ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno

2 Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky. Tentokrát nám uèitelùm svými èlánky hodnì pomohli žáci, myslíme, že se jejich ètením potìšíte tak jako my. Na závìr jsme zaøadili úryvek z knihy Vladislava Klusky, žáka 9.A. Vìøíme, že o nìm ještì jednou všichni uslyšíme. Návštìva z Holandské školy Tento školní rok jsme poprvé mohli pøivítat hosta z naší partnerské školy v Utrechtu. Do této doby byly naše kontakty pouze písemné nebo se setkání uskuteènilo v Holandsku. Takže l3.listopadu nás navštívila Linda vd Sigrenhorst vedoucí utrechtské daltonské školy Puntenburg. S velkým zájmem si prohlédla obì pracovištì školy, seznámila se s daltonskou výukou, projekty, akcemi školy a navštívila také žáky pøi výuce. S dìtmi, které se již uèí anglický jazyk, si vymìnila i nìkolik vìt. Lindì se v naší škole velice líbilo a pøi setkání s uèiteli 1. a 2. stupnì, jež se uskuteènilo po obìdì ve školní jídelnì, byly naplánovány další spoleèné aktivity a smìr naší spolupráce I. Melichárková Výcvik daltonských uèitelù a pøíznivcù inovativního vzdìlávání Ano, právì tak se nazývala 12. mezinárodní daltonská konference. Probíhala ve dnech na ZŠ Husova v Brnì, kde se sešlo bezmála 150 pedagogù z Èeské republiky a Slovenska, aby si vymìnili svoje daltonské zkušenosti. V dopoledním bloku jsme se seznámili s pravidly pro certifikaci daltonských škol a vyslechli pøednášku holandských lektorù Hanse Wenkeho a Roela Roehnera. V závìru dopoledního programu zaznìly prezentace dvou novì certifikovaných èeských daltonských škol z Nového Mìsta na Moravì a Rájce-Jestøebí. Bìhem odpoledního bloku absolvoval každý z úèastníkù dva odborné semináøe. Mùj první semináø se týkal zamyšlení nad mediální výchovou v podání Lukáše Bajera ze ZŠ Husova. Podìlil se s námi o své zkušenosti s mediální výchovou jako nepovinným pøedmìtem. Druhý semináø mìl název Dalton na 2. stupni. Zde tøi školy, ZŠ Masarova, Jana Babáka a Husova, pøedstavily své modely a nabídly úèastníkùm praktické rady pro implementaci daltonských prvkù na druhém stupni základních škol. Program výcviku zakonèily ve støedu hospitace na vybraných brnìnských daltonských školách. Mým cílem byla ZŠ Husova, kde jsem navštívila daltonskou hodinu matematiky, která se týkala výrazù, daltonský blok pátých roèníkù se spojenými pøedmìty (èeský jazyk, pøírodopis a angliètina) a jednu hodinu v uèebnì angliètiny. Dvoudenní setkání se rozhodnì vydaøilo. Odnesla jsem si spoustu užiteèných rad, nápadù a námìtù pro svou pedagogickou práci. M. Kadlèíková Pedagogický sbor naší školy se pravidelnì úèastní daltonských konferencí. Nìkteøí uèitelé navštìvují semináøe, jiní vystupují aktivnì jako lektoøi a semináøe vedou. Na letošní konferenci, která byla , napøíklad pøednášeli na téma Dalton od A po Z". Jednalo se o prùøez veškerých informací pro zaèáteèníky, kteøí nevìdí, jak na to. Napø. se hovoøilo o daltonských pracích, blocích, evidenci, hodnocení apod. Lektorky prakticky pøedvedly nìkteré práce, fotodokumentaci a zpùsoby hodnocení. O semináø byl velký zájem a zdá se, že byl i ke spokojenosti uèitelù. J.Lukášová a J. Pašková

3 Evropský den jazykù V pátek dne 26. záøí jsme si na naší škole pøipomnìli Evropský den jazykù, který se každoroènì oslavuje s cílem upozornit nejširší veøejnost na dùležitost jazykového vzdìlávání a se snahou o zvýšení povìdomí o bohatství všech jazykù, kterými se v Evropì mluví. Snahou bylo, aby se do zpracování tohoto tématu pustila vìtšina roèníkù školy, a to s pøihlédnutím ke stupni jejich jazykové pokroèilosti. Téma jazykové rozmanitosti Evropy navodil kvíz prezentovaný ve školním rozhlase. Žáci si vyslechli pozdravy v nìkolika evropských jazycích, pøièemž jejich úkolem bylo zapsat si postupnì poèáteèní písmeno názvu daného jazyka, který uslyší z rozhlasu. Výsledkem správnì zaznamenaných písmen bylo slovo ŠIFRA a pøíjemný pocit, že se umíme pozdravit v pìti evropských jazycích. Nejvìtší podíl práce pøipadl na tøídy s rozšíøenou výukou jazykù, které po celý týden zpracovávaly téma jazykové rozmanitosti Evropy jak v hodinách angliètiny, tak i nìmèiny. Nejèastìjším zpùsobem, jak se s problematikou evropských jazykù vypoøádat, byla prezentace zvolené evropské zemì v nìmèinì nebo v angliètinì. Žáci si našli potøebné informace na internetu, uspoøádali je do cizojazyèného textu, který pak doplnili fotografiemi nebo vlastními ilustracemi k tématu. Výsledkem byly velmi zdaøilé prezentace veskrze známìjších zemí Evropy, jako je Velká Británie, Irsko, Nìmecko, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Rusko, Slovensko, Chorvatsko atd. Práce probíhala v malých skupinkách žáci si tak mohli práci na zadaném úkolu rozdìlit podle zamìøení jednotlivých èlenù skupiny. Nìkdo vyhledal informace, nìkdo jiný je pøeložil do angliètiny nebo nìmèiny a tøetí èlen skupiny se mohl vìnovat grafické prezentaci dané zemì. Pøi takovéto práci byli žáci nuceni využít svých geografických znalostí probíraných v zemìpise nebo svých schopností vyhledat si urèité informace na internetu, v atlasu nebo v jiných encyklopedických pøíruèkách. Žáci nižších roèníkù, jejichž znalosti v nìmèinì nebo angliètinì nebyly dostaèující natolik, aby vytvoøili souvislé texty v daném jazyce jako jejich starší spolužáci, mìli za úkol vyhledat ve slovníku alespoò názvy jednotlivých evropských zemí i jazykù, kterými se zde mluví. Tato slova pak umís ovali na správné místo slepé mapy Evropy. Celkový dojem pak mohl být opìt doplnìn ilustracemi vlajek jednotlivých státù apod. Jiné jazykové skupiny zase pøistoupily k tématice evropských jazykù tak, že pracovaly na pøekladech jídelníèkù do angliètiny nebo odhadovaly významy tzv. internacionalismù, tj. slov vyskytujících se ve vìtšinì evropských jazykù. Vìtšina grafických prezentací jednotlivých evropských zemí pak byla vystavena na chodbách, a tak si mohli žáci své práce navzájem porovnat a nechat se pøípadnì inspirovat pro další práci na podobných projektech. M. Draèková Žákovská rada Urèitì všichni víte, co to žákovská rada je. Ale kdyby náhodou nìkdo nevìdìl, tak mu to pro jistotu objasním. Jsou to lidé, lépe øeèeno žáci naší školy, které tøída zvolila, aby ji zastupovali pøi rùzných akcích a jednáních. Z každé tøídy jsou zástupci dva, to znamená pøedseda a místopøedseda. Èleny jsou žáci pátých až devátých tøíd naší školy, Uprkova má rady zvláš. Teï k tomu, co se tam dìje a co máme na práci. Každý druhý ètvrtek o velké pøestávce se scházíme ve studovnì nebo ve sborovnì a øešíme nejrùznìjší problémy, co na škole vznikly, a obèas se uspoøádá nìjaká akce, jako jste urèitì pocítili na vlastní kùži sbírka na dìti v Kongu. Nejèerstvìjší informací je asi návštìva žákovské rady na škole v Líšni, kde se èlenové naší žákovské rady pouèí, jak to chodí na jiných školách a pokusí se vzít si pøíklad a už odstrašující nebo ten doopravský.víc vám toho asi nenapíšu, protože jsem místopøedsedkyní teprve rok a moc jsem toho nezažila. Anna Dimitrova, 7.C Fungování žákovské rady na Horáckém námìstí vám Anièka právì pøedstavila. Co dodat? Snad jen, že zástupci druhého stupnì se dále ještì podíleli na realizaci celoškolního projektu Pohádka. Zhruba každého druhého setkání žákovské rady se úèastní také paní øeditelka a na nìkterých radách jsou pøítomni i zástupci nižších tøíd, kteøí rovnìž pøicházejí s dotazy a pøipomínkami a odnáší si informace pro své spolužáky. I.Kolèárková

4 Konference VIP Kariéra Dne 30. záøí 2008 probìhla v Praze závìreèná konference projektu VIP-Kariéra, jejímž cílem bylo ukonèit a zhodnotit tøíleté období trvání projektu, díky kterému se zhruba do stovky èeských škol dostali školní psychologové nebo školní speciální pedagogové. Realizovaný projekt byl vesmìs všemi stranami hodnocen kladnì, hlavním negativem byly nejasnosti ohlednì jeho dalšího pokraèování, které èásteènì pøetrvávají dodnes. V souèasné dobì fungují tito odborníci na školách doèasnì a stále se hledají možnosti, jak zajistit návazný projekt a jejich setrvání na školách. Sbírka na dìti v Kongu I.Kolèárková V listopadu probìhla na naší škole sbírka na chlapce z Bakanja centra v Demokratické republice Kongo. Do sbírky pøispìli žáci, pracovníci školy a v neposlední øadì také rodièe žákù. S organizací sbírky pomáhali èlenové žákovské rady, dobrovolníci z tøíd 8.A a 8.B, paní uèitelka Kubešová, paní uèitelka Košutová, pan uèitel Michal, školní psycholožka a další. Celkem jsme vybrali Za èást penìz již v Bakanja centru nakoupili døevìné uhlí, aby kluci mohli vaøit snídanì, protože je období deš ù a èasto nejde elektøina. Nemají-li totiž kluci na èem vaøit, tak stejnì nemohou jíst, by suroviny na to tøeba mají. Za zbylou èást penìz se pro kluky nakoupí ještì boty. I.Kolèárková Adaptaèní výjezd šestých tøíd V záøí jsme my, šes áci, spolu s tøídními uèitelkami, paní zástupkyní pro 2. stupeò a paní psycholožkou vyjeli na adaptaèní pobyt pro 6. tøídy do Mitrova. Byli jsme ubytováni v zapadlém lesním penzionu. Kolem byla krásná pøíroda. Dopoledne probíhala terénní výuka. Zaujalo nás zvláštì stavìní chaloupek a jejich popis a potom zkoumání zvíøat broukù a klíš at. Klíštì obstaral jeden žák ze 6. B. Odpoledne jsme hráli hry zamìøené na seznámení a spolupráci. Velmi se nám líbily, i lávová øeka, kterou ovšem ne všichni pochopili. Poslední veèer výjezdu se konala super diskotéka a bìhem ní byly ocenìny nejúspìšnìjší skupiny i jednotlivé dìti. Byli jsme rádi, že jsme mohli spolupracovat a seznámit se navzájem i s dìtmi ze 6. B a 6.C. Paní uèitelky jsme poznali i z jiné stránky z té dobré samozøejmì. Když bylo nejhùø, paní uèitelka Tocháèková nás dokázala mile srovnat. Paní psycholožka byla také šikovná, líbila se nám s ní zvláš hra Pavouèí sí. Jediným stínem na celé akci byl tamìjší kùò poník, který nakousal a sežral jablka na svaèinu. Bylo nám ale líto, že výjezd tak brzy skonèil. Rádi bychom jeli na tuto akci i pøíští rok, klidnì na týden. Kristýna Abrahamová a Kateøina Vonášková, 6.A Daltonský projekt 1.A a 2.A Jsme sice malé dìti, které si umí hrát, ale dovedeme i poøádnì spolupracovat. První školní den prvòáèky pøivítala ve vestibulu školy tøída 2.A. Tím naše setkání neskonèila, ale spolupráce zaèala. Nechtìli jsme se vídat jen na chodbì, proto jsme zaèali spoleènì pracovat i v dobì výuky. Paní uèitelky pøipravují dopolední projekty se smíšenými skupinkami, napø. projekt Princové jsou na draka" nebo pøedvánoèní Cesta k Betlému". Výsledkem jsou vždy ukázky v mezipatøe a dobrý pocit. Už se tìšíme na projekt Zimní peøina", který nás èeká. Ze spolupráce mají potìšení nejen dìti, ale i my, uèitelky 1.A a 2.A. J. Lukášová Den otevøených dveøí Dne se jako každoroènì konal na obou pracovištích naší školy Den otevøených dveøí. Od rána proudili v prostorách školy zvìdaví rodièe budoucích prvòáèkù se svými ratolestmi i rodièe stávajících školákù. V jednotlivých tøídách mohli zhlédnout rùzné metody výuky klasickou, daltonskou, skupinovou èi projektovou. Protože termín této akce pøipadl na adventní èas, vìtšinou byla výuka motivována právì tématem Vánoc. Tøídy 2. a 3. D si napøíklad ve spoleèném projektu pøipomnìli u nás èasto opomíjený svátek sv. Lucie. Doufejme, že jsme si získali co nejvíce pøíznivcù. Zejména tìch nejmenších potenciálních žáèkù. A. Vondrušková

5 Stmelovací pobyt tøídy IX. B Zaèátkem øíjna se tøída 9.B zúèastnila stmelovacího pobytu v RS Bøezová u Rokytnice nad Rokytnou pod vedením tøídní uèitelky a školní psycholožky, která se tøídou pravidelnì pracuje. Naše škola nevyužila služeb organizace Istan poprvé. Opìt jsme byli spokojeni s profesionálním pøístupem instruktorù, s nabitým programem a okouzleni krásou okolní pøírody. První den nás hned po ubytování èekala støelba ze vzduchovky, rambodráha a paintball, který má v naší tøídì hned nìkolik pøíznivcù. Odpoledne si všichni vyzkoušeli nízká lana a zahráli airsoft. Tato aktivita si pøekvapivì získala pøízeò i mnoha dívek. První spoleènì strávený veèer mnozí využili k navazování nových pøátelství s dìtmi z jiných škol. Druhý den se celá tøída zúèastnila programu protidrogové prevence pod vedením zkušeného instruktora. Potom jsme se pøesunuli k malému rybníèku a ti, které neodradilo chladnìjší poèasí, si vyzkoušeli závody na raftech. Po výborném obìdì nás èekaly asi nejnároènìjší disciplíny vysoká lana, lezecká stìna a skok do prázdna. Pro mnohé se staly výzvou. Po prvním neúspìchu pokusy opakovali a odmìnou jim byl høejivý pocit, že pøekonali sami sebe, a také poøádná dávka adrenalinu. Èas pøed veèeøí byl vyplnìn støelbou ze vzduchovky. Druhý veèer nová pøátelství pokraèovala na spoleèné diskotéce, a až se poøádnì setmìlo, vyrazili jsme za svitu louèí na noèní hru do blízkého lesa, kde si všichni ovìøili svoji schopnost spolupracovat a orientovat se v noèní temnotì. Tøetí den byl ve znamení týmových her a cesty domù. Všichni si odnesli spoustu zážitkù a vzpomínek. M. Leichmannová Výlet oèima žákynì Desátého listopadu asi v devìt hodin ráno jsme èekali na autobusovém nádraží, jak jinak, na autobus, a byli plni oèekávání. Jaké to tam asi bude? Budou tam dobøe vaøit? A co kluci, budou tam nìjací pìkní? Samozøejmì jsme se zaobírali malichernými otázkami tohoto typu, ale vùbec jsme nevìdìli, jaké zážitky nás èekají. Kolem jedenácté jsme dorazili do Bøezové, otráveni škaredým poèasím a vìtšinou hladoví. Pìkný zaèátek, øíkali jsme si. Po pøivítání s naší milou instruktorkou Maryškou, která nás provedla po táboøe, jsme se vydali do svých chatek, kde jsme si vybalili a tìšili se na obìd. První pozitivní zjištìní se nám naskytlo už pøi cestì na obìd Mají tu pìkný kluky! øíkaly jsme si. Obìd byl dobrý, ale stejnì jsme po návratu na chatky neodolali a vrhli se na sladkosti pøivezené z domova. Jelikož nám paní uèitelka objednala program Tým plus, jako první nás èekala rambodráha, nìco jako pøekážková dráha, která nás mìla rozehøát na dlouhý a akèní den. Byla plná nástrah jako tøeba ruèkování, pøelézání pøes zeï, lezení na sítích, ale nejzákeønìjší z nich, byl skok na lanì pøes vodu, všichni se toho báli, ale nakonec se nikdo v jámì s vodou nevykoupal. Za celé tøi dny jsme absolvovali spoustu adrelinalových aktivit, od lezecké stìny, airsoftu, paintballu, až nízkolanové a vysokolanové centrum, které bylo velice emotivní, jelikož ti, co sedìli dole, drželi pìsti tìm, co bojovali s vlastní vùlí. Všichni se sice do cíle dostali, ale dramatické chvilky se zatajeným dechem tam byly. Poslední aktivita, která podle mì byla nejlepší a pøinesla mnohým z nás veliký zážitek, byl skok do prázdna. Nikdo se nebál do chvíle, kdy mu Maryška zapínala popruhy a nevidìl pøed sebou jen mùstek a víc nic. Kdybych alespoò cítila to lano, co mì drželo, možná, že bych nemìla tak velký knedlík v krku. Polkla jsem. Maryška odpoèítávala. Jedna, dva, tøi, rozbìhla jsem se rychle, abych si to nemohla rozmyslet, a pøi skoku jsem radìji zavøela oèi, padala jsem, známý pocit obráceného žaludku, z mých snù o padání a pak škub, lano se zhouplo a já otevøela oèi. Byl to úžasný pocit, mít to za sebou. Myslím si, že tento výlet byl jeden z našich nejlepších, ne-li nejlepší. Pro každého znamenal urèitì dávku odhodlání k nìkterým adrenalinovým aktivitám, jelikož vyžadovaly pøedevším odvahu (a hecování). Ale pocit štìstí, že jste to zvládli, který se vám dostavil potom, za to stál. Monika Valentová, 9. B

6 Projekt Pohádka V úterý 4. listopadu 2008 se naše škola promìnila v pohádkové pracovištì plné kouzel a pohádek. Hned u vchodu do školy vítaly dìti pohádkové postavy princ a princezna. Tento den byl totiž ve znamení projektu Z pohádky do pohádky. Dìti se seznámily s pohádkami lidovými, umìlými, bajkami a povìstmi, ale i s moderními pohádkami a vìdeckofantastickými pøíbìhy z vesmíru. V každé tøídì byl pro dìti pøichystán jiný program, který si samy mohly zvolit, pracovalo se rùznými metodami. Napøíklad nejmenší dìti vyrábìly loutky, které pøedstavily všem ostatním, a na závìr zahrály pohádku O Popelce. Vìtší žáci vyrábìli loutky z papíru, aby se pokusili sehrát jeden pøíbìh Spejbla a Hurvínka, nebo hledali pouèení v bajkách, tvoøili koláž z pohádkových postav, vymýšleli pøíbìhy podle vlastní fantazie. Objevovali pohádky, napø. Zlatovlásku, Tøi veterány, Malého Prince apod. Mnozí cestovali vesmírem a prožívali záhadné pøíbìhy na neznámých planetách. Zajímavé bylo i vymýšlení nových pøíbìhù k pohádkám z veèerníèkù a vytváøení vlastních ilustrací. Vìøíme, že se všem dìtem práce na projektu vydaøila a každý si odnesl spoustu zajímavých zážitkù. L. Švecová Ahoj kluci, ahoj holky! Dnes vkroèíte rovnýma nohama do projektu s názvem Pohádka no a co? Asi se trochu zarazíte, proè rovnýma nohama. Na rozdíl od pøedešlých projektù zaèínáte totiž bez pøípravy. Cílem celé dopolední akce je, abyste se seznámili s pohádkou jako literárním útvarem a souèasnì se stali trochu spisovateli, autory scénáøe a režiséry Tìmito slovy zaèínal projektový den, který na naší škole probìhl 14. listopadu. Pøed vchodem vítali žáky princ s princeznou, ze školního rozhlasu se ozývaly nejznámìjší písnièky z pohádek. Celý projekt byl zakonèen dramatizací pohádkového scénáøe, který si žáci ve skupinách sami pøipravili. My, uèitelé, jsme si s pøípravou celého dne dali dost práce a doufáme, že se dìtem projekt líbil. I. Nesòalová

7 Výlet 9.A do Petøíkova pohledem žákù Výlet tøídy 9. A byl pro žáky jistì zajímavý a možná trochu i pouèný, ale pøichystal mnoho zábavných a legraèních okamžikù, kterým se mohli smát nejen žáci, ale i psychologové a paní tøídní uèitelka Renata Špinarová. Ano, tento výlet nepatøil do kategorie tuctových výletù. Za prvé zde byl pøichystán program na téma Jak se uèit na støední škole, o kterém se zmíním pozdìji, a za druhé místo ubytování bylo na horách. Ihned po pøíjezdu všechny zaskoèilo ono ubytování stará, døevìná chata, kde se dokonce v nìkterých pokojích netopilo. Vše se ale záhy spravilo a nebylo skoro nic, naè by se dalo stìžovat. Dokonce zde v pøízemí byla spoleèenská místnost s kuleèníkem, která byla hojnì využívána až do pozdních veèerních hodin. Snad jediná nevýhoda byla ta, že pøes tenké døevìné stìny bylo slyšet vše, a tak být po veèerce vzhùru bylo o nìco obtížnìjší. Abych se vrátil k tomu, proè jsme na tento výlet vùbec jeli. Jak už jsem se zmínil, psychologové z poradny zde mìli pøichystán program, kde nás seznamovali s tím, jak se správnì uèit. Vše vyvrcholilo testem profesní orientace, který jistì mnoha žákùm pomohl pøi rozhodování, kterou školu si zvolit. Vladislav Kluska, 9.A V listopadu jsme my, tøída 9. A, absolvovali tøídenní školní akci pro tøídní kolektivy do Petøíkova v Jeseníkách. Protože tohle je náš poslední školní rok, který strávíme pohromadì, skoro všichni jsme se na výlet tìšili a doufali, že nám tamìjší program o volbì k povolání pomùže pøi našem výbìru budoucí støední školy. Pøi prohlížení internetových stránek jsem se znepokojením pøibalila do batohu teplou deku a polštáø. A dobøe jsem udìlala. Pozdìji se pod ní snažila zahøát svá zkøehlá tìla zimou snad polovina tøídy. Ubytování bylo snad jediné strašné mínus celého výletu. Okna netìsnila, postele vypadaly, že se každou chvíli zbortí, a matrace byly špinavé od neidentifikovatelných tekutin. Ale veèer nám nezbylo nic jiného, než se na nì uložit. Nikdo nemìl tolik odvahy, aby po zkušenosti z výletu do Prahy, který jsme absolvovali v osmé tøídì, kdy pùlka tøídy chytla po kontaktu s podlahou svrab, uložit se na zem. Nakonec jsme si však zvykli a snažili se užít volného èasu, který jsme spoleènì trávili. Program, který nám byl pøichystán, nám mìl ukázat, jak se správnì uèit. Nevím, jestli to nìkomu pomohlo, mnì tedy moc ne. Spíš než tohle však vìtšinu tøídy zajímaly testy, které nám mìly pomoci zjistit, v èem vynikáme a naopak v èem ne. Myslím, že alespoò pár lidem pomohly ukázat smìr, kterým se mají v budoucnu vydat. Nakonec to byly tøi dny, které byly naplnìny vìtšinou uvolnìnou atmosférou a smíchem. Elena Rùžièková, 9. A Mikuláš Kdo by si náhodou myslel, že pátek pátého prosince je pro naše dìti zcela normálním vyuèovacím dnem, tak by se šerednì mýlil. V tento den jim, podle jejich názoru, opìt nudné vyuèování zpestøili èerti s andìly a nesmírnì dùstojným Mikulášem. Žáci deváté tøídy si pøipravili krátký tanec, písnièku a samozøejmì nechybìlo ani potrestání tìch neposlušných, které si èerti už pøedem zapsali do pekelné knihy. S tímto vystoupením mìli úspìch i v místní mateøské školce, o èemž svìdèí i dìkovný dopis zaslaný naší paní øeditelce. I. Nesòalová Ve støedu 3.prosince všechny 1.tøídy vyrazily na výlet do Vyškova. Dìti si myslely, že navštívíme Dinopark a zoo, ale my paní uèitelky jsme vìdìly, že pùjdeme hledat vyškovské èerty, andìle a Mikuláše. Navštívili jsme vyškovské zámecké peklo, kde se to hemžilo hodnými, ale i zlými èerty. Dìti se bály, ale my je nedaly. Za písnièku, kterou jim dìti zazpívaly, nás èerti pustili do vyškovského nebe, kde jsme potkali andílky a Mikuláše, a tady dìti za pìkné básnièky a písnièky dostaly malý balíèek s dobrotami. I když poèasí tento den nepøipomínalo zimu, ale spíše sychravý podzim, vrátili jsme se do školy vymrzlí, ale spokojení z balíèkù, ale i dáreèkù, které si dìti koupily pro rodièe. V pátek jsme v èekání na Mikuláše pokraèovali i ve škole. Dìti se pøevlékly do kostýmù èertíkù, andílkù i Mikulášù. Starší spolužáci z 9.tøíd nás pøišli vystrašit, zazpívat a také dìtem pøinesli malé sladkosti. Vše zahráli dokonale, nìkteøí prvòáci si mysleli, že jsou opravdoví. I když se nìkteøí báli, všichni se tìšili na veèer na opravdového Mikuláše a jeho dárky. M.Albrechtová

8 Støípky umìní Dne v podveèer se školní jídelna v budovì na Horáckém námìstí pøemìnila na malé divadelní jevištì, kde tøídy VIII. A, VII. A a VII. B pøedvedly své peèlivì nacvièené pøedstavení Støípky umìní divákùm z øad rodièù i pracovníkù školy. Akce mìla velký ohlas a všem zpøíjemnila uspìchaný pøedvánoèní èas. Další den zahráli žáci pøedstavení i pro všechny žáky druhého stupnì naší školy. Pøedstavení bylo rozdìleno na tøi èásti, které byly oddìleny pásmem koled v podání žákù z VIII. A. První èást se vìnovala antice, po úvodním popisu období v podání Martiny Gernešové a Sáry Dvoøákové následovalo pøedstavení jednotlivých živých soch. Mramorovou sochu Athéòanky ztvárnila Kristýna Simoglu, v roli staroøeckého politika Sofokla se pøedstavil pan uèitel Kuèera, múzu Psyché s køídly zahrála Diana Hiadlovská a bronzovou sochu øeèníka Andrej Kalašnik. Druhá èást nás zavedla do období renesance, kterým provázely Marie Kopèáková a Kamila Hošková. Na promítnutém obrazu Bièování Krista ukázaly hlavní znaky tohoto období. Obraz byl ztvárnìn žáky VIII. A (Jakub Zboøil, Jiøí Frai, Marek Køíž, David Koneèný, Václav Vidoò) a VII. B (Šárka Daòhelová, Gabriela Složilová a Radim Š ovíèek), kteøí dohráli jeho smyšlené dokonèení. Tøetí èást nastínila klasicismus. Období charakterizovaly Iva Horníèková a Lenka Skarupová. Následovalo pøehrání úryvku z Molierovy hry Lakomec v podání žákù VII. A (Ondøej Strmiska, Vojtìch Pospíšil, Hana Kubátová, Petr Bíza, Jan Vostal, Marie Žaludová, Lucie Matìjková, Andrea Šoukalová a Eliška Vladíková). Podìkování patøí Michaele Kadlèíkové za krásné koledy, Hynku Velcovi za velmi promyšlený obraz, Martinì Draèkové za úžasnì nacvièené divadlo a všem skvìlým dìtem, které strávily spoustu volného èasu pøi nacvièování a realizaci této akce. S. Kubešová Panenky pro UNICEF Poslední listopadový ètvrtek jsme na pracovišti Uprkova uspoøádali akci šití panenek, a tak se zapojili do projektu UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítì. Dìkujeme všem tvoøivým maminkám, babièkám, ale i tatínkùm, kteøí hodili na jedno odpoledne za hlavu pøedvánoèní shon a pøišli se svými dìtmi tento dobroèinný projekt aktivnì podpoøit. Spoleènými silami jsme vyrobili 19 krásných panenek. Hlavní myšlenka projektu spoèívá v tom, že každá panenka pøedstavuje skuteèné dítì, které bude v rámci oèkovací kampanì UNICEF v rozvojových zemích pøeoèkováno proti šesti hlavním smrtelným dìtským chorobám. Panenky jsou prodávány za èástku 600 Kè, což je suma potøebná na toto oèkování pro jedno dítì. Ten, kdo panenku zakoupí, tak vlastnì symbolicky adoptuje dítì, které panenka pøedstavuje. Témìø všechny panenky našly svùj domov" v rodinách našich žákù, nìkolik zbylých pak bylo prodáno pøímo v prodejním stánku UNICEF. A. Vondrušková a M. Raiserová Vánoèní besídka v prvních tøídách Dìti z 1.A,B,C spolu s tøídními uèitelkami uspoøádaly ve svých tøídách besídky pro rodièe. Dìti tøídy vánoènì vyzdobily, nazdobily stromeèek, pøipravily obèerstvení a oblékly si andìlské kostýmy. Pro všechny, rodièe, prarodièe i sourozence, si pøipravily krátký program plný vánoèního povídání, básnièek a zpívání. Koledy si s námi zazpívali i rodièe a po velkém potlesku jim šly dìti rozdat vlastnoruènì vyrobené dárky. Všichni byli spokojeni a s pøáním všeho dobrého do roku 2009 jsme se rozešli domù. M.Albrechtová

9 Akce školy V tomto školním roce se žáci prvního a druhého stupnì mimo školní lavice zúèastnili mnoha aktivit, které podpoøily jejich všestranný rozvoj. Hned v záøí vyjely šesté tøídy na seznamovací pobyt. Sportovní akce na naší škole odstartovalo tradiènì plavání, naši žáci se na podzim rovnìž s úspìchem zúèastnili Bìhu brnìnské mládeže. S chutí a zájmem absolvovali pøírodopisné vycházky, které vhodnì doplnily jejich teoretické znalosti ukázkami, které si mohli osahat. S pøíchodem zimy pøišlo na øadu jejich oblíbené bruslení. V oblasti kulturnì vzdìlávací se naši žáci obohatili v divadlech Radost, Polárka, Barka, Husa na Provázku, v Janáèkovì a Mahenovì divadle, kde zhlédli zajímavá a podnìtná pøedstavení. Na pùdì školy vyslechli koncert Dìjin hudby, který otevøel jejich sféru vnímání hudby v netušené dimenzi. Výukové programy absolvovali hned v nìkolika domech a zahradách, napø. v Domì dìtí a mládeže Junior, v ZOO, v DDM Domeèek, v Jezírku, v Planetáriu, ekologické cítìní získali pøi návštìvì Ekodvora. Spoleènì s rodièi se s vervou zapojili do finanèní sbírky Dìti v Kongu, pomáhali svými nápady v šití panenek pro UNICEF a za velké plus žáci oznaèili návštìvu výstavy Jak se žije s handicapem v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu, kde se mohli poprvé vžít do situací, které prožívají jejich vrstevníci, pøi nichž mnohdy nestálo tolik potøebné štìstí. Další dìti zhlédly výstavy v Moravském zemském muzeu a Anthroposu. Žáci se zaujetím prezentovali své znalosti v celoškolním projektu, letos pod názvem Pohádka. Nesmíme rovnìž zapomenout na besedy s pøíslušníky Mìstské policie i Policie ÈR, které vždy zaujmou a obohatí. Nìkteré dìti poprvé zažily výlov Novoveského rybníka, který nenápadnì navodil atmosféru blížících se Vánoc. Mikulášská besídka, výlet žákù prvních tøíd do Pekla a Nebe, vánoèní zvyky ve støední knihovnické škole, zpívání pod vánoèním stromem na námìstí Svobody, zdobení stromeèku pro ptáèky a vánoèní besídky s rodièi pøiblížily všechny k tolik oèekávanému Štìdrému dni. M. Raiserová Škola pøemìnìna na ubytovnu pro tøi tøídy Ano, ano. Naše škola se takto pøemìnila pro tøídy 8. A, 8. B a 7. B. Myslím, že o naší tøídì 8. A mùžu øíct, že jsme velmi silný kolektiv. Samozøejmì se to naše soužití neobejde bez drobných roztržek a hádek, ale to nic nemìní na tom, že kolektiv je potøeba posilovat poøád, a to nejen ve tøídì, ale i roèníku, což se mnou urèitì souhlasíte. A tak se naše bìžná tøída v pøízemí na chvíli promìnila na pokoj pro asi 15 lidí. Nejlepší na tom bylo, že jsme se dokázali bez problému domluvit, kdo a kde bude spát, i když jedna moje kamarádka spala vedle kamaráda, ale už jsme se vyhnuli hádkám typu: Né, já vedle kluka spát prostì nebudu. Ne a ne a ne!!!!" Tìm, co nikdy ve škole nespali, asi pøesnì nedokážu popsat, jak je škola v tuhle nedenní dobu kouzelná. Procházeli jsme chodbou a nemohli jsme uvìøit tomu, že tohle je ta chodba, kterou chodíme každý, každièký den za rùznými úèely. Spaní ve škole je rozhodnì pro kolektiv skvìlá vìc, ale myslím, že by byla nuda" spát jen jako jediná tøída. Mám totiž za to, že tady se lidé poznají víc, i když tøeba nejsou ze stejné tøídy, dají se zde uzavøít nová pøátelství Staèí jen chtít. Já osobnì si to chci co nejdøíve zopakovat!!! Pst. I noc jsme si užili. Paní uèitelka tøídní už míò. Martina Gernešová, 8. A

10 Výcvikový tábor zápasu v Bìlorusku Ve dnech listopadu 2008 se pìt nejsvìdomitìjších žákù sportovních tøíd zúèastnilo výcvikového tábora v Mogilevì (Bìlorusko). Soustøedìní, které se podaøilo klubu TAK HELLAS BRNO zorganizovat, jsme absolvovali spolu s reprezentaèním kádrem kadetù a kadetek Bìloruska a pod vedením jejich reprezentaèního trenéra. Získali jsme velkou spoustu nových zkušeností a materiálù, které nám urèitì v další pøípravì pomohou. Na soustøedìní navazoval také mezinárodní turnaj v zápase volným stylem Memoriál èestného obèana mìsta Mogileva a hrdiny Sovìtského svazu N. F. KOROLEVA, na kterém všichni naši závodníci vybojovali medaile. 1. místo: 44 kg Adéla Hanzlíèková 9.C 3. místo: 50 kg Daniel Jandek 8.C Andrej Kalašnik 8.C 59 kg Kristýna Pitrová 9.C 63 kg Dominika Pitrová 7.C V listopadu 2009 plánujeme opìt výpravu našich nejsvìdomitìjších žákù na výcvikový tábor a turnaj do Bìloruska. P. Kuèera Sportovní soutìže V prvním pololetí školního roku se naše škola zúèastnila ètyø soutìží. V záøí žáci vybojovali 1. místo ve skoku dalekém z místa, nejdále z naší školy doskoèil Lukáš Doèkal. Dále jsme se zúèastnili Vranovského Empíka, kde starší žáci, Jan Gavenda, Nicole Frýbortová a Kristýna Pitrová, získali 3.místo. Desátého prosince probìhla soutìž Silový ètyøboj, kde jsme obsadili 3. místo. Po podzimní èásti Bìhu brnìnské mládeže zùstáváme na místì tøetím. J. Vlachová

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více