Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek"

Transkript

1 Instalaèní pøíruèka Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

2 Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi aplikacemi, skenovaná obrazová data a stávající obrazové soubory. K dispozici jsou dvì verze aplikace DeskTopBinder V2: DeskTopBinder V2 Professional a DeskTopBinder V2 Lite. Tato pøíruèka popisuje nastavení aplikace DeskTopBinder V2 Lite (verze 3.XXX nebo novìjçí). Informace o pouôití aplikace DeskTopBinder V2 Lite: Úvodní pøíruèka k aplikaci DeskTopBinder V2 a nápovìda k aplikaci DeskTopBinder V2. Ochranné známky Microsoft, Windows, Windows NT a PowerPoint jsou registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation v USA nebo v jinîch zemích. Adobe, Acrobat a PostScript jsou registrované ochranné známky spoleènosti Adobe Systems Incorporated. Pentium je registrovaná ochranná známka spoleènosti Intel Corporation. Ostatní zde pouôité názvy produktù slouôí pouze pro úèely identifikace a mohou bît ochrannîmi známkami pøísluçnîch spoleèností. Naçe spoleènost se zøíká veçkerîch práv tîkajících se tìchto ochrannîch známek. Outside In Viewer Technology (c) Intranet Solutions Chicago, Inc. Vçechna práva vyhrazena. Úplné názvy operaèních systémù Windows: Název Windows 95 znamená Microsoft Windows 95. Název Windows 98 znamená Microsoft Windows 98. Název Windows Me znamená Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Úplné názvy produktù Windows NT 4.0: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Úplné názvy produktù skupiny Windows 2000: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Úplné názvy produktù skupiny Windows XP: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition

3 OBSAH 1. Zaèínáme Provozní prostøedí...1 Systémové poôadavky...1 Soubory vytvoøené v aplikacích pro úpravu dokumentù Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Instalace...3 Funkce aplikace Job Binding...6 Auto Document Link...6 Nastavení po instalaci...6 Odinstalování Dodatek Zaøízení s telefonickîm pøipojením...9 Smìrovaè vytáèení pøipojenî v síëovém prostøedí, ve kterém se pouôívá aplikace DeskTopBinder V2 Lite...9 Pouôití síëového poèítaèe s telefonickîm pøipojením...9 i

4 ii

5 1. Zaèínáme Provozní prostøedí Systémové poôadavky Pøed instalací aplikace DeskTopBinder V2 Lite zkontrolujte, zda poèítaè splòuje následující poôadavky: Poèítaè Poèítaè kompatibilní s PC/AT Jeden z uvedenîch operaèních systémù: Operaèní systém Microsoft Windows 95 Release 2 nebo novìjçí Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Service Pack 5 nebo novìjçí Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 5 nebo novìjçí Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 1 nebo novìjçí Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 1 nebo novìjçí Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Procesor Pentium 133 MHz nebo rychlejçí (doporuèuje se Pentium II 266 MHz nebo rychlejçí) RAM 48 MB nebo více (doporuèuje se 128 MB nebo více) Volné místo na pevném disku 50 MB nebo více (doporuèuje se 200 MB) Monitor barev (High Color), pixelù a vyççí Systém pøipojení ScanRouter V2 Lite V nebo novìjçí ScanRouter V2 Professional V nebo novìjçí ScanRouter Enterprise Snadné skenování Informace o zaøízeních podporujících snadné skenování naleznete v èásti Seznam kompatibilních zaøízení. Snadnî tisk Informace o snadném tisku naleznete v souboru Readme. 1

6 Zaèínáme 1 Upozornìní Poôadavky na systém se mohou mìnit podle pøipojenîch zaøízení. Dalçí informace naleznete v pøíruèkách k jednotlivîm zaøízením. Odkaz Str.9 Zaøízení s telefonickîm pøipojením Soubory vytvoøené v aplikacích pro úpravu dokumentù Aplikace DeskTopBinder V2 Lite mùôe pracovat s dokumenty s níôe uvedenîmi pøíponami. Chcete-li tyto soubory pouôívat v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite, musí bît nainstalovány také pøísluçné aplikace..txt Musí bît nainstalována aplikace Poznámkovî blok..doc (soubor vytvoøenî pomocí aplikací Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze rtf (soubor vytvoøenî pomocí aplikací Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze ppt (soubor vytvoøenî aplikací Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 nebo Microsoft PowerPoint verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 nebo Microsoft PowerPoint verze xls (soubor vytvoøenî aplikací Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 nebo Microsoft Excel verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 nebo Microsoft Excel verze pdf (soubor vytvoøenî aplikací Acrobat 3.0/4.0/5.0) Musí bît nainstalována aplikace Adobe Acrobat 4.0 nebo novìjçí. Upozornìní Vzhled vytvoøené miniatury se mùôe liçit podle konfigurace systému Windows a stavu aplikace. Napøíklad barva pozadí miniatury je urèena nastavením barevného schématu na kartì [Vzhled] v dialogovém oknì [Vlastnosti zobrazení]. V pøípadì formátù, které aplikace DeskTopBinder V2 Lite nepodporuje, nemusejí bît operace v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite provedeny správnì. 2

7 2. Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Instalace DeskTopBinder V2 Lite je registrována jako aplikace v systému Windows. Pøed zahájením instalace zkontrolujte, zda jsou ukonèeny vçechny ostatní aplikace. Pøíprava Pøi instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè, na kterém je nainstalována aplikace DeskTopBinder (pøedchozí verze aplikace DeskTopBinder V2 Professional), lze zvolit jednu z níôe uvedenîch moôností: Více informací o instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè s instalací aplikace DeskTopBinder najdete v souboru Readme. Pøepsat Sloôky a dokumenty aplikace DeskTopBinder budou automaticky pøevedeny na poloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Modrozelené poznámky pøipojené k dokumentùm aplikace DeskTopBinder budou po pøevedení rùôové. Nepøepisovat Potøebujete-li provést následující operace, starî soubor nepøepisujte (bude existovat spoleènì s novou verzí). Pouôijte funkci pøevodu souborù (pøevod textu pomocí OCR, pøevod PDF atd.) aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Pøipojte se pomocí aplikace ScanRouter/ScanRouter Professional (pøedchozí verze aplikace ScanRouter V2). Pøi instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè, na kterém je nainstalována aplikace ScanRouter-Browser (pøedchozí verze aplikace DeskTopBinder V2 Lite), lze zvolit jednu z následujících moôností: Více informací o instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè s instalovanou aplikací ScanRouter-Browser najdete v souboru Readme. Pøepsat Sloôky a dokumenty aplikace ScanRouter-Browser budou automaticky pøevedeny na poloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Nepøepisovat Potøebujete-li provést následující operace, starî soubor nepøepisujte (bude existovat spoleènì s novou verzí). Pøipojte se pomocí aplikace ScanRouter/ScanRouter Professional (pøedchozí verze aplikace ScanRouter V2). 3

8 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite 2 Upozornìní Aplikace DeskTopBinder V2 Lite nemùôe bît nainstalována spoleènì jinîmi verzemi aplikace DeskTopBinder V2 Lite, DeskTopBinder V2 Professional nebo aplikací Job Binding. Pøed instalací aplikace DeskTopBinder V2 Lite tyto aplikace odinstalujte. Data pouôívaná starçí aplikací lze uloôit a pouôívat v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite. Pokud vçak pøedchozí aplikací byla aplikace DeskTopBinder V2 Professional, nebudou nìkteré funkce nadále dostupné. Chcete-li aplikaci DeskTopBinder V2 Lite pouôívat v systému Windows NT, Windows 2000 nebo Windows XP, musíte se do systému pøihlásit jako èlen skupiny Administrators nebo Power Users. Software mohou instalovat pouze èlenové skupiny Administrators. Funkce ScanRouter V2 Link byly do aplikace DeskTopBinder V2 Lite integrovány. Pokud chcete aplikaci DeskTopBinder V2 Lite instalovat na klientském poèítaèi s instalovanou aplikací ScanRouter V2 Link, zobrazí se zpráva upozoròující na odinstalování aplikace ScanRouter V2 Link. Nastavení provedená v aplikaci ScanRouter V2 Link budou ve funkci Auto Document Link pouôita, i kdyô aplikaci ScanRouter V2 Link odinstalujete. A Zobrazí se dialogové okno [DeskTopBinder V2 Lite Setup]. B Klepnìte na poloôku [DeskTopBinder V2 Lite]. Zobrazí se vîzva k potvrzení. C Klepnìte na tlaèítko [Ano]. D V dalçím dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. E Pøeètìte si licenèní smlouvu a klepnìte na tlaèítko [Ano]. F Zadejte jméno uôivatele a název spoleènosti a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. G Zkontrolujte zadané informace a potom klepnìte na tlaèítko [Ano]. Pokud je aplikace DeskTopBinder nainstalovaná na klientském poèítaèi, zobrazí se dialogové okno [Vybrat typ instalace]. HVyberte zpùsob instalace a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. I Vyberte umístìní instalace a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Upozornìní Pokud je produkt ScanRouter V2 jiô nainstalován, nelze umístìní zmìnit. Aplikace DeskTopBinder V2 Lite bude nainstalována do sloôky aplikace ScanRouter V2. 4

9 Instalace J Zadejte umístìní dokumentù, které bude aplikace DeskTopBinder V2 Lite spravovat, a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Umístìní dokumentù spravovanîch aplikací DeskTopBinder V2 Lite lze zmìnit, ale obvykle doporuèujeme ponechat stávající umístìní (sloôka RDCab folder). Ve sloôce RDCab je vytvoøena sloôka PL. Sloôka RDCab musí bît vytvoøena na pevném disku pøímo na klientském poèítaèi, na kterém je nainstalována aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Upozornìní Pokud je na klientském poèítaèi nainstalována aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional a chcete pokraèovat v pouôívání dat kabinetu pouôívanîch pøed touto instalací, zadejte místo uloôení pouôívané pro døíve nainstalovanou aplikaci DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional. Pokud chcete nastavení poloôky Rozçíøené funkce... a funkce pro automatické pøidání pouôívané v pøedchozí verzi zachovat, zadejte místo uloôení pouôívané pøedchozí verzí aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional. K Ovìøte údaje o umístìní instalace a klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Zobrazí se vîzva k potvrzení zaregistrování do nabídky po spuçtìní funkce Function Palette. L Klepnutím na tlaèítko [Ano] tento nástroj nastavíte jako rezidentní. Chceteli jej spouçtìt z aplikace, klepnìte na tlaèítko [Ne]. Zobrazí se vîzva k potvrzení registrace do nabídky po spuçtìní funkce Auto Document Link. M Klepnutím na tlaèítko [Ano] tento nástroj nastavíte jako rezidentní. Chceteli jej spouçtìt z aplikace, klepnìte na tlaèítko [Ne]. N Klepnìte na tlaèítko [Dokonèit]. O Restartujte poèítaè. Upozornìní Pokud stará nastavení poloôky ScanRouter V2 Link a funkce automatického nebudou pouôívána a funkce Auto Document Link byla zaregistrována do skupiny Po spuçtìní, pøi restartu poèítaèe se zobrazí dialogové okno [Auto Document Link Properties]. 2 5

10 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Funkce aplikace Job Binding 2 Funkce aplikace Job Binding byly do aplikace DeskTopBinder V2 Lite integrovány (verze 2.XXX a novìjçí). Data z pøedchozí verze aplikace Job Binding lze pøevést do nové aplikace. Chcete-li aplikaci Job Binding pouôít, pøidejte ji zvolením ikony Síë v podnabídce [Rozçíøené funkce...] v nabídce [Nástroje]. Dobu tisku lze zkrátit tím, ôe tiskové soubory vytvoøené ovladaèem pøidáte jako dokumenty aplikace Job Binding. Jako dokumenty Job Binding jsou vhodnìjçí dokumenty tiçtìné èasto a bez úprav. Upozornìní Aplikace Job Binding je aktivovaná, jen pokud je nainstalován ovladaè tiskárny RPCS. Vytvoøení miniatury mùôe bìhem procesu pøevodu dat pøedbìôné integrace aplikace Job Binding (tiskárna RPCS) pro aplikaci DeskTopBinder V2 Lite a DeskTopBinder V2 Professional nìjakou dobu trvat. Pokud byla aplikace DeskTopBinder V2 verze 2.XXX jiô inovována, data aplikace Job Binding bude moôno pøevést, protoôe miniatury byly jiô vytvoøeny. Auto Document Link Funkce poloôky ScanRouter V2 Link a nástroje pro automatické pøidávání byly do funkce Auto Document Link integrovány. Funkce Auto Document Link je instalována souèasnì s aplikací DeskTopBinder V2 Lite. Funkce Auto Document Link sleduje vstupní zásobníky doruèovacího serveru v síti, místní sloôky systému Windows a pøijaté soubory faxem na síëovîch zaøízeních a upozorní na pøíchozí dokumenty a soubory. Sloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo systému Windows mohou tyto dokumenty nebo soubory pøijímat. Odkaz Podrobnosti o funkci Auto Document Link: viz Auto Document Link. Nastavení po instalaci Chcete-li pøidat nastavení poloôky Rozçíøené funkce... aplikace DeskTopBinder V2 Lite po instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite, vyberte poloôku [Rozçíøené funkce...] v nabídce [Nástroje] aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Provádìt lze pøíjem, odesílání a pøevod dokumentù a pøidávat aplikace Job Binding a ScanRouter V2 jako síëová zaøízení. 6

11 Odinstalování Odinstalování I kdyô aplikaci DeskTopBinder V2 Lite odinstalujete, sloôka pro umístìní dokumentù (obvykle sloôka PL ve sloôce RDCab) odstranìna nebude. Soubory oddílù dokumentù nebudou odstranìny a zùstanou ve sloôce pro umístìní dokumentù. Upozornìní Pokud je na klientském poèítaèi nainstalována pouze aplikace DeskTopBinder V2 Lite, odstranìní sloôky RDCab po odinstalování aplikace DeskTopBinder V2 Lite nezpùsobí ôádné problémy. Pokud je vçak (na stejném poèítaèi) nainstalována jiná aplikace, napøíklad ScanRouter V2, a pouôívá se stejné umístìní jako pro aplikaci DeskTopBinder V2 Lite, sloôku RDCab neodstraòujte. Chcete-li pouze odstranit data aplikace DeskTopBinder V2 Lite, odstraòte sloôku PL ve sloôce RDCab. V nìkterîch pøípadech mùôe po odinstalování aplikace DeskTopBinder V2 Lite zùstat v nabídce [Start] prázdná poloôka nabídky. V tom pøípadì poloôku odstraòte ruènì. A Spusëte systém Windows. B Klepnìte na tlaèítko [Start] a pøejdìte na poloôku [Nastavení]. C Klepnìte na pøíkaz [Ovládací panely]. D Poklepejte na ikonu [Pøidat nebo odebrat programy]. E Klepnìte na poloôku [DeskTopBinder V2 Lite]. F Klepnìte na tlaèítko [Pøidat èi odebrat] nebo [Zmìnit nebo odebrat]. G V zobrazeném dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko [Odstranit] a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Zobrazí se vîzva k potvrzení operace. H Klepnìte na tlaèítko [OK]. 2 7

12 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite 2 8

13 3. Dodatek Zaøízení s telefonickîm pøipojením Smìrovaè vytáèení pøipojenî v síëovém prostøedí, ve kterém se pouôívá aplikace DeskTopBinder V2 Lite Nakonfigurujte síëovî doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pomocí aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo funkce Auto Document Link. Pokud se síëové prostøedí zmìní, znovu nakonfigurujte síëovî doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pomocí aplikace DeskTopBinder V2 Lite a funkce Auto Document Link. Dùleôité Pokud je doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pøipojeno prostøednictvím smìrovaèe telefonického pøipojení, zaènou se od chvíle pøipojení k síti úètovat telefonní poplatky. Pouôití síëového poèítaèe s telefonickîm pøipojením Pokud v poèítaèi s telefonickîm pøipojením k síti pouôíváte aplikaci DeskTopBinder V2 Lite nebo funkci Auto Document Link, v závislosti na konfiguraci se poèítaè mùôe bìhem skenování pomocí rozhraní TWAIN nebo pøipojování k doruèovacímu nebo dokumentovému serveru telefonicky pøipojit ksíti. Dùleôité Je-li poèítaè nastaven pro automatické pøipojení k síti Internet, probìhne pøipojení bez zobrazení potvrzovacího dialogového okna a budou úètovány telefonní poplatky. 9

14 10 CS CZ B606-CSY001

15 Nìkteré obrázky nebo vysvìtlení v této pøíruèce se mohou od vaçeho produktu liçit, neboë mohlo dojít k jeho vylepçení èi zmìnì. Poznámky: 1. Obsah tohoto dokumentu mùôe bît mìnìn bez pøedchozího upozornìní. 2. Ôádná èást tohoto dokumentu nesmí bît kopírována ani ôádnîm zpùsobem reprodukována v pùvodním ani upraveném tvaru bez pøedchozího souhlasu dodavatele. 3. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA VÎSLEDKY POUÔÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU ANI ZA POUÔITÍ TOHOTO DOKUMENTU. Dùleôité Pøi chybném pouôití produktu uôivatelem nebo z dùvodu chyby softwaru mùôe dojít k poçkození nebo ztrátì dat na poèítaèi. Vçechna dùleôitá data je tedy nutno zálohovat. Bìhem práce s tímto softwarem nevyjímejte ani nevkládejte ôádné disky. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA POÇKOZENÍ ÈI ZTRÁTU JAKÎCHKOLI DOKUMENTÙ ÈI DAT VYTVOØENÎCH POMOCÍ TOHOTO SOFTWARU. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, NAHODILÉ ÈI NEPØÍMÉ ÇKODY (VÈETNÌ, ALE NIKOLIV POUZE, POÇKOZENÍ VEDOUCÍCH KE ZTRÁTÌ ZISKU, PØERUÇENÍ ÈINNOSTI FIRMY ÈI ZTRÁTÌ FIREMNÍCH INFORMACÍ ATD.) ZPÙSOBENÉ SELHÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, ZA ZTRÁTU DOKUMENTÙ ÈI DAT, ANI ZA JAKÉKOLIV JINÉ ÇKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUÔITÍ TOHOTO SOFTWARU, I POKUD BYL NA MOÔNOST TAKOVÎCH ÇKOD UPOZORNÌN. Copyright 2002

16 CS CZ B606-CSY001 Instalaèní pøíruèka

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Funkce kopírky Funkce faxu Funkce tiskárny Funkce skeneru Registrace adres a uôivatelù pro funkce

Více

Printer/Scanner Unit Type 3045. Referenèní pøíruèka pro skenování. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 3045. Referenèní pøíruèka pro skenování. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 3045 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro skenování 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zaèínáme Odeslání skenovanîch souborù elektronickou poçtou Odeslání skenovanîch souborù pomocí funkce

Více

DDST Unit Type F. Referenèní pøíruèka pro tisk / skenování. Provozní pokyny

DDST Unit Type F. Referenèní pøíruèka pro tisk / skenování. Provozní pokyny DDST Unit Type F Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk / skenování 1 2 3 4 5 6 Úvod Instalace softwaru Pouôívání funkcí tiskárny Pouôívání funkce skeneru TWAIN Øeçení potíôí Dodatek Pøed pouôitím

Více

Referenèní pøíruèka pro tisk

Referenèní pøíruèka pro tisk Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zaèínáme Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Nastavení tiskárny Pouôití Dokumentovî server Funkce a nastaveni zaøízení

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Sharpdesk Informační příručka

Sharpdesk Informační příručka Sharpdesk Informační příručka Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité. Výrobní čísla Sharpdesk Tento výrobek může být nainstalován na počtu počítačů, který

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny

Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny Jednotka faxu typ 2500 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro faxování 1 2 3 4 5 6 Odeslání Nastavení odeslání Pøíjem Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Faxování z poèítaèe Dodatek Døíve, neô zaènete

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Informační Systém PINEL plus

Informační Systém PINEL plus Informační Systém PINEL plus Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce PINEL plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti HIPPO,

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Referenèní pøíruèka pro tisk

Referenèní pøíruèka pro tisk Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Funkce a nastavení zaøízení Pøíloha Pøeètìte si pozornì tuto pøíruèku pøed pouôitím

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Printer/Scanner Unit Type Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 2000 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Funkce a nastavení zaøízení Pøíloha Pøeètìte si pozornì

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Funkce kopírky/dokumentového serveru Funkce faxování Funkce tiskárny Funkce skeneru Registrace adres

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

2]YXNRYkNDUWÀ&UHDWLYH6RXQG%ODVWHU $XGLR3&,

2]YXNRYkNDUWÀ&UHDWLYH6RXQG%ODVWHU $XGLR3&, 2]YXNRYkNDUWÀ&UHDWLYH6RXQG%ODVWHU $XGLR3&, Obsah Úvod... 1 Systémové požadavky... 2 Používání této pøíruèky... 2 Podle geografické polohy místa, kde se nacházíte, mùže být název vaší zvukové karty následující:

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Referenèní pøíruèka pro tisk

Referenèní pøíruèka pro tisk Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 7 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Pøímî tisk z digitálního fotoaparátu (PictBridge) Uloôení a tisk pomocí dokumentového

Více

1. SMART Notebook 11.1

1. SMART Notebook 11.1 SMART Education Software Installer 2013: Instalace, aktivace Obsah: A. Úvod.. str. 1 B. Licence a produktový (aktivační) klíč.. str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky str. 3 D. Před instalací....

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk. Uživatelská příručka Česky

2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk. Uživatelská příručka Česky 2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk Uživatelská příručka Česky 1 Obsah Úvod 3 Obsah jednotky: Dùležité upozornìní 3 Software Nero BACKITUP 2 3 Ovládací prvky, konektory a kontrolky 4 Oblast

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

SCS Data Manager. Poznámky k verzi. Verze 3.00

SCS Data Manager. Poznámky k verzi. Verze 3.00 SCS Data Manager Poznámky k verzi Verze 3.00 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921 Fax:

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Sky Mail2Fax postup převádění dokumentů do podporovaného formátu

Sky Mail2Fax postup převádění dokumentů do podporovaného formátu Stránka 1/6 Sky Mail2Fax postup převádění dokumentů do podporovaného formátu Služba Mail2Fax umožňuje zasílání faxové zprávy bez faxového zařízení. Místo odeslání zprávy pomocí faxového zařízení uživatel

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více