Learning programme Grundtvig Partnership Mutual Inter generational Learning. Výchova postiženého dítěte v rodině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Learning programme Grundtvig Partnership Mutual Inter generational Learning. Výchova postiženého dítěte v rodině"

Transkript

1 Výchova postiženého dítěte v rodině Brno 2014

2 Člověk prý vynalezl rodinu, když zjistil, že nikomu se nedá věřit. Je to už velmi dávno, ale od té doby nikdo nic lepšího nevymyslel - ani postmoderní doba ne. Rodina je ideální krabičkou poslední záchrany, když přijdou těžké časy.1 1 MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, 25. s. ISBN

3 Obsah ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ POJMY UVEDENÉ PROBLEMATIKY... 5 Mezinárodní klasifikace poruch, disabilit a handicapů... 5 ROZDĚLENÍ POSTIŽENÍ... 6 Mentální retardace... 6 Postižení tělesné... 6 Obrny centrální a periferní... 7 Deformace... 7 Malformace a amputace... 7 Kombinovaná postižení... 8 REAKCE RODINY NA ZÁVAŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE... 8 SOUROZENCI... 9 Sourozenci postižených dětí... 9 Rodiče by se měli učit žít přítomností SHRNUTÍ JEDNOTLIVÝCH DOPADŮ NA RODINU NEŘÍKEJTE MI NIC, CO MI ŘÍCT NECHCETE Maminka Fanny Tatínek Spousta věcí je historie. Nevracím se k ni.. Nezměním ji Pamatuji si, že můj vlak přijel v roce Poděkování Seznam použité literatury

4 ÚVOD Lifelong Rodina je pro každého člověka ve společnosti velmi důležitá. Je zdrojem bezpečí, jistoty, lásky a stimulace. O stabilitě moderní rodiny vypovídá její schopnost zvládnutí a vypořádání se s jakoukoliv nepříznivou situací. Takovou situací může být narození dítěte se zdravotním postižením, což bývá obvykle pro rodinu veliký šok. Rodiče si začnou klást otázku jakým způsobem přizpůsobit rodinné prostředí, aby dítě bylo schopno vůbec přežít a jak skloubit život rodiny a vytvořit tak vztah člověka k prostoru, ve kterém bude žít a vyvíjet se. V dnešním světě nežijí jen zdravé děti a nejsou rodiny jen se zdravými dětmi. Rodí se děti s různými typy a mírou postižení a s různými nemocemi a to nejen vrozenými, ale i získanými. Všechny děti se někomu narodily a žijí v nějaké rodině a mohou mít i zdravé sourozence. Vzhledem k převažujícímu společenskému myšlení a mnohdy zažitým stereotypům a neochotě ostatních lidí pomoci rodině s těmito dětmi jde o velmi závažný problém. Pokud se zajímáme o rodiny žijící s postiženými dětmi, hovoříme o tom, jak rodina život s tímto dítětem zvládá a jak dítě samo reaguje na rodinu. Málo se však mluví o tom, jaký vliv má zdravý sourozenec na život postiženého dítěte a jak se žije postiženým sourozencům ve stínu zdravého dítěte. Toto téma je velmi citlivé a ne všichni chtějí o své životní situaci mluvit. V prvních letech života dítěte jsou to zejména jeho rodiče, kteří se musí s tímto stavem vyrovnat. Bojovat za kvalitní a plnohodnotný život jejich narozeného dítěte a přidat k tomu kousíček vlastního štěstí a spokojenosti je pro mnohé nad jejich síly. Narození postiženého dítěte otřese jejich psychikou a může narušit vztahy ostatních členů rodiny mezi sebou. Vychovávat a vyrovnat se s jakoukoliv diagnózou dítěte je proces náročný a zdlouhavý. Je to běh na dlouhou trať. A právě všem, kteří s úspěchem zvládají starat se o postižené dítě je věnována tato práce. Zdrojem informací jsou samotné rodiny s postiženými dětmi. Stěžejní náplní této práce je život a výchova postiženého dítěte v rodině. Největší důraz kladu na autentické rozhovory, které budu uvádět tak, jak je popsali rodiče a sourozenci dětí, se kterými jsem o jejich životních osudech mluvila. Cílem práce je, aby se tato publikace stala a sloužila jako zdroj informací pracovníkům různých institucí, kteří pomáhají rodinám s postiženými dětmi. Může posloužit i samotným rodičům jako zdroj zkušeností, jak problém výchovy postiženého dítěte zvládnout a jak se k němu postavit. Jak zvládnout výchovu svých zdravých a postižených dětí a jak se v této problematice orientovat. Je důležité vědět alespoň základ z vědních oborů sociální, zdravotní, psychologické, pedagogické a právní problematiky. Toto vše pak usnadní rodičům orientovat se v jejich těžké životní situaci. 4

5 ZÁKLADNÍ POJMY UVEDENÉ PROBLEMATIKY Mezinárodní klasifikace poruch, disabilit a handicapů Světová terminologie vychází z dokumentu, který vydala Světová zdravotnická organizace WHO v roce Byly zde definovány pojmy impairment (porucha), disability (snížená schopnost) a handicap (znevýhodnění). Tato klasifikace byla přepracována a vydána v roce Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví (MKF) International Classification of Functioning, Disability and Health ICIDH. Zásadní změnou v terminologii je zavedení nových termínů participace a aktivita. Termínu handicap byl nahrazen slovy omezená participace (restrictions), které jsou v dokumentu definovány jako problémy, které člověk může zažívat při zapojení do životních situací 2 Česká legislativa řadí jedince s tělesným postižením do skupiny osob se zdravotním postižením. Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zde je postižení definováno jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Z pedagogického hlediska se jedinci s tělesným postižením zabývá somatopedie. Žáci spadají do kategorie, mezi žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Rozeznáváme 3 skupiny žáků: - se zdravotním postižením, - zdravotním znevýhodněním, - sociálním znevýhodněním. PFEIFFER, P., ŠVESTKOVÁ. O. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví:mkf. 1.vyd. Praha: Grada, 2008, ISBN Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. MPSV, praxi.cz/zakon č.108/2006 sb.o socialnich službách.html 4. 5

6 ROZDĚLENÍ POSTIŽENÍ Mentální retardace Je vývojová porucha integrace psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti duševní, tělesné i sociální. Nejvýznamnějším rysem je trvale porušená poznávací schopnost. Projevuje se nejnápadněji v procesu učení. Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny v závislosti na stupni postižení. Mentální retardace je stav, charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, k němuž dochází v průběhu vývoje jedince. Jde o stav trvalý, který je buď vrozený, nebo částečně získaný (do 2 let života dítěte). 4 Klasifikace mentální retardace Jak těžké je mentální postižení klasifikujeme podle výše IQ, tedy podle výše inteligenčního kvocientu. 1) Lehká mentální retardace IQ je v rozmezí U tohoto typu má velký vliv dědičnost a nevýhodné prostředí, ve kterém se jedinec nachází. Děti jsou v raném věku mírně opožděné, je zde malá slovní zásoba, vady řeči, malá zvídavost, slabší paměť, poruchy součinnosti pohybu. 2) Středně těžká mentální retardace s IQ Výrazné opoždění v rozvoji myšlení, přetrvává do dospělého věku. Jednoduchá řeč, slovní zásoba malá, častý výskyt epilepsie, autismu a další neurologických potíží. Emocionální labilita, neschopnost samostatně řešit náročnější situace. 3) Těžká mentální retardace s IQ Zde se setkáváme s vysokým stupněm poruchy motoriky, špatný nervový vývoj, poruchy pozornosti, minimální rozvoj komunikace. Potřeba celoživotní péče. 4) Hluboká mentální retardace s IQ pod 20. Těžké omezení motoriky, poškození zraku, sluchu, nepoznává okolí, sebepoškozování, neschopnost sebeobsluhy, nutná celoživotní péče. Jedinci s hlubokou mentální retardací se nedožívají vysokého věku. 5 Postižení tělesné Omezení motorického projevu má nepříznivý vliv na tělesný, rozumový a smyslový vývoj člověka, zejména v dětském věku. Z tělesně postiženého jedince s přetrvávající nebo trvalou motorickou či tělesnou nápadností, se snížením pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní, emocionální a sociální výkon jedince. 4 MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika. 1.vyd.IMS Brno 2010, s MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika. 1.vyd. IMS Brno 2010, s

7 Tělesné postižení je charakteristické poruchou, svalového napětí, hybnosti a pohybových stereotypů. Dělí se na obrny (centrální a periferní), deformace, amputace a malformace. Jedním z nejzávažnějších centrálních postižení je mozková obrna. Poruchy hybnosti jsou důsledkem dalších onemocnění, jako je Bechtěrevova choroba, Perthesova nemoc nebo progresivní svalová dystrofie. Minimalizace negativních důsledků postižení je úkolem ucelené rehabilitace. Hlavní složky rehabilitace zasahují do oblastí léčební, sociální, pracovní a pedagogické. Klasifikace pohybových vad Pohybové vady mohou být různého stupně. Podle toho, která část těla je postižená, dělíme vady na obrny centrální a periferní, deformace, malformace a amputace. Obrny centrální a periferní Dětská mozková obrna (DMO) je poškození nezralého mozku. Toto poškození může nastat v různém období a to v období: Prenatálním - v prvních měsících těhotenství infekční onemocnění matky Perinatálním - porodní asfyxie, nedonošenost, přenošenost, porodní komplikace Postnatálním - infekční onemocnění mozku do šesti měsíců věku dítěte. DMO má několik forem: Diparetická forma křečovitá obrna, postižení dolních končetin. Hemiparetická forma obrna horní i dolní končetiny stejnolehlé poloviny těla. Kvadruparetická forma obrna všech čtyř končetin. Hypotonická forma chabá obrna, na dolních končetinách, v kojeneckém věku. Dyskinetická nepotlačitelné mimovolní pohyby. 6 Realizovány jsou rehabilitace léčebná, sociální, pracovní a pedagogická. Deformace Jde o vrozené nebo získané vady, které se vyznačují nesprávným tvarem části těla. Deformace mohou nastat například nesprávným držením těla, nesprávným vývojem kyčelního kloubu. Závažným dědičným onemocněním je progresivní svalová dystrofie, která může mít dvě formy, onemocnění ramenního pletence, druhou formou je postižení pánevního pletence. 7 Malformace a amputace Malformace je patologické vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin. Malformace patří do skupiny vrozených vývojových vad. Amputace je umělé odnětí části končetiny od trupu. Příčinou amputace mohou být úrazy, cévní onemocnění, zhoubné nádory. 8 6 MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika. 1.vyd. IMS Brno 2010, s MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika. 1.vyd. IMS Brno 2010, s MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika. 1.vyd. IMS Brno 2010, s

8 Kombinovaná postižení Dítě s kombinovaným postižením mentálním nebo tělesným Děti s jakýmkoliv postižením nemají život jednoduchý. Ať už se jedná o postižení mentální, tělesné, nebo kombinované. Potřebují neustálou péči a starost. Péče a starostlivost záleží na míře jejich postižení a na tom, jak jsou samy schopny postarat se o sebe. Například osoby s lehkou mentální retardací jsou schopny komunikovat, dodržovat základní hygienické potřeby, jsou schopny vzdělávání a dokonce samostatného života. Čím těžší je mentální retardace, tím větší je závislost na péči druhých. U těchto osob není možné vzdělávání a často je špatná komunikace. Těžko lze poznat, co potřebují, co je bolí, a proč mají zrovna takovou náladu. Velmi často se mentální postižení doplňuje postižením tělesným. Tito jedinci jsou odkázáni na péči svých nejbližších, především rodičů nebo jiných blízkých příbuzných nebo na péči cizích lidí, ošetřovatelů v ústavních zařízeních. U dětí s jakýmkoliv postižením je důležité, jak je o ně postaráno. V jakém sociálním prostředí vyrůstají. Pokud to míra jejich postižení dovolí, jsou ve správné péči a mají dobré podmínky, může se z nich stát v dospělosti osoba, která žije plnohodnotným životem. REAKCE RODINY NA ZÁVAŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE Náhlé postižení dítěte patří k závažným životním událostem, které zasáhnou do života celé rodiny. Postižení dítěte si uvědomuje a prožívá i jeho okolí a reaguje na změněnou situaci a musí se s ní vyrovnávat. Rodiče a ostatní členové rodiny mohou trpět nejistotou a psychickou úzkostí, pak mění nejenom svůj denní program, ale často i své výchovné postoje k dítěti. Rodina přestavuje pro dítě nejbližší sociální prostředí a chování jednotlivých členů se dítěte silně dotýká. Je potřeba, aby vliv rodiny na dítě nebyl pokud možno rušivý, ale spíš povzbudivý a podporující. Je to velmi těžký úkol pro rodinu a znamená obrovskou psychickou zátěž pro každého člena rodiny. Pro co nejlepší vyrovnání se rodiny s těžkou životní situací je důležité, aby měla rodina dostatek informací o reálném zdravotním stavu dítěte a jeho další prognóze. Klíčový je přístup, postoje a osobnost zdravotníků, kteří pečují o nemocné dítě. Tato nově vzniklá skutečnost se promítá i do vztahu k širší společnosti, k přátelům a spolupracovníkům. Zátěžová situace, kterou rodina prochází má často za následky tendence k nevhodným výchovným postojům jako je výchova úzkostná, rozmazlující, zavrhující, perfekcionistická a protekční. Výchova má vliv na vývoj osobnosti postiženého dítěte a na spolupráci, účelnou léčbu a rehabilitaci. 8

9 Nejistota, kterou rodiče v této situaci prožívají, ohrožení významné hodnoty, kterou zdraví dítěte představuje, působí jako značná zátěž. 9 SOUROZENCI Sourozenci nejčastěji vyrůstají společně v jedné rodině a prožívají spolu dětství. Shodná nebo podobná genetická a fyzická blízkost vytváří u sourozenců silný citový vztah. Ten se může projevovat v kladném nebo záporném smyslu. Může být ovlivněn vztahy v rodině a vztahy mezi rodiči. Sourozenec je obecný termín pro sestru nebo bratra, tedy pro osoby sdílející matku nebo otce (nejčastěji oba). 10 Skoro každé dítě chce mít sourozence. Toho bráchu, kamaráda, sestru, spojence, prostě parťáka, kterému se může svěřit, který mu pomůže a od kterého pomoc čeká. Sourozenci se vzájemně ovlivňují, porovnávají se, často bývá starší sourozenec vzorem pro toho mladšího. Míra vzájemného ovlivňování a působení na sebe je podle věkového odstupu mezi nimi. Jiné názory a zkušenosti si předávají v dětském věku, jiné v období dospívání a adolescence a jinak je to v dospělosti. Největší roli zde hraje jejich věkový rozdíl. Příliš velký věkový rozdíl je víc oddaluje, než sbližuje a pak vyrůstají jako dva jedináčci. Povahu sourozence si nevybíráme, nemůžeme ani ovlivnit kolik sourozenců vlastně chceme mít. Vztahy mezi sourozenci jsou vztahy, které trvají nejdéle. Život s postiženým sourozencem může mít zásadní vliv na další života vývoj jeho zdravého sourozence. Pokud je jeden ze sourozenců postižený, vztah mezi nimi je zásadně rozdílný od vztahu mezi sourozenci zdravými. Hlavně v případě, když je postižený sourozenec odkázán na jakoukoliv pomoc a ochranu toho zdravého. Sourozenci postižených dětí Mladší zdravý sourozenec, nese situaci většinou hůř, protože nemůže pomáhat v takové míře, v jaké by chtěl. Je pravděpodobné, že tento sourozenec dospěje předčasně. Tím, jak je veškerá pozornost rodiny orientována k postiženému dítěti, na to zdravé nezbývá čas, nevěnuje se mu tolik pozornosti, kolik by potřebovalo a toto dítě je nuceno postarat se samo o sebe. Většinou řeší svoje problémy samo nebo s kamarády. Naopak může být rodiči napomínáno a poučováno, jak se má ke svému sourozenci chovat, co má dělat a co ne. Je stavěno do role velkého a je po něm vyžadována pomoc v péči o sourozence. U tohoto zdravého sourozence může dojít k tomu, že bude na sebe upoutávat pozornost vyvoláváním konfliktů, přestane mít svého sourozence rád a bude se snažit co nejdříve rodinu opustit a postavit se na vlastní nohy. To, jaký bude vztah mezi zdravým a postiženým sourozencem a jaké citové pouto se mezi nimi bude vytvářet, ovlivní v největší míře rodiče. Je velmi důležité, nepreferovat toho postiženého 9 VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2001, 85 s. ISBN

10 a nestavět jej do role chudáčka, na úkor zdravého dítěte. Záleží především na míře postižení dítěte. Je velmi důležité, bez ohledu na míru postižení, nezanedbávat zdravé dítě, věnovat se mu, nenakládat s ním jen jako s opatrovatelem a pomocníkem, ale umožnit mu rozvíjet jeho zájmy a záliby. Atmosféru v rodině s postiženým dítětem a zvládání každodenních povinností leží v převážné většině na ženě. Je to velmi složité a namáhavé fyzicky, ale ještě víc psychicky a na ní záleží, jaký vztah bude mezi zdravým a postiženým sourozencem. Muži tyto situace zvládají velmi těžce. Stydí se za své postižené dítě a často rodinu opouští. Je důležité, aby si členové rodiny stanovili pravidla, pomáhali si, aby výchova a starosti o všechny děti nezůstali jen na jednom z rodičů. Je zapotřebí, aby se rodič dozvěděl všechna potřebná odborná doporučení a také určitou prognózu pro dané soužití. 11 Rodiče by se měli učit žít přítomností To znamená, že není dobré neustále se zabývat tím, kdo v rodině je ten viník, že se narodilo postižené dítě. Stalo se a nedá se to změnit. V těchto případech není dobré plánovat dalekou budoucnost. U postižených dětí nevíme, co se stane v následujících chvílích, za hodinu, zítra, natož za rok anebo za několik let. Je třeba žít tady a teď, žít přítomností a co nejlépe tento čas využít. Velkou důležitost hraje v životě takové rodiny humor. Humor je koření života a může pomoct lépe zvládnout tyto tíživé situace. Obrousí ty ostré hrany zoufalství, beznaděje a stresu. Dobrá nálada v rodině pomáhá všem členům rodiny překonávat strastiplné překážky. Rodina může mít víc dětí a pak už to jedno postižené dítě nebývá většinou středem pozornosti. Sourozenci v rodině s postiženým dítětem mohou pomáhat při každodenních situacích. Postižené dítě se tak může cítit rovnocenným partnerem-kamarádem. Radost ze života mohou mít všechny děti v rodině. Rodiče hrají důležitou roli v komunikaci celé rodiny a to jak mezi sebou, tak i v komunikaci rodič a dítě. Velmi záleží na tom, jaký mají rodiče přístup k jednotlivým dětem. Je dobré, aby se rodič nepozastavoval nad někdy vzteklým, naštvaným nebo žárlivým chováním zdravého sourozence. Naopak je dobré, když spolu mluví o jeho pocitech, když společně rozebírají, co vlastně dítě cítí a jak je dobré zvládnout hněv nebo bezmocnost a vztek. Před rodiči postiženého dítěte stojí nelehké úkoly v podobě hledání všech možných dostupných sociálních dávek a příspěvků. Vyznat se v sociálních dávkách, v příspěvcích státní sociální podpory a dávkách hmotné nouze, o které je možné požádat místněpříslušný Úřad práce bývá pro rodiče postižených dětí často málo čitelné. Jakákoliv změna, která je pro rodinu přijatelná, ji pomáhá ke změně každodenního stereo-typu. 11 SPANIHELOVÁ, I. 10

11 Každá událost, která se v rodině stane, způsobí změnu v jejich každodenním životě. Rodina tyto změny přijímá většinou pozitivně. Je to například návštěva kamaráda nebo kina anebo malý dárek, který může způsobit u postiženého dítěte nepředpokládanou změnu v oblasti emocí a prožívání. Na to rodiče hodně často zapomínají. U hendikepovaných dětí bývají emoce dominantní a velmi pro ně důležité. Dítě je emocí plné a potřebuje je dostat ze sebe ven. Důležité je pak, jaký k takovému dítěti zvolíme přístup. Pokud je dítě psychicky v pořádku, mají být pravidla ve výchově všech dětí stejná. Rodiče by neměli dopustit přehnaný přístup soucitua také se často stává, že právě prarodiče k tomu takto přistupují. Snaží se z dítěte udělat chudáka, ale neuvědomují si, že mu tím víc ubližují, než pomáhají. Děti nemají být omlouvány, nemají jim být promíjeny jejich prohřešky, stejně jako zdravým sourozencům. Toho děti velmi často zneužívají. Pokud je dítě mentálně postižené, je třeba se k němu chovat přiměřeně podle jeho postižení a nastavit mu přiměřené mantinely. Kladné a záporné dopady na život zdravých sourozenců Soužití s postiženým sourozencem má své klady a zápory. Kladnou stránkou je, že zdravé sourozence tato situace činí zodpovědnějšími, vyspělejšími, samostatnějšími. Mají zvýšenou trpělivost, toleranci a empatii. Také mají smysl pro sociální spravedlnost a schopnost zastávat se slabších v různých sociálních skupinách. Mají pečovatelské a ochranitelské dovednosti a také lépe umějí přijímat postižení. Nemají problémy s postiženými komunikovat. Z negativních stránek je třeba zmínit předčasnou dospělost, nutnost překonávat nepochopení od okolí a neustálé vysvětlování a menší zájem rodičů. Vždy záleží na všech členech rodiny, jak mezi sebou spolupracují a jak společně komunikují. SHRNUTÍ JEDNOTLIVÝCH DOPADŮ NA RODINU Soužití s postiženým dítětem obohacuje jak rodiče, tak děti. Všichni si navzájem váží života. Těžká zkouška je stmeluje a dává jim prožitek jiného rozměru a není pro ně důležité se zastavovat nad malichernostmi. Dovedou se radovat z maličkostí, váží si opravdového přátelství a vstřícnosti ze strany jiných lidí. Klady vzájemného soužití s postiženým dítětem: rodič je postaven do role tolerantnějšího člověka, respektuje ostatní členy rodiny, dítě má pocit bezpečí a jistoty, že není samo. obohacení rodičů a dětí navzájem ze společného života. 11

12 Zápory vzájemného soužití: nepochopení ze strany okolí, únava rodičů, obava z budoucnosti, zabezpečení chodu rodiny. Každá rodina se s tím vyrovnává jinak a po svém. Nemůžeme jednotně až uniformně poskytovat rady a pomoc, protože každá rodina má také jiné podmínky. Vždy záleží na všech členech rodiny, jak se dokážou stmelit a čelit všem těm situacím, které na ně čekají. Každé dítě si přeje vyrůstat v plnohodnotné rodině, která tvoří tu prvotní silnou sociální skupinu, do které si dítě narodí. NEŘÍKEJTE MI NIC, CO MI ŘÍCT NECHCETE Svaz Tělesně postižených dostal možnost podílet se na mezinárodním projektu Grundtvig, společně s dalšími pěti státy Slovenskem, Slovinskem, Švédskem, Litvou a Polskem. Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Naše organizace se věnuje problematice výchovy postiženého dítěte v rodině. Chceme zahraniční partnery seznámit s autentickými rodiči, kteří se dlouhá léta věnují výchově svého postiženého dítěte. Zvolili jsme zprostředkování metod výchovy postiženého dítěte formou vzpomínek rodičů. Zaznamenali jsme tak nejen fragmenty, ale i větší celky prožitého života s postiženým dítětem a opakující se vzpomínky. Nechali jsme rodiče volně vzpomínat na výchovu, na výchovné momenty a rodičovské úspěchy. Pokud si dítě vyčistí zuby a naučí se zapnout knoflíky, i když je těžce mentálně postižené, má tento fakt mimořádnou vypovídací hodnotu. Rodiče na ten den, kdy se tak stalo poprvé, nezapomínají celý svůj život. Dlouhodobé, vytrvalé výchovné působení a snaha naučit dítě částečné nebo převážné soběstačnosti přineslo své plody. Kolik námahy, trpělivosti a lásky dali rodiče svému dítěti? Nezměřitelné množství. Mnoho zdravých dětí nemá to štěstí, aby se hřálo na polštáři plném zájmu rodičů. Mnoho zdravých dětí nemělo štěstí na dar času svých rodičů. Řekněte mi, na co nejčastěji vzpomínáte. Sdělte mi ty zážitky, které Vám utkvěly v paměti, nebo ty, které mi sdělit chcete. Neříkejte mi nic, co mi nechcete říct. Neprozrazujte věci, které prozradit nechcete. Říkejte, co Vás trápí, co Vás tíží jak zpětně vidíte výchovu svého dítěte. Těmito slovy jsme oslovovali rodiče, kteří byli ochotní se o své zážitky podělit. Volné vyprávění rodičů bylo naprosto spontánní. Vyprávění se odvíjelo tak, jak šel život. 12

13 S maminkou padesátiletého syna jsme se shodly na faktu, že i přání mají vlastní vývoj. Co si pro dítě přála v jeho ranném věku, později v období plnoletosti a co si pro něj přeje dnes. Pokud porovnáme přání v průběhu času, vždycky se liší. Co zůstává konstantní, je přání, aby dítě bylo zdravé, soběstačné, aby kolem mělo někoho, kdo se o něj postará, když rodiče přirozenou cestou svoji péči zakončí. Maminka To nám jde dobře rozmazlovat, že? My tím dětem nepomáháme, ale děláme to sami pro sebe. Ne pro ně. Já se většinou ptám, jenom jestli má moje dítě postižení od narození, nebo k němu přišlo později. Já mám syna. Letos v červnu bude mít padesát. Bylo to moje první dítě. Večer v osm hodin jsem přišla do porodnice a o půl dvanácté se syn narodil. Porod proběhl naprosto v pořádku. Neměla jsem žádné problémy předporodní, ani žádné problémy poporodní Narodil se a dva dny byl naprosto v pořádku. Kojila jsem ho už první den po narození. Třetí den mi ho přinesli odpoledne ke kojení a najednou mi v náručí zmodral. Byl úplně celý šedomodrý. Začala jsem křičet. Syna převezli do kojeneckého ústavu. V rodině jsme měli lékaře. Manžel mu volal, že syna vezmou do Brna do kojeneckého ústavu. Má zůstat pár dnů v inkubátoru. Dál se uvidí. Za tři, čtyři dny jsem šla z porodnice domů. Moje kroky mířily přímo za synem do kojeneckého ústavu. Bydlím naproti, přes silnici. Paní primářka mi říkala, abych byla u syna přes den. Na noc jsem chodila na její radu domů. Syn byl měsíc v ústavu. Lékaři mu dávali jen nitrožilní výživu a umělou stravu. Odstříkávala, jsem, ale syn mateřské mléko nedostával. Na můj dotaz, co se synovi stalo, mi lékaři sdělili, že šlo o krvácení do mozku. Manžel a já jsme hledali pomoc v nemocnici v Brně. Sami, bez doporučení ošetřujícího lékaře. Potom jsme ještě hledali pomoc v Hradci Králové. Asi dvakrát. Jezdili jsme všude tam, kde jsme získali nějakou známost. Když měl syn asi dva měsíce, lékaři mi řekli, že v tomto věku říct, jaký zdravotní dopad bude krvácení mít. Jestli syn bude chodit, jestli bude mluvit. Prostě lékaři nedovedli podat informaci o dopadu poškození mozku. Celé noci jsem probrečela. Pak jsme si syna odvezli domů. Zjistili jsme, že má poškozené ruce, nožičky a samozřejmě i pozdě mluvil. Na radu babičky jsme synovi mixovali skořápky. Do roku jsme u syna s manželem nezaznamenali nějaké pohyby, neměl pevnost v ručičkách. 13

14 Já nevím, jestli se to smí říkat, nebo nesmí. Snad je to promlčené. Paní primářka nám dala radu. Sice tvrdila, že se to nemá dělat, není to v lékařských knihách, ale dala nám ji. Jednalo se o podávání hypofýzy. Šla sama na jatka sehnat hypofýzu. Sama zařídila, aby ji synovi dávali. Nevím, jestli to zrovna to byla pravá pomoc, ale v tomto období se syn trošku zlepšil. Začal chodit kolem čtyři a půl roku. Krmili jsme ho dlouho z lahve. Do roku a půl jsem měla druhého syna. Celou dobu těhotenství jsem měla strach. Říkala jsem si, že pokud podruhé porodím postižené dítě, tak z porodnice neodejdu. Dítě bylo v pořádku. Narodilo se zdravé. Nikdo mi neřekl, ani v nemocnici v Brně, ani v nemocnici v Hradci Králové, že krvácení do mozku se stává hned po porodu. Za tři dny, tak jako v případě mého syna, málokdy. Říkala jsem si, že syn personálu nemocnice spadl určitě na zem. Dneska by se člověk soudil, tehdy by to asi nemocnice brala jako můj výmysl. Se synem jsme hodně mluvili, věnovali se mu snad od rána do večera. Jedna z babiček se mu taky hodně věnovala. Tehdy to nebylo jak teď. Musela jsem chodit do práce. No, pak jsem byla na mateřské dovolené s druhým dítětem. Ale stejně, měla jsem toho dost. Přiblížila se škola. Byli jsme asi dvakrát na psychologické prohlídce. Na Jarošově ulici ve Znojmě je škola s vyrovnávací třídou. Na České ulici ve Znojmě je praktická škola. Na Jarošce byli děti až do páté třídy. Říkalo se tomu vyrovnávací škola. Ve třídě jich bylo asi deset, nebo jedenáct. První rok tam syn chodil. Dochodil školní rok, ale druhé pololetí už ho ani neznámkovali. Protože ještě ke svému postižení je i levák, měl problémy s psaním. Začal chodit do praktické školy. Mezitím dostal, zhruba ve věku sedmi let, silné epileptické záchvaty. Byly velmi silné. Několikrát mi syna kvůli nim přivezli ze školy domů. Jednou ho dokonce musela škola nechat odvézt do nemocnice, teprve potom mi ho dovezli domů. Záchvaty měl i doma, ve dne i v noci. Říkala jsem si, že sama bych záchvat nechtěla zažít. Syn do dnes bere prášky. Když kluk chodil do třetí třídy zvláštní školy, zavolal si mě pan ředitel. Říkal, že dál už to nejde, syn je nevzdělatelný, proto ukončí školní docházku. I přesto do školy ještě rok chodil. Potom do školy přišel nový ředitel. Kategoricky řekl, že dál se syn vzdělávat nebude. Škola mu napsala na vysvědčení, že je nevzdělatelný. Poslední vysvědčení má syn ze třetí třídy. Má čtyřky, trojky. Dělala jsem v keramice. Vycházeli mi vstříc. Když jsem v práci řekla, že potřebuji být doma kvůli synovi, vyhověli mi. Zůstala jsem doma. Zemřela jedna babička, po ní druhá. Mezitím jsme se s manželem rozvedli. Důvodem bylo, že od doby narození syna jsem prostě nechtěla nikam chodit. Nikam jsem 14

15 nechodila, brečela jsem. Dnes když se zpětně ohlédnu, nemůžu říct, že by rozvod byla manželova vina. Zůstala jsem sama. V době, kdy syn chodil ještě do praktické školy, jsem měla přítele. Byl trochu mladší než já. Ptal se mně, jestli syna nechci dát do ústavu, že by mu tam bylo lépe. Odmítla jsem. Když jsem ale shrnula kolem dokola svoji situaci, zjistila jsem, že jsem sama. Tady ve Znojmě nikoho nemám jen rozvedeného manžela. Ten si ale nebral ani toho zdravého syna, natož, aby třeba v sobotu, v neděli pohlídal toho postiženého. Říkala jsem si, že zkusím zažádat o umístění do ústavu. Synovi bylo patnáct. Na umístění se čekalo dva, tři roky. Žádost jsem nakonec podala. Nevím, jestli znáte Křižany. Je to vlastně takový zámeček. Vysoké zdi, něco jak starý špitál tady ve Znojmě. Asi čtrnáct nebo patnáct dětí na pokoji. Jsou tam řádové sestry. Dříve jich tam bylo více. Opatrovaly děti. V Křižanech byl vedoucí. Byl takový nesympatický. Člověk už pozná, na koho platí dobré slovo, nebo jiná forma domluvy a jestli práci dělá pro děti nebo pro sebe. Návštěvy byly jednou za měsíc, druhou neděli v měsíci. Začala jsem za synem pravidelně jezdit. Tenkrát ještě bylo dobré spojení hromadnou dopravou. Ráno jezdil autobus tam, odpoledne zpět. O prázdninách byla možnost si syna vzít na měsíc domů. O Vánocích, myslím, byla možnost vzít si syna asi na deset dnů. Už si to přesně nepamatuji. Potom do zámečku přišel (už je tam tak dvacet, pětadvacet let) jiný ředitel. Ředitel, který je prostě milionový. Nevím, jestli je to tím, že směrnice jsou dnes benevolentnější nebo jeho osobou. Ale my věříme tomu, že je to jím samým. Já říkám my, protože dělám předsedkyni rodičovského sdružení. Cítím se jako domácí. Vrchní sestra na zámečku se zase stará o zlepšení bydlení. Skoro všechny pokoje rozdělila. Náš kluk je na dvoulůžkovém pokoji. Jiné pokoje jsou pro tři nebo čtyři obyvatele. Některá děvčata mají pokoje řešené jako mezonetové. Schody a patro. Dvě jsou ubytované nahoře a dvě dole. Bydlení je samostatné. Mají zcela nové koupelny. V celém zámečku je úplně perfektní sociální zařízení. Tuhle jsem to počítala. Syna mám pět a půl, šest měsíců z roku doma. Třeba na Vánoce. V současné době ho budu mít doma do konce února. Na Velikonoce měsíc. V loni o prázdninách byl doma celý červenec, srpen a září. Postihla mne bolest zad. Celý srpen jsem ležela. Volala jsem do zařízení, že jsme si díky mé nemoci společnou přítomnost vůbec neužili. Jestli bych si syna ještě mohla nechat doma. Samozřejmě mi vyhověli. Některý rok mám syna víc jak půl roku doma. On potom lépe snáší pobyt na zámečku. Sice se mu moc nechce zpět do zařízení a brble. Pracuje v prádelně, pomáhá snášet prádlo z oddělení. Syn je hodně vzteklý. Ale nepočůrává se, s pomočováním problémy od šesti let neměl. Mluví. Tedy koktá. My jsme na něj doma zvyklí. Stejně ale musím čekat, než řekne, co říct chce. 15

16 Hodně se synem cestujeme. Každý rok. Jezdíme se Svazem tělesně postižených okresní organizací Znojmo. Jezdíme do Luhačovic a na hory. Mladší syn nám dal k mým a synovým červnovým narozeninám třídenní pobyt do Špindlerova mlýna. On, jeho žena a vnučky jeli s námi. Tak jsme tam byli tři dny společně. Na lanovku jsme syna museli posadit. Byl spokojený. Několikrát jsem s ním byla v Chorvatsku. Jeli jsme se Svazem tělesně postižených s městskou organizací Brno. Kam můžeme, tam jedeme. Zatím jsme neměli finanční problémy. Neříkám, že bych měla dostatek financí, ale mladší syn nám hodně finančně pomáhá. Když někam jedeme, dá nám každému tisícovku, abychom si něco koupili. Po této stránce problémy nemám. Jednoduché to ale není. Měl Váš syn jako dítě nějaký výraznější zájem? Přece jenom měl nějaké omezení. Ne, ne. Dlouho jsme ho vozili na kočárku a jediný jeho zájem byly auta a autobusy. Auto bylo jeho první slovo. Díval se na auta z kočárku. Když viděl auto, vrčel a dělal jako, že jede. A zůstalo mu to do dneška. Jdeme třeba na zahradu. Syn vidí autobus a už mi musí hlásit, že jede autobus. Jdeme zpátky, zase jede autobus a hlásí mi, že jede autobus. Nebo z okna vidí jet autobus, aha, už jede autobus. Je nějak fixovaný na auta. Nebo na autobusy. Ale takhle jako vysloveně zájmy neměl. Naučil se psát tiskacím písmem. Když je potřeba podepisuje, co je třeba Ale podepíše se tiskacím písmem. Já se snažím. Když ho mám doma, třeba jednou dvakrát týdně mu pár slov předepíšu. Ať píše. Nebo mu něco nadiktuji. V počtech bych řekla, že čísla mu jdou. Napíšu mu nějaká a on to přepíše. A měl ještě, to je taky dost důležité říct, oční vadu. Když byl malý, nosil brýličky. Doktor mu dal brýle. Potom začal dostávat ty epileptické záchvaty. Škaredě sebou mlátil. Hlídala jsem ho, aby si nějak nepoškodil oči. Je lepší nevidět než nemít oči. Při dalším očním vyšetření v pozdějším věku se zjistilo, že jde o vrozenou vadu. V tom případě asi brýle stejně nepomůžou. Přestal brýle nosit. Až když měl syn něco kolem dvaceti, pětadvaceti let znovu jsme začali navštěvovat očního lékaře. Tady ve Znojmě byl jeden výborný lékař. Už zemřel. Právě on potvrdil, že že se jedná o oční vadu, která souvisí s postižením. V Křižanově mívají hodně akcí pro postižené. Večírky, Mikuláše. Se mnou by syn šel. Do Přímětic by se mnou taky jel. S organizací pro tělesně postižené byl sám asi jednou v Chorvatsku a jednou v Luhačovicích. Byl hodný. Poslouchal. Ale vrátil se a říkal, že už nikam nepojede. Rozčilují ho taky léky. Rozčiluje ho, že je musí brát. Ale když jede se mnou, to chce jet. Proč si myslíte, že říká, že s nimi už nepojede? Nepátrala jste? Ne. Já jsem se ptala proč. Vždyť byli ubytovaní jen dva na pokoji. Nebo je tam nějaký vzteklý? Protože on se umí rozčílit. Ne, zdravotní sestřičky, které na zájezd jedou jako doprovod, říkaly, že chodil všude, kam se šlo. Chodil a ještě jim vykládal, že když jsme 16

17 tady byli spolu, kde jsme byli a kterou cukrárně navštívili. Neřekne ale, mami s Tebou je to lepší, ale s nimi už nikam nepojedu. Je to jeho rozhodnutí, že ano. Když se tam necítí spokojený. Potom ty léky! On bere vlastně od toho narození prášky. Teď bere nějaký ten diskontin. Pak bere diazepam, třikrát denně. Něco na tlak a na cholesterol. Vadí mu strašně, že má dietu. Jak si na paní doktorku vzpomene, tak se rozčílí kvůli tomu, že musí brát léky. Sestřičky na zámečku mu taky ulevují. Sestřička říká, že dietáři mají třeba dvakrát týdně kaši. Já mu vozím takových dvacet, třicet oplatek, aby měl ke kávě. A ještě nějaké jogurty, takže z hladu to není. Říkala jsem mu, že doma taky budu vařit kaši. Já myslím, že by ji jedl. Kdybych ji dělala týden, každý den. Ano. Asi preferuje to, co je z domu. Maminku a to domácí jídlo. Jo, to mě na zámečku jedna kamarádka říkala, že jsem Luboše rozmazlila. Syn se jmenuje Luboš. Já vím, no a co. To nám jde dobře rozmazlovat, že? My tím dětem nepomáháme, ale děláme to sami pro sebe, ne pro ně. Křižany mají na Bítově chatu. Koupili ji asi za milion korun. Krásně ji zrenovovali. Mají tam pět pokojů pro čtyři děti. Vybudovali krásné dvoje sociální zařízení. Hodně se na rekonstrukci podíleli kluci, kteří jsou zdravotně lepší. Vybavení tvoří dvě postele nad sebou, dvě válendy do rohu a skříňka. Mají krásnou kuchyni dobře vybavenou. Jednou za rok vždycky ke konci nás tam nechávají. Tak jsme se rodiče s panem ředitelem domluvili, a odjíždíme tam na týdenní pobyt. No rodiče. Většinou maminky. Tatínek žádný nejede. Jezdíme tam už opravdu deset roků a zadarmo. Ředitel po nás nic nechce. Tak vždycky něco koupíme, třeba nerez příbory, aby byla kuchyně lépe vybavená. Ale z tatínků tam nejezdí nikdo, až na jednoho. Tam si popovídáme, vaříme, jdeme do hospody na jídlo, zajdeme si společně do cukrárny. Je tam bezvadně, ať prší nebo svítí sluníčko. Prostě bezvadné. A tím, že tam jezdíme tolik let, vlastně i syn tam má svůj okruh známých. Jo, jsou to známí a jsou tam i kluci z jeho oddělení na zámečku. A většinou jsou i přiměřeně stejného věku. Tak tam jede rád. Jeden rok dostal příušnice. V neděli večer jsem se ho ptala, jestli mu něco je. Nebylo. Ráno vstal a měl horečku devětatřicet. Měli jsme odjíždět. Místo toho jsem utíkala k doktorovi. Hned nás poslal do nemocnice. Když jedeme na Bítov, vždycky pro nás přijedou. Vezou nás tam jejich autem. No tak ten rok jsme nejeli. Ale byli jsme z toho takový smutní. Ale kluk měl teplotu. Nedalo se. Léky Lubovi chystám já. Nezvládl by to. Teď už chystám i sobě. Léky chystám do dávkovače. On je vlastně na nožičky a na ruce ochrnutý. Třeba kdybyste řekla, že by sem měl přinést šálek s kávou, tak ho rozlije. Natož potom přenést kousek dál. Nepřenese ani talíř. On má ruce a nohy pokroucené, proto teď vůbec nechodíme ven. Protože zakopne o sebemenší kamínek. Přijdeme na zahradu a už vidím, že padá. Je to taky svým způsobem taková neobratnost. 17

18 Na stolici chodí sám, ale hygienu mu dělám já. Ale nepomočuje se. To ne. Ráno se umyje. Na zámečku se sprchuje sám. Ale já nevím, proč ho doma sprchuji a umývám mu hlavu. Kdyby se sprchoval sám, tak mi bude plavat koupelna. Po stolici taky, to je automatické. Chození. Chůze celkem jde. Máme zahrádku asi tři kilometry od bydliště. Jdeme jednu cestu pěšky, druhou autobusem. Chodí bez hole. Zkoušela jsem dát mu hůl. Ale já bych měla strach, že se mu zamotá mezi nohy. Nemá ten cit. Že by se vlastně mohla i vzpříčit mezi končetinami. Nají se sám, tam omezení nemá. On jí sice levou, ale někdy to dá do pravé. Nají se i příborem. Když jsme byli ve Špindlerově mlýně, byla k večeři husa. Petr, mladší syn ji Lubovi trochu obral. Luboš má velkou chuť k jídlu. Snědl všechno. Potom říkal, že až přijede domů, musí se zvážit, protože mu paní doktorka říkala, že nesmí ztloustnout. Takhle mu to myslí dobře. Sama jsem přibrala pět kilo. Jsou Vánoce, nedá se nic dělat. Kluk je takhle hodný. Já mám operované oba kyčelní klouby a ještě mám problémy se zády. V srpnu takhle k večeru jsem šla nakoupit a nevím, jestli jsem zakopla, ale spadla jsem. Pár kroků od bydliště. Spadla jsem na bok. Nemohla jsem dojít domů. Říkala jsem si, co asi se mnou bude. Večer jsem volala mladšímu synovi. Zavezu Tě do nemocnice, ale kvůli bratrovi to nezvládnu. Jak jsem byla na operaci s nohama, syn na zámečku trpěl. Sestřičky říkaly, že jen tak seděl, pořád přemýšlel, co asi je s mamkou. Co asi dělá mamka, jak je asi mamce. V životě mu už neřeknu, že jdu do nemocnice. Ráno mladší syn přijel a vezl mě jenom k paní doktorce. Paní doktorka říkala, že to asi nic nebude, ale pro jistotu jsem byla na rentgenu. Přijela jsem domů a Lubovi tekly slzy. Měl strach. Potom se asi tak tři týdny o mě staral a pomáhal mě vstát. Mladší syn vždycky nakoupil. Luba se staral o to, co potřebuji nebo chci podat a pomáhal mi vstát. Viděla jsem, jak moc je smutný. Ano. Luboš je svým způsobem rozmazlený, já to přiznávám. To, co jsem neodpustila mladšímu synovi, tak tomuhle jsem odpustila. Všechno jsem mu odpustila. Na Petra jsem zvýšila hlas, na Luboše se bojím zvýšit hlas. Už kvůli záchvatům. Nikdy jsem nebyla zvyklá křičet na děti, ale přece jenom na mladšího syna jsem občas zvýšila hlas. Na staršího ne. Občas, když dostane záchvat zuřivosti, když chce třeba něco dělat na zahradě, něco co vím, že nemůže. Třeba chce vzít pilu. Říkám mu, Lubi, to nemůžeš. A on najednou sedí a rozčílí se, že je na světě k ničemu a že je blbej. A proč se narodil. Stává se to jednou za dva, tři roky Musím ho uklidňovat, nekřičet a vysvětlovat mu, že každý je nějak nešikovný. Chci mluvit o holkách. Na zámečku byli dříve kluci i holky na jednom poschodí. Teď to mají rozdělené, dole jsou kluci a holky nahoře. Byla tam Olinka. Luba s ní hodně 18

19 kamarádil. Když jsem tam přijela, seděli spolu na lavičce. To trvalo asi dva roky. Ptala jsem se Lubi, jestli s Olinkou chodí nebo kamarádí. Říkal, že kamarádí. Při jedné z dalších návštěv seděl sám. Olinka taky. Přiběhli kluci a říkali, že Luba a Olinka už spolu nekamarádí. Děti si uvědomují, že chtějí ještě něco jiného, než maminku. Luba má moc rád moji sestru a tetu. Vnučky obě má moc rád. Mám jednu vnučku sedmnáctiletou, druhá má třiadvacet let. Obě úplně miluje a ony jeho taky. Jedna vnučka je dlouhodobě ve Špindlerově mlýně. Když voláme, ptá se, co dělá Lubik. Pozdravuje ho. Takže to funguje, ta rodina. To ano. Vnučky si uvědomovaly Lubovu odlišnost. Nebydleli jsme společně. Hodně jsem je vodila do hudební školy a do rytmiky. Vodili jsme je s Lubošem. Šlo o to, že přece jenom vnučky byly malé a strejda byl trošku jiný než ostatní. Jak to řešily, jak to pojímaly? Nebraly to nijak. Bylo to přirozené. Máme v rodině mladšího syna vždycky, když jsme u něho byli v pokoji, tak tam vnučky s Lubou dováděly. Až jsem musela křičet, aby ho nechaly být. Byly s ním rády. Dodnes k nám jednou za týden chodí. Luba má moc rád děti. To už je dlouho, v Křižanech byl chlapeček, který byl na vozíku. Luba ráno vstal a šel za ním. Potom šel do prádelny a odpoledne zase šel za ním. Pořád si s ním hrál, úplně ho miloval. Myslím, že má potřebu pečovat o druhé. Vychází i se sestřičkami, má je rád. Nemůžu si stěžovat. Ono ani v rodině není vše ideální. To zařízení je to v podstatě jejich domov. Ano. Já říkám, že postižené děti jsou jako děti z rozvedených rodin. Mají taky kolikrát dva domovy. Jenomže doma to není na povel. Oběd není zrovna teď a snídaně zrovna tak. Rád se dívá na televizi, ale stoprocentně to nevnímá. Třeba se na něco dívá a já jdu vařit oběd nebo večeři. Podle jeho odpovědi na moji otázku, jak film dopadl, poznám, že film nevnímá, ale dívá se na něj. Teď se dívá na politiku. Zapne si kanál 24 a dívá se. Zná kdejakého politika. Na sport se dívá. Na olympiádu, jsme se dívali. Na celou. Taky na hokej. Když hraje Česko s někým známým. Dívá se na to rád i na zámečku, na pokoji. V televizním programu se vyzná. Přečte si, co vysílají. Takže číst a psát umí. Číst tak z 60% a psát tak z 20%. Jenom tiskacím písmem. Měkké a tvrdé I mu nic neříká. S a Z mu taky nic neříká. Snažím se, když ho mám doma, aby dvakrát, třikrát týdně chvilku psal a četl. V novinách mu dávám číst větší titulky. Kvůli očím. Ale program si přečte, i když je psaný malými písmeny. Má moc rád Zicha, Zagorovou a Gotta, máme tři kazety, které si pouštíme neustále a je nám dobře. Vždycky říkám, odpusťte tomu postižení a bude se Vám žít líp. Někdo říká, že do ústavu by nikdy dítě nedal. Někdo to řekne proto, že se bojí reakce okolí, kdyby dítě opravdu do ústavu dal. Někdo to řekne, že dítě miluje. Je to strašné rozhodování. Ptám se sama sebe, jak dlouho tady ještě budu. Dokud se o syna můžu starat, budu se starat. Ale nějak to dožít musíme. Mladší syn mě tak nepotřebuje. Má svoji rodinu. Ale tady Luboš, ten mě bude potřebovat pořád. Někdy si říkám, bude se o něj starat, kdo za ním bude jezdit. Kdo za ním pojede? 19

20 Fanny Miluji syna takového, jaký je. Našel si práci v zahradnictví. Aniž by byl vyučený. Prostě si našel práci v zahradnictví. Nějaký rok tam vydržel. Bylo mu něco přes dvacet let. Od doby co vychodil školu, nedělal nic. Byl doma. Když jsem byla v práci, byl doma sám. Chodila jsem jenom na ranní směny. Ráno byl doma sourozenci, pak šly do školy. Nechtěla jsem dát syna do ústavu, chtěla jsem, aby byl doma, nechtěla jsem ho někam dát. Navštívila jsem některé ústavy, to ano. Ale pořád jsem si myslela, že na tom syn není zdravotně tak zle, aby musel do ústavu. Nevím. I když mi třeba někdy, když měl špatnou náladu, vyčítal, že jsem ho měla dát do ústavu. Že by si býval tam líp zvykl a měl práci nějakou. Ale prostě jsem ho nikam nedala. Tak si našel práci v zahradnictví. Pracoval s pánem, který měl na starosti stromy. Potom byl na hřbitovním zahradnictví mezi ženami. Má sílu. Je to chlap mohutný, ale neumí pracovat prsty. Nechce mi číst, i když si přečte noviny. Nechce psát. Je rád když se podepíše. Nechce psát vůbec. Už jsme to tolikrát zkoušeli. Když vnuci začali chodit do školy a psávali jsme doma jednoduché diktáty. Vyzývala jsem Fannyho, aby psal. To co napíše, to napíše. Ne. Odmítal. Nikdy jsem ho nedonutila. V zahradnictví dělal jenom nějaký rok, úplně přesně nevím. Asi do pětadvaceti, šestadvaceti let. Já jsem pracovala v sodovkárně a měli jsme moc dobrou vedoucí. Dovolila mi syna si zaměstnat v sodovkárně. Pracoval ve skladu. Nosil, co se mu řeklo. Vždycky tam s ním byly dvě ženy. Nepracoval samostatně. Zvládal si svou práci dobře. Já jsem pracovala na lince, on ve skladu, protože nemohl pracovat u žádných strojů. A ani by je nezvládl obsluhovat. Protože by tam strčil ruce. Měl záchvaty epilepsie. Několikrát i v práci. To mě vždycky odvolali z pracoviště. Naštěstí k záchvatům docházelo v době svačin. No, ale bylo to neskutečné. Doma sebou dokázal mlátit tak, že třeba odstrčil sekretář. Úplně se rozbilo sklo a všechno, co v sekretáři bylo. Jednou dostal epileptický záchvat v autobusu městské hromadné dopravy. To už nechci nikdy zažít. S manželem jsme seděli a Fanny stál kousek od nás, držel se a pořád se na mě tak divně, divně díval. Jenomže já jsem nevěděla proč. Najednou jsem viděla, jak se sesul na zem. Autobus musel zastavit. Lidi mi pomohli syna vyndat ven. Manžel musel jít domů pro auto. Byl to synův poslední veliký záchvat. Takhle veliký záchvat měl v pětatřiceti letech. Teď bude Františkovi čtyřiapadesát let. Pozoruji na něm, že teď záchvat nemá, ale zatíná zuby. Už jsem to říkala i paní primářce na neurologii. Jak silně zatíná zuby, tak se mu hodně zubů zlámalo. Už má protézu. Když je rozrušený, tak dokáže zatínat zuby několikrát za den. Měla jsem smůlu v tom, že Fanny vždycky chtěl kamaráda, ano kamaráda. Zdravý kamarád s ním kamarádit nechtěl, a když měl kamaráda sobě rovného, tak kamarádství 20

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

JAK ROSTOU. aneb Každý obrázek vypráví svůj příběh, každý příběh tvoří vlastní obraz. Velikost materiálu po složení x 210 mm

JAK ROSTOU. aneb Každý obrázek vypráví svůj příběh, každý příběh tvoří vlastní obraz. Velikost materiálu po složení x 210 mm JAK ROSTOU aneb Každý obrázek vypráví svůj příběh, každý příběh tvoří vlastní obraz Velikost materiálu po složení - 210 x 210 mm JAK ROSTOU PRÍBEHY OD DETÍ O DETECH A PRO DETI, KTERÉ MAJÍ PROBLÉMY S RUSTEM,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Je mi padesát. Přestože, alespoň v to

Je mi padesát. Přestože, alespoň v to KAPITOLA PRVNÍ: Tak jsem tady Je mi padesát. Přestože, alespoň v to doufám, mám ještě spoustu let před sebou, ráda bych formou této knihy Se sestrou Danuškou poprvé u fotografa. Řekl, ať nemrkám, ale ne

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Garance poskytovaných služeb v chráněném bydlení Berenika pro zájemce

Garance poskytovaných služeb v chráněném bydlení Berenika pro zájemce Garance poskytovaných služeb v chráněném bydlení Berenika pro zájemce Co mi chráněné bydlení nabízí V chráněném bydlení mohu bydlet, když: mi bylo 18 let mám nějaké postižení bydlím ve Vysokém Mýtě nebo

Více

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením Ing. Lenka Skoupá Osoby se zdravotním postižením Definice se liší podle resortu (sociální služby, zdravotní pojištění, zaměstnanost, pedagogika)

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, 794 01 Krnov 1 -p Toto jsou pravidla, na kterých jsme se společně domluvili

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS

Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3010. publikaci Odpovědná redaktorka

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS)

I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS) I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS) Zkusme se cítit, jako náš klient (žák, dítě, student, kamarád, nebo třeba jen známý) s autismem, s poruchou autistického spektra, či jen

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Individuální plánování průběhu služby - chráněné bydlení Chráněné bydlení Sociální služba Cílem je, aby lidé s poruchou autistického spektra žili co nejběžnějším životem aby byli podle svých možností soběstační

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Povídka uvědomělé tiché čtení s porozuměním JK 2-DUM č. 2 Va Autor: Mgr. Dagmar Valachová

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

*** Jaký byl Váš život v Mongolsku, než jste se rozhodl jet pracovat do Evropy?

*** Jaký byl Váš život v Mongolsku, než jste se rozhodl jet pracovat do Evropy? Abstrakt: leden 2008 O tom, že jste v Česku nelegálně, nemusíte ani vědět. Rozhovor s mongolským migrantem Marie Jelínková Rozhovor s migrantem, který přijel z Mongolska na dlouhodobé pracovní vízum před

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více