průměrné minimální společnost VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "průměrné minimální společnost VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost"

Transkript

1 TRANSAKČNÍ NÁKLADY PODNIKÁNÍ V ČR (VYBRANÉ ASPEKTY) VÝVOJ V LETECH VÝSLEDKY David MARTINIČÍK Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Příspěvek prezentuje výsledky vlastního výzkumu pracovníků Katedry ekonomie a financí Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a studentů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu této fakulty. V průběhu transformačního procesu 90. let a poté i v novém tisíciletí docházelo a dochází neustále ke změnám legislativních podmínek podnikání a náklady podnikání jsou častým námětem kritik kvality podnikatelského prostředí v ČR. Základním cílem výzkumu bylo provést vlastní analýzu vybraných aspektů transakčních nákladů podnikání v ČR a jejich vývoj v letech Je provedena detailní kvantifikace vývoje nákladů na založení, vznik, správu (běžný provoz), zrušení, přeměny a zánik jednotlivých právních forem podnikání v průběhu času. Mezi nejvýznamnější položky transakčních nákladů patří zejména soudní a správní poplatky, odměny za vypracování znaleckých posudků a notářských zápisů, odměny za právní úkony, běžné administrativní náklady na zajištění chodu společností a v neposlední řadě také čas ztracený při běhu zákonných lhůt. Příspěvek prezentuje výsledky připravované komplexní studie a je členěn do sedmi základních částí (v.o.s.; k.s.; s.r.o.; založení a.s.; správa a.s.; zánik a.s.; družstvo), které kopírují posloupnost právní úpravy v obchodním zákoníku, přičemž problematika akciové společnosti je vzhledem ke svému rozsahu rozdělena do tří samostatných částí. V závěru je provedeno stručné shrnutí zjištěných skutečností za všechny právní formy podnikání. Klíčová slova: právní úprava podnikání, náklady podnikání, zahájení podnikatelské činnosti, správa obchodních společností a družstva, ukončení podnikatelské činnosti 1 ÚVOD Hodnocení podnikatelského prostředí se věnuje poměrně velké množství literatury. Nejznámějším je Světovou bankou každoročně prováděné hodnocení Doing business, které obsahuje deset základních témat: zahájení podnikání, udělování stavebních povolení, regulace zaměstnanosti, registrace vlastnictví, získávání úvěrů, ochrana investorů, placení daní, regulace zahraničního obchodu, vynutitelnost smluv a ukončení podnikání. Toto hodnocení je postavené na srovnání zákonných povinností podnikatelů při provádění různých činností, počtu požadovaných právních a administrativních úkonů a jejich časové a finanční náročnosti. Vychází tedy z tzv. tvrdých dat. V České republice je sdružením Střední podnikatelský stav od roku 2001 realizováno každoroční dotazníkové šetření, zabývající se podobnými otázkami jako hodnocení Světové banky. Ačkoliv vychází z tzv. měkkých dat, jsou výsledky obou zmíněných hodnocení v zásadě podobné. Předkládaný článek (i celá připravovaná studie) se zabývá pouze dílčími aspekty nákladů podnikání. Konkrétně se jedná o vyčíslení nákladů na zahájení činnost, správu a ukončení činnosti pro všechny právnické osoby podnikatele, tj. pro veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a družstvo. Je sledováno období od roku 1993 do roku Jádrem analýzy je právní úprava obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a dalších předpisech. Analýza se nezabývá konkurzem a vyrovnáním pro ukončení činnosti právnických osob uvažuje pouze postupy podle obchodního zákoníku. Zabývá se všemi náklady spojenými se založením/vznikem, obvyklou správou a zrušením/zánikem (s likvidací 621

2 a bez likvidace) příslušných právnických osob podnikatelů. Detailně tedy rozpracovává část hodnocení Světové banky věnované zahájení podnikání a také doplňuje část týkající se ukončení činnosti Světová banka se v této části zabývá především konkurzním řízením, zatímco předkládaná studie se věnuje ukončení činnosti pouze podle obchodního zákoníku. Výsledkem jsou časové řady nákladů ve stálých cenách, které umožní porovnat vývoj finanční náročnosti pro jednotlivé právnické osoby. Je tak jasně patrný dopad změn právní úpravy na finance podnikatelské sféry. Ekonomická teorie hlavního proudu používá pojem transakční náklady, který pochází z nové institucionální ekonomie a jeho autorem je John Roger Commons. Autorství je ale často připisováno Ronaldu Harry Coasemu, který tento pojem převzal a rozšířil do ekonomického povědomí. Transakční náklady obecně lze vyjádřit jako: náklady realizace transakce a náklady spojené s rozhodnutím, které nejsou bezprostředně spojené s výsledkem činnosti závislé na rozhodnutí - náklady realizace rozhodnutí (náklady spojené s vyhledáváním potencionálních zákazníků nebo dodavatelů, náklady na vyjednávání, náklady na uzavírání pracovních, kupních a dalších smluv, náklady na kontrolu atd). Dnes jsou tyto náklady pojímány velmi široce, zahrnují veškeré náklady na vznik, směnu a zrušení vlastnických, majetkových a ekonomických práv. Význam transakčních nákladů ve společnosti neustále roste, podíl transakčních nákladů na HDP ve vyspělých zemích dlouhodobě roste jak dokládá např. jeden z nejznámějších průzkumů (Wallis, North, 1996). Součástí takto vymezených transakčních nákladů jsou tedy nepochybně také náklady na založení, správu a zrušení různých právních forem podnikání. Mezi nejvýznamnější položky těchto nákladů patří zejména soudní a správní poplatky, odměny za vypracování znaleckých posudků a notářských zápisů, odměny za právní úkony, běžné administrativní náklady na zajištění chodu společností a v neposlední řadě také čas ztracený při běhu zákonných lhůt. 2 POUŽITÁ METODIKA V rámci jednotlivých právních institutů byl zpětně nalezen odpovídající ucelený soubor právních norem, ze kterého vyplývají atributy ovlivňující počet položek a výši transakčních nákladů, jakož i administrativní a časovou náročnost úkonů vázaných povinností doložení požadovaných dokumentů. Náklady na jednotlivé právní instituty se tedy zjišťovaly z platných a historických cen daných určitou právní úpravou (soudní poplatky, správní poplatky, odměna notáře, atd.) a v případech, kdy se jednalo o ceny smluvní (odměna auditora, archivace písemností, zveřejňování v celostátních denících, atd.), se vycházelo ze zjištěné skutečnosti (dotazem u subjektů realizující tyto činnosti). Vedle platného znění předpisů vychází práce z historického znění dané legislativní úpravy, a to v časovém období od do V tomto časovém období jsou dále definovány jednoroční intervaly, v rámci nichž je identifikována výše transakčních nákladů podnikání. Došlo-li v rámci intervalu ke změně legislativní úpravy, která měla za následek změnu výše transakčních nákladů, je tato vyjádřena váženým průměrem nové a staré výše položky, kde vahou je doba trvání platného znění dané úpravy. Po vyjádření všech běžných právních úkonů a jejich nákladů, které provázejí obchodní společnost/družstvo během jejího života je nadefinován model společnosti. Tento model je nadefinován tak, aby obsáhl všechny základní právní úkony provázející společnost od jejího založení po její zánik a věrohodně ukázal, jak se vyvíjel trend těchto transakčních nákladů. Nadefinované modelové společnosti, aby měly svými parametry představovat realistický vzorek příslušné právnické osoby podnikatele působící v ČR. Nejsou sledovány náklady na vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání, protože jejich zahrnutím do analýzy by mohlo dojít ke zkreslení zjištěných výsledků. V připravované studii jsou však sledovány náklady v podobě času nutného k provedení daného právního úkonu, a to zejména v podobě maximálních lhůt pro úkony správních a soudních orgánů. Tento ztracený čas však není převáděn na peněžní částky, neboť velikost ušlého zisku je zcela individuální a opět by mohlo dojít ke zkreslení dosažených výsledků. 622

3 Na závěr jsou časové řady transakčních nákladů upraveny na reálnou hodnotu pomocí indexu spotřebitelských cen, který každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. Autoři si uvědomují, že vhodnější by v tomto případě bylo pro přepočet využít deflátor HDP, který zahrnuje změny cen všech statků, zatímco index spotřebitelských cen měří růst cen pouze vybraných statků a služeb ve spotřebitelském koši. Hlavním důvodem pro volbu indexu spotřebitelských cen byla nakonec ta skutečnost, že hodnoty deflátoru HDP jsou k dispozici ve srovnatelné časové řadě bohužel až od roku Transakční náklady jsou pak vyjádřeny v cenách roku Vyjádřeno jednou větou: V každém roce je daná právnická osoba hypoteticky založena a vzniká, činí běžné úkony své správy a je zrušena a zaniká (pouze podle obchodního zákoníku, nikoliv podle zákona o konkurzu a vyrovnání), jsou zjištěny nezbytné náklady (neuvažuje se např. opakované činění právních úkonů pro jejich vady atd.) a na závěr jsou tyto nominální náklady přepočítány na jejich reálnou hodnotu. Kromě společností/družstva, které považujeme, jak bylo uvedeno, za typické resp. průměrné, je proveden celý postup i pro zákonem stanovenou minimální částku základního kapitálu (označeno jako minimální společnost ), neboť se domníváme, že nemalá část podnikatelů volí právě tuto minimální částku základního kapitálu. 3 VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost Byly zvoleny následující parametry modelované společnosti: společníci: 2 fyzické osoby a 1 právnická osoba (jednání statutárním orgánem nebo zástupcem, např. s.r.o.- jednatel), statutární orgán: statutárním orgánem jsou všichni společníci, právo jednat jménem společnosti má každý z nich samostatně, obchodní vedení: každý společník je oprávněn k obchodnímu vedení v rámci zásad, které si mezi sebou dohodli, vklady do společnosti: žádné (považujeme za obvyklé, že do v.o.s. nejsou vkládány žádné vklady a proto nerozlišujeme mezi průměrnou a minimální společností) způsob rozhodování: společníci o záležitostech rozhodují souhlasem všech společníků, živnostenská oprávnění: 3 ohlašovací živnosti a 1 koncesovaná živnost, provozování živností prostřednictvím odpovědných zástupců. 623

4 Tabulka 1 Založení a vznik Kč Kč -35% Přistoupení Kč Kč -2% společníka Výpověď společníka Kč Kč -1% Vznik funkce Kč Kč -4% statutárního orgánu Odstoupení z funkce Kč Kč -1% statutárního orgánu Pověření obchodním 235 Kč 180 Kč -23% vedením Odvolání pověření 196 Kč 150 Kč -23% obchodním vedením Výpověď pověření 118 Kč 120 Kč 2% obchodního vedení Zrušení s likvidací a Kč Kč 167% zánik Fúze sloučením s k.s Kč Kč -17% s nástupnickou v.o.s. Rozdělení se Kč Kč -19% založením k.s. a v.o.s. Změna právní formy na k.s Kč Kč -92% 3.4 Komanditní společnost společnost zakládají dva komanditisté a jeden komplementář, první komanditista vkládá základní kapitál Kč peněžitým vkladem (v cenách roku 2007), druhý komanditista vkládá nemovitost pro provozní využití v hodnotě Kč (v cenách roku 2007), 3 živnosti ohlašované, pro minimální společnost je uvažován základní kapitál Kč nepeněžitým vkladem pro roky Pro roky obchodní zákoník žádný základní kapitál nevyžadoval. Tabulka 2 Průměrná společnost Založení a vznik Kč Kč -47% Zvýšení základního Kč Kč -14% kapitálu a změna osoby komplementáře Zrušení s likvidací Kč Kč 175% Fúze Kč Kč 2% Rozdělení sloučením Kč Kč -1% Změna právní formy Kč Kč 2993% Minimální společnost Založení a vznik Kč Kč -27% Zvýšení základního Kč Kč 121% kapitálu a změna osoby komplementáře Zrušení s likvidací Kč Kč -12% Fúze Kč Kč -17% Rozdělení sloučením Kč Kč 0% Změna právní formy Kč Kč 2993% 624

5 3.5 Společnost s ručením omezeným pět zakladatelů, z toho čtyři jsou fyzické osoby a jedna právnická osoba, fyzické osoby vkládají do společnosti shodnou částku, a to Kč (v cenách roku 2007), právnická osoba vkládá nemovitost, jejíž odhadní cena činí Kč (v cenách roku 2007), v případě minimální společnosti je základní kapitál tvořen na jeho zákonem stanovené minimální výši, tj. do roku Kč a od tohoto roku Kč; všichni společníci v tomto případě vkládají do společnosti stejné peněžité vklady, jeden jednatel, a jelikož orgán dozorčí rady není povinný, nebude se zřizovat, 3 živnostenské listy Tabulka 3 Průměrná společnost Založení a vznik Kč Kč 27% Přistoupení Kč Kč 1142% společníka Zvýšení základního Kč Kč 400% kapitálu peněžitým vkladem Zvýšení základního Kč Kč 469% kapitálu nepeněžitým vkladem Zvýšení základního Kč Kč 5147% kapitálu z vlastních zdrojů Rozdělení Kč Kč 216% obchodního podílu Zrušení společnosti Kč Kč 284% s likvidací Fúze Kč Kč 918% Změna právní formy Kč Kč 5672% Rozdělení Kč Kč 8704% nerovnoměrné Rozdělení Kč Kč 2927% rovnoměrné Minimální společnost Založení a vznik Kč Kč -6% Přistoupení Kč Kč 481% společníka Zrušení společnosti s likvidací Kč Kč 228% 3.6 Akciová společnost založení a vznik Charakteristika a.s. Založení s veřejnou nabídkou akcií Založení bez veřejné nabídky akcií Základní kapitál a vklady (v cenách roku 2007) Základní kapitál Kč Kč Peněžité vklady Kč Kč Nepeněžité vklady z toho: Kč Kč movitá věc Kč Kč movitá věc Kč Kč nemovitost Kč Kč Akcie (v cenách roku 2007) Jmenovitá hodnota Kč Kč Počet ks z toho: ks ks 625

6 na majitele ks ks na jméno ks ks Podoba akcie zaknihovaná zaknihovaná Zakladatelé, akcionáři a představenstvo Počet zakladatelů Počet společníků (akcionářů) Počet členů představenstva 5 5 Živnostenské oprávnění Živnostenský list 25 ks 25 ks Koncesní listina 3 ks 3 ks Pro minimální společnost je obch. zákoníkem určen základní kapitál Kč do konce roku 2000, poté Kč pro založení bez veřejné nabídky akcií a Kč pro založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií. Tabulka 4 Průměrná společnost Bez veřejné nabídky Kč Kč -33% akcií jeden zakladatel Bez veřejné nabídky Kč Kč -24% akcií více zakladatelů S veřejnou nabídkou Kč Kč 58% akcií jeden zakladatel S veřejnou nabídkou Kč Kč 77% akcií více zakladatelů Minimální společnost Bez veřejné nabídky Kč Kč -59% akcií jeden zakladatel Bez veřejné nabídky Kč Kč -55% akcií více zakladatelů S veřejnou nabídkou Kč Kč 143% akcií jeden zakladatel S veřejnou nabídkou akcií více zakladatelů Kč Kč 160% 3.7 Akciová společnost správa Základní kapitál Kč Peněžité vklady Kč Nepeněžité vklady Kč Počet akcionářů 100 Nominální hodnota akcie Kč Počet akcií na jméno Počet akcií na majitele Počet členů představenstva 5 Počet členů dozorčí rady 5 Změny základního kapitálu ve výši Kč 626

7 Nominální hodnota dluhopisů Kč Doba splatnosti dluhopisů 5 let Počet věřitelů 120 Změny základního kapitálu ve výši Kč (vše v cenách roku 2007), Minimální společnost není vzhledem k charakteru právních úkonů uvažována. Tabulka 5 Svolání valné Kč Kč 129% hromady bez ověření účetní uzávěrky auditorem Svolání valné Kč Kč 14% hromady s ověřením účetní uzávěrky auditorem Změny Kč Kč -27% představenstva Změny dozorčí rady Kč Kč -74% Zvýšení základního Kč Kč 64% kapitálu upisováním nových akcií Zvýšení základního Kč Kč 0% kapitálu z vlastních zdrojů Podmíněné zvýšení Kč Kč 58% základního kapitálu Snížení základního Kč Kč -74% kapitálu použitím vlastních akcií Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií Kč Kč 2% 3.8 Akciová společnost zrušení a zánik základní kapitál ve výši Kč, jehož 80 % představuje peněžitý vklad a 20 % nepeněžitý vklad tvořený nemovitostí v hodnotě Kč, strojním vybavením společnosti v hodnotě Kč a automobilem v hodnotě Kč (vše v cenách roku 2007), společnost má 100 akcionářů, z toho 50 akcionářů vlastní akcie na jméno a 50 akcie na majitele, počet známých věřitelů je 120, jmenovitá hodnota jedné akcie je Kč (v cenách roku 2007), z toho vyplývá, že počet akcií je kusů, všechny akcie jsou vydány jako zaknihované, neregistrované a bez přednostního práva, představenstvo má 5 členů, rozsah výpisu platných údajů z obchodního rejstříku je 3 strany, je uvažována minimální společnost (základní kapitál Kč do konce roku 2000, poté Kč pro založení bez veřejné nabídky akcií a Kč pro založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií) 627

8 Tabulka 6 Průměrná společnost Likvidace Kč Kč 94% Sloučení Kč Kč 83% Splynutí Kč Kč 69% Rozdělení se Kč Kč 0% založením nových společností Změna právní formy Kč Kč 41% Minimální společnost bez veřejného úpisu akcií Likvidace Kč Kč 124% Sloučení Kč Kč 103% Splynutí Kč Kč 24% Rozdělení se Kč Kč 16% založením nových společností Změna právní formy Kč Kč 75% Minimální společnost s veřejným úpisem akcií Likvidace Kč Kč 158% Sloučení Kč Kč 121% Splynutí Kč Kč 34% Rozdělení se Kč Kč 59% založením nových společností Změna právní formy Kč Kč 120% 3.9 Družstvo Základní kapitál je Kč. Poměr peněžitých a nepeněžitých vkladů je 50% : 50% (peněžité vklady jsou Kč, nepeněžité Kč). Nepeněžité vklady jsou dále rozděleny na tři položky: automobil (2,5 % základního kapitálu), stroje (7,5 % základního kapitálu) a nemovitost (40 % základního kapitálu) Počet členů je 40, z toho fyzických osob je 35 a 5 je právnických. Každá právnická osoba má zastoupení fyzickou osobou v družstvu. minimální zákonem povolené družstvo má výši základního kapitálu Kč (zapisovaný základní kapitál je shodný se základním kapitálem) a neobsahuje žádné jiné peněžité a nepeněžité vklady Tabulka 7 Průměrné družstvo Založení a vznik Kč Kč -80% Změna stanov Kč Kč -53% zvýšení základního kapitálu Sloučení družstva Kč Kč -65% Splynutí družstva Kč Kč -60% Změna právní formy Kč Kč -44% Zrušení s likvidací Kč Kč 250% Minimální družstvo Založení a vznik Kč Kč -18% Změna stanov Kč Kč -1% Sloučení družstva Kč Kč -52% Splynutí družstva Kč Kč -25% Změna právní formy Kč Kč -5% Zrušení s likvidací Kč Kč 659% 628

9 4 ZÁVĚR Právní regulace podnikání představuje podstatnou složku konkurenceschopnosti ekonomiky a jako takové je jí věnována velká pozornost. Rozsah příspěvku neumožňuje detailní vysvětlení vývoje jednotlivých položek transakčních nákladů podnikání, případní zájemci naleznou podrobnosti v připravované studii, která bude k dispozici na webových stánkách autora tohoto příspěvku: Zde jsou pouze v tabulkách shrnuty výsledky a to jen jako změna mezi počátkem a koncem sledovaného období. Tučně jsou vyznačeny nárůsty o více než 50%, nižší nárůsty nelze považovat za významné. Protože se většina časových řad nákladů vyvíjí monotónně, lze tuto změnu mezi začátkem a koncem sledovaného období považovat za zachycení trendu, nenese však žádnou informaci o průběhu změn v čase a o jejich příčinách. Z uvedených údajů je však patrné, že největší nárůst nákladů je u položek zrušení s likvidací a různé formy zrušení bez likvidace. Je to způsobeno růstem odměn likvidátorů či nutností znaleckých posudků od roku Celkově lze však konstatovat, že náklady podnikání v ČR nevykazují jednoznačně rostoucí trend. Zde analyzovaný typ transakčních nákladů tedy zřejmě není příčinou nekvalitního podnikatelského prostředí v ČR. Poděkování: Podklady pro tento příspěvek byly vytvořeny v rámci projektu Specifického výzkumu č realizovaného v roce 2008 na Katedře ekonomie a financí, Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni. POUŽITÁ LITERATURA [1] BÍŠKOVÁ, P. Transakční náklady podnikání na příkladě založení akciové společnosti. Diplomová práce. Plzeň, 2008 [2] BREJNÍK, M. Vývoj transakčních nákladů podnikání na příkladu družstva. Diplomová práce. Plzeň, 2008 [3] HOUSKOVÁ, J. Vývoj transakčních nákladů podnikání na příkladu v.o.s. Baklářská práce. Plzeň, 2008 [4] HRUŠTINEC, J. Vývoj transakčních nákladů podnikání na příkladu komanditní společnosti. Diplomová práce. Plzeň, 2008 [5] KADANÍK, M. Vývoj transakčních nákladů na příkladu správy akciové společnosti. Diplomová práce. Plzeň, [6] SOUTNER, F. Vývoj transakčních nákladů podnikání na příkladu společnosti s ručením omezeným. Diplomová práce. Plzeň, 2008 [7] SÝKOROVÁ, M. Transakční náklady podnikání na příkladě ukončení činnosti akciové společnosti. Diplomová práce. Plzeň,

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘECHOD NA JINOU PRÁVNÍ FORMU PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra: Účetnictví a financí Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Diplomová

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více