Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek"

Transkript

1 Instalaèní pøíruèka Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

2 Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi aplikacemi, skenovaná obrazová data a stávající obrazové soubory. K dispozici jsou dvì verze aplikace DeskTopBinder V2: DeskTopBinder V2 Professional a DeskTopBinder V2 Lite. Tato pøíruèka popisuje nastavení aplikace DeskTopBinder V2 Lite (verze 3.XXX nebo novìjçí). Informace o pouôití aplikace DeskTopBinder V2 Lite: Úvodní pøíruèka k aplikaci DeskTopBinder V2 a nápovìda k aplikaci DeskTopBinder V2. Ochranné známky Microsoft, Windows, Windows NT a PowerPoint jsou registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation v USA nebo v jinîch zemích. Adobe, Acrobat a PostScript jsou registrované ochranné známky spoleènosti Adobe Systems Incorporated. Pentium je registrovaná ochranná známka spoleènosti Intel Corporation. Ostatní zde pouôité názvy produktù slouôí pouze pro úèely identifikace a mohou bît ochrannîmi známkami pøísluçnîch spoleèností. Naçe spoleènost se zøíká veçkerîch práv tîkajících se tìchto ochrannîch známek. Outside In Viewer Technology (c) Intranet Solutions Chicago, Inc. Vçechna práva vyhrazena. Úplné názvy operaèních systémù Windows: Název Windows 95 znamená Microsoft Windows 95. Název Windows 98 znamená Microsoft Windows 98. Název Windows Me znamená Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Úplné názvy produktù Windows NT 4.0: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Úplné názvy produktù skupiny Windows 2000: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Úplné názvy produktù skupiny Windows XP: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition

3 OBSAH 1. Zaèínáme Provozní prostøedí...1 Systémové poôadavky...1 Soubory vytvoøené v aplikacích pro úpravu dokumentù Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Instalace...3 Funkce aplikace Job Binding...6 Auto Document Link...6 Nastavení po instalaci...6 Odinstalování Dodatek Zaøízení s telefonickîm pøipojením...9 Smìrovaè vytáèení pøipojenî v síëovém prostøedí, ve kterém se pouôívá aplikace DeskTopBinder V2 Lite...9 Pouôití síëového poèítaèe s telefonickîm pøipojením...9 i

4 ii

5 1. Zaèínáme Provozní prostøedí Systémové poôadavky Pøed instalací aplikace DeskTopBinder V2 Lite zkontrolujte, zda poèítaè splòuje následující poôadavky: Poèítaè Poèítaè kompatibilní s PC/AT Jeden z uvedenîch operaèních systémù: Operaèní systém Microsoft Windows 95 Release 2 nebo novìjçí Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Service Pack 5 nebo novìjçí Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 5 nebo novìjçí Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 1 nebo novìjçí Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 1 nebo novìjçí Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Procesor Pentium 133 MHz nebo rychlejçí (doporuèuje se Pentium II 266 MHz nebo rychlejçí) RAM 48 MB nebo více (doporuèuje se 128 MB nebo více) Volné místo na pevném disku 50 MB nebo více (doporuèuje se 200 MB) Monitor barev (High Color), pixelù a vyççí Systém pøipojení ScanRouter V2 Lite V nebo novìjçí ScanRouter V2 Professional V nebo novìjçí ScanRouter Enterprise Snadné skenování Informace o zaøízeních podporujících snadné skenování naleznete v èásti Seznam kompatibilních zaøízení. Snadnî tisk Informace o snadném tisku naleznete v souboru Readme. 1

6 Zaèínáme 1 Upozornìní Poôadavky na systém se mohou mìnit podle pøipojenîch zaøízení. Dalçí informace naleznete v pøíruèkách k jednotlivîm zaøízením. Odkaz Str.9 Zaøízení s telefonickîm pøipojením Soubory vytvoøené v aplikacích pro úpravu dokumentù Aplikace DeskTopBinder V2 Lite mùôe pracovat s dokumenty s níôe uvedenîmi pøíponami. Chcete-li tyto soubory pouôívat v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite, musí bît nainstalovány také pøísluçné aplikace..txt Musí bît nainstalována aplikace Poznámkovî blok..doc (soubor vytvoøenî pomocí aplikací Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze rtf (soubor vytvoøenî pomocí aplikací Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze ppt (soubor vytvoøenî aplikací Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 nebo Microsoft PowerPoint verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 nebo Microsoft PowerPoint verze xls (soubor vytvoøenî aplikací Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 nebo Microsoft Excel verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 nebo Microsoft Excel verze pdf (soubor vytvoøenî aplikací Acrobat 3.0/4.0/5.0) Musí bît nainstalována aplikace Adobe Acrobat 4.0 nebo novìjçí. Upozornìní Vzhled vytvoøené miniatury se mùôe liçit podle konfigurace systému Windows a stavu aplikace. Napøíklad barva pozadí miniatury je urèena nastavením barevného schématu na kartì [Vzhled] v dialogovém oknì [Vlastnosti zobrazení]. V pøípadì formátù, které aplikace DeskTopBinder V2 Lite nepodporuje, nemusejí bît operace v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite provedeny správnì. 2

7 2. Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Instalace DeskTopBinder V2 Lite je registrována jako aplikace v systému Windows. Pøed zahájením instalace zkontrolujte, zda jsou ukonèeny vçechny ostatní aplikace. Pøíprava Pøi instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè, na kterém je nainstalována aplikace DeskTopBinder (pøedchozí verze aplikace DeskTopBinder V2 Professional), lze zvolit jednu z níôe uvedenîch moôností: Více informací o instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè s instalací aplikace DeskTopBinder najdete v souboru Readme. Pøepsat Sloôky a dokumenty aplikace DeskTopBinder budou automaticky pøevedeny na poloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Modrozelené poznámky pøipojené k dokumentùm aplikace DeskTopBinder budou po pøevedení rùôové. Nepøepisovat Potøebujete-li provést následující operace, starî soubor nepøepisujte (bude existovat spoleènì s novou verzí). Pouôijte funkci pøevodu souborù (pøevod textu pomocí OCR, pøevod PDF atd.) aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Pøipojte se pomocí aplikace ScanRouter/ScanRouter Professional (pøedchozí verze aplikace ScanRouter V2). Pøi instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè, na kterém je nainstalována aplikace ScanRouter-Browser (pøedchozí verze aplikace DeskTopBinder V2 Lite), lze zvolit jednu z následujících moôností: Více informací o instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè s instalovanou aplikací ScanRouter-Browser najdete v souboru Readme. Pøepsat Sloôky a dokumenty aplikace ScanRouter-Browser budou automaticky pøevedeny na poloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Nepøepisovat Potøebujete-li provést následující operace, starî soubor nepøepisujte (bude existovat spoleènì s novou verzí). Pøipojte se pomocí aplikace ScanRouter/ScanRouter Professional (pøedchozí verze aplikace ScanRouter V2). 3

8 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite 2 Upozornìní Aplikace DeskTopBinder V2 Lite nemùôe bît nainstalována spoleènì jinîmi verzemi aplikace DeskTopBinder V2 Lite, DeskTopBinder V2 Professional nebo aplikací Job Binding. Pøed instalací aplikace DeskTopBinder V2 Lite tyto aplikace odinstalujte. Data pouôívaná starçí aplikací lze uloôit a pouôívat v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite. Pokud vçak pøedchozí aplikací byla aplikace DeskTopBinder V2 Professional, nebudou nìkteré funkce nadále dostupné. Chcete-li aplikaci DeskTopBinder V2 Lite pouôívat v systému Windows NT, Windows 2000 nebo Windows XP, musíte se do systému pøihlásit jako èlen skupiny Administrators nebo Power Users. Software mohou instalovat pouze èlenové skupiny Administrators. Funkce ScanRouter V2 Link byly do aplikace DeskTopBinder V2 Lite integrovány. Pokud chcete aplikaci DeskTopBinder V2 Lite instalovat na klientském poèítaèi s instalovanou aplikací ScanRouter V2 Link, zobrazí se zpráva upozoròující na odinstalování aplikace ScanRouter V2 Link. Nastavení provedená v aplikaci ScanRouter V2 Link budou ve funkci Auto Document Link pouôita, i kdyô aplikaci ScanRouter V2 Link odinstalujete. A Zobrazí se dialogové okno [DeskTopBinder V2 Lite Setup]. B Klepnìte na poloôku [DeskTopBinder V2 Lite]. Zobrazí se vîzva k potvrzení. C Klepnìte na tlaèítko [Ano]. D V dalçím dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. E Pøeètìte si licenèní smlouvu a klepnìte na tlaèítko [Ano]. F Zadejte jméno uôivatele a název spoleènosti a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. G Zkontrolujte zadané informace a potom klepnìte na tlaèítko [Ano]. Pokud je aplikace DeskTopBinder nainstalovaná na klientském poèítaèi, zobrazí se dialogové okno [Vybrat typ instalace]. HVyberte zpùsob instalace a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. I Vyberte umístìní instalace a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Upozornìní Pokud je produkt ScanRouter V2 jiô nainstalován, nelze umístìní zmìnit. Aplikace DeskTopBinder V2 Lite bude nainstalována do sloôky aplikace ScanRouter V2. 4

9 Instalace J Zadejte umístìní dokumentù, které bude aplikace DeskTopBinder V2 Lite spravovat, a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Umístìní dokumentù spravovanîch aplikací DeskTopBinder V2 Lite lze zmìnit, ale obvykle doporuèujeme ponechat stávající umístìní (sloôka RDCab folder). Ve sloôce RDCab je vytvoøena sloôka PL. Sloôka RDCab musí bît vytvoøena na pevném disku pøímo na klientském poèítaèi, na kterém je nainstalována aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Upozornìní Pokud je na klientském poèítaèi nainstalována aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional a chcete pokraèovat v pouôívání dat kabinetu pouôívanîch pøed touto instalací, zadejte místo uloôení pouôívané pro døíve nainstalovanou aplikaci DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional. Pokud chcete nastavení poloôky Rozçíøené funkce... a funkce pro automatické pøidání pouôívané v pøedchozí verzi zachovat, zadejte místo uloôení pouôívané pøedchozí verzí aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional. K Ovìøte údaje o umístìní instalace a klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Zobrazí se vîzva k potvrzení zaregistrování do nabídky po spuçtìní funkce Function Palette. L Klepnutím na tlaèítko [Ano] tento nástroj nastavíte jako rezidentní. Chceteli jej spouçtìt z aplikace, klepnìte na tlaèítko [Ne]. Zobrazí se vîzva k potvrzení registrace do nabídky po spuçtìní funkce Auto Document Link. M Klepnutím na tlaèítko [Ano] tento nástroj nastavíte jako rezidentní. Chceteli jej spouçtìt z aplikace, klepnìte na tlaèítko [Ne]. N Klepnìte na tlaèítko [Dokonèit]. O Restartujte poèítaè. Upozornìní Pokud stará nastavení poloôky ScanRouter V2 Link a funkce automatického nebudou pouôívána a funkce Auto Document Link byla zaregistrována do skupiny Po spuçtìní, pøi restartu poèítaèe se zobrazí dialogové okno [Auto Document Link Properties]. 2 5

10 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Funkce aplikace Job Binding 2 Funkce aplikace Job Binding byly do aplikace DeskTopBinder V2 Lite integrovány (verze 2.XXX a novìjçí). Data z pøedchozí verze aplikace Job Binding lze pøevést do nové aplikace. Chcete-li aplikaci Job Binding pouôít, pøidejte ji zvolením ikony Síë v podnabídce [Rozçíøené funkce...] v nabídce [Nástroje]. Dobu tisku lze zkrátit tím, ôe tiskové soubory vytvoøené ovladaèem pøidáte jako dokumenty aplikace Job Binding. Jako dokumenty Job Binding jsou vhodnìjçí dokumenty tiçtìné èasto a bez úprav. Upozornìní Aplikace Job Binding je aktivovaná, jen pokud je nainstalován ovladaè tiskárny RPCS. Vytvoøení miniatury mùôe bìhem procesu pøevodu dat pøedbìôné integrace aplikace Job Binding (tiskárna RPCS) pro aplikaci DeskTopBinder V2 Lite a DeskTopBinder V2 Professional nìjakou dobu trvat. Pokud byla aplikace DeskTopBinder V2 verze 2.XXX jiô inovována, data aplikace Job Binding bude moôno pøevést, protoôe miniatury byly jiô vytvoøeny. Auto Document Link Funkce poloôky ScanRouter V2 Link a nástroje pro automatické pøidávání byly do funkce Auto Document Link integrovány. Funkce Auto Document Link je instalována souèasnì s aplikací DeskTopBinder V2 Lite. Funkce Auto Document Link sleduje vstupní zásobníky doruèovacího serveru v síti, místní sloôky systému Windows a pøijaté soubory faxem na síëovîch zaøízeních a upozorní na pøíchozí dokumenty a soubory. Sloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo systému Windows mohou tyto dokumenty nebo soubory pøijímat. Odkaz Podrobnosti o funkci Auto Document Link: viz Auto Document Link. Nastavení po instalaci Chcete-li pøidat nastavení poloôky Rozçíøené funkce... aplikace DeskTopBinder V2 Lite po instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite, vyberte poloôku [Rozçíøené funkce...] v nabídce [Nástroje] aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Provádìt lze pøíjem, odesílání a pøevod dokumentù a pøidávat aplikace Job Binding a ScanRouter V2 jako síëová zaøízení. 6

11 Odinstalování Odinstalování I kdyô aplikaci DeskTopBinder V2 Lite odinstalujete, sloôka pro umístìní dokumentù (obvykle sloôka PL ve sloôce RDCab) odstranìna nebude. Soubory oddílù dokumentù nebudou odstranìny a zùstanou ve sloôce pro umístìní dokumentù. Upozornìní Pokud je na klientském poèítaèi nainstalována pouze aplikace DeskTopBinder V2 Lite, odstranìní sloôky RDCab po odinstalování aplikace DeskTopBinder V2 Lite nezpùsobí ôádné problémy. Pokud je vçak (na stejném poèítaèi) nainstalována jiná aplikace, napøíklad ScanRouter V2, a pouôívá se stejné umístìní jako pro aplikaci DeskTopBinder V2 Lite, sloôku RDCab neodstraòujte. Chcete-li pouze odstranit data aplikace DeskTopBinder V2 Lite, odstraòte sloôku PL ve sloôce RDCab. V nìkterîch pøípadech mùôe po odinstalování aplikace DeskTopBinder V2 Lite zùstat v nabídce [Start] prázdná poloôka nabídky. V tom pøípadì poloôku odstraòte ruènì. A Spusëte systém Windows. B Klepnìte na tlaèítko [Start] a pøejdìte na poloôku [Nastavení]. C Klepnìte na pøíkaz [Ovládací panely]. D Poklepejte na ikonu [Pøidat nebo odebrat programy]. E Klepnìte na poloôku [DeskTopBinder V2 Lite]. F Klepnìte na tlaèítko [Pøidat èi odebrat] nebo [Zmìnit nebo odebrat]. G V zobrazeném dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko [Odstranit] a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Zobrazí se vîzva k potvrzení operace. H Klepnìte na tlaèítko [OK]. 2 7

12 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite 2 8

13 3. Dodatek Zaøízení s telefonickîm pøipojením Smìrovaè vytáèení pøipojenî v síëovém prostøedí, ve kterém se pouôívá aplikace DeskTopBinder V2 Lite Nakonfigurujte síëovî doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pomocí aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo funkce Auto Document Link. Pokud se síëové prostøedí zmìní, znovu nakonfigurujte síëovî doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pomocí aplikace DeskTopBinder V2 Lite a funkce Auto Document Link. Dùleôité Pokud je doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pøipojeno prostøednictvím smìrovaèe telefonického pøipojení, zaènou se od chvíle pøipojení k síti úètovat telefonní poplatky. Pouôití síëového poèítaèe s telefonickîm pøipojením Pokud v poèítaèi s telefonickîm pøipojením k síti pouôíváte aplikaci DeskTopBinder V2 Lite nebo funkci Auto Document Link, v závislosti na konfiguraci se poèítaè mùôe bìhem skenování pomocí rozhraní TWAIN nebo pøipojování k doruèovacímu nebo dokumentovému serveru telefonicky pøipojit ksíti. Dùleôité Je-li poèítaè nastaven pro automatické pøipojení k síti Internet, probìhne pøipojení bez zobrazení potvrzovacího dialogového okna a budou úètovány telefonní poplatky. 9

14 10 CS CZ B606-CSY001

15 Nìkteré obrázky nebo vysvìtlení v této pøíruèce se mohou od vaçeho produktu liçit, neboë mohlo dojít k jeho vylepçení èi zmìnì. Poznámky: 1. Obsah tohoto dokumentu mùôe bît mìnìn bez pøedchozího upozornìní. 2. Ôádná èást tohoto dokumentu nesmí bît kopírována ani ôádnîm zpùsobem reprodukována v pùvodním ani upraveném tvaru bez pøedchozího souhlasu dodavatele. 3. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA VÎSLEDKY POUÔÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU ANI ZA POUÔITÍ TOHOTO DOKUMENTU. Dùleôité Pøi chybném pouôití produktu uôivatelem nebo z dùvodu chyby softwaru mùôe dojít k poçkození nebo ztrátì dat na poèítaèi. Vçechna dùleôitá data je tedy nutno zálohovat. Bìhem práce s tímto softwarem nevyjímejte ani nevkládejte ôádné disky. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA POÇKOZENÍ ÈI ZTRÁTU JAKÎCHKOLI DOKUMENTÙ ÈI DAT VYTVOØENÎCH POMOCÍ TOHOTO SOFTWARU. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, NAHODILÉ ÈI NEPØÍMÉ ÇKODY (VÈETNÌ, ALE NIKOLIV POUZE, POÇKOZENÍ VEDOUCÍCH KE ZTRÁTÌ ZISKU, PØERUÇENÍ ÈINNOSTI FIRMY ÈI ZTRÁTÌ FIREMNÍCH INFORMACÍ ATD.) ZPÙSOBENÉ SELHÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, ZA ZTRÁTU DOKUMENTÙ ÈI DAT, ANI ZA JAKÉKOLIV JINÉ ÇKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUÔITÍ TOHOTO SOFTWARU, I POKUD BYL NA MOÔNOST TAKOVÎCH ÇKOD UPOZORNÌN. Copyright 2002

16 CS CZ B606-CSY001 Instalaèní pøíruèka

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Příručka uživatele programu Button Manager V2

Příručka uživatele programu Button Manager V2 Příručka uživatele programu Button Manager V2 Verze B CZE Copyright Copyright 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více