Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

2 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání 5 c)rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 d)údaje o přijímacích řízeních a o zápisu k povinné školní docházce 6-7 e)údaje o výsledcích vzdělávání 8-11 f)údaje o prevenci rizikového chování g)údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 13 h)údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i)údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 21 j)základní údaje o hospodaření školy 22 k)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 22 l)údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 22 m)údaje o předložených a školou realizovaných projektech n)údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery.23 Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2011/2012 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2011 Příloha č.4- fotografie 1

3 a) Základní údaje o škole : název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov adresa : Trutnov, Horská od v září změna na odloučené pracoviště: Trutnov, Gorkého 77, právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel : ředitel školy : zástupce řed.: Královéhradecký kraj Mgr. Jaromír Vašíček Mgr. Irena Hejnová Charakteristika školy: Naše škola se nachází v části Trutnova - Horní Staré Město. Poskytuje předškolní a základní vzdělání dětem a žákům se zdravotním postižením. Je to úplná škola s ročníkem základní školy praktické a ročníkem základní školy speciální a dvěma třídami mateřské školy (druhá třída otevřena od ). Během školního roku se připravovalo otevření (od ) Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté (tvorba ŠVP, budování materiálního zázemí, přijímací řízení pro budoucí žáky těchto škol atd.). Součástí školy je také MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, umístěna v areálu nemocnice v Trutnově. V tomto školním roce navštěvovaly 2 děti přípravný kurz ZŠ speciální, vzdělávány byly podle ŠVP pro PS ZŠS. Při škole je zřízena také školní družina (2 oddělení). Od ledna 2011 je škola zapojena do projektu EU-peníze školám a připravuje spolupráci s polskou speciální školou v rámci projektu Euroregion Glacensis. Složky školy: - základní škola praktická - základní škola speciální - přípravný stupeň základní školy speciální (povolen KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2011 ze dne ) - mateřská škola pro děti se zdravotním postižením - školní družina - školní jídelna výdejna - základní škola při zdravotnickém zařízení - mateřská škola při zdravotnickém zařízení nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 217 2

4 Vybavení školy V budově školy jsou kromě kmenových tříd odborné pracovny dílny na práci se dřevem a kovem, počítačová učebna s 14 počítači s výukovými programy a připojením na internet, cvičná kuchyň, keramická dílna, učebna výtvarné výchovy, dívčí dílna, tělocvična, sportovní hřiště, relaxační místnost, školní pozemek, hygienické zázemí (šatny, WC), žákovská knihovna, 2 školní družiny a školní výdejna obědů. V tomto školním roce jsme začali zřizovat místnost Snoezelenu. Pro učitele a zaměstnance školy je k dispozici sborovna s vybavením (PC, internet, tiskárna, kopírka), 4 kabinety a místnost pro správní zaměstnance. Vedle kanceláře školy je pracovna školního psychologa. ZŠ praktická (5 tříd) : Třídy byly označeny I-V: Třída I spojen ročník první a čtvrtý, třída II spojen ročník třetí a pátý, třída III ročník šestý, třída IV ročník osmý a třída V - spojen ročník sedmý a devátý. Nejpočetnější byla třída II (14 žáků), nejméně žáků bylo ve třídě III(8). Počet žáků v jednotlivých třídách i ročnících a následný pohyb žáků (+ a -) v průběhu školního roku jsou zaznamenány v tabulkách na str. 4,5,8,10. Třídy I a II byly umístěny v druhém patře budovy, první patro bylo určeno žákům stupně druhého. Pro relaxaci žáků byl na chodbách v obou patrech umístěn stolní fotbal, ve druhém patře byl také stůl na stolní tenis a nově pak pět kuličkových drah. ZŠ speciální (4 třídy) : Třídy byly označeny S1 S4. Třída S1 (v přízemí školy) byla třídou rehabilitační, třídy S2,S3 a S4 - klasické třídy základní školy speciální- byly umístěny v druhém patře. Počty žáků v jednotlivých třídách i ročnících jsou uvedeny na str. 4, 5, 8 a10. Ve třídách S2, S3 a S4 pracovala vedle třídní učitelky také jedna asistentka pedagoga, v rehabilitační třídě S1 byla 1 asistentka a 1 vychovatelka. V této třídě se vzdělávali tři žáci na invalidním vozíku. Mateřská škola (2 třídy) : Třídy byly umístěny ve vedlejší budově školy a jmenovaly se Motýlci a Berušky. Motýlci - pracovaly zde dvě plně kvalifikované učitelky a jedna asistentka pedagoga. Tuto třídu navštěvovaly děti s různým typem postižení - Downův syndrom, dětský autismus, mentální retardace různého stupně, psychomotorická retardace a dětská mozková obrna. Třída byla vybavena novým nábytkem, hračkami, pomůckami, DVD přehrávačem a odpočinkovým koutem. Berušky - tato třída byla určena dětem, které potřebují logopedickou péči a prevenci. Pracovala zde jedna plně kvalifikovaná učitelka a jedna asistentka. Obě s dětmi procvičovaly motoriku mluvidel, rozvíjely jejich fonematický sluch a ve spolupráci s klinickou logopedkou, která zajišťovala pravidelnými návštěvami ve škole individuální logopedickou péči, se snažily o rozvoj řeči jako celku. Obě třídy využívaly vybudovanou přilehlou zahradu s pružinovými houpačkami, domečkem se skluzavkou, plastovými prolézačkami a zahradním domkem. Přehled aktivit obou tříd je uveden na str

5 Charakteristika pedagogického sboru: Konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2011/2012 jsou uvedeny v příloze č. 1. Sbor má 29 pedagogických pracovníků: Vedení školy - 1 ředitel a 1 zástupce ředitele, 5 pedagogů v ZŠ praktické, 4 v ZŠ speciální, 3 v mateřské škole ve vedlejší budově školy a 2 (1 mateřská škola a 1 základní škola) na odloučeném pracovišti ve škole při zdravotnickém zařízení. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky. Tým pedagogických pracovníků doplňují 2 učitelky, pracující na neúplný úvazek a 7 asistentů pedagoga. Vyšší počet asistentů pedagoga, který je uveden v přehledné příloze č. 1 je způsoben tím, že někteří asistenti ukončili v průběhu školního roku pracovní poměr a byli nahrazeni pracovníky jinými. Do celkového počtu zaměstnanců školy jsou započítány také 2 učitelky na mateřské dovolené a 5 nepedagogických pracovníků. Určení pedagogové zastávají funkce výchovný poradce školy, metodik prevence sociálně patologických jevů, správce ICT a školní psycholog. Všichni pedagogičtí pracovníci si neustále rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Jedná se o stálý, pracovitý, disciplinovaný, novým učebním trendům přístupný, zkušený sbor, změny nepatrné, u členů s neúplnou kvalifikací snaha o zvyšování odborné kvalifikace a vzdělání. Začínajícím kolegům (včetně začínajících asistentů pedagoga) je přidělen uvádějící pedagog nebo pedagog, který jim pomáhá zvládnout všechna úskalí pedagogické praxe. Charakteristika žáků V mateřské škole se vzdělávají děti se zdravotním postižením, v základní škole žáci s mentálním a kombinovaným postižením. Jsou přijímáni na základě žádosti rodičů, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře. Většina dětí a žáků bydlí v Trutnově, menší část jsou dojíždějící ze spádových oblast (z důvodů častého stěhování rodin nelze uvést přesné číslo). Do MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení jsou zařazovány všechny děti a žáci na základě lékařského rozhodnutí, které přicházejí z mateřských škol, základních škol, základních škol praktických a základních škol speciálních. U uchazečů o střední vzdělávání proběhlo dne řádné přijímací řízení. Počty žáků a obory vzdělávání jsou uvedeny v následujících tabulkách: Celkové údaje o škole: Členění podle ročníků a tříd od : Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet žáků ročník celkem počet žáků

6 Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet žáků 7 4+2* 5 5+1* 21+3* ročník celkem počet žáků * * * Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 3 žáci. Školská rada : Klára Brandejsová zástupce za rodiče, předsedkyně ŠR Mgr. Věra Fuchsová zástupce pedagog. pracovníků, jednatelka ŠR Mgr. Dušan Rejl zástupce za zřizovatele, vedoucí odboru školství MěÚ Trutnov, člen ŠR 1. schůzka proběhla dne , 2. schůzka dne a 3. schůzka dne S programem všech tří schůzek se lze seznámit na webových stránkách školy (www. mzpstrutnov.cz, O škole Školská rada Činnost rady ve školním roce 2011/2012). b) Přehled oborů vzdělávání : Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od ŠVP ZŠP Učíme se pro život vlastní dok ŠVP ZŠS 1 Učíme se pro život vlastní dok ŠVP ZŠS 2 Učíme se pro život vlastní dok Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ Rehab. vzdělávací program PŠ MŠMT 15988/ PS ZŠS Předškoláček vlastní dok ŠVP MŠ Jaro, léto, podzim, zima MŠ vlastní dok ŠVP ZŠ ZZ Zábavné učení náš lék vlastní dok Poznámky: ŠVP ZŠP - Učíme se pro život dle RVP ZV, LMR ( ročník) ŠVP ZŠS 1 - Učíme se pro život dle RVP ZV, SMR (1., 2., 7. a 8. ročník) ŠVP ZŠS 2 - Učíme se pro život dle RVP ZV, TMR a souběžné postižení více vadami (1., 2., 7. a 8. ročník) MŠMT - vzdělávací program /97-22 (3., 4., 5., 6., 9. a10. ročník) MŠMT - vzdělávací program / (3., 4., 5., 6., 9. a10. ročník) ŠVP MŠ - Jaro, léto, podzim, zima program pro mateřskou školu a mateřskou školu při ZZ ŠVP Zábavné učení náš lék program platný pro odloučené pracoviště (ZŠ při ZZ) 5

7 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy : Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti - viz příloha č. 1. d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Stávající tabulka obsahuje údaje o všech žácích, kteří byli správním řízením přijati ke vzdělávání nebo byli odhlášeni ze vzdělávání na naší škole v termínu od ( přehled zápisu do 1. tříd, přijímacím řízení do PrŠ jednoleté a dvouleté a zápisu do mateřské školy je uveden zvlášť). Ročník Počet žáků přijatých Počet odhlášených žáků celkem 10 8 Zápis do 1. tříd Jméno žáka Datum narození Škola, odklad školní docházky odklad PŠD, vzdělávání v PS ZŠS odklad PŠD odklad PŠD, vzdělávání v PS ZŠS odklad PŠD ZŠP ZŠP odklad PŠD odklad PŠD ZŠP odklad PŠD odklad PŠD, vzdělávání v PS ZŠS ZŠP ZŠP ZŠP 6

8 ZŠP Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání - Praktická škola jednoletá KKOV C/ Registrační číslo žáka Datum narození Výsledek řízení uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání - Praktická škola dvouletá KKOV C/ žádný uchazeč se nepřihlásil. Zápis do mateřské školy a Jméno žáka Datum narození Datum přihlášení Datum rozhodnutí ZŠ při zdravotnickém zařízení: V letošním školním roce bylo zapsáno: ZŠ: 522 a MŠ:

9 e) Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy: 1. pololetí Pohyby žáků : datum + - ročník S4 (1. roč) S1(10.roč.) a S3 (8. roč.) a 8. Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet žáků 8 4+2* 4 4+1* 20+3* ročník celkem počet žáků * * * Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. 8

10 Prospěch žáků základní školy praktické za 1. pololetí - stav k (Žáci základní školy speciální hodnoceni slovně, do tabulky neuvedeni). Pozn: N = z důvodů vřazení žáků do naší školy po jednání pedagogické rady (klasifikováni jinou kmenovou školou) nezapočítáni do sestavy našich žáků. SH = slovní hodnocení (žák prospěl, neprospěl) Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník 3+1N+1SH ročník ročník ročník 4+1SH ročník 10+1N ročník ročník 6+1N ročník 10+2N ročník celkem 50+5N+2SH Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 1. pololetí stav k Absence Průměr Z toho Průměr Ročník celkem na žáka neomluv. na žáka hod. 1. ročník , ročník ročník , ročník , ,00 5. ročník , ,30 6. ročník , ,75 7. ročník , ,00 8. ročník , ,70 9. ročník , celkem , ,05 Výsledky chování za 1. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,77 celkem 52+5N 100 9

11 2. pololetí Pohyby žáků datum + - ročník a Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet žáků 8 4+2* 4 4+1* 20+3* ročník celkem počet žáků * * * Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Prospěch žáků základní školy praktické za 2. pololetí - stav k (Žáci základní školy speciální hodnoceni slovně, do tabulky neuvedeni). SH = slovní hodnocení (žák prospěl, neprospěl) Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník 3+2SH ročník ročník ročník 4+1SH ročník 11+1SH ročník ročník ročník ročník celkem

12 Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 2. pololetí stav k Ročník Absence Průměr Z toho Průměr celkem na žáka neomluv. na žáka hod. 1. ročník , ročník ročník , ročník ročník , ,90 6. ročník , ,85 7. ročník ,4 6 1,2 8. ročník , ,60 9. ročník , celkem , ,92 Výsledky chování za 2. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,81 celkem % ZŠ při zdravotnickém zařízení: Pokud je žák hospitalizován déle než 14 dní, je kmenové škole zasílána zpráva o jeho výsledcích vzdělávání. Za období hospitalizace navrhuje pedagog naší školy také klasifikaci. V letošním roce ukončilo vzdělávání na naší škole celkem 13 žáků - 6 žáků na základní škole praktické a 7 žáků na základní škole speciální. Základní škola praktická: - 2 žáci OU a PrŠ Hostinné (kuchařské a truhlářské práce) - 3 žáci SOŠ a SOU Trutnov (zedník, instalatér, číšník) - 1 žák ÚP Trutnov + rekvalifikační kurz Základní škola speciální: - 6 žáků Praktická škola jednoletá při Speciální základní škole a Mateřské škole, Trutnov - 1 žákyně 11. ročník na naší škole 11

13 f) Údaje o prevenci rizikového chování - hodnotící zpráva: Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012 Předcházet problémům je vždy výhodnější než je řešit. Touto zásadou se řídíme i u nás ve škole, a proto byl minimální preventivní program plněn průběžně po celý školní rok, jak při výuce samotné, tak v zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách. Členové preventivního týmu aktivně spolupracovali a pravidelně informovali o problémech žáků vedoucí MPP, VP a vedení školy. Všichni členové preventivního týmu a učitelé se snažili vést žáky ke zdravému životnímu stylu, kde je seznamovali se správnou životosprávou, hygienou, vhodným režimem dne včetně kvalitního odpočinku. Pedagogové učili žáky, jak předcházet rizikovému chování, popřípadě jak je řešit. Hlavní práce s žáky spočívá především na vyučujících 1. a 2. stupně a vychovatelkách školní družiny. Tito pedagogičtí pracovníci tráví s žáky nejvíce času, děti velmi dobře znají a při prvních příznacích nevhodného nebo nebezpečného chování jednají okamžitě a řešení konfliktů neodkládají. Jednání s rodiči je většinou vyvoláno ze strany vyučujících, v některých případech je vyžádáno i ze strany rodičů. K jednání s rodiči (výchovná komise) je vždy přizván výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, vyučující, kterého se problém týká a zástupce OSPOD Trutnov. MPP byl zaměřen na prevenci: 1. trestné činnosti a záškoláctví 2. slovní a fyzické agrese 3. kouření 4. problematiky drog, alkoholu, AIDS 5. problematiky rasismu a intolerance MPP byl realizován ve vyučovacích hodinách, při projektovém vyučování, během odborných exkurzí, výletů, sportovních akcích, soutěžích, při volnočasových aktivitách formou kroužků. Během výuky třídní učitelé věnovali zvýšenou pozornost kázni a prospěchu problémových žáků. V případě potřeby byly jednotlivé prohřešky žáků řešeny s VP, ředitelem školy, školním psychologem, případně s rodiči. Členové preventivního týmu se snažili žáky motivovat ke smysluplnému trávení volného času. K volnočasovým aktivitám školy patřily kroužky. Prevence rizikového chování byla také prováděna před každou školní akcí. Učitelé čerpali náměty z časopisů Prevence, Závislosti a my, z různých letáků, DVD a materiálů poskytovaných vedením školy a metodikem prevence. První stupeň a speciální třídy Třetím rokem se žáci věnovali projektu Normální je nekouřit. Veverka Věrka je provázela po celý školní rok a byla zařazována do předmětů přírodověda, věcné učení, prvouka a pracovní vyučování. V rámci svých možností a dovedností děti plnily vypracované projektové úkoly. Pro tyto žáky byl také uspořádán výchovný koncert zpěvačky Lídy Helligerové a Michala Šepse. Chodili také na různá divadelní představení a výstavy. Aktivně se zapojovali do výtvarných soutěží. Druhý stupeň: Záškoláctví - tento jev je poměrně častý na naší škole a při jeho řešení se postupuje podle školního řádu, který je součástí tohoto minimálního preventivního programu. 12

14 Slovní a fyzická agrese - jakýkoliv projev agrese, který se ve škole vyskytne, je okamžitě řešen třídním učitelem žáka, který se provinil. Nedojde li k nápravě, problém řeší s rodiči žáka výchovná poradkyně školy a školní psycholog. Postupuje se opět podle školního řádu. Kouření - ve školním roce 2011/2012 provedli třídní učitelé několikrát poučení o škodlivosti kouření a jeho nepříznivém vlivu na lidský organismus. Byla provedena namátková kontrola školních tašek některých žáků. Žáci, u kterých byly objeveny cigarety, absolvovali pohovor se školním psychologem. V měsíci květnu proběhl výzkum závislosti kouření u žáků 2. stupně základní školy praktické. Výsledky výzkumu: počet dotazovaných: 24 žáků z toho kouří: 12 žáků (50%) průměrný věk, ve kterém žáci začali kouřit: 11 let průměrný počet cigaret, který žáci denně vykouří: 11 Většina žáků uvedla, že je na kouření závislá a kouří i o samotě, bez přítomnosti spolužáků. Nikdo z dotazovaných by si nezapálil cigaretu před rodiči. Všichni si také uvědomují, v čem je kouření cigaret pro jejich tělo škodlivé. U naprosté většiny kuřáků kouří oba rodiče. Ve školním roce 2011/2012 kouřili v prostorách školy nebo na školních akcích 3 žáci. Se všemi provinilci byl uskutečněn pohovor s výchovnou poradkyní a školním psychologem. Všem byla udělena DŘŠ. Drogy, alkohol, AIDS - pravidelné připomínání škodlivosti veškerých návykových látek bylo prováděno vždy při opakování BOZP a školního řádu (1x/měsíc). Žákům rozdána brožura Drogám ne, diskuze nad otázkami, které žáky zaujaly. Provádění prevence zajišťoval převážně třídní učitel. Rasismus, intolerance - tento problém je zařazen v předmětu volba povolání. Probíhají tu diskuze o projevech rasismu. Podkladem pro ně je projekt Jeden svět na školách a videofilmy Barevný národ, Ó, ty černý ptáčku, Punam, Z pekla do ráje... Několikrát v průběhu roku byla prováděna prevence u všech žáků s názvem Ochrana člověka, zabývající se první pomocí, přírodními a živelnými katastrofami, chováním za mimořádných událostí, prevencí před chřipkovým onemocněním. V zimě byli žáci průběžně varováni před nebezpečím padání tajícího sněhu a ledu ze střech domů. Také jsme řešili několik případů nevhodného chování či jednání žáků. Nejčastěji se setkáváme s vulgárním vyjadřováním žáků a slovním napadáním mezi nimi. Vyskytují se také případy záškoláctví, často tolerované nebo dokonce podporované rodiči. Žáci vědí, na koho se mohou ve škole obrátit v případě pomoci. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků : Souhrnné údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy - viz příloha č

15 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Spolupráce s dalšími školami: Spolupráce se Spojenou školou v Senici (SR) a Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl V letošním školním roce pokračovala spolupráce formou korespondence a pracovních setkávání ředitelů škol. Spolupráce se Speciální školou v Kamenné Góře (Polsko) návštěva učitelů z Polska pod vedením paní ředitelky ve škole pracovní setkání v Kamenné Góře ( podpis projektové dokumentace k mezinárodní spolupráci) Spolupráce se stacionářem Trutnov turnaj Bocca pro žáky základní školy speciální turnaj Bocca pro žáky základní školy praktické ZŠ při zdravotnickém zařízení: Celoroční a průběžná spolupráce se ZŠ a MŠ při FNHK (vzájemné pracovní návštěvy spojené s výměnou zkušeností). V průběhu roku se podařilo navázat kontakt se školou při nemocnici ve Vrchlabí. Za nejdůležitější akci roku označily učitelky odloučeného pracoviště účast na XIII. Hradeckých pediatrických dnech, kde svoji práci prezentovaly výtvarnými pracemi svých pacientů a kde mohly konzultovat své specifické problémy s učitelkami ze škol při nemocnicích v Hradci Králové, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Chrudimi a Jilemnici. Se všemi jmenovanými školami se dohodly na vzájemné výměně informací a materiálu ohledně problematiky škol při nemocnicích. I z výše jmenovaných důvodů se rozhodly stát členkami Somatopedické společnosti. Prezentace školy na veřejnosti: MěÚ Trutnov beseda pro veřejnost s T. Míkovou ( Malý sál MěÚ) zdobení vánočního stromu u prodejny Elektro v HSM (S1-S4) vysílání ČT 4 - v rámci odborně naučného pořadu Turbulence odvysílala ČT - 10 minutový příspěvek o Projektu o počasí na naší škole MěÚ Trutnov čestní hosté na slavnostním zasedání Klubu seniorů Trutnov prezentace výrobků dětí na Krakonošově náměstí v Trutnově - (slavnost Už ho nesou! ) - pravidelná obměna fotodokumentace na propagačních panelech, vitrínách a nástěnkách - prezentace na webových stránkách (www.speczstrutnov.cz) a v tisku - červen-září prezentace keramických výrobků žáků v MAESTRU Trutnov ZŠ při zdravotnickém zařízení: - účast na XIII. HRADECKÝCH PEDIATRICKÝCH DNECH, v rámci kterých proběhlo celostátní setkání učitelů škol při dětských odděleních nemocnic ČR (prezentace naší školy - výtvarné práce, fotodokumentace) - prezentace školy na internetových stránkách kmenové školy a nemocnice (www.nemtru.cz) - obměna výzdoby herny DO, pokojů DO, chodby DO, roomingu, čekárny DO, ambulance, nástěnky RHB, CH a ORL dle ročního období a dle přání zdravotníků. - neustálá spolupráce s rodiči na roomingu a rodiči dětí hospitalizovaných na DO 14

16 - příprava a instalace nových informačních letáků pro rodiče Články v novinách : - Trutnovinky Krkonošský deník Trutnovinky Trutnovinky Radniční listy leden Radniční listy únor Radniční listy duben Trutnovinky - www. -srpen 2012 Odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos a Golem, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog: - Golem č I., ročník VI., leden 2012, Svícen - Golem č 2., ročník VI., duben 2012 jarní výzdoba Akce ZŠ praktické : divadelní představení UFFO Trutnov - Pohádkové nepohádky (II) celoškolní soutěž ve sběru papíru branný den (I-V) soutěž Trutnov-známý neznámý (akce centra Shelter) (IVaV) program v Muzeu Podkrkonoší Josef II.(IVaV) projektové dny O počasí (I-V) program v Muzeu Podkrkonoší Kde se vzal na světě drak (IaIII) výstava železničních modelů v ZŠ R. Frimla v Trutnově (IVaV) - 26.a podzimní prázdniny zapojení do pokusu o rekord v počtu vysazených stromů (vedení školy a školník) - říjen malování pro celostátní soutěž ZŠ a MŠ Kolín Radost 18 (I) 5. místo - říjen malování pro soutěž O nejhezčí strašidlo (I a žáci keramického kroužku) beseda s paní Míkovou s programem žáků všech tříd (I-V) - vysíláno na ČT4, program Turbulence Předvánoční keramická dílna pro žáky a jejich rodiče - zájemci výlet do Náchoda Advent na zámku (vybraní žáci) O florbalový pohár ČEZu ZŠ V Domcích (vybraní žáci) návštěva Muzea Trutnov Betlémy (I aiii) vystoupení L. Helligerové ve škole (I a II) akce Mikulášská nadílka (I-V) počítačová soutěž ( 2. stupeň - vybraní žáci) divadelní představení UFFO Trutnov Marimba Live Drums (III-V) divadelní představení UFFO Trutnov Pohádky z vánočního kabátu (II) vánoční výstava Malé Svatoňovice (vybraní žáci z 2. stupně ) projektový den Vánoce (I-V) vánoční zpěv v mezaninu (I-V), besídky ve třídách ekologický den Zdravý životní styl zásady zdravé výživy (I-V) dobročinná sbírka kolem svátků Tří králů (vybraní žáci) MČR v lyžování, H.M.Úpa (vybraní žáci) 15

17 turnaj ve florbalu, Jaroměř (vybraní žáci) koncert M. Šepse ( I-V) celoškolní soutěž ve skládání puzzle (I-V) přednáška o Indii s promítáním (I-V) návštěva výstavy v knihovně v Trutnově HSM (III) bloková výuka lyžování (IV +V) výstava fotografií Masopust Stará radnice Trutnov (IaIII) koncertní vystoupení bubeníka M. Dvořáčka tělocvična školy (I-V) školní karneval (I-V) Velikonoční keramická dílna pro žáky a jejich rodiče - zájemci ZŠ Mládežnická, Trutnov 19. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené celoškolní čtenářská soutěž (I-V) zdravotnická soutěž- jednotlivá stanoviště ( III-V) koncert Chceme žít s vámi O2 Aréna Praha (vybraní žáci I-V) účast na krajské soutěži O nejzdařilejší dílenský výrobek v HK 2 žáci účast na krajském přeboru v přespolním běhu v Chlumci n.c. vybraní žáci divadelní představení UFFO Trutnov Don Quichote (III) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice (1. stupeň) branný den (I-V) okresní kolo atletického čtyřboje Dvůr Králové nad Labem ( výběr žáků) školní výlet do Prahy (výběr žáků) fotografování tříd a jednotlivců dopravní výchova ve Dvoře Králové n.l. (III-V) školní akademie, tělocvična školy (I a II) EKO den Den o počasí (I-V) krajské kolo soutěže Mladý zdravotník v Úpici (výběr žáků) školní výlet Hrádeček (II) školní výlet (výběr žáků) akce Spaní ve škole (výběr žáků) turnaj Bocca (spolupráce se stacionářem Trutnov) Akce ZŠ speciální: výlet do Jičína města pohádek (S1,S2,S3,S4) akce SPC v budově školy pro rodiče žáků ZŠS návštěva knihovny (S4) divadelní představení UFFO Trutnov - Pohádkové nepohádky (S1,S2,S3aS4) celoškolní soutěž ve sběru papíru branný den (S1,S2,S3,S4) hipoterapie (S1-S4) návštěva knihovny (S4) program v Muzeu Podkrkonoší Rok pohádek (S1aS3) program v Muzeu Podkrkonoší Kde se vzal na světě drak (S4) návštěva RIAPSU Trutnov- Den otevřených dveří (S4) divadelní představení UFFO Trutnov Sněhurka (S2) návštěva knihovny (S4) projektové dny O počasí (S1-S4) - 26.a podzimní prázdniny - říjen malování pro celostátní soutěž ZŠ a MŠ Kolín Radost 18 (S2,S4) beseda s paní Míkovou s programem žáků všech tříd (S1-S4) divadelní představení UFFO Trutnov O kouzelné jehle (S4) 16

18 program v Muzeu Podkrkonoší Rok pohádek (S2) výlet do Náchoda Advent na zámku (S2) zdobení vánočního stromu u prodejny Elektro v HSM (S1-S4) plavání (1x/týden) (S1-S4, vybraní žáci) návštěva Muzea Trutnov Betlémy (S3) vystoupení L. Helligerové ve škole ( S1-S4) akce Mikulášská nadílka (S1-S4) návštěva Muzea Trutnov Betlémy (S2+S4) ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromku (S3) ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromku (S2) vánoční výstava Malé Svatoňovice (S2 a S3) Úpice taneční pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků (S2,S3 a S4) vánoční besídka pro rodiče (S1) společná vánoční besídka (S1-S4) vánoční zpěv v mezaninu (S1-S4), besídky ve třídách s rodiči ekologický den Zdravý životní styl zásady zdravé výživy (S1-S4) MČR v lyžování, H.M.Úpa (vybraní žáci) turnaj ve florbalu, Jaroměř (vybraní žáci) koncert M. Šepse ( S1-S4) celoškolní soutěž ve skládání puzzle (S1-S4) přednáška o Indii s promítáním (vybraní žáci) výstava fotografií Masopust Stará radnice Trutnov (S2) školní karneval (S1-S4) koncertní vystoupení bubeníka M. Dvořáčka tělocvična školy (S1-S4) divadelní představení UFFO Trutnov Skřítek Skříňáček (S1) návštěva výstavy fotografií v Muzeu v Trutnově (S2-S4) školní akademie v Úpici ( S2-S4) Velikonoce U studánky, Malé Svatoňovice (S2) turnaj Bocca (spolupráce se stacionářem Trutnov) Velikonoce U studánky, Malé Svatoňovice (S3) koncert Chceme žít s vámi O2 Aréna Praha (S1-S4) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice (S1-S4) branný den (S1-S4) školní výlet do Prahy (S2 + zdravotnický kroužek) fotografování tříd a jednotlivců hudebně divadelní festival v Náchodě (S1-S4, výběr žáků) školní výlet ZOO Dvůr Králové n. L. (S3) školní výlet do Pece pod Sněžkou (S1) školní akademie, tělocvična školy (S1-S4) Den o počasí EKO den (S1-S4) školní výlet ZOO Dvůr Králové n.l. (S4) školní výlet (S2-S4) Ratibořice akce Spaní ve škole (výběr žáků) Akce mateřské školy : 1. oddělení Berušky návštěva Mateřského centra Karolínka šetření dětí pracovnicemi SPC Náchod návštěva Muzea Trutnov Betlémy 17

19 plavání (1x/týden) divadelní představení UFFO Trutnov Skřítek Skříňáček výlet do Trutnova exkurze do městské knihovny v Trutnově školní výlet ZOO Dvůr Králové n. L výlet do parku v Trutnově výlet do Trutnova /1x/týden - individuální logopedie 2. oddělení Motýlci účast v projektu Týden knihoven divadelní představení UFFO Trutnov Pohádky z vánočního kabátu školní výlet ZOO Dvůr Králové n.l , a návštěva knihovny ,17.10.,31.10., a solná jeskyně Trutnov Společné akce obou oddělení : celoškolní soutěž ve sběru papíru vystoupení L. Helligerové ve škole akce Mikulášská nadílka projektový den Vánoce vánoční zpěv v mezaninu, besídky ve třídách ekologický den Zdravý životní styl zásady zdravé výživy celoškolní soutěž ve skládání puzzle koncertní vystoupení bubeníka M. Dvořáčka tělocvična školy (S1-S4) školní karneval čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice ukázka sanitky v areálu školy - 15.a zápis do mateřské školy fotografování tříd a jednotlivců školní akademie, tělocvična školy muzikoterapie canisterapie canisterapie Akce ŠD : zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče Hallowenský večer Večer duchů Soutěž ve skládání puzzle ( I-V + S1-S4) zimní olympijské hry vynášení Morany čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice organizátor soutěže Akce ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení: - Září, říjen 2011 podzimní výzdoba v nemocnici dětské oddělení, dětská chirurgie, ORL Obrázek pro kamaráda 18

20 akce Klaun v nemocnici (1x/měsíc) akce Mikulášská nadílka - výzdoba tří vánočních stromů v areálu nemocnice - vánoční besídka - společná oslava Dne čarodějnic, výroba dekorativních čarodějnic, masek, čarodějnický rej - pořádání,,dne her a soutěží (hry, soutěže, při různých příležitostech, drobné odměny) - divadelní představení žákyň SZŠ - listopad 2011 účast ve výtvarné soutěži Kouzelná školka - březen účast ve výtvarné soutěži Kniha a já - duben účast ve výtvarné soutěži Máme rádi přírodu - květen účast ve výtvarné soutěži Moje oblíbená hračka Poznámka: v MŠ a ZŠ při nemocnici vycházejí pedagogové z nabídky vyhlášených soutěží různých periodik (Sluníčko, Mateřídouška, Méďa Pusík, Informatorium), televizních pořadů (Kouzelná školka) a regionálních soutěží typu Trutnovský drak, Městská knihovna atd. Výzdobu herny DO, pokojů DO, chodby DO, roomingu, čekárny DO, ambulance, nástěnky RHB, CH a ORL obměňují žáci spolu s pedagogy dle ročního období a dle přání zdravotníků. Mimořádné úspěchy školy : - 10/ místo v soutěži Radost 18 celostátní soutěž ZŠ a MŠ Kolín - 12/ místo v soutěži Ptačí svět SVČ Bájo Česká Skalice regionální kolo v plavání, Chrudim (S1-Tásler) 2. místo MČR v plavání, Liberec (S1-Tásler) 2. místo místo v soutěži Malujte Trutnov místo na hudebně divadelním festivalu v Náchodě Sportovní soutěže : Organizované školou: O florbalový pohár ČEZu (účast 5 mužstev) Datum: Místo konání: tělocvična ZŠ V Domcích Pořadatel: ZŠ V Domcích a Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců Výsledek: 2. místo 19. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené (účast 12 mužstev) Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládežnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců 2. místo 7 dívek 3. místo 10. ročník turnaje bowlingu zaměstnanců speciálních škol Datum: Místo konání: Sport centrum Olymp, Trutnov 3 19

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Vážení čtenáři výroční zprávy, dovolte mi, abych vám napsal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBSAH a)základní údaje o škole 2-6 b)přehled oborů vzdělávání...6-7

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více