ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, Praha 8 Únor 2016

2

3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo města Starý Plzenec DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE Bc. Petra Štáhlová, referent oddělení územního plánování, Odbor stavebně správní, Magistrát města Plzně OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

4 4 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

5 ZADAVATEL Město starý Plzenec Smetanova 932, Starý Plzenec Určený zastupitel: Ing. Hana Sobotová POŘIZOVATEL Magistrát města Plzně Technický úřad MMP Odbor stavebně správní Oddělení územního plánování Škroupova 4, Plzeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Bc. Petra Štáhlová referent oddělení územního plánování Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně ZPRACOVATEL HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/ Praha 8 Czech Republic Zodpovědný projektant: Urbanistická koncepce: Dopravní infrastruktura: Technická infrastruktura: Koncepce krajiny, ochrana přírody: Grafické zpracování (GIS): RNDr. Milan Svoboda autorizovaný architekt pro obor územní plánování autorizovaný projektant ÚSES autorizovaný architekt pro obor krajinářská tvorba osvědčení ČKA Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. autorizovaný architekt pro obor architektura Ing. Jan Cihlář Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. autorizovaný architekt pro obor architektura Ing. Václav Jetel, Ph.D. autorizovaný architekt pro obor územní plánování, Ing. Václav Jetel, st. RNDr. Milan Svoboda autorizovaný projektant ÚSES autorizovaný architekt pro obor územní plánování autorizovaný architekt pro obor krajinářská tvorba Jakub Vik Mgr. Lukáš Veselý HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

6 6 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

7 O B S A H TEXTOVÁ ČÁST A. P O S T U P P O Ř Í Z E N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U A.1 Přípravné práce/územně analytické podklady A.2 Zadání A.3 Návrh B. V Ý S LE D E K P Ř E Z K O U M Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O D L E 5 3 O D S T. 4 S T A V E B N Í H O Z Á K O N A B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) B.2. B.1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění trvale udržitelného rozvoje území B.1.2. Rozvojové oblasti a osy B.1.3. Specifické oblasti B.1.4. Koridory a plochy dopravní infrastruktury B.1.5. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů B.1.6. Další úkoly pro územní plánování Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje) B.2.1. Úvod B.2.2. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v PÚR ČR B.2.3. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR ČR a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí B.2.4. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR ČR a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu B.2.5. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv B.2.6. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje B.2.7. Stanovení cílových charakteristik krajiny B.2.8. Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit B.2.9. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury B Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií B Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití B Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene j) B Stanovení kompenzačních opatření podle 37 odst. 8 stavebního zákona B Vysvětlení pojmů B.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování (dle 18 a 19 stavebního zákona), zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území B.3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v 18 stavebního zákona B.3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v 19 stavebního zákona: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

8 B.4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů B.5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů C. Z P R Á V A O V Y H O D N O C E N Í V L I V Ů N A U D R Ž I T E L N Ý R O Z V O J Ú Z E M Í O B S A H U J Í C Í Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O V Ý S LE D C Í C H T O H O T O V Y H OD N O C E N Í V Č E T N Ě V Ý S L E D K Ů V Y H O D N O C E N Í V L I V Ů N A Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í, S T A N O V I S K O K R A J S K É H O Ú Ř A D U P O D L E 5 0 O D S T. 5 A S D Ě L E N Í, J A K B Y L O S T A N O V I S K O P O D L E 5 0 O D S T. 5 Z O H L E D N Ě N O, S U V E D E N Í M Z Á V A Ž N Ý C H D Ů V OD Ů, P O K U D N Ě K T E R É P O Ž A D A V K Y N E B O P O D M Í N K Y Z O H L E D N Ě N Y N E B Y L Y C.1. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí C.2. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona C.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly D. V Y H OD N O C E N Í S P L N Ě N Í P OŽ A D A V K Ů Z A D Á N Í, P O P Ř Í P A D Ě V Y H OD N O C E N Í S O U L A D U S E S C H V Á L E NÝ M V Ý B Ě R E M N E JV H O D N Ě J Š Í V A R I A N T Y A P O D M Í N K A M I K J E J Í Ú P R A V Ě V P Ř Í P A D Ě P O S T U P U P O D L E 5 1 O D S T. 2 S T A V E B N Í H O Z Á K O N A, S P O K Y N Y P R O Z P R A C O V Á N Í N Á V R H U Ú Z E M N Í H O P L Á N U V P Ř Í P A D Ě P O S T U P U P O D L E 5 1 O D S T. 3 S T A V E B N Í H O Z Á K O N A, S P O K Y N Y K Ú P R A V Ě N Á V R H U Ú Z E M N Í H O P L Á N U V P Ř Í P A D Ě P OS T U P U P O D L E 5 4 O D S T. 3 S T A V E B N Í H O Z Á K O N A 5 7 D.1. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Územního plánu Starý Plzenec D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.1.4. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 111 D.1.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení D.1.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení D.1.7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území D.2. Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle 51 odst. 2 stavebního zákona D.3. Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle 51 odst. 3 stavebního zákona D.4. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle 54 odst. 3 stavebního zákona E. V Y H OD N O C E N Í K O O R D I N A C E V Y U Ž Í V Á N Í Ú Z E M Í Z H L E D I S K A Š I R Š Í C H V Z T A H Ů V Ú Z E M Í E.1. Město Starý Plzenec v systému osídlení E.2. Město Starý Plzenec jako součást krajiny E.2.1. Starý Plzenec v krajině E.2.2. Návaznosti skladebných prvků ÚSES E.3. Širší dopravní vazby města Starý Plzenec HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

9 E.3.1. Dálnice a silnice E.3.2. Železnice E.3.3. Cyklistická a pěší doprava E.3.4. Letecká doprava E.4. Širší vazby města Starý Plzenec v oblasti technické infrastruktury E.5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska vazeb města Starý Plzenec na území okolních obcí E.5.1. Koordinace s územím obce Letkov E.5.2. Koordinace s územím obce Lhůta E.5.3. Koordinace s územím obce Losiná E.5.4. Koordinace s územím obce Nezbavětice E.5.5. Koordinace s územím města Plzně E.5.6. Koordinace s územím obce Šťáhlavy E.5.7. Koordinace s územím obce Tymákov F. V Ý ČE T Z Á L E Ž I T OS T Í N A D M Í S T N Í H O V Ý Z N A M U, K T E R É N E J S O U Ř E Š E NY V Z Á S A D Á C H Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E ( 4 3 O D S T. 1 S T A V E B N Í H O Z Á K O N A ), S O D Ů V O D N Ě N Í M P O T Ř E B Y J E J I C H V Y M E ZE N Í G. K O M P L E X N Í Z D Ů V OD N Ě N Í P Ř I J A T É H O Ř E Š E N Í V Č E T NĚ V Y B R A N É V A R I A N T Y G.1. Výklad pojmů G.2. Vymezení řešeného území G.3. Vymezení zastavěného území G.4. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot G.4.1. Základní koncepce rozvoje území města Starý Plzenec G.4.2. Základní koncepce ochrany hodnot území města Starý Plzenec G.4.3. Limity využití území G.5. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně G.5.1. Zásady urbanistické koncepce G.5.2. Plošné uspořádání území G.5.3. Prostorové uspořádání území G.5.4. Systém sídelní zeleně G.6. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování G.6.1. Dopravní infrastruktura G.6.2. Technická infrastruktura G.6.3. Občanské vybavení G.6.4. Veřejná prostranství G.7. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně G.7.1. Koncepce uspořádání krajiny G.7.2. Vymezení ploch v krajině G.7.3. Územní systém ekologické stability G.7.4. Prostupnost krajiny G.7.5. Protierozní opatření G.7.6. Rekreační využívání krajiny G.7.7. Dobývání ložisek nerostných surovin G.8. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

10 G.9. plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) G.8.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů G.8.2. Podmínky prostorového uspořádání území Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit G.9.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit G.9.2. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit G.10. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona G.11. Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona G.12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření G.13. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci G.14. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti G.15. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 6 (vyhlášky č. 500/2006 Sb.), stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání G.16. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) G.17. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt H. V Y H OD N O C E N Í Ú Č E L N É H O V Y U Ž I T Í Z A S T A V Ě NÉ H O Ú Z E M Í A V Y H OD N O C E N Í P OT Ř E B Y V Y M E ZE N Í Z A S T AV I T E L NÝ C H P L O C H I. V Y H OD N O C E N Í P Ř E DP O K L Á D A N Ý C H D Ů S L E D K Ů N A V R H O V A N É H O Ř E Š E N Í N A ZE M Ě D Ě LS K Ý P Ů D N Í F O N D A P O Z E M K Y U R Č E N É K P L N Ě N Í F U N K C E L E S A I.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond I.1.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na zemědělský půdní fond I.1.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na zemědělský půdní fond I.1.3. Odůvodnění záborů ZPF I.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky k plnění funkcí lesa I.2.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na pozemky určené k plnění funkcí lesa I.2.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na pozemky určené k plnění funkcí lesa I.2.3. Odůvodnění záborů PUPFL J. R O Z H O D N U T Í O N Á M I T K Á C H K. V Y H OD N O C E N Í P Ř I P O MÍ N E K L. S E Z N A M Z K R A T E K M. S E Z N A M P O U Ž I T Ý C H P O D K L A D Ů P. P Ř Í L O H Y HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

11 Příloha P.1. Tabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby Příloha P.2. Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na zemědělský půdní fond Příloha P.3. Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na zemědělský půdní fond Příloha P.4. Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na pozemky určené k plnění funkce lesa GRAFICKÁ ČÁST II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1:5 000 II.2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: II.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1:5 000 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

12 A. POST UP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. 1 P ř í p r a v n é p r á c e / Ú z e m n ě a n a l y t i c k é p o d k l a d y Zastupitelstvo města Starý Plzenec rozhodlo o pořízení nového územního plánu dne usnesením č /2011. Tímto usnesením byl určen i pořizovatel Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní. Usnesením č /2011 ze dne zastupitelstvo města ukládá Ing. Haně Sobotové plnit ve volebním období funkci určeného zastupitele v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů města podle stavebního zákona. Usnesením č /2014 ze dne zastupitelstvo města ukládá Ing. Haně Sobotové plnit ve volebním období funkci určeného zastupitele v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů města podle stavebního zákona. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování ÚP Starý Plzenec s projektantem územního plánu HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing.arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaný architekt ČKA č Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Plzeň byly pořízené pro správní území obce s rozšířenou působností Plzeň v prosinci 2008, aktualizované 1. úplnou aktualizací v prosinci 2010, 2. úplnou aktualizací v prosinci 2012 a 3. úplnou aktualizací v prosinci A. 2 Z a d á n í Na základě usnesení zastupitelstva města Starý Plzenec ze dne o pořízení územního plánu Starý Plzenec a žádosti obce o pořizování územního plánu byl zpracován návrh zadání územního plánu Starý Plzenec, který byl dokončen v březnu V průběhu projednávání se pořizovatel v plném rozsahu řídil 47 stavebního zákona. Pořizovatel zaslal opatřením ze dne pod č.j. MMP/ /13 městu Starý Plzenec, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím návrh zadání územního plánu Starý Plzenec. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání ÚP mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky, ve stejné lhůtě mohly uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. U dotčených orgánů to mohly být požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu Starý Plzenec na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. Pořizovatel opatřením ze dne pod č.j. MMP/080586/13 zajistil dle 47 stavebního zákona zveřejnění návrhu zadání územního plánu Starý Plzenec a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí od do na úřední desce Magistrátu města Plzně a MěÚ Starý Plzenec a na internetových stránkách statutárního města Plzně a města Starý Plzenec. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Na základě požadavků dotčených orgánů na obsah územního plánu Starý Plzenec bylo zadání ÚP upraveno. Zadání územního plánu schválilo zastupitelstvo města Starý Plzenec dne A. 3 N á v r h Podle 50 odst. 1 stavebního zákona bylo na základě schváleného zadání pořízeno zpracování návrhu územního plánu k projednání podle 50 stavebního zákona. Projednání Návrhu Územního plánu Starý Plzenec bude zahájeno postupem podle 50 stavebního zákon a tato kapitola bude doplněna pořizovatelem po projednání. 12 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

13 B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA B. 1. V y h o d n o c en í s o u l a d u n á v r h u Ú z e m n í h o p l á n u S t a r ý P l z e n e c s P o l i t i k o u ú z e m n í h o r o z v o j e Č R ( P Ú R Č R ) Dne byla Usnesením Vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, která v plném rozsahu nahrazuje Politiku územního rozvoje ČR Dle 31 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), je Politika územního rozvoje ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání územních plánů a Územní plán Starý Plzenec ji proto musí plně respektovat. Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR ) vyplývají pro řešení ÚP Starý Plzenec následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP Starý Plzenec s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem PÚR ČR: B.1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění trvale udržitelného rozvoje území (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích ekologických, retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území města je zaměřena na posílení a využívání vodních prvků v území, s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova. Plochy podél řeky Úslavy jsou navrženy k vytvoření komunikační osy pro pěší a cyklisty s maximálním důrazem na zachování stávající zeleně. Územní plán chrání přírodní hodnoty na území města, zejména důsledně chrání všechny plochy lesů a veřejné zeleně a navrhuje další plochy k zalesnění a k založení veřejné zeleně. Územní plán chrání také všechny stávající plochy krajinné zeleně a navrhuje jejich další rozvoj. Územní plán důsledně chrání volnou krajinu před nekoordinovanou exploatací zástavby, rozvoj nové zástavby koncentruje výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových sídel ve volné krajině. Územní plán chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky významné stavby a urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území města Starý Plzenec, jeho historického vývoje a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku. Hlavním předmětem ochrany v ÚP Starý Plzenec jsou historická jádra sídel Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec, především pak urbanistické struktury zástavby a veřejných prostranství se zastoupením dominantních kostelů Narození Panny Marie (Malá Strana) a sv. Jana Křtitele (Starý Plzenec). Zvláštní důraz je v územním plánu kladen na ochranu dominantních poloh a kompozičního působení rotundy sv. Petra a Pavla na vrchu Hůrka a hradu Radyně na vrchu Radyně. Ochrana významných místních dominant je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad prostorového uspořádání HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

14 území a podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem historického vývoje města Starý Plzenec. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém veřejných prostranství, s důrazem na centrální Masarykovo náměstí, které je dokladem historického vývoje osídlení města. Územní plán svým návrhem dotváří založenou strukturu zástavby. Cílem je zkompaktnění a funkční propojení oddělených částí města. Přednostně jsou k dostavbám využívány proluky mezi stávající zástavbou. Územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí stávající dochovanou strukturu osídlení města Starý Plzenec, tvořenou dodnes dochovaným jádrovým sídlem Starý Plzenec a oddělenými sídly Malá Strana a Sedlec. Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a další udržitelný rozvoj sídel na území města. Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická struktura osídlení se zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a na citlivý přechod zástavby do volné krajiny. Územní plán chrání a rozvíjí všechny civilizační hodnoty v území a navrhuje jejich doplnění zejména s ohledem na celkový rozvoj území města a s ohledem na zajištění optimálních podmínek obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, občanským vybavením a veřejnými prostranstvími. Jedním ze zásadních ekonomických potenciálů města Starý Plzenec, který územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí, je strategická poloha města u významného centra osídlení - města Plzně - a jeho výborná dopravní dostupnost. S cílem zachování podmínek výborné dopravní dostupnosti Plzně z města Starý Plzenec územní plán důsledně chrání a navrhuje dále rozvíjet stávající silniční síť, železniční trať včetně stanice Starý Plzenec a síť cyklostezek, cyklotras a pěších tras. Koncepce uspořádání krajiny se zaměřuje na dotváření přírodních ploch v rámci prvků ÚSES a posílení přírodních hodnot v rámci území města, zejména pak údolní nivu řeky Úslavy, doplnění ploch lesa ve vazbě na stávající lesní porosty a doplnění ploch přírodních nejen v rámci navrhovaných prvků ÚSES. Upadání venkovské krajiny území města Starý Plzenec brání územní plán vytvořením podmínek pro intenzifikaci využití rekreačního využití krajiny, zejména návrhem rozvoje sítě cyklostezek a dalších pěších či cyklistických tras s cílem zlepšení podmínek prostupnosti krajiny při plném respektování a plné ochraně všech krajinných a přírodních hodnot území a všech přítomných hodnotných struktur krajiny. (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání všechny v současné době zemědělsky využívané partie krajiny na území města, zejména pak v severní části území založením nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510- K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K), které budou plnit funkci protierozních opatření. Potenciální zábor zemědělské půdy je vyvolán výhradně návrhem stabilizace a dotvoření urbanistické struktury sídel s cílem zkompaktnění jejich struktury zástavby. Územní plán důsledně chrání všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména plochy lesů, vodní plochy a toky s jejich nivami a plochy přirozené sukcese, včetně mozaiky remízů a drobných plošek krajinné zeleně v rámci ploch orné půdy. S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny vymezuje územní plán prostorově spojitý systém územního systému ekologické stability a navrhuje fragmenty ploch krajinné zeleně pro zajištění úplné funkčnosti ÚSES. (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 14 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

15 ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří předpoklady pro vyvážený územní rozvoj města Starý Plzenec a pro sociální soudržnost jeho obyvatel. Územní plán klade zásadní důraz na stabilizaci obytné resp. rekreační funkce sídel Starý Plzenec, Malá Strana i Sedlec a na jejich rozvoj s cílem dosáhnout stabilizace a dotvoření urbanistické struktury těchto obytných resp. obytně rekreačních sídel. Na území města Starý Plzenec není v současné době identifikován problém sociální segregace ani jiné sociálně patologické jevy s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel města. S cílem předcházet riziku sociální segregace nenavrhuje územní plán žádné nové prostorově izolované obytné enklávy s rizikem vzniku sociálně vyloučených a prostorově segregovaných obytných lokalit. S cílem eliminovat zcela riziko sociální segregace navrhuje územní plán vysokou míru veřejné prostupnosti všech nově navrhovaných obytných území tak, aby ve všech obytných územích byla zajištěna přirozená sociální kontrola území veřejností a nebyl umožněn vznik plošně rozsáhlých prostorově vyhrazených veřejně nepřístupných soukromých obytných enkláv. Pro předcházení negativním vlivům na sociální soudržnost obyvatel města stabilizuje územní plán stávající sídelní strukturu města Starý Plzenec se třemi hlavními kompaktními a koncentrovanými obytnými sídly Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec. Rozvoj jednotlivých sídel navrhuje územní plán výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území, přednostně pak v okrajových prolukách na samé hranici zastavěného území, případně pak formou intenzifikace v rámci zastavěného území. Územní plán návrhem rozvoje obytných území zachovává kompaktnost a územní celistvost hlavních obytných resp. obytně rekreačních sídel tak, aby nedocházelo k nepřiměřené plošné expanzi obytných území a tedy desintegraci obytných území od jádrových území jednotlivých obytných sídel. Cílem je zachovat optimální pěší dostupnost jader sídel s koncentrací občanského vybavení a obslužných funkcí ze všech obytných území. Územní plán zároveň vytváří podmínky pro posílení pozice jádrových území sídel Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec tak, aby byla zachována funkce center sídel jako přirozených jader společenství obyvatel sídel. (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. ÚP požadavek splňuje. Územní plán upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek. S ohledem na polohu města v rámci rozvojové oblasti OB5 Plzeň dle PÚR ČR, vytváří územní plán podmínky pro uspokojení zvýšených nároků na rozvoj území města a to komplexně v různých sférách rozvoje. S ohledem na velmi dobrou (rychlou a komfortní) dopravní dostupnost spádového města Plzeň, a to nejen automobilem, ale především veřejnou hromadnou dopravou (autobusem i po železnici), a přitom s ohledem na polohu v přírodně vysoce hodnotném prostředí podél řeky Úslavy, lze očekávat v návrhovém období územního plánu vyšší nároky na rozvoj bydlení a rekreace. Územní plán proto vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, zejména pro individuální formy bydlení, pro rozvoj individuální rekreace a ve vazbě na dálnici D5 a stávající MÚK Černice také pro rozvoj výroby a skladování (plochy změn 001-Z, 002-Z). S cílem dalšího rozvoje rekreačního potenciálu území nejen pro potřeby každodenní rekreace obyvatel města, ale také pro potřeby uživatelů z širšího okolí a regionu, navrhuje územní plán zlepšení prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty včetně návrhu nových cyklostezek v rámci údolní nivy řeky Úslavy jako součást širší sítě cykloturistických tras propojujících jednak vzájemně sídla na území města Starý Plzenec, tak i město Starý Plzenec s Plzní. Navrhovaná řešení územního plánu zohledňují podněty na rozvoj území města uplatněné zástupci samosprávy města Starý Plzenec a jednotlivými obyvateli města a vlastníky pozemků a staveb na území města v rámci procesu projednání Návrhu zadání ÚP Starý Plzenec. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

16 (16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. ÚP požadavek splňuje. Podmínky budoucího rozvoje města Starý Plzenec byly komplexně a v širších souvislostech posouzeny a vyhodnoceny v rámci Územně analytických podkladů ORP Plzeň 2014, které byly základními podklady pro zpracování ÚP Starý Plzenec. Návrh rozvoje území města Starý Plzenec vychází z integrovaného přístupu spočívajícího v postupu od celku k detailu, ze vzájemné provázanosti strategické a územně plánovací úrovně návrhu rozvoje území a v neposlední řadě z provázanosti a vzájemného zohlednění nároků na rozvoj jednotlivých systémů a funkčních složek v území. Cílem řešení ÚP Starý Plzenec je eliminovat nežádoucí dominanci některého ze systémů či některé ze složek území nad ostatními. Územní plán navrhuje vyvážený rozvoj bydlení, odpovídající rozvoj veřejných prostranství a ploch pro každodenní rekreaci obyvatel města, plochy pro zajištění ekonomického rozvoje území města a zlepšení celkové image města. (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. ÚP požadavek splňuje. Město Starý Plzenec má převážně obytný a rekreační charakter s relativně vyváženým podílem ploch výroby a ploch pro další ekonomické aktivity. V dlouhodobém průměru vykazuje město Starý Plzenec velice vyrovnané hodnoty ukazatelů nezaměstnanosti a to jak ve srovnání s průměrem celého Plzeňského kraje, tak ve srovnání s průměrem ORP Plzeň. Tato skutečnost je dána především výbornou dopravní dostupností vyšších center osídlení s koncentrací pracovních příležitostí v širokém spektru ekonomických odvětví (zejména Plzeň, Rokycany), a to dostupnost nejen individuální automobilovou dopravou, ale také veřejnou hromadnou dopravou autobusem i vlakem. S cílem vytvoření podmínek k odstraňování důsledků hospodářských změn územní plán stabilizuje a dále zlepšuje podmínky dopravní dostupnosti vyšších center osídlení z města, zejména navrhuje zlepšení dopravního napojení města Starý Plzenec po železnici č. 190 (koridor X01) a dále vytváří podmínky pro možnou dostupnost center osídlení podél řeky Úslavy pro cyklisty. Územní plán dále na území města Starý Plzenec stabilizuje všechna stávající produkční území. Podmínky pro vznik potenciálních nových pracovních příležitostí na území města vytváří územní plán zejména vymezením ploch smíšených obytných s možností umístění staveb a zařízení pro občanské vybavení, nerušící drobnou a řemeslnou výrobu a výrobní i nevýrobní služby a další aktivity s vyšší přidanou hodnotou a zejména pak návrhem na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, sportu a rekreace jako předpokladu zvýšení podílu cestovního ruchu na celkové ekonomické výkonnosti města. Ve vazbě na dálnici D5 a stávající MÚK Černice navrhuje územní plán pro rozvoj výroby a skladování plochy změn 001-Z, 002-Z. Další plochy pro rozvoj výroby a skladování (012-Z, 034-Z, 075-Z, 076a-P, 076b-Z, 079-P, 116-Z) navrhuje územní plán výhradně ve vazbě na stabilizované plochy výroby a skladování. (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. ÚP požadavek splňuje. Územní plán podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury území tím, že zachovává význam a pozici města Starý Plzenec v rámci struktury osídlení kraje jako lokálního centra osídlení s převažující obytnou a rekreační funkcí zajišťující přednostně obsluhu místních obyvatel. Přitom územní plán stabilizuje a dále zkvalitňuje dopravní napojení města zejména na spádové centrum Plzeň, čímž pro obyvatele města Starý Plzenec vytváří podmínky pro optimální dostupnost vyššího občanského vybavení a pracovních příležitostí. 16 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

17 Řešením územního plánu jsou posilovány integrační vazby města Starý Plzenec na území okolních obcí i integrační vazby jednotlivých sídel v rámci vlastní struktury města, a to zejména zlepšováním podmínek prostupnosti území pro chodce a cyklisty, včetně návrhů nových cyklostezek a nových veřejných prostranství. Územní plán vytváří předpoklady pro posílení partnerství mezi městem Starý Plzenec a spádovým centrem celého regionu, městem Plzeň, tím, že vytváří podmínky pro výrazné zlepšení vzájemných dopravních vazeb v oblasti veřejné hromadné dopravy (návrh na vytvoření terminálu veřejné hromadné dopravy osob u železniční stanice Starý Plzenec včetně návrhu na vytvoření nových záchytných parkovišť pro osobní automobily i jízdní kola). (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. ÚP požadavek splňuje. Na území města Starý Plzenec nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru ploch brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy nevhodně využívané nebo využívané jen velmi extenzivně. Územní plán navrhuje všechny disponibilní proluky a plochy v rámci zastavěného území vhodné k intenzifikaci využití k novému zastavění. Celková disponibilní plocha proluk v zastavěném území však neodpovídá predikované potřebě nových ploch pro bydlení pro pokrytí potřeby nových bytů ve městě a potřebám rozvoje rekreace na území města, proto územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy, avšak výhradně ve vazbě na zastavěné území tak, aby nedocházelo k nežádoucí exploataci nezastavěného území a fragmentaci volné krajiny. Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé zastavitelné plochy (016a-Z, 016b-Z, 018-Z, 086-Z, 087-Z, 088-Z, 089-Z, 090-Z, 091-Z, 092-Z, 093-Z, 094a-Z, 095a-Z, 094b-Z, 095b-Z, 096a-Z, 097a-Z, 096b-Z, 097b-Z, 098-Z, 099-Z) představující plošnou expanzi mimo zastavěné území pořadí změn v území (etapizaci), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále do volné krajiny. Územní plán navrhuje rozvoj sídel s cílem zachování jejich kompaktního uspořádání, méně náročného na dopravní obsluhu území sídel, na obsluhu systémy technické infrastruktury (zejména méně náročné na dálku a uspořádání liniových vedení technické infrastruktury) a s optimálními podmínkami pěší a cyklistické dostupnosti území sídel. Veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území města Starý Plzenec jsou v územním plánu důsledně koordinovány. Územní plán důsledně chrání všechny identifikované hodnoty území města a ve svém řešení zohledňuje přítomné limity využití území jako základní územně specifikované veřejné zájmy v území města. Navrhovaný rozvoj bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a dalších soukromých zájmů je v územním plánu důsledně vyvažován návrhem odpovídající výměry ploch pro veřejná prostranství, zejména pro veřejnou zeleň, a návrhem odpovídajícího rozvoje dopravní a technické infrastruktury a veřejného občanského vybavení. Územní plán nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

18 krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně respektuje veškeré přírodní hodnoty a limity vyplývající z jejich ochrany na území města. Žádné rozvojové záměry nejsou v ÚP Starý Plzenec v konfliktu s chráněnými územími a dalšími plochami v zájmu ochraně přírody a krajiny. Ochrana přírodních hodnot je jedním ze základních principů rozvoje města. V územním plánu jsou vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability a plochy změn v krajině nezbytné pro zajištění funkčnosti skladebných částí. Územní plán chrání významné plochy zeleně v zastavěném území a navrhuje jejich vazby na přírodní plochy ve volné krajině. Jako hlavní přírodní osy celého území města, včetně území zastavěného, vymezuje územní plán nivy vodních toků, zejména potom údolní nivu řeky Úslavy jako významnou krajinnou kompoziční osu. Tato území vymezuje ÚP jako území neumožňující nové zastavění a vymezuje je jako plochy krajinné zeleně nebo veřejné zeleně, čímž vytváří podmínky pro jejich ochranu před nežádoucím zastavěním a pro žádoucí rozvoj přírodních funkcí (převaha vegetace, možnost rozlivu v případě povodní, zajištění funkčnosti ÚSES ad.) v kombinaci s využitím pro každodenní rekreaci obyvatel města (pěší procházky, cyklistika, běh, ad.). S cílem ochrany krajiny a krajinného rázu stanovuje ÚP podmínky prostorového uspořádání území (především maximální výšku zástavby a charakter a strukturu zástavby v jednotlivých sídlech) zohledňující zejména prostorovou kompozici území ve vztahu k volné krajině. (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. ÚP požadavek splňuje. Územní plán zajišťuje optimální podmínky prostupnosti krajiny jak pro volně žijící živočichy, tak pro člověka. Územní plán zachovává důsledně prostorové oddělení všech sídel na území města i mezi sídly na území města a sídly na území sousedních obcí. Mezi jednotlivými sídly územní plán zachovává plochy nezastavěného území. Jistou bariéru migrační prostupnosti může znamenat silnice I/20 v přeložené podobě východně od Losiné. V územním plánu jsou pro umístění obchvatu vymezeny plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z. Tyto plochy jsou vymezeny na základě požadavku ZÚR, kde byl obchvat Losiné předmětem vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a tudíž i na migrační prostupnost území a žádný zásadní vliv nebyl prokázán. (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. ÚP požadavek splňuje. Na území města Starý Plzenec jsou před zastavěním důsledně chráněny masivy lesních porostů a na ně navazující plochy krajinné zeleně po obvodu správního území města. Jedná se o nejvýznamnější souvislé plochy veřejně přístupné zeleně v bezprostřední vazbě na zastavěná území města. Pro potřeby každodenní rekreace obyvatel města jsou v ÚP Starý Plzenec důsledně chráněny všechny stávající plochy veřejně přístupné zeleně v bezprostřední vazbě na jádrová území sídel. 18 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

19 ÚP navrhuje zlepšení podmínek pro nenáročné formy rekreace v přímé vazbě na zastavěné území města zejména zajištěním prostupnosti celého správního území města, nejen urbanizované části území, ale i volné krajiny, pro pěší a cyklistický pohyb. Pro zlepšení prostupnosti území města využívá ÚP zejména stávající přírodní prvky v území, zejména linie vodních toků, polní a lesní cesty, úvozy či remízy. Jako významnou rekreační osu rozvíjí ÚP údolní nivu řeky Úslavy. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří základní předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu ochranou významných krajinných a kulturních hodnot území města, zejména pak ochrannou hodnotného kulturněhistorického dědictví v podobě slovanského hradiště Hůrka včetně rotundy sv. Petra a Pavla a hradu Radyně na stejnojmenném vrchu, jako hlavních turistických atraktivit města. Pro účely rozvoje základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území města Starý Plzenec vymezuje územní plán plochy pro možné umístění staveb a zařízení hromadné rekreace (010-P), resp. sportovního vybavení (029-Z, 117-Z, 118-Z), ve vazbě na vodní plochu lomu u Letkova, resp. na břehy řeky Úslavy. Územní plán dále vytváří vymezením ploch 058-Z, 059-Z, 060-Z podmínky pro možné rozšíření sportovního areálu v jižní části města a plochu 062-Z pro možné zbudování sportovního areálu v lesním komplexu pod Radyní. Mj. v zájmu podpory rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí a zlepšení dostupnosti města Starý Plzenec po železnici vymezuje územní plán koridor železniční dopravy X01. Územní plán vymezuje na území města Starý Plzenec síť nových veřejných prostranství, která mají za úkol zlepšit pěší i cyklistickou dostupnost území města a zejména pak jeho turisticky atraktivních míst. Páteřní cyklotrasou je nadregionální dálková cyklotrasa č. 31 Plzeň Nepomuk Jihočeský kraj vedená po silnicích II. a III. tříd, která je doplněna místní cykloturistickou trasou č Tento systém doplňuje územní plán návrhem nových cyklostezek vymezených jako veřejná prostranství, resp. koridorem cyklostezky X02. V případě nadregionální cyklotrasy č. 31 navrhuje územní plán její převedení ze silnic II. a III. třídy do nové stopy v rámci údolní nivy řeky Úslavy a vytvořit tak segregovanou trasu. Pro pěší turistiku v okolí města Starý Plzenec stabilizuje územní plán ucelenou síť cest a účelových komunikací ve volné krajině, kterou systematicky doplňuje o další veřejně přístupné účelové komunikace vymezené jako veřejná prostranství. (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje stávající síť silnic včetně dálnice D5, místních a účelových komunikací a stávající sítě a zařízení technické infrastruktury, které v současné době zajišťují optimální obsluhu území města Starý Plzenec. Územní plán dále navrhuje nové komunikace a nové sítě a zařízení technické infrastruktury pro zlepšení obsluhy území města Starý Plzenec a pro zajištění obsluhy nově navrhovaných ploch určených k zástavbě. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

20 Návrh dopravní a technické infrastruktury je proveden s ohledem na budoucí potřeby území. V územním plánu je umístění dopravní a technické infrastruktury v zastavěném i nezastavěném území vzájemně koordinováno. Územní plán vytváří podmínky pro vymezení nových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury s cílem minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny a s ohledem na stávající a navrhovanou zástavbu (zejména obytnou). Územní plán nenavrhuje žádné plochy pro novou obytnou zástavbu v blízkosti navrhovaných liniových staveb dopravní nebo technické infrastruktury. (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje stávající plochy a zařízení dopravní infrastruktury silniční, železniční, veřejné hromadné, cyklistické i pěší a navrhuje opatření pro jejich doplnění a rozšíření, s ohledem na zlepšení hygienické kvality prostředí a zmírnění negativních dopadů dopravy na životní a obytné prostředí. Především s cílem vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) železničního koridoru trati č. 190, který je zařazen do evropské železniční sítě TEN-T, vymezuje územní plán koridor drážní dopravy X01. V návaznosti na železniční stanici Starý Plzenec a autobusovou zastávku Starý Plzenec žel. st. navrhuje územní plán vytvoření terminálu veřejné hromadné dopravy osob. Pro zvýšení komfortu cestujících je součástí terminálu i vymezení plochy dopravní infrastruktury (066-P) pro umístění veřejného parkoviště pro osobní automobily plnící funkci parkoviště v režimu park & ride (P+R) pro parkování vozidel cestujících využívajících dopravní terminál Starého Plzence včetně umístění odstavného zařízení pro jízdní kola v režimu bike & ride (B+R) pro odstavování jízdních kol cestujících přestupujících dále na autobus nebo na vlak. V zájmu zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy v centru sídla Starý Plzenec vymezuje územní plán plochy dopravní infrastruktury (064-P, 065-P) pro nové vedení silnic III/18026 a III/ Tímto převedením uvedených komunikací dojde ke snížení intenzit dopravy v centru sídla Starý Plzenec a ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu (převedení dopravy mimo úrovňové křížení se železniční tratí č. 190). Územní plán vytváří optimální podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy na území města tím, že navrhuje ucelený spojitý systém veřejných prostranství pro vedení pěších a cyklistických tras na území celého města, včetně vazeb na širší území a území okolních obcí. Pro optimální, rychlý a bezpečný pohyb a pro zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty navrhuje územní plán doplnění stávající soustavy veřejných prostranství o nová prostranství, včetně návrhu znovuobnovení několika původních cest v krajině nebo návrhu nových pěších lávek přes řeku Úslavu nebo průchodů přes frekventované dopravní komunikace. Ochrana obyvatel před hlukem a emisemi z dopravy je zajištěna vlastní lokalizací rozvojových ploch pro bydlení a rekreaci přednostně mimo území exponovaná hlukem z dopravy, případně vymezením doprovodné zeleně podél dopravních tras. (24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 20 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

21 ÚP požadavek splňuje. Územní plán předchází zhoršování stavu ovzduší a životního prostředí na území města šetrným vymezováním a situováním nových ploch pro rozvoj ploch výroby a skladování (v návaznosti na ty stávající, zejména pak v okrajových částech města) a vyloučením ploch a koridorů nových dopravně významných komunikací pro silniční motorová vozidla v těsné blízkosti obytného území. Územní plán vymezuje nové plochy pro rozvoj bydlení v dostatečném odstupu od průmyslových a zemědělských areálů takovým způsobem, aby byly minimalizovány jejich negativní vlivy na kvalitu bydlení. (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří základní podmínky pro preventivní ochranu obyvatel města před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území důsledným zohledněním stanovených záplavových území včetně aktivní zóny záplavového území, evidovaných poddolovaných území, sesuvných území, starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch a dalších přírodních limitů využití území při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby. Územní plán důsledně chrání údolní nivu řeky Úslavy před možným zastavěním a umožňuje tak případný přirozený rozliv povodně či budoucí realizaci protipovodňových opatření v nivě toků. Územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. S cílem zachování retenční schopnosti krajiny stabilizuje územní plán všechny plochy lesa a krajinné zeleně na území města. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520- K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby stanovuje územní plán podmínku zasakování dešťových vod co nejblíže místu spadu. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestaveb stanovené záplavové území Q100 a aktivní zónu záplavového území. V rámci stanovených záplavových území jsou z veřejné infrastruktury v ÚP Starý Plzenec vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby veřejných prostranství pro zprostupnění údolní nivy řeky Úslavy pro chodce a cyklisty a pro rekreační využití břehů řeky. (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

22 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje význam a polohu města Starý Plzenec v širší struktuře osídlení, stabilizuje stávající plochy a zařízení veřejné infrastruktury a vytváří podmínky pro její další rozvoj, s ohledem na identifikované potřeby a rozvojový potenciál jednotlivých částí města a s cílem podpory hospodářského rozvoje města ve vazbě na jeho okolí. Územní plán stabilizuje všechny plochy stávající dopravní infrastruktury silniční a železniční, zabezpečující vynikající dopravní vazby města Starý Plzenec na území okolních obcí, zejména na území vyšších spádových center osídlení jako jsou města Plzeň či Rokycany. Dálnice D5, silnice I/20, silnice II/180 a celostátní železniční trati č. 190 procházející územím města Starý Plzenec mají zásadní význam pro zajištění širších regionálních dopravních vazeb a jejich stabilizace a ochrana v územním plánu je předpokladem pro zachování kvality dopravní obslužnosti celého širšího regionu. S cílem vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) železničního koridoru trati č. 190 a tím posílení obsluhy území celého širšího území vymezuje územní plán koridor drážní dopravy X01. (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán stanovuje ucelenou koncepci rozvoje území města včetně komplexní urbanistické koncepce a koncepce veřejné zeleně, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. Územní plán navrhuje rozvoj území města v potřebných věcných i časových souvislostech, a to vymezením ploch stabilizovaných, které v návrhovém období územního plánu nevykazují zásadní potřebu změny jejich využití či prostorové struktury, vymezením ploch a koridorů změn a stanovením pořadí změn v území (etapizace) pro vybrané plošně rozsáhlé rozvojové plochy, u nichž se předpokládá dlouhodobý průběh jejich naplňování a v neposlední řadě vymezením ploch územních rezerv. Vyhodnocení potřeby rozvoje jednotlivých funkčních složek v území (především bydlení, občanského vybavení, výroby a rekreace) je vztaženo k roku 2035 jako návrhovému horizontu nového územního plánu (obvykle let). Územní plán vymezuje veřejnou infrastrukturu jako hodnotu území města a proto ji adekvátně chrání a navrhuje její zkvalitnění a další rozvoj. Ochranu kvalitních veřejných prostranství významných pro komunitní život města i jednotlivých sídel a prostupnost území v širším kontextu zajišťuje územní plán vymezením prostorově spojitého a významově hierarchizovaného systému veřejných prostranství a stanovením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které stanovují zásady pro vymezování veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch či ploch přestavby pro účely bydlení, rekreace či občanského vybavení. Jako hlavní kostru systému veřejných prostranství města Starý Plzenec vymezuje a chrání územní plán veřejná prostranství historických částí sídel Starý Plzenec, Malá Strana, Sedlec a tuto kostru doplňuje o návrh nových veřejných prostranství. (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro 22 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

23 rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. ÚP požadavek splňuje. Územní plán stanovuje dopravní koncepci města Starý Plzenec založenou na propojení silniční, železniční, autobusové, pěší a cyklistické dopravy, ve vazbě na širší území a okolní obce. Stávající dopravní systémy a subsystémy jsou doplněny o nové prvky a součásti, a to v závislosti na potřebách navrhovaného plošného rozvoje území města, a s cílem zlepšení prostupnosti území a zajištění dopravní přístupnosti do vymezených rozvojových ploch. Navržením nového dopravního terminálu územní plán vytváří předpoklady pro posílení role veřejné hromadné dopravy osob v přepravních vztazích a pro možné postupné zvýšení podílu přepravní práce ve prospěch veřejné autobusové a železniční dopravy a cyklistické a pěší dopravy. Územní plán vytváří optimální podmínky pro rozvoj šetrných druhů dopravy tím, že vymezuje ucelený spojitý systém cyklistických tras na území celého města, včetně vazeb na širší území a okolní obce. Pro zlepšení prostupnosti území pro chodce i cyklisty navrhuje územní plán doplnění stávající soustavy veřejných prostranství o nová prostranství. Územní plán navrhuje zprostupnění údolní nivy řeky Úslavy a vytváří tak optimální podmínky pro pěší a cyklistický pohyb po území města, mezi jednotlivými sídly na území města i mezi sousedními obcemi. (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. ÚP požadavek splňuje. V rámci koncepce technické infrastruktury je navrženo zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií a zemním plynem. Je respektován systém odpadového hospodářství, trasy vedení telekomunikačních kabelů, bez nutnosti jejich dalšího rozšiřování. Koncepce technické infrastruktury je stanovena na základě identifikovaných potřeb a předpokládaného vývoje území a s ohledem na nově vymezené rozvojové plochy tak, aby pokrývala ve všech oblastech budoucí nároky obyvatel a byla tak zajištěna optimální kvalita jejich životních podmínek. Územní plán vymezuje územní rezervu R01 pro možnost přesunutí VTL regulační stanice z východního konce ulice Štěnovické. Přesunutí regulační stanice v současné době není nutné, bude možno o něm uvažovat až v případě potřeby obnovy zařízení. Příznivým důsledkem pak bude odstranění úseku VTL plynovodu (a jeho bezpečnostního pásma), který v současnosti prochází zastavěným územím. (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje ucelený systém zásobování města Starý Plzenec energiemi odpovídající stávajícím nárokům města i budoucím nárokům při zohlednění navrhovaného rozvoje území města. Kapacita systému je v rámci územního plánu dimenzována dle bilance nárůstu potřeby energií s ohledem na navrhovaný rozvoj zástavby a s tím související navrhované nároky na odběry energie obyvateli a dalšími uživateli území města. Územní plán nenavrhuje výstavbu velkých zařízení pro výrobu obnovitelných zdrojů energie, vytváří ale podmínky pro možné budování těchto zdrojů energie u jednotlivých objektů s cílem pokrytí lokálních potřeb. (32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

24 ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje dostavbu identifikovaných významných proluk v zastavěných územích sídel a na okrajích zastavěného území, s cílem urbanistického začlenění proluk do struktury zástavby sídel. Tím územní plán přispívá ke zkvalitnění prostředí sídel a stabilizaci jejich urbanistické struktury. Cílem vymezených ploch přestaveb (např. 071-P, 072-P, 073-P, 115a-P) je stabilizovat a zintenzivnit zástavbu jádrových území sídel, vhodně využít rezervy v zastavěném území, zvýšit podíl bydlení uvnitř sídel jako základního předpokladu pro udržitelný rozvoj obytných sídel a také optimální přirozené sociální kontroly jádrových území. Kvalita bytového fondu je v ÚP Starý Plzenec posouzena z obecného hlediska v rámci Vyhodnocení potřeby vymezení nových ploch pro bydlení. Podrobnou analýzou stavu a předpokládaných trendů je stanovena cílová kvalita bydlení jako jedno z východisek vymezování ploch přestavby a zastavitelných ploch pro bydlení. B.1.2. Rozvojové oblasti a osy Město Starý Plzenec je součástí rozvojové oblasti OB5 Rozvojová oblast Plzeň. Z PÚR ČR vyplývají pro řešení ÚP Starý Plzenec následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající z polohy města v rámci rozvojové oblasti OB5. Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP Starý Plzenec s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem: (38) Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména: a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu, c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch, d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s odpady, e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center, f) ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny, g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území. ÚP požadavky splňuje. ad a) Územní plán Starý Plzenec respektuje a stabilizuje stávající veřejnou infrastrukturu celorepublikového významu na území města. Územní plán stabilizuje na území města vedení dálnice D5 zařazené do evropské silniční sítě pod označením E50, vedení silnice I/20 zařazené do evropské silniční sítě pod označením E49 i železniční trať č. 190 Plzeň České Budějovice. Dálnice D5 a železnice č. 190 jsou součástí evropské sítě TEN-T. Trasa dálnice D5 je na území města Starý Plzenec dlouhodobě stabilizována bez jakýchkoliv potenciálních územních nároků nad rámec stávajících ploch dopravní infrastruktury. Územní plán proto dálnici D5 stabilizuje a vymezuje všechny její plochy i plochy související s jejím provozem jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční. 24 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

25 S cílem vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) železničního koridoru trati č. 190 s nároky na případné změny vedení koridoru v území i jako spojnice III. a IV. tranzitního železničního koridoru, tak i propojení Plzeň (III. TŹK) Strakonice České Budějovice (IV. TŹK) České Velenice hranice ČR/Rakousko (-Wien), posílit obsluhu území a podpořit rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí vymezuje územní plán koridor drážní dopravy X01. Územní plán dále vymezuje koridor technické infrastruktury X11 pro dvojité vedení ZVN 400 kv Chrást Přeštice (dle PÚR ČR koridor E17) a dále koridor technické infrastruktury X12 pro dvojité vedení VVN 110 kv. ad b) Územní plán navrhuje rozvoj bydlení přednostně uvnitř zastavěného území jako doplnění nezastavěných proluk. Územní plán navrhuje k přestavbě na bydlení nebo na plochy smíšené obytné všechny stávající stavební proluky v zastavěném území. Plošný rozvoj bydlení mimo zastavěné území navrhuje územní plán výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území a na stabilizované plochy bydlení s cílem vytvořit podmínky pro přirozenou integraci nových rozvojových ploch pro bydlení do organismu města resp. jednolitých sídel na území města. Územní plán nenavrhuje žádné nové prostorově izolované obytné enklávy s rizikem vzniku sociálně vyloučených a prostorově segregovaných obytných lokalit. S cílem eliminovat zcela riziko sociální segregace navrhuje územní plán vysokou míru veřejné prostupnosti všech nově navrhovaných obytných území tak, aby ve všech obytných územích byla zajištěna přirozená sociální kontrola území veřejností a nebyl umožněn vznik plošně rozsáhlých prostorově vyhrazených veřejně nepřístupných soukromých obytných enkláv. Pro zajištění koordinovaného a logického postupu výstavby a pro eliminaci rizika nežádoucí nekoordinované fragmentace krajiny novou zástavbou stanovuje územní plán v plošně rozsáhlých zastavitelných plochách bydlení pořadí změn v území (etapizaci). Územní plán chrání a stabilizuje všechny stávající plochy veřejné zeleně na území města, a vylučuje jejich zábor novou zástavbou. ad c) Na území města Starý Plzenec nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru ploch brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy nevhodně využívané nebo využívané jen velmi extenzivně. ad d) Na území města starý Plzenec se nenacházejí plochy vyžadující rekultivaci či revitalizaci opuštěných areálů např. po předcházející těžbě, průmyslovém využití či armádě. ad e) Územní plán vytváří všechny předpoklady pro dlouhodobou stabilizaci historického jádra města Starý Plzenec jako jádra celé struktury osídlení města a jako jeho společenského i duchovního centra a jádra komunity obyvatel města. Územní plán dále vytváří podmínky pro dlouhodobou stabilizaci jádra sídla Malá Strana a jádra sídla Sedlec, jako historických dokladů vývoje venkovské zástavby na území dnešního města. ad f) Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a udržitelné využití plochy hradu Radyně, rotundy sv. Petra a Pavla a slovanského hradiště Hůrka jako unikátních atraktivit cestovního ruchu. Územní plán vytváří podmínky pro významné zvýšení potenciálu rekreačního využití krajiny na území města Starý Plzenec a to zejména návrhem na rozvoj ploch pro každodenní i pobytovou rekreaci a sport, návrhem na zprostupnění údolní nivy řeky Úslavy, návrhem na převedení cyklistických tras volnou krajinou na území města Starý Plzenec. Pro potřeby každodenní rekreace jsou územním plánem důsledně chráněny všechny stávající plochy veřejně přístupné zeleně v bezprostřední vazbě na zastavěná území sídel. K dalšímu rozvoji je navržena plocha veřejné zeleně na vrchu Hůrka, která je nositelem významného rekreačního potenciálu nejen obyvatel města. ad g) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

26 Územní plán respektuje všechny přírodní a krajinné hodnoty území města a vytváří podmínky pro jejich ochranu a popř. udržitelný rozvoj. Územní plán dále chrání údolní nivu řeky Úslavy jako významnou krajinnou osu území města. Územní plán stabilizuje všechny stávající plochy lesa. Územní plán důsledně chrání i všechny plochy a prvky krajinné zeleně s významnou ekostabilizační funkcí krajiny. (39) Úkoly pro územní plánování: a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí. ÚP požadavky splňuje. ad a) Územní plán vytváří podmínky pro dlouhodobé bezkolizní fungování stávajících územně stabilizovaných veřejných infrastruktur mezinárodního i republikového významu, kterými jsou na území města Starý Plzenec dálnice D5 a železniční trať č Pro rozvoj železniční trati č. 190 vymezuje územní plán koridor drážní dopravy X01. ad b) Všechny úkoly dle PÚR ČR týkající se řešeného území města Starý Plzenec jsou v řešení ÚP Starý Plzenec zohledněny. Z vymezení rozvojové oblasti OB5 pro město Starý Plzenec nevyplývají žádné požadavky. (44) OB5 Rozvojová oblast Plzeň Vymezení: Území obcí z ORP Nýřany (bez obcí v severozápadní části), Plzeň, Přeštice (jen obce v severní a střední části), Rokycany (jen obce v západní části), Stod (bez obcí v jihozápadní a severozápadní části), Kralovice (jen obce v jižní části). Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Plzně. Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam; rozvoj podporuje poloha na dálnici D5 a na III. tranzitním železničním koridoru. V rámci vymezení OB5 Rozvojová oblast Plzeň nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování. B.1.3. Specifické oblasti Město Starý Plzenec není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR. B.1.4. Koridory a plochy dopravní infrastruktury Územím města Starý Plzenec prochází koridor konvenční železniční dopravy ŽD4 Koridor Plzeň Strakonice České Budějovice České Velenice hranice ČR/Rakousko (-Wien) vymezený v PÚR ČR. Z PÚR ČR vyplývají pro řešení ÚP Starý Plzenec následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající z průběhu koridoru konvenční železniční dopravy ŽD4 přes území města Starý Plzenec. Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP Starý Plzenec s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem: (79) Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování rozvojových záměrů je nutno sledovat zejména: 26 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

27 a) zajištění vyšší kvality dopravy, např. zvýšení přepravní rychlosti dopravy a atraktivity železniční dopravy b) minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny, kulturními a civilizačními hodnotami v území, c) respektování požadavků mezinárodních dohod a Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T. ÚP požadavky splňuje. ad a) Územím města Starý Plzenec prochází celostátní železniční trať č. 190 Plzeň České Budějovice, která je součástí koridoru konvenční železniční dopravy ŽD4 (dle PÚR ČR). Tento koridor je zařazen do evropské železniční sítě TEN-T. S cílem vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) tohoto železničního koridoru s nároky na případné změny vedení koridoru v území i jako spojnice III. a IV. tranzitního železničního koridoru, tak i propojení Plzeň (III. TŹK) Strakonice České Budějovice (IV. TŹK) České Velenice hranice ČR/Rakousko (-Wien), posílit obsluhu území a podpořit rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí vymezuje územní plán koridor drážní dopravy X01. ad b) Koridor X01 pro umístění vedení stavby pro zvýšení rychlosti a zdvoukolejnění železniční trati č. 190 je vymezen v trase vedení stávající železniční trati a proto vymezení koridoru nezakládá riziko žádného konfliktu s ochranou přírody a krajiny. ad c) Územní plán plně respektuje železniční trať č. 190 Plzeň České Budějovice, která je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. Pro zkvalitnění provozu na této železnici vymezuje územní plán v trase vedení stávající trati koridor X01 pro umístění vedení stavby pro zvýšení její rychlosti a zdvoukolejnění. (80) Úkoly územního plánování: b) příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní rezervou, c) příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území. ÚP požadavky splňuje. ad b) Územní plán s cílem územní ochrany koridoru ŽD4 vymezeného v PÚR ČR a zpřesněného v ZÚR Plzeňského kraje vymezuje koridor pro umístění vedení stavby pro zvýšení rychlosti a zdvoukolejnění železniční trati č. 190 (koridor X01). ad c) V rámci ÚP jsou kritéria a podmínky pro rozhodování v území, uvedené v předchozím bodě (79) PÚR ČR, splněny. Železniční doprava - koridory konvenční železniční dopravy (92) ŽD4 Koridor Plzeň Strakonice České Budějovice České Velenice hranice ČR/Rakousko (- Wien) Důvody vymezení: Vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) železničního koridoru, zařazeného do evropské železniční sítě TEN-T, s nároky na případné změny vedení koridoru v území i jako spojnice III. a IV. tranzitního železničního koridoru, tak i propojení Plzeň HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

28 (III. TŽK) Strakonice České Budějovice (IV. TŽK) České Velenice hranice ČR/Rakousko (-Wien). Posílení obsluhy území. Podpora rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí. V rámci vymezení koridoru ŽD4 nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování. ÚP požadavek splňuje. Pro zlepšení přepravních podmínek na železniční trati č. 190, zejména s cílem zajištění vyšší kvality dopravy (např. zkrácení přepravních časů zvýšením přepravní rychlosti, zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy zdvoukolejněním trati), vymezuje územní plán koridor pro umístění vedení stavby pro zvýšení rychlosti a zdvoukolejnění železniční trati č. 190 (koridor X01). Silniční doprava - koridory kapacitních silnic (122) a) S13 (Plzeň) D5 Nepomuk Blatná Písek Vodňany České Budějovice Důvody vymezení: Převedení možného zvýšeného dopravního zatížení mezi dotčenými kraji. V rámci vymezení koridoru S13 nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování. ÚP požadavek splňuje. Pro zlepšení dopravních podmínek na silnici I/20 vymezuje ÚP Starý Plzenec plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro umístění východního obchvatu Losiné na silnici I/20. B.1.5. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů Územím města Starý Plzenec prochází koridor elektroenergetiky E17 pro dvojité vedení 400 kv Chrást Přeštice vymezený v PÚR ČR. Z PÚR ČR vyplývají pro řešení ÚP Starý Plzenec následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající z vymezení koridorů, resp. ploch, technické infrastruktury. Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP Starý Plzenec s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem: (137) Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování rozvojových záměrů je nutno sledovat zejména: a) naplnění mezinárodních i vnitrostátních požadavků na diverzifikaci přepravních cest, b) zajištění odpovídajících parametrů přenosových soustav a jejich spolehlivosti a bezpečnosti, včetně bezpečného skladování, d) minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny a kulturními a civilizačními hodnotami v území, e) respektování požadavků mezinárodních dohod a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o hlavních směrech pro transevropské energetické sítě TEN-E a unijní seznam projektů společného zájmu. ÚP požadavky splňuje. ad a) Požadavek je řešen v rámci Plzeňského kraje, ÚP řešení přebírá. ad b) ÚP neřeší parametry přenosových soustav, vychází z požadavků provozovatelů. ad d) V podmínkách Starého Plzence se jedná o zdvojení vedení ve stávající trase, dopad na hodnoty území je minimální. 28 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

29 ad e) Požadavek je řešen v rámci Plzeňského kraje, ÚP řešení přebírá. (138) Úkoly územního plánování: b) příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní rezervou. ÚP požadavek splňuje. ad b) Územní plán respektuje koridor elektroenergetiky E17 pro dvojité vedení 400 kv Chrást Přeštice vymezený v PÚR ČR koridor a vymezuje pro něj koridor technické infrastruktury X11. Elektroenergetika (150f) E17 Koridory pro dvojité vedení 400 kv Hradec Chrást a Chrást Přeštice včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Chrást a Přeštice Důvody vymezení: Plochy a koridory umožňující navýšení výkonu zdrojů, transport výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby a zajišťující zvýšení spolehlivosti v oblasti západních Čech. V rámci vymezení koridoru E17 nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování. Pro navýšení výkonu zdrojů, transport výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby a zajišťující zvýšení spolehlivosti v oblasti západních Čech vymezuje územní plán koridor technické infrastruktury X11 pro dvojité vedení 400 kv Chrást Přeštice. B.1.6. Další úkoly pro územní plánování Pro území města Starý Plzenec nejsou stanoveny žádné další úkoly pro územní plánování. B. 2. V y h o d n o c en í so u l a d u n á v r h u Ú z e m n í h o p l á n u S t a r ý P l z e n e c s ú z e m n ě p l á n o v a c í d o k u m e n t a c í v y d a n o u k r a j e m ( Z Ú R P l z e ň s k é h o k r a j e ) Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území města Starý Plzenec jsou Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (zpracovatel Sdružení L & I, Institut regionálních informací, s.r.o., Löw & spol., s.r.o.), vydané Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne (č. usnesení 834/08) a aktualizované v roce 2014 Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (zpracovatel Institut regionálních informací, s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač), které vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne (č. usnesení 437/14). Ze ZÚR Plzeňského kraje (po Aktualizaci č. 1) vyplývají pro řešení ÚP Starý Plzenec následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP Starý Plzenec s požadavky ZÚR Plzeňského kraje (po Aktualizaci č. 1) je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem: Pozn.: Označením ZÚR PK se v následujícím textu rozumí právní stav Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání aktualizace č. 1. B.2.1. Úvod Z této kapitoly ZÚR PK nevyplývají žádné požadavky. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

30 B.2.2. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v PÚR ČR Územní plán Starý Plzenec respektuje a v koncepci rozvoje území zohledňuje následující priority územního plánování Plzeňského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně priorit stanovených v PÚR ČR (priority, které nemají dopad na území města Starý Plzenec, nejsou uvedeny): B Hlavní cíle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Z této kapitoly ZÚR PK nevyplývají žádné požadavky. B Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji Prostorové uspořádání rozvoj sídelní struktury změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti Plzeňského kraje, zejména ve specifických oblastech se sociálně ekonomickými problémy a v rozvojových oblastech, které představují přirozené póly ekonomického rozvoje území ÚP požadavek splňuje. Územní plán svým řešením vytváří reálné předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Starý Plzenec je součástí rozvojové oblasti OB5 Plzeň. Poloha města Starý Plzenec vůči městu Plzeň a především jeho výborná dopravní dostupnost je jedním ze zásadních ekonomických potenciálů, který územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí. S cílem zachování podmínek výborné dopravní dostupnosti Plzně z města Starý Plzenec územní plán důsledně chrání a navrhuje rozvíjet stávající silniční síť, železniční trať včetně stanice Starý Plzenec a síť cyklostezek, cyklotras a pěších tras. Mimo rozvoj dopravního systému se územní plán zaměřuje především na rozvoj bydlení, zejména pro individuální formy bydlení, a rekreace. Vzhledem k velice příznivé poloze vůči městu Plzeň lze totiž v budoucích letech předpokládat vyšší nároky na rozvoj bydlení a rekreace. Územní plán tedy vytváří podmínky pro novou výstavbu vymezením nových ploch bydlení a rekreace. vytvářet územně plánovací předpoklady pro stabilizaci osídlení především posílením nabídky ploch pro podnikání v rozvojových oblastech ÚP požadavek splňuje. Město Starý Plzenec má přes svou výbornou strategickou polohu spíše obytný a rekreační charakter s vyváženým podílem ploch pro podnikatelské aktivity. Územní plán proto na území města stabilizuje stávající plochy pro podnikání a zároveň v přiměřeném rozsahu vymezuje nové plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit. posilovat polycentrickou sídelní strukturu Plzeňského kraje podporou rozvoje sídel v rozvojových oblastech a osách a podporou center venkovského osídlení. Současný stav polycentrického osídlení kraje by měl být dále rozvíjen, v rozvojových osách rozvoj koncentrovat do vymezených rozvojových území, za základ struktury a sídelní centra považovat sídla pověřených obcí doplněná o další centra venkovského osídlení ÚP požadavek splňuje. Územní plán podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury území tím, že zachovává význam a pozici města Starý Plzenec v rámci struktury osídlení kraje jako lokálního centra osídlení s převažující obytnou a rekreační funkcí zajišťující přednostně obsluhu místních obyvatel. Přitom územní plán stabilizuje a dále zkvalitňuje dopravní napojení města zejména na spádové centrum Plzeň, čímž pro obyvatele města Starý Plzenec vytváří podmínky pro optimální dostupnost vyššího občanského vybavení a pracovních příležitostí. 30 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

31 Řešením územního plánu jsou posilovány integrační vazby města Starý Plzenec na území okolních obcí i integrační vazby jednotlivých sídel v rámci vlastní struktury města, a to zejména zlepšováním podmínek prostupnosti území pro chodce a cyklisty, včetně návrhů nových cyklostezek a nových veřejných prostranství. k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem na místní podmínky a preferované funkce území ÚP požadavek splňuje. Územní plán plně respektuje a ve svém řešení zohledňuje místní podmínky, které jsou dány zejména strategickou polohou města v těsné blízkosti krajského centra Plzně. Územní plán stabilizuje stávající síť silnic včetně dálnice D5, místních a účelových komunikací a stávající sítě a zařízení technické infrastruktury, které v současné době zajišťují optimální obsluhu území města Starý Plzenec. Územní plán dále navrhuje nové komunikace a nové sítě a zařízení technické infrastruktury pro zlepšení obsluhy území města Starý Plzenec a pro zajištění obsluhy nově navrhovaných ploch určených k zástavbě. Pro zlepšení dopravní dostupnosti Plzně po železnici vymezuje územní plán v rámci železniční trati č. 190 koridor drážní dopravy X01 s cílem vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) trati a tím zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Územní plán svým řešením vytváří ideální podmínky pro vyvážený rozvoj obytné a rekreační funkce. Vzhledem k příznivé poloze města lze totiž předpokládat silný rozvoj především těchto dvou funkcí. Územní plán vytváří základní předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu ochranou významných krajinných a kulturních hodnot území města, zejména pak ochrannou hodnotného kulturně-historického dědictví v podobě slovanského hradiště Hůrka včetně rotundy sv. Petra a Pavla a hradu Radyně na stejnojmenném vrchu, jako hlavních turistických atraktivit města. výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel území ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje rozvoj jednotlivých sídel (Starý Plzenec, Malá strana, Sedlec) výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území, zejména v okrajových prolukách na hranici zastavěného území. Tímto řešením územní plán zcela předchází vzniku satelitních obytných lokalit, které by měly zvýšené požadavky na infrastrukturní investice a mohly vyvolat prostorově-sociální segregaci. Územní plán zároveň svým návrhem rozvoje obytných území zachovává kompaktnost a územní celistvost hlavních obytných resp. obytně rekreačních sídel tak, aby nedocházelo k nepřiměřené plošné expanzi obytných území a tedy desintegraci obytných území od jádrových území jednotlivých obytných sídel. Na území města Starý Plzenec není v současné době identifikován problém sociální segregace ani jiné sociálně patologické jevy s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel města a územní plán tento stav důsledně chrání. v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot) ÚP požadavek splňuje. Územní plán soustřeďuje koncentraci vybavenosti v rámci města přednostně do jednotlivých center sídel (Starý Plzenec, Malá Strana, Sedlec), které jsou z hlediska dopravní dostupnosti v rámci města nejlépe dostupné. Územní plán stabilizuje a dále zkvalitňuje dopravní napojení města zejména na spádové centrum Plzeň, čímž pro obyvatele města Starý Plzenec vytváří podmínky pro optimální dostupnost vyššího občanského vybavení a pracovních příležitostí. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

32 k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití vnitřních rezerv sídel, areálů brownfields a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje nové rozvojové plochy přednostně v okrajových prolukách na hranici zastavěného území, případně v bezprostřední vazbě na něj. Vymezováním ploch přestaveb a využíváním vnitřních rezerv sídel se územní plán snaží minimalizovat zábory ZPF. Na území města Starý Plzenec nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru ploch brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy nevhodně využívané nebo využívané jen velmi extenzivně. racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na životní prostředí, při územně plánovací činnosti a při realizaci záměrů ZÚR vycházet ze závěrů stanoviska k posouzení vlivů koncepce ZÚR na životní prostředí ÚP požadavek splňuje. Předpoklady pro racionální využívání území jsou vytvořeny zejména vymezením rozvojových ploch přednostně uvnitř zastavěného území a v bezprostřední vazbě na jeho hranici. Vyhodnocení ZÚR na životní prostředí bylo v ÚP zohledněno. při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje všechny disponibilní proluky a plochy v rámci zastavěného území vhodné k intenzifikaci využití k novému zastavění. Celková disponibilní plocha proluk v zastavěném území však neodpovídá predikované potřebě nových ploch pro bydlení pro pokrytí potřeby nových bytů ve městě a potřebám rozvoje rekreace na území města, proto územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy, avšak výhradně ve vazbě na zastavěné území tak, aby nedocházelo k nežádoucí exploataci nezastavěného území a fragmentaci volné krajiny. Územní plán chrání a rozvíjí přírodní hodnoty na území města, respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích ekologických, retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Územní plán zejména důsledně chrání všechny plochy lesů a veřejné zeleně a navrhuje další plochy k zalesnění a k založení veřejné zeleně. Územní plán chrání také všechny vodní toky, všechny stávající plochy krajinné zeleně a navrhuje jejich další rozvoj. Územní plán důsledně chrání volnou krajinu před nekoordinovanou exploatací zástavby. Rozvoj dopravní infrastruktury rozvíjet základní dopravní osu kraje IV. A transevropský multimodální koridor dálnice D 5 a železniční trati č. 170 a navazující optimalizovanou radiální síť silnic I. třídy číslo 20, 26 a 27, doplněnou o celostátní obvodové silnice č. 19, propojený tah silnic č. 21 a 22, vymezený aglomerační a regionální okruh a železniční trati č. 180, 190 a 183 ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje na území města vedení dálnice D5 zařazené do evropské silniční sítě pod označením E50, vedení silnice I/20 zařazené do evropské silniční sítě pod označením E49 i železniční trať č. 190 Plzeň České Budějovice. Trasa dálnice D5 je na území města Starý Plzenec dlouhodobě stabilizována bez jakýchkoliv potenciálních územních nároků nad rámec stávajících ploch dopravní infrastruktury. Silnice I/20 je na území města v místě napojení na dálnici D5 rovněž dlouhodobě stabilizována. Pro zlepšení dopravních podmínek na silnici I/20 se v budoucnu počítá s realizací východního obchvatu obce Losiná přeložením silnice I/20. Takto nově navržená přeložka silnice I/20 zasahuje na území města Starý Plzenec 32 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

33 při jeho jižní hranici a z toho důvodu vymezuje ÚP Starý Plzenec plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro její umístění. pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí dále zpřesňovat vymezené koridory pro zkapacitnění silničních komunikací, preferovat přestavbu nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel, odstranění kolizních míst a bodových závad a pro modernizaci a přestavbu železničních tratí č. 170, 180, 183 a 190 ÚP požadavek splňuje. Pro zlepšení dopravních podmínek na silnici I/20 vymezuje ÚP Starý Plzenec plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro umístění východního obchvatu Losiné na silnici I/20. Plochy jsou vymezeny v souladu se ZÚR Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, která pro tento obchvat Losiné vymezuje VPS s označením SD20/07. Doprava na průjezdních úsecích silnice II/180 v centru města dosahuje intenzit vozidel za den, tedy intenzit, které mají s ohledem na velikostní kategorii města velmi negativní dopady na prostředí města. Dalším zásadním problémem je úrovňové křížení silnice III/18026 a železniční trati č Na oba tyto problémy ÚP reaguje vymezením ploch přestavby 064-P, 065-P, do kterých je navrženo převedení komunikací III/18026 a III/ Tímto přeorganizováním dopravního systému dojde ke snížení intenzit dopravy v centrální části města a také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (převedení dopravy mimo úrovňové křížení se železniční tratí č. 190). S cílem vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) železničního koridoru trati č. 190 s nároky na případné změny vedení koridoru v území i jako spojnice III. a IV. tranzitního železničního koridoru, tak i propojení Plzeň (III. TŹK) Strakonice České Budějovice (IV. TŹK) České Velenice hranice ČR/Rakousko (-Wien), posílit obsluhu území a podpořit rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí vymezuje územní plán koridor drážní dopravy X01. zpřesnit návaznosti na koridory mezinárodních dálkových a regionálních tras ÚP požadavek splňuje. Páteřní cyklotrasou je nadregionální dálková cyklotrasa č. 31 Plzeň Nepomuk Jihočeský kraj vedená po silnicích II. a III. tříd, která je doplněna místní cykloturistickou trasou č Tento systém doplňuje územní plán návrhem nových cyklostezek vymezených jako veřejná prostranství a zpřesňuje jejich návaznosti na výše uvedené cyklotrasy. Rozvoj technické infrastruktury Územně stabilizovat koridory technické infrastruktury nadmístního významu. ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje a zpřesňuje koridory technické infrastruktury nadmístního významu vymezené v rámci ZÚR PK, tj. koridor pro zásobování vodou Vodárenský soubor Ostrá Hůrka (koridor X10) a koridor vedení 2x 110 kv Chrást Černice (koridor X12). Pozn: ZÚR PK ještě nevymezují koridor pro dvojité vedení 400 kv Chrást Přeštice (koridor X11). Tento záměr vyplývá nově z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena dne Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje byla oproti tomu schválena , tedy o více než rok dříve, a proto tento záměr ještě nepřebírá. Územní plán tedy koridor pro dvojité vedení 400 kv Chrást Přeštice přebírá z platné PÚR ČR a vymezuje pro něj koridor technické infrastruktury X11. Ochrana krajinných hodnot K ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje v rámci zastavěného území plochy přestaveb, jejichž cílem je stabilizovat a zintenzivnit zástavbu jádrových sídel a vhodně využívat vnitřní rezervy. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

34 Územní plán dále navrhuje všechny disponibilní proluky a plochy v rámci zastavěného území vhodné k intenzifikaci využití k novému zastavění. Celková disponibilní plocha proluk v zastavěném území však neodpovídá predikované potřebě nových ploch pro bydlení pro pokrytí potřeby nových bytů ve městě a potřebám rozvoje rekreace na území města, proto územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy, avšak výhradně ve vazbě na zastavěné území tak, aby nedocházelo k nežádoucí exploataci nezastavěného území a fragmentaci volné krajiny a zásahům do volné krajiny. V územích ostatních (mimo velkoplošná chráněná území) je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny. ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání základní krajinné matrice minimálními zásahy do volné krajiny a vymezováním nových zastavitelných ploch výhradně ve vazbě na zastavěné území tak, aby nedocházelo k nežádoucí exploataci nezastavěného území a narušení krajinných matric. Územní plán dále chrání přirozené přírodní osy celého území města, včetně území zastavěného, zejména potom údolní nivu řeky Úslavy jako významnou krajinnou kompoziční osu. Toto území vymezuje ÚP jako území neumožňující nové zastavění a vymezuje ho převážně jako plochu krajinné zeleně nebo veřejné zeleně, čímž vytváří podmínky pro jeho ochranu před nežádoucím zastavěním a pro žádoucí rozvoj přírodních funkcí. Územní plán důsledně lesní komplex na vrchu Radyně se stejnojmenným hradem, jakožto významnou krajinnou dominantu udávající krajinný ráz širokého okolí. Krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich působení v krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této změny. ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání dominantní polohu a kompoziční působení lesního komplexu na vrchu Radyně se stejnojmenným hradem, který představuje dominantní krajinný pól a udává krajinný ráz širokého okolí. Plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině lze vymezovat pouze výjimečně, dbát přitom především na otázky ochrany přírody a krajiny. Preferovat lokalizaci těchto elektráren na vhodných objektech (průmyslové a logistické areály) a v zastavěném území s nevhodným způsobem funkčního využití (brownfields). ÚP požadavek splňuje. Územní plán nenavrhuje plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině. Nicméně svým řešením umožňuje lokalizaci fotovoltaických zařízení pro výrobu elektrické energie ze slunce za podmínky umístění fotovoltaických panelů na střechách výrobních a skladových objektů. Protipovodňová ochrana Při protipovodňové ochraně v územním plánování vycházet z rozdělení území na: 1. území, kde je hlavním úkolem lokální ochrana sídel a zastavěného území, především ochrannými hrázemi a opatřeními, které zlepšují odtokové poměry, 2. území s předpoklady pro opatření, která zlepšují odtokové poměry, a to pro vymezení vhodných území k řízenému rozlivu povodní, případně k řízené inundaci, ve smyslu kapitoly , 3. území s předpoklady pro umístění suchých nádrží nebo vodních nádrží a pro zvyšováním retenční schopnosti území, 4. území, kde je nezbytné zvyšování retenčních schopností území. ÚP požadavek splňuje. Řešení ÚP respektuje členění území kraje dle potřebnosti a typu protipovodňové ochrany. 34 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

35 ad 2) Územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. Z důvodu nezastavitelnosti těchto ryze přírodních ploch bylo v územním plánu vyhodnoceno a rozhodnuto, že není potřeba území řízené inundace vymezovat jako územní rezervu, neboť i podmínky plošného a prostorového uspořádání území splňují vlastnosti územní rezervy. K tomu v území využít: opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny návrhy nových malých vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny, návrhy ochranných hrází a suchých nádrží a obtokových koryt, území řízené inundace, zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability, vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především zastavěných ploch s nevhodným či žádným funkčním využitím (brownfields) ÚP požadavek splňuje. S cílem zachování retenční schopnosti krajiny stabilizuje územní plán všechny plochy lesa a krajinné zeleně na území města. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje a zpřesňuje územní plán územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510- K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. Územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. Z důvodu nezastavitelnosti těchto ryze přírodních ploch bylo v územním plánu vyhodnoceno a rozhodnuto, že není potřeba území řízené inundace vymezovat jako územní rezervu, neboť i podmínky plošného a prostorového uspořádání území splňují vlastnosti územní rezervy. V územních plánech vymezovat plochy a územní rezervy pro postupné vymístění nevhodné zástavby ze záplavových území a vytvořit tak podmínky pro bezkolizní převedení povodňových vln. ÚP požadavek splňuje. Vzhledem k téměř absolutní absenci zástavby v záplavových územích nemusí územní plán danou problematiku vymístění nevhodné zástavby z těchto území řešit a jsou zde přirozeně vytvořeny podmínky pro bezkolizní převedení povodňových vln. Vymezování rozvojových ploch Dále plochy výroby, skladování, obchodu a služeb vymezovat zejména: do obcí v rozvojové oblasti OB5 a v rozvojových oblastech nadmístního významu. ÚP požadavek splňuje. Ve vazbě na dálnici D5 a stávající MÚK Černice navrhuje územní plán pro rozvoj výroby a skladování plochy změn 001-Z, 002-Z. Další plochy pro rozvoj výroby a skladování (012-Z, 034-Z, 075-Z, 076a- P, 076b-Z, 079-P, 116-Z) navrhuje územní plán výhradně ve vazbě na stabilizované plochy výroby a skladování. Rozvoj obchodu a služeb podporuje územní plán vymezením dostatečného množství ploch smíšených obytných s možností umístění staveb a zařízení pro občanské vybavení, nerušící drobnou a řemeslnou výrobu a výrobní i nevýrobní služby a další aktivity s vyšší přidanou hodnotou. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

36 Zastavitelné plochy pro bydlení přednostně vymezovat: v obcích, které jsou součástí rozvojových oblastí a os, v lokalitách s možností připojení na kapacitní vodní zdroje a kanalizaci. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje s ohledem na strategickou polohu vůči Plzni dostatečné množství zastavitelných ploch zejména pro rozvoj bydlení takovým způsobem, aby byla možnost připojení na kapacitní vodní zdroje a kanalizaci co nejvíce bezproblémová a efektivní. Limity využití území Při rozhodování o změnách ve využití území a jeho rozvoji je nutné vycházet z limitů využití území, tedy respektovat omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území. ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje a ve svém řešení zohledňuje veškeré limity využití území, které jsou znázorněny ve výkresu II.1 Koordinační výkres. B.2.3. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR ČR a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí Starý Plzenec je součástí rozvojové oblasti OB5 Rozvojová oblast Plzeň vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v rámci ZÚR Plzeňského kraje. Ze ZÚR PK vyplývají pro řešení ÚP Starý Plzenec následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající z polohy města Starý Plzenec v rámci rozvojové oblasti OB5. Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP Starý Plzenec s požadavky ZÚR PK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem (požadavky, které nemají dopad na území města Starý Plzenec, nejsou uvedeny): B Rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR OB5 Rozvojová oblast Plzeň Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území V rozvojové oblasti podporovat zejména rozvoj obslužné funkce (využívající kvalifikovanou pracovní sílu). ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje dostatečné množství ploch pro rozvoj občanské vybavenosti (především formou ploch smíšených), které budou plnit obslužnou funkci na území města. Vytvářet podmínky pro rozvoj denní rekreace obyvatel Plzně a okolí. ÚP požadavek splňuje. Návrhem nových ploch veřejných prostranství pro zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti území a ploch pro každodenní rekreaci vytváří územní plán podmínky pro rozvoj každodenní rekreace obyvatel Plzně a okolí. Vytvářet podmínky pro územní rozvoj a zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury stabilizováním a zejména pak vymezováním dostatečného množství nových ploch a koridorů pro rozvoj těchto tří oblastí. 36 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

37 Úkoly pro územní plánování obcí V územních plánech vymezit dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj bytové výstavby a obslužných funkcí. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch a ploch přestavby pro rozvoj bydlení, rekreace a občanské vybavenosti (především formou ploch smíšených), které budou plnit obslužnou funkci na území města. Usměrňovat suburbanizační tendence rozvoje obcí, zejména s ohledem na infrastrukturní předpoklady území, soudržnost obyvatel území (nevytvářet funkčně a sociálně oddělená satelitní sídla obcí). ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje rozvoj jednotlivých sídel s ohledem na infrastrukturní předpoklady výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území, přednostně pak v okrajových prolukách na samé hranici zastavěného území, případně pak formou intenzifikace v rámci zastavěného území, čímž eliminuje možnost vzniku oddělených satelitních sídel. Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména rozvojových zón nadmístního významu) ÚP požadavek splňuje. Města Starý Plzenec se nedotýkají větší rozvojové impulsy, tudíž územní plán nemusí hledat řešení pro minimalizování negativních dopadů na životní prostředí. Nově vymezované plochy a koridory pro rozvoj dopravní infrastruktury v rámci ÚP Starý Plzenec (drážní koridor X01, obchvat Losiné) nemají žádný zásadní vliv na životní prostředí. Do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v souladu s kapitolou 5. (kap. 5. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv) ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje a zpřesňuje veškeré koridory vymezené v PÚR ČR a veškeré plochy a koridory nadmístního významu, které zasahují do správního území města Starý Plzenec. B Rozvojové osy vymezené v PÚR ČR Město Starý Plzenec není součástí žádné rozvojové osy vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR PK. B Nadmístní rozvojové oblasti Město Starý Plzenec není součástí žádné nadmístní rozvojové oblasti vymezené v ZÚR PK. B Nadmístní rozvojové osy Město Starý Plzenec není součástí žádné nadmístní rozvojové osy vymezené v ZÚR PK. B.2.4. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR ČR a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu Město Starý Plzenec není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR PK ani žádné další specifické oblasti nadmístního významu vymezené v rámci ZÚR PK. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

38 B.2.5. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv Ze ZÚR PK vyplývají pro řešení ÚP Starý Plzenec následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající z polohy města Starý Plzenec ve vztahu k plochám a koridorům nadmístního významu vymezeným v ZÚR PK. Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP Starý Plzenec s požadavky ZÚR PK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem (požadavky, které nemají dopad na území města Starý Plzenec, nejsou uvedeny): Plochy a koridory mezinárodního, republikového a nadmístního významu je nutné dále zpřesnit a vymezit v územně plánovací dokumentaci obcí. ÚP požadavek splňuje. Územní plán Starý Plzenec vymezuje a zpřesňuje veškeré plochy a koridory mezinárodního, republikového a nadmístního významu. B Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu vymezené V PÚR ČR Multimodální koridory IV.A Transevropský multimodální koridor, spojující Prahu s Plzní a Nürnberg ve směru západ východ se skládá ze dvou větví. Větev silniční je vázána na dálnici D5. Větev železniční je vázána na koridor konvenční železniční dopravy C-E 40a (Nürnberg-) hranice SRN/ČR Cheb Plzeň Praha, který je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území Upřesnit vymezení dopravních koridorů s cílem jejich důsledné územní ochrany tak, aby nedocházelo ke změnám ve využití území, které by v budoucnu ztížilo nebo znemožnilo jejich realizaci. ÚP požadavek splňuje. Územím města Starý Plzenec prochází větev silniční IV.A Transevropského multimodálního koridoru, která je vázaná na stabilizované vedení dálnice D5. Územní plán svým řešením dálnici D5 stabilizuje jako plochu dopravní infrastruktury. Zlepšit dostupnost dálnice z širokého okolí budováním přivaděčů ke stávajícím dálničním křižovatkám či modernizací dalších komunikací, připojených takto na dálnici, případně budováním nových dálničních křižovatek a navazující silniční sítě v rozvojových oblastech. ÚP požadavek splňuje. Město Starý Plzenec má dostupnost dálnice D5 zajištěno prostřednictvím MÚK Černice, která je dlouhodobě stabilizována. Budování nových přivaděčů, případně nových dálničních křižovatek, není v rámci správního území města Starý Plzenec žádoucí. Úkoly pro územní plánování Do územních plánů je nutné zapracovat vedení jednotlivých dopravních koridorů, které jsou součástí multimodálního koridoru, a zpřesnit je na základě dalších podrobnějších podkladů. ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje a stabilizuje dálnici D5 jako plochu dopravní infrastruktury. ŽD 4 Koridor Plzeň Strakonice České Budějovice České Velenice hranice ČR (-Wien) Trať číslo 190 Plzeň České Budějovice 38 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

39 Úkoly pro územní plánování V územních plánech zpřesnit a vymezit koridory: úsek Plzeň Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová rektifikace ÚP požadavek splňuje. Pro zlepšení přepravních podmínek na železniční trati č. 190 vymezuje územní plán koridor drážní dopravy X01. S13 Alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1 Bude využita silnice I/20 (s připojením na D5 v Plzni Černicích). Úkoly pro územní plánování Do územních plánů zapracovat a zpřesnit koridory přeložek a úpravy silnic I/20 a I/22. ÚP požadavek splňuje. Pro zlepšení dopravních podmínek na silnici I/20 vymezuje ÚP Starý Plzenec plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro umístění východního obchvatu Losiné na silnici I/20. B Plochy a koridory dopravy nadmístního významu Celostátní silniční síť silnice I. třídy V územních plánech zpřesnit a vymezit koridory: I/20 (Karlovy Vary) Bezvěrov Plzeň Nepomuk (Písek Č. Budějovice) Černice (mimoúrovňová křižovatka s D5) Losiná, přeložka ÚP požadavek splňuje. Pro zlepšení dopravních podmínek na silnici I/20 vymezuje ÚP Starý Plzenec plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro umístění východního obchvatu Losiné na silnici I/20. B Plochy a koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu vymezené v PÚR ČR V rámci řešeného území nejsou dle ZÚR PK navrženy žádné plochy nebo koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu. Pozn: ZÚR PK ještě nevymezují koridor pro dvojité vedení 400 kv Chrást Přeštice (koridor X11). Tento záměr vyplývá nově z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena dne Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje byla oproti tomu schválena , tedy o více než rok dříve, a proto tento záměr ještě nepřebírá. Územní plán tedy koridor pro dvojité vedení 400 kv Chrást Přeštice přebírá z platné PÚR ČR a vymezuje pro něj koridor technické infrastruktury X11. B Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu Zásobování elektřinou V územních plánech zpřesnit a vymezit plochy a koridory: vedení 110 kv Chrást - Černice ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje pro vedení 110 kv Chrást Přeštice koridor technické infrastruktury X12. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

40 Zásobování vodou a VKVP V územních plánech zpřesnit a vymezit plochy a koridory VKVP a koridor pro zásobování vodou Vodárenský soubor Ostrá Hůrka. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje pro zásobování vodou (Vodárenský soubor Ostrá Hůrka) koridor technické infrastruktury X10. B Územní systém ekologické stability Řešeným územím města Starý Plzenec prochází nadregionální biokoridory K64, K105. Dále jsou v území vymezeny regionální biokoridory a regionální biocentra. Úkoly pro územní plánování V územních plánech je nutné zpřesnit území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES. Řešení územních plánů musí vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho návaznost na sousedící území. Na skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES lokální úrovně pro jednotlivé obce a města. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje a zpřesňuje všechny skladebné prvky regionálního a nadregionálního ÚSES, které se nacházejí na území města Starý Plzenec. Územní plán zároveň vymezením ÚSES zajišťuje jeho spojitost a funkčnost, včetně zachování návaznosti na sousedící obce. Systém regionálního a nadregionálního ÚSES je funkčně doplněn o skladebné prvky lokálního ÚSES. B Území řízené inundace Vymezení území řízené inundace Jako územní rezerva jsou vymezena území řízené inundace na Mži: Bděněves Plzeň, na Radbuze: Chotěšov Dobřany, Štítary, Svržno, na Úhlavě: Dolní Lukavice - Předenice, Přeštice Dolní Lukavice, Borovy Přeštice, Švihov Borovy, na Úslavě: Starý Plzenec, na Otavě: Velké Hydčice Horažďovice, Žichovice Velké Hydčice, Sušice Žichovice, Dlouhá Ves Sušice. Úkoly pro územní plánování Vymezená území řízené inundace musí být zpřesněna a zapracována do územních plánů obcí jako územní rezerva. Územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. Z důvodu nezastavitelnosti těchto ryze přírodních ploch bylo v územním plánu vyhodnoceno a rozhodnuto, že není potřeba území řízené inundace vymezovat jako územní rezervu, neboť i podmínky plošného a prostorového uspořádání území splňují vlastnosti územní rezervy. B Rozvojové zóny nadmístního významu V řešeném území města Starý Plzenec nejsou vymezeny žádné rozvojové zóny nadmístního významu. B Územní rezervy Vymezení územních rezerv Jako územní rezervy byly vymezeny: území řízené inundace 40 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

41 Úkoly pro územní plánování obcí Vymezené územní rezervy musí být prověřeny, zpřesněny a zapracovány do územních plánů. Územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. Z důvodu nezastavitelnosti těchto ryze přírodních ploch bylo v územním plánu vyhodnoceno a rozhodnuto, že není potřeba území řízené inundace vymezovat jako územní rezervu, neboť i podmínky plošného a prostorového uspořádání území splňují vlastnosti územní rezervy. B.2.6. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje B Ochrana přírody Do územních plánů je nutné zapracovat vyhlášená ZCHÚ včetně jejich zonace a ochranných pásem, včetně návrhů na rozšíření stávajících ZCHÚ a návrhů na nová ZCHÚ. Stejně tak je nutno do územních plánů zapracovat území soustavy NATURA ptačí oblasti a evropsky významné lokality. ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje 2 zvláště chráněná území dle 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zvláště chráněná území: - přírodní památka Andrejšky, - přírodní památka Černá stráň. Obě zvláště chráněná území včetně jejich ochranných pásem jsou graficky znázorněny ve výkrese II.1 Koordinační výkres. N území města Starý Plzenec se nenachází plochy spadající do soustavy NATURA Maloplošná zvláště chráněná území a území evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 je nutno hájit před negativními zásahy do jejich území a minimalizovat zásahy do jejich ochranných pásem. U velkoplošných zvláště chráněných území je nezbytné dosáhnout souladu mezi potřebami hospodářského využití, rozvoje osídlení, rozvoje turistiky a cestovního ruchu a potřebami ochrany přírody. ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání obě zvláště chráněná území na území města Starý Plzenec (přírodní památka Andrejšky, přírodní památka Černá stráň) jako významné přírodní hodnoty a zcela vylučuje zásahy, které by na ně mohly mít negativní vliv. V územních plánech je nutné zpřesnit vymezení skladebných částí regionálního a nadregionálního ÚSES. V územních plánech vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho návaznost na sousedící území. Na skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES lokální úrovně pro jednotlivé obce a města. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje a zpřesňuje všechny skladebné prvky regionálního a nadregionálního ÚSES, které se nacházejí na území města Starý Plzenec. Územní plán zároveň vymezením ÚSES zajišťuje jeho spojitost a funkčnost, včetně zachování návaznosti na sousedící obce. Systém regionálního a nadregionálního ÚSES je funkčně doplněn o skladebné prvky lokálního ÚSES. B Ochrana krajiny V územních plánech je nutné zabezpečit ochranu krajinných typů, jejichž typové charakteristiky jsou součástí ochrany krajinného rázu. Cílové charakteristiky v běžných typech krajin nejsou územně diferencovány a jejich ochrana je součástí obecných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

42 ÚP požadavek splňuje. Na území Starého Plzence jsou v ZÚR PK vymezeny jako krajinný typ, jehož typové charakteristiky jsou součástí ochrany krajinného rázu, krajinná dominanta a veduta Radyně Ostrá hůrka s dominantním krajinným pólem hradu Radyně. Toto území je v ÚP respektováno jako nezastavitelné s převažujícím využitím plocha lesa a plocha krajinné zeleně. Dominantní krajinný pól Radyně je respektován i v dálkových pohledech. Při vymezování zastavitelných ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF. ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje všechny disponibilní proluky a plochy v rámci zastavěného území vhodné k intenzifikaci využití k novému zastavění. Celková disponibilní plocha proluk v zastavěném území však neodpovídá predikované potřebě nových ploch pro pokrytí potřeby rozvoje města. Proto územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy. Tyto nově zastavitelné plochy vymezuje území plán především na plochách s III., IV. a V. třídou ochrany ZPF. Plochy brownfields nebyly na území města Starý Plzenec identifikovány. B Ochrana památek V územních plánech je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chráněných území (památkové rezervace, památkové zóny, ochranná pásma památek a území s archeologickými nálezy. Dále je nutno respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby. ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky významné stavby a urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území města Starý Plzenec, jeho historického vývoje a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku. Hlavním předmětem ochrany v ÚP Starý Plzenec jsou historická jádra sídel Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec, především pak urbanistické struktury zástavby a veřejných prostranství se zastoupením dominantních kostelů Narození Panny Marie (Malá Strana) a sv. Jana Křtitele (Starý Plzenec). Zvláštní důraz je v územním plánu kladen na ochranu dominantních poloh a kompozičního působení rotundy sv. Petra a Pavla na vrchu Hůrka a hradu Radyně na vrchu Radyně. Ochrana významných místních dominant je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem historického vývoje města Starý Plzenec. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém veřejných prostranství, s důrazem na centrální Masarykovo náměstí, které je dokladem historického vývoje osídlení města. Územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí stávající dochovanou strukturu osídlení města Starý Plzenec, tvořenou dodnes dochovaným jádrovým sídlem Starý Plzenec a oddělenými sídly Malá Strana a Sedlec. Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a další udržitelný rozvoj sídel na území města. Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická struktura osídlení se zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a na citlivý přechod zástavby do volné krajiny. B Ochrana nerostného bohatství Na území města Starý Plzenec se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin nebo prognózní zdroje nerostů. 42 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

43 B.2.7. Stanovení cílových charakteristik krajiny Cílové krajinné charakteristiky Plzeňského kraje jsou jednak charakteristiky krajinných typů, jednak individuální charakteristiky, v nadhledech pohledově propojených (supervizuálních) krajinných prostorů krajinných oblastí. Ochrana cílových charakteristik krajin Plzeňska se opírá o zásady diferencované územní péče o krajinu: v územích krajinných vedut a dominant je cílem jejich ochrany uchovávání dochovaných, případně dotvoření narušených siluet a struktur pohledově exponovaných svahů, odvíjejících se od tradičních způsobů využívání v územích jednotlivých ohraničených krajinných oblastí je cílem uchování dochovaných, případně dotvoření narušených siluet. ÚP požadavek splňuje. Na území Starého Plzence je z hlediska krajinného rázu podstatná krajinná dominanta a veduta Radyně Ostrá hůrka s dominantním krajinným pólem hradu Radyně. Významnou siluetou je návrší Hůrka s rotundou a zbytky slovanského hradiště. Tato území jsou v ÚP respektována. Krajinná veduta Radyně Ostrá hůrka je vymezena jako nezastavitelné území s převažujícím využitím plocha lesa a plocha krajinné zeleně. Návrší Hůrka je vymezeno jako plocha veřejného prostranství veřejná zeleň. Dominantní krajinný pól Radyně i silueta návrší Hůrka jsou respektovány i v dálkových pohledech. B.2.8. Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit B Veřejně prospěšné stavby Silnice I. třídy SD20/07 Černice (mimoúrovňová křižovatka s D5) Losiná, přeložka ÚP požadavek splňuje. Pro realizaci východního obchvatu Losiné (přeložka silnice I/20) vymezuje ÚP Starý Plzenec veřejně prospěšnou stavu VD39. Železniční doprava ZD190/01 trať č. 190 úsek Plzeň Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová rektifikace ÚP požadavek splňuje. Pro realizaci zdvojkolejnění a směrové rektifikace tratě č. 190 v úseku Plzeň Nepomuk vymezuje ÚP Starý Plzenec koridor pro umístění vedení veřejně prospěšné stavby VD.k01. Zásobování elektřinou E02 vedení 2 x 110 kv Chrást - Černice ÚP požadavek splňuje. Pro elektrické vedení 2x 110 kv Chrást Černice vymezuje ÚP Starý Plzenec koridor pro umístění vedení veřejně prospěšné stavby VT.k03. Zásobování vodou V01 Vodárenský soubor Ostrá Hůrka HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

44 ÚP požadavek splňuje. Pro Vodárenský soubor Ostrá Hůrka vymezuje ÚP Starý Plzenec koridor pro umístění vedení veřejně prospěšné stavby VT.k01. B Veřejně prospěšná opatření Založení skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES) V územních plánech zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES a nefunkční části vymezit jako veřejně prospěšná opatření. ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje vymezení nadregionálního biokoridoru K64 a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje jako veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění plochy změn v krajině 505-K, 506-K, 507-K, 515-K, 516-K, 524-K, 525-K. Územní plán zpřesňuje vymezení nadregionálního biokoridoru K105 a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje jako veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění plochy změn v krajině 529-K, 530a-K, 531-K, 532-K. Územní plán zpřesňuje vymezení regionálního biocentra RB 1719 a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje jako veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění plochy změn v krajině 517-K, 518-K. Územní plán zpřesňuje vymezení regionálního biocentra RB 885 a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje jako veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění plochy změn v krajině 526-K, 527-K, 528-K. Ostatní skladebné prvky regionálního ÚSES vymezuje územní plán na území města Starý Plzenec jako plně funkční bez nároků na vymezení veřejně prospěšných opatření. B Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ZÚR PK nevymezují žádné stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. B Asanační území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ZÚR PK nevymezují žádná asanační území. B.2.9. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí vycházejí z požadavků uvedených v kapitole 2.2. B Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření Veřejně prospěšné stavby vymezené v zásadách územního rozvoje musí být zpřesněny a zapracovány do územních plánů. ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje vymezení všech veřejně prospěšných staveb vymezených v ZÚR PK (tj. SD20/07, ZD190/01, E02, V01). Veřejně prospěšná opatření vymezená v zásadách územního rozvoje musí být zpřesněna a zapracována do územních plánů. 44 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

45 ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje jako veřejně prospěšná opatření všechny nefunkční části vymezeného ÚSES. B Dopravní infrastruktura Do územních plánů je nutné zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v souladu s kapitolami 5.1 a 5.2. ÚP požadavek splňuje. Územní plán v souladu s kapitolou 5.1 ZÚR PK vymezuje a zpřesňuje koridor drážní dopravy X01 pro zdvojkolejnění a směrovou rektifikaci železniční trati č. 190 v úseku Plzeň Nepomuk. Územní plán v souladu s kapitolou 5.2 ZÚR PK vymezuje územní plán plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro přeložku silnice I/20 (východní obchvat Losiné). B Technická infrastruktura Do územních plánů obcí je nutné zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v souladu s kapitolami 5.3 a 5.4 včetně dalších záměrů, které jsou stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. ÚP požadavek splňuje. Územní plán v souladu s kapitolou 5.4 ZÚR PK vymezuje a zpřesňuje koridory technické infrastruktury nadmístního významu pro zásobování vodou Vodárenský soubor Ostrá Hůrka (koridor X10) a koridor vedení 2x 110 kv Chrást Černice (koridor X12). B Ochrana a využití přírody a krajiny V územních plánech zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES a vymezit skladebné části lokálního ÚSES. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje a zpřesňuje všechny skladebné prvky regionálního a nadregionálního ÚSES, které se nacházejí na území města Starý Plzenec. Systém regionálního a nadregionálního ÚSES je funkčně doplněn o skladebné prvky lokálního ÚSES. Zabezpečit územní podmínky pro přiměřenou ochranu a dotváření krajiny a její rázovitosti na místní úrovni. Respektovat a rozpracovat návrhy na tvorbu a ochranu krajiny regionálního významu. ÚP požadavek splňuje. V souladu s legislativou územního plánování jsou v ÚP vytvořeny předpoklady pro ochranu nejcennějších krajinných ploch na území města. Jedná se zejména o krajinnou dominantu a vedutu Radyně Ostrá hůrka, siluety návrší Hůrka a Na Kocandě i dominanty utvářející krajinný rámec města, ale nacházející se za jeho hranicí (Stradiště, Maršál, Spálený vrch, Sedlecká skála). Zvláštní pozornost je věnována nivě Úslavy vč. Sedleckých rybníků. Ochrana těchto významných krajinných ploch je zajištěna vymezením způsobu využití, jejich zařazením mezi přírodní hodnoty a stanovením podmínek pro ochranu krajinného rázu. Navrhovat vhodná opatření pro snížení erozní ohroženosti zemědělské půdy. ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání všechny v současné době zemědělsky využívané partie krajiny na území města, zejména pak v severní části území založením nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510- K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K), které budou plnit funkci protierozních opatření. Minimalizovat zábory zemědělské půdy 1. a 2. třídy ochrany ZPF. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

46 ÚP požadavek splňuje. Potenciální zábor zemědělské půdy je vyvolán výhradně návrhem stabilizace a dotvoření urbanistické struktury sídel s cílem zkompaktnění jejich struktury zástavby. Nově zastavitelné plochy vymezuje území plán především na zemědělských půdách s III., IV. a V. třídou ochrany ZPF. Zábory na zemědělských půdách s I. a II. třídou ochrany jsou minimální. V tomto případě jsou tyto zábory vyvolány veřejným zájmem, kdy je například potřeba zlepšit prostupnost krajiny, vytvořit prvky protierozní ochrany nebo navýšit počet pracovních míst. B Protipovodňová ochrana V územních plánech je třeba při koncipování povodňových opatření respektovat širší vazby protipovodňových plánů celých povodí. ÚP požadavek splňuje. Územní plán plně respektuje širší vazby protipovodňových plánů povodí. Protipovodňová ochrana musí být v první řadě zaměřena na retenci vody v krajině, tedy na způsoby hospodaření a od nich se odvíjející krajinné struktury. ÚP požadavek splňuje. Protipovodňová opatření lze bez nutnosti změny územního plánu realizovat na plochách W, NZ, NL a NK. Ochrana proti povodním je řešena ve spolupráci s koncepcí uspořádání krajiny, kde jsou navrhovány nové plochy NK pro zvýšení ochrany zastavěného území proti vodní erozi a nátokům cizích vod. Územní plány musí především: minimalizovat nebo zcela vyloučit novou výstavbu v inundačních územích vodních toků a v záplavových územích, především v aktivních zónách vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby z inundačních území vodních toků a ze záplavových území, především z jeho aktivních zón, zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok vody z území, návrhem lokálního územního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních schopností území obcí, respektovat schválené Plány oblastí povodí včetně souvisejících nařízení. ÚP požadavek splňuje. Územní plán při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestaveb respektuje inundační území, záplavové území a aktivní zónu. V rámci inundačního území a aktivní zóně vymezuje územní plán několik ploch veřejných prostranství, které slouží ke zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti údolní nivy řeky Úslavy. Tato veřejná prostranství nepředstavují bariéry, které by eventuálně zhoršovaly odtok vody z území. V rámci záplavového území ve svém návrhu územní plán nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu ani plochu přestavby, která by byla celým svým rozsahem součástí tohoto území. Územní plán vymezuje minimální počet ploch, které pouze svou částí do záplavového území zasahují. Tyto části budou přednostně využity pro nestavební účely. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. V územních plánech musí být zapracovány plochy územních rezerv pro LAVP a zpřesněna území řízené inundace. ÚP požadavek splňuje. V řešeném území není vymezena žádná lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod (LAPV). 46 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

47 Územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. B Ochrana horninového prostředí Na území města Starý Plzenec se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin nebo prognózní zdroje nerostů. B Zájmy památkové péče V navazující územně plánovací dokumentaci obcí při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu a při vymezování dalších ploch určených k zastavění umisťovat tyto plochy a koridory s maximální snahou o vyloučení, popřípadě omezení, kolize s předměty památkové ochrany a jejich prostředí. ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky významné stavby a urbanisticky cenná území. Ochrana těchto významných hodnot je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem historického vývoje města Starý Plzenec. B Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií Město Starý Plzenec není součástí žádné plochy nebo koridoru, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií. B Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití ZÚR PK nevymezují plochy a koridory, pro které je nutno pořídit regulační plán. B Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene j). ZÚR PK nevymezují plochy a koridory, pro které je nutno pořídit regulační plán, a proto ani neobsahují zadání regulačního plánu. B Stanovení kompenzačních opatření podle 37 odst. 8 stavebního zákona ZÚR PK nestanovují žádná kompenzační opatření. B Vysvětlení pojmů Šířky koridorů nadmístního významu: železniční trať 200 m silnice I. třídy 200 m elektrické vedení VVN 100 m ostatní koridory staveb technické infrastruktury 100 m Územní plán zpřesňuje vymezení jednotlivých koridorů s ohledem na místní podmínky a reálné potřeby pro realizaci stavby. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

48 B. 3. V y h o d n o c en í s o u l a d u s c í l i a ú k o l y ú z e m n í h o p l á n o v á n í ( d l e 1 8 a 1 9 s t a v e b n í h o z á k o n a ), z e j m é n a s p o ž a d a v k y n a o c h r a n u a r c h i t e k t o n i c k ý c h a u r b a n i s t i c k ý c h h o d n o t v ú z e m í a p o ž a d a v k y n a o c h r a n u n e z a s t a v ě n é h o ú z e m í B.3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v 18 stavebního zákona Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP Starý Plzenec s každým jednotlivým cílem územní plánování je uveden vždy pod každým cílem: (1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří optimální předpoklady pro výstavbu, konkrétně pak vytvořením podmínek pro doplňování stávající zástavby ve vymezeném zastavěném území, vymezením ploch přestavby a zejména pak vymezením zastavitelných ploch nad rámec zastavěného území. Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. S cílem zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel ve městě stabilizuje územní plán hlavní obytná sídla s převažující obytnou funkcí, kterými jsou Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec. Jejich jádrová území vymezuje územní plán jako území smíšená obytná, stabilizuje všechna pro obsluhu a komunitní život města a navrhuje dotvoření jejich urbanistické struktury, zejména stabilizací a doplněním nezastavěných proluk v zastavěném území (např. plochy přestavby 071-P, 072-P). V územním plánu dále také dochází k doplnění proluk na hranici zastavěného území (např. zastavitelné plochy 046-Z, 048-Z, 050-Z, 107-Z). Pro stabilizaci obyvatel obce, jejich počtu, věkové či vzdělanostní struktury, vymezuje územní plán odpovídající množství rozvojových ploch pro bydlení s cílem zajištění nabídky kapacit pro novou bytovou výstavbu či výstavbu nezbytného občanského vybavení. Vymezením nových rozvojových ploch pro bydlení územní plán v neposlední řadě také vytváří podmínky pro zvyšování kvality bydlení odpovídající evropským standardům. Hospodářský rozvoj je navržen zejména v oblastech výroby a skladování. Územní plán navrhuje přiměřený rozvoj výhradně v návaznosti na stávající plochy výroby a skladování takovým způsobem, aby nebyla narušena obytná a rekreační funkce území. Ve stávajících výrobních územích vytváří územní plán podmínky pro kvalitativní i plošný rozvoj širokého spektra ekonomických aktivit, zejména pak lehké výroby, drobného a řemeslného podnikání, ale také například zemědělské výroby. Řešení územního plánu pokračuje ve stabilizaci a koncepčním rozvoji krajiny v širším měřítku. Jako hlavní stabilizační faktor životního prostředí vymezuje územní plán spojitý územní systém ekologické stability, plochy zalesnění a plochy krajinné zeleně s převládajícím přírodním charakterem. Územní plán důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující s ochranou povrchových vod. (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. ÚP požadavek splňuje. Územní plán prioritně využívá prostorové rezervy v zastavěném území. Při vymezování rozvojových ploch byla sledována jejich optimální poloha ve vztahu ke stabilizovaným plochám a možnostem 48 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

49 využití stabilizované veřejné infrastruktury, zejména pak napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury a soulad veřejných a soukromých zájmů. S cílem účelného využití nově vymezovaných plošně rozsáhlých zastavitelných ploch navrhuje územní plán jednak etapizaci výstavby jednotlivých ploch a dále využívá podmínky pořízení územní studie, která nejlépe prověří možné využití a uspořádání daného území. Rozsah nově vymezovaných zastavitelných ploch odpovídá reálné předpokládané potřebě, která se odvíjí od potřeby nových rozvojových ploch pro bydlení s ohledem na predikovanou potřebu výstavby nových bytů. (3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. ÚP požadavek splňuje. Územní plán koordinuje veřejné a soukromé záměry změn v území. V rámci zpracování návrhu územního plánu byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území a výstavbu soukromých fyzických i právnických osob i záměry města Starý Plzenec a v návrhu územního plánu byly koordinovány, zejména pak s ohledem a při respektování veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a požadavků na ochranu veřejných zájmů vyplývajících z konkrétních požadavků uplatněných dotčenými orgány státní správy. Ochrana veřejných zájmů je konkretizována stanovenou základní koncepcí rozvoje území města a koncepcí urbanistickou, koncepcí uspořádání krajiny i koncepcí veřejné infrastruktury, podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínkami pro prostorové uspořádání území. (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích ekologických, retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území města je zaměřena na posílení a využívání vodních prvků v území, s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova. Plochy podél řeky Úslavy jsou navrženy k vytvoření komunikační osy pro pěší a cyklisty s maximálním důrazem na zachování stávající zeleně. Územní plán chrání přírodní hodnoty na území města, zejména důsledně chrání všechny plochy lesů a veřejné zeleně a navrhuje další plochy k zalesnění a k založení veřejné zeleně. Územní plán chrání také všechny stávající plochy krajinné zeleně a navrhuje jejich další rozvoj. Územní plán důsledně chrání volnou krajinu před nekoordinovanou exploatací zástavby, rozvoj nové zástavby koncentruje výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových sídel ve volné krajině. Územní plán chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky významné stavby a urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území města Starý Plzenec, jeho historického vývoje a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku. Hlavním předmětem ochrany v ÚP Starý Plzenec jsou historická jádra sídel Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec, především pak urbanistické struktury zástavby a veřejných prostranství se zastoupením dominantních kostelů Narození Panny Marie (Malá Strana) a sv. Jana Křtitele (Starý Plzenec). Zvláštní důraz je v územním plánu kladen na ochranu dominantních poloh a kompozičního působení rotundy sv. Petra a Pavla na vrchu Hůrka a hradu Radyně na vrchu Radyně. Ochrana významných místních dominant je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem historického vývoje města Starý Plzenec. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém veřejných prostranství, s důrazem na centrální HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

50 Masarykovo náměstí, které je dokladem historického vývoje osídlení města. Územní plán svým návrhem dotváří založenou strukturu zástavby. Cílem je zkompaktnění a funkční propojení oddělených částí města. Přednostně jsou k dostavbám využívány proluky mezi stávající zástavbou. Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická struktura osídlení se zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a na citlivý přechod zástavby do volné krajiny. Územní plán chrání a rozvíjí všechny civilizační hodnoty v území a navrhuje jejich doplnění zejména s ohledem na celkový rozvoj území města a s ohledem na zajištění optimálních podmínek obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, občanským vybavením a veřejnými prostranstvími. Na území města Starý Plzenec nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru ploch brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy zcela nevhodně využívané nebo využívané jen velmi extenzivně. Plochy určené k zástavbě mimo zastavěné území jsou v rámci ÚP Starý Plzenec vymezeny, v přímé vazbě na zastavěné území, v okrajových prolukách navazujících na stávající zástavbu. Nové plochy pro bydlení, které kladou zásadní nároky na veřejné rozpočty nejen s ohledem na investiční náklady, ale především s ohledem na náklady na údržbu a provoz dopravní a technické infrastruktury, svoz a likvidaci odpadů, či zajištění dostupnosti základního občanského vybavení každodenní potřeby, vymezuje územní plán výhradně v návaznosti na stávající obytná území, nevymezuje nové izolované enklávy obytné zástavby ve volné krajině bez adekvátní vazby na dopravní a technickou infrastrukturu. Územní plán dále navrhuje dotvoření urbanistické struktury jednotlivých sídel, zejména stabilizací a doplněním nezastavěných proluk v zastavěném území. Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé zastavitelné plochy představující plošnou expanzi mimo zastavěné území pořadí změn v území (etapizace), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále do krajiny. Územní plán vytváří podmínky pro přiměřený rozvoj všech stávajících sídel na území města. Navrhovaný plošný rozvoj sídel odpovídá primárně stanovené budoucí potřebě nových bytů na území města, pro jejichž realizaci musí územní plán v jeho návrhovém období vytvořit územní podmínky, a stanovené potřebě ploch pro občanské vybavení a nové pracovní příležitosti, vyplývající z předpokládaného nárůstu počtu obyvatel města v návrhovém období územního plánu (viz kapitola G - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a kapitola H Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch tohoto odůvodnění. (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. ÚP požadavek splňuje. Omezení umisťování staveb v nezastavěném území podle 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, je územním plánem stanoveno pro volnou krajinu (viz oddíl A textové části ÚP Starý Plzenec - Výklad pojmů). Volná krajina je v územním plánu vymezena jako nezastavitelná a lze v ní připustit stavby pouze v rozsahu stanoveném 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou ploch lesa (NL, NLx), ploch krajinné zeleně (NK) a vodních ploch a toků (W) zařazených do skladebných částí ÚSES vymezených ve výkresu I.2a Hlavní výkres Způsob využití území (dále jen skladebné části ). Ve skladebných částech ÚSES jsou vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření, jejichž umístění v nezastavěném území umožňuje 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou staveb pro ochranu přírody, nezbytné technické infrastruktury a pěších a cyklistických stezek, které lze ve skladebných částech ÚSES umístit za podmínky, že neomezí funkčnost skladebné části v ÚSES jako celku. 50 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

51 (6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. ÚP požadavek splňuje. Netýká se území města Starý Plzenec, nezastavitelné pozemky jsou v 2 odst. (1) písm. e) definovány jako pozemky, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán. B.3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v 19 stavebního zákona: Ze stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu ÚP Starý Plzenec s každým jednotlivým úkolem pro územní plánování je uveden vždy pod každým úkolem: (1) Úkolem územního plánování je zejména a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, ÚP požadavek splňuje. Územní plán plně respektuje poznatky a závěry soustavného a komplexního posuzování stavu a vývoje území. Územní plán je zpracován zejména na základě zjištění a posouzení stavu a vývoje území města v rámci aktuálních ÚAP ORP Plzeň a na základě terénních průzkumů a šetřeních provedených zpracovatelem územního plánu. Územní plán tak vytváří optimální podmínky pro ochranu a další rozvoj všech identifikovaných hodnot území. b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, ÚP požadavek splňuje. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce a urbanistickou koncepci zajišťující ochranu všech identifikovaných hodnot území města Starý Plzenec. c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, ÚP požadavek splňuje. Územní plán je navržen s ohledem na potřeby identifikované pro období příštích cca 15 let, přičemž navrhovaná koncepce rozvoje území města a urbanistická koncepce je stanovena s cílem minimalizovat riziko nutnosti pořízení nového územního plánu v období kratším než je pomyslné návrhové období územního plánu. Územní plán je zpracován na základě důkladných terénních průzkumů řešeného území a rešerší a analýzou širokého okruhu a spektra relevantních územně plánovacích i jiných koncepčních a strategických dokumentů, s přihlédnutím jednak k zájmům občanů, vlastníků pozemků a staveb, samosprávy města Starý Plzenec při plném respektování všech veřejných zájmů v území, tj. nalezením souladu zájmů veřejných a soukromých. Nedílnou součástí zpracování a pořízení ÚP Starý Plzenec je koordinace jeho řešení s dotčenými orgány, kterým jednotlivé záměry kompetenčně odpovídají. d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, ÚP požadavek splňuje. Základní urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny stanovuje územní plán v rámci základní koncepce rozvoje území města a v rámci urbanistické koncepce. Podrobnější podmínky na umisťování staveb, uspořádání a řešení staveb stanovuje ÚP prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a zejména pak stanovením podmínek prostorového uspořádání HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

52 území, a to konkrétně stanovením maximální výšky zástavby v zastavěném území a zastavitelných plochách a stanovením cílových struktur a charakterů zástavby rovněž v zastavěném území a zastavitelných plochách. Jedním z nástrojů pro stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové uspořádání území je také vymezení systému veřejných prostranství, který určuje základní kompozici území města, zejména pak jeho jednotlivých sídel, kompoziční vazby v území a v neposlední řadě vytváří základní rámec pro budoucí zástavbu. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, ÚP požadavek splňuje. Podmínky pro provedení změn v území jsou v ÚP stanoveny důsledně se zohledněním stávajícího charakteru území a s cílem ochrany identifikovaných hodnot území. Cílem navrhovaných změn v území je stabilizovat stávající sídelní strukturu města Starý Plzenec, jejímž jádrem jsou tři hlavní sídla s převážně obytnou funkcí, sídla Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec. Navrhované změny v území jsou navrženy s cílem podpořit a rozvíjet individuální charakter a identitou těchto třech hlavních sídel, spočívající v zástavbě koncentrované okolo historických jader sídel a okolo jejich centrálních veřejných prostranství (návsí a náměstí). Pro ochranu stávajícího charakteru území a jeho hodnot je stanovení podmínek prostorového uspořádání území, které je navrženo tak, aby byla respektována morfologie terénu a bylo zachováno prostorové působení dominant, pohledových bodů, urbanistických os, kompaktnosti sídel v okolí historických jader a způsob zastavování nově navržených ploch. f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), ÚP požadavek splňuje. Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé zastavitelné plochy (016a-Z, 016b-Z, 018-Z, 086-Z, 087-Z, 088-Z, 089- Z, 090-Z, 091-Z, 092-Z, 093-Z, 094a-Z, 095a-Z, 094b-Z, 095b-Z, 096a-Z, 097a-Z, 096b-Z, 097b-Z, 098-Z, 099-Z) představující plošnou expanzi mimo zastavěné území pořadí změn v území (etapizaci), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále do volné krajiny. g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, ÚP požadavek splňuje. Územní plán snižuje možné ohrožení území rizikovými přírodními jevy tím, že respektuje stanovené limity využití území, které představují riziko ohrožení pro zástavbu (zejména záplavová území, poddolovaná území) a zároveň vymezuje rozvojové plochy tak, aby nebyly tyto limity využití území budoucí výstavbou dotčeny. Územní plán důsledně respektuje stanovená záplavová území na řece Úslavě a vylučuje možnosti umisťování nové zástavby v její údolní nivě. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a eliminaci rizika eroze půdy vymezuje ÚP skladebné prvky ÚSES a nové plochy zalesnění a plochy krajinné zeleně nad rámec ploch ÚSES. h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících a možnost vzniku nových pracovních příležitostí v širokém spektru ekonomických aktivit přímo na území města. Územní plán stabilizuje stávající výrobní areály a jejich rozšíření umožňuje v rámci nově navržených ploch, které na ty stávající bezprostředně navazují. Podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí vytváří ÚP také vymezením ploch smíšených obytných, kde se předpokládá kromě bydlení umisťování zejména staveb a zařízení občanského vybavení a dále vymezením ploch občanského vybavení. 52 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

53 Územní plán dále navrhuje v rámci disponibilních vnitřních rozvojových rezerv a proluk plošný rozvoj stávajících produkčních území (plochy 075-P, 076a-P, 076b-Z, 079-P). V bezprostřední vazbě na MÚK Černice na dálnici D5 navrhuje územní plán plochy specifické výroby 001-Z, 002-Z, optimálně dopravně napojitelné na dálnici D5 zcela bez nutnosti průjezdu obydlenými územími. Pro zlepšení přepravních podmínek na železniční trati č. 190, zejména s cílem zajištění vyšší kvality dopravy (např. zkrácení přepravních časů zvýšením přepravní rychlosti, zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy zdvoukolejněním trati), vymezuje územní plán koridor pro umístění vedení stavby pro zvýšení rychlosti a zdvoukolejnění železniční trati č. 190 (koridor X01). i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, ÚP požadavek splňuje. Územní plán splňuje tento požadavek vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití a prostorové uspořádání, vymezením zastavitelných ploch a ploch přestavby a možnostmi dostavby a obnovy sídelní struktury v zastavěném území města (intenzifikace využití nezastavěných proluk v zastavěném území). Předpoklady pro kvalitní bydlení jsou v ÚP vytvořeny stabilizací všech stávajících ploch bydlení a vymezením nových rozvojových ploch pro bydlení různých charakterů a typů zástavby a stanovením podmínek pro využití ploch pro bydlení a také návrhem spojitého, významově hierarchizovaného a funkčně diferencovaného systému veřejných prostranství v rozsahu jak zastavěného a zastavitelného území tak volné krajiny. j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, ÚP požadavek splňuje. Naplnění tohoto cíle územní plán dosahuje např. vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce a u plošně rozsáhlejších zastavitelných ploch stanovením etapizací zástavby zajišťující logický a koordinovaný postup zástavby od zastavěného území dále do krajiny. Kromě ochrany nezastavěného území toto opatření směřuje k minimalizaci nákladů na zajištění souvisejících staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury. k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje pro zajištění převedení povodňové vlny území určené k řízeným rozlivům (tzv. území řízené inundace) v rámci údolní nivy řeky Úslavy. Území řízené inundace je vymezeno jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. Řešení územního plánu nevyvolává potřebu vymezení ploch pro ochranu obyvatelstva dle 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, ÚP požadavek splňuje. Současný charakter území města Starý Plzenec nevyvolává nároky na nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území například postiženého povrchovou těžbou nerostů, výsypkovým hospodářstvím, skládkováním apod. m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, ÚP požadavek splňuje. Řešení územního plánu nevykazuje negativní vlivy a životní prostředí a nevyvolává potřebu návrhu kompenzačních opatření. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

54 n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, ÚP požadavek splňuje. Územní plán nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů. o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče. ÚP požadavek splňuje. Zodpovědným projektantem a hlavním zpracovatelem územního plánu je autorizovaný architekt v oboru architektura a doktor v oboru urbanismu a územního plánování disponující všemi požadovanými znalosti z oborů architektura, urbanismus, územní plánování, ekologie i památková péče. Součástí zpracovatelského týmu jsou pak další odborníci a autorizované osoby v oboru územní plánování, krajinná architektura či projektování ÚSES, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality řešení ÚP Starý Plzenec. (2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území ( 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. ÚP požadavek splňuje. Na základě stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, jako příslušného úřadu a jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, nebylo vyžadováno zpracování vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec z hlediska vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Proto nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec na udržitelný rozvoj území. B. 4. V y h o d n o c en í s o u l a d u s p o ž a d a v k y s t a v e b n í h o z á k o n a a j e h o p r o v á d ě cí c h p r á vn í c h p ř e d p i s ů Územní plán splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. ÚP je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v 18 a 19 stavebního zákona (viz kap. B.3. odůvodnění ÚP Starý Plzenec). ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v 43 a 54 stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. ÚP rovněž splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V souladu s 6 odst. 1 a s 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Magistrát města Plzně jakožto obecní úřad obce s rozšířenou působností, který zajistil výkon územně plánovacích činností prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Při projednávání jednotlivých fází územního plánu bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 54 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

55 B. 5. V y h o d n o c en í s o u l a d u s p o ž a d a v k y z v l á š t n í c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů a s e s t a n o v i s k y d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e z v l á š t n í c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů, p o p ř í p a d ě s v ý s l e d k e m ř e š e n í r o z p o r ů Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů obsahující požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů uplatněné k návrhu zadání, byly do upraveného zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem města, zapracovány. V souladu s 53 odst. 4 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a se zadáním ÚP doplní tuto kapitolu pořizovatel Územního plánu Starý Plzenec na základě výsledků projednání návrhu ÚP. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

56 C. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODL E 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM Z ÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKT ERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY C. 1. Z p r á v a o v y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í o b s a h u j í c í z á k l a d n í i n f o r m a c e o v ý s l e d c í c h t o h o t o v y h o d n o c e n í v č e t n ě v ý s l e d k ů v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Na základě stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, jako příslušného úřadu a jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, uplatněného k návrhu Zadání Územního plánu Starý Plzenec, ze dne , č.j. MMP/105882/13 nebylo vyžadováno zpracování vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec z hlediska vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Proto nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec na udržitelný rozvoj území. C. 2. S t a n o v i s k o k r a j s k é h o ú ř a d u p o d l e 5 0 o d s t. 5 s t a v e b n í h o z á k o n a V souladu s 53 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a zadáním ÚP doplní tuto kapitolu pořizovatel Územního plánu Starý Plzenec na základě výsledků projednání návrhu ÚP. C. 3. S d ě l e n í, j a k b y l o s t a n o v i s k o p o d l e 5 0 o d s t. 5 s t a v e b n í h o z á k o n a z o h l e d n ě n o, s u v e d en í m z á v a ž n ý c h d ů v o d ů, p o k u d n ě k t e r é p o ž a d a v k y n e b o p o d m í n k y z o h l e d n ě n y n e b y l y V souladu s 53 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a zadáním ÚP doplní tuto kapitolu pořizovatel Územního plánu Starý Plzenec na základě výsledků projednání návrhu ÚP. 56 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

57 D. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ Z ADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU SE SCHVÁL ENÝM VÝBĚREM NEJ VHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODL E 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA, S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO Z ÁKONA, S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZ EMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODL E 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA D. 1. V y h o d n o c en í sp l n ě n í p o ž a d a v k ů Z a d á n í Ú z e m n í h o p l á n u S t a r ý P l z e n e c Zastupitelstvo města Starý Plzenec schválilo Zadání Územního plánu Starý Plzenec usnesením č /2013 dne Schválené Zadání Územního plánu Starý Plzenec stanovuje následující požadavky na řešení ÚP Starý Plzenec (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení splnění jednotlivých požadavků zadání v ÚP Starý Plzenec je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem zadání: D.1.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury Základním požadavkem pro řešené území je dosažení udržitelného rozvoje území, tzn. dosažení vyváženosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje - environmentálního, ekonomického a sociodemografického. Tento požadavek je možno splnit za předpokladu, že rozvoj v řešeném území nebude v kolizi s jeho přírodními a kulturními hodnotami. ÚP požadavek splňuje. ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Viz následující odůvodnění. Z hlediska environmentálního pilíře je správní území města Starý Plzenec považováno za méně stabilní. Důvodem je jednak velké množství nadměrně sklonitých pozemků s ornou půdou (možnost výskytu lokálních povodní) a dále zhoršená kvalita ovzduší (překročeny imisní limity pro benzo(a)pyren, oxidy dusíku a ozon). Řešené území oproti tomu vykazuje nadprůměrnou lesnatost a není zde zaznamenán nadměrný úbytek zemědělské půdy. V územním plánu je nutno se touto problematikou zabývat, např. navrhnout protipovodňová opatření v krajině (suché poldry, výsadba alejí.), přechod na ekologická paliva atd. ÚP požadavek splňuje. Přírodní pilíř je na území města dlouhodobě hodnocen jako nejslabší ze všech tří pilířů udržitelného rozvoje území (viz časová řada v rámci ÚAP ORP Plzeň). S cílem zlepšení stavu přírodního pilíře navrhuje ÚP opatření pro zlepšení prostředí všech sídel i volné krajiny. Na území celého města ÚP důsledně chrání před jakýmikoli zásahy všechny existující ekologicky stabilní plochy, zejména vodní plochy a toky, lesy a plochy krajinné zeleně. ÚP chrání údolí všech vodních toků na území města včetně všech vegetačních HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

58 doprovodů vodních toků, zejména pak údolní nivu řeky Úslavy jako hlavní krajinnou osu území města. Řešení ÚP dále pokračuje ve stabilizaci a koncepčním rozvoji krajiny v širším měřítku, jako hlavní stabilizační faktor životního prostředí vymezuje ÚP spojitý územní systém ekologické stability, plochy zalesnění a plochy přírodní krajinné zeleně s převládajícím přírodních charakterem. ÚP důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující s ochranou povrchových vod. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520- K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. Jako protipovodňové opatření územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. Vzhledem k tomu, že správní území města Starý Plzenec je územím s archeologickými nálezy s prokazatelným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů a má velké množství přírodních a kulturních památek a hodnot (mimo jiné hradiště Hůrka s rotundou sv. Petra, vrch Radyně se zříceninou hradu Radyně, Černá Stráň, Andrejšky, Ostrá Hůrka a další), je nutný citlivý přístup k případným změnám v tomto území. ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky významné stavby a urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území města Starý Plzenec, jeho historického vývoje a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku. Ochrana významných místních dominant je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem historického vývoje města Starý Plzenec. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém veřejných prostranství, s důrazem na centrální Masarykovo náměstí, které je dokladem historického vývoje osídlení města. Územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí stávající dochovanou strukturu osídlení města Starý Plzenec, tvořenou dodnes dochovaným jádrovým sídlem Starý Plzenec a oddělenými sídly Malá Strana a Sedlec. Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a další udržitelný rozvoj sídel na území města. Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická struktura osídlení se zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a na citlivý přechod zástavby do volné krajiny. Z hlediska ekonomického pilíře je správní území města Starý Plzenec hodnoceno pozitivně. Řešené území vykazuje dostatečnou technickou vybavenost a míru podnikatelské aktivity. Město Starý Plzenec, přestože podstatná část jeho ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací do města Plzně (shodně se studenty středních a vysokých škol), funguje současně jako malé správní centrum pro sousední obce. Jedná se tedy nejen o město obsluhované Plzní, ale i město obsluhující obce ve své blízkosti. Z tohoto důvodu je v rámci procesu pořizování územního plánu vhodné prověřit možnost umístění zastavitelných ploch pro výrobu a služby. ÚP požadavek splňuje. Město Starý Plzenec vykazuje příznivé podmínky v hospodářském pilíři. Důvodem je výrobní tradice města ve specifických odvětvích a dobře stabilizovaná hospodářská základna města. Zejména se jedná o hlavní prosperující podniky (např. Bohemia Sekt), které mají své sídlo a provozy na území města. ÚP proto vytváří podmínky pro zachování vysoké úrovně hospodářského pilíře, při respektování míry udržitelnosti území města, především přírodního a životního prostředí. ÚP respektuje a stabilizuje všechny výrobní areály na území města Starý Plzenec. S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, vymezuje ÚP nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizuje tak nové infrastrukturální investice. 58 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

59 Z hlediska sociodemografického pilíře je správní území města Starý Plzenec hodnoceno jako vyvážené. V území je dostatečná veřejná infrastruktura. Vzhledem k umístění města v rozvojové oblasti OB5 Plzeň z PÚR ČR zpřesněné v ZÚR PK, je třeba v rámci procesu pořizování územního plánu zachovat dostatečnou intenzitu bytové výstavby (nikoli však nadměrnou, aby nedocházelo k suburbanizaci). V řešeném území je dostatečné množství potencionálních rekreačních ploch, vzhledem k jeho atraktivitě je vhodné posílit možnost cestovního ruchu (cyklo, hipo, turistické stezky, ubytovací a stravovací kapacity ). ÚP požadavek splňuje. S cílem stabilizace parametrů sociální soudržnosti obyvatel města stabilizuje ÚP hlavní obytná sídla s převažující obytnou funkcí, kterými jsou Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec, stabilizuje všechna pro obsluhu a komunitní život obyvatel města významná veřejná prostranství a plochy občanského vybavení (zejména prostřednictvím ploch smíšených obytných) a navrhuje dotvoření urbanistické struktury hlavních obytných sídel zejména návrhem na doplněním nezastavěných proluk v zastavěném území (zejména plochy 071- P, 072-P, 073-P) a na dostavbu urbanistických proluk na hranici zastavěného. Pro stabilizaci obyvatel města, jejich počtu, věkové či vzdělanostní struktury, vymezuje ÚP odpovídající množství rozvojových ploch pro bydlení s cílem zajištění nabídky dostatečných kapacit ploch pro novou bytovou výstavbu a výstavbu nezbytného občanského vybavení. Vymezením nových rozvojových ploch pro bydlení ÚP v neposlední řadě také vytváří podmínky pro zvyšování kvality bydlení odpovídající evropským standardům. ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. ÚP vymezuje pro posílení pěších a cyklistických vazeb v území i vzájemně mezi sídly nad rámec stávajících komunikací v území, zejména nově navrhované cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty podél vodních toků a ve volné krajině. Tyto (výše uvedené) požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na: a1) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 1.1) upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje Město Starý Plzenec se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Plzeň, ve které platná Politika územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR), která byla schválena usnesením Vlády ČR č. 929 dne , vymezuje rozvojovou oblast republikového významu OB5 - rozvojová oblast Plzeň. Dne byla Usnesením Vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále ve vyhodnocovacím textu jen PÚR ČR ), která v plném rozsahu nahrazuje Politiku územního rozvoje ČR Z PÚR ČR vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: - ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečnou kulturní krajinu, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 14 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

60 ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 15 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. ÚP požadavek splňuje. Požadavek již není zcela totožný s požadavkem 16 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 20 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR 2008; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy ÚP požadavek splňuje. Požadavek již není totožný s požadavkem 24 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto aktualizovaným požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 25 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 26 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - koordinace záměrů v území s ohledem na rozvojovou oblast OB5 Plzeň ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu řešení ÚP Starý Plzenec s požadavkem na koordinaci záměrů v území s ohledem na rozvojovou oblast OB5 Plzeň je obsaženo v kapitole B.1.2 Rozvojové oblasti a osy tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec. Při pořizování ÚP Starý Plzenec je nutno respektovat priority z PÚR ČR, konkrétně zejména 1., 2., 4., 5., 6., 7. a 8. odstavec výše uvedeného textu. 60 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

61 ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu řešení ÚP Starý Plzenec s požadavky vyplývajícími z PÚR ČR je obsaženo v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec. 1.2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR PK) Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen ZÚR PK) vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č.834/08. Nabyly účinnosti Řešené území města Starý Plzenec je i v platných ZÚR PK zařazeno do zpřesněné republikové rozvojové oblasti OB5- rozvojová oblast Plzeň. Ze ZÚR PK vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území - v rozvojové oblasti podporovat zejména rozvoj obslužné funkce (využívající kvalifikovanou pracovní sílu) ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 3.1 Rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B v rozvojové oblasti mimo území města Plzně neumísťovat velká zařízení pro cestovní ruch a rekreaci. Navržená zařízení budou sloužit především pro každodenní rekreaci obyvatel Plzně a okolí. Vyhodnocení požadavku není provedeno. Předmětný požadavek ZÚR PK byl zrušen Aktualizací č. 1 ZÚR PK. Úkoly pro územní plánování obcí Rozvoj území - v územních plánech vymezit dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj bytové zástavby a obslužných funkcí ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 3.1 Rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B usměrňovat suburbanizační tendence rozvoje obcí, zejména s ohledem na infrastrukturní předpoklady území, soudržnost obyvatel území (nevytvářet funkčně a sociálně oddělená satelitní sídla obcí) ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 3.1 Rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Sídelní struktura - vytvářet územně plánovací předpoklady pro stabilizaci osídlení především posílením nabídky ploch pro podnikání v rozvojových oblastech ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

62 ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B výstavbu v řešeném území usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel území ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B v sídle je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně památkovou ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot) ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití vnitřních rezerv sídel, areálů brownfields a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na životní prostředí ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Vymezování zastavitelných ploch - pro území města nevyplývá požadavek na řešení zóny výrobních a obslužných zařízení nad 30 ha plochy, nepředpokládá se ani vymezení nové zastavitelné plochy výrobních a obslužných zařízení s plochou nad 15 ha; pokud bude zjištěn a řešen takový záměr v průběhu dalšího pořizování územního plánu, bude způsob jeho řešení náležitě podrobně zdůvodněn ÚP požadavek splňuje. Územní plán nevymezuje zónu výrobních a obslužných zařízení nad 30 ha plochy ani nové zastavitelné plochy výrobních a obslužných zařízení s plochou nad 15 ha. - kapacitní plochy pro bydlení lze přednostně vymezovat v administrativních územích obcí, která jsou součástí vymezených rozvojových oblastí, v lokalitách s možností připojení na kapacitní vodovodní zdroje a kanalizaci ÚP požadavek splňuje. Požadavek není zcela totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto aktualizovaným požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

63 Ochrana památek - v územním plánu je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chráněných území (včetně ochranných pásem a území s archeologickými nálezy). Dále je nutno respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové uspořádání krajiny a sídla, chránit historický půdorys sídla, v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 6.3 Ochrana památek; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Protipovodňová ochrana Územní plány musí především: - minimalizovat nebo zcela vyloučit novou výstavbu v záplavových územích, především v aktivních zónách ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 9.5 Protipovodňová ochrana; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby ze záplavových území, především z jeho aktivních zón ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 9.5 Protipovodňová ochrana; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Při pořizování ÚP Starý Plzenec je nutno respektovat priority ze ZÚR PK, konkrétně pak zejména výše uvedené body týkající se rozvoje území, sídelní struktury, vymezení zastavitelných ploch, ochrany památek a protipovodňové ochrany. V návrhu ÚP Starý Plzenec je nutno zohlednit aktualizaci ZÚR PK. ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Starý Plzenec s vydanou Aktualizací č. 1 ZÚR Plzeňského kraje, resp. s právním stavem ZÚR Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č. 1 je zpracováno v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje). V rámci této kapitoly Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Územního plánu Starý Plzenec jsou vyhodnoceny pouze požadavky vyplývající z právního stavu ZÚR PK po vydání Aktualizace č. 1 (2014), ostatní požadavky zrušené v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR PK nejsou zohledněny ani vyhodnoceny. V rámci prací na ÚP Starý Plzenec zohlednit a respektovat následující doporučení vyplývající z územně plánovacích podkladů zpracovaných na základě požadavku v ZÚR PK - Územní studie Plzeň jihovýchod (zpracovaná v listopadu 2009). Dle zonace vymezené Územní studií Plzeň jihovýchod je správní území Starého Plzence součástí následujících oblastí: Území silně ovlivněné rozvojem Plzně ÚP požadavek splňuje. ÚP zohledňuje a respektuje výstupy z Územní studie Plzeň jihovýchod. 1.3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů Podkladem pro tvorbu územního plánu jsou Územně analytické podklady Plzeňského kraje (dále jen ÚAP PK) projednané Zastupitelstvem Plzeňského kraje (dále jen ZPK) usnesením č.145/09, aktualizované usnesení ZPK č. 802/11 a Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Plzeň (dále HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

64 jen ÚAP) pořízené pro správní území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Plzeň v prosinci 2008, aktualizované v prosinci 2010 a v prosinci Z ÚAP PK vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: 1. Vyplývající z problémů k řešení je požadováno prověření možnosti řešení: - stanovení limitů resp. omezení vymezování zastavitelných ploch; podrobnější a důslednější regulace zastavitelných ploch a tím zamezení vzniku suburbanizace ÚP požadavek splňuje. ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. - stanovení limitů resp. omezení vymezování ploch výrobních a obslužných zón, podrobnější a důslednější regulace zastavitelných ploch ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje několik rozvojových ploch výroby a skladování za účelem posílení ekonomických aktivit různých segmentů a sektorů hospodářství, generujících nové pracovní příležitosti pro obyvatele města i pro obyvatele okolních obcí, kteří do Starého Plzence dojíždějí za prací a to i přesto, že hlavním centrem zaměstnanosti je krajské centrum Plzeň, kam také většina obyvatel Starého Plzence za prací dojíždí. Nabídka odpovídajícího množství a širokého spektra pracovních příležitostí a nabídka možností rozvoje živnostenského podnikání i velkých výrobních závodů a podniků na území města má pozitivní vliv na zaměstnanost obyvatel města a na snížení nutné mobility za prací mimo město. S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, je zcela logické a žádoucí umisťovat nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizovat tak nové infrastrukturální investice. - stanovení vhodného způsobu využití umožňujícího oživení nebo přestavbu území ÚP požadavek splňuje. ÚP stanovuje v kapitole F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití výrokové části ÚP pro každou plochu s rozdílným způsobem využití její hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a v některých případech rovněž podmíněně přípustné využití. Takto rozdělené způsoby využití jednotlivých ploch umožňují v dostatečné míře oživení území. K plošnému rozvoji města ÚP přednostně využívá všechny rozvojové rezervy v rámci zastavěného území, které vymezuje jako plochy přestavby. - vymezení ploch umožňujících výstavbu integrovaných zařízení pro nakládání s odpady ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje novou rozvojovou plochu technické infrastruktury pro odpadové hospodářství (TO) 081-P. - doplnění a aktualizace vymezení záplavových území a jejich průmět do územního plánu; návrh a vymezení protipovodňových opatření včetně území přirozeného rozlivu ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje ve výkrese II.1 Koordinační výkres aktuální záplavové území Q100, aktivní zónu záplavového území a území řízené inundace, které slouží v případě povodní k přirozenému rozlivu řeky Úslavy. - vymezení dostatečného množství ploch pro přestavbu a rozvojových ploch pro bydlení s předpokladem zajištění související veřejné infrastruktury 64 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

65 ÚP požadavek splňuje. Územní plán využívá pro rozvoj bydlení na území města Starý Plzenec primárně všechny disponibilní nezastavěné a nedostatečně využité pozemky a stavební proluky v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. Jejich kapacita je však nedostačující pro uspokojení předpokládaných nároků na výstavbu nových bytů v návrhovém období územního plánu (viz Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec v rámci kapitoly G tohoto odůvodnění). Proto je nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území. Většina vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení má zásadní výhodu snadného napojení na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. V případě, že u nově navrhovaných obytných souborů není zajištěna dostatečná veřejná infrastruktura, vytváří ÚP podmínky pro její rozvoj. ÚP vytváří dostatečné podmínky pro uspokojení poptávky po rozvoji občanského vybavení adekvátní navrhované míře rozvoje obytné funkce obce a možnému nárůstu počtu obyvatel obce. ÚP vymezuje jádra sídel Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec jako plochy smíšené obytné. Tím ÚP vytváří podmínky pro maximální možnou flexibilitu v umisťování zařízení občanského vybavení v bezprostřední vazbě na obytná území, a zajišťuje urbanisticky vhodný rozvoj těchto zařízení občanského vybavení přednostně ve vazbě na přirozená spádová jádra sídel jakožto přirozená, historicky vzniklá jádra komunitního života obyvatel města. Úplné spektrum občanského vybavení, včetně občanského vybavení vyššího a specifického, je pro potřeby obyvatel města Starý Plzenec dostupné ve vyšších spádových a správních centrech osídlení, zejména v krajském centru Plzni. ÚP respektuje a stabilizuje všechny významné plochy veřejných prostranství (PV, ZV) na území města. Vymezení dalších ploch veřejných prostranství uvnitř plošně rozsáhlých zastavitelných ploch není v měřítku a podrobnosti řešení ÚP zpravidla možné, s výjimkou případů, kdy je vnitřní uspořádání rozvojových ploch prověřeno územní studií, která je relevantním podkladem pro zpracování ÚP. ÚP proto v souladu s ustanovením vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vymezuje plochy, v nichž stanovuje podmínku vymezení těchto veřejných prostranství v rámci podrobnější dokumentace. Jedná se o všechny zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a plochy smíšené obytné o rozloze větší než 2 hektary. - vymezení ploch s rozdílným způsobem využití pro funkce obsluhující plochy pro bydlení (zejména plochy veřejné infrastruktury) ÚP požadavek splňuje (viz předchozí požadavek). - diferenciace sídel z hlediska jejich významu a stanovení zásad pro jejich rozvoj ÚP požadavek splňuje. ÚP v kapitole C.1. Zásady urbanistické koncepce města Starý Plzenec stanovuje pro každé ze tří sídel (Starý Plzenec, Malá Strana, Sedlec) z hlediska jejich významu konkrétní zásady urbanistické koncepce. - vymezení ploch pro výstavbu zařízení pro seniory ve vazbě na předpokládaný demografický vývoj ÚP požadavek splňuje. ÚP nevymezuje konkrétní plochy pro výstavbu zařízení pro seniory, nicméně stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) umožňuje umístění tohoto zařízení např. v plochách smíšených obytných. Z ÚAP ORP Plzeň 2. úplné aktualizace 2012 pro řešené území vyplývají zejména následující požadavky: - doplnit chybějící sociální infrastrukturu pro seniory HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

66 ÚP požadavek splňuje. ÚP nevymezuje konkrétní plochy pro výstavbu zařízení pro seniory, nicméně stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) umožňuje umístění tohoto zařízení např. v plochách smíšených obytných. - posoudit přiměřenost nových ploch, zejména pro bydlení s ohledem na kapacity občanské vybavenosti řešeného území ÚP požadavek splňuje. Zejména s cílem dosažení maximálně těsné vazby mezi bydlením a občanským vybavením umožňuje územní plán přednostně umisťování občanského vybavení v plochách smíšených obytných, kde je vzájemné prostorové promísení funkce bydlení a občanského vybavení základním předpokladem využití ploch. ÚP vytváří dostatečné podmínky pro uspokojení poptávky po rozvoji občanského vybavení adekvátní navrhované míře rozvoje obytné funkce obce a možnému nárůstu počtu obyvatel obce. - optimalizovat kapacity mateřských a základních škol ÚP požadavek splňuje. Kapacity mateřských a základních škol jsou dostačující. - nutnost zamezení možných negativních projevů suburbanizace ÚP požadavek splňuje. ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. - nedostatek cyklostezek a infrastruktury pro volnočasové aktivity ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje pro posílení pěších a cyklistických vazeb v území i vzájemně mezi sídly nad rámec stávajících komunikací v území, zejména nově navrhované cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty podél vodních toků a ve volné krajině. - nedostatek parkovacích ploch ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje celkem 5 ploch pro nová parkoviště (013-Z, 015-Z, 066-P, 068-P, 103-Z). - posouzení vymezení ploch pro nové sportovně rekreační objekty, popřípadě rozšíření nebo rekonstrukce stávajících ÚP požadavek splňuje. ÚP nad rámec stabilizovaných ploch se způsobem využití občanské vybavení sport (OS) vymezuje plochy 029-Z, 058-Z, 059-Z, 060-Z, 062-Z, 117-Z, 118-Z se shodným způsobem využití, v nichž je umožněno umisťovat stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport. ÚP dále vymezuje plochu 514-K se způsobem využití plochy smíšené nezastavěného území sportovní, v níž je možno umisťovat otevřená (venkovní, nezastřešená) hřiště a další sportoviště (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). - obnova a výsadba veřejné zeleně 66 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

67 ÚP požadavek splňuje. ÚP respektuje a stabilizuje stávající plochy veřejné zeleně a zároveň navrhuje několik nových ploch veřejné zeleně pro doplnění systému sídelní zeleně. Plochy veřejné zeleně mohou být dále součástí i jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných prostranství (PV). - posouzení vymezení vhodných ploch pro nové ubytovací a stravovací kapacity ÚP požadavek splňuje. ÚP explicitně nevymezuje plochy pro ubytovací a stravovací zařízení, nicméně jejich umístění umožňuje např. v rámci ploch obytných smíšených. - koncepční řešení rozvoje rekreačních areálů, chatových oblastí, apod. ÚP požadavek splňuje. ÚP Územní plán všechnu stávající zástavbu využívanou pro individuální rekreaci v chatách a chalupách stabilizuje a s ohledem na rekreační potenciál území navrhuje další plošný rozvoj individuální rekreace v chatách a chalupách. - posouzení možnosti využití brownfields (bývalé JZD, bývalé uhelné sklady) ÚP požadavek splňuje. Na území města Starý Plzenec nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru ploch brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy nevhodně využívané nebo využívané jen velmi extenzivně. 1.4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností Vzhledem k atraktivitě města Starý Plzenec z hlediska bydlení a rekreace je třeba věnovat pozornost negativním projevům suburbanizace, jako např.: nevymezovat v územním plánu plochy k zastavění, které přímo nenavazují na stávající zástavbu, respektovat kompaktnost zástavby a dobrá dopravní propojení; předem řešit vliv nárůstu výstavby a počtu obyvatel na kapacitu veřejné infrastruktury (technické a dopravní infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství) a zajistit plochy pro případné rozšíření; vymezit veřejná prostranství; vhodně definovat regulativy. ÚP požadavek splňuje. ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. Většina takto vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby má zásadní výhodu snadného napojení na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. V případě, že u nově navrhovaných obytných souborů není zajištěna dostatečná veřejná infrastruktura, vytváří ÚP podmínky pro její rozvoj. Celé řešené území je rozděleno na následující zóny, které mají odlišné výchozí podmínky a předpoklady budoucího rozvoje a proto je nutno k nim přistupovat v procesu zpracování územního plánu individuálně. k. ú. Starý Plzenec: I. Městečko II. Městečko východní předměstí III. Malá Strana IV. Vilová čtvrť západ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

68 V. Vilová čtvrť východ VI. část - Údolí Úslavy východ VIII. část V Sutici IX. Stradiště X. Údolí Úslavy západ XI. Ostrá Hůrka XII. Radyně k. ú. Sedlec u Starého Plzence VI. Údolí Úslavy východ VII. Sedlec VIII. V Sutici ÚP požadavek splňuje. ÚP respektuje urbanistické členění území, které je zobrazeno v grafické příloze zadání ÚP Starý Plzenec. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury města Zastavěné území Bude vymezena hranice zastavěného území obce v souladu s 58 stavebního zákona. ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje hranici zastavěného území. Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a je zobrazena ve všech výkresech grafické části ÚP Starý Plzenec i Odůvodnění ÚP Starý Plzenec. Hranice zastavěného území je vymezena ke dni Zastavitelné plochy V rámci zachování kontinuity vývoje se předpokládá zachování zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem (včetně zastavitelné plochy č. 8 grafické části zadání ÚP), s výjimkou těch, k jejichž vyřazení budou závažné náležitě a jednotlivě uvedené důvody. Rozsah ploch dle stávající územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) je rozšířen o návrhy na pořízení územního plánu podané u města Starý Plzenec na základě 44 a 46 stavebního zákona. ÚP požadavek splňuje. ÚP zachovává většinu ploch, které byly vymezené v ÚPM Starý Plzenec resp. v některé ze tří změn (vč. zastavitelné plochy č. 8 grafické části zadání ÚP). Podrobné zdůvodnění vymezení všech ploch změn je uvedeno v kapitole G Zásady plošného uspořádání území. Plochy, u kterých došlo k vyřazení ze zastavitelných ploch, byly v průběhu zpracování návrhu ÚP průběžně diskutovány se zadavatelem, který byl s jednotlivými důvody vyřazení seznámen. Zachování a případné vyřazení zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem bylo v průběhu zpracování Návrhu Územního plánu Starý Plzenec průběžně konzultováno se zástupci města. Těmito konzultacemi bylo dosaženo vzájemného konsensu o vhodnosti řešení. Orientační vymezení známých požadavků na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby je uvedeno v textové části zadání (rozsah zastavitelných ploch a ploch přestavby) a je vyznačeno v grafické příloze. Prověřované zastavitelné plochy: 1 plochy pro rekreaci (k. ú. Sedlec u Starého Plzence) 68 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

69 2 - plochy pro rekreaci (k. ú. Sedlec u Starého Plzence) 3 - plochy pro rekreaci (k. ú. Sedlec u Starého Plzence) 4 plochy bydlení (k. ú. Starý Plzenec) 7 plochy pro sport a rekreaci (k. ú. Starý Plzenec) 13 plochy pro bydlení (k. ú. Sedlec u Starého Plzence) 21 plochy pro bydlení (k. ú. Starý Plzenec) 22 - plochy pro rekreaci (k. ú. Sedlec u Starého Plzence) 51 plochy veřejné sportovně rekreační a zařízení tělovýchovy (k. ú. Starý Plzenec) 52 plochy bydlení (k. ú. Starý Plzenec) ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje výše prověřované plochy jako zastavitelné, příp. stabilizované (což ovšem nebrání jejich dalšímu zastavění) pro shodný způsob využití, který zadání ÚP uvádí. Jedinou výjimkou je plocha 22 dle zadání ÚP, kterou ÚP stabilizuje jako plochu veřejného prostranství PV s ohledem na její reálný způsob využití. Plochy přestavby V rámci zastavěného území bude možno navrhovat plochy přestavby. Orientační vymezení známých požadavků na vymezení ploch přestavby (návrhy na pořízení územního plánu podané u města Starý Plzenec na základě 44 a 46 stavebního zákona) je uvedeno v textové části zadání (rozsah zastavitelných ploch a ploch přestavby) a je vyznačeno v grafické příloze. 15 plochy infrastruktury komerčního typu (k. ú. Starý Plzenec) 16 plochy infrastruktury komerčního typu (k. ú. Starý Plzenec) 23 plochy pro bydlení (k. ú. Starý Plzenec) 43 - plochy pro bydlení (k. ú. Starý Plzenec) 53 plochy pro výrobu a komerci (k. ú. Starý Plzenec) 54 polyfunkční plocha pro komerci a bydlení (k. ú. Starý Plzenec) 55 plocha pro výrobu a komerci (k. ú. Starý Plzenec) ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje výše prověřované plochy jako zastavitelné, příp. plochy přestavby nebo jako plochy stabilizované (což ovšem nebrání jejich dalšímu zastavění) pro shodný resp. přípustný způsob využití, který zadání ÚP uvádí. Jedinou výjimkou je plocha 43 dle zadání ÚP, kterou ÚP na základě dohody se zadavatelem vymezuje jako plochu přestavby specifické výroby. Je nutné posoudit, zda velikost záboru ZPF vycházející z návrhů na pořízení územního plánu podaných u města Starý Plzenec na základě 44 a 46 stavebního zákona nepřevyšuje potřebu nových zastavitelných ploch odpovídající max. stanovenému počtu obyvatel obce a zamezit vzniku negativních projevů procesu suburbanizace. ÚP požadavek splňuje. ÚP využívá pro rozvoj bydlení na území města Starý Plzenec primárně všechny disponibilní nezastavěné a nedostatečně využité pozemky a stavební proluky v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. Jejich kapacita je však nedostačující pro uspokojení předpokládaných nároků na výstavbu nových bytů v návrhovém období územního plánu (viz Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec v rámci kapitoly G tohoto odůvodnění). Proto je nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území, z nichž některé jsou vymezeny na pozemcích ZPF. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

70 ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. Kompletní podrobné odůvodnění záborů ZPF plochami změn se záborem ZPF a s vyhodnocením záborů ZPF je uvedeno je kapitole I.1.3.Odůvodnění záborů ZPF tohoto odůvodnění. Je nutno upřednostňovat návrhy zastavitelných ploch na půdách horší kvality. Zastavitelné plochy budou přímo navazovat na zastavěné území. Případný návrh zastavitelných ploch mimo návaznost na zastavěné území bude zcela výjimečný a bude jej nutno odůvodnit a stanovit podmínky pro jejich zastavění. Všechny zastavitelné plochy budou vymezeny jako plochy s rozdílným způsobem využití s příslušnými regulacemi. ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje zastavitelné plochy přednostně na půdách horší kvality. Případný zábor půd s vyšší třídou ochrany ZPF je podrobně zdůvodněn pro každou plochu v kapitole I.1.3.Odůvodnění záborů ZPF tohoto odůvodnění. ÚP Starý Plzenec vymezuje rozvojové plochy určené k zastavění mimo zastavěné území výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Všechny zastavitelné plochy mají stanovený příslušný způsob využití. ÚP stanovuje v kapitole F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití výrokové části ÚP pro každou plochu s rozdílným způsobem využití její hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a v některých případech rovněž podmíněně přípustné využití. Další požadavky na rozvoj města - zohlednit Územní studii předhradí zříceniny hradu Radyně (požadavek města Starý Plzenec) ÚP požadavek splňuje. ÚP ve svém řešení zohlednil požadavky vyplývající z Územní studie předhradí zříceniny hradu Radyně především vymezením ploch 101-Z pro řešení veřejného prostranství v předhradí hradu Radyně a plochy 103-Z pro veřejné parkoviště pro zajištění parkovacích kapacit pro návštěvníky hradu Radyně. - vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území ÚP požadavek splňuje. ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. ÚP se zaměřuje na posílení všech tří pilířů udržitelného rozvoje území. Přírodní pilíř je na území města dlouhodobě hodnocen jako nejslabší ze všech tří pilířů udržitelného rozvoje území (viz časová řada v rámci ÚAP ORP Plzeň). S cílem zlepšení stavu přírodního pilíře navrhuje ÚP opatření pro zlepšení prostředí všech sídel i volné krajiny. Na území celého města ÚP důsledně chrání před jakýmikoli zásahy všechny existující ekologicky stabilní plochy, zejména vodní plochy a toky, lesy a plochy krajinné zeleně. ÚP chrání údolí všech vodních toků na území města včetně všech vegetačních doprovodů vodních toků, zejména pak údolní nivu řeky Úslavy jako hlavní krajinnou osu území města. Řešení ÚP dále pokračuje ve stabilizaci a koncepčním rozvoji krajiny v širším měřítku, jako hlavní stabilizační faktor životního prostředí vymezuje ÚP spojitý územní systém ekologické stability, plochy zalesnění a plochy přírodní krajinné zeleně s převládajícím přírodních charakterem. ÚP důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující s ochranou povrchových vod. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. Pro zlepšení životního prostředí jádrového sídla Starý Plzenec, s cílem snížení intenzity dopravy v centru sídla, navrhuje ÚP plochu 065-P nové dopravní propojení silnice II/180 a III/ Ve všech sídlech klade ÚP z hlediska životního prostředí důraz na zachování všech existujících ploch veřejné zeleně a na návrh nových ploch veřejné zeleně. 70 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

71 S cílem zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel města stabilizuje ÚP hlavní obytná sídla s převažující obytnou funkcí, kterými jsou Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec, stabilizuje všechna pro obsluhu a komunitní život obyvatel města významná veřejná prostranství a plochy občanského vybavení (zejména prostřednictvím ploch smíšených obytných) a navrhuje dotvoření urbanistické struktury hlavních obytných sídel zejména návrhem na doplněním nezastavěných proluk v zastavěném území (zejména plochy 071-P, 072-P, 073-P) a na dostavbu urbanistických proluk na hranici zastavěného. Pro stabilizaci obyvatel města, jejich počtu, věkové či vzdělanostní struktury, vymezuje ÚP odpovídající množství rozvojových ploch pro bydlení s cílem zajištění nabídky dostatečných kapacit ploch pro novou bytovou výstavbu a výstavbu nezbytného občanského vybavení. Vymezením nových rozvojových ploch pro bydlení ÚP v neposlední řadě také vytváří podmínky pro zvyšování kvality bydlení odpovídající evropským standardům. Město vykazuje příznivé podmínky v hospodářském pilíři. Důvodem je výrobní tradice města ve specifických odvětvích a dobře stabilizovaná hospodářská základna města. Zejména se jedná o hlavní prosperující podniky (např. Bohemia Sekt), které mají své sídlo a provozy na území města. ÚP proto vytváří podmínky pro zachování vysoké úrovně hospodářského pilíře, při respektování míry udržitelnosti území města, především přírodního a životního prostředí. ÚP respektuje a stabilizuje všechny výrobní areály na území města Starý Plzenec. S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, vymezuje ÚP nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizuje tak nové infrastrukturální investice. - posoudit přiměřenost nových ploch, zejména pro bydlení s ohledem na kapacity občanské vybavenosti a veřejné infrastruktury řešeného území ÚP požadavek splňuje. Územní plán využívá pro rozvoj bydlení na území města Starý Plzenec primárně všechny disponibilní nezastavěné a nedostatečně využité pozemky a stavební proluky v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. Jejich kapacita je však nedostačující pro uspokojení předpokládaných nároků na výstavbu nových bytů v návrhovém období územního plánu (viz Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec v rámci kapitoly G tohoto odůvodnění). Proto je nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území. Většina takto vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby má zásadní výhodu snadného napojení na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. V případě, že u nově navrhovaných obytných souborů není zajištěna dostatečná veřejná infrastruktura, vytváří ÚP podmínky pro její rozvoj. - prověřit možnosti provedení protihlukových opatření v případech, kdy zastavitelné plochy nebo plochy přestavby sousedí s frekventovanými komunikacemi nebo výrobními areály ÚP požadavek splňuje. ÚP umožňuje provedení protihlukových opatření v rámci ploch dopravní infrastruktury (DS, DZ), ploch přírodních (NK) a v rámci koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). - prověření možnosti vyššího využití prostranství okolo rotundy sv. Petra ÚP požadavek splňuje. ÚP klade akcent kladen na plochu zelně na návrší Hůrka, kde jsou vymezeny plochy pro doplnění systému - zastavitelné plochy a plocha přestavby (022a-P, 022b-Z a 023_Z). - prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy nebo plochy přestavby pro zařízení pro seniory (dům s pečovatelskou službou, domov důchodců apod.) ÚP požadavek splňuje. ÚP nevymezuje konkrétní plochy pro výstavbu zařízení pro seniory, nicméně stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) umožňuje umístění tohoto zařízení např. v plochách smíšených obytných. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

72 - prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy nebo plochy přestavby pro zařízení tělovýchovy (multifunkční tělocvična, víceúčelové hřiště apod.) ÚP požadavek splňuje. ÚP nad rámec stabilizovaných ploch se způsobem využití občanské vybavení sport (OS) vymezuje plochy 029-Z, 058-Z, 059-Z, 060-Z, 062-Z, 117-Z, 118-Z se shodným způsobem využití, v nichž je umožněno umisťovat stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport. ÚP dále vymezuje plochu 514-K se způsobem využití plochy smíšené nezastavěného území sportovní, v níž je možno umisťovat otevřená (venkovní, nezastřešená) hřiště a další sportoviště (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). - z procesu pořizování zadání nevyplynuly další zásadní požadavky na rozvoj města Další požadavky města Starý Plzenec na základě 44 a 46 stavebního zákona: 46 upravit regulace ploch s rozdílným způsobem využití včetně základní výškové a prostorové regulace 47 - prověřit a upravit způsob využití zastavitelných ploch ze současně platné územně plánovací dokumentace 48 prověřit plochy zahrady a sady a případně změnit využití těchto ploch na bydlení apod. 49 vytipovat zastavitelné plochy nebo plochy přestavby vhodné pro výstavbu bytových domů ad 46 ÚP požadavek splňuje. V souladu s odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, je obsahem územního plánu i stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). ÚP stanovuje v kapitole F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití výrokové části ÚP pro každou plochu s rozdílným způsobem využití její hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a v některých případech rovněž podmíněně přípustné využití. ÚP stanovuje zásady výškové a prostorové regulace vymezením zón určujících maximální výšku zástavby a zón určujících typ struktury zástavby. Půdorysné vymezení těchto zón je územně vymezeno a zobrazeno ve výkrese I.2b Výkres prostorového uspořádání území. ad 47 ÚP požadavek splňuje. ÚP prověřil a v případě potřeby upravil způsob využití zastavitelných ploch, které přebírá i nový ÚP. ÚP tedy v určitých případech upravuje způsob využití zastavitelných ploch oproti ÚPM starý Plzenec. Jedná se však zpravidla o úpravy formální, jelikož pokud např. byla v ÚPM Starý Plzenec vymezena plocha pro infrastrukturu komerčního typu, nový ÚP Starý Plzenec přehodnocuje tento způsob využití a plochu vymezuje jako plochu smíšenou obytnou. Přehodnocení způsobu využití na plochu smíšenou obytnou dává ploše větší míru flexibility využití a zároveň nevylučuje využití pro občanské vybavení komerční resp. infrastrukturu komerčního typu dle ÚPM Starý Plzenec. ad 48 ÚP požadavek splňuje. S ohledem na podrobnost řešení ÚP jsou ve většině případů plochy zahrad a sadů integrovány do ploch bydlení a rekreace, ve kterých je tento způsob využití povolen. ad HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

73 ÚP požadavek splňuje. S ohledem na charakter území města Starý Plzenec ÚP explicitně nevymezuje nové plochy pro bydlení hromadné, nicméně výstavbu bytových domů umožňuje v plochách bydlení (BI, BH) i plochách smíšených obytných (SM, SV). Dále je nutno prověřit a na základě prověření z návrhu územního plánu případně vypustit mimo jiné následující plochy a opatření: - prověřit a na základě prověření z návrhu územního plánu případně vypustit mimo jiné plochy a opatření umístěné v záplavovém území řeky Úslavy; v ÚP Starý Plzenec je nutno zohlednit nově vymezené záplavové území řeky Úslavy ÚP požadavek splňuje. ÚP respektuje při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestaveb nově vymezené záplavové území Q100 řeky Úslavy, aktivní zónu záplavového území i území řízené inundace. V rámci těchto území ÚP nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu ani plochu přestavby, která by byla celým svým rozsahem součástí tohoto území. Územní plán vymezuje minimální počet ploch, které pouze svou částí do těchto území zasahují. Tyto části budou přednostně využity pro nestavební účely. V rámci záplavového území dále vymezuje územní plán několik ploch veřejných prostranství, které slouží ke zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti údolní nivy řeky Úslavy. Tato veřejná prostranství nepředstavují bariéry, které by eventuálně zhoršovaly odtok vody z území. prověřit a na základě prověření z návrhu územního plánu případně vypustit mimo jiné plochy a opatření umístěné v rozlivových územích a snižující funkci těchto území ÚP požadavek splňuje (viz předchozí požadavek). - prověřit a na základě prověření z návrhu územního plánu případně vypustit mimo jiné plochy a opatření umístěné v údolní nivě řeky Úslavy (vyjma liniových staveb, např. cyklotras, cyklostezek, hygienických zařízení apod.) ÚP požadavek splňuje (viz předchozí požadavek). - prověřit a na základě prověření z návrhu územního plánu případně vypustit mimo jiné plochy a opatření umístěné v těsné blízkosti přírodních památek a dalších krajinářsky hodnotných území (jako přírodní památky - Černá Stráň, Andrejšky, Starý Rybník a dominanty v řešeném území -vrch Radyně, Hůrky, Ostrá Hůrka, Sedlcké skály a další), narušující vzhled a bránící v průhledech na tyto památky, s objemovými parametry výrazně zastiňujícími tyto památky apod. ÚP požadavek splňuje. ÚP nenavrhuje plochy a opatření v těsné blízkosti výše uvedených památek, hodnotných území a dominant, které by měly na tyto památky a území negativní vliv. Dalším nástrojem ochrany výše uvedených památek, hodnotných území a dominant je stanovení podmínek prostorového uspořádání území regulující maximální výšku zástavby a typy struktur zástavby. Půdorysné vymezení zón určujících maximální výšku zástavby a zón určujících typ struktury zástavby je územně vymezeno a zobrazeno ve výkrese I.2b Výkres prostorového uspořádání území. - prověřit a na základě prověření z návrhu územního plánu případně vypustit mimo jiné plochy a opatření umístěné v poddolovaném území ÚP požadavek splňuje. S výjimkou částí plochy 019-Z pro vedení veřejně přístupné účelové komunikace pro zlepšení prostupnosti krajiny a minimální částí plochy změn v krajině 510-K nejsou žádné návrhové plochy umístěné v rámci poddolovaného území. Vliv poddolovaného území poddolovaného území na navrhovanou komunikaci je zcela zanedbatelný. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

74 ÚP nad zbytkem poddolovaných území nenavrhuje nové plochy a pouze stabilizuje ty stávající - především lesní, zemědělské a přírodní. - prověřit a na základě prověření z návrhu územního plánu případně vypustit mimo jiné plochy a opatření bránící hospodárnému a souvislému využívání ZPF a PUPFL ÚP požadavek splňuje. Rozvojové plochy jsou důsledně vymezovány v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy resp. jiné rozvojové plochy. Plochy tedy nenarušují organizaci ZPF ani PUPFL. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro plošně rozsáhlé rozvojové lokality (Malá Strana Pod hřbitovem, Starý Plzenec jih) stanovena etapizace výstavby. Požadavky dotčených orgánů k bodu a1) zadání územního plánu Starý Plzenec: - Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí (dále jen KÚPK OŽP) (dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)) upozorňuje na nutnost prověření zastavitelné plochy č. 52 s ohledem na velké zábory ZPF ÚP požadavek splňuje. Plocha 52 je součástí navrhovaného obytného souboru Starý Plzenec jih. Lokalita Starý Plzenec jih je vymezena z důvodu nutné stabilizace počtu a struktury obyvatelstva města Starý Plzenec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území města Starý Plzenec, čehož lze kromě značně limitované intenzifikace využití stabilizovaných ploch pro bydlení dosáhnout jedině vymezením dostatečného rozsahu nových ploch pro rozvoj bydlení různých typů a charakterů zástavby (zejména bydlení individuální v rodinných domech izolovaných, řadových, dvojdomech apod.). Územní plán využívá pro rozvoj bydlení na území města Starý Plzenec primárně všechny disponibilní nezastavěné a nedostatečně využité pozemky a stavební proluky v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. Jejich kapacita je však nedostačující pro uspokojení předpokládaných nároků na výstavbu nových bytů v návrhovém období územního plánu (viz Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec v rámci kapitoly G tohoto odůvodnění). Proto je nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území, z nichž některé jsou vymezeny na pozemcích ZPF. Celá lokalita Starý Plzenec jih je vymezena na půdách IV. a V. třídy ochrany ZPF, tedy na nejméně cenných půdách. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF, zejména pak z důvodu zajištění vhodné organizace ZPF a zachování hydrologických a odtokových poměrů odnímáním ZPF postupně v ucelených celcích vždy v návaznosti na zastavěné území, je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. - Magistrát města Plzně odbor životního prostředí (dále jen MMP OŽP) (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)) požaduje neměnit využití v rámci zastavitelné plochy č. 51 ÚP na základě schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec rozšiřuje plochu občanského vybavení sport (OS) i do plochy Krajská hygienická stanice Plzeňského Kraje se sídlem v Plzni požaduje posoudit vhodnost zastavitelné plochy č. 52 a plochy přestavby s ohledem na hlukovou zátěž související s blízkostí železniční trati č. 190 Plzeň České Budějovice 74 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

75 ÚP požadavek splňuje. Mezi navrhovaným obytným souborem Starý Plzenec jih, jehož součástí je i plocha 52 dle zadání ÚP, a železniční tratí č. 190 Plzeň České Budějovice vymezuje ÚP plochu krajinné zeleně 530b-K. Tato plocha je vymezena pro pás krajinné zeleně z důvodu izolace železniční trati č. 190 Plzeň České Budějovice od navazujícího navrhovaného obytného území západně od železniční trati. Primárním úkolem pásu krajinné zeleně je optická / vizuální izolace železniční trati od navazujícího navrhovaného obytného území, možnost umístění protihlukových valů či bariér do pásu zeleně a v neposlední řadě útlum hluku z provozu na železnici. - Další požadavky vznesl Krajský úřad Plzeňského kraje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon)) Hodnoceno v jiné části kapitoly D.1. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání ÚP Starý Plzenec tohoto odůvodnění. Připomínky veřejnosti k bodu a1) zadání územního plánu Starý Plzenec budou doplněny po jeho projednání. - Připomínky Ing. Jiřího Kůse bytem Sedlec 2003 Starý Plzenec a Ing. Vladimíra Plaňka bytem Sedlec 212 Starý Plzenec (spolu s dalšími 39 spoluobčany), kteří požadují změnu využití části zastavěného území v k. ú. Sedlec u Starého Plzence ve smyslu možnosti chovu drobného domácího zvířectva. ÚP požadavek splňuje. ÚP umožňuje v plochách individuálního bydlení (BI), individuální rekreace (RI), plochách smíšených obytných (SM, SV) a plochách soukromé zeleně (ZS) provozovat chovatelskou a pěstitelskou činnost pro samozásobení za podmínky, že nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, případně je-li slučitelná s rekreačními aktivitami. Výše uvedené požadavky a připomínky budou posouzeny a řešeny v návrhu ÚP Starý Plzenec. Požadavky na ochranu památkových souborů a objektů - V souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací je v územním plánu nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chráněných území (včetně ochranných pásem a území s archeologickými nálezy). Dále je nutno respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové uspořádání krajiny a sídla, chránit historický půdorys sídla, v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby. ÚP požadavek splňuje. Všechny památkově chráněné objekty (včetně jejich ochranných pásem) a všechna území s archeologickými nálezy jsou respektovány a v rámci ÚP chráněny jako kulturní hodnoty a jsou zobrazeny v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres. Jako kulturní hodnoty ÚP dále vymezuje a zobrazuje ve výkrese I.2a Hlavní výkres Způsob využití území a ve výkrese II.1. Koordinační výkres na území města Starý Plzenec urbanisticky cenná území (celkem 3) a architektonicky významné stavby (celkem 51). Tato území, stavby, soubory staveb a jejich areály nejsou chráněny dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ÚP přesto stanovuje podmínky jejich ochrany. Pro maximální zajištění ochrany identifikovaných kulturních hodnot stanovuje ÚP pro stavby nemovitých kulturních památek a nemovité národní kulturní památky, pro stavby v rámci urbanisticky cenných území a pro architektonicky významné stavby podmínku vypracování architektonické části projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem. - Je nutno posuzovat vhodnost zastavitelných ploch, ploch přestavby a jejich plošných a prostorových regulativů navrhovaných v územním plánu s ohledem na výskyt velkého množství kulturních památek, významných objektů a souborů a archeologických nalezišť v rámci řešeného území. Je třeba vyloučit negativní působení výše HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

76 uvedených ploch ve smyslu narušování vzhledu a bránění v průhledech na tyto památky, zabránit stanovení nevhodných výškových regulativů apod. ÚP požadavek splňuje. ÚP stanovuje zásady výškové a prostorové regulace vymezením zón určujících maximální výšku zástavby a zón určujících typ struktury zástavby, čímž eliminuje možnost negativního působení navrhovaných ploch ve smyslu narušování vzhledu a bránění v průhledech na kulturní památky, významné objekty a soubory a archeologická naleziště v rámci řešeného území. Půdorysné vymezení těchto zón je územně vymezeno a zobrazeno ve výkrese I.2b Výkres prostorového uspořádání území. Prověřit a případně zvláštní ochranu zajistit: níže uvedeným objektům chráněným ze zákona I. k. ú. Starý Plzenec 1. Podhradní ulice- areál venkovské usedlosti č. p Malá Strana, městský hřbitov náhrobek faráře J. J. Lenka 3. Starý Plzenec Město, Baslova ul. venkovská usedlost č. p Masarykovo nám., kostel sv. Jana Křtitele 5. Masarykovo nám., kašna 6. Masarykovo nám., sloup se sochou Panny Marie 7. Masarykovo nám., pomník padlých 8. Masarykovo nám., venkovská usedlost č. p Městský les, vrch Radyně hrad Radyně zřícenina 10. hradiště Hůrka s rotundou sv. Petra národní kulturní památka 11. Starý Plzenec Malá Strana, kostel Nanebevzetí Panny Marie 12. Starý Plzenec Malá Strana, sousoší Piety 13. Starý Plzenec Malá Strana, fara č. p Starý Plzenec, u bývalého kostela sv. Blažeje, socha sv. Blažeje II. k. ú. Sedlec u Starého Plzence 1. Mohylník archeologická památka 2. Železárna č. p. 502 ÚP požadavek splňuje. Řešení ÚP respektuje nemovité kulturní památky včetně nemovité národní kulturní památky (slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci), chrání je, rozvíjí jejich hodnotu a vytváří podmínky pro posílení jejich úlohy v území. Pro maximální zajištění ochrany identifikovaných kulturních hodnot stanovuje ÚP pro stavby nemovitých kulturních památek a nemovité národní kulturní památky, pro stavby v rámci urbanisticky cenných území a pro architektonicky významné stavby podmínku vypracování architektonické části projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem. Dalším nástrojem ochrany kulturních hodnot je stanovení podmínek prostorového uspořádání území, které vytvářejí základní předpoklady pro ochranu charakteru stávajících hodnotných struktur zastavění, pro ochranu charakteru stávajících hodnotných významných veřejných prostranství (zejména jádra sídel Starý Plzenec, Malá Strana, Sedlce) a zvláště pak pro ochranu kompozičního působení významných dominant. 76 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

77 Výšková a prostorová regulace je stanovena vymezením zón určujících maximální výšku zástavby a zón určujících typ struktury zástavby. Půdorysné vymezení těchto zón je územně vymezeno a zobrazeno ve výkrese I.2b Výkres prostorového uspořádání území. Prověřit a případně zvláštní ochranu zajistit dále: 1. významným objektům a souborům, které je nutno v územním plánu zohlednit a přiměřeně chránit před negativními zásahy I. k. ú. Starý Plzenec - Město 1. Městský dům č. p statek č. p Městský dům č. p Statek č. p. 88 (statek byl asanován, zachována čelní fasáda s vraty) 5. Radnice č. p Dům č. p Městský dům č. p Městský dům č. p Městský dům č. p. 37 lékárna 10. Městský dům č. p Škola č. p Sokolovna č. p Statek č. p Statek č. p Dům č. p Městský dům č. p Chalupa č. p Městský dům č. p. 119 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 16. Dům č. p Městský dům č. p Mlýn č. p Městský dům č. p. 292 II. k. ú. Starý Plzenec Malá Strana 1. Statek č. p Statek č. p Chalupa č. p Městský dům č. p. 127 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 5. Dům č. p. 151 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 6. Dům č. p. 7 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 7. Dům č. p. 8 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 8. Vila č. p. 9 nezahrnuto do architektonicky významných staveb HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

78 9. Statek č. p Městský dům č. p Městský dům č. p Statek č. p Dům č. p Dům č. p. 102 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 15. Dům č. p Městský dům č. p. 125 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 17. Chalupa č. p. 131 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 18. Chalupa č. p. 132 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 19. Chalupa č. p. 133 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 20. Dům č. p. 136 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 21. Dům č. p. 152 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 22. Dům č. p. 154 nezahrnuto do architektonicky významných staveb 23. Městský dům č. p. 495 III. k. ú. Sedlec u Starého Plzence 1. Muzeum SDH 2. Kaple v areálu hasičské zbrojnice ÚP požadavek splňuje. Všechny výše uvedené objekty byly v rámci tvorby návrhu ÚP Starý Plzenec zhodnoceny a byla prověřena jejich urbanistická a architektonická hodnota. ÚP chrání a rozvíjí identifikované kulturní hodnoty (urbanisticky cenná území a architektonicky významné stavby), pro něž za tímto účelem stanovuje podmínku vypracování architektonické části projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem. Některé objekty (s poznámkou nezahrnuto do architektonicky významných staveb) nebyly vymezeny jako architektonicky významné stavby, neboť samy o sobě nevykazují zvláštní architektonickou hodnotu, jsou však zpravidla chráněny jako součást vymezených urbanisticky cenných území; to se týká zejména staveb umístěných v historických jádrech Starého Plzence a Malé Strany. Konkrétní důvody pro vymezení architektonicky významných staveb jsou uvedeny v Odůvodnění ÚP Starý Plzenec v kapitole G Základní koncepce ochrany kulturních hodnot území obce. Prověřit a případně zvláštní ochranu zajistit dále: 2. archeologickým lokalitám I. k. ú. Starý Plzenec 1. Pískovna Pod Ostrou Hůrkou 2. Černice Pod Ostrou Hůrkou, k. ú. Černice pouze v dotyku s řešeným územím 3. Koterov Na Bradově, k. ú. Koterov pouze v dotyku s řešeným územím 4. Starý Plzenec, okolí Malostranského náměstí 5. Starý Plzenec, hradiště Hůrka 6. Starý Plzenec, mohyly, les 78 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

79 7. Starý Plzenec, sídliště 8. Starý Plzenec, hrad Radyně 9. Starý Plzenec, nám. Republiky, Husova ul., část Smetanovy ul. 10. Starý Plzenec, Baslova ul. 11. Starý Plzenec, sídliště U sv. Blažeje 12. Starý Plzenec, Vrchlického ul., mateřská škola II. k. ú. Sedlec u Starého Plzence 1. Sedlec mohyly na vrchu Hůrka 2. Sedlec jádro části obce ÚP požadavek splňuje. Území s archeologickými nálezy jsou respektována jako limity využití území a jsou zobrazena v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres. Požadavky na rozvoj území - rozvojové předpoklady: Demografie Vývoj počtu obyvatel rok počet Věková struktura (2011) skupina a více celkem počet absolutně podíl v % 16,6 62,1 21,3 100 Z uvedených dat je patrná tendence růstu osídlení po poklesu velikosti města ve 2. polovině 20. století. Věková struktura má charakter stárnoucí populace, se zhoršenou budoucí prognózou vývoje přirozenou měrou. Nárůst velikosti v poslední dekádě lze přičíst na konto nové výstavby rodinných domů s přistěhováním mladých rodin. Velikost města tak bude ovlivňována migračními faktory. ÚP požadavek splňuje. ÚP zohledňuje vývoj počtu obyvatel pro rozvoj bydlení na území města Starý Plzenec. Podrobné vyhodnocení, které zohledňuje i migrační faktory, je součástí kapitoly G Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině). Domovní a bytový fond Domovní fond (údaje ze sčítání 2001) skupina trvale obydlené domy trvale obydlené byty domy celkem trvale obydlené RD trvale obydlené BD absolutně podíl v % 85,3 100,0 80,2 4,3 Sloužící k rekreaci neobydlené domy celkem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

80 4,3 14,7 Domovní fond (údaje ze sčítání 2011) skupina trvale obydlené domy trvale obydlené byty domy celkem trvale obydlené RD trvale obydlené BD absolutně podíl v % 87,5 100,0 81,7 4,6 Sloužící k rekreaci neobydlené domy celkem ,7 12,4 Z vyhodnocení za období od roku 2001 do roku 2011 je v rámci města Starý Plzenec patrné zvýšení počtu bytů hlavně v rámci rodinných domů, nízký nárůst počtu bytových domů a téměř shodný počet neobydlených domů. ÚP požadavek splňuje. Pro zjištění budoucí potřeby bytů byly analyzovány základní faktory ovlivňující změny v počtu a struktuře obyvatelstva a bytového fondu. Podrobné stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec je součástí kapitoly G Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině). Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec je provedeno pro návrhové období Územního plánu Starý Plzenec, tedy do roku Ekonomická aktivita V řešeném území je v činnosti několik větších výrobních provozů, pracovní příležitosti je možno najít také ve službách, státní správě, školství, zdravotnictví apod. (pouze v omezené míře). Podstatná část ekonomicky aktivních obyvatel města Starý Plzenec vyjíždí za prací do města Plzně, shodně se studenty středních a vysokých škol. ÚP požadavek splňuje. ÚP stabilizuje veškeré větší výrobní provozy, které se na území města Starý Plzenec nachází. Pro zlepšení dopravní dostupnosti Plzně po železnici vymezuje územní plán v rámci železniční trati č. 190 koridor drážní dopravy X01 s cílem vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) trati a tím zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Požadavky na rozvoj Při návrhu rozvoje města Starý Plzenec budou zohledněny rozvojové záměry stanovené ve stávající územně plánovací dokumentaci. Již vymezené zastavitelné plochy určené pro rozvoj budou ponechány, jejich rušení je možné jen na základě řádného zdůvodnění (např. nesoulad s nadřazenou ÚPD, nesouhlas dotčených orgánů, hrozba suburbanizace apod.). Vzhledem k atraktivitě města Starý Plzenec z hlediska bydlení a rekreace je třeba věnovat pozornost negativním projevům suburbanizace. ÚP požadavek splňuje. ÚP využívá pro rozvoj bydlení na území města Starý Plzenec primárně všechny disponibilní nezastavěné a nedostatečně využité pozemky a stavební proluky v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. Jejich kapacita je však nedostačující pro uspokojení předpokládaných nároků na výstavbu nových bytů v návrhovém období územního plánu (viz Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec v rámci kapitoly G tohoto odůvodnění). Proto je nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území. 80 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

81 Zachování a případné vyřazení zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem bylo v průběhu zpracování Návrhu Územního plánu Starý Plzenec průběžně konzultováno se zástupci města. Těmito konzultacemi bylo dosaženo vzájemného konsensu o vhodnosti řešení. ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. Vycházeje z premisy udržitelného rozvoje území bude územní plán řešit především oblasti omezující rozvojový potenciál území. Sem patří: - ochrana území před negativními vlivy dopravy ÚP požadavek splňuje. S ohledem na dlouhodobě negativní vliv průjezdní dopravy v centru města vymezuje ÚP plochu 065-P, do které bude převedena silnice III/ Vymezením plochy 065-P dojde ke snížení intenzit dopravy v centrální části města. Tato změna vedení silnice bude mít pozitivní vliv na hygienu životního prostředí a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel v této části města. ÚP dále umožňuje provedení protihlukových opatření v rámci ploch dopravní infrastruktury (DS, DZ), ploch přírodních (NK) a v rámci koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). Stanovení strategie rozvoje priorit v území: - obytná funkce musí být v souladu s ostatními pilíři trvale udržitelného rozvoje území ekonomickým a environmentálním (vytvoření podmínek pro stabilizaci osídlení a jeho další rozvoj) ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje rozvoj jednotlivých sídel (Starý Plzenec, Malá strana, Sedlec) výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území, zejména v okrajových prolukách na hranici zastavěného území. Tímto řešením územní plán zcela předchází vzniku satelitních obytných lokalit, které by měly zvýšené požadavky na infrastrukturní investice a mohly vyvolat prostorově-sociální segregaci. Územní plán zároveň svým návrhem rozvoje obytných území zachovává kompaktnost a územní celistvost hlavních obytných resp. obytně rekreačních sídel tak, aby nedocházelo k nepřiměřené plošné expanzi obytných území a tedy desintegraci obytných území od jádrových území jednotlivých obytných sídel. - zlepšení kvality života (veřejná infrastruktura) ÚP požadavek splňuje. Většina vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení má zásadní výhodu snadného napojení na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. V případě, že u nově navrhovaných obytných souborů není zajištěna dostatečná veřejná infrastruktura, vytváří ÚP podmínky pro její rozvoj. ÚP vytváří dostatečné podmínky pro uspokojení poptávky po rozvoji občanského vybavení adekvátní navrhované míře rozvoje obytné funkce obce a možnému nárůstu počtu obyvatel obce. ÚP vymezuje jádra sídel Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec jako plochy smíšené obytné. Tím ÚP vytváří podmínky pro maximální možnou flexibilitu v umisťování zařízení občanského vybavení v bezprostřední vazbě na obytná území, a zajišťuje urbanisticky vhodný rozvoj těchto zařízení občanského vybavení přednostně ve vazbě na přirozená spádová jádra sídel jakožto přirozená, historicky vzniklá jádra komunitního života obyvatel města. Úplné spektrum občanského vybavení, včetně občanského vybavení vyššího a specifického, je pro potřeby obyvatel města Starý Plzenec dostupné ve vyšších spádových a správních centrech osídlení, zejména v krajském centru Plzni. ÚP respektuje a stabilizuje všechny významné plochy veřejných prostranství (PV, ZV) na území města. Vymezení dalších ploch veřejných prostranství uvnitř plošně rozsáhlých zastavitelných ploch není v měřítku a podrobnosti řešení ÚP zpravidla možné, s výjimkou případů, kdy je vnitřní uspořádání rozvojových ploch prověřeno územní studií, která je relevantním podkladem pro zpracování ÚP. ÚP proto v souladu s ustanovením HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

82 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vymezuje plochy, v nichž stanovuje podmínku vymezení těchto veřejných prostranství v rámci podrobnější dokumentace. Jedná se o všechny zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a plochy smíšené obytné o rozloze větší než 2 hektary. - zlepšení podmínek pro trávení volného času ÚP požadavek splňuje. Pro účely zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity a pro poznávací turistiku v krajině vymezuje území plán několik ploch se způsobem využití občanské vybavení sport (OS) a jednu plochu se způsobem využití plochy smíšené nezastavěného území sportovní. V okolí bývalého lomu v areálu Obalovny Letkov je navrženo vytvoření rekreačního areálu pro každodenní rekreaci obyvatel města zejména v letních měsících. Zejména ve vazbě na údolní nivu řeky Úslavy, hlavní krajinnou a potenciální rekreační osu města, ÚP dále rozvíjí síť cyklostezek a sportovišť v bezprostřední vazbě na tyto cyklostezky. Pro krátkodobou rekreaci jsou určeny zejména plochy zahrádkových a chatových osad vymezené v ÚP jako plochy rekreace individuální (RI) a rekreace v zahrádkových osadách (RZ). - ochrana přírodních hodnot a koncepce tvorby a údržby krajiny ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně respektuje veškeré přírodní hodnoty a limity vyplývající z jejich ochrany na území města. Žádné rozvojové záměry nejsou v ÚP Starý Plzenec v konfliktu s chráněnými územími a dalšími plochami v zájmu ochraně přírody a krajiny. Ochrana přírodních hodnot je jedním ze základních principů rozvoje města. V územním plánu jsou vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability a plochy změn v krajině nezbytné pro zajištění funkčnosti skladebných částí. Územní plán chrání významné plochy zeleně v zastavěném území a navrhuje jejich vazby na přírodní plochy ve volné krajině. Jako hlavní přírodní osy celého území města, včetně území zastavěného, vymezuje územní plán nivy vodních toků, zejména potom údolní nivu řeky Úslavy jako významnou krajinnou kompoziční osu. Tato území vymezuje ÚP jako území neumožňující nové zastavění a vymezuje je jako plochy krajinné zeleně nebo veřejné zeleně, čímž vytváří podmínky pro jejich ochranu před nežádoucím zastavěním a pro žádoucí rozvoj přírodních funkcí (převaha vegetace, možnost rozlivu v případě povodní, zajištění funkčnosti ÚSES ad.) v kombinaci s využitím pro každodenní rekreaci obyvatel města (pěší procházky, cyklistika, běh, ad.). S cílem ochrany krajiny a krajinného rázu stanovuje ÚP podmínky prostorového uspořádání území (především maximální výšku zástavby a charakter a strukturu zástavby v jednotlivých sídlech) zohledňující zejména prostorovou kompozici území ve vztahu k volné krajině. Odůvodnění požadavku na rozvoj Město Starý Plzenec funguje jako malé správní centrum pro sousední obce. Město má potenciál pro územní rozvoj daný jeho atraktivním přírodním prostředím a dobrou dopravní dostupností z Plzně a Rokycan. Značný potenciál mají i rekreačně využívané objekty (přechodné bydlení o víkendech a v letní sezóně s možností delšího pobytu majitelů v poproduktivním věku). Vzhledem k atraktivitě města Starý Plzenec z hlediska bydlení a rekreace je třeba věnovat pozornost negativním projevům suburbanizace. Z tohoto hlediska při zohlednění stávajících trendů lze předpokládat v roce 2015 výhledový počet cca 4915 obyvatel (dle Prognózy vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje ), po roce 2015 se výhledový počet obyvatel bude postupně zvyšovat na cca ÚP požadavek splňuje. ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení (resp. rekreace) umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. 82 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

83 Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec, které mj. pracuje s vývojem počtu obyvatel města Starý Plzenec, je provedeno pro návrhové období Územního plánu Starý Plzenec, tedy do roku Podrobné vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch provede projektant v návrhu ÚP Starý Plzenec (dle 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona). ÚP požadavek splňuje. Podrobné vyhodnocení účelného využití je součástí kapitoly G Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) tohoto odůvodnění. a2) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 2.1) upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR Z PÚR ČR vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: - koordinace záměrů v území s ohledem na rozvojovou oblast OB5 Plzeň, které byly zpřesněny v níže uvedených ZÚR PK. ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu řešení ÚP Starý Plzenec s požadavkem na koordinaci záměrů v území s ohledem na rozvojovou oblast OB5 Plzeň je obsaženo v kapitole B.1.2 Rozvojové oblasti a osy tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec. - vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. ÚP požadavek splňuje. Požadavek se opakuje; soulad řešení ÚP Starý Plzenec je vyhodnocen výše v podkapitole 1.4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností. - při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 16 kapitoly 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR 2008; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008). - podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 23 kapitoly 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR 2008; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008). - koridor konvenční železniční dopravy ŽD4 (Plzeň Strakonice České Budějovice České Velenice hranice ČR) ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 92 kapitoly 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury PÚR ČR 2008; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008). Při pořizování ÚP Starý Plzenec je nutno respektovat priority z PÚR ČR, konkrétně zejména 4. a 5. odstavec výše uvedeného textu. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

84 ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu řešení ÚP Starý Plzenec s požadavky vyplývajícími z PÚR ČR je obsaženo v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008) tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec. 2.2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR PK) Ze ZÚR PK vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území - vytvářet podmínky pro územní rozvoj a zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 3.1 Rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Úkoly pro územní plánování obcí Silniční doprava - zapracovat návrhy změn na železničních tratích a vedení silnic I/20 a II/180 včetně výhledů, které budou zapracovány jako územní rezervy Vyhodnocení požadavku není provedeno. Předmětný požadavek ZÚR PK byl zrušen Aktualizací č. 1 ZÚR PK. - na silniční síti je nutno respektovat tyto úpravy: - přeložka silnice I/20 Černice (MÚK s D5) Losiná (MÚK s I/19) jako VPS respektive limit využití území vyplývající z nadřazené ÚPD je vymezena koridorem 200 m ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 5.2 Plochy a koridory dopravy nadmístního významu; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B plocha a koridor dopravy nadmístního významu jako výhledová přeložka respektive územní rezerva propojení Starý Plzenec Nezbavětice Vyhodnocení požadavku není provedeno. Předmětný požadavek ZÚR PK byl zrušen Aktualizací č. 1 ZÚR PK. Železniční doprava - na železničních tratích je nutno respektovat tyto úpravy: - trať č. 190 Plzeň Horažďovice České Budějovice, předpokládá se modernizace trati s rektifikací oblouků pro zvýšení traťové rychlosti do 160 km/hod s úplným zdvojkolejněním trati. Do územních plánů zapracovat tyto návrhy a výhledy jako koridory o šířce 200 m s tím, že se jedná o limit respektive VPS vyplývající z nadřazené ÚPD. Vyhodnocení požadavku není provedeno. Předmětný požadavek ZÚR PK byl zrušen Aktualizací č. 1 ZÚR PK. Protipovodňová ochrana - zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok vody z území ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 9.5 Protipovodňová ochrana; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu 84 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

85 Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Dopravní infrastruktura - pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí dále zpřesňovat vymezené koridory pro zkapacitnění silničních komunikací, preferovat přestavbu nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel, odstranění kolizních závad a respektovat záměr modernizace a přestavby železniční trati č. 190 ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Technická infrastruktura - územně stabilizovat koridory technické infrastruktury nadmístního významu ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Dále je nutné v rámci prací na ÚP Starý Plzenec zohlednit a respektovat následující doporučení vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů zpracovaných na základě požadavku v ZÚR PK - Územní studie Plzeň jihovýchod: ÚP požadavek splňuje. ÚP zohledňuje a respektuje výstupy z Územní studie Plzeň jihovýchod. Při pořizování ÚP Starý Plzenec je nutno respektovat priority ze ZÚR PK, konkrétně pak zejména výše uvedené body týkající se silniční dopravy a železniční dopravy. V návrhu ÚP Starý Plzenec je nutno zohlednit aktualizaci ZÚR PK. ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Starý Plzenec s vydanou Aktualizací č. 1 ZÚR Plzeňského kraje, resp. s právním stavem ZÚR Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č. 1 je zpracováno v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje). V rámci této kapitoly Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Územního plánu Starý Plzenec jsou vyhodnoceny pouze požadavky vyplývající z právního stavu ZÚR PK po vydání Aktualizace č. 1 (2014), ostatní požadavky zrušené v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR PK nejsou zohledněny ani vyhodnoceny. 2.3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů Z ÚAP PK vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: 1. Vyplývající z problémů k řešení je požadováno prověření možnosti řešení: - návrhy koncepčního řešení využití území včetně dopravy zohledňující očekávaný vývoj dopravních vztahů a jeho průmět do územně plánovací dokumentace ÚP požadavek splňuje. Návrh územního plánu vychází z koncepčního posouzení využití území a předpokládaného vývoje dopravních vztahů jak na území města, tak z hlediska širších vztahů. - návrhy přeložek silnic, obchvatů sídel, řešení dopravních závad, oddělení automobilové, cyklistické a pěší dopravy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

86 ÚP požadavek splňuje. Pro zlepšení dopravních podmínek na silnici I/20 vymezuje ÚP Starý Plzenec plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro umístění východního obchvatu Losiné na silnici I/20. Plochy jsou vymezeny v souladu se ZÚR Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, která pro tento obchvat Losiné vymezuje VPS s označením SD20/07. Doprava na průjezdních úsecích silnice II/180 v centru města dosahuje intenzit vozidel za den, tedy intenzit, které mají s ohledem na velikostní kategorii města velmi negativní dopady na prostředí města. Dalším zásadním problémem je úrovňové křížení silnice III/18026 a železniční trati č Na oba tyto problémy ÚP reaguje vymezením ploch přestavby 064-P, 065-P, do kterých je navrženo převedení komunikací III/18026 a III/ Tímto přeorganizováním dopravního systému dojde ke snížení intenzit dopravy v centrální části města a také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (převedení dopravy mimo úrovňové křížení se železniční tratí č. 190). S cílem vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) železničního koridoru trati č. 190 s nároky na případné změny vedení koridoru v území i jako spojnice III. a IV. tranzitního železničního koridoru, tak i propojení Plzeň (III. TŹK) Strakonice České Budějovice (IV. TŹK) České Velenice hranice ČR/Rakousko (-Wien), posílit obsluhu území a podpořit rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí vymezuje územní plán koridor drážní dopravy X01. Pro oddělení automobilové, cyklistické a pěší dopravy navrhuje ÚP ucelený systém cyklostezek, resp. stezek pro pěší a cyklisty. Tento systém vymezuje územní plán návrhem nových cyklostezek vymezených jako veřejná prostranství, resp. koridorem cyklostezky X02. V případě nadregionální cyklotrasy č. 31, která je páteřní cyklotrasou řešeného území, navrhuje územní plán její převedení ze silnic II. a III. třídy do nové stopy v rámci údolní nivy řeky Úslavy a vytvořit tak segregovanou trasu. Pro pěší turistiku v okolí města Starý Plzenec stabilizuje územní plán ucelenou síť cest a účelových komunikací ve volné krajině, kterou systematicky doplňuje o další veřejně přístupné účelové komunikace vymezené jako veřejná prostranství. - vymezení ploch pro parkování a odstavování nákladních i osobních vozidel ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje celkem 5 ploch pro nová parkoviště (013-Z, 015-Z, 066-P, 068-P, 103-Z). - vymezení ploch s rozdílným způsobem využití pro funkce obsluhující plochy pro bydlení (zejména plochy veřejné infrastruktury) ÚP požadavek splňuje. Většina vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení má zásadní výhodu snadného napojení na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. V případě, že u nově navrhovaných obytných souborů není zajištěna dostatečná veřejná infrastruktura, vytváří ÚP podmínky pro její rozvoj. ÚP vytváří dostatečné podmínky pro uspokojení poptávky po rozvoji občanského vybavení adekvátní navrhované míře rozvoje obytné funkce obce a možnému nárůstu počtu obyvatel obce. ÚP vymezuje jádra sídel Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec jako plochy smíšené obytné. Tím ÚP vytváří podmínky pro maximální možnou flexibilitu v umisťování zařízení občanského vybavení v bezprostřední vazbě na obytná území, a zajišťuje urbanisticky vhodný rozvoj těchto zařízení občanského vybavení přednostně ve vazbě na přirozená spádová jádra sídel jakožto přirozená, historicky vzniklá jádra komunitního života obyvatel města. Úplné spektrum občanského vybavení, včetně občanského vybavení vyššího a specifického, je pro potřeby obyvatel města Starý Plzenec dostupné ve vyšších spádových a správních centrech osídlení, zejména v krajském centru Plzni. ÚP respektuje a stabilizuje všechny významné plochy veřejných prostranství (PV, ZV) na území města. Vymezení dalších ploch veřejných prostranství uvnitř plošně rozsáhlých zastavitelných ploch není v měřítku a podrobnosti řešení ÚP zpravidla možné, s výjimkou případů, kdy je vnitřní uspořádání rozvojových ploch prověřeno územní studií, která je relevantním podkladem pro zpracování ÚP. ÚP proto v souladu s ustanovením vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vymezuje plochy, 86 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

87 v nichž stanovuje podmínku vymezení těchto veřejných prostranství v rámci podrobnější dokumentace. Jedná se o všechny zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a plochy smíšené obytné o rozloze větší než 2 hektary. - vymezení ploch pro infrastrukturu cestovního ruchu a volného času ÚP požadavek splňuje. Pro účely zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity a pro poznávací turistiku v krajině vymezuje území plán několik ploch se způsobem využití občanské vybavení sport (OS) a jednu plochu se způsobem využití plochy smíšené nezastavěného území sportovní. V okolí bývalého lomu v areálu Obalovny Letkov je navrženo vytvoření rekreačního areálu pro každodenní rekreaci obyvatel města zejména v letních měsících. Zejména ve vazbě na údolní nivu řeky Úslavy, hlavní krajinnou a potenciální rekreační osu města, ÚP dále rozvíjí síť cyklostezek a sportovišť v bezprostřední vazbě na tyto cyklostezky. Pro krátkodobou rekreaci jsou určeny zejména plochy zahrádkových a chatových osad vymezené v ÚP jako plochy rekreace individuální (RI) a rekreace v zahrádkových osadách (RZ). Volnočasové aktivity a poznávací turistika jsou dále soustředěny do několika do lokality Hůrka s rotundou sv. Petra a Pavla, základy kostela sv. Vavřínce a zbytky slovanského hradiště a mohylového pohřebiště. Nejvýznamnější atraktivitou území pro turistiku a volný čas je zřícenina hradu Radyně, která je symbolem širšího Plzeňska. - vymezení ploch pro výstavbu zařízení pro seniory ve vazbě na předpokládaný demografický vývoj ÚP požadavek splňuje. ÚP nevymezuje konkrétní plochy pro výstavbu zařízení pro seniory, nicméně stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) umožňuje umístění tohoto zařízení např. v plochách smíšených obytných. 2. Střety v řešeném území - střet záměru propojovací komunikace II/183 Zhůř Starý Plzenec se stanoveným záplavovým územím a s ochranou přírody (ÚSES) Záměr propojovací komunikace II/183 Zhůř Plzenec byl zrušen Aktualizací č. 1 ZÚR Plzeňského kraje. - střet záměru zvojkolejnění železniční trati č. 190 s ochranou přírody (ÚSES) ÚP požadavek splňuje. Na území města Starý Plzenec dochází ke křížení NRBK K105/ s železniční tratí č. 190 v jižní části města. Železniční trať je v místě křížení s NRBC vedena po terénu a nevytváří tak žádnou prostorovou bariéru (násep či zářez), migrace živočichů přes železniční trať je tak bezkolizně umožněna. Na rozdíl od dálnic či silnic vyšších tříd není na železniční trati plynulý provoz vlaků, ale provoz taktový, který není rizikem pro případný střet s migrující zvěří v rámci koridoru. Z ÚAP ORP Plzeň 2. úplné aktualizace 2012 pro řešené území vyplývají zejména následující požadavky: - doplnit chybějící sociální infrastrukturu pro seniory ÚP požadavek splňuje. ÚP nevymezuje konkrétní plochy pro výstavbu zařízení pro seniory, nicméně stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) umožňuje umístění tohoto zařízení např. v plochách smíšených obytných. - posoudit přiměřenost nabídky nových ploch, zejména pro bydlení s ohledem na kapacity občanské vybavenosti města a případně navrhnout novou občanskou vybavenost v potřebném rozsahu HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

88 ÚP požadavek splňuje. Zejména s cílem dosažení maximálně těsné vazby mezi bydlením a občanským vybavením umožňuje územní plán přednostně umisťování občanského vybavení v plochách smíšených obytných, kde je vzájemné prostorové promísení funkce bydlení a občanského vybavení základním předpokladem využití ploch. ÚP vytváří dostatečné podmínky pro uspokojení poptávky po rozvoji občanského vybavení adekvátní navrhované míře rozvoje obytné funkce obce a možnému nárůstu počtu obyvatel obce. - zvýšit technickou vybavenost města (výhledová nedostatečnost technické infrastruktury vodovod, kanalizace, ČOV zahájen proces intenzifikace) ÚP požadavek splňuje. V roce 2014 byly dokončeny akce Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec a Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci. ÚP vymezuje koridor X10 pro výstavbu Vodárenského souboru Ostrá Hůrka, který také zvýší technickou vybavenost města v oblasti zásobování vodou. - vymezení koridorů nových cyklostezek ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje v údolní nivě řeky Úslavy koridor X02 pro umístění samostatně vedené cyklostezky, do které by mohla být následně převedena značená nadregionální cyklotrasa č. 31, která je v současné době na území města Starý Plzenec vedená po silnicích II. a III. třídy. Vedení cyklostezek v údolních nivách vodních toků je s ohledem na minimální spád terénu a minimální převýšení a zároveň s ohledem na atraktivitu vodního prvku a navazujících břehových porostů pro pohyb územím zcela logické a žádoucí. ÚP dále navrhuje několik nových ploch veřejných prostranství (008-Z, 009-Z, 083-Z, 122-Z), které budou plnit primárně funkci cyklostezek. - vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod, modernizace ČOV ÚP požadavek splňuje. ÚP respektuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizace. Na základě vyhodnocení stavu kanalizace návrh ÚP nenavrhuje nové plochy a koridory v oblasti čištění odpadních vod, neboť modernizace infrastruktury nevyžaduje nové územní nároky. Rozšíření ČOV Starý Plzenec bylo dokončeno v říjnu Trasování nových inženýrských sítí je v gesci územního rozhodování popř. regulačního plánu. - minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající z provozu stávající dopravy ÚP požadavek splňuje. S ohledem na dlouhodobě negativní vliv průjezdní dopravy v centru města vymezuje ÚP plochu 065-P, do které bude převedena silnice III/ Vymezením plochy 065-P dojde ke snížení intenzit dopravy v centrální části města. Tato změna vedení silnice bude mít pozitivní vliv na hygienu životního prostředí a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel v této části města. ÚP dále umožňuje provedení protihlukových opatření v rámci ploch dopravní infrastruktury (DS, DZ), ploch přírodních (NK) a v rámci koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). - vymezit vhodné plochy pro budování nových případně rozšíření stávajících ploch pro odstavná stání a garáže ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje celkem 5 ploch pro nová parkoviště (013-Z, 015-Z, 066-P, 068-P, 103-Z). 88 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

89 2.4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností Kromě požadavků uvedených v bodech 2.1), 2.2), 2.3 je nutno se v procesu pořizování územního plánu zabývat následujícími požadavky: - do návrhu územního plánu v zastavitelných plochách pro bydlení, rekreaci, občanského vybavení nebo smíšených obytných prověřit nutnost vymezení veřejných prostranství dle 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění ÚP požadavek splňuje. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, stanovuje Požadavky na vymezování ploch (Část druhá této vyhlášky), které se použijí při vymezování ploch v územních plánech. V souladu s 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m 2 ; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. V souladu s vyhláškou je tedy nutné v rámci území města Starý Plzenec zajistit minimálně 5% podíl ploch veřejných prostranství (nezapočítávají se pozemní komunikace) z celkové rozlohy návrhových ploch (BI, BH plochy bydlení, RI, RH, RZ plochy rekreace, OV, OM, OS, OH plochy občanského vybavení a SM, SV plochy smíšené obytné) větších než 2 ha. Vymezení ploch veřejných prostranství uvnitř plošně rozsáhlých zastavitelných ploch není v měřítku a podrobnosti řešení ÚP zpravidla možné, s výjimkou případů, kdy je vnitřní uspořádání rozvojových ploch prověřeno územní studií, která je relevantním podkladem pro zpracování ÚP. ÚP proto v souladu s ustanovením vyhlášky vymezuje plochy, v nichž stanovuje podmínku vymezení těchto veřejných prostranství v rámci podrobnější dokumentace. Jedná se o všechny zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a plochy smíšené obytné o rozloze větší než 2 hektary. Podmínka vymezení ucelené a souvislé plochy veřejného prostranství o stanovené minimální výměře je zobrazena ve výkrese I.2a Hlavní výkres Způsob využití území plovoucí značkou PV v bublině. - prověřit a případně navrhnout nové řešení systému pozemních komunikací oproti řešení v platném ÚPO (požadavek města Starý Plzenec), konkrétně hlavně: 1. odlehčení centru města od dopravní zátěže a s tím spojené navržení dopravního řešení 2. prověření potřebnosti zachování koridoru pro komunikaci v jižní části města 3. prověření nutnosti a vhodnosti zachování koridoru pro komunikaci pod Černou Strání ad 1. ÚP požadavek splňuje. Pro snížení intenzit dopravy v centrální části města vymezuje ÚP plochu 065-P, která je vymezena pro nové vedení komunikace III/ Tato změna vedení bude mít pozitivní vliv na hygienu životního prostředí a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel v této části města. ad 2. ÚP požadavek splňuje. ÚP po prověření potřebnosti a s ohledem na koncepci dopravy nezachovává předmětný koridor pro komunikaci v jižní části města. ad 3. ÚP požadavek splňuje. ÚP po prověření nutnosti a vhodnosti zachování koridoru pro komunikaci pod Černou Strání stabilizuje tuto komunikaci jako plochu veřejného prostranství (PV), z důvodu zajištění dopravního napojení a dopravní obslužnosti rekreační objektů pod Černou Strání. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

90 - požadavek na umístění veřejně sportovně rekreační plochy (rozšíření stávajících ploch) (požadavek města Starý Plzenec) ÚP požadavek splňuje. Pro rozšíření stávajících sportovišť, příp. pro umístění nových, vymezuje území plán plochy 029-Z, 058-Z, 059-Z, 060-Z, 062-Z, 117-Z, 118-Z se způsobem využití občanské vybavení sport (OS) a plochu 514-K se způsobem využití plochy smíšené nezastavěného území sportovní. - zohlednit Územní studii předhradí zříceniny hradu Radyně včetně zastavitelné plochy pro záchytné parkoviště č.58 (požadavek města Starý Plzenec) ÚP požadavek splňuje. ÚP zohled požadavky vyplývající z Územní studie předhradí zříceniny hradu a vymezuje plochu 103-Z pro veřejné parkoviště pro zajištění parkovacích kapacit pro návštěvníky hradu Radyně. - v územním plánu vymezovat zastavitelné plochy, které přímo nenavazují na stávající zástavbu jen ve zvláště odůvodněných případech (např. zastavitelné plochy parkoviště, čistírny odpadních vod, trafostanice apod.), respektovat kompaktnost zástavby a dobré propojení dopravními komunikacemi (kromě zcela ojedinělých zvláště odůvodněných případů) ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje nové zastavitelné plochy výhradně ve vazbě na zastavěné území tak, aby nedocházelo k nežádoucí exploataci nezastavěného území a fragmentaci volné krajiny. Jedinou výjimku představují některé zastavitelné plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, u kterých však tento požadavek není vždy možné respektovat a není to ani žádoucí. - předem řešit vliv nárůstu výstavby a počtu obyvatel na kapacitu technické, dopravní a sociální infrastruktury a zajistit plochy pro případné rozšíření ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje ucelený systém zásobování města Starý Plzenec energiemi odpovídající stávajícím nárokům města i budoucím nárokům při zohlednění navrhovaného rozvoje území města. Kapacita systému je v rámci územního plánu dimenzována dle bilance nárůstu potřeby energií s ohledem na navrhovaný rozvoj zástavby a s tím související navrhované nároky na odběry energie obyvateli a dalšími uživateli území města. Navrhovaný plošný rozvoj sídel odpovídá primárně stanovené budoucí potřebě nových bytů na území města, pro jejichž realizaci musí územní plán v jeho návrhovém období vytvořit územní podmínky, a stanovené potřebě ploch pro občanské vybavení a nové pracovní příležitosti, vyplývající z předpokládaného nárůstu počtu obyvatel města v návrhovém období územního plánu (viz kapitola G - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a kapitola H Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch tohoto odůvodnění. - vymezit veřejná prostranství (veřejnou zeleň, dětská hřiště apod.) ÚP požadavek splňuje. ÚP stabilizuje stávající veřejná prostranství na území města a v zároveň navrhuje nové plochy pro veřejnou zeleň. Vymezení ploch veřejných prostranství uvnitř plošně rozsáhlých zastavitelných ploch není v měřítku a podrobnosti řešení ÚP zpravidla možné, s výjimkou případů, kdy je vnitřní uspořádání rozvojových ploch prověřeno územní studií, která je relevantním podkladem pro zpracování ÚP. ÚP proto v souladu s ustanovením vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vymezuje plochy, v nichž stanovuje podmínku vymezení těchto veřejných prostranství v rámci podrobnější dokumentace. Jedná se o všechny zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a plochy smíšené obytné o rozloze větší než 2 hektary. Podmínka vymezení ucelené a souvislé plochy veřejného 90 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

91 prostranství o stanovené minimální výměře je zobrazena ve výkrese I.2a Hlavní výkres Způsob využití území plovoucí značkou PV v bublině. - zajistit podmínky pro výstavbu na vymezených plochách, zajistit dopravní dostupnost a vybavenost technickou infrastrukturou ÚP požadavek splňuje. Všechny rozvojové plochy jsou výhodně přímo napojitelné na stávající systém veřejných prostranství, systém komunikací i systémy technické infrastruktury bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. - rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě v rozvojovém území zástavby rodinných domů zejména v zóně vilová čtvrť západ a v části obce Sedlce ÚP požadavek splňuje. V roce 2014 byla dokončena stavba Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci. Další trasování nových inženýrských sítí je v gesci územního rozhodování popř. regulačního plánu. Návrh ÚP vytváří podmínky pro umisťování vodovodní sítě, s dostatečnou kapacitou. - řešit koncepční zásady pro dešťovou a splaškovou kanalizaci na celém území města ÚP požadavek splňuje. Návrh ÚP vytváří v rámci koncepce technické infrastruktury podmínky pro umisťování kanalizace, s dostatečnou kapacitou. Likvidace dešťové vody se musí realizovat na pozemcích jednotlivých vlastníků nemovitostí. Trasování nových inženýrských sítí je v gesci územního rozhodování popř. regulačního plánu. - vytvořit podmínky pro zvýšení podílu domácností napojených na technickou infrastrukturu (zvýšení kapacity ČOV, rozšíření vodovodní sítě v k. ú. Starý Plzenec a k. ú. Sedlec ÚP požadavek splňuje. Návrh ÚP vytváří v rámci koncepce technické infrastruktury podmínky pro napojení nových i stávajících domácností, i díky provedené modernizaci ČOV Starý Plzenec a výstavby vodovodní a kanalizační sítě ukončené v roce zvážit možnosti provedení protihlukových opatření (zeleň, protihlukové stěny, zemní valy ) ÚP požadavek splňuje. ÚP umožňuje provedení protihlukových opatření v rámci ploch dopravní infrastruktury (DS, DZ), ploch přírodních (NK) a v rámci koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury (viz kapitola F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). - prověřit možnost vyššího využití prostranství okolo rotundy sv. Petra na Hůrce ÚP požadavek splňuje. ÚP vytváří podmínky pro vytvoření krajinného archeoparku v okolí rotundy sv. Petra a Pavla, k čemuž jsou vymezeny v ÚP plochy 022a-P, 022b-Z a 023-Z se způsobem využití veřejná zeleň (ZV). - zvážit přesunutí cyklotrasy (cyklostezky) do nivy řeky Úslavy, upravit i s ohledem pro další využití (pěší, hipo, inline) ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje v údolní nivě řeky Úslavy koridor X02 pro umístění samostatně vedené cyklostezky, do které by mohla být následně převedena značená nadregionální cyklotrasa č. 31, která je v současné době na území města Starý Plzenec vedená po silnicích II. a III. třídy. Vedení cyklostezek v údolních nivách vodních toků je s ohledem na minimální spád terénu a minimální převýšení a zároveň s ohledem na atraktivitu vodního prvku a navazujících břehových porostů pro pohyb územím zcela logické a žádoucí. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

92 - prověřit propojení místní část Sedlce se Starým Plzencem vhodnou komunikací pro pěší a pro cyklisty (včetně lávky přes vodní tok) ÚP požadavek splňuje. Pro oddělení automobilové, cyklistické a pěší dopravy navrhuje ÚP ucelený systém cyklostezek, resp. stezek pro pěší a cyklisty. Tento systém vymezuje územní plán návrhem nových cyklostezek vymezených jako veřejná prostranství, resp. koridorem cyklostezky X02, díky němuž by v rámci údolní nivy řeky Úslavy mělo dojít mj. i k propojení Sedlce se Starým Plzencem. V návaznosti na tento koridor vymezuje ÚP plochu 123-P pro umístění lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Úslavu. - prověřit možnost vymezení rozšiřujících koridorů podél komunikací města pro vybudování chodníků Řešení chodníků v rámci komunikací je mimo podrobnost územního plánu. - prověřit možnost vymezení zastavitelných ploch nebo ploch přestavby pro umístění sběrného dvora ÚP požadavek splňuje. Návrh ÚP vymezuje plochu 081-P pro umístění sběrného dvora. - řešit problematiku nakládání s bioodpadem, prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy nebo plochu přestavby pro umístění zařízení pro kompostování biomasy s ohledem na hygienické požadavky ÚP požadavek splňuje. Na základě analýzy území a konzultace s pracovníky MěÚ Starý Plzenec návrh ÚP nevymezuje plochu pro umístění kompostárny nebo jiného podobného zařízení k řešení likvidace bioodpadu. - do návrhu územního plánu zapracovat propojení uzlu 110/22 kv Černice se stávající R400/110 kv Chrást vedení 110 kv ÚP požadavek splňuje. Návrh ÚP vymezuje pro uvedené propojení koridor technické infrastruktury X12. Požadavky dotčených orgánů k bodu a2) zadání územního plánu Starý Plzenec: - Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)) požaduje navrhnout způsob využití zastavitelné plochy č. 7 s ohledem na její umístění v blízkosti dálnice D5 (zasažení hlukem) ÚP požadavek splňuje. Pro účely rozvoje základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území města Starý Plzenec vymezuje územní plán v ploše č. 7 (dle zadání ÚP) plochu pro možné umístění staveb a zařízení hromadné rekreace (010-P). - Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)) dále požaduje: o respektovat trasu dálnice D5 včetně ochranného pásma (OP), které bude zakresleno v koordinačním výkresu o v souladu se ZÚR PK a studií I/20 přeložka silnice v úseku D5 Seč, SUDOP Praha, a.s. 11/2009, vymezit a územně chránit koridor pro přeložku silnice I/20 jako návrhovou plochu pro silniční dopravní infrastrukturu se všemi souvisejícími stavbami o stavbu přeložky silnice I/20 zařadit do ÚP Starý Plzenec jako veřejně prospěšnou stavbu o v OP dálnice D5 a v těsné blízkosti výše uvedeného koridoru nevymezovat plochy, jejichž způsob využití umožňuje umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity (hluk, imise) o dopravní připojení zastavitelných ploch či ploch přestavby řešit prostřednictvím místních komunikací nebo sítě silnic nižších tříd, nikoliv novým přímým připojením na dálnici D5 nebo přeložku silnice I/20 92 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

93 ÚP požadavky splňuje. ÚP stabilizuje trasu dálnice D5 a její ochranné pásmo respektuje jako limit využití území. Ochranné pásmo dálnice je zakresleno v koordinačním výkresu. ÚP vymezuje v souladu s platnými ZÚR Plzeňského kraje plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro umístění východního obchvatu Losiné na silnici I/20. Vymezení koridoru pro předmětnou přeložku a následné vymezení příslušných ploch bylo zpřesněno na podkladě studie I/20 Přeložka silnice v úseku D5 Seč (SUDOP PRAHA a.s., 11/2009). ÚP vymezuje stavbu přeložky silnice I/20 pro umístění východního obchvatu Losiné jako veřejně prospěšnou stavbu VD39. ÚP nevymezuje v OP dálnice žádné plochy, jejichž způsob využití umožňuje umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity. ÚP nenavrhuje dopravní připojení zastavitelných ploch či ploch přestavby novým přímým připojením na dálnici D5 nebo přeložku silnice I/20. Tato připojení jsou řešena prostřednictvím ploch veřejných prostranství (PV), které umožňují umístění místních komunikací a silnic nižších tříd. - Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 (dle zákona č. 49/ 1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů) požaduje respektovat OP letiště Letkov ÚP požadavek splňuje. Nejbližším veřejným vnitrostátním letištěm je Letiště Letkov ležící mimo řešené území. Do území města Starý Plzenec zasahuje jeho ochranné pásmo, který ÚP respektuje jako limit využití území. - Magistrát města Plzně odbor dopravy (dále jen MMP OD) (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)) požaduje zachování koridoru pro komunikaci v jižní části města a koridoru pro komunikaci pod Černou Strání, dále požaduje řešit odlehčení centru města od dopravní zátěže a s tím spojené navržení dopravního řešení. ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje v souladu s platnými ZÚR Plzeňského kraje plochy dopravní infrastruktury 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z pro umístění východního obchvatu Losiné na silnici I/20. ÚP zároveň zachovává komunikaci pod Černou strání, kterou vymezuje jako plochu veřejného prostranství (PV). V zájmu zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy v centru sídla Starý Plzenec vymezuje územní plán plochy dopravní infrastruktury (064-P, 065-P) pro nové vedení silnic III/18026 a III/ Tímto převedením uvedených komunikací dojde ke snížení intenzit dopravy v centru sídla Starý Plzenec a ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu (převedení dopravy mimo úrovňové křížení se železniční tratí č. 190). Připomínky veřejnosti k bodu a2) zadání územního plánu Starý Plzenec - Ředitelství silnic a dálnic Čerčanská 12, Praha 4 - připomínky jsou shodné s požadavky MD ÚP požadavek splňuje. Viz výše vyhodnocení požadavků Ministerstva dopravy (MD). Výše uvedené požadavky a připomínky budou posouzeny a řešeny v návrhu ÚP Starý Plzenec. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

94 a3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona 3.1) upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR Z PÚR ČR vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: - Vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. ÚP požadavek splňuje. Požadavek se opakuje; soulad řešení ÚP Starý Plzenec je vyhodnocen výše v podkapitole 1.4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností. - Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 14 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 16 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - V rozvojových oblastech vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 21 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem 25 kapitoly 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR). Při pořizování ÚP Starý Plzenec je nutno respektovat priority z PÚR ČR, konkrétně zejména 4. a 5. odstavec výše uvedeného textu. ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu řešení ÚP Starý Plzenec s požadavky vyplývajícími z PÚR ČR je obsaženo v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec. 94 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

95 3.2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR PK) Ze ZÚR PK vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: Úkoly pro územní plánování obcí Rozvoj území - usměrňovat suburbanizační tendence rozvoje obcí, zejména s ohledem na infrastrukturní předpoklady území, soudržnost obyvatel území (nevytvářet funkčně a sociálně oddělená satelitní sídla obcí), ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 3.1 Rozvojové oblasti vymezené v politice územního rozvoje; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových zón). ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 3.1 Rozvojové oblasti vymezené v politice územního rozvoje; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES), ochrana přírody Do územního plánu obce zapracovat již vymezené skladebné části nadregionálního ÚSES. V územním plánu je nutné zpřesnění území vymezených částí nadregionálního ÚSES. Řešení územního plánu musí vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho návaznost na sousedící území. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 6.1 Ochrana přírody; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Ochrana krajiny V územním plánu je nutné zabezpečit ochranu krajinných typů, jejichž typové charakteristiky jsou součástí ochrany krajinného rázu. Cílové charakteristiky v běžných typech krajin nejsou územně diferencovány a jejich ochrana je součástí obecných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 6.2 Ochrana krajiny; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Zabezpečit územní podmínky pro přiměřenou ochranu a dotváření krajiny a její rázovitosti na místní úrovni. Respektovat a rozpracovat návrhy na tvorbu a ochranu krajiny regionálního významu. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 9.4 Ochrana a využití přírody a krajiny; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Minimalizovat zábory zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 6.2 Ochrana krajiny; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B k ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěného území a zastavitelných ploch ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

96 Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B v územích ostatních je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B krajinné dominanty (např. vrch Radyně, Hůrka, Ostrá Hůrka, Sedlecká skála a další), veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich působení v krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této změny. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Protipovodňová ochrana V územních plánech je třeba při koncipování protipovodňových opatření respektovat širší vazby protipovodňových plánů celých povodí. Protipovodňová ochrana musí být v první řadě zaměřena na retenci vody v krajině, tedy na způsoby hospodaření a od nich se odvíjející krajinné struktury. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 9.5 Protipovodňová ochrana; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Územní plány musí především: - minimalizovat nebo zcela vyloučit novou výstavbu v záplavových územích, především v aktivních zónách - vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby ze záplavových území, především z jeho aktivních zón - zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok vody z území - návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních schopností území obcí. ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 9.5 Protipovodňová ochrana; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B ke zlepšení protipovodňové ochrany územně plánovacími opatřeními zlepšovat retenční schopnosti krajiny a zpomalovat odtok z povodí Vyhodnocení požadavku není provedeno. Předmětný požadavek ZÚR PK byl zrušen Aktualizací č. 1 ZÚR PK. - při územně plánovací činnosti je nutné minimalizovat návrhy nových liniových dopravních staveb, návrhy rozšíření zástavby, návrhy nových vedení a zařízení technické infrastruktury citlivých na ohrožení velkou vodou, návrhy umístění zdrojů možné kontaminace území při zaplavení vodou Vyhodnocení požadavku není provedeno. Předmětný požadavek ZÚR PK byl zrušen Aktualizací č. 1 ZÚR PK. - k retenci vody v území využít opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny, návrhy suchých poldrů a obtokových koryt, návrhy dalších území řízené inundace, zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES), vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především zastavěných území s nevhodným či žádným funkčním využitím (brownfields) 96 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

97 ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B v územních plánech vymezovat plochy a územní rezervy pro postupné vymístění nevhodné zástavby ze záplavových území a vytvořit tak podmínky pro bezkolizní převedení povodňových vln ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Dále je nutné v rámci prací na ÚP Starý Plzenec zohlednit a respektovat následující doporučení vyplývající z územně plánovacích podkladů zpracovaných na základě požadavku v ZÚR PK -Územní studie Plzeň jihovýchod. ÚP požadavek splňuje. ÚP zohledňuje a respektuje výstupy z Územní studie Plzeň jihovýchod. Při pořizování ÚP Starý Plzenec je nutno respektovat priority ze ZÚR PK, konkrétně pak zejména výše uvedené body týkající se ÚSES, ochrany krajiny (zejména poslední čtyři odstavce této kapitoly) a protipovodňové ochrany (zejména posledních osm odstavců této kapitoly). V návrhu ÚP Starý Plzenec je nutno zohlednit aktualizaci ZÚR PK. ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Starý Plzenec s vydanou Aktualizací č. 1 ZÚR Plzeňského kraje, resp. s právním stavem ZÚR Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č. 1 je zpracováno v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje). V rámci této kapitoly Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Územního plánu Starý Plzenec jsou vyhodnoceny pouze požadavky vyplývající z právního stavu ZÚR PK po vydání Aktualizace č. 1 (2014), ostatní požadavky zrušené v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR PK nejsou zohledněny ani vyhodnoceny. 3.3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů Z ÚAP PK vyplývají pro řešené území zejména následující požadavky: - stanovení limitů resp. omezení vymezování zastavitelných ploch; podrobnější a důslednější regulace zastavitelných ploch ÚP požadavek splňuje. ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. - stanovení limitů resp. omezení vymezování ploch výrobních a obslužných zón, podrobnější a důslednější regulace zastavitelných ploch ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje několik rozvojových ploch výroby a skladování za účelem posílení ekonomických aktivit různých segmentů a sektorů hospodářství, generujících nové pracovní příležitosti pro obyvatele města i pro obyvatele okolních obcí, kteří do Starého Plzence dojíždějí za prací a to i přesto, že hlavním centrem zaměstnanosti je krajské centrum Plzeň, kam také většina obyvatel Starého Plzence za prací HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

98 dojíždí. Nabídka odpovídajícího množství a širokého spektra pracovních příležitostí a nabídka možností rozvoje živnostenského podnikání i velkých výrobních závodů a podniků na území města má pozitivní vliv na zaměstnanost obyvatel města a na snížení nutné mobility za prací mimo město. S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, je zcela logické a žádoucí umisťovat nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizovat tak nové infrastrukturální investice. - navržení opatření směřujících ke zlepšení odtokových poměrů v krajině ÚP požadavek splňuje. Mj. z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF, zejména pak z důvodu zajištění vhodné organizace ZPF a zachování hydrologických a odtokových poměrů odnímáním ZPF postupně v ucelených celcích vždy v návaznosti na zastavěné území, je územním plánem pro rozsáhlé zastavitelné plochy stanovena etapizace výstavby. S cílem zachování retenční schopnosti krajiny stabilizuje územní plán všechny plochy lesa a krajinné zeleně na území města. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520- K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby stanovuje územní plán podmínku zasakování dešťových vod co nejblíže místu spadu. - doplnění a aktualizace vymezení záplavových území a jejich průmět do územního plánu; návrh a vymezení protipovodňových opatření včetně území přirozeného rozlivu ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje ve výkrese II.1 Koordinační výkres aktuální záplavové území Q100, aktivní zónu záplavového území a území řízené inundace, které slouží v případě povodní k přirozenému rozlivu řeky Úslavy. - vymezení koridorů pro průchod krajinou, ochrana krajiny před fragmentací ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje všechny disponibilní proluky a plochy v rámci zastavěného území vhodné k intenzifikaci využití k novému zastavění. Celková disponibilní plocha proluk v zastavěném území však neodpovídá predikované potřebě nových ploch pro bydlení pro pokrytí potřeby nových bytů ve městě a potřebám rozvoje rekreace na území města, proto územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy, avšak výhradně ve vazbě na zastavěné území tak, aby nedocházelo k nežádoucí exploataci nezastavěného území a fragmentaci volné krajiny. Pro zajištění koordinovaného a logického postupu výstavby a pro eliminaci rizika nežádoucí nekoordinované fragmentace krajiny novou zástavbou stanovuje územní plán v plošně rozsáhlých zastavitelných plochách bydlení pořadí změn v území (etapizaci). - ochrana a rozvoj hodnot životního prostředí jako např. územní systém ekologické stability, lesy, půdy náležící do I. a II. stupně ochrany, vodní tok Úslava, vodní útvary podzemních vod kvarterní sedimenty Úslavy v Plzeňské kotlině ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně respektuje veškeré přírodní hodnoty a limity vyplývající z jejich ochrany na území města včetně půd náležejících do I. a II. třídy ochrany. Žádné rozvojové záměry nejsou v ÚP Starý Plzenec v konfliktu s chráněnými územími a dalšími plochami v zájmu ochraně přírody a krajiny. Ochrana přírodních hodnot je jedním ze základních principů rozvoje města. V územním plánu jsou vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability a plochy změn v krajině nezbytné pro zajištění funkčnosti skladebných částí. 98 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

99 Územní plán chrání významné plochy zeleně v zastavěném území a navrhuje jejich vazby na přírodní plochy ve volné krajině. Jako hlavní přírodní osy celého území města, včetně území zastavěného, vymezuje územní plán nivy vodních toků, zejména potom údolní nivu řeky Úslavy jako významnou krajinnou kompoziční osu. Tato území vymezuje ÚP jako území neumožňující nové zastavění a vymezuje je jako plochy krajinné zeleně nebo veřejné zeleně, čímž vytváří podmínky pro jejich ochranu před nežádoucím zastavěním a pro žádoucí rozvoj přírodních funkcí (převaha vegetace, možnost rozlivu v případě povodní, zajištění funkčnosti ÚSES ad.) v kombinaci s využitím pro každodenní rekreaci obyvatel města (pěší procházky, cyklistika, běh, ad.). Potenciální zábor zemědělské půdy je vyvolán výhradně návrhem stabilizace a dotvoření urbanistické struktury sídel s cílem zkompaktnění jejich struktury zástavby. Nově zastavitelné plochy vymezuje území plán především na zemědělských půdách s III., IV. a V. třídou ochrany ZPF. Zábory na zemědělských půdách s I. a II. třídou ochrany jsou minimální. V tomto případě jsou tyto zábory vyvolány veřejným zájmem, kdy je například potřeba zlepšit prostupnost krajiny, vytvořit prvky protierozní ochrany nebo navýšit počet pracovních míst. - respektování limitů životního prostředí, např. skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES, míst krajinného rázu (zejména Černá Stráň, Andrejšky, dominanty v řešeném území - vrch Radyně, Hůrka, Ostrá Hůrka, Sedlecká skála), lesů včetně území vzdáleného 50 m od okraje lesa, půd náležících do I. a II. stupně ochrany, ochranných pásem vodních zdrojů II. a III. stupně, ochrany před povodněmi Úslava mimo Plzeň (Q100) ÚP požadavek splňuje. Viz předchozí bod. S cílem ochrany krajiny a krajinného rázu ÚP dále stanovuje podmínky prostorového uspořádání území (především maximální výšku zástavby a charakter a strukturu zástavby v jednotlivých sídlech) zohledňující zejména prostorovou kompozici území ve vztahu k volné krajině. Z ÚAP ORP Plzeň 2. úplné aktualizace 2012 pro řešené území vyplývají zejména následující požadavky: - vymezení poddolovaných území a zajištění míry omezení využití území ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje poddolované území v severní části řešeného území a respektuje ho jako limit využití území. - určení vhodného využití poddolovaných území ÚP požadavek splňuje. S výjimkou částí plochy 019-Z pro vedení veřejně přístupné účelové komunikace pro zlepšení prostupnosti krajiny a minimální částí plochy změn v krajině 510-K nejsou žádné návrhové plochy umístěné v rámci poddolovaného území. Vliv poddolovaného území poddolovaného území na navrhovanou komunikaci je zcela zanedbatelný. ÚP nad zbytkem poddolovaných území nenavrhuje nové plochy a pouze stabilizuje ty stávající - především lesní, zemědělské a přírodní. - v oblastech s vyšším výskytem sklonité orné půdy je třeba identifikovat tyto pozemky a navrhnout opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, retenční nádrže ) ÚP požadavek splňuje. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. - v území, do kterého zasahuje hladina Q 100, navrhnout opatření na ochranu majetku a nerozšiřovat zastavitelné plochy do těchto ploch HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

100 ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří základní podmínky pro preventivní ochranu obyvatel města před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území důsledným zohledněním stanovených záplavových území včetně aktivní zóny záplavového území, evidovaných poddolovaných území, sesuvných území, starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch a dalších přírodních limitů využití území při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby. Územní plán důsledně chrání údolní nivu řeky Úslavy před možným zastavěním a umožňuje tak případný přirozený rozliv povodně či budoucí realizaci protipovodňových opatření v nivě toků. Územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. - podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na narušení povrchových a podzemních zdrojů vod a pramenišť a podporovat jejich hospodárné využití ÚP požadavek splňuje. S cílem zachování retenční schopnosti krajiny stabilizuje územní plán všechny plochy lesa a krajinné zeleně na území města. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby stanovuje územní plán podmínku zasakování dešťových vod co nejblíže místu spadu. - přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti ÚP požadavek splňuje. ÚP důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující s ochranou povrchových a podpovrchových vod. - v rámci územního plánování zachovat kompaktnost zástavby a ochranu volné krajiny ÚP požadavek splňuje. Územní plán návrhem rozvoje obytných území zachovává kompaktnost a územní celistvost hlavních obytných resp. obytně rekreačních sídel tak, aby nedocházelo k nepřiměřené plošné expanzi obytných území a tedy desintegraci obytných území od jádrových území jednotlivých obytných sídel. Cílem je zachovat optimální pěší dostupnost jader sídel s koncentrací občanského vybavení a obslužných funkcí ze všech obytných území. Územní plán zároveň vytváří podmínky pro posílení pozice jádrových území sídel Starý Plzenec, Malá Strana a Sedlec tak, aby byla zachována funkce center sídel jako přirozených jader společenství obyvatel sídel. - respektovat migračně významná území a migrační koridory a v místech střetů s rozvojovými záměry (navrhovanými liniovými stavbami) vymezit opatření, která zajistí prostupnost území i do budoucna ÚP požadavek splňuje. Jako migračně významná území jsou ve Starém Plzenci vymezeny plochy lesů, které jsou v ÚP respektovány chráněny. Migrační koridor se dotýká jižní části města) přibližně ve spojnici vrcholů Maršál a Radyně. Prostor mezi Sedlecem a Šťáhlavami je v mapě Migrační koridory pro velké savce v České republice (AOPK ČR, Evernia s.,r.o. a VÚKOZ, 2010) vymezen jako problémové místo zejména díky umístění areálů železničního překladiště a Katalog servisu (Šťáhlavy). V ÚP jsou pro zvýšení prostupnosti území pro živočichy vymezeny v tomto prostoru skladebné části ÚSES NRBK K105 a NRBK K64. - při hospodářské činnosti v krajině je nutno vytvářet podmínky pro zachování a rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině pro vytváření protierozních opatření 100 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

101 ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. - minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v důsledku liniových staveb; minimalizovat i dočasný zábor lesní půdy ÚP požadavek splňuje. ÚP minimalizuje zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. Z hlediska záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou vyhodnoceny všechny plochy změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině) a všechny koridory změn (návrhové koridory). Toto vyhodnocení je uvedeno v kapitole I.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky k plnění funkcí lesa tohoto odůvodnění. Vymezení ploch záboru PUPFL je zobrazeno v grafické příloze Odůvodnění územního plánu ve výkrese II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. - minimalizovat zábory zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou (půdy v I. a II. třídě ochrany) ÚP požadavek splňuje. ÚP minimalizuje zábory půd s I. a II. třídou ochrany. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je zpracováno v souladu s metodickým pokynem Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ČR Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu (červen 2011). Toto vyhodnocení je uvedeno v kapitole I.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond tohoto odůvodnění. Vymezení ploch záboru ZPF je zobrazeno v grafické příloze Odůvodnění územního plánu ve výkrese II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Potenciální zábor zemědělské půdy je vyvolán výhradně návrhem stabilizace a dotvoření urbanistické struktury sídel s cílem zkompaktnění jejich struktury zástavby. Nově zastavitelné plochy vymezuje území plán především na zemědělských půdách s III., IV. a V. třídou ochrany ZPF. Zábory na zemědělských půdách s I. a II. třídou ochrany jsou minimální. V tomto případě jsou tyto zábory vyvolány veřejným zájmem, kdy je například potřeba zlepšit prostupnost krajiny, vytvořit prvky protierozní ochrany nebo navýšit počet pracovních míst. - především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu ÚP požadavek splňuje. Při navrhovaném rozvoji města Starý Plzenec ÚP přednostně využívá stávající plochy, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu. - určení vhodného využití pro území limitované poddolovaným územím ÚP požadavek splňuje. S výjimkou částí plochy 019-Z pro vedení veřejně přístupné účelové komunikace pro zlepšení prostupnosti krajiny a minimální částí plochy změn v krajině 510-K nejsou žádné návrhové plochy umístěné v rámci poddolovaného území. Vliv poddolovaného území poddolovaného území na navrhovanou komunikaci je zcela zanedbatelný. ÚP nad zbytkem poddolovaných území nenavrhuje nové plochy a pouze stabilizuje ty stávající - především lesní, zemědělské a přírodní. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

102 3.4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností V rámci zachování kontinuity vývoje se předpokládá, že koncepce uspořádání krajiny bude vycházet z platné územně plánovací dokumentace města Starý Plzenec (územního plánu obce Starý Plzenec (dále jen ÚPO) a změny č. I., č. II a č. III ÚPO). ÚP požadavek splňuje. Koncepce uspořádání krajiny vychází z platné územně plánovací dokumentace města Starý Plzenec a zaměřuje se na dotváření přírodních ploch v rámci prvků ÚSES a posílení přírodních hodnot v rámci území města, zejména pak údolní nivu řeky Úslavy, doplnění ploch lesa ve vazbě na stávající lesní porosty a doplnění ploch přírodních nejen v rámci navrhovaných prvků ÚSES. Požadavky uplatněné do územního plánu - městem Starý Plzenec byl vznesen požadavek na upřesnění prvků ÚSES v rámci řešeného území ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně. - vzhledem k atraktivitě řešeného území věnovat pozornost negativním projevům procesu suburbanizace ÚP požadavek splňuje. ÚP využívá pro rozvoj bydlení na území města Starý Plzenec primárně všechny disponibilní nezastavěné a nedostatečně využité pozemky a stavební proluky v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. Jejich kapacita je však nedostačující pro uspokojení předpokládaných nároků na výstavbu nových bytů v návrhovém období územního plánu (viz Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec v rámci kapitoly G tohoto odůvodnění). Proto je nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území. ÚP nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace. Rozvoj bydlení umožňuje ÚP výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a stabilizované plochy smíšené obytné v jádrech sídel. ÚP nenavrhuje žádné prostorově izolované obytné enklávy bez přímé vazby na stabilizovaná obytná území. - při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné prvky a zajistit jejich ochranu (přírodní památky - Černá Stráň, Andrejšky, Starý rybník a dominanty v řešeném území - vrch Radyně, Hůrka, Ostrá Hůrka, Sedlecká skála a další) ÚP požadavek splňuje. ÚP nenavrhuje plochy a opatření v těsné blízkosti výše uvedených památek, hodnotných území a dominant, které by měly na tyto památky a území negativní vliv. Dalším nástrojem ochrany výše uvedených památek, hodnotných území a dominant je stanovení podmínek prostorového uspořádání území regulující maximální výšku zástavby a typy struktur zástavby. Půdorysné vymezení zón určujících maximální výšku zástavby a zón určujících typ struktury zástavby je územně vymezeno a zobrazeno ve výkrese I.2b Výkres prostorového uspořádání území. - při realizaci záměrů je potřeba minimalizovat zábory lesní půdy ÚP požadavek splňuje. ÚP minimalizuje zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. Z hlediska záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou vyhodnoceny všechny plochy změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině) a všechny koridory změn (návrhové koridory). Toto vyhodnocení je uvedeno v kapitole I.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky k plnění funkcí lesa tohoto odůvodnění. Vymezení ploch záboru PUPFL je zobrazeno v grafické příloze Odůvodnění územního plánu ve výkrese II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 102 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

103 - obnova a výsadba veřejné zeleně v rámci řešeného území ÚP požadavek splňuje. ÚP respektuje a stabilizuje stávající plochy veřejné zeleně a zároveň navrhuje několik nových ploch veřejné zeleně pro doplnění systému sídelní zeleně. Plochy veřejné zeleně mohou být dále součástí i jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných prostranství (PV). - eliminovat střety se zastavěným územím nezasahovat do údolní nivy řeky Úslavy, zanechat prostor pro rozliv ÚP požadavek splňuje. ÚP důsledně chrání údolní nivu řeky Úslavy před možným zastavěním a umožňuje tak případný přirozený rozliv povodně či budoucí realizaci protipovodňových opatření v nivě toků. Územní plán vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. - posilovat retenční schopnost území, zpomalení odtoků, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a pramenišť ÚP požadavek splňuje. S cílem zachování retenční schopnosti krajiny stabilizuje územní plán všechny plochy lesa a krajinné zeleně na území města. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky krajinných ploch včetně vymezení nových ploch krajinné zeleně (509-K, 510-K, 511-K, 512-K, 513-K, 519-K, 520-K, 521-K) pro realizaci prvků protierozní ochrany v severní části území. Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby stanovuje územní plán podmínku zasakování dešťových vod co nejblíže místu spadu. - v ÚP Starý Plzenec zohlednit nově vymezené záplavové území řeky Úslavy ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří základní podmínky pro preventivní ochranu obyvatel města před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území mj. důsledným zohledněním stanovených záplavových území včetně aktivní zóny záplavového území při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby. Prověřovaná nezastavěná území (požadavky města Starý Plzenec a odboru životního prostředí MMP): 50 lesy zvláštního určení, lesy rekreační (k. ú. Starý Plzenec) 56 zeleň s ochrannou a doprovodnou funkcí (k. ú. Starý Plzenec) 57 lesy zvláštního určení, lesy rekreační (k. ú. Starý Plzenec, k. ú. Sedlec u Starého Plzence) ÚP požadavek splňuje. ÚP v rámci nezastavěných území 50 a 57 vymezuje v návaznosti na stabilizované plochy lesa plochy změn v krajině 517-K, 518-K s navrhovaným rozdílným způsobem využití NL plochy lesa z důvodu zajištění funkčnosti regionálního biocentra RB Zvětšení lesní plochy v rámci RB 1719 má zároveň příznivý vliv na retenční schopnost krajiny a zvýšení ekologické stability a biodiverzity území. ÚP v rámci nezastavěného území 56 vymezuje plochu změn v krajině 503-K s navrhovaným rozdílným způsobem využití NK plochy krajinné zeleně. Stanoviska dotčených orgánů k bodu a3) zadání územního plánu Starý Plzenec: Životní prostředí V projednání návrhu zadání ÚP nevyplynul požadavek Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu příslušného podle 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) na HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

104 zpracování vyhodnocení vlivů návrhu zadání ÚP Starý Plzenec z hlediska vlivů na životní prostředí (dokumentace SEA). ÚP požadavek splňuje. Na základě absence požadavku nebylo rámci Návrhu ÚP Starý Plzenec zpracováno Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec z hlediska vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ochrana přírody V průběhu projednání návrhu zadání ÚP vyloučil Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí jako dotčený orgán příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění významný vliv zadání ÚP Starý Plzenec na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. ÚP požadavek splňuje. Na základě absence požadavku nebylo rámci Návrhu ÚP Starý Plzenec zpracováno Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec z hlediska vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Požadavky dotčených orgánů k bodu a3) zadání územního plánu Starý Plzenec: - Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy III požaduje vymezení poddolovaného území, které se nachází na území města Starý Plzenec, v grafické části ÚP ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje poddolované území na základě dat předaných v rámci ÚAP ORP Plzeň (3. úplná aktualizace 2015). Vymezení poddolovaného území je graficky znázorněno ve výkrese č. II.1 Koordinační výkres. - Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí (dále jen KÚPK OŽP) (dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)) upozorňuje na nutnost prověření nezastavěného území č. 50 a 57 s ohledem na velké zábory ZPF ÚP požadavek splňuje. ÚP v rámci nezastavěných území 50 a 57 vymezuje v návaznosti na stabilizované plochy lesa plochy změn v krajině 517-K, 518-K s navrhovaným rozdílným způsobem využití NL plochy lesa z důvodu zajištění funkčnosti regionálního biocentra RB Zvětšení lesní plochy v rámci RB 1719 má zároveň příznivý vliv na retenční schopnost krajiny a zvýšení ekologické stability a biodiverzity území. - KÚPK OŽP (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)) upozorňuje na střet nezastavěných území 50 a 57 s regionálním biocentrem Hůrka ÚP požadavek splňuje. ÚP v rámci nezastavěných území 50 a 57 (viz Zadání ÚP Starý Plzenec grafická část) vymezuje v návaznosti na stabilizované plochy lesa plochy změn v krajině 517-K, 518-K s navrhovaným rozdílným způsobem využití NL plochy lesa z důvodu zajištění funkčnosti regionálního biocentra RB HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

105 Obrázek: Plochy 50, 57 dle Zadání ÚP Starý Plzenec grafická část Obrázek: Plochy změn v krajině 517-K, 518-K dle Návrhu ÚP Starý Plzenec - Magistrát města Plzně odbor životního prostředí (dále jen MMP OŽP) (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)) požaduje neměnit využití v rámci nezastavěných území č. 50 a 57 ÚP v rámci nezastavěných území 50 a 57 vymezuje v návaznosti na stabilizované plochy lesa plochy změn v krajině 517-K, 518-K s navrhovaným rozdílným způsobem využití NL plochy lesa z důvodu zajištění funkčnosti regionálního biocentra RB Zvětšení lesní plochy v rámci RB 1719 má zároveň příznivý vliv na retenční schopnost krajiny a zvýšení ekologické stability a biodiverzity území. - MMP OŽP (dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)) stanovuje ochranné pásmo lesa na 30 m ÚP požadavek splňuje. V ÚP je obecně respektována ochrana lesa včetně jeho ochranného pásma. Konkrétní uspořádání zástavby na pozemcích v zastavitelných plochách resp. plochách přestavby vymezených HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

106 v ochranném pásmu lesa bude respektovat ochranné pásmo lesa apodmínky příslušného dotčeného orgánu státání správy na úseku ochrany lesa. Do ochranného pásma PUPFL v rámci řešení ÚP Starý Plzenec zasahují tyto plochy změn: zastavitelné plochy 004-Z, 008-Z, 019-Z, 022b-Z, 023-Z, 027b-Z, 028-Z, 029-Z, 039-Z, 040-Z, 042-Z, 043c-Z, 048-Z, 049-Z, 050-Z, 060-Z, 061-Z, 062-Z, 063-Z, 082b-Z, 085-Z, 089-Z, 098-Z, 102a-Z, 108-Z, 109-Z, 120- Z, 122-Z plochy přestavby 010-P, 011-P, 022a-P, 027a-P, 110-P, 111-P plochy změn v krajině 502-K, 505-K, 506-K, 507-K, 508-K, 512-K, 517-K, 518-K, 521-K, 524-K, 525-K, 526-K, 528-K, 531-K, 532-K Všechny zásahy ploch změn (vyjma ploch změn v krajině) do ochranného pásma lesa jsou podrobně odůvodněny v kapitole I.2.3. Odůvodnění záborů PUPFL tohoto Odůvodnění územního plánu Starý Plzenec. Plochy změn v krajině nemohou mít žádný negativní vliv na blízké pozemky PUPFL, proto nejsou předmětem vyhodnocení střetů s ochranným pásmem lesa. - MMP OŽP (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon))požaduje respektovat Revizi generelů ÚSES, zpracovanou v roce 2006 ÚP požadavek splňuje. Revize generelů ÚSES z roku 2006 (dále jen Revize ) bylo možné respektovat pouze z části. V ÚP bylo totiž nezbytné upřesnit skladebné části ÚSES na regionální a nadregionální úrovni v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (právní stav po aktualizaci č. 1 z roku 2014). Na rozdíl od Revize je do lokální úrovně převedeno propojení RBC 884 a 3005 po západním okraji města. V Revizi je toto propojení součástí západní osy NRBK K64, což není v souladu se ZÚR, kde je vedena pouze jedna osa NRBK K64 severovýchodním směrem. Severovýchodní osa NRBK K64 je ovšem vymezena v poloze dle Revize, která je logičtěji, než je vymezení v ZÚR. Vedení osy v ZÚR je formální a nezohledňuje skutečné využití pozemků a terénní podmínky. Osa NRBK v ÚP je vedena severněji než osa v ZÚR a vede po lesních pozemcích a plochách krajinné zeleně. Vymezení v ÚP je provedeno uvnitř ochranné zóny NRBK osy dle ZÚR. Připomínky veřejnosti k bodu a3) zadání územního plánu Starý Plzenec budou doplněny po jeho projednání. - Připomínky Martina Rady, bytem K Lomu 1055, Starý Plzenec a společnosti MERIPRA s.r.o. se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice (jednatel Petr Dvořák) požadující umožnění výstavby rekreačních objektů v rámci nezastavěného území č. 57 ÚP v rámci nezastavěného území 57 vymezuje v návaznosti na stabilizované plochy lesa plochu změn v krajině 518-K s navrhovaným rozdílným způsobem využití NL plochy lesa z důvodu zajištění funkčnosti regionálního biocentra RB Zvětšení lesní plochy v rámci RB 1719 má zároveň příznivý vliv na retenční schopnost krajiny a zvýšení ekologické stability a biodiverzity území. Výše uvedené požadavky a připomínky budou posouzeny a řešeny v návrhu ÚP Starý Plzenec. Stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, které nelze realizovat v nezastavěném území ( 18 odst. 5 stavebního zákona) Je nutno prověřit potřebu vyloučení umísťování staveb v nezastavěném území, a to zvláště níže uvedených staveb, zařízení a jiných opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení. 106 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

107 - stavby umísťované v rámci ploch vodních nebo ploch smíšeného nezastavěného území, které výrazně znesnadňují migraci vodních živočichů; stavby a zařízení, která narušují odtokové poměry v řešeném území; stavby a zařízení sloužící k chovu vodních hospodářských zvířat; stavby a zařízení, která mohou narušit systém meliorací a tím úpravu vodního režimu v půdě apod. - stavby umísťované v lesních plochách nebo v plochách smíšeného nezastavěného území, hlavně stavby pro zemědělství (vyjma včelařství), pro chov a pastvu hospodářských zvířat, stavby dopravní a technické infrastruktury (dále jen DI a TI) (vyjma dopravní infrastruktury zajišťující obslužnost daného území, DI a TI ve veřejném zájmu a liniových staveb pro rekreaci a cestovní ruch (cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky) včetně s nimi souvisejících staveb a zařízení), stavby pro rekreaci a cestovní ruch apod. - stavby umísťované v plochách zemědělského půdního fondu nebo v plochách smíšeného nezastavěného území, hlavně stavby pro masivní chov hospodářských zvířat (kromě pastevectví), stavby s převládajícím způsobem využití pro rekreaci a cestovní ruch, stavby dopravní a technické infrastruktury (dále jen DI a TI) (vyjma dopravní infrastruktury zajišťující obslužnost daného území, DI a TI ve veřejném zájmu a liniových staveb pro rekreaci a cestovní ruch (cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky) včetně s nimi souvisejících staveb a zařízení) apod. - stavby umísťované v plochách přírodních nebo v plochách smíšeného nezastavěného území, hlavně stavby pro zemědělství (vyjma včelařství), pro chov a pastvu hospodářských zvířat včetně oplocení, stavby dopravní a technické infrastruktury (dále jen DI a TI) (vyjma dopravní infrastruktury zajišťující obslužnost daného území, DI a TI ve veřejném zájmu a liniových staveb pro rekreaci a cestovní ruch (cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky) včetně s nimi souvisejících staveb a zařízení), stavby pro rekreaci a cestovní ruch apod. ÚP požadavek splňuje. Omezení umisťování staveb v nezastavěném území podle 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, je územním plánem stanoveno pro volnou krajinu (viz oddíl A textové části ÚP Starý Plzenec - Výklad pojmů). Volná krajina je v územním plánu vymezena jako nezastavitelná a lze v ní připustit stavby pouze v rozsahu stanoveném 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou ploch lesa (NL, NLx), ploch krajinných (NK) a ploch vodních ploch a toků (W) zařazených do skladebných částí ÚSES vymezených ve výkresu I.2a Hlavní výkres Způsob využití území (dále jen skladebné části ). Ve skladebných částech ÚSES jsou vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření, jejichž umístění v nezastavěném území umožňuje 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou staveb pro ochranu přírody, nezbytné technické infrastruktury a pěších a cyklistických stezek, které lze ve skladebných částech ÚSES umístit za podmínky, že neomezí funkčnost skladebné části v ÚSES jako celku. Dále je požadováno stanovení regulace plošného rozsahu pro stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v 18 odst. 5 stavebního zákona ve vybraných plochách nezastavěného území včetně prověření možnosti umísťování oplocení a souvisejících staveb. Viz vypořádání předchozího požadavku - V rámci projednávání zadání ÚP nebyly vzneseny žádné další požadavky na stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, které nelze realizovat v nezastavěném území. D.1.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit b1) upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR V PÚR ČR nejsou pro správní území města Starý Plzenec stanoveny žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

108 Vyhodnocení souladu řešení ÚP Starý Plzenec s požadavky vyplývajícími z PÚR ČR je obsaženo v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec. b2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR PK) V ZÚR PK jsou stanoveny pro správní území města Starý Plzenec na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití následující požadavky: - územní rezerva propojení Starý Plzenec- Nezbavětice jako plocha a koridor silniční dopravy nadmístního významu zpřesnit a prověřit v souladu s podmínkami dle aktuálně platné krajské územně plánovací dokumentace Vyhodnocení požadavku není provedeno. Předmětný požadavek ZÚR PK byl zrušen Aktualizací č. 1 ZÚR PK. V návrhu ÚP Starý Plzenec je nutno zohlednit aktualizaci ZÚR PK ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Starý Plzenec s vydanou Aktualizací č. 1 ZÚR Plzeňského kraje, resp. s právním stavem ZÚR Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č. 1 je zpracováno v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje). V rámci této kapitoly Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Územního plánu Starý Plzenec jsou vyhodnoceny pouze požadavky vyplývající z právního stavu ZÚR PK po vydání Aktualizace č. 1 (2014), ostatní požadavky zrušené v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR PK nejsou zohledněny ani vyhodnoceny. b3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů Z ÚAP PK a ÚAP ORP Plzeň nevyplývají v rámci řešeného území žádné další požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití kromě výše uvedených. Z průzkumů a rozborů v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR PK území řízené inundace požadavek prověřit a zpřesnit plošné nároky. ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje území řízené inundace jako překryvný plošný prvek ochrany před povodněmi v rámci údolní nivy řeky Úslavy, a to ve stabilizovaných, nezastavitelných plochách krajinné zeleně. Z důvodu nezastavitelnosti těchto ryze přírodních ploch bylo v územním plánu vyhodnoceno a rozhodnuto, že není potřeba území řízené inundace vymezovat jako územní rezervu, neboť i podmínky plošného a prostorového uspořádání území splňují vlastnosti územní rezervy. b4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností - Město Starý Plzenec nevzneslo žádné konkrétní požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití. - Požadavky na výše uvedené plochy a koridory vznesené v průběhu projednání zadání budou posouzeny a případně vymezeny v návrhu územního plánu. - Je nutno posoudit, zda velikost zastavitelných ploch s možností využití pro bydlení a rekreaci vycházející z návrhů na pořízení územního plánu podaných u města Starý Plzenec na základě 44 a 46 stavebního zákona nepřevyšuje max. zastavitelné plochy odpovídající stanovenému počtu obyvatel města a zamezit vzniku 108 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

109 negativních projevů procesu suburbanizace. Na základě tohoto vyhodnocení je možno v odůvodněných případech některé výše uvedené plochy vymezit jako plochy územních rezerv. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje pouze jednu územní rezervu, a sice územní rezervu R01 pro možnost přesunutí VTL regulační stanice z východního konce ulice Štěnovické. Přesunutí regulační stanice v současné době není nutné, bude možno o něm uvažovat až v případě potřeby obnovy zařízení. Příznivým důsledkem pak bude odstranění úseku VTL plynovodu (a jeho bezpečnostního pásma), který v současnosti prochází zastavěným územím. - V rámci projednávání zadání územního plánu nebyly k návrhu územního plánu vzneseny žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit. ÚP požadavek splňuje (viz předchozí požadavek). D.1.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo Nepředpokládá se žádný požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které bude možné uplatnit předkupní právo, ani vymezení ploch asanace. c1) upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR Není adekvátní. c2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR PK) Veřejně prospěšné stavby: Silniční doprava: - přeložka silnice I/20 Černice (MÚK s D5) Losiná (MÚK s I/19), přeložka prověřit a zpřesnit vymezení těchto koridorů ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 8.1 Veřejně prospěšné stavby; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Železniční doprava: - 190/01 - trať č zdvojkolejnění prověřit a zpřesnit vymezení koridoru ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 8.1 Veřejně prospěšné stavby; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B Veřejně prospěšná opatření - založení ÚSES zpřesnit, v rozsahu nefunkčních částí vymezit jako VPO s právem vyvlastnění ÚP požadavek splňuje. Požadavek je totožný s požadavkem ZÚR PK v kapitole 8.2 Veřejně prospěšná opatření; soulad ÚP Starý Plzenec s tímto požadavkem je vyhodnocen v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje), v podkapitole B V ZÚR PK nejsou vymezena žádná asanační území V návrhu ÚP Starý Plzenec je nutno zohlednit aktualizaci ZÚR PK HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

110 ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Starý Plzenec s vydanou Aktualizací č. 1 ZÚR Plzeňského kraje, resp. s právním stavem ZÚR Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č. 1 je zpracováno v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Starý Plzenec s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje). V rámci této kapitoly Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Územního plánu Starý Plzenec jsou vyhodnoceny pouze požadavky vyplývající z právního stavu ZÚR PK po vydání Aktualizace č. 1 (2014), ostatní požadavky zrušené v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR PK nejsou zohledněny ani vyhodnoceny. c3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů Není adekvátní. c4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností - Město Starý Plzenec nevzneslo žádné konkrétní požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. - Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, vznesené v průběhu projednání zadání budou posouzeny a případně vymezeny v návrhu územního plánu. ÚP požadavek splňuje. Všechny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo jsou uvedeny v kapitolách G.9. a G.10. tohoto Odůvodnění. - Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, je kromě staveb uvedených v bodě c2) možno vymezit: - dopravní stavby např. úpravy vybraných místních a účelových komunikací a dalších pro město důležitých dopravních propojení v řešeném území, vybraná parkoviště - stavby technické infrastruktury - vodní zdroje, vodojem, hlavní vodovodní řady, hlavní kanalizační řady, případné páteřní rozvody elektro apod. - opatření na zvyšování retenční schopnosti krajiny (revitalizace vodních toků, retenční nádrže atd.) ÚP požadavek splňuje. Všechny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou uvedeny v kapitole G.9.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit tohoto Odůvodnění. - Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jsou uvedena v bodě c2) ÚP požadavek splňuje. Všechna veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou uvedeny v kapitole G.9.2. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit tohoto Odůvodnění. - V rámci projednávání zadání ÚP nebyly k návrhu územního plánu uplatněny žádné další požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 110 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

111 D.1.4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci d1) upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR Není adekvátní. d2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR PK) Není adekvátní. d3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů Není adekvátní. d4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností - Město Starý Plzenec nevzneslo žádné konkrétní požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. - Nepředpokládá se vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu. ÚP požadavek splňuje. Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách v území. - Podmínka nutnosti zpracováním územní studie nebo uzavření dohody o parcelaci pro rozhodování v území bude případně uplatněna u rozsáhlých zastavitelných ploch a zastavitelných ploch se složitými majetkoprávními vztahy. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje celkem 8 ploch, ve kterých je zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování v území, a 5 ploch, ve kterých je uzavření dohody o parcelaci podmínkou pro rozhodování v území. - V rámci projednávání zadání ÚP nebyly k návrhu územního plánu uplatněny žádné další požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. D.1.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení e1) upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR Není adekvátní. e2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem (ZÚR PK) Není adekvátní. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

112 e3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů Není adekvátní. e4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností - Předpokládá se možnost potřeby variant řešení v rámci navržení dopravního řešení pro odlehčení centru města od dopravní zátěže a dále případně v rámci koncepčního řešení cyklostezek. Důvodem předpokladu variantního řešení je skutečnost, že v současné době nelze jednoznačně rozhodnout, zda se projektantovi podaří v návrhu ke společnému jednání vybrat nejvhodnější variantu v rámci navržení dopravního řešení pro odlehčení centru města od dopravní zátěže a dále případně v rámci koncepčního řešení cyklostezek. ÚP požadavek splňuje. V průběhu zpracování návrhu územního plánu bylo posuzováno několik variant dopravního řešení, které by vedly ke zlepšení dopravní situace v centru města. Jako nejvhodnější varianta vzešla ta, která řeší nové propojení silnic II/180 a III/ Pro toto nové propojení vymezuje ÚP plochu 065-P, do které bude převedena silnice III/ Vymezením plochy 065-P dojde ke snížení intenzit dopravy v centrální části města. Tato změna vedení bude mít pozitivní vliv na hygienu životního prostředí a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel v této části města. Systém navrhovaných cyklostezek, který byl řešen s ohledem rekreační potenciál území města Starý Plzenec a na reálné potřeby obyvatel města, vychází rovněž z posouzení několika variant koncepčního řešení, které byly v průběhu zpracování návrhu územního plánu posuzovány. Výsledný návrh je rovněž navržen v souladu s Koncepcí rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji (Ing. Adolf Jebavý, 08/2012). - V rámci projednávání zadání ÚP nebyly vzneseny žádné požadavky na zpracování variant řešení návrhu územního plánu. V průběhu zpracování návrhu ÚP nevznikla odůvodněná potřeba zpracovat variantní řešení. ÚP je proto v souladu se schváleným Zadáním ÚP Starý Plzenec zpracován jako invariantní. D.1.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení - Město Starý Plzenec nevzneslo žádné konkrétní požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP Starý Plzenec a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: - počet vyhotovení: návrh pro společné jednání 3x případná úprava návrhu pro opakované společné jednání upravený návrh pro řízení o ÚP případná úprava návrhu pro opakované řízení o ÚP dokumentace pro vydání Kromě požadovaného počtu výtisků bude každá etapa předána v digitální podobě ve formátu.doc (text) a.pdf (grafická část) (pro zveřejnění elektronickou formou na úřední desce), dokumentace pro vydání ve formátu.doc (text) a.shp (grafická část fakultativně i.dgn,.dwg,.dxf) a.pdf pro potřebu úřadu územního plánování a města Starý Plzenec. 3x 2x 2x 6x 112 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

113 ÚP požadavek splňuje. Dokumentace je pro dílčí etapy zpracování ÚP Starý Plzenec předána ve formě a rozsahu dle tohoto bodu zadání ÚP. územní plán - textová část - grafická část - předpokládá se rozdělení hlavního výkresu v souladu s vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, na samostatné výkresy (min. vyčlenění výkresu koncepce veřejné infrastruktury). Dle potřeby lze doplnit schématy. ÚP požadavek splňuje. Územní plán Starý Plzenec je zpracován v rozsahu textové a grafické části. Rozsah ÚP Starý Plzenec je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Vzhledem k relativně jednoduchosti řešení koncepce veřejné infrastruktury nebylo nutné vyčleňovat zvlášť výkres koncepce veřejné infrastruktury. Grafická část ÚP Starý Plzenec obsahuje tyto výkresy: I.1 Výkres základního členění území (v měřítku 1:5 000) I.2a Hlavní výkres Způsob využití území (v měřítku 1:5 000) I.2b Výkres prostorového uspořádání území (v měřítku 1:5 000) I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (v měřítku 1:5 000) I.4 Výkres pořadí změn v území (v měřítku 1:5 000) Výkres I.2b Výkres prostorového uspořádání území je zpracován jako součást hlavního výkresu s cílem podrobnějšího zobrazení urbanistické koncepce, konkrétně pak zobrazení stanovení podmínek prostorového uspořádání území. odůvodnění územního plánu - textová část - projektant zpracuje kapitoly z přílohy č. 7 části č. II odst. č. 1) vyhlášky č. 500/206 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a odst. č. 4, č stavebního zákona kromě odst. č. 4d) a odst. č. 5c), 5d) - grafická část ÚP požadavek splňuje. Odůvodnění Územního plán Starý Plzenec je zpracováno v rozsahu textové a grafické části. Rozsah Odůvodnění ÚP Starý Plzenec je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. V souladu se zadáním ÚP projektant zpracoval odst. č. 4 a 5 53 stavebního zákona kromě odst. č. 4d) a odst. č. 5c), 5d). Grafická část Odůvodnění ÚP Starý Plzenec obsahuje tyto výkresy: II.1 Koordinační výkres (v měřítku 1:5 000) II.2 Výkres širších vztahů (v měřítku 1:50 000) II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (v měřítku 1:5 000) - měřítko výkresů: 1 : 5 000, pouze výkres širších vztahů 1 : nebo 1 : HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

114 ÚP požadavek splňuje. Všechny výkresy ÚP Starý Plzenec i Odůvodnění ÚP Starý Plzenec jsou kromě výkresu III. Výkres širších vztahů zpracovány v měřítku 1: Výkres III. Výkres širších vztahů je zpracován v měřítku 1: Případné požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP Starý Plzenec a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, vznesené v průběhu projednání zadání, budou posouzeny a případně zapracovány do návrhu územního plánu. ÚP požadavek splňuje. Územní plán Starý Plzenec vč. odůvodnění je zpracován v rozsahu textové a grafické části. Rozsah ÚP vč. odůvodnění je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. D.1.7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Životní prostředí V projednání návrhu zadání ÚP nevyplynul požadavek Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu příslušného podle 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu zadání ÚP Starý Plzenec z hlediska vlivů na životní prostředí (dokumentace SEA). ÚP požadavek splňuje. Na základě absence požadavku nebylo rámci Návrhu ÚP Starý Plzenec zpracováno Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec z hlediska vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ochrana přírody V průběhu projednání návrhu zadání ÚP vyloučil Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí jako dotčený orgán příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění významný vliv zadání ÚP Starý Plzenec na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. ÚP požadavek splňuje. Na základě absence požadavku nebylo rámci Návrhu ÚP Starý Plzenec zpracováno Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec z hlediska vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů Návrhu Územního plánu Starý Plzenec na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Udržitelný rozvoj území Návrh územního plánu bude vycházet ze základních principů udržitelného rozvoje území, které zaručují vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. ÚP požadavek splňuje. Územní plán vychází ze základních principů udržitelného rozvoje území a svým řešením vytváří reálné předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Hlavní důvody: - Mezi návrhy na pořízení ÚP, které schválilo ZM Starý Plzenec, se nepředpokládají takové změny v území, které by vyžadovaly zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. - Nepředpokládá se výraznější narušení životního prostředí, není předpokládán ani rušivý územní rozvoj. 114 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

115 - Na území města Starý Plzenec nejsou vyhlášeny evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. - Nepředpokládá se, že zastavitelné plochy navržené v rámci ÚP Starý Plzenec budou mít negativní vliv na chráněná území přírody ani přírodní výtvory. - Návrh územního plánu bude vycházet ze základních principů udržitelného rozvoje území, které zaručují vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. - Územní plán stanoví podmínky pro využívání území, pro odstranění nebo zmírnění hlavních problémů v území a pro stabilizaci osídlení. - Nejsou navrhovány zastavitelné plochy ve volné krajině bez návaznosti na stávající zastavěné území města. - Nepředpokládá se masivní rozšiřování výroby. - Nepředpokládá se vymezení záměrů podléhajících dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, posouzení nebo vyžadujících zjišťovací řízení, které nebyly prověřeny v ZÚR PK, mimo jiné: - nebude docházet k trvalému odlesňování nebo zalesňování pozemků o ploše od 25 ha - nebudou vymezeny nové zastavitelné plochy pro chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek - nebudou vymezeny nové zastavitelné plochy pro zařízení pro odstranění nebezpečných odpadů - nebudou vymezeny nové zastavitelné plochy pro větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kwe nebo výškou stojanu přesahující 35 m - nebudou vymezeny nové zastavitelné plochy pro vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem s celkovým instalovaným výkonem od 10 MWe do 500 MWe nebo vyšším než 500 MWe - nebudou vymezeny nové zastavitelné plochy pro sportovní areály nad 1 ha a nové zastavitelné plochy pro golfová hřiště. ÚP požadavek splňuje. ÚP nenavrhuje žádný z výše uvedených záměrů. D. 2. V y h o d n o c en í s o u l a d u s e s c h v á l e n ý m v ý b ě r e m n e j v h o d n ě j š í v a r i a n t y a p o d m í n ka m i k j e j í ú p r a v ě v p ř í p a d ě p o s t u p u p o d l e 5 1 o d s t. 2 s t a v e b n í h o z á k o n a V souladu se schváleným Zadáním Územního plánu Starý Plzenec byl Návrh ÚP Starý Plzenec zpracován jako invariantní. D. 3. V y h o d n o c en í s o u l a d u s p o k y n y p r o z p r a c o v á n í n á v r h u ú z e m n í h o p l á n u v p ř í p a d ě p o s t u p u p o d l e 5 1 o d s t. 3 s t a v e b n í h o z á k o n a Kapitola bude doplněna v případě úpravy Návrhu ÚP Starý Plzenec postupem podle 51 odst. 3 stavebního zákona. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

116 D. 4. V y h o d n o c en í s o u l a d u s p o k y n y k ú p r a v ě n á v r h u ú z e m n í h o p l á n u v p ř í p a d ě p o s t u p u p o d l e 5 4 o d s t. 3 s t a v e b n í h o z á k o n a Kapitola bude doplněna v případě úpravy Návrhu ÚP Starý Plzenec postupem podle 54 odst. 3 stavebního zákona. 116 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

117 E. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZ EMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ E. 1. M ě s t o S t a r ý P l z e n e c v s y s t é m u o s í d l e n í Město Starý Plzenec leží v Plzeňském kraji a je součástí správního obvodu ORP Plzeň. Starý Plzenec je obcí s pověřeným úřadem, která spravuje 11 obcí. Město Starý Plzenec se v systému osídlení Plzeňského kraje vyznačuje silnou současnou i historickou vazbou na krajské centrum město Plzeň. Poloha Starého Plzence je vůči Plzni velmi výhodná, jelikož tato města jsou od sebe vzdálena zhruba 5 km. Tato poloha v podstatě předurčila Starý Plzenec k trvalé závislosti na město Plzeň, zejména pak v nabídce pracovních příležitostí, občanského vybavení a služeb. Celé širší území je ovlivněno rozvojovou dynamikou jedné z nejvýznamnějších dopravních os v ČR, jež poskytuje kapacitní propojení centrálních Čech se západní Evropou. Jedná se o dálnici D5, která prochází severovýchodní částí správního území města Starý Plzenec. Další významné spojení Starého Plzence s regionálními centry osídlení představuje zejména železniční trať č Z hlediska silničních vazeb na okolní centra hraje nepodstatnější roli silnice II/180 a dále pak silnice III. tříd III/18020, III/18021, III/18022, III/18023 a III/ Z výše uvedeného dopravního systému města Starý Plzenec je patrné, že pozice města ve struktuře osídlení je z pohledu dostupnosti vyšších center osídlení velmi výhodná. Dálnice D5 zajišťuje rychlé a pohodlné spojení s hlavním městem Prahou. Železniční trať č. 190 propojuje významná centra osídlení v rámci Plzeňského i Jihočeského kraje, konkrétně Plzeň Nepomuk Horažďovice předměstí Strakonice České Budějovice. Železniční doprava tak zajišťuje městu Starý Plzenec velmi dobrou, kvalitní, rychlou a cenově přijatelnou dostupnost nejen hlavního spádového centra Plzně. Kromě automobilové dopravy a železnice je území města Starý Plzenec dobře obsloužené a napojené na Plzeň také veřejnou autobusovou dopravou. Výborná dopravní dostupnost města Starý Plzenec je příčnou převažující obytné resp. rekreační funkce. Většina obyvatel dojíždí za prací, vzděláním i dalším občanským vybavením především do regionálního centra Plzně. Město Starý Plzenec sousedí s obcí Letkov na severu, s obcemi Tymákov a Lhůta na východě, s obcemi Šťáhlavy, Nezbavětice a Losiná na jihu a s městem Plzeň na západě. Všechny obce náleží do správního obvodu ORP Plzeň. E. 2. M ě s t o S t a r ý P l z e n e c j a k o s o u č á s t k r a j i n y E.2.1. Starý Plzenec v krajině Město Starý Plzenec se rozkládá v údolí řeky Úslavy pod vrchem Radyně (569 m. n. m), na jehož vrcholu se tyčí významná stavební dominanta hrad Radyně. Dalšími významnými krajinnými dominantami na území města Starý Plzenec jsou návrší na Kocandě (459 m. n. m) a návrší Hůrka (431 m. n. m) se stopami původního hradiště a rotundou sv. Petra a Pavla. Průměrná nadmořská výška města Starý Plzenec je 343 m. n. m. Krajinný pokryv tvoří převážně jehličnaté lesy a listnaté, ostatní plochy tvoří plochy krajinné zeleně (především v rámci údolní nivy řeky Úslavy), zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, orná půda a urbanizovaná krajina s městskou resp. venkovskou zástavbou a průmyslovými areály. V území se z krajinotvorného hlediska nachází 3 významné vodní segmenty. Již zmíněnou řeku Úslavu doplňuje soustava dvou rybníku (Sedlecký, Nový) ve východní části řešeného území. Územní plán respektuje a dále navrhuje opatření pro zvýšení celkové ekologické stability krajiny, zejména vymezením prvků ÚSES. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

118 E.2.2. Návaznosti skladebných prvků ÚSES Územní plán zajišťuje návaznosti všech vymezovaných skladebných částí ÚSES na lokální úrovni přes hranice správního území města Starý Plzenec. Všechny regionální prvky ÚSES jsou na území města Starý Plzenec zpřesněny v souladu s platnými ZÚR Plzeňského kraje. V případě územních plánů, s nimiž je nezbytné zajistit koordinaci regionálních prvků ÚSES, ale které byly schváleny před vydáním ZÚR Plzeňského kraje (resp. před vydáním Aktualizace č. 1 ZÚR Plzeňského kraje), je návaznost zajištěna zpravidla jen částečně s tím, že regionální prvky ÚSES v ÚP Starý Plzenec jsou vymezeny důsledně v souladu se ZÚR Plzeňského kraje. V následující tabulce je uveden souhrnný přehled vzájemných návazností vymezení skladebných prvků ÚSES na hranici správního území města Starý Plzenec: sousední obec označení skladebného prvku ÚSES na území města Starý Plzenec Letkov LBC K64/017 (končí na hranici řešeného území) Lhůta Losiná NRBK K64/012-K64/017 (končí na hranici řešeného území) NRBK K64/006-K64/007 (končí na hranici řešeného území) označení skladebného prvku ÚSES na území sousední obce neuvedeno zajištění návaznosti prvků ÚSES na hranicích obcí ano Na území obce Lhůta je nadregionální koridor zaústěn do vloženého biocentra. V ÚP Lhůta nejsou jednotlivé prvky ÚSES označeny kódem. LBK 1719-K64/007 neuvedeno ano V ÚP Lhůta nejsou jednotlivé prvky ÚSES označeny kódem. NRBK K64/005-K64/007 neuvedeno ano V ÚP Lhůta nejsou jednotlivé prvky ÚSES označeny kódem. LBC K64/005 neuvedeno ano V ÚP Lhůta nejsou jednotlivé prvky ÚSES označeny kódem. NRBK K105/ (končí na hranici řešeného území) - - RBC 884 neuvedeno ano V ÚP Losiná nejsou jednotlivé prvky ÚSES označeny kódem. LBK neuvedeno ano V ÚP Losiná nejsou jednotlivé prvky ÚSES označeny kódem. Dle grafického znázornění ÚP Losiná je návaznost na území obce Losiná zajištěna nadregionálním biokoridorem. LBC K105/ Nezbavětice LBK K105/035-PM013 neuvedeno ano V ÚP Nezbavětice nejsou jednotlivé prvky ÚSES označeny kódem. LBC K105/035 neuvedeno ano V ÚP Nezbavětice nejsou jednotlivé prvky 118 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

119 sousední obec označení skladebného prvku ÚSES na území města Starý Plzenec označení skladebného prvku ÚSES na území sousední obce Plzeň LBK K64_12 K64_12-K64_13 zajištění návaznosti prvků ÚSES na hranicích obcí ÚSES označeny kódem. ano Lokální biokoridor LBK je v první části zaústěn do lokálního biocentra K64_12. Ve druhé části navazuje v rámci ÚPM Plzeň na nadregionální biokoridor K64_12-K64_13. LBK K64_14 ano Lokální biokoridor LBK je zaústěn do lokální biocentra K64_14. LBK ne Na území města Plzeň není zajištěna návaznost na lokální biokoridor LBK LBC 2009/02 (končí na hranici řešeného území) RBK 2009/ (končí na hranici řešeného území) RBC ano NRBK K64/019-K64/025A K64_10-K64_11 ano NRBK K64/019-K64/025B K64_10-K64_11 ano Štáhlavy LBC K64/005 - Koordinaci nelze ověřit V ÚPSÚ Šťáhlavy nejsou rozpoznatelné jednotlivé prvky ÚSES. RBC 884 (končí na hranici řešeného území) - - RBC Koordinaci nelze ověřit V ÚPSÚ Šťáhlavy nejsou rozpoznatelné jednotlivé prvky ÚSES. NRBK K105/ Koordinaci nelze ověřit V ÚPSÚ Šťáhlavy nejsou rozpoznatelné jednotlivé prvky ÚSES. LBC K105/036 - Koordinaci nelze ověřit V ÚPSÚ Šťáhlavy nejsou rozpoznatelné jednotlivé prvky ÚSES. Tymákov NRBK K64/012-K64/017 9K64_8-K64_8 ano Změna č. 2 ÚPSÚ Tymákov vymezuje daný koridor jako regionální, ÚP Starý Plzenec ho vymezuje jako nadregionální. NRBK K64/011-K64/012 K64_7-K64_8 ano Změna č. 2 ÚPSÚ Tymákov vymezuje daný koridor jako regionální, ÚP Starý Plzenec ho vymezuje v souladu s platnými ZÚR Plzeňského kraje. LBC K64/011 K64_7 ano HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

120 sousední obec označení skladebného prvku ÚSES na území města Starý Plzenec RBC 1719 (končí na hranici řešeného území) označení skladebného prvku ÚSES na území sousední obce K64_ LBC K64/009 K64_6 ano LBC K64/007 K64_4 ano zajištění návaznosti prvků ÚSES na hranicích obcí ano ÚP Starý Plzenec vymezuje v souladu s platnými ZÚR Plzeňského kraje regionální biocentrum 1719, na který navazuje na území obce Tymákov nadregionální biokoridor K64, který Změna č. 2 ÚPSÚ Tymákov v souladu s platnými ZÚR Plzeňského kraje vymezuje a je tak zajištěna návaznost. E. 3. Š i r š í d o p r a v n í v a z b y m ě s t a S t a r ý P l z e n e c Město Starý Plzenec leží na významném mezinárodním dopravním koridoru propojujícím hlavní město Praha s územím Spolkové republiky Německo, konkrétně s městem Nürnberg. Dopravní koridor je tvořen dálnicí D5 Praha Plzeň Rozvadov - hranice SRN (- Nürnberg) (mezinárodní dopravní tah E50). Dalším významným dopravním tahem na území města je železniční trať č. 190 Plzeň České Budějovice, která zajišťuje hlavní železniční propojení Plzeňského a Jihočeského kraje. Širší dopravní vazby města Starý Plzenec pak kromě mezinárodních dopravních vztahů zprostředkovává síť silnic I., II. a III. třídy. Územím města Starý Plzenec prochází nadregionální cyklotrasa č. 31 a cyklotrasa místního významu č E.3.1. Dálnice a silnice Hlavní dopravní napojení města Starý Plzenec na nadřazenou komunikační síť zprostředkovává dálnice D5 tvořící součást dopravní sítě celorepublikového resp. mezinárodního významu. Základní komunikační síť pro obsluhu vlastního území města Starý Plzenec tvoří silnice I., II. a III. třídy a místní a účelové komunikace. Dálnice D5 je součástí IV. panevropského koridoru ve větvi A (Berlin/ Nürnberg Praha Bratislava Budapešť Konstanta/Thesaloniki/Istanbul) a je také součástí mezinárodního evropského dálničního tahu E50 Paříž Nürnberg Praha Košice Kyjev. 1 Na území města Starý Plzenec se nachází mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/20 (Exit 73 Černice). Správním územím města Starý Plzenec procházejí tyto silnice I. třídy, které zprostředkovávají kromě dálnice D5 významné regionální vazby města Starý Plzenec na okolní sídla, včetně krajského města Plzeň: Silnice I/20 Jenišov Bečov nad Teplou Toužim Plzeň Nezvěstice Nepomuk Blatná Třebkov Písek Protivín Vodňany České Budějovice, která se na území města Starý Plzenec mimoúrovňově kříží s dálnicí D5. Správním územím města Starý Plzenec procházejí tyto silnice II. třídy, které zprostředkovávají kromě dálnice D5 významné regionální vazby města Starý Plzenec na okolní sídla, včetně krajského města Plzeň: Silnice II/180 Příšov Třemošná Zruč-Senec Chrást Starý Plzenec Dobřany Chotěšov Nýřany Město Touškov Nová Hospoda, která zajišťuje městu Starý Plzenec napojení na dálnici D5 a přímé spojení s Plzní. Správním územím města Starý Plzenec procházejí tyto silnice III. třídy, které zprostředkovávají převážně lokální dopravní vazby v rámci vlastního správního území města a blízkého okolí: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

121 Silnice III/18020 Starý Plzenec - Koterov Silnice III/18021 Starý Plzenec - Černice Silnice III/18022 Starý Plzenec - Šťáhlavy Silnice III/18023 Starý Plzenec Tymákov Silnice III/18026 Starý Plzenec - Losiná E.3.2. Železnice Město Starý Plzenec leží na železniční trati č. 190 Plzeň České Budějovice, která je dle PÚR ČR součástí koridoru konvenční železniční dopravy č. ŽD4 zařazeného do evropské železniční sítě TEN-T. Železniční trať v rámci řešeného území plně elektrifikovaná a jednokolejná. Trať zprostředkovává dopravní spojení města Starý Plzenec zejména s městem Plzeň v řádu desítek spojů za den. Ve Starém Plzenci se nachází železniční stanice Starý Plzenec. E.3.3. Cyklistická a pěší doprava Územím města Starý Plzenec prochází nadregionální cyklotrasa č. 31 Plzeň Starý Plzenec Šťáhlavy Nezvěstice Nepomuk Mladý Smolivec Lnáře Blatná Mirotice Zvíkovské Podhradí - Lom u Tábora, která propojuje Plzeňský a Jihočeský kraj. Nadregionální cyklotrasu doplňuje místní cyklotrasa č Ejpovice Přeštice. Územím města Starý Plzenec procházejí 3 značené turistické trasy (žlutá, červená, zelená) a dále 2 značené naučné stezky (NS Staroplzenecká, NS Stará Plzeň a kupci). E.3.4. Letecká doprava Nejbližším veřejným vnitrostátním letištěm je Letiště Plzeň Letkov ležící mimo řešené území. Do území města Starý Plzenec zasahuje jeho ochranné pásmo, který ÚP respektuje jako limit využití území. E. 4. Š i r š í v a z b y m ě s t a S t a r ý P l z e n e c v o b l a s t i t e c h n i c k é i n f r a s t r u k t u r y Vodovodní síť Starého Plzence je napojena na vodovodní síť města Plzně, kde se nacházejí jak hlavní zdroje, tak i úpravna vody. Na území Starého Plzence jsou umístěny vodojemy, ze kterých je voda rozváděna gravitačně ve dvou tlakových pásmech. Na vodovodní síť Starého Plzence jsou napojeny i obce jižně od Starého Plzence. Kanalizační síť Starého Plzence je zcela samostatná a není propojena s kanalizací okolních obcí. Územím prochází vedení ZVN 400 kv Přeštíce Chrást, které však řešené území přímo nezásobuje. Starý Plzenec je zásobován elektrickou energií ze sítě VN 22 kv, která vzájemně propojuje řadu rozvoden v Plzeňské aglomeraci. Nejbližšími z těchto rozvoden jsou rozvodny Chrást a Plzeň Černice. Řešeným územím procházejí dva VTL plynovody ve správě RWE GasNet, s.r.o.,které jsou součástí západní zóny VTL distribuční soustavy,. Území je zásobováno odbočkami z těchto VTL plynovodů prostřednictvím regulačních stanic. Místní rozvodné soustavy STL a NTL plynovodů nejsou propojeny s rozvodnými soustavami sousedních obcí. E. 5. V y h o d n o c en í k o o r d i n a c e v y u ž í v á n í ú z e m í z h l e d i s k a v a z e b m ě s t a S t a r ý P l z e n e c n a ú z e m í o k o l n í c h o b c í Koncepce rozvoje území města Starý Plzenec je koordinována z hlediska širších vztahů s rozvojovými záměry sousedních obcí. Předmětem koordinace jsou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

122 1. záměry navrhované v rámci ÚP Starý Plzenec ve vztahu k území sousedních obcí a ve vztahu k platné ÚPD sousedních obcí ( zevnitř ven ) 2. záměry navrhované v platné ÚPD sousedních obcí ve vztahu k ÚP Starý Plzenec ( z vnějšku dovnitř ). Podkladem pro koordinaci záměrů navrhovaných v platné ÚPD sousedních obcí ve vztahu k ÚP Starý Plzenec je aktuální platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí včetně případných platných změn. Obcemi sousedícími se správním územím města Starý Plzenec jsou: Letkov Lhůta Losiná Nezbavětice Plzeň Šťáhlavy Tymákov 122 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

123 Obrázek: Schéma sousedních obcí města Starý Plzenec Přehled stavu ÚP obcí sousedících se správním územím města Starý Plzenec (ÚP včetně jejich změn schválené, vydané či rozpracované) je uveden v následující tabulce 2 : obec ÚP stav dokumentace datum schválení / vydání dokumentace Letkov Územní plán Letkov platná ANO Změna č. 1 ÚP Letkov rozpracovaná - - Lhůta Územní plán Lhůta platná ANO Losiná Územní plán Losiná platná ANO Nezbavětice Územní plán Nezbavětice platná ANO Plzeň Územní plán Plzeň rozpracovaná - - záměr(y) ke koordinaci Změna č ÚPM Plzně Plzeň, platná viz pozn. 2 dle evidence ke dni HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

124 obec ÚP stav dokumentace Košutka - Studentská Změna č. 811 ÚPM Plzně Plzeň Zelený trojúhelník - jih datum schválení / vydání dokumentace záměr(y) ke koordinaci platná viz pozn. Změny cyklus ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 679 ÚPM Plzně Areál vodárny Plzeň - Malostranská Změna č. 678 ÚPM Plzně Lokalita U Zvonu Změna č. 677 ÚPM Plzně Plzeň Vinice, ulice Na Chmelnicích Změna č. 676 ÚPM Plzně Rozšíření ZOO Plzeň Změna č. 674 ÚPM Plzně platná viz pozn. platná viz pozn. platná viz pozn. platná viz pozn. Zrušena Nejvyšším správním soudem viz pozn. Změny cyklus ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 573 ÚPM Plzně Zrušení železniční spojky z pražské trati přes Pecihrádek Změna č. 572 ÚPM Plzně Plochy pro bydlení pod Špitálským lesem Změna č. 571 ÚPM Plzně Doplnění komunikačního systému na Roudné platná viz pozn. platná viz pozn. platná viz pozn. Změny cyklus ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 570 ÚPM Plzně Kanalizace Litice - Štěnovická Změna č. 569 ÚPM Plzně Sportovní areál Skvrňany - Křimická Změna č. 568 ÚPM Plzně Lokalita při ulici U Prazdroje Změna č. 567 ÚPM Plzně Rozšíření hřbitova v Doudlevcích Transformace ÚPO Malesice a Dolní Vlkýš do ÚPM Plzně Změna č. 566 ÚPM Plzně Parkoviště pro ZOO Plzeň platná viz pozn. platná viz pozn. platná viz pozn. platná viz pozn. platná viz pozn. platná viz pozn. Transformace ÚPO Lhota do ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 432 ÚPM Plzně Nová VPS D314 Změna č. 430 ÚPM Plzně Lokalita Zadní Skvrňany platná viz pozn. platná viz pozn. 124 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

125 obec ÚP stav dokumentace datum schválení / vydání dokumentace záměr(y) ke koordinaci Změny cyklus ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 428 ÚPM Plzně Nová VPS PPO1 úprava horní části Litického potoka Změna č. 426 ÚPM Plzně Lokalita Lašitov Černý most Změna č. 425 ÚPM Plzně Změna funkce pozemku na místě zbořeného domu U Zvonu platná viz pozn. platná viz pozn. platná viz pozn. Změna č. 282,283,284,285 ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 281, ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 278 ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 082 ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č ÚPM Plzně platná viz pozn. Změna č. 001 ÚPM Plzně platná viz pozn. Územní plán města Plzeň platná viz pozn. Šťáhlavy Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavy platná NE Změna č. 1 ÚPSÚ Šťáhlavy platná NE Změna č. 2 ÚPSÚ Šťáhlavy platná ANO Územní plán obce Šťáhlavy části Šťáhlavice platná NE Změna č. 1 ÚPO Šťáhlavy části Šťáhlavice platná NE Změna č. 2 ÚPO Šťáhlavy části Šťáhlavice platná NE Tymákov ÚP SÚ Tymákov platná NE Změna č. 1 ÚP SÚ Tymákov platná NE Změna č. 2 ÚP SÚ Tymákov platná ANO Pozn.: Koordinace s ÚP města Plzně včetně jeho změn je s ohledem na velké množství změn provedena na podkladě právního stavu územního plánu z roku 2010 dostupném na mapovém portálu Plzeňského kraje 3 E.5.1. Koordinace s územím obce Letkov Koordinace záměrů ÚP Starý Plzenec záměr ÚP Starý Plzenec na hranici obceletkov charakter záměru vyhodnocení koordinace X12 koridor vedení VVN 110 kv Chrást - Černice Koordinace je zajištěna. 3 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

126 záměr ÚP Starý Plzenec na hranici obceletkov charakter záměru vyhodnocení koordinace 011-P plocha veřejného prostranství (PV) pro dopravní napojení navrhovaného rekreačního areálu Koordinace záměrů ÚP Letkov Koordinace není zajištěna. Záměr je nově vymezen v ÚP Starý Plzenec v rámci areálu Obalovny Letkov. záměr ÚP Letkov na hranici města Starý Plzenec koridor vedení VVN 110 kv vyhodnocení koordinace Koordinace je zajištěna. E.5.2. Koordinace s územím obce Lhůta Koordinace záměrů ÚP Starý Plzenec záměr ÚP Starý Plzenec na hranici obce Lhůta charakter záměru vyhodnocení koordinace X11 koridor vedení ZVN 400 kv Chrást - Přeštice Koordinace záměrů ÚP Lhůta záměr ÚP Lhůta na hranici města Starý Plzenec vyhodnocení koordinace koridor vedení ZVN 400 kv Koordinace je zajištěna. cyklostezka od Mokrouší přes zastavěné území obce a dále po účelové komunikaci okolo hřbitova do Sedlce Koordinace je zajištěna. Koordinace není nutné zajišťovat. Na vymezenou cyklostezku (ÚP Lhůta) navazuje na území města Starý Plzenec plocha veřejného prostranství (PV), která umístění cyklostezek povoluje. E.5.3. Koordinace s územím obce Losiná Koordinace záměrů ÚP Starý Plzenec záměr ÚP Starý Plzenec na hranici obce Losiná charakter záměru vyhodnocení koordinace 102a-Z, 102b-Z, 102c-Z, 102d-Z zastavitelné plochy DS pro přeložku silnice I/20 (obchvat Losiné) Koordinace záměrů ÚP Losiná Koordinace je zajištěna. záměr ÚP Losiná na hranici města Starý Plzenec Z20, Z21, Z22, Z23, Z24 (plochy pro přeložku silnice I/20) Z15 vyhodnocení koordinace Koordinace je zajištěna. Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha je vymezena až na hranici lesa, která kopíruje hranici správního území obce Losiná a města Starý Plzenec. 126 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

127 záměr ÚP Losiná na hranici města Starý Plzenec Z14 Z25 vyhodnocení koordinace Koordinace není zajištěna. Na území města Starý Plzenec není vymezena navazující plocha smíšená výrobní. Koordinace není zajištěna. Na území města Starý Plzenec není vymezena navazující plocha občanského vybavení. E.5.4. Koordinace s územím obce Nezbavětice Koordinace záměrů ÚP Starý Plzenec záměr ÚP Starý Plzenec na hranici obce Nezbavětice charakter záměru vyhodnocení koordinace 102d-Z zastavitelná plocha DS pro přeložku silnice I/20 (obchvat Losiné) Koordinace záměrů ÚP Nezbavětice Koordinace je zajištěna. záměr ÚP Nezbavětice na hranici města Starý Plzenec zastavitelná plocha 9 (ploch pro přeložku silnice I/20) vyhodnocení koordinace Koordinace je zajištěna. E.5.5. Koordinace s územím města Plzně Koordinace záměrů ÚP Starý Plzenec záměr ÚP Starý Plzenec na hranici města Plzeň charakter záměru vyhodnocení koordinace X01 X10 X12 koridor pro umístění vedení stavby zdvojkolejnění a směrové rektifikace tratě č. 190 v úseku Plzeň Nepomuk koridor pro výstavbu Vodárenského souboru Ostrá Hůrka koridor vedení VVN 110 kv Chrást - Černice Koordinace není zajištěna. Na území města Plzně je v návaznosti na koridor drážní dopravy X01 (ÚP starý Plzenec) vymezena pouze stabilizovaná plocha železniční dopravy. Koordinace je zajištěna. Koordinace je zajištěna. 501-K plocha krajinné zeleně Koordinaci je zajištěna. 505-K plocha krajinné zeleně Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha je vymezena z důvodu zajištění funkčnosti skladebného prvku ÚSES na území města Starý Plzenec. Návaznost prvku na území města Plzně je zajištěna. 009-Z plocha veřejného prostranství (PV) pro vedení cyklostezky s následným převedením cyklotrasy č. 31 Koordinace je zajištěna. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

128 Koordinace záměrů ÚPM Plzně (právní stav 2010) záměr ÚPM Plzně na hranici města Starý Plzenec návrhový zásobní řad vodovodu návrhové venkovní vedení VVN návrhové venkovní vedení VN regionální trasa pro chodce a cyklisty vyhodnocení koordinace Koordinace je zajištěna. Koordinace je zajištěna. Koordinaci není nutné zajišťovat. Koordinace je zajištěna. E.5.6. Koordinace s územím obce Šťáhlavy Koordinace záměrů ÚP Starý Plzenec záměr ÚP Starý Plzenec na hranici obce charakter záměru vyhodnocení koordinace X01 X02 X11 koridor pro umístění vedení stavby zdvojkolejnění a směrové rektifikace tratě č. 190 v úseku Plzeň Nepomuk koridor pro umístění vedení stavby cyklostezky v údolní nivě řeky Úslavy koridor vedení ZVN 400 kv Chrást - Přeštice Koordinace není zajištěna. Na území obce Šťáhlavy je v návaznosti na koridor drážní dopravy X01 (ÚP starý Plzenec) vymezena pouze stabilizovaná plocha železniční dopravy. Koordinace není zajištěna. Na území obce Šťáhlavy není zajištěna návaznost na koridor cyklostezky X02 (ÚP Starý Plzenec) Koordinace není zajištěna. Na území obce Šťáhlavy není zajištěna návaznost na koridor ZVN 400 kv X11 (ÚP Starý Plzenec) 526-K plocha krajinné zeleně Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha je vymezena z důvodu zajištění funkčnosti skladebného prvku ÚSES, který je vymezen pouze na území města Starý Plzenec. 529-K plocha krajinné zeleně Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha je vymezena z důvodu zajištění funkčnosti skladebného prvku ÚSES, který je vymezen pouze na území města Starý Plzenec. 530a-K plocha krajinné zeleně Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha je vymezena z důvodu zajištění funkčnosti skladebného prvku ÚSES, který je vymezen pouze na území města Starý Plzenec. 531-K plocha krajinné zeleně Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha je vymezena z důvodu zajištění funkčnosti skladebného prvku ÚSES, který je vymezen pouze na území města Starý Plzenec. 083-Z plocha veřejného prostranství (PV) pro vedení cyklostezky s následným převedením cyklotrasy č. 31 Koordinace není zajištěna. Na území obce Šťáhlavy není zajištěna návaznost na navrhované vedení cyklostezky 128 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

129 Koordinace záměrů ÚPSÚ Šťáhlavy V rámci ÚPSÚ Šťáhlavy není vymezen žádný záměr na hranici správního území města Starý Plzenec. Koordinace záměrů Změny č. 1 ÚPSÚ Šťáhlavy V rámci Změny č. 1 ÚPSÚ Šťáhlavy není vymezen žádný záměr na hranici správního území města Starý Plzenec. Koordinace záměrů Změny č. 2 ÚPSÚ Šťáhlavy V rámci Změny č. 2 ÚPSÚ Šťáhlavy není vymezen žádný záměr na hranici správního území města Starý Plzenec. E.5.7. Koordinace s územím obce Tymákov Koordinace záměrů ÚP Starý Plzenec záměr ÚP Starý Plzenec na hranici obce charakter záměru vyhodnocení koordinace X11 koridor vedení ZVN 400 kv Chrást - Přeštice 019-Z plocha veřejného prostranství (PV) 020-Z plocha veřejného prostranství (PV) 515-K plocha krajinné zeleně Koordinace je zajištěna. Koordinace není zajištěna. Na území obce Tymákov není zajištěna návaznost na koridor ZVN 400 kv X11 (ÚP Starý Plzenec) Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha pro veřejné prostranství (PV) je vymezena pro komunikaci vedoucí po hranici správního území města Starý Plzenec. Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha pro veřejné prostranství (PV) je vymezena pro komunikaci vedoucí po hranici správního území města Starý Plzenec. 519-K plocha krajinné zeleně Koordinaci není zajištěna. Na území obce Tymákov není zajištěna návaznost na plochu krajinné zeleně. 113-Z plocha veřejného prostranství (PV) 522-K plocha krajinné zeleně Koordinace je zajištěna. Koordinace záměrů ÚPSÚ Tymákov Koordinaci není nutné zajišťovat. Plocha pro veřejné prostranství (PV) je vymezena pro komunikaci vedoucí po hranici správního území města Starý Plzenec. V rámci ÚPSÚ Tymákov není vymezen žádný záměr na hranici správního území města Starý Plzenec. Koordinace záměrů Změny č. 1 ÚPSÚ Tymákov V rámci Změny č. 1 ÚPSÚ Tymákov není vymezen žádný záměr na hranici správního území města Starý Plzenec. Koordinace záměrů Změny č. 2 ÚPSÚ Tymákov V rámci Změny č. 2 ÚPSÚ Tymákov není vymezen žádný záměr na hranici správního území města Starý Plzenec. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

130 F. VÝČET ZÁL EŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJ SOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu jsou výhradně záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřípadě více krajů (ekvivalent výkladu pojmu plocha nadmístního významu dle 2 odst. (1) písm. h) stavebního zákona) a které zároveň nejsou předmětem řešení ZÚR Plzeňského kraje. Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu jsou pouze: 1. záměry, které by s ohledem na jejich význam, rozsah nebo využití měly být předmětem řešení ZÚR a nejsou; 2. záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nad rámec území obcí, které bezprostředně sousedí s řešeným územím. pozn. koordinace záměrů majících vliv výhradně na území bezprostředně sousedících obcí (typicky např. rozvojové plochy malého plošného rozsahu vymezené na hranici řešeného území) je zajištěna účastí sousedních obcí v rámci společného jednání o návrhu ÚP dle 50 odst. (2) stavebního zákona a v rámci veřejného projednání návrhu ÚP dle 52 odst. (1) stavebního zákona; Územní plán Starý Plzenec identifikuje tyto záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR PK: kód záměru specifikace záměru specifikace nadmístnosti odůvodnění vymezení X11 koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kv Chrást - Přeštice Koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kv Chrást Přeštice svým významem a rozsahem ovlivňuje území mnoha obcí v Plzeňském kraji, značně nad rámec území obcí, které bezprostředně sousední s řešeným územím. Hlavním smyslem vymezení koridoru je dle PÚR ČR potřeba navýšení výkonu zdrojů, transport výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby a zvýšení spolehlivosti v oblasti západních Čech. Dle 31 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání územních plánů a Územní plán Starý Plzenec ji proto musí plně respektovat. ÚP daný koridor přebírá z PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena dne , zatímco Aktualizace č. 1 ZÚR Plzeňského kraje byla schválena , tedy o více než rok dříve. Z toho důvodu není tento koridor ještě v platných ZÚR Plzeňského kraje vymezen. 130 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

131 G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY G. 1. V ý k l a d p o j m ů (k bodu 01 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Řada pojmů běžně užívaných v oboru územního plánování postrádá dlouhodobě svůj jednoznačný, nezpochybnitelný, výklad, kodifikovaný v obecně závazných právních předpisech. Při běžné komunikaci odborníků, resp. při uvádění pojmů v nezávazných dokumentech či při verbální komunikaci, je možné se obvykle spolehnout na obecně uznávaný výklad takových pojmů. V procesu rozhodování v území na základě územního plánu se však úřady státní správy neobejdou bez jednoznačného výkladu všech pojmů užívaných v závazné části územního plánu. Pro účely Územního plánu Starý Plzenec jsou definovány vybrané pojmy, jejichž výklad není explicitně stanoven v platné legislativě a jejichž výklad by mohl být zdrojem nedorozumění a případně také účelových dezinterpretací. Veškeré pojmy definované pro účely Územního plánu Starý Plzenec jsou v souladu s platnou legislativou, zejména pak s terminologií stavebního zákona. Výklad pojmů vychází z praktických poznatků z územně plánovací praxe, z oborových metodických pomůcek, norem a dalších veřejně dostupných oborových zdrojů. G. 2. V y m e z e n í ř e š e n é h o ú z e m í (k bodu 02 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů V souladu s požadavky 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se územní plán pořizuje a vydává pro celé území obce (obcí se rozumí i město dle 3 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). Územní plán Starý Plzenec řeší celé správní území města Starý Plzenec vymezené hranicí správního území obce (aktuální k datu ). Území města Starý Plzenec je tvořeno dvěma katastrálními územími: katastrální území Starý Plzenec Sedlec u Starého Plzence Tabulka: Katastrální území kód katastrálního území HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

132 Obrázek: Řešené území a katastrální území na území města Starý Plzenec Území města Starý Plzenec se skládá z pěti základních sídelních jednotek (ZSJ): základní sídelní jednotka kód základní sídelní jednotky výměra (ha) počet obyvatel (1991) počet obyvatel (2001) počet obyvatel (2011) Malá Strana Podskalí Sedlec Sedlec-za řekou Starý Plzenec Tabulka: Základní sídelní jednotky 4 Celková rozloha řešeného území je hektarů. 4 údaje k HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

133 Hranice řešeného území je explicitně zobrazena ve všech výkresech územního plánu i odůvodnění územního plánu. (k bodu 03 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Územní každé obce (resp. města) je vždy součástí nějakého širšího území, regionu, kraje, státu apod. Území každé obce sousedí s územími jiných obcí, v určitých případech dokonce s územími jiných krajů či států, jichž je sama obec součástí. Přestože řešeným územím územního plánu je vždy výhradně správní území dané obce, řešení územního plánu má vždy vliv na okolí obce, pro niž je územní plán zpracováván. Řešení každého územního plánu má potenciální přímý nebo nepřímý vliv na území sousedních obcí, v řadě případů dokonce i na širší území (v případě záležitostí nadmístního významu). S cílem zobrazení širšího kontextu navrhovaného řešení ÚP Starý Plzenec jsou na všech výkresech grafické části ÚP Starý Plzenec i Odůvodnění ÚP Starý Plzenec za hranicemi řešeného území, tedy mimo řešené území, zobrazeny základní informace o území v rozsahu základní báze geografických dat ZABAGED Zobrazení dat ZABAGED 2012 mimo řešené území města Starý Plzenec umožňuje se rychle zorientovat v grafické části ÚP a ujasnit si například vztah navrhovaného řešení ÚP Starý Plzenec k zástavbě nebo komunikačnímu systému sousedních obcí. Žádné jevy zobrazené v grafické části ÚP Starý Plzenec mimo řešené území nejsou předmětem schvalování a mají čistě informativní a orientační úlohu. G. 3. V y m e z e n í z a s t a v ě n é h o ú z e m í (k bodům A01 A02 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tj. zahrnuje pozemky v intravilánu z roku 1966 a dále pozemky vně intravilánu odpovídající ustanovení 58, odst. 2 stavebního zákona (zastavěné stavební pozemky evidované v katastru nemovitostí, stavební proluky a pozemky obklopené zastavěným územím, komunikace zajišťující přístup do pozemků zastavěného území, a ostatní veřejná prostranství). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

134 Obrázek: Schéma vymezení zastavěného území města Starý Plzenec G. 4. Z á k l a d n í k o n c e p c e r o z v o j e ú z e m í o b c e, o c h r a n y a r o z v o j e j e h o h o d n o t G.4.1. Základní koncepce rozvoje území města Starý Plzenec (k bodu B01 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů G Souhrnné odůvodnění základní koncepce rozvoje území města Starý Plzenec Východiska 134 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

135 Základním východiskem pro stanovení základní koncepce rozvoje území města Starý Plzenec byly: Závěry rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaného v rámci ÚAP ORP Plzeň 2014, zejména pak závěry analýzy SWOT a identifikace problémů k řešení v územním plánu, Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v PÚR ČR, Priority územního plánování Plzeňského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR Plzeňského kraje. Odůvodnění návrhu řešení Navrhovaná základní koncepce rozvoje území města vychází ze základní premisy, že rozvoj území každého města má být v čase konzistentní a pozvolný (nikoli skokový) a má být vždy zachována jeho historická kontinuita. Návrh rozvoje města má ctít a zohledňovat historické danosti a z nich vycházet. Základní strukturu území města Starý Plzenec je možné považovat za stabilizovanou, bez nároků na zásadní strukturální změny v plošném či prostorovém uspořádání území města Starý Plzenec jako celku. Proto ÚP v základní koncepci rozvoje území obce plně respektuje stávající typologii využití a uspořádání území. Základní koncepce rozvoje území města Starý Plzenec stanovená územním plánem je graficky vyjádřena v následujícím schématu: Obrázek: Schéma navrhované základní koncepce rozvoje území města Starý Plzenec HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

136 G Odůvodnění jednotlivých zásad koncepce rozvoje území města Starý Plzenec ad a) Důvodem stanovení respektování stávající sídelní struktury území města Starý Plzenec s těžištěm osídlení v jádrovém sídle Starý Plzenec a se dvěma oddělenými sídly Malá Strana a Sedlec jsou zejména požadavky vyplývající z PÚR ČR a ZÚR Plzeňského kraje na zachování struktury osídlení jako výrazu identity území, jeho historického vývoje a jeho tradic.: zachování rázu jedinečné urbanistické struktury území a struktury osídlení, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice (PÚR ČR 2015, priorita 14); k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem na místní podmínky a preferované funkce území (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 5. odrážka kapitoly ). Důvodem pro respektování stávající sídelní struktury území města Starý Plzenec je respektování historického kontextu vývoje území města a zachování jeho kontinuity i do budoucnosti. Jedním ze základních principů udržitelného rozvoje území je vyvážený rozvoj všech složek území respektující danosti území a posilující všechny hodnoty území. Smyslem územního plánování není územní rozvoj překotný a skokový, smyslem je naopak rozvoj postupný, pozvolný a ve všech složkách důsledně koordinovaný. V rámci sídlení struktury ani v rámci krajiny města Starý Plzenec nejsou identifkovány žádné zásadní problémy, které by byly důvodem k zásadnímu přehodnocení základního uspořádání území města. Naopak, sídelní strukturu stejně jako krajinu města Starý Plzenec lze považovat za dlouhodobě stabilizovanou a funkční. S ohledem na postupnou konsolidaci ekonomické základny města a s ohledem na stále se zvyšující důraz na uplatňování postulátů udržitelného rozvoje území a důsledné ochrany a rozvoje hodnot území dochází v čase k postupným změnám významu jednotlivých sídel, jejich základní struktura se však nemění. Důvodem pro respektování stávající sídelní struktury území města Starý Plzenec je respektování historického kontextu vývoje území města a zachování jeho kontinuity i do budoucnosti. Obrázek: Mapa II. vojenského mapování Františkovo se zobrazením historické sídelní struktury města Starý Plzenec 136 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

137 ad b) Územní plán koncentruje rozvoj obytné funkce a navazujících obslužných funkcí (občanské vybavení celoměstského i místního významu, sportovní zařízení, ad.) do jádra sídlení struktury a přirozeného, historicky vyvinutého spádového sídla území celého města, tedy do sídla Starý Plzenec. Sídlo Starý Plzenec disponuje ze všech třech sídel na území města nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (železniční stanice, síť autobusových zastávek). Intenzivní rozvoj města je tedy navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na optimálně vybavenou část území. Dalším zásadním důvodem pro koncentraci rozvoje území města do jádrového sídla Starý Plzenec je množství disponibilních rozvojových ploch jak v zastavěném území města, tak zejména na hranici zastavěného území. Po obvodu města se nachází několik urbanistických proluk vhodných k dostavbě s cílem urbanistického dokončení a dotvoření urbanistické struktury obvodu města. Navrhovaný rozvoj sídel Malá Strana a Sedlec není ve srovnání s rozvojem sídla Starý Plzenec tak intenzivní. Územní plán nicméně obě tato sídla stabilizuje jako další hlavní obytná území města s výrazným podílem individuální rekreace (zejména v sídle Sedlec). ad c) Sídlo Starý Plzenec, se historicky rozvinulo v přirozené jádro sídelní struktury celého města a stalo se tak hlavním obytným sídlem koncentrujícím dnes dominantní podíl obyvatel města a obslužných aktivit města v podobě zejména zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního významu. Důvodem pro koncentraci bydlení přednostně právě do jádrového území města je zachování kontinuity historického vývoje osídlení města, a zejména pak koncentrace bydlení do území s občanským vybavením celoměstského i lokálního významu, veřejných prostranství a ploch každodenní rekreace, do území s nejlepší dopravní obslužností veřejnou dopravou osob, do území s možností optimálního a hospodárného napojení na úplné spektrum existujících systémů technické infrastruktury. Zásada je stanovena z důvodu explicitní eliminace hrozby rezidenční suburbanizace a tedy plošně rozsáhlého rozvoje bydlení v izolovaných polohách bez vazby na jádrové území města a na stabilizovaná hlavní obytná území města ad d) Důvodem pro stanovení požadavku jsou zejména některé požadavky PÚR ČR a ZÚR Plzeňského kraje: při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy ekologických funkcí krajiny (PÚR ČR 2015 priorita 14a); dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území (PÚR ČR 2015 priorita 16); vycházet z principu integrovaného rozvoje území, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek (PÚR ČR 2015 priorita 16a); k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem na místní podmínky a preferované funkce území (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 5. odrážka kapitoly ); v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 7. odrážka kapitoly ). Důvodem stanovení zásady je zajištění kontinuity historického vývoje sídelní struktury města Starý Plzenec, v rámci níž se jako další významná obytná území vedle sídla Starý Plzenec rozvinula také sídla Malá Strana a Sedlec. Míra dalšího rozvoje však nesmí vést k proměně charakteru sídel a k plošným záborům volné krajiny a výraznému zvýšení zátěže území. Navrhovaný rozvoj sídel Malá Strana a Sedlec není tedy ve srovnání HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

138 s rozvojem sídla Starý Plzenec tak intenzivní. Územní plán nicméně obě tato sídla stabilizuje jako další hlavní obytná území města s výrazným podílem individuální rekreace (zejména v sídle Sedlec). ad e) Sídla Malá Strana a Sedlec plnili vždy převážně obytně-rekreační funkci. Vhledem ke své poměrně snadno dostupné poloze a přírodní atraktivitě mají i nadále značný potenciál vytvářet podmínky pro rozvoj individuálního bydlení a individuální rekreace. Tento stav je tedy v budoucnu žádoucí zachovat a zejména s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury přiměřeným způsobem dále rozvíjet. Územní plán návrhem rozvoje obytných území zachovává kompaktnost a územní celistvost hlavních obytných resp. obytně rekreačních sídel tak, aby nedocházelo k nepřiměřené plošné expanzi obytných území a tedy desintegraci obytných území od jádrových území jednotlivých obytných sídel. ad f) Důvodem pro stanovení požadavku je zejména požadavek ZÚR Plzeňského kraje: výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice, vytvářející prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel území (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 6. odrážka kapitoly ); Ostatní oddělená sídla v krajině tvoří ve většině případů malé enklávy prostorově izolované od území města, některé z nich komplikovaně dopravně dostupné, bez odpovídajícího napojení na sítě technického vybavení. Ve většině případů se jedná objekty individuálního bydlení či o chatové a zahrádkové osady. Případný nadměrný plošný rozvoj těchto území by vyvolal zvýšené nároky především na technickou infrastrukturu, proto je žádoucí tato území plošně nerozvíjet. ad g) Důvodem pro stanovení požadavku jsou zejména některé požadavky ZÚR Plzeňského kraje: racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na životní prostředí, při územně plánovací činnosti (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 10. odrážka kapitoly ); plochy výroby, skladování, obchodu a služeb vymezovat zejména: o do obcí v rozvojové oblasti OB5 (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 2. odstavec 1. odrážka kapitoly ). S ohledem na velmi dobré podmínky dopravního napojení na dálnici D5 (Exit 73, resp. Exit 76) je výhodné situovat rozvoj ploch výroby a skladování k západnímu okraji správního území města Starý Plzenec. V území západně od dálnice D5 se nachází Průmyslová zóna Černice, nové vymezení ploch výroby a skladování v tomto prostoru je tedy zcela logické a racionální. S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, je zcela logické a žádoucí umisťovat nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizovat tak nové infrastrukturální investice. ad h) Důvodem pro stanovení požadavku jsou zejména některé požadavky PÚR ČR: Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny (PÚR ČR 2015 priorita 23); vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistickou) (PÚR ČR 2015 priorita 24); 138 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

139 vytvářet podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území, s ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest (PÚR ČR 2015 priorita 29). Vzájemná prostorová a provozní integrace sídel v rámci jednoho města je základním předpokladem sociální soudržnosti obyvatel tohoto města. Optimální propojení jednotlivých částí území města je předpokladem pro vzájemné setkávání obyvatel města a rozvinutí sociálních interakcí, pro posílení sounáležitosti obyvatel s územím města a pro bezkolizní, rychlou a bezpečnou dostupnost vybavenosti města, jejího rekreačního zázemí, zastávek veřejné hromadné dopravy a dalších cílů sloužících celému městu. Pro posílení pěších a cyklistických vazeb v území i vzájemně mezi sídly jsou navrženy, nad rámec stávajících komunikací v území, zejména nově navrhované cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty podél vodních toků v území a obnova úseků některých cest v krajině. ad i) Důvodem pro stanovení požadavku jsou zejména některé požadavky PÚR ČR a ZÚR Plzeňského kraje: ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet kulturní hodnoty území (PÚR ČR 2015, priorita 14); v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot) (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 7. odrážka kapitoly ); krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich působení v krajině poškodit (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 4. odrážka kapitoly ). Důsledná ochrana historických a kulturních památek je jedním ze základních principů civilizované společnosti, která musí jejich ochranu zajistit a následně dbát na její dodržování. Tyto dochované památky jsou nositeli identity jednotlivých míst a společně vytvářejí genia loci celého města. Územní plán proto musí zejména prostřednictvím zásad prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území zajistit jejich ochranu. Na území města Starý Plzenec se nacházejí dvě významné kulturní a historické památky celorepublikového významu. První z nich je Rotunda sv. Petra a Pavla na vrchu Hůrka, která vznikla již v 10. století a je jednou z nejstarších dochovaných církevních památek v České republice. Rotunda je nemovitou národní kulturní památkou. Druhou velmi významnou památkou je královský hrad Radyně, který byl postaven ve druhé polovině 14. století a představuje typickou dominantu celého Plzeňska. Obě tyto památky jsou typickými symboly města Starý Plzenec a jejich význam a působení na své okolí je potřeba důsledně chránit. ad j) Stanovení zásady soustředit rozvoj města do vnitřních územních rezerv v rámci zastavěného území a do ploch typu brownfields, a rozvoj nad rámec zastavěného území situovat přednostně ve vazbě na stávající zástavbu vychází zejména z těchto požadavků PÚR ČR a platných ZÚR Plzeňského kraje: vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu), hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně (PÚR ČR 2015 priorita 19); k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití vnitřních územních rezerv sídel, areálů brownfields a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 9. odrážka kapitoly ) Důvodem pro stanovení této zásady je primárně důraz na stabilizaci a obnovu stávající urbanistické struktury sídel na území města a na ochranu nezastavěného území. Plošnému rozvoji města má vždy předcházet využití rozvojových rezerv v rámci stávající zástavby. Existence ploch brownfields a dalších nevyužitých nebo HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

140 nedostatečně využitích území uvnitř stávající struktury zástavby představuje vždy narušení stávající urbanistické struktury celého města, snižuje atraktivitu města pro nové obyvatele a nové investory, snižuje přirozenou sociální kontrolu území obce a často je tak také jednou z příčin zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti ve městě. Využití ploch brownfileds a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitích území v zastavěném území je výhodné z hlediska efektivity využívání veřejné infrastruktury a z hlediska nároků na veřejné rozpočty. Takové plochy jsou vždy napojené na stávající komunikační systém obce a sítě technického vybavení a nevyžadují tak zpravidla (s výjimkou modernizace nebo obnovy zastaralých součástí systémů) významné investice do budování zcela nové dopravní a technické infrastruktury. Takové plochy disponují také velmi dobrou dostupností stávajícího občanského vybavení a jejich poloha v rámci jinak stabilizované okolní urbanistické struktury je v případě jejich realizace zárukou jejich okamžité integrace a začlenění do fungování města. ad k) Stanovení zásady chránit vodní toky a plochy a související plochy zeleně jako hlavní kompoziční a integrační prvky území, doplňovat zeleň podél vodních toků, zajistit prostupnost území podél vodních toků a přes vodní toky vychází zejména z požadavků PÚR ČR a ZÚR Plzeňského kraje: vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny (požadavek PÚR ČR priorita 21); při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 11. odrážka kapitoly ); k ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 1. odrážka kapitoly ); v územích je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny (ZÚR Plzeňského kraje 2014, 3. odrážka kapitoly ). Vodní toky jsou obvykle hlavními krajinnými osami, s doprovodnou zelení pak tvoří významné kompoziční osy krajiny i zastavěného území sídel. Jedná se tedy o krajinné hodnoty nad rámec přírodních hodnot dle platné legislativy a o prvky ÚSES, v němž jsou často také zahrnuty. Vodní prvky a na ně vázané plochy zeleně jsou obecně považovány za významnou atraktivitu každého území, přitahující pro své estetické a ekologické účinky k pobytu a pohybu v jejich blízkosti děti i dospělé. Vodní prvky disponují vždy zvýšeným potenciálem rekreace a cestovního ruchu, pro své mikroklimatické podmínky jsou vhodné pro vedení pěších a cyklistických stezek a tras a pro provozování sportovních aktivit, her i pasivních forem trávení volného času a rekreace. V rámci správního území města Starý Plzenec je nejvýznamnější krajinnou kompoziční osou řeka Úslava a její údolní niva. Údolní nivy vodních toků obecně tvoří hlavní krajinné osy území měst a reprezentují jednu z nejvýznamnějších krajinných hodnot města. Vodní toky a doprovodná vegetace přitom přispívají k integraci území města, zásadně pak v případě prostupnosti podél vodních toků pro rekreační pěší a cyklistický pohyb. ad l) Územní systém ekologické stability je hlavní kostrou krajiny a přírodního rámce území. Ochrana a rozvoj přírodních a krajinných složek území nejen v rozsahu prvků ÚSES, ale i v návaznosti na ně, je hlavním předpokladem pro stabilitu environmentálního pilíře území a pro zvýšení ekologické stability celého území města. G.4.2. Základní koncepce ochrany hodnot území města Starý Plzenec 140 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

141 G Základní koncepce ochrany přírodních hodnot území města Starý Plzenec (k bodům B02 B03 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Mezi přírodní hodnoty jsou územním plánem zařazeny plochy a objekty taxativně chráněné příslušnými právními předpisy (chráněná území přírody a krajiny, evropsky významné lokality, apod.) a také plochy a objekty, jejichž ochranu právní předpisy řeší jen obecně a při jejichž ochraně a rozvoji hraje významnou roli právě závazná územně plánovací dokumentace (týká se zejména prvků ÚSES, drobných krajinných prvků, remízů, doprovodné zeleně podél vodotečí ad.). Na území města byly v době zpracování ÚP identifikovány následující přírodní hodnoty: a) volná krajina na území města, tedy nezastavěné a podle územního plánu nezastavitelné plochy zemědělské půdy, lesů, vodní plochy a plochy přírodní nelesní zeleně; b) zvláště chráněná území dle 14 a následujících zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny přírodní památka Andrejšky a přírodní památka Černá stráň; c) významné krajinné prvky dle 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tedy vodní tok Úslava a údolní niva Úslavy, Černický potok, Tymákovský potok, drobné přítoky Úslavy, Nový rybník, nádrže, plochy lesů hospodářských, lesů ochranných a lesů zvláštního určení; d) funkční skladebné prvky nadregionálního, regionálního a lokálního územního systému ekologické stability, vymezené v kapitole E.3 Územního plánu a v grafické části Územního plánu ve výkrese I.2a Hlavní výkres Způsob využití území; e) plochy zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany; f) drobné krajinné prvky jako remízy, solitérní stromy, aleje převážně v zemědělských plochách nezařazené v předchozích kategoriích; g) významná krajinná osa údolí řeky Úslavy; h) významné krajinné dominanty Radyně se stavební dominantou hrad Radyně, návrší na Kocandě, návrší Hůrka se stopami slovanského hradiště a rotundou sv. Petra a Pavla). Uvedené hodnoty jsou zakresleny ve výkresu II.1. Koordinační výkres. V ÚP města jsou výše uvedené existující přírodní hodnoty respektovány jako významná část území uvedené. V ÚP je uveden požadavek na ochranu přírodních hodnot při výstavbě a dalších činnostech spojených s rozvojem města. Důvodem stanovení podmínek ochrany identifikovaných přírodních hodnot v území jsou požadavky na ochranu těchto hodnot vyplývající explicitně z příslušných zvláštních právních předpisů hájících veřejné zájmy v území a dále požadavky na ochranu identifikovaných hodnot v území vyplývající z 18 odst. (4) a z 19 odst. (1) písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Je zřejmé, že hlavním nástrojem ochrany přírodních hodnot ovšem není územní plán, ale systematické uplatňování příslušných právních předpisů vztahujících se k jednotlivým hodnotám uvedených v předchozím textu. G Základní koncepce ochrany kulturních hodnot území města Starý Plzenec (k bodu B04 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

142 Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů V řešeném území byly identifikovány kulturní hodnoty, které spoluutvářejí obraz sídla, obohacují jeho strukturu, zvyšují kvalitu urbánního prostředí, vypovídají o historickém vývoji území a sídel, jsou dokladem určitých architektonických, urbanistických, společenských směrů a vlivů v řešeném území. Tyto hodnoty je třeba chránit a rozvíjet a zajistit možnými prostředky jejich regeneraci. Důvodem stanovení požadavků na ochranu identifikovaných kulturních hodnot v území jsou požadavky na ochranu těchto hodnot vyplývající explicitně z příslušných zvláštních právních předpisů hájících veřejné zájmy v území a dále požadavky na ochranu identifikovaných hodnot v území vyplývající z 18 odst. (4) a z 19 odst. (1) písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Na území města Starý Plzenec je v současné době evidována tato nemovitá národní kulturní památka 5 dle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění: č. rejstříku nemovitá národní kulturní památka rozhodnutí charakteristika katastrální území 145 slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci (Starý Plzenec) Nařízení vlády č. 147/1999 Sb. ze dne 16. června 1999 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky; Archeologická lokalita slovanského hradiště s rotundou sv. Petra, dochovanými pozůstatky středověkých kostelů a dalších staveb včetně opevnění a terénních úprav, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními prvky Starý Plzenec Na území města Starý Plzenec jsou v současné době evidovány tyto nemovité kulturní památky 6 dle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění: č. rejstříku nemovitá kulturní památka č. p. umístění čísla dotčených parcel katastrální území / hrad Radyně, zřícenina - 2 km na jihojihozápad od obce s. p. 577, p. p. 298/6 (jen část pozemku) Starý Plzenec / kostel Narození P. Marie, s omezením: bez budovy s chlévem v areálu kostela Narození Panny Marie - - s. p. 22 (kostel), p. p. 15 (ohradní zeď s brankou, kaplička), 1412/1 (kříž) Starý Plzenec / kostel sv. Jana Křtitele - Masarykovo nám. s. p. 93 Starý Plzenec / hrob náhrobek faráře J. J. Lenka - - p. p (náhrobek faráře Jana Jakuba Lenka) Starý Plzenec / socha sv. Blažeje - u trati sokl s kopií sochy, originál v kostele sv. Jana Křtitele s. p. 93 (socha sv. Blažeje), p. p (sokl a kopie sochy) / sousoší Piety - kostel sv. Jana Křtitele s. p. 93 (pozemek chráněn v rámci jiné KP) Starý Plzenec Starý Plzenec / sloup se sochou P. Marie - Masarykovo nám. p. p. 1411/39 Starý Plzenec / pomník padlých - Masarykovo nám. p. p. 1411/40 (pomník padlých) Starý Plzenec / kašna - Masarykovo nám. p. p. 1411/50 (kašna) Starý Plzenec / výšinné opevněné sídliště hradiště Hůrka s rotundou sv. Petra, část stojící a archeologické stopy - - s. p. 41/1 (jen část pozemku; bez stavby; NKP), 41/2 (jen část pozemku; bez stavby; NKP), 186 (rotunda sv. Petra a Pavla, NKP), 602 (část valového opevnění), Starý Plzenec 5 Ústřední seznam kulturních památek ČR, monumnet.npu.cz, ke dni Ústřední seznam kulturních památek ČR, monumnet.npu.cz, ke dni HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

143 č. rejstříku nemovitá kulturní památka č. p. umístění čísla dotčených parcel katastrální území p. p. 22/1 (NKP), 22/3 (NKP), 22/6 (NKP), 22/7 (NKP), 31/1 (NKP), 31/6 (NKP), 31/7 (NKP), 31/9 (NKP), 31/10 (NKP), 1307/1 (NKP), 1307/2 (NKP), 1307/3 (NKP), 1307/4 (NKP), 1307/5 (NKP), 1307/6 (NKP), 1307/7 (NKP), 1307/8 (NKP), 1307/9 (NKP), 1308/2 (NKP), 1308/3 (NKP), 1309/1 (NKP), 1309/3 (NKP), 1309/4 (jen část pozemku; NKP), 1309/5 (NKP), 1312/1 (NKP), 1312/2 (jen část pozemku; NKP), 1312/3 (NKP), 1312/4 (jen část pozemku; NKP), 1312/5 (jen část pozemku; NKP), 1312/6 (NKP), 1322/1 (NKP), 1322/2 (NKP), 1324/1 (NKP), 1324/2 (NKP), 1326/1 (NKP), 1326/2 (NKP), 1326/3 (NKP), 1327/1 (NKP), 1327/2 (NKP), 1327/3 (NKP), 1332/3 (NKP), 1332/13 (NKP), 1332/14 (NKP), 1332/15 (NKP), 1342/1 (jen část pozemku; NKP), 1342/6 (NKP), 1342/32 (NKP), 1342/33 (NKP), 1342/34 (NKP), 1342/35 (NKP), 1342/39 (NKP), 1342/40 (jen část pozemku; NKP), 1342/45 (NKP), 1342/46 (NKP), 1342/47 (NKP), 1345/7 (NKP), 1345/37 (NKP), 1345/38 (NKP), 1345/39 (NKP), 1345/40 (NKP), 1345/41 (NKP),1345/42 (NKP), 1345/43 (NKP), 1345/44 (NKP), 1345/45 (NKP), 1345/46 (jen část pozemku; NKP), 1345/47 (NKP), 1345/48 (NKP), 1347 (NKP), 1348 (NKP), 1350/1 (NKP),1350/2 (NKP), 1350/3 (NKP), 1350/4 (NKP), 1350/5 (NKP), 1353/1 (NKP),1353/2 (NKP), 1353/3 (NKP), 1354/1 (NKP), 1354/3 (NKP), 1354/4 (NKP), 1354/5 (NKP), 1356/1 (jen část pozemku; část valového opevnění), 1412/1 (jen část pozemku; NKP), 1495/1 (NKP), 1495/3 (NKP), 2046 (jen část pozemku; NKP), 2050 (jen část pozemku; NKP), 2227 (jen část pozemku; NKP) / fara 1 Třebízského nám. s. p. 21/1 (fara čp. 1, úsek ohradní zdi vč. části brány), 21/2 (jen část staveb; stodola, brána s brankou), 21/3, p. p. 14 (úsek ohradní zdi) / venkovská usedlost, s omezením: bez objektu kovárny 29 Podhradní s. p. 49 (obytná budova čp. 29, sýpka se sklípkem, chlév) / venkovská usedlost 38 Baslova s. p. 67/1 (obytné stavení čp. 38, brána, chlévy, stodola, kolna s dřevníkem), 67/2 (špýchar, výminek čp. 207) / venkovská usedlost 73 Masarykovo nám. s. p. 118 (obytná budova čp. 73, špýchar, býv. chlévy, brána Starý Plzenec Starý Plzenec Starý Plzenec Starý Plzenec HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

144 č. rejstříku nemovitá kulturní památka č. p. umístění čísla dotčených parcel katastrální území / železárna areál slévárny: hala, výtahová věž s brankou) - - s. p. 41/1 (jen zastavěná plocha; hala, věž) Sedlec u Starého Plzence / mohylník, archeologické stopy - V od vrchu Hůrka, k. ú. Sedlec a Tymákov p. p. 204/3 (jen část pozemku), 204/136, 204/137, 204/138, 204/139 (jen část pozemku), 207 (jen část pozemku), 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 233/46 (jen část pozemku), 233/47 (jen část pozemku), 233/48 (jen část pozemku), 314/1 (jen část pozemku), 314/4 (jen část pozemku), 315/5 (jen část pozemku) čp. číslo popisné p. p. pozemková parcela (dle katastru nemovitostí) s. p. stavební parcela (dle katastru nemovitostí) Pozn.: Kurzívou jsou v tabulce označena čísla dotčených parcel, které jsou vedeny jako pozemky bez ochrany. Sedlec u Starého Plzence (vymezení památky pokračuje v k. ú. Tymákov V minulosti byl podán návrh na vyhlášení Městské památkové zóny Starý Plzenec, ten však byl Ministerstvem kultury ČR zamítnut a není nadále sledován. Všechny identifikované kulturní hodnoty chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou zobrazeny v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres. Podmínky ochrany kulturních hodnot chráněných dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyplývají přímo z tohoto zákona a jeho prováděcích vyhlášek. (k bodu B05 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Nejen objekty, soubory staveb a areály či území chráněná explicitně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jsou dokladem historického vývoje území obce, jejích kulturních a společenských tradic, nebo dokladem místní umělecké tvorby, architektury a stavitelství, hodným ochrany všemi dostupnými prostředky. Jedním z nástrojů vytvářejícím podmínky pro ochranu takto identifikovaných a územním plánem stanovených kulturních hodnot nad rámec zákona o státní památkové péči je stanovení podmínky pro zpracování architektonické části projektové dokumentace takové kulturní hodnoty nebo stavby v rámci území identifikovaného jako kulturní hodnota výhradně autorizovaným architektem. Sama identifikace a stanovení kulturních hodnot nad rámec zákona o státní památkové péči územním plánem a jejich vymezení a vyznačení v rámci grafické části územního plánu (ve výkrese č. I.2a Hlavní výkres Způsob využití území) musí být pro všechny aktéry rozvoje území obce, pro obec samotnou, pro stavební úřad v procesu územního rozhodování a povolování staveb i pro samotné architekty a projektanty působící na území obce, jednoznačným signálem povinnosti přistupovat k takto identifikovaným a stanoveným územím, stavbám a prostorům s mimořádnou péčí, pozorností a se zvýšenými nároky na zachování konkrétních identifikovaných hodnot, například čistoty architektonického stylu, architektonického výrazu, umělecké hodnoty nebo například kompozičního významu a působení. Na území města Starý Plzenec byla dále identifikována území a objekty, soubory staveb, areály a prostory, které nejsou explicitně chráněny dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ale v rámci území města reprezentují kulturní hodnoty, které jsou rovněž dokladem historického vývoje města, jeho osídlení, urbanistického vývoje, architektury, umění a kulturních a společenských tradic. 144 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

145 Dle ÚAP Plzeňského kraje je východní část správního území města Starý Pzenec zařazena do oblasti lidové architektury s častým výskytem českého roubeného domu. V řešeném území jsou vymezeny některé zachované roubené domy zasluhující zvýšenou pozornost za účelem jejich zachování a případně citlivé obnovy. Jako kulturní hodnoty bez památkové ochrany dle platných právních předpisů pak byly vymezeny zejména městské domy ve Starém Plzenci a na Malé Straně, které doplňují rostlou zástavbu venkovského charakteru. Všechny kulturní hodnoty identifikované nad rámec památkové ochrany dle platných právních předpisů jsou zobrazeny v grafické části ÚP ve výkrese I.2a Hlavní výkres Způsob využití území a v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres. ad a) Urbanisti cky cenná území ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace U01 Malá Strana historické jádro Malá Strana (podhradí) tvoří jedno ze dvou historických krystalizačních jader osídlení území společně s o něco později založenou Velkou Stranou (dnešním centrem Starého Plzence na levém břehu řeky Úslavy). Důvodem pro ochranu historického jádra Malé Strany je zejména historická hodnota tohoto sídla, které vznikalo v podhradí původního hradiště Plzeň (Stará Plzeň) nejstaršího správního centra západních Čech doloženého již roku 976. Jádro Malé Strany je tvořeno kostelem Narození P. Marie s farou a dalšími významnými budovami, které i v pozdějších úpravách nenarušily urbanistickou strukturu Malé Strany Kromě jiného zahrnuje vymezená urbanistická hodnota také celou řadu objektů, které nejsou chráněny dle zákona o státní památkové péči, ale vykazují historickou, architektonickou nebo kulturní hodnotu (např. dělnický dům, objekty v nejbližším okolí kostela, roubené chalupy apod.). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

146 ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace U02 Starý Plzenec historické jádro Historické jádro Starého Plzence (Velké Strany) je krystalickým jádrem sídelního rozvoje v území společně s jádrem Malé Strany (podhradí) a tvoří těžiště celého řešeného území. Důvodem pro ochranu historického jádra Starého Plzence je dochovaná struktura zástavby z předlokačního období před 12. stoletím zástavba je rostlá namísto později běžného geometrického založení. Náměstí je tvarováno významnými dopravními trasami směrem na Plzeň a Norimberk. Náměstí dominuje budova školy na jižní straně, radnice s věží a kostel sv. Jana, obklopují jej měšťanské domy a statky. Ve struktuře zástavby historického jádra tvoří významnou hodnotu poměrně unikátní kombinace venkovských statků a městských domů. Centrum Starého Plzence je jednou z hlavních kulturních hodnot území a dokladem historického vývoje města, proto je nezbytné zajistit ochranu této hodnoty a umožnit citlivý rozvoj. U03 Sedlec u Starého Plzence historické jádro Mapa 3. vojenského mapování ( ) 7 Sídlo Sedlec se rozvinulo ze všech tří sídel jako poslední, přesto má jeho historické jádro svou hodnotu. Důvodem pro ochranu historického jádra Sedlce je zejména historická tradice tohoto sídla, které vznikalo v souvislosti s rozvojem železářské výroby, která zde probíhala již v 16. století a její stopa se zde zachovala dodnes. Charakter sídla je také značně ovlivněn soustavou sedleckých rybníků a zastoupením lesů. Sídlo se tedy při svém rozvoji muselo značně přizpůsobovat okolním podmínkám. Kromě jiného zahrnuje vymezená urbanistická hodnota také několik objektů, které nejsou chráněny dle zákona o státní památkové péči, ale vykazují historickou, architektonickou nebo kulturní hodnotu HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

147 ad b) Architektonicky významné stavby ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace A01 barokní statek s věžičkou č. p. 646 dochovaný doklad zástavby tradičních statků v území; dochované klasické dispoziční uspořádání statku se zástavbou ve tvaru písmene U okolo vnitřního hospodářského dvora; dochované původní hmotové řešení budov statku i obnovené fragmenty původně barokního tvarosloví na fasádách A02 nový mlýn na Malé Straně dochovaný historický areál Nového mlýna na Úslavě; historický doklad hospodaření v krajině; mlýn doložen na mapách 3. vojenského mapování jako Nový mlýn A03 dům č. p. 194 budova bývalé školy vystavěná v jednoduchém novobarokním stylu ve 2. polovině 19. století je dnes významnou hmotovou dominantou severní části Třebízského náměstí a spolu s Kostelem Narození P. Marie a s farním domem formuje ze severu prostor náměstí; dochovaná tradiční novobarokní hmota domu s valbovou střechou, členěním fasád římsami a vstupním dvouramenným schodištěm a hlavním vstupem v ose hmoty A04 vila č. p. 272 secesní vila, která je součástí souboru 5 historizujících vil podél Radyňské ulice; vila tvoří prostorovou i vizuální dominantu ulice; zachovaná fasáda se secesními prvky A05 vila č. p. 281 neoklasicistní vila s empírovými prvky, která je součástí souboru 5 historizujících vil podél Radyňské ulice; vila tvoří prostorovou i vizuální dominantu ulice; zachovaná neoklasicistní fasáda s empírovými prvky A06 vila č. p. 262 secesní vila, která je součástí souboru 5 historizujících vil podél Radyňské ulice; vila tvoří prostorovou i vizuální dominantu ulice; zachovaná fasáda se secesními prvky a výraznými secesními štíty A07 vila č. p. 238 neoklasicistní vila, která je součástí souboru 5 historizujících vil podél Radyňské ulice; vila tvoří prostorovou i vizuální dominantu ulice; výrazná hmotová i architektonická dominanta nárožní věžičky A08 vila č. p. 252 vila, která je součástí souboru 5 historizujících vil podél Radyňské ulice; vila tvoří prostorovou i vizuální dominantu ulice, má výraz malého zámečku či letohrádku; výrazná hmotová i architektonická dominanta věže na vstupním průčelí HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

148 ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace A09 městský dům č. p. 75 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický objekt v novobarokním stylu s tradičním uličním štítem s polovalbovou střechou; objekt vystavěný v polovině 19. století je dokladem historické zástavby jádra ve Starém Plzenci A10 statek č. p. 80 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický objekt částečně dochovaného statku, doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; objekt s tradičním uličním štítem s polovalbovou střechou a dochovanými fragmenty barokního tvarosloví na fasádách; bývalá chalupa rebela Haškana A11 městský dům č. p. 84 A12 statek č. p. 88 (aktuálně bez č. p.) požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; barokní budova bývalé prelatury, doložená již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; barokní objekt s dochovanou původní barokní hmotou a tradiční mansardovou střechou, bez pozdějších zásahů do hmotového řešení i architektury požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; statek byl asanován, zachována je čelní fasáda s vraty; důvodem pro vymezení hodnoty je zachování, resp. citlivá obnova zcela znehodnoceného území uvnitř historického jádra Starého Plzence a kompoziční role daného území v prostoru mezi náměstím ve Starém Plzenci a mostem přes řeku Úslavu na Malou Stranu A13 radnice č. p. 121 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; barokní radnice s přísně symetrickým uspořádáním vstupní fasády, se vstupním portálem, vikýřem a věží s hodinami, polovalbovou střechou a dochovanými původními barokními zdobnými prvky vstupní fasádě; budova radnice je dominantou Masarykova náěmstí; radnice byla v domě zřízena od roku 1846, kdy město dům zakoupilo od rychtáře Matěje Šmolíka, v roce 1851 byla přistavěna věž s hodinami A14 dům č. p. 186 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický měšťanský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; dochované tradiční hmotové členění objektu, s uličním štítem s polovalbovou střechou, s barokním tvaroslovím na uličním štítě, s ozdobnými římsami a obloukovým vstupním portálem v ose štítu A15 městský dům č. p. 30 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický měšťanský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století, přestavěný v roce 1889; dochovaná původní štítová orientace domu i jeho celkové hmotové řešení a odkazem na původně barokní uliční štít 148 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

149 ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace A16 městský dům č. p. 33 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický měšťanský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; dochované klasicistní architektonické prvky na uliční fasádě A17 městský dům č. p. 37 lékárna požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; klasicistní dům s dochovaným klasicistním tvaroslovím uličního průčelí; utváří městský charakter náměstí; na konci 19. století zde sídlila pošta A18 městský dům č. p. 53 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; městský dům, který dotváří městský charakter jižní strany Masarykova náměstí A19 škola č. p. 54 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; budova školy postavená v secesním stylu v roce 1914 tvoří vůbec největší hmotovou dominantu Masarykova náměstí; symetrická nárožní budova s dochovaným secesním tvaroslovím uličních průčelí, štítem a věžičkou nad vstupním portálem A20 sokolovna č. p. 70 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; secesní budova pro Sokol, architektonická dominanta Masarykova náměstí; původně se jednalo o divadelní sál s jevištěm přistavěný u hostince U Huclů v roce 1912 A21 statek č. p. 72 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historická zástavba na náměstí se zachovanou historicky uspořádanou dispozicí doložená již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; dochované původní hmotové členění objektu, s uličním štítem s polovalbovou střechou A22 statek č. p. 77 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický statek doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; dochované původní hmotové členění objektu se štítovou orientací do ulice a římsami na uličním štítě A23 městský dům č. p. 82 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický měšťanský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. Století; dochované původní hmotové členění objektu HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

150 ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace A24 chalupa č. p. 115 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historická chalupa doložená již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; dochované původní hmotové členění objektu se štítovou orientací do ulice a s dochovanými fragmenty barokního architektonického tvarosloví uličního štítu A25 dům č. p. 119 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický soubor chalupy a přilehlého hospodářského stavení doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; zachované původní historické uspořádání souboru, se štítovou orientací chalupy a ozdobnými římsami na štítě A26 dům č. p. 128 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický měšťanský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; zachované historické uspořádání souboru staveb s hlavním objektem s okapovou orientací a polovalbovou střechou A27 městský dům č. p. 206 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; městský dům se zdobnou neoklasicistní fasádou, utváří městský charakter náměstí A28 mlýn č. p. 246 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický objekt mlýna na severním okraji Starého Plzence u mostu; doklad tradičního hospodářského využití krajiny v povodí řeky Úslavy A29 městský dům č. p. 292 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; městský dům se zachovanými dekorativními prvky na fasádě ve stylu art deco A30 dům č. p. 196 dominantní nárožní měšťanský dům naproti budově nádraží se zachovalou zdobnou neoklasicistní fasádou s prvky dekorativismu a secese A31 nádražní budova č. p. 174 neoklasicistní budova nádraží vystavěná v roce 1896 náhradou za starší budovu nádraží, která stála blíže k historickému jádru města; dochované tradiční hmotové i architektonické řešení nádražních budov z druhé poloviny 19. Století; doklad průmyslového rozvoje regionu jižního Plzeňska 150 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

151 ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace A32 objekt č. p. 197 u hradu Radyně objekt občanského vybavení v prostoru před hradem Radyně, který je významnou kulturní památkou a dominantou území; hodnota objektu spočívá v jeho poloze v bezprostřední blízkosti hradu; důvodem pro vymezení je ochrana a rozvoj kulturního dědictví území spojeného s hradem Radyně A33 objekt č. p. 538 u hradu Radyně objekt občanského vybavení v prostoru před hradem Radyně, který je významnou kulturní památkou a dominantou území; hodnota objektu spočívá v jeho poloze u hradu; důvodem pro vymezení je ochrana a rozvoj kulturního dědictví území spojeného s hradem Radyně A34 statek č. p. 15 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický statek doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; zachované historické hmotové řešení souboru staveb se zachovaným štítovým uspořádáním hlavního objektu a se zachovaným původním tvaroslovím štítu s římsami a šambránami oken A35 statek č. p. 25 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický statek doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; zachované historické hmotové řešení objektu se štítovou orientací s přestavěným původně barokním štítem A36 chalupa č. p. 110 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historická roubená chalupa v kožichu s dochovaným původním hmotovým řešením i polovalbovou střechou a zápražím, doložená již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; A37 statek č. p. 18 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický statek doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; dochované klasické dispoziční uspořádání statku se zástavbou ve tvaru písmene U okolo vnitřního hospodářského dvora; dochované původní hmotové řešení budov statku se štítovými orientacemi A38 městský dům č. p. 23 A39 městský dům č. p. 24 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický městský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; dochované původní hmotové řešení budovy se štítovou orientací do Třebízského náměstí, polovalbovou střechou a dochovanými římsami na fasádách požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; exponovaný nárožní objekt v historickém jádru Malé Strany, vystavěný v novobarokním stylu ve 2. polovině 19. století, s dochovaným původním novobarokním tvaroslovím na fasádách HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

152 ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace A40 statek č. p. 93 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický statek doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století; zachované historické hmotové řešení souboru staveb se zachovaným štítovým uspořádáním hlavního objektu A41 statek č. p. 97 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický soubor staveb statku doloženého již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. Století, který utváří západní hranu Třebízského náměstí na Malé Straně A42 dům č. p. 103 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický městský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století, se zachovanou štítovou orientací a polovalbovou střechou A43 městský dům č. p. 495 požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; historický městský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století, se zachovaným původním hmotovým uspořádáním a okapovou orientací formující ulici Havlíčkovu A44 budova základní školy č. p. 81 novobarokní budova Habrmanovy školy se zachovaným původním hmotovým řešením, valbovou střechou, přísně osově symetrickým uspořádáním uliční fasády a s zachovanými dekory na fasádě včetně tympanonu nad vstupem; utváří hmotovou a architektonickou dominantu a těžiště ulice A45 dělnický dům č. p. 2 soubor staveb dnešního dělnického domu je doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století a je adaptovaný v polovině minulého století, čímž ztratil své původní tvarosloví a výraz; jedná se o velmi exponovaný dominantní nárožní objekt formující Malostranské náměstí a Reisovu ulici A46 budova školy na Malé Straně č. p. 96 adaptovaná školní budova na Malé Straně je umístěna přímo v sousedství kostela Narození Panny Marie a spoluutváří Třebízského náměstí; původní budova školy pochází z let , později byla několikrát přestavěna, naposledy v roce 1970 A47 muzeum SDH (bez č. p.) požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; objekt dnešního Muzea SDH v Sedlci (dnes budova hasičské zbrojnice) je jediným dochovaným objektem původního, pravděpodobně barokního, zemědělského dvora v jádru Sedlce, který je doložen již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. Století; objekt s dochovaným původním hmotovým řešením včetně polovalbové střechy 152 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

153 ozn. ve výkrese I.2a název hodnoty popis hodnoty a důvody pro vymezení fotodokumentace A48 kaple v areálu hasičské zbrojnice (bez č. p.) požadavek na zajištění zvláštní ochrany objektu vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec; novobarokní kaplička v jádru sídla Sedlec u Starého Plzence, s dochovaným tvaroslovím na fasádách; dotváří významně veřejná prostranství v historickém jádru Sedlce A49 dům č. p. 63 historický městský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století, se zachovaným původním hmotovým uspořádáním a dochovaným neoklasicistním tvaroslovím uliční fasády A50 dům č. p. 37 historický městský dům doložený již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století, se zachovaným původním hmotovým uspořádáním, s polovalbovou střechou A51 dům č. p. 46 historická chalupa doložená již na mapách stabilního katastru z první poloviny 19. století, se zachovaným původním hmotovým uspořádáním a tradiční štítovou orientací č. p. číslo popisné Pozn.: některé fotografie doplněny ze zdroje (mapy Google streetview) ad c) Systém veřejných prostranství na území cel ého města Systém veřejných prostranství je hlavním, řídicím systémem každého území, jak území zastavěného, tak volné krajiny. Systém veřejných prostranství určuje kompozici území, člení ho a zároveň zajišťuje jeho integraci, propojení jednotlivých částí území mezi sebou, prostupnost území, dostupnost jednotlivých částí území, jednotlivých ploch, pozemků a staveb na nich. Systém veřejných prostranství je základním systémem utvářejícím urbanistickou strukturu a kompozici území. Prostřednictvím veřejných prostranství vnímáme vztahy a vazby v území, strukturu zástavby a základní kompoziční kategorie jako je např. rytmus, gradace, měřítko, proporce apod. Každý systém veřejných prostranství je nositelem historického vývoje území. Zatímco ke změnám jednotlivých objektů, k výstavbě nových objektů nebo k úpravám objektů stávajících, dochází relativně často, struktura systému veřejných prostranství zůstává v čase dlouhodobě velice stabilní. Spíše se zboří a znovu na jiném místě postaví dům, než by došlo ke změně trasování ulice. Právě systém veřejných prostranství je tak nositelem kulturních tradic území, je obrazem společnosti a obyvatel a lidí, kteří území obývají, užívají a přetvářejí pro své potřeby. Systém veřejných prostranství je nezbytné chránit jako celek především pro jeho historické konsekvence a společenský a kulturní význam. Rozvoj systému veřejných prostranství musí vždy respektovat stávající prvky a součásti systému, jednotlivá stávající veřejná prostranství a jejich soubory, a musí na ně vždy citlivě navázat. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

154 (k bodu B06 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Důvodem pro stanovení konkrétních podmínek ochrany kulturních hodnot v případě jejich přestaveb, dostaveb a dalších stavebních zásahů stanovuje ÚP zejména s cílem zachování autenticity kulturních hodnot, s cílem zachování jejich historického kontextu a historického vztahu k okolnímu prostředí. Cílem je zachovat přirozené, pokud možno původní, uspořádání a výraz kulturních hodnot i pro budoucí generace v jejich autentickém prostředí. Konkrétními nástroji ochrany kulturních hodnot před poškozením nebo degradací využitými v územním plánu je stanovení podmínky zpracování architektonické části projektové dokumentace kulturních hodnot výhradně autorizovaným architektem a dále stanovení podmínek plošného a zejména pak prostorového uspořádání území, které je v ÚP stanoveno s respektem k identifikovaným kulturním hodnotám a s cílem integrovat je vhodně do cílového funkčního i prostorového uspořádání území. (k bodu B07 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Na území města jsou evidována území s prokázaným či pravděpodobným výskytem archeologických nálezů. Pro tato území platí oznamovací povinnost dle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. V řešeném území je evidována významná archeologická lokalita (VAL) 8 : pořadové číslo SAS ČR název VAL kategorie VAL katastrální území /3 Starý Plzenec hradiště Hůrka * I Starý Plzenec *Grafické vymezení není součástí ÚAP ORP Plzeň (2012), VAL Starý Plzenec hradiště Hůrka je identifikována totožně s ÚAN I. kategorie (dle veřejného přístupu do grafické části SAS ČR), na základě toho je také vymezena ve výkrese II.1 Koordinační výkres. Na území města se nacházejí následující území s archeologickými nálezy I., II. a IV. kategorie 9 : pořadové číslo SAS ČR název ÚAN kategorie ÚAN katastrální území /1 Starý Plzenec sídl. pískovna Pod Ostrou hůrkou I Starý Plzenec /19 Starý Plzenec - sběry I Starý Plzenec /20 Starý Plzenec sběr plocha A I Starý Plzenec /22 Dolejší Borovice I Starý Plzenec /8 Koterov, Na Bradavě I Starý Plzenec (ÚAN pokračuje na k. ú. Koterov) /1 Starý Plzenec sídliště Malá Strana I Starý Plzenec /3 Starý Plzenec hradiště Hůrka I Starý Plzenec /4 Starý Plzenec mohyly les Stradiště I Starý Plzenec 8 k datu Státní archeologický seznam České republiky, ke dni HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

155 pořadové číslo SAS ČR název ÚAN kategorie ÚAN katastrální území /5 Sedlec mohyly na vrchu Hůrka I Starý Plzenec (ÚAN pokračuje na k. ú. Tymákov) /8 Letkovská obalovna IV Starý Plzenec /9 Starý Plzenec - lom IV Starý Plzenec /1 Starý Plzenec - sídliště I Starý Plzenec /10 Starý Plzenec ul. Baslova I Starý Plzenec /11 Starý Plzenec sídliště U sv. Blažeje I Starý Plzenec /12 Starý Plzenec Vrchlického ul., mateřská školka I Starý Plzenec /13 Sedlec jádro vsi II Sedlec u Starého Plzence /14 Sedlec I Sedlec u Starého Plzence /8 Starý Plzenec hrad Radyně I Starý Plzenec /9 Starý Plzenec Náměstí Republiky, Husova ul. I Starý Plzenec Území I. kategorie je území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů. Území II. kategorie je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují (např. písemné prameny, geofyzikální či letecká prospekce aj., ale i těsná blízkost UAN I. kategorie), pravděpodobnost jejich výskytu je %. Území IV. kategorie je území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Jedná se většinou o vytěžená či jiným způsobem z archeologického hlediska znehodnocená území, kde se žádné archeologické nálezy nepředpokládají. ÚAN Starý Plzenec hradiště Hůrka je současně evidováno jako významná archeologická lokalita (vybraná ÚAN, která patří mezi nejhodnotnější naleziště s vysokým stupněm dochování archeologických terénů a nemovitých i movitých archeologických nálezů v jejich původním kontextu). Všechna evidovaná území s archeologickými nálezy jsou zobrazena v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres. G Základní koncepce ochrany civilizačních hodnot území města Starý Plzenec (k bodu B08 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Mezi civilizační hodnoty jsou územním plánem zařazeny plochy a objekty taxativně chráněné příslušnými právními předpisy v oblasti dopravní infrastruktury a technické infrastruktury a také plochy a objekty, jejichž ochranu právní předpisy řeší jen obecně a při jejichž ochraně a rozvoji hraje významnou roli právě závazná územně plánovací dokumentace (týká se zejména ploch, staveb a zařízení občanského vybavení, výroby nebo například veřejných prostranství). V řešeném území jsou identifikovány civilizační hodnoty, které zabezpečují základní podmínky technického fungování území města Starý Plzenec, tedy zejména dopravní dostupnost území a jeho obslužnost, dopravní dostupnost jednotlivých částí území, jednotlivých pozemků a staveb na nich, zásobování území, jednotlivých pozemků a staveb energiemi, vodou a informacemi, likvidaci odpadních vod a tuhých odpadů z území, ale také dostupnost občanského vybavení, zařízení výroby a ploch veřejných prostranství. Civilizační hodnoty tak v území reprezentují zejména základní technický rámec obsluhy území, bez něhož se žádné území neobejde. Takto definované a v území identifikované civilizační hodnoty je nezbytné chránit a HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

156 rozvíjet jako základní předpoklad fungování každého území a zejména jako v minulosti realizované zásadní investice do území, s velkým podílem investic veřejných, jejichž návratnost je dána intenzitou a dobou jejich využití. Hodnota veřejného občanského vybavení spočívá v jeho roli uspokojení základních potřeb obyvatelstva zejména v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, veřejné administrativy, kultury a osvěty, církve, sportu a rekreace apod. Občanské vybavení se zásadním způsobem podílí na formování místní komunity a je předpokladem sociální soudržnosti obyvatel města. Uspokojení základních potřeb obyvatel v oblasti péče o duševní a fyzickou kondici je základním předpokladem jejich spokojenosti s místem bydliště. Veřejné občanské vybavení je navíc místem pravidelného střetávání obyvatel města a tvorby jejich vztahu k městu a sounáležitosti k městu. V mateřské či základní škole se například vytvářejí první sociální vazby mezi obyvateli města předškolního nebo školního věku, prostřednictvím školy dochází ovšem také k intenzivním kontaktům mezi rodiči dětí. Sociální interakce mezi obyvateli města se uskutečňují dále např. v kostele, na úřadě nebo v kulturních zařízeních při kulturních a společenských akcích (plesy, divadelní představení, spolková činnost, oslavy výročí či státních svátků apod.). Důvodem pro stanovení ochrany občanského vybavení je zajištění minimálního podílu a optimální dostupnosti občanského vybavení v jednotlivých lokalitách s cílem uspokojení základních potřeb obyvatel města. Hodnota veřejných prostranství spočívá v jejich základní integrační funkci území celého města, v zajištění prostupnosti území města, dostupnosti všech částí města a přístupnosti všech pozemků a staveb na nich. Kromě funkce komunikační přebírají ovšem veřejná prostranství zásadní roli sociální, když vytvářejí platformu pro každodenní sociální interakce obyvatel města, pro jejich setkávání, výměnu informací a názorů. Veřejná prostranství a jejich dobrá dostupnost a uživatelská kvalita jsou základním předpokladem pro tvorbu místní komunity a pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel města. Veřejná prostranství mají v neposlední řadě hodnotu prostorů volně a zdarma přístupných a využitelných pro účely každodenní rekreace obyvatel města, pro chůzi, jízdu na kole, běh a další sportovní a volnočasové aktivity a hry dětí i dospělých. Nelze opomíjet ani nezastupitelné environmentální význam veřejných prostranství zejména pro zastavěné území, jako prostorů nezastavitelných, umožňujících provětrání území města a integrujících vysoký podíl přírodních složek jako je vegetace či vodní plochy a toky, podílející se na tvorbě příznivého mikroklimatu města. Hodnota výrobních a skladovacích areálů spočívá v jejich ekonomických přínosech a zásadním podílu na hospodářské stabilitě území města. Využití výrobních areálů se podílí přímo i sekundárně na tvorbě pracovních příležitostí přímo na území města, čímž podporuje místní ekonomiku. Důvodem stanovení požadavků na ochranu identifikovaných civilizačních hodnot v území jsou požadavky na ochranu těchto hodnot vyplývající explicitně z příslušných zvláštních právních předpisů hájících veřejné zájmy v území v oblasti dopravní a technické infrastruktury a dále požadavky na ochranu identifikovaných hodnot v území vyplývající z 18 odst. (4) a z 19 odst. (1) písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. V současné době jsou na území města Starý Plzenec identifikovány tyto civilizační hodnoty území: Dopravní i nfrastruktura a) komunikační systém města pro silniční motorová vozidla (síť dálnice, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací): dálnice D5 silnice I. třídy: I/20 silnice II. třídy: II/180 silnice III. třídy: III/18020, III/18021, III/18022, III/18023, III/18026 místní komunikace: místní komunikace III. třídy - funkční skupiny C (obslužné) a místní komunikace IV. třídy - funkční skupiny D1 (se smíšeným provozem) účelové komunikace veřejně přístupné: polní a lesní cesty, komunikace napojující izolovaná sídla v krajině, zahrádkové osady apod. 156 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

157 b) železniční trati včetně železničních stanic a zastávek: celostátní železniční trať č. 190 Plzeň České Budějovice železniční stanice Starý Plzenec c) železniční vlečka do železničního depa d) zařízení veřejné hromadné dopravy osob, zejména zastávky veřejné autobusové dopravy a železniční stanice a zastávky: autobusová zastávka Starý Plzenec autobusová zastávka Starý Plzenec, Bezručova autobusová zastávka Starý Plzenec, Malá Strana autobusová zastávka Starý Plzenec, Nad tratí autobusová zastávka Starý Plzenec, náměstí autobusová zastávka Starý Plzenec, Sedlec autobusová zastávka Starý Plzenec, Sedlec, kolonie autobusová zastávka Starý Plzenec, Sedlec, rozc. autobusová zastávka Starý Plzenec, u kravína autobusová zastávka Starý Plzenec, vilová čtvrť autobusová zastávka Starý Plzenec, zdrav. stř. autobusová zastávka Starý Plzenec, žel. st. železniční stanice Starý Plzenec e) veřejná parkoviště: 2 veřejná parkoviště v ulici Raisova f) značené pěší turistické trasy; značená pěší turistická trasa KČT žlutá značená pěší turistická trasa KČT červená značená pěší turistická trasa KČT zelená g) značené naučné stezky; značená naučná stezka Staroplzenecká značená naučná stezka Stará Plzeň a kupci h) značené cyklistické trasy a cykloturistické trasy; regionální cyklotrasa č. 31 Plzeň Starý Plzenec Šťáhlavy Nezvěstice Nepomuk Mladý Smolivec Lnáře Blatná Mirotice Zvíkovské Podhradí - Lom u Tábora místní cyklotrasa č Ejpovice Přeštice i) cyklostezky/stezky pro chodce a cyklisty; spojitá síť cest na území města Starý Plzenec T echnická infrastruktura: j) vodovodní systém; vodovodní řady HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

158 vodojemy k) oddílná kanalizační síť s ČOV; kanalizační řady čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti ČOV l) energetický systém území systém zásobování plynem a elektrickou energií; venkovní vedení elektrické sítě 400 kv venkovní vedení elektrické sítě 1-35 kv venkovní vedení elektrické sítě 1-35 kv malá vodní elektrárna distribuční trafostanice VTL plynovod STL plynovod NTL plynovod regulační/měřící stanice VTL stanice katodové ochrany m) telekomunikační síť; komunikační zařízení telekomunikační vedení Významné výrobní areály n) významné výrobní areály; výrobní areál Bohemia Sekt, s.r.o. v ulici Smetanova výrobní areál SERW, spol. s r.o. v Sedlci Veřejné občanské vybavení: o) stavby a zařízení veřejného občanského vybavení (školská, kulturní, církevní, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, stavby a zařízení veřejné infrastruktury); Mateřská škola Starý Plzenec, Vrchlického 853 Základní a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81 Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54 Základní umělecká škola Starý Plzenec, Raisova 2 Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, spol. s r.o., Raisova 96 Zdravotnické zařízení, Smetanova Městský úřad Starý Plzenec Městská knihovna Turistické informační centrum Staroplzenecká galerie Rotunda sv. Petra a Pavla 158 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

159 Hrad Radyně Kostel Narození Panny Marie Kostel sv. Jana Křtitele Koupaliště Starý Plzenec Skatepark Starý Plzenec Fotbalový areál Starý Plzenec, Dětské hřiště Štěnovická p) hřbitovy: Městský hřbitov Bývalý hřbitov na Malé Straně q) objekty civilní ochrany: Policie ČR Policejní stanice Starý Plzenec Všechny identifikované civilizační hodnoty jsou zobrazena v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres. G.4.3. Limity využití území Kromě všech identifikovaných hodnot je nutno v řešeném území respektovat limity využití území dle platných právních předpisů, které v rámci ÚP nejsou identifikovány jako hodnoty přírodní, kulturní nebo civilizační. Všechny limity využití území jsou obsahem následující tabulky, s odkazem na legislativní předpis a s výpisem konkrétních limitů, případně s odkazem na výpis totožných jevů v předchozí kapitole o ochraně hodnot území. Všechny limity využití území jsou zobrazeny v grafické části ÚP Starý Plzenec ve výkrese II.1 Koordinační výkres. limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis / zdroj ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY přírodní památka 50 m 36 a 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění významný krajinný prvek ze zákona* typický krajinný celek migračně významné území nadregionální ÚSES regionální ÚSES lokální ÚSES OCHRANA LESA PUPFL - les hospodářský PUPFL - les ochranný 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nevyplývá z žádného legislativního předpisu (informativní jev) nevyplývá z žádného legislativního předpisu (informativní jev) 3, odst. 1,. písm. a) a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 3, odst. 1,. písm. a) a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 3, odst. 1,. písm. a) a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 50 m Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 50 m HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

160 limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis / zdroj PUPFL - les zvláštního určení vzdálenost 50 m od okraje lesa 50 m OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU půdy I. a II. třídy ochrany ZPF investice do půdy OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD zdroj přírodní pitné vody hluboký a mělký vrt ochranné pásmo vodního zdroje ochranné pásmo zařízení ČHMÚ OCHRANA PŘED POVODNĚMI záplavové území Q100 aktivní zóna záplavového území území řízené inundace OCHRANA ÚZEMÍ PŘED RIZIKOVÝMI GEOLOGICKÝMI JEVY sesuvné území poddolované území EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE staré ekologické zátěže území a kontaminované plochy skládka sběrný dvůr Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu; Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci nevyplývá z žádného legislativního předpisu (informativní jev) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nevyplývá z žádného legislativního předpisu (informativní jev) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nevyplývá z žádného legislativního předpisu (informativní jev) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavového území Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavového území Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavového území Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM), Ministerstvo životního prostředí Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 160 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

161 limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis / zdroj SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ SÍDELNÍ STRUKTURA zastavěné území PAMÁTKOVÁ PÉČE nemovitá národní kulturní památka nemovitá kulturní památka území s archeologickými nálezy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA dálnice silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy 100 m od osy přilehlého jízdního pásu nebo větve křižovatky na každou stranu 50 m od osy vozovky na každou stranu 15 m od osy vozovky na každou stranu 15 m od osy vozovky na každou stranu železniční trať celostátní 60 m od osy krajní koleje resp. 30 m od hranice obvodu dráhy vlečka OP letiště 30 m od osy krajní koleje dle grafické dokumentace TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400 a více kv venkovní vedení elektrické sítě 1kV - 35 kv 20 m od krajních vodičů (*15m) 7 m od krajních vodičů (*10m) 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 147/1999 Sb. ze dne 16. června 1999 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů *podle ustanovení 98odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického zákona nezměnila ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

162 limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis / zdroj kabelové vedení elektrické sítě 1kV - 35 kv 1 m od povrchu vedení po obou stranách krajních kabelů distribuční trafostanice stanice nad 52 kv 20 m (*30m) u stanic do 52kV: 7m (*10m) u stožárové stanice, 2 m u kompaktní a zděné stanice, 1 m u vestavěné stanice výrobna elektřiny vysokotlaký plynovod středotlaký plynovod nízkotlaký plynovod ochranné pásmo 4 m na obě strany od půdorysu; bezpečnostní pásmo v závislosti na dimenzi potrubí a tlaku 1 m od vedení v zastavěném území, 4 m od vedení mimo zastavěné území předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; norma TPG kabel katodové ochrany regulační / měřící stanice VTL stanice katodové ochrany Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vládní nařízení 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu. 162 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

163 limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis / zdroj vodovodní řad vodojem kanalizační řad čistírna odpadních vod čerpací stanice odpadních vod komunikační zařízení komunikační vedení 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí u DN do 500 mm, 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí u DN nad 500 mm, nad DN 200mm při uložení v hloubce 2,5m +1m ke stanovenému OP 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí u DN do 500 mm, 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí u DN nad 500 mm, nad DN 200 mm při uložení v hloubce 2,5 m +1 m ke stanovenému OP pásmo hygienické ochrany 200 m od ČOV 1,5 m od vedení radiové směrové spoje pás o šířce m Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů; norma TNV Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů; norma TNV Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. * limit není vyznačen ve výkrese II.1 Koordinační výkres (územní rozsah limitu je totožný s jiným zobrazeným limitem nebo jevem) G. 5. U r b a n i s t i c k á k o n c e p c e, v č e t n ě v y m e z e n í z a s t a v i t e l n ý c h p l o c h, p l o c h p ř e s t a v b y a s y s t é m u s í d e l n í z e l e n ě G.5.1. Zásady urbanistické koncepce (k bodu C01 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Z ákladní východiska Základními východisky pro stanovení zásad urbanistické koncepce ÚP Starý Plzenec byla podrobná analýza historického vývoje území města, a to zejména na základě rešerše veřejně dostupných historických map a HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

164 dalších informací o historickém vývoji území města. Analýza historického vývoje byla primárně zaměřena na analýzu vývoje sídelní struktury a vývoje vzájemných vztahů a vazeb v území a ve větší podrobnosti pak na vývoj uspořádání zástavby a zejména pak veřejných prostranství. Dalším z důležitých východisek bylo vyhodnocení naplňování platného ÚPM Starý Plzenec včetně jeho platných změn v období od jeho schválení do současnosti a dovození hlavních trendů ve změnách ve využití území, zejména s ohledem na proces postupného naplňování rozvojových ploch a realizace jednotlivých navržených záměrů, a v reálné poptávce po využití území. V neposlední řadě se jedním ze základních východisek stal fyzický terénní průzkum území města, a podrobná analýza současného stavu území, jeho využití, prostorového uspořádání a všech prostorových a provozních vazeb v území. Úkolem územního plánu není zvrátit dosavadní vývoj území, ale usměrnit jeho rozvoj v souladu s principy udržitelného rozvoje území tak, aby byla zachována historická kontinuita vývoje území, osídlení, a historických prostorových a provozních vazeb a zejména, aby byly chráněny a dále rozvíjeny všechny přítomné hodnoty území. Souhrnné odůvodnění Zásady urbanistické koncepce ÚP Starý Plzenec jsou stanoveny s cílem ochrany stávající sídelní struktury území města Starý Plzenec a jeho historicky dané a v minulosti rozvinuté základní funkční zonace. ÚP důsledně ctí stávající sídelní strukturu města včetně její významové hierarchizace a převažujícího využití jednotlivých sídel. ÚP také zachovává a dále rozvíjí základní funkční zonaci města Starý Plzenec a rozvíjí ho jako převážně obytné a rekreační území. Jako hlavní pól rozvoje města rozvíjí ÚP jádrové sídlo Starý Plzenec, historicky dané, plně rozvinuté a dlouhodobě stabilizované těžiště sídelní struktury města, významově dominující nad ostatními sídly. V tomto sídle je koncentrována většina obyvatel města Starý Plzenec s budoucím předpokládaným nárůstem počtu obyvatel. Na to ÚP reaguje vymezením nových rozvojových ploch pro individuální bydlení. Produkční funkce v území je zastoupena několika výrobními podniky, jejichž plochy ÚP stabilizuje a v několika případech dále rozvíjí vymezením nových rozvojových ploch výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy výroby a skladování. Ve vazbě na údolní nivu řeky Úslavy, hlavní krajinnou a potenciální rekreační osu města, ÚP dále rozvíjí síť cyklostezek a sportovišť v bezprostřední vazbě na tyto cyklostezky. Dalšími dvěma prostorově rozvinutými sídly na území města jsou Malá Strana a Sedlec. Obě sídla stejně jako sídlo Starý Plzenec plní převážně obytně-rekreační funkci, kterou ÚP dále rozvíjí vymezováním nových rozvojových ploch pro individuální bydlení či rekreaci. Všechna ostatní sídla na území města jsou významově zcela zanedbatelná, jedná se převážně o drobné rekreační, obytně rekreační či zahrádkové osady roztroušené ve volné krajině. ÚP strukturu drobných sídel ve volné krajině respektuje a zachovává a s cílem podpory cestovního ruchu rozvíjí nové rekreační centrum pro hromadnou rekreaci ve vazbě na zatopený lom v areálu Obalovny Letkov. 164 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

165 Obrázek: Schéma urbanistické koncepce města / schéma hlavního výkresu cílový stav HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

166 Obrázek: Plochy změn na podkladě ortofotomapy 2013 ad a) Důvodem pro respektování a rozvoj stávající základní sídelní struktury území města Starý Plzenec je respektování historického kontextu vývoje území města a zachování jeho kontinuity i do budoucnosti. Územní plán proto koncentruje rozvoj obytné funkce a navazujících obslužných funkcí celoměstského i místního významu přednostně do jádra sídelní struktury a přirozeného, historicky vyvinutého, spádového sídla území celého města, tedy do sídla Starý Plzenec. Sídlo Starý Plzenec je historicky rozvinutým přirozeným jádrem sídelní struktury celého města a hlavním obytným sídlem koncentrujícím převažující část obyvatel města. Sídlo Starý Plzenec proto také disponuje ze všech sídel na území města nejlépe rozvinutou veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (železniční stanice, síť autobusových zastávek) a zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Důvodem přednostní koncentrace rozvoje obytné funkce právě v sídle Starý Plzenec je přirozená návaznost na stabilizovaná a dobře fungující obytná území a bezprostřední návaznost na optimálně vybavené území města. Všechny rozvojové plochy pro bydlení jsou tak výhodně přímo napojitelné na stávající systém veřejných prostranství, systém komunikací i systémy technické infrastruktury. 166 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

167 V rámci zastavěného území sídla Starý Plzenec i v bezprostřední návaznosti na něj je navíc k dispozici množství disponibilních urbanistických proluk vhodných k zastavění. ad b) Vzájemné srůstání jednotlivých oddělených sídel představuje hrozbu ztráty jejich individuální identity, jejímž předpokladem je mimo jiné také zasazení každého sídla do jeho přirozeného krajinného rámce. Prostorové oddělení jednotlivých sídel, resp. celých obcí, je základním předpokladem k zachování identity a autenticity každé obce resp. každého sídla. Propojováním sídel dochází ke stírání historicky daných hranic mezi sídly a obcemi a k utváření nežádoucí kontinuální zástavby a kontinuálně a bezbřeze urbanizovaného území bez zachování přirozených přírodních předělů mezi obcemi a sídly a bez přirozeného kusu volné krajiny příslušejícího tradičně každému sídlu či každé obci. ad c) Zásada vychází mimo jiné z jedné z republikových priorit územního plánování stanovené v PÚR ČR vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského nebo jiného původu), hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy). Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Důvodem pro stanovení této zásady je primárně důraz na stabilizaci a obnovu stávající urbanistické struktury sídel na území města a na ochranu nezastavěného území. Plošnému rozvoji města má vždy předcházet využití rozvojových rezerv v rámci stávající zástavby. Existence ploch brownfields a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitích území uvnitř stávající struktury zástavby představuje vždy narušení stávající urbanistické struktury celého města, snižuje atraktivitu města pro nové obyvatele a nové investory, snižuje přirozenou sociální kontrolu území obce a často je tak také jednou z příčin zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti ve městě. Využití ploch brownfileds a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitích území v zastavěném území je výhodné z hlediska efektivity využívání veřejné infrastruktury a z hlediska nároků na veřejné rozpočty. Takové plochy jsou vždy napojené na stávající komunikační systém obce a sítě technického vybavení a nevyžadují tak zpravidla (s výjimkou modernizace nebo obnovy zastaralých součástí systémů) významné investice do budování zcela nové dopravní a technické infrastruktury. Takové plochy disponují také velmi dobrou dostupností stávajícího občanského vybavení a jejich poloha v rámci jinak stabilizované okolní urbanistické struktury je v případě jejich realizace zárukou jejich okamžité integrace a začlenění do fungování města. Nad rámec proluk v zastavěném území je žádoucí směřovat další rozvoj primárně do území s nedokončenou urbanistickou strukturou okraje sídel, zejména sídla Starý Plzenec. Cílem je stabilizovat urbanistickou strukturu všech sídel a tím stabilizovat jejich vnější obraz zejména na přechodu sídel do volné krajiny. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

168 Obrázek: Plochy přestavby a plochy zastavitelné určené k zastavění (bydlení, rekreace, občanské vybavení, smíšené obytné, výroba, odpadové hospodářství) ad d) Důvodem pro přednostní směřování intenzivního rozvoje zástavby do jádrového sídla Starý Plzenec a do oddělených sídel Malá Strana a Sedlec je zachování historické kontinuity vývoje těchto 3 nejvíce rozvinutých, nejlépe zainvestovnaých a nejlépe dopravně dostupných sídel na území města Starý Plzenec. Cílem je dále koncentrovat další rozvoj zejména bydlení, rekreace a výroby do území disponujícího odpovídající veřejnou infrastrukturou, zejména pak dobrým dopravním napojením a dostupností zařízení občanského vybavení každodenní potřeby a ploch každodenní rekreace, s cílem minimalizovat nároky na veřejné rozpočty, tedy s cílem využít přednostně stávající, fungující a dostupnou veřejnou infrastrukturu na místo budování infrastruktury nové. Sídlo Starý Plzenec disponuje ze všech sídel na území města nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (železniční stanice, síť autobusových zastávek) a zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Intenzivní rozvoj území města je tedy navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na optimálně vybavenou část území města tak, aby mohly být všechny nově navrhované rozvojové plochy optimálně přímo na stávající komunikační systém města a na systémy technické infrastruktury. Navrhovaný rozvoj sídel Malá Strana a Sedlec je ve srovnání s rozvojem sídla Starý Plzenec výrazně extenzivnější, zejména s ohledem na charakter a omezené rozvojové možnosti těchto sídel. Územní plán 168 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

169 nicméně i přesto stabilizuje tato sídla jako obytně-rekreační a vymezuje v nich rozvojové plochy zejména pro individuální bydlení a rekreaci. ad e) Všechna další sídla na území města Starý Plzenec představují v hierarchii sídelní struktury města její vůbec nejnižší úroveň. Tato sídla nedisponují odpovídajícím veřejným vybavením, nacházejí se často v izolovaných a dopravně špatně dostupných a špatně obsloužitelných polohách a jejich rozvojový potenciál je tak minimální, v některých případech dokonce nulový. Územní rozvoj proto není žádoucí směřovat do těchto sídel, ale upřednostnit primárně území s prokazatelně vyšším potenciálem dalšího rozvoje. ad f) Vzájemná prostorová a provozní integrace sídel v rámci jednoho města je základním předpokladem sociální soudržnosti obyvatel tohoto města. Optimální propojení jednotlivých částí území města je předpokladem pro vzájemné setkávání obyvatel města a rozvinutí sociálních interakcí, pro posílení sounáležitosti obyvatel s územím města a pro bezkolizní, rychlou a bezpečnou dostupnost vybavenosti města, jejího rekreačního zázemí, zastávek veřejné hromadné dopravy a dalších cílů sloužících celému městu. ad g) Důvodem pro ochranu a rozvoj spojité soustavy veřejných prostranství je zajištění veřejné prostupnosti území města včetně vazeb zastavěného území do volné krajiny a pro zajištění dostupnosti jednotlivých částí sídel, jednotlivých pozemků a staveb na nich. Systém veřejných prostranství představuje základní systém každé urbanistické struktury, determinuje zásadním způsobem rozvoj území a předurčuje všechny klíčové prostorové a provozní vazby v území. Jako takový je nutné systém veřejných prostranství chránit a dále rozvíjet. Zajištění prostupnosti území a možnosti veřejné dostupnosti volné krajiny a sídel je základním předpokladem pro fungování každého území, pro jeho dostupnost a obsluhu a pro realizaci nezastupitelných aktivit v něm. Vodní toky jsou významnými krajinnými osami v území a v zastavěném území a v bezprostřední vazbě na ně představují zásadní potenciál utváření nových veřejných prostranství s dominantním uplatněním veřejné zeleně. ad h) Údolní niva řeky Úslavy protíná ve směru jihovýchod - severozápad celé správní území města. Niva řeky Úslavy s další doprovodnou vegetací tvoří hlavní krajinnou i potenciální rekreační osu města a je tak vůbec nejlépe dostupným přírodním prvkem v území města s vysokým potenciálem využití pro každodenní rekreaci obyvatel města. Posílení vazeb veřejných prostranství centrální části města na údolní nivu přispěje ke zlepšení pěší a cyklistické dostupnosti a zvýšení její atraktivity pro každodenní rekreaci obyvatel města ad i) Zásada vychází z obecných požadavků na zlepšování dostupnosti a prostupnosti území, zajištění dostupnosti ploch sídelní zeleně odpovídající kvality a plošného rozsahu a z požadavku na propojování obytných území s rekreačními atraktivitami a s volnou krajinou. (k bodu C02 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Souhrnné odůvodnění Intenzivní rozvoj sídla Starý Plzenec souvisí s jeho nadřazenou úlohou v systému osídlení celého města. Sídlo Starý Plzenec se historicky rozvinulo jako těžiště města Starý Plzenec, jako jeho přirozené jádro a spádové území. V současné době je zde soustředěna většina všech obyvatel města, v podstatě veškeré občanské HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

170 vybavení celoměstského i lokálního významu a také převážná část pracovních příležitostí. Město je ze všech sídel na území města nejlépe dopravně obsloužené a nejkomplexněji vybavené systémy technické infrastruktury. ad a) Sídlo Starý Plzenec je již dnes přirozeným jádrem sídelní struktury celého města a hlavním obytným sídlem koncentrujícím převažující část obyvatel města. Sídlo Starý Plzenec proto také disponuje ze všech sídel na území města nejlépe rozvinutou veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (železniční stanice, síť autobusových zastávek) a zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Důvodem přednostní koncentrace rozvoje obytné funkce právě v sídle Starý Plzenec je přirozená návaznost na stabilizovaná a dobře fungující obytná území a bezprostřední návaznost na optimálně vybavené území města. Všechny rozvojové plochy pro bydlení jsou tak výhodně přímo napojitelné na stávající systém veřejných prostranství, systém komunikací i systémy technické infrastruktury. ad b) Sídlo Starý Plzenc plní funkci hlavního spádového území celého území města, optimálně dostupného ze všech částí území města a velmi výhodně dopravně napojeného. Do centrální části sídla Starý Plzenec je tak žádoucí koncentrovat stavby a zařízení občanského vybavení celoměstského významu dostupné a dosažitelné optimálně všem obyvatelům města. Požadavek na kombinaci občanského vybavení s bydlením vychází z potřeby zajistit v centrální části města přirozenou sociální kontrolu, jejímž hlavním předpokladem je přítomnost trvale obydlených bytů v území. ad c) Zásada vyplývá z požadavku na ochranu kulturních hodnot území města Starý Plzenec. Historické jádro města je urbanisticky nejhodnotnější součástí urbanistické struktury celého města a je zde soustředěna většina architektonicky významných staveb a několik nemovitých kulturních památek. ad d) Zásada vychází mimo jiné z jedné z republikových priorit územního plánování stanovené v PÚR ČR vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského nebo jiného původu), hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy). Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Stanovení zásady vychází z požadavků na hospodárné nakládání s územím a efektivitu výstavby. Každá nová výstavba v rámci zastavěného území nebo v přímé vazbě na něj vykazuje výrazně nižší nároky na vstupní a podmiňující investice i nižší náklady na vlastní provoz a údržbu takového území ve srovnání s rozvojem v prostorově izolované lokalitě bez vazby na stávající zástavbu. Rozvojové území ve vazbě na stabilizované zastavěné území je možné vhodně napojit na stávající komunikační systém a sítě technického vybavení, z rozvojového území je také dobrá dostupnost občanského vybavení, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury lokalizované v rámci navazujících stabilizovaných území. Rozvoj území v rámci zastavěného území nebo v bezprostřední vazbě je jednoznačnou prioritou a jedním ze základních předpokladů udržitelného rozvoje území. ad e) Nad rámec proluk v zastavěném území je žádoucí směřovat další rozvoj sídla Starý Plzenec primárně do území s nedokončenou urbanistickou strukturou jeho okraje. Cílem je stabilizovat urbanistickou strukturu sídla a tím stabilizovat jeho vnější obraz zejména na přechodu sídel do volné krajiny. ad f) 170 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

171 Zásada vychází z obecných požadavků na zlepšování dostupnosti a prostupnosti území, zajištění dostupnosti ploch sídelní zeleně odpovídající kvality a plošného rozsahu a z požadavku na propojování obytných území s rekreačními atraktivitami a s volnou krajinou. ad g) Veřejná prostranství historického jádra města reprezentují nejhodnotnější součást celého systému veřejných prostranství města a podílejí se nezastupitelně na obrazu celého města. ad h) Sídlo Starý Plzenec má vysoký rekreační potenciál, což mj. značí přítomnost několika sportovišť na území města (koupaliště, fotbalový areál, skatepark, parkur). Proto je žádoucí dále rozvíjet sportovní a rekreační funkce, které jsou zde již nyní ve velké míře koncentrovány, a to především v návaznosti na tyto stabilizované sportovní plochy. ad i) S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, je zcela logické a žádoucí umisťovat nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizovat tak nové infrastrukturální investice. ad j) Na území města Starý Plzenec se nachází významná historická památka - královský hrad Radyně, který byl postaven ve druhé polovině 14. století a představuje typickou dominantu celého Plzeňska. Mimo to je hrad Radyně typickým symbolem města Starý Plzenec a jeho význam a působení na své okolí je potřeba důsledně chránit (k bodu C03 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů ad a) S ohledem na polohu sídla v těsné blízkosti rozlehlé významné národní kulturní památky a také s ohledem na relativně složité topografické podmínky území jsou dlouhodobě rozvojové možnosti sídla limitovány. Proto si dodnes sídlo zachovalo svůj venkovský charakter s převahou venkovských stavení včetně několika zemědělských usedlostí a statků. Venkovský charakter sídla je hodnotou hodnou zachování. ad b) Cílem je zachovat koncentrickou strukturu zástavby venkovské části města Starý Plzenec se zástavbou rozvíjející se z jádra struktury do krajiny podél jednotlivých radiálních komunikací. ad c) Cílem zásady je zachovat historicko-kulturní význam slovanského hradiště Hůrka na stejnojmenném vrchu, jakožto významnou národní kulturní památku. Dominantou bývalého hradiště je rotunda sv. Petra a Pavla, která vznikla již v 10. století a patří k nejstarším dochovaným památkám v České republice. Rotunda sv. Petra a Pavla je typickým symbolem města Starý Plzenec a její význam a působení na své okolí je potřeba důsledně chránit. (k bodu C04 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů ad a) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

172 S ohledem na polohu sídla v těsné blízkosti rozlehlé významné národní kulturní památky a také s ohledem na relativně složité topografické podmínky území jsou dlouhodobě rozvojové možnosti sídla limitovány. Proto si dodnes sídlo zachovalo svůj venkovský charakter s převahou venkovských stavení, ale také rekreačních objektů. Venkovský charakter sídla je hodnotou hodnou zachování. ad b) Cílem je zachovat koncentrickou strukturu zástavby venkovské části města Starý Plzenec se zástavbou rozvíjející se z jádra struktury do krajiny podél jednotlivých radiálních komunikací. ad c) S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, je zcela logické a žádoucí umisťovat nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizovat tak nové infrastrukturální investice. (k bodu C05 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Všechna ostatní sídla na území města jsou významově zcela zanedbatelná, jedná se převážně o drobné rekreační, obytně rekreační či zahrádkové osady roztroušené ve volné krajině. Územní plán stanovuje tyto samoty přednostně stabilizovat, jelikož jejich další plošný rozvoj není žádoucí. (k bodu C06 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Územní plán stanovuje výše uvedené zásady urbanistické koncepce důsledně promítat zejména do plošného a prostorového uspořádání území (vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a vymezení zón prostorového uspořádání), koncepce systému sídelní zeleně a koncepce veřejné infrastruktury. G.5.2. Plošné uspořádání území G Zásady plošného uspořádání území (k bodu C07 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Územní plán dělí plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s 43 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. a 3 odst. (2) písm. a) a b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. na jednotlivé typy a to dle těchto kritérií: 1. dle jejich významu ( 3 odst. (2) písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.); 2. dle míry požadovaných změn v území v návrhovém období ÚP, tj. podle toho, do jaké míry je příslušná plocha s rozdílným způsobem využití považována za dlouhodobě stabilizovanou bez nutných strukturálních změn jejího způsoby využití ani uspořádání, nebo, do jaké míry je žádoucí strukturální změna využití a/nebo uspořádání plochy; 172 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

173 3. dle vztahu k hranici zastavěného území, tedy podle toho, je-li plocha s rozdílným způsobem využití součástí zastavěného území nebo je vymezená mimo zastavěné území vymezení v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb. Požadovanými změnami se rozumí zejména požadavky na změnu způsobu využití nebo změnu prostorového uspořádání (změna maximální výšky nebo typu struktury zástavby), které vytvářejí potřebu cíleně intervenovat v rámci dané plochy, aby bylo dosaženo navrhovaného cílového využití, uspořádání a charakteru plochy s rozdílným způsobem využití. Stabilizované plochy Stabilizované plochy jsou vymezeny pro specifikaci té části území obce, která je z hlediska nároků na změny v území vyhodnocena jako dlouhodobě stabilizovaná, bez zásadních nároků na změny v území. Stabilizované plochy nevykazují pro návrhové období územního plánu zásadní potřebu změny jejich využití ani prostorového uspořádání. Jedná se o plochy dlouhodobě fungující, bez nároků na nutné strukturální změny v urbanistické struktuře. V rámci stabilizovaných ploch se předpokládají například jen lokální dostavby proluk, nástavby a přístavby staveb, lokální změny využití pozemků a objektů, avšak bez nároků na zásadní strukturální změny urbanistické struktury plochy. Stabilizované plochy jsou vymezovány jak v zastavěném území, tak v nezastavěném území. Plochy změn Plochy změn jsou vymezovány pro jednoznačné vyjádření nezbytné cílené intervence změny ve využití a/nebo prostorového uspořádání území. Jedná se o plochy, u nichž je pro návrhové období územního plánu vyhodnocena potřeba zásadní změny jejich využití a prostorového uspořádání. Jedná se tedy o plochy v současné době nevhodně využívané, plochy využívané nedostatečně nebo vůbec, u nichž je nezbytná cílená intervence k zajištění jejich optimálního využití a uspořádání. S cílem rozlišení žádoucí intervence v rámci zastavěného území nebo mimo něj, člení územní plán plochy změn na další podtypy ploch: Plochy přestavby, které jsou vymezeny v souladu s 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jako plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, a to zásadně v rámci zastavěného území a jedině za předpokladu, že jsou určeny převážně k zastavění. Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve smyslu 2, odst. 1, písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 43 tohoto zákona, za účelem prokazatelně potřebného rozvoje zástavby mimo zastavěné území vymezené podle 58 stavebního zákona. Jako plochy zastavitelné jsou vymezeny plochy změn výhradně vně zastavěného území, určené pro zastavění, tj. pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, veřejná prostranství, plochy smíšené obytné, dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, výrobu a skladování, apod. Plochy změn v krajině jsou vymezeny s ohledem na přílohu č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I. odst. 1 e) resp. odst. 3 b) za účelem vymezení změn v koncepci uspořádání krajiny. Jako plochy změn v krajině jsou vymezeny plochy změn uvnitř i vně zastavěného území, určené ke změně využití krajiny a nejsou určené pro zastavění. Jedná se tedy např. o plochy přírodní, plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní a smíšené nezastavěného území. Koridory změn jsou vymezeny v souladu s 2 odst. (1) písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pro umístění vedení dopravní nebo technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy. Koridory jsou vymezovány bez ohledu na hranici zastavěného území, tedy jak v rámci zastavěného území tak mimo něj. Plochy územních rezerv HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

174 Plochy územních rezerv jsou vymezeny v souladu s 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, územní plán vymezí plochy pro územní rezervy (dle 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, se jedná o plochy, jejichž potřebu a plošné nároky je nutno prověřit) pro budoucí prověření jejich využití v rámci změny územního plánu. (k bodu C08 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v ÚP stanoveny dle požadavků na vymezování ploch stanovených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Typy ploch s rozdílným způsobem využití jiným, než je stanoveno v 4 až 19 vyhlášky V ÚP je stanoven pouze jeden typ ploch s rozdílným způsobem využití jiným, než je stanoveno v 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: Pl ochy systému sídelní zeleně zel eň soukromá Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně zeleň soukromá nad rámec vyhlášky je potřeba vymezit a ochránit místně specifická území a těmto územím stanovit takové podmínky pro jejich využití, které nejsou dovoditelné z 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně zeleně soukromé je potřeba v rámci ÚP Starý Plzenec vymezit samostatně plochy zeleně plnící roli sídelní zeleně v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb., tedy roli ekologicko-stabilizační, rekreační a kompoziční v sídle, podobně jako veřejná prostranství veřejná zeleň (ZV) nebo krajinná zeleň (NK), ale na rozdíl od těchto ploch v režimu veřejně nepřístupných ploch a ploch určených primárně k soukromému užívání, tedy ploch zpravidla oplocených nebo jinak vyhrazených vůči okolním veřejným prostranstvím. Podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití V souladu s 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, jsou níže podrobně zdůvodněné typy ploch s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členěny nad rámec 4 až 19 vyhlášky, a to s ohledem na specifické podmínky a charakter území: Pl ochy bydlení Plochy bydlení jsou dále podrobněji členěny na bydlení individuální (BI) a bydlení hromadné (BH) z důvodu odlišení různých nároků na způsob využití území a umisťování staveb pro různé formy bydlení zejména v souvislosti s intenzitou využití daných ploch a jejich výrazně odlišnými kapacitami. Odlišení na bydlení individuální a bydlení hromadné je důležité také pro možnost odlišení výrazně rozdílného vizuálního / prostorového působení zástavby hromadného a individuálního bydlení, ve vztahu k okolní zástavbě, krajinnému rázu a vnějšímu i vnitřnímu obrazu města. Pl ochy rekreace Plochy rekreace jsou dále podrobněji členěny na rekreaci individuální, rekreaci hromadnou a rekreaci v zahrádkových osadách z důvodu odlišení různých nároků na způsob využití území a umisťování staveb pro různé formy rekreace. Zatímco rekreace individuální (RI), tedy rekreace v chatách a chalupách, má nároky na využití území velmi obdobné nárokům na území obytná a není tedy žádoucí připouštět v těchto plochách žádné další rušivé činnosti včetně například hromadných ubytovacích zařízení či rozsáhlejších sportovní zařízení náročných na dopravní 174 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

175 obslužnost a intenzitu využití návštěvníky. Hromadná rekreace (RH) naproti tomu vyžaduje velkou míru otevřenosti veřejnosti a lepší podmínky dopravní dostupnosti a obslužnosti. Důvodem ke stanovení plochy rekreace v zahrádkových osadách (RZ) je potřeba zabezpečit podmínky pro optimální provozování zahrádkové činnosti jako specifické formy individuální rekreace s výraznou dominancí pěstitelské činnosti v rámci oplocených a vůči svému okolí prostorově a provozně oddělených ploch, s vyloučením objemově a funkčně nevhodné zástavby. Pl ochy občanského vybavení Důvodem stanovení podrobnějšího členění ploch občanského vybavení je zajistit na území obce primárně podmínky pro stabilizaci a rozvoj staveb a zařízení občanského vybavení zřizovaného ve veřejném zájmu, tedy občanského vybavení veřejného (OV). Plochy občanského vybavení komerčního (OM) jsou vymezeny z důvodu stabilizace stávajících fungujících ploch a zařízení komerčního občanského vybavení s možností jeho dalšího rozvoje v daných polohách. Plochy sportu (OS) jsou stanoveny z důvodu potřeby stabilizace a vytvoření podmínek pro rozvoj explicitně staveb a zařízení sportu, jako občanského vybavení se specifickými plošnými a prostorovými nároky na umisťování staveb a zejména pro specifický význam sportu jako složky občanského vybavení přispívající výrazně k příznivému fyzickému rozvoji a zdraví obyvatel města. Plochy hřbitovů (OH) jsou samostatně stanoveny zejména z důvodu hygienických a dále z důvodu ochrany piety. Pl ochy veřejných prostranství Plochy veřejných prostranství jsou dále podrobněji členěny s ohledem na potřebu rozlišení různých cílových charakterů veřejných prostranství, a to s ohledem na míru uplatnění zpevněných a nezpevněných ploch a vegetace, hlavně vzrostlých stromů a s ohledem na charakter využití a převládající aktivity ve veřejných prostranstvích: společenské využití, kulturní využití, rekreační využití, obytný charakter, pobytové a pohybové aktivity apod. Pl ochy smíšené obytné Plochy smíšené obytné jsou dále podrobněji členěny na plochy smíšené obytné městské (SM) a plochy smíšené obytné venkovské (SV) z důvodu odlišení podmínek využití území s různými kombinacemi funkce bydlení s různými nebytovými funkcemi v různých částech sídelní struktury města. Důvodem podrobnějšího členění je zejména možnost usměrnění přednostního umisťování staveb a občanského vybavení celoměstského významu do centrální části sídla Starý Plzenec, resp. vytvoření specifických podmínek pro využití území jednotlivých venkovských sídel. Pl ochy dopravní infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s 9 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických podmínek pro umisťování staveb pro různé druhy dopravy. Pl ochy technické infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s 10 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických podmínek pro umisťování staveb pro různé druhy technické infrastruktury. Pl ochy výroby a skl adování Plochy výroby a skladování jsou dále podrobněji členěny z důvodu možného odlišení velmi rozdílné míry zátěže okolního území plynoucí z různých druhů výroby, z důvodu velmi odlišných nároků na dopravní obslužnost a kapacitních nároků na sítě technického vybavení, z důvodu velmi odlišné míry slučitelnosti s jinými funkcemi, zejména s bydlením. Samostatně jako plochy specifické výroby (VX) je vymezen typ plochy kombinující výrobní činnosti s komerční i veřejnou vybaveností. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

176 Pl ochy lesní Plochy lesní jsou dále podrobněji členěny s ohledem na potřebu rozlišení různých cílových charakterů využití pozemků určených k plnění funkcí lesa a dalších pozemků lesa s ohledem na intenzitu a charakter hospodaření v lesích (NL) a jejich využití pro další funkce, například rekreaci (NLx). (k bodu C09 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Územní plán stanovuje typy koridorů dle převládajícího způsobu využití analogicky stanovení typů ploch s rozdílným způsobem využití, a to pro zajištění specifických podmínek pro umisťování liniových staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury v případech, kdy územní plán nedisponuje dostatečným množstvím podkladů a informací umožňujících vymezení pro umístění předmětné liniové dopravní stavby nebo stavby dopraví infrastruktury přímo plochu s rozdílným způsobem využití. (k bodu C10 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Podrobné podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů stanovuje ÚP v souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v rámci samostatné, pro ten účel určené, kapitoly F. (k bodu C11 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Hlavní zásady plošného uspořádání území plně reflektují zásady pro rozvoj území města Starý Plzenec a pro rozhodování o změnách v území města Starý Plzenec stanovené v kapitole B.1. tohoto územního plánu a zásady urbanistické koncepce stanovené územním plánem pro celé město Starý Plzenec a podrobněji pak pro sídla Starý Plzenec, Malá Strana, Sedlec a ostatní drobná sídla ve volné krajině v kapitole C.1. tohoto územního plánu. Cílem stanovení hlavních zásad plošného uspořádání území je zajistit kontinuitu rozvoje území města Starý Plzenec, dále rozvinout a posílit historicky dané předpoklady rozvoje území, včetně prostorových, funkčních a provozních vazeb a souvislostí v území. Cílem je dále zajistit optimální a vyvážený vztah mezi jednotlivými funkčními složkami v území, zejména pak vztah mezi bydlením, občanským vybavením, rekreací a místy s koncentrací pracovních příležitostí. Podkladem pro stanovení obecných principů plošného uspořádání území byla podrobná analýza historického vývoje území, zejména na podkladě veřejně dostupných historických map, dále analýza stávajícího stavu území, jeho hodnot, limitů a nároků a požadavků na změny v území, a v neposlední řadě analýza platného ÚPM Starý Plzenec (včetně jeho vydaných změn) a trendů v naplňování jím navržených změn v území. ad a) Důvodem stanovení zásady je zajištění přirozeného a plynulého rozvoje všech funkčních složek na území města tak, aby navrhovaný rozvoj vždy odpovídal skutečným potřebám a reálným a odůvodnitelným nárokům na využití území. Cílem je zabránit návrhu účelového rozvoje některé z funkčních složek v rámci případné změny ÚP. ad b) 176 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

177 Důvodem pro stanovení této zásady je primárně stabilizace stávajících ploch pro bydlení v souladu se současným využitím území. Stávající stabilizované plochy s převládajícím podílem bydlení reprezentují jádra sídelní struktury města, těžiště komunitního života s plně rozvinutým a optimálně utvářeným a fungujícím obytným prostředím a plně rozvinutými sociálními vazbami mezi obyvateli. Proto je nutné stabilizovaná obytná území chránit a další rozvoj bydlení směřovat právě do těchto jader, resp. v bezprostřední vazbě na ně. Důvodem pro další plošný rozvoj ploch bydlení pouze ve vazbě na stávající plochy bydlení je zajištění optimální integrace nově se rozvíjejících obytných území s těmi stávajícími, zajištění dobré dopravní dostupnosti a efektivního využívání veřejné infrastruktury (dopravní obslužnost, napojení na komunikační systém a sítě technické infrastruktury, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení, systém nakládání s odpady apod.) a v neposlední straně snaha v ÚP důsledně eliminovat jakákoli potenciální rizika vzniku sociálně vyloučených obytných lokalit. Pro stabilizaci a optimální rozvoj komunity obyvatel obce je také účelné vytvářet kompaktní urbanistický útvar zaručující menší vzdálenosti zdrojů a cílů každodenních cest jako předpoklad podpory pěší dopravy po území města. ad c) Jádrové sídlo Starý Plzenec se historicky rozvinulo v přirozené jádro sídelní struktury celého města a stalo se tak hlavním obytným sídlem koncentrujícím převažující část obyvatel města a obslužných aktivit města v podobě zejména zařízení občanského vybavení celoměstského významu. Územní plán navrhuje zachování kontinuity historického vývoje osídlení města. Kromě jádrového sídla Starý Plzenec jsou dalšími rozvinutými obytnými sídly Malá Strana a Sedlec. Umožnění dalšího přiměřeného rozvoje bydlení je předpokladem pro stabilizaci a možný další rozvoj komunity místních obyvatel a prevencí před ubýváním obyvatel těchto dvou sídel a možným úplným zánikem komunity. ad d) Důvodem pro stanovení této zásady je primárně eliminace vzniku sociálně vyloučených lokalit, a to jak ve smyslu lokalit s nežádoucí koncentrací nepřizpůsobivých či jinak sociálně problematických skupin obyvatelstva, tak ve smyslu tzv. rezidenčních lokalit vyznačujících se koncentrací vysokopříjmových skupin obyvatelstva s tendencí separace od zbytku obyvatel obce, s tendencí uzavírání se do uzavřených obytných enkláv, veřejnosti nepřístupných, oplocených nebo obezděných, hlídaných kamerovými a jinými systémy. Prostorová segregace a izolovanost je vždy hrozbou vzniku také sociální segregace a sociálního vyloučení. Rozvoj bydlení v návaznosti na stávající obytná území je vždy základním předpokladem optimálního zapojení se nových obytných území do organismu a života obce a jejích obyvatel (zpravidla nově příchozích / novousedlíků) do místní komunity. ad e) Důvodem pro stanovení této zásady je zachování historické kontinuity vývoje základní funkční struktury kompaktního města. Jižní segment města se vyvinul jako převážně obytné území, s dominancí vilové zástavby. Obytné území je žádoucí dále rozvíjet a nové plochy bydlení vázat na stabilizované plochy bydlení. Centrální část města Starý Plzenec plní funkci hlavního spádového území celého území města, optimálně dostupného ze všech částí území města a velmi výhodně dopravně napojeného. Do centrální části sídla Starý Plzenec je tak žádoucí koncentrovat stavby a zařízení občanského vybavení celoměstského významu a občanské vybavení každodenní potřeby dostupné a dosažitelné optimálně všem obyvatelům města. Požadavek na kombinaci občanského vybavení s bydlením vychází z potřeby zajistit v centrální části města přirozenou sociální kontrolu, jejímž hlavním předpokladem je přítomnost trvale obydlených bytů v území. Sídla Malá Strana a Sedlec plnili vždy převážně obytně-rekreační funkci. Vhledem ke své poměrně snadno dostupné poloze a přírodní atraktivitě mají i nadále značný potenciál vytvářet podmínky pro rozvoj individuálního bydlení a individuální rekreace. ad f) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

178 Základním předpokladem optimálního a dlouhodobě udržitelného fungování urbanistické struktury každého města je dosažení maximální vztahové prostorové a provozní blízkosti (aproximace) funkce bydlení a funkce občanského vybavení, zejména pak staveb a zařízení občanského vybavení každodenní potřeby. Pro dosažení maximální možné prostorové a provozní blízkosti bydlení a občanského vybavení je proto žádoucí občanské vybavení každodenní potřeby rozvíjet přednostně v rámci samotných obytných území, optimálně pak v jejich prostorovém či provozním těžišti, tedy v jejich přirozených jádrech ad g) S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, je zcela logické a žádoucí umisťovat nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizovat tak nové infrastrukturální investice. ad h) Rozvoj prostorově a provozně náročné výroby se zvýšenými nároky na dopravní obslužnost je žádoucí integrovat do stávající průmyslové a obchodní zóny Černice. Ta se nachází v bezprostřední vazbě na dálnici D5 a dvě MÚK (Exit 73, Exit 76). S ohledem na velmi dobré podmínky dopravního napojení na dálnici D5 je tedy výhodné situovat tento rozvoj k západnímu okraji řešeného území. ad i) Území mimo jednotlivá oddělená sídla je žádoucí, jako protiváhu intenzivně urbanizovanému území, ponechat přednostně volné krajině, přírodním procesům a extenzivním formám rekreace v přírodě. ad j) Vedení stezek pro pěší a cyklisty v údolních nivách vodních toků je s ohledem na minimální spád terénu a minimální převýšení a zároveň s ohledem na atraktivitu vodního prvku a navazujících břehových porostů pro pohyb územím zcela logické a žádoucí. ad k) Rybniční soustava dvou sedleckých rybníků má v dlouhodobém časovém měřítku zásadní environmentální, vodohospodářský, hospodářský a v neposlední řadě estetický význam. Zachování rybniční soustavy a její postupný další rozvoj představuje zásadní potenciál pro zvýšení ekologické stability území města a ke zlepšení vodního režimu v území, zejména k retenci vody v obdobích sucha. ad l) Vysokou míru urbanizace území města je nezbytné vyvažovat dostatečným množstvím ploch ekologicky stabilních. Ve volné krajině je tak třeba hledat optimální poměr ploch zemědělsky intenzivně využívaných a obhospodařovaných, které mají velmi nízkou ekologickou stabilitu, a ploch naopak ekologicky nejstabilnějších, kterými jsou lesy, vodní plochy a toky a další krajinná nelesní zeleň (remízy, neobhospodařované plochy s rozvinutou přirozenou sukcesí přírodě blízkého stavu apod.). ad m) Kromě ekologické funkce systému sídelní zeleně, tedy funkce zlepšení mikroklimatických podmínek v zastavěném a intenzivně urbanizovaném území, by měl systém sídelní zeleně plnit roli zelené / přírodní kostry území města a zejména pak jeho zastavěného území. Systém sídelní zeleně zprostředkovává pronikání volné krajiny do nitra zastavěného a urbanizovaného území. Plochy systému sídelní zeleně by měly vhodně plnit také úlohu ploch pro každodenní rekreaci obyvatel a návštěvníků města a přispívat prostupnosti území města. Proto je cílem územního plánu utvářet systém sídelní zeleně města Starý Plzenec přednostně z ploch veřejné zeleně, využitelných pro široké spektrum rekreačních aktivit. G Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) Vymezení ploch změn respektuje stanovené a vyhlášené limity využití území, jejichž výčet pro každou jednotlivou plochu změny je vždy uveden v rámci podrobného odůvodnění jednotlivých ploch změn. 178 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

179 S ohledem na racionální využívání území a ochranu volné krajiny byly pro novou zástavbu mimo zastavěné území obce přednostně vymezeny plochy nevyužívané (včetně ploch brownfileds) či využívané nevhodným způsobem nebo s nízkou intenzitou (plochy přestavby), s ohledem na polohu a negativní vlivy současného využití. Každá plocha změny je v územním plánu označena vždy jedinečným kódem složeným z těchto komponent: Příklad označení: 01a-Z Komponenty označení: 01 číselný kód plochy a Z index označující rozdělení jedné prostorově spojité (souvislé) plochy změny na více dílčích součástí, a to v těchto konkrétních případech: > plocha je přerušena hranicí řešeného území > plochou prochází hranice zastavěného území a je tedy rozdělena na plochu přestavby (P) a plochu zastavitelnou (Z) > plochou prochází hranice skladebného prvku ÚSES a je tedy rozdělena na část plochy, která je součástí ÚSES a na část plochy, která je mimo ÚSES > pro plochu je stanoveno pořadí změn v území (etapizace), indexy a, b, c poté indikují pořadí etap v rámci jedné souvislé plochy změny označení typu plochy změny Z zastavitelná plocha P plocha přestavby K plocha změn v krajině Číselná řada zahrnuje plochy přestavby (P) a plochy zastavitelné (Z). Číselná řada zahrnuje plochy změn v krajině (K). Plochy bydlení (k bodu C12 ÚP) Podklady pro výrok Viz kapitola M. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn bydl ení Pozn.: toto Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení se týká kromě vlastních ploch bydlení (BI, BH), také ploch smíšených obytných (SM, SV) Základním a nezastupitelným podkladem pro stanovení reálné potřeby vymezení nových rozvojových ploch bydlení (včetně ploch smíšených obytných) je stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území obce. Na základě stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území obce je možné odborným odhadem stanovit výměru ploch bydlení a ploch smíšených obytných potřebných pro uspokojení stanovené potřeby bytů tak, aby celková výměra nově vymezených ploch pro bydlení (včetně ploch smíšených obytných) v územním plánu odpovídala skutečné předpokládané poptávce a reálným potřebám rozvoje území obce v návrhovém období územního plánu. Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města je uvedeno níže oranžovou barvou: Pro zjištění budoucí potřeby bytů je nutné analyzovat základní faktory ovlivňující změny v počtu a struktuře obyvatelstva a bytového fondu. Na základě podrobné analýzy celé problematiky a aktuálních metodik pro stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel, vývoje bytového fondu a potřeby bytů byly zvoleny následující faktory vstupující do analýzy budoucí potřeby bytů na území města Starý Plzenec: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

180 A. změna počtu obyvatel v území B. vznik nových bytů bez nároků na rozvojové plochy C. úbytek (odpad) bytů D. zvýšení kvality bydlení E. iniciace rozvoje území F. význam území G. nedostupnost pozemků po výstavbu bytů bezpečnostní rezerva Všechny faktory společně utvářejí celkový budoucí trend vývoje bytového fondu ve Starém Plzenci, pro přehlednost a přesnost výpočtů jsou ovšem jednotlivé faktory hodnoceny každý zvlášť, k dílčím výsledkům je tedy nutné přistupovat obezřetně a citlivě, neboť separátní hodnocení každého jednotlivého faktoru neobsahuje kontext všech ostatních faktorů. Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec je provedeno pro návrhové období Územního plánu Starý Plzenec, tedy do roku A. FAKTOR ZMĚNY POČTU OBYVATEL V ÚZEMÍ Změna počtu obyvatel je základním faktorem rozvoje území každé obce. Budoucí předpokládaný vývoj počtu obyvatel obce, včetně například vývoje věkové či vzdělanostní struktury obyvatelstva, je do určité míry rozhodujícím pro předpokládanou míru rozvoje území obce. Stručný souhrn dosavadního vývoje počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel lze na základě relevantních dostupných dat 10 sledovat od roku 1869, kdy poprvé proběhlo sčítání obyvatel a domů. Graf vývoje počtu obyvatel zřetelně poukazuje na jednoznačné umístění těžiště rozvoje území v části Starý Plzenec, zatímco Sedlec dlouhodobě plní roli převážně rekreačně využívaného sídla se stabilním rezidenčním jádrem. Výraznější pokles počtu obyvatel v Sedlci po roce 1961 je způsoben jednak stěhováním obyvatel do větších měst a dále změnou metodiky sčítání (do roku 1950 bylo sčítáno obyvatelstvo přítomné, od roku 1961 bylo sčítáno obyvatelstvo bydlící tedy s trvalým pobytem 11 ). Stagnace počtu obyvatel v Sedlci potvrzuje rekreační charakter sídla, pozitivní vývoj v posledním desetiletí pak potvrzuje trend stěhování lidí z větších měst do menších sídel a postupnou přeměnu některých lokalit z rekreačních na rezidenční obyv rok Starý Plzenec celkem Sedlec Graf vývoje počtu obyvatel ve Starém Plzenci v letech dle sčítání lidu 10 Historický lexikon obcí České republiky I. díl (ČSÚ, Praha, 2006) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

181 V 2. polovině 20. století lze sledovat stagnaci a mírný pokles počtu obyvatel způsobený zejména odchodem lidí do větších měst, v případě Starého Plzence zejména odchodem do blízké Plzně. Skokové změny v letech 1980 a 1990 jsou způsobeny připojením, resp. započítáním sídla Letkov. V posledních 20 letech je patrný trvalý nárůst počtu obyvatel, což značí jednak trend stěhování obyvatel do menších měst spojený s nárůstem trendu bydlení v rodinných domech a také vyšší mobilitou obyvatelstva počet obyvatel celkem pozn. 1980: obyv. (připojení Letkova) : obyv. (odpojení Letkova) 2500 obyv rok Graf vývoje počtu obyvatel ve Starém Plzenci v letech Dlouhodobý trend vývoje počtu obyvatel ve Starém Plzenci vyjadřuje stabilní postupný nárůst počtu obyvatel a lze předpokládat, že při zachování a zlepšování podmínek pro život a bydlení ve městě bude tento trend i nadále pokračovat. Souhrn závěrů Prognózy vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje Plzeňský kraj si nechal zpracovat Prognózu vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje do roku 2030, která přináší závěry ohledně vývoje počtu obyvatel a jeho věkové struktury na úrovni kraje, SO ORP, SO POÚ a některých vybraných obcí. Konkrétní čísla pro Starý Plzenec vyjadřují index vývoje obyvatelstva: vybraná obec řetězový index vývoje obyvatelstva v letech Starý Plzenec 104,7 105,7 100,9 101,4 99,7 99,7 99,3 101,0 Tabulka indexu vývoje obyvatelstva ve Starém Plzenci Řetězový index se od výše uvedené zjednodušené demografické projekce liší značným poklesem v období Přitom ze závěrů Prognózy vyplývá, že Starý Plzenec bude v období do roku 2030 patřit k obcím, které nezaznamenají úbytek obyvatel, viz následující citace ze závěrů Prognózy vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje do roku 2030: Růstové regiony se opět budou nacházet hlavně v zázemí krajského města Plzně (zejména pak v západní části aglomerace). Nejpřírůstkovějším správním obvodem by podle prognózy měl být správní obvod Dobřany, kde by se počet obyvatel měl do roku 2030 zvýšit o téměř 4 %. O více než 3 % ve srovnání se současným stavem pak dle prognózy vzroste počet obyvatel i v dalších sedmi SO POÚ. Žádný SO POÚ s celkovým úbytkem obyvatelstva by neměl být v okolí krajského města. Všechny obce s výrazným přírůstkem obyvatelstva se budou nacházet v Plzeňské aglomeraci v těsné blízkosti krajského města, především v jeho severozápadní, západní a jihozápadní části. Úbytek obyvatelstva v letech by neměla zaznamenat žádná z vybraných obcí v zázemí krajského města, může se to však stát v některých menších obcích, které nemají dostatek pozemků pro novou bytovou výstavbu. nejvýraznější přírůstky v rámci období by pak měla zaznamenat malá města (příp. větší obce) se 2-3 tis. obyvateli, a zejména pak menší města se 3-5 tis. obyvateli. V těchto obcích, které jsou často sídly správních obvodů POÚ se předpokládá navýšení počtu obyvatel ve srovnání se současným stavem o téměř 2 %. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

182 Podpůrným faktem pro zohlednění vyšších indexů vývoje obyvatelstva (viz např. závěry zjednodušené demografické projekce zpracované v rámci ÚP Starý Plzenec, viz níže) je také odůvodnění požadavku na rozvoj obsažené ve schváleném Zadání ÚP Starý Plzenec (2013): Z tohoto hlediska při zohlednění stávajících trendů lze předpokládat v roce 2015 výhledový počet cca 4915 obyvatel (dle Prognózy vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje ), po roce 2015 se výhledový počet obyvatel bude postupně zvyšovat na cca Z pohledu vývoje počtu obyvatel, věkové struktury a zejména vývoje migračních vlivů v kontextu statistických dat, průměrných hodnot za vyšší územní celky apod. nelze předpokládat, že počet obyvatel Starého Plzence dosáhne Je však nezbytné zohlednit další faktory související s vývojem počtu obyvatel, zejména s mobilitou lidí, vývojem urbanistických trendů, bytové výstavby, pracovních příležitostí a nezaměstnanosti atd. Tyto další vlivy spolupůsobící při demografickém vývoji obcí a měst jsou zohledněny v rámci této analýzy také jako faktor E. Iniciace rozvoje území a faktor F. Význam území. Dohromady pak tyto tři faktory vyjadřují co možná nejširší pohled na budoucí počet obyvatel (analogicky budoucí potřebu nových bytů) ve Starém Plzenci a vyjadřují čistý nárůst počtu obyvatel při stanovení potřeby nových bytů. Metodika zjednodušené demografické projekce Z pohledu nároků na potřebu nových bytů na území obce není, s ohledem na současné celoevropské trendy vývoje počtu obyvatel charakteristické spíše jejich postupným úbytkem nebo stagnací (a to včetně zohlednění lokální i zahraniční migrace), faktor změny počtu obyvatel v území zpravidla rozhodujícím. Faktor změny počtu obyvatel v území vyjadřuje předpokládaný budoucí vývoj počtu obyvatel na území města Starý Plzenec. Cílová hodnota předpokládaného počtu obyvatel v roce 2035 vychází ze zjednodušené demografické projekce zpracované v rámci zpracování Územního plánu Starý Plzenec a pouze pro jeho potřeby. Vstupní hodnoty demografická projekce krajů ČR do roku demografická struktura populace dané sídelní jednotky (obec, správní obvod ORP, okres) počet obyvatel k danému roku věková struktura obyvatel k danému roku Metodika přepočtu výpočet vývojových indexů pro krajskou demografickou projekci (procentuální hodnoty pro každý rok = n) vztažení vypočítaných vývojových indexů na určenou sídelní jednotku (výpočet hodnot pro každý rok na základě vývojového indexu v procentech) stejný postup pro hodnoty věkové struktury Výchozí hodnoty pro Starý Plzenec rok 2013 (počet obyvatel k = 4 888) věková struktura (věková kategorie a počet osob v dané věkové kategorii) věková kategorie počet obyvatel v dané věkové kategorii Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (Projekce krajů 2013), Český statistický úřad 182 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

183 Předpokládaný budoucí vývoj počtu obyvatel obyv rok Graf předpokládaného budoucího vývoje počtu obyvatel dle věkových kategorií ve Starém Plzenci obyv rok Graf předpokládaného budoucího vývoje celkového počtu obyvatel ve Starém Plzenci Hlavní trendy očekávaného vývoje stabilní mírný nárůst počtu obyvatel do roku 2026 (na obyv.) a následně do roku 2035 velice mírný pokles snižování počtu obyvatel ve věkových kategoriích 0-14 a vlivem nástupu slabších populačních ročníků do reprodukčního věku (ženy ve věku 16+) a posunu věkové hranice porodnosti do vyšších kategorií (nad 30 let) příležitost pro pozitivní ovlivnění očekávaného populačního vývoje migrační vlivy (převážně kladné migrační saldo v posledních 10 letech viz tabulka níže; na základě vhodného využití rozvojového potenciálu území a pozice města vůči Plzni lze vytvořit podmínky pro vyšší míru dlouhodobě kladného migračního salda, které představuje příležitost pro pozitivní populační trend) nad rámec demografických prognóz a projekcí předpokládaná zvyšující se míra migrace do území Starého Plzence z důvodu významu města a jeho poloze na dálnici D5 a v aglomeračním okruhu města Plzně rok celkem migrační saldo Tabulka migračního vývoje ve Starém Plzenci Potřeba bytů vlivem faktoru změny počtu obyvatel Cílový počet obyvatel ve Starém Plzenci je dle zjednodušené demografické projekce 4 917, tedy velice mírný nárůst a téměř dosažení hranice obyvatel. Předpokládaný odhadovaný nárůst počtu obyvatel oproti stavu v roce 2013 je tedy + 29 obyvatel. Vedle těchto výsledků je nutno zohlednit předpokládaný počet obyvatel dle Prognózy vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje do roku 2030 a dle schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec, který by měl ve Starém Plzenci činit HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

184 cca obyvatel. Tento předpokládaný nárůst není v rámci faktoru změny počtu obyvatel zanedbán, ale projeví se (viz níže) ve výpočtu faktorů E. Iniciace rozvoje území a F. Význam území. Součet potřeby nových bytů stanovené na základě těchto dvou dalších faktorů činí 281 BJ, tedy při cílové obydlenosti bytu 2,4008 obyvatel / BJ potenciálně 675 nových obyvatel. Při součtu s cílovým počtem obyvatel v roce 2035 dle demografické projekce vychází ÚP je tedy zcela v souladu s požadavky schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec. Rozdíl změny počtu obyvatel v návrhovém období územního plánu (2035) a stávajícího počtu obyvatel (2013) je vydělen cílovou průměrnou obydleností bytu (2,4008 obyvatel na 1 bytovou jednotku (BJ)). Celková potřeba bytů vlivem faktoru změny počtu obyvatel v obci činí + 12 BJ. B. FAKTOR VZNIKU NOVÝCH BYTŮ BEZ NÁROKU NA ROZVOJOVÉ PLOCHY V každém území se stabilizovanými sídly lze předpokládat výstavbu nových bytů také v rámci stabilizované sídelní struktury, tedy bez nároků na vymezení nových rozvojových ploch. Jedná se zejména o přístavby či nástavby stávajících objektů, dostavby proluk, výstavbu na zahradách stávajících rodinných domů, zejména jako bydlení pro další generaci, využití podkroví pro bydlení, změnu nebytových objektů na obytné apod. Pro stanovení potenciálu vzniku nových bytů ve stávajících stabilizovaných plochách neexistují žádná výchozí data ani jednoznačný postup. Tento faktor lze vyhodnotit pouze odborným odhadem na základě detailní znalosti urbanistické, funkční a prostorové struktury stabilizovaných obytných území města Starý Plzenec. Podíl nových bytů bez nároku na rozvojové plochy se liší dle charakteru sídla, hustoty zástavby, míry využití stabilizovaných ploch vymezených územním plánem apod.; obecně se podíl nových bytů bez nároku na rozvojové plochy pohybuje mezi % pokrývajícími potřebu vzniku nových bytů, přičemž obvykle je vyšší v územích s řidší zástavbou. 13 V návrhovém období územního plánu je nutno zohlednit také možnou vlastnickou nedostupnost ploch, objektů a vhodných prostorů v objektech a dále atraktivitu výstavby na zelené louce pro větší investory. Ve stabilizovaných plochách bydlení, zejména v oblasti vilové čtvrti se nachází celá řada nevyužitých pozemků, které jsou často využívány jako zahrady spojené se sousední parcelou s RD; ne všechny stávající pozemky v plochách určených pro bydlení jsou tedy pro bydlení přímo využity, lze však předpokládat, že jejich využití pro obytnou výstavbu bude limitováno vlastnickými vztahy. V rámci ÚP proto nelze s těmito vnitřními rezervami území počítat ve větším rozsahu. Určité další rezervy představují rekreační enklávy zejména v Sedlci, kde je patrný trend změny rekreačních objektů na objekty pro bydlení, přičemž celá řada těchto rekreačních objektů je již zahrnuta v plochách určených územním plánem pro bydlení, ve statistických údajích však v rámci bytů není zahrnuta. Potenciální vznik nových bytů uvnitř stabilizovaných ploch se bude pravděpodobně pohybovat na nižší hranici, přibližně okolo 10 %. Odborným odhadem je proto stanovena hodnota na 10 % z celkového počtu stávajících bytových jednotek (187). Celková potřeba bytů vlivem faktoru vzniku nových bytů bez nároku na rozvojové plochy činí 187 BJ. C. FAKTOR ÚBYTKU (ODPADU) BYTŮ Úbytek (odpad) bytů představuje jednak fyzický zánik bytů (např. demolicí, v důsledku živelní pohromy), slučování více menších bytů do větší bytové jednotky a dále změnu způsobu využití bytů na nebytové funkce (např. pro administrativu, podnikání, ale zejména pro rekreaci). Dlouhodobě chybí jednotná metodika pro sledování úbytků bytového fondu a data o reálném úbytku bytů v minulých letech. ČSÚ sleduje počet zrušených bytů (dle údajů ze stavebních úřadů), ty však představují pouze fyzicky zaniklou část z celkového úbytku bytů (obvykle spojenou i se zánikem obytných ploch). 14 Dle ČSÚ se zrušenými byty rozumí počet zrušených všech typů (celých) bytů v souladu s podmínkami stanovenými stavebním zákonem, vykázaných příslušným stavebním úřadem, které přestaly sloužit bytovým účelům, a to z důvodu demolice, zničení ohněm, záplavami, sesutím půdy nebo jinými katastrofami, sloučením Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů (RNDr. Milan Polednik, červen 2013). 184 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

185 nebo více bytů na 1 byt nebo přeměnou 1 nebo více bytů na nebytový prostor. Bytem je přitom míněn soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny. 15 V současné době nejnovější metodiky prognózy vývoje bydlení počítají s odpadem bytů zhruba 0,2 % ročně. Pro odhad úbytků (odpadu) bytů ve Starém Plzenci bude tedy počítáno s touto hodnotou. Celkový úbytek bytů je 3,742 BJ za 1 rok, v rámci návrhového období ÚP (do roku 2035) bude celkový úbytek 90 BJ. Celková potřeba bytů vlivem odpadu (úbytku) bytů činí + 90 BJ. D. FAKTOR ZVÝŠENÍ KVALITY BYDLENÍ Zvýšení kvality bydlení je v posledních dvaceti letech v ČR i většině států Evropy jedním z hlavních faktorů potřeby vzniku nových bytů 16, a to zejména v důsledku trvalého úbytku počtu obyvatel přirozenou i umělou měnou, a také pro obecně větší zájem o zvyšování kvality bydlení ve vztahu k standardům bydlení ve vyspělých zemích EU. Zároveň je nutné vytvářet předpoklady pro vyšší kvalitu bytového fondu za účelem snižování zanedbanosti bytového fondu a snižování energetické náročnosti bytového fondu, která dosahuje v porovnání se zeměmi EU nejvyšších hodnot 17. Vývoj ukazatelů kvality bydlení se postupně stává kvantitativně nejvýznamnějším faktorem při stanovení potřeby nové bytové výstavby. Kvalita bydlení je sledována Českým statistickým úřadem v rámci Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které probíhá jednou za 10 let a v rámci něhož jsou mimo jiné zjišťovány podrobné údaje o domovním a bytovém fondu. Protože v současné době existují údaje za SLDB uskutečněné v letech 1991, 2001 a 2011, lze vyhodnotit dlouhodobý vývoj domovního a bytového fondu, a na základě dalších souvisejících faktorů, trendů a předpokladů stanovit teoretickou prognózu budoucího vývoje kvality bydlení, která definuje potřebu vzniku nových BJ. S ohledem na metodické změny SLDB 1991, 2001 a 2011 nelze použít některá data pro sledování dlouhodobého vývoje (např. obytnou plochu bytu, jejíž způsob výpočtu se výrazně změnil mezi lety 2001 a 2011, tyto údaje proto zcela neodpovídají reálnému vývoji). Pro účely výpočtu potřeby nových bytů v rámci ÚP Starý Plzenec byly zvoleny dva údaje sledované ČSÚ, které jednak nejlépe vypovídají o úrovni kvality bydlení a jejichž dlouhodobé sledování nebylo narušeno významnými metodickými změnami. Zvolené indikátory kvality bydlení: průměrný počet osob v BJ (obydlenost, resp. zalidněnost) průměrná celková (užitná) plocha BJ (představuje plochu všech obytných i vedlejších místností a plochu příslušenství bytu) 18 Základní vstupní údaje dle SLDB: územní jednotka rok počet obyvatel počet obydlených bytů průměrný počet osob v BJ (obydlenost) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) celkem v RD v BD ostatní celkem v RD v BD celkem v RD v BD celkem Starý Plzenec ,68 2,84 2,72 84,67 61,56 77, ,68 2,51 2,64 94,56 59,68 85, ,72 2,31 2,58 112,00 66,20 100,53 Tabulka s přehledem vybraných údajů z ČSÚ vypovídajících o velikosti a kvalitě bytového fondu ve Starém Plzenci (Zdroj: ČSÚ) 15 (ukazatele počet zrušených celých bytů) 16 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese (IRI, s.r.o., RNDr. Michal Polednik, Ing. arch. Michal Hadlač) 17 Vybrané údaje o bydlení 2011 (publikace MMR a ÚÚR, 2012) 18 ČSÚ Metodika Registr sčítacích obvodů a budov Atributy bytů HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

186 Vyhodnocení kvality bydlení ve Starém Plzenci Oba sledované indikátory kvality bydlení generují potřebu zvýšení počtu bytových jednotek. Protože oba indikátory vypovídají o rozdílných faktorech kvality bydlení, a bez jejich vzájemné syntézy nelze kvalitu bydlení posuzovat, je v třetím sloupci následující tabulky uveden údaj představující právě jejich syntézu průměrná celková plocha bytové jednotky na osobu. Tento údaj není sledován v rámci SLDB, proto byl vypočítaný z dat ČSÚ. Pro porovnání jsou uvedeny hodnoty za roky 1991, 2001 a 2011 pro Českou republiku a pro Plzeňský kraj. územní jednotka rok průměrný počet osob v BJ (obydlenost) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) na 1 osobu v RD v BD celkem v RD v BD celkem v RD v BD celkem ČR ,92 2,66 2,76 85,80 59,80 75,00 29,38 22,48 27, ,86 2,47 2,64 96,67 61,08 76,30 33,80 24,73 28, ,80 2,21 2,47 109,10 68,50 86,70 38,96 30,99 35,10 Plzeňský kraj* ,81 2,69 2,73 83,8 60,9 69,2 29,82 22,64 25, ,71 2,50 2,60 94,26 61,78 76,83 34,78 24,71 29, ,68 2,22 2,44 106,70 68,30 86,50 39,81 30,77 35,45 Starý Plzenec ,68 2,84 2,72 84,67 61,56 77,85 31,59 21,67 28, ,68 2,51 2,64 94,56 59,68 85,44 35,28 23,77 32, ,72 2,31 2,58 112,00 66,20 100,53 41,18 28,66 38,96 Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ. * Údaje za rok 1991 pro Plzeňský kraj jsou převzaty jako údaje platné pro územní jednotku Západočeský kraj. Tabulka s přehledem vybraných údajů z ČSÚ vypovídajících o kvalitě (úrovni bydlení) Úroveň kvality bydlení ve Starém Plzenci v posledních dvou dekádách setrvale stoupá a sleduje tak celorepublikový trend a s mírným zpožděním i evropský trend (ve vyspělých zemích EU). Obydlenost bytů se snižuje v posledních 20 letech rychleji, a to zejména v důsledku celospolečenských změn a demografických trendů vlivem vyšší rozvodovosti, stárnutí populace a odkládání rodičovství významně narůstá počet bytů obývaných jednotlivci, a to převážně v bytových domech, kde se obydlenost (v rámci Starého Plzence) za posledních 20 let snížila o 0,33 obyvatel na 1 byt. Naopak v bytech v rodinných domech nedochází k razantním změnám za posledních 20 let v podstatě stagnuje a snížila se pouze o 0,04 obyvatel na 1 byt v rodinném domě. ukazatel kvality bydlení počet osob na 1 trvale obydlený byt (průměr v ČR) 3,36 3,15 2,92 2,76 2,64 2,47 počet osob na 1 trvale obydlený byt (průměr v Plzeňském kraji) - - 2,83 2,73 2,60 2,44 Tabulka: Vybrané dlouhodobé ukazatele vývoje úrovně bydlení v ČR a v Plzeňském kraji (počet osob na byt dle údajů SLDB) Průměrná celková plocha bytu dlouhodobě roste, zvyšuje se tak komfort bytových jednotek, a to zejména v důsledku silného suburbanizačního trendu posledních 20 let, který byl provázen masivní výstavbou rodinných domů v zázemí větších měst. 186 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

187 Starý Plzenec Plzeňský kraj ČR m² BJ / 1 osobu Graf: Vývoj průměrné celkové plochy bytové jednotky na 1 obyvatele Úroveň kvality bydlení se ve Starém Plzenci podobně jako v rámci celé ČR bude nadále zvyšovat, v budoucnu však dojde ke zpomalení nárůstu, a to ve vztahu k ekonomickým i společenským změnám, které lze sledovat i ve vývoji kvality bydlení ve vyspělých zemí EU. Územní srovnání kvality bydlení ve Starém Plzenci a ČR s vyspělými státy EU 19 Územní srovnání kvality bydlení v ČR a v zemích EU vychází z údajů statistického úřadu Evropské Unie (Eurostat), který každoročně eviduje údaje o obydlenosti bytů a celkové ploše bytů v zemích EU. Srovnání v rámci Evropské Unie je rozděleno na vyspělé země EU (Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) a postsocialistické země EU (Bulharsko, ČR, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko); Kypr a Malta nebyly zohledněny jako zcela specifické státy, údaje za Chorvatsko nebyly Eurostatem sledovány před vstupem této země do EU (2013). Srovnání je provedeno pouze na obecné teoretické úrovni údaje jsou evidovány s větší mírou zaokrouhlení oproti údajům ČSÚ a způsob jejich získávání se v každé zemi metodicky liší, jednotnost v evidenci dat byla zavedena až Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) z roku V celorepublikovém i evropském srovnání je úroveň bydlení obyvatel ve Starém Plzenci nižší. V jedné bytové jednotce s větší rozlohou žije více obyvatel, než činí průměr v celé ČR nebo ve vyspělých zemích EU. Průměrný počet obyvatel na jeden trvale obydlený byt je v České republice cca 2,47, což je 11. místo v EU (dle MMR). obyv. 2,6 Vyspělé země EU 2,5 2,4 2,3 2,2 2,34 2,54 2,47 2,44 2,58 Postsocialistické země EU Česká republika Plzeňský kraj Starý Plzenec Graf: Územní srovnání počtu obyvatel na bytovou jednotku (2011) Průměrná velikost bytu je v České republice 86,7 m 2, což je 13. místo v EU (dle MMR). Velikost užitné plochy je ve Starém Plzenci o 13,8 m 2 vyšší, než je tomu v ČR a podobně ve vyspělých zemích EU. 19 ČSÚ, Housing Statistics in the European Union HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

188 m² Vyspělé země EU Postsocialistické země EU 80 Česká republika ,3 55,7 86,7 86,5 100,5 Plzeňský kraj Starý Plzenec Graf: Územní srovnání celkové (užitné) plochy bytové jednotky v m 2 (2011) Stav vyspělých zemí EU v roce 2000 odpovídá údajům za ČR v roce 2011, vývoj v ČR je obecně zhruba o 10 let opožděn. Kvalita bydlení v ČR však v poslední dekádě roste rychleji než v EU. Starý Plzenec vykazuje nižší kvalitu z hlediska obydlenosti, ale vyšší kvalitu z hlediska celkové plochy bytové jednotky. To je způsobeno zejména vysokým podílem bytových jednotek v rodinných domech, kde obvykle žije vícečlenná rodina na velké celkové ploše bytové jednotky. Na úroveň kvality bydlení má proto velký vliv podíl bytů v rodinných a bytových domech. Ten je ve Starém Plzenci výrazně vyšší než v rámci Plzeňského kraje nebo České republiky a dosahuje přes 95 %; z celkových domů je pouze 68 domů bytových. Podíl BD a RD v zemích EU nebyl zjištěn. % Česká republika Plzeňský kraj Krajská města Starý Plzenec podíl rodinných domů podíl bytových domů Graf: Podíl rodinných a bytových domů v rámci ČR a nižších územních celků (2011) Údaje z Eurostatu jsou velice hrubé a v mnoha případech je nelze zcela porovnávat s mnohem přesnějšími údaji za ČR a obce resp. města, proto je srovnání trendů a vývoje provedeno pouze orientačně. Vlastní výpočet zvýšení kvality bydlení vychází pouze z dat ČSÚ, a to zejména s ohledem na zachování maximální možné přesnosti a srovnatelnosti údajů. Stanovení cílové kvality bydlení ve Starém Plzenci (rok 2035) Výhled (cílový stav kvality bydlení v roce 2035) je stanoven odborným odhadem na základě dostupných podkladů sledování dlouhodobého trendu vývoje kvality bydlení a souvisejících faktorů, které mohou tento trend ovlivňovat (demografický vývoj obce, sociologické poznatky o vývoji soužití v české populaci, vývoj bytové výstavby a stavebnictví v ČR a ve Starém Plzenci apod.). Stanovení růstových koeficientů vychází z průměrné hodnoty za poslední dvě dekády ( ) ve Starém Plzenci a v celé ČR, vyrovnává se tak strmý růst kvality bydlení druhé dekády způsobený suburbanizací a masivní výstavbou nových bytů doznívající nyní ve zhoršených hospodářských podmínkách. Vytvoření průměru z hodnot za ČR a Starý Plzenec vychází z předpokladu, že vývoj ve Starém Plzenci má své specifické aspekty, částečně je však ovlivňován i celorepublikovými trendy. 188 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

189 postup stanovení růstového koeficientu průměrný počet osob v BJ (obydlenost) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) v RD v BD celkem v RD v BD celkem ČR růst v letech ,06-0,19-0,12 +10,87 +1,28 +1,3 ČR růst v letech ,06-0,26-0,17 +12,43 +7,42 +10,4 ČR růst v letech (průměr) -0,06-0,225-0, ,65 +4,35 +5,85 Starý Plzenec růst v letech ,00-0,33-0,08 +9,89-1,88 +7,59 Starý Plzenec růst v letech ,04-0,20-0,06 +17,44 +6,52 +15,09 Starý Plzenec růst v letech (průměr) ČR a Starý Plzenec růst v letech (průměr) Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ. Tabulka růstu hodnot indikátorů kvality bydlení v ČR a ve Starém Plzenci +0,02-0,265-0,07 +13,665 +2,32 +11,34-0,02-0,245-0, , ,335 +8,595 Trendy v EU vykazují již nyní mírné zpomalení v důsledku ekonomické recese, která se s největší pravděpodobností bude projevovat i v následující dekádě v ČR. Hodnoty vypočítané pro rok 2021 zhruba odpovídají hodnotám vyspělých zemí EU v roce 2011 (např. Švédsko, Velká Británie, Německo), resp. jsou o něco lepší, vycházejí tedy z obecně uznávaného předpokladu následování trendů EU v ČR s desetiletým zpožděním a zároveň ukazují na nižší dopady ekonomické recese v ČR. Lze předpokládat, že růst kvality bydlení se bude zpomalovat zejména po roce 2021, kdy ČR dosáhne současné úrovně kvality bydlení ve vyspělých zemí EU, a následně bude zpomalovat a přibližovat se k bodu stagnace, kdy pokračující růst kvality bydlení bude na hranici ekonomické výhodnosti (minimální míra soužití, průměrná maximální velikost BJ ekonomicky únosná ve vztahu k cenám bytů a průměrným příjmům apod.). Následující prognóza vývoje kvality bydlení vychází z výše uvedených předpokladů a dle zjištěných údajů stanovuje také rozdílný vývoj trendů pro obydlenost a pro celkovou plochu. Z hlediska obydlenosti lze očekávat v následujících dvou dekádách pokles v souladu s celorepublikovým trendem i vývojem ve vyspělých zemích EU, oproti nimž vykazuje Starý Plzenec mírně horší kvalitu bydlení - teoreticky tedy bude docházet k následování celorepublikového trendu v první dekádě (zachování trendu posledních 20 let v průměrných hodnotách za ČR a Starý Plzenec) a následně k mírnému snížení po roce 2021 (zhruba o 1/3 oproti trendu posledních 20 let v průměrných hodnotách za ČR a Starý Plzenec). Cílové hodnoty budou s ohledem na vysoký podíl bytů v rodinných domech o něco vyšší než současné průměrné hodnoty obydlenosti bytů v ČR. postup výpočtu rok průměrný počet osob v BJ (obydlenost) v RD v BD celkem stav ,72 2,31 2,58 průměr z trendu růstu v letech (za ČR a Starý Plzenec) -0,02-0,245-0,1075 mezivýpočet ,70 2,065 2,4725 průměr z trendu růstu v letech (za ČR a Starý Plzenec) snížený o 1/3-0,0133-0,1633-0,0717 výhled ,6867 1,9017 2,4008 Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ. Tabulka s postupem výpočtu předpokládaného teoretického vývoje obydlenosti bytů ve Starém Plzenci HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

190 Starý Plzenec Plzeňský kraj Česká republika 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 osob v BJ Graf: Předpokládaný vývoj průměrné obydlenosti bytové jednotky Zatímco obydlenost bytů ve Starém Plzenci se bude i v dalších dvou dekádách poměrně výrazně snižovat ve vztahu k trendům České republiky a vyspělých zemí EU, celková plocha bytů ve Starém Plzenci již nyní vykazuje nadprůměrné hodnoty zejména z důvodu vyššího podílu bytů v rodinných domech. Lze tedy v budoucnu očekávat, že průměrná celková plocha bytu se bude zvětšovat pozvolněji již nyní z hlediska kvality bydlení převyšuje průměrné hodnoty České republiky i vyspělých zemí EU - teoreticky tedy bude docházet k mírnému snížení stávajícího trendu v první dekádě (zhruba o 1/3 oproti trendu posledních 20 let v průměrných hodnotách za ČR a Starý Plzenec) a k dalšímu razantnějšímu snížení po roce 2021 (zhruba o 2/3 oproti trendu posledních 20ti let). postup výpočtu rok průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) v RD v BD celkem stav ,00 66,20 100,53 průměr z trendu růstu v letech (za ČR a Starý Plzenec) snížený o 1/3 +8, , ,7300 mezivýpočet , , ,26 průměr z trendu růstu v letech (za ČR a Starý Plzenec) snížený o 2/3 +4, , ,8650 výhled , , ,125 Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ. Tabulka s postupem výpočtu předpokládaného teoretického vývoje průměrné celkové (užitné) plochy bytů ve Starém Plzenci Starý Plzenec Plzeňský kraj Česká republika m² bytové jednotky Graf: Předpokládaný vývoj průměrné celkové (užitné) plochy bytové jednotky Následující tabulka shrnuje teoretický trend vývoje obou indikátorů kvality bydlení cílové hodnoty a jejich syntézu. Růst kvality bydlení bude pokračovat, ale bude se postupně zpomalovat (zejména z hlediska průměrné celkové plochy bytu). 190 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

191 územní jednotka rok průměrný počet osob v BJ (obydlenost) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) na 1 osobu v RD v BD celkem v RD v BD celkem v RD v BD celkem Starý Plzenec - stav ,72 2,31 2,58 112,00 66,20 100,53 41,18 28,66 38,96 Starý Plzenec - výhled ,6867 1,9017 2, ,657 69, ,125 46,398 36,565 45,454 Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ. Tabulka výsledných hodnot předpokládaného teoretického vývoje kvality bydlení ve Starém Plzenci plocha BJ / obyvatele celková plocha BJ obydlenost 2035 Graf: Předpokládaný teoretický vývoj kvality bydlení ve Starém Plzenci Výpočet potřeby nových bytů pro účely zvýšení kvality bydlení Výpočet potřeby nových bytů je s ohledem na zachování maximální přesnosti údajů ČSÚ a přehlednosti výpočtu proveden pro každý indikátor zvýšení kvality bydlení zvlášť. Značné odchylky ve výpočtech jsou způsobeny jednak v důsledku zanedbání kategorie ostatních BJ v údajích obou sledovaných indikátorů a dále vlivem významné statistické odchylky v hodnotách průměrné celkové (užitné) plochy BJ, která je vypočítaná Českým statistickým úřadem pouze za soubor bytů se zjištěnými údaji (nereflektuje tedy údaje za všechny sečtené bytové jednotky). Statistická odchylka obsažená již v datech ČSÚ se dalšími výpočty zvyšuje a ve výsledku může způsobit rozdíl v řádu stovek bytových jednotek, všechny výpočty proto obsahují velkou míru nepřesnosti a je nutné je vnímat jako orientační. Výpočet potřeby nových bytů vzhledem ke snížení průměrného počtu osob v BJ (obydlenosti): postup výpočtu počet BJ (obydlených bytů) v RD v BD ostatní celkem stávající počet BJ (obydlených) bytů stávající průměrná obydlenost (počet osob / 1 BJ) 2,72 2,31-2,58 cílová průměrná obydlenost (počet osob / 1 BJ) 2,6867 1,9017-2,4008 rozdíl mezi stávající a cílovou průměrnou obydleností (absolutní hodnoty) stanovení potřeby nových BJ x 0,0333 / 2,6867 0,0333 0,4083-0, x 0,4083 / 1, x 0,1792 / 2,4008 potřeba nových BJ v důsledku snížení obydlenosti Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ. Tabulka výpočtu potřeby nových bytů vzhledem ke snížení obydlenosti - HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

192 Výpočet potřeby nových bytů vzhledem ke zvýšení průměrné celkové (užitné) plochy BJ: počet BJ (obydlených bytů) postup výpočtu v RD v BD ostatní celkem stávající počet BJ (obydlených) bytů stávající průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) 112,00 66,20-100,53 cílová průměrná celková (užitná) plocha BJ (m 2 ) 124,657 69, ,125 rozdíl mezi stávající a cílovou průměrnou celkovou (užitnou) plochou BJ (absolutní hodnoty) 12,657 3,456-8,595 stanovení potřeby nových BJ 1399 x 12,657 / 124, x 3,456 / 69, x 8,595 / 109,125 potřeba nových BJ v důsledku zvýšení plochy BJ Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ. Tabulka výpočtu potřeby nových bytů vzhledem je zvýšení průměrné celkové plochy BJ Potřeba bytů vlivem faktoru zvýšení kvality bydlení (syntéza): potřeba nových BJ v důsledku snížení obydlenosti potřeba nových BJ v důsledku zvýšení plochy BJ potřeba nových BJ celkem Celková potřeba nových bytů vlivem faktoru zvýšení kvality bydlení stávajícího bytového fondu činí BJ. E. FAKTOR INICIACE ROZVOJE ÚZEMÍ Kromě faktické potřeby nových kapacit v území (v tomto případě nových bytů) je vhodné v každém území vytvořit podmínky pro další rozvoj území na základě zhodnocení základního rozvojového potenciálu a zároveň jako opatření pro zvýšení nabídky pozemků pro výstavbu v dané obci, díky níž nedojde k napětí mezi očekávanou nabídkou a poptávkou po pozemcích určených pro bytovou výstavbu. Určitá míra iniciace rozvoje území by měla být zohledněna v každém území bez ohledu na demografickou prognózu a očekávaný vývoj počtu obyvatel obce. Územní plán by měl vytvořením vždy alespoň minimální nabídky nových ploch pro bydlení iniciovat rozvoj bydlení a iniciovat tak příchod nových obyvatel. Na základě odborného úsudku je stanoven koeficient iniciace rozvoje území jako + 5 % ze stávajícího počtu bytových jednotek. Celková potřeba nových bytů vlivem faktoru iniciace rozvoje území činí + 94 BJ. F. FAKTOR VÝZNAMU ÚZEMÍ Význam území je faktorem zohledňujícím potenciál území a požadavky vyplývající z platných nadřazených územně plánovacích dokumentací, tedy z PÚR ČR a ZÚR Plzeňského kraje. Území města Starý Plzenec je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB5 Rozvojová oblast Plzeň vymezené v PÚR ČR 2008 a zpřesněné v ZÚR Plzeňského kraje. Na území města Starý Plzenec je tak nutné předpokládat zvýšené nároky na změny v území a zvýšenou dynamiku rozvoje území města. Starý Plzenec má s ohledem na polohu v rámci rozvojové oblasti republikového významu, v těsné blízkosti krajského města Plzně a v dobré dostupnosti na dálnici D5 významný potenciál rozvoje bydlení, zejména pak v oblasti bydlení. Odborným odhadem na základě znalosti území zejména v širším kontextu byl stanoven potřebný nárůst počtu bytových jednotek o 10 % ze stávajícího počtu obydlených bytů. Celková potřeba nových bytů pro účely zohlednění významu území činí BJ. 192 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

193 G. FAKTOR NEDOSTUPNOSTI POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU BYTŮ BEZPEČNOSTNÍ REZERVA V rámci zpracování ÚP nelze předvídat, které pozemky a kdy přesně bude reálně možné využít pro výstavbu a které nikoliv. Hlavní význam při zohlednění nedostupnosti pozemků pro výstavbu mají vlastnické vztahy vlastník pozemku nemá povinnost nabídnout pozemek k realizaci výstavby dle územního plánu, jeho motivace se navíc může v průběhu času měnit vzhledem k situaci na trhu. 20 V případě, že by došlo k zablokování využití pozemků ze strany jejich vlastníků, nebude umožněno potřebné kapacity stanovené územním plánem realizovat. Jak uvádí metodická příručka URBANKA (Nástroj pro optimalizaci rozsahu rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech), neexistuje žádný ekonomický tlak, který by nutil vlastníky optimálně využít zastavitelné plochy a zejména plochy zhodnocené veřejnými investicemi. Běžnou skutečností dnešních územních plánů jsou tak rezervy v rozsahu cca %. V současném makroekonomickém prostředí se ukazuje, že tyto rezervy jsou možností, jak umožnit fungování místních trhů s pozemky pro potřeby bydlení. 21 Pro vyhodnocení potřeby nových kapacit bydlení je nutné počítat s rezervou, která je pro Starý Plzenec stanovena odborným odhadem na 50 % z celkové potřeby nových bytů (součtu předchozích faktorů), přičemž za problematické a potenciálně nedostupné plochy lze pokládat zejména plochy přestaveb uvnitř sídel. CE LKOVÁ POTŘE BA NOVÝ CH BYTŮ VE STARÉM PLZENCI Souhrnný přehled potřeby nárůstu počtu bytových jednotek z hlediska jednotlivých faktorů: faktor podmiňující potřebu nových bytů potřebný nárůst počtu BJ podíl ze stávajícího (za rok 2011) počtu bytů (%) změna počtu obyvatel v území ,01 % vznik nových bytů bez nároků na rozvojové plochy ,00 % úbytek (odpad) bytů ,81 % zvýšení kvality bydlení ,18 % iniciace rozvoje území ,00 % význam území ,00 % CELKEM (součet faktorů bez zohlednění nedostupnosti pozemků) ,67 % z toho 50 % pro nedostupnost pozemků pro výstavbu bytů ,83 % Územní plán Starý Plzenec musí na území města Starého Plzence vytvořit podmínky pro uspokojení potřeby minimálně nových BJ v rozvojových plochách (v plochách přestaveb a v plochách zastavitelných). Z bilance ploch změn vymezených v rámci ÚP Starý Plzenec (viz příloha P.1 tohoto Odůvodnění ÚP Starý Plzenec) vyplývá (za předpokladu, že by všechny tyto plochy byly naplněny v maximální možné míře a v průměrné intenzitě využití v cílové kvalitě bydlení), že ÚP Starý Plzenec v plochách přestavby a v zastavitelných plochách pro bydlení vytváří v návrhovém horizontu podmínky pro vznik 644 nových bytových jednotek. Kapacita ploch přestavby a zastavitelných ploch navrhovaných Územním plánem Starý Plzenec pro rozvoj bydlení (BI, SM, SV) pokrývá téměř 90 % odhadované potřeby nových bytových jednotek ve Starém Plzenci, což lze považovat za zcela dostatečné. V případě, že by v návrhovém období ÚP došlo k vyčerpání disponibilních ploch vymezených pro rozvoj bydlení, budou další nové plochy pro rozvoj bydlení vymezeny v rámci změny ÚP v souladu s aktuální poptávkou po rozvoji bydlení na území města HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

194 Obrázek: Schéma rozvoje bydlení (plochy bydlení BI, BH a plochy smíšené obytné SM, SV) Všechny plochy bydlení jsou vymezeny z důvodu nutné stabilizace počtu a struktury obyvatelstva města Starý Plzenec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území města Starý Plzenec, čehož lze kromě značně limitované intenzifikace využití stabilizovaných ploch pro bydlení dosáhnout jedině vymezením dostatečného rozsahu nových ploch pro rozvoj bydlení různých typů a charakterů zástavby (bydlení individuální v rodinných domech izolovaných, řadových, dvojdomech apod.). Územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení (BI, SM, SV) primárně všechny disponibilní nezastavěné a nedostatečně využité pozemky a stavební proluky v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. Jejich kapacita je však nedostačující pro uspokojení předpokládaných nároků na výstavbu nových bytů v návrhovém období územního plánu (viz Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Starý Plzenec v rámci kapitoly G tohoto odůvodnění). Proto je nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území. Územní města Starý Plzenec je charakteristické relativně vysokou stabilitou urbanistické struktury s minimálním podílem vnitřních rozvojových rezerv, proluk či ploch charakteru brownfields. Všechny disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení, tedy všechny plochy přestavby (P) pro bydlení nebo smíšené obytné, jsou vymezeny z důvodu naplnění požadavku 4 odst. (1) zákona o ochraně ZPF použít pro nezemědělské účely především nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení, a zejména pak požadavky 18 odst. (4) stavebního zákona, 194 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

195 republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území č. 19 stanovené v PÚR ČR, ZÚR Plzeňského kraje i schváleného Zadání ÚP Starý Plzenec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci zastavěného území (zejména pak proluky v zastavěném území, plochy brownfields a další nevyužívané plochy), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu nezastavěného území. Kapacita proluk v zastavěném území vhodných pro revitalizaci na bydlení nepokrývá předpokládanou potřebu nových bytových jednotek na území města v návrhovém období územního plánu. Proto ÚP Starý Plzenec zbývající kapacitu rozvojových ploch pro bydlení uspokojuje vymezením ploch zastavitelných, mimo hranice zastavěného území, avšak vždy výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Všechny zastavitelné plochy pro bydlení důsledně navazují na stabilizované plochy pro bydlení. Vzhledem k deficitu ploch typu brownfields vhodných k revitalizaci na bydlení na území města a zároveň velmi nízký plošný podíl proluk využitelných pro rozvoj bydlení v zastavěném území, vymezuje ÚP Starý Plzenec z celkové výměry rozvojových ploch pro bydlení (BI, SM, SV) 5 % ploch přestavby a 95 % výměry ploch připadá na plochy zastavitelné (viz tabulka níže). rozvojové plochy pro bydlení plocha ha % Bydlení (BI) celkem 47, z toho plochy přestavby (P) 0,270 1 z toho zastavitelné plochy (Z) 47, Plochy smíšené obytné (SM, SV) celkem 3, z toho plochy přestavby (P) 2, z toho zastavitelné plochy (Z) 1, Plochy bydlení (BI, SM, SV) celkem 51, z toho plochy přestavby (P) 2,467 5 z toho zastavitelné plochy (Z) 48, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

196 Obrázek: Schéma rozvoje bydlení (plochy bydlení BI, BH a plochy smíšené obytné SM, SV) s rozlišením na plochy přestavby a plochy zastavitelné Důležitým nástrojem pro usměrnění rozvoje území města je stanovení pořadí změn v území (etapizace). Územní plán pro plošně rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení, zejména pak pro rozvojové plochy na okraji zastavěného území na přechodu do volné krajiny, stanovuje pořadí změn v území. ÚP Starý Plzenec tak navrhuje pro rozvoj bydlení bez stanovené etapizace 54 % výměry všech ploch pro bydlení, s podmínkou etapizace pak vymezuje 46 % výměry všech ploch pro bydlení, přičemž do 1. etapy zařazuje 24 % výměry všech ploch pro bydlení, do 2. etapy zařazuje 16 % výměry všech ploch pro bydlení a do 3. etapy zařazuje 6 % výměry všech ploch pro bydlení. rozvojové plochy pro bydlení plocha ha % Plochy bydlení (BI, SM, SV) celkem 51, z toho plochy bez stanovené etapizace 27, z toho plochy zařazené v 1. etapě 12, z toho plochy zařazené v 2. etapě 8, z toho plochy zařazené ve 3. etapě 2,794 6 Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn bydl ení (j ednotli vě) 196 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

197 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy 014-P BI bydlení individální Starý Plzenec Z1 ÚPM ochranné pásmo letiště, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení venkovského typu) ve Změně č. 1 ÚPM Starý Plzenec. Plocha je vymezena z důvodu vytvoření podmínek pro možný rozvoj bydlení v sídle Malá Strana. Nabídka ploch po možný přiměřený plošný rozvoj bydlení ve stabilizovaných obytných sídlech na území města je předpokladem udržitelnost těchto oddělených sídel a komunit jejich obyvatel, a prevencí rizika jejich případného postupného úpadku z důvodu odchodu místních obyvatel a místních patriotů mimo sídlo do území s možností výstavby nového bydlení. Plocha se nachází v těsné blízkosti silnice II/180 v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu, která se nachází při levé i při pravé straně silnice. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. 016a-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM ochranné pásmo letiště, distribuční trafostanice, ochranné pásmo objektů na vedení elektrické sítě, ochranné pásmo elektrorozvodů, vysokotlaký plynovod včetně ochranného pásma, bezpečnostní pásmo plynovodu, ochranné pásmo vodního zdroje, ochranné pásmo zařízení ČHMÚ, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha je vymezena z důvodu vytvoření podmínek pro možný rozvoj bydlení v sídle Malá Strana. Nabídka ploch po možný přiměřený plošný rozvoj bydlení ve stabilizovaných obytných sídlech na území města je předpokladem udržitelnost těchto oddělených sídel a komunit jejich obyvatel, a prevencí rizika jejich případného postupného úpadku z důvodu odchodu místních obyvatel a místních patriotů mimo sídlo do území s možností výstavby nového bydlení. Segment území vymezený ulicemi Sudova a Havlíčkova vytváří rozsáhlou urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Sudova a Havlíčkova. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Malá Strana Pod hřbitovem stanovena etapizace výstavby. Plocha 016a-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající uliční sítě, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury. 016b-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM ochranné pásmo letiště, ochranné pásmo objektů na vedení elektrické sítě, ochranné pásmo elektrorozvodů, vysokotlaký plynovod včetně ochranného pásma, bezpečnostní pásmo plynovodu, ochranné pásmo silnice II. třídy, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha je vymezena z důvodu vytvoření podmínek pro možný rozvoj bydlení v sídle Malá Strana. Nabídka ploch po možný přiměřený plošný rozvoj bydlení ve stabilizovaných obytných sídlech na území města je předpokladem udržitelnost těchto oddělených sídel a komunit jejich obyvatel, a prevencí rizika jejich případného postupného HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

198 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy úpadku z důvodu odchodu místních obyvatel a místních patriotů mimo sídlo do území s možností výstavby nového bydlení. Segment území vymezený ulicemi Sudova a Havlíčkova vytváří rozsáhlou urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Sudova a Havlíčkova. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Malá Strana Pod hřbitovem stanovena etapizace výstavby. Plocha 016b-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 2. etapy výstavby. Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající uliční sítě, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury. 018-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM ochranné pásmo letiště, venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, vysokotlaký plynovod včetně ochranného pásma, kabel katodové ochrany včetně ochranného pásma, bezpečnostní pásmo plynovodu, ochranné pásmo silnice II. třídy, ochranné pásmo silnice III. třídy, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je v ÚPM Starý Plzenec z velké části vymezena pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) a z části jako plocha pro rozdílný způsob využití (zahrady a sady). Plocha je vymezena z důvodu vytvoření podmínek pro možný rozvoj bydlení v sídle Malá Strana. Nabídka ploch po možný přiměřený plošný rozvoj bydlení ve stabilizovaných obytných sídlech na území města je předpokladem udržitelnost těchto oddělených sídel a komunit jejich obyvatel, a prevencí rizika jejich případného postupného úpadku z důvodu odchodu místních obyvatel a místních patriotů mimo sídlo do území s možností výstavby nového bydlení. Segment území vymezený ulicemi Sudova a Havlíčkova vytváří rozsáhlou urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Sudova a Havlíčkova. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Malá Strana Pod hřbitovem stanovena etapizace výstavby. Plocha 018-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 2. etapy výstavby. Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající uliční sítě, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury. 021-Z BI bydlení individální Starý Plzenec Z1 ÚPM ochranné pásmo letiště, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve Změně č. 1 ÚPM Starý Plzenec ve shodném rozsahu jako plocha pro způsob využití zahrady a sady s podmíněně přípustnou rozptýlenou výstavbou rodinných domů. Plocha je vymezena z důvodu vytvoření podmínek pro možný rozvoj bydlení v sídle Malá Strana. Nabídka ploch po možný přiměřený plošný rozvoj bydlení ve stabilizovaných obytných sídlech na území města je předpokladem udržitelnost těchto oddělených sídel a komunit jejich obyvatel, a prevencí rizika jejich případného postupného 198 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

199 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy úpadku z důvodu odchodu místních obyvatel a místních patriotů mimo sídlo do území s možností výstavby nového bydlení. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizovanou plochu individuálního bydlení v severovýchodní části sídla Malá Strana. 031-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - ochranné pásmo letiště, ochranné pásmo vodního zdroje, ochranné pásmo zařízení ČHMÚ, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizovanou plochu individuálního bydlení Luční ulici. Plocha se nachází ve stavební proluce a jejím vymezením dochází k dotvoření urbanistické struktury. Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající uliční sítě, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury. 035-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM středotlaký plynovod včetně ochranného pásma, ochranné pásmo silnice II. třídy, vodovod zásobovací, jednotná kanalizace, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení s podílem vybavenosti komerčního typu) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Bezručova a Javorová. 037-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, vodovod zásobovací, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Javorová a Akátová. 039-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, vysokotlaký plynovod včetně ochranného pásma, bezpečnostní pásmo plynovodu, vzdálenost 50 m od okraje lesa, typický krajinný celek, dálkové telekomunikační vedení, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Akátová a Štěnovická. 041-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

200 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy distribuční trafostanice, kabelové vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo objektů na vedení elektrické sítě, vysokotlaký plynovod včetně ochranného pásma, bezpečnostní pásmo plynovodu, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Akátová. 042-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - vzdálenost 50 m od okraje lesa, typický krajinný celek, kanalizace - nerozlišeno, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je v ÚPM Starý Plzenec vymezena jako zastavitelná plocha pro infrastrukturu (vybavenost) veřejně prospěšného typu pro umístění kapacitního parkoviště. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavitelnou plochu 043c-Z (PV), která navazuje bezprostředně na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Zadní a Průběžná. 044-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, bezpečnostní pásmo plynovodu, vzdálenost 50 m od okraje lesa, typický krajinný celek, jednotná kanalizace, kanalizace - nerozlišeno, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Štěnovická a Jabloňová. 045-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, bezpečnostní pásmo plynovodu, typický krajinný celek, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Jabloňová. 046-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM 200 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

201 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy distribuční trafostanice, venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo objektů na vedení elektrické sítě, ochranné pásmo elektrorozvodů, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Lipová. 048-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, vzdálenost 50 m od okraje lesa, typický krajinný celek, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Jabloňová. 050-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM ochranné pásmo objektů na vedení elektrické sítě, ochranné pásmo elektrorozvodů, vzdálenost 50 m od okraje lesa, typický krajinný celek, vodovod zásobovací, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Máchova a Májová. 051-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM typický krajinný celek, jednotná kanalizace, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území mezi obytným souborem a sportovním areálem. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Pro využití ploch 051-Z, 053-Z, 054-Z, 056-Z, 057-Z je zpracována Územní studie obytné zóny Starý Plzenec Pod Hřištěm (Ing. arch. Oldřich Fára, 07/2007), která v daných plochách zpodrobňuje návrh na využití území dle platného územního plánu města Starý Plzenec, ve kterém jsou tyto plochy vymezeny jako plochy pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní. Návrh územního plánu Starý Plzenec to plně zohledňuje a tyto plochy tedy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

202 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy vymezuje jako zastavitelné pro individuální bydlení. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Ke Hřišti a Andrejšky. 053-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM jednotná kanalizace, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území mezi obytným souborem a sportovním areálem. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Pro využití ploch 051-Z, 053-Z, 054-Z, 056-Z, 057-Z je zpracována Územní studie obytné zóny Starý Plzenec Pod Hřištěm (Ing. arch. Oldřich Fára, 07/2007), která v daných plochách zpodrobňuje návrh na využití území dle platného územního plánu města Starý Plzenec, ve kterém jsou tyto plochy vymezeny jako plochy pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní. Návrh územního plánu Starý Plzenec to plně zohledňuje a tyto plochy tedy vymezuje jako zastavitelné pro individuální bydlení. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Ke Hřišti. 054-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM distribuční trafostanice, kabelové vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo objektů na vedení elektrické sítě, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území mezi obytným souborem a sportovním areálem. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Pro využití ploch 051-Z, 053-Z, 054-Z, 056-Z, 057-Z je zpracována Územní studie obytné zóny Starý Plzenec Pod Hřištěm (Ing. arch. Oldřich Fára, 07/2007), která v daných plochách zpodrobňuje návrh na využití území dle platného územního plánu města Starý Plzenec, ve kterém jsou tyto plochy vymezeny jako plochy pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní. Návrh územního plánu Starý Plzenec to plně zohledňuje a tyto plochy tedy vymezuje jako zastavitelné pro individuální bydlení. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Ke Hřišti. 056-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM kabelové vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území mezi obytným souborem a sportovním areálem. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Pro využití ploch 051-Z, 053-Z, 054-Z, 056-Z, 057-Z je zpracována Územní studie obytné zóny Starý Plzenec Pod Hřištěm (Ing. arch. Oldřich Fára, 07/2007), která v daných plochách zpodrobňuje návrh na využití území dle platného územního plánu města Starý Plzenec, ve kterém jsou tyto plochy vymezeny jako plochy pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní. Návrh územního plánu Starý Plzenec to plně zohledňuje a tyto plochy tedy vymezuje jako zastavitelné pro individuální bydlení. 202 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

203 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice K Lomu. 057-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM kabelové vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území mezi obytným souborem a sportovním areálem. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Pro využití ploch 051-Z, 053-Z, 054-Z, 056-Z, 057-Z je zpracována Územní studie obytné zóny Starý Plzenec Pod Hřištěm (Ing. arch. Oldřich Fára, 07/2007), která v daných plochách zpodrobňuje návrh na využití území dle platného územního plánu města Starý Plzenec, ve kterém jsou tyto plochy vymezeny jako plochy pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní. Návrh územního plánu Starý Plzenec to plně zohledňuje a tyto plochy tedy vymezuje jako zastavitelné pro individuální bydlení. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice K Lomu. 063-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM pozemky určené k plnění funkcí lesa - les hospodářský, vzdálenost 50 m od okraje lesa, typický krajinný celek, ochranné pásmo kulturní památky, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je z velké části (asi z 90 %) a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) vymezena v ÚPM Starý Plzenec. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Bezručova a Javorová. 077-Z BI bydlení individální Sedlec u St. Plzence jednotná kanalizace, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu jako plocha výroby s podílem vybavenosti komerčního typu vymezena v ÚPM Starý Plzenec. Přesto je logičtější vymezit plochu pro rozvoj bydlení a dotvořit tak obytný blok mezi silnicí III/18022 a údolní nivou řeky Úslavy. Tato plocha má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení. 086-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha vytváří urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

204 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 086-Z je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Dobrovského. 087-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha vytváří urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 087-Z je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Výrovna. 088-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha vytváří urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 088-Z je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Havlenova a 28. října. 089-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM pozemky určené k plnění funkcí lesa - les hospodářský, vzdálenost 50 m od okraje lesa, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha vytváří urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních 204 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

205 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 089-Z je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Havlenova a 28. října. 090-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha vytváří urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 090-Z je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Havlenova a Sládkova. 091-Z BI bydlení individální Starý Plzenec ÚPM ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha vytváří urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 091-Z je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuální rekreace podél ulice U přírodního divadla. 092-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha vytváří urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 092-Z je vymezena v bezprostřední HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

206 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulic Mikoláše Alše a Sládkova. 093-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - nízkotlaký plynovod včetně ochranného pásma, ochranné pásmo dráhy, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha vytváří urbanistickou proluku na okraji zastavěného území a urbanistická struktura města je zde nedokončená. Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města, jelikož se nachází v urbanistické proluce u hranice zastavěného území. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 093-Z je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení podél ulice Mikoláše Alše. 094a-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, kabelové vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo objektů na vedení elektrické sítě, ochranné pásmo elektrorozvodů, ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 094a-Z je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a s ohledem na její polohu je zařazena do 1. etapy výstavby. 094b-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 094b-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 2. etapy výstavby. 095a-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou 206 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

207 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 095a-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 1. etapy výstavby. 095b-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 095b-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 2. etapy výstavby. 096a-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 096a-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 2. etapy výstavby. 096b-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 096b-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 3. etapy výstavby. 097a-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo elektrorozvodů, ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 097a-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 2. etapy výstavby. 097b-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

208 ozn. plochy kód název rozdílného způsobu využití katastrální území zdroj vymezení plochy limity využití území dotčené plochou podrobné odůvodnění vymezení plochy zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 097b-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 3. etapy výstavby. 098-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - vzdálenost 50 m od okraje lesa, ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 098-Z je s ohledem na její polohu je zařazena do 3. etapy výstavby. 099-Z BI bydlení individální Starý Plzenec - ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo komunikačního vedení Tato lokalita má zásadní výhodu možného přirozeného navázání na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a tedy přirozené integrace do struktury a života celého města. Výhodou je také možnost snadného napojení nové zástavby na existující uliční síť, komunikační systém a sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti zásadních vyvolaných investic do veřejné infrastruktury. Z důvodu zajištění logického a prostorově i časově koordinovaného postupu výstavby od zastavěného území dále do volné krajiny a z důvodu zajištění hospodárného nakládání se ZPF je územním plánem pro celou rozvojovou lokalitu Starý Plzenec - jih stanovena etapizace výstavby. Plocha 099-Z je s ohledem na její polohu zařazena do 3. etapy výstavby. 106-Z BI bydlení individální Sedlec u St. Plzence ÚPM vysokotlaký plynovod včetně ochranného pásma, bezpečnostní pásmo plynovodu, ochranné pásmo silnice III. třídy, ochranné pásmo dráhy, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení venkovského typu) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizovanou plochu individuálního bydlení kolem ulice Pastýřská. Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající uliční sítě, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury. 107-Z BI bydlení individální Sedlec u St. Plzence ÚPM území s archeologickými nálezy, venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv, ochranné pásmo objektů na vedení elektrické sítě, ochranné pásmo elektrorozvodů, vysokotlaký plynovod včetně ochranného pásma, kabel katodové ochrany včetně ochranného pásma, bezpečnostní pásmo plynovodu, ochranné pásmo silnice III. třídy, telekomunikační vedení, ochranné pásmo komunikačního vedení Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (jako plocha pro bydlení venkovského typu) v ÚPM Starý Plzenec. Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a v bezprostřední návaznosti na stabilizovanou plochu individuálního bydlení podél silnice III/18023, podél ulice Pastýřská a podél obytné zástavby propojující t