průměrné minimální společnost VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "průměrné minimální společnost VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost"

Transkript

1 TRANSAKČNÍ NÁKLADY PODNIKÁNÍ V ČR (VYBRANÉ ASPEKTY) VÝVOJ V LETECH VÝSLEDKY David MARTINIČÍK Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Příspěvek prezentuje výsledky vlastního výzkumu pracovníků Katedry ekonomie a financí Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a studentů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu této fakulty. V průběhu transformačního procesu 90. let a poté i v novém tisíciletí docházelo a dochází neustále ke změnám legislativních podmínek podnikání a náklady podnikání jsou častým námětem kritik kvality podnikatelského prostředí v ČR. Základním cílem výzkumu bylo provést vlastní analýzu vybraných aspektů transakčních nákladů podnikání v ČR a jejich vývoj v letech Je provedena detailní kvantifikace vývoje nákladů na založení, vznik, správu (běžný provoz), zrušení, přeměny a zánik jednotlivých právních forem podnikání v průběhu času. Mezi nejvýznamnější položky transakčních nákladů patří zejména soudní a správní poplatky, odměny za vypracování znaleckých posudků a notářských zápisů, odměny za právní úkony, běžné administrativní náklady na zajištění chodu společností a v neposlední řadě také čas ztracený při běhu zákonných lhůt. Příspěvek prezentuje výsledky připravované komplexní studie a je členěn do sedmi základních částí (v.o.s.; k.s.; s.r.o.; založení a.s.; správa a.s.; zánik a.s.; družstvo), které kopírují posloupnost právní úpravy v obchodním zákoníku, přičemž problematika akciové společnosti je vzhledem ke svému rozsahu rozdělena do tří samostatných částí. V závěru je provedeno stručné shrnutí zjištěných skutečností za všechny právní formy podnikání. Klíčová slova: právní úprava podnikání, náklady podnikání, zahájení podnikatelské činnosti, správa obchodních společností a družstva, ukončení podnikatelské činnosti 1 ÚVOD Hodnocení podnikatelského prostředí se věnuje poměrně velké množství literatury. Nejznámějším je Světovou bankou každoročně prováděné hodnocení Doing business, které obsahuje deset základních témat: zahájení podnikání, udělování stavebních povolení, regulace zaměstnanosti, registrace vlastnictví, získávání úvěrů, ochrana investorů, placení daní, regulace zahraničního obchodu, vynutitelnost smluv a ukončení podnikání. Toto hodnocení je postavené na srovnání zákonných povinností podnikatelů při provádění různých činností, počtu požadovaných právních a administrativních úkonů a jejich časové a finanční náročnosti. Vychází tedy z tzv. tvrdých dat. V České republice je sdružením Střední podnikatelský stav od roku 2001 realizováno každoroční dotazníkové šetření, zabývající se podobnými otázkami jako hodnocení Světové banky. Ačkoliv vychází z tzv. měkkých dat, jsou výsledky obou zmíněných hodnocení v zásadě podobné. Předkládaný článek (i celá připravovaná studie) se zabývá pouze dílčími aspekty nákladů podnikání. Konkrétně se jedná o vyčíslení nákladů na zahájení činnost, správu a ukončení činnosti pro všechny právnické osoby podnikatele, tj. pro veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a družstvo. Je sledováno období od roku 1993 do roku Jádrem analýzy je právní úprava obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a dalších předpisech. Analýza se nezabývá konkurzem a vyrovnáním pro ukončení činnosti právnických osob uvažuje pouze postupy podle obchodního zákoníku. Zabývá se všemi náklady spojenými se založením/vznikem, obvyklou správou a zrušením/zánikem (s likvidací 621

2 a bez likvidace) příslušných právnických osob podnikatelů. Detailně tedy rozpracovává část hodnocení Světové banky věnované zahájení podnikání a také doplňuje část týkající se ukončení činnosti Světová banka se v této části zabývá především konkurzním řízením, zatímco předkládaná studie se věnuje ukončení činnosti pouze podle obchodního zákoníku. Výsledkem jsou časové řady nákladů ve stálých cenách, které umožní porovnat vývoj finanční náročnosti pro jednotlivé právnické osoby. Je tak jasně patrný dopad změn právní úpravy na finance podnikatelské sféry. Ekonomická teorie hlavního proudu používá pojem transakční náklady, který pochází z nové institucionální ekonomie a jeho autorem je John Roger Commons. Autorství je ale často připisováno Ronaldu Harry Coasemu, který tento pojem převzal a rozšířil do ekonomického povědomí. Transakční náklady obecně lze vyjádřit jako: náklady realizace transakce a náklady spojené s rozhodnutím, které nejsou bezprostředně spojené s výsledkem činnosti závislé na rozhodnutí - náklady realizace rozhodnutí (náklady spojené s vyhledáváním potencionálních zákazníků nebo dodavatelů, náklady na vyjednávání, náklady na uzavírání pracovních, kupních a dalších smluv, náklady na kontrolu atd). Dnes jsou tyto náklady pojímány velmi široce, zahrnují veškeré náklady na vznik, směnu a zrušení vlastnických, majetkových a ekonomických práv. Význam transakčních nákladů ve společnosti neustále roste, podíl transakčních nákladů na HDP ve vyspělých zemích dlouhodobě roste jak dokládá např. jeden z nejznámějších průzkumů (Wallis, North, 1996). Součástí takto vymezených transakčních nákladů jsou tedy nepochybně také náklady na založení, správu a zrušení různých právních forem podnikání. Mezi nejvýznamnější položky těchto nákladů patří zejména soudní a správní poplatky, odměny za vypracování znaleckých posudků a notářských zápisů, odměny za právní úkony, běžné administrativní náklady na zajištění chodu společností a v neposlední řadě také čas ztracený při běhu zákonných lhůt. 2 POUŽITÁ METODIKA V rámci jednotlivých právních institutů byl zpětně nalezen odpovídající ucelený soubor právních norem, ze kterého vyplývají atributy ovlivňující počet položek a výši transakčních nákladů, jakož i administrativní a časovou náročnost úkonů vázaných povinností doložení požadovaných dokumentů. Náklady na jednotlivé právní instituty se tedy zjišťovaly z platných a historických cen daných určitou právní úpravou (soudní poplatky, správní poplatky, odměna notáře, atd.) a v případech, kdy se jednalo o ceny smluvní (odměna auditora, archivace písemností, zveřejňování v celostátních denících, atd.), se vycházelo ze zjištěné skutečnosti (dotazem u subjektů realizující tyto činnosti). Vedle platného znění předpisů vychází práce z historického znění dané legislativní úpravy, a to v časovém období od do V tomto časovém období jsou dále definovány jednoroční intervaly, v rámci nichž je identifikována výše transakčních nákladů podnikání. Došlo-li v rámci intervalu ke změně legislativní úpravy, která měla za následek změnu výše transakčních nákladů, je tato vyjádřena váženým průměrem nové a staré výše položky, kde vahou je doba trvání platného znění dané úpravy. Po vyjádření všech běžných právních úkonů a jejich nákladů, které provázejí obchodní společnost/družstvo během jejího života je nadefinován model společnosti. Tento model je nadefinován tak, aby obsáhl všechny základní právní úkony provázející společnost od jejího založení po její zánik a věrohodně ukázal, jak se vyvíjel trend těchto transakčních nákladů. Nadefinované modelové společnosti, aby měly svými parametry představovat realistický vzorek příslušné právnické osoby podnikatele působící v ČR. Nejsou sledovány náklady na vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání, protože jejich zahrnutím do analýzy by mohlo dojít ke zkreslení zjištěných výsledků. V připravované studii jsou však sledovány náklady v podobě času nutného k provedení daného právního úkonu, a to zejména v podobě maximálních lhůt pro úkony správních a soudních orgánů. Tento ztracený čas však není převáděn na peněžní částky, neboť velikost ušlého zisku je zcela individuální a opět by mohlo dojít ke zkreslení dosažených výsledků. 622

3 Na závěr jsou časové řady transakčních nákladů upraveny na reálnou hodnotu pomocí indexu spotřebitelských cen, který každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. Autoři si uvědomují, že vhodnější by v tomto případě bylo pro přepočet využít deflátor HDP, který zahrnuje změny cen všech statků, zatímco index spotřebitelských cen měří růst cen pouze vybraných statků a služeb ve spotřebitelském koši. Hlavním důvodem pro volbu indexu spotřebitelských cen byla nakonec ta skutečnost, že hodnoty deflátoru HDP jsou k dispozici ve srovnatelné časové řadě bohužel až od roku Transakční náklady jsou pak vyjádřeny v cenách roku Vyjádřeno jednou větou: V každém roce je daná právnická osoba hypoteticky založena a vzniká, činí běžné úkony své správy a je zrušena a zaniká (pouze podle obchodního zákoníku, nikoliv podle zákona o konkurzu a vyrovnání), jsou zjištěny nezbytné náklady (neuvažuje se např. opakované činění právních úkonů pro jejich vady atd.) a na závěr jsou tyto nominální náklady přepočítány na jejich reálnou hodnotu. Kromě společností/družstva, které považujeme, jak bylo uvedeno, za typické resp. průměrné, je proveden celý postup i pro zákonem stanovenou minimální částku základního kapitálu (označeno jako minimální společnost ), neboť se domníváme, že nemalá část podnikatelů volí právě tuto minimální částku základního kapitálu. 3 VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost Byly zvoleny následující parametry modelované společnosti: společníci: 2 fyzické osoby a 1 právnická osoba (jednání statutárním orgánem nebo zástupcem, např. s.r.o.- jednatel), statutární orgán: statutárním orgánem jsou všichni společníci, právo jednat jménem společnosti má každý z nich samostatně, obchodní vedení: každý společník je oprávněn k obchodnímu vedení v rámci zásad, které si mezi sebou dohodli, vklady do společnosti: žádné (považujeme za obvyklé, že do v.o.s. nejsou vkládány žádné vklady a proto nerozlišujeme mezi průměrnou a minimální společností) způsob rozhodování: společníci o záležitostech rozhodují souhlasem všech společníků, živnostenská oprávnění: 3 ohlašovací živnosti a 1 koncesovaná živnost, provozování živností prostřednictvím odpovědných zástupců. 623

4 Tabulka 1 Založení a vznik Kč Kč -35% Přistoupení Kč Kč -2% společníka Výpověď společníka Kč Kč -1% Vznik funkce Kč Kč -4% statutárního orgánu Odstoupení z funkce Kč Kč -1% statutárního orgánu Pověření obchodním 235 Kč 180 Kč -23% vedením Odvolání pověření 196 Kč 150 Kč -23% obchodním vedením Výpověď pověření 118 Kč 120 Kč 2% obchodního vedení Zrušení s likvidací a Kč Kč 167% zánik Fúze sloučením s k.s Kč Kč -17% s nástupnickou v.o.s. Rozdělení se Kč Kč -19% založením k.s. a v.o.s. Změna právní formy na k.s Kč Kč -92% 3.4 Komanditní společnost společnost zakládají dva komanditisté a jeden komplementář, první komanditista vkládá základní kapitál Kč peněžitým vkladem (v cenách roku 2007), druhý komanditista vkládá nemovitost pro provozní využití v hodnotě Kč (v cenách roku 2007), 3 živnosti ohlašované, pro minimální společnost je uvažován základní kapitál Kč nepeněžitým vkladem pro roky Pro roky obchodní zákoník žádný základní kapitál nevyžadoval. Tabulka 2 Průměrná společnost Založení a vznik Kč Kč -47% Zvýšení základního Kč Kč -14% kapitálu a změna osoby komplementáře Zrušení s likvidací Kč Kč 175% Fúze Kč Kč 2% Rozdělení sloučením Kč Kč -1% Změna právní formy Kč Kč 2993% Minimální společnost Založení a vznik Kč Kč -27% Zvýšení základního Kč Kč 121% kapitálu a změna osoby komplementáře Zrušení s likvidací Kč Kč -12% Fúze Kč Kč -17% Rozdělení sloučením Kč Kč 0% Změna právní formy Kč Kč 2993% 624

5 3.5 Společnost s ručením omezeným pět zakladatelů, z toho čtyři jsou fyzické osoby a jedna právnická osoba, fyzické osoby vkládají do společnosti shodnou částku, a to Kč (v cenách roku 2007), právnická osoba vkládá nemovitost, jejíž odhadní cena činí Kč (v cenách roku 2007), v případě minimální společnosti je základní kapitál tvořen na jeho zákonem stanovené minimální výši, tj. do roku Kč a od tohoto roku Kč; všichni společníci v tomto případě vkládají do společnosti stejné peněžité vklady, jeden jednatel, a jelikož orgán dozorčí rady není povinný, nebude se zřizovat, 3 živnostenské listy Tabulka 3 Průměrná společnost Založení a vznik Kč Kč 27% Přistoupení Kč Kč 1142% společníka Zvýšení základního Kč Kč 400% kapitálu peněžitým vkladem Zvýšení základního Kč Kč 469% kapitálu nepeněžitým vkladem Zvýšení základního Kč Kč 5147% kapitálu z vlastních zdrojů Rozdělení Kč Kč 216% obchodního podílu Zrušení společnosti Kč Kč 284% s likvidací Fúze Kč Kč 918% Změna právní formy Kč Kč 5672% Rozdělení Kč Kč 8704% nerovnoměrné Rozdělení Kč Kč 2927% rovnoměrné Minimální společnost Založení a vznik Kč Kč -6% Přistoupení Kč Kč 481% společníka Zrušení společnosti s likvidací Kč Kč 228% 3.6 Akciová společnost založení a vznik Charakteristika a.s. Založení s veřejnou nabídkou akcií Založení bez veřejné nabídky akcií Základní kapitál a vklady (v cenách roku 2007) Základní kapitál Kč Kč Peněžité vklady Kč Kč Nepeněžité vklady z toho: Kč Kč movitá věc Kč Kč movitá věc Kč Kč nemovitost Kč Kč Akcie (v cenách roku 2007) Jmenovitá hodnota Kč Kč Počet ks z toho: ks ks 625

6 na majitele ks ks na jméno ks ks Podoba akcie zaknihovaná zaknihovaná Zakladatelé, akcionáři a představenstvo Počet zakladatelů Počet společníků (akcionářů) Počet členů představenstva 5 5 Živnostenské oprávnění Živnostenský list 25 ks 25 ks Koncesní listina 3 ks 3 ks Pro minimální společnost je obch. zákoníkem určen základní kapitál Kč do konce roku 2000, poté Kč pro založení bez veřejné nabídky akcií a Kč pro založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií. Tabulka 4 Průměrná společnost Bez veřejné nabídky Kč Kč -33% akcií jeden zakladatel Bez veřejné nabídky Kč Kč -24% akcií více zakladatelů S veřejnou nabídkou Kč Kč 58% akcií jeden zakladatel S veřejnou nabídkou Kč Kč 77% akcií více zakladatelů Minimální společnost Bez veřejné nabídky Kč Kč -59% akcií jeden zakladatel Bez veřejné nabídky Kč Kč -55% akcií více zakladatelů S veřejnou nabídkou Kč Kč 143% akcií jeden zakladatel S veřejnou nabídkou akcií více zakladatelů Kč Kč 160% 3.7 Akciová společnost správa Základní kapitál Kč Peněžité vklady Kč Nepeněžité vklady Kč Počet akcionářů 100 Nominální hodnota akcie Kč Počet akcií na jméno Počet akcií na majitele Počet členů představenstva 5 Počet členů dozorčí rady 5 Změny základního kapitálu ve výši Kč 626

7 Nominální hodnota dluhopisů Kč Doba splatnosti dluhopisů 5 let Počet věřitelů 120 Změny základního kapitálu ve výši Kč (vše v cenách roku 2007), Minimální společnost není vzhledem k charakteru právních úkonů uvažována. Tabulka 5 Svolání valné Kč Kč 129% hromady bez ověření účetní uzávěrky auditorem Svolání valné Kč Kč 14% hromady s ověřením účetní uzávěrky auditorem Změny Kč Kč -27% představenstva Změny dozorčí rady Kč Kč -74% Zvýšení základního Kč Kč 64% kapitálu upisováním nových akcií Zvýšení základního Kč Kč 0% kapitálu z vlastních zdrojů Podmíněné zvýšení Kč Kč 58% základního kapitálu Snížení základního Kč Kč -74% kapitálu použitím vlastních akcií Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií Kč Kč 2% 3.8 Akciová společnost zrušení a zánik základní kapitál ve výši Kč, jehož 80 % představuje peněžitý vklad a 20 % nepeněžitý vklad tvořený nemovitostí v hodnotě Kč, strojním vybavením společnosti v hodnotě Kč a automobilem v hodnotě Kč (vše v cenách roku 2007), společnost má 100 akcionářů, z toho 50 akcionářů vlastní akcie na jméno a 50 akcie na majitele, počet známých věřitelů je 120, jmenovitá hodnota jedné akcie je Kč (v cenách roku 2007), z toho vyplývá, že počet akcií je kusů, všechny akcie jsou vydány jako zaknihované, neregistrované a bez přednostního práva, představenstvo má 5 členů, rozsah výpisu platných údajů z obchodního rejstříku je 3 strany, je uvažována minimální společnost (základní kapitál Kč do konce roku 2000, poté Kč pro založení bez veřejné nabídky akcií a Kč pro založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií) 627

8 Tabulka 6 Průměrná společnost Likvidace Kč Kč 94% Sloučení Kč Kč 83% Splynutí Kč Kč 69% Rozdělení se Kč Kč 0% založením nových společností Změna právní formy Kč Kč 41% Minimální společnost bez veřejného úpisu akcií Likvidace Kč Kč 124% Sloučení Kč Kč 103% Splynutí Kč Kč 24% Rozdělení se Kč Kč 16% založením nových společností Změna právní formy Kč Kč 75% Minimální společnost s veřejným úpisem akcií Likvidace Kč Kč 158% Sloučení Kč Kč 121% Splynutí Kč Kč 34% Rozdělení se Kč Kč 59% založením nových společností Změna právní formy Kč Kč 120% 3.9 Družstvo Základní kapitál je Kč. Poměr peněžitých a nepeněžitých vkladů je 50% : 50% (peněžité vklady jsou Kč, nepeněžité Kč). Nepeněžité vklady jsou dále rozděleny na tři položky: automobil (2,5 % základního kapitálu), stroje (7,5 % základního kapitálu) a nemovitost (40 % základního kapitálu) Počet členů je 40, z toho fyzických osob je 35 a 5 je právnických. Každá právnická osoba má zastoupení fyzickou osobou v družstvu. minimální zákonem povolené družstvo má výši základního kapitálu Kč (zapisovaný základní kapitál je shodný se základním kapitálem) a neobsahuje žádné jiné peněžité a nepeněžité vklady Tabulka 7 Průměrné družstvo Založení a vznik Kč Kč -80% Změna stanov Kč Kč -53% zvýšení základního kapitálu Sloučení družstva Kč Kč -65% Splynutí družstva Kč Kč -60% Změna právní formy Kč Kč -44% Zrušení s likvidací Kč Kč 250% Minimální družstvo Založení a vznik Kč Kč -18% Změna stanov Kč Kč -1% Sloučení družstva Kč Kč -52% Splynutí družstva Kč Kč -25% Změna právní formy Kč Kč -5% Zrušení s likvidací Kč Kč 659% 628

9 4 ZÁVĚR Právní regulace podnikání představuje podstatnou složku konkurenceschopnosti ekonomiky a jako takové je jí věnována velká pozornost. Rozsah příspěvku neumožňuje detailní vysvětlení vývoje jednotlivých položek transakčních nákladů podnikání, případní zájemci naleznou podrobnosti v připravované studii, která bude k dispozici na webových stánkách autora tohoto příspěvku: Zde jsou pouze v tabulkách shrnuty výsledky a to jen jako změna mezi počátkem a koncem sledovaného období. Tučně jsou vyznačeny nárůsty o více než 50%, nižší nárůsty nelze považovat za významné. Protože se většina časových řad nákladů vyvíjí monotónně, lze tuto změnu mezi začátkem a koncem sledovaného období považovat za zachycení trendu, nenese však žádnou informaci o průběhu změn v čase a o jejich příčinách. Z uvedených údajů je však patrné, že největší nárůst nákladů je u položek zrušení s likvidací a různé formy zrušení bez likvidace. Je to způsobeno růstem odměn likvidátorů či nutností znaleckých posudků od roku Celkově lze však konstatovat, že náklady podnikání v ČR nevykazují jednoznačně rostoucí trend. Zde analyzovaný typ transakčních nákladů tedy zřejmě není příčinou nekvalitního podnikatelského prostředí v ČR. Poděkování: Podklady pro tento příspěvek byly vytvořeny v rámci projektu Specifického výzkumu č realizovaného v roce 2008 na Katedře ekonomie a financí, Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni. POUŽITÁ LITERATURA [1] BÍŠKOVÁ, P. Transakční náklady podnikání na příkladě založení akciové společnosti. Diplomová práce. Plzeň, 2008 [2] BREJNÍK, M. Vývoj transakčních nákladů podnikání na příkladu družstva. Diplomová práce. Plzeň, 2008 [3] HOUSKOVÁ, J. Vývoj transakčních nákladů podnikání na příkladu v.o.s. Baklářská práce. Plzeň, 2008 [4] HRUŠTINEC, J. Vývoj transakčních nákladů podnikání na příkladu komanditní společnosti. Diplomová práce. Plzeň, 2008 [5] KADANÍK, M. Vývoj transakčních nákladů na příkladu správy akciové společnosti. Diplomová práce. Plzeň, [6] SOUTNER, F. Vývoj transakčních nákladů podnikání na příkladu společnosti s ručením omezeným. Diplomová práce. Plzeň, 2008 [7] SÝKOROVÁ, M. Transakční náklady podnikání na příkladě ukončení činnosti akciové společnosti. Diplomová práce. Plzeň,

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Založení a provozování firmy

Založení a provozování firmy Založení a provozování firmy legislativní a podnikatelské minimum, povinná administrativa Rozhodnutí o podnikání Je potřeba ujasnit si, zda se bude jednat o podnikání dodržení zákona, který definuje podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘÍKLAD 1: Podnikatelským záměrem je zřízení restaurace na základě těchto předpokladů: - kapacita restaurace bude 60 míst, - předpokládá se celodenní

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

2.Podnikání a podnik

2.Podnikání a podnik 2.Podnikání a podnik 1. Právní předpisy, podnikání, podnikatel 2. Podnik jako právně organizační forma podnikání 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodní společnosti 3. Podnikání v rámci EU 1.Právní předpisy

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze OSOBNÍ SPOLEČNOSTI

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze OSOBNÍ SPOLEČNOSTI Veřejná obchodní společnost OSOBNÍ SPOLEČNOSTI a) vznik veřejné obchodní společnosti Rozlišujeme tři způsoby vzniku veřejné obchodní společnosti: na základě smlouvy mezi společníky, na základě transformace

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Osobní obchodní společnosti 3.Ročník

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů Základní

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_279_ESP_20 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv 1 Veřejná obchodní společnost I. Charakteristika VOS... 1 1. Definiční znaky VOS... 2 1.1 První definiční znak společníci a požadavek

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_277_ESP_19 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více