AKADEMIE ALTERNATIVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE ALTERNATIVA"

Transkript

1 AKADEMIE ALTERNATIVA Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Skupinová muzikoterapie s využitím metody Drum Circle Radek Štětkář Absolventská práce 2010

2 ABSTRAKT Absolventská práce na téma Skupinová muzikoterapie s využitím metody Drum Circle", pojednává o možnostech využití metody Drum Circle jako terapeutický postup při práci s lidmi s mentálním postižením. Práce se skládá ze dvou částí. V první teoretické části vysvětluji základy muzikoterapie, popis metody Drum Circle a její terapeutické využití v zahraničí a dále definici skupiny klientů, se kterou jsem pracoval. Praktická část je popisem terapeutických setkání se skupinou klientů s využitím technik Drum Circle. Klíčová slova: Muzikoterapie, Drum Circle, Terapeutické využití a cíle. ABSTRACT The thesis on Group music therapy, using method Drum Circle, discusses how to use method of the Drum Circle as a therapeutic approach when working with people with mental disabilities. The work consists of two sections. The first theoretical part explains the basics of music therapy, a description of the method Drum Circle and its therapeutic use abroad and the definition of a group of clients with whom I worked. The practical part describes the therapeutic encounter with a group of clients using techniques Drum Circle. Keywords: Music therapy, Drum Circle, Therapeutic use and goals.

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. Souhlasím, aby práce byla zpřístupněna ke studijním a propagačním účelům. 29. května 2010 Radek Štětkář

4 Haiku Hands play together Waves of rhythm move through us As we become one

5 OBSAH ÚVOD...7 I TEORETICKÁ ČÁST MUZIKOTERAPIE DEFINICE MUZIKOTERAPIE CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY MT DEFINICE METODY DEFINICE TECHNIKY DRUHY MUZIKOTERAPIE Dělení dle množství klientů Dělení dle využití terapeuta Dělení dle účasti klienta Dělení dle druhu skupiny Dělení dle pohlaví účastníků Dělení dle věku účastníků MUZIKOTERAPIE SE SKUPINOU CÍLE MUZIKOTERAPIE A JEJÍ METODICKÉ FÁZE Metodické fáze MT Muzikoterapeutická intervence METODA DRUM CIRCLE DEFINICE ZAMĚŘENÍ DC VYUŽITÍ DC HISTORIE FORMÁT DRUM CIRCLE ROLE FACILITÁTORA INSTRUMENTÁŘ DC PRŮBĚH A TECHNIKY DC Rozehřívací fáze Hlavní část Závěr DC TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ DRUM CIRCLE TERAPEUTICKÉ CÍLE DRUM CIRCLE Koncentrace na realitu a sebeuvědomění Sebevyjádření a rozvoj tvořivosti Kognitivní funkce Impulsivní ovládání Komunikace a sociální interakce Uvolnění a zvládání stresu...26

6 3.1.7 Fyzická spoluúčast a motorické dovednosti Strategie na zvládání zátěže (coping skills) VYUŽITÍ DC VE SVĚTĚ VYUŽITÍ HUDEBNÍ PEDAGOGIKY A MUZIKOTERAPEUTICKÝCH SMĚRŮ V DC...27 II 3.4 CÍLOVÁ SKUPINA Mentální retardace Rozdělení mentální retardace Terapie mentálně retardovaných Autismus Terapie pro autistické poruchy Dětská mozková obrna (DMO) Terapie pro DMO Indikace pro práci s klienty mentálně retardací Kontraindikace...32 PRAKTICKÁ ČÁST PŘÍPRAVNÁ FÁZE PŘEDMĚT A CÍL HYPOTÉZA METODY A TECHNIKY ORGANIZACE ŠETŘENÍ TERÉNNÍ FÁZE PRŮBĚH PRVNÍHO SETKÁNÍ Východiska Prostředky Cvičení 1 Rozehřívací část Cvičení 2 Zpívání s bubnem a perkusemi Cvičení 3 Společná hudební improvizace Cvičení 4 Vláček jede do Zlína Cvičení 5 Reflexe s bubnem Cvičení 6 Tleskání a zpívání lidových písní PRŮBĚH DRUHÉHO SETKÁNÍ Východiska Prostředky Cvičení 1 rozehřívací část seznámení výběr nástrojů Cvičení 2 Pojďme si hrát, budeme se smát Cvičení 3 Společná hudební improvizace hlavní část Cvičení 4 Jakou řečí povídáte, jakou máte řeč POTVRZENÍ HYPOTÉZY NAVRHOVANÉ CÍLE PRO DALŠÍ TERAPEUTICKÉ PŮSOBENÍ...52 ZÁVĚR...53 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...55

7 AKADEMIE ALTERNATIVA 7 ÚVOD Hlavním cílem mé absolventské práce je přiblížit, porovnat a v praxi vyzkoušet metodu zvanou Drum Circle a její využití jako možný muzikoterapeutický postup. Metodě Drum Circle se u nás v současnosti nevěnuje prakticky žádná dostupná literatura. V zahraničí jsou již v tomto směru dál a mnoho autorů popisuje tuto metodu ve svých pracích i přes skutečnost, že z vědeckého hlediska je jejich tvrzení stále málo prozkoumáno a může být občas přijato jako nedostačující. Dlouhodobě jsem pobýval a studoval ve Velké Británii. Silně na mne zapůsobil prožitek této metody, setkání a výměna zkušeností se zakladateli a lidmi, kteří ji dlouhodobě používají při práci s různými skupinami lidí. Jsem plně přesvědčen o možném využití Drum Circle jako terapeutického prostředku v hudební i nehudební formě. Má absolventská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Nejprve vysvětluji základy muzikoterapie, popisuji metody Drum Circle a jednotlivé techniky. Dále definuji skupiny klientů, se kterými jsem měl možnost spolupracovat a na základě setkání s nimi zpracoval praktickou část. Zabývám se také využitím technik Drum Circle v zahraničí při práci se specifickými skupinami lidí. Praktická část je popisem terapeutických setkání se skupinou klientů s využitím technik Drum Circle.

8 AKADEMIE ALTERNATIVA 8 I. TEORETICKÁ ČÁST

9 AKADEMIE ALTERNATIVA 9 1 MUZIKOTERAPIE Slovo muzikoterapie pochází ze slova řeckého therapeia a latinského musica - hudba. Znamená ošetřování, léčení, léčbu, vzdělávání, cvičení, starání se a pomáhání s využitím hudby. Někdy se překládá také jako hudební terapie. Muzikoterapie se rozvíjí ve vzájemné interakci s jinými vědními obory jako např. hudebními, psychologickými, psychoterapeutickými, pedagogickými, medicínskými, sociologickými a samozřejmě dalšími obory expresní terapie, které jsou arteterapie, dramaterapie, tanečně-pohybová terapie apod. 1.1 Definice muzikoterapie Světová federace muzikoterapie v roce 1996 definuje muzikoterapii (dále MT) jako použití hudby potažmo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu. Účelem tohoto procesu je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální a interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby. Muzikoterapie jako disciplína představuje organizovaný systém poznatků skládající se z teorie, praxe a výzkumu. V každé z těchto složek existuje velká rozmanitost. Ve světě se mezi muzikoterapeuty stále vede diskuse týkající se zařazení a vymezení působnosti muzikoterapie. Dříve byla definována jako psychoterapeutická metoda. K tomuto pojetí je odkazováno jako k muzikoterapii v užším významu. Nezávisle na psychoterapii se rozvíjely muzikoterapeutické modely používané ve speciální pedagogice ( Orffova muzikoterapie, FMT- metoda ). V současné době je ve většině zemí patrný posun k chápání pojmu muzikoterapie v širším významu. Muzikoterapie v tomto pojetí přejala zkušenosti s terapeutickými aplikacemi hudby z pohledu mnoha oborů pomáhajících profesí speciální pedagogiky, fyzioterapie, neurologie, ošetřovatelství a jiné. [1]

10 AKADEMIE ALTERNATIVA 10 Společnými jevy všech MT přístupům je proces systematické intervence, vztah terapeuta a klienta, podpora zdraví klienta, hudební zkušenost a vztahy, které se v terapeutickém procesu formují. (K.Bruscia, 1998). [1] 1.2 Charakteristické znaky MT Jiří Kantor v knize Základy muzikoterapie uvádí jako charakteristické znaky muzikoterapie následující: - vyžívá hudební zkušenosti, hudbu, hudební elementy a zvuk, - klient nemusí mít hudební vzdělání a zkušenosti, - hudba má neverbálně komunikační, emocionální, kreativní kvality, - zahrnuje osobnost klienta i terapeuta a jejich vzájemný vztah, - má své indicie a kontraindikace, je využívána u širokých vrstev populace různých věkových skupin, sociálně kulturního zázemí, specifických potřeb a schopností, - je prováděna kvalifikovaným a kompetentním muzikoterapeutem, - MT je využívána k naplnění tělesných, emocionálních, kognitivních, sociálních spirituálních potřeb klientů, - muzikoterapeutická zkušenost může vyvolat pozitivní změny ve všech dimenzích lidského organismu, - MT je realizována za různých uspořádání terapeutické situace(individuální, skupinová terapie, aktivní, receptivní ), - MT je systematický proces, který zahrnuje diagnostiku, terapeutickou intervenci a evaluaci, - MT cíle jsou označovány jako nehudební a zahrnují rozsáhlou oblast terapeutického působení jako je léčba, učení, rozvoj sociálních interakcí a komunikace, sebevyjádření, motivace, zvládání bolesti a stresu, zvýšení kvality života, osobnostní a spirituální rozvoj aj. [1] PhDr. Pravdomila Pokorná (1982) rozlišuje čtyři stupně šíře možného pojetí MT: V nejužším slova smyslu užívá názvu muzikoterapie tehdy, když je specifickou formou psychoterapie při léčení duševních poruch, neurotických nebo psychotických, zejména při individuální psychoterapii nemocného, se zcela specifickým léčebným záměrem a se zcela specifickou terapeutickou metodou. [2]

11 AKADEMIE ALTERNATIVA 11 Její užití se tedy omezuje jen na medicínskou oblast. Širší obsah pojmu MT shledává u takového využití hudebních aktivit, zejména ve skupinové formě, kdy (jako jedna z psychoterapií) mají působit především na zlepšení sociálních vazeb klientů, na usměrňování sebehodnocení, zařazení do kolektivu apod. V dalším rozšíření pojmu MT chápe i takové zařazení hudebních aktivit do léčebného, častěji rehabilitačního procesu, kdy využíváme jednak motivace (např. u dětí zejména spontánního zájmu o hudební činnost, o hru na snadno ovladatelné nástroje a o zpěv), ale také mobilizujících prvků hudby. V nejširším smyslu je muzikoterapie využíváno u činností, které již nejsou léčbou, ale spíše psychohygienickým procesem. Ve své práci bych se rád zaměřil na poněkud širší obsah pojmu MT, tj. použití hudby a hudebních aktivit ve skupinové formě s využitím metody zvané Drum Circle a jejich technik. Cílem hudební léčby je navození pozitivních změn v emočním a fyzickém zdravotním stavu klienta či klientů. Podle své povahy může hudba určitého druhu člověka stimulovat, aktivovat, alarmovat, mobilizovat, naplňovat energií a pocitem lidské důstojnosti, relaxovat, uvolňovat, uklidňovat, konejšit, euforizovat, inspirovat, oduševňovat, může mu být do jisté míry náhradou za chybějící mezilidské vztahy nebo při nedostatku lásky anebo uznání, dávat mu pocit smyslu života, duševního naplnění, může být ventilem psychického přetlaku, zdrojem osvěžení, únikem ze životních strastí, příležitostí ke společenskému kontaktu, sebevyjádření a mnoho jiného. [2] 1.3 Definice metody Metoda je zvláštní typ hudební zkušenosti používaný pro diagnostiku, intervenci a hodnocení. V muzikoterapii rozeznáváme čtyři metody hudební improvizaci, interpretaci, kompozici a poslech hudby. [1] 1.4 Definice techniky Technika je jednotlivá operace nebo interakce, kterou terapeut použije k dosažení bezprostřední reakce klienta nebo ke tvarování jeho hudební zkušenosti. [1]

12 AKADEMIE ALTERNATIVA Druhy muzikoterapie Muzikoterapie se rozděluje dle několika hledisek. Podle počtu účastníků, působení terapeuta, druhu účastnické skupiny a dalších. Podrobnější rozdělení uvádím níže Dělení dle množství klientů - Individuální terapeut se věnuje jen jedinému klientovi; - Skupinová 3-15 klientů, kdy se vytváří vztah mezi terapeutem a klienty; nabízí se zde možnost zabývat se problémy více klientů zároveň; - Hromadná větší počet účastníků, zpravidla více než 15; - Komunitní na rozdíl od skupinové terapie se zde pracuje s přirozeně existujícími skupinami a prostředím klientů např. rodina, pracoviště, komunita vrstevníků nebo i komunity v různých institucích. Horní hranice počtu nemusí být limitována (tak jako tomu je u skupinové a hromadné terapie). [1] Dělení dle využití terapeuta - Autoterapie samoléčba, může se vyskytovat v podobě intuitivní, či reflexivní. Lidé ji provozují se záměrem udržování vlastní mentální hygieny. Předností je větší míra soukromí a svobodný výběr hudby (Linka, 1997); - Pod vedením terapeuta terapeut je ten, který udává terapii směr s neustálým ohledem na klientovi možnosti a potřeby Dělení dle účasti klienta - Aktivní klient osobně vyvíjí zřejmou hudební aktivitu, ať už sám nebo za účasti terapeuta tím, že hraje, zpívá nebo alespoň vyťukává rytmus apod.; - Receptivní pasivní, kdy je hudba klientem pouze vnímána. Tyto složky muzikoterapie se mohou vzájemně podporovat a propojovat a mohou být organizovány současně v individuální, tak i skupinové terapii.

13 AKADEMIE ALTERNATIVA Dělení dle druhu skupiny - Otevřené (variabilní) proměnlivé personální složení i počet účastníků ve skupině; - Uzavřené (fixní) stálý počet klientů Dělení dle pohlaví účastníků - mužská; - ženská; - smíšená Dělení dle věku účastníků - dětská; - seniorská, atd. 1.6 Muzikoterapie se skupinou Muzikoterapie se skupinou nabízí příležitosti pro sociální učení - usnadňuje změnu postojů, modelů chování, vytváří příležitosti pro procvičování zralejšího chování a ověřování účinnosti nových strategií. Skupina pomáhá stimulovat jedince a zvýšit jeho výkon. Pobyt ve skupině znamená nácvik dobře fungující mezilidské komunikace, rozšiřování klientova rozhledu a mnohá jiná pozitiva. Při práci správně fungující skupiny se eventuálně mohou uplatnit příznivé vlivy kolektivní autosugesce, pocity sounáležitosti a jedincovo alespoň chvilkové osvobození z permanentně tíživých problémů vlastního já. [2] Záměrem terapeuta je podporovat a rozvíjet hladce plynoucí kooperaci a komunikaci ve skupině. Důležité je zde získání kognitivního a zážitkového porozumění vlivům, které určují dobré skupinové klima, a tomu, jak se jedinec sám podílí na vzájemných nedorozuměních a problémech skupiny v komunikaci. Při terapii skupiny je ke komunikaci poskytnut prostor a je umožněno získání korektivních emočních zkušeností. V této situaci se přirozeně projeví různé rysy osobnosti včetně patologických. Patologie jedinců, která se v interakci nutně účastní, je zde rozehrávána, stává se patologií skupiny, jež narušuje hladkou komunikaci. Rozvinutí patologie skupiny, procesy a mechanismy, které používá

14 AKADEMIE ALTERNATIVA 14 pro její zvládnutí, ale i vývoj směrem k jejímu zdraví bývá označován jako skupinová dynamika. Skupinovou dynamikou se rozumí proces interakcí všech participujících ve skupině, variabilita vztahů mezi nimi. Úkolem terapeuta je pak pomoci skupině odstranit překážky plynulosti komunikace a nalézt účinnější prostředky na zpracování napětí ve skupině. [3] Skupinová terapie rozvíjí a aktivizuje mezilidskou komunikaci, reguluje napětí ve vztazích, umožňuje porozumět vlastní roli ve skupině a vztahům ve skupině, léčí pocit izolace a osamění a dává pocit sounáležitosti s druhými, umožňuje prostřednictvím problémů druhých realisticky nahlédnout své vlastní. 1.7 Cíle muzikoterapie a její metodické fáze Při MT práci s klientem či klienty je třeba si vytýčit hlavní muzikoterapeutické cíle, tzn. co chceme u klienta pomocí muzikoterapie zlepšit, podpořit či odstranit (např. zlepšení sociálních dovedností, odstranění záchvatů zuřivosti). Hlavní MT cíle se dále rozdělují na dlouhodobé, krátkodobé a dílčí cíle při jednotlivých setkáních. Vhodným použitím muzikoterapeutických prostředků, pomůcek a metod dojdeme k naplnění terapeutického cíle Metodické fáze MT. Muzikoterapie se člení na tyto fáze: - koordinace terapeut používá strukturu, vede klienta (klienty) pomocí předem naplánovaných postupů, koordinuje jednotlivé kroky, hru na nástroj, práci s hlasem, tělem apod., cíl je předem určený; - komunikace probíhá dialog mezi terapeutem a klientem či klienty ve skupině (verbálně, nonverbálně), pomocí muzikoterapeutických prostředků nebo i rozhovoru. Komunikace může být přirozená nebo řízená terapeutem. - kreativita sebezkušenostní část, ve které se klient projevuje a tvoří na základě vlastní fantazie, představivosti, hravosti nebo i momentálního emočního rozpolože-

15 AKADEMIE ALTERNATIVA 15 ní. Stále je potřeba malý prvek řádu, aby nevznikl úplný chaos. Ovšem i při pevné struktuře se kreativita příliš nedá rozvinout Muzikoterapeutická intervence Metodickou fází se určí následující způsob intervence: - stimulace terapeut stimuluje klienta k hlasové nebo tělesné aktivitě případně k zapojení smyslů a všímá si odezvy, - spolupráce vyvážená, oboustranná komunikace jindy akce mezi klientem a terapeutem (ve skupině i mezi klienty), která vede ke splnění cíle, - seberealizace klient využívá v procesu svou vlastní jedinečnost, projevuje vlastní schopnosti, přebírá určité role a kreativně se zapojuje.

16 AKADEMIE ALTERNATIVA 16 2 METODA DRUM CIRCLE 2.1 Definice Pojem Drum Circle, bývá někdy překládán jako skupinové případně společné bubnování. Hraní ve skupině na různé druhy perkusí, vedené průvodcem - tzv. facilitátorem. Tento překlad se mi jeví poněkud nepřesný, poněvadž, jak bude dále vysvětleno, nejedná se pouze o hraní na různé druhy bubnů, ale i perkusí a dalších hudebních nástrojů s možným využitím hlasu, hry na tělo a pohybu. Dle Kalaniho Drum Circle (dále jen DC) lze jednoduše definovat jako skupinu lidí, kteří pracují společně na vytvoření in-the-moment hudby pomocí perkusních i jiných nástrojů. Je to jedinečná událost, která je spontánně vytvořená účastníky za pomocí facilitátora, prostředníka-hudebního průvodce, který pomáhá skupině dosáhnout předem určeného cíle. DC je rytmicky založená aktivita, hudba, pohyb, zpěv a jiné společné vyjádření ve skupině. Společné bubnování je efektivní formát pro sdílení hudebních zážitků, rozvíjí rytmické a improvizační schopnosti, prostředek k relaxaci, redukci stresu a posílení imunity. 2.2 Zaměření DC DC se často zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností, naslouchání a spolupráci, a vybízí zúčastněné mnoha způsoby k sebevyjádření. DC může také zahrnovat hudební hry s konkrétními tématy nebo cíly a obvykle se propojuje s dalšími obory, jako tvůrčí pohyb, zpěv a výtvarné umění. Zaměření DC při terapeutickém využití se může pohybovat od rozvoje jemné a hrubé motoriky až na pomoc zúčastněných s problémy sebeúcty, rozvoj kognitivních funkcí, komunikace, kontroly vlastního chování, a zvládání sociálních dovedností. [4] 2.3 Využití DC DC tvoří účinný nástroj pro použití v oblasti vzdělávání, terapií, školení, team buildingu i rekreaci. Ve světě je tato metoda využívána pro práci s různými skupinami lidí od dětských kolektivů ve školách a školkách, zájmových centrech, firemních kolektivů, až po

17 AKADEMIE ALTERNATIVA 17 práci s lidmi s postižením či seniory. DC je určen pro všechny lidi bez rozdílu věku. Hrát mohou děti od 4 let až po seniory. Jde o intuitivní hraní, nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti s bubnováním. 2.4 Historie Tato muziko-terapeutická metoda k nám přišla z USA, kde je ve velké oblibě od 70. let. Navazuje na prapůvodní potřebu lidí, kterou je komunikace pomocí hudby. 2.5 Formát Drum Circle Účastníci sedí (stojí, dřepí) v kruhu a hrají společně pod vedením facilitátora na bubny či jiné perkusní nástroje. Nejde primárně o vytváření hudby, ale o společný zážitek z hledání společného rytmu, kooperace a komunikace. V DC jsou všichni účastníci zapojeni a aktivně hrají. Je to hudební zážitek in the moment tzn. tady a teď, takže se jedná výhradně o improvizované hraní, i když struktura drum circle je předem daná a citlivě řízená (intervence) facilitátorem. Koncept DC vychází z představy, že téměř každý člověk je schopen vytvářet hudbu s použitím rytmických perkusních nástrojů nebo vlastního těla. V muzikoterapii (a taktéž v DC; pozn.autora.) má rytmus centrální postavení také díky své schopnosti soustředit energii a vnést strukturu a řád. [1] Rytmus při hudební improvizaci klientů může být uspořádaný a vnitřně organizovaný, nebo naopak nepravidelný, chaotický, bez jasné struktury. Rytmus v hudbě umožňuje synchronizaci rytmů klientů jejich integraci do rytmů okolí. Člověk má nevědomý sklon porovnávat se s každou rytmickou strukturou. Být zdravý z hudebně-rytmického perspektivy znamená být v harmonii se svými tělesnými i psychickými rytmy, umět se přizpůsobit měnícím se rytmům okolního světa, ale také si zachovat svůj vlastní. [1] Pomocí improvizace se může měnit vnímání a sebevnímání ve smyslu koncentrace na realitu tady a teď. Tím, že klient sám tvoří a ztvárňuje jisté zvuky v čase, komunikuje s okolím, sdílí své určité dovednosti, schopnosti a prožitky. Improvizace mu tak dává možnost měnit pocit sebehodnoty a otevírat zdroje k tvořivosti, vynalézavosti, komunikaci a vlastní zodpovědnosti. Improvizace umožňuje sebepoznání a sebe akceptování. [5]

18 AKADEMIE ALTERNATIVA 18 Při improvizaci vznikají ve skupině různé typy hudebního přenosu. Jde o proces, kdy se v hudebním vyjádření projevují interpersonální vztahové tendence jednotlivců, jejich zkušenosti ve vztazích s druhými a typické postoje ve skupině. Během hudební improvizace člověk většinou otevřeněji vyjadřuje své tendence než je obvyklé v běžné společenském styku, který je ovlivňován řadou konvencí. Hudební přenos může odhalit dominanci a tendenci k ovládání druhých (může být reakcí na strach ze ztráty kontroly), nepřizpůsobivost a vzpurnost (může být reakcí na přetížení), vytváření různých spojenectví či vytváření konfliktů v rámci skupiny a mnoho dalšího. Skupinová hudební improvizace pak může posloužit v procesu dynamického učení. Změnit hudební chování je totiž pro mnoho lidí snadnější a méně ohrožující než učit se novým modelům chování ve skutečném životě. Vystupováním v symbolických hudebních rolích se hudebně dominantní člověk může naučit spolupráci v rámci skupiny, hudebně pasivní člověk si může osvojit hudební iniciativu a převzít vedení. Hudební skupina se tak může stát odrazovým můstkem osobního růstu a změna chování při improvizaci může přerůst ve změnu chování v životě. Průměrná doba trvání DC je mezi 45 minutami až 2 hodinami. 2.6 Role facilitátora Facilitátor je průvodce hraním, který řídí jednotlivé techniky a vede kruh. Je také prostředníkem, jehož hlavním úkolem je postarat se o vybudování dobré atmosféry, kde si lidé budou připadat bezpečně a budou se schopni svobodně hudebně vyjádřit a improvizovat. Další rolí facilitátora je pomoci skupině dosáhnout svého plného potenciálu tím, že je vede promyšleně navrženým procesem, představeným s péčí a soucitem. Facilitátor pomáhá skupině dosáhnout nejvyššího možného potenciálu tím, že pozoruje, klade otázky, ukazuje a navrhuje možnosti, a zůstává přitom v přítomném okamžiku. Je zaměřen na proces vytváření spolupráce skupiny, spíše než hudební produkt. Hudba tu funguje jako komunikační prostředek mezi účastníky a facilitátorem. Muzikotrapeut (v případě DC facilitátor - pozn. autora) je trénován k tomu, aby dokázal zachytit zvuky, které klienti vytvářejí, a strukturovat je do hudební formy. Terapeut při improvizaci citlivě reaguje na skupinu a vede ji v souladu s momentální situací.

19 AKADEMIE ALTERNATIVA 19 Jedná se tu o direktivní i nedirektivní způsob intervence, kdy jednotlivý přístup odkazuje k rozdělení rolí vedení a následování v průběhu terapeutické fáze (DC). Při direktivní intervenci, hlavně na samém počátku DC, kdy se skupina seznamuje s terapeutem, facilitátorem, jeho formou řízení společné hudební improvizace, přebírá vedení terapeut a klienti následují. Při nedirektivní intervenci (v dalším průběhu DC) vedou společně účastníci DC a terapeut zasahuje jen sporadicky při plnění stanovených cílů DC. Bez odborného vedení se ale tento zážitek může stát sice dobrou zábavou, ale nemá zásadní dopad na požadované výsledky. Facilitátor by měl vždy naslouchat a všímat si odezvy zúčastněných při průběhu DC jako svou momentální zpětnou vazbu. Video je nejlepší svědek při facilitování. Nahrává vše, co se děje před kamerou, bez soudu. Dále je vhodná valuace od dalších přítomných facilitátorů, supervize a pravidelná setkání a výměna zkušeností s lidmi z oboru. 2.7 Instrumentář DC Využívá se prakticky veškerých druhů perkusí, např. Orffova instrumentáře, kam patří bubínky, tympány, zvonce, ozvučná dřívka, činely, prstové činely a kastaněty, dřevěné klepače a štěrkadla, pandeiros, rumba koule, tamburíny i části bicí soupravy. Dále se používají basové bubny, zvonkohry, metalofony, xylofony, ozvučné kameny, templ-bloky, štěrbinové bubny, laděné i neladěné etnické perkuse jako cajony, djembe, dundun, darbuky, bonga, conga, tampuru, ocean drum, deštné hole, bambusové flétny, balafon, a i nástroje vlastní výroby apod. Hlavní důraz při výběru instrumentů pro DC je kladen na rozmanitost (pestrá nabídka zvuků i materiálů nástrojů) a vyváženost jednotlivých druhů perkusí tak, aby žádný nepřevládal. Je také třeba přihlédnout k fyzickým možnostem účastníků DC. Zlaté pravidlo zní: udělej to co nejjednodušší, aby i účastníci bez předchozích hudebních zkušeností byli schopni tvořit svou vlastní hudbu. Vyhneme se tak různým svazujícím postojům, které člověk má, když přistupuje ke složitějším nástrojům. 2.8 Průběh a techniky DC dle Arthura Hulla (2006)

20 AKADEMIE ALTERNATIVA Rozehřívací fáze - seznamovací techniky, - jednoduché pohybové a rytmické hry, - uvolňovací techniky Hlavní část V hlavní části jsou jednotlivé fáze řízeny facilitátorem a mají následující průběh: Fáze 1 - Diktátor (od slova dictate - diktovat) = Koordinace jednotlivců ke skupině Na začátku DC facilitátor během společné improvizace vzdělává účastníky o svých signálech a řeči těla, které bude používat v průběhu DC, a základních pravidlech pro hru na hudební nástroje. Seznámí účastníky s tím, jak hrát perkuse bez vlastního poranění (používá se mnoho perkusí hraných rukama), a základní etiketou DC, např. nenos prstýnky při hře na ruční perkuse, poslouchej stejně jako hraj, podporuj společný rytmus (groove - hudební vlnu), nechávej rytmické mezery pro ostatní, hraj stejně hlasitě jako skupina. Na začátku společného hraní lidé vystupují jako jednotlivci. Cílem facilitátora je promyšlené vedení jednotlivců ve skupině směrem ke společné improvizaci pomocí celoskupinové řízené intervence, při které se zúčastnění začnou poslouchat a hrát dohromady. V této fázi facilitátor kontroluje většinu společného hraní a její dynamiky. Celoskupinové techniky: - zahájení a opětovné zastavení improvizace, - zrychlení a zpomalení tempa ( dynamiky) hraní, - hra na ozvěnu, - zvýraznění přízvučné doby, - společné rachocení nástrojů (tremelo), - změny hlasitosti apod. [10] Fáze 2 - Řídící (direct- vést, řídit) = Vedení skupiny od společného zvědomění ke společné hudbě

21 AKADEMIE ALTERNATIVA 21 Jakmile účastníci porozumí základním signálům a řeči těla facilitátora, začínají hrát dohromady a reagují na obojí, společně vytvářenou hudbu a intervence facilitátora, více jako skupina než jako jednotlivci. Když se toto stane, facilitátor může přejít z role diktátora k vedení skupiny. Skupinu vede tak, aby každý její jednotlivec byl aktivní součástí celku a došlo rytmické souhře (groove). Zatímco skupina vytváří společnou improvizovanou hudbu, facilitátor začíná rozšiřovat jejich porozumění s technologií Drum Circle a skupinu usměrňuje. Postupem času účastníci přebírají odpovědnost za základy své hudby, neboť si začínají sami řídit hudební prvky, které jim facilitátor představil během předešlého hraní. V této fázi skupina již plně rozumí řeči těla facilitátora a jeho intervencí a on je vede k vnímání jednotlivých hudebních nástrojů a zvuků v kruhu pomocí sculpts technik, což v překladu znamená výběr nebo selekce lidí a nástrojů v kruhu pro vzájemnou interakci. Techniky: - výběr všech nástrojů stejné povahy či materiálu k pokračování, zastavení či provádění hudebních aktivit v improvizaci - všechny zvonce, štěrkadla, dřívka, bubny apod., - výběr všech nástrojů dle melodie basové bubny, bubny středních tónů, bubny či perkuse vysokých tůnu, - výběr všech stejných nástrojů všechny djembe, congas, tympány apod., - selekce půlky účastníků kruhu k poslechu, tleskání, zvolání a odpovědi, společnému rachocení nástrojů pří probíhající improvizaci a pod. Fáze 3 - Facilitátor (facilitate-usnadnit, ulehčit) = Podpora skupinové dynamiky ve hře Role facilitátora se vyvíjí během vedení skupiny vytvářející svou vlastní hudbu. Rytmické a hudební základy jejich společné hry se stávají platformou, s jejímž přispěním se facilitátor zaměřuje na dynamiku skupiny. Na těchto základech může facilitátor plně podpořit skupinovou interaktivní spolupráci a emocionální přispění účastníků do společného zážitku z hraní. [10] Facilitátor pomáhá účastníkům objevit hudební vztahy a důležitost rolí jednotlivých nástrojů k ostatním v kruhu. To usnadní hráčům jejich zvědomění jako perkusní celek při společném hraní, ať už jsou zkušení bubeníci nebo začátečníci. Jakmile se hráči začnou

22 AKADEMIE ALTERNATIVA 22 hudebně respektovat a vzájemně podporovat svoji společnou improvizaci, jejich rytmy se stávají ucelenějšími a jsou schopni i vlastní hudební korekce. Tím se místa narušení rytmické plynulosti improvizace (hudební rozladění) objevují méně a facilitátor nemusí tak často zasahovat. Uvědomění si svých hudebních rolí ve skupině poskytuje prostor hráčům prohloubit a rozvinout mnohem více vzájemné rytmické a hudební vztahy. Se získanou a vzájemnou ohleduplností je skupina připravena na hlubší hudební zážitek. Když skupina dosáhne jasnosti ve své vzájemné hudební interakci, facilitátor začíná využívat vlastní kreativity, nápadů a impulsů skupiny k jejímu vedení. Skupina následuje facilitátora, kdy facilitátor následuje skupinu. Techniky: - výběr jakýchkoliv smíšených skupin nástrojů v kruhu k hudebním aktivitám při probíhající improvizaci, - výběr části účastníků jako např. půlka či čtvrtka kruhu jako základ pro více složitější hudební interakce. Fáze 4 Průvodce (conduct provádět, doprovodit) V této fázi jsou všichni účastníci plně angažování ve tvoření společné hudby a vystupují jako sehraný, samo-řízený orchestr vyladěný na styl facilitátora, kdy role facilitátora již není napomoci odvrátit různá hudební a rytmická rozladění, ale provést skupinu hlubokým hudebním zážitkem pomocí všech dostupných technik DC. Probíhá zde celková vzájemná důvěra všech zúčastněných s facilitátorem a skupina se hlavně zaměřuje na harmonickou stránku společné improvizace. [10] Závěr DC Závěrečná reflexe je stejně důležitá jako zkušenost ze společného zážitku z improvizace, každý by měl dostat prostor k vyjádření libovolných pocitů, dojmů a myšlenek v souvislosti s právě ukončenou činností.

Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.

Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1. Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Muzikoterapie Definice MT Muzikoterapie je cíleně řízený proces

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

1. VYMEZENÍ MUZIKOTERAPIE Jiří Kantor

1. VYMEZENÍ MUZIKOTERAPIE Jiří Kantor 1. VYMEZENÍ MUZIKOTERAPIE 1.1 Zařazení a poj em muzikoterapie 1.2 Obecná východiska muzikoterapie 1.3 Povaha muzikoterapie 1.4 Muzikoterapie v užším a širším významu 1.5 Elementy a vztahy v muzikoterapii

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční.

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční. Cílové skupiny muzikoterapie Hudba pro každého Každý člověk, a především každé dítě by mělo mít příležitost tvořit hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože zaměstnává zároveň levou

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Vývoj sociální práce v ČR

Vývoj sociální práce v ČR Vývoj sociální práce v ČR Jako profesionální aktivita se formuje za první republiky, útlum po roce 1948 Nové sociální problémy po roce 1989 prostituce, bezdomovectví, uprchlíci, vězni po amnestii atd.

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Muzikoterapie a autismus (muzikoterapeutický program) Autor: Lucie Sladká Předmět: Cílená muzikoterapie

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

nepředpokládaný Hra, které nepředchází příprava, náhodné konstelace tónů a Každý ovšem improvizuje podle svého osobitého způsobu

nepředpokládaný Hra, které nepředchází příprava, náhodné konstelace tónů a Každý ovšem improvizuje podle svého osobitého způsobu Improvizace Improvizace vnitřně aktivizuje Improvisus nepředvídatelný, netušený, neočekávaný, nepředpokládaný Hra, které nepředchází příprava, náhodné konstelace tónů a zvuků v čase a prostoru. Každý ovšem

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Improvisus nepředvídatelný, netušený, neočekávaný, nepředpokládaný.

Improvisus nepředvídatelný, netušený, neočekávaný, nepředpokládaný. Improvizace Definice Improvisus nepředvídatelný, netušený, neočekávaný, nepředpokládaný. Improvizace je hra, které nepředchází příprava, neočekávaná konstelace tónů a zvuků v čase a prostoru. Nejde při

Více

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení Kompozice a poslech Kompozice hudby Obecné cíle Rozvoj dovednosti kreativně řešit problémy Rozvoj schopnosti zaznamenat vnitřní prožitky Vyjádření pocitů Integrovat části do celku Cíle ve skupině Sdílení

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více