Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY"

Transkript

1 Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY Abstrakt Článek pojednává o odborné praxi ve společnosti Královopolská RIA a.s., kterou jsem měl možnost absolvovat díky projektu Partnerství v energetice. Po přihlášení do projektu a seznámení se s jeho cílem, jsem se dostal až mezi vybranou skupinu, jež absolvuje stáž ve vybrané firmě. V KP RIA jsem pak během čtvrt roku pracoval na svěřených dílčích úkolech z oblasti procesního inženýrství. Převážně se týkaly výpočtů tlakových ztrát, tepelně hydraulických výpočtů výměníků a přestupu tepla mezi potrubím a okolím. V následujícím textu představím některé z mých úkolů v KP RIA, software který jsem při jejich řešení používal a také přiblížím technologické celky, kterých se tyto dílčí výpočty týkaly. Klíčová slova Partnerství v oblasti energetiky, Královopolská RIA, odborná praxe, procesní inženýrství 1 ÚVOD V rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky jsem měl možnost v létě 2013 absolvovat odbornou praxi ve společnosti Královopolská RIA. Jako student Vysokého učení technického v Brně jsem se o možnosti zúčastnit se projektu dozvěděl poprvé na úvodní přednášce uspořádané v aule na Fakultě strojního inženýrství. Projekt představil prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. a Ing. Martin Pavlas, Ph.D. Prezentace a náplň projektu mě zaujala. Právě v té době jsem se snažil najít firmu, kde by bylo možné během studia nějakou praxi získat. Postupně se ukázalo, že bez většího přehledu o firmách, které se zabívají energetikou a bez doporučení není úplně snadné takovou praxi ještě během studia získat. Na samotnou prezentaci přišla opravdu velká spousta studentů a proto jsem rád, že jsem se po vyplnění kompetenčního profilu na stránkách projektu (http://partnerstvienergetiky.msek.cz) dostal mezi vybrané účastníky, kteří mohli nastoupit na odbornou praxi. Ta se konala ve společnosti, která nejlépe vyhovovala jak očekávání studentů, tak nárokům společnosti na předchozí vzdělání a současné odborné zaměření studenta. 1 Bc. Petr Navrátil, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1 Brno , tel:

2 Studuji magisterský obor Procesní inženýrství na Ústavu procesního a ekologického inženýrství. Zaměření ústavu propojuje oblasti vědy a poznání z energetiky, fyzikální chemie, mechaniky, automatizace a dalších. Pracoviště se rozdělují do sekcí: energetické systémy a simulační výpočty, termické procesy a čištění plynů, výpočtové modelování dynamiky tekutin (CFD), konstrukce zařízení, systémy pro přenos tepla. Při výuce procesního inženýrství je kladen důraz na prohloubení znalostí z oborových disciplín zaměřených na přenos tepla, hybnosti a hmoty. Profilové předměty jsou tepelné, hydraulické a difuzní pochody. Teoretické znalosti termodynamiky a fyzikální chemie prohlubuje výuka v kurzech systémového inženýrství. Uplatnění poznatků z mechaniky těles zajišťuje blok několika předmětů zaměřených na stavbu a konstrukci procesních a energetických zařízení. Praktické znalosti profilované na měření a regulaci pokrývá výuka experimentálních metod, projektování a řízení procesů a energetických systémů. Další výuka postihuje také obory ekologie, bezpečnosti a práce se specializovaným softwarem. Jako pracoviště, kde bych mohl nejlépe uplatnit teoretické znalosti, dále je prohlubovat a poznat také praktické aspekty této profesní specializace se zdálo nejvhodnější oslovit projekční oddělení ve společnosti Královopolská RIA. V tomto nejvíce děkuji Ing. Richardu Nekvasilovi, Ph.D., který mi v Královopolské RIA odbornou praxi dojednal a zajistil schůzku přímo s vedoucím projekce Ing. Janem Štaffou. Přijímací pohovor u Ing. Štaffy proběhl dobře a dohodli jsme se na zahájení praxe v polovině července. Nástup do nového zaměstnání bývá často spojen se začátkem měsíce. Já jsem měl dlouho dopředu objednanou dovolenou a tak jsem byl velice rád, že mi v Královopolské vyšli vstříc a umožnili mi začít o něco později. S potěšením můžu konstatovat, že jak začátek, tak i celá praxe byla provázená vstřícnou atmosférou. 2 KRÁLOVOPOLSKÁ RIA Královopolská RIA akciová společnost je inženýrsko-dodavatelská firma, která se dlouhodobě orientuje na vyšší typy dodávek v oborech jaderná energetika, chemie a petrochemie, čištění a úprava vod. Obrázek 1 Logo KP RIA [1] V rámci zakázek, na kterých společnost pracuje, zajistí vypracování projektové dokumentace technologických celků a konstrukční dokumentaci zařízení. Výstupy jsou podloženy pevnostními výpočty, které se provádějí nejčastěji pro potrubí, nádrže aparáty a ocelové konstrukce. Kompletaci dodávku a montáž dílčích technologických celků nebo rovnou celých provozních souborů firma zajišťuje taktéž. V řadách zaměstnanců jsou zkušení specialisti, kteří mohou dohlížet na místě realizace při stavbě a také při funkčních zkouškách či uvádění zařízení do provozu. A dokáží také nabídnout sofistikovanou pomoc při řešení technických problémů, které přesahují možnosti zadavatele z hlediska technického know-how. Na realizovaných 2

3 projektech tak pracuje tým zkušených projektantů, výpočtářů, techniků a obchodníků. Celkový počet zaměstnanců je cca 170. Královopolská RIA a.s. má za sebou velkou tradici a spoustu dobře odvedené práce. Reference firmy by vydaly na obsáhlou příručku, z nejdůležitějších projektů uveďme, že se KP RIA podílela v postavení finálního dodavatele na výstavbě všech jaderných bloků na území České a Slovenské republiky. Na poli jaderné energetiky pracovala KP RIA především na technologických systémech primární části jaderných elektráren. Těmi jsou pomocné systémy primárního okruhu, čistící stanice radioaktivních médií a kontaminovaných vod, aktivní i pasivní havarijní systémy, příprava a dávkování chemických roztoků a další. Ostatně jako velice zajímavý zdroj informací o referencích KP RIA mohou sloužit přímo webové stránky, které naleznete na adrese [1]. Z poslední doby bych vyzvednul dva projekty a to Diamo, s.p., Stráž pod Ralskem a JE Mochovce. V době mé stáže se na obou pracovalo a já jsem tak měl možnost k nim též přispět. 2.1 Struktura podniku Mnoho lidí má Královopolskou jako synonymum části Brna. Královopolská, a.s. jako strojírenský podnik s dlouholetou tradicí je firma založena 26. září 1889 bratranci Filipem Porgesem a Augustem Ledererem pod názvem Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik Lederer & Porges (Brno-Královopolská strojírna Lederer & Porges) [2]. V minulé době, kdy byla zcela jiná hospodářská situace a požadavky trhu šlo o skutečně velkou fabriku, orientovanou od čistě strojírenské výroby jako například sekce jeřábů, až k zařízení pro chemii a petrochemii. Postupem času se měnili požadavky a očekávání, a tak se po revoluci různě přeskupovali jak majitelé, tak divize podniku. Aktuální organizace je taková, že na Křižíkově v rozsáhlém areálu zůstává strojírenská výroba chemických a procesních aparátů pod hlavičkou Královopolská a.s. spolu s divizí jeřábů. Na Halasově náměstí (ulice Okružní) pak sídlí Královopolská RIA a.s. (RIA je zkratkou pro Realizaci Investičních Akcí). Dceřinými společnosti KP RIA jsou Královopolská stress analysis group s.r.o. (KP SAG) a její stavební divize v České republice a na Slovensku. 3

4 Obrázek 2 Organizační struktura KP RIA (mimo představenstvo aj.) [1] 2.2 KP SAG Pevnostní výpočty a dynamické analýzy technologického zařízení v oblasti jaderné energetiky, chemie a petrochemie, energetiky aj. má na starosti právě KP SAG. Její výpočtáři ověřují správný návrh zařízení obvykle provedený právě v KP RIA. K dispozici mají potřebný software, namátkou uveďme PDMS, SYSTUS, ADLPIPE aj. 2.3 Kvalifikace Pro udržení standardu kvality a úspěch ve výběrových řízeních je KP RIA držitelem certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2008 dále společnost získala certifikát k environmentálnímu systému řízení dle normy ISO 14001:2004 a certifikát k systému řízení BOZP podle BS-OHSAS 18001:2007. Nezbytný je pro ni také certifikát pro proces svařování dle normy ISO : ODBORNÁ PRAXE Při práci na dílčích úkolech, které jsem v rámci odborné praxe řešil, jsem využíval standardní balík kancelářských programů Microsoft Office, především MS Excel se ukázal být nepostradatelným nástrojem. Především některé výsledky, respektive výstupy z jiného software se dají s výhodou exportovat ve formátu, se kterým je pak možné v MS Excel hromadně pracovat. Názorný příklad může být aplikace pro výpočet měrné hmotnosti a kinematické viskozity vzduchu. V sešitu MS Excel pak stačí jen zadat vstupní parametry, při nichž chceme termo-fyzikální vlastnosti odečíst. Díky snadné práci s grafy je také možné výsledky názorně vizualizovat a získat představu s jakými hodnotami aktuálně pracujeme, zda jsou vysoké či nízké a jak intenzivně se parametry s teplotou a tlakem mění. Případně se 4

5 pohledem na grafické znázornění rychle přesvědčit, zda výsledek z jiného výpočtu je alespoň řádově správný, což mnohdy ušetří čas. Obrázek 3 Termo-fyzikální vlastnosti vzduchu, zpracováno v MS Excel [3] 5

6 Po nástupu na praxi jsme dostali přidělený služební , který jsme užívali přes klasické rozhraní MS Outlook. Společnost využívá také vlastní intranet, nejčastěji pro správu personálních záležitostí, objednávání obědů apod. K dispozici jsem měl vlastní počítač a místo v kanceláři u senior process engineera. Obrázek 4 Přidělené pracoviště Každý úkol, na kterém jsem pracoval, byl součástí výpočtu některého dílčího provozního souboru (DPS). K nim se vztahoval protokol, kde bylo kompletně popsané, jakého zařízení se problém týká, jaké jsou vstupní a výstupní parametry a výpočetní postupy. Tyto dokumenty měly příslušnou hlavičku a číslování přesně tak aby to odpovídalo systému ISO. Z důvodů obchodního tajemství není samozřejmě možné publikovat konkrétní dokumenty. Všechny protokoly byly vedeny dvojjazyčně. Respektive česky nebo slovensky a anglicky. Každá revize dokumentu musí být zaznamenána a popřípadě vizuálně odlišená. Z výše popsaných důvodů se ve společnosti používá k tvorbě protokolů MS Word. Ačkoliv je možné některé dokumenty generovat automaticky z vnitropodnikového systému (SAP, Helios, apod.) nesetkal jsem se během své praxe s tímto. 3.1 Speciální software PipeNET Nezbytným vybavením pro práci na výpočtech hydraulických ztrát potrubních systémů je v KP RIA software PipeNET. Je to program z produkce společnosti Sunrise Systems sídlící v Cambridge ve Spojeném království. 6

7 Obrázek 5 PipeNET - návrh sprinklerů [4] Software slouží k posouzení potrubních tras z hlediska tlakových ztrát, dostatečného nadimenzování čerpadel, clon, ventilů apod. Na obrázku je vidět pracovní plocha, s aktuálním problémem. Právě systém speciálních sprinklerů pro reaktorový sál jsem pomáhal řešit. Horní část obrazovky zabírá standartní panel nástrojů, ten je možné libovolně konfigurovat dle uživatelských požadavků. Centrální okno zobrazuje zvětšenou část pracovní plochy. Vpravo dole je pak žluté navigační podokno s výřezem zobrazeného prosotru. Do pracovní plochy je možné zadat kompletní systém potrubí, obvykle zpracovaný ve výkrese dílčích potrubí (tzv. axonometrické výkresy potrubí). Model zohledňuje jak délky potrubí, tak převýšení a zobrazuje je v patřičném měřítku. Do uzlů potrubí je pak možné umisťovat požadované armatury, čerpadla a další. Každou položku je možné pomocí okna v pravo editovat a nastavit požadované parametry, například K-faktor pro výpočet tlakové ztráty. Program umožňuje také tvorbu vlastní knihovny normalizovaných dílů. Výpočet probíhá po korektním nastavení a vybrání průtočného okruhu velmi rychle. Výsledky jako průtok, tlak média, tlaková ztráta aj. je možné vypsat pro každý jeden prvek nebo současně a exportovat je k dalšímu využití v libovolném formátu. Program umožňuje výběr z různých výpočetních metody pro tlakové ztráty, rychlou a přehlednou editaci jak celé trasy, tak jednotlivých prvků. 3.2 Speciální software - ChemCAD Dalším ze zajímavých programů, který stojí za zmínku je ChemCAD od texaské společnosti Chemstations. Program je založen na práci se základními chemickými, tepelnými a procesními aparáty, které jsou definované v knihovnách samotného programu. Pro správnou volbu postupu a práce se softwarem jsem využíval jednak poznámek z 7

8 předmětu Navrhování procesních a energetických systémů (KNP) a dílem pak samotnou nápovědu v programu, která je velmi kvalitně zpracovaná. Samozřejmě KP RIA disponuje i vlastním manuálem. Layout pracovní plochy zobrazuje obrázek 6. Obrázek 6 Layout ChemCAD [5] Jako první krok při práci v programu ChemCAD je třeba upravit natavení jednotek, nastavit použitý termodynamický model a vybrat komponenty. Pro pohodlnou práci v ChemCADu je třeba nastavit jednotky které vyhovují pracovnímu prostředí uživatele. Vzhledem ke zvyklostem na ústavu Procesního a ekologického inženýrství volíme v nabídce jednotky SI a některé jednotky přepneme podle osobních preferencí. Volba správného termodynamického modelu pro konkrétní látky a aplikaci je velmi důležitá. Podle článku [6] můžeme rozdělit TF modely na metody založené na stavové rovnic (např.: Redlich-Kwong-Soave SRK, Peng-Robinson PR) a na metody pracující s koeficienty aktivity (UNIFAC), popřípadě na speciální modely (Chao-Seader ChS). Doporučená volba modelu pak je skrze rozdělení dle polarity, tlaku, elektrolytických vlastností, reálnosti látek aj. Obecně je pro strojové výpočty podle [7] doporučený model ChS. Jiný zdroj [8] řadí metody nepatrně jinak a doporučuje výběr metody spíše podle konkrétních látek figurujících ve výpočtu. Samotná nápověda v programu ChemCAD, pak spíše popisuje hraniční podmínky použití konkrétních modelů. Nicméně, v KP RIA jsme buď provedli validaci modelů pro naše komponenty nebo jsme vycházeli z nastavení programu použitých v obdobném výpočtu v minulosti. 3.3 Speciální software - AutoCAD Ačkoliv se v KP RIA v hojné míře používá i moderní 3D CAD software PDMS, stále zůstává v nezastupitelné míře důležitým prostředkem pro grafické vyjádření výstupů klasický AutoCAD. My jsme ho využili pro tvorbu databáze potrubních standardů. KP RIA má totiž obrovský archiv realizovaných projektů a tak je s využíváním PC pro tvorbu dokumentace nutná digitalizace některých technologických uzlů a jejich kategorizace. Pracovali jsme konkrétně na výkresech detailů potrubí roztříděných podle potrubních tříd. 8

9 3.4 Tepelně-hydraulické posouzení chladicího systému Jako dílčí úkol na kterém jsem pracoval bych chtěl představit výpočet ohřevu chladicího média. Jednalo se o nouzový sprchový systém instalovaný v reaktorovém sálu (3. a 4. blok JE Mochovce). V případě selhání běžného chlazení reaktoru, pokud dojde ke zvýšení teploty v sálu nad 270 C, uvede se v činnost havarijní okruh, který tlačí pod tlakem cca 3bar chladicí směs vody a kyseliny borité do potrubního systému, který vede ze záchytné vany pod reaktorem a nádrže mimo sál, do speciálních trysek umístěných pod stropem sálu. Znali jsme geometrii potrubí, průtok, termo-fyzikální vlastnosti okolí i média. Šlo o kontrolu stavu, zda nedojde v médiu ke změně fáze. Potrubní trasa měla délku cca 183m a průtok roztoku o teplotě 60 C byl poměrně velký. Materiál potrubí byl průměrně stejně tepelně vodivý a tloušťka stěny okolo 10mm. Na počátku přesto panovaly obavy, že by mohlo ke konci potrubí dojít k odpaření. Výpočet jsme řešili několika metodami pro vzájemnou kontrolu. Proběhla simulace pomocí programu ANSYS Fluent, dále analytický výpočet v MS Excel s využitím vztahů pro přenost tepla, tak jako se učí v předmětu Tepelné pochody na ÚPEI, využili jsme tentokrát literaturu [9]. A také jednoduchá simulace v ChemCAD a nakonec ještě porovnání s tabulkovými hodnotami tepelné ztráty na metr potrubí. Výsledky se potěšujícím způsobem potvrzovali a tak zněla jednoznačná odpověď na otázku bezpečnosti. Vše bylo navrženo správně a ohřev média před rozprášením v tryskách dosáhl pouze 4 C. Obrázek 7 VVER generace 3+ [10] 9

10 4 ZÁVĚR Odborná praxe v KP RIA byla velice přínosná. Měl jsem možnost využít teoretické znalosti z výuky na VUT v praxi a rozšířit si znalosti programů do větší hloubky. Neocenitelné jsou pak osobní zkušenosti s prací ve velké a zavedené společnosti orientované na moderní a sofistikované technologie. Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Literatura [1] KP RIA: Reference. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Královopolská RIA: Reference [online] vyd. Brno, 2013 [cit ]. Dostupné z: [2] KRALOVOPOLSKA A.S. Kralovopolska a.s.: Královopolská strojírna [online] vyd. Brno, 2014 [cit ]. Dostupné z: [3] KRÁLOVOPOLSKÁ RIA. Výpočet měrné hmotnosti a kinematické viskozity vzduchu: MS Excel. Brno, [4] PipeNET: Sunrise Systems. SUNRISE SYSTEMS. Reference a příklady použití [online] vyd. Cambridge U.K., 2013 [cit ]. Dostupné z: [5] Chemstation: chemcad. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] CARLSON, Eric. Dont gamble with physical properties for simulations. Chemical engineering progress. 1996, s Dostupné z: Aspen technology [7] Difuzní pochody KDP, VUT Brno, Fakulta ÚPEI, Doc. J Jícha, Podklady k přednáškám [8] HILL, David a Fred JUSTICE. Understand thermodynamics to improve process Simulations Dostupné z: [9] CAO, Eduardo. Heat transfer in process engineering. New York: McGraw-Hill, c2010, viii, 568 p. ISBN [10] ROSATOM. Rosatom: Integrovaná nabídka v oblasti využití jaderné energie [Propagační dokument] vyd. Moskva, 2013, 26 s. [cit. 2013]. CONTRIBUTION TITLE IN ENGLISH Keywords Energy Partnership, Královopolská RIA, professional practice, process engineering Summary The article discusses the practical training at Královopolská RIA as I had the opportunity to pass through partnership projects in the energy sector. After logging into the project and learn the way it aim, I got up among a select group that undergo internship in a company. In KP RIA I then worked for over a quarter of the assigned sub-tasks of a process. Mainly concerning calculation of pressure loss, heat exchangers and hydraulic calculations of heat transfer between the pipe and its surroundings. In the following, I will present some of my tasks in KP RIA, software that I have used in their solution and also elucidate technological systems, which these sub-computations involved. 10

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Tento článek je věnován pracovní stáži ve firmě HProject s.r.o. Tato stáž proběhla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. Článek popisuje činnost firmy HProject

Více

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Tento článek je věnován odborné stáži, která vznikla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. 1. ÚVOD Projekt MSEK Partnerství v oblasti energetiky

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla Konference ANSYS 2009 Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla M. Kůs Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Abstract: The article

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Milan KOLOMAZNÍK 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Milan KOLOMAZNÍK 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Milan KOLOMAZNÍK 1 Abstrakt PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Článek pojednává obecně o projektové dokumentaci a jejích hlavních částech v souvislosti s nutnými znalostmi procesního inženýra, který se chce zabývat

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie Profil společnosti O společnosti Výčet referencí KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. navazuje na tradici firmy založené již v roce 1889 a je jednou z předních firem na českém trhu. Činnost společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika PROFIL SPOLEČNOSTI Profil společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, akciová společnost, navazuje na tradici firmy, založené již v roce 1889 na výrobu vagónů, parních kotlů, vzduchových kompresorů a uskladňovacích

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace Ondřej Burian Pavel Zácha Václav Železný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky NUSIM 2013 Co je to CFD?

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Rusatom Overseas,a.s. Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Leoš Tomíček Výkonný vice-president, Rusatom Overseas, a.s. 11.04.2013 Praha Česká republika má historicky odborné znalosti jaderné výstavby

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Metodický list pro předmět Aplikační software ve veřejné správě

Metodický list pro předmět Aplikační software ve veřejné správě Metodický list pro předmět Anotace Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních uživatelských aplikací a na praktických příkladech vyzkoušet pokročilejší techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel,

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

FUNKČNÍ VZOREK PĚTIPAPRSKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR UC10.0

FUNKČNÍ VZOREK PĚTIPAPRSKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR UC10.0 MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ INTERAKCÍ V TECHNICKÝCH SYSTÉMECH FUNKČNÍ VZOREK PĚTIPAPRSKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR UC10.0 Autor: Petr Mareška (ELIS Plzeň a.s.) Vladimír Hrůza (ELIS Plzeň a.s.) Richard Matas Číslo

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Procter & Gamble Professional Určení efektivity žehlení PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vypracovali: Ing. Martin Pavlas, ÚPEI FSI

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín TEPLOTA TLAK KALIBRACE HLADINA PR TOK V RY ANALÝZA TEPLO ARMATURY EVODNÍKY ROJE ZDROJE KOMUNIKACE ODBORNÁ KONFERENCE 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Děkujeme

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751

STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751 STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751 PROFIL Vážení zákazníci, dovolte nám krátce představit naši strojní firmu. Firma je koncipována tak, aby mohla realizovat zakázku od projektu přes

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Lubomír Gogela, ředitel pro jakost, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Plzeň Historie Delimitace kotlového programu do SES Tlmače

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Vývoj technologie. Postup při vývoji technologií. a) empirická metoda postupného ověřování. b) syntéza procesu z informací. kooperace různých profesí

Vývoj technologie. Postup při vývoji technologií. a) empirická metoda postupného ověřování. b) syntéza procesu z informací. kooperace různých profesí Postup při vývoji technologií a) empirická metoda postupného ověřování - laboratoř poloprovoz velkokapacitní jednotka b) syntéza procesu z informací laboratorní experimenty informace o fyzikálně chemických

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ 1. ÚVOD Ing. Psota Boleslav, Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 602

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik konstruktér (kód: 23-104-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

VYBRANÉ POZNATKY Z ODBORNÉ PRAXE

VYBRANÉ POZNATKY Z ODBORNÉ PRAXE VYBRANÉ POZNATKY Z ODBORNÉ PRAXE Ing. Jiří Dvořáček Osnova: 1. C.V. 2. Poznatky z výrobní praxe 3. Realizované projekty mimo školu 4. Výzkumná činnost na škole 5. Různé -nar.5.11.1955 -absolvent SPŠ strojnické

Více

Využití výpočtových metod při projektování velkokuchyní veřejného stravování. 1.Současně používané metody projektování V České republice je

Využití výpočtových metod při projektování velkokuchyní veřejného stravování. 1.Současně používané metody projektování V České republice je Využití výpočtových metod při projektování velkokuchyní veřejného stravování. 1.Současně používané metody projektování V České republice je projektování kuchyňských provozů na nízké úrovni a to z toho

Více

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz Lidé na svém místě Profil společnosti Lidé na svém místě CCE Group Základy CCE Group byly položeny v roce 1990, historie některých členů skupiny však sahá až do šedesátých let minulého století. Skupinu

Více

Komárovská 2406 Třebovská 480. tel. +420 267 990 411 tel. +420 465 519 611 fax: +420 267 990 419 fax: +420 465 519 619

Komárovská 2406 Třebovská 480. tel. +420 267 990 411 tel. +420 465 519 611 fax: +420 267 990 419 fax: +420 465 519 619 Volná místa - Technické profese k 3/5/2007 Produktový specialista - odd. Produktový management Ústí nad Orlicí - technická podpora při prodeji výrobků - instalační přístroje a rozváděče - příprava technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Mnichov, Září 2009 Krátké představení skupiny BASE Začátek: Výchozí bod: Založení BASE CONSULT GmbH 1996 v Mnichově Vlastníkem řízená, samostatně financovaná

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X. Název přednášky: Optimalizace primárních a sekundárních metod snižování emisí NO X pro dosažení limitu 200 mg/m 3 Autoři: Michal Stáňa, Ing., Ph.D.; Tomáš Blejchař, Ing., Ph.D., Bohumír Čech, Dr. Ing.;

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

CURRICULUM VITAE. ŽALUD Václav PROFESNÍ PROFIL PŘEHLED ZKUŠENOSTÍ A KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

CURRICULUM VITAE. ŽALUD Václav PROFESNÍ PROFIL PŘEHLED ZKUŠENOSTÍ A KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI ŽALUD Václav V Dolíku 351 434 01 MOST tel.: +420 606 473 815 zalud.vaclav@process-design.cz www.process-design.cz PROFESNÍ PROFIL Václav má 16-ti letou praxi v oblasti projektování, výstavby a provozu

Více

The Shower cleaner of contaminated spills

The Shower cleaner of contaminated spills Název funkčního vzorku v originále Sprchový čistič kontaminovaných úkapů Název funkčního vzorku česky (anglicky) The Shower cleaner of contaminated spills Obrázek 1. Model sprchového čističe pro kontaminované

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více