Nakladatelství FORUM, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakladatelství FORUM, s. r. o."

Transkript

1 Nakladatelství FORUM, s. r. o. Excel - Jak pracovat v Excelu efektivněji a rychleji Ing. Mgr. Jiří Svoboda

2 2 Autor: Ing. Mgr. Jiří Svoboda Redakční úprava: PhDr. Klára Holá, Ph.D. Jazyková úprava: Mgr. Jana Otevřelová Vedoucí projektu: PhDr. Klára Holá, Ph.D. Nakladatelství FORUM, s. r. o. Na Březince 1513/14 Praha 5 Smíchov Nakladatelství FORUM, s. r. o., Praha 2012 Zpracováno v květnu 2012 Nakladatelství FORUM, s. r. o., Na Březince 1513/14, Praha 5 Smíchov Telefon: ; fax: ; Internet:

3 Obsah 1. lekce 3 Pokročilé formátování 1 Úvod 2 Formát 2.1 Písmo 2.2 Zarovnání 2.3 Ohraničení 2.4 Výplň 2.5 Zámek 2.6 Číslo 2.7 Styly 2.8 Formátovat jako tabulku 2.9 Automatický formát 2.10 Kopírování formátu 3 Automatické vyplňování řady ( roztažení ) 3.1 Vyplnění myší 3.2 Vyplnění řady dialogem 3.3 Vlastní seznamy 4 Označování, výběry 4.1 Značení výběru buněk 4.2 Operace s výběrem buněk 4.3 Výběr listů 5 Rozložení stránky 6 Kontrolní cvičení Nakladatelství FORUM, s. r. o., Na Březince 1513/14, Praha 5 Smíchov Telefon: ; fax: ; Internet:

4 1 Úvod 4 Excel dokáţe být překvapivě efektivním pomocníkem nabízejícím velmi variabilní zpracování dat. Lze jej vyuţít jako zcela univerzální program. Mnoho lidí s ním denně pracuje, ale málokdo s ním umí zacházet na pokročilejší úrovni a významně si tak usnadňovat práci. V první kapitole se zaměříme na pokročilé moţnosti formátování. Formát neboli vzhled totiţ rozhoduje o tom, jak bude uţivatel zpracovaný materiál přijímat zda se v něm vyzná a upoutá ho, či ho odloţí, aniţ by si ho přečetl. Vzhled je zkrátka základem úspěchu. Dbejme proto na přehlednost, krásu a poutavost, a zároveň mějme na paměti, ţe všeho moc škodí.

5 2 Formát Formátovací funkce jsou shrnuty a zastřešeny ve Stylech. 5 Obrázek 1: Formát buněk Přímé formátování volíme ikonami ze sekcí Písmo, Zarovnání a Číslo. Dialogové okno formátu se zobrazí tlačítky v dolním pravém rohu těchto sekcí. 2.1 Písmo Pokud je v nastavení formátu k dispozici pouze list Písmo, nalézáte se v editačním reţimu. V buňce s čistým textem lze kaţdý znak formátovat samostatně. Fonty, znakové sady Bezserífová písma (Calibri nebo Arial) jsou výborně čitelná. Je to nejvhodnější písmo pro číselné tabulky. Serífová písma (Times New Roman nebo Cambria) jsou nejvhodnější pro psaní běžného textu (dopisy aj.). Skriptová písma (Kunstler Script) mají vysokou estetickou hodnotu, jsou však hůře čitelná. Pro tabulky se nehodí. Řez písma Obyčejné je vhodné k jakémukoliv pouţití. Kurzíva v tabulkách ji pouţívejte opatrně, pro čísla raději vůbec. Tučné nadpisy tabulek, nadpisy sloupců. Tučná kurzíva v tabulkách se pouţívá pro nadpisy závěrečných souhrnů. Podtrţení Nikdy a nikde! (s výjimkou zvláštních situací, jako je například hypertextový odkaz) Výrazně zhoršuje čitelnost, tabulky jsou nepřehledné.

6 6 Velikost Velikost písma je udávána v typografických bodech. Tabulka 1: Doporučená velikost písma Situace v Excelu Data v tabulce Malé nadpisy Velké nadpisy Poznámky pod čarou Velikost písma 10 pt 12 pt 16 pt 8 pt 2.2 Zarovnání Vodorovné zarovnání Obecně předvolené. Čísla se zarovnávají automaticky vpravo, text vlevo. Vlevo (na praporek) přednostní způsob zarovnání pro textové buňky. Na střed vhodné pro nadpisy sloupců tabulek. Vpravo (obrácený praporek) buňky s číselným obsahem se takto zarovnávají automaticky. Řádové zarovnání je nutné nastavit formátem čísel. Na střed výběru vhodné pro nadpisy přes více sloupců. Text se píše do první buňky. Vyplnit vloţený text se opakuje aţ do zaplnění. Opakuje se celý text, nikoliv jen jeho část. Do bloku (oboustranně) Sloučit a zarovnat na střed nepouţívejte, zvláště ne v tabulkách vhodné pro nadpisy přes více řádků nebo sloupců. Po sloučení je zachován pouze text v první buňce. Tuto formátovací operaci provádějte aţ jako poslední, protoţe sloučení buněk některým operacím brání. Svislé zarovnání Pouţívá se především v nadpisech tabulek a sloupců, kde je vhodné zarovnání na střed. Pro data se pouţívá zarovnání dolů (předvoleno).

7 Orientace textu 7 Obrázek 2: Orientace textu Obsah buňky nemusí být orientován pouze vodorovně. Lze psát znaky také pod sebou nebo zvolit směr v rozsahu ± 90. Šikmo nahoru Můžete tak minimalizovat šířky sloupců s krátkými obsahy a delšími nadpisy. Obrázek 3: Šikmé nadpisy v tabulce Pokud toto zarovnání pro nadpisy sloupců tabulky pouţijete, je vhodné aplikovat stejné formátování pro nadpisy všech sloupců, i kdyţ jsou nadpisy krátké. Zalomení textu Vypínač, umoţňující napsat do jedné buňky více řádků textu. Text nepřesahuje hranice sloupce. Chcete-li zalomit řádek v buňce na konkrétním místě, stiskněte Alt+Enter. 2.3 Ohraničení Ohraničení znamená dělicí čáry v tabulce. Doporučujeme je vţdy nastavit, aby tabulka byla přehledná. Obrázek 4: Formátování ohraničení Nejprve si vyberete, jakou čáru a barvu pouţijete (vhodné jsou odstíny šedé) a pak klikněte v názorném obrázku na potřebné místo nebo odpovídající ikonu. Zvláštní moţnosti jsou Vnější čára kolem všech označených buněk, a dvě šikmé čáry přes buňky.

8 2.4 Výplň 8 Výplň je výraz, označující podklad pod textem v buňce. Pozor na podklad při tisku. Vyšší hustota neţ 5 % aţ 10 % šedi způsobuje špatnou čitelnost jako následek slabého kontrastu. Máte-li barevnou tiskárnu, pouţijte světlé barevné odstíny. Rozlišujte výplň Bez barvy, která je průhledná, a bílou barvu, která je krycí (např. skryje formální mříţku). Zvláště významný je rozdíl u objektů s průhlednými částmi. Rastrové vzory nelze pouţívat pod text, jsou však vhodné pro nevyplnitelné buňky. Například v turnajové tabulce pro vyšrafování úhlopříčky. 2.5 Zámek Zamčení sešitu zakáţe změny v jeho struktuře. To znamená, ţe nelze přidávat a odebírat listy, měnit jejich názvy a viditelnost, případně rozloţení oken. Zámek listu zablokuje jen uzamčený obsah listu. Zamykat a odemykat listy lze jen po jednom, sešit se zamyká jako celek. Buňka Formát Zámek buňky umoţní ochranu před neţádoucími změnami obsahu a případné skrytí skutečného obsahu buňky z řádku vzorců (Skrýt vzorce). Chráníme tím například v šablonách nebo předávaných tabulkách popisy, vzorce aj. Zamčení je předvolený stav buňky viz styl Normální. Obrázek 5: Uzamykání listu Příkazem Zamknout list (na pásu Revize) se zamčení buněk aktivuje. V zamykacím dialogu máme na výběr řadu povolení. Nejdůleţitější jsou první dvě:

9 Vybrat uzamčené buňky ze zamčeného listu lze kopírovat. To však není vţdy příliš vhodné. 9 Pokud tuto moţnost zvolíte, uţivatel můţe obsah listu odemknout bez znalosti hesla pouhým překopírováním. V opačném případě je obsah listu chráněn lépe. Vybrat odemknuté buňky toto nastavení zvolte, má-li uţivatel vyplnit předepsané odemčené buňky v tabulce. Po odemčených buňkách se lze pohybovat klávesou Tab, případně Enter. Zamknutí lze chránit heslem. 2.6 Číslo Předvolené zobrazení obsahu buňky má formát Všeobecný. Formát buňky závisí na jejím obsahu a dále se v ní zapamatovává. Například napíšeme-li do buňky datum, jakékoliv další číslo napsané do této buňky se převede a zobrazí jako datum. Pro konečnou podobu tabulky je obvyklé nastavovat formáty čísel přímo. Obrázek 6: Průvodce formátováním čísel Formátování čísel napomáhá průvodce formáty, který nabízí řadu moţností a současně na označené buňce v poli Ukázka názorně předvádí, jak by vypadala ve zvoleném tvaru. Pokud byste si nevybrali, v kategorii Vlastní můţete nastavit téměř libovolnou sestavu pomocí zástupných formátovacích znaků.

10 Normy pro psaní čísel 10 V České republice platí ČSN Úprava písemností Členění čísel Čísla, která mají více neţ tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin po třech místech jednou mezerou. Při psaní peněţních částek se z bezpečnostních důvodů skupiny tří čísel neoddělují. Desetinná část se odděluje desetinnou čárkou. Před ní ani za ní se nedělá mezera. Například píšeme ,25 km Zlomky Zlomky s šikmou zlomkovou čarou se píší bez mezer kolem lomítka. Ve smíšeném čísle se zlomek od celého čísla odděluje mezerou. Například píšeme 5 1/2 ha Kalendářní data Při sestupném uspořádání se údaje oddělují spojovníkem, při vzestupném uspořádání tečkou. Za tečkou je povinná mezera. Letopočty od roku 2000 se uvádějí vţdy čtyřmístně, letopočty mohou být i dvojmístné. Například píšeme nebo Časové údaje Časové údaje se píší sestupně (hodiny minuty sekundy), dvouciferně a oddělují se dvojtečkami. Například píšeme 09:08:12 Číselné kódy Kódy (například PSČ) se člení podle těchto pravidel (není-li stanoven pro daný případ nadřazený pokyn): Krátké (do 7 znaků) mezera se vkládá od konce po dvou cifrách, v případě lichého počtu je první skupina třímístná viz PSČ Dlouhé (8 a více znaků) mezera se vkládá po dvou cifrách od začátku, při lichém počtu cifer je poslední skupina jednomístná

11 Jedná se o kódy, čili texty. Jako první znak buňky s kódem pište apostrof (Alt+039), čímţ zaručíte správné chování buňky. 11 Čísla s jednotkami Mezi číslo a jednotku se povinně vkládá mezera. Ve sloupcích tabulky má být jednotka v nadpisu sloupce a nikoliv u dat v tabulce. Například píšeme 100 m; 50 % Formáty čísel Formátování čísel je v tabulkách nezbytné. Nastavuje se jím způsob zobrazení (například pouze měsíc místo celého data) a také zařezávání řádů. Řada formátů, nabízených v průvodci, bohuţel neodpovídá českým normám, a je nutno je opravovat pomocí vlastního nastavení. Vlastní formátování Nejprve si zvolíme v průvodci formát čísla, který je nejbliţší našemu poţadavku. Poté přejdeme na druh Vlastní, kde se nám v řádku Typ ukáţe sekvence zástupných znaků zvoleného formátu. Vlastní formátování se provádí přímým zápisem do řádku Typ pomocí zástupných znaků. Vlastní formát má čtyři sekce, které se oddělují středníky: 1. Kladná čísla 2. Záporná čísla 3. Nula 4. Text Není-li sekce definována, přebírá se formát z kladné sekce. Texty se zobrazí, jak jsou psány. Je-li zapsán středník ale definice chybí, sekce má prázdnou definici a výsledkem je nezobrazování v dané sekci.

12 Tabulka 2: Zástupné formátovací znaky pro číslo a text Znak Význam Vzor Ukázka 1, , ,123 # cifra nebo nic # ### cifra nebo nula 000,00 001, , ,12 mezera za o 3 řády méně 0,000 0,001-1, ,567? cifra nebo mezera 0,?? 1, , ,12 / zlomek #" "??/?? 1 20/ / /65 % procento 0,0% 123,0% ,0% ,3% Kč měna Kč 0,00 Kč 1,00 Kč -1234,10 Kč ,12 Kč E semilogaritmický 00E+00 01E+00-12E+03 12E+06 "" vloţená textová konstanta 00 -" mezera šířky podtrţítko následujícího znaku 0_W"m" 1Wm -1234Wm Wm * opakování následného znaku *x00 xxxxxxx01 xxxxx , ,12 +- znaménko , ; oddělovač sekcí: +0;-0; kladná; záporná; nula;text barva slovně [Černá] [Zelená] [ ] [Bílá] [Modrá] [Purpurová] [Ţlutá] [Azurová] [Modrá] [ ] [Červená] barva číselně 1 aţ 56 [Barva00] čísla barev viz obrázek č. 7 datum a čas [Barva3] dddd dd. mmmm rrrr hh:mm:ss sobota 01. leden :31:12 ############ (čísla záporná a nad nelze) 12 čtvrtek 15. únor :57:07

13 Tabulka 3: Zástupné formátovací znaky pro datum Znak Význam m měsíc 1 cifra 2 12 mm měsíc 2 cifry mmm měsíc 1 cifra 2 12 mmmm měsíc slovně únor prosinec mmmmm měsíc 1. písmeno ú p d den 1 cifra 1 31 dd den 2 cifry ddd den zkratka so út dddd den slovně sobota úterý rr rok 2 cifry rrrr rok 4 cifry Tabulka 4: Zástupné formátovací znaky pro čas Znak Význam 1 h 2 m 3 s 157 h 45 m 29 s h hodina 1 cifra (ořez na 24 h) 1 13 hh hodina 2 cifry (ořez na 24 h) m minuta 1 cifra (ořez na 60 min) 2 45 mm minuta 2 cifry (ořez na 60 min) s sekunda 1 cifra (ořez na 60 s) 3 29 ss sekunda 2 cifry (ořez na 60 s) [h] čas v hodinách (bez ořezu) [m] čas v minutách (bez ořezu) [s] čas v sekundách (bez ořezu) AM/PM dop./odp. 12hodinový čas dop. odp. Zvláštní postavení má vlastní formát ;;; (tři středníky) zcela skryje jakýkoliv obsah buňky. Zkuste domyslet, co by se stalo, kdybyste ho nastavili pro styl Normální.

14 Příklady vlastních formátů 14 Protoţe některé formáty čísel, nabízené Excelem, neodpovídají české normě, je vhodné je upravit. Procenta Mezi hodnotou a jednotkou musí být mezera, čemuţ neodpovídají procenta. Vlastní formát musíme nastavit na 0,00" "% Pokud by mezera nebyla v uvozovkách, nezobrazila by se, ale číslo by se zobrazovalo menší. Datum Za tečkou musí být mezera, proto ji vloţíme za tečky: d. m. rrrr Zde nemusí být mezery v uvozovkách, protoţe se jedná o datum. Nejdelší rozumný datumově-časový formát můţe vypadat takto: dddd dd. mmmm rrrr hh:mm:ss,0 coţ znamená: den slovně, dvouciferné číslo dne, měsíc slovně, rok na čtyři cifry, hodiny minuty sekundy na dvě cifry a jedno desetinné místo sekund, čili číslo ,123 se změní na čtvrtek 15. únor :57:07,2 Znaménka před číslem a proškrtnutí nuly Příklad Protoţe potřebujeme formátovat různě tři typy čísel, musíme nadefinovat tři sekce: 1. Kladná čísla: +# ##0,00 (kladné znaménko, řádový oddělovač mezera, dvě desetinná místa) 2. Záporná čísla: -# ##0,00 (záporné znaménko, řádový oddělovač mezera, dvě desetinná místa) 3. Nula: "-"_0_0 (pomlčka na místě desetinné čárky, podtrţítko+nula znamená mezeru o šířce nuly) Dohromady: +# ##0,00; -# ##0,00;"-"_0_0

15 Změna textu v nadpisu sloupce 15 Příklad V některých situacích (např. databázích) je vyţadován jiné jméno pole z hlediska struktury polí (bez češtiny, bez mezer a dalších znaků) a jiný text zobrazovaný. Do formátu napíšeme poţadovaný text, který se zobrazí nezávisle na obsahu buňky: ;;;"Cena Kč/kus" Obrázek 7: Čísla barev Zabarvení textu podle typu obsahu Příklad Potřebujeme-li mít kladná čísla tmavomodrá, záporná červená, nulu nezobrazovat, text šedivě, pouţijeme následující tvar: [Barva25]# ##0,00;[Barva3]# Nedefinování třetí sekce způsobí, ţe se nula nebude zobrazovat. 2.7 Styly Styl je pojmenovaný souhrn všech formátovacích parametrů. Umoţňuje jednoduchou volbou ze seznamu stylů najednou jednoduše změnit vzhled a vlastnosti buňky a jejího obsahu. Každá buňka má vazbu s některým stylem, předvolen je styl Normální. Obrázek 8: Nabídka Rychlých stylů na pásu Domů Přímé formátování znamená formátovat kaţdou buňku samostatně. A v případě poţadavku na změnu formátu více buněk to znamená začít znovu a vyhledat všechny odpovídající buňky a změnit je. Používáme-li styly, práce se výrazně zjednoduší, zrychlí a sjednotí. Stačí totiţ pouze změnit definici stylu a ve všech buňkách, kde byl styl aplikován, dojde k poţadované změně.

16 16 Pouţívání stylů převádí práci v tabulkovém procesoru Excel na kvalitativně vyšší úroveň. Významné postavení má styl Normální obsahují ho všechny buňky, kterým jste sami styl nenastavili. Coţ obvykle znamená, ţe úplně všechny buňky. Definice stylu Po rozbalení seznamu stylů najdete na spodním okraji dialogového okna příkaz Nový styl buňky. V dialogu nejprve vyplňte název nového stylu, který má být především srozumitelný. Je vhodné jako první znak používat jeden konstantní nepísmenkový znak něco jako vlastní značku. Podle poţadavků lze povolit jen některé moţnosti formátování pomocí zaškrtávacích políček. Obrázek 9: Nastavení Stylu Nastavení parametrů naleznete pod tlačítkem Formát, které otevře známé dialogové formátovací okno buňky viz výše. Změna definice stylu V přehledu stylů klikněte na název stylu pravým tlačítkem myši a vyberte moţnost Změnit 2.8 Formátovat jako tabulku Charakter seznamu se změní v databázovou tabulku s nastaveným automatickým filtrem a dalšími vlastnostmi. Současně zjednodušuje nastavení rozumného vzhledu celé tabulky. Vyberete-li si některou nabízenou formu, ušetříte si mnoho práce. Výrazným zlepšením práce je automatické rozšiřování řádkových vzorců, práce s názvy polí a odkazy.

17 2.9 Automatický formát 17 Příkaz ikonu najdete v seznamu všech ikon, odkud si ji musíte na panel přidat sami. Tento příkaz je pouze z hlediska vzhledu podobný příkazu Formátovat jako tabulku. Nemění charakter seznamu, jen vzhled tabulky. Kromě písma, ohraničení a stínování dokáţe přizpůsobit i šířky sloupců Kopírování formátu Kopie formátu přenáší všechny formátovací parametry z označených buněk do paměti a spouští reţim kopírování formátu. Buňky následně označené přejímají vzhled vzorů. Klikneme-li na ikonu jednou, pouţije se kopie formátu také jen jednou. Klikneme-li dvakrát, je pouţití opakované, aţ do ukončení např. klávesou Esc (ikoně se obvykle přezdívá Smeták). Přeneseme-li formát na větší plochu, neţ byl vzor, formáty se budou cyklicky opakovat.

18 3 Automatické vyplňování řady ( roztažení ) Automatické vyplnění oblasti buněk posloupností (řadou) čísel nebo textů zjednodušuje práci při vyplňování tabulek. Podle obsahu inicializačních buněk, se řada dále rozvíjí. 3.1 Vyplnění myší Před rozvinutím označíme jako výběr vyplněné buňky, které budou inicializovat řadu. Do pravého dolního rohu výběru umístíme myší kurzor, který se změní na černý křížek. Zmáčkneme myš a táhneme v jednom poţadovaném směru vlevo, vpravo, dolů nebo nahoru. Při šikmém směru Excel rozhodne, který z vyjmenovaných směrů bude pouţit. Je-li označena jen jedna buňka, její hodnota se kopíruje. Výjimkou je datum a čas zde se přičítá jeden den nebo jedna hodina. Při označení dvou buněk s čísly se rozvíjí řada lineární první hodnota se odečte od druhé a rozdíl se následně opakovaně přičítá do dalších buněk. Výjimkou jsou zvláštní situace u datumových údajů. Mají-li dva stejné číslo dne, rozvíjí se řada stejných dní v měsících. Jsou-li pouţity poslední dny v měsících, bude řada obsahovat i dále jen poslední dny v dalších měsících. Označíme-li více neţ dvě buňky s čísly, další rozvoj se provede jakoby proloţením vstupních hodnot. To znamená, ţe se z dat vypočte nová počáteční hodnota a přírůstek (lineární metodou nejmenších čtverců). Pak se řada označuje jako trend. Máme-li jiţ tabulku v některém sloupci souvisle vyplněnou, je výhodnější místo taţením myší na černý kříţek dvakrát kliknout. Vyplní se celý sloupec, aţ po řádek, který je v tabulce poslední. 18

19 V následujících tabulkách jsou ukázky rozvinutých řad. Inicializační buňky jsou zvýrazněny. 19 Tabulka 5: Číselné řady Celá Necelá Datum Zlomky Měna Datum čísla čísla a formát Trend 1 11,844 1/4 10 Kč ,07 1/2 15 Kč ,296 3/4 20 Kč , Kč , /4 30 Kč ,5 6-2, /2 35 Kč ,8 7-4,8 1 3/4 40 Kč ,1 8-7, Kč ,4 9-10,35 2 1/4 50 Kč , ,12 2 1/2 55 Kč Tabulka 6: Textové řady Obyčejný Text s číslem Text s číslem Text se text vpředu vzadu střídavými čísly Seznam text 1. kapitola Hlava 22 Hlava 22 sobota text 2. kapitola Hlava kapitola neděle text 3. kapitola Hlava 42 Hlava 32 pondělí text 4. kapitola Hlava 52 Hlava 23 úterý text 5. kapitola Hlava kapitola středa text 6. kapitola Hlava 72 Hlava 33 čtvrtek Pokud se řada nerozvine podle vašich představ, můţeme kliknout na značku na konci vytvořeného seznamu a podle nabídky ji modifikovat. Důleţité jsou volby Kopírovat (místo rozvinout) a u datumové řady Vyplnit pracovní dny, coţ znamená jen dny, odpovídající pondělím aţ pátkům, soboty a neděle se vynechají.

20 3.2 Vyplnění řady dialogem 20 Označíme sloupec nebo řádek, ve kterém se má řada rozvinout. V první buňce musí být počáteční hodnota. Podle této hodnoty a označení buněk Excel odhadne, jaký typ řady má nabídnout, coţ lze změnit. Obrázek 10: Řady dialog Velikost kroku určuje přírůstek. Vyplníme-li Konečnou hodnotu, vyplňuje se označená oblast aţ do jejího dosaţení, nebo do konce označené oblasti. Navíc zde máme ještě geometrickou řadu, kde se násobí Velikostí kroku. Automatické vyplňování je totoţné s vyplněním myší. 3.3 Vlastní seznamy Vlastní seznam je pořadí textů podle naší definice. Slouţí k opakovanému vkládání řady pojmů nebo ke speciálnímu způsobu řazení podle významnosti pojmů. Obrázek 11: Vytvoření Vlastního seznamu Postup vytvoření Vlastního seznamu z tabulky 1. Napíšeme seznam slov pod sebou do jednoho sloupce. V buňce mohou být i několikaslovné pojmy, vţdy však texty, ne samotná čísla. Dále v buňce nesmí pouţít čárka nebo středník. 2. Označíme napsaný seznam. 3. Zavoláme záloţku Soubor (ve verzi 2007 tlačítko Office), poloţku Možnosti Upřesnit tlačítko Vlastní seznamy (úplně dole). 4. V dialogu Vlastní seznamy potvrdíme Importovat.

21 Jednou nadefinovaný seznam je trvale uloţen do Excelu a lze ho pouţít v jakémkoliv jiném sešitu. 21 Délka seznamu má být maximálně 255 znaků, ale přímým importem z tabulky lze dosáhnout délky aţ skoro znaků. V případě dodatečné editace se ale vţdy zkrátí pod 255. znaků.

22 4 Označování, výběry Značení výběru buněk Výběr v Excelu můţe být souvislý i nesouvislý. V kaţdém případě však v tabulkovém reţimu výběr vţdy existuje minimálně jedna buňka, v dané chvíli aktivní, je vybraná. Pokud uţ nepotřebujete mít výběr označen, zrušte jej některou z kurzorových kláves, například. Vybírat lze ručně nebo automaticky podle poţadovaných vlastností buněk Ruční volné značení Klávesnice Drţte klávesu Shift a pouţijte kurzorové klávesy a jejich kombinace s pomocnými klávesami jako při pohybu po dokumentu. Myš Ukaţte myší na jeden roh budoucího výběru. Zmáčkněte a táhněte myší na druhý roh výběru. Myš + Shift Označte buňku v jednom rohu budoucího výběru. Myší ukaţte na protější roh budoucího výběru. Zmáčkněte a podrţte Shift. Klikněte do myši. Označí se výběr mezi aktivní buňkou a myším kurzorem. Nesouvislý výběr Označte první obdélník výběru. Stiskněte a drţte klávesu Ctrl. Myší označte další části výběru. Nesouvislé výběry nejsou plnohodnotné a některé operace nepodporují. Výběr podle vlastností Při výběru podle vlastností jsou důleţité počáteční podmínky: umístění aktivní buňky do oblasti nebo označení úseku, ve kterém chcete hledat.

23 Klávesové zkratky 23 Tabulka Ctrl+* (hvězdička na číselné klávesnici). Označí i skryté buňky v tabulce. Oblast nebo celý list Ctrl+A. Výsledek závisí na umístění aktivní buňky a způsobu vyplnění listu. Obrázek 12: Přejít na Jinak Přejít na Jinak (Ctrl+G, F5) Umoţňuje se pravidelně vracet na přesně definovaná místa, například na konkrétní buňky nebo oblasti buněk. Zjednodušuje pohyb po dokumentu. Široké moţnosti nabízí tlačítko Jinak. V následném dialogu můţete vybírat buňky různých vlastností. Ač to tak na první pohled nevypadá, jedná se o velmi účinný způsob značení podle vlastností. Oceníte jej například, pokud pouţijete Excel jako databázový nástroj. Komentáře -Označení buněk s komentáři Konstanty -Označení buněk, obsahujících konstanty typů podle výběru níţe čísla, text, logické hodnoty, chyby. Vzorce -Označení buněk obsahujících vzorce typů podle výběru níţe čísla, text, logické hodnoty, chyby. Prázdné buňky -Označení prázdných buněk v oblasti Současná oblast -Označení obdélníkové oblasti, která zahrnuje více méně souvislý úsek neprázdných buněk kolem aktivní buňky. Odpovídá zkratce Ctrl+* Současná matice -Označení oblasti aktuálního maticového vzorce Objekty-Výběr všech grafických objektů, včetně tlačítek a textových oken Rozdíly v řádcích -Označení buněk v předem označené oblasti, jejichţ obsahy jsou rozdílné od vzorových buněk v řádku, v němţ je aktivní buňka.

24 Rozdíly ve sloupcích -Označení buněk v předem označené oblasti, jejichţ obsahy jsou rozdílné od vzorových buněk ve sloupci, v němţ je aktivní buňka. Předchůdci -Označení buněk, na které se odkazují vzorce ve vybraných buňkách. Platí jen pro aktuální list. Podobné s příkazy na pásu Vzorce, sekce Závislosti Následníci -Označení buněk, které se odkazují na vybranou buňku. Platí opět jen pro aktuální list. Podobné s příkazy na pásu Vzorce, sekce Závislosti Pouze přímí označení buněk s přímými odkazy Všechny úrovně označení buněk, ve kterých jsou přímé i nepřímé odkazy na buňky ve výběru. Poslední buňka -Vybere poslední buňku v průsečíku posledního vyplněného sloupce a řádku. Totoţné s Ctrl+End. Nefunguje korektně! Jen viditelné buňky Výběr viditelných buněk v tabulce, nikoliv skrytých řádků a sloupců. Podmíněné formáty Označení buněk, v kterých je pouţito podmíněné formátování. Ověření dat Označení buněk, v kterých jsou data ověřována. Vše všechny buňky s ověřením dat na aktivním listu Stejné Jen buňky se stejným ověřením dat, jako má aktivní buňka 24 Příklady použití: V téměř vyplněné tabulce potřebujeme vyplnit chybějící údaje. Příkaz Přejít Jinak s volbou Prázdné buňky označí všechny prázdné buňky v tabulce nebo označené oblasti. Můţeme se po nich pohybovat klávesou Tab nebo Enter. Při změně dat v tabulce nefungují výpočty správně. Příkaz Přejít Jinak s volbou Vzorce označí všechny buňky se vzorci. Pravděpodobně zjistíme, ţe v některých buňkách jsou místo vzorců konstanty. Pokud do některých buněk nelze napsat libovolný obsah, je zřejmě nastaveno omezení obsahu příkazem Ověření dat.

25 4.2 Operace s výběrem buněk 25 Označený výběr lze najednou formátovat, vymazat klávesou Delete nebo Backspace, přesouvat a kopírovat myší nebo schránkou. To jsou základní operace. Máme ale k dispozici i pokročilejší moţnosti. Hromadné vyplnění výběru Chceme-li buňky ve výběru vyplnit shodným obsahem, vyplníme jednu buňku a výsledek potvrdíme Ctrl+Enter. Všechny buňky ve výběru budou vyplněny shodným obsahem. Velmi důleţité pro rozšiřování vzorců. Postupné vyplnění výběru V kaţdém výběru je vţdy jedna buňka aktivní a ta přijímá znaky z klávesnice. Pokud zápis potvrzujeme pouze klávesami Tab, Enter, Shift+Tab nebo Shift+Enter, označení výběru zůstane zachováno a aktivní buňka se bude pohybovat pouze v rámci výběru. Uvedený postup zjednodušuje rutinní vyplňování předem označených úseků tabulek. Zápis opakovaného textu Při postupném vyplňování sloupce se mohou opakovat shodné texty. Napíšeme-li znak nebo několik znaků, které se jednoznačně shodují s jiţ dříve napsaným textem ve sloupci, obsah buňky se automaticky doplní a stačí ho potvrdit. Budeme-li psát v buňce dále, automaticky doplněný text se přepíše. Tip! K vyplnění buňky jiţ existujícím textem lze pouţít i pravé tlačítko myši. Klikněte jím do buňky, kterou chcete vyplnit, a nabídne se místní menu. Zvolte Vybrat z rozevíracího seznamu Objeví se abecedně řazený seznam napsaných textů.

26 4.3 Výběr listů 26 Výběr listů v Excelu se pouţívá ke hromadným operacím s listy tisk více listů, vloţení či odstraňování listů. Některé operace nejsou dovoleny například zamykání listů. Další moţností je práce přes kopírák co uděláte na jednom listu, se provede na všech označených listech. Například vyplnění a formátování buněk na více listech najednou, přesuny, odstraňování atd. Výběr listů můţe být souvislý i nesouvislý. Nesouvislý výběr listů provádíme s přidrţením klávesy Ctrl a kliknutím na záloţku patřičného listu. Souvislý výběr způsobem Shift+myš, stejně jako u buněk. Je-li označeno několik listů, je v nadpisovém pruhu okna přidána poznámka [skupina]. Stav označení se ukládá do souboru, proto dejte pozor při následném otevření sešitu.

27 5 Rozložení stránky 27 Ještě si řekneme pár slov o nastavení tiskové podoby listů. Pro kaţdý list ji lze nastavit individuálně. Stránka Volba orientace papíru na výšku nebo na šířku, velikosti papíru a kvality tisku. Důleţitou moţností je úprava velikosti, která má přímý vliv na tiskovou podobu. Lze nastavit zmenšení či zvětšení velikosti v procentech (10 % aţ 400 %) nebo nechat Excel automaticky přizpůsobit zmenšení (nikoliv zvětšení) tiskové podoby na poţadovaný počet stránek. Dbejte na to, aby nastavená velikost nebyla menší neţ 80 %. Orientace má být přednostně na výšku. Pouze v případě, ţe tabulka se vejde přesně na šířku jednoho listu, nebo je tabulka krátká a široká, volíme nastavení na šířku. Okraje Pro volný list A4 jsou předepsány všechny čtyři okraje 1 palec (1" = 2,54 cm). V případě vazby se přidává u hřbetu ještě půl palce (1,27 cm). Vycentrování tabulky je vhodné ve směru, ve kterém je pouze jeden tiskový list. Záhlaví a zápatí Texty, opakující se při tisku na všech stránkách listu na horním a dolním okraji. Můţete si vybrat z několika předvolených variant a příkazem Vlastní... si je ještě přizpůsobit. Záhlaví/zápatí má tři sekce: Levá zarovnaná vlevo, pravá doprava, prostřední vystředěna. Tyto sekce se vzájemně nekoordinují a mohou se náhodně překrývat navzájem i s tabulkou. Do záhlaví/zápatí se vkládají pole, nejčastěji čísla stránek, název listu a grafika (logo).

28 Tip! Novinkou je moţnost nastavit zvlášť záhlaví/zápatí pro první stránku, liché a sudé stránky, podobně jako ve Wordu. 28 List Oblast tisku umoţňuje vybrat k tisku jen část plochy tabulky. Pokud ji neurčíte, Excel sám vybere celou vyplněnou plochu. Pruţnější je před tiskem označit poţadovaný úsek a zvolit Vytisknout výběr. Nahoře opakovat řádky, Vlevo opakovat sloupce způsobí opakování vybraných řádků a sloupců na kaţdé tiskové stránce. To je nutné pro snazší přehled v rozsáhlé tabulce. To je podobné Ukotvení příček, které ale fungují jen na obrazovce. Mřížka je tisk formálního rastru tabulky. Vhodné pro tisk konceptu, nikoliv pro konečnou tabulku. Černobíle netiskne barvy a stupně šedi, jen černobílý text. Grafika se tiskne ve stupních šedi. Je to vhodné, pokud nechcete tisknout barevného zvýraznění buněk. Koncept netiskne obrázky, grafy a další mimotabulkové objekty.

29 6 Kontrolní cvičení 29 Nyní si můţete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. Správné řešení zpracované expertem vám zašleme současně s další lekcí. Příklad vypracujte v přiloţeném excelovském souboru Cviceni k 1. lekci a postupujte podle následujícího zadání: 1) Na listu Nábytek a) Zformátujte tabulku automatickým formátem Seznam 3 b) Anglické nadpisy sloupců pomocí Vlastního formátu (nikoliv obsahu buněk!) změňte na české zobrazení (tato změna odpovídá v databázích pojmu Titulek): Evidenční číslo, Položka, Počet, Cena Kč c) V prvním sloupci vyplňte řadu lichých čísel a zformátujte čísla do tvaru E. č d) Ukotvěte příčky tak, aby první řádek tabulky zůstával vţdy na obrazovce. 2) Na listu Obrat 2011 a) Zformátujte tabulku příkazem Formátovat jako tabulku na Styl tabulky 9 světlá b) V prvním sloupci zformátujte čísla na čtyři cifry (vzor 0012) c) V ostatních sloupcích zformátujte číselné údaje na dvě desetinná místa s řádovým oddělovačem. d) Všechny prázdné nevyplněné buňky v tabulce vyplňte textem ÚDAJ NEZNÁMÝ. e) Upravte list tak, aby uţivatel mohl nadále měnit pouze tyto buňky. Heslo nastavte na CVIČENÍ. f) Ukotvěte příčky tak, aby první řádek a první sloupec tabulky zůstávaly vţdy na obrazovce. g) Připravte tabulku pro tisk tak, aby se první řádek a první sloupec tabulky opakovaly na všech listech, v záhlaví uprostřed byl automaticky název listu a vpravo automatické datum a čas tisku, v zápatí bylo vlevo číslo stránky lomeno počtem stránek, to vše mimo první stránku tisku, na které bude pouze uprostřed záhlaví automatický název listu. Všechny okraje pro tisk nastavte na 2,5 cm.

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

MS Excel 97, 2000 a XP

MS Excel 97, 2000 a XP MS Excel MS Excel 97, 2000 a XP Obsah...53 Princip práce tabulkového kalkulátoru...54 Práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel...54 Spuštění aplikace Excel...54 Základní pojmy...55 Výběr buněk a pohyb

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Microsoft Excel 2013 tabulkový program

Microsoft Excel 2013 tabulkový program VŠE v Praze Microsoft Excel 2013 tabulkový program Markéta Kubálková 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 1 Základní pojmy a operace... 7 1.1 Tabulkový program... 7 1.2 Firma Encián... 7 1.3 Seznámení

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více