Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo"

Transkript

1 Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo (2001/C 270 E/17) KOM(2001) 336 v konečném znění 2001/0136(CNS) (Předloženo Komisí dne 22. června 2001) RADA EVROPSKÉ UNIE, S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na článek 171 tohoto dokumentu, S ohledem na návrh Komise, S ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, S ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru, Vzhledem k tomu, že: (1) Dne 13. ledna 1999 Evropský parlament přijal usnesení o zprávě Komise pro Radu a Evropský parlament Směrem k transevropské polohovací a navigační síti obsahující evropskou strategii pro Globální navigační satelitní systém (GNSS) (KOM(98)29 v konečném znění, 21. ledna 1998). (2) Dne 10. února 1999 Komise přijala zprávu Galileo zapojení evropských států do nové generace satelitních navigačních služeb (KOM(99)54 v konečném znění, 10. února 1999). (3) Závěry zasedání Evropské rady konaných v Kolíně n/r (3. a 4. června 1999), ve Feiře (19. a 20. června 2000), v Nice (7. až 11. prosince 2000) a ve Stockholmu (23. a 24. března 2001) odkazující na program Galileo. (4) Dne 19. července 1999 Rada přijala Usnesení o zapojení Evropy do nové generace satelitních navigačních služeb Galileo etapa definování (Úř. věst. C 221, , s. 1). (5) Dne 22. listopadu 2000 Komise přijala Zprávu pro Evropský parlament a Radu o programu Galileo (KOM(2000) 750 v konečném znění, 22. listopadu 2000). (6) Rada přijala usnesení o programu Galileo dne 5. dubna (7) První smlouvy o výzkumu a studie proveditelnosti byly financovány ze 4. a 5. Rámcového programu pro výzkum a rozvoj. (8) Etapa technologického vývoje byla financována z dotací přidělených transevropským dopravním sítím na základě článku 4(g) Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu ze dne 23. července , které umožňuje financování výzkumu a rozvoje, a na základě článku 17 Nařízení Rady (ES) 1 Rozhodnutí č. 1692/96/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. července 1996 o směrnicích Společenství k rozvoji transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 228, ). 1

2 č. 2236/95 ze dne 18. září 1995, který stanoví všeobecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí 2. (9) Na začátku r vstoupilo řízení satelitního navigačního programu Galileo do etapy zaměřené na ověřování a zkoušení předpokladů formulovaných během etapy definování, zejména se zřetelem na různé komponenty architektury systému 3. (10) Etapa rozvoje bude následována etapou rozmísťování spočívající ve výrobě satelitů a pozemních komponent, vypouštění satelitů a v instalaci pozemních stanic a pozemního zařízení, aby mohl být provoz systému zahájen v r (11) Vezme-li se v úvahu počet účastníků, které bude třeba zapojit do tohoto procesu, je nezbytně nutné ustavit právnickou osobu schopnou zajistit koordinované řízení financí přidělených na program Galileo během fáze jeho rozvoje. (12) Evropská rada ve Stockholmu vzala na vědomí, že soukromý sektor je připraven doplnit veřejné rozpočty pro etapu rozvoje. Představitelé hlavních zainteresovaných odvětví podepsali v březnu r Prohlášení o shodě, kterým se zavázali uvádět svůj příspěvek k celkové částce 200 milionů EUR určené na etapu rozvoje programu Galileo a přispívat ke kapitálu Společného podniku nebo přispívat nějakou jinou formou. (13) Proto je nezbytné založit Společný podnik podle článku 171 Smlouvy o založení Evropského společenství, protože program Galileo tvoří hlavní součást výzkumu a rozvoje, která opravňuje a nadále bude opravňovat k využívání finančních prostředků přidělených na rámcové programy výzkumu a rozvoje. Kromě toho tento program umožní učinit významný pokrok v rozvoji satelitních navigačních technologií. (14) Hlavním úkolem Společného podniku bude úspěšně dokončit vývoj programu Galileo během jeho fáze rozvoje za pomoci kombinovaného financování veřejným a soukromým sektorem. Kromě toho umožní zajistit řízení hlavních předváděcích projektů. PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Pro implementaci satelitního radionavigačního programu Galileo je na dobu čtyř let založen Společný podnik ve smyslu článku 171 Smlouvy o založení Evropského společenství. Jeho cílem je zajišťovat jednotnou strukturu pro etapu výzkumu, rozvoje a zkoušení programu Galileo a za tímto účelem využívat finanční prostředky přidělené na tento program. Jeho sídlo je v Bruselu. 2 Úř. věst. L 228, Výsledky etapy definice jsou uvedeny ve Zprávě Komise pro Evropský parlament a Radu o programu Galileo (KOM(2000) 750 v konečném znění, 22. listopadu r. 2000). 2

3 Článek 2 Společný podnik má právní subjektivitu. Ve všech členských státech Evropského společenství má nejrozsáhlejší způsobilost k právním úkonům přiznanou právnickým osobám podle zákonů těchto států. Může zvláště získávat movitý i nemovitý majetek nebo jím disponovat a být zúčastněnou stranou soudních řízení. Článek 3 Stanovy Společného podniku Galileo, připojené k této směrnici, jsou tímto přijaty. Článek 4 Na Společný podnik se vztahuje Protokol o privilegiích a imunitách. Článek 5 Tato Směrnice vstupuje v platnost dnem [..] následujícím po uveřejnění tohoto dokumentu v Úředním věstníku Evropských společenství. Tato Směrnice je celá závazná a přímo aplikovatelná ve všech členských státech. 3

4 PŘÍLOHA STANOVY SPOLEČNÉHO PODNIKU GALILEO Článek 1 1. Název Společného podniku je: Společný podnik Galileo. 2. Jeho sídlo je v Bruselu. 3. (a) Zakládající členové Společného podniku jsou tito: - Evropské společenství zastoupené Evropskou komisí, což přinese maximálně 520 milionů EUR; - Evropská vesmírná agentura, což přinese maximálně 550 milionů EUR, z nichž 50 milionů EUR bude v hotovosti a 500 milionů EUR bude v naturáliích v souladu s třetím odstavcem článku 3; (b) Členy Společného podniku se mohou stát tito - Evropská investiční banka; - Jakýkoliv podnik, který upíše minimálně 20 milionů EUR Společnému podniku. Tato částka může být snížena na 1 milion EUR pro podniky upisující individuálně či kolektivně, které lze považovat za malé a středně velké podniky ve smyslu Doporučení Komise ze dne 3. dubna 1996 týkající se definice malých a středně velkých podniků Jeho kapitál bude vytvořen z aktiv přinesených jeho členy. Lze přinést aktiva v naturáliích. Budou předmětem posouzení své hodnoty a prospěšnosti pro provádění činností společného podniku. Zakládající členové upisují své kapitálové podíly ve výši částek uvedených v jejich příslušných závazcích ze dne.. pro Evropské společenství:..eur, pro Evropskou vesmírnou agenturu:..eur Ihned po upsání svých podílů zakládající členové pozvou ostatní členy uvedené v odstavci 3 (b), aby upsali své podíly do 30 dnů. Soukromé podniky potřebují upsat pouze 5 milionů EUR a EUR, jestliže je zbytek upisován do 31. prosince Správní rada rozhoduje o výších tohoto kapitálu, který by měl být uvolněn úměrně k podílu kapitálu upsaného každým členem. Kterýkoliv člen Společného podniku, který opomene splnit své závazky týkající se přinesení aktiv v naturáliích nebo který částku neuvolní v rámci předepsaného limitu, je prohlášen nezpůsobilým volit do Správní rady do té doby, dokud své závazky nesplní. Článek 2 4 Úř. věst. L 107,

5 Cílem Společného podniku je zřídit evropský satelitní radionavigační systém. 1. Bude dohlížet na implementaci etapy rozvoje programu a připravovat etapu rozmísťování. 2. Prostřednictvím Evropské vesmírné agentury v souladu se článkem 3 těchto Stanov zahájí činnosti v oblasti výzkumu a rozvoje, které jsou potřebné k úspěšnému dokončení etapy rozvoje a ke koordinaci národních aktivit v této oblasti. Prostřednictvím Evropské vesmírné agentury v souladu se článkem 3 těchto Stanov vypustí první sérii satelitů a tím zakončí dosavadní technologický vývoj, zajistí rozsáhlé zkoušení schopností a spolehlivosti systému. 3. Bude využívat potřebné finanční prostředky veřejného a soukromého sektoru a vytvoří struktury řízení pro různé po sobě jdoucí etapy programu: - Navrhne obchodní plán zahrnující všechny etapy programu na základě údajů dodaných Evropskou komisí o službách, které mohou být nabídnuty programem Galileo, o výnosu, který mohou vytvářet a o nezbytných doprovodných opatřeních. Zajistí, aby soukromé podniky, které se účastní na Společném podniku, měly zvláštní výhody, stanou-li se členy entity, která bude odpovědná za rozmístění a provoz navigačního systému. - Na tomto základě se obrátí na soukromý sektor způsobem, který považuje za nejvhodnější, aby navrhnul do konce r celkový plán financování programu zejména včetně ujednání finanční účasti soukromého sektoru během etapy rozmísťování. - Na základě těchto prvků bude připravovat zřízení struktury nebo struktur, které budou na jedné straně přebírat odpovědnost za realizaci etapy rozmísťování v rámci programu a na druhé straně zajišťovat údržbu systému. Článek 3 Společný podnik uzavře s Evropskou vesmírnou agenturou dohodu, jejímž prostřednictvím: jí svěří provádění činností požadovaných během etapy rozvoje se zřetelem k segmentu vesmíru a segmentu země spojených se systémem; za tím účelem jí na tuto etapu dá k dispozici finanční prostředky. Evropská vesmírná agentura bude odpovídat za jejich spravování v souladu s postupy stanovenými v dohodě uzavřené se Společným podnikem a na základě principů vyloučení diskriminace, transparentnosti a spravedlivého rozdělení práce se zřetelem k charakteru programu Společenství. Společný podnik bude dohlížet na provádění těchto činností a vyhradí si právo navrhovat jakékoli nezbytné úpravy z hlediska vývoje během etapy rozvoje; Evropská komise má právo zajistit ochranu finančních zájmů Společenství prováděním efektivních kontrol. Kdyby Komise objevila jakékoliv nepravidelnosti, vyhrazuje si právo snížit či pozastavit jakoukoliv následnou platbu Společnému podniku. Snížená nebo pozastavená částka musí odpovídat výši nepravidelností, které Komise skutečně objevila. Jakékoliv spory se urovnávají na základě ustanovení dohody; Postupy pro uskutečňování programu Galileo jsou stanoveny a zejména činnosti, zahájené Evropskou vesmírnou agenturou, týkající se programu a financované z finančních prostředků, které nebyly Společnému podniku přiděleny. 5

6 Článek 4 Aniž je dotčen článek 3, Společný podnik může na základě výzvy k veřejnému nabídkovému řízení uzavřít smlouvu na poskytování služeb se soukromými podniky nebo s konsorciem soukromých podniků zejména na provádění činností stanovených v článku 2 (3). Společný podnik zajistí, aby smlouva obsahovala právo Komise provádět jménem Společného podniku kontroly k zajištění ochrany finančních zájmů Společenství a v případě odhalení nepravidelností ukládat odrazující a úměrné sankce. Článek 5 Společný podnik má právní subjektivitu. Ve všech členských státech Evropského společenství má nejrozsáhlejší způsobilost k právním úkonům udělenou právním osobám podle zákonů těchto států. Může zejména získávat movitý a nemovitý majetek a disponovat jím a být zúčastněnou stranou soudních řízení. Článek 6 Společný podnik vlastní všechna hmotná a nehmotná aktiva vytvořená či poukázaná pro etapu rozvoje programu Galileo. Článek 7 1. Orgány Společného podniku jsou Správní rada, Výkonný výbor a ředitel. 2. Správní rada se může obracet o radu na Poradní výbor. 1. Složení Správní rady, volební práva Článek 8 (a) Správní rada se skládá ze členů Společného podniku. (b) Není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, rozhodnutí Správní rady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Komise a Evropská vesmírná agentura mají každá 30 hlasů. Ostatní členové Společného podniku mají počet hlasů úměrně k podílu kapitálu jimi upsaného. (b) Ustanovení pododstavce (b) tohoto odstavce se aplikují pouze od data přijetí prvního nového člena. Až do tohoto data musí být všechna rozhodnutí Správní rady učiněna jednomyslně. 2. Funkce Správní rady 6

7 (a) Správní rada činí rozhodnutí nutná pro implementování programu a vykonává celkový dozor nad uskutečňováním programu. (b) Správní rada zejména: - jmenuje ředitele a schvaluje organizační strukturu; - přijímá finanční předpisy Společného podniku v souladu s článkem 14(4); - v souladu s článkem 13 schvaluje roční rozpočet včetně plánu na výběr personálu pro etapu rozvoje v rámci programu a předběžné kalkulace nákladů; - schvaluje roční zúčtování a rozvahu; - rozhoduje o všech akvizicích, prodeji a zastavování pozemků a dalších vlastnických právech na nemovitosti jakož i o udělování jakýchkoliv zárukách či ručeních, získání podílů v jiných podnicích či institucích a o všech udělováních či přijetích půjček; - schvaluje 75% většinou hlasů jakýkoliv návrh obsahující významnou změnu v implementaci programu Galileo; - přijímá výroční zprávy o současném stavu programu a jeho finanční situaci, jak je uvedeno v článku 15 (2); - vykonává další takové pravomoci a funkce, včetně zakládání přidružených orgánů, které mohou být pro účely programu nezbytnými; - přijímá kompetence od Výkonného výboru. 3. Zasedání, jednací řád Správní rady (1) Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Mimořádná zasedání jsou svolávána na žádost buď jedné třetiny členů Správní rady představující nejméně 30 % hlasovacích práv, nebo jejího předsedy či ředitele. Zasedání se běžně koná v sídle Společného podniku. Správní rada volí svého předsedu ze svých členů. Není-li ve zvláštních případech rozhodnuto jinak, zástupce Výkonného výboru a ředitel se účastní zasedání. (2) Správní rada schvaluje svůj jednací řád. 1. Složení Výkonného výboru, hlasovací práva Článek 9 - Výkonný výbor se skládá ze zástupce Evropské komise, zástupce Evropské vesmírné agentury a zástupce jmenovaného Správní radou; schází se za přítomnosti ředitele. - Rozhodnutí Výkonného výboru musí být učiněna jednomyslně. 2. Funkce Výkonného výboru Výkonný výbor pomáhá Správní radě v přípravě jejích rozhodnutí a vykonává všechny další úkoly, které mu svěří Správní rada. Výkonný výbor zejména: - informuje Správní radu a ředitele o stavu programu na základě pravidelných zpráv; - podává připomínky a doporučení Správní radě k předběžným kalkulacím nákladů na program a k navrženému rozpočtu, včetně plánu navrženému ředitelem na výběr personálu; 7

8 - schvaluje nabídková řízení a procedury uzavírání smluv podle pravidel o uzavírání smluv stanovených Správní radou, což nemůže ovlivnit výkon rozhodnutí učiněných Výkonným výborem; - vykonává úkoly, které mu svěřila nebo kterými ho pověřila Správní rada. 3. Zasedání, jednací řád Výkonného výboru Výkonný výbor se schází nejméně jednou měsíčně. Zasedání se běžně konají v sídle Společného podniku. Ředitel se účastní jeho zasedání. Výkonný výbor navrhuje svůj jednací řád, který podléhá schválení Správní radou. Článek Ředitel je výkonným ředitelem, který odpovídá za každodenní řízení Společného podniku a zastupuje jej. Je jmenován Správní radou na návrh Evropské komise. 2. Řídí uskutečňování programu v rámci směrnic stanovených Správní radou, které se zodpovídá a poskytuje Správní radě, Výkonnému výboru, Poradnímu výboru a všem ostatním přidruženým orgánům veškeré informace nezbytné pro výkon jejich funkcí. 3. Ředitel zejména: - organizuje, řídí a kontroluje personál Společného podniku; - předkládá Správní radě své návrhy týkající se organizační struktury; - navrhuje a pravidelně aktualizuje plán rozvoje programu a předběžné kalkulace nákladů na program v souladu s finančními předpisy a předkládá je Správní radě; - vypracovává v souladu s finančními předpisy návrh ročního rozpočtu, včetně plánu na výběr personálu, a předkládá jej Správní radě; - zajišťuje, aby závazky s ohledem na Evropskou komisi na základě smlouvy, uzavřené mezi Evropskou komisí a Společným podnikem, byly plněny a zejména její ustanovení umožňující zástupcům Evropské komise provádět efektivní kontroly a v případě odhalení nepravidelností ukládat odrazující a úměrné sankce. - předkládá roční zúčtování a rozvahu Správní radě; - předkládá Správní radě jakýkoliv návrh zahrnující významnou změnu v návrhu programu; - je odpovědný za bezpečnost a činí veškerá opatření potřebná k plnění požadavků na bezpečnost; - vypracovává výroční zprávu o současném stavu programu a jeho finanční situaci a další takové zprávy, které mohou být Správní radou požadovány, a předkládá je Správní radě. Článek Doplňování personálu je stanoveno v plánu zaměstnanců uvedeném v ročním rozpočtu. 2. Členové personálu Společného podniku musí mít uzavřenou smlouvu na dobu určitou na základě podmínek pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropského společenství. 3. Veškeré náklady na personál nese Společný podnik. 4. Správní rada, jednající v souladu s Komisí, přijímá nezbytná realizační opatření. Článek 12 8

9 Veškeré příjmy Společného podniku jsou použity na prosazování cíle přesně stanoveného v článku 2. S ohledem na článek 20(2), členům Společného podniku nesmí být vyplacena žádná platba formou rozdělení jakéhokoliv příjmu převažujícího nad výdaji. 1. Finanční rok odpovídá kalendářnímu roku. Článek Před 31. březnem každého roku ředitel předá členům předběžnou kalkulaci nákladů na program, jak je schváleno Správní radou. Předběžná kalkulace nákladů na program zahrnuje předpověď ročních výdajů na následující dva roky. V rámci této předpovědi musí být kalkulace příjmů a výdajů za první rok z těchto dvou finančních let (předběžný návrh rozpočtu) vypracována tak podrobně, jak je to nutné pro interní rozpočtování každého člena se zřetelem k jeho finančnímu příspěvku Společnému podniku. Za tímto účelem ředitel dodá členům veškeré potřebné doplňující informace. 3. Členové neprodleně sdělí řediteli své připomínky k předběžným kalkulacím nákladů na program a zejména ke kalkulacím příjmů a výdajů na následující rok. 4. Na základě schválených předběžných kalkulací nákladů na program a s přihlédnutím k připomínkám členů ředitel připraví návrh rozpočtu na následující rok a předloží ho Správní radě ke schválení 75% většinou hlasů do 30. září. Článek Účelem finančních směrnic je zajistit zdravé a ekonomické finanční řízení Společného podniku. 2. Zahrnují zejména základní pravidla o - předkládání a struktuře předběžných kalkulací nákladů na program a roční rozpočet; - realizaci ročního rozpočtu a interní finanční kontroly; - způsobu placení příspěvků členy Společného podniku - vedení a předkládání účtů a inventurních záznamů jakož i o vypracování a předkládání konečné roční rozvahy; - proceduře ohledně výzev k veřejné soutěži s vyloučením diskriminace zemí členů Společného podniku a charakteru projektu Společenství, o podmínkách uzavíraných smluv a zadávání objednávek jménem Společného podniku. 3. Finanční předpisy jsou schvalovány Správní radou 75% většinou hlasů. 4. Podrobné prováděcí předpisy, umožňující Komisi zajistit plnění svých závazků podle článku 274 Smlouvy zakládající Evropské společenství, jsou stanoveny v dohodě uzavřené mezi Společným podnikem a Komisí. 9

10 Článek 15 V průběhu dvou měsíců na konci každého finančního roku ředitel předkládá roční zúčtování a rozvahy za předcházející rok Účetnímu dvoru Evropského společenství. Audit vykonávaný Účetním dvorem vychází ze záznamů a je vykonán hned na místě. Ředitel předkládá roční zúčtování a rozvahu společně se zprávou Účetního dvora Správní radě ke schválení 75% většinou hlasů. Ředitel je oprávněn a, je-li to požadováno Správní radou, povinen podat ke zprávě své vyjádření. Tuto zprávu Účetní dvůr zasílá členům Společného podniku. Článek Plán rozvoje programu specifikuje plán na vykonávání všech součástí programu. Vztahuje se na celé období působení Společného podniku a je pravidelně aktualizován. 2. Výroční zpráva ukazuje současný stav programu zejména se zřetelem k časovému harmonogramu. Článek Společný podnik nese veškerou odpovědnost za plnění svých závazků. 2. Smluvní odpovědnost Společného podniku se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a zákonem, který se vztahuje na příslušnou smlouvu. 3. V případě mimosmluvní odpovědnosti Společný podnik nahrazuje jakoukoliv škodu, kterou způsobí, v takové míře, v jaké Společný podnik podléhá právní odpovědnosti podle příslušného vnitrostátního práva. 4. Jakákoliv platba prováděná Společným podnikem za účelem pokrytí závazku, uvedená v článcích 17(2) a 17(3), a nákladů a výdajů, vzniklých v souvislosti s tímto závazkem, je považována za výdaj Společného podniku ve smyslu článku Ředitel navrhuje Správní radě veškerá nezbytná pojištění a Společný podnik si opatřuje taková pojištění, jaká Správní rada může nařídit. Článek Ke Společnému podniku se mohou přidružit jiní členové, než ti, kteří jsou uvedeni v druhém pododstavci článku 1(4). 2. Jakákoliv žádost o přidružení je adresována řediteli, který ji předá Správní radě. Správní rada rozhodne, zda Společný podnik zahájí s žadatelem jednání o podmínkách přidružení. V případě kladného rozhodnutí Společný podnik projedná podmínky přidružení a předloží je Správní radě, která rozhodne 75% většinou hlasů. 3. Členství Společného podniku nemůže být převáděno na třetí stranu, pokud k takovému převodu není dán Správní radou předchozí jednomyslný souhlas. Jakýkoliv neoprávněný převod znamená okamžité ukončení členství ve Společném podniku a odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Společnému podniku. 10

11 Článek Společný podnik je ustaven na dobu čtyř let od zveřejnění těchto stanov v Úředním věstníku Evropských společenství. 2. Podle pokroku v dosahování cíle Společného podniku, jak je stanoveno v článku 2, toto období lze prodloužit doplněním Stanov v souladu s ustanoveními článku 22. Toto období se v každém případě prodlouží do té doby, kdy závazky, vyplývající z dohody zmiňované v článku 3, budou splněny. Článek 20 Za účelem vedení jednání, souvisejících s likvidací Společného podniku, Správní rada jmenuje jednoho či více likvidátorů, kteří se řídí rozhodnutími Správní rady učiněnými 75% většinou hlasů. Článek 21 Na všechny záležitosti, na které se tyto Stanovy nevztahují, se aplikuje zákon státu, ve kterém je umístěno sídlo Společného podniku. Článek Všichni členové Společného podniku mohou předkládat Správní radě návrhy na změny těchto Stanov. 2. Jestliže Správní rada s těmito návrhy souhlasí 75% většinou hlasů, Komise podá Radě návrh na jejich schválení v souladu s postupem stanoveným v prvním odstavci článku 172 Smlouvy o založení Evropského společenství. Zdroj: Official Journal of the European Communities C270E, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 11

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek Školská rada při Střední škole zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace byla zřízená dne 1.9. 2005, usnesením rady Moravskoslezského kraje č.18/895 ze dne 13. července 2005 (ev.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU ČLÁNEK 1. Název a sídlo 1/ Název spolku: Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (SDOM Zlín, z.s.), (dále jen spolek) 2/ Sídlo spolku: Gahurova 1 (5265) 760 01 Zlín, Česká

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.10.2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více