří: - cena potravin dle norem - režijní náklady, hrazené plně zaměstnavatelem - příspěvkem z FKSP dle vnitřního předpisu Stravování zaměstnanců: Stanovení oprávněných osob pro stravování ve škole za režijní náklady ( za pořizovací cenu potravin): - zaměstnanci školy na úvazek 3 a více hodin denně (úvazek více než 0,375) - zaměstnanci na dohodu, pokud odpracují v uvedený den více než 3 hod. Ostatní zaměstnanci se stravují za plnou cenu potraviny, režijní náklady dle kalkulace. Jde zejména o ženy na MD, nemocné, zaměstnance na dovolené. Pravidla pro odebírání obědů zaměstnanci školy: Oběd může odebrat za sníženou cenu ( potraviny mínus příspěvek FKSP), zaměstnanec, který v uvedený den pracoval ( alespoň 3 odpracované hodiny ). V případě onemocnění ani první den nemůže zaměstnanec odebrat oběd za sníženou cenu. Onemocnění musí nahlásit vedoucí školního stravování ( pokud možno předem). Rozsah služeb školního stravování (1) Pro účely této směrnice se rozumí oběd. (2) Každé z jídel podle odstavce 1 je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. (3) Žák základní školy má právo denně odebrat oběd za stanovených podmínek. (4) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ze zdravotních důvodů ve škole se pro účely této směrnice považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. (5) Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií podle příslušných právních předpisů. V každé věkové kategorii je stanovený normativ na cenu potravin. Žák přihlášený ke stravování si může Organizační řád školy součást: Rád školní jídelny" strana 5 z počtu 6

6 v případě pobytu ve škole, odebrat oběd. V případě neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) se první takový den považuje za pobyt ve škole. (6) Kategorie strávníků a normativní ceny potravin na obědy pořizovací cena potravin 1. věková skupina let 20,00 Kč / oběd 2. věková skupina let 21,00 Kč / oběd 3. věková skupina 15 a více 23,00 Kč / oběd 4. zaměstnanci 23,00 Kč / oběd Do uvedených skupin jsou žáci školy zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. až 3. (věkové skupiny). Ceny obědů se mohou měnit podle nákladů na potraviny a energie. Úplata za školní stravování (1) Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na nákup potravin (dále jen finanční normativ ). U zaměstnanců je platba stanovena v části II., odst.(6). (2) Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 podle cen potravin v místě obvyklých. (3) Horní limit rozpětí podle odstavce 2 se upraví v závislosti na pohybu indexu spotřebitelských cen potravin skupiny 01.1 stanoveného Českým statistickým úřadem (dále jen pohyb cen ) ke dni účinnosti této směrnice, pokud pohyb cen v předcházejícím pololetí přesáhl 5 % a následně vždy, přesáhne-li pohyb cen v období od poslední změny hranici 5 %. Za poslední změnu podle věty první se považuje také den účinnosti této směrnice Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Dana Dohnalová 2. O kontrolách provádí písemné záznamy 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 1/1 05 ze dne Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6). 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : V Loučce dne Mgr. Pavel Čučka ředitel ZŠ Loučka, okres Vsetín Organizační řád školy součást: Rád školní jídelny" strana 6 z počtu 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: 4/2013 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2013 Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více