Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo"

Transkript

1 Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo (2001/C 270 E/17) KOM(2001) 336 v konečném znění 2001/0136(CNS) (Předloženo Komisí dne 22. června 2001) RADA EVROPSKÉ UNIE, S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na článek 171 tohoto dokumentu, S ohledem na návrh Komise, S ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, S ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru, Vzhledem k tomu, že: (1) Dne 13. ledna 1999 Evropský parlament přijal usnesení o zprávě Komise pro Radu a Evropský parlament Směrem k transevropské polohovací a navigační síti obsahující evropskou strategii pro Globální navigační satelitní systém (GNSS) (KOM(98)29 v konečném znění, 21. ledna 1998). (2) Dne 10. února 1999 Komise přijala zprávu Galileo zapojení evropských států do nové generace satelitních navigačních služeb (KOM(99)54 v konečném znění, 10. února 1999). (3) Závěry zasedání Evropské rady konaných v Kolíně n/r (3. a 4. června 1999), ve Feiře (19. a 20. června 2000), v Nice (7. až 11. prosince 2000) a ve Stockholmu (23. a 24. března 2001) odkazující na program Galileo. (4) Dne 19. července 1999 Rada přijala Usnesení o zapojení Evropy do nové generace satelitních navigačních služeb Galileo etapa definování (Úř. věst. C 221, , s. 1). (5) Dne 22. listopadu 2000 Komise přijala Zprávu pro Evropský parlament a Radu o programu Galileo (KOM(2000) 750 v konečném znění, 22. listopadu 2000). (6) Rada přijala usnesení o programu Galileo dne 5. dubna (7) První smlouvy o výzkumu a studie proveditelnosti byly financovány ze 4. a 5. Rámcového programu pro výzkum a rozvoj. (8) Etapa technologického vývoje byla financována z dotací přidělených transevropským dopravním sítím na základě článku 4(g) Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu ze dne 23. července , které umožňuje financování výzkumu a rozvoje, a na základě článku 17 Nařízení Rady (ES) 1 Rozhodnutí č. 1692/96/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. července 1996 o směrnicích Společenství k rozvoji transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 228, ). 1

2 č. 2236/95 ze dne 18. září 1995, který stanoví všeobecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí 2. (9) Na začátku r vstoupilo řízení satelitního navigačního programu Galileo do etapy zaměřené na ověřování a zkoušení předpokladů formulovaných během etapy definování, zejména se zřetelem na různé komponenty architektury systému 3. (10) Etapa rozvoje bude následována etapou rozmísťování spočívající ve výrobě satelitů a pozemních komponent, vypouštění satelitů a v instalaci pozemních stanic a pozemního zařízení, aby mohl být provoz systému zahájen v r (11) Vezme-li se v úvahu počet účastníků, které bude třeba zapojit do tohoto procesu, je nezbytně nutné ustavit právnickou osobu schopnou zajistit koordinované řízení financí přidělených na program Galileo během fáze jeho rozvoje. (12) Evropská rada ve Stockholmu vzala na vědomí, že soukromý sektor je připraven doplnit veřejné rozpočty pro etapu rozvoje. Představitelé hlavních zainteresovaných odvětví podepsali v březnu r Prohlášení o shodě, kterým se zavázali uvádět svůj příspěvek k celkové částce 200 milionů EUR určené na etapu rozvoje programu Galileo a přispívat ke kapitálu Společného podniku nebo přispívat nějakou jinou formou. (13) Proto je nezbytné založit Společný podnik podle článku 171 Smlouvy o založení Evropského společenství, protože program Galileo tvoří hlavní součást výzkumu a rozvoje, která opravňuje a nadále bude opravňovat k využívání finančních prostředků přidělených na rámcové programy výzkumu a rozvoje. Kromě toho tento program umožní učinit významný pokrok v rozvoji satelitních navigačních technologií. (14) Hlavním úkolem Společného podniku bude úspěšně dokončit vývoj programu Galileo během jeho fáze rozvoje za pomoci kombinovaného financování veřejným a soukromým sektorem. Kromě toho umožní zajistit řízení hlavních předváděcích projektů. PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Pro implementaci satelitního radionavigačního programu Galileo je na dobu čtyř let založen Společný podnik ve smyslu článku 171 Smlouvy o založení Evropského společenství. Jeho cílem je zajišťovat jednotnou strukturu pro etapu výzkumu, rozvoje a zkoušení programu Galileo a za tímto účelem využívat finanční prostředky přidělené na tento program. Jeho sídlo je v Bruselu. 2 Úř. věst. L 228, Výsledky etapy definice jsou uvedeny ve Zprávě Komise pro Evropský parlament a Radu o programu Galileo (KOM(2000) 750 v konečném znění, 22. listopadu r. 2000). 2

3 Článek 2 Společný podnik má právní subjektivitu. Ve všech členských státech Evropského společenství má nejrozsáhlejší způsobilost k právním úkonům přiznanou právnickým osobám podle zákonů těchto států. Může zvláště získávat movitý i nemovitý majetek nebo jím disponovat a být zúčastněnou stranou soudních řízení. Článek 3 Stanovy Společného podniku Galileo, připojené k této směrnici, jsou tímto přijaty. Článek 4 Na Společný podnik se vztahuje Protokol o privilegiích a imunitách. Článek 5 Tato Směrnice vstupuje v platnost dnem [..] následujícím po uveřejnění tohoto dokumentu v Úředním věstníku Evropských společenství. Tato Směrnice je celá závazná a přímo aplikovatelná ve všech členských státech. 3

4 PŘÍLOHA STANOVY SPOLEČNÉHO PODNIKU GALILEO Článek 1 1. Název Společného podniku je: Společný podnik Galileo. 2. Jeho sídlo je v Bruselu. 3. (a) Zakládající členové Společného podniku jsou tito: - Evropské společenství zastoupené Evropskou komisí, což přinese maximálně 520 milionů EUR; - Evropská vesmírná agentura, což přinese maximálně 550 milionů EUR, z nichž 50 milionů EUR bude v hotovosti a 500 milionů EUR bude v naturáliích v souladu s třetím odstavcem článku 3; (b) Členy Společného podniku se mohou stát tito - Evropská investiční banka; - Jakýkoliv podnik, který upíše minimálně 20 milionů EUR Společnému podniku. Tato částka může být snížena na 1 milion EUR pro podniky upisující individuálně či kolektivně, které lze považovat za malé a středně velké podniky ve smyslu Doporučení Komise ze dne 3. dubna 1996 týkající se definice malých a středně velkých podniků Jeho kapitál bude vytvořen z aktiv přinesených jeho členy. Lze přinést aktiva v naturáliích. Budou předmětem posouzení své hodnoty a prospěšnosti pro provádění činností společného podniku. Zakládající členové upisují své kapitálové podíly ve výši částek uvedených v jejich příslušných závazcích ze dne.. pro Evropské společenství:..eur, pro Evropskou vesmírnou agenturu:..eur Ihned po upsání svých podílů zakládající členové pozvou ostatní členy uvedené v odstavci 3 (b), aby upsali své podíly do 30 dnů. Soukromé podniky potřebují upsat pouze 5 milionů EUR a EUR, jestliže je zbytek upisován do 31. prosince Správní rada rozhoduje o výších tohoto kapitálu, který by měl být uvolněn úměrně k podílu kapitálu upsaného každým členem. Kterýkoliv člen Společného podniku, který opomene splnit své závazky týkající se přinesení aktiv v naturáliích nebo který částku neuvolní v rámci předepsaného limitu, je prohlášen nezpůsobilým volit do Správní rady do té doby, dokud své závazky nesplní. Článek 2 4 Úř. věst. L 107,

5 Cílem Společného podniku je zřídit evropský satelitní radionavigační systém. 1. Bude dohlížet na implementaci etapy rozvoje programu a připravovat etapu rozmísťování. 2. Prostřednictvím Evropské vesmírné agentury v souladu se článkem 3 těchto Stanov zahájí činnosti v oblasti výzkumu a rozvoje, které jsou potřebné k úspěšnému dokončení etapy rozvoje a ke koordinaci národních aktivit v této oblasti. Prostřednictvím Evropské vesmírné agentury v souladu se článkem 3 těchto Stanov vypustí první sérii satelitů a tím zakončí dosavadní technologický vývoj, zajistí rozsáhlé zkoušení schopností a spolehlivosti systému. 3. Bude využívat potřebné finanční prostředky veřejného a soukromého sektoru a vytvoří struktury řízení pro různé po sobě jdoucí etapy programu: - Navrhne obchodní plán zahrnující všechny etapy programu na základě údajů dodaných Evropskou komisí o službách, které mohou být nabídnuty programem Galileo, o výnosu, který mohou vytvářet a o nezbytných doprovodných opatřeních. Zajistí, aby soukromé podniky, které se účastní na Společném podniku, měly zvláštní výhody, stanou-li se členy entity, která bude odpovědná za rozmístění a provoz navigačního systému. - Na tomto základě se obrátí na soukromý sektor způsobem, který považuje za nejvhodnější, aby navrhnul do konce r celkový plán financování programu zejména včetně ujednání finanční účasti soukromého sektoru během etapy rozmísťování. - Na základě těchto prvků bude připravovat zřízení struktury nebo struktur, které budou na jedné straně přebírat odpovědnost za realizaci etapy rozmísťování v rámci programu a na druhé straně zajišťovat údržbu systému. Článek 3 Společný podnik uzavře s Evropskou vesmírnou agenturou dohodu, jejímž prostřednictvím: jí svěří provádění činností požadovaných během etapy rozvoje se zřetelem k segmentu vesmíru a segmentu země spojených se systémem; za tím účelem jí na tuto etapu dá k dispozici finanční prostředky. Evropská vesmírná agentura bude odpovídat za jejich spravování v souladu s postupy stanovenými v dohodě uzavřené se Společným podnikem a na základě principů vyloučení diskriminace, transparentnosti a spravedlivého rozdělení práce se zřetelem k charakteru programu Společenství. Společný podnik bude dohlížet na provádění těchto činností a vyhradí si právo navrhovat jakékoli nezbytné úpravy z hlediska vývoje během etapy rozvoje; Evropská komise má právo zajistit ochranu finančních zájmů Společenství prováděním efektivních kontrol. Kdyby Komise objevila jakékoliv nepravidelnosti, vyhrazuje si právo snížit či pozastavit jakoukoliv následnou platbu Společnému podniku. Snížená nebo pozastavená částka musí odpovídat výši nepravidelností, které Komise skutečně objevila. Jakékoliv spory se urovnávají na základě ustanovení dohody; Postupy pro uskutečňování programu Galileo jsou stanoveny a zejména činnosti, zahájené Evropskou vesmírnou agenturou, týkající se programu a financované z finančních prostředků, které nebyly Společnému podniku přiděleny. 5

6 Článek 4 Aniž je dotčen článek 3, Společný podnik může na základě výzvy k veřejnému nabídkovému řízení uzavřít smlouvu na poskytování služeb se soukromými podniky nebo s konsorciem soukromých podniků zejména na provádění činností stanovených v článku 2 (3). Společný podnik zajistí, aby smlouva obsahovala právo Komise provádět jménem Společného podniku kontroly k zajištění ochrany finančních zájmů Společenství a v případě odhalení nepravidelností ukládat odrazující a úměrné sankce. Článek 5 Společný podnik má právní subjektivitu. Ve všech členských státech Evropského společenství má nejrozsáhlejší způsobilost k právním úkonům udělenou právním osobám podle zákonů těchto států. Může zejména získávat movitý a nemovitý majetek a disponovat jím a být zúčastněnou stranou soudních řízení. Článek 6 Společný podnik vlastní všechna hmotná a nehmotná aktiva vytvořená či poukázaná pro etapu rozvoje programu Galileo. Článek 7 1. Orgány Společného podniku jsou Správní rada, Výkonný výbor a ředitel. 2. Správní rada se může obracet o radu na Poradní výbor. 1. Složení Správní rady, volební práva Článek 8 (a) Správní rada se skládá ze členů Společného podniku. (b) Není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, rozhodnutí Správní rady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Komise a Evropská vesmírná agentura mají každá 30 hlasů. Ostatní členové Společného podniku mají počet hlasů úměrně k podílu kapitálu jimi upsaného. (b) Ustanovení pododstavce (b) tohoto odstavce se aplikují pouze od data přijetí prvního nového člena. Až do tohoto data musí být všechna rozhodnutí Správní rady učiněna jednomyslně. 2. Funkce Správní rady 6

7 (a) Správní rada činí rozhodnutí nutná pro implementování programu a vykonává celkový dozor nad uskutečňováním programu. (b) Správní rada zejména: - jmenuje ředitele a schvaluje organizační strukturu; - přijímá finanční předpisy Společného podniku v souladu s článkem 14(4); - v souladu s článkem 13 schvaluje roční rozpočet včetně plánu na výběr personálu pro etapu rozvoje v rámci programu a předběžné kalkulace nákladů; - schvaluje roční zúčtování a rozvahu; - rozhoduje o všech akvizicích, prodeji a zastavování pozemků a dalších vlastnických právech na nemovitosti jakož i o udělování jakýchkoliv zárukách či ručeních, získání podílů v jiných podnicích či institucích a o všech udělováních či přijetích půjček; - schvaluje 75% většinou hlasů jakýkoliv návrh obsahující významnou změnu v implementaci programu Galileo; - přijímá výroční zprávy o současném stavu programu a jeho finanční situaci, jak je uvedeno v článku 15 (2); - vykonává další takové pravomoci a funkce, včetně zakládání přidružených orgánů, které mohou být pro účely programu nezbytnými; - přijímá kompetence od Výkonného výboru. 3. Zasedání, jednací řád Správní rady (1) Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Mimořádná zasedání jsou svolávána na žádost buď jedné třetiny členů Správní rady představující nejméně 30 % hlasovacích práv, nebo jejího předsedy či ředitele. Zasedání se běžně koná v sídle Společného podniku. Správní rada volí svého předsedu ze svých členů. Není-li ve zvláštních případech rozhodnuto jinak, zástupce Výkonného výboru a ředitel se účastní zasedání. (2) Správní rada schvaluje svůj jednací řád. 1. Složení Výkonného výboru, hlasovací práva Článek 9 - Výkonný výbor se skládá ze zástupce Evropské komise, zástupce Evropské vesmírné agentury a zástupce jmenovaného Správní radou; schází se za přítomnosti ředitele. - Rozhodnutí Výkonného výboru musí být učiněna jednomyslně. 2. Funkce Výkonného výboru Výkonný výbor pomáhá Správní radě v přípravě jejích rozhodnutí a vykonává všechny další úkoly, které mu svěří Správní rada. Výkonný výbor zejména: - informuje Správní radu a ředitele o stavu programu na základě pravidelných zpráv; - podává připomínky a doporučení Správní radě k předběžným kalkulacím nákladů na program a k navrženému rozpočtu, včetně plánu navrženému ředitelem na výběr personálu; 7

8 - schvaluje nabídková řízení a procedury uzavírání smluv podle pravidel o uzavírání smluv stanovených Správní radou, což nemůže ovlivnit výkon rozhodnutí učiněných Výkonným výborem; - vykonává úkoly, které mu svěřila nebo kterými ho pověřila Správní rada. 3. Zasedání, jednací řád Výkonného výboru Výkonný výbor se schází nejméně jednou měsíčně. Zasedání se běžně konají v sídle Společného podniku. Ředitel se účastní jeho zasedání. Výkonný výbor navrhuje svůj jednací řád, který podléhá schválení Správní radou. Článek Ředitel je výkonným ředitelem, který odpovídá za každodenní řízení Společného podniku a zastupuje jej. Je jmenován Správní radou na návrh Evropské komise. 2. Řídí uskutečňování programu v rámci směrnic stanovených Správní radou, které se zodpovídá a poskytuje Správní radě, Výkonnému výboru, Poradnímu výboru a všem ostatním přidruženým orgánům veškeré informace nezbytné pro výkon jejich funkcí. 3. Ředitel zejména: - organizuje, řídí a kontroluje personál Společného podniku; - předkládá Správní radě své návrhy týkající se organizační struktury; - navrhuje a pravidelně aktualizuje plán rozvoje programu a předběžné kalkulace nákladů na program v souladu s finančními předpisy a předkládá je Správní radě; - vypracovává v souladu s finančními předpisy návrh ročního rozpočtu, včetně plánu na výběr personálu, a předkládá jej Správní radě; - zajišťuje, aby závazky s ohledem na Evropskou komisi na základě smlouvy, uzavřené mezi Evropskou komisí a Společným podnikem, byly plněny a zejména její ustanovení umožňující zástupcům Evropské komise provádět efektivní kontroly a v případě odhalení nepravidelností ukládat odrazující a úměrné sankce. - předkládá roční zúčtování a rozvahu Správní radě; - předkládá Správní radě jakýkoliv návrh zahrnující významnou změnu v návrhu programu; - je odpovědný za bezpečnost a činí veškerá opatření potřebná k plnění požadavků na bezpečnost; - vypracovává výroční zprávu o současném stavu programu a jeho finanční situaci a další takové zprávy, které mohou být Správní radou požadovány, a předkládá je Správní radě. Článek Doplňování personálu je stanoveno v plánu zaměstnanců uvedeném v ročním rozpočtu. 2. Členové personálu Společného podniku musí mít uzavřenou smlouvu na dobu určitou na základě podmínek pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropského společenství. 3. Veškeré náklady na personál nese Společný podnik. 4. Správní rada, jednající v souladu s Komisí, přijímá nezbytná realizační opatření. Článek 12 8

9 Veškeré příjmy Společného podniku jsou použity na prosazování cíle přesně stanoveného v článku 2. S ohledem na článek 20(2), členům Společného podniku nesmí být vyplacena žádná platba formou rozdělení jakéhokoliv příjmu převažujícího nad výdaji. 1. Finanční rok odpovídá kalendářnímu roku. Článek Před 31. březnem každého roku ředitel předá členům předběžnou kalkulaci nákladů na program, jak je schváleno Správní radou. Předběžná kalkulace nákladů na program zahrnuje předpověď ročních výdajů na následující dva roky. V rámci této předpovědi musí být kalkulace příjmů a výdajů za první rok z těchto dvou finančních let (předběžný návrh rozpočtu) vypracována tak podrobně, jak je to nutné pro interní rozpočtování každého člena se zřetelem k jeho finančnímu příspěvku Společnému podniku. Za tímto účelem ředitel dodá členům veškeré potřebné doplňující informace. 3. Členové neprodleně sdělí řediteli své připomínky k předběžným kalkulacím nákladů na program a zejména ke kalkulacím příjmů a výdajů na následující rok. 4. Na základě schválených předběžných kalkulací nákladů na program a s přihlédnutím k připomínkám členů ředitel připraví návrh rozpočtu na následující rok a předloží ho Správní radě ke schválení 75% většinou hlasů do 30. září. Článek Účelem finančních směrnic je zajistit zdravé a ekonomické finanční řízení Společného podniku. 2. Zahrnují zejména základní pravidla o - předkládání a struktuře předběžných kalkulací nákladů na program a roční rozpočet; - realizaci ročního rozpočtu a interní finanční kontroly; - způsobu placení příspěvků členy Společného podniku - vedení a předkládání účtů a inventurních záznamů jakož i o vypracování a předkládání konečné roční rozvahy; - proceduře ohledně výzev k veřejné soutěži s vyloučením diskriminace zemí členů Společného podniku a charakteru projektu Společenství, o podmínkách uzavíraných smluv a zadávání objednávek jménem Společného podniku. 3. Finanční předpisy jsou schvalovány Správní radou 75% většinou hlasů. 4. Podrobné prováděcí předpisy, umožňující Komisi zajistit plnění svých závazků podle článku 274 Smlouvy zakládající Evropské společenství, jsou stanoveny v dohodě uzavřené mezi Společným podnikem a Komisí. 9

10 Článek 15 V průběhu dvou měsíců na konci každého finančního roku ředitel předkládá roční zúčtování a rozvahy za předcházející rok Účetnímu dvoru Evropského společenství. Audit vykonávaný Účetním dvorem vychází ze záznamů a je vykonán hned na místě. Ředitel předkládá roční zúčtování a rozvahu společně se zprávou Účetního dvora Správní radě ke schválení 75% většinou hlasů. Ředitel je oprávněn a, je-li to požadováno Správní radou, povinen podat ke zprávě své vyjádření. Tuto zprávu Účetní dvůr zasílá členům Společného podniku. Článek Plán rozvoje programu specifikuje plán na vykonávání všech součástí programu. Vztahuje se na celé období působení Společného podniku a je pravidelně aktualizován. 2. Výroční zpráva ukazuje současný stav programu zejména se zřetelem k časovému harmonogramu. Článek Společný podnik nese veškerou odpovědnost za plnění svých závazků. 2. Smluvní odpovědnost Společného podniku se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a zákonem, který se vztahuje na příslušnou smlouvu. 3. V případě mimosmluvní odpovědnosti Společný podnik nahrazuje jakoukoliv škodu, kterou způsobí, v takové míře, v jaké Společný podnik podléhá právní odpovědnosti podle příslušného vnitrostátního práva. 4. Jakákoliv platba prováděná Společným podnikem za účelem pokrytí závazku, uvedená v článcích 17(2) a 17(3), a nákladů a výdajů, vzniklých v souvislosti s tímto závazkem, je považována za výdaj Společného podniku ve smyslu článku Ředitel navrhuje Správní radě veškerá nezbytná pojištění a Společný podnik si opatřuje taková pojištění, jaká Správní rada může nařídit. Článek Ke Společnému podniku se mohou přidružit jiní členové, než ti, kteří jsou uvedeni v druhém pododstavci článku 1(4). 2. Jakákoliv žádost o přidružení je adresována řediteli, který ji předá Správní radě. Správní rada rozhodne, zda Společný podnik zahájí s žadatelem jednání o podmínkách přidružení. V případě kladného rozhodnutí Společný podnik projedná podmínky přidružení a předloží je Správní radě, která rozhodne 75% většinou hlasů. 3. Členství Společného podniku nemůže být převáděno na třetí stranu, pokud k takovému převodu není dán Správní radou předchozí jednomyslný souhlas. Jakýkoliv neoprávněný převod znamená okamžité ukončení členství ve Společném podniku a odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Společnému podniku. 10

11 Článek Společný podnik je ustaven na dobu čtyř let od zveřejnění těchto stanov v Úředním věstníku Evropských společenství. 2. Podle pokroku v dosahování cíle Společného podniku, jak je stanoveno v článku 2, toto období lze prodloužit doplněním Stanov v souladu s ustanoveními článku 22. Toto období se v každém případě prodlouží do té doby, kdy závazky, vyplývající z dohody zmiňované v článku 3, budou splněny. Článek 20 Za účelem vedení jednání, souvisejících s likvidací Společného podniku, Správní rada jmenuje jednoho či více likvidátorů, kteří se řídí rozhodnutími Správní rady učiněnými 75% většinou hlasů. Článek 21 Na všechny záležitosti, na které se tyto Stanovy nevztahují, se aplikuje zákon státu, ve kterém je umístěno sídlo Společného podniku. Článek Všichni členové Společného podniku mohou předkládat Správní radě návrhy na změny těchto Stanov. 2. Jestliže Správní rada s těmito návrhy souhlasí 75% většinou hlasů, Komise podá Radě návrh na jejich schválení v souladu s postupem stanoveným v prvním odstavci článku 172 Smlouvy o založení Evropského společenství. Zdroj: Official Journal of the European Communities C270E, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 11

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců SMĚRNICE RADY 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014 Jednací řád 8. volební období červenec 2014 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více