Nakladatelství FORUM, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakladatelství FORUM, s. r. o."

Transkript

1 Nakladatelství FORUM, s. r. o. Excel - Jak pracovat v Excelu efektivněji a rychleji Ing. Mgr. Jiří Svoboda

2 2 Autor: Ing. Mgr. Jiří Svoboda Redakční úprava: PhDr. Klára Holá, Ph.D. Jazyková úprava: Mgr. Jana Otevřelová Vedoucí projektu: PhDr. Klára Holá, Ph.D. Nakladatelství FORUM, s. r. o. Na Březince 1513/14 Praha 5 Smíchov Nakladatelství FORUM, s. r. o., Praha 2012 Zpracováno v květnu 2012 Nakladatelství FORUM, s. r. o., Na Březince 1513/14, Praha 5 Smíchov Telefon: ; fax: ; Internet:

3 Obsah 1. lekce 3 Pokročilé formátování 1 Úvod 2 Formát 2.1 Písmo 2.2 Zarovnání 2.3 Ohraničení 2.4 Výplň 2.5 Zámek 2.6 Číslo 2.7 Styly 2.8 Formátovat jako tabulku 2.9 Automatický formát 2.10 Kopírování formátu 3 Automatické vyplňování řady ( roztažení ) 3.1 Vyplnění myší 3.2 Vyplnění řady dialogem 3.3 Vlastní seznamy 4 Označování, výběry 4.1 Značení výběru buněk 4.2 Operace s výběrem buněk 4.3 Výběr listů 5 Rozložení stránky 6 Kontrolní cvičení Nakladatelství FORUM, s. r. o., Na Březince 1513/14, Praha 5 Smíchov Telefon: ; fax: ; Internet:

4 1 Úvod 4 Excel dokáţe být překvapivě efektivním pomocníkem nabízejícím velmi variabilní zpracování dat. Lze jej vyuţít jako zcela univerzální program. Mnoho lidí s ním denně pracuje, ale málokdo s ním umí zacházet na pokročilejší úrovni a významně si tak usnadňovat práci. V první kapitole se zaměříme na pokročilé moţnosti formátování. Formát neboli vzhled totiţ rozhoduje o tom, jak bude uţivatel zpracovaný materiál přijímat zda se v něm vyzná a upoutá ho, či ho odloţí, aniţ by si ho přečetl. Vzhled je zkrátka základem úspěchu. Dbejme proto na přehlednost, krásu a poutavost, a zároveň mějme na paměti, ţe všeho moc škodí.

5 2 Formát Formátovací funkce jsou shrnuty a zastřešeny ve Stylech. 5 Obrázek 1: Formát buněk Přímé formátování volíme ikonami ze sekcí Písmo, Zarovnání a Číslo. Dialogové okno formátu se zobrazí tlačítky v dolním pravém rohu těchto sekcí. 2.1 Písmo Pokud je v nastavení formátu k dispozici pouze list Písmo, nalézáte se v editačním reţimu. V buňce s čistým textem lze kaţdý znak formátovat samostatně. Fonty, znakové sady Bezserífová písma (Calibri nebo Arial) jsou výborně čitelná. Je to nejvhodnější písmo pro číselné tabulky. Serífová písma (Times New Roman nebo Cambria) jsou nejvhodnější pro psaní běžného textu (dopisy aj.). Skriptová písma (Kunstler Script) mají vysokou estetickou hodnotu, jsou však hůře čitelná. Pro tabulky se nehodí. Řez písma Obyčejné je vhodné k jakémukoliv pouţití. Kurzíva v tabulkách ji pouţívejte opatrně, pro čísla raději vůbec. Tučné nadpisy tabulek, nadpisy sloupců. Tučná kurzíva v tabulkách se pouţívá pro nadpisy závěrečných souhrnů. Podtrţení Nikdy a nikde! (s výjimkou zvláštních situací, jako je například hypertextový odkaz) Výrazně zhoršuje čitelnost, tabulky jsou nepřehledné.

6 6 Velikost Velikost písma je udávána v typografických bodech. Tabulka 1: Doporučená velikost písma Situace v Excelu Data v tabulce Malé nadpisy Velké nadpisy Poznámky pod čarou Velikost písma 10 pt 12 pt 16 pt 8 pt 2.2 Zarovnání Vodorovné zarovnání Obecně předvolené. Čísla se zarovnávají automaticky vpravo, text vlevo. Vlevo (na praporek) přednostní způsob zarovnání pro textové buňky. Na střed vhodné pro nadpisy sloupců tabulek. Vpravo (obrácený praporek) buňky s číselným obsahem se takto zarovnávají automaticky. Řádové zarovnání je nutné nastavit formátem čísel. Na střed výběru vhodné pro nadpisy přes více sloupců. Text se píše do první buňky. Vyplnit vloţený text se opakuje aţ do zaplnění. Opakuje se celý text, nikoliv jen jeho část. Do bloku (oboustranně) Sloučit a zarovnat na střed nepouţívejte, zvláště ne v tabulkách vhodné pro nadpisy přes více řádků nebo sloupců. Po sloučení je zachován pouze text v první buňce. Tuto formátovací operaci provádějte aţ jako poslední, protoţe sloučení buněk některým operacím brání. Svislé zarovnání Pouţívá se především v nadpisech tabulek a sloupců, kde je vhodné zarovnání na střed. Pro data se pouţívá zarovnání dolů (předvoleno).

7 Orientace textu 7 Obrázek 2: Orientace textu Obsah buňky nemusí být orientován pouze vodorovně. Lze psát znaky také pod sebou nebo zvolit směr v rozsahu ± 90. Šikmo nahoru Můžete tak minimalizovat šířky sloupců s krátkými obsahy a delšími nadpisy. Obrázek 3: Šikmé nadpisy v tabulce Pokud toto zarovnání pro nadpisy sloupců tabulky pouţijete, je vhodné aplikovat stejné formátování pro nadpisy všech sloupců, i kdyţ jsou nadpisy krátké. Zalomení textu Vypínač, umoţňující napsat do jedné buňky více řádků textu. Text nepřesahuje hranice sloupce. Chcete-li zalomit řádek v buňce na konkrétním místě, stiskněte Alt+Enter. 2.3 Ohraničení Ohraničení znamená dělicí čáry v tabulce. Doporučujeme je vţdy nastavit, aby tabulka byla přehledná. Obrázek 4: Formátování ohraničení Nejprve si vyberete, jakou čáru a barvu pouţijete (vhodné jsou odstíny šedé) a pak klikněte v názorném obrázku na potřebné místo nebo odpovídající ikonu. Zvláštní moţnosti jsou Vnější čára kolem všech označených buněk, a dvě šikmé čáry přes buňky.

8 2.4 Výplň 8 Výplň je výraz, označující podklad pod textem v buňce. Pozor na podklad při tisku. Vyšší hustota neţ 5 % aţ 10 % šedi způsobuje špatnou čitelnost jako následek slabého kontrastu. Máte-li barevnou tiskárnu, pouţijte světlé barevné odstíny. Rozlišujte výplň Bez barvy, která je průhledná, a bílou barvu, která je krycí (např. skryje formální mříţku). Zvláště významný je rozdíl u objektů s průhlednými částmi. Rastrové vzory nelze pouţívat pod text, jsou však vhodné pro nevyplnitelné buňky. Například v turnajové tabulce pro vyšrafování úhlopříčky. 2.5 Zámek Zamčení sešitu zakáţe změny v jeho struktuře. To znamená, ţe nelze přidávat a odebírat listy, měnit jejich názvy a viditelnost, případně rozloţení oken. Zámek listu zablokuje jen uzamčený obsah listu. Zamykat a odemykat listy lze jen po jednom, sešit se zamyká jako celek. Buňka Formát Zámek buňky umoţní ochranu před neţádoucími změnami obsahu a případné skrytí skutečného obsahu buňky z řádku vzorců (Skrýt vzorce). Chráníme tím například v šablonách nebo předávaných tabulkách popisy, vzorce aj. Zamčení je předvolený stav buňky viz styl Normální. Obrázek 5: Uzamykání listu Příkazem Zamknout list (na pásu Revize) se zamčení buněk aktivuje. V zamykacím dialogu máme na výběr řadu povolení. Nejdůleţitější jsou první dvě:

9 Vybrat uzamčené buňky ze zamčeného listu lze kopírovat. To však není vţdy příliš vhodné. 9 Pokud tuto moţnost zvolíte, uţivatel můţe obsah listu odemknout bez znalosti hesla pouhým překopírováním. V opačném případě je obsah listu chráněn lépe. Vybrat odemknuté buňky toto nastavení zvolte, má-li uţivatel vyplnit předepsané odemčené buňky v tabulce. Po odemčených buňkách se lze pohybovat klávesou Tab, případně Enter. Zamknutí lze chránit heslem. 2.6 Číslo Předvolené zobrazení obsahu buňky má formát Všeobecný. Formát buňky závisí na jejím obsahu a dále se v ní zapamatovává. Například napíšeme-li do buňky datum, jakékoliv další číslo napsané do této buňky se převede a zobrazí jako datum. Pro konečnou podobu tabulky je obvyklé nastavovat formáty čísel přímo. Obrázek 6: Průvodce formátováním čísel Formátování čísel napomáhá průvodce formáty, který nabízí řadu moţností a současně na označené buňce v poli Ukázka názorně předvádí, jak by vypadala ve zvoleném tvaru. Pokud byste si nevybrali, v kategorii Vlastní můţete nastavit téměř libovolnou sestavu pomocí zástupných formátovacích znaků.

10 Normy pro psaní čísel 10 V České republice platí ČSN Úprava písemností Členění čísel Čísla, která mají více neţ tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin po třech místech jednou mezerou. Při psaní peněţních částek se z bezpečnostních důvodů skupiny tří čísel neoddělují. Desetinná část se odděluje desetinnou čárkou. Před ní ani za ní se nedělá mezera. Například píšeme ,25 km Zlomky Zlomky s šikmou zlomkovou čarou se píší bez mezer kolem lomítka. Ve smíšeném čísle se zlomek od celého čísla odděluje mezerou. Například píšeme 5 1/2 ha Kalendářní data Při sestupném uspořádání se údaje oddělují spojovníkem, při vzestupném uspořádání tečkou. Za tečkou je povinná mezera. Letopočty od roku 2000 se uvádějí vţdy čtyřmístně, letopočty mohou být i dvojmístné. Například píšeme nebo Časové údaje Časové údaje se píší sestupně (hodiny minuty sekundy), dvouciferně a oddělují se dvojtečkami. Například píšeme 09:08:12 Číselné kódy Kódy (například PSČ) se člení podle těchto pravidel (není-li stanoven pro daný případ nadřazený pokyn): Krátké (do 7 znaků) mezera se vkládá od konce po dvou cifrách, v případě lichého počtu je první skupina třímístná viz PSČ Dlouhé (8 a více znaků) mezera se vkládá po dvou cifrách od začátku, při lichém počtu cifer je poslední skupina jednomístná

11 Jedná se o kódy, čili texty. Jako první znak buňky s kódem pište apostrof (Alt+039), čímţ zaručíte správné chování buňky. 11 Čísla s jednotkami Mezi číslo a jednotku se povinně vkládá mezera. Ve sloupcích tabulky má být jednotka v nadpisu sloupce a nikoliv u dat v tabulce. Například píšeme 100 m; 50 % Formáty čísel Formátování čísel je v tabulkách nezbytné. Nastavuje se jím způsob zobrazení (například pouze měsíc místo celého data) a také zařezávání řádů. Řada formátů, nabízených v průvodci, bohuţel neodpovídá českým normám, a je nutno je opravovat pomocí vlastního nastavení. Vlastní formátování Nejprve si zvolíme v průvodci formát čísla, který je nejbliţší našemu poţadavku. Poté přejdeme na druh Vlastní, kde se nám v řádku Typ ukáţe sekvence zástupných znaků zvoleného formátu. Vlastní formátování se provádí přímým zápisem do řádku Typ pomocí zástupných znaků. Vlastní formát má čtyři sekce, které se oddělují středníky: 1. Kladná čísla 2. Záporná čísla 3. Nula 4. Text Není-li sekce definována, přebírá se formát z kladné sekce. Texty se zobrazí, jak jsou psány. Je-li zapsán středník ale definice chybí, sekce má prázdnou definici a výsledkem je nezobrazování v dané sekci.

12 Tabulka 2: Zástupné formátovací znaky pro číslo a text Znak Význam Vzor Ukázka 1, , ,123 # cifra nebo nic # ### cifra nebo nula 000,00 001, , ,12 mezera za o 3 řády méně 0,000 0,001-1, ,567? cifra nebo mezera 0,?? 1, , ,12 / zlomek #" "??/?? 1 20/ / /65 % procento 0,0% 123,0% ,0% ,3% Kč měna Kč 0,00 Kč 1,00 Kč -1234,10 Kč ,12 Kč E semilogaritmický 00E+00 01E+00-12E+03 12E+06 "" vloţená textová konstanta 00 -" mezera šířky podtrţítko následujícího znaku 0_W"m" 1Wm -1234Wm Wm * opakování následného znaku *x00 xxxxxxx01 xxxxx , ,12 +- znaménko , ; oddělovač sekcí: +0;-0; kladná; záporná; nula;text barva slovně [Černá] [Zelená] [ ] [Bílá] [Modrá] [Purpurová] [Ţlutá] [Azurová] [Modrá] [ ] [Červená] barva číselně 1 aţ 56 [Barva00] čísla barev viz obrázek č. 7 datum a čas [Barva3] dddd dd. mmmm rrrr hh:mm:ss sobota 01. leden :31:12 ############ (čísla záporná a nad nelze) 12 čtvrtek 15. únor :57:07

13 Tabulka 3: Zástupné formátovací znaky pro datum Znak Význam m měsíc 1 cifra 2 12 mm měsíc 2 cifry mmm měsíc 1 cifra 2 12 mmmm měsíc slovně únor prosinec mmmmm měsíc 1. písmeno ú p d den 1 cifra 1 31 dd den 2 cifry ddd den zkratka so út dddd den slovně sobota úterý rr rok 2 cifry rrrr rok 4 cifry Tabulka 4: Zástupné formátovací znaky pro čas Znak Význam 1 h 2 m 3 s 157 h 45 m 29 s h hodina 1 cifra (ořez na 24 h) 1 13 hh hodina 2 cifry (ořez na 24 h) m minuta 1 cifra (ořez na 60 min) 2 45 mm minuta 2 cifry (ořez na 60 min) s sekunda 1 cifra (ořez na 60 s) 3 29 ss sekunda 2 cifry (ořez na 60 s) [h] čas v hodinách (bez ořezu) [m] čas v minutách (bez ořezu) [s] čas v sekundách (bez ořezu) AM/PM dop./odp. 12hodinový čas dop. odp. Zvláštní postavení má vlastní formát ;;; (tři středníky) zcela skryje jakýkoliv obsah buňky. Zkuste domyslet, co by se stalo, kdybyste ho nastavili pro styl Normální.

14 Příklady vlastních formátů 14 Protoţe některé formáty čísel, nabízené Excelem, neodpovídají české normě, je vhodné je upravit. Procenta Mezi hodnotou a jednotkou musí být mezera, čemuţ neodpovídají procenta. Vlastní formát musíme nastavit na 0,00" "% Pokud by mezera nebyla v uvozovkách, nezobrazila by se, ale číslo by se zobrazovalo menší. Datum Za tečkou musí být mezera, proto ji vloţíme za tečky: d. m. rrrr Zde nemusí být mezery v uvozovkách, protoţe se jedná o datum. Nejdelší rozumný datumově-časový formát můţe vypadat takto: dddd dd. mmmm rrrr hh:mm:ss,0 coţ znamená: den slovně, dvouciferné číslo dne, měsíc slovně, rok na čtyři cifry, hodiny minuty sekundy na dvě cifry a jedno desetinné místo sekund, čili číslo ,123 se změní na čtvrtek 15. únor :57:07,2 Znaménka před číslem a proškrtnutí nuly Příklad Protoţe potřebujeme formátovat různě tři typy čísel, musíme nadefinovat tři sekce: 1. Kladná čísla: +# ##0,00 (kladné znaménko, řádový oddělovač mezera, dvě desetinná místa) 2. Záporná čísla: -# ##0,00 (záporné znaménko, řádový oddělovač mezera, dvě desetinná místa) 3. Nula: "-"_0_0 (pomlčka na místě desetinné čárky, podtrţítko+nula znamená mezeru o šířce nuly) Dohromady: +# ##0,00; -# ##0,00;"-"_0_0

15 Změna textu v nadpisu sloupce 15 Příklad V některých situacích (např. databázích) je vyţadován jiné jméno pole z hlediska struktury polí (bez češtiny, bez mezer a dalších znaků) a jiný text zobrazovaný. Do formátu napíšeme poţadovaný text, který se zobrazí nezávisle na obsahu buňky: ;;;"Cena Kč/kus" Obrázek 7: Čísla barev Zabarvení textu podle typu obsahu Příklad Potřebujeme-li mít kladná čísla tmavomodrá, záporná červená, nulu nezobrazovat, text šedivě, pouţijeme následující tvar: [Barva25]# ##0,00;[Barva3]# Nedefinování třetí sekce způsobí, ţe se nula nebude zobrazovat. 2.7 Styly Styl je pojmenovaný souhrn všech formátovacích parametrů. Umoţňuje jednoduchou volbou ze seznamu stylů najednou jednoduše změnit vzhled a vlastnosti buňky a jejího obsahu. Každá buňka má vazbu s některým stylem, předvolen je styl Normální. Obrázek 8: Nabídka Rychlých stylů na pásu Domů Přímé formátování znamená formátovat kaţdou buňku samostatně. A v případě poţadavku na změnu formátu více buněk to znamená začít znovu a vyhledat všechny odpovídající buňky a změnit je. Používáme-li styly, práce se výrazně zjednoduší, zrychlí a sjednotí. Stačí totiţ pouze změnit definici stylu a ve všech buňkách, kde byl styl aplikován, dojde k poţadované změně.

16 16 Pouţívání stylů převádí práci v tabulkovém procesoru Excel na kvalitativně vyšší úroveň. Významné postavení má styl Normální obsahují ho všechny buňky, kterým jste sami styl nenastavili. Coţ obvykle znamená, ţe úplně všechny buňky. Definice stylu Po rozbalení seznamu stylů najdete na spodním okraji dialogového okna příkaz Nový styl buňky. V dialogu nejprve vyplňte název nového stylu, který má být především srozumitelný. Je vhodné jako první znak používat jeden konstantní nepísmenkový znak něco jako vlastní značku. Podle poţadavků lze povolit jen některé moţnosti formátování pomocí zaškrtávacích políček. Obrázek 9: Nastavení Stylu Nastavení parametrů naleznete pod tlačítkem Formát, které otevře známé dialogové formátovací okno buňky viz výše. Změna definice stylu V přehledu stylů klikněte na název stylu pravým tlačítkem myši a vyberte moţnost Změnit 2.8 Formátovat jako tabulku Charakter seznamu se změní v databázovou tabulku s nastaveným automatickým filtrem a dalšími vlastnostmi. Současně zjednodušuje nastavení rozumného vzhledu celé tabulky. Vyberete-li si některou nabízenou formu, ušetříte si mnoho práce. Výrazným zlepšením práce je automatické rozšiřování řádkových vzorců, práce s názvy polí a odkazy.

17 2.9 Automatický formát 17 Příkaz ikonu najdete v seznamu všech ikon, odkud si ji musíte na panel přidat sami. Tento příkaz je pouze z hlediska vzhledu podobný příkazu Formátovat jako tabulku. Nemění charakter seznamu, jen vzhled tabulky. Kromě písma, ohraničení a stínování dokáţe přizpůsobit i šířky sloupců Kopírování formátu Kopie formátu přenáší všechny formátovací parametry z označených buněk do paměti a spouští reţim kopírování formátu. Buňky následně označené přejímají vzhled vzorů. Klikneme-li na ikonu jednou, pouţije se kopie formátu také jen jednou. Klikneme-li dvakrát, je pouţití opakované, aţ do ukončení např. klávesou Esc (ikoně se obvykle přezdívá Smeták). Přeneseme-li formát na větší plochu, neţ byl vzor, formáty se budou cyklicky opakovat.

18 3 Automatické vyplňování řady ( roztažení ) Automatické vyplnění oblasti buněk posloupností (řadou) čísel nebo textů zjednodušuje práci při vyplňování tabulek. Podle obsahu inicializačních buněk, se řada dále rozvíjí. 3.1 Vyplnění myší Před rozvinutím označíme jako výběr vyplněné buňky, které budou inicializovat řadu. Do pravého dolního rohu výběru umístíme myší kurzor, který se změní na černý křížek. Zmáčkneme myš a táhneme v jednom poţadovaném směru vlevo, vpravo, dolů nebo nahoru. Při šikmém směru Excel rozhodne, který z vyjmenovaných směrů bude pouţit. Je-li označena jen jedna buňka, její hodnota se kopíruje. Výjimkou je datum a čas zde se přičítá jeden den nebo jedna hodina. Při označení dvou buněk s čísly se rozvíjí řada lineární první hodnota se odečte od druhé a rozdíl se následně opakovaně přičítá do dalších buněk. Výjimkou jsou zvláštní situace u datumových údajů. Mají-li dva stejné číslo dne, rozvíjí se řada stejných dní v měsících. Jsou-li pouţity poslední dny v měsících, bude řada obsahovat i dále jen poslední dny v dalších měsících. Označíme-li více neţ dvě buňky s čísly, další rozvoj se provede jakoby proloţením vstupních hodnot. To znamená, ţe se z dat vypočte nová počáteční hodnota a přírůstek (lineární metodou nejmenších čtverců). Pak se řada označuje jako trend. Máme-li jiţ tabulku v některém sloupci souvisle vyplněnou, je výhodnější místo taţením myší na černý kříţek dvakrát kliknout. Vyplní se celý sloupec, aţ po řádek, který je v tabulce poslední. 18

19 V následujících tabulkách jsou ukázky rozvinutých řad. Inicializační buňky jsou zvýrazněny. 19 Tabulka 5: Číselné řady Celá Necelá Datum Zlomky Měna Datum čísla čísla a formát Trend 1 11,844 1/4 10 Kč ,07 1/2 15 Kč ,296 3/4 20 Kč , Kč , /4 30 Kč ,5 6-2, /2 35 Kč ,8 7-4,8 1 3/4 40 Kč ,1 8-7, Kč ,4 9-10,35 2 1/4 50 Kč , ,12 2 1/2 55 Kč Tabulka 6: Textové řady Obyčejný Text s číslem Text s číslem Text se text vpředu vzadu střídavými čísly Seznam text 1. kapitola Hlava 22 Hlava 22 sobota text 2. kapitola Hlava kapitola neděle text 3. kapitola Hlava 42 Hlava 32 pondělí text 4. kapitola Hlava 52 Hlava 23 úterý text 5. kapitola Hlava kapitola středa text 6. kapitola Hlava 72 Hlava 33 čtvrtek Pokud se řada nerozvine podle vašich představ, můţeme kliknout na značku na konci vytvořeného seznamu a podle nabídky ji modifikovat. Důleţité jsou volby Kopírovat (místo rozvinout) a u datumové řady Vyplnit pracovní dny, coţ znamená jen dny, odpovídající pondělím aţ pátkům, soboty a neděle se vynechají.

20 3.2 Vyplnění řady dialogem 20 Označíme sloupec nebo řádek, ve kterém se má řada rozvinout. V první buňce musí být počáteční hodnota. Podle této hodnoty a označení buněk Excel odhadne, jaký typ řady má nabídnout, coţ lze změnit. Obrázek 10: Řady dialog Velikost kroku určuje přírůstek. Vyplníme-li Konečnou hodnotu, vyplňuje se označená oblast aţ do jejího dosaţení, nebo do konce označené oblasti. Navíc zde máme ještě geometrickou řadu, kde se násobí Velikostí kroku. Automatické vyplňování je totoţné s vyplněním myší. 3.3 Vlastní seznamy Vlastní seznam je pořadí textů podle naší definice. Slouţí k opakovanému vkládání řady pojmů nebo ke speciálnímu způsobu řazení podle významnosti pojmů. Obrázek 11: Vytvoření Vlastního seznamu Postup vytvoření Vlastního seznamu z tabulky 1. Napíšeme seznam slov pod sebou do jednoho sloupce. V buňce mohou být i několikaslovné pojmy, vţdy však texty, ne samotná čísla. Dále v buňce nesmí pouţít čárka nebo středník. 2. Označíme napsaný seznam. 3. Zavoláme záloţku Soubor (ve verzi 2007 tlačítko Office), poloţku Možnosti Upřesnit tlačítko Vlastní seznamy (úplně dole). 4. V dialogu Vlastní seznamy potvrdíme Importovat.

21 Jednou nadefinovaný seznam je trvale uloţen do Excelu a lze ho pouţít v jakémkoliv jiném sešitu. 21 Délka seznamu má být maximálně 255 znaků, ale přímým importem z tabulky lze dosáhnout délky aţ skoro znaků. V případě dodatečné editace se ale vţdy zkrátí pod 255. znaků.

22 4 Označování, výběry Značení výběru buněk Výběr v Excelu můţe být souvislý i nesouvislý. V kaţdém případě však v tabulkovém reţimu výběr vţdy existuje minimálně jedna buňka, v dané chvíli aktivní, je vybraná. Pokud uţ nepotřebujete mít výběr označen, zrušte jej některou z kurzorových kláves, například. Vybírat lze ručně nebo automaticky podle poţadovaných vlastností buněk Ruční volné značení Klávesnice Drţte klávesu Shift a pouţijte kurzorové klávesy a jejich kombinace s pomocnými klávesami jako při pohybu po dokumentu. Myš Ukaţte myší na jeden roh budoucího výběru. Zmáčkněte a táhněte myší na druhý roh výběru. Myš + Shift Označte buňku v jednom rohu budoucího výběru. Myší ukaţte na protější roh budoucího výběru. Zmáčkněte a podrţte Shift. Klikněte do myši. Označí se výběr mezi aktivní buňkou a myším kurzorem. Nesouvislý výběr Označte první obdélník výběru. Stiskněte a drţte klávesu Ctrl. Myší označte další části výběru. Nesouvislé výběry nejsou plnohodnotné a některé operace nepodporují. Výběr podle vlastností Při výběru podle vlastností jsou důleţité počáteční podmínky: umístění aktivní buňky do oblasti nebo označení úseku, ve kterém chcete hledat.

23 Klávesové zkratky 23 Tabulka Ctrl+* (hvězdička na číselné klávesnici). Označí i skryté buňky v tabulce. Oblast nebo celý list Ctrl+A. Výsledek závisí na umístění aktivní buňky a způsobu vyplnění listu. Obrázek 12: Přejít na Jinak Přejít na Jinak (Ctrl+G, F5) Umoţňuje se pravidelně vracet na přesně definovaná místa, například na konkrétní buňky nebo oblasti buněk. Zjednodušuje pohyb po dokumentu. Široké moţnosti nabízí tlačítko Jinak. V následném dialogu můţete vybírat buňky různých vlastností. Ač to tak na první pohled nevypadá, jedná se o velmi účinný způsob značení podle vlastností. Oceníte jej například, pokud pouţijete Excel jako databázový nástroj. Komentáře -Označení buněk s komentáři Konstanty -Označení buněk, obsahujících konstanty typů podle výběru níţe čísla, text, logické hodnoty, chyby. Vzorce -Označení buněk obsahujících vzorce typů podle výběru níţe čísla, text, logické hodnoty, chyby. Prázdné buňky -Označení prázdných buněk v oblasti Současná oblast -Označení obdélníkové oblasti, která zahrnuje více méně souvislý úsek neprázdných buněk kolem aktivní buňky. Odpovídá zkratce Ctrl+* Současná matice -Označení oblasti aktuálního maticového vzorce Objekty-Výběr všech grafických objektů, včetně tlačítek a textových oken Rozdíly v řádcích -Označení buněk v předem označené oblasti, jejichţ obsahy jsou rozdílné od vzorových buněk v řádku, v němţ je aktivní buňka.

24 Rozdíly ve sloupcích -Označení buněk v předem označené oblasti, jejichţ obsahy jsou rozdílné od vzorových buněk ve sloupci, v němţ je aktivní buňka. Předchůdci -Označení buněk, na které se odkazují vzorce ve vybraných buňkách. Platí jen pro aktuální list. Podobné s příkazy na pásu Vzorce, sekce Závislosti Následníci -Označení buněk, které se odkazují na vybranou buňku. Platí opět jen pro aktuální list. Podobné s příkazy na pásu Vzorce, sekce Závislosti Pouze přímí označení buněk s přímými odkazy Všechny úrovně označení buněk, ve kterých jsou přímé i nepřímé odkazy na buňky ve výběru. Poslední buňka -Vybere poslední buňku v průsečíku posledního vyplněného sloupce a řádku. Totoţné s Ctrl+End. Nefunguje korektně! Jen viditelné buňky Výběr viditelných buněk v tabulce, nikoliv skrytých řádků a sloupců. Podmíněné formáty Označení buněk, v kterých je pouţito podmíněné formátování. Ověření dat Označení buněk, v kterých jsou data ověřována. Vše všechny buňky s ověřením dat na aktivním listu Stejné Jen buňky se stejným ověřením dat, jako má aktivní buňka 24 Příklady použití: V téměř vyplněné tabulce potřebujeme vyplnit chybějící údaje. Příkaz Přejít Jinak s volbou Prázdné buňky označí všechny prázdné buňky v tabulce nebo označené oblasti. Můţeme se po nich pohybovat klávesou Tab nebo Enter. Při změně dat v tabulce nefungují výpočty správně. Příkaz Přejít Jinak s volbou Vzorce označí všechny buňky se vzorci. Pravděpodobně zjistíme, ţe v některých buňkách jsou místo vzorců konstanty. Pokud do některých buněk nelze napsat libovolný obsah, je zřejmě nastaveno omezení obsahu příkazem Ověření dat.

25 4.2 Operace s výběrem buněk 25 Označený výběr lze najednou formátovat, vymazat klávesou Delete nebo Backspace, přesouvat a kopírovat myší nebo schránkou. To jsou základní operace. Máme ale k dispozici i pokročilejší moţnosti. Hromadné vyplnění výběru Chceme-li buňky ve výběru vyplnit shodným obsahem, vyplníme jednu buňku a výsledek potvrdíme Ctrl+Enter. Všechny buňky ve výběru budou vyplněny shodným obsahem. Velmi důleţité pro rozšiřování vzorců. Postupné vyplnění výběru V kaţdém výběru je vţdy jedna buňka aktivní a ta přijímá znaky z klávesnice. Pokud zápis potvrzujeme pouze klávesami Tab, Enter, Shift+Tab nebo Shift+Enter, označení výběru zůstane zachováno a aktivní buňka se bude pohybovat pouze v rámci výběru. Uvedený postup zjednodušuje rutinní vyplňování předem označených úseků tabulek. Zápis opakovaného textu Při postupném vyplňování sloupce se mohou opakovat shodné texty. Napíšeme-li znak nebo několik znaků, které se jednoznačně shodují s jiţ dříve napsaným textem ve sloupci, obsah buňky se automaticky doplní a stačí ho potvrdit. Budeme-li psát v buňce dále, automaticky doplněný text se přepíše. Tip! K vyplnění buňky jiţ existujícím textem lze pouţít i pravé tlačítko myši. Klikněte jím do buňky, kterou chcete vyplnit, a nabídne se místní menu. Zvolte Vybrat z rozevíracího seznamu Objeví se abecedně řazený seznam napsaných textů.

26 4.3 Výběr listů 26 Výběr listů v Excelu se pouţívá ke hromadným operacím s listy tisk více listů, vloţení či odstraňování listů. Některé operace nejsou dovoleny například zamykání listů. Další moţností je práce přes kopírák co uděláte na jednom listu, se provede na všech označených listech. Například vyplnění a formátování buněk na více listech najednou, přesuny, odstraňování atd. Výběr listů můţe být souvislý i nesouvislý. Nesouvislý výběr listů provádíme s přidrţením klávesy Ctrl a kliknutím na záloţku patřičného listu. Souvislý výběr způsobem Shift+myš, stejně jako u buněk. Je-li označeno několik listů, je v nadpisovém pruhu okna přidána poznámka [skupina]. Stav označení se ukládá do souboru, proto dejte pozor při následném otevření sešitu.

27 5 Rozložení stránky 27 Ještě si řekneme pár slov o nastavení tiskové podoby listů. Pro kaţdý list ji lze nastavit individuálně. Stránka Volba orientace papíru na výšku nebo na šířku, velikosti papíru a kvality tisku. Důleţitou moţností je úprava velikosti, která má přímý vliv na tiskovou podobu. Lze nastavit zmenšení či zvětšení velikosti v procentech (10 % aţ 400 %) nebo nechat Excel automaticky přizpůsobit zmenšení (nikoliv zvětšení) tiskové podoby na poţadovaný počet stránek. Dbejte na to, aby nastavená velikost nebyla menší neţ 80 %. Orientace má být přednostně na výšku. Pouze v případě, ţe tabulka se vejde přesně na šířku jednoho listu, nebo je tabulka krátká a široká, volíme nastavení na šířku. Okraje Pro volný list A4 jsou předepsány všechny čtyři okraje 1 palec (1" = 2,54 cm). V případě vazby se přidává u hřbetu ještě půl palce (1,27 cm). Vycentrování tabulky je vhodné ve směru, ve kterém je pouze jeden tiskový list. Záhlaví a zápatí Texty, opakující se při tisku na všech stránkách listu na horním a dolním okraji. Můţete si vybrat z několika předvolených variant a příkazem Vlastní... si je ještě přizpůsobit. Záhlaví/zápatí má tři sekce: Levá zarovnaná vlevo, pravá doprava, prostřední vystředěna. Tyto sekce se vzájemně nekoordinují a mohou se náhodně překrývat navzájem i s tabulkou. Do záhlaví/zápatí se vkládají pole, nejčastěji čísla stránek, název listu a grafika (logo).

28 Tip! Novinkou je moţnost nastavit zvlášť záhlaví/zápatí pro první stránku, liché a sudé stránky, podobně jako ve Wordu. 28 List Oblast tisku umoţňuje vybrat k tisku jen část plochy tabulky. Pokud ji neurčíte, Excel sám vybere celou vyplněnou plochu. Pruţnější je před tiskem označit poţadovaný úsek a zvolit Vytisknout výběr. Nahoře opakovat řádky, Vlevo opakovat sloupce způsobí opakování vybraných řádků a sloupců na kaţdé tiskové stránce. To je nutné pro snazší přehled v rozsáhlé tabulce. To je podobné Ukotvení příček, které ale fungují jen na obrazovce. Mřížka je tisk formálního rastru tabulky. Vhodné pro tisk konceptu, nikoliv pro konečnou tabulku. Černobíle netiskne barvy a stupně šedi, jen černobílý text. Grafika se tiskne ve stupních šedi. Je to vhodné, pokud nechcete tisknout barevného zvýraznění buněk. Koncept netiskne obrázky, grafy a další mimotabulkové objekty.

29 6 Kontrolní cvičení 29 Nyní si můţete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. Správné řešení zpracované expertem vám zašleme současně s další lekcí. Příklad vypracujte v přiloţeném excelovském souboru Cviceni k 1. lekci a postupujte podle následujícího zadání: 1) Na listu Nábytek a) Zformátujte tabulku automatickým formátem Seznam 3 b) Anglické nadpisy sloupců pomocí Vlastního formátu (nikoliv obsahu buněk!) změňte na české zobrazení (tato změna odpovídá v databázích pojmu Titulek): Evidenční číslo, Položka, Počet, Cena Kč c) V prvním sloupci vyplňte řadu lichých čísel a zformátujte čísla do tvaru E. č d) Ukotvěte příčky tak, aby první řádek tabulky zůstával vţdy na obrazovce. 2) Na listu Obrat 2011 a) Zformátujte tabulku příkazem Formátovat jako tabulku na Styl tabulky 9 světlá b) V prvním sloupci zformátujte čísla na čtyři cifry (vzor 0012) c) V ostatních sloupcích zformátujte číselné údaje na dvě desetinná místa s řádovým oddělovačem. d) Všechny prázdné nevyplněné buňky v tabulce vyplňte textem ÚDAJ NEZNÁMÝ. e) Upravte list tak, aby uţivatel mohl nadále měnit pouze tyto buňky. Heslo nastavte na CVIČENÍ. f) Ukotvěte příčky tak, aby první řádek a první sloupec tabulky zůstávaly vţdy na obrazovce. g) Připravte tabulku pro tisk tak, aby se první řádek a první sloupec tabulky opakovaly na všech listech, v záhlaví uprostřed byl automaticky název listu a vpravo automatické datum a čas tisku, v zápatí bylo vlevo číslo stránky lomeno počtem stránek, to vše mimo první stránku tisku, na které bude pouze uprostřed záhlaví automatický název listu. Všechny okraje pro tisk nastavte na 2,5 cm.

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla Kódy pro formát čísla y pro formát čísel se mohou skládat až z tří částí oddělených středníkem (;). Pokud formátovací kód obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více