Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

2 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání 5 c)rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 d)údaje o přijímacích řízeních a o zápisu k povinné školní docházce 6-7 e)údaje o výsledcích vzdělávání 8-11 f)údaje o prevenci rizikového chování g)údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 13 h)údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i)údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 21 j)základní údaje o hospodaření školy 22 k)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 22 l)údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 22 m)údaje o předložených a školou realizovaných projektech n)údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery.23 Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2011/2012 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2011 Příloha č.4- fotografie 1

3 a) Základní údaje o škole : název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov adresa : Trutnov, Horská od v září změna na odloučené pracoviště: Trutnov, Gorkého 77, právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel : ředitel školy : zástupce řed.: Královéhradecký kraj Mgr. Jaromír Vašíček Mgr. Irena Hejnová Charakteristika školy: Naše škola se nachází v části Trutnova - Horní Staré Město. Poskytuje předškolní a základní vzdělání dětem a žákům se zdravotním postižením. Je to úplná škola s ročníkem základní školy praktické a ročníkem základní školy speciální a dvěma třídami mateřské školy (druhá třída otevřena od ). Během školního roku se připravovalo otevření (od ) Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté (tvorba ŠVP, budování materiálního zázemí, přijímací řízení pro budoucí žáky těchto škol atd.). Součástí školy je také MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, umístěna v areálu nemocnice v Trutnově. V tomto školním roce navštěvovaly 2 děti přípravný kurz ZŠ speciální, vzdělávány byly podle ŠVP pro PS ZŠS. Při škole je zřízena také školní družina (2 oddělení). Od ledna 2011 je škola zapojena do projektu EU-peníze školám a připravuje spolupráci s polskou speciální školou v rámci projektu Euroregion Glacensis. Složky školy: - základní škola praktická - základní škola speciální - přípravný stupeň základní školy speciální (povolen KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2011 ze dne ) - mateřská škola pro děti se zdravotním postižením - školní družina - školní jídelna výdejna - základní škola při zdravotnickém zařízení - mateřská škola při zdravotnickém zařízení nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 217 2

4 Vybavení školy V budově školy jsou kromě kmenových tříd odborné pracovny dílny na práci se dřevem a kovem, počítačová učebna s 14 počítači s výukovými programy a připojením na internet, cvičná kuchyň, keramická dílna, učebna výtvarné výchovy, dívčí dílna, tělocvična, sportovní hřiště, relaxační místnost, školní pozemek, hygienické zázemí (šatny, WC), žákovská knihovna, 2 školní družiny a školní výdejna obědů. V tomto školním roce jsme začali zřizovat místnost Snoezelenu. Pro učitele a zaměstnance školy je k dispozici sborovna s vybavením (PC, internet, tiskárna, kopírka), 4 kabinety a místnost pro správní zaměstnance. Vedle kanceláře školy je pracovna školního psychologa. ZŠ praktická (5 tříd) : Třídy byly označeny I-V: Třída I spojen ročník první a čtvrtý, třída II spojen ročník třetí a pátý, třída III ročník šestý, třída IV ročník osmý a třída V - spojen ročník sedmý a devátý. Nejpočetnější byla třída II (14 žáků), nejméně žáků bylo ve třídě III(8). Počet žáků v jednotlivých třídách i ročnících a následný pohyb žáků (+ a -) v průběhu školního roku jsou zaznamenány v tabulkách na str. 4,5,8,10. Třídy I a II byly umístěny v druhém patře budovy, první patro bylo určeno žákům stupně druhého. Pro relaxaci žáků byl na chodbách v obou patrech umístěn stolní fotbal, ve druhém patře byl také stůl na stolní tenis a nově pak pět kuličkových drah. ZŠ speciální (4 třídy) : Třídy byly označeny S1 S4. Třída S1 (v přízemí školy) byla třídou rehabilitační, třídy S2,S3 a S4 - klasické třídy základní školy speciální- byly umístěny v druhém patře. Počty žáků v jednotlivých třídách i ročnících jsou uvedeny na str. 4, 5, 8 a10. Ve třídách S2, S3 a S4 pracovala vedle třídní učitelky také jedna asistentka pedagoga, v rehabilitační třídě S1 byla 1 asistentka a 1 vychovatelka. V této třídě se vzdělávali tři žáci na invalidním vozíku. Mateřská škola (2 třídy) : Třídy byly umístěny ve vedlejší budově školy a jmenovaly se Motýlci a Berušky. Motýlci - pracovaly zde dvě plně kvalifikované učitelky a jedna asistentka pedagoga. Tuto třídu navštěvovaly děti s různým typem postižení - Downův syndrom, dětský autismus, mentální retardace různého stupně, psychomotorická retardace a dětská mozková obrna. Třída byla vybavena novým nábytkem, hračkami, pomůckami, DVD přehrávačem a odpočinkovým koutem. Berušky - tato třída byla určena dětem, které potřebují logopedickou péči a prevenci. Pracovala zde jedna plně kvalifikovaná učitelka a jedna asistentka. Obě s dětmi procvičovaly motoriku mluvidel, rozvíjely jejich fonematický sluch a ve spolupráci s klinickou logopedkou, která zajišťovala pravidelnými návštěvami ve škole individuální logopedickou péči, se snažily o rozvoj řeči jako celku. Obě třídy využívaly vybudovanou přilehlou zahradu s pružinovými houpačkami, domečkem se skluzavkou, plastovými prolézačkami a zahradním domkem. Přehled aktivit obou tříd je uveden na str

5 Charakteristika pedagogického sboru: Konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2011/2012 jsou uvedeny v příloze č. 1. Sbor má 29 pedagogických pracovníků: Vedení školy - 1 ředitel a 1 zástupce ředitele, 5 pedagogů v ZŠ praktické, 4 v ZŠ speciální, 3 v mateřské škole ve vedlejší budově školy a 2 (1 mateřská škola a 1 základní škola) na odloučeném pracovišti ve škole při zdravotnickém zařízení. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky. Tým pedagogických pracovníků doplňují 2 učitelky, pracující na neúplný úvazek a 7 asistentů pedagoga. Vyšší počet asistentů pedagoga, který je uveden v přehledné příloze č. 1 je způsoben tím, že někteří asistenti ukončili v průběhu školního roku pracovní poměr a byli nahrazeni pracovníky jinými. Do celkového počtu zaměstnanců školy jsou započítány také 2 učitelky na mateřské dovolené a 5 nepedagogických pracovníků. Určení pedagogové zastávají funkce výchovný poradce školy, metodik prevence sociálně patologických jevů, správce ICT a školní psycholog. Všichni pedagogičtí pracovníci si neustále rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Jedná se o stálý, pracovitý, disciplinovaný, novým učebním trendům přístupný, zkušený sbor, změny nepatrné, u členů s neúplnou kvalifikací snaha o zvyšování odborné kvalifikace a vzdělání. Začínajícím kolegům (včetně začínajících asistentů pedagoga) je přidělen uvádějící pedagog nebo pedagog, který jim pomáhá zvládnout všechna úskalí pedagogické praxe. Charakteristika žáků V mateřské škole se vzdělávají děti se zdravotním postižením, v základní škole žáci s mentálním a kombinovaným postižením. Jsou přijímáni na základě žádosti rodičů, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře. Většina dětí a žáků bydlí v Trutnově, menší část jsou dojíždějící ze spádových oblast (z důvodů častého stěhování rodin nelze uvést přesné číslo). Do MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení jsou zařazovány všechny děti a žáci na základě lékařského rozhodnutí, které přicházejí z mateřských škol, základních škol, základních škol praktických a základních škol speciálních. U uchazečů o střední vzdělávání proběhlo dne řádné přijímací řízení. Počty žáků a obory vzdělávání jsou uvedeny v následujících tabulkách: Celkové údaje o škole: Členění podle ročníků a tříd od : Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet žáků ročník celkem počet žáků

6 Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet žáků 7 4+2* 5 5+1* 21+3* ročník celkem počet žáků * * * Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 3 žáci. Školská rada : Klára Brandejsová zástupce za rodiče, předsedkyně ŠR Mgr. Věra Fuchsová zástupce pedagog. pracovníků, jednatelka ŠR Mgr. Dušan Rejl zástupce za zřizovatele, vedoucí odboru školství MěÚ Trutnov, člen ŠR 1. schůzka proběhla dne , 2. schůzka dne a 3. schůzka dne S programem všech tří schůzek se lze seznámit na webových stránkách školy (www. mzpstrutnov.cz, O škole Školská rada Činnost rady ve školním roce 2011/2012). b) Přehled oborů vzdělávání : Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od ŠVP ZŠP Učíme se pro život vlastní dok ŠVP ZŠS 1 Učíme se pro život vlastní dok ŠVP ZŠS 2 Učíme se pro život vlastní dok Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ Rehab. vzdělávací program PŠ MŠMT 15988/ PS ZŠS Předškoláček vlastní dok ŠVP MŠ Jaro, léto, podzim, zima MŠ vlastní dok ŠVP ZŠ ZZ Zábavné učení náš lék vlastní dok Poznámky: ŠVP ZŠP - Učíme se pro život dle RVP ZV, LMR ( ročník) ŠVP ZŠS 1 - Učíme se pro život dle RVP ZV, SMR (1., 2., 7. a 8. ročník) ŠVP ZŠS 2 - Učíme se pro život dle RVP ZV, TMR a souběžné postižení více vadami (1., 2., 7. a 8. ročník) MŠMT - vzdělávací program /97-22 (3., 4., 5., 6., 9. a10. ročník) MŠMT - vzdělávací program / (3., 4., 5., 6., 9. a10. ročník) ŠVP MŠ - Jaro, léto, podzim, zima program pro mateřskou školu a mateřskou školu při ZZ ŠVP Zábavné učení náš lék program platný pro odloučené pracoviště (ZŠ při ZZ) 5

7 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy : Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti - viz příloha č. 1. d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Stávající tabulka obsahuje údaje o všech žácích, kteří byli správním řízením přijati ke vzdělávání nebo byli odhlášeni ze vzdělávání na naší škole v termínu od ( přehled zápisu do 1. tříd, přijímacím řízení do PrŠ jednoleté a dvouleté a zápisu do mateřské školy je uveden zvlášť). Ročník Počet žáků přijatých Počet odhlášených žáků celkem 10 8 Zápis do 1. tříd Jméno žáka Datum narození Škola, odklad školní docházky odklad PŠD, vzdělávání v PS ZŠS odklad PŠD odklad PŠD, vzdělávání v PS ZŠS odklad PŠD ZŠP ZŠP odklad PŠD odklad PŠD ZŠP odklad PŠD odklad PŠD, vzdělávání v PS ZŠS ZŠP ZŠP ZŠP 6

8 ZŠP Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání - Praktická škola jednoletá KKOV C/ Registrační číslo žáka Datum narození Výsledek řízení uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání - Praktická škola dvouletá KKOV C/ žádný uchazeč se nepřihlásil. Zápis do mateřské školy a Jméno žáka Datum narození Datum přihlášení Datum rozhodnutí ZŠ při zdravotnickém zařízení: V letošním školním roce bylo zapsáno: ZŠ: 522 a MŠ:

9 e) Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy: 1. pololetí Pohyby žáků : datum + - ročník S4 (1. roč) S1(10.roč.) a S3 (8. roč.) a 8. Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet žáků 8 4+2* 4 4+1* 20+3* ročník celkem počet žáků * * * Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. 8

10 Prospěch žáků základní školy praktické za 1. pololetí - stav k (Žáci základní školy speciální hodnoceni slovně, do tabulky neuvedeni). Pozn: N = z důvodů vřazení žáků do naší školy po jednání pedagogické rady (klasifikováni jinou kmenovou školou) nezapočítáni do sestavy našich žáků. SH = slovní hodnocení (žák prospěl, neprospěl) Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník 3+1N+1SH ročník ročník ročník 4+1SH ročník 10+1N ročník ročník 6+1N ročník 10+2N ročník celkem 50+5N+2SH Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 1. pololetí stav k Absence Průměr Z toho Průměr Ročník celkem na žáka neomluv. na žáka hod. 1. ročník , ročník ročník , ročník , ,00 5. ročník , ,30 6. ročník , ,75 7. ročník , ,00 8. ročník , ,70 9. ročník , celkem , ,05 Výsledky chování za 1. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,77 celkem 52+5N 100 9

11 2. pololetí Pohyby žáků datum + - ročník a Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet žáků 8 4+2* 4 4+1* 20+3* ročník celkem počet žáků * * * Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Prospěch žáků základní školy praktické za 2. pololetí - stav k (Žáci základní školy speciální hodnoceni slovně, do tabulky neuvedeni). SH = slovní hodnocení (žák prospěl, neprospěl) Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník 3+2SH ročník ročník ročník 4+1SH ročník 11+1SH ročník ročník ročník ročník celkem

12 Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 2. pololetí stav k Ročník Absence Průměr Z toho Průměr celkem na žáka neomluv. na žáka hod. 1. ročník , ročník ročník , ročník ročník , ,90 6. ročník , ,85 7. ročník ,4 6 1,2 8. ročník , ,60 9. ročník , celkem , ,92 Výsledky chování za 2. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,81 celkem % ZŠ při zdravotnickém zařízení: Pokud je žák hospitalizován déle než 14 dní, je kmenové škole zasílána zpráva o jeho výsledcích vzdělávání. Za období hospitalizace navrhuje pedagog naší školy také klasifikaci. V letošním roce ukončilo vzdělávání na naší škole celkem 13 žáků - 6 žáků na základní škole praktické a 7 žáků na základní škole speciální. Základní škola praktická: - 2 žáci OU a PrŠ Hostinné (kuchařské a truhlářské práce) - 3 žáci SOŠ a SOU Trutnov (zedník, instalatér, číšník) - 1 žák ÚP Trutnov + rekvalifikační kurz Základní škola speciální: - 6 žáků Praktická škola jednoletá při Speciální základní škole a Mateřské škole, Trutnov - 1 žákyně 11. ročník na naší škole 11

13 f) Údaje o prevenci rizikového chování - hodnotící zpráva: Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012 Předcházet problémům je vždy výhodnější než je řešit. Touto zásadou se řídíme i u nás ve škole, a proto byl minimální preventivní program plněn průběžně po celý školní rok, jak při výuce samotné, tak v zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách. Členové preventivního týmu aktivně spolupracovali a pravidelně informovali o problémech žáků vedoucí MPP, VP a vedení školy. Všichni členové preventivního týmu a učitelé se snažili vést žáky ke zdravému životnímu stylu, kde je seznamovali se správnou životosprávou, hygienou, vhodným režimem dne včetně kvalitního odpočinku. Pedagogové učili žáky, jak předcházet rizikovému chování, popřípadě jak je řešit. Hlavní práce s žáky spočívá především na vyučujících 1. a 2. stupně a vychovatelkách školní družiny. Tito pedagogičtí pracovníci tráví s žáky nejvíce času, děti velmi dobře znají a při prvních příznacích nevhodného nebo nebezpečného chování jednají okamžitě a řešení konfliktů neodkládají. Jednání s rodiči je většinou vyvoláno ze strany vyučujících, v některých případech je vyžádáno i ze strany rodičů. K jednání s rodiči (výchovná komise) je vždy přizván výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, vyučující, kterého se problém týká a zástupce OSPOD Trutnov. MPP byl zaměřen na prevenci: 1. trestné činnosti a záškoláctví 2. slovní a fyzické agrese 3. kouření 4. problematiky drog, alkoholu, AIDS 5. problematiky rasismu a intolerance MPP byl realizován ve vyučovacích hodinách, při projektovém vyučování, během odborných exkurzí, výletů, sportovních akcích, soutěžích, při volnočasových aktivitách formou kroužků. Během výuky třídní učitelé věnovali zvýšenou pozornost kázni a prospěchu problémových žáků. V případě potřeby byly jednotlivé prohřešky žáků řešeny s VP, ředitelem školy, školním psychologem, případně s rodiči. Členové preventivního týmu se snažili žáky motivovat ke smysluplnému trávení volného času. K volnočasovým aktivitám školy patřily kroužky. Prevence rizikového chování byla také prováděna před každou školní akcí. Učitelé čerpali náměty z časopisů Prevence, Závislosti a my, z různých letáků, DVD a materiálů poskytovaných vedením školy a metodikem prevence. První stupeň a speciální třídy Třetím rokem se žáci věnovali projektu Normální je nekouřit. Veverka Věrka je provázela po celý školní rok a byla zařazována do předmětů přírodověda, věcné učení, prvouka a pracovní vyučování. V rámci svých možností a dovedností děti plnily vypracované projektové úkoly. Pro tyto žáky byl také uspořádán výchovný koncert zpěvačky Lídy Helligerové a Michala Šepse. Chodili také na různá divadelní představení a výstavy. Aktivně se zapojovali do výtvarných soutěží. Druhý stupeň: Záškoláctví - tento jev je poměrně častý na naší škole a při jeho řešení se postupuje podle školního řádu, který je součástí tohoto minimálního preventivního programu. 12

14 Slovní a fyzická agrese - jakýkoliv projev agrese, který se ve škole vyskytne, je okamžitě řešen třídním učitelem žáka, který se provinil. Nedojde li k nápravě, problém řeší s rodiči žáka výchovná poradkyně školy a školní psycholog. Postupuje se opět podle školního řádu. Kouření - ve školním roce 2011/2012 provedli třídní učitelé několikrát poučení o škodlivosti kouření a jeho nepříznivém vlivu na lidský organismus. Byla provedena namátková kontrola školních tašek některých žáků. Žáci, u kterých byly objeveny cigarety, absolvovali pohovor se školním psychologem. V měsíci květnu proběhl výzkum závislosti kouření u žáků 2. stupně základní školy praktické. Výsledky výzkumu: počet dotazovaných: 24 žáků z toho kouří: 12 žáků (50%) průměrný věk, ve kterém žáci začali kouřit: 11 let průměrný počet cigaret, který žáci denně vykouří: 11 Většina žáků uvedla, že je na kouření závislá a kouří i o samotě, bez přítomnosti spolužáků. Nikdo z dotazovaných by si nezapálil cigaretu před rodiči. Všichni si také uvědomují, v čem je kouření cigaret pro jejich tělo škodlivé. U naprosté většiny kuřáků kouří oba rodiče. Ve školním roce 2011/2012 kouřili v prostorách školy nebo na školních akcích 3 žáci. Se všemi provinilci byl uskutečněn pohovor s výchovnou poradkyní a školním psychologem. Všem byla udělena DŘŠ. Drogy, alkohol, AIDS - pravidelné připomínání škodlivosti veškerých návykových látek bylo prováděno vždy při opakování BOZP a školního řádu (1x/měsíc). Žákům rozdána brožura Drogám ne, diskuze nad otázkami, které žáky zaujaly. Provádění prevence zajišťoval převážně třídní učitel. Rasismus, intolerance - tento problém je zařazen v předmětu volba povolání. Probíhají tu diskuze o projevech rasismu. Podkladem pro ně je projekt Jeden svět na školách a videofilmy Barevný národ, Ó, ty černý ptáčku, Punam, Z pekla do ráje... Několikrát v průběhu roku byla prováděna prevence u všech žáků s názvem Ochrana člověka, zabývající se první pomocí, přírodními a živelnými katastrofami, chováním za mimořádných událostí, prevencí před chřipkovým onemocněním. V zimě byli žáci průběžně varováni před nebezpečím padání tajícího sněhu a ledu ze střech domů. Také jsme řešili několik případů nevhodného chování či jednání žáků. Nejčastěji se setkáváme s vulgárním vyjadřováním žáků a slovním napadáním mezi nimi. Vyskytují se také případy záškoláctví, často tolerované nebo dokonce podporované rodiči. Žáci vědí, na koho se mohou ve škole obrátit v případě pomoci. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků : Souhrnné údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy - viz příloha č

15 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Spolupráce s dalšími školami: Spolupráce se Spojenou školou v Senici (SR) a Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl V letošním školním roce pokračovala spolupráce formou korespondence a pracovních setkávání ředitelů škol. Spolupráce se Speciální školou v Kamenné Góře (Polsko) návštěva učitelů z Polska pod vedením paní ředitelky ve škole pracovní setkání v Kamenné Góře ( podpis projektové dokumentace k mezinárodní spolupráci) Spolupráce se stacionářem Trutnov turnaj Bocca pro žáky základní školy speciální turnaj Bocca pro žáky základní školy praktické ZŠ při zdravotnickém zařízení: Celoroční a průběžná spolupráce se ZŠ a MŠ při FNHK (vzájemné pracovní návštěvy spojené s výměnou zkušeností). V průběhu roku se podařilo navázat kontakt se školou při nemocnici ve Vrchlabí. Za nejdůležitější akci roku označily učitelky odloučeného pracoviště účast na XIII. Hradeckých pediatrických dnech, kde svoji práci prezentovaly výtvarnými pracemi svých pacientů a kde mohly konzultovat své specifické problémy s učitelkami ze škol při nemocnicích v Hradci Králové, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Chrudimi a Jilemnici. Se všemi jmenovanými školami se dohodly na vzájemné výměně informací a materiálu ohledně problematiky škol při nemocnicích. I z výše jmenovaných důvodů se rozhodly stát členkami Somatopedické společnosti. Prezentace školy na veřejnosti: MěÚ Trutnov beseda pro veřejnost s T. Míkovou ( Malý sál MěÚ) zdobení vánočního stromu u prodejny Elektro v HSM (S1-S4) vysílání ČT 4 - v rámci odborně naučného pořadu Turbulence odvysílala ČT - 10 minutový příspěvek o Projektu o počasí na naší škole MěÚ Trutnov čestní hosté na slavnostním zasedání Klubu seniorů Trutnov prezentace výrobků dětí na Krakonošově náměstí v Trutnově - (slavnost Už ho nesou! ) - pravidelná obměna fotodokumentace na propagačních panelech, vitrínách a nástěnkách - prezentace na webových stránkách (www.speczstrutnov.cz) a v tisku - červen-září prezentace keramických výrobků žáků v MAESTRU Trutnov ZŠ při zdravotnickém zařízení: - účast na XIII. HRADECKÝCH PEDIATRICKÝCH DNECH, v rámci kterých proběhlo celostátní setkání učitelů škol při dětských odděleních nemocnic ČR (prezentace naší školy - výtvarné práce, fotodokumentace) - prezentace školy na internetových stránkách kmenové školy a nemocnice (www.nemtru.cz) - obměna výzdoby herny DO, pokojů DO, chodby DO, roomingu, čekárny DO, ambulance, nástěnky RHB, CH a ORL dle ročního období a dle přání zdravotníků. - neustálá spolupráce s rodiči na roomingu a rodiči dětí hospitalizovaných na DO 14

16 - příprava a instalace nových informačních letáků pro rodiče Články v novinách : - Trutnovinky Krkonošský deník Trutnovinky Trutnovinky Radniční listy leden Radniční listy únor Radniční listy duben Trutnovinky - www. -srpen 2012 Odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos a Golem, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog: - Golem č I., ročník VI., leden 2012, Svícen - Golem č 2., ročník VI., duben 2012 jarní výzdoba Akce ZŠ praktické : divadelní představení UFFO Trutnov - Pohádkové nepohádky (II) celoškolní soutěž ve sběru papíru branný den (I-V) soutěž Trutnov-známý neznámý (akce centra Shelter) (IVaV) program v Muzeu Podkrkonoší Josef II.(IVaV) projektové dny O počasí (I-V) program v Muzeu Podkrkonoší Kde se vzal na světě drak (IaIII) výstava železničních modelů v ZŠ R. Frimla v Trutnově (IVaV) - 26.a podzimní prázdniny zapojení do pokusu o rekord v počtu vysazených stromů (vedení školy a školník) - říjen malování pro celostátní soutěž ZŠ a MŠ Kolín Radost 18 (I) 5. místo - říjen malování pro soutěž O nejhezčí strašidlo (I a žáci keramického kroužku) beseda s paní Míkovou s programem žáků všech tříd (I-V) - vysíláno na ČT4, program Turbulence Předvánoční keramická dílna pro žáky a jejich rodiče - zájemci výlet do Náchoda Advent na zámku (vybraní žáci) O florbalový pohár ČEZu ZŠ V Domcích (vybraní žáci) návštěva Muzea Trutnov Betlémy (I aiii) vystoupení L. Helligerové ve škole (I a II) akce Mikulášská nadílka (I-V) počítačová soutěž ( 2. stupeň - vybraní žáci) divadelní představení UFFO Trutnov Marimba Live Drums (III-V) divadelní představení UFFO Trutnov Pohádky z vánočního kabátu (II) vánoční výstava Malé Svatoňovice (vybraní žáci z 2. stupně ) projektový den Vánoce (I-V) vánoční zpěv v mezaninu (I-V), besídky ve třídách ekologický den Zdravý životní styl zásady zdravé výživy (I-V) dobročinná sbírka kolem svátků Tří králů (vybraní žáci) MČR v lyžování, H.M.Úpa (vybraní žáci) 15

17 turnaj ve florbalu, Jaroměř (vybraní žáci) koncert M. Šepse ( I-V) celoškolní soutěž ve skládání puzzle (I-V) přednáška o Indii s promítáním (I-V) návštěva výstavy v knihovně v Trutnově HSM (III) bloková výuka lyžování (IV +V) výstava fotografií Masopust Stará radnice Trutnov (IaIII) koncertní vystoupení bubeníka M. Dvořáčka tělocvična školy (I-V) školní karneval (I-V) Velikonoční keramická dílna pro žáky a jejich rodiče - zájemci ZŠ Mládežnická, Trutnov 19. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené celoškolní čtenářská soutěž (I-V) zdravotnická soutěž- jednotlivá stanoviště ( III-V) koncert Chceme žít s vámi O2 Aréna Praha (vybraní žáci I-V) účast na krajské soutěži O nejzdařilejší dílenský výrobek v HK 2 žáci účast na krajském přeboru v přespolním běhu v Chlumci n.c. vybraní žáci divadelní představení UFFO Trutnov Don Quichote (III) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice (1. stupeň) branný den (I-V) okresní kolo atletického čtyřboje Dvůr Králové nad Labem ( výběr žáků) školní výlet do Prahy (výběr žáků) fotografování tříd a jednotlivců dopravní výchova ve Dvoře Králové n.l. (III-V) školní akademie, tělocvična školy (I a II) EKO den Den o počasí (I-V) krajské kolo soutěže Mladý zdravotník v Úpici (výběr žáků) školní výlet Hrádeček (II) školní výlet (výběr žáků) akce Spaní ve škole (výběr žáků) turnaj Bocca (spolupráce se stacionářem Trutnov) Akce ZŠ speciální: výlet do Jičína města pohádek (S1,S2,S3,S4) akce SPC v budově školy pro rodiče žáků ZŠS návštěva knihovny (S4) divadelní představení UFFO Trutnov - Pohádkové nepohádky (S1,S2,S3aS4) celoškolní soutěž ve sběru papíru branný den (S1,S2,S3,S4) hipoterapie (S1-S4) návštěva knihovny (S4) program v Muzeu Podkrkonoší Rok pohádek (S1aS3) program v Muzeu Podkrkonoší Kde se vzal na světě drak (S4) návštěva RIAPSU Trutnov- Den otevřených dveří (S4) divadelní představení UFFO Trutnov Sněhurka (S2) návštěva knihovny (S4) projektové dny O počasí (S1-S4) - 26.a podzimní prázdniny - říjen malování pro celostátní soutěž ZŠ a MŠ Kolín Radost 18 (S2,S4) beseda s paní Míkovou s programem žáků všech tříd (S1-S4) divadelní představení UFFO Trutnov O kouzelné jehle (S4) 16

18 program v Muzeu Podkrkonoší Rok pohádek (S2) výlet do Náchoda Advent na zámku (S2) zdobení vánočního stromu u prodejny Elektro v HSM (S1-S4) plavání (1x/týden) (S1-S4, vybraní žáci) návštěva Muzea Trutnov Betlémy (S3) vystoupení L. Helligerové ve škole ( S1-S4) akce Mikulášská nadílka (S1-S4) návštěva Muzea Trutnov Betlémy (S2+S4) ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromku (S3) ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromku (S2) vánoční výstava Malé Svatoňovice (S2 a S3) Úpice taneční pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků (S2,S3 a S4) vánoční besídka pro rodiče (S1) společná vánoční besídka (S1-S4) vánoční zpěv v mezaninu (S1-S4), besídky ve třídách s rodiči ekologický den Zdravý životní styl zásady zdravé výživy (S1-S4) MČR v lyžování, H.M.Úpa (vybraní žáci) turnaj ve florbalu, Jaroměř (vybraní žáci) koncert M. Šepse ( S1-S4) celoškolní soutěž ve skládání puzzle (S1-S4) přednáška o Indii s promítáním (vybraní žáci) výstava fotografií Masopust Stará radnice Trutnov (S2) školní karneval (S1-S4) koncertní vystoupení bubeníka M. Dvořáčka tělocvična školy (S1-S4) divadelní představení UFFO Trutnov Skřítek Skříňáček (S1) návštěva výstavy fotografií v Muzeu v Trutnově (S2-S4) školní akademie v Úpici ( S2-S4) Velikonoce U studánky, Malé Svatoňovice (S2) turnaj Bocca (spolupráce se stacionářem Trutnov) Velikonoce U studánky, Malé Svatoňovice (S3) koncert Chceme žít s vámi O2 Aréna Praha (S1-S4) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice (S1-S4) branný den (S1-S4) školní výlet do Prahy (S2 + zdravotnický kroužek) fotografování tříd a jednotlivců hudebně divadelní festival v Náchodě (S1-S4, výběr žáků) školní výlet ZOO Dvůr Králové n. L. (S3) školní výlet do Pece pod Sněžkou (S1) školní akademie, tělocvična školy (S1-S4) Den o počasí EKO den (S1-S4) školní výlet ZOO Dvůr Králové n.l. (S4) školní výlet (S2-S4) Ratibořice akce Spaní ve škole (výběr žáků) Akce mateřské školy : 1. oddělení Berušky návštěva Mateřského centra Karolínka šetření dětí pracovnicemi SPC Náchod návštěva Muzea Trutnov Betlémy 17

19 plavání (1x/týden) divadelní představení UFFO Trutnov Skřítek Skříňáček výlet do Trutnova exkurze do městské knihovny v Trutnově školní výlet ZOO Dvůr Králové n. L výlet do parku v Trutnově výlet do Trutnova /1x/týden - individuální logopedie 2. oddělení Motýlci účast v projektu Týden knihoven divadelní představení UFFO Trutnov Pohádky z vánočního kabátu školní výlet ZOO Dvůr Králové n.l , a návštěva knihovny ,17.10.,31.10., a solná jeskyně Trutnov Společné akce obou oddělení : celoškolní soutěž ve sběru papíru vystoupení L. Helligerové ve škole akce Mikulášská nadílka projektový den Vánoce vánoční zpěv v mezaninu, besídky ve třídách ekologický den Zdravý životní styl zásady zdravé výživy celoškolní soutěž ve skládání puzzle koncertní vystoupení bubeníka M. Dvořáčka tělocvična školy (S1-S4) školní karneval čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice ukázka sanitky v areálu školy - 15.a zápis do mateřské školy fotografování tříd a jednotlivců školní akademie, tělocvična školy muzikoterapie canisterapie canisterapie Akce ŠD : zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče Hallowenský večer Večer duchů Soutěž ve skládání puzzle ( I-V + S1-S4) zimní olympijské hry vynášení Morany čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice organizátor soutěže Akce ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení: - Září, říjen 2011 podzimní výzdoba v nemocnici dětské oddělení, dětská chirurgie, ORL Obrázek pro kamaráda 18

20 akce Klaun v nemocnici (1x/měsíc) akce Mikulášská nadílka - výzdoba tří vánočních stromů v areálu nemocnice - vánoční besídka - společná oslava Dne čarodějnic, výroba dekorativních čarodějnic, masek, čarodějnický rej - pořádání,,dne her a soutěží (hry, soutěže, při různých příležitostech, drobné odměny) - divadelní představení žákyň SZŠ - listopad 2011 účast ve výtvarné soutěži Kouzelná školka - březen účast ve výtvarné soutěži Kniha a já - duben účast ve výtvarné soutěži Máme rádi přírodu - květen účast ve výtvarné soutěži Moje oblíbená hračka Poznámka: v MŠ a ZŠ při nemocnici vycházejí pedagogové z nabídky vyhlášených soutěží různých periodik (Sluníčko, Mateřídouška, Méďa Pusík, Informatorium), televizních pořadů (Kouzelná školka) a regionálních soutěží typu Trutnovský drak, Městská knihovna atd. Výzdobu herny DO, pokojů DO, chodby DO, roomingu, čekárny DO, ambulance, nástěnky RHB, CH a ORL obměňují žáci spolu s pedagogy dle ročního období a dle přání zdravotníků. Mimořádné úspěchy školy : - 10/ místo v soutěži Radost 18 celostátní soutěž ZŠ a MŠ Kolín - 12/ místo v soutěži Ptačí svět SVČ Bájo Česká Skalice regionální kolo v plavání, Chrudim (S1-Tásler) 2. místo MČR v plavání, Liberec (S1-Tásler) 2. místo místo v soutěži Malujte Trutnov místo na hudebně divadelním festivalu v Náchodě Sportovní soutěže : Organizované školou: O florbalový pohár ČEZu (účast 5 mužstev) Datum: Místo konání: tělocvična ZŠ V Domcích Pořadatel: ZŠ V Domcích a Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců Výsledek: 2. místo 19. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené (účast 12 mužstev) Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládežnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců 2. místo 7 dívek 3. místo 10. ročník turnaje bowlingu zaměstnanců speciálních škol Datum: Místo konání: Sport centrum Olymp, Trutnov 3 19

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

za školní rok 2008/2009

za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4 za školní rok 2008/2009 Počet stran :29 Počet příloh : - 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail, www

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více