ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno

2 Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky. Tentokrát nám uèitelùm svými èlánky hodnì pomohli žáci, myslíme, že se jejich ètením potìšíte tak jako my. Na závìr jsme zaøadili úryvek z knihy Vladislava Klusky, žáka 9.A. Vìøíme, že o nìm ještì jednou všichni uslyšíme. Návštìva z Holandské školy Tento školní rok jsme poprvé mohli pøivítat hosta z naší partnerské školy v Utrechtu. Do této doby byly naše kontakty pouze písemné nebo se setkání uskuteènilo v Holandsku. Takže l3.listopadu nás navštívila Linda vd Sigrenhorst vedoucí utrechtské daltonské školy Puntenburg. S velkým zájmem si prohlédla obì pracovištì školy, seznámila se s daltonskou výukou, projekty, akcemi školy a navštívila také žáky pøi výuce. S dìtmi, které se již uèí anglický jazyk, si vymìnila i nìkolik vìt. Lindì se v naší škole velice líbilo a pøi setkání s uèiteli 1. a 2. stupnì, jež se uskuteènilo po obìdì ve školní jídelnì, byly naplánovány další spoleèné aktivity a smìr naší spolupráce I. Melichárková Výcvik daltonských uèitelù a pøíznivcù inovativního vzdìlávání Ano, právì tak se nazývala 12. mezinárodní daltonská konference. Probíhala ve dnech na ZŠ Husova v Brnì, kde se sešlo bezmála 150 pedagogù z Èeské republiky a Slovenska, aby si vymìnili svoje daltonské zkušenosti. V dopoledním bloku jsme se seznámili s pravidly pro certifikaci daltonských škol a vyslechli pøednášku holandských lektorù Hanse Wenkeho a Roela Roehnera. V závìru dopoledního programu zaznìly prezentace dvou novì certifikovaných èeských daltonských škol z Nového Mìsta na Moravì a Rájce-Jestøebí. Bìhem odpoledního bloku absolvoval každý z úèastníkù dva odborné semináøe. Mùj první semináø se týkal zamyšlení nad mediální výchovou v podání Lukáše Bajera ze ZŠ Husova. Podìlil se s námi o své zkušenosti s mediální výchovou jako nepovinným pøedmìtem. Druhý semináø mìl název Dalton na 2. stupni. Zde tøi školy, ZŠ Masarova, Jana Babáka a Husova, pøedstavily své modely a nabídly úèastníkùm praktické rady pro implementaci daltonských prvkù na druhém stupni základních škol. Program výcviku zakonèily ve støedu hospitace na vybraných brnìnských daltonských školách. Mým cílem byla ZŠ Husova, kde jsem navštívila daltonskou hodinu matematiky, která se týkala výrazù, daltonský blok pátých roèníkù se spojenými pøedmìty (èeský jazyk, pøírodopis a angliètina) a jednu hodinu v uèebnì angliètiny. Dvoudenní setkání se rozhodnì vydaøilo. Odnesla jsem si spoustu užiteèných rad, nápadù a námìtù pro svou pedagogickou práci. M. Kadlèíková Pedagogický sbor naší školy se pravidelnì úèastní daltonských konferencí. Nìkteøí uèitelé navštìvují semináøe, jiní vystupují aktivnì jako lektoøi a semináøe vedou. Na letošní konferenci, která byla , napøíklad pøednášeli na téma Dalton od A po Z". Jednalo se o prùøez veškerých informací pro zaèáteèníky, kteøí nevìdí, jak na to. Napø. se hovoøilo o daltonských pracích, blocích, evidenci, hodnocení apod. Lektorky prakticky pøedvedly nìkteré práce, fotodokumentaci a zpùsoby hodnocení. O semináø byl velký zájem a zdá se, že byl i ke spokojenosti uèitelù. J.Lukášová a J. Pašková

3 Evropský den jazykù V pátek dne 26. záøí jsme si na naší škole pøipomnìli Evropský den jazykù, který se každoroènì oslavuje s cílem upozornit nejširší veøejnost na dùležitost jazykového vzdìlávání a se snahou o zvýšení povìdomí o bohatství všech jazykù, kterými se v Evropì mluví. Snahou bylo, aby se do zpracování tohoto tématu pustila vìtšina roèníkù školy, a to s pøihlédnutím ke stupni jejich jazykové pokroèilosti. Téma jazykové rozmanitosti Evropy navodil kvíz prezentovaný ve školním rozhlase. Žáci si vyslechli pozdravy v nìkolika evropských jazycích, pøièemž jejich úkolem bylo zapsat si postupnì poèáteèní písmeno názvu daného jazyka, který uslyší z rozhlasu. Výsledkem správnì zaznamenaných písmen bylo slovo ŠIFRA a pøíjemný pocit, že se umíme pozdravit v pìti evropských jazycích. Nejvìtší podíl práce pøipadl na tøídy s rozšíøenou výukou jazykù, které po celý týden zpracovávaly téma jazykové rozmanitosti Evropy jak v hodinách angliètiny, tak i nìmèiny. Nejèastìjším zpùsobem, jak se s problematikou evropských jazykù vypoøádat, byla prezentace zvolené evropské zemì v nìmèinì nebo v angliètinì. Žáci si našli potøebné informace na internetu, uspoøádali je do cizojazyèného textu, který pak doplnili fotografiemi nebo vlastními ilustracemi k tématu. Výsledkem byly velmi zdaøilé prezentace veskrze známìjších zemí Evropy, jako je Velká Británie, Irsko, Nìmecko, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Rusko, Slovensko, Chorvatsko atd. Práce probíhala v malých skupinkách žáci si tak mohli práci na zadaném úkolu rozdìlit podle zamìøení jednotlivých èlenù skupiny. Nìkdo vyhledal informace, nìkdo jiný je pøeložil do angliètiny nebo nìmèiny a tøetí èlen skupiny se mohl vìnovat grafické prezentaci dané zemì. Pøi takovéto práci byli žáci nuceni využít svých geografických znalostí probíraných v zemìpise nebo svých schopností vyhledat si urèité informace na internetu, v atlasu nebo v jiných encyklopedických pøíruèkách. Žáci nižších roèníkù, jejichž znalosti v nìmèinì nebo angliètinì nebyly dostaèující natolik, aby vytvoøili souvislé texty v daném jazyce jako jejich starší spolužáci, mìli za úkol vyhledat ve slovníku alespoò názvy jednotlivých evropských zemí i jazykù, kterými se zde mluví. Tato slova pak umís ovali na správné místo slepé mapy Evropy. Celkový dojem pak mohl být opìt doplnìn ilustracemi vlajek jednotlivých státù apod. Jiné jazykové skupiny zase pøistoupily k tématice evropských jazykù tak, že pracovaly na pøekladech jídelníèkù do angliètiny nebo odhadovaly významy tzv. internacionalismù, tj. slov vyskytujících se ve vìtšinì evropských jazykù. Vìtšina grafických prezentací jednotlivých evropských zemí pak byla vystavena na chodbách, a tak si mohli žáci své práce navzájem porovnat a nechat se pøípadnì inspirovat pro další práci na podobných projektech. M. Draèková Žákovská rada Urèitì všichni víte, co to žákovská rada je. Ale kdyby náhodou nìkdo nevìdìl, tak mu to pro jistotu objasním. Jsou to lidé, lépe øeèeno žáci naší školy, které tøída zvolila, aby ji zastupovali pøi rùzných akcích a jednáních. Z každé tøídy jsou zástupci dva, to znamená pøedseda a místopøedseda. Èleny jsou žáci pátých až devátých tøíd naší školy, Uprkova má rady zvláš. Teï k tomu, co se tam dìje a co máme na práci. Každý druhý ètvrtek o velké pøestávce se scházíme ve studovnì nebo ve sborovnì a øešíme nejrùznìjší problémy, co na škole vznikly, a obèas se uspoøádá nìjaká akce, jako jste urèitì pocítili na vlastní kùži sbírka na dìti v Kongu. Nejèerstvìjší informací je asi návštìva žákovské rady na škole v Líšni, kde se èlenové naší žákovské rady pouèí, jak to chodí na jiných školách a pokusí se vzít si pøíklad a už odstrašující nebo ten doopravský.víc vám toho asi nenapíšu, protože jsem místopøedsedkyní teprve rok a moc jsem toho nezažila. Anna Dimitrova, 7.C Fungování žákovské rady na Horáckém námìstí vám Anièka právì pøedstavila. Co dodat? Snad jen, že zástupci druhého stupnì se dále ještì podíleli na realizaci celoškolního projektu Pohádka. Zhruba každého druhého setkání žákovské rady se úèastní také paní øeditelka a na nìkterých radách jsou pøítomni i zástupci nižších tøíd, kteøí rovnìž pøicházejí s dotazy a pøipomínkami a odnáší si informace pro své spolužáky. I.Kolèárková

4 Konference VIP Kariéra Dne 30. záøí 2008 probìhla v Praze závìreèná konference projektu VIP-Kariéra, jejímž cílem bylo ukonèit a zhodnotit tøíleté období trvání projektu, díky kterému se zhruba do stovky èeských škol dostali školní psychologové nebo školní speciální pedagogové. Realizovaný projekt byl vesmìs všemi stranami hodnocen kladnì, hlavním negativem byly nejasnosti ohlednì jeho dalšího pokraèování, které èásteènì pøetrvávají dodnes. V souèasné dobì fungují tito odborníci na školách doèasnì a stále se hledají možnosti, jak zajistit návazný projekt a jejich setrvání na školách. Sbírka na dìti v Kongu I.Kolèárková V listopadu probìhla na naší škole sbírka na chlapce z Bakanja centra v Demokratické republice Kongo. Do sbírky pøispìli žáci, pracovníci školy a v neposlední øadì také rodièe žákù. S organizací sbírky pomáhali èlenové žákovské rady, dobrovolníci z tøíd 8.A a 8.B, paní uèitelka Kubešová, paní uèitelka Košutová, pan uèitel Michal, školní psycholožka a další. Celkem jsme vybrali Za èást penìz již v Bakanja centru nakoupili døevìné uhlí, aby kluci mohli vaøit snídanì, protože je období deš ù a èasto nejde elektøina. Nemají-li totiž kluci na èem vaøit, tak stejnì nemohou jíst, by suroviny na to tøeba mají. Za zbylou èást penìz se pro kluky nakoupí ještì boty. I.Kolèárková Adaptaèní výjezd šestých tøíd V záøí jsme my, šes áci, spolu s tøídními uèitelkami, paní zástupkyní pro 2. stupeò a paní psycholožkou vyjeli na adaptaèní pobyt pro 6. tøídy do Mitrova. Byli jsme ubytováni v zapadlém lesním penzionu. Kolem byla krásná pøíroda. Dopoledne probíhala terénní výuka. Zaujalo nás zvláštì stavìní chaloupek a jejich popis a potom zkoumání zvíøat broukù a klíš at. Klíštì obstaral jeden žák ze 6. B. Odpoledne jsme hráli hry zamìøené na seznámení a spolupráci. Velmi se nám líbily, i lávová øeka, kterou ovšem ne všichni pochopili. Poslední veèer výjezdu se konala super diskotéka a bìhem ní byly ocenìny nejúspìšnìjší skupiny i jednotlivé dìti. Byli jsme rádi, že jsme mohli spolupracovat a seznámit se navzájem i s dìtmi ze 6. B a 6.C. Paní uèitelky jsme poznali i z jiné stránky z té dobré samozøejmì. Když bylo nejhùø, paní uèitelka Tocháèková nás dokázala mile srovnat. Paní psycholožka byla také šikovná, líbila se nám s ní zvláš hra Pavouèí sí. Jediným stínem na celé akci byl tamìjší kùò poník, který nakousal a sežral jablka na svaèinu. Bylo nám ale líto, že výjezd tak brzy skonèil. Rádi bychom jeli na tuto akci i pøíští rok, klidnì na týden. Kristýna Abrahamová a Kateøina Vonášková, 6.A Daltonský projekt 1.A a 2.A Jsme sice malé dìti, které si umí hrát, ale dovedeme i poøádnì spolupracovat. První školní den prvòáèky pøivítala ve vestibulu školy tøída 2.A. Tím naše setkání neskonèila, ale spolupráce zaèala. Nechtìli jsme se vídat jen na chodbì, proto jsme zaèali spoleènì pracovat i v dobì výuky. Paní uèitelky pøipravují dopolední projekty se smíšenými skupinkami, napø. projekt Princové jsou na draka" nebo pøedvánoèní Cesta k Betlému". Výsledkem jsou vždy ukázky v mezipatøe a dobrý pocit. Už se tìšíme na projekt Zimní peøina", který nás èeká. Ze spolupráce mají potìšení nejen dìti, ale i my, uèitelky 1.A a 2.A. J. Lukášová Den otevøených dveøí Dne se jako každoroènì konal na obou pracovištích naší školy Den otevøených dveøí. Od rána proudili v prostorách školy zvìdaví rodièe budoucích prvòáèkù se svými ratolestmi i rodièe stávajících školákù. V jednotlivých tøídách mohli zhlédnout rùzné metody výuky klasickou, daltonskou, skupinovou èi projektovou. Protože termín této akce pøipadl na adventní èas, vìtšinou byla výuka motivována právì tématem Vánoc. Tøídy 2. a 3. D si napøíklad ve spoleèném projektu pøipomnìli u nás èasto opomíjený svátek sv. Lucie. Doufejme, že jsme si získali co nejvíce pøíznivcù. Zejména tìch nejmenších potenciálních žáèkù. A. Vondrušková

5 Stmelovací pobyt tøídy IX. B Zaèátkem øíjna se tøída 9.B zúèastnila stmelovacího pobytu v RS Bøezová u Rokytnice nad Rokytnou pod vedením tøídní uèitelky a školní psycholožky, která se tøídou pravidelnì pracuje. Naše škola nevyužila služeb organizace Istan poprvé. Opìt jsme byli spokojeni s profesionálním pøístupem instruktorù, s nabitým programem a okouzleni krásou okolní pøírody. První den nás hned po ubytování èekala støelba ze vzduchovky, rambodráha a paintball, který má v naší tøídì hned nìkolik pøíznivcù. Odpoledne si všichni vyzkoušeli nízká lana a zahráli airsoft. Tato aktivita si pøekvapivì získala pøízeò i mnoha dívek. První spoleènì strávený veèer mnozí využili k navazování nových pøátelství s dìtmi z jiných škol. Druhý den se celá tøída zúèastnila programu protidrogové prevence pod vedením zkušeného instruktora. Potom jsme se pøesunuli k malému rybníèku a ti, které neodradilo chladnìjší poèasí, si vyzkoušeli závody na raftech. Po výborném obìdì nás èekaly asi nejnároènìjší disciplíny vysoká lana, lezecká stìna a skok do prázdna. Pro mnohé se staly výzvou. Po prvním neúspìchu pokusy opakovali a odmìnou jim byl høejivý pocit, že pøekonali sami sebe, a také poøádná dávka adrenalinu. Èas pøed veèeøí byl vyplnìn støelbou ze vzduchovky. Druhý veèer nová pøátelství pokraèovala na spoleèné diskotéce, a až se poøádnì setmìlo, vyrazili jsme za svitu louèí na noèní hru do blízkého lesa, kde si všichni ovìøili svoji schopnost spolupracovat a orientovat se v noèní temnotì. Tøetí den byl ve znamení týmových her a cesty domù. Všichni si odnesli spoustu zážitkù a vzpomínek. M. Leichmannová Výlet oèima žákynì Desátého listopadu asi v devìt hodin ráno jsme èekali na autobusovém nádraží, jak jinak, na autobus, a byli plni oèekávání. Jaké to tam asi bude? Budou tam dobøe vaøit? A co kluci, budou tam nìjací pìkní? Samozøejmì jsme se zaobírali malichernými otázkami tohoto typu, ale vùbec jsme nevìdìli, jaké zážitky nás èekají. Kolem jedenácté jsme dorazili do Bøezové, otráveni škaredým poèasím a vìtšinou hladoví. Pìkný zaèátek, øíkali jsme si. Po pøivítání s naší milou instruktorkou Maryškou, která nás provedla po táboøe, jsme se vydali do svých chatek, kde jsme si vybalili a tìšili se na obìd. První pozitivní zjištìní se nám naskytlo už pøi cestì na obìd Mají tu pìkný kluky! øíkaly jsme si. Obìd byl dobrý, ale stejnì jsme po návratu na chatky neodolali a vrhli se na sladkosti pøivezené z domova. Jelikož nám paní uèitelka objednala program Tým plus, jako první nás èekala rambodráha, nìco jako pøekážková dráha, která nás mìla rozehøát na dlouhý a akèní den. Byla plná nástrah jako tøeba ruèkování, pøelézání pøes zeï, lezení na sítích, ale nejzákeønìjší z nich, byl skok na lanì pøes vodu, všichni se toho báli, ale nakonec se nikdo v jámì s vodou nevykoupal. Za celé tøi dny jsme absolvovali spoustu adrelinalových aktivit, od lezecké stìny, airsoftu, paintballu, až nízkolanové a vysokolanové centrum, které bylo velice emotivní, jelikož ti, co sedìli dole, drželi pìsti tìm, co bojovali s vlastní vùlí. Všichni se sice do cíle dostali, ale dramatické chvilky se zatajeným dechem tam byly. Poslední aktivita, která podle mì byla nejlepší a pøinesla mnohým z nás veliký zážitek, byl skok do prázdna. Nikdo se nebál do chvíle, kdy mu Maryška zapínala popruhy a nevidìl pøed sebou jen mùstek a víc nic. Kdybych alespoò cítila to lano, co mì drželo, možná, že bych nemìla tak velký knedlík v krku. Polkla jsem. Maryška odpoèítávala. Jedna, dva, tøi, rozbìhla jsem se rychle, abych si to nemohla rozmyslet, a pøi skoku jsem radìji zavøela oèi, padala jsem, známý pocit obráceného žaludku, z mých snù o padání a pak škub, lano se zhouplo a já otevøela oèi. Byl to úžasný pocit, mít to za sebou. Myslím si, že tento výlet byl jeden z našich nejlepších, ne-li nejlepší. Pro každého znamenal urèitì dávku odhodlání k nìkterým adrenalinovým aktivitám, jelikož vyžadovaly pøedevším odvahu (a hecování). Ale pocit štìstí, že jste to zvládli, který se vám dostavil potom, za to stál. Monika Valentová, 9. B

6 Projekt Pohádka V úterý 4. listopadu 2008 se naše škola promìnila v pohádkové pracovištì plné kouzel a pohádek. Hned u vchodu do školy vítaly dìti pohádkové postavy princ a princezna. Tento den byl totiž ve znamení projektu Z pohádky do pohádky. Dìti se seznámily s pohádkami lidovými, umìlými, bajkami a povìstmi, ale i s moderními pohádkami a vìdeckofantastickými pøíbìhy z vesmíru. V každé tøídì byl pro dìti pøichystán jiný program, který si samy mohly zvolit, pracovalo se rùznými metodami. Napøíklad nejmenší dìti vyrábìly loutky, které pøedstavily všem ostatním, a na závìr zahrály pohádku O Popelce. Vìtší žáci vyrábìli loutky z papíru, aby se pokusili sehrát jeden pøíbìh Spejbla a Hurvínka, nebo hledali pouèení v bajkách, tvoøili koláž z pohádkových postav, vymýšleli pøíbìhy podle vlastní fantazie. Objevovali pohádky, napø. Zlatovlásku, Tøi veterány, Malého Prince apod. Mnozí cestovali vesmírem a prožívali záhadné pøíbìhy na neznámých planetách. Zajímavé bylo i vymýšlení nových pøíbìhù k pohádkám z veèerníèkù a vytváøení vlastních ilustrací. Vìøíme, že se všem dìtem práce na projektu vydaøila a každý si odnesl spoustu zajímavých zážitkù. L. Švecová Ahoj kluci, ahoj holky! Dnes vkroèíte rovnýma nohama do projektu s názvem Pohádka no a co? Asi se trochu zarazíte, proè rovnýma nohama. Na rozdíl od pøedešlých projektù zaèínáte totiž bez pøípravy. Cílem celé dopolední akce je, abyste se seznámili s pohádkou jako literárním útvarem a souèasnì se stali trochu spisovateli, autory scénáøe a režiséry Tìmito slovy zaèínal projektový den, který na naší škole probìhl 14. listopadu. Pøed vchodem vítali žáky princ s princeznou, ze školního rozhlasu se ozývaly nejznámìjší písnièky z pohádek. Celý projekt byl zakonèen dramatizací pohádkového scénáøe, který si žáci ve skupinách sami pøipravili. My, uèitelé, jsme si s pøípravou celého dne dali dost práce a doufáme, že se dìtem projekt líbil. I. Nesòalová

7 Výlet 9.A do Petøíkova pohledem žákù Výlet tøídy 9. A byl pro žáky jistì zajímavý a možná trochu i pouèný, ale pøichystal mnoho zábavných a legraèních okamžikù, kterým se mohli smát nejen žáci, ale i psychologové a paní tøídní uèitelka Renata Špinarová. Ano, tento výlet nepatøil do kategorie tuctových výletù. Za prvé zde byl pøichystán program na téma Jak se uèit na støední škole, o kterém se zmíním pozdìji, a za druhé místo ubytování bylo na horách. Ihned po pøíjezdu všechny zaskoèilo ono ubytování stará, døevìná chata, kde se dokonce v nìkterých pokojích netopilo. Vše se ale záhy spravilo a nebylo skoro nic, naè by se dalo stìžovat. Dokonce zde v pøízemí byla spoleèenská místnost s kuleèníkem, která byla hojnì využívána až do pozdních veèerních hodin. Snad jediná nevýhoda byla ta, že pøes tenké døevìné stìny bylo slyšet vše, a tak být po veèerce vzhùru bylo o nìco obtížnìjší. Abych se vrátil k tomu, proè jsme na tento výlet vùbec jeli. Jak už jsem se zmínil, psychologové z poradny zde mìli pøichystán program, kde nás seznamovali s tím, jak se správnì uèit. Vše vyvrcholilo testem profesní orientace, který jistì mnoha žákùm pomohl pøi rozhodování, kterou školu si zvolit. Vladislav Kluska, 9.A V listopadu jsme my, tøída 9. A, absolvovali tøídenní školní akci pro tøídní kolektivy do Petøíkova v Jeseníkách. Protože tohle je náš poslední školní rok, který strávíme pohromadì, skoro všichni jsme se na výlet tìšili a doufali, že nám tamìjší program o volbì k povolání pomùže pøi našem výbìru budoucí støední školy. Pøi prohlížení internetových stránek jsem se znepokojením pøibalila do batohu teplou deku a polštáø. A dobøe jsem udìlala. Pozdìji se pod ní snažila zahøát svá zkøehlá tìla zimou snad polovina tøídy. Ubytování bylo snad jediné strašné mínus celého výletu. Okna netìsnila, postele vypadaly, že se každou chvíli zbortí, a matrace byly špinavé od neidentifikovatelných tekutin. Ale veèer nám nezbylo nic jiného, než se na nì uložit. Nikdo nemìl tolik odvahy, aby po zkušenosti z výletu do Prahy, který jsme absolvovali v osmé tøídì, kdy pùlka tøídy chytla po kontaktu s podlahou svrab, uložit se na zem. Nakonec jsme si však zvykli a snažili se užít volného èasu, který jsme spoleènì trávili. Program, který nám byl pøichystán, nám mìl ukázat, jak se správnì uèit. Nevím, jestli to nìkomu pomohlo, mnì tedy moc ne. Spíš než tohle však vìtšinu tøídy zajímaly testy, které nám mìly pomoci zjistit, v èem vynikáme a naopak v èem ne. Myslím, že alespoò pár lidem pomohly ukázat smìr, kterým se mají v budoucnu vydat. Nakonec to byly tøi dny, které byly naplnìny vìtšinou uvolnìnou atmosférou a smíchem. Elena Rùžièková, 9. A Mikuláš Kdo by si náhodou myslel, že pátek pátého prosince je pro naše dìti zcela normálním vyuèovacím dnem, tak by se šerednì mýlil. V tento den jim, podle jejich názoru, opìt nudné vyuèování zpestøili èerti s andìly a nesmírnì dùstojným Mikulášem. Žáci deváté tøídy si pøipravili krátký tanec, písnièku a samozøejmì nechybìlo ani potrestání tìch neposlušných, které si èerti už pøedem zapsali do pekelné knihy. S tímto vystoupením mìli úspìch i v místní mateøské školce, o èemž svìdèí i dìkovný dopis zaslaný naší paní øeditelce. I. Nesòalová Ve støedu 3.prosince všechny 1.tøídy vyrazily na výlet do Vyškova. Dìti si myslely, že navštívíme Dinopark a zoo, ale my paní uèitelky jsme vìdìly, že pùjdeme hledat vyškovské èerty, andìle a Mikuláše. Navštívili jsme vyškovské zámecké peklo, kde se to hemžilo hodnými, ale i zlými èerty. Dìti se bály, ale my je nedaly. Za písnièku, kterou jim dìti zazpívaly, nás èerti pustili do vyškovského nebe, kde jsme potkali andílky a Mikuláše, a tady dìti za pìkné básnièky a písnièky dostaly malý balíèek s dobrotami. I když poèasí tento den nepøipomínalo zimu, ale spíše sychravý podzim, vrátili jsme se do školy vymrzlí, ale spokojení z balíèkù, ale i dáreèkù, které si dìti koupily pro rodièe. V pátek jsme v èekání na Mikuláše pokraèovali i ve škole. Dìti se pøevlékly do kostýmù èertíkù, andílkù i Mikulášù. Starší spolužáci z 9.tøíd nás pøišli vystrašit, zazpívat a také dìtem pøinesli malé sladkosti. Vše zahráli dokonale, nìkteøí prvòáci si mysleli, že jsou opravdoví. I když se nìkteøí báli, všichni se tìšili na veèer na opravdového Mikuláše a jeho dárky. M.Albrechtová

8 Støípky umìní Dne v podveèer se školní jídelna v budovì na Horáckém námìstí pøemìnila na malé divadelní jevištì, kde tøídy VIII. A, VII. A a VII. B pøedvedly své peèlivì nacvièené pøedstavení Støípky umìní divákùm z øad rodièù i pracovníkù školy. Akce mìla velký ohlas a všem zpøíjemnila uspìchaný pøedvánoèní èas. Další den zahráli žáci pøedstavení i pro všechny žáky druhého stupnì naší školy. Pøedstavení bylo rozdìleno na tøi èásti, které byly oddìleny pásmem koled v podání žákù z VIII. A. První èást se vìnovala antice, po úvodním popisu období v podání Martiny Gernešové a Sáry Dvoøákové následovalo pøedstavení jednotlivých živých soch. Mramorovou sochu Athéòanky ztvárnila Kristýna Simoglu, v roli staroøeckého politika Sofokla se pøedstavil pan uèitel Kuèera, múzu Psyché s køídly zahrála Diana Hiadlovská a bronzovou sochu øeèníka Andrej Kalašnik. Druhá èást nás zavedla do období renesance, kterým provázely Marie Kopèáková a Kamila Hošková. Na promítnutém obrazu Bièování Krista ukázaly hlavní znaky tohoto období. Obraz byl ztvárnìn žáky VIII. A (Jakub Zboøil, Jiøí Frai, Marek Køíž, David Koneèný, Václav Vidoò) a VII. B (Šárka Daòhelová, Gabriela Složilová a Radim Š ovíèek), kteøí dohráli jeho smyšlené dokonèení. Tøetí èást nastínila klasicismus. Období charakterizovaly Iva Horníèková a Lenka Skarupová. Následovalo pøehrání úryvku z Molierovy hry Lakomec v podání žákù VII. A (Ondøej Strmiska, Vojtìch Pospíšil, Hana Kubátová, Petr Bíza, Jan Vostal, Marie Žaludová, Lucie Matìjková, Andrea Šoukalová a Eliška Vladíková). Podìkování patøí Michaele Kadlèíkové za krásné koledy, Hynku Velcovi za velmi promyšlený obraz, Martinì Draèkové za úžasnì nacvièené divadlo a všem skvìlým dìtem, které strávily spoustu volného èasu pøi nacvièování a realizaci této akce. S. Kubešová Panenky pro UNICEF Poslední listopadový ètvrtek jsme na pracovišti Uprkova uspoøádali akci šití panenek, a tak se zapojili do projektu UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítì. Dìkujeme všem tvoøivým maminkám, babièkám, ale i tatínkùm, kteøí hodili na jedno odpoledne za hlavu pøedvánoèní shon a pøišli se svými dìtmi tento dobroèinný projekt aktivnì podpoøit. Spoleènými silami jsme vyrobili 19 krásných panenek. Hlavní myšlenka projektu spoèívá v tom, že každá panenka pøedstavuje skuteèné dítì, které bude v rámci oèkovací kampanì UNICEF v rozvojových zemích pøeoèkováno proti šesti hlavním smrtelným dìtským chorobám. Panenky jsou prodávány za èástku 600 Kè, což je suma potøebná na toto oèkování pro jedno dítì. Ten, kdo panenku zakoupí, tak vlastnì symbolicky adoptuje dítì, které panenka pøedstavuje. Témìø všechny panenky našly svùj domov" v rodinách našich žákù, nìkolik zbylých pak bylo prodáno pøímo v prodejním stánku UNICEF. A. Vondrušková a M. Raiserová Vánoèní besídka v prvních tøídách Dìti z 1.A,B,C spolu s tøídními uèitelkami uspoøádaly ve svých tøídách besídky pro rodièe. Dìti tøídy vánoènì vyzdobily, nazdobily stromeèek, pøipravily obèerstvení a oblékly si andìlské kostýmy. Pro všechny, rodièe, prarodièe i sourozence, si pøipravily krátký program plný vánoèního povídání, básnièek a zpívání. Koledy si s námi zazpívali i rodièe a po velkém potlesku jim šly dìti rozdat vlastnoruènì vyrobené dárky. Všichni byli spokojeni a s pøáním všeho dobrého do roku 2009 jsme se rozešli domù. M.Albrechtová

9 Akce školy V tomto školním roce se žáci prvního a druhého stupnì mimo školní lavice zúèastnili mnoha aktivit, které podpoøily jejich všestranný rozvoj. Hned v záøí vyjely šesté tøídy na seznamovací pobyt. Sportovní akce na naší škole odstartovalo tradiènì plavání, naši žáci se na podzim rovnìž s úspìchem zúèastnili Bìhu brnìnské mládeže. S chutí a zájmem absolvovali pøírodopisné vycházky, které vhodnì doplnily jejich teoretické znalosti ukázkami, které si mohli osahat. S pøíchodem zimy pøišlo na øadu jejich oblíbené bruslení. V oblasti kulturnì vzdìlávací se naši žáci obohatili v divadlech Radost, Polárka, Barka, Husa na Provázku, v Janáèkovì a Mahenovì divadle, kde zhlédli zajímavá a podnìtná pøedstavení. Na pùdì školy vyslechli koncert Dìjin hudby, který otevøel jejich sféru vnímání hudby v netušené dimenzi. Výukové programy absolvovali hned v nìkolika domech a zahradách, napø. v Domì dìtí a mládeže Junior, v ZOO, v DDM Domeèek, v Jezírku, v Planetáriu, ekologické cítìní získali pøi návštìvì Ekodvora. Spoleènì s rodièi se s vervou zapojili do finanèní sbírky Dìti v Kongu, pomáhali svými nápady v šití panenek pro UNICEF a za velké plus žáci oznaèili návštìvu výstavy Jak se žije s handicapem v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu, kde se mohli poprvé vžít do situací, které prožívají jejich vrstevníci, pøi nichž mnohdy nestálo tolik potøebné štìstí. Další dìti zhlédly výstavy v Moravském zemském muzeu a Anthroposu. Žáci se zaujetím prezentovali své znalosti v celoškolním projektu, letos pod názvem Pohádka. Nesmíme rovnìž zapomenout na besedy s pøíslušníky Mìstské policie i Policie ÈR, které vždy zaujmou a obohatí. Nìkteré dìti poprvé zažily výlov Novoveského rybníka, který nenápadnì navodil atmosféru blížících se Vánoc. Mikulášská besídka, výlet žákù prvních tøíd do Pekla a Nebe, vánoèní zvyky ve støední knihovnické škole, zpívání pod vánoèním stromem na námìstí Svobody, zdobení stromeèku pro ptáèky a vánoèní besídky s rodièi pøiblížily všechny k tolik oèekávanému Štìdrému dni. M. Raiserová Škola pøemìnìna na ubytovnu pro tøi tøídy Ano, ano. Naše škola se takto pøemìnila pro tøídy 8. A, 8. B a 7. B. Myslím, že o naší tøídì 8. A mùžu øíct, že jsme velmi silný kolektiv. Samozøejmì se to naše soužití neobejde bez drobných roztržek a hádek, ale to nic nemìní na tom, že kolektiv je potøeba posilovat poøád, a to nejen ve tøídì, ale i roèníku, což se mnou urèitì souhlasíte. A tak se naše bìžná tøída v pøízemí na chvíli promìnila na pokoj pro asi 15 lidí. Nejlepší na tom bylo, že jsme se dokázali bez problému domluvit, kdo a kde bude spát, i když jedna moje kamarádka spala vedle kamaráda, ale už jsme se vyhnuli hádkám typu: Né, já vedle kluka spát prostì nebudu. Ne a ne a ne!!!!" Tìm, co nikdy ve škole nespali, asi pøesnì nedokážu popsat, jak je škola v tuhle nedenní dobu kouzelná. Procházeli jsme chodbou a nemohli jsme uvìøit tomu, že tohle je ta chodba, kterou chodíme každý, každièký den za rùznými úèely. Spaní ve škole je rozhodnì pro kolektiv skvìlá vìc, ale myslím, že by byla nuda" spát jen jako jediná tøída. Mám totiž za to, že tady se lidé poznají víc, i když tøeba nejsou ze stejné tøídy, dají se zde uzavøít nová pøátelství Staèí jen chtít. Já osobnì si to chci co nejdøíve zopakovat!!! Pst. I noc jsme si užili. Paní uèitelka tøídní už míò. Martina Gernešová, 8. A

10 Výcvikový tábor zápasu v Bìlorusku Ve dnech listopadu 2008 se pìt nejsvìdomitìjších žákù sportovních tøíd zúèastnilo výcvikového tábora v Mogilevì (Bìlorusko). Soustøedìní, které se podaøilo klubu TAK HELLAS BRNO zorganizovat, jsme absolvovali spolu s reprezentaèním kádrem kadetù a kadetek Bìloruska a pod vedením jejich reprezentaèního trenéra. Získali jsme velkou spoustu nových zkušeností a materiálù, které nám urèitì v další pøípravì pomohou. Na soustøedìní navazoval také mezinárodní turnaj v zápase volným stylem Memoriál èestného obèana mìsta Mogileva a hrdiny Sovìtského svazu N. F. KOROLEVA, na kterém všichni naši závodníci vybojovali medaile. 1. místo: 44 kg Adéla Hanzlíèková 9.C 3. místo: 50 kg Daniel Jandek 8.C Andrej Kalašnik 8.C 59 kg Kristýna Pitrová 9.C 63 kg Dominika Pitrová 7.C V listopadu 2009 plánujeme opìt výpravu našich nejsvìdomitìjších žákù na výcvikový tábor a turnaj do Bìloruska. P. Kuèera Sportovní soutìže V prvním pololetí školního roku se naše škola zúèastnila ètyø soutìží. V záøí žáci vybojovali 1. místo ve skoku dalekém z místa, nejdále z naší školy doskoèil Lukáš Doèkal. Dále jsme se zúèastnili Vranovského Empíka, kde starší žáci, Jan Gavenda, Nicole Frýbortová a Kristýna Pitrová, získali 3.místo. Desátého prosince probìhla soutìž Silový ètyøboj, kde jsme obsadili 3. místo. Po podzimní èásti Bìhu brnìnské mládeže zùstáváme na místì tøetím. J. Vlachová

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRÁVY Prvòáèci z øeditelny Jako každý r ok probìhl v lednu zápi s do 1. tøí d. V letošním roce pøiš el k zápisu velký poè et dìt í. Celkem jich pøišlo 143.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3081. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod Školní rok se nachýlil a už se zaèíná s pøípravou toho dalšího, ale bez obav, o tom tento Zpravodaj nebude. Ohlížíme se za uplynulým pùlrokem - co se

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy R N Ž Á D Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁL; Praha 8 - Kobylisy, ohnice roèník, èíslo vyšlo: prosinec 00 O S E D Ì L O Z J Í M V É H O Do PD Šipka pøijel Martin na bílém koni Zábavné pùldne pro dìti

Více