ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno

2 Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky. Tentokrát nám uèitelùm svými èlánky hodnì pomohli žáci, myslíme, že se jejich ètením potìšíte tak jako my. Na závìr jsme zaøadili úryvek z knihy Vladislava Klusky, žáka 9.A. Vìøíme, že o nìm ještì jednou všichni uslyšíme. Návštìva z Holandské školy Tento školní rok jsme poprvé mohli pøivítat hosta z naší partnerské školy v Utrechtu. Do této doby byly naše kontakty pouze písemné nebo se setkání uskuteènilo v Holandsku. Takže l3.listopadu nás navštívila Linda vd Sigrenhorst vedoucí utrechtské daltonské školy Puntenburg. S velkým zájmem si prohlédla obì pracovištì školy, seznámila se s daltonskou výukou, projekty, akcemi školy a navštívila také žáky pøi výuce. S dìtmi, které se již uèí anglický jazyk, si vymìnila i nìkolik vìt. Lindì se v naší škole velice líbilo a pøi setkání s uèiteli 1. a 2. stupnì, jež se uskuteènilo po obìdì ve školní jídelnì, byly naplánovány další spoleèné aktivity a smìr naší spolupráce I. Melichárková Výcvik daltonských uèitelù a pøíznivcù inovativního vzdìlávání Ano, právì tak se nazývala 12. mezinárodní daltonská konference. Probíhala ve dnech na ZŠ Husova v Brnì, kde se sešlo bezmála 150 pedagogù z Èeské republiky a Slovenska, aby si vymìnili svoje daltonské zkušenosti. V dopoledním bloku jsme se seznámili s pravidly pro certifikaci daltonských škol a vyslechli pøednášku holandských lektorù Hanse Wenkeho a Roela Roehnera. V závìru dopoledního programu zaznìly prezentace dvou novì certifikovaných èeských daltonských škol z Nového Mìsta na Moravì a Rájce-Jestøebí. Bìhem odpoledního bloku absolvoval každý z úèastníkù dva odborné semináøe. Mùj první semináø se týkal zamyšlení nad mediální výchovou v podání Lukáše Bajera ze ZŠ Husova. Podìlil se s námi o své zkušenosti s mediální výchovou jako nepovinným pøedmìtem. Druhý semináø mìl název Dalton na 2. stupni. Zde tøi školy, ZŠ Masarova, Jana Babáka a Husova, pøedstavily své modely a nabídly úèastníkùm praktické rady pro implementaci daltonských prvkù na druhém stupni základních škol. Program výcviku zakonèily ve støedu hospitace na vybraných brnìnských daltonských školách. Mým cílem byla ZŠ Husova, kde jsem navštívila daltonskou hodinu matematiky, která se týkala výrazù, daltonský blok pátých roèníkù se spojenými pøedmìty (èeský jazyk, pøírodopis a angliètina) a jednu hodinu v uèebnì angliètiny. Dvoudenní setkání se rozhodnì vydaøilo. Odnesla jsem si spoustu užiteèných rad, nápadù a námìtù pro svou pedagogickou práci. M. Kadlèíková Pedagogický sbor naší školy se pravidelnì úèastní daltonských konferencí. Nìkteøí uèitelé navštìvují semináøe, jiní vystupují aktivnì jako lektoøi a semináøe vedou. Na letošní konferenci, která byla , napøíklad pøednášeli na téma Dalton od A po Z". Jednalo se o prùøez veškerých informací pro zaèáteèníky, kteøí nevìdí, jak na to. Napø. se hovoøilo o daltonských pracích, blocích, evidenci, hodnocení apod. Lektorky prakticky pøedvedly nìkteré práce, fotodokumentaci a zpùsoby hodnocení. O semináø byl velký zájem a zdá se, že byl i ke spokojenosti uèitelù. J.Lukášová a J. Pašková

3 Evropský den jazykù V pátek dne 26. záøí jsme si na naší škole pøipomnìli Evropský den jazykù, který se každoroènì oslavuje s cílem upozornit nejširší veøejnost na dùležitost jazykového vzdìlávání a se snahou o zvýšení povìdomí o bohatství všech jazykù, kterými se v Evropì mluví. Snahou bylo, aby se do zpracování tohoto tématu pustila vìtšina roèníkù školy, a to s pøihlédnutím ke stupni jejich jazykové pokroèilosti. Téma jazykové rozmanitosti Evropy navodil kvíz prezentovaný ve školním rozhlase. Žáci si vyslechli pozdravy v nìkolika evropských jazycích, pøièemž jejich úkolem bylo zapsat si postupnì poèáteèní písmeno názvu daného jazyka, který uslyší z rozhlasu. Výsledkem správnì zaznamenaných písmen bylo slovo ŠIFRA a pøíjemný pocit, že se umíme pozdravit v pìti evropských jazycích. Nejvìtší podíl práce pøipadl na tøídy s rozšíøenou výukou jazykù, které po celý týden zpracovávaly téma jazykové rozmanitosti Evropy jak v hodinách angliètiny, tak i nìmèiny. Nejèastìjším zpùsobem, jak se s problematikou evropských jazykù vypoøádat, byla prezentace zvolené evropské zemì v nìmèinì nebo v angliètinì. Žáci si našli potøebné informace na internetu, uspoøádali je do cizojazyèného textu, který pak doplnili fotografiemi nebo vlastními ilustracemi k tématu. Výsledkem byly velmi zdaøilé prezentace veskrze známìjších zemí Evropy, jako je Velká Británie, Irsko, Nìmecko, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Rusko, Slovensko, Chorvatsko atd. Práce probíhala v malých skupinkách žáci si tak mohli práci na zadaném úkolu rozdìlit podle zamìøení jednotlivých èlenù skupiny. Nìkdo vyhledal informace, nìkdo jiný je pøeložil do angliètiny nebo nìmèiny a tøetí èlen skupiny se mohl vìnovat grafické prezentaci dané zemì. Pøi takovéto práci byli žáci nuceni využít svých geografických znalostí probíraných v zemìpise nebo svých schopností vyhledat si urèité informace na internetu, v atlasu nebo v jiných encyklopedických pøíruèkách. Žáci nižších roèníkù, jejichž znalosti v nìmèinì nebo angliètinì nebyly dostaèující natolik, aby vytvoøili souvislé texty v daném jazyce jako jejich starší spolužáci, mìli za úkol vyhledat ve slovníku alespoò názvy jednotlivých evropských zemí i jazykù, kterými se zde mluví. Tato slova pak umís ovali na správné místo slepé mapy Evropy. Celkový dojem pak mohl být opìt doplnìn ilustracemi vlajek jednotlivých státù apod. Jiné jazykové skupiny zase pøistoupily k tématice evropských jazykù tak, že pracovaly na pøekladech jídelníèkù do angliètiny nebo odhadovaly významy tzv. internacionalismù, tj. slov vyskytujících se ve vìtšinì evropských jazykù. Vìtšina grafických prezentací jednotlivých evropských zemí pak byla vystavena na chodbách, a tak si mohli žáci své práce navzájem porovnat a nechat se pøípadnì inspirovat pro další práci na podobných projektech. M. Draèková Žákovská rada Urèitì všichni víte, co to žákovská rada je. Ale kdyby náhodou nìkdo nevìdìl, tak mu to pro jistotu objasním. Jsou to lidé, lépe øeèeno žáci naší školy, které tøída zvolila, aby ji zastupovali pøi rùzných akcích a jednáních. Z každé tøídy jsou zástupci dva, to znamená pøedseda a místopøedseda. Èleny jsou žáci pátých až devátých tøíd naší školy, Uprkova má rady zvláš. Teï k tomu, co se tam dìje a co máme na práci. Každý druhý ètvrtek o velké pøestávce se scházíme ve studovnì nebo ve sborovnì a øešíme nejrùznìjší problémy, co na škole vznikly, a obèas se uspoøádá nìjaká akce, jako jste urèitì pocítili na vlastní kùži sbírka na dìti v Kongu. Nejèerstvìjší informací je asi návštìva žákovské rady na škole v Líšni, kde se èlenové naší žákovské rady pouèí, jak to chodí na jiných školách a pokusí se vzít si pøíklad a už odstrašující nebo ten doopravský.víc vám toho asi nenapíšu, protože jsem místopøedsedkyní teprve rok a moc jsem toho nezažila. Anna Dimitrova, 7.C Fungování žákovské rady na Horáckém námìstí vám Anièka právì pøedstavila. Co dodat? Snad jen, že zástupci druhého stupnì se dále ještì podíleli na realizaci celoškolního projektu Pohádka. Zhruba každého druhého setkání žákovské rady se úèastní také paní øeditelka a na nìkterých radách jsou pøítomni i zástupci nižších tøíd, kteøí rovnìž pøicházejí s dotazy a pøipomínkami a odnáší si informace pro své spolužáky. I.Kolèárková

4 Konference VIP Kariéra Dne 30. záøí 2008 probìhla v Praze závìreèná konference projektu VIP-Kariéra, jejímž cílem bylo ukonèit a zhodnotit tøíleté období trvání projektu, díky kterému se zhruba do stovky èeských škol dostali školní psychologové nebo školní speciální pedagogové. Realizovaný projekt byl vesmìs všemi stranami hodnocen kladnì, hlavním negativem byly nejasnosti ohlednì jeho dalšího pokraèování, které èásteènì pøetrvávají dodnes. V souèasné dobì fungují tito odborníci na školách doèasnì a stále se hledají možnosti, jak zajistit návazný projekt a jejich setrvání na školách. Sbírka na dìti v Kongu I.Kolèárková V listopadu probìhla na naší škole sbírka na chlapce z Bakanja centra v Demokratické republice Kongo. Do sbírky pøispìli žáci, pracovníci školy a v neposlední øadì také rodièe žákù. S organizací sbírky pomáhali èlenové žákovské rady, dobrovolníci z tøíd 8.A a 8.B, paní uèitelka Kubešová, paní uèitelka Košutová, pan uèitel Michal, školní psycholožka a další. Celkem jsme vybrali Za èást penìz již v Bakanja centru nakoupili døevìné uhlí, aby kluci mohli vaøit snídanì, protože je období deš ù a èasto nejde elektøina. Nemají-li totiž kluci na èem vaøit, tak stejnì nemohou jíst, by suroviny na to tøeba mají. Za zbylou èást penìz se pro kluky nakoupí ještì boty. I.Kolèárková Adaptaèní výjezd šestých tøíd V záøí jsme my, šes áci, spolu s tøídními uèitelkami, paní zástupkyní pro 2. stupeò a paní psycholožkou vyjeli na adaptaèní pobyt pro 6. tøídy do Mitrova. Byli jsme ubytováni v zapadlém lesním penzionu. Kolem byla krásná pøíroda. Dopoledne probíhala terénní výuka. Zaujalo nás zvláštì stavìní chaloupek a jejich popis a potom zkoumání zvíøat broukù a klíš at. Klíštì obstaral jeden žák ze 6. B. Odpoledne jsme hráli hry zamìøené na seznámení a spolupráci. Velmi se nám líbily, i lávová øeka, kterou ovšem ne všichni pochopili. Poslední veèer výjezdu se konala super diskotéka a bìhem ní byly ocenìny nejúspìšnìjší skupiny i jednotlivé dìti. Byli jsme rádi, že jsme mohli spolupracovat a seznámit se navzájem i s dìtmi ze 6. B a 6.C. Paní uèitelky jsme poznali i z jiné stránky z té dobré samozøejmì. Když bylo nejhùø, paní uèitelka Tocháèková nás dokázala mile srovnat. Paní psycholožka byla také šikovná, líbila se nám s ní zvláš hra Pavouèí sí. Jediným stínem na celé akci byl tamìjší kùò poník, který nakousal a sežral jablka na svaèinu. Bylo nám ale líto, že výjezd tak brzy skonèil. Rádi bychom jeli na tuto akci i pøíští rok, klidnì na týden. Kristýna Abrahamová a Kateøina Vonášková, 6.A Daltonský projekt 1.A a 2.A Jsme sice malé dìti, které si umí hrát, ale dovedeme i poøádnì spolupracovat. První školní den prvòáèky pøivítala ve vestibulu školy tøída 2.A. Tím naše setkání neskonèila, ale spolupráce zaèala. Nechtìli jsme se vídat jen na chodbì, proto jsme zaèali spoleènì pracovat i v dobì výuky. Paní uèitelky pøipravují dopolední projekty se smíšenými skupinkami, napø. projekt Princové jsou na draka" nebo pøedvánoèní Cesta k Betlému". Výsledkem jsou vždy ukázky v mezipatøe a dobrý pocit. Už se tìšíme na projekt Zimní peøina", který nás èeká. Ze spolupráce mají potìšení nejen dìti, ale i my, uèitelky 1.A a 2.A. J. Lukášová Den otevøených dveøí Dne se jako každoroènì konal na obou pracovištích naší školy Den otevøených dveøí. Od rána proudili v prostorách školy zvìdaví rodièe budoucích prvòáèkù se svými ratolestmi i rodièe stávajících školákù. V jednotlivých tøídách mohli zhlédnout rùzné metody výuky klasickou, daltonskou, skupinovou èi projektovou. Protože termín této akce pøipadl na adventní èas, vìtšinou byla výuka motivována právì tématem Vánoc. Tøídy 2. a 3. D si napøíklad ve spoleèném projektu pøipomnìli u nás èasto opomíjený svátek sv. Lucie. Doufejme, že jsme si získali co nejvíce pøíznivcù. Zejména tìch nejmenších potenciálních žáèkù. A. Vondrušková

5 Stmelovací pobyt tøídy IX. B Zaèátkem øíjna se tøída 9.B zúèastnila stmelovacího pobytu v RS Bøezová u Rokytnice nad Rokytnou pod vedením tøídní uèitelky a školní psycholožky, která se tøídou pravidelnì pracuje. Naše škola nevyužila služeb organizace Istan poprvé. Opìt jsme byli spokojeni s profesionálním pøístupem instruktorù, s nabitým programem a okouzleni krásou okolní pøírody. První den nás hned po ubytování èekala støelba ze vzduchovky, rambodráha a paintball, který má v naší tøídì hned nìkolik pøíznivcù. Odpoledne si všichni vyzkoušeli nízká lana a zahráli airsoft. Tato aktivita si pøekvapivì získala pøízeò i mnoha dívek. První spoleènì strávený veèer mnozí využili k navazování nových pøátelství s dìtmi z jiných škol. Druhý den se celá tøída zúèastnila programu protidrogové prevence pod vedením zkušeného instruktora. Potom jsme se pøesunuli k malému rybníèku a ti, které neodradilo chladnìjší poèasí, si vyzkoušeli závody na raftech. Po výborném obìdì nás èekaly asi nejnároènìjší disciplíny vysoká lana, lezecká stìna a skok do prázdna. Pro mnohé se staly výzvou. Po prvním neúspìchu pokusy opakovali a odmìnou jim byl høejivý pocit, že pøekonali sami sebe, a také poøádná dávka adrenalinu. Èas pøed veèeøí byl vyplnìn støelbou ze vzduchovky. Druhý veèer nová pøátelství pokraèovala na spoleèné diskotéce, a až se poøádnì setmìlo, vyrazili jsme za svitu louèí na noèní hru do blízkého lesa, kde si všichni ovìøili svoji schopnost spolupracovat a orientovat se v noèní temnotì. Tøetí den byl ve znamení týmových her a cesty domù. Všichni si odnesli spoustu zážitkù a vzpomínek. M. Leichmannová Výlet oèima žákynì Desátého listopadu asi v devìt hodin ráno jsme èekali na autobusovém nádraží, jak jinak, na autobus, a byli plni oèekávání. Jaké to tam asi bude? Budou tam dobøe vaøit? A co kluci, budou tam nìjací pìkní? Samozøejmì jsme se zaobírali malichernými otázkami tohoto typu, ale vùbec jsme nevìdìli, jaké zážitky nás èekají. Kolem jedenácté jsme dorazili do Bøezové, otráveni škaredým poèasím a vìtšinou hladoví. Pìkný zaèátek, øíkali jsme si. Po pøivítání s naší milou instruktorkou Maryškou, která nás provedla po táboøe, jsme se vydali do svých chatek, kde jsme si vybalili a tìšili se na obìd. První pozitivní zjištìní se nám naskytlo už pøi cestì na obìd Mají tu pìkný kluky! øíkaly jsme si. Obìd byl dobrý, ale stejnì jsme po návratu na chatky neodolali a vrhli se na sladkosti pøivezené z domova. Jelikož nám paní uèitelka objednala program Tým plus, jako první nás èekala rambodráha, nìco jako pøekážková dráha, která nás mìla rozehøát na dlouhý a akèní den. Byla plná nástrah jako tøeba ruèkování, pøelézání pøes zeï, lezení na sítích, ale nejzákeønìjší z nich, byl skok na lanì pøes vodu, všichni se toho báli, ale nakonec se nikdo v jámì s vodou nevykoupal. Za celé tøi dny jsme absolvovali spoustu adrelinalových aktivit, od lezecké stìny, airsoftu, paintballu, až nízkolanové a vysokolanové centrum, které bylo velice emotivní, jelikož ti, co sedìli dole, drželi pìsti tìm, co bojovali s vlastní vùlí. Všichni se sice do cíle dostali, ale dramatické chvilky se zatajeným dechem tam byly. Poslední aktivita, která podle mì byla nejlepší a pøinesla mnohým z nás veliký zážitek, byl skok do prázdna. Nikdo se nebál do chvíle, kdy mu Maryška zapínala popruhy a nevidìl pøed sebou jen mùstek a víc nic. Kdybych alespoò cítila to lano, co mì drželo, možná, že bych nemìla tak velký knedlík v krku. Polkla jsem. Maryška odpoèítávala. Jedna, dva, tøi, rozbìhla jsem se rychle, abych si to nemohla rozmyslet, a pøi skoku jsem radìji zavøela oèi, padala jsem, známý pocit obráceného žaludku, z mých snù o padání a pak škub, lano se zhouplo a já otevøela oèi. Byl to úžasný pocit, mít to za sebou. Myslím si, že tento výlet byl jeden z našich nejlepších, ne-li nejlepší. Pro každého znamenal urèitì dávku odhodlání k nìkterým adrenalinovým aktivitám, jelikož vyžadovaly pøedevším odvahu (a hecování). Ale pocit štìstí, že jste to zvládli, který se vám dostavil potom, za to stál. Monika Valentová, 9. B

6 Projekt Pohádka V úterý 4. listopadu 2008 se naše škola promìnila v pohádkové pracovištì plné kouzel a pohádek. Hned u vchodu do školy vítaly dìti pohádkové postavy princ a princezna. Tento den byl totiž ve znamení projektu Z pohádky do pohádky. Dìti se seznámily s pohádkami lidovými, umìlými, bajkami a povìstmi, ale i s moderními pohádkami a vìdeckofantastickými pøíbìhy z vesmíru. V každé tøídì byl pro dìti pøichystán jiný program, který si samy mohly zvolit, pracovalo se rùznými metodami. Napøíklad nejmenší dìti vyrábìly loutky, které pøedstavily všem ostatním, a na závìr zahrály pohádku O Popelce. Vìtší žáci vyrábìli loutky z papíru, aby se pokusili sehrát jeden pøíbìh Spejbla a Hurvínka, nebo hledali pouèení v bajkách, tvoøili koláž z pohádkových postav, vymýšleli pøíbìhy podle vlastní fantazie. Objevovali pohádky, napø. Zlatovlásku, Tøi veterány, Malého Prince apod. Mnozí cestovali vesmírem a prožívali záhadné pøíbìhy na neznámých planetách. Zajímavé bylo i vymýšlení nových pøíbìhù k pohádkám z veèerníèkù a vytváøení vlastních ilustrací. Vìøíme, že se všem dìtem práce na projektu vydaøila a každý si odnesl spoustu zajímavých zážitkù. L. Švecová Ahoj kluci, ahoj holky! Dnes vkroèíte rovnýma nohama do projektu s názvem Pohádka no a co? Asi se trochu zarazíte, proè rovnýma nohama. Na rozdíl od pøedešlých projektù zaèínáte totiž bez pøípravy. Cílem celé dopolední akce je, abyste se seznámili s pohádkou jako literárním útvarem a souèasnì se stali trochu spisovateli, autory scénáøe a režiséry Tìmito slovy zaèínal projektový den, který na naší škole probìhl 14. listopadu. Pøed vchodem vítali žáky princ s princeznou, ze školního rozhlasu se ozývaly nejznámìjší písnièky z pohádek. Celý projekt byl zakonèen dramatizací pohádkového scénáøe, který si žáci ve skupinách sami pøipravili. My, uèitelé, jsme si s pøípravou celého dne dali dost práce a doufáme, že se dìtem projekt líbil. I. Nesòalová

7 Výlet 9.A do Petøíkova pohledem žákù Výlet tøídy 9. A byl pro žáky jistì zajímavý a možná trochu i pouèný, ale pøichystal mnoho zábavných a legraèních okamžikù, kterým se mohli smát nejen žáci, ale i psychologové a paní tøídní uèitelka Renata Špinarová. Ano, tento výlet nepatøil do kategorie tuctových výletù. Za prvé zde byl pøichystán program na téma Jak se uèit na støední škole, o kterém se zmíním pozdìji, a za druhé místo ubytování bylo na horách. Ihned po pøíjezdu všechny zaskoèilo ono ubytování stará, døevìná chata, kde se dokonce v nìkterých pokojích netopilo. Vše se ale záhy spravilo a nebylo skoro nic, naè by se dalo stìžovat. Dokonce zde v pøízemí byla spoleèenská místnost s kuleèníkem, která byla hojnì využívána až do pozdních veèerních hodin. Snad jediná nevýhoda byla ta, že pøes tenké døevìné stìny bylo slyšet vše, a tak být po veèerce vzhùru bylo o nìco obtížnìjší. Abych se vrátil k tomu, proè jsme na tento výlet vùbec jeli. Jak už jsem se zmínil, psychologové z poradny zde mìli pøichystán program, kde nás seznamovali s tím, jak se správnì uèit. Vše vyvrcholilo testem profesní orientace, který jistì mnoha žákùm pomohl pøi rozhodování, kterou školu si zvolit. Vladislav Kluska, 9.A V listopadu jsme my, tøída 9. A, absolvovali tøídenní školní akci pro tøídní kolektivy do Petøíkova v Jeseníkách. Protože tohle je náš poslední školní rok, který strávíme pohromadì, skoro všichni jsme se na výlet tìšili a doufali, že nám tamìjší program o volbì k povolání pomùže pøi našem výbìru budoucí støední školy. Pøi prohlížení internetových stránek jsem se znepokojením pøibalila do batohu teplou deku a polštáø. A dobøe jsem udìlala. Pozdìji se pod ní snažila zahøát svá zkøehlá tìla zimou snad polovina tøídy. Ubytování bylo snad jediné strašné mínus celého výletu. Okna netìsnila, postele vypadaly, že se každou chvíli zbortí, a matrace byly špinavé od neidentifikovatelných tekutin. Ale veèer nám nezbylo nic jiného, než se na nì uložit. Nikdo nemìl tolik odvahy, aby po zkušenosti z výletu do Prahy, který jsme absolvovali v osmé tøídì, kdy pùlka tøídy chytla po kontaktu s podlahou svrab, uložit se na zem. Nakonec jsme si však zvykli a snažili se užít volného èasu, který jsme spoleènì trávili. Program, který nám byl pøichystán, nám mìl ukázat, jak se správnì uèit. Nevím, jestli to nìkomu pomohlo, mnì tedy moc ne. Spíš než tohle však vìtšinu tøídy zajímaly testy, které nám mìly pomoci zjistit, v èem vynikáme a naopak v èem ne. Myslím, že alespoò pár lidem pomohly ukázat smìr, kterým se mají v budoucnu vydat. Nakonec to byly tøi dny, které byly naplnìny vìtšinou uvolnìnou atmosférou a smíchem. Elena Rùžièková, 9. A Mikuláš Kdo by si náhodou myslel, že pátek pátého prosince je pro naše dìti zcela normálním vyuèovacím dnem, tak by se šerednì mýlil. V tento den jim, podle jejich názoru, opìt nudné vyuèování zpestøili èerti s andìly a nesmírnì dùstojným Mikulášem. Žáci deváté tøídy si pøipravili krátký tanec, písnièku a samozøejmì nechybìlo ani potrestání tìch neposlušných, které si èerti už pøedem zapsali do pekelné knihy. S tímto vystoupením mìli úspìch i v místní mateøské školce, o èemž svìdèí i dìkovný dopis zaslaný naší paní øeditelce. I. Nesòalová Ve støedu 3.prosince všechny 1.tøídy vyrazily na výlet do Vyškova. Dìti si myslely, že navštívíme Dinopark a zoo, ale my paní uèitelky jsme vìdìly, že pùjdeme hledat vyškovské èerty, andìle a Mikuláše. Navštívili jsme vyškovské zámecké peklo, kde se to hemžilo hodnými, ale i zlými èerty. Dìti se bály, ale my je nedaly. Za písnièku, kterou jim dìti zazpívaly, nás èerti pustili do vyškovského nebe, kde jsme potkali andílky a Mikuláše, a tady dìti za pìkné básnièky a písnièky dostaly malý balíèek s dobrotami. I když poèasí tento den nepøipomínalo zimu, ale spíše sychravý podzim, vrátili jsme se do školy vymrzlí, ale spokojení z balíèkù, ale i dáreèkù, které si dìti koupily pro rodièe. V pátek jsme v èekání na Mikuláše pokraèovali i ve škole. Dìti se pøevlékly do kostýmù èertíkù, andílkù i Mikulášù. Starší spolužáci z 9.tøíd nás pøišli vystrašit, zazpívat a také dìtem pøinesli malé sladkosti. Vše zahráli dokonale, nìkteøí prvòáci si mysleli, že jsou opravdoví. I když se nìkteøí báli, všichni se tìšili na veèer na opravdového Mikuláše a jeho dárky. M.Albrechtová

8 Støípky umìní Dne v podveèer se školní jídelna v budovì na Horáckém námìstí pøemìnila na malé divadelní jevištì, kde tøídy VIII. A, VII. A a VII. B pøedvedly své peèlivì nacvièené pøedstavení Støípky umìní divákùm z øad rodièù i pracovníkù školy. Akce mìla velký ohlas a všem zpøíjemnila uspìchaný pøedvánoèní èas. Další den zahráli žáci pøedstavení i pro všechny žáky druhého stupnì naší školy. Pøedstavení bylo rozdìleno na tøi èásti, které byly oddìleny pásmem koled v podání žákù z VIII. A. První èást se vìnovala antice, po úvodním popisu období v podání Martiny Gernešové a Sáry Dvoøákové následovalo pøedstavení jednotlivých živých soch. Mramorovou sochu Athéòanky ztvárnila Kristýna Simoglu, v roli staroøeckého politika Sofokla se pøedstavil pan uèitel Kuèera, múzu Psyché s køídly zahrála Diana Hiadlovská a bronzovou sochu øeèníka Andrej Kalašnik. Druhá èást nás zavedla do období renesance, kterým provázely Marie Kopèáková a Kamila Hošková. Na promítnutém obrazu Bièování Krista ukázaly hlavní znaky tohoto období. Obraz byl ztvárnìn žáky VIII. A (Jakub Zboøil, Jiøí Frai, Marek Køíž, David Koneèný, Václav Vidoò) a VII. B (Šárka Daòhelová, Gabriela Složilová a Radim Š ovíèek), kteøí dohráli jeho smyšlené dokonèení. Tøetí èást nastínila klasicismus. Období charakterizovaly Iva Horníèková a Lenka Skarupová. Následovalo pøehrání úryvku z Molierovy hry Lakomec v podání žákù VII. A (Ondøej Strmiska, Vojtìch Pospíšil, Hana Kubátová, Petr Bíza, Jan Vostal, Marie Žaludová, Lucie Matìjková, Andrea Šoukalová a Eliška Vladíková). Podìkování patøí Michaele Kadlèíkové za krásné koledy, Hynku Velcovi za velmi promyšlený obraz, Martinì Draèkové za úžasnì nacvièené divadlo a všem skvìlým dìtem, které strávily spoustu volného èasu pøi nacvièování a realizaci této akce. S. Kubešová Panenky pro UNICEF Poslední listopadový ètvrtek jsme na pracovišti Uprkova uspoøádali akci šití panenek, a tak se zapojili do projektu UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítì. Dìkujeme všem tvoøivým maminkám, babièkám, ale i tatínkùm, kteøí hodili na jedno odpoledne za hlavu pøedvánoèní shon a pøišli se svými dìtmi tento dobroèinný projekt aktivnì podpoøit. Spoleènými silami jsme vyrobili 19 krásných panenek. Hlavní myšlenka projektu spoèívá v tom, že každá panenka pøedstavuje skuteèné dítì, které bude v rámci oèkovací kampanì UNICEF v rozvojových zemích pøeoèkováno proti šesti hlavním smrtelným dìtským chorobám. Panenky jsou prodávány za èástku 600 Kè, což je suma potøebná na toto oèkování pro jedno dítì. Ten, kdo panenku zakoupí, tak vlastnì symbolicky adoptuje dítì, které panenka pøedstavuje. Témìø všechny panenky našly svùj domov" v rodinách našich žákù, nìkolik zbylých pak bylo prodáno pøímo v prodejním stánku UNICEF. A. Vondrušková a M. Raiserová Vánoèní besídka v prvních tøídách Dìti z 1.A,B,C spolu s tøídními uèitelkami uspoøádaly ve svých tøídách besídky pro rodièe. Dìti tøídy vánoènì vyzdobily, nazdobily stromeèek, pøipravily obèerstvení a oblékly si andìlské kostýmy. Pro všechny, rodièe, prarodièe i sourozence, si pøipravily krátký program plný vánoèního povídání, básnièek a zpívání. Koledy si s námi zazpívali i rodièe a po velkém potlesku jim šly dìti rozdat vlastnoruènì vyrobené dárky. Všichni byli spokojeni a s pøáním všeho dobrého do roku 2009 jsme se rozešli domù. M.Albrechtová

9 Akce školy V tomto školním roce se žáci prvního a druhého stupnì mimo školní lavice zúèastnili mnoha aktivit, které podpoøily jejich všestranný rozvoj. Hned v záøí vyjely šesté tøídy na seznamovací pobyt. Sportovní akce na naší škole odstartovalo tradiènì plavání, naši žáci se na podzim rovnìž s úspìchem zúèastnili Bìhu brnìnské mládeže. S chutí a zájmem absolvovali pøírodopisné vycházky, které vhodnì doplnily jejich teoretické znalosti ukázkami, které si mohli osahat. S pøíchodem zimy pøišlo na øadu jejich oblíbené bruslení. V oblasti kulturnì vzdìlávací se naši žáci obohatili v divadlech Radost, Polárka, Barka, Husa na Provázku, v Janáèkovì a Mahenovì divadle, kde zhlédli zajímavá a podnìtná pøedstavení. Na pùdì školy vyslechli koncert Dìjin hudby, který otevøel jejich sféru vnímání hudby v netušené dimenzi. Výukové programy absolvovali hned v nìkolika domech a zahradách, napø. v Domì dìtí a mládeže Junior, v ZOO, v DDM Domeèek, v Jezírku, v Planetáriu, ekologické cítìní získali pøi návštìvì Ekodvora. Spoleènì s rodièi se s vervou zapojili do finanèní sbírky Dìti v Kongu, pomáhali svými nápady v šití panenek pro UNICEF a za velké plus žáci oznaèili návštìvu výstavy Jak se žije s handicapem v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu, kde se mohli poprvé vžít do situací, které prožívají jejich vrstevníci, pøi nichž mnohdy nestálo tolik potøebné štìstí. Další dìti zhlédly výstavy v Moravském zemském muzeu a Anthroposu. Žáci se zaujetím prezentovali své znalosti v celoškolním projektu, letos pod názvem Pohádka. Nesmíme rovnìž zapomenout na besedy s pøíslušníky Mìstské policie i Policie ÈR, které vždy zaujmou a obohatí. Nìkteré dìti poprvé zažily výlov Novoveského rybníka, který nenápadnì navodil atmosféru blížících se Vánoc. Mikulášská besídka, výlet žákù prvních tøíd do Pekla a Nebe, vánoèní zvyky ve støední knihovnické škole, zpívání pod vánoèním stromem na námìstí Svobody, zdobení stromeèku pro ptáèky a vánoèní besídky s rodièi pøiblížily všechny k tolik oèekávanému Štìdrému dni. M. Raiserová Škola pøemìnìna na ubytovnu pro tøi tøídy Ano, ano. Naše škola se takto pøemìnila pro tøídy 8. A, 8. B a 7. B. Myslím, že o naší tøídì 8. A mùžu øíct, že jsme velmi silný kolektiv. Samozøejmì se to naše soužití neobejde bez drobných roztržek a hádek, ale to nic nemìní na tom, že kolektiv je potøeba posilovat poøád, a to nejen ve tøídì, ale i roèníku, což se mnou urèitì souhlasíte. A tak se naše bìžná tøída v pøízemí na chvíli promìnila na pokoj pro asi 15 lidí. Nejlepší na tom bylo, že jsme se dokázali bez problému domluvit, kdo a kde bude spát, i když jedna moje kamarádka spala vedle kamaráda, ale už jsme se vyhnuli hádkám typu: Né, já vedle kluka spát prostì nebudu. Ne a ne a ne!!!!" Tìm, co nikdy ve škole nespali, asi pøesnì nedokážu popsat, jak je škola v tuhle nedenní dobu kouzelná. Procházeli jsme chodbou a nemohli jsme uvìøit tomu, že tohle je ta chodba, kterou chodíme každý, každièký den za rùznými úèely. Spaní ve škole je rozhodnì pro kolektiv skvìlá vìc, ale myslím, že by byla nuda" spát jen jako jediná tøída. Mám totiž za to, že tady se lidé poznají víc, i když tøeba nejsou ze stejné tøídy, dají se zde uzavøít nová pøátelství Staèí jen chtít. Já osobnì si to chci co nejdøíve zopakovat!!! Pst. I noc jsme si užili. Paní uèitelka tøídní už míò. Martina Gernešová, 8. A

10 Výcvikový tábor zápasu v Bìlorusku Ve dnech listopadu 2008 se pìt nejsvìdomitìjších žákù sportovních tøíd zúèastnilo výcvikového tábora v Mogilevì (Bìlorusko). Soustøedìní, které se podaøilo klubu TAK HELLAS BRNO zorganizovat, jsme absolvovali spolu s reprezentaèním kádrem kadetù a kadetek Bìloruska a pod vedením jejich reprezentaèního trenéra. Získali jsme velkou spoustu nových zkušeností a materiálù, které nám urèitì v další pøípravì pomohou. Na soustøedìní navazoval také mezinárodní turnaj v zápase volným stylem Memoriál èestného obèana mìsta Mogileva a hrdiny Sovìtského svazu N. F. KOROLEVA, na kterém všichni naši závodníci vybojovali medaile. 1. místo: 44 kg Adéla Hanzlíèková 9.C 3. místo: 50 kg Daniel Jandek 8.C Andrej Kalašnik 8.C 59 kg Kristýna Pitrová 9.C 63 kg Dominika Pitrová 7.C V listopadu 2009 plánujeme opìt výpravu našich nejsvìdomitìjších žákù na výcvikový tábor a turnaj do Bìloruska. P. Kuèera Sportovní soutìže V prvním pololetí školního roku se naše škola zúèastnila ètyø soutìží. V záøí žáci vybojovali 1. místo ve skoku dalekém z místa, nejdále z naší školy doskoèil Lukáš Doèkal. Dále jsme se zúèastnili Vranovského Empíka, kde starší žáci, Jan Gavenda, Nicole Frýbortová a Kristýna Pitrová, získali 3.místo. Desátého prosince probìhla soutìž Silový ètyøboj, kde jsme obsadili 3. místo. Po podzimní èásti Bìhu brnìnské mládeže zùstáváme na místì tøetím. J. Vlachová

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRÁVY Prvòáèci z øeditelny Jako každý r ok probìhl v lednu zápi s do 1. tøí d. V letošním roce pøiš el k zápisu velký poè et dìt í. Celkem jich pøišlo 143.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod Školní rok se nachýlil a už se zaèíná s pøípravou toho dalšího, ale bez obav, o tom tento Zpravodaj nebude. Ohlížíme se za uplynulým pùlrokem - co se

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2014 roèník 8, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Sešli jsme se na novoroèním táboøe Hned na zaè? tku nového roku

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Pøipravujeme. Listopad

Pøipravujeme. Listopad SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 3 /2011 Vážení èlenové a pøátelé

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe Závìreèná konference 21.-22. èervna 2012 V Saském zemském snìmu Foto: Steffen Giersch POZADÍ PROJEKT

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA 2008 Milé sestry a bratøi z Kolpingových rodin! Milé sestry a milí bratøi v Kolpingovì díle, Spoleènost

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více